KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT"

Transkriptio

1 KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT Ohjeet TLTRO-raportointiin 1 JOHDANTO Tähän asiakirjaan on koottu ohjeita EKP:n kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuville vastapuolille. Ohjeissa käydään läpi yhteinen raportointipohja sekä erityisvaatimukset laitoksille, joiden välityksellä TLTRO-ryhmät osallistuvat operaatioihin. Ensin käsitellään yleisluontoisesti raportointipohjan täyttämistä ja toimittamista, ja sen jälkeen tarkastellaan raportoitavia indikaattoreita lähemmin. 2 YLEISTÄ Lainan enimmäismäärää (ja pakollista takaisinmaksua) määritettäessä laskuperusteena ovat lainat euroalueen yrityksille ja lainat euroalueen kotitalouksille 1 (pl. asuntolainat). Sekä euromääräiset että valuuttamääräiset lainat lasketaan. Kultakin tarkastelujaksolta ilmoitetaan erikseen yrityksille ja kotitalouksille myönnettyjen huomioon otettavien lainojen kannat jakson alkua edeltävän kuun lopussa ja jakson lopussa sekä huomioon otettava nettolainananto jakson ajalta (eli bruttolainananto, josta on vähennetty takaisinmaksut). Tiedot raportoidaan ilman lainojen siirtojen ja arvopaperistamisen vaikutusta. Taloustoimien lisäksi raportoidaan yksityiskohtaisesti muut lainakantaan vaikuttavat muutokset. Lainamäärä, jonka vastapuolet voivat aluksi saada, määräytyy huomioon otettavan lainakannan perusteella. Vertailuarvon pohjana taas on huomioon otettava nettolainananto ajanjaksona Tilannetta seurataan kokoamalla tietoja huomioon otettavasta lainakannasta ja nettolainanannosta useammalta tarkastelujaksolta. Ajalta koottujen tietojen perusteella lasketaan mahdollinen lisälainan määrä ja päätetään mahdollinen aikaistettu takaisinmaksu. Myöhemmiltä tarkastelujaksoilta aina operaatioiden erääntymiseen eli syyskuuhun 2018 saakka tietoja kootaan vain seurantatarkoituksessa. Muiden raportointipohjan indikaattorien avulla tarkastetaan, ettei tiedoissa ole sisäisiä epäjohdonmukaisuuksia eivätkä ne ole ristiriidassa muiden eurojärjestelmän käytettävissä olevien tilastotietojen 1 Ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

