Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja terveyslautakunta Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Siikaisten kunnan olemassa olevaa maankaatopaikkaa. Luvan hakija Siikaisten kunta Kankaanpääntie 1 B Siikainen Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Kunnan lupaviranomaisen toimivalta Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSan) ympäristö- ja terveyslautakunta. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 2 :n 1 momentin kohdan 12 a) mukaan (alle tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka). Hakemuksen vireille tulo Hakemus on tullut vireille ja siitä on saapunut lisäselvitys Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset Kiinteistön omistaa Siikaisten kunta. Toiminnalle ei ole myönnetty aiemmin ympäristölupaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Läjitysalue sijaitsee Siikaisten kunnan Siikaisten kylässä kiinteistöllä Kirkkokallio Satakunnan maakuntakaavassa (vahvistettu) alueella on merkintä kh1 (kirkon ympäristö). Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Alueen itäpuolella sijaitsee Siikaisten kirkko ja hautausmaa. Läjitysalue rajoittuu Niemijärvi-Itäjärvi Natura 2000 alueeseen (FI ). Läjitysalueen länsipuolella virtaa Siikaisjoki. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. LAITOKSEN TOIMINTA Aluetta käytetään maankaivuussa syntyneiden puhtaiden maa-ainesten läjitysalueena. Toimintaa on ollut alueella vuodesta 1995 ja sitä tullaan edelleen jatkamaan. Läjitysalueen koko on noin m 2 ja tilavuus m 3. Hakemuksen mukaan maa-aineksia tullaan läjittämään alueelle noin tonnia seuraavan 10 vuoden aikana.

2 Toiminta-ajat maankaatopaikalla ovat maanantaista perjantaihin klo 7:30-15:30 välisenä aikana. Aluetta ei ole rajattu eikä alueelle ole porttia. Alue sijaitsee vanhan puhdistamon vieressä, jossa on jätevedenpumppaamo. Hakemuksen mukaan vanhalla puhdistamolla käydään päivittäin. Käynnillä näkee myös maankaatopaikan alueen ja sen, mitä sinne on tuotu. Mikäli alueelle on tuotu luvatonta jätettä ja selvittelystä huolimatta jätteen tuojaa ei saada kiinni ja vastuuseen, tehdään alueen puhdistus kunnan toimesta. Kaatopaikan maamassat ovat pääosin Siikaisten keskustasta kaivuutöiden yhteydessä jääneitä maa-aineksia. Alueella ei käytetä tai varastoida kemikaaleja, polttoaineita tai vettä. Alueella ei lisäksi ole vedenhankintaa tai viemäröintiä. Hakemuksen mukaan toimintaan ei liity ympäristöriskejä. Ympäristökuormituksen rajoittaminen Siikaisjoen ja läjitysalueen väliin on jätetty suojakaistale, jonka leveys on noin metriä joen penkalta. Liikenne ja liikennejärjestelyt Liikennöinti tapahtuu Puhdistamontieltä. Liikennemäärä vuodessa on noin traktorikuormaa. Energian käyttö Alueella ei käytetä energiaa. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Hakijan mukaan toiminnalla ei ole vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen, terveyteen eikä vesistöön tai sen käyttöön. Toiminnan tarkkailu ja raportointi Toimintaa alueella ei tarkkailla eikä siitä pidetä kirjaa. Alueelle tuotavien massojen määriä arvioidaan käyntien perusteella silmämääräisesti. ASIAN KÄSITTELY JA RATKAISU Asian vireilläolosta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Siikaisten kunnan ja PoSan ympäristöpalvelun ilmoitustaululla Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta päivätyllä kirjeellä. Tarkastus Alueella on suoritettu tarkastuskäynti Tarkastuksessa olivat läsnä Anne Järvenranta (Siikaisten kunta) sekä ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski (PoSa). Lausunnot Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen eikä sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus.

3 Muistutuksessa on huomioitu liikenteen aiheuttama mahdollinen vaara lapsille ja nuorille. Muistutuksessa toivotaan Siikaisten kunnan informoivan muistuttajaa, mikäli maankaatopaikalle on tavallista runsaammin liikennöintiä jonain ajankohtana. Muistuttaja myös toivoo, että liikennöinti maankaatopaikalle pystyttäisiin keskittämään arkipäiviin ja viikonloput olisivat mahdollista rauhoittaa liikenteeltä. Kirkolliset menot keskittyvät usein viikonloppuihin ja maankaatopaikalle tie kulkee kirkon ja kirkkomaan ohitse. Hakijan vastine annettuun muistutukseen Liikennemäärät maankaatopaikalle on vuodessa noin traktorikuormaa, joten suurta liikennöintiä tästä ei tule ja liikennöinti on arkipäivinä. Tekninen toimi tulee informoimaan muistuttajaa, mikäli maankaatopaikalle tulee runsasta liikennöintiä. Valmistelijan esitys PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää Siikaisten kunnalle ympäristönsuojelulain 27 :ssä tarkoitetun ympäristöluvan maankaatopaikalle Siikaisten kuntaan kiinteistölle Kirkkokallio edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä. Lupamääräykset: Toiminnan laajuus 1. Maankaatopaikaksi luokitellulle kaatopaikalle saa sijoittaa puhtaita ja vaarattomia maa- ja kiviaineksia (jäte-luokka ) tonnia seuraavan 10 vuoden aikana. Toimintaa koskevat yleiset määräykset 2. Maankaatopaikalle tuotavista maa-aineksesta on etukäteen eroteltava hyödyntämiskelpoinen aines. Maamassat tai jätteet, joiden vastaanottoon toiminnanharjoittajalla ei ole lupaa, on palautettava viipymättä jätteen haltijalle tai toimitettava paikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottoon. 3. Luvan saajan on huolehdittava alueen yleisestä siisteydestä. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien jätteiden tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. 4. Luvattomien henkilöiden pääsy alueelle on estettävä. Alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat on käytävä ilmi opastaulusta, joka sijoitetaan sisääntulotien varteen. Melu 5. Toiminnoista aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, asuinrakennusten oleskeluun käytettävällä pihalla, päivällä klo 7-22 ekvivalentti-melutasoa (LAeq) 55 db. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia toiminnanharjoittajaa teettämään melumittaukset erikseen sovittavalla tavalla, mikäli on syytä epäillä melutasojen ylittyvän. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 6. Maankaatopaikan täytön reunasta tulee jättää vähintään 10 metrin levyinen ja kasvillisuuden peittämä suojakaista Siikaisjokeen. Täytön rajat ja käytössä oleva maankaatopaikan osa on selvästi merkittävä maastoon.

4 Tarkkailu ja raportointi 7. Maankaatopaikalle tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluu varmistaa maankaatopaikan asianmukaiseen hoitoon ja käyttöön liittyvän toiminnan tarkkailu sekä raportointi viranomaisille. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa Siikaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 8. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Siikaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva yhteenvetoraportti, josta käyvät ilmi vähintään seuraavat asia: kuluneen vuoden aikana vastaanotettujen ylijäämämaiden (jäteluokka ) alkuperä, määrä ja laatu, toiminnassa vuoden aikana syntyneet muut jätteet, jätemäärät sekä niiden toimituspaikat, mahdolliset vaaratilanteet ja onnettomuudet laitoksella. 9. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ilmoitettava Siikaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle onnettomuudesta tai muusta poikkeuksellisesta tilanteesta. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Paras käyttökelpoinen tekniikka 10. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava maankaatopaikan toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Toiminnan muutoksia ja lopettamista koskevat määräykset 11. Kun maankaatopaikan täyttö on valmis tai se poistetaan käytöstä, on alue maisemoitava. Maisemoinnin valmistuttua toiminnanharjoittajan on toimitettava tiedot Siikaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle alueelle loppusijoitettujen massojen määrästä. 12. Toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnassa tapahtuvista muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta kirjallisesti toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa määräyksiä alueen siivoamisesta sekä maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä. Myös alueellinen ELY-keskus voi antaa määräyksiä maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä sekä lisäksi tarvittaessa alueen puhdistamisesta. Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksen mukaisesti ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka ovat luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetty.

