Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä."

Transkriptio

1 2002O0007 FI Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista vuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2002/7) (2002/967/EY) (EYVL L 334, , s. 24) Muutettu: virallinen lehti N:o sivu päivämäärä M1 M2 M3 M4 Euroopan keskuspankin suuntaviivat 2006/43/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2005 Euroopan keskuspankin suuntaviivat 2006/312/EY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2006 Euroopan keskuspankin suuntaviivat 2007/771/EY, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007 Euroopan keskuspankin suuntaviivat 2008/758/EY, annettu 26 päivänä elokuuta 2008 L L L L

2 2002O0007 FI B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista vuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2002/7) (2002/967/EY) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Euroopan keskuspankki (EKP) tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi kattavat ja luotettavat tiedot vuosittaisesta rahoitustilinpidosta euroalueen institutionaalisten sektorien sekä muun maailman osalta. (2) Perussäännön 5.1 artiklan mukaan EKP kerää EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. Perussäännön 5.2 artiklan mukaan kansalliset keskuspankit hoitavat siinä määrin kuin mahdollista 5.1 artiklassa kuvattuja tehtäviä. (3) Muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit keräävät osan euroalueen vuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien EKP:n tilastovaatimuksien täyttämiseksi tarvittavista tiedoista. Tämän vuoksi eräät näiden suuntaviivojen perusteella suoritettavista tehtävistä edellyttävät yhteistyötä EKPJ:n ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä perussäännön 5.1 artiklan ja Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 1 ) 4 artiklan mukaisesti. (4) Yhdenmukaisuuden vuoksi euroalueen vuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien EKP:n vaatimusten tulisi perustua niin pitkälle kuin mahdollista yhteisön tilastotietoja koskeviin standardeihin, joista on säädetty Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2223/96 ( 2 ) (EKT 95), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 ( 3 ). (5) Rahoitustilinpitoa koskevat tiedot johdetaan eri tilastoista, ja osa vuosittaisista tiedoista on arvioita. Tilastoja koskevien tiedonkeruujärjestelmien puutteiden ja resurssipulan vuoksi on mahdollista, että näiden suuntaviivojen noudattamisesta saatetaan joutua myöntämään poikkeuksia lukuun ottamatta niitä tietoja, joista on olemassa luotettava arvio. (6) Kansalliset keskuspankit toimittavat luottamukselliset tilastotiedot EKP:lle siltä osin kuin on tarpeen EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi. Luottamuksellisten tietojen toimittamisesta säädetään asetuksen (EY) N:o 2533/98 sekä Euroopan keskuspankin kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamista koskevista yhteisistä säännöistä ( 1 ) EYVL L 318, , s. 8. ( 2 ) EYVL L 310, , s. 1. ( 3 ) EYVL L 58, , s. 1.

3 2002O0007 FI B ja vähimmäisvaatimuksista 22 päivänä joulukuuta 1998 annetuissa suuntaviivoissa EKP/1998/NP28 ( 1 ). (7) On tarpeen säätää tehokkaasta menettelystä, jonka mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, edellyttäen, että näillä muutoksilla ei muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Menettelyä sovellettaessa otetaan huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkökannat. Kansalliset keskuspankit voivat ehdottaa teknisiä muutoksia liitteisiin tilastokomiteassa. (8) Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä, ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT: 1 artikla Määritelmät Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan: 1. rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla jäsenvaltiota, joka on ottanut euron käyttöön; 2. uudella rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla jäsenvaltiota, josta tulee rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio näiden suuntaviivojen voimaantulon jälkeen; 3. euroalueella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muodostamaa talousaluetta ja EKP:a. 2 artikla Kansallisten keskuspankkien tilastoihin liittyvät tiedonantovelvollisuudet 1. Kansallisten keskuspankkien on annettava EKP:lle tietoja rahoitusvaroista ja veloista liitteessä I täsmennetyllä tavalla vuosittain. Tietojen on oltava EKT 95:ssä esitettyjen periaatteiden ja määritelmien mukaisia, ellei liitteessä I toisin täsmennetä. Niitä ei saa oikaista kausivaihtelujen tai työpäiväkorjausten huomioon ottamiseksi. Mikäli ei ole saatavilla riittäviä lähdetilastoja, joista kyettäisiin johtamaan tietoja tiettyjä rahoitusvaroja ja velkoja varten, kansallisten keskuspankkien on toimitettava parhaat arviot euroalueen yhteenlaskettuja tilastoja varten. Kansallisten keskuspankkien on toimitettava erilliset tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123 ja S.124, tai jos ne eivät pysty keräämään erillisiä tietoja, yhdistetyt tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123+S Liitteessä I olevissa taulukoissa 1 ja 2 yksilöityjen tietojen toimittaminen aloitetaan huhtikuussa Liitteessä I olevissa taulukoissa 3 5 yksilöityjen tietojen toimittaminen aloitetaan huhtikuussa Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien osalta tiedonantovaatimukset ovat seuraavat: a) Kaikkien institutionaalisista sektoreista ja tärkeimmistä institutionaalisista alasektoreista (S.11, S , S.123, S.124, S.125, S.13 ja S.14+15) sekä ulkomaista (S.2) annettavien tietojen, sellaisina kuin ne on yksilöity liitteessä I olevissa taulukoissa 1 ja 2, lukuun ottamatta vastinsektoria koskevia tietoja, tulee kattaa ( 1 ) Julkaistu Euroopan keskuspankin säädösten ja oikeudellisten asiakirjojen julkaisemisesta 10 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn päätöksen EKP/2000/12 liitteessä III (EYVL L 55, , s. 72).

4 2002O0007 FI i) siirtosummien osalta vuoden 1997 neljännen neljänneksen ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso, ja ii) taloustoimien osalta vuoden 1998 ensimmäisen neljänneksen ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso. b) Institutionaalisten sektoreiden ja tärkeimpien institutionaalisten alasektoreiden (S.11, S , S.123, S.124, S.125, S.13 ja S.14+15) sekä ulkomaiden (S.2) vastinsektoreita koskevien tietojen, sellaisina kuin ne on täsmennetty liitteessä I olevissa taulukoissa 1 5, tulee kattaa i) siirtosummien osalta vuoden 1998 neljännen neljänneksen ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso, ja ii) taloustoimien osalta vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso. c) Tietojen, jotka koskevat liitteessä I olevissa taulukoissa 1 ja 2 täsmennettyjä julkisyhteisöjen alasektoreita (S.1311, S.1312, S.1313 ja S.1314), tulee kattaa i) siirtosummien osalta vuoden 1998 neljännen neljänneksen ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso, ja ii) taloustoimien osalta vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso. d) Liitteessä I oleviin taulukoihin 3 5 sisältyvän vastinsektorin Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevat ja liitteessä I olevan taulukon 1 rivillä 36 mainitun erän Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet liikkeeseen laskevan sektorin tulee sisältää tiedot, jotka kattavat uudet rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot. Kunkin uuden rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion osalta tiedot tulee sisällyttää tilastoihin ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen siitä lähtien, kun jäsenvaltiosta tulee rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio, seuraavasti: i) mikäli uusi rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio oli EU:n jäsenvaltio jo vuonna 1999, tiedot on oltava saatavilla ainakin vuoden 1999 ensimmäiseltä alkaen, ja ii) mikäli uusi rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio ei ollut EU:n jäsenvaltio vielä vuonna 1999, tiedot on oltava saatavilla sen vuoden ensimmäiseltä alkaen, jona jäsenvaltio liittyi EU:iin. 4. Uusien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien osalta tiedonantovaatimukset ovat 3 kohdasta poiketen seuraavat: a) Niiden uusien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden osalta, jotka olivat EU:n jäsenvaltioita vuonna 1999, kaikkien liitteessä I olevissa taulukoissa 1 5 yksilöityjen rahoitusvaroja ja velkoja koskevien tietojen tulee kattaa vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso. b) Niiden uusien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät olleet EU:n jäsenvaltioita vuonna 1999, kaikkien liitteessä I olevissa taulukoissa 1 5 yksilöityjen rahoitusvaroja ja velkoja koskevien tietojen tulee kattaa sen vuoden ensimmäisen neljänneksen, jona jäsenvaltio liittyi EU:iin, ja sen vuosineljänneksen, jolta tiedot annetaan, välinen ajanjakso.

5 2002O0007 FI c) Liitteessä I oleviin taulukoihin 3 5 sisältyvän vastinsektorin Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevat ja liitteessä I olevan taulukon 1 rivillä 36 mainitun erän Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet liikkeeseen laskevan sektorin tulee sisältää tiedot, jotka kattavat muut uudet rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot. Kunkin muun uuden rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion osalta tiedot tulee sisällyttää tilastoihin ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen siitä lähtien, kun jäsenvaltiosta tulee rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio. EKPJ:n tilastokomitea yksilöi täsmälliset tiedonantovaatimukset 3 kohdan d alakohdassa vahvistettujen tiedonantovaatimusten mukaisesti. 5. Kaikki 3 kohdan d alakohdassa ja 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa parhaiden edellytysten mukaan. 6. Tietoihin on liitettävä lisäselvitykset viimeisimmän vuosineljänneksen aikaisista merkittävistä yksittäisistä tapahtumista ja tehtyjen korjauksien syistä, jos tällaisista merkittävistä yksittäisistä tapahtumista tai korjauksista johtuvat muutokset tietoihin ovat suuruusluokaltaan vähintään 0,2 prosenttia euroalueen vuosittaisesta bruttokansantuotteesta tai jos EKP pyytää tällaisia selvityksiä. B 3 artikla Tilastoihin liittyvät EKP:n tiedonantovelvollisuudet EKP antaa kansallisille keskuspankeille euroalueen vuosittaista rahoitustilinpitoa koskevat tiedot, jotka EKP kerää ja julkaisee kuukausikatsauksessaan. 4 artikla Toimitusajat B 1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut tiedot toimitetaan EKP:lle viimeistään 110 kalenteripäivän kuluessa sen vuosineljänneksen päättymisestä, jota tiedot koskevat. 2. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut tiedot annetaan kansallisille keskuspankeille viimeistään seuraavana EKP:n työpäivänä sen jälkeen kun EKP on viimeistellyt tiedot julkaisemista varten. 5 artikla Yhteistyö toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa 1. Silloin kun muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit antavat osan 2 artiklassa tarkoitetuista tiedoista tai kaikki tiedot, kansalliset keskuspankit pyrkivät sopimaan näiden viranomaisten kanssa tarkoituksenmukaisista yhteistyömenettelyistä, jotta voidaan varmistaa pysyvä järjestely tietojen antamista varten EKP:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, ellei tällaisesta järjestelystä ole jo sovittu kansallisen lainsäädännön perusteella. 2. Mikäli kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön yhteydessä voi täyttää 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä syystä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole antanut kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja kansallinen keskuspankki neuvottelevat kyseisen viranomaisen kanssa siitä, millä tavalla tiedot voidaan toimittaa.

6 2002O0007 FI B 6 artikla Tiedonsiirto ja koodit Kansalliset keskuspankit ja EKP käyttävät liitteessä II täsmennettyjä standardeja 2 ja 3 artiklassa tarkoitetun tiedon siirtämiseen ja koodaamiseen. Tämä vaatimus ei estä muiden tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle käytettävien keinojen käyttämistä vaihtoehtoisesti, niin kuin siitä on sovittu. 7 artikla Laatu 1. EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat ja kehittävät EKP:lle toimitettavan tiedon laatua. 2. EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuksen euroalueen vuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien tietojen laadusta. 3. Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta, niiden yhdenmukaisuutta käytettävien määritelmien kanssa sekä korjausten määrää ja laajuutta. 8 artikla Poikkeukset 1. EKP:n neuvosto myöntää poikkeuksia niille kansallisille keskuspankeille, jotka eivät pysty noudattamaan 2 artiklan mukaisia vaatimuksia. Myönnetyt poikkeukset on lueteltu liitteessä III. 2. Kansallinen keskuspankki, jolle on myönnetty poikkeus tietyksi ajanjaksoksi, ilmoittaa EKP:lle vuosittain niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jotta tiedonantovaatimuksia voitaisiin täydellisesti noudattaa. 3. EKP:n neuvosto tarkastelee poikkeuksia vuosittain. 9 artikla Yksinkertaistettu muutosmenettely EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, etteivät nämä muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tietojen antamisesta aiheutuvaan rasitteeseen. 10 artikla Loppusäännökset 1. Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille. 2. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kaksi päivää niiden antamisen jälkeen. 3. Nämä suuntaviivat julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

7 2002O0007 FI LIITE I TIETOJEN ANTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET Taulukko 1 Rahoitusvarat konsolidoimattomina, paitsi julkisyhteisöjen alasektoreiden (S.1311, S.1312, S.1313 ja S.1314) rahoitusvarat konsolidoituina ( 1 ) Siirtosummat (AF) ja taloustoimet (F) ( 2 ) A B C D E F G H I J K L M N Velkojasektori Rahoitusinstrumentti Velallissektori/sijaintipaikka Koko kansantalous (S.1) Yritykset (S.11) Rahalaitokset (S S.122) Muut rahoituslaitokset sekä rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S S.124) (*) Muut rahoituslaitokset kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.123) (*) Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.124) (*) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Julkisyhteisöt (S.13) Valtionhallinto (S.1311) Osavaltiohallinto (S.1312) Paikallishallinto (S.1313) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ( 3 ) (S.14+- S.15) Ulkomaat (S.2) 1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (AF.1) 2 Käteisraha ja talletukset (AF.2) 3 Käteisraha (AF.21) 4 Talletukset (AF.22+AF.29) 5 Kotimaassa olevilla (S.1)

8 2002O0007 FI Rahalaitoksissa (S.121+S.122) 7 Muissa kuin rahalaitoksissa 8 Ulkomailla olevilla (S.2) 9 Lyhytaikaiset velkapaperit (AF.331) 10 Yritysten liikkeeseen laskemat (S.11) 11 Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat (S.12) 12 Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat (S.125) 13 Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat (S.2) 14 Pitkäaikaiset velkapaperit (AF.332) A B C D E F G H I J K L M N

9 2002O0007 FI Yritysten liikkeeseen laskemat (S.11) 16 Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat (S.12) 17 Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat (S.125) 18 Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat (S.2) 19 Johdannaiset (AF.34) 20 Lyhytaikaiset lainat (AF.41) 21 Yrityksille myönnetyt (S.11) 22 Vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille myönnetyt (S.125) 23 Kotitalouksille ja kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille myönnetyt ( 3 ) (S.14+S.15) 24 Pitkäaikaiset lainat (AF.42) A B C D E F G H I J K L M N

10 2002O0007 FI Yrityksille myönnetyt (S.11) 26 Vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille myönnetyt (S.125) 27 Kotitalouksille ja kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille myönnetyt ( 3 ) (S.15+S.15) 28 Osakkeet ja osuudet (AF.5) 29 Yritysten liikkeeseen laskemat (S.11) 30 Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat (S.12) 31 Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat (S.125) 32 Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat (S.2) 33 Noteeratut osakkeet (AF.511) A B C D E F G H I J K L M N

11 2002O0007 FI A B C D E F G H I J K L M N 34 Noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet (AF.512+AF.513) 35 Rahasto-osuudet (AF.52) 36 Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet 37 Kotitalouksien osuus henki- ja eläkevakuutusrahastoista (AF.61) 38 Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista (AF.611) 39 Kotitalouksien osuus eläkevakuutusrahastoista (AF.612) 40 Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu (AF.62) 41 Muut saamiset ja velat (AF.7) ( 1 ) EKT 95:n koodeja käytetään institutionaalisten sektoreiden (EKT 95:n 2 luku), rahoitustaloustoimien (EKT 95:n 5 luku) ja siirtosummien (EKT 95:n 7 luku) luokittelemiseksi. ( 2 ) Tietojen antamista koskevat vaatimukset ovat siirtosummien ja taloustoimien osalta samat, paitsi monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (AF.1) osalta esitettävänä ulkomaan saamiseränä, jota vaaditaan vain taloustoimien osalta. ( 3 ) Alaviite ei koske suomenkielistä versiota. (*) Kansalliset keskuspankit toimittavat 2 artiklan 1 kohdan mukaan erilliset tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123 ja S.124, tai jos ne eivät pysty keräämään erillisiä tietoja, ne toimittavat yhdistetyt tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123+S.124.

12 2002O0007 FI Rahoitusinstrumentti Velkojasektori/sijaintipaikka 1 Käteisraha ja talletukset (AF.2) 2 Käteisraha (AF.21) 3 Talletukset (AF.22+AF.29) 4 Lyhytaikaiset velkapaperit (AF.331) 5 Pitkäaikaiset velkapaperit (AF.332) 6 Johdannaiset (AF.34) Taulukko 2 Velat konsolidoimattomina, paitsi julkisyhteisöjen alasektoreiden (S.1311, S.1312, S.1313 ja S.1314) velat konsolidoituina ( 1 ) Siirtosummat (AF) ja taloustoimet (F) ( 2 ) A B C D E F G H I J K L M N Velallissektori Koko kansantalous (S.1) Yritykset (S.11) Rahalaitokset (S S.122) Muut rahoituslaitokset kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot; rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S S.124) (*) Muut rahoituslaitokset kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.123) (*) Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.124) (*) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Julkisyhteisöt (S.13) Valtionhallinto (S.1311) Osavaltiohallinto (S.1312) Paikallishallinto (S.1313) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ( 3 ) (S.14+- S.15) Ulkomaat (S.2)

13 2002O0007 FI Lyhytaikaiset lainat (AF.41) 8 Kotimaassa olevien myöntämät (S.1) 9 Rahalaitosten myöntämät (S.121+S.122) 10 Muiden kuin rahalaitosten myöntämät 11 Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät (S.125) 12 Ulkomailla olevien myöntämät (S.2) 13 Pitkäaikaiset lainat (AF.42) 14 Kotimaassa olevien myöntämät (S.1) 15 Rahalaitosten myöntämät (S.121+S.122) 16 Muiden kuin rahalaitosten myöntämät A B C D E F G H I J K L M N

14 2002O0007 FI Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät (S.125) 18 Ulkomailla olevien myöntämät (S.2) 19 Osakkeet ja osuudet (AF.5) 20 Noteeratut osakkeet (AF.511) 21 Noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet (AF.512+AF.513) 22 Rahasto-osuudet (AF.52) 23 Kotitalouksien osuus henki- ja eläkerahastoista (AF.61) 24 Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista (AF.611) A B C D E F G H I J K L M N

15 2002O0007 FI A B C D E F G H I J K L M N 25 Kotitalouksien osuus eläkevakuutusrahastoista (AF.612) 26 Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu (AF.62) 27 Muut saamiset ja velat (AF.7) 28 Nettorahoitusvarallisuus ( 4 ) ( 1 ) EKT 95:n koodeja käytetään taulukoissa 1 4 institutionaalisten sektoreiden (EKT 95:n 2 luku), rahoitustaloustoimien (EKT 95:n 5 luku) ja siirtosummien (EKT 95:n 7 luku) luokittelemiseksi. ( 2 ) Tietojen antamista koskevat vaatimukset ovat siirtosummien ja taloustoimien osalta samat. ( 3 ) Alaviite ei koske suomenkielistä versiota. ( 4 ) Tai nettoluotonanto/nettoluotonotto taloustoimien osalta. (*) Kansalliset keskuspankit toimittavat 2 artiklan 1 kohdan mukaan erilliset tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123 ja S.124, tai jos ne eivät pysty keräämään erillisiä tietoja, ne toimittavat yhdistetyt tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123+S.124.

16 2002O0007 FI Taulukko 3 Konsolidoimattomat talletukset Siirtosummat (AF.22+AF.29) ja taloustoimet (F.22+F.29) ( 1 )( 2 ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Velkoja Velallinen S.11 lella olevat Yhteensä S S.122 Kotimaassa olevat S S.12-4 (*) S (*) S (*) S.125 S.13 S.14+- S.15 Yhteensä Yhteensä Ulkomailla olevat S.11 2 Yhteensä S S.12- S S.12-4 (*) S.12-3 (*) S.12-4 (*) S.125 S.13 S.14+- S.15 Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevat Euroalueen ulkopuo- 1 Yhteensä 2 S.11 3 S S.122 Kotimaassa olevat 4 S S.124 (*) 5 S.123 (*) 6 S.124 (*) 7 S S.13 ( 1 ) EKT 95:n koodeja käytetään institutionaalisten sektoreiden (EKT 95:n 2 luku), rahoitustaloustoimien (EKT 95:n 5 luku) ja siirtosummien (EKT 95:n 7 luku) luokittelemiseksi. ( 2 ) Tietojen antamista koskevat vaatimukset ovat siirtosummien ja taloustoimien osalta samat. (*) Kansalliset keskuspankit toimittavat 2 artiklan 1 kohdan mukaan erilliset tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123 ja S.124, tai jos ne eivät pysty keräämään erillisiä tietoja, ne toimittavat yhdistetyt tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123+S.124.

17 2002O0007 FI Taulukko 4 Konsolidoimattomat lyhytaikaiset lainat Siirtosummat (AF.41) ja taloustoimet (F.41) ( 1 )( 2 ) A B C D E F G H I Velkoja 1 Yhteensä 2 Velallinen Yhteensä 3 S.11 4 S S S Kotimaassa olevat S.124 (*) 6 S.123 (*) 7 S.124 (*) 8 S S S.14+S Yhteensä Yhteensä 13 S S S.122 Muissa rahaliittoon 15 S osallistu- S.124 (*) Ulkomailla olevat 16 vissa maissa S.123 (*) 17 olevat S.124 (*) 18 S S S.14+S Euroalueen ulkopuolella olevat Yhteensä S.11 S.121+S.122 S S.124 (*) Kotimaassa olevat S.123 (*) S.124 (*) S.125 S.13 S.14+S.15 ( 1 ) EKT 95:n koodeja käytetään institutionaalisten sektoreiden (EKT 95:n 2 luku), rahoitustaloustoimien (EKT 95:n 5 luku) ja siirtosummien (EKT 95:n 7 luku) luokittelemiseksi. ( 2 ) Tietojen antamista koskevat vaatimukset ovat siirtosummien ja taloustoimien osalta samat. (*) Kansalliset keskuspankit toimittavat erilliset tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123 ja S.124, tai jos ne eivät pysty keräämään erillisiä tietoja, ne toimittavat yhdistetyt tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123+S.124.

18 2002O0007 FI Taulukko 5 Konsolidoimattomat pitkäaikaiset lainat Siirtosummat (AF.42) ja taloustoimet (F.42) ( 1 )( 2 ) A B C D E F G H I Velkoja 1 Yhteensä 2 Velallinen Yhteensä 3 S.11 4 S S S Kotimaassa olevat S.124 (*) 6 S.123 (*) 7 S.124 (*) 8 S S S.14+S Yhteensä Yhteensä 13 S S S.122 Muissa rahaliittoon 15 S osallistu- S.124 (*) Ulkomailla olevat 16 vissa maissa S.123 (*) 17 olevat S.124 (*) 18 S S S.14+S Euroalueen ulkopuolella olevat Yhteensä S.11 S.121+S.122 S S.124 (*) Kotimaassa olevat S.123 (*) S.124 (*) S.125 S.13 S.14+S.15 ( 1 ) EKT 95:n koodeja käytetään institutionaalisten sektoreiden (EKT 95:n 2 luku), rahoitustaloustoimien (EKT 95:n 5 luku) ja siirtosummien (EKT 95:n 7 luku) luokittelemiseksi. ( 2 ) Tietojen antamista koskevat vaatimukset ovat siirtosummien ja taloustoimien osalta samat. (*) Kansalliset keskuspankit toimittavat erilliset tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123 ja S.124, tai jos ne eivät pysty keräämään erillisiä tietoja, ne toimittavat yhdistetyt tiedot institutionaalisista alasektoreista S.123+S.124.

19 2002O0007 FI M4 LIITE II Tiedonsiirto ja koodit Kansalliset keskuspankit käyttävät 2 artiklan mukaiseen tilastotietojen sähköiseen siirtämiseen EKPJ:n toimittamaa järjestelmää, joka toimii ESCB-net-televiestintäverkossa. Tilastotietojen vaihtoa varten on kehitetty tilastosanomamuoto Gesmes/TS. Jokainen aikasarja koodataan alla esitettyjä yhdenmukaistetun kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaisia koodeja (IEA-koodit) käyttämällä. IEA-koodit Numero Nimi Kuvaus Koodiluettelo 1 Raportointitiheys Ilmoittaa raportoitujen sarjojen tiheyden 2 Viitealue Tiedot antavan jäsenvaltion aakkosnumeerinen 2-merkkinen ISOmaakoodi 3 Sopeutusindikaattori Ilmoittaa, onko aikasarjoihin tehty esim. kausivaihtelusta ja/tai pankkipäivien määrästä johtuvia korjauksia 4 Arvottaminen Antaa tietoja hinnan arvostamisesta 5 Taloustoimi Määrittelee tililajin (eli taseet, rahoitustoimet ja muut virtatiedot) 6 Varat Ilmoittaa rahoitusvarojen tai -velkojen luokan 7 Sektori Yksilöi tietoja antavan institutionaalisen sektorin CL_FREQ CL_AREA_EE CL_ADJUSTMENT CL_ESA95TP_PRICE CL_ESA95TP_TRANS CL_ESA95TP_ASSET CL_ESA95TP_SECTOR 8 Vastasektorin alue Yksilöi vastasektorin sijaintipaikan CL_AREA_EE 9 Vastasektori Yksilöi vastasektorin institutionaalisen sektorin 10 Debet/kredit Yksilöi varat tai velat (niiden muutokset) CL_ESA95TP_SECTOR CL_ESA95TP_DC_AL 11 Konsolidointi Ilmoittaa konsolidoinnin tilan CL_ESA95TP_CONS 12 Denominaatio Mittayksikkö CL_ESA95TP_DENOM 13 Loppuliite Yksilöi suuntaviivoihin EKP/2002/ 7 sisältyvät taulukot CL_ESA95TP_SUFFIX

20 2002O0007 FI LIITE III LIITTEESSÄ I OLEVISSA TAULUKOISSA 1 5 LUETELTUJA AIKASARJOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET ( 1 ) 1. Tämänhetkiset tiedot ( 2 ) BELGIA 3/3-6/L-U 3/7/L, U Ulkomailla olevien talletukset rahalaitoksiin, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, muihin rahoituslaitoksiin sekä rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan Ulkomailla olevien talletukset vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin, eriteltyinä vastinalueen mukaan Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 4/12, 13, 15-21/A-H Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä julkisyhteisöjen ulkomailla oleville myöntämät lyhytaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan 5/12-21/A-H Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä julkisyhteisöjen ulkomailla oleville myöntämät pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan SAKSA 1/9, 14/B, H, M Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien hallussa olevat lyhyt- ja pitkäaikaiset velkapaperit 1/33/B, H, M Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien hallussa olevat noteeratut osakkeet Vuoden 2006 kolmas 1/33/N Ulkomailla olevien hallussa olevat noteeratut osakkeet 1/34/A, B, H, M, N Koko kansantalouden, yritysten, julkisyhteisöjen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet 1/37/N Ulkomailla olevien hallussa oleva kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista 1/38, 39/M Kotitalouksien hallussa oleva kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja kotitalouksien hallussa oleva kotitalouksien osuus eläkerahastoista ( 1 ) Alaviite ei koske suomenkielistä versiota. ( 2 ) Tämänhetkisiä tietoja koskevat poikkeukset sisältävät automaattisesti vastaavat historiatietoja koskevat poikkeukset. ( 3 ) Tämän sarakkeen vuosineljänneksillä tarkoitetaan niitä vuosineljänneksiä, jolloin ensimmäinen tiedonsiirto tapahtuu. Ensimmäiseen tiedonsiirtoon sovelletaan 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyä toimitusaikaa.

21 2002O0007 FI Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 1/38, 39/N Ulkomailla olevien hallussa oleva kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja ulkomailla olevien hallussa oleva kotitalouksien osuus eläkerahastoista 2/20/N 2/21/N 2/23-25/N 2/26/N 4/3-21/B, H 4/12-21/G 5/3-21/B, H 5/12-21/G ESPANJA 1/19/A-E, G, N 2/6/A, C, D, F, N RANSKA 1/36/A-H, M, N 2/8/A, B, D, F, G, M Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat ja koko kansantalouden hallussa olevat noteeratut osakkeet Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat ja koko kansantalouden hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista ulkomailla olevien velkana Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu ulkomailla olevien velkana Yritysten ja julkisyhteisöjen kotimaassa ja ulkomailla oleville myöntämät lyhytaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ulkomailla oleville myöntämät lyhytaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan Yritysten ja julkisyhteisöjen kotimaassa ja ulkomailla oleville myöntämät pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ulkomailla oleville myöntämät pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien saamisena Johdannaiset koko kansantalouden, rahalaitosten, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten sekä ulkomailla olevien velkana Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat rahamarkkina-rahastojen rahasto-osuudet, jotka ovat koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien hallussa Kotimaassa olevien koko kansantaloudelle, yrityksille, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille sekä kotitalouksille myöntämät lyhytaikaiset lainat toinen

22 2002O0007 FI /9/F Rahalaitosten rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille myöntämät lyhytaikaiset lainat Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 2/10/A, B, D, F, G, M Muiden kuin rahalaitosten koko kansantaloudelle, yrityksille, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille sekä kotitalouksille myöntämät lyhytaikaiset lainat 2/12/A, D, F Ulkomailla olevien koko kansantaloudelle, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille sekä rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille myöntämät lyhytaikaiset lainat 2/14/A, B, D, F, G, M Kotimaassa olevien koko kansantaloudelle, yrityksille, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille sekä kotitalouksille myöntämät pitkäaikaiset lainat 2/15/F Rahalaitosten rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille myöntämät pitkäaikaiset lainat 2/16/A, B, D, F, G, M Muiden kuin rahalaitosten koko kansantaloudelle, yrityksille, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille sekä kotitalouksille myöntämät pitkäaikaiset lainat 2/18/A, D, F Ulkomailla olevien koko kansantaloudelle, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille sekä rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille myöntämät pitkäaikaiset lainat 3/4/L-O, R-U Muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten hallussa olevat muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevien talletukset, eriteltyinä vastinsektorin mukaan, ja kotimaassa olevien talletukset euroalueen ulkopuolelle 3/7/L, U Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevien talletukset (yhteensä) ja kotimaassa olevien talletukset euroalueen ulkopuolelle 4, 5/2-21/A-B, D-H Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä julkisyhteisöjen kotimaassa oleville ja ulkomailla oleville myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan

23 2002O0007 FI Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) IRLANTI 1/4, 5, 7/A, B, M Talletukset, instrumentit yhteensä, talletukset kotimaassa oleville ja koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien talletukset muihin kuin rahalaitoksiin 1/4/N Ulkomailla olevien hallussa olevat talletukset Vuoden 2006 neljäs 1/9, 14/N Ulkomailla olevien hallussa olevat lyhyt- ja pitkäaikaiset velkapaperit Vuoden 2006 neljäs 1/19/A, B, M Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien saamisena 1/19/N Johdannaiset ulkomailla olevien saamisena Vuoden 2006 neljäs 1/20, 24/A, B, M Koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien myöntämät lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat 1/20, 24/N Ulkomailla olevien myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat Vuoden 2006 neljäs 1/34/A, B, M Koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet 1/33-35/N Ulkomailla olevien hallussa olevat noteeratut osakkeet, noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet sekä rahasto-osuudet 1/37-39/M Kotitalouksien hallussa oleva kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista Vuoden 2006 neljäs 1/40/A, B, M Koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien hallussa olevat vakuutusmaksu- ja korvausvastuut Vuoden 2006 neljäs 1/41/A, B, M Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien saamisena 1/41/N Muut saamiset ja velat ulkomailla olevien saamisena Vuoden 2006 neljäs 2/3/N Talletukset ulkomailla oleville Vuoden 2006 neljäs 2/4, 5/N Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat lyhyt- ja pitkäaikaiset velkapaperit Vuoden 2006 neljäs 2/6/A, B, M Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien velkana 2/6/N Johdannaiset ulkomailla olevien velkana Vuoden 2006 neljäs

24 2002O0007 FI Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 2/7, 8, 10, 13, 14, 16/ A, B, M Koko kansantaloudelle, yrityksille ja kotitalouksille myönnetyt lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat (instrumentti yhteensä, kotimaassa olevien myöntämät lainat ja muiden kuin rahalaitosten myöntämät lainat) 2/7, 13/N Ulkomailla oleville myönnetyt lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat Vuoden 2006 neljäs 2/20, 22/N Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet ja rahasto-osuudet 2/21/A, B, N Koko kansantalouden, yritysten ja ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet 2/23-26/N Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista sekä vakuutusmaksu- ja korvausvastuu ulkomailla olevien velkana Vuoden 2006 neljäs 2/27/A, B, M Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien velkana 2/27/N Muut saamiset/velat ulkomailla olevien velkana Vuoden 2006 neljäs 2/28/A, B, M Koko kansantalouden, yritysten ja kotitalouksien nettorahoitusvaateet (siirtosaamisten osalta) ja nettolainananto/-otto (taloustoimien osalta) 2/28/N Ulkomailla olevien nettorahoitusvaateet (siirtosaamisten osalta) ja nettolainananto/-otto (taloustoimien osalta) Vuoden 2006 neljäs 3/1, 4-8/L-U Ulkomailla olevien talletukset koko kansantalouteen, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, muihin rahoituslaitoksiin, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin sekä julkisyhteisöille, eriteltyinä vastinsektorin ja alueen mukaan 4,5/1-21/A, B, H, I Koko kansantalouden, yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien kotimaassa ja ulkomailla oleville myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan 4, 5/12-21/D-G Muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ulkomailla oleville myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan

25 2002O0007 FI ITALIA 3/3-6/M-T Ulkomailla olevien talletukset rahalaitoksiin, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, muihin rahoituslaitoksiin sekä rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, eriteltyinä vastinsektorin mukaan Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 4/13, 15-20/A-H Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä julkisyhteisöjen ulkomailla oleville myöntämät lyhytaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin mukaan 5/13-20/A-H Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä julkisyhteisöjen ulkomailla oleville myöntämät lyhytaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin mukaan M3 KYPROS 4, 5/2-21/A, B, D-I Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen sekä kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kotimaassa oleville ja ulkomailla oleville myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja alueen mukaan M2 LUXEMBURG 1/3/B, D, G, H, M 1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M Yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien hallussa oleva käteisraha Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien talletukset, instrumentti yhteensä, talletukset kotimaassa oleville, talletukset muihin kuin rahalaitoksiin ja talletukset ulkomailla oleville 1/9, 14/B, D, G, M Yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ja kotitalouksien hallussa olevat lyhyt- ja pitkäaikaiset velkapaperit 1/19/A, B, C, D, G, M, N Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien saamisena

26 2002O0007 FI M2 1/20, 24/A, B, D, G, M 1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ja kotitalouksien myöntämät lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeratut osakkeet, noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet, rahasto-osuudet ja rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 1/37-39/M, N Kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa oleva kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista (AF.61, AF.611, AF.612) 1/40/A, B, C, D, G, H, M, N 1/41/A, B, D, G, M 2/3/A, D, G 2/6/A, B, C, D, G, M, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa olevat vakuutusmaksu- ja korvausvastuut Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä kotitalouksien saamisena Koko kansantalouteen, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin sekä vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin tehdyt talletukset Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien velkana 2/7, 13/A, B, D, G, M Koko kansantaloudelle, yrityksille, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille sekä kotitalouksille myönnetyt lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat (instrumentti yhteensä) 2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M 2/20/N Kotimaassa olevien ja muiden kuin rahalaitosten koko kansantaloudelle, yrityksille, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille, julkisyhteisöille ja kotitalouksille myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet 2/21/A, B, C, D, G, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet

27 2002O0007 FI M2 Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 2/22/N Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahastoosuudet 2/23-24/A, G, N Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista (AF.61) ja kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista (AF.611) koko kansantalouden, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien velkana 2/25/A, B, C, D, G, M, N Kotitalouksien osuus eläkerahastoista koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien velkana 2/26/A, G, N Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu koko kansantalouden, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien velkana 2/27/A, B, D, G, M Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä kotitalouksien velkana 2/28/B, C, D, G, M Yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä kotitalouksien nettorahoitusvaateet (siirtosaamisten osalta) ja nettolainananto/-otto (taloustoimien osalta) 3/1, 4-8/B-U Talletukset koko kansantalouteen, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, muille rahoituksen välittäjille, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin sekä julkisyhteisöille, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan 4, 5/2-21/A, B, D, G, H, I Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, julkisyhteisöjen sekä kotitalouksien kotimaassa ja muualla kuin kotimaassa oleville myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan

28 2002O0007 FI M2 Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) ALANKOMAAT 1/19/A-G, M, N 1/33/A, C-F, N Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien saamisena Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, muiden rahoituslaitosten, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeratut osakkeet 1/34/A-H, M, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet 1/35/A, C-F, N 1/36/A-H, M, N 2/6/A-G, M, N 2/20/A, C-F, N Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, muiden rahoituslaitosten, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten sekä ulkomailla olevien hallussa olevat rahasto-osuudet Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat rahamarkkina-rahastojen rahasto-osuudet, jotka ovat koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien hallussa Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien velkana Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, muiden rahoituslaitosten, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten sekä ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet 2/21/A-H, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen sekä ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet

29 2002O0007 FI Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 2/22/A, C-E, N Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, muiden rahoituslaitosten ja ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahasto-osuudet 3/3-6/L-U Ulkomailla olevien talletukset rahalaitoksiin, muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, muihin rahoituslaitoksiin sekä rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan 3/7/L, U Ulkomailla olevien talletukset vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin, eriteltyinä vastinalueen mukaan 4/12, 13, 15-21/A-H Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä julkisyhteisöjen ulkomailla oleville myöntämät lyhytaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan 5/12-21/A-H Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä julkisyhteisöjen ulkomailla oleville myöntämät pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan ITÄVALTA 1/19/A, C, D, G, N Johdannaiset koko kansantalouden, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien saamisena 1/33/A, C, D, N Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeratut osakkeet 1/34/A, C, D, G, N Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet

30 2002O0007 FI /41/A, C, D, G, N 2/6/A, C, D, G, N 2/20/A, C, D, N 2/21/A, C, D, G, N 2/27/A, C, D, G, N 2/28/A, C, D, G, N PORTUGALI 1/24/A, B Muut saamiset/velat koko kansantalouden, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien saamisena Johdannaiset koko kansantalouden, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien velkana Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten sekä ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet Muut saamiset/velat koko kansantalouden, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien velkana Koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien nettorahoitusvaateet (siirtosaamisten osalta) ja nettolainananto/-otto (taloustoimien osalta) Koko kansantalouden ja yritysten myöntämät pitkäaikaiset lainat Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 1/34/A-H, M, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet 1/41/A-G, M, N 2/16/A, B Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien saamisena Muiden kuin rahalaitosten koko kansantaloudelle ja yrityksille myöntämät pitkäaikaiset lainat neljäs 2/21/A-H, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen sekä ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet

31 2002O0007 FI Tiedonsiirron ensimmäinen ajankohta ( 3 ) 2/27/A-G, M, N Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien velkana 2/28/A-H, M, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien nettorahoitusvarat (siirtosaamisten osalta) ja nettolainananto/-otto (taloustoimien osalta) SUOMI 1/34/A-H, M, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet 1/38, 39/M, N Kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa oleva kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa oleva kotitalouksien osuus eläkerahastoista 1/41/A-G/M, N Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien saamisena 2/21/A-H, N Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen sekä ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet 2/24/A, G, N Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista koko kansantalouden, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien velkana 2/25/A, C-H, M, N Kotitalouksien osuus eläkevakuutusrahastoista koko kansantalouden, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, muiden rahoituslaitosten, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien velkana

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 334/24 FI 11.12.2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU)

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU) FI L 2/34 Euroopan unionin virallinen lehti 7.1.2014 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.5.2003 KOM(2003) 242 lopullinen 2003/0095 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 366/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 159/48 Euroopan unionin virallinen lehti 20.6.2007 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 3.10.2008 C 251/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET EUROOPAN KESKUSPANKKI Suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista. (uudelleenlaadittu)

SUUNTAVIIVAT. EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista. (uudelleenlaadittu) L 2/12 Euroopan unionin virallinen lehti 7.1.2014 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/23)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI C 136/6 SUOSITUKSET EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) 9.7.2002 FI L 179/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1221/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen

Lisätiedot

(EKP/2000/8) laitosten velvollisuudet varantovelvoitteen osalta voidaan selventää.

(EKP/2000/8) laitosten velvollisuudet varantovelvoitteen osalta voidaan selventää. L 229/34 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 9.9.2000 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 28.3.2015 FI L 84/67 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 57/34 27.2.2002 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) ( L 333, 17. joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 1.9.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 228/25 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2009, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kansantalous 2012 Rahoitustilinpito 2012, 1. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kotitalouksien nettorahoitusvarojen vuoden 2011

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 3. neljännes Julkisen sektorin nettorahoitusvarat nousussa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 1. neljännes Julkisen sektorin nettorahoitusvarat lievässä laskussa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2005O0005 FI 01.10.2008 003.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005,

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 4. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat niukasti vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2015 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2015, 1. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat työeläkelaitosten ansiosta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 2. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarojen kasvu jatkui vuoden 2017 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14. 19.6.2015 L 154/15 SUUNTAVIIVAT EUROOAN KESKUSANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/948, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EK/2013/7 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 276/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.10.2008 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI

Lisätiedot

4.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus (EY/2533/98) EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja

4.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus (EY/2533/98) EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Raha- ja pankkitilastointi Sisällysluettelo 4 Raha- ja pankkitilastointi 4.1 Yleiset asetukset 4.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus (EY/2533/98) EKP:n

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 1. neljännes Työeläkelaitokset vetivät julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvuun vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 2. neljännes Julkisen sektorin nettorahoitusvarat nousussa vuoden 2016 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.2.2001 KOM(2001) 100 lopullinen 2001/0056 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 3. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat edelleen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät 5.7.2014 L 198/7 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 22.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 103/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010, ehdotuksesta

Lisätiedot

Rahoitustilinpito 2011

Rahoitustilinpito 2011 Kansantalous 212 Rahoitustilinpito Kotitalouksien rahoitusvarat supistuivat hallussapitotappioiden myötä vuonna Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 218 miljardia euroa vuoden lopussa. Rahoitusvarat vähenivät

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Rahoitustilinpito 2012

Rahoitustilinpito 2012 Kansantalous 213 Rahoitustilinpito 212 Kotitalouksien nettorahoitusvarat hupenivat vuonna 212 Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 22,2 miljardia euroa vuoden 212 lopussa. Rahoitusvarat kasvoivat vuoden

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2010, 1. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus nousi hieman vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu

Lisätiedot

Rahoitustilinpito 2013

Rahoitustilinpito 2013 Kansantalous 214 Rahoitustilinpito 213 Kotitalouksien varallisuus kasvoi vuonna 213 Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 252 miljardia euroa ja muut varat 413 miljardia euroa vuoden 213 lopussa. Rahoitusvarojen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 15.8.2002 L 220/67 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2015, 4. neljännes Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) L 15/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.1.2009 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32)

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2012, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 6,6 miljardia euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kansantalous 2011 Rahoitustilinpito 2010, 4. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kotitalouksien nettorahoitusvarat kohosivat vuoden 2010 lopussa 105,2 miljardiin

Lisätiedot

Rahoitustilinpito 2014

Rahoitustilinpito 2014 Kansantalous 215 Rahoitustilinpito 214 Kotitalouksien varallisuuden kasvu oli hallussapitovoittojen varassa vuonna 214 Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 262 miljardia ja muut varat 42 miljardia euroa

Lisätiedot

(EYVL L 318, , s. 8) N:o sivu päivämäärä M1 Neuvoston asetus (EY) N:o 951/2009, annettu 9 päivänä lokakuuta L

(EYVL L 318, , s. 8) N:o sivu päivämäärä M1 Neuvoston asetus (EY) N:o 951/2009, annettu 9 päivänä lokakuuta L 1998R2533 FI 08.03.2015 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998,

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2009, 2. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2009, 2. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2009, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus kääntyi nousuun vuoden 2009 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

(EUVL L 305, , s. 6) N:o sivu päivämäärä Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015

(EUVL L 305, , s. 6) N:o sivu päivämäärä Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015 2012R0024 FI 27.05.2015 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2003O0002 FI 17.02.2005 001.001 1 Tämä asiakir on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003,

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Julkisyhteisöjen EMU-velka Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2009, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka jatkoi voimakasta kasvua vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes Julkisyhteisöjen menot kasvoivat ja tulot pienenivät vuoden 2008 4. neljänneksellä Julkisyhteisöjen tulot

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Julkisyhteisöjen EMU-velka Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2010, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi edelleen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden 2010

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 148/56 Euroopan unionin virallinen lehti 2.6.2006 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 53/76 Euroopan unionin virallinen lehti 26.2.2009 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset L 41/28 18.2.2016 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/231, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2014 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2013, 4. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarojen kasvu jatkui työeläkelaitosten ansiosta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2012, 2. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat vähenivät hieman vuoden 2012 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumisaste 119,5 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä

Kotitalouksien velkaantumisaste 119,5 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä Kansantalous 2014 Rahoitustilinpito 2014, 2. vuosineljännes Kotitalouksien velkaantumisaste 119,5 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä Kotitalouksien velkaantumisaste kohosi 119,5 prosenttiin

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 63,1 prosenttia vuoden 2015 lopussa Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan, Luonnos neuvoston asetukseksi (EY) välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisesta Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmässä (EKT) /* KOM/97/0050 lopull. - CNS 97/0037

Lisätiedot

Rahoitustilinpito 2010

Rahoitustilinpito 2010 Kansantalous 211 Rahoitustilinpito Hallussapitovoitot kasvattivat kotitalouksien rahoitusvaroja viime vuonna Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 223 miljardia euroa vuoden lopussa. Rahoitusvarat kasvoivat

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24) L 305/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.11.2012 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24) EUROOPAN

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 222/24 17.8.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/1384, annettu 2 päivänä elokuuta 2016, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/1012 (EKP/2012/24) muuttamisesta

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2014 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2014, 1. neljännes Valtionhallinnon nettorahoitusvarat hupenivat edelleen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä Valtionhallinnon velat kasvoivat

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) SUUNTAVIIVAT

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) SUUNTAVIIVAT 26.11.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 340/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014,

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2818/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, vähimmäisvarantojen soveltamisesta

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2818/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, vähimmäisvarantojen soveltamisesta 30. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 356/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2818/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, vähimmäisvarantojen soveltamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, L 247/38 Euroopan unionin virallinen lehti 18.9.2013 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

Lisätiedot

Julkisyheisöjen EMU-velka

Julkisyheisöjen EMU-velka Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2009, 3.vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka 69 miljardia syyskuun lopussa Julkisyhteisöjen sulautettu EMU-velka kasvoi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) L 306/32 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/1993, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, merkittäviä ja vähemmän merkittäviä laitoksia sisältävien laitosten suojajärjestelmien Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2000D /01/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2000D /01/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2013 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2013, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,8 miljardia euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2013R1075 FI 27.11.2013 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 19.9.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 240/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta

Lisätiedot

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa Julkinen talous 215 Valtion takaukset 214, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 214 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 38,7 miljardia euroa vuoden 214

Lisätiedot

L 184/12 Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/12 Euroopan unionin virallinen lehti L 184/12 Euroopan unionin virallinen lehti 6.7.2006 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1027/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtoa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 15. maaliskuuta 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot