Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o , Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o , Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 Asiakirjat Asiakirjat kuten ympäristölupahakemus ja toimintaa koskevat selvitykset ovat asian käsittelyn ajan nähtävillä Kokkolan kaupungin ympäristötoimistossa sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa, kun asiaa ratkaistaan. Valmistelija: ympäristösuunnittelija Risto Koljonen, puh ASIA Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ym päris tö lu pa ha kemuksen uudelle maankaatopaikalle, jonka toiminta on määräaikainen. Maankaatopaikka sijoitetaan Kokkolassa Yliviirteen kylässä sijaitsevalle määräalalle kiinteistöstä RN:o Alueelle läjitetään enintään m 3 puhtaita maamassoja. Toiminnan arvioidaan päättyvän mennessä, mihin mennessä alue on myös maisemoitu. Destia Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija Destia Oy / Kannuksen toimisto Tehtaankatu Kannus Toiminnan ympäristölupavelvollisuus ja lupaviranomaisen toimi valta Ympäristönsuojeluasetus 1 1 mom. kohta 13d.

2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuk sen 7 :n 1 mom. kohdan 13 a nojalla. Toiminnalle aiemmin myönnetyt luvat Toiminnalla ei ole aiemmin myönnettyjä lupia. Sijainti, kaavoitustilanne ja lähimmät häiriintyvät kohteet Destia Oy:n maankaatopaikka on suunniteltu sijoitettavaksi Kokkolassa Yliviirteen kylään määräalalle kiinteistöstä RN:o Maa-alueen omistaa Laina Lehtimäen kuolinpesä. Destia Oy on tehnyt alueesta vuokra- ja läjityssopimuksen. Lähimmät asuin kiinteistöt sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä maankaatopaikan alu eesta. Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Toiminta-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai vesistöjen läheisyydessä. Alueen läheisyydessä ei sijaitse myöskään erityisiä luonnonarvoja. Maankaatopaikan sijainti esi tet ty liit tees sä A. LIITE A 19 HAKEMUS Toiminnan kuvaus Destia Oy maankaatopaikan toiminta on määräaikaista, toiminnan arvioidaan päättyvän mennessä. Maankaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan kaksoisraidehankkeen työmailta tulevia puhtaita maamassoja. Alueelle ei tuoda nykyisten raiteiden alta poistettavia maamassoja, vaan ainoastaan uuden rakennettavan junaraiteen alta tulevia massoja. Maankaatopaikan alueen pinta-ala on noin 1 ha. Alueelle läjitetään enintään m 3 maamassoja. Läjittäminen suoritetaan maastoa mukaillen, läjityspenkkojen ollessa keskimäärin 1-2 m korkeita. Toiminnan loppuessa alue maisemoidaan. Maisemointi tehdään mennessä. Toiminnanharjoittajalla on käytössä ISO ympäristölaatujärjestelmä. Maankaatopaikan läjitysalueen rajaus on esitetty liitteessä B.

3 LIITE B 19 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytäntöjen soveltami sesta Destia Oy on hakenut kaksoisraidehankkeen maankaatopaikkojen sijainnit siten, että ylijäämämassojen kuljetusetäisyydet minimoituvat. Toiminnan ympäristövaikutukset Maankaatopaikan toiminnan pääasiallinen ympäristövaikutukset aiheutuvat työmaaliikenteestä. Läjitystoiminnan yhteydessä ilmaan voi levitä pölyä ja työkoneista tulee pakokaasupäästöjä. Liikenteestä ja työkoneista voi aiheutua myös meluhaittaa, mutta maankaatopaikan syrjäisestä sijainnista johtuen ne arvioidaan hyvin vähäisiksi. Maankaatopaikan toiminnassa ei synny jätteitä eikä jätevesiä. Maankaatopaikalla ei muodostu kaatopaikkakaasu ja. Toiminnasta ei ai heudu myöskään hajuhaittoja. Maankaatopaikan hulevedet virtaavat ojia myöten Marinkaisenojaan. Läjitysalueelta kertyvät hulevedet eivät sisällä epäpuhtauksia, koska läjitettävät massat ovat puhtaita. Läjittäminen pyritään tekemään siten, että alkuperäisiin ojavirtauksiin ei tule muutoksia. Vaikutukset pintavesiin arvioidaan vähäisiksi eikä sitä voida erottaa luonnon tausta-arvoista eikä vesialueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta. Kaksoisraidehankkeen YVA-selvityksen mukaan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja varautuminen onnettomuusti lanteisiin Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä riskejä ympäristölle. Riskinä voi olla, että maankaatopaikalle tulee sinne kuulumattomia jättei tä. Liikenne läjitysalueelle tapahtuu kuitenkin ainoastaan kaksoisratatyömaan kautta, jonne ulkopuolisilta on pääsy kielletty. Näin ollen asiattomat henkilöt eivät pääse tuomaan alueelle sinne kuulumattomia jätteitä. Tiedot toiminnan tarkkailusta

4 Läjitysalueelle tulevia maamassoja ja valumavesia tarkkaillaan aistinvaraisesti. Muita tarkkailumenetelmiä sovelletaan mikäli aistinvaraisen tarkkailu antaa siihen aihetta. Maankaatopaikan käytöstä poistaminen sekä jälkihoito ja maisemointi Maankaatopaikka maisemoidaan toiminnan päättyessä, kuitenkin viimeistään mennessä. Lopuksi alue metsitetään. YSL:n 101 :n mukainen hakemus aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa maankaatopaikan toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemusta perustellaan kaksoisraidehankkeen sujuvalla etenemisellä. Hakemusta perustellaan lisäksi sillä, että alueelle toimitetaan vain puhtaita maa-aineksia, jolloin toiminnasta ei aiheudu ympäristölle pysyvää vahinkoa. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksen vireille tulo Destia Oy on jättänyt rakennus- ja ympäristölauta kunnalle ym pä ristö suojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Kuuluttaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kokkolan kaupungin virallisella ilmoi tustaululla välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat kuulu tusaikana olleet nähtä villä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluissa. Hake muksen vi reillä olosta on ilmoitettu toiminnan vaikutusalueen kiin teis töjen omistajil le ja haltijoille kirjeitse. Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu leh dissä. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei pyydetty lausuntoja. Hakemuksen johdosta ei jä tetty yhtään muistutusta määräaikaan mennessä. Ympäristöpäällikkö ESITYS YMPÄRISTÖLUVAKSI

5 Rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkastanut Destia Oy:n ym päris tö lu pa ha kemuksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Destia Oy:lle ym pä ris tösuo je lu lain 28 :n mukaisen ympäristöluvan uudelle maankaatopaikalle, jolle saa läjittää enintään m 3 puhtaita maamassoja. Maankaatopaikka sijaitsee Kokko lassa Yliviirteen kylässä määräalalla kiinteis töstä RNo Toi min nasta ei kat sota ai heu tu van koh tuu tonta ra situs ta naapurikiinteistöil le, kun toiminnassa noudatetaan tässä lupa päätöksessä annettuja määräyksiä. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain 42 :n 3 mom. edellyttämä riittävä asiantunte mus toiminnan laatu ja laajuus huomioiden. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen luvan aloittaa maankaatopaikan toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Huomioitaessa tässä ympäristölupapäätöksessä annetut määräyk set ja niiden perustelut, katsoo Kokkolan rakennus- ja ympäristölau takunta toi minnan täyttä vän ympäristönsuojelulain sekä sen nojalla annettu jen säädösten toiminnalle asettamat vaatimukset. Maankaatopaikan toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyk siä: Toiminnan laajuus 1. Maankaatopaikaksi luokitellulle kaatopaikal le saa sijoittaa puh tai ta ja vaarattomia maa- ja ki viai neksia (jäteluokka ) koko käyttö aikana enintään m 3. Toimintaa koskevat yleiset määräykset 2. Maankaatopaikalle tuotavista maa-ainek sesta on etukäteen eroteltava hyödyntämiskelpoinen aines. Maamassat tai jät teet, joi den vas taan ot toon toi min nanhar joit ta jalla ei ole lu paa, on pa lautet tava vii py mät tä jätteen hal ti jalle tai toi mi tet tava paik kaa, jol la on lu pa ky seisen jät teen vas taan ot toon. (YSA 7 ) 3. Maankaatopaikan täytön reunasta tulee olla vähintään

6 10 metriä naapuritilan rajalle. Täytön rajat ja käytössä oleva maankaatopaikan osa on selvästi merkittävä maastoon.(ysl 4 ) 4. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että ympäristön ros kaan tumi nen sekä maaperän että pohjaveden pilaantu minen este tään. Alu een yleisestä siisteydestä on huolehdit tava. (YSL 4 ) 5. Luvattomien henkilöiden pääsy alueelle on estettävä. Alueen käyt tö tar koi tus ja au ki olo ajat on käy tä vä il mi opas tau lus ta, joka si joite taan si sään tu lo tien var teen. (YSL 4 ) 6. Erityistä melua aiheuttavia työvaiheita maankaatopaikalla ei saa suorittaa klo välisenä aikana. Laitoksen toiminnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso ei saa lä him missä asuinkiinteistöissä ulkotiloissa klo välise nä ai ka na ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) arvoa 55 dba tai yöaikaan (klo 22-07) arvoa 45 db. (VNp 993/1992 2, YSL 4 ) 7. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Laitokselle johta vien tei den ja muun toimintaympäristön pölyntorjunnasta on huoleh dit tava tarvittaessa harjaamalla, kastelemalla tai suo lauk sel la. (YSL 4 ) 8. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan ta lou delli sesti käyttökelpoisen teknii kan kehittymises tä ym päris tön suojelutoimenpiteenä ja varauduttava sen käyt töönot toon erikseen sovittavien määräaikojen puitteis sa. (YSL 4, 5, 43, 46, 58 ) 9. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava :n hy väk syt tävä vakuus asian mu kaisen jä tehuol lon var mista mi seksi. Va kuus toimitetaan ympäris tö lupavi ran omaiselle. Va kuu den on oltava voi massa vähin tään 4 vuot ta. Lupa viran omainen voi tarvittaessa tar kistaa va kuu den suuruutta. (YSL 43a, 43b, 43c ) Maankaatopaikan käyttö ja hoito 10. Maankaatopaikan toiminnan on oltava valvottua ja maan kaato pai kalle tuotavat kuormat on tarkastettava ja kirjatta va vas taanotet taessa. Maa-aineksen kelpoisuus maankaato paikalle on selvitettä vä, mikäli sen

7 puhtaudesta ei ole var muutta. (YSL 4, JL 13 ) 11. Maankaatopaikan täyttöalueelle läjittäminen tulee suorittaa esi te tyn suunnitelman mukaisesti. (YSL 4, JL 13 ) 12. Maankaatopaikan täyttö ei saa estää tai heikentää ympäröivän alueen peruskuivatusta. Toiminnanharjoittajan on kaivettava uudet ojat kiertämään maankaatopaikan alueen, mikäli täyttö katkaisee olemassa olevia ojia. Maankaatopaikan suotoja pintavedet on kerättävä ja johdettava hallitusti laskuojiin. Mikäli maankaatopaikan toiminnasta aiheutuu alapuolisten ojien liettymistä, on toiminnanharjoittaja velvollinen poistamaan maankaatopaikalta peräisin olevat liettymät ja tukkeumat. (YSL 4 ) Jätehuoltoa koskevat määräykset 13. Toiminnassa syntyvät jätteet on välittömästi toimitettava asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen tai ne vaihtoehtoisesti säilytettävä asianmukai sesti niille erikseen varatuissa jäteastioissa. Hyötykäyttöön kel paava jäte on laji teltava erilleen hyötykäyttöön kelpaa mattomasta jät teestä. Jät teet on toimitetta va asianmukai sen lu van omaa valle laitokselle. (YSL 4, JL 13, JL 15 ) Toiminnan tarkkailua koskevat määräykset 14. Toiminnasta tulee pitää kirjaa ja laatia vuosittain ympäris töra portti, jos ta ilmenevät ainakin seu raa vat asiat: - maankaatopaikan toimin ta-ajat - vastaanotettujen ylijäämämaiden (jäteluokka ) määrä kuluneen vuoden aikana - tiedot täytön etenemisestä - toiminnassa vuoden aikana syntyneet muut jätteet, jäte määrät sekä nii den toimituspaikat - mahdolliset vaaratilanteet ja onnettomuudet laitoksella Ympäristöraportti tulee esittää kunnan ympäristönsuo jeluviran omaiselle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nessä. (YSL 46, 83 )

8 15. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ilmoitettava Kokkolan ympä ris tön suojeluviranomaiselle sekä alueelliselle ELY-kes kuk selle merkityksellisestä onnettomuudesta tai muus ta poik keuk sellisesta tilanteesta. Samalla on ilmoitet tava niis tä toi menpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen kor jaamiseksi. (YSL 62, 76, YSA 30 ) Vastaava hoitaja 16. Luvan haltija on ilmoitettava laitoksesta vastaavan henkilön ja hä nen si jaisensa nimet ja yhteystiedot ennen toiminnan aloitta mista Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelu- viranomaiselle. Henki lön vaih tuessa yh teystiedot tulee päivittää. (YSL 42, 43 ) Toiminnan muutoksia ja lopettamista koskevat määräykset 17. Kun maankaatopaikan täyttö on valmis tai se poistetaan käy töstä, on toi minnanharjoittajan maisemoitava alue. Maan kaa to paikka on mai se moi tava puh tailla maa-aineksilla ja kasvu kerroksil la sekä pinta on muo toil tava siten, että sii hen ei jää vet tä ke rääviä pai nantei ta. Täyttökorkeu teen saavuttanut maan kaa to pai kan osa on saatettava maise maan ja ym pä röivään maas toon soveltu vaksi. Täytön korkeus saa olla enin tään 3 metriä ympäröivää maa-aluetta korkeampi. Täytön reunojen kaltevuus suhteessa ympäröivään maastoon on oltava 1:3 tai loivempi. Maisemoinnin valmistuttua toiminnanharjoittajan on toimitettava maastomalli maantäyttöalueesta sekä tiedot alueelle loppusijoitettujen massojen määrästä. (YSL 4 ) 18. Toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toimin nassa ta pah tuvista muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaih tumi sesta on ilmoitetta va hy vissä ajoin ennen muutosta kir jal lisesti toimi valtai selle ympäristön suoje luviranomaiselle. (YSA 30 ) 19. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipy mättä toimi val tai selle ym päristönsuojeluviranomai selle, joka voi antaa mää räyk siä alueen siivoamisesta sekä maaperän puhdista mis tar peen selvit tä misestä. Myös alueellinen ELY-keskus voi an taa määräyksiä maa perän puhdistamis tarpeen sel vittämi sestä se kä lisäksi tarvittaessa alueen puhdistami sesta. (YSL 75, 77, 79

9 , 90, YSA 30 ) LUPAPÄÄTÖKSEN YLEISET PERUSTELUT Destia Oy on hakenut ympäristönsuojelulain mukaista määräaikaista ympä ris tö lu paa Kok ko lassa Yliviirteen kylään määräalalle kiinteistöstä RN:o sijoitettavalle maankaatopaikalle. Maankaa to pai kan ym pä ris tö lu pa vel vol li suus pe rus tuu ym pä ris tönsuo je lu ase tuk sen 1 :n 1 mom. koh taan 13d. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että ympäristöluvan myöntä misen edellytykset ovat olemassa hakemuksessa esitetylle toiminnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan voi aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kaksoisraidehankkeen kiireelliseen aikatauluun perustuen. Maankaatopaikan toiminnasta ei aiheudu myöskään voi aiheutua sellaista peruuttamatonta haittaa tai vahinkoa ympäristölle, mitä ei voisi tarpeen vaatiessa korjata, koska alueelle läjitetään ainoastaan puhtaita maamassoja. Järjestämällä laitoksen toiminnat asianmukaisesti ja noudattamalla asiasta annettuja määräyksiä voidaan mahdollisia ympäristöhaittoja eh käistä ennakolta. Sijoittamalla maankaatopaikka kaksoisraidehankealueen välittömään läheisyyteen, voidaan merkittävästi vähentää työmaaliikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Laitoksen sijaintia ja toiminnan laajuutta koskevat määräykset on annettu sen sijainnin ja nykyisen toiminnan laajuuden kuvaamiseksi sekä vertailutiedoksi toiminnassa mahdollisesti tapahtuviin muutok siin arvioi taessa uuden luvan tarpeellisuutta. Laitoksella vastaan otettava ja käsi teltävät jätteet on rajattu koskemaan ainoastaan puh dasta maa-ainesta (jäteluokka ). (1) Erottelemalla hyödyntämiskelpoinen jäte maankaatopaikalle tuotavista kuormista, voidaan alueelle kertyvää jätemäärää vähentää. Ratatyömailta kertyvä yli jäämämaa on ensisijaisesti hyödynnettävä maanrakentamisessa jolloin maankaatopaikalle sijoittaminen on vasta toissijainen vaihtoehto. Maan kaatopaikan rakenteita ei ole suunnitel tu muita kuin vaarattomia maa-aineksia ajatellen, joten muiden jätteiden si joittaminen alueelle on kiellettyä. (2)

10 Rajaamalla maankaatopaikan alue riittävän etäälle kiinteistön rajasta, voidaan vähentää naapurikiinteistölle toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Mää räys aut taa myös varaamaan maisemointiin tarvittavaa tilaa toiminnan loppuessa täytön saavuttaessa lopullisen kokonsa. (3) Toiminnalle on annettu yleinen määräys ympäristön mahdollisen pilaantumisen ehkäisemiseksi. (4) Estämällä asiat to mien hen kilöi den pää sy alu eelle sekä ohjeistamalla alueella toimijoita asianmukaisin kyltein, oidaan vä hentää toi minnasta mah dol li sesti ai heutuvia ym pä ristö riske jä. (5) Maankaatopaikan toiminnan me lu saat taa ai heut taa hait taa lä himmille asuin kiin teis töil le. Aset ta malla ra jat toi min nasta ai heutu ville melu vai kutuksille sekä määräämällä erityistä melua aiheuttavat toiminnot klo välisenä aikana tapahtuvaksi, voi daan me lusta mah dolli sesti ai heutuvia haittoja eh käistä ennakolta. Val tio neu voston päätök sessä 993/1992 on säädetty meluta son ohjear voista ja niitä so velletaan tässä päätöksessä. (6) Toiminnasta saattaa eri työvaiheissa aiheutua pölyhaittoja maankaato paikan alueella ja ne saattavat levitä myös lähiympäristöön. Näis sä ta pauk sissa toi min nan har joit ta jan on syy tä ryh tyä vä lit tö mästi toimen pi teisiin ti lan teen korjaamiseksi, kuten peittämällä tai kastelemalla pölyävät kuormat tai kastelemalla maankaato paikan täyttöaluetta. Maankaatopaikan kulkureitteihin voi käyttää myös pölynsidontaa, kuten suolaliuoksen levittämistä. (7) Soveltamalla toimialansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa, varmistu taan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista ja laitoksen toiminta mahdollisuuksista tulevaisuudessa. (8) Ympäristönsuojelulain 43a :n mukaan (luvan myöntämisen edel lytyk set) jät teen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toi minnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetta vat mää räykset huo mioiden riittävä vakuus, tai esitettävä muu vas taava järjeste ly asian mu kaisen jätehuollon järjestämiseksi. Vakuu della lupaviranomai nen voi myös varmistua siitä, että toiminnan lo petta mista koskevat mää räykset tulevat toteutettua mikäli toiminnan har joittaja ei kykene niistä suoriutu maan toiminnan mahdollisesti lop puessa :n vakuus toi min nalle katsotaan riittäväksi toi min nan laajuus ja kuljetukset huomioi den. (9) Koska maankaatopaikalle sijoitetaan vaaratonta maa-ainesjätet tä, asias sa ei sovelleta valtioneuvoston päätöstä kaatopaikoista (861/1997). Vas taanotettavan jätteen laatu on rajoitettu koskemaan puhdasta ja vaa ra tonta maa- ja kiviainesta, jolloin toiminnalta ei ole

11 tarpeen vaatia sel laista ympäristönsuojelutasoa kuin esimerkiksi tavanomaisen jätteen kaato paikalta vaadittaisiin. Kaatopaikalle tulevien kuormien tarkastami sella voidaan varmistua siitä, että täyttöalu eelle ei joudu jätettä, jon ka vastaanottamiseen ei ole lupaa. (10) Maankaatopaikan ylläpitäjää koskevat jätelain 6 :n yleiset huolehtimis vel vollisuudet jätehuollon järjestämisestä sekä muun muassa se, et tä jätet tä ei saa käsitellä hallitsemattomasti eikä jätteestä tai jäte huollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Maankaato paikan suunnitelmallinen käyttäminen ja hoitaminen on tarpeen haittojen ennal taehkäisemiseksi. (11) Maankaatopaikan sijoitusalueella ja sen läheisyydessä on lukuisia ojia. Maantäyttöalueen läpi johtavat ojat on reititettävä uudestaan maankaatopaikan ohi, jotta ympäröivän alueen peruskuivatus ei vaarannu aiheuttaen vahinkoa ympäröiville maa-alueille. Maankaatopaikan täyttöalueelta kertyvät hulevedet saattavat viedä mukanaan kiintoainetta alapuolisiin ojiin ja aiheuttaa tukkeumia ojaston varrella. Mikäli tukkeumia aiheutuu on maankaatopaikan ylläpitäjä velvollinen poistamaan tukkeumat. (12) Jätehuoltoa koskeva yleinen määräys on annettu, jotta voidaan varmistua jätehuollon asianmukaisuudesta. Määräämällä jätteiden luovut tamisesta, halutaan varmistaa, että alueelta pois toimitettavia jätteitä ei luovuteta luvattomille jätteitä käsitteleville ja hyödyntäville laitoksille tai henkilöille. (13) Toiminnan tarkkailua ja yhteyshenkilöä koskevat määräykset on annettu valvonnan selventämiseksi ja tehostamiseksi. Valvontatietojen avulla ar vioidaan toiminnan asianmukaisuutta sekä muiden lupamääräysten täyt tymistä. Ilmoit tamalla no peasti vi ran omai sil le mahdollisen on nettomuuden tai va hin gon sat tuessa, voi daan vä hen tää ja rajoittaa näistä tilanteista ai heu tuvia ympä ristö hait toja. (14-16) Määräämällä toiminnanharjoittajaa maisemoimaan maankaatopaikkaa vaiheittain, voidaan vähentää alueella olevia turvallisuusriskejä sekä vä hentää toi minnasta aiheutuvia maisemahaittoja ja vähentää mahdollisia pölyhaittoja, kun hienompi maa-aines peitetään humuspitoisella kasvu kerroksella. (17) Toiminnan muutoksista tai lopettamista koskevissa määräyksissä on lueteltu näissä tapauksissa suoritettavat toimenpiteet, kuten mah dollinen maaperän puhtauden selvittäminen. Koska alueelle sijoitetaan ainoastaan puhtaita maa-aineksia, maaperäselvitys on tehtävä ainoastan siinä tapauksessa, että toiminnassa on onnettomuuden tai muun seurauksena saattanut aiheutua maaperän pilaantumista.

12 Näiden toimenpiteiden avulla voidaan arvioida alueen soveltuvuus mahdolliseen muuhun käyttöön. (18-19) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 4, 5, 6, 7, 8, 28, 35, 42, 43, 43a, 43b, 43c, 46, 55, 56, 58, 75, 77, 79, 83, 90, 96, 101. Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 30. Jätelaki 646/ , 15. VNp 993/ PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä päätös on määräaikainen ja se on voimassa asti. Toiminnan lopettamista koskevat velvoitteet ovat voimassa kunnes ne on lupaviranomaisen toimesta katsottu täytetyiksi. Koska toiminta on määräaikainen ja voimassa alle 5 vuotta, tarvetta määrätä lupamääräysten tarkistamisesta ei ole. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla tässä lu papäätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia tai poikkea via sään nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetus ta luvan estä mättä noudatettava. (YSL 56 ) Luvan haltijan tulee tehdä uusi lupahakemus mikäli laitoksen toiminnassa tai toimintaa kuvaavissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos. (YSL 28 3 mom.) MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hal lin to-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan ku luessa Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valitusai ka on kolmekymmentä päivää tämän päätöksen antopäivästä. (YSL 96 ) Valitusosoitus on liitteenä. YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

13 Tämä ympäristölupapäätös on maksullinen. Maksu on 1485 euroa ja se pe rustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymään ( ) ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Maankaatopaikan lupa maksusta on vähennetty 800, koska hakemuksen vireilletulosta ja päätöksen julkipanosta ei ole tarpeen ilmoittaa lehdissä. Lisäksi hinnasta on vähennetty 30 % taksan 5.1. :n mukaisesti, koska asian käsittelymäärä on ollut merkittävästi keskimääräistä vähäisempi. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen hakemuksen käsittelystä peritään taksan 10.1 :n mukaisesti 330 :n lisämaksu. PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kokkolan kaupungin virallisella il moitustaululla. Otteet päätöksestä toimitetaan seuraavasti: Destia Oy / Risto Pollari Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tieto päätöksen antamisesta toimitetaan seuraavasti: Maankaatopaikan vaikutusalueen kiinteistöt Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o )

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o ) Rakennus- ja ympäristölautakunta 70 13.04.2016 Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o 272-420-15-42) 866/11.01.00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 70 Ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupa / Jätteen hyödyntäminen / Rataosuus Kokkola-Riippa, VR Track Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Jätteen hyödyntäminen / Rataosuus Kokkola-Riippa, VR Track Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 177 23.09.2014 Ympäristölupa / Jätteen hyödyntäminen / Rataosuus Kokkola-Riippa, VR Track Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 588/11/01/00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Teknisten palveluiden lautakunta 30.10.2013 liite nro 4 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 04.11.2013 HAKIJA Destia Oy, Kannuksen toimisto Tehtaankatu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakija Honkajoen Kunta/Tekninen lautakunta Porhontie Honkajoki

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakija Honkajoen Kunta/Tekninen lautakunta Porhontie Honkajoki Ympäristö- ja terveyslautakunta 6 24.03.2016 Honkajoen kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 24.03.2016 6 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Hakija Honkajoen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 227 06.11.2013 942/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 227. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 227 06.11.2013 942/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 227. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 227 06.11.2013 Lausunto / ympäristölupahakemus/ Hopeakivensataman alueen täytöt ja päällysrakenteet, jätemateriaalien hyödyntäminen, töiden aloittamislupa ennen päätöksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristölupahakemus / Simpsiönvuori Oy 443/11.01.00.01/2015 Ympla 124 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympäristölautakunta tekee seuraavan päätöksen: ASIA Simpsiönvuori

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 86 24.09.2015 Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-19, Nokelainen ja Oksanen 570/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f Ympäristölautakunta 4 23.01.2014 Ympäristölupa metalliromun käsittelyyn / JT-Recycling 392/11.01.00/2014 YMP 4 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta

Lisätiedot