2 2 kanssa. Niitä käytetään myös kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden ohjelman vaikutuksen analysoinnissa. TLTRO-raportointi perustuu rahalaitossektorin tasetta koskevassa EKP:n asetuksessa (EKP/2013/33 2 ) säädettyihin euroalueen rahalaitosten tiedonantovaatimuksiin, joiden mukaisesti tasetiedot toimitetaan joulukuun 2014 tiedoista alkaen. 3 Asetuksen artiklan 8 kohdassa 2 edellytetään, että lainat ilmoitetaan kuukauden lopussa maksamatta olevan pääoman suuruisina. Luottotappiot ja arvonalennukset, siten kuin ne määritetään asianomaisessa kirjanpitokäytännössä, jätetään tämän määrän ulkopuolelle. [...] lainoja ei nettouteta mitään muita saamisia tai velkoja vastaan. Artiklan 8 kohdan 2 mukaan lainat tulee siis raportoida varauksia vähentämättä. Artiklan 8 kohdassa 4 kuitenkin annetaan mahdollisuus poiketa tästä käytännöstä: Kansalliset keskuspankit voivat sallia, että lainat, joista on tehty varaus, ilmoitetaan nettomääräisinä ilman varauksia ja että ostetut lainat ilmoitetaan hankintahetkellä sovittuun hintaan [eli kauppahintaan], sillä edellytyksellä, että kaikki kotimaiset tiedonantajat noudattavat näitä ilmoituskäytäntöjä. Jäljempänä selostetaan tarkemmin, miten poikkeama yleisistä taseraportointiohjeista vaikuttaa TLTRO-raportointiin. TLTRO-raportoinnissa nojaudutaan asetuksen EKP/2013/33 määritelmiin (ks. etenkin yleiset määritelmät artiklassa 1, lainoihin kuuluvien instrumenttien määritelmät liitteen II osassa 2 ja vastapuolisektorien 4 määritelmät liitteen II osassa 3. Taseraportointiohjeiden yleisperiaatteen mukaan korkosaamiset lainoista kirjataan taseeseen sitä mukaa kuin niitä kertyy (suoriteperusteisesti eikä maksuperusteisesti), mutta niitä ei sisällytetä lainojen kantatietoihin. Pääomitettu korko sen sijaan kirjataan kantatietoihin. Suuri osa TLTRO-raportointipohjan tiedoista on siis jo valmiina asetuksen EKP/2013/33 mukaisen raportoinnin myötä. Kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuvilta vastapuolilta tarvitaan kuitenkin jonkin verran lisätietoja. Taustatiedot lisätietojen koostamiseen löytyvät tasetilastokäsikirjan ( Manual on MFI balance sheet statistics ) menetelmäohjeista. 5 Lisäksi tässä TLTRO-raportointiohjeessa käydään läpi raportoitavat indikaattorit. 3 YLEISET RAPORTOINTIOHJEET Raportointipohjan rakenne Raportointipohjaan kirjataan kulloinenkin raportointijakso sekä tiedot lainoista euroalueen yrityksille ja lainoista euroalueen kotitalouksille (pl. asuntolainat). Keltaiset solut täyttyvät automaattisesti, eli ohjelma laskee niiden sisällön tietyllä kaavalla muiden solujen tietojen perusteella. Lisäksi ohjelma tarkastaa, että lainakantaa ja taloustoimia koskevat tiedot ovat keskenään johdonmukaisia. Luvut raportoidaan tuhansina euroina. 2 Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/33), EUVL L 297, , s Ensimmäiset tiedot, jotka rahalaitokset toimittavat asetuksen EKP/2013/33 mukaisesti, ovat joulukuun 2014 tiedot. Sitä aikaisemmat tiedot ilmoitetaan myös TLTRO-raportointipohjassa edellisen tasetilastoja koskevan asetuksen EKP/2008/32 mukaisesti. Asetuksissa ei kuitenkaan ole TLTRO-raportoinnin kannalta muita merkittäviä eroja kuin yrityssektorin määritelmän laajentuminen (ks. alaviite 4). 4 Asetuksessa EKP/2013/33 yritysten holdingyhtiöiden luokittelussa sektoreihin on otettu huomioon kansainvälisten tilastostandardien muuttuminen. Holdinyhtiöt, joiden kaikki tai useimmat tytäryhtiöt ovat rahoituslaitoksia, luokitellaan rahoituslaitoksiksi. TLTRO-raportoinnin on tarkoitus olla tasetilastokäytännön mukaista, eli joulukuuta 2014 koskevista tiedoista alkaen tällaisille holdingyhtiöille myönnettyjä lainoja ei enää raportoida, ja tästä aiheutuvat muutokset tulee ilmoittaa. 5 Manual on MFI balance sheet statistics (EKP, huhtikuu 2012) on luettavissa EKP:n verkkosivuilla (http://www.ecb.europa.eu). Lainatietojen raportointia koskeva osio alkaa sivulta 76.

3 3 Raportointiperiodi Raportointiperiodilla tarkoitetaan jaksoa, jolta tiedot kulloinkin raportoidaan. Lisäksi ilmoitetaan raportointiperiodia edeltävän kuukauden lopun kantatiedot sekä raportointijakson lopun kantatiedot. Esimerkiksi jakson tietoja annettaessa raportoidaan kantatiedot ja Taloustoimia ja muutoksia koskevat tiedot ilmoitetaan koko raportointijaksolta. TLTRO-ryhmien raportointi Kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuvien TLTRO-ryhmien on tarkoitus raportoida koko ryhmän yhteenlasketut tiedot. Kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin halutessaan koota tiedot myös yksittäisistä ryhmien jäsenistä. Täytettyjen raportointipohjien toimittaminen keskuspankkeihin Täytetty raportointipohja toimitetaan kansalliseen keskuspankkiin yleisten ohjeiden ja virallisen aikataulun mukaisesti. Aikataulu sisältää myös tiedot kunkin toimituksen raportointiperiodeista ja siitä, minä ajankohtana käytettävissä olleiden tietojen mukaan raportointipohja täytetään. 4 MÄÄRITELMÄT Seuraavassa käydään yksityiskohtaisemmin läpi raportointipohjassa ilmoitettavia tietoja. Sulkeissa olevat numerot tarkoittavat raportointipohjan kohtia. 4.1 HUOMIOON OTETTAVA LAINAKANTA (KOHDAT 1 JA 4) Ohjelma laskee solujen 1 ja 4 luvut automaattisesti niiden alakohtien perusteella. Laskukaava on Taseessa oleva lainakanta (1.1 ja 4.1) miinus Sellaisten arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kanta, joita ei ole poistettu taseesta (1.2 ja 4.2) plus Arvonalentumiset, jotka on tehty huomioon otettavista lainoista (1.3 ja 4.3). Arvonalentumisvaraukset ilmoitetaan ainoastaan, jos taseessa lainoista on (yleisestä tasetilastokäytännöstä poiketen) vähennetty niihin liittyvät arvonalentumiset. Taseessa oleva lainakanta (kohdat 1.1 ja 4.1) Näissä kohdissa ilmoitetaan euroalueen yrityksille ja kotitalouksille myönnettyjen lainojen kanta ilman asuntolainoja. Korkosaamisia ei ilmoiteta, ellei niitä ole lisätty pääomaan. Soluissa voidaan käyttää asetuksen EKP/2013/33 liitteen 1 osan 2 tiedonantovaatimusten täyttämiseksi koottuja tietoja taulukon 1 kohdasta 2. Tarkempia tietoja on asetuksen EKP/2013/33 liitteen II osassa 2 ja tasetilastokäsikirjan ( Manual on MFI balance sheet statistics ) osiossa

4 4 Sellaisten arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kanta, joita ei ole poistettu taseesta (kohdat 1.2 ja 4.2) Näissä kohdissa ilmoitetaan arvopaperistettujen tai muuten siirrettyjen lainojen kanta, joita ei ole poistettu taseesta. Arvopaperistamiset raportoidaan riippumatta siitä, missä niihin osallistuvat erityisyhteisöt sijaitsevat. Asetuksen EKP/2013/33 liitteen 1 osan 5 taulukon 5a ( Arvopaperistamiset ja muut lainojen siirrot: kuukausittaiset tiedot ) kohdassa 5.1 kootaan tarvittavat tiedot yrityksille ja kotitalouksille myönnetyistä taseesta poistamattomista arvopaperistetuista lainoista, mutta ei edellytetä erittelyä käyttötarkoituksen mukaan. Asetuksella EKP/2013/33 ei koota myöskään kantatietoja taseesta poistamattomista lainoista, jotka on siirretty muulla tavalla kuin arvopaperistamalla. Nämä tiedot on siis haettava rahalaitosten omista tietokannoista. Tarkempia tietoja on asetuksen EKP/2013/33 liitteen II osassa 5 ja tasetilastokäsikirjan ( Manual on MFI balance sheet statistics ) osiossa 2.3. Arvonalentumiset, jotka on tehty huomioon otettavista lainoista (kohdat 1.3 ja 4.3) Näitä tietoja tarvitaan vain, jos lainat raportoidaan yleisestä tasetilastokäytännöstä poiketen taseessa niin, että niistä on vähennetty arvonalentumisvaraukset. Jos operaatioihin osallistutaan TLTRO-ryhmänä, nämä tiedot tarvitaan vain niiltä ryhmän jäseniltä, jotka vähentävät taseessa lainoista niistä tehdyt arvonalentumisvaraukset. Mukaan otetaan kohdistetut ja kohdistamattomat arvonalentumiset (ennen luottotappioiden ja arvonalennusten kirjaamista). Vain huomioon otettavista taseessa olevista lainoista tehdyt arvonalentumisvaraukset kirjataan (ei siis taseesta poistamattomista arvopaperistetuista tai muuten siirretyistä lainoista tehtyjä). Normaalin euroalueen tasetilastokäytännön mukaan taseessa ilmoitetaan jäljellä oleva lainapääoma, ja tehdyt varaukset kirjataan kohtaan Oma pääoma ja varaukset. Tällöin varauksia ei raportoida erikseen. Jos lainat on kuitenkin kirjattu taseeseen kuten Suomessa nettomääräisinä (eli niistä on vähennetty arvonalentumiset), arvonalentumiset on ilmoitettava raportointipohjassa, jotta kaikkien rahalaitosten tiedot olisivat keskenään vertailukelpoisia. Maissa, joissa käytäntönä on raportoida lainakanta nettomääräisenä (eli lainoista vähennetään arvonalentumiset), kansallinen keskuspankki voi päättää olla edellyttämättä tietoja arvonalentumisista. Tällöin kuitenkin TLTROlaskelmien perustana on taseessa oleva lainakanta nettomääräisenä. 6 Varauksia sivutaan myös asetuksen EKP/2013/33 liitteen II osassa 2 luokan oma pääoma ja varaukset pääpiirteiden kuvauksessa. 4.2 HUOMIOON OTETTAVA NETTOLAINANANTO (KOHTA 2) Tässä kohdassa ilmoitetaan nettolainananto raportointijakson ajalta. Ohjelma laskee solujen luvut automaattisesti niiden alakohtien perusteella. Laskukaava on Bruttolainananto (2.1) miinus Takaisinmaksut (2.2). 6 Poikkeama yleisestä käytännöstä vaikuttaa myös luottotappioiden ja arvonalennusten ilmoittamiseen (ks. jäljempänä).

5 5 Raportointiperiodin aikana uudelleen neuvotellut lainat kirjataan molempiin kohtiin eli neuvotteluajankohtana tapahtuneena takaisinmaksuna ja bruttolainanantona. Uudelleen neuvottelun vaikutus ilmoitetaan muutostiedoissa. Myös raportointiperiodin aikana suoritetut vastakkaisoperaatiot (eli lainat, jotka on sekä myönnetty että maksettu takaisin jakson kuluessa) tulisi periaatteessa kirjata sekä bruttolainanantona että takaisinmaksuna. Rahalaitokset voivat kuitenkin myös jättää nämä operaatiot ilmoittamatta, jos se helpottaa raportointia. Tällöin on raportointipohjan kommenttikentässä mainittava, että vastakkaisoperaatiot eivät sisälly raporttiin. Näin ei kuitenkaan voi toimia sellaisten raportointijakson aikana myönnettyjen lainojen kohdalla, jotka on arvopaperistettu tai muuten siirretty. Myös korttiluotot, valmiusluottolimiitit ja tililuotot raportoidaan. Nettolainanantoa kuvataan raportointijakson aikaisten saldomuutosten avulla. Käytetyt ja nostetut varat (+) raportoidaan kohdassa Bruttolainananto (2.1) ja takaisinmaksut (-) kohdassa Takaisinmaksut (2.2). Koska Nettolainananto lasketaan Bruttoluotonannon ja Takaisinmaksujen erotuksena, niin Takaisinmaksut raportoidaan etumerkiltään positiivisena (itseisarvona). Bruttolainananto (kohta 2.1) Tässä kohdassa ilmoitetaan uusien lainojen bruttovirrat raportointijakson aikana ilman mahdollisia lainahankintoja. Korttiluottoihin, valmiusluottolimiitteihin ja tililuottoihin liittyvä luotonanto raportoidaan edellä kuvatulla tavalla. Lisäksi bruttolainanantoon luetaan esimerkiksi korkojen lisääminen pääomaan (ei siis korkosaamisia sinänsä) ja muut asiakkaiden lainasaldoihin raportointijakson aikana lisätyt summat sekä palvelumaksut. Takaisinmaksut (kohta 2.2) Tässä kohdassa ilmoitetaan lainapääoman takaisinmaksut (virtatiedot) raportointijakson aikana ilman taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muuten siirrettyjen lainojen takaisinmaksuja. Korttiluottoihin, valmiusluottolimiitteihin ja tililuottoihin liittyvät takaisinmaksut raportoidaan edellä kuvatulla tavalla. Takaisinmaksuihin ei lueta maksettuja pääomittamattomia korkoja, lainojen luovutuksia eikä muita lainakantaan vaikuttavia muutoksia, kuten luottotappioita ja arvonalennuksia. 4.3 LAINAKANTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET (KOHTA 3) Tässä kohdassa ilmoitetaan ne raportointijakson aikana tapahtuneet lainakannan muutokset vähennykset (-) ja lisäykset (+) jotka eivät liity nettolainanantoon. Muutoksia aiheutuu raportointijakson aikaisista operaatioista, kuten arvopaperistamisesta ja muista lainojen siirroista, sekä muista lainakantaan vaikuttavista muutoksista kuten valuuttakurssit, luottotappiot/arvonalentumiset sekä luokitusmuutokset. Ohjelma laskee solujen luvut automaattisesti niiden alakohtien perusteella. Laskukaava on Lainojen myynnit ja ostot raportointiperiodin aikana (3.1) plus Muut muutokset (3.2).

6 6 Lainojen myynnit ja ostot raportointiperiodin aikana (3.1) Sellaisten arvopaperistettujen lainojen, jotka on poistettu taseesta, nettovirta (3.1A) Tässä kohdassa ilmoitetaan raportointijakson aikana arvopaperistamisen yhteydessä taseen ulkopuolelle siirretyt lainat. Nettomäärä lasketaan vähentämällä hankinnoista (kantatietoihin lisättävistä lainoista) luovutukset (kantatiedoista poistettavat lainat). 7 Arvopaperistamiset raportoidaan riippumatta siitä, missä niihin osallistuvat erityisyhteisöt sijaitsevat. Lainojen siirrot kirjataan myyntihetken nimellisarvoon nettomääräisinä eli ilman luottotappioita/arvonalennuksia. Jos luottotappiot/arvonalennukset ovat tiedossa, ne ilmoitetaan raportointipohjan kohdassa 3.2B (ks. jäljempänä). Rahalaitokset, jotka ilmoittavat lainat nettomääräisinä (eli vähentävät lainoista arvonalentumiset), voivat ilmoittaa lainojen siirrot tasearvoon (eli nettomääräiseen nimellisarvoon). 8 Asetuksen EKP/2013/33 liitteen I osan 5 taulukon 5a kohdassa 1.1 on jo koottu kuukausittaiset tiedot ja taulukon 5b kohdassa 1.1 neljännesvuosittaiset tiedot. Tarkempia tietoja on asetuksen EKP/2013/33 liitteen II osassa 5 ja tasetilastokäsikirjan ( Manual on MFI balance sheet statistics ) osiossa 2.3. Muulla tavalla kuin arvopaperistamalla taseesta poistettujen lainojen nettovirta (3.1B) Tässä kohdassa ilmoitetaan raportointijakson aikana muuten kuin arvopaperistamisen yhteydessä taseen ulkopuolelle siirretyt lainat. Nettomäärä lasketaan vähentämällä hankinnoista (kantatietoihin lisättävistä lainoista) luovutukset (kantatiedoista poistettavat lainat). Lainojen siirrot kirjataan myyntihetken nimellisarvoon nettomääräisinä eli ilman luottotappioita/arvonalennuksia. Jos luottotappiot/arvonalennukset ovat tiedossa, ne ilmoitetaan raportointipohjan kohdassa 3.2B (ks. jäljempänä). Rahalaitokset, jotka ilmoittavat lainat nettomääräisinä (eli vähentävät lainoista arvonalentumiset), voivat ilmoittaa lainojen siirrot tasearvoon (eli nettomääräiseen nimellisarvoon). Asetuksen EKP/2013/33 liitteen I osassa 5 on jo koottu osa tiedoista. Taulukon 5a kohdassa 1.2 on koottu kuukausittaiset tiedot ja taulukon 5b kohdassa 1.2 neljännesvuosittaiset tiedot muulla tavalla kuin arvopaperistamalla taseesta poistettujen lainojen nettovirrasta seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: i. Muille kotimaisille rahalaitoksille luovutetut (tai niiltä hankitut) lainat, mukaan lukien liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat konserninsisäiset siirrot, kuten lainapoolien siirto rahalaitoksen kotimaiselta tytäryhtiöltä emoyhtiölle 9 ii. Konsernin uudelleenjärjestelyyn fuusion, yritysoston tai jakautumisen yhteydessä liittyvät lainojen siirrot. 7 Lainakantoja kasvattavat muutokset kirjataan plusmerkkisinä (+) ja lainakantoja supistavat muutokset miinusmerkkisinä (-). Käytäntö vastaa yleistä muutostietojen raportointitapaa, vaikka poikkeaakin asetuksen EKP/2013/33 vaatimuksista. 8 Asetuksen EKP/2013/33 mukaan rahalaitokset voivat ilmoittaa ostetut lainat kauppahintaan (kunhan kaikki kotimaiset rahalaitokset noudattavat samaa käytäntöä). Mahdolliset arvostusmuutokset tulee tällöin kirjata raportointipohjan kohtaan 3.2B. 9 Asetuksessa EKP/2008/32, jonka mukaan rahalaitokset raportoivat tasetietonsa marraskuun 2014 tietoihin asti edellytetään, että nettovirroista on jätettävä pois kaikki euroalueen, ei yksinomaan kotimaisten, rahalaitosten väliset siirrot.

7 7 TLTRO-raportoinnissa ilmoitetaan myös nämä siirrot. Tarkempia tietoja on asetuksen EKP/2013/33 liitteen II osassa 5 ja tasetilastokäsikirjan ( Manual on MFI balance sheet statistics ) osiossa 2.3. Käsikirjassa konserninsisäisiä siirtoja käsitellään osion kappaleessa Changes in the structure of the MFI sector ja liitteen 1.I kohdassa 5.2), joissa tehdään ero organisaatioyksiköiden välisten siirtojen (esim. ennen yksiköiden sulauttamista uuteen yhtiöön) ja yksiköiden lakkauttamisen myötä tapahtuvien siirtojen välillä (jotka edellyttävät luokitusmuutosta). TLTRO-raportoinnissa eroa ei tehdä, vaan molemmat ilmoitetaan kohdassa 3.1C (ei siis kohdassa 3.2C). Sellaisten arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen nettovirta, joita ei ole poistettu taseesta (3.1C) Tässä kohdassa ilmoitetaan raportointijakson aikana arvopaperistetut tai muulla tavalla siirretyt lainat, joita ei ole poistettu taseesta. Nettomäärä lasketaan vähentämällä hankinnoista luovutukset. Lainojen siirrot kirjataan myyntihetken nimellisarvoon nettomääräisinä eli ilman luottotappioita/arvonalennuksia. Jos luottotappiot/arvonalennukset ovat tiedossa, ne ilmoitetaan raportointipohjan kohdassa 3.2B (ks. jäljempänä). Rahalaitokset, jotka ilmoittavat lainat nettomääräisinä (eli vähentävät lainoista varaukset), voivat ilmoittaa lainojen siirrot tasearvoon (eli nettomääräiseen nimellisarvoon). Asetuksen EKP/2013/33 liitteen I osassa 5 on jo koottu osa tiedoista. Taulukon 5a kohdassa 2.1 on koottu kuukausittaiset tiedot ja taulukon 5b kohdassa 2.1 neljännesvuosittaiset tiedot taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen nettovirrasta. Kotitalouksille myönnettyjä asuntolainoja ei kuitenkaan ole eritelty, joten niitä koskevat tiedot on haettava rahalaitosten omista tietokannoista. Kuten edellä, taulukoissa ei ole koottu seuraavia tietoja: i. Muille kotimaisille rahalaitoksille luovutetut (tai niiltä hankitut) lainat, mukaan lukien liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat konserninsisäiset siirrot, kuten lainapoolien siirto rahalaitoksen kotimaiselta tytäryhtiöltä emoyhtiölle) ii. Konsernin uudelleenjärjestelyyn fuusion, yritysoston tai jakautumisen yhteydessä liittyvät lainojen siirrot. TLTRO-raportoinnissa ilmoitetaan myös nämä siirrot. Tarkempia tietoja on asetuksen EKP/2013/33 liitteen II osassa 5 ja tasetilastokäsikirjan ( Manual on MFI balance sheet statistics ) osiossa 2.3. Muut muutokset (3.2) Vain huomioon otettavien taseessa olevien lainojen muutokset kirjataan (ei siis taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muuten siirrettyjen lainojen muutoksia).

8 8 Valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet arvonmuutokset (3.2A) Euron valuuttakurssimuutokset vaikuttavat euromääräisenä raportoitujen valuuttamääräisten lainojen arvoon. Valuuttakurssikehityksen lainakantaa kasvattava (+) tai pienentävä (-) nettovaikutus on ilmoitettava. Valuuttakurssimuutokset on välttämätön lisä nettoluotonantoon siirryttäessä alkukannasta loppukantaan. Näiden muutosten ilmoittamista ei ole edellytetty asetuksessa EKP/2013/33. Jos tiedot eivät ole rahalaitoksen saatavilla (tai edes arvioitavissa), ne voidaan TLTRO-raportointia varten laskea tasetilastokäsikirjan osion ohjeiden mukaan. Esitetty estimointimenettely rajaa laskentamahdollisuudet päävaluuttoihin ja perustuu seuraaviin vaiheisiin: i. Raportointiperiodia edeltävän kuun lopun ja raportiontiperiodin lopun lainakannat (raportointipohjan kohdat 1 ja 4) eritellään valuutoittain (ainakin GBP, USD, CHF, JPY). Jos huomioon otettavan lainakannan erittely on vaikeaa, voidaan tarkastella sen sijaan kohtia 1.1 ja 4.1 (taseessa oleva lainakanta ml. arvopaperistetut tai muulla tavalla siirretyt lainat, joita ei ole poistettu taseesta) ii. Kurssikehityksen vaikutus kunkin valuutan määräiseen lainakantaan lasketaan seuraavasti (hakasulkeissa tasetilastokäsikirjan yhtälönumerot): Raportointiperiodia edeltävän kuun lopun ja raportointiperiodin lopun lainakannat muunnetaan alkuperäisen valuutan määräisiksi 10 (yhtälöt [4.2.2] ja [4.2.3]). Valuuttamääräisen lainakannan muutos raportointijakson aikana lasketaan ja muunnetaan euromääräiseksi. Muuntokurssina on raportointiperiodin päivittäisten keskikurssien keskiarvo (yhtälö [4.2.4]). Edellisessä kohdassa euromääräiseksi muunnetun lainakannan muutoksesta vähennetään raportoidun euromääräisen lainakannan muutos (yhtälö [4.2.5], etumerkki muutetaan vastakkaismerkkiseksi). iii. Valuuttakurssien muutoksesta johtuva arvonmuutos saadaan laskemalla yhteen kurssikehityksen vaikutukset eri valuuttojen määräisiin lainakantoihin. Lisätietoa on tasekäsikirjan osioissa ja Luottotappiot/arvonalennukset (3.2B) Asetuksessa EKP/2013/33 arvonalennuksella tarkoitetaan lainan määrän suoraa vähentämistä taseesta (tasetilastosta) sen vuoksi, että se on tullut perimiskelvottomaksi ja luottotappiolla lainan koko jäljellä 10 Muuntokursseina käytetään EKP:n viitekursseja. Ks julkaistu yhteisiä markkinastandardeja koskeva lehdistötiedote, joka on luettavissa (englanniksi) EKP:n verkkosivuilla osoitteessa

9 9 olevan arvon alentumista siten, että se poistetaan taseesta. TLTRO-raportoinnissa luottotappioiden/arvonalennusten lainakantaa kasvattava (+) tai pienentävä (-) nettovaikutus on ilmoitettava. Luottotappiot/arvonalennukset ovat välttämätön lisä nettoluotonantoon siirryttäessä alkukannasta loppukantaan. Taseessa olevaan lainakantaan liittyvien luottotappioiden/arvonalennusten ilmoittamisessa voidaan käyttää pohjana asetuksen EKP/2013/33 liitteen 1 osan 4 vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi koottuja tietoja taulukon 1A kohdasta 2. Taseesta poistamattomiin arvopaperistettuihin tai muulla tavalla siirrettyihin lainoihin liittyvien luottotappioiden/arvonalennusten erottamiseksi muista tarvitaan kuitenkin tietoja rahalaitosten omista tietokannoista. Jos rahalaitos ilmoittaa tasetilastoissaan lainat nettomääräisinä (eli vähentää lainoista arvonalennukset), sen huomioon otettavassa lainakannassa (kohdat 1 ja 4) on jo periaatteessa mukana arvonalennusten vaikutus. Vastapuolet, jotka ilmoittavat arvonalentumiset kohdissa 1.3 ja 4.3, ottavat luottotappioissa/arvonalennuksissa huomioon ongelmalainoista tehtyjen arvonalennusten purkamisen sekä mahdolliset arvonalentumisten yli menevät tappiot. Kun lainoja arvopaperistetaan tai muulla tavoin siirretään, luottotappioissa/arvonalennuksissa raportoidaan näistä lainoista tehtyjen arvonalentumisten suuruinen muutos, jonka etumerkki on vastakkainen. Näin otetaan huomioon arvonalennusten ja nettolainanannon muutokset taseessa. Sen sijaan arvonalentumisten muutoksia kuten uusia lainoihin liittyviä arvonalentumisia tai arvonalentumisten vapautumista esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yhteydessä ei kirjata TLTRO-raportointipohjaan luottotappioina/arvonalennuksina, sillä TLTRO-raportoinnissa lainoja tarkastellaan bruttomääräisinä. 11 Taseesta poistamattomiin arvopaperistettuihin tai muulla tavalla siirrettyihin lainoihin liittyviä luottotappioita/arvonalennuksia ei ole pakko erottaa muista, jos näistä lainoista tehtyjä arvonalentumisia koskevia tietoja ei ole erikseen rahalaitosten omissa tietokannoissa. Vastapuolet, jotka ilmoittavat lainat nettomääräisinä (eli vähentävät lainoista arvonalentumiset) mutta eivät raportoi arvonalentumisia kohdissa 1.3 ja 4.3, kirjaavat luottotappioina/arvonalennuksina arvonalentumisten muutokset kuten uudet lainoihin liittyvät arvonalentumiset ja arvonalentumisten vapautumiset esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yhteydessä. 12 Taseesta poistamattomiin arvopaperistettuihin tai muulla tavalla siirrettyihin lainoihin liittyviä luottotappioita/arvonalennuksia ei ole pakko erottaa muista, jos näistä lainoista tehtyjä arvonalentumisia koskevia tietoja ei ole erikseen rahalaitosten omissa tietokannoissa. Samaten ilmoitetaan arvonmuutokset, jotka johtuvat kauppahinnan ja lainan jäljellä olevan nimellisarvon eroista, kun lainoja arvopaperistetaan tai muulla tavalla siirretään. Kauppahinnan ja kaupantekohetken nimellisarvon erotus ilmoitetaan, jos se on tiedossa. 11 Tässä poiketaan asetuksen EKP/2013/33 raportointivaatimuksista. 12 Tässä seurataan asetuksen EKP/2013/33 raportointivaatimuksia rahalaitoksille, jotka kirjaavat lainat taseeseen nettomääräisinä.

10 10 Lisätietoja on asetuksen EKP/2013/33 liitteen II osassa 4 ja tasetilastokäsikirjan ( Manual on MFI balance sheet statistics ) osiossa Luokitusmuutokset (3.2C) Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki muut lainakantaan vaikuttavat muutokset, jotka eivät liity nettolainanantoon, lukuun ottamatta muutoksia taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kannassa. Näiden muutosten ilmoittamista ei ole edellytetty asetuksessa EKP/2013/33, ja yleensä vain niiden yhteisvaikutus arvioidaan makrotaloustilastoja varten. TLTRO-raportoinnissa luokitusmuutokset ovat välttämätön lisä nettoluotonantoon sirryttäessä alkukannasta loppukantaan. Taseessa olevaa lainakantaa koskevat muutokset ilmoitetaan lukuun ottamatta muutoksia taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kannassa. Raportoinnissa noudatetaan yleistä muutostietojen raportointitapaa, jonka mukaan lainakantoja kasvattavat muutokset kirjataan plusmerkkisinä (+) ja lainakantoja supistavat muutokset miinusmerkkisinä (-). i. Lainanottajien sektoriluokituksen tai kotipaikan muuttumisesta johtuvat raportoitavan lainakannan muutokset, jotka eivät ole nettoluotonantoa, ilmoitetaan tässä. 13 ii. Instrumenttiluokkien muutokset saattavat vaikuttaa indikaattoreihin, jos esimerkiksi velkapapereita luokitellaan lainoiksi (jolloin lainakanta kasvaa) tai päinvastoin. iii. Myös raportointivirheiden korjaamisesta voi aiheutua tässä ilmoitettavia muutoksia. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn tai konsernin uudelleenjärjestelyyn fuusion, yritysoston tai jakautumisen yhteydessä liittyvät lainojen siirrot ilmoitetaan kohdassa 3.1.B. TLTRO-ryhmien muutokset eivät edellytä luokitusmuutoksia, sillä ryhmän muuttuessa koko raportointipohja toimitetaan uudelleen ja siinä ilmoitetaan uuden ryhmän tiedot. Lisätietoja on tasekäsikirjan osiossa Luokitusmuutoksia kirjattaessa tulee kuitenkin muistaa TLTRO-raportoinnin ja taseraportoinnin erot. 13 Joulukuussa 2014 tapahtuvassa luokitusmuutoksessa ei-rahoitussektorin yritysten holdingyhtiöt luokitellaan rahoituslaitoksiksi. Tämän muutoksen vaikutukset ilmoitetaan kohdassa 3.2C.

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2003O0002 FI 17.02.2005 001.001 1 Tämä asiakir on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003,

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 13.3.2015 L 68/69 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2014 inform.pwc.com October 2014 February 2014 pwc.com/ifrs inform.pwc.com Stay informed. Visit inform.pwc.com PwC:n IFRS-julkaisuja Alla on esimerkkejä PwC-ketjun

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 212 Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali Korkomarginaali (vasen asteikko) 1.6 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) % % 2. 1. 2.1 1.2 1.8 1. 1.5.8 1.2.6.9..6.2.3.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012 Stay informed. Visit www.pwcinform.com March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit www.pwcinform.com www.pwc.com/ifrs

Lisätiedot

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA 22.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 342/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS, annettu 21 päivänä

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Laadintaperiaatteet 1 (14)

Laadintaperiaatteet 1 (14) 1 (14) Laadintaperiaatteet Seuraavassa esitetään Nesteen konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laadintaperiaatteet. Niitä on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2011O0014 FI 03.01.2013 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011,

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 211 Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Velkapaperit Osakkeet Rahasto-osuudet Talletukset Muut saamiset Rahasto-osuusvelka

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 15 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot