EDELLYTYKSET JA HAASTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDELLYTYKSET JA HAASTEET"

Transkriptio

1 HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN JUURRUTTAMISEN EDELLYTYKSET JA HAASTEET Kirsti Mäensivu Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön johtaja, PsT

2 MISTÄ PUHUTAAN, KUN PUHUTAAN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ? MITÄ HYVÄSSÄ KÄYTÄNNÖSSÄ JUURRUTETAAN? KENELLE JA MIHIN JUURRUTETAAN

3 TAUSTAA JA NÄKÖKULMIA: HÄMEENLINNAN UUSI ORGANISAATIOMALLI Kuntaliitos Kuuden kunnan toimintakulttuurit Tilaaja tuottaja, sopimusohjausmalli Organisaation rakentaminen Palveluiden harmonisointi Taloustilanne Rohkea katse uuteen

4 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja Kaupunginjohtaja Tapani Hellsten Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo Varhaiskasvatuspalvelut Palvelujohtaja Marja-Liisa Akselin Keskusvaalilautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Elämänlaatulautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Ikäihmisten lautakunta Yhdyskuntalautakunta Konsernihallinto Talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen Kehittämisjohtaja Tarja Majuri Kehittämisyksikön johtaja Kirsti Mäensivu Tilaajajohtaja Markku Rimpelä Tilaajapäälliköt: Antti Karrimaa Marjatta Korhonen Jari Pekuri Timo Koivu Päivi Joenmäki Tilaajajohtaja Jukka Lindberg Tilaajapäälliköt: Markku Nurmikari Leena Harjula Tomi Pakanen Sirpa Ylikerälä Liisa Lepola Kehittämisyksikkö Päivi Heinonen Opetuspalvelut Palvelujohtaja Mika Mäkelä Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut Palvelujohtaja Eija Leppänen Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Toimintakykyä edistävät palvelut Palvelujohtaja Risto Jokinen Terveyspalvelut liikelaitos Va. Toimitusjohtaja Leena Thure Koti- ja asumispalvelut Palvelujohtaja Tuovi Sohlberg Vanhusten hoivapalvelut Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko Yhdyskuntarakenne Palvelujohtaja Timo Tuomola Asukkaat ja palvelujen käyttäjät Palvelutuotantojohtaja Johtokunta Asukasraadit, palautejärjestelmät Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aluetoimikunnat Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Tilaajapäällikkö Maankäyttö ja ympäristö Palvelujohtaja Samuli Alppi Palo- ja pelastustoimi Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen Maakunnall. Pelastusltk. Tilakeskus liikelaitos: tj. Raili Salminen Linnan Ateria liikelaitos: tj. Nina Rokkila Lomituspalvelut -liikelaitos: tj. Kaisa Tyrni Johtokunnat

5 MISTÄ PUHUTAAN, KUN PUHUTAAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ? Voidaanko ajatella, että kysymys on muutoskokemusten siirtämisestä?

6 HARTLEY, 2008 Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatio Prosessi-innovaatio Asemointi-innovaatio (uusi konteksti palvelulle) Strateginen innovaatio (uusi palvelu) Hallintainnovaatio Retorinen innovaatio (käsitteet, jotka suuntaavat toimimaan uudella tavalla) Kirs ti Mäe nsiv u 2011

7 HYVISTÄ RUTIINEISTA INNOVAATIOIHIN Kunta Työyksikkö Työntekijä Rutiinit Hyvä hallinto Riittävän yhtenäiset käytännöt Rohkeat kokeilut Asiakkaat kehittäjinä mukana

8 Verkostot ja kumppanuudet -Yhteistyömallit ja sopimukset - kumppanuus- ja verkostomallit - palvelukokonaisuuksien hallinta Palveluorganisaatio -ohjaus ja johtaminen -rahoitus -kannusteet -oppiminen Asiakasrajapinta -missä palvelut tuotetaan -vuorovaikutus asiakkaiden kanssa -etäpalvelut -itsepalvelut Palvelukonseptit -Palvelumallit ja palvelutuotteet -Palveluprosessit -Sähköiset palvelut JUURRUTTAMISEN/LEVITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET OVAT TIIVIISTI YHTEYDESSÄ SIIHEN, MINKÄLAISESTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNTEESTÄ ON KYSE Mukaillen/Tekes

9 ESIMERKKI HÄMEENLINNASTA: MONIALAISET PALVELUKONSEPTIT KEHKEYTYMÄSSÄ OLEVA UUSI TAPA TOIMIA LUODAAN YHDESSÄ AJATELLEN JA TOIMIEN Perusopetus Perhetyö Liikunta Nuorisotyö Psykososiaalinen työ Lukiokoulutus Lastenneuvolatyö Kouluterveydenhuolto Äitiysneuvolatyö Lastensuojelutyö Kulttuuri Varhaiskasvatus Taiteen perusopetus Lisääntyvä tietoisuus kokonaisuudesta Kehkeytymässä Oleva Uusi

10 Muutoksen laajuus organisaatiossa TÄMÄN PÄIVÄN KEHITTÄMISHANKEISSA ON USEIN KYSYMYS SIITÄ, MITEN EDISTETÄÄN SIIRTYMÄÄ TOTUTULTA URALTA (POLKURIIPPUVUUS) Uralta poikkeava siirtymä Muutoksen suuruus/innovatiivisuuden laajuus

11 OSA II: MITÄ LEVITETÄÄN, MITÄ JUURRUTETAAN

12 MINIPILOTTEJA VOUTILAKESKUKSESSA: MUMMOMUSKARI JA NUKKETEATTERI Ohjaajat Susanna Halonen (artenomi AMK / sosionomi AMK) ja Sonja Mertanen (sosionomi AMK) Vauvamuskari + vanhukset yhdessä = mummomuskari, 2. ja / Isoisää lainaamassa nukketeatteriesitys Kantavia ajatuksia: Sosiaalisten tilaisuuksien/tapahtumien ja kontaktien lisääminen Sukupolvien / eri ikäpolvien saattaminen samaan tilaan, tutustuttaminen toisiinsa Elämyksien ja ilon tuottaminen Mummomuskarissa osallistava toiminta Yllättävää: Muistisairaiden vanhusten orientoituminen aikaan ja paikkaan tavatessaan vauvat äiteineen Vauvojen ja vanhusten kontakti Vauvamuskarilaisten innokkuus osallistua Äitien positiivinen suhtautuminen vanhuksiin, halusivat tutustuttaa vauvojaan vanhuksiin

13 MUUTOS MERKITSEE MYÖS UUTTA YHTEISTÄ IDENTITEETTIÄ = MAHDOLLISUUTTA UUDENLAISEEN KASVUUN YHDESSÄ ASIAKKAIDEN JA OMIEN YHTEISÖJEN KANSSA YHTEINEN SUUNTA MIELIKUVITUS INNOSTUMINEN Rakennetaan Yhteisöllistä Erilaisuutta Kirs ti Mäe nsiv u 2011

14 Syvempi oppimisen taso lisää tietoisuutta suuremmasta kokonaisuudesta, jossa toimimme (millainen kokonaisuus on ja mihin suuntaan se on kehittymässä). Tämä tietoisuus puolestaan johtaa tekoihin ja toimintaan, joka palvelee kokonaisuutta. Toiminta, joka palvelee kokonaisuutta MITEN HANKKEESSA EDISTETTIIN YHTEISEN YMMÄRRYKSEN MUODOSTUMISTA? UUSI KEHITTYMÄSSÄ OLEVA TODELLISUUS MUOTOUTUU SYVENTÄMÄLLÄ YHTEISTÄ OPPIMISTA Ajatteleminen Tekeminen Lisääntyvä tietoisuus kokonaisuudesta

15 MITEN HANKKEESSA RATKAISTIIN MONITULKINTAISUUTEEN JA MONIAMMATILLISUUTEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET? Mikä on riittävän hyvä? Tulkintaviitekehys Miten selitetään oppilaiden ongelmat ja niiden synty Minkälaisia tavoitteita asetetaan ja minkälaista vaikuttavuutta haetaan? Miten pullonkaulat tunnistetaan? Miten luodaan riittävä yhteisymmärrys, että voidaan kokeilla jotakin myös toisin?

16 MITEN HANKKEESSA RATKAISTIIN ETIIKAN JA TALOUDEN KYSYMYKSET? Talouden käsite Investoinnit Strategia Etiikka Hyvinvoinnin käsite Saavutettava hyöty Miten dikotomia ratkaistiin?

17 MITEN UUDEN KÄYTÄNTEEN NETTOVAIKUTUS MÄÄRITELTIIN? Toiminta entisellään Uusi muutettu toiminta LISÄARVO

18 MITÄ HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ TULEE JA KANNATTAA KERTOA? 1. KEHITTÄMISPROSESSI N KUVAUS JA ANALYYSI 2. PALVELUTUOTTEEN KUVAUS/TOIMINNON KUVAUS 3. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA TEHOKKUUS 4. KEHITETYN TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA SEURAAMUKSET 5. YLLÄTYKSET, OIVALLUKSET JA OPPIMINEN

19 KENELLE, MINNE JA MITEN JUURRUTETAAN?

20 Millainen systeemi/työympäristö kaupunki nykyään on? Paljon vaikuttavia tekijöitä KAOOTTINEN MONIMUTKAINEN HALLITTAVISSA OLEVA Vähän vaikuttavia tekijöitä HALLITTU Muutokset helposti ennustettavia Muutokset ennustamattomia

21 ESIMERKKI: KOKEILUTOIMINNAN SIIRTYMINEN POLITIIKKATASOLLE UUDISTUVA KYLÄ KAUPUNGISSA HANKKEESSA Valtuusto Ltk Palvelualue???? Siirtymä Politiikkatasolle ja palvelusopimuksiin Yksikkö Kehittämishanke, kokeilu, hyvä käytänne Yksilö Pieni Innovaation/muutoksen aste Suuri Kirsti Mäensivu 2011

22 MUISTETTAVAA, KUN HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ/HANKKEISSA OPITTUA VIEDÄÄN ARKEEN 1. Sitoutuminen meneillään olevaan, ajankohtaiseen 2. Sitoutuminen ydinarvoihin, ydinuskomuksiin, ydinperiaatteisiin 3. Nopeus ja tehokkuus, nopeutettu tehokkuus 4. Kehittämisen veturit: Strategiat, Käyttäjälähtöisyys, työntekijälähtöisyys, tilaajalähtöisyys 5. Arkinen innovatiivisuus 6. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden vaatimus (panokset, tuotokset, vaikutukset)

23 MITEN HÄMEENLINNASSA?

24 HÄMEENLINNAN HANKEORGANISAATIO- KEINO KEHITTÄMISTYÖN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMISEEN Kaupungin strategia Johtoryhmä Kehittämisen strategia Kehittämisen strategiaryhmä (Tilaajajohtajat, palvelu- Tuotannon johto) Hankehallinnointi Kehittämispalvelut/kehittämisyksikkö Hankkeiden sisällöllinen johto Palvelutuotanto/Tilaajaorganisaatio Tilaajalautakunnat HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

25 MITEN HÄMEENLINNASSA OLEMME EDISTÄNEET JUURRUTTAMISTA Hankkeiden rahoittajan ohjaus Kuntakohtainen hankeohjaus Tavoitteen asettelu (tilaaja) Kehittämisen strateginen ryhmä päättää hankkeiden käynnistämisestä Keskitetty ohjaus- Ryhmä Kuntakohtaiset osallistavat Väliarvioinnit Kuntakohtainen raportointi 4kk välein Loppuarviointi Esitykset palvelusopimuksiin ja budjettiin

26 SISÄINEN JA ULKOINEN JUURRUTTAMINEN JA LEVITYS Sisäinen juurruttaminen Osallistava kehittämisote Väliarvioinnit Raportointi Optiovuosi Tuotteistaminen, palvelukuvaukset Esimiestyö Toimintasuunnitelmat ja budjetti Strategiatyö Sisäinen ja ulkoinen levitys Kokemuksista kertominen Mallit ja prosessikuvaukset Opaskirjat Koulutukset Vertaistoiminta Nettisivut Facebook

27 LOPUKSI: OMAKOHTAISIA KOKEMUKSIA JA MOTTOJA, JOIDEN VARAAN RAKENNAN JUURRUTTAMISTYÖTÄ Next practice syntyy yhdessä kokeillen Best practice vaikeasti kopioitavissa, mutta niistä voidaan oppia Tehdään pienestä kaunista: Small business bigger self Pienryhmä on transformaation ydin kuppikuntien voima On oltava tietoinen omasta vallasta ja rakkaudesta kehitettävään asiaan Joukkojen viisaus Sinulla on vain parasta A-ryhmää, Rakennetaan erilaista mutta riittävän samanlaista

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Yleistietoa Hämeenlinnasta...

Lisätiedot

Strategiasta toiminnaksi asukkaiden osallisuus strategiatyön tukena

Strategiasta toiminnaksi asukkaiden osallisuus strategiatyön tukena Strategiasta toiminnaksi asukkaiden osallisuus strategiatyön tukena Kehitysjohtajien verkoston tapaaminen 4.12.2012 Tarja Majuri Kehitysjohtaja Hämeenlinna Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohto

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö ttelo ja e lu n li e h u p in g n u p Hämeenlinnan kauhakemisto 2011 palvelu Copyright Hämeenlinnan kaupunki Palveluhakemistoa on painettu 45 000 kappaletta, joista 37 625 kappaletta on jaettu julkisena

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

MONIALAISEN YHTEISTYÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET JA PULMAT MITEN NE RATKAISTAAN?

MONIALAISEN YHTEISTYÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET JA PULMAT MITEN NE RATKAISTAAN? MONIALAISEN YHTEISTYÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET JA PULMAT MITEN NE RATKAISTAAN? Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy Tom Tarvainen Länsi-Suomen KASTE hankkeet Lokakuu 2014 Ajatustalo Oy - Kokemuksia

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

vi kku Tampere siirtyi pormestarikauteen 1/2007 Tampereen kaupungin henkilöstölehti

vi kku Tampere siirtyi pormestarikauteen 1/2007 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 1/2007 Tampere siirtyi pormestarikauteen PÄÄKIRJOITUS HELMIKUU 2007 SISÄLTÖ Yhdessä uudistuksen tiellä 2 ARI JÄRVELÄ Tampereen kaupungin hallintomallin ja toimintatavan muutoksien tavoitteena on vastata

Lisätiedot