Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o , Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o , Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 Asiakirjat Asiakirjat kuten ympäristölupahakemus ja toimintaa koskevat selvitykset ovat asian käsittelyn ajan nähtävillä Kokkolan kaupungin ympäristötoimistossa sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa, kun asiaa ratkaistaan. Valmistelija: ympäristösuunnittelija Risto Koljonen, puh ASIA Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ym päris tö lu pa ha kemuksen uudelle maankaatopaikalle, jonka toiminta on määräaikainen. Maankaatopaikka sijoitetaan Kokkolassa Yliviirteen kylässä sijaitsevalle määräalalle kiinteistöstä RN:o Alueelle läjitetään enintään m 3 puhtaita maamassoja. Toiminnan arvioidaan päättyvän mennessä, mihin mennessä alue on myös maisemoitu. Destia Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija Destia Oy / Kannuksen toimisto Tehtaankatu Kannus Toiminnan ympäristölupavelvollisuus ja lupaviranomaisen toimi valta Ympäristönsuojeluasetus 1 1 mom. kohta 13d.

2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuk sen 7 :n 1 mom. kohdan 13 a nojalla. Toiminnalle aiemmin myönnetyt luvat Toiminnalla ei ole aiemmin myönnettyjä lupia. Sijainti, kaavoitustilanne ja lähimmät häiriintyvät kohteet Destia Oy:n maankaatopaikka on suunniteltu sijoitettavaksi Kokkolassa Yliviirteen kylään määräalalle kiinteistöstä RN:o Maa-alueen omistaa Laina Lehtimäen kuolinpesä. Destia Oy on tehnyt alueesta vuokra- ja läjityssopimuksen. Lähimmät asuin kiinteistöt sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä maankaatopaikan alu eesta. Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Toiminta-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai vesistöjen läheisyydessä. Alueen läheisyydessä ei sijaitse myöskään erityisiä luonnonarvoja. Maankaatopaikan sijainti esi tet ty liit tees sä A. LIITE A 19 HAKEMUS Toiminnan kuvaus Destia Oy maankaatopaikan toiminta on määräaikaista, toiminnan arvioidaan päättyvän mennessä. Maankaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan kaksoisraidehankkeen työmailta tulevia puhtaita maamassoja. Alueelle ei tuoda nykyisten raiteiden alta poistettavia maamassoja, vaan ainoastaan uuden rakennettavan junaraiteen alta tulevia massoja. Maankaatopaikan alueen pinta-ala on noin 1 ha. Alueelle läjitetään enintään m 3 maamassoja. Läjittäminen suoritetaan maastoa mukaillen, läjityspenkkojen ollessa keskimäärin 1-2 m korkeita. Toiminnan loppuessa alue maisemoidaan. Maisemointi tehdään mennessä. Toiminnanharjoittajalla on käytössä ISO ympäristölaatujärjestelmä. Maankaatopaikan läjitysalueen rajaus on esitetty liitteessä B.

3 LIITE B 19 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytäntöjen soveltami sesta Destia Oy on hakenut kaksoisraidehankkeen maankaatopaikkojen sijainnit siten, että ylijäämämassojen kuljetusetäisyydet minimoituvat. Toiminnan ympäristövaikutukset Maankaatopaikan toiminnan pääasiallinen ympäristövaikutukset aiheutuvat työmaaliikenteestä. Läjitystoiminnan yhteydessä ilmaan voi levitä pölyä ja työkoneista tulee pakokaasupäästöjä. Liikenteestä ja työkoneista voi aiheutua myös meluhaittaa, mutta maankaatopaikan syrjäisestä sijainnista johtuen ne arvioidaan hyvin vähäisiksi. Maankaatopaikan toiminnassa ei synny jätteitä eikä jätevesiä. Maankaatopaikalla ei muodostu kaatopaikkakaasu ja. Toiminnasta ei ai heudu myöskään hajuhaittoja. Maankaatopaikan hulevedet virtaavat ojia myöten Marinkaisenojaan. Läjitysalueelta kertyvät hulevedet eivät sisällä epäpuhtauksia, koska läjitettävät massat ovat puhtaita. Läjittäminen pyritään tekemään siten, että alkuperäisiin ojavirtauksiin ei tule muutoksia. Vaikutukset pintavesiin arvioidaan vähäisiksi eikä sitä voida erottaa luonnon tausta-arvoista eikä vesialueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta. Kaksoisraidehankkeen YVA-selvityksen mukaan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja varautuminen onnettomuusti lanteisiin Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä riskejä ympäristölle. Riskinä voi olla, että maankaatopaikalle tulee sinne kuulumattomia jättei tä. Liikenne läjitysalueelle tapahtuu kuitenkin ainoastaan kaksoisratatyömaan kautta, jonne ulkopuolisilta on pääsy kielletty. Näin ollen asiattomat henkilöt eivät pääse tuomaan alueelle sinne kuulumattomia jätteitä. Tiedot toiminnan tarkkailusta

4 Läjitysalueelle tulevia maamassoja ja valumavesia tarkkaillaan aistinvaraisesti. Muita tarkkailumenetelmiä sovelletaan mikäli aistinvaraisen tarkkailu antaa siihen aihetta. Maankaatopaikan käytöstä poistaminen sekä jälkihoito ja maisemointi Maankaatopaikka maisemoidaan toiminnan päättyessä, kuitenkin viimeistään mennessä. Lopuksi alue metsitetään. YSL:n 101 :n mukainen hakemus aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa maankaatopaikan toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemusta perustellaan kaksoisraidehankkeen sujuvalla etenemisellä. Hakemusta perustellaan lisäksi sillä, että alueelle toimitetaan vain puhtaita maa-aineksia, jolloin toiminnasta ei aiheudu ympäristölle pysyvää vahinkoa. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksen vireille tulo Destia Oy on jättänyt rakennus- ja ympäristölauta kunnalle ym pä ristö suojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Kuuluttaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kokkolan kaupungin virallisella ilmoi tustaululla välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat kuulu tusaikana olleet nähtä villä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluissa. Hake muksen vi reillä olosta on ilmoitettu toiminnan vaikutusalueen kiin teis töjen omistajil le ja haltijoille kirjeitse. Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu leh dissä. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei pyydetty lausuntoja. Hakemuksen johdosta ei jä tetty yhtään muistutusta määräaikaan mennessä. Ympäristöpäällikkö ESITYS YMPÄRISTÖLUVAKSI

5 Rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkastanut Destia Oy:n ym päris tö lu pa ha kemuksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Destia Oy:lle ym pä ris tösuo je lu lain 28 :n mukaisen ympäristöluvan uudelle maankaatopaikalle, jolle saa läjittää enintään m 3 puhtaita maamassoja. Maankaatopaikka sijaitsee Kokko lassa Yliviirteen kylässä määräalalla kiinteis töstä RNo Toi min nasta ei kat sota ai heu tu van koh tuu tonta ra situs ta naapurikiinteistöil le, kun toiminnassa noudatetaan tässä lupa päätöksessä annettuja määräyksiä. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain 42 :n 3 mom. edellyttämä riittävä asiantunte mus toiminnan laatu ja laajuus huomioiden. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen luvan aloittaa maankaatopaikan toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Huomioitaessa tässä ympäristölupapäätöksessä annetut määräyk set ja niiden perustelut, katsoo Kokkolan rakennus- ja ympäristölau takunta toi minnan täyttä vän ympäristönsuojelulain sekä sen nojalla annettu jen säädösten toiminnalle asettamat vaatimukset. Maankaatopaikan toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyk siä: Toiminnan laajuus 1. Maankaatopaikaksi luokitellulle kaatopaikal le saa sijoittaa puh tai ta ja vaarattomia maa- ja ki viai neksia (jäteluokka ) koko käyttö aikana enintään m 3. Toimintaa koskevat yleiset määräykset 2. Maankaatopaikalle tuotavista maa-ainek sesta on etukäteen eroteltava hyödyntämiskelpoinen aines. Maamassat tai jät teet, joi den vas taan ot toon toi min nanhar joit ta jalla ei ole lu paa, on pa lautet tava vii py mät tä jätteen hal ti jalle tai toi mi tet tava paik kaa, jol la on lu pa ky seisen jät teen vas taan ot toon. (YSA 7 ) 3. Maankaatopaikan täytön reunasta tulee olla vähintään

6 10 metriä naapuritilan rajalle. Täytön rajat ja käytössä oleva maankaatopaikan osa on selvästi merkittävä maastoon.(ysl 4 ) 4. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että ympäristön ros kaan tumi nen sekä maaperän että pohjaveden pilaantu minen este tään. Alu een yleisestä siisteydestä on huolehdit tava. (YSL 4 ) 5. Luvattomien henkilöiden pääsy alueelle on estettävä. Alueen käyt tö tar koi tus ja au ki olo ajat on käy tä vä il mi opas tau lus ta, joka si joite taan si sään tu lo tien var teen. (YSL 4 ) 6. Erityistä melua aiheuttavia työvaiheita maankaatopaikalla ei saa suorittaa klo välisenä aikana. Laitoksen toiminnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso ei saa lä him missä asuinkiinteistöissä ulkotiloissa klo välise nä ai ka na ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) arvoa 55 dba tai yöaikaan (klo 22-07) arvoa 45 db. (VNp 993/1992 2, YSL 4 ) 7. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Laitokselle johta vien tei den ja muun toimintaympäristön pölyntorjunnasta on huoleh dit tava tarvittaessa harjaamalla, kastelemalla tai suo lauk sel la. (YSL 4 ) 8. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan ta lou delli sesti käyttökelpoisen teknii kan kehittymises tä ym päris tön suojelutoimenpiteenä ja varauduttava sen käyt töönot toon erikseen sovittavien määräaikojen puitteis sa. (YSL 4, 5, 43, 46, 58 ) 9. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava :n hy väk syt tävä vakuus asian mu kaisen jä tehuol lon var mista mi seksi. Va kuus toimitetaan ympäris tö lupavi ran omaiselle. Va kuu den on oltava voi massa vähin tään 4 vuot ta. Lupa viran omainen voi tarvittaessa tar kistaa va kuu den suuruutta. (YSL 43a, 43b, 43c ) Maankaatopaikan käyttö ja hoito 10. Maankaatopaikan toiminnan on oltava valvottua ja maan kaato pai kalle tuotavat kuormat on tarkastettava ja kirjatta va vas taanotet taessa. Maa-aineksen kelpoisuus maankaato paikalle on selvitettä vä, mikäli sen

7 puhtaudesta ei ole var muutta. (YSL 4, JL 13 ) 11. Maankaatopaikan täyttöalueelle läjittäminen tulee suorittaa esi te tyn suunnitelman mukaisesti. (YSL 4, JL 13 ) 12. Maankaatopaikan täyttö ei saa estää tai heikentää ympäröivän alueen peruskuivatusta. Toiminnanharjoittajan on kaivettava uudet ojat kiertämään maankaatopaikan alueen, mikäli täyttö katkaisee olemassa olevia ojia. Maankaatopaikan suotoja pintavedet on kerättävä ja johdettava hallitusti laskuojiin. Mikäli maankaatopaikan toiminnasta aiheutuu alapuolisten ojien liettymistä, on toiminnanharjoittaja velvollinen poistamaan maankaatopaikalta peräisin olevat liettymät ja tukkeumat. (YSL 4 ) Jätehuoltoa koskevat määräykset 13. Toiminnassa syntyvät jätteet on välittömästi toimitettava asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen tai ne vaihtoehtoisesti säilytettävä asianmukai sesti niille erikseen varatuissa jäteastioissa. Hyötykäyttöön kel paava jäte on laji teltava erilleen hyötykäyttöön kelpaa mattomasta jät teestä. Jät teet on toimitetta va asianmukai sen lu van omaa valle laitokselle. (YSL 4, JL 13, JL 15 ) Toiminnan tarkkailua koskevat määräykset 14. Toiminnasta tulee pitää kirjaa ja laatia vuosittain ympäris töra portti, jos ta ilmenevät ainakin seu raa vat asiat: - maankaatopaikan toimin ta-ajat - vastaanotettujen ylijäämämaiden (jäteluokka ) määrä kuluneen vuoden aikana - tiedot täytön etenemisestä - toiminnassa vuoden aikana syntyneet muut jätteet, jäte määrät sekä nii den toimituspaikat - mahdolliset vaaratilanteet ja onnettomuudet laitoksella Ympäristöraportti tulee esittää kunnan ympäristönsuo jeluviran omaiselle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nessä. (YSL 46, 83 )

8 15. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ilmoitettava Kokkolan ympä ris tön suojeluviranomaiselle sekä alueelliselle ELY-kes kuk selle merkityksellisestä onnettomuudesta tai muus ta poik keuk sellisesta tilanteesta. Samalla on ilmoitet tava niis tä toi menpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen kor jaamiseksi. (YSL 62, 76, YSA 30 ) Vastaava hoitaja 16. Luvan haltija on ilmoitettava laitoksesta vastaavan henkilön ja hä nen si jaisensa nimet ja yhteystiedot ennen toiminnan aloitta mista Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelu- viranomaiselle. Henki lön vaih tuessa yh teystiedot tulee päivittää. (YSL 42, 43 ) Toiminnan muutoksia ja lopettamista koskevat määräykset 17. Kun maankaatopaikan täyttö on valmis tai se poistetaan käy töstä, on toi minnanharjoittajan maisemoitava alue. Maan kaa to paikka on mai se moi tava puh tailla maa-aineksilla ja kasvu kerroksil la sekä pinta on muo toil tava siten, että sii hen ei jää vet tä ke rääviä pai nantei ta. Täyttökorkeu teen saavuttanut maan kaa to pai kan osa on saatettava maise maan ja ym pä röivään maas toon soveltu vaksi. Täytön korkeus saa olla enin tään 3 metriä ympäröivää maa-aluetta korkeampi. Täytön reunojen kaltevuus suhteessa ympäröivään maastoon on oltava 1:3 tai loivempi. Maisemoinnin valmistuttua toiminnanharjoittajan on toimitettava maastomalli maantäyttöalueesta sekä tiedot alueelle loppusijoitettujen massojen määrästä. (YSL 4 ) 18. Toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toimin nassa ta pah tuvista muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaih tumi sesta on ilmoitetta va hy vissä ajoin ennen muutosta kir jal lisesti toimi valtai selle ympäristön suoje luviranomaiselle. (YSA 30 ) 19. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipy mättä toimi val tai selle ym päristönsuojeluviranomai selle, joka voi antaa mää räyk siä alueen siivoamisesta sekä maaperän puhdista mis tar peen selvit tä misestä. Myös alueellinen ELY-keskus voi an taa määräyksiä maa perän puhdistamis tarpeen sel vittämi sestä se kä lisäksi tarvittaessa alueen puhdistami sesta. (YSL 75, 77, 79

9 , 90, YSA 30 ) LUPAPÄÄTÖKSEN YLEISET PERUSTELUT Destia Oy on hakenut ympäristönsuojelulain mukaista määräaikaista ympä ris tö lu paa Kok ko lassa Yliviirteen kylään määräalalle kiinteistöstä RN:o sijoitettavalle maankaatopaikalle. Maankaa to pai kan ym pä ris tö lu pa vel vol li suus pe rus tuu ym pä ris tönsuo je lu ase tuk sen 1 :n 1 mom. koh taan 13d. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että ympäristöluvan myöntä misen edellytykset ovat olemassa hakemuksessa esitetylle toiminnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan voi aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kaksoisraidehankkeen kiireelliseen aikatauluun perustuen. Maankaatopaikan toiminnasta ei aiheudu myöskään voi aiheutua sellaista peruuttamatonta haittaa tai vahinkoa ympäristölle, mitä ei voisi tarpeen vaatiessa korjata, koska alueelle läjitetään ainoastaan puhtaita maamassoja. Järjestämällä laitoksen toiminnat asianmukaisesti ja noudattamalla asiasta annettuja määräyksiä voidaan mahdollisia ympäristöhaittoja eh käistä ennakolta. Sijoittamalla maankaatopaikka kaksoisraidehankealueen välittömään läheisyyteen, voidaan merkittävästi vähentää työmaaliikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Laitoksen sijaintia ja toiminnan laajuutta koskevat määräykset on annettu sen sijainnin ja nykyisen toiminnan laajuuden kuvaamiseksi sekä vertailutiedoksi toiminnassa mahdollisesti tapahtuviin muutok siin arvioi taessa uuden luvan tarpeellisuutta. Laitoksella vastaan otettava ja käsi teltävät jätteet on rajattu koskemaan ainoastaan puh dasta maa-ainesta (jäteluokka ). (1) Erottelemalla hyödyntämiskelpoinen jäte maankaatopaikalle tuotavista kuormista, voidaan alueelle kertyvää jätemäärää vähentää. Ratatyömailta kertyvä yli jäämämaa on ensisijaisesti hyödynnettävä maanrakentamisessa jolloin maankaatopaikalle sijoittaminen on vasta toissijainen vaihtoehto. Maan kaatopaikan rakenteita ei ole suunnitel tu muita kuin vaarattomia maa-aineksia ajatellen, joten muiden jätteiden si joittaminen alueelle on kiellettyä. (2)

10 Rajaamalla maankaatopaikan alue riittävän etäälle kiinteistön rajasta, voidaan vähentää naapurikiinteistölle toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Mää räys aut taa myös varaamaan maisemointiin tarvittavaa tilaa toiminnan loppuessa täytön saavuttaessa lopullisen kokonsa. (3) Toiminnalle on annettu yleinen määräys ympäristön mahdollisen pilaantumisen ehkäisemiseksi. (4) Estämällä asiat to mien hen kilöi den pää sy alu eelle sekä ohjeistamalla alueella toimijoita asianmukaisin kyltein, oidaan vä hentää toi minnasta mah dol li sesti ai heutuvia ym pä ristö riske jä. (5) Maankaatopaikan toiminnan me lu saat taa ai heut taa hait taa lä himmille asuin kiin teis töil le. Aset ta malla ra jat toi min nasta ai heutu ville melu vai kutuksille sekä määräämällä erityistä melua aiheuttavat toiminnot klo välisenä aikana tapahtuvaksi, voi daan me lusta mah dolli sesti ai heutuvia haittoja eh käistä ennakolta. Val tio neu voston päätök sessä 993/1992 on säädetty meluta son ohjear voista ja niitä so velletaan tässä päätöksessä. (6) Toiminnasta saattaa eri työvaiheissa aiheutua pölyhaittoja maankaato paikan alueella ja ne saattavat levitä myös lähiympäristöön. Näis sä ta pauk sissa toi min nan har joit ta jan on syy tä ryh tyä vä lit tö mästi toimen pi teisiin ti lan teen korjaamiseksi, kuten peittämällä tai kastelemalla pölyävät kuormat tai kastelemalla maankaato paikan täyttöaluetta. Maankaatopaikan kulkureitteihin voi käyttää myös pölynsidontaa, kuten suolaliuoksen levittämistä. (7) Soveltamalla toimialansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa, varmistu taan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista ja laitoksen toiminta mahdollisuuksista tulevaisuudessa. (8) Ympäristönsuojelulain 43a :n mukaan (luvan myöntämisen edel lytyk set) jät teen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toi minnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetta vat mää räykset huo mioiden riittävä vakuus, tai esitettävä muu vas taava järjeste ly asian mu kaisen jätehuollon järjestämiseksi. Vakuu della lupaviranomai nen voi myös varmistua siitä, että toiminnan lo petta mista koskevat mää räykset tulevat toteutettua mikäli toiminnan har joittaja ei kykene niistä suoriutu maan toiminnan mahdollisesti lop puessa :n vakuus toi min nalle katsotaan riittäväksi toi min nan laajuus ja kuljetukset huomioi den. (9) Koska maankaatopaikalle sijoitetaan vaaratonta maa-ainesjätet tä, asias sa ei sovelleta valtioneuvoston päätöstä kaatopaikoista (861/1997). Vas taanotettavan jätteen laatu on rajoitettu koskemaan puhdasta ja vaa ra tonta maa- ja kiviainesta, jolloin toiminnalta ei ole

11 tarpeen vaatia sel laista ympäristönsuojelutasoa kuin esimerkiksi tavanomaisen jätteen kaato paikalta vaadittaisiin. Kaatopaikalle tulevien kuormien tarkastami sella voidaan varmistua siitä, että täyttöalu eelle ei joudu jätettä, jon ka vastaanottamiseen ei ole lupaa. (10) Maankaatopaikan ylläpitäjää koskevat jätelain 6 :n yleiset huolehtimis vel vollisuudet jätehuollon järjestämisestä sekä muun muassa se, et tä jätet tä ei saa käsitellä hallitsemattomasti eikä jätteestä tai jäte huollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Maankaato paikan suunnitelmallinen käyttäminen ja hoitaminen on tarpeen haittojen ennal taehkäisemiseksi. (11) Maankaatopaikan sijoitusalueella ja sen läheisyydessä on lukuisia ojia. Maantäyttöalueen läpi johtavat ojat on reititettävä uudestaan maankaatopaikan ohi, jotta ympäröivän alueen peruskuivatus ei vaarannu aiheuttaen vahinkoa ympäröiville maa-alueille. Maankaatopaikan täyttöalueelta kertyvät hulevedet saattavat viedä mukanaan kiintoainetta alapuolisiin ojiin ja aiheuttaa tukkeumia ojaston varrella. Mikäli tukkeumia aiheutuu on maankaatopaikan ylläpitäjä velvollinen poistamaan tukkeumat. (12) Jätehuoltoa koskeva yleinen määräys on annettu, jotta voidaan varmistua jätehuollon asianmukaisuudesta. Määräämällä jätteiden luovut tamisesta, halutaan varmistaa, että alueelta pois toimitettavia jätteitä ei luovuteta luvattomille jätteitä käsitteleville ja hyödyntäville laitoksille tai henkilöille. (13) Toiminnan tarkkailua ja yhteyshenkilöä koskevat määräykset on annettu valvonnan selventämiseksi ja tehostamiseksi. Valvontatietojen avulla ar vioidaan toiminnan asianmukaisuutta sekä muiden lupamääräysten täyt tymistä. Ilmoit tamalla no peasti vi ran omai sil le mahdollisen on nettomuuden tai va hin gon sat tuessa, voi daan vä hen tää ja rajoittaa näistä tilanteista ai heu tuvia ympä ristö hait toja. (14-16) Määräämällä toiminnanharjoittajaa maisemoimaan maankaatopaikkaa vaiheittain, voidaan vähentää alueella olevia turvallisuusriskejä sekä vä hentää toi minnasta aiheutuvia maisemahaittoja ja vähentää mahdollisia pölyhaittoja, kun hienompi maa-aines peitetään humuspitoisella kasvu kerroksella. (17) Toiminnan muutoksista tai lopettamista koskevissa määräyksissä on lueteltu näissä tapauksissa suoritettavat toimenpiteet, kuten mah dollinen maaperän puhtauden selvittäminen. Koska alueelle sijoitetaan ainoastaan puhtaita maa-aineksia, maaperäselvitys on tehtävä ainoastan siinä tapauksessa, että toiminnassa on onnettomuuden tai muun seurauksena saattanut aiheutua maaperän pilaantumista.

12 Näiden toimenpiteiden avulla voidaan arvioida alueen soveltuvuus mahdolliseen muuhun käyttöön. (18-19) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 4, 5, 6, 7, 8, 28, 35, 42, 43, 43a, 43b, 43c, 46, 55, 56, 58, 75, 77, 79, 83, 90, 96, 101. Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 30. Jätelaki 646/ , 15. VNp 993/ PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä päätös on määräaikainen ja se on voimassa asti. Toiminnan lopettamista koskevat velvoitteet ovat voimassa kunnes ne on lupaviranomaisen toimesta katsottu täytetyiksi. Koska toiminta on määräaikainen ja voimassa alle 5 vuotta, tarvetta määrätä lupamääräysten tarkistamisesta ei ole. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla tässä lu papäätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia tai poikkea via sään nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetus ta luvan estä mättä noudatettava. (YSL 56 ) Luvan haltijan tulee tehdä uusi lupahakemus mikäli laitoksen toiminnassa tai toimintaa kuvaavissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos. (YSL 28 3 mom.) MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hal lin to-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan ku luessa Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valitusai ka on kolmekymmentä päivää tämän päätöksen antopäivästä. (YSL 96 ) Valitusosoitus on liitteenä. YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

13 Tämä ympäristölupapäätös on maksullinen. Maksu on 1485 euroa ja se pe rustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymään ( ) ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Maankaatopaikan lupa maksusta on vähennetty 800, koska hakemuksen vireilletulosta ja päätöksen julkipanosta ei ole tarpeen ilmoittaa lehdissä. Lisäksi hinnasta on vähennetty 30 % taksan 5.1. :n mukaisesti, koska asian käsittelymäärä on ollut merkittävästi keskimääräistä vähäisempi. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen hakemuksen käsittelystä peritään taksan 10.1 :n mukaisesti 330 :n lisämaksu. PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kokkolan kaupungin virallisella il moitustaululla. Otteet päätöksestä toimitetaan seuraavasti: Destia Oy / Risto Pollari Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tieto päätöksen antamisesta toimitetaan seuraavasti: Maankaatopaikan vaikutusalueen kiinteistöt Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 05.05.2011 JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Vara- ja huippulaitokset:

Vara- ja huippulaitokset: Ympäristölautakunta 74 09.10.2012 Ympäristölupa lämpöenergian valmistukselle ja jakelulle / Viitasaaren Lämpö Oy 437/610/2012 Ympltk 74 Viitasaaren Lämpö Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mu kaista

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot