Rakennus- ja ympäristölautakunta /11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 227. Asiakirjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 227 06.11.2013 942/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 227. Asiakirjat"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto / ympäristölupahakemus/ Hopeakivensataman alueen täytöt ja päällysrakenteet, jätemateriaalien hyödyntäminen, töiden aloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 942/11/01/00/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 227 Asiakirjat Asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävillä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluyksikössä ja rakennus- ja ympäristölau ta kunnan ko kouk sessa lau sun toa an net taessa. Ha kemuksen kes keiset osat on liitetty oheis aineistoon. OHEISAINEISTO 227 Valmistelija: Michael Hagström, ympäristöpäällikkö, Asia Kokkolan Satama on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to viras tol le hakemuksen, joka koskee jätemateriaalien hyödyntämistä Ho pea ki ven sa ta man alueella. Kokkolan Satama hakee myös töiden aloit ta mis lu paa ennen pää töksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakemuksen mukainen toiminta toteutetaan Ykspihlajan sa ta ma- ja teol li suus alu eel la Kokkolan kau pun gin omistamilla maa-alueilla, jot ka ovat liikelaitos Kokko lan Sataman hallinnassa. Alueen sijainti on esitet ty liit teessä. LIITE A 227 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kokkolan ra kennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa asiassa mennes sä. Kuulutus ja asiakirjat Asia on kuulutettu Kokkolan kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to vi ras ton virallisella ilmoitustaululla vä lise nä aikana, jolloin asiakirjat ovat nähtä vil lä Kok kolan kau pun gin kirjaa mos sa sekä Länsi-Suomen ympäris tö lu pa vi ras ton kirjaamossa.

2 Toiminnalle aiemmin myönnetyt luvat Sataman toiminnalle on aikaisemmin myönnetty useita ym pä ris tönsuo je lu- ja vesilain mukaisia lu pia, jotka koskevat väyläruoppauksia ja laitureiden rakentamista. HAKEMUS Sijainti ja alueen kaavoitustilanne Kokkolan Sataman Hopeakivensatama sijaitsee Yksi pih la jan sa tama- ja teol li suus alu eella ja ovat Kokkolan kaupungin omistamia. Kiin teis töil lä ei ole mui ta toimijoita. Alue on maakuntakaavassa merkit ty LS-merkinnällä sa tama-alueeksi ja suunnittelualue on ase makaa vas sa osoitettu sata ma-alueeksi merkinnöillä Ls/Ks. Toiminnan kuvaus Hopeakivensataman laituria tullaan jatkamaan noin 310 m ja lisäksi ra ken ne taan laajat laiturikenttä alueet. Laiturin rakentaminen edel lyttää satama-altaan alueen ruoppaamista. Lisäksi syväsataman alueel la tullaan tekemään merkittäviä ruoppaushankkeita, kuten mahdol li nen Hopeakivensataman alueen laajennus sekä syväväylän syven tä mi nen. Näistä syntyy merkittävä määrä erilaisia ruop paus masso ja. Hopeakivensataman taustakentäksi tullaan rakentamaan alue, joka on 36 ha ja jonka massojen täyttömäärä on 1,2 milj.m³. Alueelle raken ne taan ensin erillinen penger, jonka päälle asetetaan suo da tinkan gas ja siihen tehdään louhepengerverhoilu. Penkereen ja nykyisen ve si ra jan välinen täyttöalue täytetään erilaisilla massoilla. Luvan mu kai nen alue on ns. vesilupa 1:n mukaiset täyttöalueet, jotka ovat noin 7,9 ja 7,3 ha ja niiden tilavuus on noin m³. Puhtaat sedimentit tullaan läjittämään joko syväsatamassa si jait sevaan erityspengeraltaaseen, jolla on lainvoimainen ympäristölupa tai ha ke muk sen mukaiseen toimintaan. Ruop paamisessa syntyvät pilaan tu neet massat tullaan käsittelemään stabiloinnilla. Syväsataman altaasta ja väyläalueesta on laadittu selvitys, jossa selvi tet tiin sedimentin sisältämiä haitta-aineita ja niiden pitoisuuksia. Näyt tei tä otettiin 37. Sedimentit ovat pilaantuneet lähinnä eri me talleil la, joista suurimmat haitta-ainepitoisuudet olivat sinkillä ja kad miumil la. Saa tuja tuloksia on verrattu sekä sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen laatukriteereihin sekä myös erilliseen or ganotinapi toisten sediment tien ruoppausohjeeseen.

3 Hakemuksen mukaisesti haetaan lupaa käyttää sataman täytöissä eri lai sia massoja, kuten ruoppausmassat, puhtaat ylijäämämaat, beto ni, tiili, asfaltti sekä mahdollisesti pilaantuneet massat. Pe rus pe riaa te on, että massat, jotka sisältävät epäpuhtaustason 2 alittavia pitoisuuksia, voidaan käyttää tietyin edellytyksin täytöissä ja ra kenteis sa (teollisuusalue), mutta tason 2 ylittävien ruoppaus- ja mui den massojen osalta, on tehtävä erillinen stabilointi tai käsittely, jol la voidaan varmistua, että ne ovat ympäristövaikutuksiltaan tason 2 alittavia massoja. Lupaa haetaan siis käyttää sellaisenaan alle ta son 2 mukaisia massoja sekä stabiloinnin jälkeen tason 2 ylittäviä masso ja. Satama on toiminnassa samanaikaisesti. Hakemukseen sisältyy arvio hankkeen eri ympäristövaikutuksista. Pe rus te lu na nyt jätetylle lupahakemukselle on, että syväsataman alu eel le on myönnetty vastaava ympäristölupa saman tyyppisille mas soil le mukaan lukien stabiloidut ruoppausmassat. Sy vä sa ta massa toteutetussa stabiloinnissa on voitu todeta, että haitta-aineet jäävät pysyvään muotoon ja alueen ympäristön tarkkailutuloksissa ei ole myöskään havaittu muutoksia stabiloitujen massojen käytön osal ta. Tämä perustuu hyvää stabilointiin sekä siihen, että pen ger re tyt alueet, joiden sisällä stabilointi suoritetaan, ovat tiiviit. Hakemuksessa on ehdotus tarkkailuksi ja raportoinniksi, joka kattaa en sin nä kin Kokkolan merialueen yhteistarkkailun, mutta lisäksi erillisen ehdotuksen ruoppaustöiden tarkkailuksi ja laadunvalvonnan toteut ta mi sek si sekä raportoinniksi, joka kattaa ensinnäkin merialueen yh teis tark kai lun, mutta lisäksi ehdotuksen hankkeen tarkkailuksi. Aloituslupa Hakemuksessa on esitetty, että töiden aloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa ja sitä perustellaan syväsataman luvalla se kä siihen liittyvällä stabiloinnin vesialueen tarkkailutuloksilla. Hakemuksen keskeiset osat ovat oheisaineistona. YMPÄRISTÖPALVELUT Kokkolan syväsatamassa on suoritettu useita ruoppauksia ja niihin liit ty viä pilaantuneiden sedimenttien stabilointia, joten hakemuksen mu kai ses ta toiminnasta on olemassa sekä toteutus- että tark kai lu tulok sia saatavilla. Lievästi pilaantuneiden sedimenttien ja muiden vastaavien massojen osal ta voidaan todeta niiden arviointikriteereiden mukaisesti (taso 1 ja taso 2), että niitä voidaan sijoittaa laiturin taustakentälle ja vas taa-

4 vil le alueille, kun otetaan huomioon sitä koskevan ym pä ris tö lu pa päätök sen erilli set ehdot laa dun valvonnasta ja sijoittamisesta ja tark kailus ta (syväsataman lupa). Pilaantuneiden maiden osalta voidaan todeta, että niitä on tarkoitus kä si tel lä stabiloimalla haitta-aineet niin, että ne eivät liukene. Näiden mas so jen sijoittaminen erityispengeraltaaseen perustuu täysin sta biloin ti ko kei den onnistumiseen, josta on olemassa selvitys sekä ris kiar vio. Syväsataman altaasta saatujen kokemusten perusteella esi tetty stabilointi on toteutettavissa. Esitetty tarkkailuohjelma on riittävä ottaen huomioon toiminnan laadun ja sen aiheuttaman ympäristökuormituksen. Lisäksi vaikutuksia tark kail laan Kokkolan edustan yhteistarkkailun puitteissa. Hakija on esittänyt, että työt voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta sekä esittänyt tälle perustelut. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta voidaan ensinnäkin todeta, että sellaisia toimenpiteitä on alueella suoritettu aikaisemmin ja niiden ym pä ris tö vai ku tuk sia on tarkkailtu. Tämän seurauksena voi daan tode ta, että töiden aloittamisesta ennen luvan lainvoimaistu mista ei aiheu du sellaista pysyvää ympäristö- tai muuta haittaa, joka ei olisi enna koi ta vis sa tai erikseen mahdollisesti korvattavissa. Ympäristöpäällikkö Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Kokkolan Sa ta man hakemusta: A. Luvan myöntämisen edellytykset 1. Luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa kuitenkin siten, että ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja tark kai le mi sek si on syytä asettaa erinäisiä määräyksiä. 2. Lupa töiden aloittamiseksi ennen päätöksen lain voi maisek si tulemista voidaan myöntää. B. Toimintaa koskevat määräykset 1. Lievästi pilaantuneet massat voidaan sijoittaa ha ke muksen mukaisesti. 2. Yli tason 2 olevat massat tulee erikseen stabiloida ja stabi loin nin tarkkailu ja laadunvalvonta tulee toteuttaa si ten, että voidaan varmistua siitä, että haitalliset metallit ja muut yhdisteet eivät liukene vesiympäristöön.

5 3. Toiminnanharjoittajan tulee laatia toimintasuunnitelma mah dol li ses ti tapahtuvien häiriö- ja poikkeustilanteiden va ral le. C. Toiminnan tarkkailua koskevat ehdot 1. Hakemuksessa esitetty tarkkailusuunnitelma on riittävä kun han se toteutetaan siten, että kaikkia satamassa esiin ty viä haitta-aineita tarkkaillaan. 2. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa poikkeuksellisista tilan teis ta välittömästi Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 3. Toiminnanharjoittajan tulee toiminnan päät tymisen jälkeen laatia loppuraportti. Raportti tulee toimittaa tiedoksi Kokkolan kaupungin ympäristönsuoje luviranomaiselle. Lisäksi ruoppaus tulee huomioida sy väsataman erityispengeralueen tarkkailuraportin sekä Kok ko lan edustan merialueen raportoinnin yhteydessä. Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

150 12.08.2015. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, 044-7809 305

150 12.08.2015. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, 044-7809 305 Rakennus- ja ympäristölautakunta 150 12.08.2015 Päätös /ympäristölupahakemus / Ullavan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, jätevesien johtaminen Ullavanjokeen ja Perhonjokeen, Kokkolan Vesi / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 22.01.2014 Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Lausunto kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4072/11.00.01/2014

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/2013 417 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:30-18:55 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Viranomaislautakunta Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 18 Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu

Lisätiedot