HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOL- LON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI); TARJOAJAN MUUTETUN OHJELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSAR- VIOINTI 12 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN 13 HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 14 VAATIVAN ERITYISTASON SAATTOHOIDON PAL- VELUIDEN HANKKIMINEN TERHO-SÄÄTIÖLTÄ 15 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 16 HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:N YH- TIÖKOKOUS 17 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YHTIÖKO- KOUS HUS-KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖKOKOUS KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT TILINPÄÄTÖS MUUT ASIAT 29

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heinimäki Heikki 08:30-11:00 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-11:00 vpj. :t 11-13, Ikävalko Suzan 08:30-11:00 jäsen :t Karma Pekka 08:30-11:00 jäsen Långvik Berndt 08:30-11:00 jäsen Valpas Antti 08:30-10:45 varajäsen :t Urho Ulla-Marja 08:30-11:00 hallituksen pj. Lindén Aki 08:30-10:00 toimitusjohtaja, :t esittelijä Mäkijärvi Markku 08:30-11:00 johtajaylilääkäri, esittelijä :t 11-13, :t Välimäki Hannu - hankejohtaja :t Mutalahti Vesa - hallintolakimies :t Lehtonen Lasse - hallintoylilääkäri 16 Kauppinen Ilkka 08:30-11:00 hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Heikki Heinimäki puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Berndt Långvik pöytäkirjantarkastaja Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Berndt Långvik ja Pekka Karma.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI); TARJOAJAN MUUTETUN OH- JELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSARVIOINTI 248/00/04/00/2012 TAKO 11 Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Neuvottelumenettely toteutettiin vaiheittaisena siten, että neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa neuvottelujen aikana hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Neuvottelumenettelyn kulusta säädetään yleisellä tasolla hankintalain 26 :ssä. Lainkohdan mukaan hankintayksikön on neuvoteltava tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelujen aikana hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää. Neuvottelujen tarkoituksena on hankintalain 62 :n mukaisesti parhaan tarjouksen valinta. Neuvottelumenettelyn aikana hankinnan kohde, hankinnalle asetetut tavoitteet ja hankinnan toteutustapa täsmentyvät ja tarjoajat voivat mukauttaa ratkaisujaan vastaamaan neuvotteluissa oppimaansa ja näkemäänsä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyn sääntöjen sekä neuvottelumenettelyn tarkoituksen ja siinä noudatettavien menettelykäytäntöjen mukaisesti tarjoajille on annettu tietyin edellytyksin mahdollisuus vaihtaa ohjelmistokokonaisuuttaan tai tehdä siihen muutoksia neuvottelumenettelyn aikana. Tuotevertailua koskevien periaatteiden mukaisesti tarjoajan tuli käyttää tuotevertailussa lähtökohtaisesti samaa ohjelmistokokonaisuutta, jota tarjoaja tulee tarjoamaan lopullisessa tarjouksessaan. Tarjoaja voi vaihtaa ohjelmistokokonaisuuden tai tehdä siihen olennaisia muutoksia hankintarenkaan luvalla, jolloin uuden ohjelmistokokonaisuuden tulee olla toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden kannalta vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. Hankinnassa noudatettavien sääntöjen mukaisesti tarjoajalla on siten mahdollisuus esittää muutosta ohjelmistokokonaisuutensa, jos muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Tarjoaja Epic Systems Corporation ilmoitti hankintarenkaalle muuttavansa ohjelmistokokonaisuuttaan käytetyn ohjelmistoalustan osalta. Muutoksella on osittaista vaikutusta tarjoajan ohjelmistoalustaan, jolla hankintamenettelyn osana toteutettavan tuotevertailun ensimmäinen vaihe ("Tuotevertailu A") toteutettiin. Tarjoajan ilmoituksen vastaanotettuaan hankintarengas päätti käyttää tuotevertailussa noudatettavien periaatteiden mukaista oikeuttaan arvioida uuden ohjelmistokokonaisuuden vastaavuus suhteessa "Tuotevertailu A:ssa" käytettyyn ohjelmistokokonaisuuteen. Vastaavuusarviointia tarvittiin, koska vastaavuudesta ei vielä pelkän ilmoituksen perusteella kyetty varmistumaan. Tarjoaja käytti mahdollisuuttaan olla edelleen mukana neuvottelumenettelyssä sillä riskillä, että sen tarjoama ohjelmistokokonaisuus ei läpäisisi vastaavuusarviointia. Epicin uuden ohjelmistokokonaisuuden alustana käyttämä perusohjelmistoalusta/ runko on hankintarenkaan vaatimalla tavalla tuotantokäytössä ja Epic on käyttänyt samaa alustaa jo osana aiempaa ohjelmistokokonaisuuttaan. Siten myös perusohjelmistorungon/-alustan tuotantokäyttöä koskeva edellytys täyttyy. Vastaavuusarvioinnin toteuttamiseksi neuvottelumenettelyn yhteydessä toteutettu "Tuotevertailu A" päätettiin uusia siltä osin, kuin muutoksella oli vaikutusta Epicin ohjelmistokokonaisuuteen. Menettelytavasta ilmoitettiin tarjoajille ja hankkeen ohjausryhmän päätöksen mukaisesti käynnistettiin "Tuotevertailu A:n" osittaisen uusinnan ja vastaavuuden arvioinnin valmistelut viipymättä. Vastaavuusarviointi toteutettiin asiantuntija-arviointina. Arvioinnin käytännön toteutustapa pisteytysmalleineen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa, liite 1. Arviointi toteutettiin ainoastaan vastaavuuden arvioimiseksi, eikä tuloksilla ole vaikutusta lopullisessa tarjousvertailussa, kuten ei myöskään alkuperäisen Tuotevertailu A:n tuloksilla. Vastaavuutta arvioitiin niillä osa-alueilla, joihin ohjelmistomuutoksella oli vaikutusta. Arviointi kohdistui siten osa-alueisiin toiminnallinen laajuus ja laatu, käytettävyys sekä mukautettavuus ja osa-alueittain vain niihin aihealueisiin, joihin ohjelmistokokonaisuuden muutos vaikutti. Niiltä osin kuin muutoksia oli tapahtunut, aihealueet uusittiin kokonaisuutena. Vastaavuusarvioinnin tulosten perusteella tarjoaja Epic:n muutettu ohjelmistokokonaisuus on kullakin arvioidulla osa-alueella vähintään "Tuotevertailu A:ssa" käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa vastaava. Arvioinnin lopputulos ja osa-aluekohtaiset tulokset on tarkemmin kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa. Koska tarjoajan ohjelmistokokonaisuus vastaa muuttuneilta osin toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden osalta Tuotevertailussa A:ssa käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa, todetaan, että Tuotevertailuun A liittyneet vähimmäisvaatimukset täyttyvät myös tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden osalta. Ohjelmistokokonaisuuden muutoksen vaikutuksia Tuotevertailu A:n tuloksiin on edellä mainitun varmistamiseksi verrattu myös suhteessa välikarsintavaiheen tarjoajakohtaisiin tuloksiin. Arvion perusteella ohjelmistokokonaisuuden muutoksella ei olisi ollut myöskään vaikutusta välikarsinnan tuloksiin eikä siten tarjoajien valintaa toiselle kierrokselle koskeneeseen päätökseen.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Edellä mainituin perustein Epic Systems Corporationin muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta. Näin ollen ohjelmistomuutos tulee hyväksyä, jolloin tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi suoritetun vastaavuusarvioinnin perusteella hyväksyä tarjoaja Epic Systems Corporation tekemän ohjelmistomuutoksen ja samalla sallia, että tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että jaoston jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN 656/07/01/04/2014 TAKO 12 Tarjouspyynnön hyväksyminen Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Menettelyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Toisen neuvottelukierroksen päätyttyä tarjoajille lähetetään lopullinen tarjouspyyntö, jota vasten tarjoajat jättävät tarjouksensa. Hankintayksiköt valitsevat järjestelmän toimittajan annettujen tarjousten perusteella. Koska kyseessä on poikkeuksellisen laaja hankinta, hankintaa koskevan lopullisen tarjouspyynnön hyväksymisestä on katsottu tarpeelliseksi päättää hankintayksiköissä. Hankintayksiköiden päätösvaltaisten toimielinten jäsenille on myös järjestetty kaksi erillistä tilaisuutta, joissa on läpikäyty tarjouspyyntökokonaisuuden keskeinen sisältö. Tarjouspyyntö lähetetään tarjoajille hanketoimiston toimesta sen jälkeen, kun tarjouspyyntö on hyväksytty kaikissa hankintayksiköissä. Lopullinen hankintapäätös tehdään erikseen kussakin hankintayksikössä. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä lopullinen tarjouspyyntö koostuu varsinaisesta tarjouspyynnöstä (liite 2) sekä tarjouspyynnön liitteinä olevista asiakirjoista (liitteet 3-50). Asiakirjat muodostavat kokonaisuuden. Materiaalissa on kuvattu hankinnan kohteena olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän toiminnallinen laajuus ja vaatimusmäärittely. Hankinta kattaa vaatimusmäärittelyn mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet, toteutuksen ja käyttöönoton sekä tuen ja ylläpidon. Valitun tarjoajan kanssa allekirjoitetaan sopimus, jonka ehdot on määritelty tarjouspyynnön liitteessä 9. "Pääsopimukset (Hankinta-, Toimitus- ja Palvelusopimus)". Päätöksessä on kyse hankinnan valmistelusta, eikä päätökseen siten ole mahdollista hakea muutosta. Tarjouspyynnön liitteiden numerointi ja liitteiden nimet saattavat muuttua ennen tarjouspyynnön lähettämistä.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Tarjouspyyntöön myöhemmin tehtävät muutokset Tarjouspyyntömateriaaliin, mukaan lukien hankinnan ehtoihin sekä hankinnan kohteeseen liittyviin vaatimuksiin, voi olla tarpeen tehdä vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjouspyynnön jälkikäteinen korjaaminen tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen on hankalaa ja saattaa edellyttää esimerkiksi korjatun tarjouspyynnön julkaisemisesta. Näin ollen havaitut puutteet ja epäkohdat tulisi mahdollisuuksien mukaan oikaista ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjousaikana tarjoajilla on lisäksi tavanomainen mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä tarjouspyynnössä asetetun määräajan puitteissa. Hanketoimisto vastaa esitettyihin kysymyksiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksen huomioiden. Myös tarjoajien kysymysten perusteella voi kuitenkin ilmetä, että tarjouspyyntöä on joltakin osin ja hankintasäännösten sallimissa rajoissa tarkennettava tai täydennettävä. Koska kyse on poikkeuksellisen mittavasta hankinnasta sekä vastaavasti erityisen laajasta asiakirja-aineistosta, ehdotetaan edellä mainituista syistä johtuen, että hankintayksiköt päättäessään tarjouspyynnön hyväksymisestä valtuuttavat hanketoimiston tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Tarjouspyyntömateriaaliin jälkikäteen tehtävät muutokset eivät saa olla niin olennaisia, että muutoksilla olisi merkittävää vaikutusta hankinnan kohteeseen tai hankinnassa sovellettaviin sopimusehtoihin. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Tarjouspyynnön mittava liitemateriaali, yhteensä n sivua, on ennen kokousta nähtävissä jaoston sihteerin työhuoneessa ja kokouksessa. Hankejohtaja Välimäki selostaa tarjouspyynnön sisältöä kokouksessa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi hyväksyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteineen sekä samalla valtuuttaa Apotti -hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäen tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Päätös Merkittiin, että jaoston jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi Liitteet Liite 2. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön liitteet (3-50): Liite 3 Selvitys F: Hinnoittelulomake Liite 4 Selvitys D: Toimittajan resurssit ja osaaminen Liite 5 5 Vertailuperusteet Liite Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman riskit Liite Apotti Avointen Palvelurajapintojen arvioinnin kuvaus ja toteutussuunnitelma Liite Järjestelmän ylläpidettävyyden arvioinnin kuvaus Liite 9 Pääsopimukset (Toimitus-, Hankinta- ja Palvelusopimus) Liite 10 A Määritelmät Liite 11 C1 Lisenssit (päädokumentti) Liite 12 D1 Hallintamalli Liite 13 E Salassapito- ja tietoturvasitoumus Liite 14 H Projektimenetelmät (käyttäjälähtöisyys, testaus, versiohallinta, konfiguraationhallinta) Liite 15 I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset Liite 16 J Järjestelmätoimittajan ja 3. osapuolen salassapitosopimus (NDA) Liite 17 K Järjestelmätoimittajan ratkaisukuvaus Liite 18 L Teknisten käyttöympäristöjen kuvaus Liite 19 M AAP arvioinnin dokumentit Liite 20 N Kielivaatimukset Liite 21 TS 2.1 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien kuvaus Liite 22 TS 2.2 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien lopputulokset Liite 23 TS 2.3 Integraatiovaatimukset (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 24 TS 2.4 Migraatiovaatimukset Liite 25 TS 2.5 Konversiosuunnitelma Liite 26 TS 2.6 Konversiovaatimukset Liite 27 TS 2.7 Koulutus Liite 28 TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektin suunnitelma Liite 29 TS 2.9 Maksupostien aikataulu Liite 30 TS 2.10 Resurssisuunnitelma Liite 31 TS 4 Tuotevertailujen dokumentit Liite 32 PS 2.1 Palvelukuvaus Liite 33 B1 Järjestelmän vaatimusmäärittely (päädokumentti) Liite 34 B2 Toimintaympäristön volyymitiedot Liite 35 B3 Toiminnallisuuskartta Liite 36 B4 Toiminnalliset vaatimukset (sis. Selitteet) Liite 37 B5 Terveydenhuollon palvelumatriisi Liite 38 B6 Sosiaalihuollon palvelumatriisi ja kuvaukset Liite 39 B7 Käyttötapaukset Liite 40 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset Liite 41 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset: Käytettävyys Liite 42 B9 Tietoturvallisuus Liite 43 B10 Tietosuoja Liite 44 B11 Arkkitehtuurivaatimukset Liite 45 B12 Integraatiot palveluihin ja tietojärjestelmiin (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 46 B13 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Liite 47 B14 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Vaatimukset Liite 48 B15 Integraatiot lääkintälaitteisiin Liite 49 B16 Sanasto Liite 50 B17 Koodistot

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 159/02/08/00/23/2015 TAKO 13 HYKS-alueen sairaaloissa on yhteensä 14 eri tasoista kahvilatilaa. Vuokrattavat kahvilat sijaitsevat Iho- ja Allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa Lastenklinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa, Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa. Mainittujen (12) kahvilatilojen vuokraajana on hallituksen päätöksen mukaisesti toiminut Suomen Kansanterveysyhdistys, oheismateriaali 1. Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden kahviloita ovat hoitaneet ko. sairaaloiden henkilöstöyhdistykset. Vuokrasopimus Kansanterveysyhdistyksen kanssa on umpeutumassa Kuten hallituksen esityslistalla todetaan, kysymys tilojen vuokraamisesta ei kuulu hankintalain soveltamisalan piiriin. Luonnollista kuitenkin on, että sairaaloiden kahvilatoiminnan tulee soveltua sairaalaympäristöön ja sen tulee tarjota riittävä tuotevalikoima ja tarjota tuotteita, joissa on otettu huomioon sairaaloiden erityispiirteet, erikoisruokavaliot sekä ravitsemussuositukset. Vuokrasopimuksen määräaikainen jatkaminen olisi perusteltua HUS:n kannalta tässä vaiheessa. Ulkopuolisen tuoton määrän voidaan arvioida olevan hyvä ja riittävä. Keskeisimpänä syynä on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen. Sote-uudistus siirtyi yli vaalien seuraavalle hallitukselle. Puolueiden puheenjohtajien mukaan sote-uudistus on tulevan hallituksen kiireellisimpiä ja keskeisimpiä tehtäviä. Perustuslakivaliokunnan antama lausunto viitoitti kysymykseen tulevia hallintomalleja. Uudistusta vietäneen monissa maakunnissa eteenpäin vapaaehtoisuuden pohjalta. On todennäköistä, että vuoden kuluttua tiedossamme on maan hallituksen sote-uudistuksen linjaukset. Tuolloin on myös paremmat arvioida, miten HUS:ssa on tarkoituksenmukaista menetellä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Ratkaisu olisi kohtuullinen myös Suomen Kansanterveysyhdistyksen kannalta, joka on joutunut toimimaan useissa kohteissa poikkeuksellisissa olosuhteissa saneerausten/peruskorjausten keskellä. Esittelijä esittää, että nykyistä vuokrasopimusta jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun ja tilannetta arvioitaisiin uudelleen touko-kesäkuussa Alkuperäisen allekirjoitetun sopimuksen mukaan vuosivuokra on

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto % vuokralaisen vuosittaisesta liikevaihdosta, kuitenkin vähintään euroa vuodessa. Meilahden sairaalassa alkoi kesällä 2011 mittava peruskorjaus, joka heikensi oleellisesti kahvilatoiminnan edellytyksiä. Tästä syystä tehtiin liitesopimus, jossa vähimmäisvuokra euroa säilyi ennallaan. Siihen saakka kunnes kahvilatoiminnan toimintaedellytykset Meilahden sairaalassa normalisoituvat, sovittiin , että lopullista vuosivuokraa määriteltäessä vuokraprosentti on 18 %:n sijasta 12 %. Nykyisen sopimuksen päättyessä kesäkuun vaihteessa ovat kahvilatoiminnan edellytykset Tornisairaalan käyttöön oton vuoksi palautuneet normaaleiksi. Tästä syystä myös vuosivuokran määräytymisessä noudatetaan 18 %:n sääntöä, mikäli vuokralaisen liikevaihto ylittää euroa. Suomen Kansanterveysyhdistys on vuosina maksanut HUS:lle vuosivuokrana: , ja Kansanterveysyhdistys/Kanresta Oy on laadukas toimija, ja myös HUS:n sairaaloissa asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sen toimintaan. Se pyörittää noin 30 kahvilaa ja ravintolaa ympäri Suomea. Tärkeimpinä kohteina voidaan mainita: - Finlandia-talo - Suomen Kansallisooppera - Suomen Kansallismuseo - Tiedekeskus Heureka - Lahden Sibeliustalo - Hämeenlinnan Verkatehdas - Kuopion Musiikkikeskus - Kuopion kaupunginteatteri - Oulun Kaupunginsairaala. Päätös asiasta tulisi tehdä pidettävässä hallituksen kokouksessa. Mikäli hallitus ja/tai talous- ja konsernijaosto näkevät asian esittelijän näkemyksestä poikkeavasti, voidaan kilpailutus hoitaa ennen vuokra-ajan umpeutumista. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää, että hallitus päättäisi jatkaa nykyistä vuokrasopimusta Suo men Kansanterveysyhdistyksen kanssa väliseksi ajaksi liitteen 51 mukaisin alkuperäisen vuonna 2009 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin koskien kahvilatilojen vuokrausta HYKS-sairaanhoitoalueen Iho- ja allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa, Lasten klinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa, Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa sijaitsevista kahviloista. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto VAATIVAN ERITYISTASON SAATTOHOIDON PALVELUIDEN HANKKIMINEN TERHO-SÄÄTIÖLTÄ 158/02/08/00/19/2015 TAKO 14 Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajien kesken on sovittu, että vaativan erityistason saattohoidon järjestämisvastuu keskitetään HUS:iin. HYKS-alueen kunnat luopuisivat maksusitoumusten myöntämisestä Terhokodille vuodeosastohoidon osalta. Maksusitoumukset myönnettäisiin keskitetysti HYKS syöpäkeskuksen palliatiivisesta yksiköstä. Hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle, että HUS:n talousarviota 2015 muutetaan ja Hyks-sairaanhoitoalueen talousarvioon sisällytetään kunnille tuotettavia saattohoidon palveluita varten yhteensä 1,77 milj. euroa. Kunnat ovat omalta osaltaan varautuneet talousarvioissaan toiminnan siirtymiseen HUS:n vastuulle. Yhteensä HUS:n talousarvioon esitetään varattavaksi 1,77 milj. euroa. Kuntakohtaiset kustannukset vuonna 2015 ovat arviolta seuraavat: Kunta Kustannukset Helsinki 1 milj. Espoo Vantaa Kerava Kirkkonummi Kauniainen Vaativan erityistason saattohoidon järjestäminen on tarkoitus keskittää pääkaupunkiseudun kunnissa kokonaisuudessaan HUS:n vastuulle vuodeosastohoidon osalta jo tämän vuoden aikana. Tarkoitus on, että jatkossakin TERHO-säätiön ylläpitämä Terhokoti tuottaisi erityistason saattohoidon palveluita. TERHO-säätiö on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. Sen taustajärjestöinä ovat Suomen Syöpäyhdistys ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistys. Terhokoti tarjoaa 17 paikkaisella vuodeosastolla saattohoitoa vaativan tason saattohoitopotilaille. Vuodeosaston vuorokausihintaan sisältyvät lääkärinpalvelut, erityistyöntekijöiden antamat palvelut ja hoidolliset toimet, lääkitys sekä hoitotyö. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri. Terhokodin hoidon piiriin tullaan erikoissairaanhoidon tai HUS jäsenkuntien perusterveydenhuollon lääkärin lähetteellä. Vuonna 2015 mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Sopimus TERHO-säätiön kanssa on tarkoitus tehdä HUS-tasoisena siten, että jatkossa myös muiden jäsenkuntien alueiden potilaita voidaan ohjata osastohoitoon Terhokotiin. Maksusitoumuksen osastohoitoon myöntää HYKS palliatiivisen yksikön ylilääkäri tai hänen ollessa estynyt HYKS Syöpäkeskuksen hallinnollinen ylilääkäri. Hoitoon voidaan tulla myös Terhokodin avohoidon piiristä, jolloin Terhokodin lääkäri hakee maksusitoumuksen osastohoitoon HYKS palliatiivisen yksikön ylilääkäriltä. Terhokodin 17 paikalle voidaan ottaa yhtäaikaisesti 2 erityisen vaikeahoitoista ja hoitoisuudeltaan runsaasti työvoimaa vaativaa potilasta (esimerkiksi ALS potilaat). Näiden erityisen vaikeahoitoisten potilaiden osalta noudatetaan korkeampaa II hintaluokkaa. Saattohoito-osaston vuorokausimaksu on 400 euroa ja erityishoitopäivämaksu 570 euroa. Hinnat ovat kiinteät kaksi vuotta palvelun alkamisesta, jonka jälkeen hinnat voidaan tarkistaa vuosittain seuraavan 12 kuukauden jakson osalta kummankin sopijapuolen ehdotuksesta. Mikäli kumpikaan sopijapuoli ei ole esittänyt hinnantarkistusta, jatkuvat voimassa olevat hinnat kiinteänä seuraavan 12 kuukauden jakson ajan. Palveluntuottajalla on oikeus vaatia hintojen korottamista ainoastaan todellisia kustannusten muutoksia vastaavasti. Yleisen kustannustason nousua ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Palvelua ei ole kilpailutettu, koska HUS-kuntayhtymän alueella ei ole muita vastaavan vaativan erityistason palvelun tuottajia. Vaativan erityistason saattohoito palvelu on toteutettava lähellä Hyksin palliatiivista yksikköä ja potilaan omaisia. Vaikka valtuusto ei vielä olekaan tehnyt päätöstä talousarvion muuttamisesta, esitetään että liitteenä 52 olevan luonnoksen mukainen sopimus voitaisiin tehdä jo nyt, koska asiassa vallitsee yksimielisyys jäsenkuntien ja HUS:n välillä. Sopimus on tarkoitus tehdä toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen kokonaisarvo 4 vuoden ajalle on n. 7-8 miljoonaa euroa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää, 1. että vaativan erityistason saattohoidon palveluita hankitaan TER- HO-säätiöltä liitteenä 52 olevan sopimuksen mukaisesti; 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia; ja 3. valtuuttaa toimitusjohtaja Aki Lindénin ja toimialajohtaja Petri Bonon allekirjoittamaan TERHO-säätiön kanssa tehtävän sopimuksen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Asian käsittely Merkittiin, että Leena Luhtanen ja Markku Mäkijärvi ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös Ote Tiedoksi Esitys hyväksyttiin. TERHO -säätiö Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Kauniainen, HUS:n sairaanhoitoalueet ja HYKSin tulosyksiköt. Lisätietoja Aki Lindén, p. (09) , Tiina Saarto, p

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYVINKÄÄN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 160/02/08/00/21/2015 TAKO 15 Hyvinkään sairaalan yleislääketieteen päivystyksen lääkärityövoima on ostettu ulkoa sopimuksella joka päättyy keväällä Sopimuksen päättyessä pääosa lääkärityöstä hoidetaan omalla työvoimalla, mutta edelleen tarvitaan myös täydentävää ulkoista työvoimaa. HUS käynnisti julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain mukaisen hankintamenettelyn koskien Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkärityövoiman hankintaa. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinta koskee Hyvinkään yhteispäivystyksen lääkärityövoimaa täydentävää päivystyslääkärityötä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) ympärivuorokautinen päivystys toimii Hyvinkään sairaalassa päivystysasetuksen mukaisena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Hyvinkään kaupungin perusterveydenhuollon päivystys on keskitetty ympärivuorokautisesti Hyvinkään yhteispäivystykseen. Muiden kuntien ilta- ja yöaikainen päivystys on Hyvinkään sairaalassa. Kiireellistä hoitoa annetaan kaikissa kunnissa Hyvinkäätä lukuun ottamatta myös joko omassa päivä-/ilta - päivystyksessä tai muun vastaanottotyön ohessa. Potilaat ohjataan päivystyksessä triagehoitajan toimesta eri hoitolinjoille tulosyyn perusteella siten, että vähäisin tutkimustoimenpitein hoidettavissa olevat omatoimiset ja todennäköisesti kotiutuvat potilaat hoidetaan ns. nopealla linjalla. Nopea linja vastaa siten aiemmin perinteiseen terveyskeskus-/ yleislääkäripäivystykseen hakeutuneiden kaikenikäisten potilaiden hoidosta. Muut hoitolinjat ovat medisiininen, kirurginen ja lasten päivystys. Tarkkailua vaativat potilaat hoidetaan alkaen pääsääntöisesti kirurgian tai medisiinisen linjan hoitoryhmissä. Hyvinkään päivystyksessä kävi yleislääkärin (jatkossa nopean linjan lääkärin) vastaanotolla vuonna 2014 n aikuista ja 4800 lasta (<16v). Nopealla linjalla työskentelee sairaalan omia lääkäreitä, sairaalan suoraan rekrytoimia ulkopuolisia päivystäjiä, sekä tämän tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työntekijöitä. Nopealla linjalla on lääkärivastaanoton lisäksi sairaanhoitajan vastaanotto. Potilasjaosta ja lääkärityön resurssien kohdentamisesta eri hoitolinjojen välillä vastaa päivystysasetuksen mukaisesti nimetty vuorovastaava lääkäri. Nopean linjan päivystäjät osallistuvat tarvittaessa myös muiden hoitoryhmien potilaiden tutkimukseen ja hoitoon. Hyvinkään päivystys toimii akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutuspaikkana. Yhteispäivystyksessä kiinnitetään erityistä huomiota potilaslähtöiseen toimintaan noudattaen uutta päivystysasetusta ja sen perustelumuistiossa esitettyjä linjauksia. Tavoitteena on ensisijaisesti turvata potilaiden saama yhdenmukainen ja tasalaatuinen diagnostiikka ja hoito sekä selkeyttää potilasryhmittelyä ja lisätä joustavuutta päivystyksen sisällä. Hyvinkään

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto päivystys toimii myös akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutuspaikkana. Akuuttilääkäreitä työskentelee kaikissa hoitoryhmissä. Vuokratyövoimaa hankitaan aiempaa hankintakautta vähemmän ostopalveluna, koska päivystys hoidetaan enenemässä määrin HUS:n omana työnä. Vuokratyövoimaa pyritään hankkimaan ostopalveluna aiempaa hankintakautta vähemmän lisäämällä HUS:n omaa työtä. Aiemmalla hankintakaudella hankittiin keskimäärin noin 300 tuntia viikossa ja nyt arviolta noin 100 tuntia. Hankinnan varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. HUS on lisäksi varannut oikeuden 1+1 vuoden optioon. Hinta on voimassa kiinteänä varsinaisen sopimuskauden ajan. Option käytöstä päätetään yksi vuosi kerrallaan. Sopimus pyritään saattamaan voimaan alkaen, jolloin nykyisin voimassa oleva sopimus päättyy. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei ole hyväksytty. Sopimus tehdään vain yhden palveluntuottajan kanssa. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 53. Tarjoajan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteenä olevassa tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön tuntiliitteessä on kuvattu vakiovuorojen määrä sekä perus-/lisäoston enimmäistuntimäärä viikossa. Tuottajan kuhunkin kohtaan ilmoittama hinta /h kerrotaan tarjouspyynnön liitteessä 3 ilmoitetulla tuntimäärällä. Näin saadut hinnat (tuntimäärä x palveluntuottajan ilmoittama hinta /h) lasketaan yhteen ja halvin hinta valitaan. Tarjousten on tullut noudattaa tarjouspyynnön mukana ollutta liitesopimusta ja JYSE Palvelut ehtoja sellaisina kuin ne ovat HUS:n tekemin poikkeuksin ja lisäyksin, ellei tarjouspyynnössä erikseen ole toisin edellytetty. Tarjoukset on tullut toimittaa klo mennessä. Määräaikaan mennessä kolme toimittajaa jätti tarjouksen. Tarjoukset avattiin klo HUS Logistiikka-liikelaitoksessa. Tarjouksen antoivat: Attendo Terveyspalvelut Oy Mediverkko Terveyspalvelut Oy MedGroup Oy Jätetyt tarjoukset täyttävät tarjoajalta vaaditut soveltuvuusedellytykset (tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi) ja kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjoajat soveltuvat näin ollen tuottamaan hankintaa koskevat palvelut ja kaikki tarjoajat on otettu tarjousvertailuun. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta tarjouspyynnössä esitetyn laskutavan mukaisesti. Vertailuhinnat ovat seuraavat laskettuna varsinaiselle sopimuskaudelle (2v) ja optiovuosille (1+1v): Attendo Terveyspalvelut Oy: alv 0 % Mediverkko Terveyspalvelut Oy: alv 0 % MedGroup Oy: alv 0 % Valintaperusteena olevan halvimman hinnan mukaan parhaan tarjouksen antaja on Attendo Terveyspalvelut Oy.

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Edellä sanotun perusteella esitetään, että Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkäripalvelujen toimittajaksi valitaan Attendo Terveyspalvelut Oy. Tarjoukset ja muut hankintaan liittyvät asiakirjat ovat ennen kokousta nähtävillä HUS -logistiikan tiloissa ja kokouksessa. Hallintosäännön 6 a :n 2 mom:n kohdan 6 perusteella päätöksen tekee hallituksen talous- ja konsernijaosto. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta käsittelee asiaa osaltaan kokouksessaan. Lautakunnan päätöksestä informoidaan talousja konsernijaostoa viimeistään kokouksessa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. hankkia Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkärityövoiman kahden vuoden varsinaiseksi sopimuskaudeksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä; 2. valtuuttaa Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajan allekirjoittamaan varsinaisen sopimuksen sekä päättämään mahdollisista optioiden käytöstä; ja 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän :n osalta heti kokouksessa. Päätös Ote: Esitys hyväksyttiin. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta, HUS-Logistiikka liikelaitos, Attendo Terveyspalvelut Oy, Mediverkko Terveyspalvelut Oy ja MedGroup Oy Lisätietoja Aki Lindén, p , ylilääkäri Juha Valli, p

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 157/00/02/00/03/2015 TAKO 16 HYKSin kliiniset palvelut Oy:n yhtiön hallitus on kutsunut sääntömääräisen yhtiökokouksen koolle klo 13. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, oheismateriaali 2 (jaetaan vain talous- ja konsernijaoston jäsenille). Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiön tilikauden liikevaihto oli euroa. Tilikauden tulos on euroa voitollinen. Taseen oma pääoma on euroa. 3. Tilikauden tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: kirjataan tilikauden voitto taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille, osinkoa ei makseta 4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 5. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: puheenjohtaja 4200 /v /kokous, varapuheenjohtaja 1680 /v /kokous, jäsenet 200 /kokous. 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: kuusi (6) jäsentä. 7. Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiön hallituksen ehdotus: Lasse Lehtonen (puh.joht.), Reijo Haapiainen (varapuh.joht.), Ulla-Marja Urho, Tapio Korhonen, Jouko Oksanen, Juha-Pekka Halmeenmäki, varajäsen Petri Bono. 8. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: Palkkio maksetaan HUS:n kilpailuttaman puitesopimuksen mukaisesti. Kohtuulliset matkakulut korvataan. 9. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: yksi (1) tilintarkastusyhteisö 10. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiön hallituksen ehdotus: KPMG Oy AB, vastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKSin kliiniset palvelut Oy:n (HYKSin Oy) perustamiskokous pidettiin joulukuussa 2011 ja se merkittiin kaupparekisteriin tammikuussa HUS:n omistusosuus yhtiöstä on 70 %, Invalidisäätiön 20 % ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 10 %. HYKSin Oy tuottaa hoitopalveluja ulkomaalaisille potilaille tai vakuutusyhtiöiden tai hoitonsa kustannukset itse maksaville suomalaisille potilaille. Yhtiön toiminnan tavoitteena on HUS:n kansanvälisen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen, HUS:n sairaaloiden vapaan tila- ja laitekapasiteetin tehokkaampi käyttö, HUS:n työnantajahoukuttelevuuden lisääminen sekä yhtiön omistajilleen tuottama taloudellinen hyöty. Yhtiön varsinainen toiminta alkoi Vuoden 2014 aikana tehtiin 131 vaativaa toimenpidettä (2013: 42), joiden keskihinta oli noin euroa. Toimenpiteiden määrää voidaan ja tuleekin vielä entisestään lisätä. Yhtiöllä oli hallinnon palveluksessa toimitusjohtajan lisäksi 5,5 päätoimista henkilöä (2013: 4) sekä 12 osa-aikaista henkilöä (vastuulääkärit). Lisäksi yhtiö on ostanut yhden henkilön työpanoksen HUS-Servisiltä. Tilanteessa yhtiöllä on sopimus yhteensä 315 palveluja tuottavan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa (2013:118). EU-komissiolle vuonna 2011 tehty HYKSin Oy:n perustamista koskeva kantelu odottaa edelleen lopullista päätöstä, joskin komission heinäkuussa 2014 antamassa alustavassa arviossa valtiontukikantelua pidettiin perusteettomana. Merkittävimpiä muita riskejä yrityksen kannalta ovat Venäjän tilanteen vaikutukset terveysturismiin ja HUS:n henkilöstön HYKSin Oy:n toiminnan kanssa kilpailevat lisätyöt ja sivutoimet (esim. Helsinki Hospital, Oma Sairaala). Ruplan devalvoituminen vuoden 2014 aikana hidasti oletettavasti merkittävästi Suomeen kohdistuneen terveysmatkailun määrää suhteessa siihen, mitä se olisi ilman devalvoitumista ollut. Devalvoituminen ja ulkomaisen kysynnän väheneminen on parhaimmillaan kuitenkin käännettävissä Suomen ja yhtiön eduksi, jos venäläisten potilaiden virtaa voidaan ohjata Suomeen Saksan, Sveitsin ja Israelin sijasta. Uhkana on kysynnän ohjautuminen matalamman kustannustason maihin, kuten Turkkiin, Kroatiaan ja Viroon. Maantieteellisen riskin pienentämiseksi yhtiön hallitus on päättänyt ohjata vientiponnisteluja Venäjän ohella Baltian alueelle, Ruotsiin ja Norjaan. Hoitohenkilökunnan osalta mahdollisuudet HUS:n lisätöihin vaikuttavat erittäin voimakkaasti heidän kiinnostukseensa yhtiön kautta tarjolla oleviin työmahdollisuuksiin ja -määriin. Lääkäreiden osalta lisätöiden merkitys ei ole niin suuri, mutta vaikuttaa heidänkin osaltaan halukkuuteen tehdä vapaa-aikanaan leikkaustoimenpiteitä HYKSin Oy:n kautta erityisesti erikoisaloilla, joilla lisätyötä on paljon (kuten silmätaudit). HUS:n päivystystä käyttäneiden EU:n ulkopuolisten potilaiden laskutus on kesästä 2014 alkaen hoidettu HYKSin Oy:n kautta. HYKSin Oy:llä on tiiviit suhteet ulkomaisiin vakuutusyhtiöihin ja tämän vuoksi HUS:n hoitolaskujen

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto maksua on saatu selvästi tehostettua. Laskutus tuottaa synergiaetuja myös yhtiön muuhun toimintaan. HYKSin Oy:n tuloutti HUS:lle tästä laskutuksesta 1,5 miljoonaa euroa v Kansainvälisten päivystyspotilaiden laskutuksen luonteesta johtuen näihin saataviin kohdistuu normaalia suurempi luottotappioriski. Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli euroa (2013: ). Taseen loppusumma oli euroa (2013: ). Tilikauden tulos näyttää voittoa euroa (2013: ). Yhtiön oma pääoma oli tilikauden lopussa euroa (2013: ). Pääomalainan korkoja on kerääntynyt maksettavaksi euroa (2013: ). Yhtiö osti HUS:lta vuoden 2014 aikana palveluja eurolla. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 4-8 jäsentä. Lisäksi valitaan 2-8 varajäsentä. Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet Lasse Lehtonen (puheenjohtaja), Reijo Haapiainen (varapuheenjohtaja), Juha-Pekka Halmeenmäki, Tapio Korhonen, Jouko Oksanen ja Ulla-Marja Urho. Toimitusjohtajana on toiminut Janne Aaltonen. Kuntalain 23 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Tarkistettu päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää, että hallitus päättäisi 1. merkitä tiedoksi HYKSin Oy:tä koskevan vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen; 2. nimetä toimitusjohtaja Aki Lindénin tai hänen määräämänsä viranhaltijan HUS:n edustajaksi pidettävään Hyksin kliiniset palvelut Oy:n sääntömääräiseen yhtiökokoukseen; 3. ohjeestaan yhtiökokousedustajalle yhtiön hallitukseen valittavista HUS:n edustajista (4) ja varaedustajista (2) sekä hallituksen puheenjohtajan valinnasta; ja että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen yhtiön nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Jorma Nurkkala; ja että hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien kokouspalkkioihin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Lasse Lehtonen, p

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) 122 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 1 Sisällysluettelo 1. Hankintamenettely 3 2. Saadut tarjoukset ja tarjousten avaus 3 3. Tarjousten vertailu 4 3.1 Tarjousten

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (6) AIKA 11.02.2015 klo 08:30-09:00 PAIKKA HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (7) Päätöshistoria 24.03.2015 100 HEL 2013-011124 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 24.03.2015 Pöydälle Hankejohtaja Hannu Välimäki ja

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarvioinnin tulokset ja päätösehdotuksen perustelut 26.2.2015 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarvioinnin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

Läsnä: Yhtiön koko osakemäärä (3.325) oli kokouksessa edustettuna (Liite 1)

Läsnä: Yhtiön koko osakemäärä (3.325) oli kokouksessa edustettuna (Liite 1) ^^~F INGRID Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 6.6.2014 klo 14.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Yhtiön koko osakemäärä (3.325) oli kokouksessa edustettuna (Liite 1) Läsnä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 23.3.2011 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2011 klo 12 Paikka: Radisson Blu Royal -hotelli, kokoustila Finlandia, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun J Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8000 JOENSUU Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous.3.06 JOENSUUN KAUPUNKI Ko nse rn i hallinto Saap. ) / 0 Dno Aika 0.4.06 klo.00 Paikka Kaupungintalo,

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot