Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista"

Transkriptio

1 Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

2 Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja. DEGIRO on laatinut palveluistaan yhden perussopimuksen, josta käytetään nimitystä Asiakassopimus. Asiakassopimus koostuu erilaisista osista: tärkein osa on Sijoituspalvelusopimus, joka sisältää DEGIROn ja Asiakkaan väliset yleiset oikeudet ja velvollisuudet. Sijoituspalvelusopimuksen lisäksi Asiakassopimukseen saattaa sisältyä yksi tai useampi liite. Liitteissä sovitaan tietyistä palveluista, joita kaikki asiakkaat eivät osta. Sijoituspalvelusopimus ja Liitteet koostuvat aina kahdesta osasta: hyväksyntälomakkeesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Ehtoja sovelletaan DEGIROn ja Asiakkaan välillä, kun molemmat ovat allekirjoittaneet asianmukaisen hyväksyntälomakkeen. DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen tietoja, jotka koskevat sen tarjoamia palveluja ja Rahoitusinstrumentteja, joilla käydään kauppaa DEGIROn välityksellä. Nämä tiedot sisältyvät Sijoituspalvelusopimukseen. Ehtoja ja Sijoituspalvelun tietoja muokataan ja päivitetään ajoittain, ja ne ovat aina nähtävissä DEGIROn Verkkosivustolla. DEGIRO olettaa, että sen palveluja käyttävä asiakas on lukenut ja ymmärtänyt ehdot ja tiedot. Jos ehdot tai tiedot eivät ole riittävän selviä, kehotamme ottamaan yhteyttä DEGIROon ja pyytämään selvennystä ennen DEGIROn kautta sijoittamista. Tämä auttaa estämään myöhemmät epäselvyyksistä johtuvat keskustelut tai vahingot. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 2/29

3 Sijoituspalveluehdot DEGIRO DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 3/29

4 Sijoituspalveluehdot Sijoituspalvelusopimus koostuu Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeesta ja Sijoituspalveluehdoista. Sijoituspalvelusopimus on kaikkia DEGIROn tarjoamia palveluja koskeva perussopimus. 1 artikla. Määritelmät Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeessa määriteltyjen termien lisäksi Sijoituspalveluehdoissa isolla kirjaimella kirjoitetut termit viittaavat seuraaviin asioihin: "Arvopaperit": Rahoitusintrumentit jotka liikkeeseenlaskija on laskenut liikkeelle. Tärkeimpiä Arvopapereita ovat osakkeet, warrantit, rahasto-osuudet, joukkovelkakirjat ja näistä Arvopapereista johtuvat oikeudet, kuten saamiset ja osinko-oikeudet, mutteivät Johdannaiset. "Arvopaperivakuus" on DEGIROn palvelu, jossa DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden negatiiviseen positioon Arvopapereissa. Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite": yhdistelmä, johon sisältyvät Arvopaperivakuuden Hyväksyntälomake ja Arvopaperivakuuksien ehdot, joista tulee osa Asiakassopimusta Osapuolten allekirjoitettua ne. "Asiakas": luonnollinen tai juridinen henkilö, josta on tullut Asiakassopimuksen Osapuoli hänen allekirjoittaessaan Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeen. "Asiakassopimus" DEGIROn ja Asiakkaan välinen sopimussuhde, joka koostuu Sijoituspalvelusopimuksesta, Tietoja Sijoituspalveluista sekä mahdollisesti Johdannaisia koskevasta Liitteestä, Käteisvakuuksia koskevasta Liitteestä ja Arvopaperivakuuksia koskevasta liitteestä, jotka sekä Asiakkaan että DEGIROn allekirjoittamina muodostavat osan Asiakassopimuksesta yhdessä mahdollisten muiden sopimusten kanssa, joista Osapuolet sopivat että ne ovat osa Asiakassopimusta.. "Asiakastutkimus": tarjotakseen palvelujaan oikein ja täyttääkseen lakien ja asetusten vaatimukset DEGIRO tekee tutkimusta osapuolista, joille se toivoo voivansa tarjota palveluja. Tämä tutkimus tarkoittaa, muun muassa, että DEGIRO selvittää näiden osapuolten henkilöllisyyden, ja saattaa lisäksi merkitä, että se tutkii näiden osapuolten varojen pääoma- ja määräysvaltarakenteen sekä alkuperän. AutoFX : DEGIROn tarjoama palvelu, jossa DEGIRO ostaa automaattisesti Asiakkaan puolesta Ulkomaanvaluuttaa ajankohtana, jolloin Asiakkaalla on velvollisuus maksaa DEGIROlle kyseisessä valuutassa esim. Rahoitusinstrumenttien ostamiseen liittyviä maksuja, ja myy Ulkomaanvaluuttaa silloin, kun Ulkomaanvaluutassa olevia summia vapautuu Rahoitusinstrumentteja myytäessä tai muuten. Beleggersgiro : Beleggersgiro Long Short ja/tai Beleggersgiro Long Only. Beleggersgiro Long Only : Stichting DEGIRO, Alankomaiden lainsäädännön mukainen juridinen yhteisö, joka on rekisteröity sen Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Amsterdamissa. "Beleggersgiro Long Short": Stichting DEGIRO,II, Alankomaiden lainsäädännön mukainen juridinen yhteisö, joka on rekisteröity sen Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Amsterdamissa. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 4/29

5 "DEGIRO": sijoitusyhtiö DEGIRO B.V, tai, sopimusten siirron jälkeen kuten on kuvattu lausekkeessa 15.2, DEGIRO II, B.V. Execution Only (Pelkkä täytäntöönpano): sellaisten palvelujen tarjoaminen, joissa DEGIRO välittää tai toteuttaa Asiakkaan Rahoitusinstrumentteihin liittyviä Ohjeita Asiakkaan lukuun ja pitää Asiakkaan puolesta hallussaan positioita joko rahana tai Rahoitusinstrumentteina antamatta neuvoja ja tarkistamatta, hyödyttävätkö Toimeksiannon täytäntöönpano tai sijoitussalkussa tapahtuvat muutokset Asiakkaan taloudellista asemaa tai sijoitustavoitteita. "Johdannaiset" Rahoitusinstrumentteja, joiden taloudellinen arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Johdannainen astuu voimaan kun osapuolet tekevät johdannaissopimuksen. Tärkeimpiä Johdannaisia ovat optiot, futuurit, CFD-johdannaiset (contract for difference) ja vaihtosopimukset. "Johdannaisia käsittelevä Liite": yhdistelmä, johon sisältyvät Johdannaisten koskeva Hyväksyntälomake ja Johdannaisten koskevat Ehdot, joista tulee osa Asiakassopimusta Osapuolten allekirjoitettua ne. Keskustili, Tietoja Sijoituspalvelusta -asiakirjan kohdassa Tietoja Sijoituspalveluista Sijoituspalvelut määritetty Beleggersgiron tili. "Käteisvakuus " on DEGIROn palvelu, jossa DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden negatiiviseen saldoon euroina tai Ulkomaanvaluuttana. "Käteisvakuutta käsittelevä Liite": yhdistelmä, johon sisältyvät Käteisvakuuden Hyväksyntälomake ja Käteisvakuusehdot, joista tulee osa Asiakassopimusta Osapuolten allekirjoitettua ne. "Käyttöoikeuskoodi": Asiakkaan valitsema käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmä. Käteisrahasto Lisätietoja sijoituspalveluista kohdan Osuudet -asiakirjan määritelmän mukainen warr-sateenvarjorahasto. Käteisrahastot ovat rahamarkkinarahastoja, jotka pyrkivät toteuttamaan sijoituksillaan riskin ja tuoton, jotka ovat yhtä suuret kuin säästöillä kyseisessä valuutassa. FundShare-sateenvarjorahaston ennusteet ovat nähtävissä sivustolla Verkkosivustollamme käteisrahastoomme viitataan nimellä Fundshare EUR Cashfund "Lainaaminen": DEGIROn harjoittama Arvopapereiden käyttö siten, että se toimittaa Beleggersgiron Asiakkaan puolesta hallussaan pitämiä Arvopapereita kolmannelle osapuolelle,kolmannen osapuolen eduksi Asiakkaan lukuun. "Lait ja Säännöt": kaikki lait, säännöt, asetukset, sääntökirjat, sopimukset, lausunnot, ohjeet, esitteet tai sitovat neuvot, joita ajoittain ilmaistaan ja jotka sitovat DEGIROa ja Asiakasta; tai joiden DEGIRO katsoo sitovan itseään ja joita sovelletaan Asiakassopimuksen mukaisiin palveluihin sekä Rahoitusinstrumentteihin joihin Asiakas sijoittaa varojaan. "Liite": Asiakassopimuksen liite "Limiitti": Näiden Sijoituspalveluehtojen artiklassa 10 'Limiitit' mainitun määritelmän mukainen tai kyseisen luvun mukaisesti sovellettavaksi määrätty limiitti. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 5/29

6 "Nettorealisointiarvo", Saldon arvo laskettuna DEGIROn käyttämien arvostusperiaatteiden ja laskelmien pohjalta, jotka selostetaan tarkemmin Lisätietoja Sijoituspalveluista -kohdan asiakirjassa Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus. "Ohje": Asiakkaan DEGIROlle antama ohje. "Oma sivu" Asiakkaan oma sivu WebTraderissä; sivulle pääsee ainoastaan Käyttöoikeuskoodilla ja sieltä Asiakas voi antaa Toimeksiantoja, tarkastella Toimseksiantohistoriaa sekä tarkistaa Saldon ja Limiitit. "Osapuoli": DEGIRO (omasta tai Beleggersgiron puolesta) tai Asiakas - tilanteen mukaan. "Osuus" tarkoittaa osuutta jostakin niistä sijoitusrahastoista, jotka on lueteltu Tietoa Sijoituspalvelusta asiakirjassa 'Osuudet'. Pankkitili : Asiakkaan nimissä EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevassa pankissa oleva pankkitili, jonka tiedot Asiakas on ilmoittanut DEGIROlle. "Profiili" Sijoitusprofiili joka on määritetty asiakirjassa Profiilit asiakirjassa Tietoa Sijoituspalvelusta. Asiakas voi valita Profiilin jokaiselle Omalle Sivulleen "Pörssipäivä": päivä, jona DEGIRO tarjoaa palvelujaan. "Rahoitusinstrumentti": kaikki Johdannaiset ja Arvopaperit. "Riski", DEGIROn määrittämien laskentamenetelmien ja riskiennusteiden pohjalta laskema Saldon alenemisriski. Riskin laskentaa selostetaan tarkemmin Lisätietoja Sijoituspalveluista - kohdan asiakirjassa Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus. Saldo : kaikki Asiakkaan Omalla sivulla hallittavat positiot rahana ja Rahoitusinstrumentteina (sekä debet- että kredit-puolella). Sidosyritys : osapuoli, joka on taloudellisesta tai organisaation näkökulmasta suoraan tai välillisesti sidoksissa DEGIROon. "Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomake": lomake, jonka allekirjoittamisen myötä Asiakkaan ja DEGIROn välille syntyy Sijoituspalvelusopimus. "Sijoituspalvelusopimus": Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeen ja Sijoituspalvelujen Ehtojen yhdistelmä, joista osapuolien allekirjoittamisen myötä tulee osa Asiakassopimusta. "Soveltuvuustesti": DEGIROn kyselyn keinoin järjestämä testi, jonka tavoitteena on saada tietoa ja luoda tietoisuutta Asiakkaan sellaisiin Rahoitusinstrumentteihin liittyvistä tiedoista ja/tai kokemuksesta, joilla DEGIROn välityksellä on mahdollista käydä kauppaa. Tietoja Sijoituspalvelusta : tieto joka on Asiakkaan käytettävissä Verkkosivustolla kohdan Tietoja Sijoituspalvelusta alla. Nämä tiedot ovat osa Asiakassopimusta ja ovat erityisesti tarkoitettu selventämään DEGIROn palveluja ja määrittämään ne sopimuksen osat jotka voivat usein vaihtua Osapuolten välillä. "Tili": DEGIROn Asiakkaan nimellä ylläpitämä DEGIROn ja Beleggersgiron hallinnon tili, jonka avulla hallitaan Asiakkaan Käteisvakuuteen ja Arvopaperivakuuteen liittyviä velvoitteita DEGIROa DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 6/29

7 kohtaan sekä Rahoitusinstrumentteihin (muihin kuin Osuuksiin) liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia Beleggersgiroa kohtaan. "Toimeksianto": Ohje ostaa tai myydä Rahoitusinstrumentteja. "Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö": DEGIROn laatima Toimeksiantojen täytäntöönpanoa koskeva menettelyohje, joka on julkaistu Sijoituspalvelujen Tietoihin sisältyvässä asiakirjassa 'Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö'. "Ulkomaanvaluutta": mikä tahansa muu valuutta kuin Euro "WebTrader": DEGIROn Verkkosivuston kaupankäyntiympäristö. "Verkkosivusto": DEGIROn suomenkielinen verkkosivusto: 2 artikla. Sopimussuhde 2.1 Sijoituspalvelusopimus Sijoituspalvelujen Ehdot ja Sijoituspalvelujen Tiedot muodostavat Asiakkaan ja DEGIROn välisen sopimuksen, kun Asiakas ja DEGIRO ovat allekirjoittaneet Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeen. Osapuolet sopivat, että Sijoituspalvelun Hyväksyntälomake voidaan hyväksyä hyväksymällä sen sovellettavuus sähköisesti. 2.2 Beleggersgiro DEGIRO käyttää Beleggersgiroa Rahoitusinstrumenttien ja Osuuksien säilyttämiseen Asiakkaan puolesta. Beleggersgiro on passiivinen yhteisö (säätiö), joka ei tee mitään muuta kuin säilyttää Rahoitusinstrumentteja ja rahaa. Näin Rahoitusinstrumenttien ja rahan muodossa olevat positiot pysyvät erillään DEGIROn pääomasta ja DEGIROn asiakkaiden käytettävissä, vaikka DEGIRO joutuisi selvitystilaan. DEGIRO käyttää Beleggersgiro Long Only-säätiötä Asiakkaan käteisen ja Arvopapereiden säilytyksessä, paitsi niiden varojen ja Arvopapereiden jotka tarvitaan turvaamaan kolmansien osapuolien positiot Johdannaisissa, Käteisvakuuksissa tai Arvopaperivakuuksissa. DEGIRO käyttää Beleggersgiro Long Short-säätiötä kaikkien Johdannaisten säilytyksessä.tämän lisäksi, DEGIRO käyttää Beleggersgiro Long Short-säätiötä niiden positioiden säilytyksessä jotka liittyvät Käteisvakuuksiin ja Arvopaperivakuuksiin, jotka tarvitaan käteisen ja Arvopapereiden lisäksi takaamaan kyseiset positiot kolmansille osapuolille. Beleggersgiro on myöntänyt DEGIROlle täydet valtuudet toimia ja solmia sopimuksia Beleggersgiron puolesta. DEGIRO solmii tämän Asiakassopimuksen omasta ja Beleggersgiron puolesta. Tämän sopimuksen sisältämistä oikeuksista ja velvoitteista, jotka koskevat Rahoitusinstrumenttien hallussapitoa (muita kuin Osuuksia ), DEGIRO sopii Beleggersgiron puolesta. Kaikki Asiakkaan ja Beleggersgiron välinen viestintä ja ohjeistus kulkee DEGIROn kautta Beleggersgiron valtuutettuna edustajana. Asiakas myöntää täten DEGIROlle peruuttamattoman asianajovaltakirjan ohjeiden antamiseen Beleggersgirolle Asiakkaan puolesta Ohjeiden käsittelemistä ja DEGIROn sovitun palkkion perimistä varten. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 7/29

8 2.3 Yksi sopimus Asiakassopimus on puitesopimus, jonka mukaisesti DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle kaikki palvelunsa. Kaikki Asiakkaan ja DEGIROn väliset Ohjeet, transaktiot; kaikki positiot rahana ja Rahoitusinstrumentteina kaikilla Omilla Sivuilla, Sijoituspalvelujen Tiedot ja mahdollinen Johdannaisia käsittelevä Liite, Käteisvakuutta käsittelevä Liite ja Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite ja mahdolliset muut sopimukset, joiden Osapuolet ovat yksimielisesti sopineet muodostavan osan Asiakassopimuksesta, muodostavat yhdessä yhden ainoan sopimuksen. Jos Asiakas haluaa käyttää useampaa Omaa Sivua, häntä pyydetään tekemään Asiakassopimus jokaiselle Omalle sivulle erikseen. Tämä johtuu puhtaasti teknisistä syistä, eikä se tarkoita, että Osapuolten välillä sovellettaisiin useampaa kuin yhtä Asiakassopimusta. 2.4 Hierarkia Sijoituspalvelujen Ehtojen määräykset koskevat kaikkia DEGIROn ja Asiakkaan välisiä suhteita myös tulevaisuudessa, ellei Sijoituspalvelujen Hyväksyntälomakkeessa tai muissa DEGIROn tarjoamiin sijoituspalveluihin sovellettavissa sopimuksissa ja ehdoissa nimenomaisesti muuta mainita. Sijoituspalvelusopimuksen määräykset ovat etusijalla, mikäli Sijoituspalvelusopimuksen ja Sijoituspalvelujen Tietojen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia. Liitteen sisältämiä määräyksiä sovelletaan, mikäli kyseisen Liitteen ja Sijoituspalvelusopimuksen tai Sijoituspalvelujen Tietojen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia. 2.5 Muutokset DEGIRO voi ajoittain tehdä muutoksia Asiakassopimukseen. DEGIRO ilmoittaa Asiakkaalle tähän mahdollisesti vaikuttavista merkittävistä muutoksista. Nämä muutokset koskevat Asiakasta, ellei Asiakas itse ilmoita, ettei hyväksy näitä muutoksia. Mahdolliset ilmoitukset siitä, ettei hyväksy Asiakassopimuksen muutoksia, on tehtävä kirjallisesti 14 Pörssipäivän kuluessa siitä, kun muutoksia on ehdotettu Asiakkaalle. Jos muutokset eivät ole merkittäviä tai jos ne ovat välttämättömiä Lakien ja Sääntöjen vaatimusten täyttämiseksi, niitä aletaan soveltaa heti eikä Asiakkaalla ole mahdollisuutta kieltäytyä niistä. Asiakas voi milloin tahansa mennä Verkkosivustolle lukemaan ja lataamaan tuoreimman version eri asiakirjoista, jotka kuuluvat osana Asiakassopimukseen. 2.6 Lait ja Säännöt Asiakas hyväksyy sen, että DEGIRO ei ole velvollinen tarjoamaan palvelujaan, mikäli DEGIRO uskoo sen olevan Lakien ja Sääntöjen vastaista. Asiakas hyväksyy sen, että kaikki palvelut kuuluvat Lakien ja Sääntöjen piiriin ja että Lait ja Säännöt ovat ensisijaisia Osapuolten välisiin sopimuksiin verrattuna. Asiakas vakuuttaa DEGIROlle noudattavansa Lakeja ja Sääntöjä. 3 artikla. Asiakas 3.1 Asiakkaiden hyväksyminen DEGIRO voi laatia sääntöjä, jotka koskevat sen tietyille luonnollisten ja juridisten henkilöiden ryhmille tarjoamien palvelujen sisältöä, luonnetta ja laajuutta. DEGIROlla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä henkilöitä tai yhteisöjä asiakkaikseen tai tarjoamasta heille tiettyjä palveluja syytä ilmoittamatta. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 8/29

9 3.2 Asiakastutkimus ja Soveltuvuustesti Asiakas antaa DEGIROlle nimenomaisen suostumuksensa Asiakastutkimuksen tekemiseen. Asiakas tekee DEGIROn ensin esittämästä pyynnöstä DEGIROn pyytämää yhteistyötä Asiakastutkimuksen ja Soveltuvuustestin yhteydessä ja vastaa rehellisesti DEGIROn esittämiin kysymyksiin. 3.3 Yksityinen sijoittaja Lakien ja Sääntöjen mukaan sijoittajat on luokiteltava yksityisiksi sijoittajiksi, ammattisijoittajiksi tai hyväksyttäviksi vastapuoliksi. Tämä luokittelu vaikuttaa ensisijaisesti siihen, miten suuressa määrin DEGIROn on pidettävä huolta asiakkaistaan. Määräysten tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa huolenpidon ja tiedotuksen. Jotta kaikki DEGIROn asiakkaat saisivat saman korkean huolenpidon ja tiedotuksen tason, DEGIRO on päättänyt luokitella periaatteessa kaikki asiakkaansa, tämä Asiakas mukaan lukien, yksityisiksi sijoittajiksi. Tämä luokittelu tarjoaa Asiakkaalle korkeimman huolenpidon ja tiedotuksen tason. 3.4 Muu luokittelu DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen mahdollisuuden valita tästä poikkeava luokittelu. Jos Asiakas haluaa, että hänet luokitellaan ammattisijoittajaksi (mistä seuraa alhaisempi suojelutaso), Asiakas voi pyytää tätä DEGIROlta mainiten syynsä luokittelun muutokseen. DEGIRO pidättää itsellään oikeuden vastata Asiakkaan pyyntöön kieltävästi. 3.5 Yhdysvaltain asukkaat Luonnolliset ja Oikeudelliset henkilöt jotka ovat Amerikan Yhdysvaltain asukkaita tai ovat rekisteröity Yhdysvaltoihin, mukaan lukien 'Yhdysvaltain kansalaiset', 'vakituiset asukkaat' ja 'maassa asuvat ulkomaalaiset tai US Person joka on määritetty Yhdysvaltain laissa kohdassa Regulation S ja Rule 4.7 of the US Commodity Exchange Act' sekä muiden sellaisten oikeudenkäyttöalueiden asukkaiden, jotka eivät hyväksy rahoituspalvelujen tarjoamista kansalaisilleen tai hyväksyvät sen rajoitetusti, ei saa käyttää DEGIROn palveluja, jolloin he suojaavat DEGIROn vahingoilta, joita sille aiheutuisi tämän kiellon rikkomisesta. 3.6 Omalla kustannuksella ja riskillä Asiakas vakuuttaa DEGIROlle että DEGIROn Asiakkaana toimiessaan toimivansa ainoastaan omasta puolestaan ja omalla vastuullaan ja solmii Asiakassopimuksen omissa nimissään eikä kolmannen osapuolen edustajana tai puolesta. Jos Asiakas haluaa käyttää DEGIROn palveluja kolmansien osapuolien puolesta, hänen pitää ottaa yhteyttä DEGIROon 3.7 Asiakkaana on useampi kuin yksi henkilö Yksi tai useampi henkilö voi solmia Asiakassopimuksen yhdessä. Jos yksi tai useampi henkilö solmii sopimuksen yhdessä, he voivat antaa DEGIROlle Ohjeita sekä yhdessä että erikseen. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 9/29

10 DEGIRO voi tällaisessa tapauksessa pitää selvänä ja luottaa vain yhdeltä kyseisistä henkilöistä saamaansa tietoa ja toimia ainoastaan tämän yhden henkilön tietojen ja kokemuksen perusteella. DEGIROlla on kuitenkin oikeus kieltäytyä noudattamasta Ohjetta, jos se ei ole asiasta varma, kunnes se on saanut Ohjeelle vahvistuksen kaikilta tilin haltijoilta. Kun Asiakassopimuksen solmii useampi kuin yksi henkilö yhdessä, kaikki mukana olevat henkilöt ovat erikseen vastuussa DEGIROlle kaikista Asiakassopimuksen mukaisista velvoitteista. 3.8 Asiakas on juridinen henkilö Jos juridinen henkilö solmii Asiakassopimuksen, juridisen henkilön varojenhoitajat takaavat DEGIROlle ja Beleggersgirolle, että DEGIROlle juridisen henkilön puolesta annettavat Ohjeet annetaan valtuutettuna juridisen henkilön soveltamien edustusvaltuuksien vaatimusten mukaisesti. 3.9 Asiakkaan huolellisuusvelvollisuus Asiakkaalla on DEGIROa kohtaan velvollisuus huomioida parhaan kykynsä mukaan DEGIROn edut ja hyödyntää DEGIROn palveluja huolellisesti ja harkitusti. Asiakas lupaa erityisesti olla käymättä transaktioita Rahoitusinstrumenteilla tai hankkimalla positioita, joiden vaikutusta Asiakas ei ymmärrä riittävästi tai joista voi seurata suurempi riski kuin Asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen sopii. Asiakas vahvistaa, että on hänen vastuullaan suojautua Rahoitusinstrumenteilla käytävän kaupan ja niiden hallussapidon riskeiltä ja vakuuttaa lukeneensa huolellisesti ja ymmärtävänsä DEGIROlta saamansa sopimukset, tiedot ja lisätiedot Asiakkaan kuolema Asiakkaan kuoleman jälkeen hänen perillisensä voivat lopettaa Tilin ja hyödyntää DEGIROn tarjoamia palveluja vasta, kun DEGIRO on saanut pyytämänsä tiedot ja DEGIROlle on esitetty todistus perintöoikeudesta. 4 artikla. Palvelut 4.1 Hyväksyntä DEGIRO ei tarjoa palvelujaan, ennen kuin DEGIRO on hyväksynyt Asiakkaan suorittamansa Asiakastutkimuksen jälkeen. Jälkimmäinen voi tapahtua ennen sopimuksen allekirjoittamista tai sen jälkeen. 4.2 Transaktiot ja positiot Rahoitusinstrumentteina DEGIROn palvelut tarkoittavat, että DEGIRO tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden suorittaa transaktioita ja hankkia positioita Rahoitusinstrumentteina meklareista, selvitysosapuolista, vastapuolista, pankeista, arvopaperipörsseistä ja muista osapuolista, joihin DEGIRO on suoraan tai välillisesti suhteessa, koostuvan verkoston välityksellä. DEGIRO noudattaa asianmukaista huolellisuutta valitessaan ja tarkkaillessaan jatkuvasti kolmansia osapuolia, jotka DEGIRO ottaa DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 10/29

11 mukaan toimintaansa. 4.3 Osuudet Osuuksien yhteydessä DEGIROn palvelut merkitsevät sitä, että DEGIRO välittää Asiakkaan Toimeksiannon kyseiselle sijoitusrahastolle Asiakkaan nimissä. Siksi Asiakas ei pidä Osuuksia hallussaan DEGIROn tai Beleggersgiron välityksellä, vaan hänellä on suoria Osuuksia kyseisestä sijoitusrahastosta. Asiakkaan Osuudet merkitään Asiakkaan Omalle Sivulle ja ovat täten osa Saldoa. 4.4 Positiot kolmansien osapuolten kohteissa DEGIRO ja Beleggersgiro hallinnoivat kaikkia Asiakkaan niiden kautta pitämiä positioita kolmansien osapuolten, kuten selvitysosapuolten ja ensisijaisten meklareiden kohteissa, rahana ja Rahoitusinstrumentteina. Kaikkien Asiakkaan puolesta hallinnoitujen positioiden edut ja haitat ovat Asiakkaan vastuulla ja lukuun. Tämä tarkoittaa, että DEGIRO kirjaa Saldoon kaikki tuotot, kuten osingot ja valuuttakurssien nousut, mutta myös kaikki tappiot, kuten valuuttakurssien laskut ja kolmannen osapuolen selvitystilasta tai konkurssista johtuvat tappiot. Mikäli sovellettavissa, DEGIRO vähentää verot sekä muut pakolliset summat Lakien ja Sääntöjen mukaisesti. 4.5 Käyttöoikeus kolmansille osapuolille Jos kolmannet osapuolet, kuten selvitysosapuolet ja ensisijaiset meklarit, joiden kohteissa DEGIROlla ja Beleggersgiro Long Shortilla on Asiakkaan puolesta hallussaan positioita joko rahana tai Rahoitusinstrumentteina, vaativat näiden Rahoitusinstrumenttien käyttöoikeutta, Asiakas antaa täten DEGIROlle nimenomaisen luvan myöntää tämän oikeuden näille kolmansille osapuolille. Kyseisille kolmansille osapuolille myönnetty käyttöoikeus tarkoittaa, että kyseisen kolmannen osapuolen tasolla varojen erottelua ei tapahdu. Tämän johdosta kyseisen kolmannen osapuolen konkurssista voi aiheutua vahinkoa. DEGIRO varmistaa, että tämä riski minimoidaan valikoimalla mukaan otettavat kolmannet osapuolet ja hajauttamalla positiot lukuisten kolmansien osapuolien kesken ja tarkkailemalla niitä huolellisesti ja vaatimalla turvatoimia tai oikeusturvaa, kuten oikeutta sulkeutuvaan nettoutukseen. DEGIRO kohdistaa kaikki Rahoitusinstrumenttien muodossa olevat Rahoitusinstrumentit, jotka ovat - milloin tahansa - kolmannen osapuolen käytettävissä, DEGIROn tai Beleggersgiro Long Shortin hallinnossa suhteessa heidän omistuksiinsa asiakkaille, joiden puolesta DEGIRO tai Beleggersgiro Long Short hallitsee kyseisiä Rahoitusinstrumentteja kyseisellä tilillä kyseisen kolmannen osapuolen kanssa. Mitä tulee Arvopapereihin jotka ovat Beleggersgiro Long Onlyn hallussa, käyttö-oikeutta ei myönnetä. 4.6 Vaje DEGIROn vastuulla on aina varmistaa, että kaikkien rahana ja Rahoitusinstrumenttien muodossa olevien positioiden arvo, joita DEGIRO ja Beleggersgiro pitävät hallussaan kolmansien osapuolten kanssa DEGIROn asiakkaiden lukuun ja vastuulla, vastaa kaikkien asiakkaiden rahana ja Rahoitusinstrumentteina olevien oikeuksien arvoa DEGIROlle ja Beleggersgirolle. On kuitenkin mahdollista, että esiintyy tilapäisiä vajeita tietyssä valuutassa olevan rahan tai tiettyjen Rahoitusinstrumenttien määrässä, joita Beleggersgiro hallitsee DEGIROn asiakkaiden puolesta. Tämä voi johtua esimerkiksi DEGIROn tai huoltajan tai ensisijaisen meklarin virheestä. On sanomattakin selvää, että tällaisessa tapauksessa DEGIRO pyrkii selvittämään, mistä vaje johtuu, DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 11/29

12 ja poistamaan sen mahdollisimman nopeasti. DEGIROn asiakkaiden suojaamiseksi niin kauan kuin vaje on olemassa, sovelletaan seuraavaa sääntöä: Jos tietyssä valuutassa rahana tai Rahoitusinstrumentteina olevissa positioissa, joita DEGIRO ja Beleggersgiro pitävät tilillä kolmannen osapuolen kanssa DEGIROn asiakkaiden lukuun ja vastuulla, on vajetta, tämä vaje jaetaan kaikkien sellaisten DEGIROn asiakkaiden kesken, joiden lukuun kyseisestä Rahoitusinstrumentin valuuttaa pidetään kyseisellä tilillä, suhteessa kyseisessä Rahoitusinstrumentin valuutassa olevaan kokonaispositioon, jota heidän kunkin puolesta pidetään kyseisellä tilillä. Jos vajetta ilmenee, DEGIROlla on oikeus lykätä Ohjeiden täytäntöönpanoa, kunnes riittävä selvyys vajeesta on saatu ja se on jaettu tai saatu korjattua. Jos vaje johtuu DEGIROn asiakkaan kyvyttömyydestä toimittaa tarpeeksi takausta tai rahoitusta sijoitukseensa, DEGIRO poistaa vajeen itse. 4.7 Johdannaiset Kun Asiakas haluaa käydä Johdannaiskauppaa DEGIROn kautta, hänen on lisättävä DEGIROn kanssa tekemäänsä Sijoituspalvelusopimukseen Johdannaisia käsittelevä Liite. 4.8 Käteisvakuus Jos Asiakas haluaa DEGIROlta oikeuden negatiiviseen saldoon rahassa, hänen on lisättävä DEGIROn kanssa tekemäänsä Sijoituspalvelusopimukseen Käteisvakuutta käsittelevä Liite. 4.9 Arvopaperivakuudet Jos Asiakas haluaa DEGIROlta oikeuden negatiiviseen saldoon Arvopapereina, hänen on lisättävä DEGIROn kanssa tekemäänsä Sijoituspalvelusopimukseen Arvopaperivakuuksia käsittelevä Liite Arvopaperipörssit ja Rahoitusinstrumentit DEGIRO päättää, mitkä arvopaperipörssit, valuutat ja Rahoitusinstrumentit se kelpuuttaa palveluihinsa, ja ylläpitää yleiskuvaa niistä Verkkosivustollaan. DEGIROlla on aina oikeus muuttaa sijoituspalvelujaan tai irtisanoa ne yksipuolisesti ja syytä ilmoittamatta tietyn arvopaperipörssin, tietyn valuutan ja/tai tietyn Rahoitusinstrumentin osalta. 5 artikla. WebTrader 5.1 Käyttöoikeuskoodi DEGIRO myöntää Asiakkaalle oikeuden WebTraderin ja Oman Sivun käyttöön Asiakkaan valitsemalla Käyttöoikeuskoodilla. Asiakas on vastuussa Käyttöoikeuskoodin käytöstä, ja hänen on pidettävä Koodi salaisena. Asiakkaan on ilmoitettava Käyttöoikeuskoodin joutumisesta asiattomiin käsiin häviämisen, varkauden, väärinkäytön tai muun syyn vuoksi DEGIROlle DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 12/29

13 mahdollisimman pian sen huomattuaan. DEGIRO estää Käyttöoikeuskoodin käytön saatuaan ilmoituksen ja annettuaan siitä vahvistuksen Asiakkaalle. Ennen sitä täytäntöönpannut Ohjeet menevät Asiakkaan lukuun ja ovat hänen vastuullaan. 5.2 Useampi kuin yksi Oma sivu Asiakas voi avata useamman kuin yhden Oman sivun. Jos Asiakas avaa useamman kuin yhden Oman sivun, DEGIRO käsittelee eri Omia sivuja eri asiakkaina, niin että muun muassa Saldo, korot ja kulut lasketaan erikseen jokaiselle Omalle sivulle, lisäpalvelut, kuten Johdannaiset, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuudet on aktivoitava erikseen jokaiselle Omalle sivulle ja DEGIRO laskee Limiitit ja tarkkailee niitä erikseen jokaisen Oman sivun osalta. On kuitenkin huomattava, että jos yhdellä Omalla sivulla ilmenee vajetta, DEGIROlla on oikeus käyttää toisen Oman sivun Saldoa vajeen korjaamiseen. 5.3 Profiili Asiakas voi valita yhden Profiilin kutakin Omaa Sivua kohden.profiilien erot selostetaan Sijoituspalvelujen Tietojen Profiilit-asiakirjassa 5.4 Ohjeet WebTraderin välityksellä Kaikki WebTraderin välityksellä Käyttöoikeuskoodia käyttäen annetut Ohjeet annetaan Asiakkaan lukuun ja vastuulla, ja DEGIRO voi huomioida ne Saldossa. 5.5 Keskeytymätön toiminta WebTrader on tekninen viestintäjärjestelmä. DEGIRO pyrkii siihen, että sen palveluiden käyttö WebTraderin välityksellä sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. DEGIRO ei takaa WebTraderin jatkuvaa ja virheetöntä toimintaa, ja sillä on oikeus keskeyttää WebTraderin käyttömahdollisuus tai toiminta tilapäisesti esimerkiksi toimintahäiriöiden tai korjausten vuoksi. 5.6 Asiakkaan huolellisuusvelvollisuus Asiakkaan tulee aina käyttää WebTraderia huolellisesti ja varmistaa, että käyttää WebTraderia ainoastaan turvallisella ja viruksettomalla tietokoneella. 5.7 Saldo, Limiitit WebTraderin avulla Asiakkaalla on jatkuvasti mahdollisuus nähdä Saldo ja häntä koskevat Limiitit. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 13/29

14 6 artikla. Saldo 6.1 Tili Ennen transaktiota tai muiden Rahoitusinstrumenttien kuin Osuuksien toimittamista DEGIRO avaa Asiakkaalle Tilin. Tili on DEGIROn ja Beleggersgiron hallinnossa käytettävä tili, jolle on kirjattu kaikki Asiakkaan ja DEGIROn ja Beleggersgiron väliset oikeudet ja velvollisuudet. Osuuksia ei kirjata Tilille Osuuksina, koska Asiakas pitää hallussaan Osuuksia suoraan kyseisessä sijoitusrahastossa. DEGIRO sulkee automaattisesti Tilin jos yhtään Rahoitusinstrumenttia ei pidetä tilillä kuukauteen. 6.2 Beleggersgiro DEGIRO varmistaa, että Beleggersgiro pitää hallussaan kaikkia Arvopapereiden muodossa olevia positioita (Osuuksia ja Arvopaperivakuuksia lukuun ottamatta)ja että ne merkitään Tilille Beleggersgiron hallinnossa. Beleggersgiro pitää hallussaan näitä positioita DEGIROn ohjeiden mukaan, jotka DEGIRO välittää suoraan Asiakkaalta. Asiakas hyväksyy täten tämän kolmansia osapuolia koskevan määräyksen. 6.3 Pankkitili Rahansiirrot Tilille on tehtävä Pankkitililtä.Kirjallisen Ohjeen saatuaan, DEGIRO voi tehdä maksuja kolmansille osapuolille kuten varainhoitajille tai palveluntarjoajille jotka tarjouavat palvelujaan jotka liittyvät Asiakkaan sijoituksiin Omalla Sivulla. Siirtäessään varoja Pankkitilille, DEGIROlla on oikeus olla toimimatta Ohjeen mukaan kunnes DEGIRO tai Beleggersgiro on vastaanottanut kysesiset varat. Rahoitusinstrumentteja ei voida kirjata Tililtä DEGIROn ulkopuoliselle tilille. 6.4 Arvopapereiden toimittaminen DEGIRO ei tarjoa palvelua, jonka avulla Asiakas voisi hankkia DEGIROn kautta rekisteröityjä tai haltijaosakkeita suoraan kyseisestä liikkeeseenlaskijalaitoksesta. 6.5 Automaattiset ostot, Käteisrahasto Tilillä ei voi pitää saldoa rahana. Asiakas antaa täten DEGIROlle pysyvän Toimeksiannon sijoittaa rahat, jotka Asiakas siirtää Pankkitililtä tai jotka saadaan esimerkiksi myyntitapahtuman seurauksena, kyseisessä valuutassa olevan Käteisrahaston Osuuksiin. 6.6 Automaattinen myynti, Käteisrahasto Asiakas antaa täten DEGIROlle pysyvän Toimeksiannon myydä kyseisen Käteisrahaston Osuuksia niin paljon kuin on tarpeen Asiakkaan maksuvelvoitteiden DEGIROlle tai Beleggersgirolle hoitamiseksi tai Asiakkaan Ohjeiden mukaisen rahansiirron suorittamiseksi. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 14/29

15 6.7 AutoFX DEGIRO tarjoaa kaikille asiakkailleen AutoFX-palvelun vakiona. AutoFX tarkoittaa, että DEGIRO muuntaa automaattisesti Asiakkaalta tai Asiakkaan puolesta Ulkomaanvaluutassa saamansa rahat Osuuksiksi Euro Cash Fundissa ja ostaa automaattisesti niin paljon Ulkomaanvaluuttaa kuin on tarpeen Asiakkaiden kyseissä Ulkomaanvaluutassa olevien maksuvelvoitteiden hoitamiseksi. Sellaisen Ulkomaanvaluutan osalta, jossa oleva Käteisrahasto mainitaan Sijoituspalvelujen Tietojen Osuudet-asiakirjassa, Asiakas voi määrätä DEGIROn olemaan tarjoamatta AutoFXpalvelua. Silloin Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että käytettävissä on oikeaan aikaan riittävästi Ulkomaanvaluuttaa tai luottovaraa Käteisvakuutta käsittelevän Liitteen mukaisesti Asiakkaan kyseisessä Ulkomaanvaluutassa olevien maksuvelvoitteiden hoitamiseksi. 6.8 Raha Asiakassopimuksen mukaan Käteisrahastoon tehdyt sijoitukset katsotaan samanarvoisiksi kuin niiden arvo rahana ja mahdollinen rahan mainitseminen tässä sopimuksessa (Limiittejä koskevat määräykset mukaan lukien) ja Verkkosivustolla viittaa Käteisrahastoihin sijoitettuihin summiin. 6.9 Äänioikeus Asiakkaan Ohjeen mukaan DEGIRO ja Beleggersgiro eivät kumpikaan käytä Asiakkaan puolesta hallitsemiinsa Arvopapereihin liittyvää äänioikeutta. Tilanteissa joissa on kohtuudella käytännöllistä, DEGIRO voi Asiakkaan pyynnöstä tarjota mahdollisuutta käyttää äänioikeutta tai osallistua yhtiökokouksiin Asiakkaan puolesta hallussa pidettyihin Arvopapereihin liittyen. Asiakkaan on esitettävä tätä koskeva pyyntö DEGIROlle viimeistään kaksikymmentä Pörssipäivää ennen kyseistä kokousta, tai jos äänestystä varten on asetettu rekisteröintipäivä, viimeistään kymmenen Pörssipäivää ennen kyseistä rekisteröintipäivää. Tähän DEGIROn palveluun sovellettava palkkio määritetään Sijoituspalvelujen Tietojen Palkkiot-asiakirjassa Rahoitusinstrumenteista saadut tulot Rahoitusinstrumentteja koskevat oikeudet ja velvollisuudet ovat määritetty Tietoja Sijoitusplavelusta-asiakirjan Yhtiöiden Toimepiteet ja Tapahtumat kohdassa 6.11 Korko DEGIRO veloittaa Tilin negatiivisesta rahasaldosta korkoa Sijoituspalvelujen Tietojen Palkkiotasiakirjan mukaisesti Yhteenveto Saldosta Omalla Sivulla Asiakas näkee aina yhteenvedon Saldosta sekä viimeisimmistä transaktioista. DEGIRO toimittaa erikseen tiliotteen edellisen vuoden tapahtumista jokaisen vuoden alussa. Asiakas hyväksyy sen, että nämä tiliotteet ja muut ilmoitukset toimitetaan Asiakkaalle ainoastaan sähköisesti WebTraderin välityksellä. Asiakkaan pyynnöstä DEGIRO voi lisämaksua vastaan lähettää Asiakkaalle postitse tulostetun tiliotteen tai toimittaa Asiakkaalle kopioita vanhoista DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 15/29

16 tiliotteista, jotka DEGIROlla on yhä tallessa Ilmoitettujen tietojen ja täytäntöönpantujen Ohjeiden tarkistaminen Asiakkaan on tarkistettava DEGIROn toimittamat vahvistukset, tiliotteet, muistiot tai muut ilmoitukset ja tiedot mahdollisimman pian, mutta viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun DEGIRO on toimittanut ne Asiakkaalle, mahdollisista virheistä johtuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Jos Asiakas ei saa viestiä DEGIROlta silloin, kun tietää, että viestin pitäisi olla tulossa, Asiakas ilmoittaa tästä DEGIROlle mahdollisimman pian Virheestä ilmoittaminen, DEGIROn vastuu Jos Asiakas havaitsee epätarkkuutta tai puutteita, hänen on ilmoitettava tästä DEGIROlle mahdollisimman pian. DEGIRO määrittää yhteistyössä Asiakkaan kanssa, voidaanko mahdollinen virhe korjata ja miten. Jos DEGIRO on vastuussa virheen seurauksena kärsityistä vahingoista ja Asiakas olisi voinut huomauttaa ja raportoida virheestä edellisen artiklan mukaisesti, mikä olisi voinut pienentää vahinkoa, DEGIROn vastuu rajoittuu vahinkoon, joka olisi syntynyt, jos Asiakas olisi ilmoittanut virheestä DEGIROlle mainitun 24 tunnin kuluessa DEGIROn korjaukset DEGIROlla on oikeus korjata virhe tai erehdys ja perua virheellinen kirjaus ilman Asiakkaan suostumusta Todistus DEGIROn ja Beleggersgiron hallinto vastaa kattavaa Osapuolten välistä todistusta, ellei Asiakas todista päinvastaista. 7 artikla. Asiakas vastaa sijoitusvalinnoista 7.1 Execution Only DEGIRO ei tarjoa sijoitusneuvontaa eikä hoida Asiakkaiden Saldoja. Kaikki DEGIROn palvelut toteutetaan Execution Only -periaatteella. Asiakkaan Toimeksiannot pannaan täytäntöön automaattisesti DEGIROn järjestelmien avulla, ja niistä tarkistetaan ainoastaan se, että ne ovat DEGIROn Asiakkaalle asettamien Limiittien puitteissa. Asiakas itse päättää sijoitusstrategian ja valinnat, ja ainoastaan Asiakas on vastuussa Toimeksiannoista ja Saldon säännöllisestä tarkistamisesta ja ylläpidosta. Asiakas vakuuttaa että on tietoinen ja hyväksyy riskit jotka liittyvät sijoittamiseen Rahoitusinstrumenteilla eikä ota positioita jotka voivat johtaa tappioihin joita Asiakas ei kestä. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 16/29

17 7.2 Tiedot Asiakas lupaa että sijoittaa vain Rahoitusinstrumentteihin joita ymmärtää tarpeeksi hyvin. Asiakas vahvistaa lukeneensa Sijoituspalvelujen Tietoihin sisältyvän asiakirjan, jonka otsikko on Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit. Asiakas vahvistaa olevansa tietoinen että on Asiakkaan vastuulla opiskella ja ymmärtää annettua tietoa Rahoitusinstrumenteista joihin Asiakas haluaa sijoittaa. 8 artikla. Ohjeet 8.1 Ohjeet Asiakas voi antaa ohjeita DEGIROlle WebTraderin kautta tai jollain muulla tavalla joka on määritetty asiakirjassa Tietoja Sijoituspalvelusta. 8.2 Toimeksiannot.DEGIROn hyväksymät Toimeksiantotyypit on nimetty ja selostettu Sijoituspalvelujen Tietoihin sisältyvässä asiakirjassa Toimeksiannot ja ToimeksiantojenTäytäntöönpanokäytäntö. 8.3 Hyväksyntä DEGIROn järjestelmät tarkistavat välittömästi Ohjeen saatuaan, että ne ovat Asiakkaalle asetettujen Limiittien puitteissa, ja ne pannaan täytäntöön DEGIROn hyväksyttyä ne. Jos Ohje voidaan panna täytäntöön vain osittain Saldon tai sovellettavien Limiittien vuoksi, DEGIROlla on oikeus muttei velvollisuutta panna täytäntöön sitä Ohjeen osaa. 8.4 Epäselvä Ohje DEGIRO voi kieltäytyä panemasta täytäntöön epäselvää, epätavallista tai virheellistä Ohjetta. Tässä tapauksessa DEGIRO ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Asiakkaaseen. DEGIRO ei ole vastuussa, jos Ohjetta ei panna täytäntöön tai täytäntöönpano tapahtuu viiveellä tällaisen tutkimuksen johdosta. 8.5 Ohjeet Asiakkaan lukuun Kaikki Ohjeet, joiden DEGIRO voi kohtuudella otaksua olevan peräisin Asiakkaalta, pannaan täytäntöön Asiakkaan lukuun ja vastuulla, ja ne voidaan huomioida Saldossa. 8.6 Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö DEGIRO panee Asiakkaan Toimeksioannot täytäntöön Täytäntöönpanokäytännön mukaisesti. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 17/29

18 Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö selostetaan Sijoituspalvelujen Tietojen asiakirjassa Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö; ajan tasalla oleva versio on aina saatavilla Verkkosivustolla. DEGIRO ei ole velvollinen panemaan täytäntöön Asiakkaan Toimeksiantoja, jotka poikkeavat DEGIROn Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytännöstä. 8.7 Ryhmätoimeksianto DEGIRO voi lähettää Asiakkaan Toimeksiantoja täytäntöönpanopaikalle (arvopaperipörssiin, OTC-johdannaisten vastapuolelle tms.) yhdessä muiden asiakkaiden Toimeksiantojen kanssa. DEGIRO toimii näin vain tilanteissa, joissa on epätodennäköistä, että Toimeksiantojen yhdistämisestä on kyseisille asiakkaille haittaa. On kuitenkin mahdollista, että yhdistäminen osoittautuu haitalliseksi Asiakkaalle. 8.8 Yhteensovittaminen Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntönsä mukaan DEGIRO voi panna Asiakkaan Toimeksiantoja täytäntöön pörssin ulkopuolella. Toimeksiannot voidaan panna täytäntöön DEGIROn itsensä tai kolmansien osapuolten ("OTC") kautta. Toimeksiantoja voidaan panna täytäntöön myös muiden DEGIROn asiakkaiden Toimeksiantoja vastaan. Tämä tarkoittaa, että Asiakkaan osto-toimeksiantoa voidaan panna täytäntöön (kokonaan tai osittain) toisen asiakkaan myynti-toimeksiantoa vastaan ja päin vastoin, missä toinen asiakas voi olla DEGIROn Sidosyritys. Solmiessaan Asiakassopimuksen Asiakas nimenomaisesti suostuu tähän. 8.9 DEGIROn toiminta Asiakkaan vastuulla on seurata niihin Toimeksiantoihin ja Rahoitusinstrumentteihin liittyviä kehityskulkuja, joihin Asiakas sijoittaa, ja antaa DEGIROlle ohjeet hyvissä ajoin. Jos Asiakas ei anna ajoissa ohjeita esimerkiksi yristysvaltaukseen liittyvistä ostoista, valinnaisesta osingosta, vaateista ja muista oikeuksista, joilla on aikarajoitus, DEGIRO voi välittäjänä tehdä, mikä vaikuttaa sen asiakkaiden edun mukaiselta Ohjeiden käsittely Taseessa Hyväksytyt siirtoa koskevat Ohjeet ja transaktiot, jotka on pantu täytäntöön (osto tai myynti on suoritettu) Asiakkaan lukuun, merkitään välittömästi Saldoon. Transaktion kohdalla tämä tarkoittaa, että transacktio voidaan kirjata Saldoon (kun kyse on ostosta Rahoitusinstrumenttien avulla ja rahaa tallettamalla tai päinvastoin, kun kyse on myynnistä), ennen kuin transaktio on varsinaisesti toteutunut (eli ennen kuin Beleggersgiro on saanut tai toimittanut kyseiset Rahoitusinstrumentit maksua vastaan suhteessa asianomaiseen vastapuoleen). Nämä merkinnät ovat ehdollisia merkintöjä Asiakkaan taloudellisen aseman selkeyttämiseksi. Jos Beleggersgiro ei todellisuudessa saa Omalle Sivulle merkittyjä positioita kohtuullisen ajan kuluessa, DEGIROlla on lupa perua ehdolliset kirjaukset. Ulkomaanvaluutassa tehdyt ehdolliset kirjaukset perutaan sen kurssin mukaan, joka on voimassa perumishetkellä. Perumisesta aiheutuneista kuluista vastaa Asiakas. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 18/29

19 9 artikla. Arvopapereiden Lainaaminen 9.1 Asiakkaan suostumus Asiakas suostuu täten siihen, että DEGIRO voi Lainata jollekulle Rahoitusinstrumentteja, jotka ovat osto-toimeksiannon kohteena tai joita Beleggersgiro pitää hallussaan Asiakkaan puolesta. DEGIRO on tässä mielessä aina Beleggersgiron vastapuoli, ja sillä on siten velvollisuus toimittaa uudelleen Lainatut Rahoitusinstrumentit. Lainaamista selostetaan lyhyesti Sijoituspalvelujen Tietojen Sijoituspalvelut-asiakirjassa. Lainaamisen sovelletavuudesta kerrotaan enemmän Tietoja Sijoituspalvelusta asiakirjan Profiilit-asiakirjassa. 9.2 Arvopaperi Jos DEGIRO Lainaa jollekulle Arvopapereita, varojen erottelua ei sovelleta kyseisiin Arvopapereihin. Sen sijaan Beleggersgirolla on oikeus DEGIROn uudelleentoimitukseen. Sen riskin kattamiseksi kokonaan, että DEGIRO ei pystyisikään toimittamaan uudelleen Lainattuja Arvopapereita, DEGIRO huolehtii siitä, että Beleggersgiro saa pysyvän vakuuden, jonka arvo on ainakin 104 % Lainattujen Arvopapereiden arvosta. Joka tapauksessa Beleggersgiro pystyy tällöin täyttämään mahdollisimman tarkkaan velvoitteensa Asiakasta kohtaan. 9.3 Saldo Kun DEGIRO Lainaa Arvopapereita, tämä ei muuta Asiakkaan Saldoa Beleggersgirolla. Loppujen lopuksi Asiakkaalla on Beleggersgiroon kohdistuva vaade, joka ilmaistaan Arvopapereina, jotka DEGIRO on Lainannut jollekulle. Kyseiset Arvopaperit eivät kuitenkaan ole sillä hetkellä Beleggersgiron hallussa, vaan sillä on vakuutena rahaa tai muita Arvopapereita. DEGIRO kohdistaa Lainatut Arvopaperit suhteessa kyseisten Arvopapereiden omistukseen asiakkaille, joiden Arvopapereita Beleggersgiro pitää tai olisi pitänyt hallussaan, Tilille, jolla Arvopapereita pidettiin tai olisi pidetty, jos niitä ei olisi Lainattu. 10 artikla. Limiitit 10.1 Pysyvästi näkyvissä Omalla Sivulla DEGIRO määrittää Arvopapereiden Arvon, Riskin, Käteisvakuuden ja Arvopaperivakuuden n määrän ja Saldon jokaisena Pörssipäivänä ja tarjoaa ne Asiakkaan käyttöön Omalla Sivulla. DEGIRO laskee arvomäärät ja Limiitit positioiden perusteella (mukaan lukien artiklassa 8.10 kuvatut ehdolliset kirjaukset) sellaisina kuin ne sillä hetkellä näkyvät Omalla Sivulla yhdessä kertyneiden tappioiden, voittojen, korkojen ja kulujen kanssa. Selitys Arvopapereiden arvolle, Riskille ja Limiiteille löytyy kohdassa Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus- asiakirjassa Useampi kuin yksi Oma sivu DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 19/29

20 Jos Asiakkaalla on useampi kuin yksi Oma sivu, DEGIRO laskee saldot ja Limiitit erikseen kutakin Omaa sivua kohden. Huomaa, että on Asiakkaan vastuulla noudattaa kunkin Oman sivun Limiittejä ja ehtoja. Asiakkaan lukuun täytäntöön pannut liiketapahtumat hoidetaan Omalla sivulla, jolta Asiakas on antanut Toimeksiannon Käteisvakuus Limiitti Asiakkaalla ei saa olla negatiivista rahasaldoa missään valuutassa Omalla sivulla, ellei DEGIRO ole suostunut myöntämään Käteisvakuutta eikä Käteisvakuutta koskeva Liite ole voimassa Osapuolten välillä. Sovellettava Käteisvakuus Limiitti on määritelty Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus asiakirjassa. DEGIRO ei pane täytäntöön Ohjeita, jotka johtavat joko suoraan tai välillisesti luvattomaan käteisvakuussaldoon. Jos kuitenkin (esimerkiksi DEGIROn kulujen veloittamisen myötä) luvaton käteisvakuussaldo on syntynyt, Asiakkaan on korjattava tämä sopimusrikkomus mahdollisimman nopeasti Arvopaperivakuus Limiitti Asiakkaalla ei saa olla negatiivista Arvopaperisaldoa Omalla sivulla, ellei DEGIRO ole suostunut sallimaan Asiakkaalle Arvopaperivakuutta eikä Arvopaperivakuuksien koskeva Liite ole voimassa Osapuolten välillä. Sovellettava Arvopaperivakuus-limiitti on määritelty Sijoituspalvelujen Tietojen asiakirjassa Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus. DEGIRO ei pane täytäntöön Ohjeita, jotka johtavat joko suoraan tai välillisesti luvattomaan arvopaperivakuus-saldoon. Jos kuitenkin luvaton arvopaperivakuus-saldo on syntynyt, Asiakkaan on korjattava tämä sopimusrikkomus mahdollisimman nopeasti Nettorealisointi vrt. Riski Limiitti Asiakkaan on varmistettava, että Nettorealisointiarvo on aina suurempi kuin Riski. Jos Riski on suurempi kuin Nettorealisointiarvo, asiakkaan on korjattava tämä rikkomus suoraan tallettamalla rahaa, sulkemalla Rahoitusinstrumenttipositioita tai muulla tavoin Muut Limiitit DEGIRO voi asettaa Asiakkaalle lisäksi kertaluonteisia tai pysyviä rajoituksia ja muita Toimeksiantoihin ja rahassa tai Rahoitusinstrumentteina oleviin positioihin liittyviä Limiittejä, jos DEGIRO pitää tätä tarpeellisena markkinoiden tai Asiakkaan sijoitussalkun kehityksen valossa. Tämä voisi joissain tilanteissa tarkoittaa, että Asiakkaan olisi suljettava Rahoitusinstrumentteina olevia positioitaan suoraan tai rajoitettava Käteisvakuuden tai -Arvopapereiden käyttöä. DEGIRO pyrkii ilmoittamaan tästä Asiakkaalle mahdollisimman aikaisin joko sähköpostitse tai Oman sivun kautta Limiittien muuttaminen DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 20/29

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:**

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:** American Express -tilihakemus Tällä hakemuksella suosittelija saa 3 000 Membership Rewards -pistettä, kun suositeltava on ottanut kortin käyttöönsä ja tehnyt sillä ensimmäisen ostoksen. Lisäksi suositeltava

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa. CreditUp Prepaid korttia koskevat ehdot ja säännöt Päivitetty: 1. tammikuuta 2011 TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa. 1.Määritelmät ja tulkinta: Tili Korttiin

Lisätiedot