5 Luvan myöntämisen edellytykset PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti maankaatopaikan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut Toiminnan laajuutta koskeva määräys on annettu nykyisen toiminnan laajuuden kuvaamiseksi sekä vertailutiedoksi toiminnassa mahdollisesti tapahtuville muutoksille arvioitaessa uuden luvan tarpeellisuutta. Maankaatopaikalle vastaanotettava jäte on rajattu koskemaan ainoastaan puhdasta maa-ainesta (jäteluokka ) (lupamääräys 1). Alueelle kertyvää jätemäärää voidaan vähentää erottelemalla hyödyntämiskelpoinen jäte maankaatopaikalle tuotavista kuormista. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä, jolloin maankaatopaikalle sijoittaminen on vasta toissijainen vaihtoehto. Alueen hoitoa koskevat määräykset on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Estämällä asiattomien henkilöiden pääsy alueelle sekä ohjeistamalla alueella toimijoita asianmukaisin kyltein, voidaan vähentää toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöriskejä (lupamääräykset 2-4). Melutasoa koskeva määräys perustuu VNp 993/1992 asetettuihin melutason ohjearvoihin (lupamääräys 5). Rajaamalla maankaatopaikan alue riittävän etäälle Siikaisjoesta, voidaan vähentää alueelta valuvien hulevesien määrää vesistöön (lupamääräys 6). Vastaavan hoitajan ajantasalla olevat yhteystiedot ovat tarpeen nopean tiedonkulun varmistamiseksi laitoksen ja valvontaviranomaisen välillä erityisesti poikkeustilanteissa. Raportointia ja kirjanpitoa koskeva määräys on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ilmoitettava Siikaisten kunnan ympäristön suojeluviranomaiselle onnettomuudesta tai muusta poikkeuksellisesta tilanteesta. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja häiriötilanteista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi (lupamääräykset 7-9). Ympäristön pilaantumista tulee ennaltaehkäistä ja vähentää käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Siten toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä (lupamääräys 10). Ympäristöluvan haltija on ympäristönsuojelulain mukaan viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Mikäli toiminta päättyy, toimintaa koskevat lopettamisen

6 jälkeiset velvoitteet, joihin on varauduttava. Toiminnan muutoksista tai lopettamista koskevissa määräyksissä on lueteltu näissä tapauksissa suoritettavat toimenpiteet, kuten mahdollinen maaperän puhtauden selvittäminen. Koska alueelle sijoitetaan ainoastaan puhtaita maa-aineksia, maaperäselvitys on tehtävä ainoastaan siinä tapauksessa, että toiminnassa on onnettomuuden tai muun seurauksena saattanut aiheutua maaperän pilaantumista. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan arvioida alueen soveltuvuus mahdolliseen muuhun käyttöön (lupamääräykset 11-13). Kun otetaan huomioon Siikaisten maankaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä ja laatu sekä toiminnanharjoittajan vakavaraisuus, jätetään vakuus ympäristönsuojelulain 59 :n nojalla vaatimatta. Vastaus muistutukseen Liikenteen huomioonottaminen ympäristölupaharkinnassa on mahdollista vain siltä osin, kuin kysymys on liikenteestä aiheutuvasta ympäristön pilaantumisesta. Liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen, eikä liikenneturvallisuutta voida tämän vuoksi ottaa huomioon lupaharkinnassa. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen täytäntöönpano Olemassa olevaa toimintaa voidaan jatkaa muutoksenhausta huolimatta. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän ympäristönsuojelumääräykset Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristöluvan käsittelystä peritään 765 euroa. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Ympäristönsuojelulaki 105 Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Siikaisten kunta Jäljennös päätöksestä

7 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymän ilmoitustaululla ja Siikaisten kunnan ilmoitustaululla. Muutoksenhaku Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusoikeus tähän päätökseen on: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ympäristökeskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella muulla asiassa yleistä etua valvovat viranomaisella. Esittelijän ehdotus Päätös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää ympäristöluvan Siikaisten kunnan maankaatopaikalle Siikaisten kuntaan kiinteistölle Kirkkokallio valmistelijan esityksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Elina Seppälä puh ,

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot