Arvopaperivakuusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvopaperivakuusehdot"

Transkriptio

1 Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM)

2 Sisältö 1 artikla. Määritelmät artikla. Sopimussuhde artikla. Arvopaperivakuus artikla. Execution Only artikla. Toimeksiannot artikla. Positiot artikla. Riski ja Nettorealisointiarvo artikla. Pyydettäessä suoritettavat maksut artikla. Takausoikeudet, käyttö ja lainaus artikla. Kesto, irtisanominen... 7 DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 2/7

3 Arvopaperivakuuksien ehdot Sijoituspalvelusopimuksen lisäksi DEGIRO käyttää Arvopapereiden Suojaamattomaan Myyntitapahtumiin liittyviin palveluihinsa Arvopaperivakuuksia käsittelevää Liitettä. Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite sisältää Arvopaperivakuuksien Hyväksyntälomakkeen ja Arvopaperivakuusehdot. Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite muodostaa yhden kokonaisuuden yhdessä Sijoituspalvelusopimuksen kanssa. 1 artikla. Määritelmät Arvopaperivakuuksia käsittelevässä Liitteessä isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien merkitys on Sijoituspalvelu Hyväksyntälomakkeessa ja Sijoituspalveluehdoissa olevan kuvauksen mukainen. Tämän lisäksi Arvopaperivakuuksia käsittelevässä Liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä: "Suojaamaton Myyntitapahtuma": on Arvopapereiden myyntitapahtuma Asiakkaan toimesta tai puolesta siinä määrin kuin kyseisentyyppisiä Arvopapereita ja kyseistä määrää, jolla olisi sama säilytyspaikkaa, ei sillä hetkellä hallita Saldossa. 2 artikla. Sopimussuhde 2.1 Hyväksyntä Ennen kuin Asiakkaalla on oikeus suorittaa Suojaamattomia Myyntitapahtumia DEGIROn välityksellä ja siten sopia velkapositiosta Arvopapereina Saldossa, hänet on ensin hyväksyttävä tämän palvelun käyttäjäksi DEGIROn sisäisten asiakashyväksyntämenettelyjen mukaisesti. Asiakkaan hyväksyntä voi tapahtua joko ennen Arvopaperivakuuksien Hyväksyntälomakkeen allekirjoittamista tai sen jälkeen. DEGIRO voi asettaa Asiakkaalle tätä koskevia lisäehtoja. 2.2 Tietoja Sijoituspalveluista Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite tulee lukea yhdessä Tietoja Sijoituspalveluista asiakirjojen kanssa liittyen Käteisvakuus palveluun. 2.3 Muutokset Jos tästä on sovittu Sijoituspalvelusopimuksessa, DEGIRO voi ajoittain tehdä muutoksia sopimuksiinsa. DEGIRO ilmoittaa Asiakkaalle huomattavista muutoksista. Asiakas voi milloin tahansa lukea ja tallentaa Arvopaperivakuusehtojen uusimman version Verkkosivustolta. 3 artikla. Arvopaperivakuus Suojaamattomissa Myyntitapahtumissa Asiakas myy Arvopapereita, joita ei omista. Suojaamattoman Myyntitapahtuman toteuttamiseksi Asiakas lainaa kyseiset Arvopaperit DEGIROlta maksua vastaan. Asiakkaan on palautettava lainaamansa Arvopaperit DEGIROlle ajallaan. Tätä varten Asiakkaan on siksi myöhemmin toteutettava kyseisten Arvopapereiden ostotransaktio DEGIROn välityksellä. Jos hinta on laskenut, Asiakas on saanut voittoa. Jos hinta on noussut, Asiakas jää tappiolle. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 3/7

4 4 artikla. Execution Only 4.1 Execution Only Asiakas vahvistaa ja hyväksyy sen, että DEGIRO tarjoaa palvelunsa Execution Only -perusteella eikä siksi tarjoa Asiakkaalle neuvontaa. Asiakkaan Toimeksiannot käsitellään DEGIROn järjestelmissä automaattisesti ja arvioidaan ainoastaan Osapuolten sopimien Limiittien ja ehtojen osalta. DEGIRO ei voi arvioida Asiakkaan Toimeksiantoja tai positioita Asiakkaan varojen, sijoitussalkun tai sijoitustavoitteiden kannalta. Asiakas on yksin vastuussa valitsemistaan Toimeksiannoista ja positioista. 4.2 Arvopaperivakuudesta johtuva riski Lainatuilla Arvopapereilla sijoittamiseen liittyy riskejä. Loppujen lopuksi Asiakas sijoittaa osittain lainapääomaa. Siksi hänen on palautettava lainatut Arvopaperit DEGIROlle ajallaan. Koska hinnannousu voi teoriassa olla rajatonta, Asiakkaan tappio voi siksi myös olla rajaton. Asiakas vahvistaa, että hän on täysin tietoinen Arvopapereilla toteutettaviin Suojaamattomiin Myyntitapahtumiin liittyvistä riskeistä, että hän hyväksyy nämä riskit ja että hän varmistaa jatkuvasti, että hän kestää mahdolliset tappiot. Henkilökohtaisesta riskiprofiilista riippuen on siksi suositeltavaa käyttää Käteisvakuus mahdollisuutta varoen. 4.3 Tietoisuus riskeistä ja tiedot Asiakas vakuuttaa, että Suojaamattomien Arvopapereiden Myyntitapahtumien täytäntöönpano on hänelle tuttua ja hän on tietoinen siihen liittyvistä riskeistä. Asiakas vahvistaa perehtyneensä Tietoja Sijoituspalveluista Sijoituspalvelut - asiakirjan Arvopaperivakuuksien liityvään lukuun, ja ymmärtävänsä sen sisällön. Asiakas vahvistaa ja hyväksyy sen, että DEGIRO tarjoaa palvelunsa Execution Only -perusteella eikä siksi tarjoa Asiakkaalle neuvontaa. 4.4 Huolellisuusvelvollisuus Asiakas vahvistaa DEGIROlle, että hän käyttää DEGIROn palveluja viisaasti ja varmistaa, ettei pane täytäntöön transaktioita tai hanki positioita, jotka ylittävät hänen kapasiteettinsa tai eivät ole hänen sijoitustavoitteidensa tai sijoitussalkkunsa mukaisia. Asiakas vahvistaa, ettei hän pane täytäntöön Rahoitusinstrumenteilla transaktioita, joista hänellä ei ole riittävää tietoa ja näkemystä. Asiakas tarkkailee Arvopaperivakuuksiin perustuvia positioitaan tiiviisti ja puuttuu asiaan hyvissä ajoin sulkemalla positioita tai lisäämällä vakuuksia, jos se on tarpeen Limiittien ylittymisen estämiseksi. 5 artikla. Toimeksiannot 5.1 Toimeksiannot Asiakas voi antaa DEGIROlle Suojaamattomiin Myyntitapahtumiin liittyviä Toimeksiantoja, mutta Suojaamattomat Myyntitapahtumat eivät ole mahdollisia kaikilla Arvopapereilla. Asiakkaan Toimeksianto Suojaamattoman Myyntitapahtuman täytäntöönpanosta katsotaan Asiakkaan DEGIROlle esittämäksi pyynnöksi lainata Asiakkaalle asianmukaiset Arvopaperit. DEGIROlla ei ole velvollisuutta panna Suojaamatonta Myyntitapahtumaa koskevaa Toimeksiantoa täytäntöön Asiakkaan puolesta. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 4/7

5 5.2 DEGIROn toimitusvelvollisuus Kun Asiakas toteuttaa DEGIROn välityksellä Suojaamattoman Arvopapereiden Myyntitapahtuman, DEGIROlle syntyy velvollisuus toimittaa kyseiset Arvopaperit ostajaosapuolen markinna infrastruktuuriin tai (OTC) ostopuoluelle. DEGIRO panee Asiakkaan Suojaamatonta Myyntitapahtumaa koskevan Toimeksiannon täytäntöön vasta saatuaan varmuuden siitä, että DEGIRO pystyy täyttämään toimitusvelvollisuutensa, esimerkiksi koska DEGIRO on onnistunut lainaamaan tarvittavat Arvopaperit kolmannelta osapuolelta hyvissä ajoin. 5.3 Lait ja Asetukset Silloin tällöin niiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaiset, joilla DEGIRO tarjoaa palvelujaan, asettavat rajoituksia Suojaamattomien Myyntitapahtumien täytäntöönpanolle. Asiakkaan on varmistettava, että hän on aina hyvissä ajoin tietoinen näistä rajoituksista ja toimii niiden mukaisesti. 5.4 Rajoitukset DEGIROlla on aina oikeus rajoittaa mahdollisuutta Suojaamattomien Myyntitapahtumien täytäntöönpanoon tai evätä se kokonaan. DEGIRO voi asettaa tilapäisiä tai pysyviä rajoituksia Suojaamattomille Myyntitapahtumatyypeille, joita se hyväksyy. DEGIRO pyrkii ilmoittamaan tällaisista rajoituksista Asiakkaalle hyvissä ajoin. 6 artikla. Positiot 6.1 Tuotto HUOMIO: Jos Arvopapereista, joista Asiakkaalla on parhaillaan hallussa Saldoon perustuva velkapositio, maksetaan tuottoa, kuten osinkoja tai korkoa, Asiakkaan tulee maksaa tuotto bruttona, siis ennen verojen vähentämistä, DEGIROlle. 6.2 Hinnat Asiakkaan on maksettava DEGIROlle hinta Arvopaperivakuuden käytöstä. Tämä hinta voi riippua hinnasta, joka DEGIROn on maksettava kolmannelle osapuolelle, jolta DEGIRO lainaa Arvopaperit. Asiakas voi milloin tahansa tarkistaa hinnat Verkkosivustosta Tietoja Sijoituspalveluista Hinnasto asiakirjassa. 6.3 Ostotapahtuma Kun Asiakas panee täytäntöön sellaisten Arvopapereiden ostotapahtuman, joista sillä on Saldoon perustuva velkapositio, DEGIRO käyttää hankittuja Arvopapereita automaattisesti DEGIROlta lainattujen Arvopapereiden saldon nollaamiseen. Näin toimitaan, jos Arvopapereiden säilytyspaikka on sama kuin DEGIROn Asiakkaalle lainaamilla Arvopapereilla. 6.4 Palautuspyyntö DEGIROlla on aina oikeus pyytää Asiakasta nollaamaan Saldon perustuva Arvopapereiden velkasaldo panemalla täytäntöön ostotapahtuma tai toimittamalla kyseiset Arvopaperit (joilla on sama säilytyspaikka kuin DEGIROlta lainatuilla Arvopapereilla) Beleggersgirolle Keskustilille. Jos Asiakas ei noudata DEGIROn pyyntöä DEGIROn asettamien ehtojen puitteissa, DEGIROlla on DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 5/7

6 oikeus ostaa kyseiset Arvopaperit Asiakkaan kustannuksella. DEGIRO ilmoittaa tästä Asiakkaalle hyvissä ajoin. 7 artikla. Riski ja Nettorealisointiarvo 7.1 Limiitit Arvopaperivakuuteen perustuvien positioiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Asiakas vahvistaa olevansa tietoinen tästä. Asiakas vahvistaa, että on Asiakkaan vastuulla varmistaa, että Asiakkaaseen sovellettavat Limiitit eivät ylity. Asiakas voi tarkastella Limiittejä ja niiden laskentatapaa milloin tahansa Tietoja Sijoituspalveluista - Nettoreaalisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus -asiakirjassa. Asiakas hoitaa tämän vastuun harkitusti. Asiakas ei saa panna täytäntöön transaktioita, jos on kohtuudella odotettavissa, että ne voisivat johtaa Limiittien ylittymiseen, ja tarkkailee Arvopaperivakuuteen perustuvia positioita tiiviisti päivittäin ja puuttuu asiaan hyvissä ajoin sulkemalla positioita tai suurentamalla Nettorealisointiarvoa Limiittien ylittymisen estämiseksi. 7.2 Lisätalletus Lainatuilla Arvopaperilla tehtyjen sijoitusten arvo voi vaihdella voimakkaasti suhteessa Asiakkaan itse panostamaan pääomaan. Sijoituspalvelusopimuksen nojalla sovellettavat Limiitit voivat ylittyä nopeammin hinnanmuutosten seurauksena. Asiakas vahvistaa, että hän tekee DEGIROn mahdollisimman ajoissa esittämästä pyynnöstä lisätalletuksen, jos yksi tai useampi Limiitti ylittyy, ja vahvistaa tallettavansa riittävästi varoja tätä tarkoitusta varten. 7.3 DEGIROn väliintulo DEGIRO muistuttaa Asiakasta, että DEGIRO voi puuttua asiaan, jos sovittu Limiitti ylittyy, mikä on sovittu Sijoituspalvelusopimuksessa ja selostettu tarkemmin Tietoja Sijoituspalveluista asiakirjoissa. 8 artikla. Pyydettäessä suoritettavat maksut 8.1 Maksettava pyydettäessä Kaikki Arvopaperivakuuksiin perustuvat positiot on maksettava DEGIROlle vaaditaessa seuraavissa tilanteissa: jos Asiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai hänelle myönnetään maksulykkäystä tai jos häneen sovelletaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyä koskevaa lakia; jos Asiakas kuolee; jos Asiakkaalla ei ole enää valtuuksia määrätä omaisuudestaan; jos merkittävä osa Asiakkaan omaisuudesta ulosmitataan; jos Asiakas laiminlyö merkittäviä Asiakassopimuksessa johtuvia velvollisuuksiaan. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 6/7

7 8.2 Korko Niiltä osin kuin Limiitit ylittyvät Arvopaperivakuuden käytön myötä tai siinä määrin kuin maksuja on suoritettava vaadittaessa, kyseiseen Arvopaperivakuuden osaan sovelletaan Tietoja Sijoituspalveluista Hinnasto -asiakirjassa määritettyä viivästyskorkoa. 9 artikla. Takausoikeudet, käyttö ja lainaus Jos Asiakkaan Oman sivuun Custody Profiilia sovelletaan, Asiakas suostuu täten nimenomaisesti siihen, että DEGIROlla on oikeus pitää sellainen määrä Arvopapereita, että niiden arvo on sopivassa suhteessa Asiakkaan Käteisvakuuden ja Arvopaperivakuuden kokonaiskäyttöön ensisijaisten meklareiden ja varainhoitajien tileillä, joihin Sijoituspalveluehtojen artiklaa 4.5 ja 9 (Käyttöoikeus kolmansille osapuolille ja Arvopapereiden lainaaminen) sovelletaan. Sijoituspalveluehtojen artiklaa 4.5 ja 9 sovelletaan toisiin Profiileihin aina kokonaisuudessaan. 10 artikla. Kesto, irtisanominen Osapuolet sisällyttävät Arvopaperivakuutta käsittelevän Liitteen sopimukseen ennalta määräämättömäksi ajaksi. Kumpi tahansa Osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa Arvopaperivakuutta koskevan Liitteen noudattaen yhden kalenterikuukauden irtisanomisaikaa. Arvopaperivakuutta käsittelevän Liitteen voimassaolo päättyy automaattisesti jos Sijoituspalveluehdoista irtisanoudutaan. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 7/7

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Sijoituspalvelut

Tietoja Sijoituspalveluista. Sijoituspalvelut Tietoja Sijoituspalveluista Sijoituspalvelut Johdanto 'Tietoja sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Tietoja Sijoituspalveluista Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT

SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT SAXO PRIVATBANK A/S:N ASIAKKAISIIN SOVELLETTAVAT YLEISET LIIKETOIMINTAEHDOT Saxo Privatbank A/S (Rahoitustarkastuksen tunnus/y-tunnus 1187) (Saxo Privatbank) on rahoitustoiminnasta annetun lain nojalla

Lisätiedot

Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot

Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot 1. Sopimuksen tarkoitus Tätä sopimusta sovelletaan Confido Capital Oy:n ja sen Asiakkaan välisen sopimussuhteeseen ja nämä ehdot liittyvät asiakkaan ja Confido Capital

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015 Voimassa 1.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN 7 1 ASIAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 7 2 MÄÄRITELMÄT 7 Ammattimainen Asiakas 7 Arvopaperi 7 Arvopaperinvälittäjä 7 Asiakas

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot