HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOL- LON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI); TARJOAJAN MUUTETUN OHJELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSAR- VIOINTI 12 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN 13 HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 14 VAATIVAN ERITYISTASON SAATTOHOIDON PAL- VELUIDEN HANKKIMINEN TERHO-SÄÄTIÖLTÄ 15 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 16 HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:N YH- TIÖKOKOUS 17 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YHTIÖKO- KOUS HUS-KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖKOKOUS KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT TILINPÄÄTÖS MUUT ASIAT 29

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heinimäki Heikki 08:30-11:00 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-11:00 vpj. :t 11-13, Ikävalko Suzan 08:30-11:00 jäsen :t Karma Pekka 08:30-11:00 jäsen Långvik Berndt 08:30-11:00 jäsen Valpas Antti 08:30-10:45 varajäsen :t Urho Ulla-Marja 08:30-11:00 hallituksen pj. Lindén Aki 08:30-10:00 toimitusjohtaja, :t esittelijä Mäkijärvi Markku 08:30-11:00 johtajaylilääkäri, esittelijä :t 11-13, :t Välimäki Hannu - hankejohtaja :t Mutalahti Vesa - hallintolakimies :t Lehtonen Lasse - hallintoylilääkäri 16 Kauppinen Ilkka 08:30-11:00 hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Heikki Heinimäki puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Berndt Långvik pöytäkirjantarkastaja Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Berndt Långvik ja Pekka Karma.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI); TARJOAJAN MUUTETUN OH- JELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSARVIOINTI 248/00/04/00/2012 TAKO 11 Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Neuvottelumenettely toteutettiin vaiheittaisena siten, että neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa neuvottelujen aikana hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Neuvottelumenettelyn kulusta säädetään yleisellä tasolla hankintalain 26 :ssä. Lainkohdan mukaan hankintayksikön on neuvoteltava tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelujen aikana hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää. Neuvottelujen tarkoituksena on hankintalain 62 :n mukaisesti parhaan tarjouksen valinta. Neuvottelumenettelyn aikana hankinnan kohde, hankinnalle asetetut tavoitteet ja hankinnan toteutustapa täsmentyvät ja tarjoajat voivat mukauttaa ratkaisujaan vastaamaan neuvotteluissa oppimaansa ja näkemäänsä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyn sääntöjen sekä neuvottelumenettelyn tarkoituksen ja siinä noudatettavien menettelykäytäntöjen mukaisesti tarjoajille on annettu tietyin edellytyksin mahdollisuus vaihtaa ohjelmistokokonaisuuttaan tai tehdä siihen muutoksia neuvottelumenettelyn aikana. Tuotevertailua koskevien periaatteiden mukaisesti tarjoajan tuli käyttää tuotevertailussa lähtökohtaisesti samaa ohjelmistokokonaisuutta, jota tarjoaja tulee tarjoamaan lopullisessa tarjouksessaan. Tarjoaja voi vaihtaa ohjelmistokokonaisuuden tai tehdä siihen olennaisia muutoksia hankintarenkaan luvalla, jolloin uuden ohjelmistokokonaisuuden tulee olla toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden kannalta vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. Hankinnassa noudatettavien sääntöjen mukaisesti tarjoajalla on siten mahdollisuus esittää muutosta ohjelmistokokonaisuutensa, jos muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Tarjoaja Epic Systems Corporation ilmoitti hankintarenkaalle muuttavansa ohjelmistokokonaisuuttaan käytetyn ohjelmistoalustan osalta. Muutoksella on osittaista vaikutusta tarjoajan ohjelmistoalustaan, jolla hankintamenettelyn osana toteutettavan tuotevertailun ensimmäinen vaihe ("Tuotevertailu A") toteutettiin. Tarjoajan ilmoituksen vastaanotettuaan hankintarengas päätti käyttää tuotevertailussa noudatettavien periaatteiden mukaista oikeuttaan arvioida uuden ohjelmistokokonaisuuden vastaavuus suhteessa "Tuotevertailu A:ssa" käytettyyn ohjelmistokokonaisuuteen. Vastaavuusarviointia tarvittiin, koska vastaavuudesta ei vielä pelkän ilmoituksen perusteella kyetty varmistumaan. Tarjoaja käytti mahdollisuuttaan olla edelleen mukana neuvottelumenettelyssä sillä riskillä, että sen tarjoama ohjelmistokokonaisuus ei läpäisisi vastaavuusarviointia. Epicin uuden ohjelmistokokonaisuuden alustana käyttämä perusohjelmistoalusta/ runko on hankintarenkaan vaatimalla tavalla tuotantokäytössä ja Epic on käyttänyt samaa alustaa jo osana aiempaa ohjelmistokokonaisuuttaan. Siten myös perusohjelmistorungon/-alustan tuotantokäyttöä koskeva edellytys täyttyy. Vastaavuusarvioinnin toteuttamiseksi neuvottelumenettelyn yhteydessä toteutettu "Tuotevertailu A" päätettiin uusia siltä osin, kuin muutoksella oli vaikutusta Epicin ohjelmistokokonaisuuteen. Menettelytavasta ilmoitettiin tarjoajille ja hankkeen ohjausryhmän päätöksen mukaisesti käynnistettiin "Tuotevertailu A:n" osittaisen uusinnan ja vastaavuuden arvioinnin valmistelut viipymättä. Vastaavuusarviointi toteutettiin asiantuntija-arviointina. Arvioinnin käytännön toteutustapa pisteytysmalleineen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa, liite 1. Arviointi toteutettiin ainoastaan vastaavuuden arvioimiseksi, eikä tuloksilla ole vaikutusta lopullisessa tarjousvertailussa, kuten ei myöskään alkuperäisen Tuotevertailu A:n tuloksilla. Vastaavuutta arvioitiin niillä osa-alueilla, joihin ohjelmistomuutoksella oli vaikutusta. Arviointi kohdistui siten osa-alueisiin toiminnallinen laajuus ja laatu, käytettävyys sekä mukautettavuus ja osa-alueittain vain niihin aihealueisiin, joihin ohjelmistokokonaisuuden muutos vaikutti. Niiltä osin kuin muutoksia oli tapahtunut, aihealueet uusittiin kokonaisuutena. Vastaavuusarvioinnin tulosten perusteella tarjoaja Epic:n muutettu ohjelmistokokonaisuus on kullakin arvioidulla osa-alueella vähintään "Tuotevertailu A:ssa" käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa vastaava. Arvioinnin lopputulos ja osa-aluekohtaiset tulokset on tarkemmin kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa. Koska tarjoajan ohjelmistokokonaisuus vastaa muuttuneilta osin toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden osalta Tuotevertailussa A:ssa käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa, todetaan, että Tuotevertailuun A liittyneet vähimmäisvaatimukset täyttyvät myös tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden osalta. Ohjelmistokokonaisuuden muutoksen vaikutuksia Tuotevertailu A:n tuloksiin on edellä mainitun varmistamiseksi verrattu myös suhteessa välikarsintavaiheen tarjoajakohtaisiin tuloksiin. Arvion perusteella ohjelmistokokonaisuuden muutoksella ei olisi ollut myöskään vaikutusta välikarsinnan tuloksiin eikä siten tarjoajien valintaa toiselle kierrokselle koskeneeseen päätökseen.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Edellä mainituin perustein Epic Systems Corporationin muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta. Näin ollen ohjelmistomuutos tulee hyväksyä, jolloin tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi suoritetun vastaavuusarvioinnin perusteella hyväksyä tarjoaja Epic Systems Corporation tekemän ohjelmistomuutoksen ja samalla sallia, että tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että jaoston jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN 656/07/01/04/2014 TAKO 12 Tarjouspyynnön hyväksyminen Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Menettelyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Toisen neuvottelukierroksen päätyttyä tarjoajille lähetetään lopullinen tarjouspyyntö, jota vasten tarjoajat jättävät tarjouksensa. Hankintayksiköt valitsevat järjestelmän toimittajan annettujen tarjousten perusteella. Koska kyseessä on poikkeuksellisen laaja hankinta, hankintaa koskevan lopullisen tarjouspyynnön hyväksymisestä on katsottu tarpeelliseksi päättää hankintayksiköissä. Hankintayksiköiden päätösvaltaisten toimielinten jäsenille on myös järjestetty kaksi erillistä tilaisuutta, joissa on läpikäyty tarjouspyyntökokonaisuuden keskeinen sisältö. Tarjouspyyntö lähetetään tarjoajille hanketoimiston toimesta sen jälkeen, kun tarjouspyyntö on hyväksytty kaikissa hankintayksiköissä. Lopullinen hankintapäätös tehdään erikseen kussakin hankintayksikössä. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä lopullinen tarjouspyyntö koostuu varsinaisesta tarjouspyynnöstä (liite 2) sekä tarjouspyynnön liitteinä olevista asiakirjoista (liitteet 3-50). Asiakirjat muodostavat kokonaisuuden. Materiaalissa on kuvattu hankinnan kohteena olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän toiminnallinen laajuus ja vaatimusmäärittely. Hankinta kattaa vaatimusmäärittelyn mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet, toteutuksen ja käyttöönoton sekä tuen ja ylläpidon. Valitun tarjoajan kanssa allekirjoitetaan sopimus, jonka ehdot on määritelty tarjouspyynnön liitteessä 9. "Pääsopimukset (Hankinta-, Toimitus- ja Palvelusopimus)". Päätöksessä on kyse hankinnan valmistelusta, eikä päätökseen siten ole mahdollista hakea muutosta. Tarjouspyynnön liitteiden numerointi ja liitteiden nimet saattavat muuttua ennen tarjouspyynnön lähettämistä.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Tarjouspyyntöön myöhemmin tehtävät muutokset Tarjouspyyntömateriaaliin, mukaan lukien hankinnan ehtoihin sekä hankinnan kohteeseen liittyviin vaatimuksiin, voi olla tarpeen tehdä vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjouspyynnön jälkikäteinen korjaaminen tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen on hankalaa ja saattaa edellyttää esimerkiksi korjatun tarjouspyynnön julkaisemisesta. Näin ollen havaitut puutteet ja epäkohdat tulisi mahdollisuuksien mukaan oikaista ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjousaikana tarjoajilla on lisäksi tavanomainen mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä tarjouspyynnössä asetetun määräajan puitteissa. Hanketoimisto vastaa esitettyihin kysymyksiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksen huomioiden. Myös tarjoajien kysymysten perusteella voi kuitenkin ilmetä, että tarjouspyyntöä on joltakin osin ja hankintasäännösten sallimissa rajoissa tarkennettava tai täydennettävä. Koska kyse on poikkeuksellisen mittavasta hankinnasta sekä vastaavasti erityisen laajasta asiakirja-aineistosta, ehdotetaan edellä mainituista syistä johtuen, että hankintayksiköt päättäessään tarjouspyynnön hyväksymisestä valtuuttavat hanketoimiston tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Tarjouspyyntömateriaaliin jälkikäteen tehtävät muutokset eivät saa olla niin olennaisia, että muutoksilla olisi merkittävää vaikutusta hankinnan kohteeseen tai hankinnassa sovellettaviin sopimusehtoihin. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Tarjouspyynnön mittava liitemateriaali, yhteensä n sivua, on ennen kokousta nähtävissä jaoston sihteerin työhuoneessa ja kokouksessa. Hankejohtaja Välimäki selostaa tarjouspyynnön sisältöä kokouksessa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi hyväksyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteineen sekä samalla valtuuttaa Apotti -hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäen tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Päätös Merkittiin, että jaoston jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi Liitteet Liite 2. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön liitteet (3-50): Liite 3 Selvitys F: Hinnoittelulomake Liite 4 Selvitys D: Toimittajan resurssit ja osaaminen Liite 5 5 Vertailuperusteet Liite Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman riskit Liite Apotti Avointen Palvelurajapintojen arvioinnin kuvaus ja toteutussuunnitelma Liite Järjestelmän ylläpidettävyyden arvioinnin kuvaus Liite 9 Pääsopimukset (Toimitus-, Hankinta- ja Palvelusopimus) Liite 10 A Määritelmät Liite 11 C1 Lisenssit (päädokumentti) Liite 12 D1 Hallintamalli Liite 13 E Salassapito- ja tietoturvasitoumus Liite 14 H Projektimenetelmät (käyttäjälähtöisyys, testaus, versiohallinta, konfiguraationhallinta) Liite 15 I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset Liite 16 J Järjestelmätoimittajan ja 3. osapuolen salassapitosopimus (NDA) Liite 17 K Järjestelmätoimittajan ratkaisukuvaus Liite 18 L Teknisten käyttöympäristöjen kuvaus Liite 19 M AAP arvioinnin dokumentit Liite 20 N Kielivaatimukset Liite 21 TS 2.1 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien kuvaus Liite 22 TS 2.2 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien lopputulokset Liite 23 TS 2.3 Integraatiovaatimukset (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 24 TS 2.4 Migraatiovaatimukset Liite 25 TS 2.5 Konversiosuunnitelma Liite 26 TS 2.6 Konversiovaatimukset Liite 27 TS 2.7 Koulutus Liite 28 TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektin suunnitelma Liite 29 TS 2.9 Maksupostien aikataulu Liite 30 TS 2.10 Resurssisuunnitelma Liite 31 TS 4 Tuotevertailujen dokumentit Liite 32 PS 2.1 Palvelukuvaus Liite 33 B1 Järjestelmän vaatimusmäärittely (päädokumentti) Liite 34 B2 Toimintaympäristön volyymitiedot Liite 35 B3 Toiminnallisuuskartta Liite 36 B4 Toiminnalliset vaatimukset (sis. Selitteet) Liite 37 B5 Terveydenhuollon palvelumatriisi Liite 38 B6 Sosiaalihuollon palvelumatriisi ja kuvaukset Liite 39 B7 Käyttötapaukset Liite 40 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset Liite 41 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset: Käytettävyys Liite 42 B9 Tietoturvallisuus Liite 43 B10 Tietosuoja Liite 44 B11 Arkkitehtuurivaatimukset Liite 45 B12 Integraatiot palveluihin ja tietojärjestelmiin (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 46 B13 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Liite 47 B14 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Vaatimukset Liite 48 B15 Integraatiot lääkintälaitteisiin Liite 49 B16 Sanasto Liite 50 B17 Koodistot

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 159/02/08/00/23/2015 TAKO 13 HYKS-alueen sairaaloissa on yhteensä 14 eri tasoista kahvilatilaa. Vuokrattavat kahvilat sijaitsevat Iho- ja Allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa Lastenklinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa, Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa. Mainittujen (12) kahvilatilojen vuokraajana on hallituksen päätöksen mukaisesti toiminut Suomen Kansanterveysyhdistys, oheismateriaali 1. Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden kahviloita ovat hoitaneet ko. sairaaloiden henkilöstöyhdistykset. Vuokrasopimus Kansanterveysyhdistyksen kanssa on umpeutumassa Kuten hallituksen esityslistalla todetaan, kysymys tilojen vuokraamisesta ei kuulu hankintalain soveltamisalan piiriin. Luonnollista kuitenkin on, että sairaaloiden kahvilatoiminnan tulee soveltua sairaalaympäristöön ja sen tulee tarjota riittävä tuotevalikoima ja tarjota tuotteita, joissa on otettu huomioon sairaaloiden erityispiirteet, erikoisruokavaliot sekä ravitsemussuositukset. Vuokrasopimuksen määräaikainen jatkaminen olisi perusteltua HUS:n kannalta tässä vaiheessa. Ulkopuolisen tuoton määrän voidaan arvioida olevan hyvä ja riittävä. Keskeisimpänä syynä on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen. Sote-uudistus siirtyi yli vaalien seuraavalle hallitukselle. Puolueiden puheenjohtajien mukaan sote-uudistus on tulevan hallituksen kiireellisimpiä ja keskeisimpiä tehtäviä. Perustuslakivaliokunnan antama lausunto viitoitti kysymykseen tulevia hallintomalleja. Uudistusta vietäneen monissa maakunnissa eteenpäin vapaaehtoisuuden pohjalta. On todennäköistä, että vuoden kuluttua tiedossamme on maan hallituksen sote-uudistuksen linjaukset. Tuolloin on myös paremmat arvioida, miten HUS:ssa on tarkoituksenmukaista menetellä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Ratkaisu olisi kohtuullinen myös Suomen Kansanterveysyhdistyksen kannalta, joka on joutunut toimimaan useissa kohteissa poikkeuksellisissa olosuhteissa saneerausten/peruskorjausten keskellä. Esittelijä esittää, että nykyistä vuokrasopimusta jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun ja tilannetta arvioitaisiin uudelleen touko-kesäkuussa Alkuperäisen allekirjoitetun sopimuksen mukaan vuosivuokra on

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto % vuokralaisen vuosittaisesta liikevaihdosta, kuitenkin vähintään euroa vuodessa. Meilahden sairaalassa alkoi kesällä 2011 mittava peruskorjaus, joka heikensi oleellisesti kahvilatoiminnan edellytyksiä. Tästä syystä tehtiin liitesopimus, jossa vähimmäisvuokra euroa säilyi ennallaan. Siihen saakka kunnes kahvilatoiminnan toimintaedellytykset Meilahden sairaalassa normalisoituvat, sovittiin , että lopullista vuosivuokraa määriteltäessä vuokraprosentti on 18 %:n sijasta 12 %. Nykyisen sopimuksen päättyessä kesäkuun vaihteessa ovat kahvilatoiminnan edellytykset Tornisairaalan käyttöön oton vuoksi palautuneet normaaleiksi. Tästä syystä myös vuosivuokran määräytymisessä noudatetaan 18 %:n sääntöä, mikäli vuokralaisen liikevaihto ylittää euroa. Suomen Kansanterveysyhdistys on vuosina maksanut HUS:lle vuosivuokrana: , ja Kansanterveysyhdistys/Kanresta Oy on laadukas toimija, ja myös HUS:n sairaaloissa asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sen toimintaan. Se pyörittää noin 30 kahvilaa ja ravintolaa ympäri Suomea. Tärkeimpinä kohteina voidaan mainita: - Finlandia-talo - Suomen Kansallisooppera - Suomen Kansallismuseo - Tiedekeskus Heureka - Lahden Sibeliustalo - Hämeenlinnan Verkatehdas - Kuopion Musiikkikeskus - Kuopion kaupunginteatteri - Oulun Kaupunginsairaala. Päätös asiasta tulisi tehdä pidettävässä hallituksen kokouksessa. Mikäli hallitus ja/tai talous- ja konsernijaosto näkevät asian esittelijän näkemyksestä poikkeavasti, voidaan kilpailutus hoitaa ennen vuokra-ajan umpeutumista. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää, että hallitus päättäisi jatkaa nykyistä vuokrasopimusta Suo men Kansanterveysyhdistyksen kanssa väliseksi ajaksi liitteen 51 mukaisin alkuperäisen vuonna 2009 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin koskien kahvilatilojen vuokrausta HYKS-sairaanhoitoalueen Iho- ja allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa, Lasten klinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa, Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa sijaitsevista kahviloista. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto VAATIVAN ERITYISTASON SAATTOHOIDON PALVELUIDEN HANKKIMINEN TERHO-SÄÄTIÖLTÄ 158/02/08/00/19/2015 TAKO 14 Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajien kesken on sovittu, että vaativan erityistason saattohoidon järjestämisvastuu keskitetään HUS:iin. HYKS-alueen kunnat luopuisivat maksusitoumusten myöntämisestä Terhokodille vuodeosastohoidon osalta. Maksusitoumukset myönnettäisiin keskitetysti HYKS syöpäkeskuksen palliatiivisesta yksiköstä. Hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle, että HUS:n talousarviota 2015 muutetaan ja Hyks-sairaanhoitoalueen talousarvioon sisällytetään kunnille tuotettavia saattohoidon palveluita varten yhteensä 1,77 milj. euroa. Kunnat ovat omalta osaltaan varautuneet talousarvioissaan toiminnan siirtymiseen HUS:n vastuulle. Yhteensä HUS:n talousarvioon esitetään varattavaksi 1,77 milj. euroa. Kuntakohtaiset kustannukset vuonna 2015 ovat arviolta seuraavat: Kunta Kustannukset Helsinki 1 milj. Espoo Vantaa Kerava Kirkkonummi Kauniainen Vaativan erityistason saattohoidon järjestäminen on tarkoitus keskittää pääkaupunkiseudun kunnissa kokonaisuudessaan HUS:n vastuulle vuodeosastohoidon osalta jo tämän vuoden aikana. Tarkoitus on, että jatkossakin TERHO-säätiön ylläpitämä Terhokoti tuottaisi erityistason saattohoidon palveluita. TERHO-säätiö on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. Sen taustajärjestöinä ovat Suomen Syöpäyhdistys ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistys. Terhokoti tarjoaa 17 paikkaisella vuodeosastolla saattohoitoa vaativan tason saattohoitopotilaille. Vuodeosaston vuorokausihintaan sisältyvät lääkärinpalvelut, erityistyöntekijöiden antamat palvelut ja hoidolliset toimet, lääkitys sekä hoitotyö. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri. Terhokodin hoidon piiriin tullaan erikoissairaanhoidon tai HUS jäsenkuntien perusterveydenhuollon lääkärin lähetteellä. Vuonna 2015 mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Sopimus TERHO-säätiön kanssa on tarkoitus tehdä HUS-tasoisena siten, että jatkossa myös muiden jäsenkuntien alueiden potilaita voidaan ohjata osastohoitoon Terhokotiin. Maksusitoumuksen osastohoitoon myöntää HYKS palliatiivisen yksikön ylilääkäri tai hänen ollessa estynyt HYKS Syöpäkeskuksen hallinnollinen ylilääkäri. Hoitoon voidaan tulla myös Terhokodin avohoidon piiristä, jolloin Terhokodin lääkäri hakee maksusitoumuksen osastohoitoon HYKS palliatiivisen yksikön ylilääkäriltä. Terhokodin 17 paikalle voidaan ottaa yhtäaikaisesti 2 erityisen vaikeahoitoista ja hoitoisuudeltaan runsaasti työvoimaa vaativaa potilasta (esimerkiksi ALS potilaat). Näiden erityisen vaikeahoitoisten potilaiden osalta noudatetaan korkeampaa II hintaluokkaa. Saattohoito-osaston vuorokausimaksu on 400 euroa ja erityishoitopäivämaksu 570 euroa. Hinnat ovat kiinteät kaksi vuotta palvelun alkamisesta, jonka jälkeen hinnat voidaan tarkistaa vuosittain seuraavan 12 kuukauden jakson osalta kummankin sopijapuolen ehdotuksesta. Mikäli kumpikaan sopijapuoli ei ole esittänyt hinnantarkistusta, jatkuvat voimassa olevat hinnat kiinteänä seuraavan 12 kuukauden jakson ajan. Palveluntuottajalla on oikeus vaatia hintojen korottamista ainoastaan todellisia kustannusten muutoksia vastaavasti. Yleisen kustannustason nousua ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Palvelua ei ole kilpailutettu, koska HUS-kuntayhtymän alueella ei ole muita vastaavan vaativan erityistason palvelun tuottajia. Vaativan erityistason saattohoito palvelu on toteutettava lähellä Hyksin palliatiivista yksikköä ja potilaan omaisia. Vaikka valtuusto ei vielä olekaan tehnyt päätöstä talousarvion muuttamisesta, esitetään että liitteenä 52 olevan luonnoksen mukainen sopimus voitaisiin tehdä jo nyt, koska asiassa vallitsee yksimielisyys jäsenkuntien ja HUS:n välillä. Sopimus on tarkoitus tehdä toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen kokonaisarvo 4 vuoden ajalle on n. 7-8 miljoonaa euroa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää, 1. että vaativan erityistason saattohoidon palveluita hankitaan TER- HO-säätiöltä liitteenä 52 olevan sopimuksen mukaisesti; 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia; ja 3. valtuuttaa toimitusjohtaja Aki Lindénin ja toimialajohtaja Petri Bonon allekirjoittamaan TERHO-säätiön kanssa tehtävän sopimuksen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Asian käsittely Merkittiin, että Leena Luhtanen ja Markku Mäkijärvi ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös Ote Tiedoksi Esitys hyväksyttiin. TERHO -säätiö Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Kauniainen, HUS:n sairaanhoitoalueet ja HYKSin tulosyksiköt. Lisätietoja Aki Lindén, p. (09) , Tiina Saarto, p

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYVINKÄÄN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 160/02/08/00/21/2015 TAKO 15 Hyvinkään sairaalan yleislääketieteen päivystyksen lääkärityövoima on ostettu ulkoa sopimuksella joka päättyy keväällä Sopimuksen päättyessä pääosa lääkärityöstä hoidetaan omalla työvoimalla, mutta edelleen tarvitaan myös täydentävää ulkoista työvoimaa. HUS käynnisti julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain mukaisen hankintamenettelyn koskien Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkärityövoiman hankintaa. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinta koskee Hyvinkään yhteispäivystyksen lääkärityövoimaa täydentävää päivystyslääkärityötä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) ympärivuorokautinen päivystys toimii Hyvinkään sairaalassa päivystysasetuksen mukaisena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Hyvinkään kaupungin perusterveydenhuollon päivystys on keskitetty ympärivuorokautisesti Hyvinkään yhteispäivystykseen. Muiden kuntien ilta- ja yöaikainen päivystys on Hyvinkään sairaalassa. Kiireellistä hoitoa annetaan kaikissa kunnissa Hyvinkäätä lukuun ottamatta myös joko omassa päivä-/ilta - päivystyksessä tai muun vastaanottotyön ohessa. Potilaat ohjataan päivystyksessä triagehoitajan toimesta eri hoitolinjoille tulosyyn perusteella siten, että vähäisin tutkimustoimenpitein hoidettavissa olevat omatoimiset ja todennäköisesti kotiutuvat potilaat hoidetaan ns. nopealla linjalla. Nopea linja vastaa siten aiemmin perinteiseen terveyskeskus-/ yleislääkäripäivystykseen hakeutuneiden kaikenikäisten potilaiden hoidosta. Muut hoitolinjat ovat medisiininen, kirurginen ja lasten päivystys. Tarkkailua vaativat potilaat hoidetaan alkaen pääsääntöisesti kirurgian tai medisiinisen linjan hoitoryhmissä. Hyvinkään päivystyksessä kävi yleislääkärin (jatkossa nopean linjan lääkärin) vastaanotolla vuonna 2014 n aikuista ja 4800 lasta (<16v). Nopealla linjalla työskentelee sairaalan omia lääkäreitä, sairaalan suoraan rekrytoimia ulkopuolisia päivystäjiä, sekä tämän tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työntekijöitä. Nopealla linjalla on lääkärivastaanoton lisäksi sairaanhoitajan vastaanotto. Potilasjaosta ja lääkärityön resurssien kohdentamisesta eri hoitolinjojen välillä vastaa päivystysasetuksen mukaisesti nimetty vuorovastaava lääkäri. Nopean linjan päivystäjät osallistuvat tarvittaessa myös muiden hoitoryhmien potilaiden tutkimukseen ja hoitoon. Hyvinkään päivystys toimii akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutuspaikkana. Yhteispäivystyksessä kiinnitetään erityistä huomiota potilaslähtöiseen toimintaan noudattaen uutta päivystysasetusta ja sen perustelumuistiossa esitettyjä linjauksia. Tavoitteena on ensisijaisesti turvata potilaiden saama yhdenmukainen ja tasalaatuinen diagnostiikka ja hoito sekä selkeyttää potilasryhmittelyä ja lisätä joustavuutta päivystyksen sisällä. Hyvinkään

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto päivystys toimii myös akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutuspaikkana. Akuuttilääkäreitä työskentelee kaikissa hoitoryhmissä. Vuokratyövoimaa hankitaan aiempaa hankintakautta vähemmän ostopalveluna, koska päivystys hoidetaan enenemässä määrin HUS:n omana työnä. Vuokratyövoimaa pyritään hankkimaan ostopalveluna aiempaa hankintakautta vähemmän lisäämällä HUS:n omaa työtä. Aiemmalla hankintakaudella hankittiin keskimäärin noin 300 tuntia viikossa ja nyt arviolta noin 100 tuntia. Hankinnan varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. HUS on lisäksi varannut oikeuden 1+1 vuoden optioon. Hinta on voimassa kiinteänä varsinaisen sopimuskauden ajan. Option käytöstä päätetään yksi vuosi kerrallaan. Sopimus pyritään saattamaan voimaan alkaen, jolloin nykyisin voimassa oleva sopimus päättyy. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei ole hyväksytty. Sopimus tehdään vain yhden palveluntuottajan kanssa. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 53. Tarjoajan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteenä olevassa tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön tuntiliitteessä on kuvattu vakiovuorojen määrä sekä perus-/lisäoston enimmäistuntimäärä viikossa. Tuottajan kuhunkin kohtaan ilmoittama hinta /h kerrotaan tarjouspyynnön liitteessä 3 ilmoitetulla tuntimäärällä. Näin saadut hinnat (tuntimäärä x palveluntuottajan ilmoittama hinta /h) lasketaan yhteen ja halvin hinta valitaan. Tarjousten on tullut noudattaa tarjouspyynnön mukana ollutta liitesopimusta ja JYSE Palvelut ehtoja sellaisina kuin ne ovat HUS:n tekemin poikkeuksin ja lisäyksin, ellei tarjouspyynnössä erikseen ole toisin edellytetty. Tarjoukset on tullut toimittaa klo mennessä. Määräaikaan mennessä kolme toimittajaa jätti tarjouksen. Tarjoukset avattiin klo HUS Logistiikka-liikelaitoksessa. Tarjouksen antoivat: Attendo Terveyspalvelut Oy Mediverkko Terveyspalvelut Oy MedGroup Oy Jätetyt tarjoukset täyttävät tarjoajalta vaaditut soveltuvuusedellytykset (tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi) ja kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjoajat soveltuvat näin ollen tuottamaan hankintaa koskevat palvelut ja kaikki tarjoajat on otettu tarjousvertailuun. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta tarjouspyynnössä esitetyn laskutavan mukaisesti. Vertailuhinnat ovat seuraavat laskettuna varsinaiselle sopimuskaudelle (2v) ja optiovuosille (1+1v): Attendo Terveyspalvelut Oy: alv 0 % Mediverkko Terveyspalvelut Oy: alv 0 % MedGroup Oy: alv 0 % Valintaperusteena olevan halvimman hinnan mukaan parhaan tarjouksen antaja on Attendo Terveyspalvelut Oy.

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Edellä sanotun perusteella esitetään, että Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkäripalvelujen toimittajaksi valitaan Attendo Terveyspalvelut Oy. Tarjoukset ja muut hankintaan liittyvät asiakirjat ovat ennen kokousta nähtävillä HUS -logistiikan tiloissa ja kokouksessa. Hallintosäännön 6 a :n 2 mom:n kohdan 6 perusteella päätöksen tekee hallituksen talous- ja konsernijaosto. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta käsittelee asiaa osaltaan kokouksessaan. Lautakunnan päätöksestä informoidaan talousja konsernijaostoa viimeistään kokouksessa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. hankkia Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkärityövoiman kahden vuoden varsinaiseksi sopimuskaudeksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä; 2. valtuuttaa Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajan allekirjoittamaan varsinaisen sopimuksen sekä päättämään mahdollisista optioiden käytöstä; ja 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän :n osalta heti kokouksessa. Päätös Ote: Esitys hyväksyttiin. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta, HUS-Logistiikka liikelaitos, Attendo Terveyspalvelut Oy, Mediverkko Terveyspalvelut Oy ja MedGroup Oy Lisätietoja Aki Lindén, p , ylilääkäri Juha Valli, p

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 157/00/02/00/03/2015 TAKO 16 HYKSin kliiniset palvelut Oy:n yhtiön hallitus on kutsunut sääntömääräisen yhtiökokouksen koolle klo 13. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, oheismateriaali 2 (jaetaan vain talous- ja konsernijaoston jäsenille). Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiön tilikauden liikevaihto oli euroa. Tilikauden tulos on euroa voitollinen. Taseen oma pääoma on euroa. 3. Tilikauden tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: kirjataan tilikauden voitto taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille, osinkoa ei makseta 4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 5. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: puheenjohtaja 4200 /v /kokous, varapuheenjohtaja 1680 /v /kokous, jäsenet 200 /kokous. 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: kuusi (6) jäsentä. 7. Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiön hallituksen ehdotus: Lasse Lehtonen (puh.joht.), Reijo Haapiainen (varapuh.joht.), Ulla-Marja Urho, Tapio Korhonen, Jouko Oksanen, Juha-Pekka Halmeenmäki, varajäsen Petri Bono. 8. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: Palkkio maksetaan HUS:n kilpailuttaman puitesopimuksen mukaisesti. Kohtuulliset matkakulut korvataan. 9. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: yksi (1) tilintarkastusyhteisö 10. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiön hallituksen ehdotus: KPMG Oy AB, vastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKSin kliiniset palvelut Oy:n (HYKSin Oy) perustamiskokous pidettiin joulukuussa 2011 ja se merkittiin kaupparekisteriin tammikuussa HUS:n omistusosuus yhtiöstä on 70 %, Invalidisäätiön 20 % ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 10 %. HYKSin Oy tuottaa hoitopalveluja ulkomaalaisille potilaille tai vakuutusyhtiöiden tai hoitonsa kustannukset itse maksaville suomalaisille potilaille. Yhtiön toiminnan tavoitteena on HUS:n kansanvälisen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen, HUS:n sairaaloiden vapaan tila- ja laitekapasiteetin tehokkaampi käyttö, HUS:n työnantajahoukuttelevuuden lisääminen sekä yhtiön omistajilleen tuottama taloudellinen hyöty. Yhtiön varsinainen toiminta alkoi Vuoden 2014 aikana tehtiin 131 vaativaa toimenpidettä (2013: 42), joiden keskihinta oli noin euroa. Toimenpiteiden määrää voidaan ja tuleekin vielä entisestään lisätä. Yhtiöllä oli hallinnon palveluksessa toimitusjohtajan lisäksi 5,5 päätoimista henkilöä (2013: 4) sekä 12 osa-aikaista henkilöä (vastuulääkärit). Lisäksi yhtiö on ostanut yhden henkilön työpanoksen HUS-Servisiltä. Tilanteessa yhtiöllä on sopimus yhteensä 315 palveluja tuottavan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa (2013:118). EU-komissiolle vuonna 2011 tehty HYKSin Oy:n perustamista koskeva kantelu odottaa edelleen lopullista päätöstä, joskin komission heinäkuussa 2014 antamassa alustavassa arviossa valtiontukikantelua pidettiin perusteettomana. Merkittävimpiä muita riskejä yrityksen kannalta ovat Venäjän tilanteen vaikutukset terveysturismiin ja HUS:n henkilöstön HYKSin Oy:n toiminnan kanssa kilpailevat lisätyöt ja sivutoimet (esim. Helsinki Hospital, Oma Sairaala). Ruplan devalvoituminen vuoden 2014 aikana hidasti oletettavasti merkittävästi Suomeen kohdistuneen terveysmatkailun määrää suhteessa siihen, mitä se olisi ilman devalvoitumista ollut. Devalvoituminen ja ulkomaisen kysynnän väheneminen on parhaimmillaan kuitenkin käännettävissä Suomen ja yhtiön eduksi, jos venäläisten potilaiden virtaa voidaan ohjata Suomeen Saksan, Sveitsin ja Israelin sijasta. Uhkana on kysynnän ohjautuminen matalamman kustannustason maihin, kuten Turkkiin, Kroatiaan ja Viroon. Maantieteellisen riskin pienentämiseksi yhtiön hallitus on päättänyt ohjata vientiponnisteluja Venäjän ohella Baltian alueelle, Ruotsiin ja Norjaan. Hoitohenkilökunnan osalta mahdollisuudet HUS:n lisätöihin vaikuttavat erittäin voimakkaasti heidän kiinnostukseensa yhtiön kautta tarjolla oleviin työmahdollisuuksiin ja -määriin. Lääkäreiden osalta lisätöiden merkitys ei ole niin suuri, mutta vaikuttaa heidänkin osaltaan halukkuuteen tehdä vapaa-aikanaan leikkaustoimenpiteitä HYKSin Oy:n kautta erityisesti erikoisaloilla, joilla lisätyötä on paljon (kuten silmätaudit). HUS:n päivystystä käyttäneiden EU:n ulkopuolisten potilaiden laskutus on kesästä 2014 alkaen hoidettu HYKSin Oy:n kautta. HYKSin Oy:llä on tiiviit suhteet ulkomaisiin vakuutusyhtiöihin ja tämän vuoksi HUS:n hoitolaskujen

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto maksua on saatu selvästi tehostettua. Laskutus tuottaa synergiaetuja myös yhtiön muuhun toimintaan. HYKSin Oy:n tuloutti HUS:lle tästä laskutuksesta 1,5 miljoonaa euroa v Kansainvälisten päivystyspotilaiden laskutuksen luonteesta johtuen näihin saataviin kohdistuu normaalia suurempi luottotappioriski. Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli euroa (2013: ). Taseen loppusumma oli euroa (2013: ). Tilikauden tulos näyttää voittoa euroa (2013: ). Yhtiön oma pääoma oli tilikauden lopussa euroa (2013: ). Pääomalainan korkoja on kerääntynyt maksettavaksi euroa (2013: ). Yhtiö osti HUS:lta vuoden 2014 aikana palveluja eurolla. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 4-8 jäsentä. Lisäksi valitaan 2-8 varajäsentä. Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet Lasse Lehtonen (puheenjohtaja), Reijo Haapiainen (varapuheenjohtaja), Juha-Pekka Halmeenmäki, Tapio Korhonen, Jouko Oksanen ja Ulla-Marja Urho. Toimitusjohtajana on toiminut Janne Aaltonen. Kuntalain 23 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Tarkistettu päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää, että hallitus päättäisi 1. merkitä tiedoksi HYKSin Oy:tä koskevan vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen; 2. nimetä toimitusjohtaja Aki Lindénin tai hänen määräämänsä viranhaltijan HUS:n edustajaksi pidettävään Hyksin kliiniset palvelut Oy:n sääntömääräiseen yhtiökokoukseen; 3. ohjeestaan yhtiökokousedustajalle yhtiön hallitukseen valittavista HUS:n edustajista (4) ja varaedustajista (2) sekä hallituksen puheenjohtajan valinnasta; ja että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen yhtiön nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Jorma Nurkkala; ja että hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien kokouspalkkioihin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Lasse Lehtonen, p

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) HALLITUS AIKA 23.03.2015 klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) Talous- ja konsernijaosto AIKA 08.04.2015 klo 08:30-10:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 21 KYSYMYS

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) HALLITUS AIKA 12.11.2012 klo 08:30-14:45 Tauko klo 9:55-10:50 ja klo 11:40-12:20 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05

HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) Konsernijaosto Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05 Paikka Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 9 FINNHEMS OY:N

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 19.08.2014 klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot