Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista"

Transkriptio

1 Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

2 Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja. DEGIRO on laatinut palveluistaan yhden perussopimuksen, josta käytetään nimitystä Asiakassopimus. Asiakassopimus koostuu erilaisista osista: tärkein osa on Sijoituspalvelusopimus, joka sisältää DEGIROn ja Asiakkaan väliset yleiset oikeudet ja velvollisuudet. Sijoituspalvelusopimuksen lisäksi Asiakassopimukseen saattaa sisältyä yksi tai useampi liite. Liitteissä sovitaan tietyistä palveluista, joita kaikki asiakkaat eivät osta. Sijoituspalvelusopimus ja Liitteet koostuvat aina kahdesta osasta: hyväksyntälomakkeesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Ehtoja sovelletaan DEGIROn ja Asiakkaan välillä, kun molemmat ovat allekirjoittaneet asianmukaisen hyväksyntälomakkeen. DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen tietoja, jotka koskevat sen tarjoamia palveluja ja Rahoitusinstrumentteja, joilla käydään kauppaa DEGIROn välityksellä. Nämä tiedot sisältyvät Sijoituspalvelusopimukseen. Ehtoja ja Sijoituspalvelun tietoja muokataan ja päivitetään ajoittain, ja ne ovat aina nähtävissä DEGIROn Verkkosivustolla. DEGIRO olettaa, että sen palveluja käyttävä asiakas on lukenut ja ymmärtänyt ehdot ja tiedot. Jos ehdot tai tiedot eivät ole riittävän selviä, kehotamme ottamaan yhteyttä DEGIROon ja pyytämään selvennystä ennen DEGIROn kautta sijoittamista. Tämä auttaa estämään myöhemmät epäselvyyksistä johtuvat keskustelut tai vahingot. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 2/29

3 Sijoituspalveluehdot DEGIRO DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 3/29

4 Sijoituspalveluehdot Sijoituspalvelusopimus koostuu Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeesta ja Sijoituspalveluehdoista. Sijoituspalvelusopimus on kaikkia DEGIROn tarjoamia palveluja koskeva perussopimus. 1 artikla. Määritelmät Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeessa määriteltyjen termien lisäksi Sijoituspalveluehdoissa isolla kirjaimella kirjoitetut termit viittaavat seuraaviin asioihin: "Arvopaperit": Rahoitusintrumentit jotka liikkeeseenlaskija on laskenut liikkeelle. Tärkeimpiä Arvopapereita ovat osakkeet, warrantit, rahasto-osuudet, joukkovelkakirjat ja näistä Arvopapereista johtuvat oikeudet, kuten saamiset ja osinko-oikeudet, mutteivät Johdannaiset. "Arvopaperivakuus" on DEGIROn palvelu, jossa DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden negatiiviseen positioon Arvopapereissa. Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite": yhdistelmä, johon sisältyvät Arvopaperivakuuden Hyväksyntälomake ja Arvopaperivakuuksien ehdot, joista tulee osa Asiakassopimusta Osapuolten allekirjoitettua ne. "Asiakas": luonnollinen tai juridinen henkilö, josta on tullut Asiakassopimuksen Osapuoli hänen allekirjoittaessaan Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeen. "Asiakassopimus" DEGIROn ja Asiakkaan välinen sopimussuhde, joka koostuu Sijoituspalvelusopimuksesta, Tietoja Sijoituspalveluista sekä mahdollisesti Johdannaisia koskevasta Liitteestä, Käteisvakuuksia koskevasta Liitteestä ja Arvopaperivakuuksia koskevasta liitteestä, jotka sekä Asiakkaan että DEGIROn allekirjoittamina muodostavat osan Asiakassopimuksesta yhdessä mahdollisten muiden sopimusten kanssa, joista Osapuolet sopivat että ne ovat osa Asiakassopimusta.. "Asiakastutkimus": tarjotakseen palvelujaan oikein ja täyttääkseen lakien ja asetusten vaatimukset DEGIRO tekee tutkimusta osapuolista, joille se toivoo voivansa tarjota palveluja. Tämä tutkimus tarkoittaa, muun muassa, että DEGIRO selvittää näiden osapuolten henkilöllisyyden, ja saattaa lisäksi merkitä, että se tutkii näiden osapuolten varojen pääoma- ja määräysvaltarakenteen sekä alkuperän. AutoFX : DEGIROn tarjoama palvelu, jossa DEGIRO ostaa automaattisesti Asiakkaan puolesta Ulkomaanvaluuttaa ajankohtana, jolloin Asiakkaalla on velvollisuus maksaa DEGIROlle kyseisessä valuutassa esim. Rahoitusinstrumenttien ostamiseen liittyviä maksuja, ja myy Ulkomaanvaluuttaa silloin, kun Ulkomaanvaluutassa olevia summia vapautuu Rahoitusinstrumentteja myytäessä tai muuten. Beleggersgiro : Beleggersgiro Long Short ja/tai Beleggersgiro Long Only. Beleggersgiro Long Only : Stichting DEGIRO, Alankomaiden lainsäädännön mukainen juridinen yhteisö, joka on rekisteröity sen Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Amsterdamissa. "Beleggersgiro Long Short": Stichting DEGIRO,II, Alankomaiden lainsäädännön mukainen juridinen yhteisö, joka on rekisteröity sen Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Amsterdamissa. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 4/29

5 "DEGIRO": sijoitusyhtiö DEGIRO B.V, tai, sopimusten siirron jälkeen kuten on kuvattu lausekkeessa 15.2, DEGIRO II, B.V. Execution Only (Pelkkä täytäntöönpano): sellaisten palvelujen tarjoaminen, joissa DEGIRO välittää tai toteuttaa Asiakkaan Rahoitusinstrumentteihin liittyviä Ohjeita Asiakkaan lukuun ja pitää Asiakkaan puolesta hallussaan positioita joko rahana tai Rahoitusinstrumentteina antamatta neuvoja ja tarkistamatta, hyödyttävätkö Toimeksiannon täytäntöönpano tai sijoitussalkussa tapahtuvat muutokset Asiakkaan taloudellista asemaa tai sijoitustavoitteita. "Johdannaiset" Rahoitusinstrumentteja, joiden taloudellinen arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Johdannainen astuu voimaan kun osapuolet tekevät johdannaissopimuksen. Tärkeimpiä Johdannaisia ovat optiot, futuurit, CFD-johdannaiset (contract for difference) ja vaihtosopimukset. "Johdannaisia käsittelevä Liite": yhdistelmä, johon sisältyvät Johdannaisten koskeva Hyväksyntälomake ja Johdannaisten koskevat Ehdot, joista tulee osa Asiakassopimusta Osapuolten allekirjoitettua ne. Keskustili, Tietoja Sijoituspalvelusta -asiakirjan kohdassa Tietoja Sijoituspalveluista Sijoituspalvelut määritetty Beleggersgiron tili. "Käteisvakuus " on DEGIROn palvelu, jossa DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden negatiiviseen saldoon euroina tai Ulkomaanvaluuttana. "Käteisvakuutta käsittelevä Liite": yhdistelmä, johon sisältyvät Käteisvakuuden Hyväksyntälomake ja Käteisvakuusehdot, joista tulee osa Asiakassopimusta Osapuolten allekirjoitettua ne. "Käyttöoikeuskoodi": Asiakkaan valitsema käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmä. Käteisrahasto Lisätietoja sijoituspalveluista kohdan Osuudet -asiakirjan määritelmän mukainen warr-sateenvarjorahasto. Käteisrahastot ovat rahamarkkinarahastoja, jotka pyrkivät toteuttamaan sijoituksillaan riskin ja tuoton, jotka ovat yhtä suuret kuin säästöillä kyseisessä valuutassa. FundShare-sateenvarjorahaston ennusteet ovat nähtävissä sivustolla Verkkosivustollamme käteisrahastoomme viitataan nimellä Fundshare EUR Cashfund "Lainaaminen": DEGIROn harjoittama Arvopapereiden käyttö siten, että se toimittaa Beleggersgiron Asiakkaan puolesta hallussaan pitämiä Arvopapereita kolmannelle osapuolelle,kolmannen osapuolen eduksi Asiakkaan lukuun. "Lait ja Säännöt": kaikki lait, säännöt, asetukset, sääntökirjat, sopimukset, lausunnot, ohjeet, esitteet tai sitovat neuvot, joita ajoittain ilmaistaan ja jotka sitovat DEGIROa ja Asiakasta; tai joiden DEGIRO katsoo sitovan itseään ja joita sovelletaan Asiakassopimuksen mukaisiin palveluihin sekä Rahoitusinstrumentteihin joihin Asiakas sijoittaa varojaan. "Liite": Asiakassopimuksen liite "Limiitti": Näiden Sijoituspalveluehtojen artiklassa 10 'Limiitit' mainitun määritelmän mukainen tai kyseisen luvun mukaisesti sovellettavaksi määrätty limiitti. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 5/29

6 "Nettorealisointiarvo", Saldon arvo laskettuna DEGIROn käyttämien arvostusperiaatteiden ja laskelmien pohjalta, jotka selostetaan tarkemmin Lisätietoja Sijoituspalveluista -kohdan asiakirjassa Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus. "Ohje": Asiakkaan DEGIROlle antama ohje. "Oma sivu" Asiakkaan oma sivu WebTraderissä; sivulle pääsee ainoastaan Käyttöoikeuskoodilla ja sieltä Asiakas voi antaa Toimeksiantoja, tarkastella Toimseksiantohistoriaa sekä tarkistaa Saldon ja Limiitit. "Osapuoli": DEGIRO (omasta tai Beleggersgiron puolesta) tai Asiakas - tilanteen mukaan. "Osuus" tarkoittaa osuutta jostakin niistä sijoitusrahastoista, jotka on lueteltu Tietoa Sijoituspalvelusta asiakirjassa 'Osuudet'. Pankkitili : Asiakkaan nimissä EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevassa pankissa oleva pankkitili, jonka tiedot Asiakas on ilmoittanut DEGIROlle. "Profiili" Sijoitusprofiili joka on määritetty asiakirjassa Profiilit asiakirjassa Tietoa Sijoituspalvelusta. Asiakas voi valita Profiilin jokaiselle Omalle Sivulleen "Pörssipäivä": päivä, jona DEGIRO tarjoaa palvelujaan. "Rahoitusinstrumentti": kaikki Johdannaiset ja Arvopaperit. "Riski", DEGIROn määrittämien laskentamenetelmien ja riskiennusteiden pohjalta laskema Saldon alenemisriski. Riskin laskentaa selostetaan tarkemmin Lisätietoja Sijoituspalveluista - kohdan asiakirjassa Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus. Saldo : kaikki Asiakkaan Omalla sivulla hallittavat positiot rahana ja Rahoitusinstrumentteina (sekä debet- että kredit-puolella). Sidosyritys : osapuoli, joka on taloudellisesta tai organisaation näkökulmasta suoraan tai välillisesti sidoksissa DEGIROon. "Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomake": lomake, jonka allekirjoittamisen myötä Asiakkaan ja DEGIROn välille syntyy Sijoituspalvelusopimus. "Sijoituspalvelusopimus": Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeen ja Sijoituspalvelujen Ehtojen yhdistelmä, joista osapuolien allekirjoittamisen myötä tulee osa Asiakassopimusta. "Soveltuvuustesti": DEGIROn kyselyn keinoin järjestämä testi, jonka tavoitteena on saada tietoa ja luoda tietoisuutta Asiakkaan sellaisiin Rahoitusinstrumentteihin liittyvistä tiedoista ja/tai kokemuksesta, joilla DEGIROn välityksellä on mahdollista käydä kauppaa. Tietoja Sijoituspalvelusta : tieto joka on Asiakkaan käytettävissä Verkkosivustolla kohdan Tietoja Sijoituspalvelusta alla. Nämä tiedot ovat osa Asiakassopimusta ja ovat erityisesti tarkoitettu selventämään DEGIROn palveluja ja määrittämään ne sopimuksen osat jotka voivat usein vaihtua Osapuolten välillä. "Tili": DEGIROn Asiakkaan nimellä ylläpitämä DEGIROn ja Beleggersgiron hallinnon tili, jonka avulla hallitaan Asiakkaan Käteisvakuuteen ja Arvopaperivakuuteen liittyviä velvoitteita DEGIROa DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 6/29

7 kohtaan sekä Rahoitusinstrumentteihin (muihin kuin Osuuksiin) liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia Beleggersgiroa kohtaan. "Toimeksianto": Ohje ostaa tai myydä Rahoitusinstrumentteja. "Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö": DEGIROn laatima Toimeksiantojen täytäntöönpanoa koskeva menettelyohje, joka on julkaistu Sijoituspalvelujen Tietoihin sisältyvässä asiakirjassa 'Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö'. "Ulkomaanvaluutta": mikä tahansa muu valuutta kuin Euro "WebTrader": DEGIROn Verkkosivuston kaupankäyntiympäristö. "Verkkosivusto": DEGIROn suomenkielinen verkkosivusto: 2 artikla. Sopimussuhde 2.1 Sijoituspalvelusopimus Sijoituspalvelujen Ehdot ja Sijoituspalvelujen Tiedot muodostavat Asiakkaan ja DEGIROn välisen sopimuksen, kun Asiakas ja DEGIRO ovat allekirjoittaneet Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeen. Osapuolet sopivat, että Sijoituspalvelun Hyväksyntälomake voidaan hyväksyä hyväksymällä sen sovellettavuus sähköisesti. 2.2 Beleggersgiro DEGIRO käyttää Beleggersgiroa Rahoitusinstrumenttien ja Osuuksien säilyttämiseen Asiakkaan puolesta. Beleggersgiro on passiivinen yhteisö (säätiö), joka ei tee mitään muuta kuin säilyttää Rahoitusinstrumentteja ja rahaa. Näin Rahoitusinstrumenttien ja rahan muodossa olevat positiot pysyvät erillään DEGIROn pääomasta ja DEGIROn asiakkaiden käytettävissä, vaikka DEGIRO joutuisi selvitystilaan. DEGIRO käyttää Beleggersgiro Long Only-säätiötä Asiakkaan käteisen ja Arvopapereiden säilytyksessä, paitsi niiden varojen ja Arvopapereiden jotka tarvitaan turvaamaan kolmansien osapuolien positiot Johdannaisissa, Käteisvakuuksissa tai Arvopaperivakuuksissa. DEGIRO käyttää Beleggersgiro Long Short-säätiötä kaikkien Johdannaisten säilytyksessä.tämän lisäksi, DEGIRO käyttää Beleggersgiro Long Short-säätiötä niiden positioiden säilytyksessä jotka liittyvät Käteisvakuuksiin ja Arvopaperivakuuksiin, jotka tarvitaan käteisen ja Arvopapereiden lisäksi takaamaan kyseiset positiot kolmansille osapuolille. Beleggersgiro on myöntänyt DEGIROlle täydet valtuudet toimia ja solmia sopimuksia Beleggersgiron puolesta. DEGIRO solmii tämän Asiakassopimuksen omasta ja Beleggersgiron puolesta. Tämän sopimuksen sisältämistä oikeuksista ja velvoitteista, jotka koskevat Rahoitusinstrumenttien hallussapitoa (muita kuin Osuuksia ), DEGIRO sopii Beleggersgiron puolesta. Kaikki Asiakkaan ja Beleggersgiron välinen viestintä ja ohjeistus kulkee DEGIROn kautta Beleggersgiron valtuutettuna edustajana. Asiakas myöntää täten DEGIROlle peruuttamattoman asianajovaltakirjan ohjeiden antamiseen Beleggersgirolle Asiakkaan puolesta Ohjeiden käsittelemistä ja DEGIROn sovitun palkkion perimistä varten. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 7/29

8 2.3 Yksi sopimus Asiakassopimus on puitesopimus, jonka mukaisesti DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle kaikki palvelunsa. Kaikki Asiakkaan ja DEGIROn väliset Ohjeet, transaktiot; kaikki positiot rahana ja Rahoitusinstrumentteina kaikilla Omilla Sivuilla, Sijoituspalvelujen Tiedot ja mahdollinen Johdannaisia käsittelevä Liite, Käteisvakuutta käsittelevä Liite ja Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite ja mahdolliset muut sopimukset, joiden Osapuolet ovat yksimielisesti sopineet muodostavan osan Asiakassopimuksesta, muodostavat yhdessä yhden ainoan sopimuksen. Jos Asiakas haluaa käyttää useampaa Omaa Sivua, häntä pyydetään tekemään Asiakassopimus jokaiselle Omalle sivulle erikseen. Tämä johtuu puhtaasti teknisistä syistä, eikä se tarkoita, että Osapuolten välillä sovellettaisiin useampaa kuin yhtä Asiakassopimusta. 2.4 Hierarkia Sijoituspalvelujen Ehtojen määräykset koskevat kaikkia DEGIROn ja Asiakkaan välisiä suhteita myös tulevaisuudessa, ellei Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeessa tai muissa DEGIROn tarjoamiin sijoituspalveluihin sovellettavissa sopimuksissa ja ehdoissa nimenomaisesti muuta mainita. Sijoituspalvelusopimuksen määräykset ovat etusijalla, mikäli Sijoituspalvelusopimuksen ja Sijoituspalvelujen Tietojen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia. Liitteen sisältämiä määräyksiä sovelletaan, mikäli kyseisen Liitteen ja Sijoituspalvelusopimuksen tai Sijoituspalvelujen Tietojen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia. 2.5 Muutokset DEGIRO voi ajoittain tehdä muutoksia Asiakassopimukseen. DEGIRO ilmoittaa Asiakkaalle tähän mahdollisesti vaikuttavista merkittävistä muutoksista. Nämä muutokset koskevat Asiakasta, ellei Asiakas itse ilmoita, ettei hyväksy näitä muutoksia. Mahdolliset ilmoitukset siitä, ettei hyväksy Asiakassopimuksen muutoksia, on tehtävä kirjallisesti 14 Pörssipäivän kuluessa siitä, kun muutoksia on ehdotettu Asiakkaalle. Jos muutokset eivät ole merkittäviä tai jos ne ovat välttämättömiä Lakien ja Sääntöjen vaatimusten täyttämiseksi, niitä aletaan soveltaa heti eikä Asiakkaalla ole mahdollisuutta kieltäytyä niistä. Asiakas voi milloin tahansa mennä Verkkosivustolle lukemaan ja lataamaan tuoreimman version eri asiakirjoista, jotka kuuluvat osana Asiakassopimukseen. 2.6 Lait ja Säännöt Asiakas hyväksyy sen, että DEGIRO ei ole velvollinen tarjoamaan palvelujaan, mikäli DEGIRO uskoo sen olevan Lakien ja Sääntöjen vastaista. Asiakas hyväksyy sen, että kaikki palvelut kuuluvat Lakien ja Sääntöjen piiriin ja että Lait ja Säännöt ovat ensisijaisia Osapuolten välisiin sopimuksiin verrattuna. Asiakas vakuuttaa DEGIROlle noudattavansa Lakeja ja Sääntöjä. 3 artikla. Asiakas 3.1 Asiakkaiden hyväksyminen DEGIRO voi laatia sääntöjä, jotka koskevat sen tietyille luonnollisten ja juridisten henkilöiden ryhmille tarjoamien palvelujen sisältöä, luonnetta ja laajuutta. DEGIROlla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä henkilöitä tai yhteisöjä asiakkaikseen tai tarjoamasta heille tiettyjä palveluja syytä ilmoittamatta. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 8/29

9 3.2 Asiakastutkimus ja Soveltuvuustesti Asiakas antaa DEGIROlle nimenomaisen suostumuksensa Asiakastutkimuksen tekemiseen. Asiakas tekee DEGIROn ensin esittämästä pyynnöstä DEGIROn pyytämää yhteistyötä Asiakastutkimuksen ja Soveltuvuustestin yhteydessä ja vastaa rehellisesti DEGIROn esittämiin kysymyksiin. 3.3 Yksityinen sijoittaja Lakien ja Sääntöjen mukaan sijoittajat on luokiteltava yksityisiksi sijoittajiksi, ammattisijoittajiksi tai hyväksyttäviksi vastapuoliksi. Tämä luokittelu vaikuttaa ensisijaisesti siihen, miten suuressa määrin DEGIROn on pidettävä huolta asiakkaistaan. Määräysten tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa huolenpidon ja tiedotuksen. Jotta kaikki DEGIROn asiakkaat saisivat saman korkean huolenpidon ja tiedotuksen tason, DEGIRO on päättänyt luokitella periaatteessa kaikki asiakkaansa, tämä Asiakas mukaan lukien, yksityisiksi sijoittajiksi. Tämä luokittelu tarjoaa Asiakkaalle korkeimman huolenpidon ja tiedotuksen tason. 3.4 Muu luokittelu DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen mahdollisuuden valita tästä poikkeava luokittelu. Jos Asiakas haluaa, että hänet luokitellaan ammattisijoittajaksi (mistä seuraa alhaisempi suojelutaso), Asiakas voi pyytää tätä DEGIROlta mainiten syynsä luokittelun muutokseen. DEGIRO pidättää itsellään oikeuden vastata Asiakkaan pyyntöön kieltävästi. 3.5 Yhdysvaltain asukkaat Luonnolliset ja Oikeudelliset henkilöt jotka ovat Amerikan Yhdysvaltain asukkaita tai ovat rekisteröity Yhdysvaltoihin, mukaan lukien 'Yhdysvaltain kansalaiset', 'vakituiset asukkaat' ja 'maassa asuvat ulkomaalaiset tai US Person joka on määritetty Yhdysvaltain laissa kohdassa Regulation S ja Rule 4.7 of the US Commodity Exchange Act' sekä muiden sellaisten oikeudenkäyttöalueiden asukkaiden, jotka eivät hyväksy rahoituspalvelujen tarjoamista kansalaisilleen tai hyväksyvät sen rajoitetusti, ei saa käyttää DEGIROn palveluja, jolloin he suojaavat DEGIROn vahingoilta, joita sille aiheutuisi tämän kiellon rikkomisesta. 3.6 Omalla kustannuksella ja riskillä Asiakas vakuuttaa DEGIROlle että DEGIROn Asiakkaana toimiessaan toimivansa ainoastaan omasta puolestaan ja omalla vastuullaan ja solmii Asiakassopimuksen omissa nimissään eikä kolmannen osapuolen edustajana tai puolesta. Jos Asiakas haluaa käyttää DEGIROn palveluja kolmansien osapuolien puolesta, hänen pitää ottaa yhteyttä DEGIROon 3.7 Asiakkaana on useampi kuin yksi henkilö Yksi tai useampi henkilö voi solmia Asiakassopimuksen yhdessä. Jos yksi tai useampi henkilö solmii sopimuksen yhdessä, he voivat antaa DEGIROlle Ohjeita sekä yhdessä että erikseen. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 9/29

10 DEGIRO voi tällaisessa tapauksessa pitää selvänä ja luottaa vain yhdeltä kyseisistä henkilöistä saamaansa tietoa ja toimia ainoastaan tämän yhden henkilön tietojen ja kokemuksen perusteella. DEGIROlla on kuitenkin oikeus kieltäytyä noudattamasta Ohjetta, jos se ei ole asiasta varma, kunnes se on saanut Ohjeelle vahvistuksen kaikilta tilin haltijoilta. Kun Asiakassopimuksen solmii useampi kuin yksi henkilö yhdessä, kaikki mukana olevat henkilöt ovat erikseen vastuussa DEGIROlle kaikista Asiakassopimuksen mukaisista velvoitteista. 3.8 Asiakas on juridinen henkilö Jos juridinen henkilö solmii Asiakassopimuksen, juridisen henkilön varojenhoitajat takaavat DEGIROlle ja Beleggersgirolle, että DEGIROlle juridisen henkilön puolesta annettavat Ohjeet annetaan valtuutettuna juridisen henkilön soveltamien edustusvaltuuksien vaatimusten mukaisesti. 3.9 Asiakkaan huolellisuusvelvollisuus Asiakkaalla on DEGIROa kohtaan velvollisuus huomioida parhaan kykynsä mukaan DEGIROn edut ja hyödyntää DEGIROn palveluja huolellisesti ja harkitusti. Asiakas lupaa erityisesti olla käymättä transaktioita Rahoitusinstrumenteilla tai hankkimalla positioita, joiden vaikutusta Asiakas ei ymmärrä riittävästi tai joista voi seurata suurempi riski kuin Asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen sopii. Asiakas vahvistaa, että on hänen vastuullaan suojautua Rahoitusinstrumenteilla käytävän kaupan ja niiden hallussapidon riskeiltä ja vakuuttaa lukeneensa huolellisesti ja ymmärtävänsä DEGIROlta saamansa sopimukset, tiedot ja lisätiedot Asiakkaan kuolema Asiakkaan kuoleman jälkeen hänen perillisensä voivat lopettaa Tilin ja hyödyntää DEGIROn tarjoamia palveluja vasta, kun DEGIRO on saanut pyytämänsä tiedot ja DEGIROlle on esitetty todistus perintöoikeudesta. 4 artikla. Palvelut 4.1 Hyväksyntä DEGIRO ei tarjoa palvelujaan, ennen kuin DEGIRO on hyväksynyt Asiakkaan suorittamansa Asiakastutkimuksen jälkeen. Jälkimmäinen voi tapahtua ennen sopimuksen allekirjoittamista tai sen jälkeen. 4.2 Transaktiot ja positiot Rahoitusinstrumentteina DEGIROn palvelut tarkoittavat, että DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden suorittaa transaktioita ja hankkia positioita Rahoitusinstrumentteina meklareista, selvitysosapuolista, vastapuolista, pankeista, arvopaperipörsseistä ja muista osapuolista, joihin DEGIRO on suoraan tai välillisesti suhteessa, koostuvan verkoston välityksellä. DEGIRO noudattaa asianmukaista huolellisuutta valitessaan ja tarkkaillessaan jatkuvasti kolmansia osapuolia, jotka DEGIRO ottaa DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 10/29

11 mukaan toimintaansa. 4.3 Osuudet Osuuksien yhteydessä DEGIROn palvelut merkitsevät sitä, että DEGIRO välittää Asiakkaan Toimeksiannon kyseiselle sijoitusrahastolle Asiakkaan nimissä. Siksi Asiakas ei pidä Osuuksia hallussaan DEGIROn tai Beleggersgiron välityksellä, vaan hänellä on suoria Osuuksia kyseisestä sijoitusrahastosta. Asiakkaan Osuudet merkitään Asiakkaan Omalle Sivulle ja ovat täten osa Saldoa. 4.4 Positiot kolmansien osapuolten kohteissa DEGIRO ja Beleggersgiro hallinnoivat kaikkia Asiakkaan niiden kautta pitämiä positioita kolmansien osapuolten, kuten selvitysosapuolten ja ensisijaisten meklareiden kohteissa, rahana ja Rahoitusinstrumentteina. Kaikkien Asiakkaan puolesta hallinnoitujen positioiden edut ja haitat ovat Asiakkaan vastuulla ja lukuun. Tämä tarkoittaa, että DEGIRO kirjaa Saldoon kaikki tuotot, kuten osingot ja valuuttakurssien nousut, mutta myös kaikki tappiot, kuten valuuttakurssien laskut ja kolmannen osapuolen selvitystilasta tai konkurssista johtuvat tappiot. Mikäli sovellettavissa, DEGIRO vähentää verot sekä muut pakolliset summat Lakien ja Sääntöjen mukaisesti. 4.5 Käyttöoikeus kolmansille osapuolille Jos kolmannet osapuolet, kuten selvitysosapuolet ja ensisijaiset meklarit, joiden kohteissa DEGIROlla ja Beleggersgiro Long Shortilla on Asiakkaan puolesta hallussaan positioita joko rahana tai Rahoitusinstrumentteina, vaativat näiden Rahoitusinstrumenttien käyttöoikeutta, Asiakas antaa täten DEGIROlle nimenomaisen luvan myöntää tämän oikeuden näille kolmansille osapuolille. Kyseisille kolmansille osapuolille myönnetty käyttöoikeus tarkoittaa, että kyseisen kolmannen osapuolen tasolla varojen erottelua ei tapahdu. Tämän johdosta kyseisen kolmannen osapuolen konkurssista voi aiheutua vahinkoa. DEGIRO varmistaa, että tämä riski minimoidaan valikoimalla mukaan otettavat kolmannet osapuolet ja hajauttamalla positiot lukuisten kolmansien osapuolien kesken ja tarkkailemalla niitä huolellisesti ja vaatimalla turvatoimia tai oikeusturvaa, kuten oikeutta sulkeutuvaan nettoutukseen. DEGIRO kohdistaa kaikki Rahoitusinstrumenttien muodossa olevat Rahoitusinstrumentit, jotka ovat - milloin tahansa - kolmannen osapuolen käytettävissä, DEGIROn tai Beleggersgiro Long Shortin hallinnossa suhteessa heidän omistuksiinsa asiakkaille, joiden puolesta DEGIRO tai Beleggersgiro Long Short hallitsee kyseisiä Rahoitusinstrumentteja kyseisellä tilillä kyseisen kolmannen osapuolen kanssa. Mitä tulee Arvopapereihin jotka ovat Beleggersgiro Long Onlyn hallussa, käyttö-oikeutta ei myönnetä. 4.6 Vaje DEGIROn vastuulla on aina varmistaa, että kaikkien rahana ja Rahoitusinstrumenttien muodossa olevien positioiden arvo, joita DEGIRO ja Beleggersgiro pitävät hallussaan kolmansien osapuolten kanssa DEGIROn asiakkaiden lukuun ja vastuulla, vastaa kaikkien asiakkaiden rahana ja Rahoitusinstrumentteina olevien oikeuksien arvoa DEGIROlle ja Beleggersgirolle. On kuitenkin mahdollista, että esiintyy tilapäisiä vajeita tietyssä valuutassa olevan rahan tai tiettyjen Rahoitusinstrumenttien määrässä, joita Beleggersgiro hallitsee DEGIROn asiakkaiden puolesta. Tämä voi johtua esimerkiksi DEGIROn tai huoltajan tai ensisijaisen meklarin virheestä. On sanomattakin selvää, että tällaisessa tapauksessa DEGIRO pyrkii selvittämään, mistä vaje johtuu, DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 11/29

12 ja poistamaan sen mahdollisimman nopeasti. DEGIROn asiakkaiden suojaamiseksi niin kauan kuin vaje on olemassa, sovelletaan seuraavaa sääntöä: Jos tietyssä valuutassa rahana tai Rahoitusinstrumentteina olevissa positioissa, joita DEGIRO ja Beleggersgiro pitävät tilillä kolmannen osapuolen kanssa DEGIROn asiakkaiden lukuun ja vastuulla, on vajetta, tämä vaje jaetaan kaikkien sellaisten DEGIROn asiakkaiden kesken, joiden lukuun kyseisestä Rahoitusinstrumentin valuuttaa pidetään kyseisellä tilillä, suhteessa kyseisessä Rahoitusinstrumentin valuutassa olevaan kokonaispositioon, jota heidän kunkin puolesta pidetään kyseisellä tilillä. Jos vajetta ilmenee, DEGIROlla on oikeus lykätä Ohjeiden täytäntöönpanoa, kunnes riittävä selvyys vajeesta on saatu ja se on jaettu tai saatu korjattua. Jos vaje johtuu DEGIROn asiakkaan kyvyttömyydestä toimittaa tarpeeksi takausta tai rahoitusta sijoitukseensa, DEGIRO poistaa vajeen itse. 4.7 Johdannaiset Kun Asiakas haluaa käydä Johdannaiskauppaa DEGIROn kautta, hänen on lisättävä DEGIROn kanssa tekemäänsä Sijoituspalvelusopimukseen Johdannaisia käsittelevä Liite. 4.8 Käteisvakuus Jos Asiakas haluaa DEGIROlta oikeuden negatiiviseen saldoon rahassa, hänen on lisättävä DEGIROn kanssa tekemäänsä Sijoituspalvelusopimukseen Käteisvakuutta käsittelevä Liite. 4.9 Arvopaperivakuudet Jos Asiakas haluaa DEGIROlta oikeuden negatiiviseen saldoon Arvopapereina, hänen on lisättävä DEGIROn kanssa tekemäänsä Sijoituspalvelusopimukseen Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite Arvopaperipörssit ja Rahoitusinstrumentit DEGIRO päättää, mitkä arvopaperipörssit, valuutat ja Rahoitusinstrumentit se kelpuuttaa palveluihinsa, ja ylläpitää yleiskuvaa niistä Verkkosivustollaan. DEGIROlla on aina oikeus muuttaa sijoituspalvelujaan tai irtisanoa ne yksipuolisesti ja syytä ilmoittamatta tietyn arvopaperipörssin, tietyn valuutan ja/tai tietyn Rahoitusinstrumentin osalta. 5 artikla. WebTrader 5.1 Käyttöoikeuskoodi DEGIRO myöntää Asiakkaalle oikeuden WebTraderin ja Oman Sivun käyttöön Asiakkaan valitsemalla Käyttöoikeuskoodilla. Asiakas on vastuussa Käyttöoikeuskoodin käytöstä, ja hänen on pidettävä Koodi salaisena. Asiakkaan on ilmoitettava Käyttöoikeuskoodin joutumisesta asiattomiin käsiin häviämisen, varkauden, väärinkäytön tai muun syyn vuoksi DEGIROlle DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 12/29

13 mahdollisimman pian sen huomattuaan. DEGIRO estää Käyttöoikeuskoodin käytön saatuaan ilmoituksen ja annettuaan siitä vahvistuksen Asiakkaalle. Ennen sitä täytäntöönpannut Ohjeet menevät Asiakkaan lukuun ja ovat hänen vastuullaan. 5.2 Useampi kuin yksi Oma sivu Asiakas voi avata useamman kuin yhden Oman sivun. Jos Asiakas avaa useamman kuin yhden Oman sivun, DEGIRO käsittelee eri Omia sivuja eri asiakkaina, niin että muun muassa Saldo, korot ja kulut lasketaan erikseen jokaiselle Omalle sivulle, lisäpalvelut, kuten Johdannaiset, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuudet on aktivoitava erikseen jokaiselle Omalle sivulle ja DEGIRO laskee Limiitit ja tarkkailee niitä erikseen jokaisen Oman sivun osalta. On kuitenkin huomattava, että jos yhdellä Omalla sivulla ilmenee vajetta, DEGIROlla on oikeus käyttää toisen Oman sivun Saldoa vajeen korjaamiseen. 5.3 Profiili Asiakas voi valita yhden Profiilin kutakin Omaa Sivua kohden.profiilien erot selostetaan Sijoituspalvelujen Tietojen Profiilit-asiakirjassa 5.4 Ohjeet WebTraderin välityksellä Kaikki WebTraderin välityksellä Käyttöoikeuskoodia käyttäen annetut Ohjeet annetaan Asiakkaan lukuun ja vastuulla, ja DEGIRO voi huomioida ne Saldossa. 5.5 Keskeytymätön toiminta WebTrader on tekninen viestintäjärjestelmä. DEGIRO pyrkii siihen, että sen palveluiden käyttö WebTraderin välityksellä sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. DEGIRO ei takaa WebTraderin jatkuvaa ja virheetöntä toimintaa, ja sillä on oikeus keskeyttää WebTraderin käyttömahdollisuus tai toiminta tilapäisesti esimerkiksi toimintahäiriöiden tai korjausten vuoksi. 5.6 Asiakkaan huolellisuusvelvollisuus Asiakkaan tulee aina käyttää WebTraderia huolellisesti ja varmistaa, että käyttää WebTraderia ainoastaan turvallisella ja viruksettomalla tietokoneella. 5.7 Saldo, Limiitit WebTraderin avulla Asiakkaalla on jatkuvasti mahdollisuus nähdä Saldo ja häntä koskevat Limiitit. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 13/29

14 6 artikla. Saldo 6.1 Tili Ennen transaktiota tai muiden Rahoitusinstrumenttien kuin Osuuksien toimittamista DEGIRO avaa Asiakkaalle Tilin. Tili on DEGIROn ja Beleggersgiron hallinnossa käytettävä tili, jolle on kirjattu kaikki Asiakkaan ja DEGIROn ja Beleggersgiron väliset oikeudet ja velvollisuudet. Osuuksia ei kirjata Tilille Osuuksina, koska Asiakas pitää hallussaan Osuuksia suoraan kyseisessä sijoitusrahastossa. DEGIRO sulkee automaattisesti Tilin jos yhtään Rahoitusinstrumenttia ei pidetä tilillä kuukauteen. 6.2 Beleggersgiro DEGIRO varmistaa, että Beleggersgiro pitää hallussaan kaikkia Arvopapereiden muodossa olevia positioita (Osuuksia ja Arvopaperivakuuksia lukuun ottamatta)ja että ne merkitään Tilille Beleggersgiron hallinnossa. Beleggersgiro pitää hallussaan näitä positioita DEGIROn ohjeiden mukaan, jotka DEGIRO välittää suoraan Asiakkaalta. Asiakas hyväksyy täten tämän kolmansia osapuolia koskevan määräyksen. 6.3 Pankkitili Rahansiirrot Tilille on tehtävä Pankkitililtä.Kirjallisen Ohjeen saatuaan, DEGIRO voi tehdä maksuja kolmansille osapuolille kuten varainhoitajille tai palveluntarjoajille jotka tarjouavat palvelujaan jotka liittyvät Asiakkaan sijoituksiin Omalla Sivulla. Siirtäessään varoja Pankkitilille, DEGIROlla on oikeus olla toimimatta Ohjeen mukaan kunnes DEGIRO tai Beleggersgiro on vastaanottanut kysesiset varat. Rahoitusinstrumentteja ei voida kirjata Tililtä DEGIROn ulkopuoliselle tilille. 6.4 Arvopapereiden toimittaminen DEGIRO ei tarjoa palvelua, jonka avulla Asiakas voisi hankkia DEGIROn kautta rekisteröityjä tai haltijaosakkeita suoraan kyseisestä liikkeeseenlaskijalaitoksesta. 6.5 Automaattiset ostot, Käteisrahasto Tilillä ei voi pitää saldoa rahana. Asiakas antaa täten DEGIROlle pysyvän Toimeksiannon sijoittaa rahat, jotka Asiakas siirtää Pankkitililtä tai jotka saadaan esimerkiksi myyntitapahtuman seurauksena, kyseisessä valuutassa olevan Käteisrahaston Osuuksiin. 6.6 Automaattinen myynti, Käteisrahasto Asiakas antaa täten DEGIROlle pysyvän Toimeksiannon myydä kyseisen Käteisrahaston Osuuksia niin paljon kuin on tarpeen Asiakkaan maksuvelvoitteiden DEGIROlle tai Beleggersgirolle hoitamiseksi tai Asiakkaan Ohjeiden mukaisen rahansiirron suorittamiseksi. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 14/29

15 6.7 AutoFX DEGIRO tarjoaa kaikille asiakkailleen AutoFX-palvelun vakiona. AutoFX tarkoittaa, että DEGIRO muuntaa automaattisesti Asiakkaalta tai Asiakkaan puolesta Ulkomaanvaluutassa saamansa rahat Osuuksiksi Euro Cash Fundissa ja ostaa automaattisesti niin paljon Ulkomaanvaluuttaa kuin on tarpeen Asiakkaiden kyseissä Ulkomaanvaluutassa olevien maksuvelvoitteiden hoitamiseksi. Sellaisen Ulkomaanvaluutan osalta, jossa oleva Käteisrahasto mainitaan Sijoituspalvelujen Tietojen Osuudet-asiakirjassa, Asiakas voi määrätä DEGIROn olemaan tarjoamatta AutoFXpalvelua. Silloin Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että käytettävissä on oikeaan aikaan riittävästi Ulkomaanvaluuttaa tai luottovaraa Käteisvakuutta käsittelevän Liitteen mukaisesti Asiakkaan kyseisessä Ulkomaanvaluutassa olevien maksuvelvoitteiden hoitamiseksi. 6.8 Raha Asiakassopimuksen mukaan Käteisrahastoon tehdyt sijoitukset katsotaan samanarvoisiksi kuin niiden arvo rahana ja mahdollinen rahan mainitseminen tässä sopimuksessa (Limiittejä koskevat määräykset mukaan lukien) ja Verkkosivustolla viittaa Käteisrahastoihin sijoitettuihin summiin. 6.9 Äänioikeus Asiakkaan Ohjeen mukaan DEGIRO ja Beleggersgiro eivät kumpikaan käytä Asiakkaan puolesta hallitsemiinsa Arvopapereihin liittyvää äänioikeutta. Tilanteissa joissa on kohtuudella käytännöllistä, DEGIRO voi Asiakkaan pyynnöstä tarjota mahdollisuutta käyttää äänioikeutta tai osallistua yhtiökokouksiin Asiakkaan puolesta hallussa pidettyihin Arvopapereihin liittyen. Asiakkaan on esitettävä tätä koskeva pyyntö DEGIROlle viimeistään kaksikymmentä Pörssipäivää ennen kyseistä kokousta, tai jos äänestystä varten on asetettu rekisteröintipäivä, viimeistään kymmenen Pörssipäivää ennen kyseistä rekisteröintipäivää. Tähän DEGIROn palveluun sovellettava palkkio määritetään Sijoituspalvelujen Tietojen Palkkiot-asiakirjassa Rahoitusinstrumenteista saadut tulot Rahoitusinstrumentteja koskevat oikeudet ja velvollisuudet ovat määritetty Tietoja Sijoitusplavelusta-asiakirjan Yhtiöiden Toimepiteet ja Tapahtumat kohdassa 6.11 Korko DEGIRO veloittaa Tilin negatiivisesta rahasaldosta korkoa Sijoituspalvelujen Tietojen Palkkiotasiakirjan mukaisesti Yhteenveto Saldosta Omalla Sivulla Asiakas näkee aina yhteenvedon Saldosta sekä viimeisimmistä transaktioista. DEGIRO toimittaa erikseen tiliotteen edellisen vuoden tapahtumista jokaisen vuoden alussa. Asiakas hyväksyy sen, että nämä tiliotteet ja muut ilmoitukset toimitetaan Asiakkaalle ainoastaan sähköisesti WebTraderin välityksellä. Asiakkaan pyynnöstä DEGIRO voi lisämaksua vastaan lähettää Asiakkaalle postitse tulostetun tiliotteen tai toimittaa Asiakkaalle kopioita vanhoista DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 15/29

16 tiliotteista, jotka DEGIROlla on yhä tallessa Ilmoitettujen tietojen ja täytäntöönpantujen Ohjeiden tarkistaminen Asiakkaan on tarkistettava DEGIROn toimittamat vahvistukset, tiliotteet, muistiot tai muut ilmoitukset ja tiedot mahdollisimman pian, mutta viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun DEGIRO on toimittanut ne Asiakkaalle, mahdollisista virheistä johtuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Jos Asiakas ei saa viestiä DEGIROlta silloin, kun tietää, että viestin pitäisi olla tulossa, Asiakas ilmoittaa tästä DEGIROlle mahdollisimman pian Virheestä ilmoittaminen, DEGIROn vastuu Jos Asiakas havaitsee epätarkkuutta tai puutteita, hänen on ilmoitettava tästä DEGIROlle mahdollisimman pian. DEGIRO määrittää yhteistyössä Asiakkaan kanssa, voidaanko mahdollinen virhe korjata ja miten. Jos DEGIRO on vastuussa virheen seurauksena kärsityistä vahingoista ja Asiakas olisi voinut huomauttaa ja raportoida virheestä edellisen artiklan mukaisesti, mikä olisi voinut pienentää vahinkoa, DEGIROn vastuu rajoittuu vahinkoon, joka olisi syntynyt, jos Asiakas olisi ilmoittanut virheestä DEGIROlle mainitun 24 tunnin kuluessa DEGIROn korjaukset DEGIROlla on oikeus korjata virhe tai erehdys ja perua virheellinen kirjaus ilman Asiakkaan suostumusta Todistus DEGIROn ja Beleggersgiron hallinto vastaa kattavaa Osapuolten välistä todistusta, ellei Asiakas todista päinvastaista. 7 artikla. Asiakas vastaa sijoitusvalinnoista 7.1 Execution Only DEGIRO ei tarjoa sijoitusneuvontaa eikä hoida Asiakkaiden Saldoja. Kaikki DEGIROn palvelut toteutetaan Execution Only -periaatteella. Asiakkaan Toimeksiannot pannaan täytäntöön automaattisesti DEGIROn järjestelmien avulla, ja niistä tarkistetaan ainoastaan se, että ne ovat DEGIROn Asiakkaalle asettamien Limiittien puitteissa. Asiakas itse päättää sijoitusstrategian ja valinnat, ja ainoastaan Asiakas on vastuussa Toimeksiannoista ja Saldon säännöllisestä tarkistamisesta ja ylläpidosta. Asiakas vakuuttaa että on tietoinen ja hyväksyy riskit jotka liittyvät sijoittamiseen Rahoitusinstrumenteilla eikä ota positioita jotka voivat johtaa tappioihin joita Asiakas ei kestä. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 16/29

17 7.2 Tiedot Asiakas lupaa että sijoittaa vain Rahoitusinstrumentteihin joita ymmärtää tarpeeksi hyvin. Asiakas vahvistaa lukeneensa Sijoituspalvelujen Tietoihin sisältyvän asiakirjan, jonka otsikko on Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit. Asiakas vahvistaa olevansa tietoinen että on Asiakkaan vastuulla opiskella ja ymmärtää annettua tietoa Rahoitusinstrumenteista joihin Asiakas haluaa sijoittaa. 8 artikla. Ohjeet 8.1 Ohjeet Asiakas voi antaa ohjeita DEGIROlle WebTraderin kautta tai jollain muulla tavalla joka on määritetty asiakirjassa Tietoja Sijoituspalvelusta. 8.2 Toimeksiannot.DEGIROn hyväksymät Toimeksiantotyypit on nimetty ja selostettu Sijoituspalvelujen Tietoihin sisältyvässä asiakirjassa Toimeksiannot ja ToimeksiantojenTäytäntöönpanokäytäntö. 8.3 Hyväksyntä DEGIROn järjestelmät tarkistavat välittömästi Ohjeen saatuaan, että ne ovat Asiakkaalle asetettujen Limiittien puitteissa, ja ne pannaan täytäntöön DEGIROn hyväksyttyä ne. Jos Ohje voidaan panna täytäntöön vain osittain Saldon tai sovellettavien Limiittien vuoksi, DEGIROlla on oikeus muttei velvollisuutta panna täytäntöön sitä Ohjeen osaa. 8.4 Epäselvä Ohje DEGIRO voi kieltäytyä panemasta täytäntöön epäselvää, epätavallista tai virheellistä Ohjetta. Tässä tapauksessa DEGIRO ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Asiakkaaseen. DEGIRO ei ole vastuussa, jos Ohjetta ei panna täytäntöön tai täytäntöönpano tapahtuu viiveellä tällaisen tutkimuksen johdosta. 8.5 Ohjeet Asiakkaan lukuun Kaikki Ohjeet, joiden DEGIRO voi kohtuudella otaksua olevan peräisin Asiakkaalta, pannaan täytäntöön Asiakkaan lukuun ja vastuulla, ja ne voidaan huomioida Saldossa. 8.6 Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö DEGIRO panee Asiakkaan Toimeksioannot täytäntöön Täytäntöönpanokäytännön mukaisesti. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 17/29

18 Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö selostetaan Sijoituspalvelujen Tietojen asiakirjassa Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö; ajan tasalla oleva versio on aina saatavilla Verkkosivustolla. DEGIRO ei ole velvollinen panemaan täytäntöön Asiakkaan Toimeksiantoja, jotka poikkeavat DEGIROn Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytännöstä. 8.7 Ryhmätoimeksianto DEGIRO voi lähettää Asiakkaan Toimeksiantoja täytäntöönpanopaikalle (arvopaperipörssiin, OTC-johdannaisten vastapuolelle tms.) yhdessä muiden asiakkaiden Toimeksiantojen kanssa. DEGIRO toimii näin vain tilanteissa, joissa on epätodennäköistä, että Toimeksiantojen yhdistämisestä on kyseisille asiakkaille haittaa. On kuitenkin mahdollista, että yhdistäminen osoittautuu haitalliseksi Asiakkaalle. 8.8 Yhteensovittaminen Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntönsä mukaan DEGIRO voi panna Asiakkaan Toimeksiantoja täytäntöön pörssin ulkopuolella. Toimeksiannot voidaan panna täytäntöön DEGIROn itsensä tai kolmansien osapuolten ("OTC") kautta. Toimeksiantoja voidaan panna täytäntöön myös muiden DEGIROn asiakkaiden Toimeksiantoja vastaan. Tämä tarkoittaa, että Asiakkaan osto-toimeksiantoa voidaan panna täytäntöön (kokonaan tai osittain) toisen asiakkaan myynti-toimeksiantoa vastaan ja päin vastoin, missä toinen asiakas voi olla DEGIROn Sidosyritys. Solmiessaan Asiakassopimuksen Asiakas nimenomaisesti suostuu tähän. 8.9 DEGIROn toiminta Asiakkaan vastuulla on seurata niihin Toimeksiantoihin ja Rahoitusinstrumentteihin liittyviä kehityskulkuja, joihin Asiakas sijoittaa, ja antaa DEGIROlle ohjeet hyvissä ajoin. Jos Asiakas ei anna ajoissa ohjeita esimerkiksi yristysvaltaukseen liittyvistä ostoista, valinnaisesta osingosta, vaateista ja muista oikeuksista, joilla on aikarajoitus, DEGIRO voi välittäjänä tehdä, mikä vaikuttaa sen asiakkaiden edun mukaiselta Ohjeiden käsittely Taseessa Hyväksytyt siirtoa koskevat Ohjeet ja transaktiot, jotka on pantu täytäntöön (osto tai myynti on suoritettu) Asiakkaan lukuun, merkitään välittömästi Saldoon. Transaktion kohdalla tämä tarkoittaa, että transacktio voidaan kirjata Saldoon (kun kyse on ostosta Rahoitusinstrumenttien avulla ja rahaa tallettamalla tai päinvastoin, kun kyse on myynnistä), ennen kuin transaktio on varsinaisesti toteutunut (eli ennen kuin Beleggersgiro on saanut tai toimittanut kyseiset Rahoitusinstrumentit maksua vastaan suhteessa asianomaiseen vastapuoleen). Nämä merkinnät ovat ehdollisia merkintöjä Asiakkaan taloudellisen aseman selkeyttämiseksi. Jos Beleggersgiro ei todellisuudessa saa Omalle Sivulle merkittyjä positioita kohtuullisen ajan kuluessa, DEGIROlla on lupa perua ehdolliset kirjaukset. Ulkomaanvaluutassa tehdyt ehdolliset kirjaukset perutaan sen kurssin mukaan, joka on voimassa perumishetkellä. Perumisesta aiheutuneista kuluista vastaa Asiakas. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 18/29

19 9 artikla. Arvopapereiden Lainaaminen 9.1 Asiakkaan suostumus Asiakas suostuu täten siihen, että DEGIRO voi Lainata jollekulle Rahoitusinstrumentteja, jotka ovat osto-toimeksiannon kohteena tai joita Beleggersgiro pitää hallussaan Asiakkaan puolesta. DEGIRO on tässä mielessä aina Beleggersgiron vastapuoli, ja sillä on siten velvollisuus toimittaa uudelleen Lainatut Rahoitusinstrumentit. Lainaamista selostetaan lyhyesti Sijoituspalvelujen Tietojen Sijoituspalvelut-asiakirjassa. Lainaamisen sovelletavuudesta kerrotaan enemmän Tietoja Sijoituspalvelusta asiakirjan Profiilit-asiakirjassa. 9.2 Arvopaperi Jos DEGIRO Lainaa jollekulle Arvopapereita, varojen erottelua ei sovelleta kyseisiin Arvopapereihin. Sen sijaan Beleggersgirolla on oikeus DEGIROn uudelleentoimitukseen. Sen riskin kattamiseksi kokonaan, että DEGIRO ei pystyisikään toimittamaan uudelleen Lainattuja Arvopapereita, DEGIRO huolehtii siitä, että Beleggersgiro saa pysyvän vakuuden, jonka arvo on ainakin 104 % Lainattujen Arvopapereiden arvosta. Joka tapauksessa Beleggersgiro pystyy tällöin täyttämään mahdollisimman tarkkaan velvoitteensa Asiakasta kohtaan. 9.3 Saldo Kun DEGIRO Lainaa Arvopapereita, tämä ei muuta Asiakkaan Saldoa Beleggersgirolla. Loppujen lopuksi Asiakkaalla on Beleggersgiroon kohdistuva vaade, joka ilmaistaan Arvopapereina, jotka DEGIRO on Lainannut jollekulle. Kyseiset Arvopaperit eivät kuitenkaan ole sillä hetkellä Beleggersgiron hallussa, vaan sillä on vakuutena rahaa tai muita Arvopapereita. DEGIRO kohdistaa Lainatut Arvopaperit suhteessa kyseisten Arvopapereiden omistukseen asiakkaille, joiden Arvopapereita Beleggersgiro pitää tai olisi pitänyt hallussaan, Tilille, jolla Arvopapereita pidettiin tai olisi pidetty, jos niitä ei olisi Lainattu. 10 artikla. Limiitit 10.1 Pysyvästi näkyvissä Omalla Sivulla DEGIRO määrittää Arvopapereiden Arvon, Riskin, Käteisvakuuden ja Arvopaperivakuuden n määrän ja Saldon jokaisena Pörssipäivänä ja tarjoaa ne Asiakkaan käyttöön Omalla Sivulla. DEGIRO laskee arvomäärät ja Limiitit positioiden perusteella (mukaan lukien artiklassa 8.10 kuvatut ehdolliset kirjaukset) sellaisina kuin ne sillä hetkellä näkyvät Omalla Sivulla yhdessä kertyneiden tappioiden, voittojen, korkojen ja kulujen kanssa. Selitys Arvopapereiden arvolle, Riskille ja Limiiteille löytyy kohdassa Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus- asiakirjassa Useampi kuin yksi Oma sivu DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 19/29

20 Jos Asiakkaalla on useampi kuin yksi Oma sivu, DEGIRO laskee saldot ja Limiitit erikseen kutakin Omaa sivua kohden. Huomaa, että on Asiakkaan vastuulla noudattaa kunkin Oman sivun Limiittejä ja ehtoja. Asiakkaan lukuun täytäntöön pannut liiketapahtumat hoidetaan Omalla sivulla, jolta Asiakas on antanut Toimeksiannon Käteisvakuus Limiitti Asiakkaalla ei saa olla negatiivista rahasaldoa missään valuutassa Omalla sivulla, ellei DEGIRO ole suostunut myöntämään Käteisvakuutta eikä Käteisvakuutta koskeva Liite ole voimassa Osapuolten välillä. Sovellettava Käteisvakuus Limiitti on määritelty Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus asiakirjassa. DEGIRO ei pane täytäntöön Ohjeita, jotka johtavat joko suoraan tai välillisesti luvattomaan käteisvakuussaldoon. Jos kuitenkin (esimerkiksi DEGIROn kulujen veloittamisen myötä) luvaton käteisvakuussaldo on syntynyt, Asiakkaan on korjattava tämä sopimusrikkomus mahdollisimman nopeasti Arvopaperivakuus Limiitti Asiakkaalla ei saa olla negatiivista Arvopaperisaldoa Omalla sivulla, ellei DEGIRO ole suostunut sallimaan Asiakkaalle Arvopaperivakuutta eikä Arvopaperivakuuksien koskeva Liite ole voimassa Osapuolten välillä. Sovellettava Arvopaperivakuus-limiitti on määritelty Sijoituspalvelujen Tietojen asiakirjassa Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus. DEGIRO ei pane täytäntöön Ohjeita, jotka johtavat joko suoraan tai välillisesti luvattomaan arvopaperivakuus-saldoon. Jos kuitenkin luvaton arvopaperivakuus-saldo on syntynyt, Asiakkaan on korjattava tämä sopimusrikkomus mahdollisimman nopeasti Nettorealisointi vrt. Riski Limiitti Asiakkaan on varmistettava, että Nettorealisointiarvo on aina suurempi kuin Riski. Jos Riski on suurempi kuin Nettorealisointiarvo, asiakkaan on korjattava tämä rikkomus suoraan tallettamalla rahaa, sulkemalla Rahoitusinstrumenttipositioita tai muulla tavoin Muut Limiitit DEGIRO voi asettaa Asiakkaalle lisäksi kertaluonteisia tai pysyviä rajoituksia ja muita Toimeksiantoihin ja rahassa tai Rahoitusinstrumentteina oleviin positioihin liittyviä Limiittejä, jos DEGIRO pitää tätä tarpeellisena markkinoiden tai Asiakkaan sijoitussalkun kehityksen valossa. Tämä voisi joissain tilanteissa tarkoittaa, että Asiakkaan olisi suljettava Rahoitusinstrumentteina olevia positioitaan suoraan tai rajoitettava Käteisvakuuden tai -Arvopapereiden käyttöä. DEGIRO pyrkii ilmoittamaan tästä Asiakkaalle mahdollisimman aikaisin joko sähköpostitse tai Oman sivun kautta Limiittien muuttaminen DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 20/29

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

Käteisvakuus- ehdot DEGIRO

Käteisvakuus- ehdot DEGIRO Käteisvakuus- ehdot DEGIRO Sisältö 3 1 artikla. Määritelmät... 3 2 artikla. Sopimussuhde... 3 3 artikla. Käteisvakuus... 3 4 artikla. Execution Only... 5 5 artikla. Riski ja Nettoreaalisointiarvo... 5

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit Tietoja Sijoituspalveluista Profiilit Johdanto 'Tietoja Sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

Käteisvakuus, Arvopaperivakuus ja Johdannaisia Koskevat Ehdot ja Hyväksyntälomakkeet DEGIRO

Käteisvakuus, Arvopaperivakuus ja Johdannaisia Koskevat Ehdot ja Hyväksyntälomakkeet DEGIRO Käteisvakuus, Arvopaperivakuus ja Johdannaisia Koskevat Ehdot ja Hyväksyntälomakkeet DEGIRO Mitä tulee palauttaa Allaolevat lomakeet, kaikilta osin täytettynä ja allekirjoitettuna. Mihin lomake pitää lähettää:

Lisätiedot

Lähetä seuraavat asiakirjat meille

Lähetä seuraavat asiakirjat meille Tilinavauslomake Avausohjeet START Paljon kiitoksia Lynxin valinnasta! Nopean tilinavauksen mahdollistamiseksi pyydämme sinua ystävällisesti toimimaan alla olevien ohjeiden mukaisesti: 1 Täytä kaikki tiedot

Lisätiedot

Tietoja sijoituspalveluista. Yhtiöiden Toimenpiteet ja Tapahtumat

Tietoja sijoituspalveluista. Yhtiöiden Toimenpiteet ja Tapahtumat Tietoja sijoituspalveluista Yhtiöiden Toimenpiteet ja Tapahtumat Johdanto 'Tietoja sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Sijoituspalvelut

Tietoja Sijoituspalveluista. Sijoituspalvelut Tietoja Sijoituspalveluista Sijoituspalvelut Johdanto 'Tietoja sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Tietoa Käteisvakuudesta DEGIRO

Tietoa Käteisvakuudesta DEGIRO Tietoa Käteisvakuudesta DEGIRO Tietoa Käteisvakuudesta 1. Lainanantajan Henkilöllisyys ja Yhteystiedot Lainanantaja: Osoite: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower 9 th Floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam Puhelinnumero:

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Perussopimus Marginaalisopimus Optio- ja futuurisopimus

Perussopimus Marginaalisopimus Optio- ja futuurisopimus Perussopimus Marginaalisopimus Optio- ja futuurisopimus Osa 1 - Perussopimus Osapuolet 1. "Lynxin tilinavauslomakkeen" allekirjoittanut/ 4 artikla Raportointi Asiakas saa säännöllisesti raportteja Lynxin

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus

Tietoja Sijoituspalveluista. Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus Tietoja Sijoituspalveluista Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Tietoja sijoituspalveluista. Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus

Tietoja sijoituspalveluista. Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus Tietoja sijoituspalveluista Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY 1 / 7 KAUPANKÄYNTIOHJEET Tammikuu 2016 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. KAUPANKÄYNNIN EHDOT...3 2.1. Kaupankäyntiajat...3 2.2. Toimeksiantojen jättämisen edellytykset...3 2.3. Toimeksiannon antaminen...3

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot