Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä."

Transkriptio

1 2003O0002 FI Tämä asiakir on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2003/2) (2003/652/EY) (EYVL L 241, , s. 1) ettu: virallinen lehti n:o sivu päivämäärä M1 Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, L M2 Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 15 päivänä helmikuuta 2005, L

2 2003O0002 FI B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2003/2) (2003/652/EY) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä perussääntö ) erityisesti sen 5.1, artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa asetuksessa EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), säädetään, että rahalaitossektorin konsolidoidun taseen säännöllistä laatimista varten varsinaisiin tiedonantajiin kuuluvat ilmoittavat tasettaan koskevat tilastotiedot sen n keskuspankille, jossa rahalaitos sijaitsee. Näin ollen on tarpeen määritellä ne muodot menettelytavat, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava ilmoittaessaan Euroopan keskuspankille (EKP) varsinaisilta tiedonantajilta kansallisten keskuspankkien omista taseista saadut tilastotiedot asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti. EKP johtaa tilastointia varten omasta taseestaan tieto, jotka vastaavat kansallisten keskuspankkien taseistaan johtamia tieto. EKP:n laskemat raha-aggregaatit voivat sisältää valtion liikkeeseen laskemia talletuksia talletusten läheisiä vastineita. On myös tarpeen määritellä ne muodot menettelytavat, joita rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta muusta kansallisilta keskuspankeilta saadusta tiedosta laskettavien virtatilastojen tuottamisessa on sovellettava. (2) Tilasto koskeva tietojenvaihto eurojärjestelmässä on huomattavasti kehittynyt tietyistä raha- pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä 30 päivänä heinäkuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2002/5 ( 3 ) antamisen jälkeen asetuksen EKP/2001/13 sekä korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien yritysten talletus- lainakorko 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen EKP/ 2001/18 ( 4 ) voimaantulon johdosta. Tämän vuoksi suuntaviivojen EKP/2002/5 liitteet on saatettava an tasalle näillä suuntaviivoilla. (3) EKP kerää kira yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa Euroopan unionin (EU) sähköistä rahaa koskevien järjestelmien ominaisuuksia sekä näihin järjestelmiin liittyvien tilastotietojen saatavuutta laskemismenetelmiä koskevia tieto. (4) Luottolaitosten tasetta pankkisektorin muita rakenteellisia indikaattoreita koskeva täydentävä tieto on tarpeen tehtäessä makrovakausanalyysiä Euroopan tasolla. (5) Muita rahoituksen välittäjiä paitsi vakuutusyhtiöitä eläkerahasto koskevat lisätiedot ovat tarpeen, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva euroalueen rahoitustilanteesta. Muiden rahoituksen välittäjien toiminta on samankaltaista rahalaitosten täydentää sitä, näiden tietojen kerääminen on erittäin tärkeää erityisesti sen vuoksi, että rahalaitosten kokonaan tai osittain omistamia muita rahoituksen välittäjiä ei konsolidoida rahalaitosten taseisiin EKP:lle toimitettavissa tilastotiedoissa. EKP ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) EYVL L 220, , s. 67. ( 4 ) EYVL L 10, , s. 24.

3 2003O0002 FI B noudattaa tässä yhteydessä lyhyen aikavälin lähestymistapaa, mikä merkitsee tilastojen laatimista saatavilla olevien kansallisten tietojen perusteella. (6) On tarpeen kerätä lisätieto rahalaitosten lainojen myymisestä/ siirtämisestä kolmansille osapuolille (arvopaperistaminen), jotta voidaan seurata näiden toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia luottolaitosten muille kotimaan sektoreille myöntämiin lainoihin. Rahalaitosten lainojen myyminen/siirtäminen kolmansille saattaa pienentää rahalaitosten ilmoittamia määriä, ilman että se todellisuudessa vaikuttaisi muiden kotimaan sektoreiden rahoittamiseen. (7) EKP voi toimia kanavana, jonka kautta eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit toimittavat raha- pankkitilasto täydentäviä tieto Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF). (8) Kansallisten keskuspankkien rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevien tilastotietojen julkaisemiselle täytyy asettaa tietyt yhteiset säännöt, jotta voitaisiin varmistaa, että näihin tilastotietoihin liittyvien tärkeimpien markkinaherkkien aggregaattien julkistaminen tapahtuisi asianmukaisesti. (9) Asetuksessa EKP/2001/13 säädetään, että luottolaitosten sen säännösten mukaisesti ilmoittamia tilastotieto käytetään vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen EKP/1998/15 ( 1 ), sellaisena se on viimeksi muutettuna asetuksella EKP/2002/3 ( 2 ), mukaisesti varantopohn laskemiseen. Analyysiä varten EKP:n on toimitettava kuukausittain tilastotiedot kokonaisvarantopohn kautumisesta eri velkatyyppien kesken. (10) Asetuksessa EKP/2001/13 säädetään, että EKP laatii luettelon rahalaitoksista tilastointia varten ylläpitää sitä ottaen huomioon tällaisen luettelon Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) vähimmäisvarantojärjestelmän yhteydessä tapahtuvan käytön toistuvuutta oikea-aikaisuutta koskevat vaatimukset. Näin ollen on tarpeen määritellä ne muodot menettelytavat, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava ilmoittaessaan EKP:lle tämän tehtävän suorittamisessa vaadittavat tiedot. (11) Euroalueen rahalaitossektorin tasetilastojen laadun parantamiseksi on tarpeen luoda yhtenäiset säännöt täysimääräisistä raportointivaatimuksista asetuksen EKP/2001/13 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapautettujen pienten rahalaitosten tietojen estimoinnille. (12) Arvopaperiemissioita koskeva tieto täydentää rahalaitossektorin tilastotieto, sillä lainanottajien kannalta arvopaperiemissiot ovat vaihtoehto pankkirahoitukselle, rahoitusvarallisuuden haltijat voivat pitää muiden pankkien liikkeeseen laskemia arvopapereita pankkitalletusten pankkien liikkeeseen laskemien siirtokelpoisten instrumenttien osittaisina korvikkeina. Emissioiden kautuminen sektoreittain kuvaa julkisen yksityisen sektorin pääomamarkkinoihin kohdistuvan kysynnän suhteellista merkitystä, sen avulla voidaan selittää omalta osaltaan markkinakorkojen liikkeitä, varsinkin kun kyseessä ovat keskipitkät tai pitkät maturiteetit. Euromääräisiä arvopaperiemissioita koskevaa tietoa voidaan käyttää arvioitaessa euron asemaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Näitä tarkoituksia varten tarvitaan arvopaperiemissioita koskevia tilastotieto kaikista euroalueen talousyksikköjen kaikkien valuuttojen määräisistä emissioista sekä kaikista euromääräisistä emissioista maailmanlaajuisesti eli sekä kotimaisista että ulkomaisista emissioista. EKP noudattaa tässä yhteydessä toistaiseksi lyhyen aikavälin lähestymistapaa, mikä merkitsee arvopaperiemissioita koskevien tilastojen laatimista saatavilla olevien kansallisten kansainvälisten tietojen perusteella. ( 1 ) EYVL L 356, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 106, , s. 9.

4 2003O0002 FI B (13) EKP:n on tarkkailtava rahapolitiikan välittymistä EKPJ:n perusrahoitusoperaatioiden korkojen muutosten kautta ymmärtääkseen paremmin raha-aggregaattien rahoitusmarkkinoiden hintamekanismin rakennetta toimintaa sekä voidakseen arvioida sektorikohtaisia rahoitusolosuhteita. Tätä varten tarvitaan pankkien luotto- talletuskorko koskevia tilastotieto kotitalouksien yritysten osalta (jäljempänä rahalaitosten soveltamat korot ). On näin ollen tarpeen määritellä ne muodot menettelytavat, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava ilmoittaessaan EKP: lle nämä tiedot asetuksen EKP/2001/18 mukaisesti. Kunnes euroalueella on saatavilla laadultaan riittäviä rahalaitosten korkotilasto, EKP noudattaa lyhyen aikavälin lähestymistapaa keräämällä saatavilla olevista kansallisista tiedoista tiedonantajille ylimääräistä raportointirasitetta aiheuttamatta rallisen määrän euroalueen (joka käsitetään yhdeksi talousalueeksi) pankkien luotto- talletuskorkoaggregaatte koskevia tieto. Halutessaan yksityiskohtaisemman analyysin pankkien luotto- talletuskoroista EKP käyttää erityisesti tärkeimpiä kansallisia korko eli niitä korko, joiden katsotaan olevan kyseisen n vähittäisrahoitusmarkkinoiden tilan tärkeimpiä indikaattoreita joita käyttäjätkin yleensä tarkkailevat. (14) On tarpeen sopia toimivista menettelytavoista näiden suuntaviivojen liitteisiin tehtäville teknisille muutoksille, joiden edellytyksenä on, etteivät ne vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai raportoinnista aiheutuvaan rasitteeseen. Näitä menettelytapo noudatettaessa otetaan huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkemykset. Kansalliset keskuspankit voivat tilastokomitean välityksellä ehdottaa teknisiä muutoksia näiden suuntaviivojen liitteisiin. (15) Perussäännön artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä, ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT: 1 artikla Määritelmät Näissä suuntaviivoissa 1. käsitteillä rahaliittoon jossakin maassa oleva on sama merkitys Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotieto 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 1 ) 1 artiklassa on määritelty; 2. käsitteellä euroalue tarkoitetaan rahaliittoon osallistuvien iden aluetta EKP:tä; 3. käsitteellä eurojärjestelmä tarkoitetaan rahaliittoon osallistuvien iden kansallisia keskuspankke EKP:tä; 4. käsitteellä luottolaitos on sama merkitys asetuksen EKP/2001/ 13 liitteessä I olevan 1 osan I.2 kohdassa. M2 2 artikla Rahalaitossektorin konsolidoitu tase virtatietojen laskeminen 1. Kansalliset keskuspankit laativat ilmoittavat asetuksen EKP/ 2001/13 mukaisesti kaksi tasetta oman nsa alasektoreista keskuspankki muut. Erityisesti keskuspankin tasetta koskevat vaaditut tilastotiedot eritellään tarkemmin liitteessä I olevissa raha- pankkitilastojen vastaavuustaulukoissa. EKP ottaa tilastointia varten omasta taseestaan vastaavat tiedot kansalliset keskuspankit omista taseistaan. Kansalliset keskuspankit, jotka laativat omat taseensa, noudattavat liitteen II mukaista menettelyä valvoessaan säännöllisesti tilastointitarkoituksia varten laadittavan eurojärjestelmän yhteenlasketun ( 1 ) EYVL L 318, , s. 8.

5 2003O0002 FI M2 B kuukauden lopun taseen eurojärjestelmän viikkotaseen vastaavuutta ilmoittaessaan säännöllisesti EKP:lle valvontansa tuloksista. Oman taseensa laativa EKP noudattaa samaa menettelytapaa. Tilastotiedot tulee ilmoittaa EKP:n laatiman kansallisille keskuspankeille kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä ilmoittaman vuosiaikataulun mukaisesti. 2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat lisäksi liitteessä IV luetellut rahalaitosten muiden rahalaitosten liikkeeseen laskemaa sähköistä rahaa koskevat tilastotiedot sikäli ne ovat saatavilla. Keskuspankkien on toimitettava kuukausittaiset tiedot EKP:lle vähintään kaksi kertaa vuodessa. EKP kerää kira yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa vuositasolla EU:n sähköistä rahaa koskevien järjestelmien ominaisuuksia sekä näihin järjestelmiin liittyvien tilastotietojen saatavuutta laskemismenetelmiä koskevia tieto. 3. Jotta EKP voisi analysoida Euroopan pankkisektorin makrovakautta rakenteellista kehitystä, kansalliset keskuspankit ilmoittavat luottolaitossektorin tasetiedot muut rakenteelliset indikaattorit liitteiden V VI mukaisesti. 4. M1 Raha-aggregaattien laatimiseksi kansalliset keskuspankit ilmoittavat valtion talletusvelko hallussa olevia kassavaro arvopapereita koskevat tilastotiedot liitteen VII mukaisesti täydentäen siten asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti toimitettavia tilastotieto noudattaen kyseisessä asetuksessa annettu raportointitiheyttä määräaiko koskevia vaatimuksia. 5. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat lisäksi liitteessä IX lueteltu lisätieto koskevat tilastotiedot, sikäli ne ovat saatavilla tai arvioitavissa parhaan arvion periaatteen mukaisesti tai sikäli kyseinen liiketoiminta on rahataloudellisesti merkittävää, täydentäen siten asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti toimitettavia tilastotieto noudattaen asetuksessa annettu raportointitiheyttä määräaiko koskevia vaatimuksia. EKP kerää kira yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa kyseisten tilastotietojen saatavuutta laskemismenetelmiä koskevia tieto. M1 B 5A. Mikäli asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukoissa 3 4 ei ilmoiteta tieto tunnuksella # merkittyjen solujen osalta, ne estimoidaan liitteessä VIII vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. 6. Jotta EKP voisi laskea raha-aggregaatteihin niiden vastaeriin liittyviä virtatieto, kansalliset keskuspankit ilmoittavat liitteen X mukaiset tilastotiedot. 7. Kansalliset keskuspankit saattavat päättää käyttää EKP:tä kanavana, jonka kautta ne toimittavat raha- pankkitilasto täydentäviä tieto IMF:lle, tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisten keskuspankkien velvoitteita IMF:ään nähden. Nämä täydentävät tiedot niihin liittyvät raportointiohjeet on kuvattu liitteessä XI. 8. Kansalliset keskuspankit eivät julkaise euroalueen kuukausittaisiin raha-aggregaatteihin liittyviä kansallisia tieto ennen EKP on julkaissut ne. Jos kansalliset keskuspankit julkaisevat kyseisiä tieto, niiden tulee olla samo viimeksi julkaistujen euroalueen raha-aggregaattien kansallisissa osuuksissakin. Kun kansalliset keskuspankit toisintavat EKP:n julkaisemia euroalueen raha-aggregaatte koskevia tieto, toisintojen tulee tarkasti noudattaa alkuperäistä lähdettä. 9. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat rahalaitosten lainojen myymistä/siirtämistä kolmansille (arvopaperistaminen) koskevat tiedot liitteen XII mukaisesti, sikäli tiedot ovat saatavilla tai arvioitavissa parhaan arvion periaatteen mukaisesti. 10. Kansalliset keskuspankit toimittavat tarvittaessa korukset EKP: lle liitteessä XIII määriteltyä menettelytapaa noudattaen.

6 2003O0002 FI B 11. Vaadittavat tilastotiedot toimitetaan EKP:lle muodossa, joka täyttää liitteessä XIII esitetyt vaatimukset. Liitteessä selvitetään myös, missä muodossa EKP palauttaa tilastotiedot kansallisille keskuspankeille. 12. Euroalueen rahalaitosten tasetilastojen laadun varmistamiseksi kansalliset keskuspankit estimoivat täysimääräisistä raportointivaatimuksista asetuksen EKP/2001/13 2 artiklan 2 kohdan perusteella vapautettujen pienten rahalaitosten tiedot sadan prosentin kattavuuteen EKP:lle ilmoitettavissa kuukausittaisissa neljännesvuosittaisissa rahalaitosten tasetiedoissa liitteen XIV mukaisesti. 3 artikla Varantopoha varantopohn vakiovähennyksiä koskevat tilastotiedot 1. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat varantopoha koskevat tilastotiedot EKP:lle liitteen XV mukaisesti, jotta tilastojen säännöllinen tuottaminen olisi mahdollista. 2. M1 Luottolaitokset voivat vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun asetuksen EKP/2003/98 ( 1 ) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltaa maturiteetiltaan enintään kahden vuoden velkapapereihin vakiovähennyksiä, joiden tarkkuuden seuraamiseksi EKP tekee kuukausittaisia laskelmia, jotka perustuvat luottolaitosten asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti kansallisille keskuspankeille antamiin kuukauden lopun tilastotietoihin. Kansalliset keskuspankit laskevat vaadittavat aggregaatit liitteen XVI mukaisesti ilmoittavat ne EKP:lle. 4 artikla Tilastoinnissa käytettävä rahalaitosluettelo Varmistaakseen, että tilastoinnissa käytettävä rahalaitosluettelo säilyy paikkansapitävänä an tasalla, kansalliset keskuspankit ilmoittavat päivityksistä liitteen XVII mukaisesti. 5 artikla Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tasetiedot Jotta EKP voisi säännöllisesti tuottaa kotimaisten muiden rahoituksen välittäjien toimintaa koskevia tilastotieto, kansallisten keskuspankkien tulee ilmoittaa tilastotiedot liitteen XVIII mukaisesti, sikäli tilastotiedot ovat saatavilla. 6 artikla Arvopaperiemissiot Jotta EKP voisi säännöllisesti tuottaa kattavia arvopaperiemissioita koskevia tilasto, kansallisten keskuspankkien tulee ilmoittaa kaikki euroalueen talousyksikköjen kaikkien valuuttojen määräisiä emissioita sekä kaikkia euromääräisiä emissioita maailmanlaajuisesti eli sekä kotimaassa että ulkomailla koskevat tilastotiedot liitteen XIX mukaisesti viiden viikon kuluessa viitekuukauden päättymisestä, sikäli tilastotiedot ovat saatavilla. M2 7 artikla Rahalaitosten korkotilastot 1. Jotta EKP voisi säännöllisesti tuottaa rahalaitosten korkotilasto, kansallisten keskuspankkien tulee antaa tilastotiedot liitteen XX mukaisesti. Tilastotiedot on annettava EKP:n laatiman kansallisille keskuspankeille kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä ilmoittaman vuosiaikataulun mukaisesti. ( 1 ) EUVL L 250, , s. 10.

7 2003O0002 FI B M1 B 8 artikla Tilastotietojen laatu Kansalliset keskuspankit seuraavat edistävät EKP:lle annettavien tilastotietojen laatua luotettavuutta, tämän kuitenkaan rajoittamatta EKP:n tarkastusoikeutta, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2533/98 sekä asetuksessa EKP/2001/13. 9 artikla Toimitustapa Kansalliset keskuspankit käyttävät tilastotietojen sähköiseen toimittamiseen EKP:lle EKPJ:n laitteistoa, joka hyödyntää ESCB-Net-tietoliikenneverkkoa. Sähköisessä muodossa olevien tilastotietojen vaihdossa käytetään tilastokomitean päättämää vakiomuotoa. Tämä toimitustapaa koskeva vaatimus ei estä käyttämästä jotakin muuta tapaa välittää tilastotieto EKP:lle ennalta sovittuna varamenettelynä. 10 artikla Yksinkertaistettu muutosmenettely EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, etteivät nämä muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tiedonantajille issa raportoinnista aiheutuvan rasitteeseen. 11 artikla Kumoaminen Kumotaan 30 päivänä heinäkuuta 2001 annetut suuntaviivat EKP/2002/ artikla Loppusäännökset Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien iden kansallisille keskuspankeille. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 11 päivänä helmikuuta Nämä suuntaviivat julkaistaan ilman liitteitä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 2003O0002 FI B LIITE I VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN M2 B Kansalliset keskuspankit Euroopan keskuspankki (EKP), jotka kokoavat omia taseitaan koskevat tilastotiedot, käyttävät seuraavia vastaavuustaulukoita valvoessaan säännöllisin väliajoin sitä, että tilastointia varten laadittava eurojärjestelmän kuukauden lopun yhteenlaskettu tase kirnpitoa likviditeetin hallintaa varten päivittäin laadittavat rahoituslaskelmat ovat yhdenmukaisia. Tilastotiedot on ilmoitettava EKP:n laatiman kansallisille keskuspankeille kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä ilmoittaman vuosiaikataulun mukaisesti. Vastaavuustaulukoissa on kuvattu yksityiskohtaisesti yhteydet kirnpidon taseerien tilastointia varten ilmoitettavien erien välillä. Niissä annetaan ohjeita sekä kuukausittaisia että neljännesvuosittaisia tilastointivaatimuksia varten. Niihin liittyy aputaulukoita, joiden avulla kirnpidon mukaiset tilastointiin liittyvät taseet voidaan yhdenmukaistaa vielä tarkemmin. Vastaavuustaulukoiden vasemmassa reunassa esitetään rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/ 13 ( 1 ), sellaisena se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2, 3 4 osalta erän numero, kuvaus erittely; vastaavuustaulukoiden oikealla puolella esitetään kunkin kirnpitoerän osalta erän numero, kuvaus pyydettävä erittely. Tietyt asetuksen EKP/2001/13 tase-erät eivät ole sovellettavissa EKP:n/kansallisten keskuspankkien taseisiin (ne on merkitty - ). Aputaulukot vastaavat asetuksen EKP/2001/13 alkuperäisiä taulukoita 1, 2, 3 4. Kussakin solussa mainitaan kyseisten kirnpitoerien numero. Kansallisten keskuspankkien edellytetään näitä tilastotieto kootessaan noudattavan tietyin poikkeuksin myös kirnpitoa tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/10 vahvistettu yhdenmukaistettu kirnpitosääntöjä ( 3 ). Tärkeimmän poikkeuksen odotetaan olevan se, että niiden edellytetään arvostavan arvopaperisalkkunsa kuukausittain eikä neljännesvuosittain, kuten kirnpitoa varten edellytetään. Toinen poikkeus on se, että tilastointia varten kirnpitoerät 9.5 muut eurojärjestelmän sisäiset saamiset (netto) 10.4 muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto) on ilmoitettava bruttoperusteisesti. Toisaalta erä 14 arvonmuutostilit ilmoitetaan bruttoperusteisesti kirnpidossa (toteutumattomat tappiot ilmoitetaan erässä 11 muut saamiset ) nettoperusteisesti tilastoissa. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) EUVL L 58, , s. 1.

9 B VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN (Kuukausittain toimitettavat tiedot) VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 8 Liikkeessä oleva raha 1 Liikkeessä olevat setelit 9 Talletukset (kaikki valuutat) Kotimaa Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määräaikaistalletukset 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset Kotimaa Kotimaa Kotimaa Kotimaa Kotimaa 3 euromääräiset velat euroalueen Kotimaa luottolaitoksille 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella Kotimaa oleville velat 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirto vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) Kotimaa 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n Kotimaa 2003O0002 FI

10 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseessa) 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat muut velat eurojärjestelmän sisällä Kotimaa Kaikki valuutat 12 velat Kotimaa Talletukset Rahalaitokset 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) Kotimaa Muu rahaliittoon Rahalaitokset Julkisyhteisöt Valtio 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa 12 velat Kotimaa Talletukset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliit- Kaikki valuutat Valtio Valtio Valtio 2003O0002 FI

11 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määräaikaistalletukset 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville muut velat toon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirto vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseessa) 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat velat eurojärjestelmän sisällä Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon osallis- 2003O0002 FI

12 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti tuva Kaikki valuutat 12 velat Muu rahaliittoon Talletukset Rahalaitokset 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) Muu rahaliittoon Julkisyhteisöt Valtio 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Ulkomaat 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset muut velat 8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 12 velat Ulkomaat Talletukset Ulkomaat Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 velat Muu rahaliittoon Talletukset Kaikki valuutat Kaikki valuutat Valtio Valtio Valtio Maturiteetin mukaan (2 aika- 2003O0002 FI

13 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset muut velat 8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 12 velat Ulkomaat Talletukset Kaikki valuutat jännettä) Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9e Talletukset (euro) Kotimaa Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määriaikaistalletukset 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Kotimaa Kotimaa Kotimaa Kotimaa Kotimaa Kotimaa 2003O0002 FI

14 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella Kotimaa oleville muut velat 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirto vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) Kotimaa 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) Kotimaa 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat muut Kotimaa velat eurojärjestelmän sisällä 12 velat Kotimaa Talletukset Euro 9e Talletukset (euro) Muu rahaliittoon Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määräaikaistalletukset 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon jäsen- 2003O0002 FI

15 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa 9.1e Yön yli Kotimaa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti liittyvät talletukset valtio Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville muut velat 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirto vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat muut velat eurojärjestelmän sisällä Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Euro 12 velat Muu rahaliittoon Talletukset Rahalaitokset Kotimaa Yön yli julkisyhteisöt 12 velat Kotimaa Yön yli Euro julkisyhteisöt 2003O0002 FI

16 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.1e Yön yli Kotimaa sektorit 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella Kotimaa Yön yli oleville velat 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit 9.1e Yön yli Kotimaa sektorit rahoituksen välittäjät 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Yön yli rahoituksen välittäjät 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit rahoituksen välittäjät 9.1e Yön yli Kotimaa 9.1e Yön yli Kotimaa sektorit 9.1e Yön yli Kotimaa Vakuutuslaitokset eläkerahastot 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Yön yli Vakuutuslaitokset eläkerahastot 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit Vakuutuslaitokset eläkerahastot sektorit Yritykset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella Kotimaa Yön yli Yritykset oleville velat 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit Yritykset sektorit Kotitaloudet 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella Kotimaa Yön yli Kotitaloudet oleville velat 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit Kotitaloudet 9.1e Yön yli Muu rahaliit- Julkisyhteisöt julkisyh- 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella Muu rahaliit- Yön yli julkisyh- 2003O0002 FI

17 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti toon teisöt oleville Julkisyhteisöt toon 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Euro teisöt julkisyhteisöt 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon sektorit 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat sektorit sektorit rahoituksen välittäjät Vakuutuslaitokset eläkerahastot Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat 12 velat Muu rahaliittoon jäsen- Yön yli Yön yli Euro Yön yli Yön yli Euro sektorit Yön yli sektorit rahoituksen välittäjät rahoituksen välittäjät Muu rahaliittoon Vakuutuslaitokset eläkerahastot Yön yli Euro sektorit Vakuutuslaitokset eläkerahastot 2003O0002 FI

18 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti valtio 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon sektorit Yritykset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Yön yli Euro Yritykset Yritykset 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon 9.2e Määräaikaiset Kotimaa sektorit Kotitaloudet 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Julkisyhteisöt sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Yön yli Yön yli Euro julkisyhteisöt Määräaikaiset 12 velat Kotimaa Määräaikaiset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa 9.2e Määräaikaiset Kotimaa raha- Määräaikaiset Euro Kotitaloudet Kotitaloudet julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aika- 2003O0002 FI

19 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti laitokset 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro sektorit jännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Kotimaa sektorit sektorit 9.2e Määräaikaiset Kotimaa Vakuutuslaitokset eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa rahoituksen välittäjät Määräaikaiset 12 velat Kotimaa Määräaikaiset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa 12 velat Kotimaa Määräaikaiset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa 9.2e Määräaikaiset Kotimaa Määräaikaiset 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro Euro Euro raha- laito- rahoituksen välittäjät rahoituksen välittäjät Määräaikaiset Vakuutuslaitokset eläkerahastot Vakuutuslaitokset eläkerahastot Yritykset Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 2003O0002 FI

20 B VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- pankkitilasto varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti kset sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa 9.2e Määräaikaiset Kotimaa Määräaikaiset 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro Kotitaloudet Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon Julkisyhteisöt sektorit sektorit julkisyhteisöt rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Muu rahaliittoon Määräaikaiset 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Muu rahaliittoon Määräaikaiset Euro julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Euro sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliit- Määräai- Euro rahoi- Maturiteetin 2003O0002 FI

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä

Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä EIOPA-BoS-14/170 FI Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot