EUROOPAN KESKUSPANKKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KESKUSPANKKI"

Transkriptio

1 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2003/2) (2003/652/EY) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä perussääntö ) ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.3 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: suuntaviivojen EKP/2002/5 ( 3 ) antamisen jälkeen asetuksen EKP/2001/13 sekä korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/18 ( 4 ) voimaantulon johdosta. Tämän vuoksi suuntaviivojen EKP/2002/5 liitteet on saatettava ajan tasalle näillä suuntaviivoilla. (1) Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa asetuksessa EKP/2001/ 13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/ 2002/8 ( 2 ), säädetään, että rahalaitossektorin konsolidoidun taseen säännöllistä laatimista varten varsinaisiin tiedonantajiin kuuluvat ilmoittavat tasettaan koskevat tilastotiedot sen n keskuspankille, jossa rahalaitos sijaitsee. Näin ollen on tarpeen määritellä ne muodot ja menettelytavat, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava ilmoittaessaan Euroopan keskuspankille (EKP) varsinaisilta tiedonantajilta ja kansallisten keskuspankkien omista taseista saadut tilastotiedot asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti. EKP johtaa tilastointia varten omasta taseestaan tietoja, jotka vastaavat kansallisten keskuspankkien taseistaan johtamia tietoja. EKP:n laskemat raha-aggregaatit voivat sisältää valtion liikkeeseen laskemia talletuksia ja talletusten läheisiä vastineita. On myös tarpeen määritellä ne muodot ja menettelytavat, joita rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta ja muusta kansallisilta keskuspankeilta saadusta tiedosta laskettavien virtatilastojen tuottamisessa on sovellettava. (2) Tilastoja koskeva tietojenvaihto eurojärjestelmässä on huomattavasti kehittynyt tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä 30 päivänä heinäkuuta 2000 annettujen (3) EKP kerää ja kirjaa yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa Euroopan unionin (EU) sähköistä rahaa koskevien järjestelmien ominaisuuksia sekä näihin järjestelmiin liittyvien tilastotietojen saatavuutta ja laskemismenetelmiä koskevia tietoja. (4) Luottolaitosten tasetta ja pankkisektorin muita rakenteellisia indikaattoreita koskeva täydentävä tieto on tarpeen tehtäessä makrovakausanalyysiä Euroopan tasolla. (5) Muita rahoituksen välittäjiä paitsi vakuutusyhtiöitä ja eläkerahastoja koskevat lisätiedot ovat tarpeen, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva euroalueen rahoitustilanteesta. Muiden rahoituksen välittäjien toiminta on samankaltaista kuin rahalaitosten ja täydentää sitä, ja näiden tietojen kerääminen on erittäin tärkeää erityisesti sen vuoksi, että rahalaitosten kokonaan tai osittain omistamia muita rahoituksen välittäjiä ei konsolidoida rahalaitosten taseisiin EKP:lle toimitettavissa tilastotiedoissa. EKP noudattaa tässä yhteydessä lyhyen aikavälin lähestymistapaa, mikä merkitsee tilastojen laatimista saatavilla olevien kansallisten tietojen perusteella. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) EYVL L 220, , s. 67. ( 4 ) EYVL L 10, , s. 24.

2 L 241/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti (6) On tarpeen kerätä lisätietoja rahalaitosten lainojen myymisestä/siirtämisestä kolmansille osapuolille (arvopaperistaminen), jotta voidaan seurata näiden toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia luottolaitosten muille kotimaan sektoreille myöntämiin lainoihin. Rahalaitosten lainojen myyminen/siirtäminen kolmansille saattaa pienentää rahalaitosten ilmoittamia määriä, ilman että se todellisuudessa vaikuttaisi muiden kotimaan sektoreiden rahoittamiseen. (7) EKP voi toimia kanavana, jonka kautta eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit toimittavat raha- ja pankkitilastoja täydentäviä tietoja Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF). jakautuminen sektoreittain kuvaa julkisen ja yksityisen sektorin pääomamarkkinoihin kohdistuvan kysynnän suhteellista merkitystä, ja sen avulla voidaan selittää omalta osaltaan markkinakorkojen liikkeitä, varsinkin kun kyseessä ovat keskipitkät tai pitkät maturiteetit. Euromääräisiä arvopaperiemissioita koskevaa tietoa voidaan käyttää arvioitaessa euron asemaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Näitä tarkoituksia varten tarvitaan arvopaperiemissioita koskevia tilastotietoja kaikista euroalueen talousyksikköjen kaikkien valuuttojen määräisistä emissioista sekä kaikista euromääräisistä emissioista maailmanlaajuisesti eli sekä kotimaisista että ulkomaisista emissioista. EKP noudattaa tässä yhteydessä toistaiseksi lyhyen aikavälin lähestymistapaa, mikä merkitsee arvopaperiemissioita koskevien tilastojen laatimista saatavilla olevien kansallisten ja kansainvälisten tietojen perusteella. (8) Kansallisten keskuspankkien rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevien tilastotietojen julkaisemiselle täytyy asettaa tietyt yhteiset säännöt, jotta voitaisiin varmistaa, että näihin tilastotietoihin liittyvien tärkeimpien markkinaherkkien aggregaattien julkistaminen tapahtuisi asianmukaisesti. (9) Asetuksessa EKP/2001/13 säädetään, että luottolaitosten sen säännösten mukaisesti ilmoittamia tilastotietoja käytetään vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen EKP/1998/15 ( 5 ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella EKP/2002/3 ( 6 ), mukaisesti varantopohjan laskemiseen. Analyysiä varten EKP:n on toimitettava kuukausittain tilastotiedot kokonaisvarantopohjan jakautumisesta eri velkatyyppien kesken. (10) Asetuksessa EKP/2001/13 säädetään, että EKP laatii luettelon rahalaitoksista tilastointia varten ja ylläpitää sitä ottaen huomioon tällaisen luettelon Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) vähimmäisvarantojärjestelmän yhteydessä tapahtuvan käytön toistuvuutta ja oikea-aikaisuutta koskevat vaatimukset. Näin ollen on tarpeen määritellä ne muodot ja menettelytavat, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava ilmoittaessaan EKP:lle tämän tehtävän suorittamisessa vaadittavat tiedot. (11) Euroalueen rahalaitossektorin tasetilastojen laadun parantamiseksi on tarpeen luoda yhtenäiset säännöt täysimääräisistä raportointivaatimuksista asetuksen EKP/ 2001/13 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapautettujen pienten rahalaitosten tietojen estimoinnille. (13) EKP:n on tarkkailtava rahapolitiikan välittymistä EKPJ:n perusrahoitusoperaatioiden korkojen muutosten kautta ymmärtääkseen paremmin raha-aggregaattien ja rahoitusmarkkinoiden hintamekanismin rakennetta ja toimintaa sekä voidakseen arvioida sektorikohtaisia rahoitusolosuhteita. Tätä varten tarvitaan pankkien luotto- ja talletuskorkoja koskevia tilastotietoja kotitalouksien ja yritysten osalta (jäljempänä rahalaitosten soveltamat korot ). On näin ollen tarpeen määritellä ne muodot ja menettelytavat, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava ilmoittaessaan EKP:lle nämä tiedot asetuksen EKP/2001/18 mukaisesti. Kunnes euroalueella on saatavilla laadultaan riittäviä rahalaitosten korkotilastoja, EKP noudattaa lyhyen aikavälin lähestymistapaa keräämällä saatavilla olevista kansallisista tiedoista tiedonantajille ylimääräistä raportointirasitetta aiheuttamatta rajallisen määrän euroalueen (joka käsitetään yhdeksi talousalueeksi) pankkien luotto- ja talletuskorkoaggregaatteja koskevia tietoja. Halutessaan yksityiskohtaisemman analyysin pankkien luotto- ja talletuskoroista EKP käyttää erityisesti tärkeimpiä kansallisia korkoja eli niitä korkoja, joiden katsotaan olevan kyseisen n vähittäisrahoitusmarkkinoiden tilan tärkeimpiä indikaattoreita ja joita käyttäjätkin yleensä tarkkailevat. (12) Arvopaperiemissioita koskeva tieto täydentää rahalaitossektorin tilastotietoja, sillä lainanottajien kannalta arvopaperiemissiot ovat vaihtoehto pankkirahoitukselle, ja rahoitusvarallisuuden haltijat voivat pitää muiden kuin pankkien liikkeeseen laskemia arvopapereita pankkitalletusten ja pankkien liikkeeseen laskemien siirtokelpoisten instrumenttien osittaisina korvikkeina. Emissioiden ( 5 ) EYVL L 356, , s. 1. ( 6 ) EYVL L 106, , s. 9. (14) On tarpeen sopia toimivista menettelytavoista näiden suuntaviivojen liitteisiin tehtäville teknisille muutoksille, joiden edellytyksenä on, etteivät ne vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai raportoinnista aiheutuvaan rasitteeseen. Näitä menettelytapoja noudatettaessa otetaan huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkemykset. Kansalliset keskuspankit voivat tilastokomitean välityksellä ehdottaa teknisiä muutoksia näiden suuntaviivojen liitteisiin.

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/3 (15) Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä, sekä näihin järjestelmiin liittyvien tilastotietojen saatavuutta ja laskemismenetelmiä koskevia tietoja. ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT: 1 artikla 3. Jotta EKP voisi analysoida Euroopan pankkisektorin makrovakautta ja rakenteellista kehitystä, kansalliset keskuspankit ilmoittavat luottolaitossektorin tasetiedot ja muut rakenteelliset indikaattorit liitteiden V ja VI mukaisesti. Näissä suuntaviivoissa Määritelmät 1. käsitteillä rahaliittoon ja jossakin maassa oleva on sama merkitys kuin Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/ 98 ( 7 ) 1 artiklassa on määritelty; 2. käsitteellä euroalue tarkoitetaan rahaliittoon osallistuvien iden aluetta ja EKP:tä; 3. käsitteellä eurojärjestelmä tarkoitetaan rahaliittoon osallistuvien iden kansallisia keskuspankkeja ja EKP:tä; 4. käsitteellä luottolaitos on sama merkitys kuin asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 1 osan I.2 kohdassa. 4. Raha-aggregaattien laatimiseksi kansalliset keskuspankit ilmoittavat valtion talletusvelkoja ja hallussa olevia kassavaroja ja arvopapereita koskevat tilastotiedot liitteen VII mukaisesti sekä rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksien haltijoita koskevat tiedot liitteen VIII mukaisen kotipaikkaa koskevan erittelyn mukaisesti täydentäen siten asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti toimitettavia tilastotietoja ja noudattaen asetuksessa annettuja raportointitiheyttä ja määräaikoja koskevia vaatimuksia. 5. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat lisäksi liitteessä IX lueteltuja lisätietoja koskevat tilastotiedot, sikäli kuin ne ovat saatavilla tai arvioitavissa parhaan arvion periaatteen mukaisesti tai sikäli kuin kyseinen liiketoiminta on rahataloudellisesti merkittävää, täydentäen siten asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti toimitettavia tilastotietoja ja noudattaen asetuksessa annettuja raportointitiheyttä ja määräaikoja koskevia vaatimuksia. EKP kerää ja kirjaa yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa kyseisten tilastotietojen saatavuutta ja laskemismenetelmiä koskevia tietoja. 2 artikla Rahalaitossektorin konsolidoitu tase ja virtatietojen laskeminen 1. Kansalliset keskuspankit laativat ja ilmoittavat asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti kaksi tasetta oman nsa alasektoreista keskuspankki ja muut. Erityisesti keskuspankin tasetta koskevat vaaditut tilastotiedot eritellään tarkemmin liitteessä I olevissa raha- ja pankkitilastojen vastaavuustaulukoissa. EKP ottaa tilastointia varten omasta taseestaan vastaavat tiedot kuin kansalliset keskuspankit omista taseistaan. Kansalliset keskuspankit, jotka laativat omat taseensa, noudattavat liitteen II mukaista menettelyä valvoessaan säännöllisesti tilastointitarkoituksia varten laadittavan eurojärjestelmän yhteenlasketun kuukauden lopun taseen ja eurojärjestelmän viikkotaseen vastaavuutta ja ilmoittaessaan säännöllisesti EKP:lle valvontansa tuloksista. Oman taseensa laativa EKP noudattaa samaa menettelytapaa. Tilastotiedot tulee ilmoittaa liitteessä III esitetyn aikataulun mukaisesti. 2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat lisäksi liitteessä IV luetellut rahalaitosten ja muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemaa sähköistä rahaa koskevat tilastotiedot sikäli kuin ne ovat saatavilla. Keskuspankkien on toimitettava kuukausittaiset tiedot EKP:lle vähintään kaksi kertaa vuodessa. EKP kerää ja kirjaa yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa vuositasolla EU:n sähköistä rahaa koskevien järjestelmien ominaisuuksia ( 7 ) EYVL L 318, , s Jotta EKP voisi laskea raha-aggregaatteihin ja niiden vastaeriin liittyviä virtatietoja, kansalliset keskuspankit ilmoittavat liitteen X mukaiset tilastotiedot. 7. Kansalliset keskuspankit saattavat päättää käyttää EKP:tä kanavana, jonka kautta ne toimittavat raha- ja pankkitilastoja täydentäviä tietoja IMF:lle, tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisten keskuspankkien velvoitteita IMF:ään nähden. Nämä täydentävät tiedot ja niihin liittyvät raportointiohjeet on kuvattu liitteessä XI. 8. Kansalliset keskuspankit eivät julkaise euroalueen kuukausittaisiin raha-aggregaatteihin liittyviä kansallisia tietoja ennen kuin EKP on julkaissut ne. Jos kansalliset keskuspankit julkaisevat kyseisiä tietoja, niiden tulee olla samoja kuin viimeksi julkaistujen euroalueen raha-aggregaattien kansallisissa osuuksissakin. Kun kansalliset keskuspankit toisintavat EKP:n julkaisemia euroalueen raha-aggregaatteja koskevia tietoja, toisintojen tulee tarkasti noudattaa alkuperäistä lähdettä. 9. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat rahalaitosten lainojen myymistä/siirtämistä kolmansille (arvopaperistaminen) koskevat tiedot liitteen XII mukaisesti, sikäli kuin tiedot ovat saatavilla tai arvioitavissa parhaan arvion periaatteen mukaisesti.

4 L 241/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kansalliset keskuspankit toimittavat tarvittaessa korjaukset EKP:lle liitteessä XIII määriteltyä menettelytapaa noudattaen. 11. Vaadittavat tilastotiedot toimitetaan EKP:lle muodossa, joka täyttää liitteessä XIII esitetyt vaatimukset. Liitteessä selvitetään myös, missä muodossa EKP palauttaa tilastotiedot kansallisille keskuspankeille. 12. Euroalueen rahalaitosten tasetilastojen laadun varmistamiseksi kansalliset keskuspankit estimoivat täysimääräisistä raportointivaatimuksista asetuksen EKP/2001/13 2 artiklan 2 kohdan perusteella vapautettujen pienten rahalaitosten tiedot sadan prosentin kattavuuteen EKP:lle ilmoitettavissa kuukausittaisissa ja neljännesvuosittaisissa rahalaitosten tasetiedoissa liitteen XIV mukaisesti. 6 artikla Arvopaperiemissiot Jotta EKP voisi säännöllisesti tuottaa kattavia arvopaperiemissioita koskevia tilastoja, kansallisten keskuspankkien tulee ilmoittaa kaikki euroalueen talousyksikköjen kaikkien valuuttojen määräisiä emissioita sekä kaikkia euromääräisiä emissioita maailmanlaajuisesti eli sekä kotimaassa että ulkomailla koskevat tilastotiedot liitteen XIX mukaisesti viiden viikon kuluessa viitekuukauden päättymisestä, sikäli kuin tilastotiedot ovat saatavilla. 7 artikla 3 artikla Varantopohjaa ja varantopohjan vakiovähennyksiä koskevat tilastotiedot 1. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat varantopohjaa koskevat tilastotiedot EKP:lle liitteen XV mukaisesti, jotta tilastojen säännöllinen tuottaminen olisi mahdollista. 2. Luottolaitokset voivat asetuksen EKP/1998/15 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltaa maturiteetiltaan enintään kahden vuoden velkapapereihin tai rahamarkkinapapereihin vakiovähennyksiä, joiden tarkkuutta valvoakseen EKP tekee kuukausittaisia laskelmia, jotka perustuvat luottolaitosten asetuksen EKP/ 2001/13 mukaisesti kansallisille keskuspankeille antamiin kuukauden lopun tilastotietoihin. Kansalliset keskuspankit laskevat vaadittavat aggregaatit liitteen XVI mukaisesti ja ilmoittavat ne EKP:lle. 4 artikla Tilastoinnissa käytettävä rahalaitosluettelo Varmistaakseen, että tilastoinnissa käytettävä rahalaitosluettelo säilyy paikkansapitävänä ja ajan tasalla, kansalliset keskuspankit ilmoittavat päivityksistä liitteen XVII mukaisesti. Rahalaitosten korkotilastot 1. Jotta EKP voisi säännöllisesti tuottaa rahalaitosten korkotilastoja, kansallisten keskuspankkien tulee antaa tilastotiedot liitteen XX mukaisesti. Tilastotiedot on annettava liitteessä III esitettyä aikataulua noudattaen. 2. Kansallisten keskuspankkien tulee edelleen antaa tilastotiedot pankkien laina- ja talletuskoroista liitteen XXI mukaisesti viimeistään 18. pankkipäivänä viitekuukauden päättymisestä, kunnes euroalueella on saatavilla laadultaan riittäviä rahalaitosten korkotilastoja, ja kaikissa tapauksissa enintään joulukuun 2003 viitekuukauteen asti. Aikataulu on esitetty liitteessä III. Kansallinen keskuspankki voi korvata liitteessä XXI kuvattuja euroalueen pankkien luotto- ja talletuskorkoja koskevat kansalliset osatekijänsä asianmukaisilla tilastotiedoilla, jotka on kerätty rahalaitosten korkotilastoja varten, mutta sen on tällöin noudatettava edellä mainittua määräaikaa, joka on 18 pankkipäivää viitekuukauden päättymisestä. 3. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle säännöllisesti tärkeimmät kansalliset pankkien luotto- ja talletuskorot eli ne korot, joiden katsotaan olevan kyseisen n vähittäisrahoitusmarkkinoiden tilan tärkeimpiä indikaattoreita ja joita käyttäjätkin yleensä tarkkailevat, kunnes euroalueella on saatavilla laadultaan riittäviä rahalaitosten korkotilastoja, ja kaikissa tapauksissa enintään joulukuun 2003 viitekuukauteen asti. 5 artikla 8 artikla Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tasetiedot Tilastotietojen laatu Jotta EKP voisi säännöllisesti tuottaa kotimaisten muiden rahoituksen välittäjien toimintaa koskevia tilastotietoja, kansallisten keskuspankkien tulee ilmoittaa tilastotiedot liitteen XVIII mukaisesti, sikäli kuin tilastotiedot ovat saatavilla. Kansalliset keskuspankit seuraavat ja edistävät EKP:lle annettavien tilastotietojen laatua ja luotettavuutta, tämän kuitenkaan rajoittamatta EKP:n tarkastusoikeutta, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2533/98 sekä asetuksessa EKP/2001/13.

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/5 9 artikla Toimitustapa Kansalliset keskuspankit käyttävät tilastotietojen sähköiseen toimittamiseen EKP:lle EKPJ:n laitteistoa, joka hyödyntää ESCB- Net-tietoliikenneverkkoa. Sähköisessä muodossa olevien tilastotietojen vaihdossa käytetään tilastokomitean päättämää vakiomuotoa. Tämä toimitustapaa koskeva vaatimus ei estä käyttämästä jotakin muuta tapaa välittää tilastotietoja EKP:lle ennalta sovittuna varamenettelynä. 10 artikla Yksinkertaistettu muutosmenettely EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, etteivät nämä muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tiedonantajille issa raportoinnista aiheutuvan rasitteeseen. 11 artikla Kumoaminen Kumotaan 30 päivänä heinäkuuta 2001 annetut suuntaviivat EKP/2002/5. 12 artikla Loppusäännökset Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien iden kansallisille keskuspankeille. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 11 päivänä helmikuuta Nämä suuntaviivat julkaistaan ilman liitteitä Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Frankfurt am Mainissa 6 päivänä helmikuuta EKP:n neuvoston puolesta Willem F. DUISENBERG

6 L 241/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE I VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN Kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki, jotka kokoavat omia taseitaan koskevat tilastotiedot, käyttävät seuraavia vastaavuustaulukoita valvoessaan säännöllisin väliajoin sitä, että tilastointia varten laadittava eurojärjestelmän kuukauden lopun yhteenlaskettu tase ja kirjanpitoa ja likviditeetin hallintaa varten päivittäin laadittavat rahoituslaskelmat ovat yhdenmukaisia. Tilastotiedot on ilmoitettava liitteessä III esitetyn kalenterin mukaisesti. Vastaavuustaulukoissa on kuvattu yksityiskohtaisesti yhteydet kirjanpidon tase-erien ja tilastointia varten ilmoitettavien erien välillä. Niissä annetaan ohjeita sekä kuukausittaisia että neljännesvuosittaisia tilastointivaatimuksia varten. Niihin liittyy aputaulukoita, joiden avulla kirjanpidon mukaiset ja tilastointiin liittyvät taseet voidaan yhdenmukaistaa vielä tarkemmin. Vastaavuustaulukoiden vasemmassa reunassa esitetään rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2, 3 ja 4 osalta erän numero, kuvaus ja erittely; vastaavuustaulukoiden oikealla puolella esitetään kunkin kirjanpitoerän osalta erän numero, kuvaus ja pyydettävä erittely. Tietyt asetuksen EKP/2001/13 tase-erät eivät ole sovellettavissa EKP:n/kansallisten keskuspankkien taseisiin (ne on merkitty - ). Aputaulukot vastaavat asetuksen EKP/2001/13 alkuperäisiä taulukoita 1, 2, 3 ja 4. Kussakin solussa mainitaan kyseisten kirjanpitoerien numero. Kansallisten keskuspankkien edellytetään näitä tilastotietoja kootessaan noudattavan tietyin poikkeuksin myös kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/10 vahvistettuja yhdenmukaistettuja kirjanpitosääntöjä ( 3 ). Tärkeimmän poikkeuksen odotetaan olevan se, että niiden edellytetään arvostavan arvopaperisalkkunsa kuukausittain eikä neljännesvuosittain, kuten kirjanpitoa varten edellytetään. Toinen poikkeus on se, että tilastointia varten kirjanpitoerät 9.5 muut eurojärjestelmän sisäiset saamiset (netto) ja 10.4 muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto) on ilmoitettava bruttoperusteisesti. Toisaalta erä 14 arvonmuutostilit ilmoitetaan bruttoperusteisesti kirjanpidossa (toteutumattomat tappiot ilmoitetaan erässä 11 muut saamiset ) ja nettoperusteisesti tilastoissa. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) EUVL L 58, , s. 1.

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/7 VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 8 Liikkeessä oleva raha 9 Talletukset (kaikki valuutat) VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN (Kuukausittain toimitettavat tiedot) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 1 Liikkeessä olevat setelit Kotimaa Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) Kotimaa 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus Kotimaa 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määräaikaistalletukset Kotimaa 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Kotimaa 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset Kotimaa 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Kotimaa 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa

8 L 241/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) Kotimaa 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseessa) Kotimaa 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat muut velat eurojärjestelmän sisällä Kotimaa 12 velat Kotimaa Talletukset Kaikki valuutat Rahalaitokset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt Valtio 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa kuin Valtio 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa kuin Valtio 12 velat Kotimaa Talletukset Kaikki valuutat kuin Valtio Muu rahaliittoon Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) Muu rahaliittoon 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus Muu rahaliittoon

9 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/9 VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määräaikaistalletukset Muu rahaliittoon 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Muu rahaliittoon 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset Muu rahaliittoon 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Muu rahaliittoon 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville muut velat Muu rahaliittoon 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) Muu rahaliittoon 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseessa) Muu rahaliittoon 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat velat eurojärjestelmän sisällä Muu rahaliittoon

10 L 241/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 12 velat Muu rahaliittoon Talletukset Kaikki valuutat Rahalaitokset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt Valtio 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon kuin Valtio 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon kuin Valtio 12 velat Muu rahaliittoon Talletukset Kaikki valuutat kuin Valtio Ulkomaat 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat 8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 12 velat Ulkomaat Talletukset Kaikki valuutat Ulkomaat Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

11 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/11 VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 9e Talletukset (euro) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat Ulkomaat Talletukset Kaikki valuutat Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) Kotimaa 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus Kotimaa 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määriaikaistalletukset Kotimaa 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Kotimaa 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset Kotimaa 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Kotimaa 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville muut velat Kotimaa

12 L 241/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 9e Talletukset (euro) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) Kotimaa 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) Kotimaa 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat muut velat eurojärjestelmän sisällä Kotimaa 12 velat Kotimaa Talletukset Euro Muu rahaliittoon Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) Muu rahaliittoon 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus Muu rahaliittoon 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määräaikaistalletukset Muu rahaliittoon 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Muu rahaliittoon 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset Muu rahaliittoon

13 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/13 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Muu rahaliittoon 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville muut velat Muu rahaliittoon 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat (vain EKP:n taseessa) Muu rahaliittoon 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) Muu rahaliittoon 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat muut velat eurojärjestelmän sisällä Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Talletukset Euro Rahalaitokset 9.1e Yön yli Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Yön yli julkisyhteisöt 12 velat Kotimaa Yön yli Euro kuin julkisyhteisöt 9.1e Yön yli Kotimaa kuin sektorit 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Yön yli 12 velat Kotimaa Yön yli Euro kuin sektorit

14 L 241/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.1e Yön yli Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Yön yli rahoituksen välittäjät 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit rahoituksen välittäjät 9.1e Yön yli Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Yön yli Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 9.1e Yön yli Kotimaa kuin sektorit Yritykset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Yön yli Yritykset 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit Yritykset

15 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/15 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.1e Yön yli Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Yön yli Kotitaloudet 12 velat Kotimaa Yön yli Euro sektorit Kotitaloudet 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Yön yli julkisyhteisöt 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Euro kuin julkisyhteisöt 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Yön yli 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Euro kuin sektorit 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Yön yli rahoituksen välittäjät 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Euro sektorit rahoituksen välittäjät

16 L 241/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Yön yli Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Euro sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Yön yli Yritykset 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Euro kuin Yritykset 9.1e Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Yön yli Kotitaloudet 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Euro kuin Kotitaloudet 9.2e Määräaikaiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Määräaikaiset kuin 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro kuin julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

17 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/17 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.2e Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Määräaikaiset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro kuin sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Määräaikaiset rahoituksen välittäjät 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro kuin rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Määräaikaiset Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Määräaikaiset Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro kuin Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Määräaikaiset Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Euro kuin Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

18 L 241/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Määräaikaiset julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Euro kuin julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Euro sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Euro kuin rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Määräaikaiset Euro kuin 12 velat Muu rahaliittoon Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

19 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/19 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Euro kuin Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2e Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Euro kuin Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.3e Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.3e Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin sektorit Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.3e Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.3e Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

20 L 241/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 9.3e Irtisanomisehtoiset 9.3e Irtisanomisehtoiset 9.3e Irtisanomisehtoiset 9.3e Irtisanomisehtoiset 9.3e Irtisanomisehtoiset 9.3e Irtisanomisehtoiset 9.3e Irtisanomisehtoiset Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti Kotimaa kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

21 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/21 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.3e Irtisanomisehtoiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.4e Repot Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Repot julkisyhteisöt 12 velat Kotimaa Repot Euro kuin julkisyhteisöt 9.4e Repot Kotimaa kuin sektorit 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Repot 12 velat Kotimaa Repot Euro kuin sektorit 9.4e Repot Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Repot rahoituksen välittäjät 12 velat Kotimaa Repot kuin rahoituksen välittäjät 9.4e Repot Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Repot Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 12 velat Kotimaa Repot kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

22 L 241/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.4e Repot Kotimaa kuin sektorit Yritykset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Repot Yritykset 12 velat Kotimaa Repot Euro kuin Yritykset 9.4e Repot Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Kotimaa Repot Kotitaloudet 12 velat Kotimaa Repot Euro kuin Kotitaloudet 9.4e Repot Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Repot julkisyhteisöt 12 velat Muu rahaliittoon Repot Euro kuin julkisyhteisöt 9.4e Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Repot 12 velat Muu rahaliittoon Repot Euro kuin sektorit 9.4e Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Repot rahoituksen välittäjät 12 velat Muu rahaliittoon Repot Euro kuin rahoituksen välittäjät

23 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/23 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.4e Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Repot Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Repot Euro kuin 12 velat Muu rahaliittoon Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 9.4e Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Repot Yritykset 12 velat Muu rahaliittoon Repot Euro kuin Yritykset 9.4e Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Muu rahaliittoon Repot Kotitaloudet 12 velat Muu rahaliittoon Repot Euro kuin Kotitaloudet 9.1x Yön yli Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli julkisyhteisöt 12 velat Kotimaa Yön yli Ulkomaan valuutta kuin julkisyhteisöt

24 L 241/24 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.1x Yön yli Kotimaa kuin sektorit 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli sektorit 12 velat Kotimaa Yön yli Euro kuin sektorit 9.1x Yön yli Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli rahoituksen välittäjät 12 velat Kotimaa Yön yli Euro kuin rahoituksen välittäjät 9.1x Yön yli Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 12 velat Kotimaa Yön yli Euro kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 9.1x Yön yli Kotimaa kuin sektorit Yritykset 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli Yritykset 12 velat Kotimaa Yön yli Ulkomaan valuutta kuin Yritykset 9.1x Yön yli Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli Kotitaloudet 12 velat Kotimaa Yön yli Ulkomaan valuutta kuin Kotitaloudet

25 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/25 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.1x Yön yli Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli julkisyhteisöt 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Ulkomaan valuutta kuin julkisyhteisöt 9.1x Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli sektorit 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Ulkomaan valuutta kuin sektorit 9.1x Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli rahoituksen välittäjät 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Ulkomaan valuutta kuin rahoituksen välittäjät 9.1x Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Yön yli Ulkomaan valuutta kuin 12 velat Muu rahaliittoon Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

26 L 241/26 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.1x Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli Yritykset 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Ulkomaan valuutta kuin Yritykset 9.1x Yön yli Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli Kotitaloudet 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Ulkomaan valuutta kuin Kotitaloudet 9.2x Määräaikaiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset julkisyhteisöt 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

27 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/27 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.2x Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

28 L 241/28 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.2x Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin sektorit Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin 12 velat Muu rahaliittoon Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

29 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/29 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.2x Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.2x Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Ulkomaan valuutta kuin Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 9.3x Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.3x Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin sektorit Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.3x Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.3x Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

30 L 241/30 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 9.3x Irtisanomisehtoiset 9.3x Irtisanomisehtoiset 9.3x Irtisanomisehtoiset 9.3x Irtisanomisehtoiset 9.3x Irtisanomisehtoiset 9.3x Irtisanomisehtoiset 9.3x Irtisanomisehtoiset Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti Kotimaa kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

31 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/31 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.3x Irtisanomisehtoiset Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9.4x Repot Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot julkisyhteisöt 12 velat Kotimaa Repot Ulkomaan valuutta kuin julkisyhteisöt 9.4x Repot Kotimaa kuin sektorit 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot sektorit 12 velat Kotimaa Repot Ulkomaan valuutta kuin sektorit 9.4x Repot Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot rahoituksen välittäjät 12 velat Kotimaa Repot kuin rahoituksen välittäjät 9.4x Repot Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 12 velat Kotimaa Repot kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

32 L 241/32 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.4x Repot Kotimaa kuin sektorit Yritykset 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot Yritykset 12 velat Kotimaa Repot Ulkomaan valuutta kuin Yritykset 9.4x Repot Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot Kotitaloudet 12 velat Kotimaa Repot Ulkomaan valuutta kuin Kotitaloudet 9.4x Repot Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Repot julkisyhteisöt 12 velat Muu rahaliittoon Repot Ulkomaan valuutta kuin julkisyhteisöt 9.4x Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Repot sektorit 12 velat Muu rahaliittoon Repot kuin sektorit 9.4x Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Repot sektorit 12 velat Muu rahaliittoon Repot kuin sektorit

33 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/33 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 9.4x Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Repot sektorit Repot Ulkomaan valuutta kuin sektorit 9.4x Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Repot sektorit Repot Ulkomaan valuutta kuin sektorit 9.4x Repot Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Repot sektorit Repot Ulkomaan valuutta kuin sektorit 10 Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet 11e Liikkeeseen lasketut velkapaperit Enintään 1 vuoden 4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset Enintään 1 vuoden 11e Liikkeeseen lasketut velkapaperit Yli 1 ja enintään 2 vuoden

34 L 241/34 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 11e Liikkeeseen lasketut velkapaperit Yli 2 vuoden 11x Liikkeeseen lasketut velkapaperit Enintään 1 vuoden 11x Liikkeeseen lasketut velkapaperit Yli 1 ja enintään 2 vuoden 11x Liikkeeseen lasketut velkapaperit Yli 2 vuoden 12 Oma pääoma ja varaukset (11) ( saamiset) 12 velat Pääoma ja rahastot 13 Varaukset Pääoma ja rahastot 14 Arvonmuutostilit 15 Pääoma ja rahastot 13 velat 10.3 Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettovelat velat 11 velat

35 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/35 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Maturiteetti Kotipaikka Laji Valuutta Sektori Alasektori Maturiteetti 12 velat velat 13 Varaukset velat CB3 Erityisnostooikeuksien vastaerä 9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä Kotimaiset eurojärjestelmän sisäiset erät koskevat vain EKP:tä tai Deutsche Bundesbankia.

36 L 241/36 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN (Kuukausittain toimitettavat tiedot) VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 1 Käteinen raha (kaikki valuutat) 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Käteinen raha 11 saamiset 1e Käteinen raha, joista euromääräisiä 11 saamiset 2 Lainat Kotimaa Rahalaitokset 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat 5.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille perusrahoitusoperaatiot Kotimaa 5.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot Kotimaa 5.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Kotimaa Maturiteetti/ valuutta

37 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/37 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 5.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille käänteiset rakenteelliset operaatiot Kotimaa 5.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille maksuvalmiusluotot Kotimaa 5.6 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot Kotimaa 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Kotimaa Lainat 9.2 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) Kotimaa 9.3 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät saamiset (vain EKP:n taseessa) Kotimaa 9.5 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset muut eurojärjestelmän sisäiset saamiset Kotimaa Maturiteetti/ valuutta

38 L 241/38 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 11 saamiset Kotimaa Lainat Rahalaitokset 2 Lainat Kotimaa kuin Julkisyhteisöt 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa Lainat Kotimaa Lainat 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Julkisyhteisöt 2 Lainat Kotimaa kuin sektorit 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin sektorit 2 Lainat Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat rahoituksen välittäjät 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin sektorit rahoituksen välittäjät sektorit 2 Lainat Kotimaa kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot sektorit 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetti/ valuutta Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

39 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/39 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti/ valuutta 2 Lainat Kotimaa kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Kotimaa Lainat Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) sektorit 2 Lainat Kotimaa kuin Kotitaloudet Kulutusluotot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta sektorit Kotimaa Lainat Kotitaloudet Kulutusluotot 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Kotitaloudet Kulutusluotot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) sektorit 2 Lainat Kotimaa kuin Kotitaloudet Asuntolainat Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta sektorit Kotimaa Lainat Kotitaloudet Asuntolainat 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Kotitaloudet Asuntolainat Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) sektorit 2 Lainat Kotimaa kuin Kotitaloudet (jäännösluokka) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat Kotitaloudet sektorit 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Kotitaloudet (jäännösluokka) (jäännösluokka) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

40 L 241/40 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 2 Lainat Muu rahaliittoon Rahalaitokset 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat 5.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille perusrahoitusoperaatiot Muu rahaliittoon 5.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot Muu rahaliittoon 5.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Muu rahaliittoon 5.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille käänteiset rakenteelliset operaatiot Muu rahaliittoon 5.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille maksuvalmiusluotot Muu rahaliittoon 5.6 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot Muu rahaliittoon Maturiteetti/ valuutta

41 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/41 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon Lainat 9.2 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) Muu rahaliittoon 9.3 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät saamiset (vain EKP:n taseessa) Muu rahaliittoon 9.5 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset muut eurojärjestelmän sisäiset saamiset Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat Rahalaitokset 2 Lainat Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon Lainat Maturiteetti/ valuutta

42 L 241/42 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat kuin Julkisyhteisöt 2 Lainat Muu rahaliittoon kuin sektorit 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat kuin sektorit 2 Lainat Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat rahoituksen välittäjät 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat kuin sektorit rahoituksen välittäjät 2 Lainat Muu rahaliittoon sektorit kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 11 saamiset Muu rahaliittoon sektorit Lainat kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetti/ valuutta Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

43 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/43 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti/ valuutta 2 Lainat Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Lainat kuin sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 2 Lainat Muu rahaliittoon sektorit kuin Kotitaloudet Kulutusluotot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon sektorit Lainat Kotitaloudet Kulutusluotot Lainat kuin Kotitaloudet Kulutusluotot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 2 Lainat Muu rahaliittoon sektorit kuin Kotitaloudet Asuntolainat Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon sektorit Lainat Kotitaloudet Asuntolainat Lainat kuin Kotitaloudet Asuntolainat Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 2 Lainat Muu rahaliittoon sektorit kuin Kotitaloudet (jäännösluokka) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat Kotitaloudet sektorit Lainat kuin Kotitaloudet (jäännösluokka) (jäännösluokka) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

44 L 241/44 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 2 Lainat Ulkomaat 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat 4.2 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 11 saamiset Ulkomaat Lainat 2 Lainat Ulkomaat Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Maturiteetti/ valuutta Enintään 1 vuoden

45 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/45 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti/ valuutta 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat Enintään 1 vuoden 4.2 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 11 saamiset Ulkomaat Lainat Enintään 1 vuoden 2 Lainat Ulkomaat Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Yli 1 vuoden 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat Yli 1 vuoden 2e Lainat, joista euromääräisiä Kotimaa kuin Julkisyhteisöt 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa Lainat 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Julkisyhteisöt Euro 2e Lainat, joista euromääräisiä Kotimaa kuin sektorit 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin sektorit Euro

46 L 241/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti/ valuutta Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin sektorit rahoituksen välittäjät Euro sektorit Kotimaa kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot sektorit 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Euro Kotimaa kuin sektorit Yritykset 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin sektorit Yritykset Euro sektorit Kotimaa kuin Kotitaloudet sektorit 11 saamiset Kotimaa Lainat kuin Kotitaloudet Euro Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon Lainat 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat kuin Julkisyhteisöt Euro Muu rahaliittoon kuin sektorit 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat kuin sektorit Euro

47 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/47 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä 2e Lainat, joista euromääräisiä 3e arvopaperit kuin osakkeet euro Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti/ valuutta Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat kuin sektorit rahoituksen välittäjät Euro Muu rahaliittoon sektorit kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 11 saamiset Muu rahaliittoon sektorit Lainat kuin Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Euro Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat kuin sektorit Yritykset Euro Muu rahaliittoon sektorit kuin Kotitaloudet 11 saamiset Muu rahaliittoon sektorit Lainat kuin Kotitaloudet Euro Kotimaa kuin Julkisyhteisöt 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet kuin Julkisyhteisöt 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet kuin Julkisyhteisöt Euro

48 L 241/48 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3e arvopaperit kuin osakkeet euro 3e arvopaperit kuin osakkeet euro 3e arvopaperit kuin osakkeet euro Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Kotimaa kuin sektorit 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet kuin sektorit 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet kuin sektorit Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet kuin Julkisyhteisöt 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet kuin Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon kuin sektorit 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet kuin sektorit 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet kuin sektorit Maturiteetti/ valuutta Euro Euro Euro

49 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/49 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3e arvopaperit kuin osakkeet euro 3e arvopaperit kuin osakkeet euro 3x arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaan valuutat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Kotimaa Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset Muu rahaliittoon Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet kuin Julkisyhteisöt Maturiteetti/ valuutta Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)/euro Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)/euro Ulkomaan valuutat

50 L 241/50 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3x arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaan valuutat 3x arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaan valuutat 3x arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaan valuutat 3x arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaan valuutat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Kotimaa kuin sektorit 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet kuin sektorit Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet kuin Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon kuin sektorit 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet kuin sektorit Kotimaa Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset Maturiteetti/ valuutta Ulkomaan valuutat Ulkomaan valuutat Ulkomaan valuutat Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)/ kuin euroalueen valuutat

51 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/51 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3x arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaan valuutat 3 arvopaperit kuin osakkeet 4 Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet 4 Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus Muu rahaliittoon Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset Ulkomaat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset arvopaperit kuin osakkeet 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Ulkomaat arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa Rahalaitokset 11 saamiset Kotimaa Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet Muu rahaliittoon Rahalaitokset 11 saamiset Muu rahaliittoon Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet Maturiteetti/ valuutta Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)/ kuin euroalueen valuutat

52 L 241/52 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 5 Osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Kotimaa Osakkeet ja osuudet 9.1 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset osuudet EKP:ssä (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) Kotimaa 11 saamiset Kotimaa Osakkeet ja osuudet Kotimaa Rahalaitokset Rahalaitokset Kotimaa kuin sektorit 11 saamiset Kotimaa Osakkeet ja osuudet kuin Muu rahaliittoon Rahalaitokset 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon Osakkeet ja osuudet 9.1 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset osuudet EKP:ssä (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) Muu rahaliittoon Maturiteetti/ valuutta

53 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/53 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus 11 saamiset Muu rahaliittoon Osakkeet ja osuudet Rahalaitokset 5 Osakkeet ja osuudet Muu rahaliittoon kuin sektorit 11 saamiset Muu rahaliittoon Osakkeet ja osuudet kuin 5 Osakkeet ja osuudet Ulkomaat 11 saamiset Ulkomaat Osakkeet ja osuudet 6 Käyttöomaisuus 11 saamiset Käyttöomaisuus 7 saamiset 9.4 Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset saamiset 10 Selvitettävänä olevat erät saamiset 11 saamiset saamiset Maturiteetti/ valuutta

54 L 241/54 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 1 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Tarkoitus Maturiteetti Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Tarkoitus CB1 Kulta & kultasaamiset (vain monetaarinen kulta) 1 Kulta ja kultasaamiset CB2 Saamiset IMF:ltä nosto-oikeudet, erityiset nostooikeudet, muut saamiset 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Erityiset nostooikeudet Kotimaiset eurojärjestelmän sisäiset erät koskevat vain EKP:tä tai Deutsche Bundesbankia. Maturiteetti/ valuutta

55 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/55 VASTATTAVAA Kannat Erä Kuvaus 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) 9 Talletukset (kaikki valuutat) VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN Sektorikohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti Ulkomaat Pankit 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Pankit 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 12 velat Ulkomaat Pankit Ulkomaat kuin pankit Julkisyhteisöt 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle kuin pankit Julkisyhteisöt 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit Julkisyhteisöt 12 velat Ulkomaat kuin pankit Julkisyhteisöt Ulkomaat kuin pankit sektorit 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle kuin pankit sektorit 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit sektorit

56 L 241/56 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti 12 velat Ulkomaat kuin pankit sektorit 9.1 Yön yli Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Yön yli Osavaltiohallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli Osavaltiohallinto 12 velat Kotimaa Yön yli Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.1 Yön yli Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Yön yli Paikallishallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli Paikallishallinto 12 velat Kotimaa Yön yli Julkisyhteisöt Paikallishallinto 9.1 Yön yli Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Yön yli Sosiaaliturvarahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Yön yli Sosiaaliturvarahastot

57 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/57 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti 12 velat Kotimaa Yön yli Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 9.1 Yön yli Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Yön yli Osavaltiohallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli Osavaltiohallinto 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.1 Yön yli Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Yön yli Paikallishallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli Paikallishallinto 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Julkisyhteisöt Paikallishallinto 9.1 Yön yli Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Yön yli Sosiaaliturvarahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Yön yli Sosiaaliturvarahastot

58 L 241/58 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti 12 velat Muu rahaliittoon Yön yli Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 9.2 Määräaikaiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Määräaikaiset Osavaltiohallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset Osavaltiohallinto 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.2 Määräaikaiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Määräaikaiset Paikallishallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset Paikallishallinto 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Julkisyhteisöt Paikallishallinto 9.2 Määräaikaiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Määräaikaiset Sosiaaliturvarahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Määräaikaiset Sosiaaliturvarahastot

59 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/59 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti 12 velat Kotimaa Määräaikaiset Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 9.2 Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Määräaikaiset Osavaltiohallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset Osavaltiohallinto 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.2 Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Määräaikaiset Paikallishallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset Paikallishallinto 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Julkisyhteisöt Paikallishallinto 9.2 Määräaikaiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Määräaikaiset Sosiaaliturvarahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Määräaikaiset Sosiaaliturvarahastot

60 L 241/60 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti 12 velat Muu rahaliittoon Määräaikaiset Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 9.3 Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.3 Irtisanomisehtoiset Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 9.3 Irtisanomisehtoiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.3 Irtisanomisehtoiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 9.3 Irtisanomisehtoiset Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 9.4 Repot Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Repot Osavaltiohallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot Osavaltiohallinto

61 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/61 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti 12 velat Kotimaa Repot Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.4 Repot Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Repot Paikallishallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot Paikallishallinto 12 velat Kotimaa Repot Julkisyhteisöt Paikallishallinto 9.4 Repot Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa Repot Sosiaaliturvarahastot 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa Repot Sosiaaliturvarahastot 12 velat Kotimaa Repot Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 9.4 Repot Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon Repot Osavaltiohallinto 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon Repot Osavaltiohallinto

62 L 241/62 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektori Kotipaikka Laji Sektori Alasektorit Maturiteetti 12 velat Kotimaa Repot Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 9.4 Repot Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Repot Paikallishallinto Repot Paikallishallinto Repot Julkisyhteisöt Paikallishallinto 9.4 Repot Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Repot Sosiaaliturvarahastot Repot Sosiaaliturvarahastot Repot Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot

63 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/63 VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN Sektorikohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot) VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti 2 Lainat Kotimaa kuin Julkisyhteisöt Valtio 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat Valtio 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa Lainat Valtio 11 saamiset Kotimaa Lainat Julkisyhteisöt Valtio 2 Lainat Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt Valtio 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat Valtio 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon Lainat Valtio 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat Julkisyhteisöt Valtio 2 Lainat Ulkomaat Pankit 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat Pankit 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat Pankit 4.2 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

64 L 241/64 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti 11 saamiset Ulkomaat Lainat Pankit 2 Lainat Ulkomaat kuin pankit Julkisyhteisöt 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat Julkisyhteisöt 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat kuin pankit Julkisyhteisöt 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat kuin pankit Julkisyhteisöt 11 saamiset Ulkomaat Lainat kuin pankit Julkisyhteisöt 2 Lainat Ulkomaat kuin pankit sektorit 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat kuin pankit sektorit 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat kuin pankit sektorit 11 saamiset Ulkomaat Lainat kuin pankit sektorit 2 Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan) Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa Lainat Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

65 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/65 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 2 Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan) 2 Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan) 2 Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti 11 saamiset Kotimaa Lainat Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa Lainat Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 11 saamiset Kotimaa Lainat Julkisyhteisöt Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa Lainat Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 11 saamiset Kotimaa Lainat Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon Lainat Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä)

66 L 241/66 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 2 Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan) 2 Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon Lainat Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat Julkisyhteisöt Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon Lainat Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon Lainat Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon Lainat Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Kotimaa kuin Julkisyhteisöt Valtio 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Valtio 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa Julkisyhteisöt Valtio 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Valtio 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Valtio

67 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/67 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet 3 arvopaperit kuin osakkeet 3 arvopaperit kuin osakkeet Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt Valtio 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Valtio 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon Julkisyhteisöt Valtio 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Valtio 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Valtio Ulkomaat Pankit 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset arvopaperit kuin osakkeet Pankit 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat arvopaperit kuin osakkeet Pankit 11 saamiset Ulkomaat arvopaperit kuin osakkeet Pankit Ulkomaat kuin pankit Julkisyhteisöt 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit Julkisyhteisöt 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit Julkisyhteisöt

68 L 241/68 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti 11 saamiset Ulkomaat arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit Julkisyhteisöt Ulkomaat kuin pankit sektorit 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit sektorit 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit sektorit 11 saamiset Ulkomaat arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit sektorit Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa Julkisyhteisöt Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

69 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/69 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

70 L 241/70 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin sektorit Yritykset 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Kotimaa kuin sektorit Kotitaloudet Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Osavaltiohallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

71 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/71 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Paikallishallinto 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon Julkisyhteisöt Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Paikallishallinto Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin Julkisyhteisöt julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Julkisyhteisöt Sosiaaliturvarahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

72 L 241/72 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) 3 arvopaperit kuin osakkeet (2 aikajännettä maturiteetin mukaan) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet sektorit rahoituksen välittäjät Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet sektorit Yritykset Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) Muu rahaliittoon kuin sektorit Kotitaloudet

73 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/73 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 5 Osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 2 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Alasektorit Kotipaikka Laji Sektori Alasektori Maturiteetti Kotimaa kuin sektorit rahoituksen välittäjät 11 saamiset Kotimaa Osakkeet ja osuudet sektorit rahoituksen välittäjät Kotimaa kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 11 saamiset Kotimaa Osakkeet ja osuudet sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Kotimaa kuin sektorit Yritykset 11 saamiset Kotimaa Osakkeet ja osuudet sektorit Yritykset Muu rahaliittoon kuin sektorit rahoituksen välittäjät 11 saamiset Muu rahaliittoon Osakkeet ja osuudet sektorit rahoituksen välittäjät Muu rahaliittoon kuin sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 11 saamiset Muu rahaliittoon Osakkeet ja osuudet sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Muu rahaliittoon kuin sektorit Yritykset 11 saamiset Muu rahaliittoon Osakkeet ja osuudet sektorit Yritykset

74 L 241/74 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN Maakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot) VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Erä Kuvaus Lisäerittely Kotipaikka Sektori 9 Talletukset (kaikki valuutat) EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z Rahalaitokset 2.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset) Muu rahaliittoon : --a --b --c 2.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille talletusmahdollisuus Muu rahaliittoon : --a --b --c 2.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille määräaikaistalletukset Muu rahaliittoon : --a --b --c 2.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Muu rahaliittoon : --a --b --c 2.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset Muu rahaliittoon : --a --b --c 3 euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Muu rahaliittoon : --a --b --c 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z Rahalaitokset 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon : --a --b --c 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z Rahalaitokset 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z 10.1 Eurojärjestelmän sisäiset velat valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat Muu rahaliittoon : --a --b --c 10.2 Eurojärjestelmän sisäiset velat EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) (DE) 10.4 Eurojärjestelmän sisäiset velat muut velat eurojärjestelmän sisällä Muu rahaliittoon : --a --b --c 12 velat EU-maat Rahalaitokset

75 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/75 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Erä Kuvaus Lisäerittely Kotipaikka Sektori 9 Talletukset (kaikki valuutat) Ulkomaat (pl. EU) yhteensä Rahalaitokset 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Ulkomaat (pl. EU) Pankit 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Ulkomaat (pl. EU) Pankit 12 velat Ulkomaat (pl. EU) Pankit 9 Talletukset (kaikki valuutat) EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z kuin 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon : --a --b --c 5.2 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville velat Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z 7 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Muu rahaliittoon : --a --b --c 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z Rahalaitokset kuin 12 velat EU-maat kuin 9 Talletukset (kaikki valuutat) Ulkomaat (pl. EU) yhteensä kuin 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Ulkomaat (pl. EU) kuin pankit 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Ulkomaat (pl. EU) kuin pankit 12 velat Ulkomaat (pl. EU) kuin pankit

76 L 241/76 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 2 Lainat (kaikki valuutat) RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN Maakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erittely Kotipaikka Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Maturiteetti Lisäerittelyt Laji Sektori Maturiteetti EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z Rahalaitokset 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z Lainat Rahalaitokset 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon : --a --b --c Lainat 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z Lainat Rahalaitokset 4.2 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z 5.1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille perusrahoitusoperaatiot Muu rahaliittoon : --a --b --c 5.2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot Muu rahaliittoon : --a --b --c 5.3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille käänteiset hienosäätöoperaatiot Muu rahaliittoon : --a --b --c 5.4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille käänteiset rakenteelliset operaatiot Muu rahaliittoon : --a --b --c 5.5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille maksuvalmiusluotot Muu rahaliittoon : --a --b --c 5.6 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot Muu rahaliittoon : --a --b --c

77 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/77 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 2 Lainat (kaikki valuutat) 2 Lainat (kaikki valuutat) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erittely Kotipaikka Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Maturiteetti Lisäerittelyt Laji Sektori Maturiteetti 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon : --a --b --c Lainat 9.2 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) (DE) 9.3 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät saamiset (vain EKP:n taseessa) Muu rahaliittoon : --a --b --c 9.5 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset muut eurojärjestelmän sisäiset saamiset Muu rahaliittoon : --a --b --c 11 saamiset EU-maat Lainat Rahalaitokset Ulkomaat (pl. EU) yhteensä Rahalaitokset 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Ulkomaat (pl. EU) Lainat Pankit 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Ulkomaat (pl. EU) Lainat Pankit 11 saamiset Ulkomaat (pl. EU) Lainat Pankit EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z kuin 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z Lainat kuin 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon : --a --b --c Lainat 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z Lainat kuin

78 L 241/78 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 2 Lainat (kaikki valuutat) 3 arvopaperit kuin osakkeet (kaikki valuutat) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erittely Kotipaikka Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Maturiteetti Lisäerittelyt Laji Sektori Maturiteetti 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon : --a --b --c Lainat 11 saamiset EU-maat Lainat kuin Ulkomaat (pl. EU) yhteensä kuin 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Ulkomaat (pl. EU) Lainat kuin pankit 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Ulkomaat (pl. EU) Lainat kuin pankit 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Ulkomaat (pl. EU) Lainat kuin pankit 11 saamiset Ulkomaat (pl. EU) Lainat kuin pankit EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z Rahalaitokset 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon : --a --b --c arvopaperit kuin osakkeet 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon : --a --b --c arvopaperit kuin osakkeet 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon : --a --b --c arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset 11 saamiset EU-maat arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset

79 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/79 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet (kaikki valuutat) 3 arvopaperit kuin osakkeet (kaikki valuutat) 3 arvopaperit kuin osakkeet (kaikki valuutat) Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erittely Kotipaikka Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Maturiteetti Lisäerittelyt Laji Sektori Maturiteetti Ulkomaat (pl. EU) yhteensä Rahalaitokset 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Ulkomaat (pl. EU) arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat (pl. EU) arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Ulkomaat (pl. EU) arvopaperit kuin osakkeet Pankit Pankit Pankit EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon : --a --b --c 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon : --a --b --c 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon : --a --b --c arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset EU-maat arvopaperit kuin osakkeet Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) Rahalaitokset Maturiteetin mukaan (3 aikajännettä) EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z kuin 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon : --a --b --c 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet kuin kuin

80 L 241/80 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 3 arvopaperit kuin osakkeet (kaikki valuutat) 4 Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet 4 Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet 5 Osakkeet ja osuudet Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erittely Kotipaikka Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Maturiteetti Lisäerittelyt Laji Sektori Maturiteetti 7 Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliittoon : --a --b --c arvopaperit kuin osakkeet kuin 8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliittoon : --a --b --c arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset EU-maat arvopaperit kuin osakkeet kuin Ulkomaat (pl. EU) yhteensä kuin 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Ulkomaat (pl. EU) arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Ulkomaat (pl. EU) arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit 11 saamiset Ulkomaat (pl. EU) arvopaperit kuin osakkeet kuin pankit EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z 11 saamiset EU-maat Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet Ulkomaat (pl. EU) yhteensä 11 saamiset Ulkomaat (pl. EU) yhteensä Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet EU-maat (pl. kotimaa): --x --y --z 6 euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat t): --x --y --z 9.1 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset osuudet EKP:ssä (vain kansallisten keskuspankkien taseissa) (DE) Osakkeet ja osuudet

81 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/81 VASTAAVAA Kannat Erä Kuvaus 5 Osakkeet ja osuudet Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 3 Esitysmuoto taseessa Erittely Kotipaikka Erä Kuvaus Kotipaikka Sektori Maturiteetti Lisäerittelyt Laji Sektori Maturiteetti 11 saamiset EU-maat Osakkeet ja osuudet Ulkomaat (pl. EU) yhteensä 11 saamiset Ulkomaat (pl. EU) Osakkeet ja osuudet

82 L 241/82 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN Valuuttakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot) VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset iden valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa iden valuutat yhteensä 12 velat Kotimaa Rahalaitokset iden valuutat yhteensä 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset DKK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa DKK 12 velat Kotimaa Rahalaitokset DKK 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset SEK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa SEK 12 velat Kotimaa Rahalaitokset SEK 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset GBP 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa GBP 12 velat Kotimaa Rahalaitokset GBP 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa valuutat yhteensä 12 velat Kotimaa Rahalaitokset valuutat yhteensä 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset USD 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa USD 12 velat Kotimaa Rahalaitokset USD 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset JPY 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa JPY 12 velat Kotimaa Rahalaitokset JPY

83 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/83 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset CHF 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa CHF 12 velat Kotimaa Rahalaitokset CHF 9A Talletukset Kotimaa Rahalaitokset valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa valuutat yhteensä 12 velat Kotimaa Rahalaitokset valuutat yhteensä 9A Talletukset Kotimaa kuin Euro 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Kotimaa 12 velat Kotimaa kuin rl. Euro 9A Talletukset Kotimaa kuin iden valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa iden valuutat yhteensä 12 velat Kotimaa kuin rl. iden valuutat yhteensä 9A Talletukset Kotimaa kuin DKK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa DKK 12 velat Kotimaa kuin rl. DKK 9A Talletukset Kotimaa kuin SEK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa SEK 12 velat Kotimaa kuin rl. SEK 9A Talletukset Kotimaa kuin GBP 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa GBP 12 velat Kotimaa kuin rl. GBP

84 L 241/84 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9A Talletukset Kotimaa kuin valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa valuutat yhteensä 12 velat Kotimaa kuin valuutat yhteensä 9A Talletukset Kotimaa kuin USD 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa USD 12 velat Kotimaa kuin USD 9A Talletukset Kotimaa kuin JPY 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa JPY 12 velat Kotimaa kuin JPY 9A Talletukset Kotimaa kuin CHF 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa CHF 12 velat Kotimaa kuin CHF 9A Talletukset Kotimaa kuin valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Kotimaa valuutat yhteensä 12 velat Kotimaa kuin valuutat yhteensä 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset iden valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset iden valuutat yhteensä iden valuutat yhteensä 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset DKK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset DKK DKK

85 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/85 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset SEK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset SEK SEK 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset GBP 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset GBP GBP 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset valuutat yhteensä valuutat yhteensä 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset USD 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset USD USD 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset JPY 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset JPY JPY 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset CHF 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset CHF CHF

86 L 241/86 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9B Talletukset Muu rahaliittoon Rahalaitokset valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon Rahalaitokset valuutat yhteensä valuutat yhteensä 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin Euro 5.1 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville Julkisyhteisöt Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin rl. Euro 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin iden valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin rl. iden valuutat yhteensä iden valuutat yhteensä 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin DKK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin rl. DKK DKK 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin SEK 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin rl. SEK SEK 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin GBP 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin rl. GBP GBP

87 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/87 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä valuutat yhteensä 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin USD 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin USD USD 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin JPY 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin JPY JPY 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin CHF 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin CHF CHF 9B Talletukset Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä 7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle Muu rahaliittoon 12 velat Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä valuutat yhteensä 9C Talletukset Ulkomaat Euro Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat Euro Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

88 L 241/88 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9C Talletukset Ulkomaat iden valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat iden valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat iden valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat iden valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9C Talletukset Ulkomaat DKK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat DKK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat DKK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat DKK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9C Talletukset Ulkomaat SEK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat SEK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat SEK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat SEK Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

89 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/89 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9C Talletukset Ulkomaat GBP Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat GBP Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat GBP Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat GBP Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9C Talletukset Ulkomaat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9C Talletukset Ulkomaat USD Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat USD Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat USD Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat USD Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

90 L 241/90 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9C Talletukset Ulkomaat JPY Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat JPY Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat JPY Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat JPY Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9C Talletukset Ulkomaat CHF Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat CHF Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat CHF Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat CHF Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 9C Talletukset Ulkomaat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä) 12 velat valuutat yhteensä Maturiteetin mukaan (2 aikajännettä)

91 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/91 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9C Talletukset Ulkomaat Pankit Kaikki valuutat yhteensä 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Pankit 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 12 velat Pankit 9C Talletukset Ulkomaat Pankit Euro 6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Pankit 12 velat Pankit Euro 9C Talletukset Ulkomaat Pankit iden valuutat yhteensä 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit iden valuutat yhteensä 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat iden valuutat yhteensä 12 velat Pankit iden valuutat yhteensä 9C Talletukset Ulkomaat Pankit DKK 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit DKK 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat DKK

92 L 241/92 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 12 velat Pankit DKK 9C Talletukset Ulkomaat Pankit SEK 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit SEK 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat SEK 12 velat Pankit SEK 9C Talletukset Ulkomaat Pankit GBP 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit GBP 8.2 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat GBP 12 velat Pankit GBP 9C Talletukset Ulkomaat Pankit valuutat yhteensä 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit valuutat yhteensä 12 velat Pankit valuutat yhteensä 9C Talletukset Ulkomaat Pankit USD 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit USD 12 velat Pankit USD

93 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/93 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9C Talletukset Ulkomaat Pankit JPY 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit JPY 12 velat Pankit JPY 9C Talletukset Ulkomaat Pankit CHF 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit CHF 12 velat Pankit CHF 9C Talletukset Ulkomaat Pankit valuutat yhteensä 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat Pankit valuutat yhteensä 12 velat Pankit valuutat yhteensä 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit Kaikki valuutat yhteensä 8 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle kuin pankit 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit 12 velat kuin pankit 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit Euro 8 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle kuin pankit 12 velat kuin pankit Euro

94 L 241/94 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit iden valuutat yhteensä 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit iden valuutat yhteensä 12 velat kuin pankit iden valuutat yhteensä 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit DKK 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit DKK 12 velat kuin pankit DKK 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit SEK 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit SEK 12 velat kuin pankit SEK 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit GBP 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit GBP 12 velat kuin pankit GBP 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit valuutat yhteensä 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit valuutat yhteensä 12 velat kuin pankit valuutat yhteensä

95 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/95 VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit USD 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit USD 12 velat kuin pankit USD 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit JPY 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit JPY 12 velat kuin pankit JPY 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit CHF 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit CHF 12 velat kuin pankit CHF 9C Talletukset Ulkomaat kuin pankit valuutat yhteensä 8.1 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle talletukset ja muut velat kuin pankit valuutat yhteensä 12 velat kuin pankit valuutat yhteensä 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit iden valuutat yhteensä 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit DKK

96 L 241/96 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTATTAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Valuutta Maturiteetti 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit SEK 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit GBP 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit valuutat yhteensä 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit USD 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit JPY 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit CHF 11 Liikkeeseenlasketut velkapaperit valuutat yhteensä

97 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/97 VASTAAVUUSTAULUKOT RAHA- JA PANKKITILASTOJA VARTEN Valuuttakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot) VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat valuutat yhteensä 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat valuutat yhteensä 2A Lainat Kotimaa kuin 2A Lainat Kotimaa kuin DKK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat DKK 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat DKK 2A Lainat Kotimaa kuin SEK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat SEK 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat SEK 2A Lainat Kotimaa kuin GBP 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat GBP 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat GBP 2A Lainat Kotimaa kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat valuutat yhteensä 11 saamiset Kotimaa Lainat valuutat kuin yhteensä 2A Lainat Kotimaa kuin USD 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat USD 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat USD

98 L 241/98 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2A Lainat Kotimaa kuin JPY 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat JPY 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat JPY 2A Lainat Kotimaa kuin CHF 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat CHF 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat CHF 2A Lainat Kotimaa kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa Lainat valuutat yhteensä 11 saamiset Kotimaa kuin Lainat valuutat yhteensä 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin iden valuutat 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat iden valuutat Lainat iden valuutat 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin DKK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat DKK Lainat DKK 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin SEK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat SEK Lainat SEK

99 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/99 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin GBP 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat GBP Lainat GBP 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat valuutat yhteensä Lainat valuutat yhteensä 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin USD 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat USD Lainat USD 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin JPY 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat JPY Lainat JPY 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin CHF 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat CHF Lainat CHF 2B Lainat Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin Lainat valuutat yhteensä Lainat valuutat yhteensä

100 L 241/100 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat Euro Enintään 1 vuoden 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat Enintään 1 vuoden 4.2 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 11 saamiset Ulkomaat Lainat Euro Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat DKK Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat SEK Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden

101 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/101 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat GBP Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat valuutat yhteensä Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat USD Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden

102 L 241/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat JPY Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat CHF Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat valuutat yhteensä Enintään 1 vuoden 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Enintään 1 vuoden

103 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/103 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat Euro Yli 1 vuoden 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Lainat Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat Euro Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat iden valuutat Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat iden valuutat Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat iden valuutat Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat DKK Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat DKK Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat DKK Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat SEK Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat SEK Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat SEK Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat GBP Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat GBP Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat GBP Yli 1 vuoden

104 L 241/104 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat valuutat yhteensä Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat valuutat yhteensä Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat valuutat yhteensä Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat USD Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat USD Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat USD Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat JPY Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat JPY Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat JPY Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat CHF Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat CHF Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat CHF Yli 1 vuoden 2C Lainat Ulkomaat valuutat yhteensä Yli 1 vuoden 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Lainat valuutat yhteensä Yli 1 vuoden 11 saamiset Ulkomaat Lainat valuutat yhteensä Yli 1 vuoden

105 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/105 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat Pankit Kaikki valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Pankit Lainat 4.2 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset Pankit 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat 2C Lainat Ulkomaat Pankit Euro 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Pankit Lainat 4.2 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset Pankit 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat Euro 2C Lainat Ulkomaat Pankit iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat iden valuutat 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat iden valuutat 2C Lainat Ulkomaat Pankit DKK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat DKK 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat DKK 2C Lainat Ulkomaat Pankit SEK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat SEK 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat SEK

106 L 241/106 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat Pankit GBP 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat GBP 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat GBP 2C Lainat Ulkomaat Pankit valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat valuutat yhteensä 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat valuutat yhteensä 2C Lainat Ulkomaat Pankit USD 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat USD 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat USD 2C Lainat Ulkomaat Pankit JPY 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat JPY 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat JPY 2C Lainat Ulkomaat Pankit CHF 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat CHF 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat CHF

107 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/107 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat Pankit valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit Lainat valuutat yhteensä 11 saamiset Ulkomaat Pankit Lainat valuutat yhteensä 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit Kaikki valuutat yhteensä 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat kuin pankit Lainat 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit Euro 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat kuin pankit Lainat 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat Euro 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit iden valuutat 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat iden valuutat

108 L 241/108 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat iden valuutat 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit DKK 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat DKK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat DKK 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat DKK 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit SEK 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat SEK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat SEK 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat SEK 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit GBP 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat GBP 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat GBP 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat GBP

109 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/109 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit valuutat yhteensä 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat valuutat yhteensä 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat valuutat yhteensä 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit USD 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat USD 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat USD 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat USD 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit JPY 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat JPY 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat JPY 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat JPY

110 L 241/110 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit CHF 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat CHF 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat CHF 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat CHF 2C Lainat Ulkomaat kuin pankit valuutat yhteensä 2.1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta saamiset IMF:ltä kuin pankit Lainat valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit Lainat valuutat yhteensä 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit Lainat valuutat yhteensä 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa Rahalaitokset iden valuutat 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat iden valuutat 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset Rahalaitokset DKK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset arvopaperit kuin osakkeet DKK DKK

111 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/111 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa Rahalaitokset SEK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet SEK SEK 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset Rahalaitokset GBP 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet GBP GBP 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset Rahalaitokset valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset Rahalaitokset USD 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet USD USD 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset Rahalaitokset JPY 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet JPY JPY 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset Rahalaitokset CHF 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset arvopaperit kuin osakkeet CHF CHF

112 L 241/112 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa Rahalaitokset valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa Rahalaitokset arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin iden valuutat 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat iden valuutat 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin DKK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet DKK DKK 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin SEK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet SEK SEK 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin GBP 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet GBP GBP 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä

113 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/113 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin USD 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet USD USD 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin JPY 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet JPY JPY 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin CHF 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Kotimaa kuin arvopaperit kuin osakkeet CHF CHF 3A arvopaperit kuin osakkeet Kotimaa kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Kotimaa arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon 11 saamiset Kotimaa kuin Rahalaitokset iden valuutat 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat iden valuutat 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset Rahalaitokset DKK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon Rahalaitokset arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet DKK DKK

114 L 241/114 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset SEK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet SEK SEK 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset Rahalaitokset GBP 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet GBP GBP 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset Rahalaitokset valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset Rahalaitokset USD 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet USD USD 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset Rahalaitokset JPY 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet JPY JPY 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset Rahalaitokset CHF 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon Rahalaitokset arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet CHF CHF

115 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/115 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon Rahalaitokset valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon Rahalaitokset arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin iden valuutat 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat iden valuutat 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin DKK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet DKK DKK 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin SEK 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet SEK SEK 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin GBP 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet GBP GBP 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä

116 L 241/116 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin USD 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet USD USD 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin JPY 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet JPY JPY 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin CHF 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet CHF CHF 3B arvopaperit kuin osakkeet Muu rahaliittoon kuin valuutat yhteensä 3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta Muu rahaliittoon 11 saamiset Muu rahaliittoon kuin arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit Kaikki valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Pankit arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet

117 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/117 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit Euro 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat Pankit arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet Euro 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit DKK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet DKK 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet DKK 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit SEK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet SEK 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet SEK 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit GBP 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet GBP 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet GBP

118 L 241/118 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit USD 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet USD 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet USD 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit JPY 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet JPY 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet JPY 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit CHF 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet CHF 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet CHF 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat Pankit valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset Pankit arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä 11 saamiset Ulkomaat Pankit arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä

119 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/119 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit Kaikki valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit Euro 4.1 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet Euro 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit iden valuutat 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet iden valuutat 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit DKK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet DKK 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet DKK 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit SEK 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet SEK 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet SEK

120 L 241/120 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit GBP 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet GBP 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet GBP 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit USD 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet USD 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet USD 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit JPY 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet JPY 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet JPY 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit CHF 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet CHF 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet CHF

121 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/121 VASTAAVAA Kannat Vastaavuustaulukko raha- ja pankkitilastoja varten. Erien vastaavuus Asetus EKP/2001/13 Liite 1 Taulukko 4 Esitysmuoto taseessa Erittely Lisäerittelyt Erä Kuvaus Erä Kuvaus Sektori Valuutta Maturiteetti Kotipaikka Sektori Laji Valuutta Maturiteetti 3C arvopaperit kuin osakkeet Ulkomaat kuin pankit valuutat yhteensä 2.2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset kuin pankit 11 saamiset Ulkomaat kuin pankit arvopaperit kuin osakkeet arvopaperit kuin osakkeet valuutat yhteensä valuutat yhteensä

122 L 241/122 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE I, APUTAULUKKO TAULUKKO 1 (Kannat) Kuukausittain toimitettavat tiedot A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Tase-erät (a) joista vv:n alaiset luottolaitokset ( 1 ), EKP ja kans. keskusp:t (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:n alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t) VELAT 8. Liikkeessä oleva raha 1 9. Talletukset enintään 1 vuoden

123 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/123 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Tase-erät (a) joista vv:n alaiset luottolaitokset ( 1 ), EKP ja kans. keskusp:t (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:n alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) yli 1 vuoden e Euro e Yön yli e Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta yli 2 vuoden D. Kohdistamattomat (t)

124 L 241/124 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Tase-erät (a) joista vv:n alaiset luottolaitokset ( 1 ), EKP ja kans. keskusp:t (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:n alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) 9.3e Irtisanomisehtoiset enintään 3 kuukauden yli 3 kuukauden joista: yli 2 vuoden 9.4e Repot x Ulkomaiset valuutat 9.1x Yön yli x Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta yli 2 vuoden C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t)

125 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/125 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Tase-erät (a) joista vv:n alaiset luottolaitokset ( 1 ), EKP ja kans. keskusp:t (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:n alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t) 9.3x Irtisanomisehtoiset enintään 3 kuukauden yli 3 kuukauden joista: yli 2 vuoden 9.4x Repot Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet 11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit 11e Euro enintään 1 vuoden 4 yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta

126 L 241/126 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Tase-erät (a) joista vv:n alaiset luottolaitokset ( 1 ), EKP ja kans. keskusp:t (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:n alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t) yli 2 vuoden 11x Ulkomaiset valuutat enintään 1 vuoden yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta yli 2 vuoden 12. Oma pääoma ja varaukset (11) velat CB3. Erit. nosto-oik. ( 2 ) vastaerä 9 Soluissa olevat numerot tarkoittavat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/10 määriteltyjä kirjanpitoeriä. ( 1 ) Varantovelvoite. ( 2 ) Erityisnosto-oikeudet.

127 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/127 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin sektorit sektorit Tase-erät (a) (b) Yhteensä (c) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. laitokset (S S.124) (d) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (e) Yritykset (S.11) (f) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (g) Kulutusluotot Asuntoluotot (h) (i) (j) D. Kohdistamattomat Rahalaitokset Rahalaitokset Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt (k) Yhteensä (l) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (m) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (n) Yritykset (S.11) (o) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (p) (jäännösluokka) Kulutusluotot Asuntoluotot (q) (jäännösluokka) (r) C. Ulkomaat (s) (t) SAAMISET 1. Kassa e joista: euro Lainat enintään 1 vuoden yli 1 vuoden mutta enintään 5 vuotta yli 5 vuoden

128 L 241/128 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin sektorit sektorit Tase-erät (a) (b) Yhteensä (c) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. laitokset (S S.124) (d) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (e) Yritykset (S.11) (f) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (g) Kulutusluotot Asuntoluotot (h) (i) (j) Rahalaitokset Rahalaitokset Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt (k) Yhteensä (l) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (m) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (n) Yritykset (S.11) (o) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (p) (jäännösluokka) Kulutusluotot Asuntoluotot (q) (jäännösluokka) (r) C. Ulkomaat (s) 2e joista: euro arvopaperit kuin osakkeet e Euro enintään 1 vuoden yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta yli 2 vuoden x Ulkomaiset valuutat s/ cel enintään 1 vuoden yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta D. Kohdistamattomat (t)

129 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/129 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin sektorit sektorit Tase-erät (a) (b) Yhteensä (c) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. laitokset (S S.124) (d) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (e) Yritykset (S.11) (f) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (g) Kulutusluotot Asuntoluotot (h) (i) (j) D. Kohdistamattomat Rahalaitokset Rahalaitokset Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt (k) Yhteensä (l) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (m) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (n) Yritykset (S.11) (o) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yhteisöt (S.14+S.15) (p) (jäännösluokka) Kulutusluotot Asuntoluotot (q) (jäännösluokka) (r) C. Ulkomaat (s) (t) yli 2 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet Osakkeet ja osuudet Kiinteä omaisuus saamiset CB1. Kulta & kultasaamiset (vain monetaarinen kulta) 1 CB2. Saamiset IMF:stä nostooikeudet, erityisnosto-oikeudet, muut 2.1 Soluissa olevat numerot tarkoittavat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/10 määriteltyjä kirjanpitoeriä.

130 L 241/130 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 2 Erittely sektoreittain Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt (S.13) sektorit Julkisyhteisöt (S.13) sektorit kuin pankit Tase-erät Yhteensä (a) Valtio (S.1311) (b) Yhteensä (c) julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (d) Paikallishallinto (S.1313) (e) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (f) Yhteensä (g) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (h) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (i) Yritykset (S.11) (j) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yht. (S.14+S.15) (k) Yhteensä (l) Valtio (S.1311) (m) Yhteensä (n) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (o) Paikallishallinto (S.1313) (p) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (q) Yhteensä (r) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (s) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (t) Yritykset (S.11) (u) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yht. (S.14+S.15) (v) (w) Pankit (x) (y) sektorit (z) VELAT 8. Liikkeessä oleva raha 9. Talletukset M M M Yön yli M M M M M M M M M M M M Määräaikaiset M M M M M M M M M M M M Irtisanomisehtoiset M M M M M M M M M M M M 9.4. Repot M M M M M M M M M M M M Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

131 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/131 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt (S.13) sektorit Julkisyhteisöt (S.13) sektorit kuin pankit Tase-erät Yhteensä (a) Valtio (S.1311) (b) Yhteensä (c) julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (d) Paikallishallinto (S.1313) (e) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (f) Yhteensä (g) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (h) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (i) Yritykset (S.11) (j) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yht. (S.14+S.15) (k) Yhteensä (l) Valtio (S.1311) (m) Yhteensä (n) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (o) Paikallishallinto (S.1313) (p) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (q) Yhteensä (r) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (s) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (t) Yritykset (S.11) (u) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yht. (S.14+S.15) (v) (w) Pankit (x) (y) sektorit (z) 11. Liikkeeseen lask. velkapaperit 12. Oma pääoma ja varaukset 13. velat SAAMISET 1. Kassa 2. Lainat M 3 M M 3 M M enintään 1 vuoden M M M M M M M M yli 1 vuoden mutta enintään 5v M M M M M M M M yli 5 vuoden M M M M M M M M arvopaperit kuin osakkeet M 3 M M 3 M M

132 L 241/132 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt (S.13) sektorit Julkisyhteisöt (S.13) sektorit kuin pankit Tase-erät Yhteensä (a) Valtio (S.1311) (b) Yhteensä (c) julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (d) Paikallishallinto (S.1313) (e) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (f) Yhteensä (g) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (h) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (i) Yritykset (S.11) (j) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yht. (S.14+S.15) (k) Yhteensä (l) Valtio (S.1311) (m) Yhteensä (n) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (o) Paikallishallinto (S.1313) (p) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (q) Yhteensä (r) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S S.124) (s) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (t) Yritykset (S.11) (u) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa t:mattomat yht. (S.14+S.15) (v) (w) Pankit (x) (y) sektorit (z) enintään 1 vuoden yli 1 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet 5. Osakkeet ja osuudet M M M 6. Kiinteä omaisuus 7. saamiset Soluissa olevat numerot tarkoittavat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/10 määriteltyjä kirjanpitoeriä.

133 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/133 TAULUKKO 3 Erittely maittain Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot Tase-erät B. rahaliittoon t t (eli pl. kotimaa) + osa C:stä, ulkomaat (t) Osa C:stä. Ulkomaat (pl. t) BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE GB Yhteensä VELAT 8. Liikkeessä oleva raha 9. Talletukset a. rahalaitoksilta b. muilta kuin rahalaitoksilta Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet 11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit 12. Oma pääoma ja varaukset 13. velat

134 L 241/134 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät B. rahaliittoon t t (eli pl. kotimaa) + osa C:stä, ulkomaat (t) Osa C:stä. Ulkomaat (pl. t) BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE GB Yhteensä SAAMISET 1. Kassa 2. Lainat a. rahalaitoksille b. muille kuin rahalaitoksille arvopaperit kuin osakkeet a. rahalaitosten liikkeeseen laskemat enintään 1 vuoden yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta yli 2 vuoden

135 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/135 Tase-erät B. rahaliittoon t t (eli pl. kotimaa) + osa C:stä, ulkomaat (t) Osa C:stä. Ulkomaat (pl. t) BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE GB Yhteensä b. muiden kuin r-lait. liikk. laskemat Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet Osakkeet ja osuudet Kiinteä omaisuus 7. saamiset Soluissa olevat numerot tarkoittavat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/10 määriteltyjä k-pitoeriä.

136 L 241/136 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 4 Valuuttakohtainen erittely Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot Tase-erät Kaikki valuutat yhteensä Euro iden valuutat valuutat Yhteensä DKK SEK GBP Yhteensä USD JPY CHF valuutat yhteensä VELAT 9. Talletukset A. Kotimaa a. rahalaitoksilta M M b. muilta kuin rahalaitoksilta M B. rahaliittoon t t a. rahalaitoksilta M M b. muilta kuin rahalaitoksilta M C. Ulkomaat i. enintään 1 vuotta M ii. yli 1 vuoden M a. pankeilta b. muilta kuin pankeilta Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet M 11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit M M velat M

137 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/137 Tase-erät Kaikki valuutat yhteensä Euro iden valuutat valuutat Yhteensä DKK SEK GBP Yhteensä USD JPY CHF valuutat yhteensä SAAMISET 2. Lainat A. Kotimaa a. rahalaitoksille M b. muille kuin rahalaitoksille M M B. rahaliittoon t t a. rahalaitoksille M b. muille kuin rahalaitoksille M M C. Ulkomaat i. enintään 1 vuotta M ii. yli 1 vuoden M a. pankeille b. muille kuin pankeille arvopaperit kuin osakkeet A. Kotimaa a. rahalaitosten liikkeeseen laskemat M M b. muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat M M

138 L 241/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät Kaikki valuutat yhteensä Euro iden valuutat valuutat Yhteensä DKK SEK GBP Yhteensä USD JPY CHF valuutat yhteensä B. rahaliittoon t t a. rahalaitosten liikkeeseen laskemat M M b. muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat M M C. Ulkomaat a. pankkien liikkeeseen laskemat b. muiden kuin pankkien liikkeeseen laskemat Rahamarkkinarastojen rahastoosuudet A. Kotimaa M B. rahaliittoon t t M C. Ulkomaat M saamiset M Soluissa olevat numerot tarkoittavat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/10 määriteltyjä kirjanpitoeriä.

139 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/139 LIITE II KIRJANPITO- JA TILASTOTIETOJEN VERTAILU EUROJÄRJESTELMÄN TASEEN OSALTA KIRJANPITO- JA TILASTOTIETOJEN VÄLISIÄ TARKISTUKSIA KOSKEVAT OHJEET TASEEN LAATIJOILLE 1. Tässä liitteessä kuvataan menettelytapa, jota Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten keskuspankkien taseiden laatijoiden on noudatettava valvoessaan tilastointitarkoituksia varten laadittavan eurojärjestelmän yhteenlasketun kuukauden lopun taseen ja eurojärjestelmän viikkotaseen vastaavuutta. Vertailu koskee kahta EKP:n kuukausikatsauksen taulukkoa: kirjanpitotietoja sisältävää taulukkoa 1.1 ( Eurojärjestelmän kondolidoitu tase ) ja tilastotietoja sisältävää taulukkoa 2.1 ( Eurojärjestelmän yhteenlaskettu tase ). 2. Luettelo vastaavuuden tarkistuksista on tehty (ks. lisäys 1). Mikäli näiden kahden tietosarjan välillä on poikkeamia, ne on selitettävä. Lisäyksestä 2 ilmenevät näitä tarkistuksia koskevat selitykset. Vertailuissa käytettävät taulukon 2.1 tilastolliset aggregaatit on lueteltu lisäyksessä 3, josta ilmenevät näiden aggregaattien ja taseen perustietojen väliset yhteydet. ( 1 ) Kirjanpitotietojen kuvauksen osalta kirjanpitoa ja tietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 5 päivänä joulukuuta 2002 annetaan täydelliset taustatiedot viikkotaseen rakenteesta, sitä laadittaessa sovellettavista kirjanpitokäytännöistä ja viikkotaseen sisällöstä. 3. Taseiden laatijoiden edellytetään tekevän tarkistukset kuukausittain kansallisten keskuspankkien maakohtaisten perustietojen ja EKP:n taseen vastaavuuden varmistamiseksi. Näiden kahden tietosarjan täsmällinen vastaavuus on mahdollista vain silloin, kun kirjanpidon viikkotaseen päiväys on sama kuin tilastoraporttien viitepäivämäärä (eli kuukauden viimeinen päivä). Muina raportointijaksoina näillä tarkistuksilla varmistetaan se, että kirjanpito- ja tilastotiedot ovat hyvin lähellä toisiaan, vaikka ne eivät olisikaan täysin samat. Niiden raportointijaksojen osalta, joissa kyseiset kaksi päivämäärää eivät ole samat, kansalliset keskuspankit saavat verrata tilastotietoja kuukauden viimeisenä pankkipäivänä laadittuun päivätaseeseen. 4. Taseiden laatijoiden edellytetään ilmoittavan EKP:lle (raha- ja pankkitilastot -osasto) näiden tarkistusten tuloksesta. Ilmoitus toimitetaan ennen tilastotietoja tai niiden yhteydessä eli viitepäivämäärää seuraavaan 15. työpäivään mennessä. Mikäli tarkistuksissa todetaan poikkeamia, taseiden laatijoiden on lähetettävä raha- ja pankkitilastot -osastolle selitykset, joihin on sisällytettävä vähintään kuvaus asianomaisista tarkistuksista, poikkeamien laadusta, mahdollisista vaikutuksista aikaisempiin tietosarjoihin ja poikkeaman oletettu tuleva kehitys sellaisena, kuin se tulevista raporteista ilmenee. 5. Kansallisille keskuspankeille aiheutuvien rasitteiden vähentämiseksi suositellaan, että täydelliset ja yksityiskohtaiset selitykset esitettäisiin normaalisti kerran vuodessa. Muina kuukausina kansallisten keskuspankkien edellytetään täyttävän vain yksinkertaistetun version selityksistä, jossa ne ilmoittavat vain viikkotaseen ja tilastoraportin rakenteelliset erot. Selitykset on laadittava oheisten raportointimallien mukaisesti. Ensimmäinen raportointimalli (lisäys 4) on täydellinen esitys vastaavuustarkistusten tuloksesta. Toinen raportointimalli (lisäys 5) osoittaa yksinkertaistetun tavan esittää tarkistusten tulos. 6. On tärkeää, että kaikki kansalliset keskuspankit (ja EKP:n laskentaosasto) toimittavat täydet selitykset samaan aikaan vuodesta. Niiden perusteella EKP:n raha- ja pankkitilastot -osasto kykenee laatimaan kerran vuodessa yksityiskohtaisen raportin havaituista poikkeamista. Seuraava aikataulu osoittaa vuoden 2003 osalta, mitä raportointimallia suositellaan käytettäväksi ja milloin sitä on käytettävä. Esimerkiksi seuraava kattava raportti suositellaan lähetettäväksi joulukuussa 2003 marraskuun 2003 lopun tietojen osalta. Raportointijakso Kuukauden viimeinen viikkotase Viikkotaseen ja tilastoraporttien päivämäärät ovat samat Raportointimallin tyyppi Tammikuu /1/2003 Kyllä Yksinkertainen Helmikuu /2/2003 Kyllä Yksinkertainen ( 1 ) Tasetta koskevien perustietojen täydellinen kuvaus on esitetty rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 (EYVL L 333, , s. 7) liitteessä I olevassa III osassa, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna 21 päivänä marraskuuta 2002 annetulla asetuksella EKP/2002/8 (EYVL L 330, , s. 29).

140 L 241/140 FI Euroopan unionin virallinen lehti Raportointijakso Kuukauden viimeinen viikkotase Viikkotaseen ja tilastoraporttien päivämäärät ovat samat Raportointimallin tyyppi Maaliskuu /3/2003 Ei Yksinkertainen Huhtikuu /4/2003 Ei Yksinkertainen Toukokuu /5/2003 Kyllä Yksinkertainen Kesäkuu /6/2003 Ei Yksinkertainen Heinäkuu /7/2003 Ei Yksinkertainen Elokuu /8/2003 Kyllä Yksinkertainen Syyskuu /9/2003 Ei Yksinkertainen Lokakuu /10/2003 Kyllä Yksinkertainen Marraskuu /11/2003 Kyllä Kattava Joulukuu /12/2003 Ei Yksinkertainen

141 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/141 Lisäys 1 Tarkistusten kuvaus Tarkistus nro Kuukausikatsauksen taulukon 2.1 erä Suhde Kuukausikatsauksen taulukon 1.1 erä Vastattavaa 1 Liikkeessä oleva raha (1) >= Liikkeessä olevat setelit (1) 2 Talletukset euroalueelta (2) >=< Euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille (2) + muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille (8) + euromääräiset velat muille euroalueella oleville (10) + valuuttamääräiset velat euroalueelle (12) 3 Talletukset euroalueelta, joista rahalaitosten (3) >=< Euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille (2) + muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille (8) 4 Talletukset euroalueelta, joista valtion (4) + muiden julkisyhteisöjen/muiden (5) =< Euromääräiset velat muille euroalueella oleville (10) + valuuttamääräiset velat euroalueelle (12) 5 Liikkeeseen lasketut velkapaperit (6) = Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset (9) 6 Oma pääoma ja varaukset (7) >= Pääoma ja rahastot (17) + arvonmuutostilit (16) 7 Ulkomaiset velat (8) Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle (11) + valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle (13) + Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) myöntämien erityisnosto-oikeuksien vastaerä (14) 8 velat (9) velat (15)

142 L 241/142 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tarkistusten kuvaus Tarkistus nro Kuukausikatsauksen taulukon 2.1 erä Suhde Kuukausikatsauksen taulukon 1.1 erä Vastaavaa 9 Lainat euroalueelle (1) >= Euromääräiset luotot euroalueen rahoitussektorille (5) + muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta (12) + euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä (14) 10 Lainat euroalueelle, joista rahalaitoksille (2) >= Euromääräiset luotot euroalueen rahoitussektorille (5) + muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta (12) 11 Lainat euroalueelle, joista julkisyhteisöille (3) >= Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä (14) 12 Hallussa olevat euroalueella olevien liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet (5) >= Euromääräiset arvopaperit euroalueelta (13) 13 Lainat euroalueelle, joista muille (4) + hallussa olevat euroalueella olevien liikkeeseen laskemat osakkeet/osuudet (9) + kiinteä omaisuus (13) + muut saamiset (14) saamiset (15) + valuuttamääräiset saamiset euroalueelta (3) 14 Ulkomaiset saamiset (12) >= Kulta ja kultasaamiset (1) + valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta (2) + euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta (4)

143 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/143 Lisäys 2 TARKISTUKSET SELVITYKSET Vastattavaa Tarkistus Nro 1 Liikkeessä oleva raha: Tilastoluokan liikkeessä oleva raha pitäisi olla hieman suurempi kuin kirjanpitoluokan 'liikkeessä olevat setelit', koska valtion liikkeeseen laskemat metallirahat luetaan mukaan ensin mainittuun mutta ei jälkimmäiseen luokkaan. Tarkistus Nro 2 Talletukset euroalueelta: Tilastoluokan talletukset euroalueelta pitäisi olla suurempi kuin kirjanpitoerien euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille, muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille, euromääräiset velat muille euroalueella oleville ja valuuttamääräiset velat euroalueelle summa. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän sisäiset saldot huomioidaan aggregaattitasolla tilastoluokassa (kirjataan bruttoperusteisesti) mutta jätetään kirjanpitoerien ulkopuolelle ( 1 ). Kirjanpitoerät sisältävät kuitenkin eurojärjestelmän sisäiset positiot, jotka edustavat euroseteleiden mukautusten vastaerän, joka kirjataan erään muut saamiset/velat tilastointia varten. Tilastoluokka saattaa tämän seurauksena siis olla pienempi kuin edellä mainittujen kirjanpitoerien summa. Eroja saattaa syntyä myös sen vuoksi, että valuuttamääräiset saldot arvostetaan uudelleen eri aikavälein (kirjanpitotietojen osalta neljännesvuosittain ja tilastotietojen osalta kuukausittain). Tarkistus Nro 3 Talletukset euroalueelta, joista rahalaitosten: Tämän tarkistuksen yhteydessä yksilöidään erikseen vaikutus, joka seuraa siitä, että järjestelmän sisäiset saldot sisällytetään bruttoperusteisesti tilastoluokkaan mutta jätetään kirjanpitoluokkien ulkopuolelle. Kuten edellä mainittiin, tilastotietojen pitäisi lähtökohtaisesti olla suuremmat kuin kirjanpitotietojen. Euroseteleiden mukautusten vastaerän erilainen luokittelu saattaa kuitenkin edellä kuvatulla tavalla kääntää tämän suhteen päinvastaiseksi. Lisäksi ainoastaan tilastoaggregaatteihin sisältyvät valuuttamääräiset velat rahoituksen vastapuolille. Tarkistus Nro 4 Talletukset euroalueelta, joista muiden: Julkisyhteisöjen ja muiden euroalueella olevien tekemiä talletuksia kuvaavien tilastoluokkien summan pitäisi olla pienempi kuin kirjanpitoluokkien euromääräiset velat muille euroalueella oleville (muut kuin luottolaitokset) ja valuuttamääräiset velat euroalueelle summa, koska valuuttamääräiset velat luottolaitoksille otetaan ainoastaan kirjanpitotietoihin. Tarkistus Nro 5 Liikkeeseen lasketut velkapaperit: Tilastoluokan liikkeeseen lasketut velkapaperit pitäisi olla suuruudeltaan sama kuin kirjanpitoluokan liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset. Tarkistus Nro 6 Oma pääoma ja varaukset: Tilastoluokka oma pääoma ja varaukset saattaa poiketa hieman vastaavasta kirjanpitoluokasta, ja ero selittyy sen uudelleenarvostuksen vaikutuksella, joka toteutetaan neljännesvuosittain joissain kansallisissa keskuspankeissa. Ero syntyy lisäksi sen vuoksi, että sekä kirjanpidon tase-erä jakamattomat voitot että osittain erä varaukset kirjataan kirjanpitotietojen jäännöserän osana, mutta ne ovat osa oman pääoman ja varausten tilastollista määritelmää. ( 1 ) Kansallisella tasolla tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa, koska molemmat tietosarjat raportoidaan bruttoperusteisesti ja EKP konsolidoi ainoastaan kirjanpitotiedot (ja järjestelmän sisäiset saldot nettomääräisinä) viikkotasetta varten.

144 L 241/144 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tarkistus Nro 7 Ulkomaiset velat: Tilastoluokan ulkomaiset velat pitäisi olla suurin piirtein sama kuin euromääräisten ja valuuttamääräisten velkojen euroalueen ulkopuolelle ja Kansainvälisen valuuttarahaston myöntämien erityisnosto-oikeuksien vastaerän summa. Nämä kaksi arvoa voivat poiketa toisistaan vain sen vuoksi, että arvostaminen suoritetaan eri aikavälein. Tarkistus Nro 8 Jäännöserä: Erot tilastoluokan muut velat ja kirjanpitoluokan muut velat välillä saattavat selittyä muualla taseessa havaituilla eroilla. Vastaavaa Tarkistus Nro 9 Lainat euroalueelle: Ks. tarkistuskohtia nro 10 ja 11 koskevat selvitykset. Tarkistus Nro 10 Lainat euroalueen rahalaitoksille: Tilastoluokan lainat euroalueelle, joista rahalaitoksille pitäisi olla suurempi kuin kirjanpitoerien euromääräiset luotot euroalueen rahoitussektorille ja muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta summa. Erojen on johduttava lähinnä järjestelmän sisäisistä saamisista/veloista, jotka ilmoitetaan tilastotiedoissa bruttomääräisinä mutta nettomääräisinä kirjanpitoraportissa (ks. myös velat) ( 2 ). Kirjanpitotietoihin eivät myöskään sisälly valuuttamääräiset saldot. Tarkistus Nro 11 Lainat euroalueen julkisyhteisöille: Kirjanpito- ja tilastoluokkien pitäisi lähes täysin vastata toisiaan, vaikka tilastoluokka kattaa kaikkien valuuttojen määräiset lainat ja saattaa olla suurempi kuin kirjanpitoluokka, joka sisältää vain euromääräiset lainat. Tarkistus Nro 12 Hallussa olevat euroalueella olevien liikkeeseen laskemat arvopaperit: Tilastoluokan euroalueella olevien liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet pitäisi teoriassa olla suurempi kuin kirjanpitoluokan euromääräiset arvopaperit euroalueelta, koska kirjanpitoluokkaan eivät sisälly hallussa olevat valuuttamääräiset arvopaperit, ja tietyt muut hallussa olevat arvopaperit luokitellaan muihin saamisiin (henkilöstön eläkerahastot, oman pääoman ehtoiset sijoitukset jne.). Tarkistus Nro 13 Jäännöserä: Ks. tarkistuskohtaa nro 8 koskevat selvitykset. Tarkistus Nro 14 Ulkomaiset saamiset: Tilastoluokan ulkomaiset saamiset pitäisi olla hieman suurempi kuin kirjanpitoluokkien kulta ja kultasaamiset ja valuuttamääräiset ja euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta summa, koska tietyt osakkeet ja osuudet ja valuuttamääräinen käteinen raha (setelit) huomioidaan vain ensin mainitussa luokassa. Nämä kaksi arvoa voivat poiketa toisistaan myös sen vuoksi, että arvostaminen suoritetaan eri aikavälein. ( 2 ) Kansallisella tasolla tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa, koska molemmat tietosarjat raportoidaan bruttoperusteisesti ja EKP konsolidoi ainoastaan kirjanpitotiedot (ja järjestelmän sisäiset saldot nettomääräisinä) viikkotasetta varten.

145 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/145 Lisäys 3 Yhteys EKP:n kuukausikatsauksen taulukon 2.1 erien ja kuukausittain toimitettavien tilastoraporttien taulukon 1 välillä EKP:n kuukausikatsaus Taulukon 2.1 erät Asetus EKP/2001/13 Taulukon 1 erät Saamiset Saamiset 1 Lainat euroalueelle 2 Lainat kotimaa & muut rahaliittoon t t 2 joista rahalaitoksille 2 Lainat kotimaa & muut rahaliittoon t t 3 joista julkisyhteisöille 2 Lainat julkisyhteisöt kotimaa & muut rahaliittoon t t 4 joista muille 2 Lainat muut sektorit kotimaa & muut rahaliittoon t t 5 Hallussa olevat muut arvopaperit kuin osakkeet 3 arvopaperit kuin osakkeet kotimaa & muut rahaliittoon t t 6 joista rahalatosten 3 arvopaperit kuin osakkeet kotimaa & muut rahaliittoon t t 7 joista julkisyhteisöjen 3 arvopaperit kuin osakkeet julkisyhteisöt kotimaa & muut rahaliittoon t t 8 joista muiden 3 arvopaperit kuin osakkeet muut sektorit kotimaa & muut rahaliittoon t t 9 Hallussa olevat osakkeet ja osuudet 5 Osakkeet ja osuudet kotimaa & muut rahaliittoon t t 10 joista rahalaitosten 5 Osakkeet ja osuudet kotimaa & muut rahaliittoon t t 11 joista muiden 5 Osakkeet ja osuudet muut sektorit kotimaa & muut rahaliittoon t t 12 Ulkomaiset saamiset 1-1e Kassa (kaikki valuutat) miinus Kassa, joista euro 2 Lainat ulkomaat 3 arvopaperit kuin osakkeet ulkomaat 5 Osakkeet ja osuudet ulkomaat CB1 Kulta ja kultasaamiset CB2 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta 13 Kiinteä omaisuus 6 Kiinteä omaisuus 14 saamiset 7 saamiset 1e Kassa, joista euro

146 L 241/146 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP:n kuukausikatsaus Taulukon 2.1 erät Asetus EKP/2001/13 Taulukon 1 erät Velat Velat 1 Liikkeessä oleva raha 8 Liikkeessä oleva raha 2 Talletukset euroalueelta 9 Talletukset (kaikki valuutat) kotimaa & muut rahaliittoon t t 3 joista rahalaitosten 9 Talletukset (kaikki valuutat) -kotimaa & muut rahaliittoon t t 4 joista valtion 9 Talletukset (kaikki valuutat) valtio kotimaa & muut rahaliittoon t t 5 joista julkisyhteisöjen/muiden 9 Talletukset (kaikki valuutat) muut julkisyhteisöt & muut sektorit kotimaa & muut rahaliittoon t t 6 Rahamarkkinapaperit 11 Rahamarkkinapaperit 7 Oma pääoma ja varaukset 12 Oma pääoma ja varaukset 8 Liikkeeseen lasketut velkapaperit 2 Talletukset (kaikki valuutat) ulkomaat CB3 Erityisnosto-oikeuksien vastaerä 9 velat 13 velat

147 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/147 Lisäys 4 Raportointimalli vastaavuustarkistuksia koskevia vuosittaisia kattavia selvityksiä varten Kansallisen keskuspankin nimi: Kuukausi, jonka lopussa vastaavuustarkistukset tehty: Vastaavuustarkistusten tulos: Kaikki tarkistukset vastaavat/eivät vastaa suuntaviivojen liitteessä II yksilöityjä lineaarisia suhteita (esitä selvitys tapauksista, joissa lineaariset suhteet eivät päde). Tilasto- ja kirjanpitotietojen välillä havaitut poikkeamat voidaan selittää seuraavilla tekijöillä (yksi tai useampi tekijöistä saattavat olla merkityksettömiä): Korjauksista johtuvat poikkeamat: Tarkistuskohdassa/-kohdissa Nro todettu poikkeama/todetut poikkeamat johtuu/johtuvat seuraavista korjauksista, joita tilastotietoihin on tehty viikkotaseen kirjanpitotietojen julkaisemisen jälkeen:. Mahdolliset vaikutukset aikaisempiin tietosarjoihin: Kertaluonteinen vai säännöllisesti tehtävä korjaus? Mikäli kyseessä on säännöllisesti tehtävä korjaus, minkä suuruinen korjaus on? Erilaisista esitystapa- ja luokittelusäännöistä johtuvat poikkeamat: 1. Tarkistuskohdassa/-kohdissa Nro todettu poikkeama/todetut poikkeamat johtuu/johtuvat erilaisista esitystapasäännöistä: kirjanpitoraportit esitetään konsolidoituina, kun tilastoraportit esitetäänyhteenlaskettuna taseena. Tämä noudatettavien esitystapasääntöjen ero vaikuttaa järjestelmän sisäisiä saldoja koskevien tarkistusten tuloksiin (tarkistuskohdat Nro 2, 3, 9 ja 10). Näissä tapauksissa tilastotietoihin kerätään suurempia määriä kuin kirjanpitotietoihin. Esimerkki: Muilta eurojärjestelmän keskuspankeilta olevien saamisten/velkojen käsittely selittää miljoonan euron eron tarkistuskohdissa Nro Mahdolliset vaikutukset aikaisempiin tietosarjoihin: Kertaluonteinen vai säännöllisesti tehtävä korjaus? Mikäli kyseessä on säännöllisesti tehtävä korjaus, minkä suuruinen korjaus on? 2. Tarkistuskohdassa/-kohdissa Nro todettu poikkeama/todetut poikkeamat johtuu/johtuvat erilaisista luokitteluperusteista. Esimerkki: Tarkistuskohdassa Nro 6 oma pääoma ja varaukset jakamattomat voitot ja osa varauksista kirjataan kirjanpitotietojen jäännöserään, mutta ne ovat osa 'oman pääoman ja varausten' tilastollista määritelmää. Esimerkki: tarkistuskohdassa Nro 1 liikkeessä oleva raha valtion liikkeeseen laskemat metallirahat sisältyvät tilastotietoihin mutta eivät vastaavaan kirjanpitoerään. Mahdolliset vaikutukset aikaisempiin tietosarjoihin: Kertaluonteinen vai säännöllisesti tehtävä korjaus? Mikäli kyseessä on säännöllisesti tehtävä korjaus, minkä suuruinen korjaus on? mahdolliset poikkeamat, raportointivirheet mukaan lukien. Tarkistuskohdassa/-kohdissa nro todettu poikkeama/todetut poikkeamat johtuu/johtuvat virheellisestä raportoinnista, eli tiedot on ilmoitettu virheellisesti inhimillisen erehdyksen ja/tai muun syyn vuosi. Mahdolliset vaikutukset aikaisempiin tietosarjoihin:

148 L 241/148 FI Euroopan unionin virallinen lehti Lisäys 5 Yksinkertaistettu raportointimalli vastaavuustarkistuksia koskevia kuukausittaisia selvityksiä varten Kansallisen keskuspankin nimi: Kuukausi, jonka lopussa yhdenmukaisuus tarkistettu: Tilasto-arvo A Kirjanpito-arvo B Poikkeama C Tarkistuksen tulos D (*) Lyhyt selvitys E 1. Liikkeessä oleva raha 2. Talletukset euroalueelta 3. Euroalueella olevien talletukset, joista rahalaitosten talletuksia 4. Talletukset euroalueelta, joista muiden 5. Jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit 6. Oma pääoma & varaukset 7. Ulkomaiset velat 8. Jäännöserä 9. Lainat euroalueelle 10. Lainat euroalueelle, joista rahalaitoksille 11. Lainat euroalueelle, joista julkisyhteisöille 12. Hallussa olevat euroalueella olevien liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet 13. saamiset 14. Ulkomaiset saamiset (*) Merkitse OK, mikäli yhdenmukaisuustarkistuksen lineaarista suhdetta koskeva vaatimus täyttyy. Mikäli ei täyty, merkitse NO.

149 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/149 LIITE III TASE-ERÄTILASTOJEN TOIMITUSAIKATAULU Viiteajanjaksolle tammikuu 2003 joulukuu 2003 Kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten tase-erätilastojen ilmoittaminen Kuukausittaiset ilmoitukset Neljännesvuosittaiset ilmoitukset Viitepvm ( 1 ) Toimituspäivä ( 2 ) Toimituspäivä ( 2 ) Viitepvm ( 1 ) Vkonpvä Pvm Vkonpvä Pvm tammi-2003 perjantai 21-helmi-2003 helmi-2003 maanantai 24-maalis-2003 maalis-2003 keskiviikko 23-huhti-2003 maalis-2003 tiistai 13-touko-2003 huhti-2003 torstai 22-touko-2003 touko-2003 tiistai 24-kesä-2003 kesä-2003 tiistai 22-heinä-2003 kesä-2003 perjantai 08-elo-2003 heinä-2003 perjantai 22-elo-2003 elo-2003 perjantai 19-syys-2003 syys-2003 keskiviikko 22-loka-2003 syys-2003 maanantai 10-marras-2003 loka-2003 perjantai 21-marras-2003 marras-2003 perjantai 19-joulu-2003 joulu-2003 perjantai 24-tammi-2004 joulu-2003 tiistai 10-helmi-2004 Huom: tarkoittaa, että kyseistä tietoa ei kerätä. ( 1 ) Viitepvm ilmaisee tarkastelujakson kuukauden ja vuoden. Tarkastelujakso on yksi kalenterikuukausi kuukausittain tuotettujen tietojen osalta ja yksi kalenterineljännes neljännesvuosittain tuotettujen tietojen osalta. ( 2 ) Toimituspäivä ilmaisee viikonpäivän ja päivämäärän, jona kansallisen keskuspankin on toimitettava tiedot, ja se sitoo koko euroaluetta.

150 L 241/150 FI Euroopan unionin virallinen lehti PANKKIKORKOTILASTOJEN TOIMITUSAIKATAULU (LYHYEN AIKAVÄLIN TARKASTELU) ( 1 ) Viiteajanjaksolle tammikuu 2003 joulukuu 2003 Pankkikorkotilastojen ilmoittaminen Viitepvm ( 2 ) Vkonpvä Toimituspäivä ( 3 ) Pvm tammi-2003 keskiviikko 26-helmi-2003 helmi-2003 torstai 27-maalis-2003 maalis-2003 maanantai 28-huhti-2003 huhti-2003 tiistai 27-touko-2003 touko-2003 perjantai 27-kesä-2003 kesä-2003 perjantai 25-heinä-2003 heinä-2003 keskiviikko 27-elo-2003 elo-2003 keskiviikko 24-syys-2003 syys-2003 maanantai 27-loka-2003 loka-2003 torstai 26-marras-2003 marras-2003 keskiviikko 24-joulu-2003 joulu-2003 keskiviikko 28-tammi-2004 Huom: ( 1 ) Koska rahalaitoskorkoihin siirtymisen tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä lopullisesti päätetty, pankkikorkojen toimitusaikataulu on laadittu viitekauteen joulukuu 2003 saakka. Pankkikorkojen toimitusaikataulu todennäköisesti kumotaan vuoden 2003 aikana näiden suuntaviivojen 9 artiklassa tarkoitetun yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn mukaisesti. ( 2 ) Viitepvm ilmaisee tarkastelujakson kuukauden ja vuoden. Tarkastelujakso on yksi kalenterikuukausi kuukausittain tuotettujen tietojen ja yksi kalenterineljännes neljännesvuosittain tuotettujen tietojen osalta. ( 3 ) Toimituspäivä ilmaisee viikonpäivän ja päivämäärän, jona kansallisen keskuspankin on toimitettava tiedot, ja se sitoo koko euroaluetta.

151 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/151 RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN TOIMITUSAIKATAULU Viiteajanjaksolle tammikuu 2003 joulukuu 2003 Rahalaitosten korkotilastojen ilmoittaminen Toimituspäivä ( 2 ) Siirtymäkauden järjestelyt ( 3 ) Viitepvm ( 1 ) Vkonpäivä Pvm uutta liiketoimintaa ja kantatietoja koskevat kuukausittaiset tiedot vaihtoehto kuukausittaisten kantatietojen toimittamiselle Vkonpvä Pvm Pvm tammi-2003 torstai 27-helmi-2003 (maanantai) (03-maalis- 2003) helmi-2003 perjantai 28-maalis-2003 (tiistai) (01-huhti-2003) maalis-2003 tiistai 29-huhti-2003 (torstai) (01-touko- 2003) huhti-2003 keskiviikko 28-touko-2003 (maanantai) (02-kesä-2003) touko-2003 maanantai 30-kesä-2003 (keskiviikko) (02-heinä-2003) (01-touko- 2003) kesä-2003 maanantai 28-heinä-2003 (keskiviikko) (30-heinä-2003) (30-heinä-2003) heinä-2003 torstai 28-elo-2003 (maanantai) (01-syys-2003) elo-2003 torstai 25-syys-2003 (maanantai) (29-syys-2003) syys-2003 tiistai 28-loka-2003 (torstai) (30-loka-2003) (30-loka-2003) loka-2003 perjantai 27-marras-2003 (maanantai) (01-joulu-2003) marras-2003 maanantai 29-joulu-2003 (keskiviikko) (31-joulu-2003) joulu-2003 torstai 29-tammi-2004 (maanantai) (02-helmi- 2004) (02-helmi-2004) Huom: ( 1 ) Viitepvm ilmaisee tarkastelujakson kuukauden ja vuoden. Tarkastelujakso on yksi kalenterikuukausi kuukausittain tuotettujen tietojen osalta. ( 2 ) Toimituspäivä ilmaisee viikonpäivän ja päivämäärän, jona kansallisen keskuspankin on toimitettava tiedot, ja se sitoo koko euroaluetta. ( 3 ) Siirtymäkauden järjestelyt ks. korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/18 (EYVL L 10, , s. 24) liitteessä IV oleva 1 artikla: Yhteenlasketut kuukausittaiset kansalliset tilastotiedot voidaan joulukuuhun 2003 asti (ja tämä kuukausi mukaan luettuna) toimittaa sekä uuden liiketoiminnan että kantatietojen osalta EKP:lle siten, että määräaikaa pidennetään kahdella työpäivällä tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesta sen kuukauden 19. työpäivän päättymisestä, jota tiedot koskevat. Yhteenlasketut kuukausittaiset kansalliset tilastotiedot voidaan kantatietojen osalta vaihtoehtoisesti toimittaa vain neljännesvuosittain siten, että määräaikaa pidennetään kahdella työpäivällä sen kuukauden 19. työpäivän päättymisestä, jota toimitettavat tiedot koskevat.

152 L 241/152 FI Euroopan unionin virallinen lehti VARANTOPOHJATILASTOJEN TOIMITUSAIKATAULU Viiteajanjaksolle tammikuu 2003 joulukuu 2003 Varantopohjatilastojen ilmoittaminen Viitepvm ( 1 ) Vkonpvä Toimituspäivä ( 2 ) Pvm tammi-2003 tiistai 25-helmi-2003 helmi-2003 keskiviikko 26-maalis-2003 maalis-2003 perjantai 25-huhti-2003 huhti-2003 maanantai 26-touko-2003 touko-2003 torstai 26-kesä-2003 kesä-2003 torstai 24-heinä-2003 heinä-2003 tiistai 26-elo-2003 elo-2003 tiistai 23-syys-2003 syys-2003 perjantai 24-loka-2003 loka-2003 tiistai 25-marras-2003 marras-2003 tiistai 23-joulu-2003 joulu-2003 tiistai 27-tammi-2004 Huom: ( 1 ) Viitepvm ilmaisee tarkastelujakson kuukauden ja vuoden. Tarkastelujakso on yksi kalenterikuukausi kuukausittain tuotettujen tietojen ja yksi kalenterineljännes neljännesvuosittain tuotettujen tietojen osalta. ( 2 ) Toimituspäivä ilmaisee viikonpäivän ja päivämäärän, jona kansallisen keskuspankin on toimitettava tiedot, ja se sitoo koko euroaluetta.

153 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/153 MAKROTASON SUHDELUKUJA KOSKEVIEN TILASTOJEN TOIMITUSAIKATAULU Viiteajanjaksolle tammikuu 2003 joulukuu 2003 Makrotason suhdelukutilastojen ilmoittaminen Viitepvm ( 1 ) Vkonpvä Toimituspäivä ( 2 ) Pvm tammi-2003 perjantai 28-helmi-2003 helmi-2003 maanantai 31-maalis-2003 maalis-2003 keskiviikko 30-huhti-2003 huhti-2003 perjantai 30-touko-2003 touko-2003 maanantai 30-kesä-2003 kesä-2003 torstai 31-heinä-2003 heinä-2003 perjantai 29-elo-2003 elo-2003 tiistai 30-syys-2003 syys-2003 perjantai 31-loka-2003 loka-2003 perjantai 28-marras-2003 marras-2003 keskiviikko 31-joulu-2003 joulu-2003 perjantai 30-tammi-2004 Huom: ( 1 ) Viitepvm ilmaisee tarkastelujakson kuukauden ja vuoden. Tarkastelujakso on yksi kalenterikuukausi kuukausittain tuotettujen tietojen osalta, yksi kalenterineljännes neljännes- vuosittain tuotettujen tietojen osalta ja yksi kalenterivuosi vuosittain tuotettujen tietojen osalta. ( 2 ) Toimituspäivä ilmaisee viikonpäivän ja päivämäärän, jona kansallisen keskuspankin on toimitettava tiedot, ja se sitoo koko euroaluetta.

154 L 241/154 FI Euroopan unionin virallinen lehti MUITA RAHOITUKSEN VÄLITTÄJIÄ KOSKEVIEN TILASTOJEN TOIMITUSAIKATAULU Viiteajanjaksolle Q Q Muita rahoituksen välittäjiä koskevien tilastojen ilmoittaminen Viitepvm ( 1 ) Vkonpvä Toimituspäivä ( 2 ) Pvm maalis-2003 maanantai 30-kesä-2003 kesä-2003 tiistai 30-syys-2003 syys-2003 keskiviikko 31-joulu-2003 joulu-2003 keskiviikko 31-maalis-2004 Huom: tarkoittaa, että kyseistä tietoa ei kerätä. ( 1 ) Viitepvm ilmaisee tarkastelujakson kuukauden ja vuoden. Tarkastelujakso on yksi kalenterikuukausi kuukausittain tuotettujen tietojen osalta, yksi kalenterineljännes neljännes- vuosittain tuotettujen tietojen osalta ja yksi kalenterivuosi vuosittain tuotettujen tietojen osalta. ( 2 ) Toimituspäivä ilmaisee viikonpäivän ja päivämäärän, jona kansallisen keskuspankin on toimitettava tiedot, ja se sitoo koko euroaluetta.

155 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/155 RAKENTEELLISTEN TILASTOINDIKAATTORIEN TOIMITUSAIKATAULU Viiteajanjaksolle Rakenteellisten tilastoindikaattorien ilmoittaminen Viitepvm ( 1 ) Vkonpvä Toimituspäivä ( 2 ) Pvm joulu-2002 maanantai 31-maalis-2003 joulu-2002 perjantai 30-touko-2003 (indikaattori nro 3) joulu-2003 keskiviikko 31-maalis-2004 joulu-2003 perjantai 28-touko-2004 (indikaattori nro 3) Huom: ( 1 ) Viitepvm ilmaisee tarkastelujakson kuukauden ja vuoden. Tarkastelujakso on yksi kalenterikuukausi kuukausittain tuotettujen tietojen osalta, yksi kalenterineljännes neljännesvuosittain tuotettujen tietojen osalta ja yksi kalenterivuosi vuosittain tuotettujen tietojen osalta. ( 2 ) Toimituspäivä ilmaisee viikonpäivän ja päivämäärän, jona kansallisen keskuspankin on toimitettava tiedot, ja se sitoo koko euroaluetta.

156 L 241/156 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE IV SÄHKÖISTÄ RAHAA (E-RAHAA) KOSKEVAT KUUKAUSITTAISET, KAHDESTI VUODESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT Raportointivaatimukset TAULUKKO A Muita rahalaitoksia koskevat tiedot (kannat) A. Kotimaa B. Muu rahaliittoon kuin Valtio Julkisyhteisöt Rahalaitokset julkisyhteisöt sektorit kuin Valtio Julkisyhteisöt Rahalaitokset julkisyhteisöt sektorit C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat VASTATTAVAA 9. Talletukset (kaikki valuutat) 9e. Euromääräiset 9.1e. Yön yli talletukset, joista e-rahaa 9.1.1e. Laitteistopohjaista e-rahaa E e. Ohjelmistopohjaista e-rahaa E2 9x. Ulkomaiset valuutat 9.1x. Yön yli talletukset, joista e-rahaa 9.1.1x. Laitteistopohjaista e-rahaa E x. Ohjelmistopohjaista e-rahaa E4 E-rahaa yhteensä

157 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/157 TAULUKKO B Muita kuin rahalaitoksia koskevat tiedot (kannat) A. Kotimaa B. Muu rahaliittoon kuin Valtio Julkisyhteisöt Rahalaitokset julkisyhteisöt sektorit kuin Valtio Julkisyhteisöt Rahalaitokset julkisyhteisöt sektorit C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat VASTATTAVAA 9. Talletukset (kaikki valuutat) 9e. Euromääräiset 9.1e. Yön yli talletukset, joista e-rahaa: 9.1.1e. Laitteistopohjaista e-rahaa 9.1.2e. Ohjelmistopohjaista e-rahaa 9x. Ulkomaiset valuutat 9.1x. Yön yli -talletukset, Joista e-rahaa: 9.1.1x. Laitteistopohjaista e-rahaa 9.1.2x. Ohjelmistopohjaista e-rahaa E-rahaa yhteensä E5 E1 E5: E-rahaa koskevien raportointivaatimusten mukaisesti ilmoitettavat sarjat Varjostetut solut: sarjat, jotka on kenties ilmoitettava tulevaisuudessa, mutta joita ei tarvita tällä hetkellä.

158 L 241/158 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO C Sähköisen rahan (e-rahan) määritelmä tilastoinnissa Sähköinen raha (e-raha). Tilastoinnissa tarkoitetaan sähköisellä rahalla raha-arvoa, joka on tallennettu sähköisesti tekniseen välineeseen, kuten ennalta maksettuun rahakorttiin, jolla voidaan yleisesti suorittaa maksuja muille kuin liikkeeseen laskijalle ilman että toimessa on tarpeen käyttää pankkitilejä. Sähköinen raha toimii ennalta maksettuna, hallintaan perustuvana välineenä. Jotta näitä välineitä voitaisiin pitää sähköisenä rahana, niiden on toimittava yleisluontoisina maksuvälineinä ( 1 ). Sähköistä rahaa on kahdentyyppistä sen mukaisesti, millaiselle tekniselle välineelle se on tallennettu ( 2 ). Laitteistopohjainen sähköinen raha (esim. rahakortit). Sähköisiä rahatuotteita, jotka ovat asiakkaan mukanaan kantamia sähköisiä välineitä, tavallisesti mikrosirun sisältäviä älykortteja. Ohjelmistopohjainen sähköinen raha Sähköisiä rahatuotteita, joihin kuuluu henkilökohtaisella tietokoneella käytettävää erityisohjelmistoa ja joita voidaan tavallisimmin käyttää sähköisen raha-arvon siirtämisessä Internetin kaltaisten televiestintäverkkojen välityksellä. Tämä määritelmä on Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 3 ) 1 artiklan 6 kohdan mukainen. ( 1 ) Saattaa olla tarpeen määritellä tämä yleisluontoisuus. (Tällöin on kuultava maksu- ja selvitysjärjestelmäkomiteaa.) ( 2 ) Euroopan keskuspankin (EKP) määritelmiä. Nämä tuotteet on määritelty sähköistä rahaa käsittelevässä, elokuussa 1998 laaditussa EKP:n raportissa. Molemmissa järjestelmissä on mahdollista siirtää sähköisiä raha-arvoja. Laitteisto- ja ohjelmistopohjaisten tuotteiden ainoa todellinen ero liittyy niissä käytettyihin turvallisuustoimiin. On myös täsmennettävä, että ennalta maksetut kortit eivät ole itsessään rahaa, vaan ainoastaan korttien mikrosirulle tallennettua e-rahaa voidaan pitää rahana ja siten siirtokelpoisena. ( 3 ) EYVL L 318, , s. 8.

159 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/159 Lisäys SÄHKÖISEN RAHAN (E-RAHAN) RAPORTOINTIVAATIMUKSIIN LIITTYVÄT TIEDONSIIRTOMENETTELYT 1. Tietoja koskevat vaatimukset EKP:lle toimitettavat tiedot sisältävät seuraavat tilastosarjat: muiden rahalaitosten sektorin liikkeeseen laskema laitteistopohjainen sähköinen raha (rahakortit), ei viittausta haltijasektoriin, muiden rahalaitosten sektorin liikkeeseen laskema ohjelmistopohjainen sähköinen raha, ei viittausta haltijasektoriin. Nämä täydentävät tiedot ilmoitetaan EKP:lle tase-erien lisätietojen yhteydessä. Muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemaa sähköistä rahaa koskeviin tietoihin sovelletaan aluksi toisenlaisia raportointivaatimuksia ( 1 ). 2. Raportointivaatimukset ja koodirakenne Tase-erien sarjaperhettä käytetään määriteltäessä niiden sähköisen rahan tilastosarjojen sarja-avaimet, jotka kansallisten keskuspankkien tulee ilmoittaa EKP:lle. Tase-erien sarjaperhettä koskevat raportointistandardit on esitetty näiden suuntaviivojen liitteessä XIII. Sähköistä rahaa koskevien raportointivaatimusten pääpiirteitä sekä niiden ja tase-eriä koskevien raportointivaatimusten välisiä eroja käsitellään jäljempänä. Raportointitiheys Sähköisen rahan saldoja koskevat tiedot ovat saatavilla eri aikavälein rahaliittoon osallistuvissa eri issa. Useimmat kansalliset keskuspankit saavat tiedot kuukausittain, kun taas muutamissa tapauksissa tietoja saadaan harvemmin (neljännes- tai puolivuosittain). Näin ollen sähköistä rahaa koskevat tiedot voidaan toimittaa EKP:lle vähintään kaksi kertaa vuodessa käyttäen koodiluettelon CL_FREQ raportointitiheyskoodia M, jolloin maat, jotka kykenevät raportoimaan tätä useammin, voivat tehdä niin. Viitekuukautta kuvaava arvo koskee kyseisen ajanjakson viimeistä kuukautta ( 2 ). Taseen sektorikohtainen erittely Nämä raportointivaatimukset koskevat ainoastaan muiden rahalaitosten sektorin liikkeeseen laskemaa sähköistä rahaa. Tiedot toimitetaan käyttäen koodiluettelon CL_BS_REP_SECT koodia A. Tase-erät Rahalaitossektorin tasetietojen raportointivaatimuksissa sähköinen raha luokitellaan yön yli talletukseksi ( 3 ). Seuraavat kaksi erää on lisätty rahalaitossektorin taseen vastattavaa-puolelle tilastojen raportointia varten: Yön yli talletukset joista sähköistä rahaa: laitteistopohjaista sähköistä rahaa, Yön yli talletukset joista sähköistä rahaa: ohjelmistopohjaista sähköistä rahaa. Tässä yhteydessä käytetään koodiluettelon CL_BS_ITEM arvoja LE1 ( laitteistopohjainen sähköinen raha ) ja LE2 ( ohjelmistopohjainen sähköinen raha ). Vastapuolen alue Raportointivaatimuksissa on varauduttu siihen, että sähköisen rahan eriä koskevat tiedot ilmoitetaan ilman viittausta vastapuolen alueeseen. Erät luokitellaan kohdistamattomiksi ja vastapuolen alueeksi valitaan koodiluettelosta CL_COUNT_AREA koodi Z5. ( 1 ) Toistaiseksi muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemaa sähköistä rahaa koskevat tiedot ilmoitetaan EKP:lle Excel taulukon muodossa. Tälle erälle ei ole näissä raportointivaatimuksissa määritelty omaa sarja avainta. Niiden iden, joissa edellä mainittua toimintaa esiintyy, pitää ilmoittaa tilastosarjan tiedot EKP:lle tämän lisäyksen 3 kohdassa esitetyn aikataulun mukaisesti. ( 2 ) Sen vuosineljänneksen tai puolivuotiskauden viimeinen kuukausi, johon kyseinen erä liittyy. ( 3 ) Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 (EYVL L 333, , s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 (EYVL L 330, , s. 29), taulukon 1 määritelmän mukaisesti.

160 L 241/160 FI Euroopan unionin virallinen lehti Taseen vastapuolen sektori Vastapuolen sektoria, kuten vastapuolen aluettakaan, ei eritellä näissä raportointivaatimuksissa, ja tällä hetkellä sähköisen rahan tase-erät määritellään ilman viittausta haltijasektoriin. Vastapuolen sektoria ei eritellä, ja koodiluettelosta CL_COUNT_SECTOR niille valitaan arvo Transaktiovaluutta Sähköisen rahan eriä koskevat ilmoitukset eritellään valuutoittain, ja euromääräiset liikkeeseenlaskut ( EUR ) ja muiden valuuttojen määräiset liikkeeseenlaskut ( Z06 ) yksilöidään erikseen. 3. Tiedonsiirto Kansalliset keskuspankit toimittavat näissä raportointivaatimuksissa määriteltyjen sähköistä rahaa koskevien tilastosarjojen tiedot EKP:lle vähintään kahdesti vuodessa ja nimenomaan maaliskuun ja syyskuun viimeiseen työpäivään mennessä. Tietojen saatavuudesta riippuen kansalliset keskuspankit voivat suorittaa tiedonsiirtoja useamminkin niin, että tiedot lähetetään EKP:lle viitekauden jälkeisen kuukauden viimeiseen pankkipäivään mennessä ( 4 ). ( 4 ) Kansalliset keskuspankit, jotka saavat sähköisen rahan tase eriä koskevia tietoja harvemmin, voivat ilmoittaa viimeisimmät tiedot kuukauden viimeiseen pankkipäivään mennessä.

161 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/161 LIITE V MAKROVAKAUSANALYYSISSÄ KÄYTETTÄVÄT TILASTOT LUOTTOLAITOSTEN RAPORTOINTIVAATIMUKSET Johdanto 1. Euroopan unionin pankkijärjestelmän makrovakausanalyysi edellyttää, että luottolaitosten tasetietojen toimitukset täyttävät tietyt raportointivaatimukset. 2. Tällä hetkellä Euroopan keskuspankin (EKP)/kansallisten keskuspankkien ja muiden rahalaitosten erillisistä taseista saatavat tiedot ilmoitetaan rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), taulukoiden 1 4 mukaisesti. Nämä tiedot eivät kuitenkaan riitä makrovakausanalyysin tekemiseen sellaisten maiden osalta, joissa muiden rahalaitosten tiedonantajien joukko koostuu sekä luottolaitoksista että rahamarkkinarahastoista ja joissa viimeksi mainittujen vaikutus on merkittävä ( 3 ). Näissä tapauksissa tarvitaan erillisiä, ainoastaan luottolaitoksiin sovellettavia raportointivaatimuksia, joita käytetään luottolaitosten alajoukkoon liittyvien makrovakausindikaattoreiden laskemiseen. Näin myös komissio (Eurostat) saa rahoituspalveluiden tilastoinnissa tarvitsemansa vuotuiset tasetilastot. Raportointivaatimukset 3. Jotta makrovakausindikaattorit voitaisiin laskea, tarvittavat kriteerit täyttävien kansallisten keskuspankkien tulee ilmoittaa asetuksen EKP/2001/13 taulukoiden 1, 2 ja 4 osalta erikseen ainoastaan luottolaitoksia koskevat tiedot. Makrovakausindikaattoreiden laskemiseen tarvitaan kaikkia taulukon 1 tietoja ( 4 ). Tällä hetkellä makrovakausindikaattoreiden laskemiseen tarvitaan vain osaa taulukoiden 2 ja 4 tiedoista. Jotta raportointia koskevien lisävaatimusten käyttöön ottaminen helpottuisi ja vastattaisiin mahdollisiin tuleviin tarpeisiin, kansallisia keskuspankkeja kehotetaan kuitenkin ilmoittamaan muut tiedot vapaaehtoisesti. Taulukossa 3 ei vaadita mitään tietoja (joten myöskään luottolaitoksia koskevia lisätietoja ei tarvita). Luottolaitoksia koskevat kantatiedot ja soveltuvin osin myös virtatietojen muutokset ilmoitetaan neljännesvuosittain. 4. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat taulukon 1 (kanta- ja virtatiedot) sekä taulukoiden 2 ja 4 tiedot ainoastaan luottolaitosten osalta (vrt. lisäyksen 2 raportointivaatimukset). Taulukon 1 tiedot pitää ilmoittaa täysimääräisesti ( 5 ), mutta taulukot 2 ja 4 sisältävät sekä pakollisia että vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. 5. Tiedot ilmoitetaan neljännesvuosittain 28 pankkipäivän kuluessa viitekuukauden päättymisestä (vrt. liitteessä III oleva aikataulu). 6. Tietojen käyttäjien niin vaatiessa kansalliset keskuspankit ilmoittavat lisätietoina myös talletusvelat. Ne eritellään luottolaitosten (lukuun ottamatta keskuspankkeja), muiden rahalaitosten ja muiden kuin rahalaitosten talletuksiin. Mikäli nämä tiedot eivät ole saatavissa, käyttäjät ovat sopineet säilyttävänsä käsitteen talletuksina rahalaitoksilta, sellaisena kuin se voidaan taulukosta 1 johtaa (eli ilman lisäjaottelua rahalaitossektorin sisällä). 7. Makrovakausanalyysissä tarvitaan kantatietoja ja virtatietoja, joista jälkimmäiset kirjataan transaktio-arvoina. Tämä edellyttää niin kutsuttujen muutostietojen käyttöä. Tällä hetkellä muutostietoja on saatavissa ainoastaan taulukoiden 1 ja 2 kantatiedoista eikä siis taulukon 4 tiedoista. ostietojen esittämisen tarpeellisuutta taulukon 4 osalta tutkitaan vielä. Sillä välin käyttäjät voivat ainoastaan hyödyntää valuuttakurssimuutoksilla korjattujen kantatietojen erotuksia (jotka EKP laskee). Kattavuus 8. Luottolaitosten tasetta täydentävien tietojen pitäisi lähtökohtaisesti kattaa 100 prosenttia niistä laitoksista, jotka luokitellaan tähän sektoriin kuuluviksi. Silloin kun raportoinnin todellinen kattavuus on pienten laitosten vapauttamisen takia alle 100 prosenttia, kansallisten keskuspankkien tulee estimoida toimitetut tiedot sataprosenttisen kattavuuden varmistamiseksi. Tämä parantaa eri iden indikaattorien vertailukelpoisuutta ja takaa yhdenmukaisuuden rahalaitossektorin taseen kanssa, joka myös estimoidaan. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) Rahamarkkinarahastojen vaikutusta muiden rahalaitosten tietoihin käsitellään tuonnempana. Tämän lisäksi joissain maissa on olemassa pieni määrä muita laitoksia, jotka luokitellaan rahalaitoksiksi. Näillä laitoksilla ei kuitenkaan ole tilastollista merkitystä. ( 4 ) Poikkeuksena tietenkin vastattavaa-puolen erä rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet. ( 5 ) Poikkeuksena erä rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet.

162 L 241/162 FI Euroopan unionin virallinen lehti Raportointivelvoite 9. Maissa, joissa muiden rahalaitosten tiedonantajien joukko koostuu sekä luottolaitoksista että rahamarkkinarahastoista ja joissa rahamarkkinarahastojen vaikutuksen katsotaan olevan tilastollisesti merkittävä, keskuspankit ilmoittavat luottolaitoksia koskevat erilliset tasetiedot lisäysten 1 ja 2 raportointivaatimusten mukaisesti. Rahamarkkinarahastojen vaikutuksen katsotaan olevan merkittävä silloin, kun molemmat seuraavista kriteereistä täyttyvät samanaikaisesti: Kriteeri 1: Rahalaitosten yhteistaseen ja rahalaitosten luottolaitoksista koostuvan alajoukon yhteistaseen erotus on jatkuvasti yli 5 miljardia euroa. ja Kriteeri 2: kuin luottolaitokset (eli rahamarkkinarahastot) vaikuttavat useampaan kuin yhteen erään rahalaitossektorin taseen jommallakummalla puolella ( 6 ). 10. Jäsenvaltiot, joissa molemmat kriteerit täyttyvät tällä hetkellä, ovat Saksa, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Kreikka ja Luxemburg. Näiden iden kansalliset keskuspankit ilmoittavat siis tietonsa täydentävien raportointivaatimusten mukaisesti. Edellä mainittujen kriteerien toteutumista tarkkaillaan säännöllisesti. 11. EKP arvioi raportointivaatimuksia vuosittain. ( 6 ) Tämä kriteeri täyttyy esimerkiksi silloin, kun rahamarkkinarahastosektorin tase vaikuttaa yhteen vastattavaa-puolen erään ( rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet ) ja kahteen tai useampaan vastaavaa-puolen erään (esimerkiksi eriin valtion liikkeeseen laskemat euromääräiset muut arvopaperit kuin osakkeet ja kotimaisten rahalaitosten liikkeeseen laskemat euromääräiset muut arvopaperit kuin osakkeet ). Kriteeri täyttyy myös silloin, kun rahamarkkinarahastosektorin tase vaikuttaa kahteen vastattavaa-puolen erään (esimerkiksi rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet ja kotimaisten rahalaitosten tekemät euromääräiset talletukset ) ja yhteen saamisia koskevaan kohtaan (esimerkiksi valtionhallinnon liikkeeseen laskemat euromääräiset muut arvopaperit kuin osakkeet ). Tämä kriteeri ei sitä vastoin täyty silloin, kun rahamarkkinarahastosektorin tase vaikuttaa ainoastaan yhteen vastattavaa-puolen erään ja yhteen vastaavaapuolen erään.

163 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/163 Lisäys 1 MENETTELY, JOTA NOUDATETAAN SIIRRETTÄESSÄ TIETOJA KANSALLISILTA KESKUSPANKEILTA EKP:LLE Luottolaitosten raportointivaatimukset 1. Lisäyksen 2 sisältämät raportointivaatimukset koskevat ainoastaan yhteisön lainsäädännössä määriteltyjä luottolaitoksia, kun rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/ 13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), taulukot 1 4 koskevat sitä vastoin koko muista rahalaitoksista koostuvan sektorin tasetietoja. 2. Raportointivaatimusten eri kohdille annetut koodit kuuluvat tase-erien sarjaperheeseen, jonka muuttujat ja ominaisuudet esitetään liitteessä XIII. Raportoinnissa tulee huomioida seuraavat asiat: koska yksinomaan luottolaitoksia koskevat tasetiedot ilmoitetaan neljännesvuosittain, muuttuja 1 (raportointitiheys) on aina Q (neljännesvuosittain), muuttuja 4 (viitesektorin erittely taseessa) on kaikissa kohdissa R (vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvat luottolaitokset). 3. Raportointivaatimukset koostuvat seitsemästä taulukosta: taulukko 1_Luottolaitokset (kannat), taulukko 2_Luottolaitokset (kannat), taulukko 4_Luottolaitokset (kannat), taulukko 1_Luottolaitokset/luokituksen muutokset, taulukko 1_Luottolaitokset/arvostusmuutokset, taulukko 2_Luottolaitokset/luokituksen muutokset ja taulukko 2_Luottolaitokset/arvostusmuutokset. 4. Taulukko 1_Luottolaitokset (kannat) vastaa asetuksen EKP/2001/13 kuukausittain laadittavaa taulukkoa 1. Taulukon 1_Luottolaitokset tiedot pitää ilmoittaa täysimääräisesti lukuun ottamatta kohtaa rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet. 5. Taulukko 2_Luottolaitokset (kannat), joka vastaa asetuksen EKP/2001/13 neljännesvuosittain laadittavaa taulukkoa 2, sisältää sekä pakollisia että vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Pakolliset tiedot koskevat ulkomaille kohdistettuja talletuksia ja lainoja, jotka on lisäksi eritelty sektoreittain. Oheisissa raportointivaatimuksissa pakolliset tiedot on sijoitettu paksuin ääriviivoin ympyröityihin soluihin. 6. Taulukko 4_Luottolaitokset (kannat), joka vastaa asetuksen EKP/2001/13 neljännesvuosittain laadittavaa taulukkoa 4, sisältää sekä pakollisia että vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Ainoastaan ulkomaille myönnettyjä lainoja koskevat tiedot, jotka on lisäksi eritelty sektoreittain ja valuutoittain, ovat pakollisia. Oheisissa raportointivaatimuksissa pakolliset tiedot on sijoitettu paksuin ääriviivoin ympyröityihin soluihin. Jotta raportointia koskevien lisävaatimusten käyttöön ottaminen helpottuisi ja vastattaisiin mahdollisiin tuleviin tarpeisiin, kansallisia keskuspankkeja kehotetaan kuitenkin ilmoittamaan muut tiedot vapaaehtoisesti. 7. neljä korjaustietoja koskevaa taulukkoa ovat muunnelmia liitteen IX vastaavista taulukoista. Taulukkoja on muutettu hieman kansallisten keskuspankkien raportointirasitteen keventämiseksi. Jotta raportointia koskevien lisävaatimusten käyttöön ottaminen helpottuisi ja vastattaisiin mahdollisiin tuleviin tarpeisiin, kansallisia keskuspankkeja kehotetaan kuitenkin ilmoittamaan muut tiedot vapaaehtoisesti. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29.

164 L 241/164 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät VASTATTAVAA Liikkeessä oleva raha Talletukset enintään 1 v yli 1 v Euro Yön yli Määräaikaiset enintään 1 v yli 1 ja enintään 2 v enintään 2 v Irtisanomisehtoiset enintään 3 kk D. Kohdistamattomat Rahalaitokset joista VV ( 1 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (a) (b) Lisäys 2 KANNAT TAULUKKO 1 Luottolaitokset (kannat) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (i) Rahalaitokset (j) joista VV ( 1 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (r) C. Ulkomaat (s) (t)

165 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/165 Tase-erät yli 3 kk joista enintään 2 v Repot Ulkomaiset valuutat Yön yli Määräaikaiset enintään 1 v yli 1 ja enintään 2 v enintään 2 v Irtisanomisehtoiset enintään 3 kk yli 3 kk joista enintään 2 v Repot Liikk. lasketut velkapaperit 11e. Euro enintään 1 v D. Kohdistamattomat Rahalaitokset joista VV ( 1 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (a) (b) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (i) Rahalaitokset (j) joista VV ( 1 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (r) C. Ulkomaat (s) (t)

166 L 241/166 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät yli 1 ja enintään 2 v enintään 2 v 11x. Ulkomaiset valuutat enintään 1 v yli 1 ja enintään 2 v enintään 2 v Oma pääoma ja varaukset velat ( 1 ) Varantovelvoitteet D. Kohdistamattomat Rahalaitokset joista VV ( 1 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (a) (b) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (i) Rahalaitokset (j) joista VV ( 1 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (r) C. Ulkomaat (s) (t)

167 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/167 Tase-erät VASTAAVAA Kassa 1e joista euroina Lainat enintään 1 v yli 1 v ja enintään 5 v yli 5 v joista euroina arvopaperit kuin osakkeet Euro enintään 1 v yli 1 ja enintään 2 v enintään 2 v Ulkomaiset valuutat enintään 1 v D. Kohdistamattomat Rahalaitokset (a) Julkisyhteisöt (b) Yhteensä (c) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (d) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin sektorit sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (e) Yritykset (S.11) (f) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot (g) Asuntolainat (h) (jäännösluokka) (i) Rahalaitokset (j) Julkisyhteisöt (k) Yhteensä (l) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (m) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (n) Yritykset (S.11) (o) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) C. Ulkomaat Kulutusluotot Asuntolainat (jäännöslk) (p) (q) (r) (s) (t)

168 L 241/168 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät yli 1 ja enintään 2 v enintään 2 v Rahamarkkinarahoituksen rahasto-osuudet Osakkeet ja osuudet Kiinteä omaisuus saamiset D. Kohdistamattomat Rahalaitokset (a) Julkisyhteisöt (b) Yhteensä (c) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (d) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin sektorit sektorit Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (e) Yritykset (S.11) (f) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot (g) Asuntolainat (h) (jäännösluokka) (i) Rahalaitokset (j) Julkisyhteisöt (k) Yhteensä (l) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (m) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (n) Yritykset (S.11) (o) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) C. Ulkomaat Kulutusluotot Asuntolainat (jäännöslk) (p) (q) (r) (s) (t)

169 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/169 TAULUKKO 2 Luottolaitokset (kannat) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Julkisyhteisöt (S.13) sektorit Julkisyhteisöt (S.13) sektorit kuin pankit Tase-erät Yhteensä (a) Valtio (S.1311) (b) Yhteensä (c) julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (d) Paikallishallinto (S.1313) (e) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (f) Yhteensä (g) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (h) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (i) Yritykset (S.11) (j) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (k) Yhteensä (l) Valtio (S.1311) (m) Yhteensä (n) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (o) Paikallishallinto (S.1313) (p) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (q) Yhteensä (r) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (s) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (t) Yritykset (S.11) (u) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (v) Yhteensä (w) Pankit (x) (y) sektorit (z) VASTATTAVAA Liikkeessä oleva raha Talletukset Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Yön yli Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Määräaikaiset Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Irtisanomisehtoiset Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Repot Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Liikk. lasketut velkapaperit Oma pääoma ja varaukset velat VASTAAVAA Kassa Lainat Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 enintään 1 v Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1

170 L 241/170 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Julkisyhteisöt (S.13) sektorit Julkisyhteisöt (S.13) sektorit kuin pankit Tase-erät Yhteensä (a) Valtio (S.1311) (b) Yhteensä (c) julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (d) Paikallishallinto (S.1313) (e) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (f) Yhteensä (g) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (h) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (i) Yritykset (S.11) (j) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (k) Yhteensä (l) Valtio (S.1311) (m) Yhteensä (n) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (o) Paikallishallinto (S.1313) (p) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (q) Yhteensä (r) Rahoituksen välittäjät (S.123) + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) (s) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (t) Yritykset (S.11) (u) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) (v) Yhteensä (w) Pankit (x) (y) sektorit (z) yli 1 v ja enintään 5 v Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 yli 5 v Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 arvopaperit kuin osakkeet Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 enintään 1 v yli 1 v Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Osakkeet ja osuudet Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Kiinteä omaisuus saamiset Lihavoidut solut ovat pakollisia tietoja.

171 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/171 Tase-erät Kaikki valuutat yhteensä Euro VASTATTAVAA Talletukset A. Kotimaa a. rahalaitoksilta Taulukko 1 Taulukko 1 b. muilta kuin rahalaitoksilta Taulukko 1 B. rahaliittoon t t a. rahalaitoksilta Taulukko 1 Taulukko 1 b. muilta kuin rahalaitoksilta Taulukko 1 C. Ulkomaat i. enintään 1 v Taulukko 1 ii. yli 1 v Taulukko 1 a. pankeilta b. muilta kuin pankeilta Liikk. lasketut velkapaperit Taulukko 1 Taulukko 1 velat Taulukko 1 VASTAAVAA Lainat A. Kotimaa a. rahalaitoksille Taulukko 1 b. muille kuin rahalaitoksille Taulukko 1 Taulukko 1 B. rahaliittoon t t a. rahalaitoksille Taulukko 1 b. muille kuin rahalaitoksille Taulukko 1 Taulukko 1 TAULUKKO 4 Luottolaitokset (kannat) iden valuutat valuutat Yhteensä DKK SEK GBP Yhteensä USD JPY CHF valuutat yhteensä

172 L 241/172 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät Kaikki valuutat yhteensä Euro C. Ulkomaat i. enintään 1 v Taulukko 1 ii. yli 1 v Taulukko 1 a. pankeille b. muille kuin pankeille arvopaperit kuin osakkeet A. Kotimaa a. rahalaitosten Taulukko 1 Taulukko 1 b. muiden kuin rahalaitosten Taulukko 1 Taulukko 1 B. rahaliittoon t t a. rahalaitosten Taulukko 1 Taulukko 1 b. muiden kuin rahalaitosten Taulukko 1 Taulukko 1 C. Ulkomaat a. pankkien b. muiden kuin pankkien Rahamarkkinarahoituksen rahastoosuudet A. Kotimaa Taulukko 1 B. rahaliittoon t t Taulukko 1 C. Ulkomaat Taulukko 1 saamiset Taulukko 1 Lihavoidut solut ovat pakollisia tietoja. iden valuutat valuutat Yhteensä DKK SEK GBP Yhteensä USD JPY CHF valuutat yhteensä

173 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/173 Tase-erät VASTATTAVAA Liikkeessä oleva raha Talletukset enintään 1 vuoden yli 1 vuoden Talletukset euro Yön yli Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Irtisanomisehtoiset enintään 3 kk yli 3 kk Takaisinostosopimukset Rahalaitokset Virrat TAULUKKO 1 Luottolaitokset/luokituksen muutokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

174 L 241/174 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät Talletukset ulkomaiset valuutat Yön yli Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Irtisanomisehtoiset enintään 3 kk yli 3 kk Takaisinostosopimukset Liikk. lask. velkapaperit Euro enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Rahalaitokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

175 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/175 Tase-erät Ulkom. valuutat enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Oma pääoma ja varaukset velat VASTAAVAA Kassa (kaikki valuutat) josta euroina Lainat enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 5 v yli 5 v josta euroina arvopaperit kuin osakkeet Euro enintään 1 vuoden Rahalaitokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

176 L 241/176 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät Rahalaitokset yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Ulkom. valuutat enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Osakkeet ja osuudet Kiinteä omaisuus saamiset Lihavoidut solut ovat pakollisia tietoja. A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

177 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/177 Tase-erät VASTATTAVAA Liikk. lask. velkapaperit Euro enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Ulkom. valuutat enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Oma pääoma ja varaukset velat VASTAAVAA Kassa (kaikki valuutat) josta euroina Rahalaitokset TAULUKKO 1 Luottolaitokset/arvostusmuutokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

178 L 241/178 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät Lainat enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 5 v yli 5 v josta euroina arvopaperit kuin osakkeet joista yli 2 vuoden Euro enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Ulkom. valuutat enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Rahalaitokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

179 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/179 Tase-erät Rahalaitokset Osakkeet ja osuudet Kiinteä omaisuus saamiset Lihavoidut solut ovat pakollisia tietoja. A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

180 L 241/180 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 2 Luottolaitokset/luokituksen muutokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit kuin pankit Tase-erä Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rah. ja vak. välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rah. ja vak. välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Pankit sektorit VASTATTAVAA Liikkeessä oleva raha Talletukset (kaikki valuutat) Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Yön yli Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Määräaikaiset Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Irtisanomisehtoiset Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Takaisinostosopimukset Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Liikk. lask. velkapaperit Oma pääoma ja varaukset velat VASTAAVAA Kassa Lainat Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 enintään 1 vuoden Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1

181 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/181 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit kuin pankit Tase-erä Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rah. ja vak. välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Yhteensä rahoituksen välitt. (S.123) ja rah. ja vak. välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Pankit sektorit yli 1 v mutta enintään 5 v Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 yli 5 v Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 arvopaperit kuin osakkeet Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 enintään 1 vuoden yli 1 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Osakkeet ja osuudet Taulukko 1 Taulukko 1 Kiinteä omaisuus saamiset Lihavoidut solut ovat pakollisia tietoja. ( 1 ) Sisältää kotitaloudet (S.14) ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.15)

182 L 241/182 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 2 Luottolaitokset/arvostusmuutokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit kuin pankit Tase-erä Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Yhteensä rahoituslaitokset (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Yhteensä rahoituslaitokset (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Pankit sektorit VASTATTAVAA Liikkeessä oleva raha Talletukset (kaikki valuutat) Liikk. lask. velkapaperit Oma pääoma ja varaukset velat VASTAAVAA Kassa Lainat Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 enintään 1 vuoden Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 yli 1 v mutta enintään 5 v Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 yli 5 v Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 arvopaperit kuin osakkeet Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 Taulukko 1 enintään 1 vuoden

183 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/183 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit kuin pankit Tase-erä Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Yhteensä rahoituslaitokset (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Yhteensä Valtio Yhteensä julkisyhteisöt Julkisyhteisöt Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Osavaltiohallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Yhteensä rahoituslaitokset (S.123) ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä av. lait. (S.124) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) Yritykset (S.11) Kotitaloudet ym. ( 1 ) Pankit sektorit yli 1 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Osakkeet ja osuudet Taulukko 1 Taulukko 1 Kiinteä omaisuus saamiset Lihavoidut solut ovat pakollisia tietoja ( 1 ) Sisältää kotitaloudet (S.14) ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.15)

184 L 241/184 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE VI RAKENTEELLISET TILASTOINDIKAATTORIT RAPORTOINTIVAATIMUKSET JA TIEDON KOKOAMISTA KOSKEVAT OHJEET Johdanto 1. Voidakseen analysoida säännöllisesti Euroopan unionin (EU) pankkitoiminnan rakennetta pankkivalvontakomitea (Banking Supervisory Committee) tarvitsee tietoja tiettyjen rakenteellisten tilastoindikaattoreiden kokoamista varten. Rakenteellisten tilastoindikaattorien luetteloon sisältyy 29 sarjaa. Kaksitoista näistä sarjoista voidaan koota Euroopan keskuspankissa (EKP) jo olevien tietojen perusteella. Muista indikaattoreista 14 voidaan koota vain kansallisilta keskuspankeilta kerättävien lisätietojen avulla, kun loput kolme indikaattoria kokoaa sitä vastoin pankkitoiminnan kehitystä seuraava työryhmä (Working Group on Banking Developments), joka käyttää muita yhdenmukaistamattomia lähteitä. 2. Tässä liitteessä esitetään raportointivaatimukset ja tiedon kokoamista koskevat ohjeet niille 14 indikaattorille, jotka kootaan kansallisilta keskuspankeilta saatavien tietojen perusteella. Tämä tiedonkeruu perustuu tietoihin, jotka ovat jo käytettävissä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKPJ). 3. Täydellinen luettelo indikaattoreista esitetään jäljempänä. Indikaattorit, jotka laaditaan kansallisten keskuspankkien toimittamien lisätietojen perusteella, on lihavoitu. TAULUKKO 1 Rakenteelliset indikaattorit tietolähteen mukaan eriteltyinä Nro Tietolähde Indikaattoreiden lkm Kuvaus 1 EKP: Raha- ja pankkitilastot osasto ja SDC Platinum TM (merkitty *:llä) Luottolaitosten lkm 4. Luottolaitoksia koskevien kotimaisten sulautumisten ja yritysostojen lkm* 7. Luottolaitosten saamiset yhteensä 8. Luottolaitosten lainat muille kuin luottolaitoksille yhteensä 9. Luottolaitosten talletukset muilta kuin luottolaitoksilta yhteensä 11. Yritysten pitkäaikaisten velkapapereiden bruttoemissiot 12. Yritysten lyhytaikaisten velkapapereiden bruttoemissiot 13. Noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 14. Arvopaperi- ja johdannaiskauppiaiden saamiset yhteensä 16. Sijoitusrahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä 22. Euroopan talousalueen (ETA) maiden luottolaitosten välisten sulautumisten ja yritysostojen lkm* 27. Kolmansien maiden luottolaitosten välisten sulautumisten ja yritysostojen lkm*

185 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/185 Nro Tietolähde Indikaattoreiden lkm Kuvaus 2 Kansalliset keskuspankit: MBS Area ja Eurostat/Rahaliiton rahoitustaseet (merkitty **:llä) 3 Käyttäjät/Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea (yhdenmukaistamattomat tiedot) Luottolaitosten paikallisten yksiköiden (sivukonttoreiden) lkm** 3. Luottolaitosten työntekijöiden lkm** 5. Viiden suurimman luottolaitoksen osuus saamisista yhteensä (CR5) 6. Herfindahlin indeksi luottolaitosten saamisille yhteensä 15. Vakuutuslaitosten sijoitukset yhteensä** 17. Eläkerahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä** 18. ETA-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lkm 19. ETA-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä 20. ETA-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lkm 21. ETA-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä 23. Kolmansien maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lkm 24. Kolmansien maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä 25. Kolmansien maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lkm 26. Kolmansien maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä Virtuaalipankkien lkm 29. Virtuaalipankkien saamiset yhteensä 30. Pankkiautomaattien kokonaismäärä Osa 1. Raportointivaatimukset 4. Tämän tiedonsiirron yhteydessä käytettävä raportointilomake on esitetty lisäyksessä 1. Luottolaitoksia koskevien rakenteellisten indikaattorien laskemiseksi tarvittavat tiedot on toimitettava vuosittain. Edellistä vuotta koskevat tiedot toimitetaan vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. On odotettavissa, että tämä määräaika kyetään täyttämään kaikkien muiden indikaattorien osalta paitsi indikaattorin nro 3 Luottolaitosten työntekijöiden lkm osalta. Sitä koskevat edellisen vuoden tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan toimitettava vuosittain seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. 5. Tilastointivaatimukset koostuvat tiedoista, jotka ovat ilmoitetulla tavalla kantatietoina, absoluuttisina lukuina tai suhdelukuina. Kantatietojen lisäksi on ilmoitettava virtatietoihin tehtäviä muutoksia koskevat tiedot, mikäli ne ovat käytettävissä. Tasetietojen osalta virtatietoihin tehtävät muutokset liittyvät arvopapereiden arvostusmuutoksiin ja valuuttakurssimuutoksiin, lainojen luottotappioihin ja arvonalennuksiin sekä luokituksen muutoksiin. Raportointivaatimusten yksinkertaistamiseksi virtatietoihin tehtävät muutokset olisi raportoitava yhdessä yhtenä summana ilman korjauksen tyypin mukaan tehtävää lisäerittelyä. Mikäli virtatietoihin tehtävät muutokset eivät ole käytettävissä, käyttäjät ottavat huomioon ainoastaan (EKP:n laskemilla) valuuttakurssimuutoksilla korjattujen kantatietojen erot. Virtatietoihin tehtävät muutokset eivät ole sovellettavissa absoluuttisiin lukuihin eivätkä suhdelukuihin. 6. Kerättävien tietojen pitäisi lähtökohtaisesti kattaa 100 % laitoksista, jotka on määritelty luottolaitoksiksi yhteisön lainsäädännössä (ks. rahalaitosten konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annettu asetus EKP/2001/ 13 ( 1 ), sellaisena kuin se muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), liitteen I osassa 1 oleva I.2 kohta). Niissä tapauksissa, joissa raportoinnin kattavuus on todellisuudessa vähemmän kuin 100 % pienten laitosten vapauttamisen vuoksi, kansallisten keskuspankkien on estimoitava toimitettavat tiedot 100 prosentin kattavuuden varmistamiseksi. Tämä takaa sen, että eri iden indikaattorit ovat keskenään vertailukelpoisia ja liitteen XIV mukaisesti estimoidut rahalaitosten tasetiedot yhdenmukaisia. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29.

186 L 241/186 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP tekee yksinkertaisia yhdenmukaisuustarkastuksia tiedot saadessaan. Jos esimerkiksi indikaattori nro 18 on nolla, myös indikaattorin nro 19 täytyy olla nolla. Sama pätee indikaattoreihin nro 20 21, ja Lisäksi saatetaan tehdä ristiintarkastuksia indikaattoreiden nro 18 ja 23 ja rahalaitosluettelon välillä. Tiedonsiirtoa koskevat ohjeet annetaan lisäyksessä 2. Osa 2. Tiedon kokoamista koskevat ohjeet 8. Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja 14 indikaattorista (taulukon 1 toinen ryhmä) jäljempänä esitettyjen käsitteitä ja menetelmiä koskevien sääntöjen mukaisesti. Yleistavoitteena on varmistaa se, että rahalaitoksia koskevia tilastotietoja kerättäessä omaksuttuja tilastointiperiaatteita (joita käytetään taulukon 1 ensimmäisen ryhmän useimpien indikaattoreiden osalta) noudatettaisiin mahdollisimman tarkasti. Tiedot pitäisi esimerkiksi aggregoida eikä konsolidoida; kotipaikkaperiaatteen pitäisi olla ns. isäntämaa-periaatteen mukainen; tasetiedot pitäisi ilmoittaa bruttoperusteisesti jne. 9. Jäljempänä kuvataan tietoja, jotka kansallisten keskuspankkien on toimitettava. Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava EKP:lle aina, kun ne poikkeavat jäljempänä esitetyistä määritelmistä ja säännöistä, jotta kansallista käytäntöä voidaan valvoa. Tiedot mahdollisista poikkeamista on merkittävä raportointilomakkeen viimeiseen sarakkeeseen. 10. Indikaattori nro 2: Luottolaitosten paikallisten yksiköiden (sivukonttoreiden) lukumäärä. Tällä indikaattorilla tarkoitetaan sivukonttoreiden lukumäärää viitekauden lopussa. Paikallisen yksikön määritelmä sisältyy asetukseen EKP/2001/13: Sivukonttorit eivät ole erillisiä yhtiöitä (ts. niillä ei ole itsenäistä oikeudellista asemaa), ja emoyhtiö omistaa ne kokonaan. ( 3 ) Tämä viittaa siihen, että tähän indikaattoriin pitäisi sisältyä ainoastaan luottolaitoksiin kuuluvia sivukonttoreita. Sellaisten institutionaalisten yksiköiden konttorit, jotka eivät itse ole luottolaitoksia, pitäisi jättää tilastojen ulkopuolelle, vaikka ne kuuluisivat samaan konserniin kuin jokin luottolaitos. Tämä on välttämätöntä, jotta vältettäisiin vääristymät verrattaessa tätä indikaattoria ja esim. indikaattoria nro 7 (luottolaitosten saamiset yhteensä) keskenään. 11. Yhdenmukaisuuden vuoksi kaikkien kansallisten keskuspankkien pitäisi käyttää EKP:n määritelmää sivukonttorista. 12. Indikaattori nro 3: Luottolaitosten työntekijöiden lukumäärä. Tällä indikaattorilla tarkoitetaan viitevuoden aikana palveluksessa olleen henkilöstön keskimääräistä lukumäärää. Tämän indikaattorin yhteydessä käytetty määritelmä on lähellä Eurostatin käyttämää määritelmää ( 4 ). Tämän indikaattorin tietoihin pitäisi kuitenkin sisältyä ainoastaan luottolaitosten palveluksessa oleva henkilöstö. Sellaisten rahoituslaitosten työntekijät, jotka eivät itse ole luottolaitoksia, pitäisi jättää tilastojen ulkopuolelle, vaikka nämä laitokset kuuluisivatkin samaan konserniin. 13. Indikaattori nro 5: Viiden suurimman luottolaitoksen osuus saamisista yhteensä (CR5). Tällä indikaattorilla viitataan pankkitoiminnan keskittymiseen. Tietojen käyttäjät ovat ilmaisseet halukkuutensa käyttää tätä indikaattoria laskiessaan mieluummin konsolidoitua konsernipohjaista lähestymistapaa, jossa kaksi tai useampaa samaan konserniin kuuluvaa laitosta lasketaan yhdeksi laitokseksi. Tällaisen lähestymistavan noudattaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista raha- ja pankkitilastotietoja käytettäessä kahdestakaan syystä. Raha- ja pankkitilastotiedot ovat ensinnäkin konsolidoimattomia ( 5 ), joten muiden konsernin laitosten taseita ei voitaisi sisällyttää siihen eikä konsernin sisäisiä saamisia ja velkoja nettouttaa. Toiseksi omistusta koskevat tiedot eivät ehkä kuitenkaan olisi käytettävissä, ja ne pitäisi saada valvontaviranomaisilta. ( 3 ) Myös Eurostat kerää tätä muuttujaa koskevat tiedot, mutta harvemmin. Eurostat käyttää seuraavaa paikallisyksikön määritelmää: Yritys tai sen osa (esim. työpaja, tehdas, varasto, toimisto, kaivos tai varikko), joka sijaitsee maantieteellisesti määritellyllä paikalla. Liiketoimintaa harjoitetaan tällä paikalla tai sieltä käsin siten, että tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta yksi tai useampi henkilö työskentelee (vaikka vain osa-aikaisestikin) saman yrityksen hyväksi. Vrt. Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions, versio 1.8, joulukuu 2001, s. 11 ja 23. Käsikirja on saatavissa Eurostatista, joskin vain englanninkielisenä. ( 4 ) Eurostat kerää myös tätä indikaattoria koskevat tiedot ja käyttää seuraavaa määritelmää: Työhön osallistuvien lukumäärä sisältää kaikki tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä työskentelevät henkilöt (joihin kuuluvat myös yksikössään työskentelevät omistajat, yksikössä säännöllisesti työskentelevät yhtiökumppanit sekä palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet) sekä ne yksikön ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yksikköön ja saavat palkkansa siltä (kuten myyntiedustajat, lähetit sekä korjaus- ja huoltoyksiköt). Se sisältää myös lyhytaikaisesti työstä poissa olevat työntekijät (kuten sairaslomalla, vuosilomalla tai erityislomalla olevat työntekijät) ja lakossa olevat työntekijät, mutta se ei sisällä työntekijöitä, joilla poissaolon kesto on määrittämätön. Se sisältää myös kyseisen maan lainsäädännössä osa-aikaisiksi määritellyt, yrityksen palveluksessa olevat työntekijät ja sen palveluksessa olevat kausityöntekijät, oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät ja kotona työskentelevät työntekijät. Työhön osallistuvien lukumäärään eivät sisälly työntekijät, jotka yksikkö on saanut käyttöönsä muilta yrityksiltä, yksikössä korjaus- ja huoltotöitä tekevät ulkopuolisen yrityksen työntekijät eivätkä asevelvollisuuttaan suorittavat henkilöt. Palkatonta työtä tekevillä perheenjäsenillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat yksikön omistajan kanssa samassa taloudessa ja työskentelevät säännöllisesti yksikössä, mutta joilla ei ole työsopimusta ja jotka eivät saa kiinteämääräistä korvausta tekemästään työstä. Määritelmän piiriin kuuluvat vain ne henkilöt, jotka eivät ole päätoimisesti jonkin toisen yrityksen palveluksessa. Huom.: Jotta tietojen vertailukelpoisuus voidaan varmistaa, on ilmoitettava, sisältääkö nimike vapaaehtoistyöntekijät) (Yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä annettu komission asetus (EY) N:o 2700/98, koodi ). Huom: Yritysryhmien yhteydessä henkilöstön kohdistaminen yritysten tasolla on toteutettava tietyn jakoperusteen avulla (toimitusjohtajat luetaan mukaan; edustajia, jotka eivät ole yrityksen palveluksessa, ei lueta mukaan). Työntekijöiden määrä lasketaan vuoden keskiarvona. Vrt. Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions, versio 1.8, joulukuu 2001, s. 34. Käsikirja on saatavissa Eurostatista, joskin vain englanninkielisenä. ( 5 ) Asetuksessa EKP/2001/13 sallitaan kuitenkin yksi poikkeus, jonka perusteella luottolaitosten konsernien osalta voidaan ilmoittaa konsolidoituja tasetietoja (esim. Rabobank Alankomaissa).

187 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Näistä syistä kansallisten keskuspankkien pitäisi noudattaa indikaattoria nro 5 laskiessaan konsolidoimatonta aggregointi -lähestymistapaa, eli niiden pitäisi 1) asettaa tiedonantajina olevien luottolaitosten taseiden loppusummat suuruusjärjestykseen; 2) laskea viiden suurimman taseen loppusummat ja kaikkien taseiden loppusummat erikseen yhteen; ja 3) jakaa ensin mainittu loppusummien yhteissumma jälkimmäisellä. EKP:lle toimitettavat tiedot pitäisi ilmoittaa prosenttilukuina (esim. arvo 72,4296 % pitäisi ilmoittaa 72,4296 eikä 0,7243). Vaikka viiden suurimman pankin kokoonpano saattaa vaihdella ajan myötä, kansallisten keskuspankkien pitäisi ilmoittaa viiden suurimman luottolaitoksen osuus vain tiettynä ajankohtana (viitevuoden joulukuun lopussa). 15. Indikaattori nro 6: Herfindahlin indeksi luottolaitosten saamisille yhteensä. Edellisen indikaattorin tavoin tämäkin viittaa pankkitoiminnan keskittymiseen. Kansallisten keskuspankkien tulisi noudattaa aggregointi -lähestymistapaa mahdollisimman tarkasti. Tämä indikaattori voitaisiin laskea täysin tarkasti ainoastaan siinä tapauksessa, että kunkin luottolaitoksen taseet olisivat erikseen saatavissa. Koska raha- ja pankkitilastojen yhteydessä sallitaan kuitenkin se, että luottolaitosten konsernit ilmoittavat tiedot poikkeuksellisesti konsolidoituina, kaikki tarvittavat tilastotiedot eivät ehkä ole käytettävissä (tämä saattaa koskea esimerkiksi Rabobankia Alankomaissa). Siinä tapauksessa Herfindahlin indeksiä laskettaessa pitäisi ottaa mukaan konserniin kuuluvien kunkin luottolaitoksen aggregoitu tase ja käyttää mahdollisesti näiden laitosten vuositilinpäätökseen sisältyviä kirjanpitotietoja. On myös mahdollista, että kaikki pienet luottolaitokset eivät ilmoita vuoden lopun tietoja. Siinä tapauksessa tiedot pitäisi estimoida. 16. Kansallisten keskuspankkien pitäisi ilmoittaa Herfindahlin indeksi EKP:lle seuraavan kaavan mukaisesti: HI ¼ n i¼1ð X i=xþ 2, jossa: n = luottolaitosten kokonaismäärä kyseisessä maassa, Xi = luottolaitoksen i saamiset yhteensä, ja X = n i=1 Xi = maan kaikkien luottolaitosten saamiset yhteensä. Indeksin arvo on pankkialan kaikkien luottolaitosten markkinaosuuksien neliöiden summa. 17. Indikaattori nro 15: Vakuutuslaitosten sijoitukset yhteensä. Tämän indikaattorin laskemista varten ( 6 ) vakuutuslaitos on määritelty yritykseksi, joka on saanut muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1973 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 73/239/ETY ( 7 ) 6 artiklassa tai henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 79/267/ETY ( 8 ) 6 artiklassa tarkoitetun virallisen toimiluvan. Jälleenvakuutustoimintaa ei oteta mukaan. Tiedot koskevat näiden laitosten yhteenlaskettuja rahoitussaamisia, jotka saadaan vähentämällä muut kuin rahoitussaamiset (kuten kiinteä omaisuus) aggregoidun taseen loppusummasta. Luvut olisi tarvittaessa estimoitava 100 prosentin kattavuuden varmistamiseksi. Mikäli erillisiä tietoja vakuutuslaitoksista ei ole käytettävissä, tämä indikaattori voidaan yhdistää indikaattoriin nro 17 Eläkerahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä yhden yhteisen indikaattorin muodostamiseksi. Kansallisten keskuspankkien pitäisi tehdä sarjaan merkintä, mikäli ne kirjaavat nämä yhdeksi indikaattoriksi. 18. Indikaattori nro 17: Eläkerahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä. Tämä tieto tarkoittaa ns. itsenäisten eläkerahastojen eli erillisten institutionaalisten yksiköiden, joiden pääasiallinen toiminta koostuu eläkerahoituksesta ja jotka eivät ole vakuutuslaitoksia ( 9 ), aggregoitua taseen loppusummaa. Mikäli eläkerahastoista ei ole saatavissa erillisiä tietoja, tämä indikaattori voidaan yhdistää indikaattoriin nro 15 yhden yhteisenä indikaattorina nro 15 ilmoitettavan indikaattorin muodostamiseksi. Siinä tapauksessa indikaattorin nro 17 osalta olisi ilmoitettava tiedoksi nolla. 19. Indikaattori nro 18: ETA-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa muissa ETAmaissa olevien luottolaitoksiin kuuluvien sivukonttoreiden lukumäärää. Mikäli luottolaitoksella on enemmän kuin yksi sivukonttori tietyssä maassa, ne lasketaan yhdeksi. Koska rahalaitosluetteloa varten kerättävät tiedot ovat olleet EKP:n käytettävissä vasta tammikuusta 1999 lähtien, kansallisten keskuspankkien pitäisi toimittaa puuttuvat vuosien 1997 ja 1998 lopun tiedot. Kansallisten keskuspankkien pitäisi varmistaa, että tiedot vuoden 1999 lopusta eteenpäin ovat yhdenmukaisia rahalaitosluettelon yhteydessä toimitettavien tietojen kanssa. 20. Indikaattori nro 19: ETA-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin nro 18 piiriin kuuluvien sivukonttoreiden aggregoitua taseen loppusummaa. ( 6 ) Tämän indikaattorin osalta vastaava EKT 95:n sektori on S. 125a. EKT 95 on Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995, joka sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteeseen A. ( 7 ) EYVL L 228, , s. 3. ( 8 ) EYVL L 63, , s. 1. ( 9 ) Tämän indikaattorin osalta vastaava EKT 95:n sektori on S. 125b.

188 L 241/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti Indikaattori nro 20: ETA-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa muissa ETAmaissa olevien luottolaitosten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden lukumäärää. Kotimaisia tytäryhtiöitä ei siis lueta mukaan. EKP:n määritelmä tytäryhtiöstä sisältyy asetukseen EKP/2001/13: Tytäryhtiöt ovat erillisiä yhtiöitä, joissa toisella yhteisöllä on osake-enemmistö tai täysi omistus. Kaikkia tytäryhtiöitä ei pidä ottaa mukaan, vaan ainoastaan ne, jotka ovat itse luottolaitoksia. 22. Indikaattori nro 21: ETA-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin nro 20 piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden aggregoitua taseen loppusummaa. 23. Indikaattori nro 23. Kolmansien maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa kolmansissa maissa oleviin luottolaitoksiin kuuluvien kotimaisten sivukonttoreiden lukumäärää. Kolmansilla mailla tarkoitetaan ETAan kuulumattomia maita. Mikäli pankilla on useampi kuin yksi sivukonttori tietyssä maassa, se lasketaan yhdeksi. Kansallisten keskuspankkien pitäisi tässäkin yhteydessä varmistaa, että tiedot ovat yhdenmukaisia rahalaitosluettelon yhteydessä toimitettavien tietojen kanssa. 24. Indikaattori nro 24: Kolmansien maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin nro 23 piiriin kuuluvien sivukonttoreiden aggregoitua taseen loppusummaa. 25. Indikaattori nro 25: Kolmansien maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa maan alueella olevien sellaisten tytäryhtiöiden lukumäärää, jotka ovat kolmansissa maissa olevien luottolaitosten määräysvallassa. 26. Indikaattori nro 26: Kolmansien maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin nro 25 piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden aggregoitua taseen loppusummaa.

189 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/189 Lisäys 1 Raportointilomake 14 rakenteelliselle tilastoindikaattorille, jotka kootaan kansallisten keskuspankkien toimittamien tietojen perusteella Maa: Viitevuosi: Indikaattori Kantatiedot Virtatietoihin tehtävät muutokset Poikkeamat määritelmistä 2. Luottolaitosten paikallisten yksiköiden (sivukonttoreiden) lkm 3. Luottolaitosten työntekijöiden lkm 5. Viiden suurimman luottolaitoksen osuus saamisista yhteensä (CR5) 6. Herfindahlin indeksi luottolaitosten saamisille yhteensä 15. Vakuutuslaitosten sijoitukset yhteensä 17. Eläkerahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä 18. ETA-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lkm 19. ETA-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä 20. ETA-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lkm 21. ETA-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä 23. Kolmansien maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lkm 24. Kolmansien maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä 25. Kolmansien maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lkm 26. Kolmansien maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä Lisäys 2 Pankkitoiminnan rakenteellisten tilastoindikaattoreiden sähköinen siirto sarjaperheen (key family) tunniste: ECB_SSI1 Pankkitoiminnan rakenteellisten tilastoindikaattorien sarjaperheellä tarkoitetaan Euroopan unionin (EU) iden luottolaitos-, vakuutuslaitos- ja eläkerahastosektoreiden rakenteellisia indikaattoreita. Se on suunniteltu siten, että se vastaa mahdollisimman pitkälle tase-eriä koskevia tilastoja varten jo aiemmin määriteltyjä koodiluetteloita ja koodeja.

190 L 241/190 FI Euroopan unionin virallinen lehti Osa 1. tujat Alla olevassa taulukossa kuvataan sarjaperheessä ECB_SSI1 käytettyjä muuttujia. Rakenteellisten tilastoindikaattorien osalta on yksilöity kahdeksan muuttujaa, joiden katsotaan olevan olennaisia aikasarjojen määrittämiseksi. TAULUKKO 1 Sarjaperheessä ECB_SSI1 käytetyt muuttujat Avainkohta Käsitteen lyhenne Käsitteen nimi Arvon muoto Koodiluettelon tunniste Käsitteen nimi Koodiluettelon nimi 1 FREQ Toistuvuus AN1 CL_FREQ Toistuvuus-koodiluettelo (BIS, EKP) 2 REF_AREA Viitealue AN2 CL_AREA_EE Alue-koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) 3 REF_SECTOR EKT 95:n viitesektorin mukainen erittely 4 SSI_INDIKAATTORI Rakenteellisen tilastoindikaattorin nimi AN4 CL_ESA95_SECTOR EKT 95:n viitesektorin mukainen erittely -koodiluettelo (EKP) AN3 CL_SSI_INDIKAAT- TORI Rakenteellinen tilastoindikaattori -koodiluettelo (EKP) 5 DATA_TYPE Tiedon tyyppi AN1 CL_DATA_TYPE Raha- ja pankkitilastojen tietotyyppi, virta- ja positiotyypit (EKP, BIS) 6 COUNT_AREA Vastapuolen alue AN2 CL_AREA_EE Alue-koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) 7 CURRENCY_TRANS Transaktiovaluutta AN3 CL_CURRENCY Valuutta-koodiluettelo (EKP, BIS, Eurostatin maksutasetilasto) 8 SERIES_DENOM Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma AN1 CL_SERIES_DENOM Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma -koodiluettelo (EKP) Kunkin kahdeksan tilastollisen muuttujan arvot saadaan sitä vastaavasta koodiluettelosta. Esimerkiksi muuttujan REF_AREA (viitealue) arvot saadaan edellä olevan taulukon mukaisesti koodiluettelosta CL_AREA_EE. Sarjaperheen ECB_SSI1 muuttujat kuvataan seuraavassa samassa järjestyksessä kuin ne ilmenevät avaimesta. tuja nro 1: Toistuvuus (FREQ; pituus: yksi merkki) tuja osoittaa raportoidun aikasarjan toistuvuuden. Sarjaperheessä ECB_SSI1 käytetty koodi on A eli vuositason tiedot, ja se saadaan koodiluettelosta CL_FREQ. tuja nro 2: Viitealue (REF_AREA; pituus: kaksi merkkiä) tuja osoittaa tiedonantajalaitoksen kotimaan. Siihen liittyvä koodiluettelo CL_AREA_EE sisältää ISO-standardin mukaisen maaluettelon ja muutamia muita arvoja, kuten myös 6 kohdassa kuvataan (muuttuja nro 6: vastapuolen alue). Sarjaperheessä ECB_SSI1 käytetyt arvot vastaavat 15:tä EU:n ta. tuja nro 3: EKT 95:n viitesektorin mukainen erittely (ESA95_SECTOR; pituus: neljä merkkiä) tuja osoittaa rakenteellisen indikaattorin viitesektorin ja liittyy koodiluetteloon CL_ESA95_SECTOR. Tällä hetkellä käytetään neljää arvoa: luottolaitokset (sellaisina kuin ne on määritelty yhteisön lainsäädännössä) ( 122C ), vakuutuslaitokset ja eläkerahastot ( 1250 ), ja erikseen vakuutuslaitokset ( 1251 ) ja eläkerahastot ( 1252 ). tuja nro 4: Rakenteellisen tilastoindikaattorin nimi (SSI_INDIKAATTORI; pituus: kolme merkkiä) tuja kuvaa rakenteellisten tilastoindikaattorien luetteloa ja liittyy koodiluetteloon CL_SSI_INDICATOR. Eri indikaattoreille annettavat arvot yksilöidään etuliitteellä. Arvoa H käytetään Herfindahlin indeksistä, arvoa N kaikista tilastoindikaattoreista, jotka esitetään absoluuttisina lukuina, arvoa S niistä, jotka esitetään prosenttiosuuksina, ja arvoa T saamisista yhteensä.

191 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/191 tuja nro 5: Tiedon tyyppi (DATA_TYPE; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja kuvataan koodiluettelossa CL_DATA_TYPE, ja se ilmoittaa, minkä tyyppistä tietoa raportoidaan: bruttomääräiset kannat ( 1 ), luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ( 5 ), muut arvostusmuutokset ( 7 ) ja yksilöimättömät ( X ). Arvoa X, yksilöimättömät, käytetään ilmoitettaessa suhdelukuja ja indeksisarjoja, kun arvoa 1, kannat, käytetään sitä vastoin ilmoitettaessa absoluuttisia lukuja ja kantatietoja koskevia sarjoja (esim. työntekijöiden lukumäärä; saamiset yhteensä). Arvostusmuutoksia koskevat tiedot ovat sovellettavissa ainoastaan tase-eriä koskeviin sarjoihin. Ne eivät ole sovellettavissa eikä niitä ilmoiteta absoluuttisten lukujen, suhdelukujen ja indeksien osalta. Luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin järjestelyihin kuuluvat sellaiset tiedonantajana olevan sektorin taseen vastaavaa- ja vastattavaa puolella tehtävät muutokset, jotka johtuvat 1) muutoksista tiedonantajien joukossa; 2) yritysten uudelleenjärjestelyistä; 3) saamisten ja velkojen luokituksen muutoksista ja 4) sellaisten raportointivirheiden korjaamisesta, joita ei teknisistä syistä voida poistaa kantatiedoista koko kyseisen ajanjakson ajalta. Erityisesti vuotta 2001 koskevien luokituksen muutosten on katettava muutokset, jotka johtuvat Kreikan liittymisestä euroalueeseen. Muihin arvostusmuutoksiin kuuluvat liikkeeseen laskettujen, myytyjen tai hallussa pidettävien arvopapereiden arvostusmuutokset ja muutokset, jotka johtuvat siitä, että lainoja poistetaan taseesta luottotappioiden/arvonalennusten vuoksi. tuja nro 6: Vastapuolen alue (COUNT_AREA; pituus: kaksi merkkiä) Tämä muuttuja kuvaa rakenteellisen indikaattorin vastapuolen asuinpaikkaa. Tähän käsitteeseen liittyvä koodiluettelo on CL_AREA_EE, joka sisältää ISO-standardin mukaisen maaluettelon ja muutamia muita arvoja (esim. U6 Domestic: sama maa kuin tiedonantajana olevan luottolaitoksen maa ). Sarjaperheessä ECB_SSI1 käytetään seuraavia arvoja: kotimaa (kotipaikka tai viitealue) ( U6 ), muut Euroopan talousalueen maat (kaikki maat paitsi viitealue) ( A0 ) ja Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat ( A7 ) sekä euroalueen tiedonantajien että euroalueen ulkopuolisten tiedonantajien osalta. tuja nro 7: Transaktiovaluutta (CURRENCY_TRANS; pituus: kolme merkkiä) tuja osoittaa rakenteellisten indikaattorien valuutan, ja se liittyy koodiluetteloon CL_CURRENCY. Sarjaperheessä ECB_SSI1 käytetään ainoastaan arvoja Z01, kaikki valuutat yhteensä, ja Z0Z, ei sovellettavissa. tuja nro 8: Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma (SERIES_DENOM; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja osoittaa, onko raportoitavat sarjat ilmaistu kansallisessa vai yhteisessä rahayksikössä (euro). Tätä käsitettä sovelletaan ainoastaan tase-erien sarjoihin (esim. saamiset yhteensä). Sarjaperheessä ECB_SSI1 käytetään ainoastaan kolmea arvoa koodiluettelosta CL_SERIES_DENOM N, kansallinen valuutta, E, euro, ja Z, ei sovellettavissa). Rahaliittoon osallistumattomat t ja Kreikka (vuoteen 2000 saakka) käyttävät koodia N, kun koodia E käyttävät sitä vastoin euroalueen t (ja myös Kreikka vuodesta 2001 alkaen). Täydellinen luettelo EKP:lle toimitettavista sarja-avaimista on lisäyksessä 3. Osa 2. Ominaisuudet Avaimen määrittelemisessä käytettävien kahdeksan muuttujan lisäksi on määritelty useita ominaisuuksia ( 1 ). Niitä liitetään toimitettaviin tietoihin eri tasoilla: ( 1 ) Ominaisuudet ovat tilastollisia käsitteitä, jotka antavat koodattua (esim. yksikkö) ja koodaamatonta (esim. tiedon kokoamismenetelmä) lisätietoa vaihdetuista tiedoista. Pakollisia tietoja ovat ominaisuudet, joiden arvot ovat kaikkien osapuolten tiedossa. Erityistapauksissa ilmoitettavia ovat ominaisuudet, jotka yksilöidään vain, jos ne ovat tiedonantajalaitoksen tiedossa (esim. kotimaan sarjojen indikaattorit) tai jos ne ovat merkityksellisiä (esim. tiedon kokoaminen, katkokset). Ominaisuuksien arvot ilmoitetaan ainoastaan silloin kun ne vahvistetaan ensimmäistä kertaa tai niitä muutetaan. Ainoastaan havainnon laatu ilmoitetaan jokaisen tiedonsiirron yhteydessä kunkin havainnon osalta.

192 L 241/192 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 2 Pankkitoiminnan rakenteellisten tilastoindikaattoreiden sarjaperhe (ECB_SSI1): koodatut ja koodaamattomat ominaisuudet Taso Tilastollinen käsite Arvonmuoto Koodiluettelo Rinnakkaistason (sibling) ominaisuudet (vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen) Rinnakkaistaso TITLE_COMPL Otsakkeen täydenne AN Koodaamaton Rinnakkaistaso UNIT Yksikkö AN..12 CL_UNIT Yksikkö-koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) Rinnakkaistaso UNIT_MULT Yksikön kerroin AN..2 CL_UNIT_MULT Yksikön kerroin -koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) Rinnakkaistaso DECIMALS Desimaalit N1 CL_DECIMALS Desimaalit-koodiluettelo (BIS, EKP) Rinnakkaistaso TITLE Otsake AN..70 Koodaamaton Rinnakkaistaso NAT_TITLE Omakielinen otsake AN..350 Koodaamaton Rinnakkaistaso COMPILATION Tiedon kokoaminen AN Koodaamaton Rinnakkaistaso COVERAGE Kattavuus AN..350 Koodaamaton Aikasarjatason ominaisuudet (vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen) Aikasarjat COLLECTION Tiedonkeruun indikaattori AN1 CL_COLLECTION Tiedonkeruun indikaattori -koodiluettelo (BIS, ECB) Aikasarjat AVAILABILITY Saatavuus AN1 CL_AVAILABILITY Organisaation saatavuus -koodiluettelo (BIS, ECB) Aikasarjat DOM_SER_IDS Kotimaan sarjojen indikaattorit AN..70 Koodaamaton Aikasarjat BREAKS Katkokset AN..350 Koodaamaton Havaintotason ominaisuudet (vaihdetaan yhdessä tärkeimmän ARR-segmentin tietojen kanssa) Havainto OBS_STATUS Havainnon laatu AN1 CL_OBS_STATUS Havainnon laatu -koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) Havainto OBS_CONF Havainnon luottamuksellisuus AN1 CL_OBS_CONF Havainnon luottamuksellisuus -koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) Havainto OBS_PRE_BREAK Katkosta edeltävä havainnon arvo AN..15 Koodaamaton Havainto OBS_COM Havaintoa koskeva huomautus AN..350 Koodaamaton Kuhunkin näistä ominaisuuksista liittyy lisäksi joitain teknisiä erityispiirteitä, jotka luetellaan seuraavassa taulukossa.

193 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/193 TAULUKKO 3 Kansallisten keskuspankkien raportointi EKP:lle. Sarjaperheen ECB_SSI1 yhteiset ominaisuudet Pakollisuus Ensimmäisen lukuarvon antaa ( 1 ) Kansallisten keskuspankkien muutettavissa TITLE_COMPL M EKP Ei UNIT M EKP Ei UNIT_MULT M EKP Ei DECIMALS M EKP Ei TITLE C EKP Ei NAT_TITLE C Kansallinen keskuspankki Kyllä COMPILATION C Kansallinen keskuspankki Kyllä (*) COVERAGE C Kansallinen keskuspankki Kyllä (*) COLLECTION M EKP Ei AVAILABILITY M EKP/Kansallinen keskuspankki Kyllä DOM_SER_IDS C Kansallinen keskuspankki Kyllä BREAKS C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_STATUS M Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_CONF C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_PRE_BREAK C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_COM C Kansallinen keskuspankki/ EKP Kyllä M: Pakollinen, C: Erityistap. ilmoitettava ( 1 ) EKP:lla tarkoitetaan EKP:n tilastoinnin pääosastoa. (*) oksista ilmoitetaan myös asianomaiselle EKP:n toimialalle faxilla tai sähköpostitse. Seuraavassa kuvataan kutakin ominaisuutta sekä esitetään viitekoodiluettelo (ilmoitetaan suuraakkosin, kuten CL_****), mikäli se on sovellettavissa. Osa 2.1. Rinnakkaistason (sibling) ominaisuudet Pakolliset tiedot: TITLE_COMPL (koodaamaton): Ominaisuuden laatii, tallentaa ja ilmoittaa EKP (englanninkielinen, pituus enintään 1050 merkkiä). Mikäli kansallinen keskuspankki haluaa muuttaa sitä, muutos voidaan tehdä EKP:n kuulemisen jälkeen. oksen toteuttaa kuitenkin EKP. UNIT (koodiluettelo: CL_UNIT): Tämä ominaisuus ilmoittaa raportoitujen tietojen mittayksikön. Rahaliittoon t t ilmoittavat niitä eriä koskevat tiedot euroina, joiden osalta se on mahdollista, ja EKP asettaa tämän ominaisuuden arvoksi EUR (DENOM = EUR ). Jos kyseessä ovat rahaliittoon osallistumattomat t, tämän ominaisuuden arvo on vastaava kansallinen rahayksikkö (UNIT = DKK Tanskan, SEK Ruotsin ja GBP Yhdistyneen kuningaskunnan osalta sekä GDR Kreikan osalta vuoteen 2000 saakka). Absoluuttisina arvoina raportoitavien sarjojen ja indeksin osalta EKP vahvistaa tämän ominaisuuden arvoksi UNITS ja prosenttiosuuksina raportoitavien sarjojen osalta arvoksi PC. UNIT_MULT (koodiluettelo: CL_UNIT_MULT): Tämä ominaisuus antaa tietoa siitä, onko sarjat ilmaistu miljoonina (UNIT_MULT = 6), miljardeina (UNIT_MULT = 9) jne. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat luottolaitosten taseeräsarjoihin liittyvät tiedot miljoonina euroina ja EKP asettaa arvoksi 6 (UNIT_MULT = 6). Absoluuttisina lukuina, prosenttiosuuksina tai indekseinä raportoitavien sarjojen osalta EKP asettaa arvoksi 0 (UNIT_MULT = 0 ). DECIMALS (koodiluettelo: CL_DECIMALS): Ominaisuus kertoo havaintojen arvoille annettavien desimaalien määrän. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat tase-eräsarjat ja absoluuttisia lukuja kuvaavat sarjat nollan desimaalin tarkkuudella, ja EKP asettaa ominaisuuden arvoksi 0 näiden aikasarjojen osalta (eli DECIMALS = 0). Indeksisarjat ja prosenttiosuuksia kuvaavat sarjat ilmoitetaan neljän desimaalin tarkkuudella, ja EKP asettaa ominaisuuden arvoksi 4 näiden aikasarjojen osalta (eli DECIMALS = 4 ).

194 L 241/194 FI Euroopan unionin virallinen lehti Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot: TITLE (koodaamaton): Aikasarjan otsakkeessa voidaan esittää vain enintään 70 merkkiä. Koska tila on rajallinen, pakollisena ominaisuutena on sen sijaan TITLE COMPLEMENT. Ominaisuutta TITLE voidaan käyttää lyhyissä otsakkeissa. NAT_TITLE (koodaamaton): Kansalliset keskuspankit voivat käyttää tätä ominaisuutta esittääkseen täsmällisen kuvauksen ja muita täydentäviä tietoja omalla kielellään. Vaikka suur- ja pienaakkosten käyttö ei aiheutakaan ongelmia, aksenttimerkkien ja pitkien kirjaimista ja numeroista koostuvien symbolien vaihto on testattava ennen kuin ne otetaan säännölliseen käyttöön. COMPILATION (koodaamaton): Tätä ominaisuutta käytetään esitettäessä sanallisesti yksityiskohtaisia selvityksiä sovelletuista tiedon kokoamismenetelmistä, painotuksista, tilastollisista menettelytavoista, indeksin tyypistä jne.: tietolähteet/tiedon keräämismenetelmä, kokoamismenetelmät (mukaan lukien tehtyjen arvioiden/olettamusten kuvaus), poikkeamat EKP:n raportointiohjeista (instrumentti/maturiteetti/maantieteellinen/sektori-luokittelu ja arvostusmenetelmät), tiedot sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä (ja yhteydet EU:n säädöksiin) muiden rahoituksen välittäjien kuin luottolaitosten osalta. COVERAGE (koodaamaton): Tämä ominaisuus kuvaa tiedonantajajoukkoa ja sen kattavuutta eri välittäjäryhmien osalta. Sen pitäisi kuvata välittäjän tyyppiä eri indikaattorien osalta. Mikäli tietojen tiedetään olevan vain osittain kattavia, esitetään arvio markkinaosuudesta. Lisäksi ilmoitetaan, onko luvut estimoitu. Osa 2.2. Aikasarjatason ominaisuudet Pakolliset tiedot: COLLECTION (koodiluettelo: CL_COLLECTION): Tämä ominaisuus kertoo, milloin havaintoja kerätään (esim. jakson alussa, puolivälissä vai lopussa), tai ilmoittaa, ovatko tiedot tietyn jakson keskiarvoja, korkeimpia arvoja tai matalimpia arvoja jne. EKP asettaa rakenteellisten tilastoindikaattoreiden sarjojen arvoksi ajanjakson päättyessä (COLLECTION = E ). AVAILABILITY (koodiluettelo: CL_AVAILABILITY): Tämä ominaisuus kuvaa laitoksia, joiden saataville tiedot voidaan antaa. Mikäli yksittäisiä havaintoja varten tarvitaan erityiskohtelua, voidaan käyttää ominaisuutta OBSERVATION CONFIDENTIALITY (ks. jäljempänä). Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot: DOM_SER_IDS (koodaamaton): Tämän ominaisuuden avulla voidaan viitata kansallisissa tietokannoissa käytettyyn koodiin vastaavien sarjojen yksilöimiseksi (tässä yhteydessä voidaan määritellä myös kansallisia viitekoodeja sisältäviä kaavoja). BREAKS (koodaamaton): Tämä ominaisuus kuvaa merkittävimpiä tiedonkeruussa, raportoinnin kattavuudessa ja sarjojen kokoamisessa ajan myötä tapahtuneita katkoksia ja muutoksia. Katkoksista raportoitaessa on ilmoitettava, miltä osin uusia ja vanhoja tietoja voidaan pitää vertailukelpoisina (enintään 350 merkkiä). Osa 2.3. Havaintotason ominaisuudet Pakolliset tiedot: OBS_STATUS (koodiluettelo: CL_OBS_STATUS): Kansalliset keskuspankit raportoivat kuhunkin ilmoitettuun havaintoon liittyvän havainnon laadun. Tämä ominaisuus on pakollinen, ja se on ilmoitettava kunkin tiedonsiirron yhteydessä kustakin yksittäisestä havainnosta. Mikäli kansalliset keskuspankit muuttavat tämän ominaisuuden arvoa, sekä havainnon arvo (vaikka se pysyisikin muuttumattomana) että uusi havainnon laadun arvo ilmoitetaan uudelleen. Alla olevassa luettelossa esitetään näiden ominaisuuksien odotusarvot (sovitun hierarkian mukaisesti) rakenteellisia tilastoindikaattoreita varten: A = normaaliarvo, B = katkosarvo,

195 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/195 M = tietoja ei ole olemassa (tiedot eivät ole sovellettavissa) ( 2 ), L = tiedot ovat olemassa, mutta niitä ei kerätä ( 3 ), E = arvio, P = alustava arvo (tätä ominaisuutta voidaan käyttää jokaisen tiedonsiirron yhteydessä erityisesti viimeisimmän havainnon osalta) ( 4 ). Mikäli havaintoon liittyy kaksi ominaisuutta, niistä tärkein ilmoitetaan. Mikäli esimerkiksi havainto on sekä alustava arvo että arvioinnin tulosta, ensisijainen ominaisuus on arvio, ja käytetään koodia E. Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot: OBS_CONF (koodiluettelo: CL_OBS_CONF): Mikäli kansallinen keskuspankki haluaa ilmoittaa erikseen tietyn yhden tai useamman havainnon luottamuksellisuudesta, se voi käyttää ominaisuutta OBSERVATION CONFIDENTIALITY. Mikäli tälle ominaisuudelle asetetaan arvo, tietojen lähettäjä voi muuttaa sitä tiedonsiirron yhteydessä. OBS_PRE_BREAK (koodaamaton): Tämä ominaisuus sisältää katkosta edeltävän arvon, joka on havainnon tavoin numeerinen kenttä. Se ilmoitetaan, kun sarjassa tapahtuu katkos. OBS_COM (koodaamaton): Tämän ominaisuuden avulla voidaan esittää sanallisia havaintotason huomautuksia (esim. kuvataan tiettyä havaintoa koskevien tietojen puuttumisen vuoksi tehty arviointi tai oletus, selitetään mahdollisen poikkeavan havainnon syy tai esitetään raportoidun aikasarjan muutosten yksityiskohdat). Virtatietoihin tehtävät muutokset on ilmoitettava, mikäli ne ovat käytettävissä, indikaattoreiden nro 17, 19, 21, 24 ja 26 osalta. Virtatietoihin tehtävillä muutoksilla tarkoitetaan arvopapereiden arvostusmuutoksia, lainojen luottotappioita ja arvonalennuksia sekä luokituksen muutoksia. Osa 3. Korjausten ilmoittaminen Kansalliset keskuspankit saattavat joutua korjaamaan ilmoitettuja tietoja. Tällöin sovelletaan seuraavia yleisperiaatteita: Kaikkien säännöllisten vuosittaisten tiedonsiirtojen yhteydessä voidaan viimeisimmän vuoden tietojen lisäksi toimittaa sekä tavanomaisia (eli edellisen vuoden tietoja koskevia) että historiatietoja koskevia korjauksia. Historiatietojen korjauksia voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä vuoden aikana, mikäli ne parantavat merkittävästi tietojen laatua. Mikäli tehdään merkittäviä korjauksia, EKP:lle toimitetaan niitä koskevat lisätiedot. ( 2 ) Mikäli markkinoiden paikallisen käytännön tai lainsäädännön vuoksi aikasarjaa (tai osaa siitä) ei voida soveltaa (kyseistä ilmiötä ei ole olemassa), puuttuva arvo ilmoitetaan koodilla ( - ) ja havaintotilanne koodilla M. ( 3 ) Mikäli aikasarjan tietoja ei paikallisen tilastointikäytännön vuoksi kerätä joko tiettyinä ajankohtina tai aikasarjan koko pituudelta (taustalla oleva taloudellinen ilmiö on olemassa, mutta sitä ei seurata tilastoissa), puuttuva arvo ilmoitetaan koodilla ( - ) ja havaintotilanne koodilla L kullakin jaksolla. ( 4 ) Nämä havainnot saavat lopullisen arvonsa (havaintotilanne A ) myöhemmin. Uudet korjatut arvot korvaavat aikaisemmat alustavat havainnot.

196 L 241/196 FI Euroopan unionin virallinen lehti Lisäys 3 TAULUKKO 1 Kantatiedot Pankkitoiminnan rakenteellisten tilastoindikaattoreiden sarja-avaimet 1. Kotimaa 2. ETA-maat 3. ETAan kuulumattomat maat Rakenteelliset indikaattorit Luottolaitokset Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Luottolaitokset Luottolaitokset Yhteensä Vakuutuslaitokset Eläkerahastot Luottolaitosten työntekijöiden lkm S1 Luottolaitosten sivukonttoreiden lkm S2 S3 S4 Luottolaitosten tytäryhtiöiden lkm S5 S6 Herfindahlin indeksi luottol. s. yht. S7 5 suurimman luottol. osuus saam. yht. (CR5) S8 Saamiset yhteensä ( 1 ) S9 S10 S11 Sivukonttoreiden saamiset yhteensä S12 S13 Tytäryhtiöiden saamiset yhteensä S14 S15 ( 1 ) Rahaliittoon osallistumattomien ja Kreikan (ennen v. 2001) osalta käytetään koodia N rahayksikkönä sarja-avaimen viimeisenä muuttujana E:n sijasta. TAULUKKO 2 ostiedot Pankkitoiminnan rakenteellisten tilastoindikaattoreiden sarja-avaimet 1. Kotimaa 2. ETA-maat 3. ETAan kuulumattomat maat Rakenteelliset indikaattorit Luottolaitokset Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Luottolaitokset Luottolaitokset Yhteensä Vakuutuslaitokset Eläkerahastot Luokituksen muut. ja muut vast. järj. Saamiset yhteensä S16 S17 S18 Sivukonttoreiden saamiset yhteensä S19 S20 Tytäryhtiöiden saamiset yhteensä S21 S22

197 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Kotimaa 2. ETA-maat 3. ETAan kuulumattomat maat Rakenteelliset indikaattorit Luottolaitokset Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Luottolaitokset Luottolaitokset Yhteensä Vakuutuslaitokset Eläkerahastot arvostusmuutokset Saamiset yhteensä S23 S24 S25 Sivukonttoreiden saamiset yhteensä S26 S27 Tytäryhtiöiden saamiset yhteensä S28 S29 ( 1 ) Rahaliittoon osallistumattomien ja Kreikan (ennen v. 2001) osalta käytetään koodia N rahayksikkönä sarja-avaimen viimeisenä muuttujana E:n sijasta.

198 L 241/198 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE VII VALTION TALLETUSVELAT JA HALLUSSA OLEVAT KASSAVARAT JA ARVOPAPERIT 1. VALTION TALLETUSVELAT 1.1. Raportointivaatimusten mukaiset valtion talletusvelkojen (läheisten vastineiden) määritelmät ja kattavuus Tässä tiedonkeruussa valtion talletusvelat eritellään seuraaviin luokkiin. Mikäli ilmiötä ei ole olemassa tai se on merkityksetön, sitä ei tarvitse raportoida. Talletukset. Talletukset eritellään yön yli -talletuksiin, määräaikaistalletuksiin ja irtisanomisehtoisiin talletuksiin. Yön yli -talletukset. Talletukset, jotka voidaan vaihtaa rahaksi ja/tai vaadittaessa siirtää ilman merkittävää viivettä, rajoituksia tai sakkomaksuja käyttäen sekkiä, maksumääräystä, tiliin kohdistuvaa veloituksen kirjausta tai vastaavaa. Tähän erään kuuluvat saldot, jotka edustavat valtion liikkeeseen laskeman sähköisen rahan, joko laitteistopohjaisen sähköisen rahan (esim. maksukortit) tai ohjelmistopohjaisen sähköisen rahan, yhteydessä maksettuja ennakkomaksuja. Tähän erään ei kirjata ei-siirtokelpoisia talletuksia, jotka ovat teknisesti arvioiden vaadittaessa takaisin maksettavia, mutta joihin sovelletaan tällöin merkittäviä sakkomaksuja. Määräaikaistalletukset. Ei-siirtokelpoiset talletukset, joita ei voida muuttaa rahaksi ennen sovitun kiinteän määräajan kulumista tai joiden ennenaikaisesta rahaksi muuttamisesta haltijan on maksettava jonkinlainen sakkomaksu. Rahoitustuotteet, joihin liittyy korontarkistussääntöjä, on luokiteltava varhaisimman maturiteetin mukaan. Irtisanomisehtoiset talletukset. Ei-siirtokelpoiset talletukset, joilla ei ole sovittua määräaikaa mutta joihin sovelletaan irtisanomisaikaa, jonka kuluessa rahaksi muuttaminen ei ole mahdollista tai ei ole mahdollista ilman seuraamuksia. Tämä luokka sisältää sellaiset lain mukaan periaatteessa vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset, joihin kansallisen käytännön mukaan kuitenkin sovellettaisiin merkittäviä sakkomaksuja ja rajoituksia (luokitellaan maturiteettiluokkaan enintään 3 kk ). EKT 95:stä ( 1 ) saa lisätietoja julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien luokittelusta (EKT 95, kohdat ). Julkisyhteisöjen yleisille markkinoille liikkeeseen laskemat ei-jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit jaotellaan talletuksiin, sillä ne ovat määräaikaistalletusten sekä säästötalletusten, säästökirjojen ja ei-siirtokelpoisten sijoitustodistusten läheisiä vastineita. Kaikki muut instrumentit, joita tyypillisesti edustavat levitykseen tarkoitetut asiakirjat ja jotka näin ollen käsittävät (realisoituja tai realisoimattomia) arvopaperivoittoja ja -tappioita, tulee luokitella muiksi arvopapereiksi kuin osakkeiksi Talletuksia (tai niiden läheisiä vastineita) vastaanottavien valtionhallinnon laitosten sektoriluokitus EKT 95 -järjestelmää käytetään julkisyhteisöjen ja sen alasektoreiden, joista yksi on valtionhallinto, sektoriluokituksen mallina. Lisätietoja on saatavissa raha- ja pankkitilastojen sektorikäsikirjasta Money and Banking Statistics Sector Manual Guidance for the statistical classification of customers ( 2 ). Julkisyhteisöt käsittävät ne kotimaiset yksiköt, jotka harjoittavat toimintoja, joiden tarkoituksena on pääasiallisesti markkinattomien, yksilölliseen tai kollektiiviseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tuottaminen ja/tai kansantulon ja -varallisuuden uudelleen jakaminen (EKT 95, kohdat ). Julkisyhteisöt jaotellaan kahteen talletuksia vastaanottavaan alasektoriin: valtioon ja muihin julkisyhteisöihin. julkisyhteisöt kuuluvat rahaa hallussa pitävään sektoriin. ( 1 ) Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT) 1995, joka sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12 päivänä helmikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteeseen A. ( 2 ) Euroopan keskuspankki, toinen painos, marraskuu 1999.

199 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/199 Valtionhallinto koostuu valtion ministeriöistä ja keskusvirastoista, joiden toimivalta ulottuu koko talousalueelle, lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastojen hallintoa (EKT 95, kohta 2.71) Muiden sektoreiden määritelmä, eli kotimaiset muut rahoituslaitokset kuin ja julkisyhteisöt rahoituksen välittäjät ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset: rahoituslaitokset kuin sekä yritysmäiset yhteisöt (pl. vakuutuslaitokset ja eläkerahastot), jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ottamalla velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina ja/tai talletusten läheisinä vastineina muilta institutionaalisilta yksiköiltä kuin rahalaitoksilta (EKT 95, kohdat ). Niihin kuuluvat myös rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, jotka koostuvat kaikista rahoitusyrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka pääasiallisesti avustavat rahoituksen välitystä (EKT 95, kohdat ). Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot: rahoituslaitokset kuin sekä yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti ovat riskien hallintaan liittyvän rahoituksen välittäjiä (EKT 95, kohdat ). Yritykset: Yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka eivät välitä rahoitusta vaan harjoittavat pääasiallisesti tavaroiden ja palveluiden tuotantoa (EKT 95, kohdat ). Kotitaloudet: Henkilöt tai henkilöryhmät kululttajina ja markkinatavaroita ja rahoitus- ja muita palveluita omaa loppukäyttöä varten tuottavina yrittäjinä, jos jälkimmäisessä tapauksessa vastaavat toiminnot eivät ole erillisten yritysmäisinä yhteisöinä käsiteltyjen yksiköiden toimintaa. Tähän sektoriin luetaan myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka pääasiallisesti tuottavat markkinattomia tavaroita ja palveluita tiettyjen kotitalousryhmien käyttöön (EKT 95, kohdat ). 2. VALTION HALLUSSA OLEVIEN KÄTEISVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN KATTAVUUS 2.1. Valtion hallussa olevat eurosetelit ja metallirahat Valtion hallussa olevat Euroopan keskuspankin sekä euroalueen kansallisten keskuspankkien ja valtioiden liikkeeseen laskemat setelit ja metallirahat Valtion hallussa olevat euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat instrumentit Valtion hallussa olevat euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat velkapaperit.

200 L 241/200 FI Euroopan unionin virallinen lehti TIEDOT VALTION TALLETUSVELKOJEN (LÄHEISISTÄ VASTINEISTA) JA SEN HALLUSSA OLEVISTA KASSAVAROISTA JA ARVOPAPEREISTA (*) TAULUKKO Mukautettu raportointi, jossa käytetään rahalaitossektorin raportointitaulukkoa Kannat (Tiedot toimitettava kuukausittain samaan aikaan kuin asetuksen EKP/2001/13 taulukon 1 tiedot) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Tase-erät Rahalaitokset (a) joista VV ( 3 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rah. ja vak. välit. avust. laitokset (S S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotital. palv. voittoa t:matt. yht. (S.14+S.15) (i) Rahalaitokset (j) joista VV ( 3 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rah. ja vak. välit. avust. laitokset (S S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotital. palv. voittoa t:matt. yht. (S.14+S.15) (r) VASTATTAVAA 9. Talletukset 9e Euro 9.1e Yön yli 9.2e Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v 9.3e Irtisanomisehtoiset enintään 3 kk ( 1 ) 9.4e Repot 9x Ulkomaiset valuutat 9.1x Yön yli (*) Luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä ja arvostusmuutoksia koskevia tietoja käsitellään Menettelykäsikirjassa virtatilastojen laskemista varten (liite X) C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t)

201 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/201 Tase-erät Rahalaitokset (a) 9.2x Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v 9.3x Irtisanomisehtoiset enintään 3 kk ( 1 ) 9.4x Repot VASTAAVAA 1. Kassa 1e joista euroina 3. arvopaperit kuin osakkeet ( 2 ) enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v 4. Rahamarkkinar. rahasto-osuudet ( 1 ) Ml. ei-siirtokelpoiset avistatalletukset ( 2 ) Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat ( 3 ) Varantovelvoitteet joista VV ( 3 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (b) A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Julkisyhteisöt sektorit Julkisyhteisöt sektorit Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rah. ja vak. välit. avust. laitokset (S S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotital. palv. voittoa t:matt. yht. (S.14+S.15) (i) Rahalaitokset (j) joista VV ( 3 ) alaisia luottolaitoksia, EKP ja KKP:t (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rah. ja vak. välit. avust. laitokset (S S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotital. palv. voittoa t:matt. yht. (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t)

202 L 241/202 FI Euroopan unionin virallinen lehti Valtion talletusvelkoja koskevat tilastotiedot. Tietojen saatavuuden arviointi Belgia Ranska Liikkeeseenlaskija Postilaitos Valtiovarainministeriö Postilaitos Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö Liikkeeseenlaskijan EKTsektori Valtio Valtionhallinto Valtionhallinto Valtionhallinto Valtionhallinto Valtionhallinto Instrumentin nimi Avoirs à vue (avistatalletus) Avistatalletukset valtionpankissa Avistatalletukset postipankissa Elinkeinotoiminnan kehittämistilit valtionpankissa Nuorten säästökirjatilit valtionpankissa Määräaikaistalletukset valtionpankissa Kuvaus Kotimaisten muiden yksiköiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevia juoksevia tilejä Kotimaisten muiden yksiköiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevia juoksevia tilejä Hallinnollisesti säänneltyjä säästötalletuksia, joilla ei ole määrätai irtisanomisaikaa ja joiden osalta shekit eivät ole käytettävissä ja jotka ovat muiden kotimaisten yksiköiden kuin rahoituslaitosten hallussa Hallinnollisesti säänneltyjä säästötalletuksia, joilla ei ole määrätai irtisanomisaikaa ja joiden osalta shekit eivät ole käytettävissä ja jotka ovat muiden kotimaisten yksiköiden kuin rahoituslaitosten hallussa Kotimaisten muiden yksiköiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevia määräaikaisia tilejä Toistuvuus Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Raportointiaika: tietojen saapuminen tiedonantajilta/ tiedot valmiina EKP:lle toimitettavaksi 11/15 työpäivää 10/15 työpäivää 15 työpäivää 10/15 työpäivää 10/15 työpäivää 10/15 työpäivää Tietolähde Suora Suora Suora Suora Suora Suora Historiatiedot Parhaat arviot heinäkuu elokuu 1998 sekä tiedot heinäkuuta 1997 edeltävältä ajalta historiatietoina 1980-luvulle saakka ulottuvia arvioita 1980-luvulle saakka ulottuvia arvioita 1980-luvulle saakka ulottuvia arvioita 1980-luvulle saakka ulottuvia arvioita 1980-luvulle saakka ulottuvia arvioita Raportointivaatimusten mukainen jaottelu Luokka: yön yli; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit:, valtio, muut julkisyhteisöt, muut sektorit, yritykset sekä kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Luokka: yön yli; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut julkisyhteisöt, muut sektorit Luokka: yön yli; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Luokka: enintään 3 kk:n irtisanomisehtoiset; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Luokka: enintään 3 kk:n irtisanomisehtoiset; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Luokka: enintään 1 v:n määräaikaiset/enintään 2 v:n määräaikaiset; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Tiedot kertyneestä korosta Eivät mukana Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Eivät mukana Eivät mukana Eivät mukana

203 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/203 Valtion talletusvelkoja koskevat tilastotiedot. Tietojen saatavuuden arviointi Irlanti Italia Luxembourg Liikkeeseenlaskija Postisäästöpankki (valtiovarainministeriön puolesta) Postisäästöpankki (valtiovarainministeriön puolesta) Valtiovarainministeriö (postin kautta) Valtiovarainministeriö Cassa Depositi e Prestiti-Cassa DD.PP. Valtiovarainministeriö Cassa Depositi e Prestiti-Cassa DD.PP. Postilaitos Liikkeeseenlaskijan EKTsektori Valtionhallinto Valtionhallinto Valtionhallinto Valtionhallinto Valtionhallinto Valtionhallinto Instrumentin nimi Tavanomaiset talletukset Erikoissäästötilit Juoksevat tili Säästötilit (libretti postali liberi) Talletustodistukset (buoni fruttiferi ordinary) Talletukset Kuvaus Ei siirrettävissä shekkien avulla, mutta nostettavissa vaadittaessa ilman korkoseuraamuksia Verohuojennettuja. Varat nostettavissa ilman ennakkoilmoitusta mutta korkoseuraamuksin Talletukset (juoksevat tilit) Talletukset (säästötilit) Talletukset (säästötilit) Toistuvuus Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Raportointiaika: tietojen saapuminen tiedonantajilta/ tiedot valmiina EKP:lle toimitettavaksi 10/15 työpäivää 10/15 työpäivää 15 työpäivää 15 työpäivää 15 työpäivää 15 työpäivää Tietolähde Suora Suora Muu Muu (Cassa DD. PP.) Muu (Cassa DD. PP.) Suora Historiatiedot Todennettavissa olevaa tietoa heinäkuusta 1997; aikaisemmat arviot 1980-luvulle saakka koostettu rakennuspalikkamenetelmän avulla Todennettavissa olevaa tietoa heinäkuusta 1997; aikaisemmat arviot 1980-luvulle saakka koostettu rakennuspalikkamenetelmän avulla Tiedot arvioitavissa joulukuuhun 1995 saakka Tiedot arvioitavissa joulukuuhun 1995 saakka Tiedot arvioitavissa joulukuuhun 1995 saakka Todennettavissa olevaa tietoa heinäkuusta 1997 toukokuuhun 1998; ei aikaisempia arvioita 1980-luvulle saakka Raportointivaatimusten mukainen jaottelu Luokka: enintään 3 kk:n irtisanomisehtoiset; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Luokka: enintään 3 kk:n irtisanomisehtoiset; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Luokka: yön yli; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit muut julkisyhteisöt, muut sektorit Luokka: enintään 3 kk:n irtisanomisehtoiset; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Luokka: täysimittainen jaottelu mahdollinen postilaitoksen yhteistyöllä; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut julkisyhteisöt, muut sektorit Luokka: enintään 3 kk:n irtisanomisehtoiset; Valuutta: kansallinen valuutta; Sektorit: muut sektorit Tiedot kertyneestä korosta Eivät mukana Eivät mukana Eivät mukana Eivät mukana Eivät mukana Mukana

204 L 241/204 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE VIII KUUKAUSITTAIN TOIMITETTAVAT TÄRKEIMMÄT LISÄTIETOERÄT Tässä liitteessä luetellut lisätietoerät kuuluvat liitteessä XIII kuvattuun tase-erien sarjaperheeseen. Sarjat ilmoitetaan kuukausittain ja samaan aikaan kuin kuukausittaiset rahalaitosten tasetilastot, jotka on toimitettava rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), mukaisesti. Raportointivaatimukset TAULUKKO A Muiden rahalaitosten tiedot (kantatiedot) Kotimaa rahaliittoon t t Ulkomaat Kohdis-tamattomat VASTATTAVAA 10. Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet TÄRKEIMPIEN LISÄTIETOERIEN MÄÄRITELMÄ 1. Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksien haltijoiden erittely kotipaikan mukaan Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet on eritelty niiden haltijan kotipaikan mukaan seuraavan kolmijaon mukaan: kotimaa, muut rahaliittoon t t ja ulkomaat. ( 1 ) EYVL L L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L L 330, , s. 29.

205 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/205 LIITE IX KUUKAUSITTAIN ILMOITETTAVAT LISÄTIEDOT RAPORTOINTIVAATIMUKSET 1. Tässä liitteessä luetellut lisätietoerät kuuluvat liitteessä XIII kuvattuun tase-erien sarjaperheeseen. Sarjat ilmoitetaan kuukausittain ja samaan aikaan kuin kuukausittaiset rahalaitosten tasetilastot, jotka on toimitettava rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), mukaisesti. I. Lisätietoerät raha-aggregaattien ja vastaerien johtamista ja arviointia varten 2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat raha-aggregaattien laatimista varten tilastotietoja liikkeessä olevan rahan ja liikkeeseen laskettujen velkapapereiden lisäerittelyistä. Nämä erittäin tärkeät lisätietoerät esitetään taulukoiden A ja B lihavoiduissa soluissa, ja ne määritellään jäljempänä. Muita lisätietoeriä tarvitaan rahalaitosten tasetilastojen yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten. 3. Liikkeessä oleva raha, joista euroseteleitä (M1), kansallisen valuutan määräisiä seteleitä (M2), metallirahoja (M3), euromääräisiä metallirahoja (M4) ja kansallisten valuuttojen määräisiä metallirahoja (M5). Eurosetelit (M1) ovat liikkeeseen laskettuja euroseteleitä, jotka kuuluvat erään liikkeessä oleva raha. Kansallisen valuutan määräiset setelit (M2) ovat laillisina maksuvälineinä hyväksyttyjen valuuttojen määräisiä seteleitä, joita kansalliset keskuspankit ovat laskeneet liikkeeseen ennen tammikuun 1. päivää 2002 ja joita kansalliset keskuspankit eivät ole vielä lunastaneet takaisin. Ilmoitetaan tammikuusta 2002 alkaen ainakin vuoden 2002 ajan. Metallirahoilla (M3) tarkoitetaan kansallisten viranomaisten (kansalliset keskuspankit/valtiot) liikkeeseen laskemien sekä euron että kansallisen valuutan määräisten (vielä takaisin lunastamattomien) metallirahojen määrää, joka ilmoitetaan osana erää liikkeessä oleva raha kansallisen keskuspankin taseessa. Euromääräiset metallirahat (M4) ovat kansallisten viranomaisten (kansalliset keskuspankit/valtiot) liikkeeseen laskemia euromääräisiä metallirahoja. Kansallisten valuuttojen määräiset metallirahat (M5) ovat laillisina maksuvälineinä hyväksyttyjen valuuttojen määräisiä metallirahoja, joita kansalliset viranomaiset (kansalliset keskuspankit/valtiot) ovat laskeneet liikkeeseen ennen tammikuun 1. päivää 2002 ja joita kansalliset keskuspankit eivät ole vielä lunastaneet takaisin. 4. Euroopan keskuspankin (EKP)/kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten arvopapereiden haltijat (erät M6 M8) EKP:n/kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemat velkapaperit, jotka on eritelty haltijan kotipaikan mukaan seuraavan kolmijaon mukaisesti: kotimaa, muut rahaliittoon t t ja ulkomaat. TAULUKKO A EKP:n/Kansallisen keskuspankin tiedot (kannat) ( 1 ) Kotimaa Ulkomaat rahaliittoon t t Kohdistamattomat VASTATTAVAA 8 Liikkeessä oleva raha joista seteleitä euroseteleitä M1 kansallisen valuutan määräisiä seteleitä M2 ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29.

206 L 241/206 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kotimaa Ulkomaat rahaliittoon t t Kohdistamattomat joista metallirahoja M3 euromääräisiä metallirahoja ( 2 ) M4 kansallisten valuuttojen määräisiä metallirahoja ( 3 ) M5 11 Liikkeeseen lasketut velkapaperit Enintään 1 vuoden M6 M7 M8 14 velat joista talletuksille kertynyttä korkoa joista siirtovelkoja joista ns. maksettavia suspense -eriä M9 M10 M11 joista euroseteleiden jakelusta johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä velkoja M12 VASTAAVAA 7 saamiset joista lainoille kertynyttä korkoa joista siirtosaamisia joista ns. suspense -erien saamisia M13 M14 M15 joista euroseteleiden jakelusta johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä saamisia M16 Lihavoidut solut ovat erittäin tärkeitä eriä. ( 1 ) EKP:n ja kansallisen keskuspankin kahdenvälisestä sopimuksesta voidaan toimittaa virtatietoja. ( 2 ) Ilmoitetaan, mikäli saatavilla. ( 3 ) Ilmoitetaan, mikäli saatavilla. TAULUKKO B Muita rahalaitoksia koskevat tiedot (kannat) ( 1 ) Kotimaa Ulkomaat rahaliittoon t t Kohdistamattomat VASTATTAVAA 11 Liikkeeseen lasketut velkapaperit Enintään 1 vuoden M17 M18 M19 Euro M20 M21 M22 Valuuttamääräiset M23 M24 M25 Yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden M26 M27 M28 Euro M29 M30 M31 Valuuttamääräiset M32 M33 M34

207 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/207 Kotimaa Ulkomaat rahaliittoon t t Kohdistamattomat 13. Oma pääoma & varaukset joista varauksia M35 14 velat joista talletuksille kertynyttä korkoa joista siirtovelkoja joista ns. maksettavia suspense -eriä joista johdannaisia M36 M37 M38 M39 VASTAAVAA 7 saamiset joista lainoille kertynyttä korkoa joista siirtosaamisia joista ns. suspense -erien saamisia M40 M41 M42 joista johdannaisia Lihavoidut erät ovat erittäin tärkeitä eriä. Tärkeimpiä edellytettyjä lisätietoeriä koskee liite VIII. EKP:n ja kansallisten keskuspankkien välisestä sopimuksesta sellaiset kansalliset keskuspankit voivat jättää lihavoidut nuolella ( ) merkityt solut ilmoittamatta, joiden osalta EKP käyttää vaihtoehtoisia tietolähteitä. ( 1 ) EKP:n ja kansallisen keskuspankin kahdenvälisestä sopimuksesta voidaan toimittaa virtatietoja. M43 5. saamiset/velat, joista euroseteleiden jakelusta johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä velkoja (erä M12)/ saamisia (erä M16) Eurojärjestelmään kohdistuvat nettopositiot, jotka perustuvat a) EKP:n liikkeeseen laskemien euroseteleiden jakeluun (8 % kaikista liikkeeseenlaskuista) ja b) pääoman merkitsemiseen liittyvän mekanismin soveltamiseen. Yksittäisen kansallisen keskuspankin ja EKP:n nettovelan tai nettosaamisen kohdistaminen taseeseen joko vastaavaa- tai vastattavaa-eräksi suoritetaan erän etumerkin mukaan, eli positiivinen eurojärjestelmään kohdistuva nettopositio kirjataan vastaavaa-puolelle, negatiivinen nettopositio vastattavaa-puolelle. 6. Maturiteetin (erät M17 M19 ja M26 M28) ja edelleen valuutan (M20 M25 ja M29 M34) mukaan eriteltyjen muiden rahalaitosten liikkeeseen laskemien siirtokelpoisten papereiden haltijat Rahalaitosten liikkeeseen laskemat velkapaperit ja rahamarkkinapaperit, jotka on eritelty haltijan kotipaikan mukaan seuraavan kolmijaon mukaisesti: kotimaa, muut rahaliittoon t t ja ulkomaat. Velkapapereita ja rahamarkkinapapereita koskevat tiedot eritellään maturiteeteittain (enintään 1 vuoden, yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden) ja lisäksi valuutoittain (euro, valuuttamääräiset). II. Lisätietoerät painoarvoja koskevien tietojen johtamiseksi rahalaitoskorkoja varten 7. Painoarvoja koskevat tiedot ovat välttämättömiä kansallisten rahalaitoskorkojen aggregoimiseksi euroalueen rahalaitoskorkoja koskeviksi tilastoiksi ( 3 ) näiden tilastojen säännöllistä tuottamista varten. Kansallisten keskuspankkien raportointitaakan keventämiseksi on päätetty käyttää kansallisten keskuspankkien tase-eriä koskevien tilastojen yhteydessä jo ilmoittamia tilastotietoja kantoihin sovellettavia rahalaitoskorkoja koskevien painoarvojen sekä valittuja uuteen liiketoimintaan sovellettavia rahalaitoskorkoja koskevien painoarvojen johtamisen tärkeimpänä lähteenä. ( 3 ) Korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/18 (EYVL L 10, , s. 24) mukaisesti.

208 L 241/208 FI Euroopan unionin virallinen lehti Asetuksen EKP/2001/13 nojalla saatavilla olevien tietojen perusteella uuteen liiketoimintaan ja kantoihin liittyviä talletusryhmiä koskevat painoarvotiedot voidaan helposti saada rahalaitosten tasetilastoista. Kotitalouksille myönnettyjen lainojen kantojen ( 4 ) osalta pakolliset tase-erätiedot eivät kuitenkaan anna täysin tarkkaa kuvaa: 9. Näiden lainaryhmien osalta (pakolliset) tase-eräsarjat kattavat kaikki transaktiovaluutat, kun rahalaitoskorot koskevat ainoastaan euromääräisiä lainoja. Tase-eriä koskevat tilastosarjat, jotka liittyvät yksinomaan euroon asetuksen EKP/ 2001/13 mukaisena transaktiovaluuttana, ovat saatavissa edellytetyllä tavalla sektorikohtaisesti eriteltyinä, mutta niissä ei tehdä maturiteettiin eikä (kotitaloussektorilla) lainan tyyppiin perustuvaa erittelyä. 10. Painoarvot perustuvat tästä syystä näiden lainaryhmien osalta kaikkien valuuttojen määräisiin lainoihin liittyviin tase-eräsarjoihin. Tilastosarjoja mukautetaan kuitenkin sen osuuden mukaisesti, joka eurolla on transaktion yhteenlasketuista valuutoista. 11. Kahdenkeskisten yhteydenottojen jälkeen useat kansalliset keskuspankit (tähän mennessä Belgia, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali, Suomi) kykenevät kuitenkin toimittamaan myös vaaditut erittelyt euromääräisistä lainoista. Tätä tarkoitusta varten on laadittu seuraavat lisätietoerät: TAULUKKO C Muita rahalaitoksia koskevat tiedot (kannat) Muiden rahalaitosten myöntämät euromääräiset lainat mainituille muiden sektoreiden alaryhmille Kotitaloudet ym. (S.14+S.15) VASTAAVAA Yritykset (S.11) Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) A. Kotimaa Lainat joista euroina enintään 1 vuoden M44 M45 M46 M47 yli 1 mutta enintään 5 v M48 M49 M50 M51 yli 5 vuoden M52 M53 M54 M55 B. rahaliittoon os. t Lainat joista euroina enintään 1 vuoden M56 M57 M58 M59 yli 1 mutta enintään 5 v M60 M61 M62 M63 yli 5 vuoden M64 M65 M66 M67 ( 4 ) Ks. asetus EKP/2001/18, liite II, lisäys I: indikaattorit 6 14.

209 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/209 LIITE X MENETTELYKÄSIKIRJA VIRTATILASTOJEN LASKEMISTA VARTEN JOHDANTO 1. Euroopan keskuspankki (EKP) laskee euroalueen raha aggregaatit ja niiden vastaerät kuukauden lopun kantatietojen perusteella euroalueen rahalaitossektorin konsolidoidun taseen laadinnan yhteydessä. Lisäksi EKP analysoi rahatalouden tilastojen kehitystä, mikä edellyttää myös virtatilastojen laskemista. 2. Rahatalouden analysointi perustuu yleisesti ottaen transaktioihin, joita suoritetaan rahalaitosten hankkiessa tai luovuttaessa saamisia taikka niiden ottaessa velkoja tai maksaessa niitä takaisin. Transaktioiden arvon määrittääkseen EKP laskee kuukauden lopun kantatietojen erotuksen, minkä jälkeen se määrittelee ja poistaa siitä muista kuin transaktioista aiheutuvat muutokset. 3. EKP tarvitsee kattavia tietoja laskeakseen virtatilastoja tämän lähestymistavan mukaisesti. Niiden kantatietojen lisäksi, jotka johdetaan EKP:n kansallisilta keskuspankeilta rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/ 8( 2 ), mukaisesti saamista rahalaitosten yhteenlasketuista kuukauden lopun taseista, se tarvitsee tietoja transaktioihin liittymättömistä muutoksista. Nämä arvostusmuutokset saadaan yleensä eri lähteistä muutoksen laadusta riippuen. Tätä arvostusmuutoksia koskevia tietoja koskevaa vaatimusta käsitellään osittain asetuksessa EKP/2001/ Tämän käsikirjan tärkeimpänä tavoitteena on määritellä yksityiskohtaisesti ne lisätiedot, jotka kansallisten keskuspankkien on toimitettava EKP:lle, jotta tämä voi laskea euroalueen raha aggregaatteja ja niiden vastaeriä koskevat virtatilastot. Siinä vahvistetaan erityisesti yksityiskohtaiset säännöt, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava näitä tietoja kerätessään. Tähän kuuluu kuvaus arvostusmuutoksiin tehtävistä kirjauksista sekä niistä tilanteista, joissa ne on tehtävä. 5. EKP on laatinut asetukseen EKP/2001/13 liittyvät ohjeet rahalaitosten tasetilastoista ( 3 ) (Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics), joihin sisältyy lisätietoja kyseisen asetuksen perusteella vaadittavista arvostusmuutoksia koskevista tiedoista, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen soveltamista. Lisäksi EKP toimittaa kansallisille keskuspankeille selkeyden vuoksi raha ja pankkitilastoja koskevan käsikirjan virtatilastojen laatimista varten (Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flow statistics) ( 4 ). LUKU 1 VIRTATIETOJEN LASKEMINEN KÄSITTEENÄ 1.1. Sovellettavat säännökset 6. EKP laskee raha aggregaatit ja niiden vastaerät osana euroalueen rahalaitossektorin konsolidoidun taseen laadintaa asetuksen EKP/2001/13 (liitteessä I olevan 2 osan taulukko 1), mukaisesti saatujen jakson lopun kantatietojen perusteella. 7. EKP laskee myös virtatilastoja. Raha aggregaattien ja niiden vastaerien kehitystä on analysoitava jakson aikana tapahtuneiden transaktioiden perusteella, ja saamis ja velkapuolen transaktiot on laskettava erikseen. Konsolidoitua tasetta koskevien tilastotietojen laadinnassa transaktioiden arvosta ( virrat ) on erotettava ne kantatietojen muutokset, jotka johtuvat muista syistä ( muut muutokset ). Virtatilastot lasketaan miltei kaikista taseen erien yhdistelmistä. Kuten tämän liitteen taulukosta 1 ilmenee, mukaan otetaan kuukausitaseen kaikki erät, koska on varmistettava, että kansallisten keskuspankkien ilmoittamat arvonmuutoksia koskevat tiedot täsmäävät. Lisäksi virtatilastoja on laadittava myös tämän liitteen taulukon 2 neljännesvuosittaisista tiedoista ja jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien lisätiedoista sekä valtion veloista ja saamisista. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) Marraskuu ( 4 ) Euroopan keskuspankin joulukuussa 1999 julkaisema käsikirja, joka päivitetään vuonna 2003.

210 L 241/210 FI Euroopan unionin virallinen lehti Virtatilastojen johtamista konsolidoitua tasetta koskevista tilastoista koskeva sääntely perustuu EKT 95:een ( 5 ). Näistä kansainvälisistä standardeista poiketaan tarvittaessa sekä tietojen sisällön että tilastollisten käsitteiden nimitysten osalta. Tätä liitettä tulkitaan EKT 95:n mukaisesti, ellei asetuksella EKP/2001/13, siihen liittyvillä ohjeilla tai näillä suuntaviivoilla nimenomaisesti tai implisiittisesti kumota sen määräyksiä Virtatiedot 9. Raha ja pankkitilastojen yhteydessä virtatiedot mitataan rahoitustaloustoimien perusteella. Rahoitustaloustoimet määritellään nettomääräisiksi rahoitussaamisiksi tai nettomääräisiksi veloiksi kunkin rahoitusinstrumenttityypin osalta eli kaikkien asianomaisen raportointijakson aikana tapahtuneiden rahoitustransaktioiden summaksi ( 6 ). Virtatiedot, jotka kattavat kunkin asetuksessa EKP/2001/13 yksilöidyn erän, lasketaan nettomääräisinä (transaktioiden bruttomääräistä arvoa tai vaihtoa ei tarvitse määritellä). Kutakin transaktiota arvioitaessa perustaksi otetaan se arvo, jolla saamiset hankitaan/myydään ja/tai jolla velat otetaan, muutetaan rahaksi tai vaihdetaan. Asetuksessa EKP/2001/13 sallitaan kuitenkin virtatietojen poikkeamat rahoitustransaktioiden käsitteen osalta. Tästä syystä raha ja pankkitilastojen virtatiedot eivät ole EKT 95:ssä määriteltyjä rahoitustaloustoimia vaan tästä käsitteestä raha ja pankkitilastoja varten tehtyjä muunnoksia. 10. Talletusten/lainojen ja arvopaperien transaktioarvojen määritystä varten annetaan seuraavat ohjeet: Talletusten/lainojen transaktioarvo (asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukon A kohdat 2 ja 9) vastaa määrää, jonka rahalaitos saa (talletuksena) tai antaa (lainana) ja josta on poistettu palkkiot jne ( 7 ). Transaktioarvo ei sisällä kertynyttä korkoa, joka saadaan (lainoista) tai maksetaan (talletuksista) mutta jota ei ole vielä saatu eikä maksettu. Sen sijaan lainojen/talletusten kertyneet korot on kirjattava tapauksen mukaan joko erään muut saamiset tai erään muut velat Hallussa olevien ja liikkeeseen laskettujen arvopaperien transaktioarvo (asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukon A kohdat 3 ja 4 sekä 10 12) vastaa periaatteita, jotka asetuksessa EKP/2001/13 on esitetty kantatietojen kirjaamisesta ja ilmoittamisesta. Asetuksessa EKP/2001/13 ei säädetä siitä, miten arvopaperien kertyneet korot on luokiteltava. Tämä saattaa edellyttää kertyneen koron sisällyttämistä arvoon tai sen poistamista arvopaperien kantatiedoista. Jotta käsittely olisi yhdenmukaista eri maissa ja kun otetaan huomioon se, että keskeinen ongelma liittyy siihen, miten kertynyt korko ja hintamuutokset erotetaan toisistaan, ja että jälkimarkkinakelpoisista instrumenteista kertyvän koron määrittämiseen liittyisi tiettyjä käsitteellisiä ongelmia, noudatetaan seuraavaa joustavaa ja yksinkertaista sääntöä: Jos kertynyt korko sisältyy kirjanpitohintaan, sellaisena kuin se ilmoitetaan taseessa, se poistetaan transaktion arvosta ja sisällytetään sen sijaan erittelemättä erään arvostusmuutokset Jos kertynyt korko poistetaan niiden arvopapereiden kanta arvosta, joihin se liittyy taseessa, se on luokiteltava tapauksen mukaan joko erään muut saatavat tai erään muut velat, eikä sitä siten oteta huomioon laskettaessa virtatietoja tai arvostusmuutoksia ( 8 ). ( 5 ) Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT) 1995, joka sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteeseen A. ( 6 ) EKT 95:n ja muiden kansainvälisten tilastostandardien mukaisesti. ( 7 ) Transaktioihin liittyviä luottotappioita ei kuitenkaan aina ilmoiteta, mikä viittaa tästä periaatteesta tehtävään poikkeukseen, joka on hyväksytty asetuksessa EKP/2001/13 ja siihen liittyvissä ohjeissa. ( 8 ) Euroalueen raha aggregaatteja ja niiden vastaeriä koskevien virtatilastojen laadinnassa käytettävät transaktioiden määritelmät ja arvonmääritystavat eroavat joiltakin osin niistä määritelmistä ja arvonmääritystavoista, joita käytetään EKT 95:ssä rahoitustilinpidon (virtatietojen) laskemiseksi. EKT 95:ssä todetaan, että taloustoimien, tulonjakotaloustoimien tai rahoitusvarojen jälkimarkkinakaupan ja niitä vastaavien maksujen ajoituseroista johtuvat transaktiot sijoitetaan alaluokkaan F.79 saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (kohdat ja 5.129). Sen sijaan EKT 95:ssä todetaan myös, että suoriteperusteisesti rahoitusvaroille kertyvän koron vastinkirjauksena tulisi ensisijaisesti olla koron pääomittaminen ko. rahoitusvarallisuuserään. Koron kirjauksessa tulee kuitenkin noudattaa kansallisia käytäntöjä. Jos korkokertymää ei pääomiteta, se pitäisi kirjata alaluokkaan muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (kohta 5.130). Maksutaseessa korkokertymää pitäisi käsitellä rahoitusinstrumentin arvon lisäyksenä. Tämän vuoksi syntyy eroja, kun korkokertymä sisällytetään alaluokkaan muut saatavat tai muut velat. Jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien korkokertymän käsittelyä rahalaitosten tasetilastoja (niin kanta kuin virtatietoja) laadittaessa saattaa olla tarpeen tutkia lisää.

211 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ muutokset 11. Konsolidoiduissa tasetilastoissa muilla muutoksilla tarkoitetaan niitä muutoksia jakson lopun taseiden välillä, jotka eivät johdu transaktioista. muutokset luokitellaan kahteen pääluokkaan: luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt sekä arvostusmuutokset ( 9 ). 12. Erä luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt (tämän liitteen taulukko 5, sarake C) kattaa kaikki sellaiset taseen kantatietojen muutokset, jotka johtuvat tilastollisen kattavuuden muutoksesta (uusien rahalaitosten sisällyttäminen taseeseen tai poistaminen siitä, mikäli yritys on siirretty rahalaitossektoriin tai poistettu siitä), saatavien tai velkojen (maturiteetin, sektorin ja instrumentin perusteella tehdyn) luokituksen muutoksista, sellaisista raportointivirheistä, jotka on korjattu kantatietoihin vain rajoitetulta ajanjaksolta, ja rakenteellisten muutosten (sulautumiset, yritysostot) vaikutuksista. 13. Erä arvostusmuutokset koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin siihen vaikuttavat lainojen luottotappiot tai arvonalennukset. Toiseksi siihen kirjataan hallussa olevien, myytyjen tai liikkeeseen laskettujen jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien kannan markkinahinnan vaihtelun aiheuttamat muutokset (taulukko 5, sarake E). Valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia arvonmuutoksia ei käsitellä arvostusmuutoksissa vaan erillisenä eränä. 14. Erä valuuttakurssimuutokset kattaa kaikki kantatietojen muutokset, jotka aiheutuvat valuuttakurssimuutosten vaikutuksista valuuttamääräisiin saamisiin ja velkoihin (taulukko 5, sarake D) kuin rahoitusvarat 15. Edellä esitettyjä transaktioiden ja muiden muutosten käsitteellisiä määritelmiä sekä tämän käsikirjan seuraavissa osissa annettuja laadintaohjeita voidaan soveltaa myös muihin kuin rahoitusvaroihin. LUKU 2 KORJAUSMENETTELYN YLEINEN KUVAUS 2.1. Virtatietojen laskeminen 16. EKP laskee virtatiedot jakson lopun raportointipäivien kantatietojen erotuksesta ja poistaa siitä sen jälkeen muista kuin transaktioista aiheutuneiden muutosten vaikutuksen (tämän liitteen taulukko 5). Jokaisen tase erän osalta edellisen jakson lopun kanta (taulukko 5, sarake B) vähennetään kuluvan jakson lopun kannasta (taulukko 5, sarake A). Tämän jälkeen luokituksen muutosten ja niitä vastaavien järjestelyjen (taulukko 5, sarake C), valuuttakurssimuutosten (taulukko 3, sarake D) ja arvostusmuutosten (taulukko 5, sarake E) määrät poistetaan. Nettosaldo vastaa kuukauden virtojen arvoa (taulukko 5, sarake E). 17. Tämän menettelyn soveltaminen ei estä sitä, että transaktiot voidaan määritellä joko suoraan tai välillisesti. Vaikka korjausmenettely on suunniteltu transaktioiden välillistä määrittelyä silmällä pitäen, kansalliset keskuspankit voivat itse päättää, toimittavatko ne korjaustietoja, jotka on johdettu transaktioiden, erityisesti hallussa olevien arvopaperien, välittömistä seurantatiedoista. Näin ollen rahoitustransaktioiden arvo määritellään laskemalla rahalaitosten ostamien arvopapereiden summa ja vähentämällä siitä niiden myymien arvopapereiden summa transaktioiden arvon mukaan kirjattuna. Tämän arvon perusteella lasketaan erän arvostusmuutokset korjaus, joka ilmoitetaan virtatietojen raportointijärjestelmään Erään muut muutokset tehtävien korjausten määrittely 18. Vastuu erään muut muutokset tehtävistä korjauksista on jaettu EKP:n ja kansallisten keskuspankkien kesken (katso taulukko 6). Myös käytettävät tiedonlähteet ja kunkin vaatimuksen oikeudellinen perusta vaihtelee korjauksen laadun mukaan. ( 9 ) Muita muutoksia koskevat määritelmät ja luokittelut ovat suurelta osin yhteneväiset EKT 95:n kanssa. Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt vastaa jokseenkin tarkoin erää muut volyymin muutokset (K.3 K.10 ja K.12), kun taas arvostusmuutokset voidaan sijoittaa erään hallussapitovoitot ja tappiot (K.11). Merkittävä ero on lainojen arvonalennusten sisällyttäminen erään arvostusmuutokset, kun EKT 95:ssä niitä pidetään volyymin muutoksina (EKT 95, kohta 5.09). Virtatietojen johtamista koskevassa raportointijärjestelmässä tiedot voidaankin kerätä EKT 95:n mukaisesti, koska lainojen luottotappiot / arvonalennukset ovat ainoa erä, joka kirjataan sarakkeeseen muut arvostusmuutokset erän lainat osalta. Myös luottotappioiden sisällyttäminen arvostusmuutoksiin poikkeaa kansainvälisistä ulkomaista varallisuutta koskevista säännöistä. Ulkomaista varallisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti niitä olisi pidettävä muina arvostuserinä eikä hintojen tai valuuttakurssien muutoksina.

212 L 241/212 FI Euroopan unionin virallinen lehti Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt 19. Kansalliset keskuspankit kokoavat luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä koskevat tiedot näiden suuntaviivojen vaatimusten mukaisesti käyttäen valvontatietoja, todennäköisyystarkastuksia, satunnaisia tiedusteluja (esim. ulkopuolelle jätetyistä laitoksista), kansallisia tilastointivaatimuksia, tietoja tiedonantajien joukkoon tulevista rahalaitoksista ja siitä poistuvista rahalaitoksista ja mitä tahansa niiden käytettävissä olevia lähteitä. EKP saa kansallisilta keskuspankeilta luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin järjestelyihin liittyvät korjaustiedot. EKP:n ei odoteta tekevän korjauksia jälkikäteen, elleivät kansalliset keskuspankit havaitse merkittäviä muutoksia lopullisissa tiedoissa. Lisäksi kansalliset keskuspankit oheistavat lisätietoja erän luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt korjauksiin. EKP tarvitsee näitä lisätietoja varmistaakseen korjausten oikeellisuuden, parantaakseen vertailukelpoisuutta, analysoidakseen euroalueen rahataloutta koskevia tilastoja ja täydentääkseen raha ja pankkitilastojen käyttöä muiden tilastojen laadinnassa. Jäljempänä selostetaan menettelyjä, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava näitä korjauksia laskiessaan ja lisätietoja laatiessaan Valuuttakurssimuutokset 20. Tilastotietojen toimittamiseksi EKP:lle kansalliset keskuspankit varmistavat, että valuuttamääräisten saamisten ja velkojen kannat muunnetaan euromääräisiksi jakson viimeisen päivän valuuttakurssiin. Käytetään yhtä yhteistä kurssia EKP:n viitevaluuttakurssia ( 10 ). 21. Jaksojen lopun raportointipäivien välillä tapahtuneet valuuttakurssimuutokset suhteessa euroon aiheuttavat muutoksia valuuttamääräisten saamisten/velkojen arvossa, kun ne ilmoitetaan euromääräisinä. Koska nämä muutokset vaikuttavat hallussa olevien varojen voittoihin/tappioihin eivätkä johdu transaktioista, niiden vaikutukset on poistettava virtatilastoista. 22. EKP laskee korjauksen näiden suuntaviivojen sääntöjen mukaisesti ja noudattaa käsikirjassa Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flows statistics ( 11 ) kuvattuja menettelytapoja Arvostusmuutokset 23. Kansalliset keskuspankit laskevat arvostusmuutokset rahalaitosten asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti toimittamien tietojen perusteella. Kyseisessä asetuksessa varsinaiselle tiedonantajien joukolle asetettu tilastovaatimus koskee yksinomaan arvostusmuutoksia ja kattaa sekä lainojen luottotappiot/arvonalennukset sekä hallussa olevien arvopaperien arvostusmuutokset viiteajanjakson aikana. 24. Tiedonantajia koskee raportointivaatimus, jonka muodostavat asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukossa 1A yksilöidyt vähimmäisvaatimukset. Näitä vähimmäisvaatimuksia pidetään vähimmäisvaatimuksina EKP:n vaatimien täydellisten tietojen muutosten laskemiseksi ja arvioimiseksi. Kansalliset keskuspankit saavat kerätä lisätietoja, jotka eivät kuulu vähimmäisvaatimuksiin, Nämä lisätiedot voivat koskea asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukkoon 1A sisältyviä muita kuin vähimmäisvaatimuksia koskevia erittelyjä. 25. Kansalliset keskuspankit keräävät tiedot rahalaitosten toimittamista arvostusmuutoksista ja kokoavat täydelliset tiedot lähetettäväksi EKP:hen taulukon 5, sarakkeen E mukaisesti. Tässä yhteydessä kansalliset keskuspankit saattavat joutua laskemaan korjauksia transaktioista, arvopaperikohtaisista tiedoista tai muista rahalaitosten ilmoittamista tiedoista ja/tai arvioimaan korjauksia joidenkin sellaisten erittelyjen osalta, joita eivät ole ilmoittaneet, koska niitä ei pidetä vähimmäisvaatimuksina. 26. Sellaiset kansalliset keskuspankit, jotka ovat myöntäneet tiedonantajille arvopapereiden arvostusmuutosten ilmoittamistiheyttä ja/tai toimittamisaikaa koskevan poikkeuksen asetuksen EKP/2001/13 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti, toimittavat EKP:lle täydelliset kuukausittaiset arvioihin perustuvat tiedot saman ajoituksen mukaisesti kuin kyseisessä asetuksessa edellytettyjen kantatietojen osalta ja toimittavat korjatut arvostusmuutoksia koskevat tiedot todelliset tiedot saatuaan. ( 10 ) Katso EKP:n lehdistötiedote, 7. heinäkuuta ( 11 ) EKP:n omaa tasetta koskevat korjaukset ilmoittaa EKP:n laskentaosasto.

213 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Sellaiset kansalliset keskuspankit, jotka ovat myöntäneet tiedonantajille väliaikaisen kuukausittaisten arvostusmuutosten toimittamisaikaa koskevan poikkeuksen asetuksen EKP/2001/13 7 artiklan mukaisesti, toimittavat toimittavat EKP:lle täydelliset kuukausittaiset arvioihin perustuvat tiedot saman ajoituksen mukaisesti kuin kyseisessä asetuksessa edellytettyjen kantatietojen osalta ja toimittavat korjatut arvostusmuutoksia koskevat tiedot todelliset tiedot saatuaan (ks. taulukko 5). Kunkin kansallisen keskuspankin poikkeuksien myöntämistä koskevia menettelytapoja ja arviointimenettelyjä seurataan kansallisten menettelytapojen seurannan yhteydessä. LUKU 3 KUUKAUSITTAISTEN VIRTATIETOJEN KORJAUSTEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS 28. Kukin kansallinen keskuspankki toimittaa tasettaan ja muiden rahalaitosten tasetta koskevat korjaustiedot erikseen. Näiden tietojen ilmoittamisella erikseen annetaan EKP:lle joustavuutta, jotta se voi esittää yksittäiset Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) positiot (kuten ulkoiset varannot) erikseen. Korjausten esittäminen erikseen on melko helppoa, koska ne lasketaan erikseen. Myös EKP:n taseen mukautukset kootaan sisäisesti. Kansalliset keskuspankit toimittavat rahalaitosten taseen kaikkia eriä koskevat korjaukset (tämän liitteen taulukko 5) kuukauden välein. Valuuttakurssimuutosten aiheuttamien korjausten (jotka sisällytetään taulukon 5 sarakkeeseen D) laskemisesta huolehtii EKP. Tästä syystä valuuttakurssien aiheuttamat vaikutukset poistetaan niistä korjauksista, joita kansalliset keskuspankit ilmoittavat ulkomaan valuutan määräisiin taseisiin (sarakkeet C ja E). 29. Pääsääntöisesti kansalliset keskuspankit raportoivat kaikki luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt, joiden arvo on yli EUR 50 miljoonaa. Tämän kynnysarvon perusteella kansallisten keskuspankkien on helpompi päättää, onko niiden tehtävä jokin korjaus vai ei. Jos tietoja ei kuitenkaan ole saatavilla tai jos tiedot ovat heikkolaatuisia, voidaan joko päättää, ettei tehdä mitään tai että laaditaan arvioita. Näin ollen tällaisen kynnysarvon käytössä tarvitaan joustavuutta etenkin korjausten nykyisten laskentamenetelmien epäyhtenäisyyden vuoksi. Jos esimerkiksi verrattain yksityiskohtaisia tietoja saadaan kerättyä kynnysarvosta riippumatta, kynnysarvon soveltaminen saattaa vaikuttaa kielteisesti. On tärkeää muistaa, että tätä kynnystä ei sovelleta tietoihin, jotka rahalaitosten on ilmoitettava kansallisille keskuspankeille, eli arvostusmuutoksiin, jotka on ilmoitettava asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti. 30. Kansalliset keskuspankit keräävät rahalaitosten tasetiedot kuukauden viimeisen päivän tilanteesta. Pääsääntöisesti tase laaditaan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mikä tarkoittaa sitä, ettei paikallisia arkipyhiä oteta huomioon. On kuitenkin hyväksyttävää, ettei näin voida useinkaan menetellä ja että tase laaditaan paikallisten (kansallisten) markkina tai kirjanpitosääntöjen mukaisen viimeisen pankkipäivän lopulla. 31. Virtatietoihin ja korjauksiin sovelletaan samaa kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta kuin kantatietoihin. Joka tapauksessa korjauksilla on vastaerä, joka on usein todennäköisesti oma pääoma ja varaukset tai muut velat liiketoimesta ja paikallisista kirjanpitosäännöistä riippuen. 32. Kansalliset keskuspankit raportoivat luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä sekä arvostusmuutoksia koskevat tiedot, jotta nämä muista kuin transaktioista aiheutuvat vaikutukset voidaan poistaa virtatilastoja laskettaessa. Näihin tietoihin sisältyvät ne määrät, joilla kutakin tase erää korjataan. Merkittävimpiin luokituksen muutoksiin liitetään selittävät huomautukset Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt 33. Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt (taulukko 5, sarake C) sisältää tiedonantajajoukon kokoonpanon, rakennemuutosten ja raportoivien rahalaitosten vastapuolien sektoriluokituksen muutosten sekä saamisten ja velkojen luokituksen muutosten vaikutukset sekä raportointivirheiden korjausten vaikutukset Tilastollisen kattavuuden muutokset 34. Rahalaitossektorin kokoonpanon muutokset saattavat johtaa liiketoiminnan siirtymiseen sektorilta toiselle. Tällaiset siirrot eivät ole transaktioita, joten ne määritellään ja kirjataan vaikutuksineen korjauksiksi sarakkeeseen luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt.

214 L 241/214 FI Euroopan unionin virallinen lehti Rahalaitossektorille tuleva laitos saattaa siirtää liiketoimintansa tälle sektorille, kun taas rahalaitossektorilta poistuva laitos saattaa siirtää liiketoimintansa pois tältä sektorilta. Siltä osin kuin rahalaitossektorille tuleva laitos aloittaa liiketoimintansa uudelleen rahalaitossektorille tultuaan, kyseessä on kuitenkin transaktiovirta, jota ei poisteta virtatilastoista ( 12 ). Samoin jos rahalaitossektorilta poistuva laitos lakkauttaa liiketoimintansa ennen sektorilta poistumistaan, tapahtuma kirjataan virtatilastoihin. 36. Se, miten paljon liiketoiminnan tulo rahalaitossektorille tai poistuminen sieltä vaikuttaa konsolidoituun taseeseen, riippuu muun muassa siitä, ilmoittavatko kaikki täydelliset kuukausittaiset tiedot vai kuuluvatko jotkin suppeamman tiedonkeruun piiriin. Jos kaikki toimittavat täydelliset kuukausittaiset tiedot (eli suppeamman tiedonkeruun piiriin kuuluvia laitoksia ei ole), rahalaitossektorille tuleva laitos ilmoittaa ensimmäisen taseensa sopivan ajanjakson jälkeen (yleensä sen kuukauden lopulla, jona se on tullut sektorille, tai seuraavan vuosineljänneksen lopulla). Samoin rahalaitossektorilta poistuvan laitoksen tase poistetaan silloin, kun laitos poistuu (eli samaan aikaan raportoidun päättävän taseen kanssa) tai mahdollisesti myöhemmin, jos esimerkiksi kuukausittaiset tiedot siirretään seuraavan vuosineljänneksen loppuun. Siltä osin kuin tähän avaavaan/päättävään taseeseen raportoitu liiketoiminta siirretään rahalaitossektorille tai sieltä pois, korjaus voidaan tehdä siinä kuussa, jona siirto tapahtuu. Jos rahalaitossektorille tuleva tai sieltä poistuva laitos kuuluu suppeamman tiedonkeruun piiriin, vaikutus konsolidoituun taseeseen riippuu siitä, estimoidaanko kuukausitase ja jos näin tehdään, mitä menetelmää estimoinnissa käytetään. 37. Useimmat tilastollisen kattavuuden muutoksista aiheutuvien korjausten tekemiseen tarvittavat tiedot pitäisi saada raportointijärjestelmästä. Kansallisten keskuspankkien saattaa kuitenkin olla tarpeen kerätä rahalaitossektorille tulevista laitoksista tapauskohtaisia tietoja, jotta ne voivat määritellä, onko avaavassa taseessa raportoitu liiketoiminta siirretty rahalaitossektorin ulkopuolelta vai onko se kertynyt sektorille tulon jälkeen. Vastaavia tietoja kerätään rahalaitossektorilta poistuvista laitoksista. 38. Kansalliset keskuspankit yksilöivät rahalaitossektorille tulevat tai sieltä poistuvat laitokset ja määrittelevät näiden tapahtumien vaikutukset rahalaitossektorin yhteenlaskettuun taseeseen taulukossa 8 esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tulevien tai poistuvien laitosten nettovaikutus rahalaitossektorin yhteenlaskettuun taseeseen saadaan laskemalla tulevien laitosten avaavat taseet ja poistuvien laitosten päättävät taseet yhteen ja laskemalla jokaisen erän osalta näiden kahden erotus. Näin saatu nettosumma kirjataan erään luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt (taulukko 5, sarake C). Liiketoiminnan nettolisäys rahalaitossektoriin kirjataan positiivisin etumerkein, liiketoiminnan nettovähennys negatiivisin etumerkein. Tilastojen laatijat ovat tietoisia siitä, että joissakin oloissa tämä saattaa vaikuttaa myös vastapuolten raportointiin, joten tämä vaikutus on sisällytettävä myös korjauksiin, tässä tapauksessa sektorin muutoksena. Jos esimerkiksi rahalaitos luopuu toimiluvastaan mutta jatkaa toimintaansa muuna rahoituslaitoksena, jota rahoitetaan pankkienvälisillä markkinoilla, rahalaitosten antolainaus muille rahoituslaitoksille kasvaa keinotekoisesti, mikä edellyttää korjausta (erään muutokset vastapuolen sektoriluokituksessa ). Koska rahalaitossektorin muutoksia koskevissa menettelyissä on otettu huomioon, että laitokset voivat tulla rahalaitossektorille (tai poistua sieltä) milloin tahansa, kansallisten keskuspankkien on kyettävä tekemään tämä korjaus kuukausittain (sovelletuista tilastollisista laskentamenetelmistä riippuen) Rakennemuutokset 39. Rakennemuutoksella tarkoitetaan yritysjärjestelyistä aiheutuvaa joidenkin saamisten ja velkojen kirjaamista taseeseen tai poistamista siitä. Rakennemuutoksella viitataan yleensä sulautumisiin, yritysostoihin ja jakautumisiin. Kun yritys lakkaa olemasta itsenäinen juridinen yksikkö, koska siitä tulee osa yhtä tai useampaa muuta yritystä, kaikki saamiset ja velat, joita tämän yrityksen ja sen sulauttaneen yrityksen välillä oli, poistuvat järjestelmästä. 40. Näiden korjausten määrittelyssä tietolähteinä käytetään vanhojen laitosten päättävää tasetta ja uusien laitosten avaavaa tasetta. 41. Kansalliset keskuspankit määrittelevät yritysjärjestelyjen kohteena olevien laitosten keskinäiset saamiset ja velat. Nämä syntyvät tai nettoutuvat sulautumisen, yritysoston tai jakautumisen vuoksi eivätkä ole varsinaisia transaktioita. Tämän vuoksi niitä pidetään luokituksen muutoksina ja muina vastaavina järjestelyinä. Rakennemuutoksiin voi liittyä arvostusmuutoksia, jotka pitäisi laskea erikseen. ( 12 ) Tämä edellytys pätee rajatapauksissa, virtatiedoista ei poisteta esim. tapausta, jossa perustetaan uusi pankki, joka ottaa hoitaakseen edustuston ulkomaisen pankin puolesta aiemmin hoitaman liiketoiminnan.

215 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Rakennemuutoksia ja muita sulautumisista, yritysostoista ja jakautumisista aiheutuvia muutoksia analysoidaan kattavasti lisäyksessä Saatavien ja velkojen luokituksen muutokset 43. Kotimaisen sektorin tai niiden vastapuolten instrumenttien luokituksen muutokset merkitsevät sitä, että raportointiin t muuttavat taseen saatava /velkaerien luokitusta suhteessa näihin vastapuoliin. Tällainen luokituksen muutos johtaa muutokseen raportoiduissa kantatiedoissa sillä ajanjaksolla, jolla siirto tapahtuu. Koska liiketoiminnan sektorilta ja instrumenttiluokasta toiseen tapahtuva siirto on kirjanpitovienti eikä siis transaktio, sen vaikutus on poistettava virtatilastoista tekemällä korjaus. 44. Luokituksen muutoksiin voi olla monia syitä. Vastapuolien sektoriluokitus saattaa muuttua, koska julkisen sektorin elin siirretään yksityiselle sektorille tai koska sulautumiset/jakautumiset muuttavat yritysten pääasiallista toimintaa. Arvopaperistamisiin liittyy miltei aina transaktioita. Jos kyse on kuitenkin vain kirjanpitokäytännön muutoksesta, arvopaperistamiset sisällytetään näihin muutoksiin. 45. Kansallisten keskuspankkien saattaa olla vaikeaa tunnistaa saamisten ja velkojen luokituksen muutoksia, koska niitä ei yleensä voida erottaa taseen muista muutoksista. Tämän vuoksi kansallisten keskuspankkien pitäisi keskittyä siihen, että ne tunnistavat muutokset raportoitujen taseiden (todennäköisyyden tarkistaminen) tai valvontatietojen, (esim. tietojenannon ulkopuolisiin liittyvien) tapauskohtaisten lisätietojen, kansallisten tilastointivaatimusten, rahalaitosten tiedonantajien joukkoon tulevia tai sieltä poistuvia koskevien tietojen ja minkä tahansa niiden saatavilla olevien tietojen avulla. Kun luokituksen muutoksesta johtuvia mahdollisia muutoksia on havaittu, raportointiin osallistuvia rahalaitoksia pyydetään ilmoittamaan tapauskohtaiset tiedot täsmällisestä vaikutuksesta raportoituun taseeseen. Koska luokituksen muutokset havaitaan yleensä tavallisen raportointiverkoston ulkopuolella, kansallisilla keskuspankeilla on lupa keskittyä merkittävien muutosten poistamiseen. 46. Kansalliset keskuspankit määrittelevät luokituksen muutoksista aiheutuvat kantatietojen muutokset pääsääntöisesti kuukausittain. Määritelty nettosumma kirjataan erään luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt. (taulukko 5, sarake C); sektoriluokituksen muutoksista aiheutuva kantatietojen nettolisäys kirjataan positiivisin etumerkein, nettovähennys negatiivisin etumerkein Raportointivirheistä aiheutuvat korjaukset 47. Rahalaitosten kuukausittaisten tasetilastojen laadinnassa sovelletaan jo tarkistusmenettelyä. Vaikka tarkistuksia voidaan periaatteessa tehdä milloin tahansa, tavanomaisena käytäntönä on tarkistusten tekeminen edellisen kuukauden tietoihin (kuluvaa kuukautta koskevien tietojen tarkistusten ohella). Edellisten kahden tai kolmen kuukauden tietoja koskevat tarkistukset ovat myös tavanomaisia estimointimenettelyn soveltamisen takia, ja ne voivat myös johtua raportointivirheiden havaitsemisesta ja korjaamisesta. 48. Kansalliset keskuspankit korjaavat kantatietojen raportointivirheet välittömästi sen jälkeen, kun ne on havaittu. Jos virhe on tapahtunut vain kerran (eli vaikuttaa vain yhteen ajanjaksoon) tai vaikuttaa aiempiin sarjoihin vain tiettynä ajanjaksona, virhe voidaan kokonaan poistaa tiedoista korjauksilla. Näin sarjaan ei tule katkosta. Jos virhe kuitenkin vaikuttaa historiatietoihin ennen vuoden 1997 syyskuuta eikä mitään korjausta tehdä tai korjaus tehdään vain tietyllä ajanjaksolla, korjatun luvun sisältävän ensimmäisen ajanjakson ja korjaamattoman luvun sisältävän viimeisen ajanjakson välille tulee katkos. 49. Raportointivirheet havaitaan raportointijärjestelmässä, joten täydentävien tietolähteiden etsintään ei pitäisi olla tarvetta. 50. Kansalliset keskuspankit määrittelevät ilmenneen katkoksen suuruuden ja tekevät korjauksen erään luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt (taulukko 5, sarake C).

216 L 241/216 FI Euroopan unionin virallinen lehti Valuuttakurssimuutokset 51. EKP laskee vakiokorjauksen käyttäen tietoja, jotka on jo toimitettu sille asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti. Tämä korjaus lasketaan niiden valuuttaosuuksien mukaisesti, jotka johdetaan tärkeimpien valuuttojen mukaan eriteltyjen saamisten ja velkojen erittelyn perusteella (vrt. asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukko 4) ( 13 ). Instrumenttien erittely ei ole tässä taulukossa kuitenkaan yhtä yksityiskohtainen kuin taulukossa 1, ja tietoja on saatavilla ainoastaan neljännesvuosittain pitemmän viipeen jälkeen. EKP poistaa valuuttakurssimuutosten vaikutukset käyttämällä ns. vakiokorjausta. Jokaisessa vaiheessa tehdään useita oletuksia ja yksinkertaistuksia, jotta korjauksen soveltaminen olisi mahdollista Ensimmäisessä vaiheessa yksilöidään erät, jotka ovat tärkeimpien Euroopan unionin (EU) ulkopuolisten valuuttojen määräisiä (Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni ja Sveitsin frangi) ja EU:n muiden valuuttojen (Englannin punta, Tanskan kruunu ja Ruotsin kruunu) määräisiä ( 14 ). Koska erilliset valuuttakohtaiset erittelyt ovat saatavilla vain vuosineljänneksittäin (vuosineljännesten lopussa), kuukauden lopun erittely lasketaan käyttämällä edelliseltä vuosineljännekseltä käytettävissä olevista tiedoista johdettuja suhdelukuja Valuutoittain eriteltyjä tietoja on saatavilla ainoastaan vuosineljänneksen lopun raportointipäivinä, kun taas valuuttakursseja koskevat korjaukset on laskettava joka kuukauden lopulla. Lisäksi valuutoittain eritellyt tiedot saadaan 28 pankkipäivän viipeellä eli 13 työpäivää myöhemmin kuin vuosineljänneksen viimeisen kuukauden kantatiedot ja korjaukset. Näin ollen ulkomaanvaluutan määräisten erien kokonaismäärän valuuttaosuudet pitää siirtää välikuukausille ja vuosineljänneksen viimeisille kuukausille. Varsinaiset valuuttojen osuuksia koskevat tiedot korvaavat kuukauden lopun tietoja koskevat ennusteet, kun vuosineljännestä koskevat uudet tiedot saadaan. Oletuksena on, että kunkin valuutan osuus pysyy samana vuosineljännestä koskevan ilmoituksen jälkeisinä kuukausina, vaikka on huomattava, että jako euro/muu kuin euro on saatavilla kuukausittain useimpien erien osalta, joten virhemahdollisuus on erittäin pieni Lisäksi oletetaan, että muiden valuuttojen kuin euron (Yhdysvaltojen dollari, Japanin jeni, Sveitsin frangi, Englannin punta, Tanskan kruunu ja Ruotsin kruunu) osuus rahalaitosten taseessa on pieni. Lisäksi yksityiskohtaiset valuutoittain eritellyt tiedot ovat saatavilla vain asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukon 4 mukaisen suppean erittelyn osalta. Tämän vaikeuden voittamiseksi samoja valuuttojen osuuksia, jotka lasketaan tämän taulukkoon erien osalta, sovelletaan liitteessä I olevan osan 2 taulukon 1 yksityiskohtaisempiin erittelyihin Toisessa vaiheessa nämä kuluvan ja edellisten kuukausien lopun erittelyt muutetaan siihen valuuttaan, jonka määräisiä ne ovat. Oletuksena on, että kuukauden lopun valuuttakurssia on käytetty kaikkien erien osalta muunnettaessa muun kuin euron määräisiä saamisia euroiksi Kolmannessa vaiheessa lasketaan kantatietojen erotus kantojen valuutassa. Saatu arvo vastaa kantojen muutosta siten, että valuuttakurssin vaikutus on poistettu. Arvostusmuutoksia ei poisteta, koska ne ilmoitetaan erillisenä korjauksena Neljännessä vaiheessa tämä arvo muutetaan euroiksi käyttämällä kuukauden keskikurssia. Tämä arvo kuvaa todellista transaktiota, mikäli muita korjauksia ei ole ollut, kun oletetaan, että keskikurssi kuvaa myyntien ja ostojen, liikkeeseenlaskujen ja lunastusten keskikurssia. Sarakkeeseen D lisättävä määrä on näiden kahden taseen välinen erotus tällä arvolla vähennettynä. 52. Tavallisesti asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukon 4 käytöstä johtuvat virheet ovat pieniä (valuuttaosuudet muuttuvat hitaasti; määrittelemättömien valuuttojen määräiset saldot ovat todennäköisesti pieniä). Koska vakiokorjaus ei välttämättä anna aina aivan tarkkaa kuvaa valuuttakurssimuutosten vaikutuksista, EKP:lle on annettu mahdollisuus tehdä tapauskohtaisia korjauksia kansallisia keskuspankkeja kuultuaan. Näissä tapauksissa kansallisilta keskuspankeilta pyydetään valuuttaosuuksista lisätietoja. ( 13 ) Ks. tämän liitteen taulukko 4. ( 14 ) Muiden valuuttojen määräisten erien osalta ei tehdä korjauksia. Kansalliset keskuspankit ovat ilmoittaneet Yhdysvaltain dollaria, Japanin jeniä ja Sveitsin frangia koskevat tiedot rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen EKP/1998/16 (EYVL L 356, , s. 7) taulukon 5 mukaisesti joulukuusta 1998 lähtien ja vapaaehtoisesti muiden kansallisten tietolähteiden perusteella syyskuusta 1997 lähtien. Kansalliset keskuspankit ovat ilmoittaneet Englannin puntaa koskevat tiedot EKP:lle vapaaehtoisesti elokuusta 2001 lähtien, mahdollisuuksien mukaan historiatietoineen, samanlaisessa muodossa kuin muut valuutat asetuksen EKP/2001/13 taulukon 4 mukaisesti, ja tammikuusta 2003 lähtien osana asetuksen EKP/2001/13 taulukkoa 4. EKP laskee valuuttakorjaukset myös Ruotsin kruunun ja Tanskan kruunun osalta.

217 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Arvostusmuutokset 53. Erä arvostusmuutokset kattaa sekä lainojen luottotappiot/arvonalennukset että liikkeeseen laskettujen ja/tai hallussa olevien arvopapereiden arvostusmuutokset, jotka ilmoitetaan asetuksessa EKP/2001/13 säädettyjen vaatimusten mukaisesti Lainojen luottotappiot/arvonalennukset 54. Lainojen luottotappioita/arvonalennuksia koskevat muutokset ilmoitetaan, jotta virtatilastoista kyettäisiin poistamaan niiden muutosten vaikutukset taseeseen kirjattuun lainojen arvoon, jotka johtuvat lainojen luottotappio / arvonalennuskirjauksista. oksista tulisi ilmetä myös lainoihin kohdistetut varaukset, jos kansallinen keskuspankki päättää, että kantatiedot tulisi ilmoittaa nettomääräisinä ilman varauksia. Luottotappiot, jotka kirjataan myytäessä tai siirrettäessä lainoja kolmannelle osapuolelle, ilmoitetaan niin ikään, mikäli ne ovat yksilöitävissä. 55. Tiedonantajiin sovelletaan raportointivaatimuksesta, joka on yksilöity asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukon 1A vähimmäisvaatimuksissa, vaikka kansalliset keskuspankit saavat kerätä myös lisätietoja, joita ei ole mainittu vähimmäisvaatimuksissa. Kansalliset keskuspankit täyttävät joka tapauksessa täydelliset tiedot, jotka lähetetään EKP:lle taulukon 5 sarakkeen E mukaisesti. Tässä menettelyssä kansallisten keskuspankkien saattaa olla tarpeen laskea ja/tai arvioida korjauksia joidenkin sellaisten erittelyjen osalta, joita eivät ole ilmoittaneet, koska niitä ei pidetä vähimmäisvaatimuksina. Luottotappiota/arvonalennusta koskevan korjauksen vastaerä on jompi kumpi eristä oma pääoma ja varaukset / muut velat. 56. Kohdistaessaan korjauksia vastaavalle maturiteetille ja vastapuolen sektorille kansalliset keskuspankit ottavat huomioon ongelmaluottoja koskevat kirjanpitosäännöt (eli ongelmaluottojen kohdistamisen tiettyyn maturiteettiin) ja kunkin sektorin luottoriskin. 57. Mikäli korjauksen kohdistamiseksi käytettävät tiedot ovat riittämättömiä, se voidaan eritellä asetuksen EKP/2001/ 13 mukaisiin luokkiin määräsuhteessa kantatietojen perusteella. 58. Solut, jotka on merkitty asetuksessa EKP/2001/13 sanalla minimi, ilmoitetaan EKP:lle, vaikka niitä ei koottaisi suoraan, koska kansallinen keskuspankki kerää luottotappioista/arvonalennuksista yksityiskohtaisempia tietoja. Siinä tapauksessa sanalla minimi merkityt solut lasketaan niiden osatekijöiden summana Arvopapereiden arvostusmuutokset 59. Arvopapereiden arvostusmuutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia arvopapereiden arvostuksessa, jotka johtuvat siitä, että hinta, johon arvopapereita kirjataan tai jolla niillä käydään kauppaa, muuttuu. oksiin sisältyvät ne muutokset, joita tapahtuu kauden lopun taseen kantatietojen mukaisessa arvossa hallussapitovoittojen/ tappioiden vuoksi. Niihin saattaa myös sisältyä sellaisia arvostusmuutoksia, jotka johtuvat arvopapereilla toteutetuista transaktioista eli toteutuneista voitoista/tappioista. 60. Arvopapereiden arvostusmuutokset koskevat ainoastaan joitakin tase eriä: vastattavaa puolella tällaisia ovat liikkeeseen lasketut velkapaperit, vastaavaa puolella muut arvopaperit kuin osakkeet ja osakkeet ja osuudet sekä näiden vastaerät, jotka kuuluvat enimmäkseen eriin oma pääoma ja varaukset ja muut velat. Koska talletuksilla ja lainoilla on kiinteä nimellisarvo, hinnanmuutokset eivät vaikuta niihin. 61. Valittu arvostusmenetelmä vaikuttaa arvostusmuutosten sisältöön ja laajuuteen. Vaikka ohjeissa suositellaan taseen molempien puolten kirjaamista markkina arvoon, käytännössä sekä taseen vastattavaa että vastaavaa - puolella on usein tapana käyttää monia erilaisia arvostusmenetelmiä. Ohjeiden mukaan tämä voidaan hyväksyä niin kauan, kun kirjanpitoarvo ei merkittävästi eroa markkina arvosta. 62. Taseen vastattavaa puolella tavallisena kirjanpitokäytäntönä on kirjata jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit taseeseen kiinteän arvon, kuten nimellisarvon, emissiohinnan tai lunastushinnan mukaan. Tiedonantajat eivät yleensä käytä markkinaperusteista arvostusta. Tästä syystä asetuksessa EKP/2001/13 ei edellytetä rahalaitosten ilmoittavan arvostusmuutoksia erän liikkeeseen lasketut velkapaperit osalta (niitä ei ole merkitty sanalla minimi ), ja sen mukaan niiden oletetaan olevan nolla (ja siten kansalliset keskuspankit ilmoittavat ne EKP:lle nollana), ellei päinvastaisesta tilanteesta ole näyttöä.

218 L 241/218 FI Euroopan unionin virallinen lehti Taseen vastaavaa puolella hallussa olevat arvopaperit voidaan kirjata normaalin kirjanpitokäytännön mukaisesti käyttämällä markkinahintaa, hankintahintaa tai alinta seuraavista: markkina, hankinta ja lunastushinta. Korjauksen sisältö riippuu sovelletusta arvostusmenetelmästä (ks. yksityiskohtaisemmin ohjeet). 64. Asetus on joustava sen suhteen, millaisia tietoja tarvitaan arvopapereiden arvostusmuutosten laskemiseen ja missä muodossa tällaiset tiedot pitäisi kerätä ja koota. Kansalliset keskuspankit saavat valita menetelmän näissä suuntaviivoissa esitettyjen vaihtoehtojen perustella. Kansallisten keskuspankkien valittavissa olevat tähän mennessä yksilöidyt vaihtoehdot ovat seuraavat: Rahalaitokset ilmoittavat korjaukset: Rahalaitokset ilmoittavat kuhunkin erään sovellettavat korjaukset, jotka perustuvat hinnanmuutoksista johtuviin arvostusmuutoksiin. Tämän menetelmän valitsevat kansalliset keskuspankit laskevat rahalaitosten ilmoittamat korjaukset yhteen ja toimittavat nämä tiedot EKP:lle Rahalaitokset ilmoittavat virrat: Rahalaitokset laskevat yhteen kuukauden virrat ja ilmoittavat kansalliselle keskuspankille arvopapereiden myynnin ja oston arvon. Nettovirtojen kerääminen ja toimittaminen kansalliselle keskuspankille on täysin hyväksyttävää. Kansallisten keskuspankkien, jotka saavat transaktioita koskevia tietoja, on laskettava arvostusmuutos kantatietojen ja transaktioiden ja muiden muutosten välisen erotuksen jäännösarvona ja ilmoitettava arvostusmuutos EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti Arvopaperikohtainen raportointi: Rahalaitokset ilmoittavat kansallisille keskuspankeille arvopaperikohtaisesti kaikki merkitykselliset tiedot hallussa olevista arvopapereista, kuten niiden nimellisarvon, kirjanpitoarvon, markkina arvon, myynnit ja ostot. Näiden tietojen perusteella kansallinen keskuspankki saa tarkkoja tietoja EKP:lle ilmoitettavasta arvostusmuutoksesta. Tämä menetelmä on tarkoitettu niille kansallisille keskuspankeille, jotka jo noudattavat tällaista lähestymistapaa kerätessään tietoja paikallisesti. 65. Kansalliset keskuspankit saavat lähtökohtaisesti käyttää vain edellä mainittuja menetelmiä. Muitakin menetelmiä voidaan kuitenkin käyttää, mikäli niillä osoitetaan kyettävän antamaan vastaavan laatuisia tietoja. 66. Kansalliset keskuspankit saavat kerätä myös lisätietoja, joita ei ole mainittu vähimmäisvaatimuksissa. Kansalliset keskuspankit toimittavat joka tapauksessa EKP:lle täydelliset tiedot taulukon 5 sarakkeen E mukaisesti. Tässä menettelyssä kansallisten keskuspankkien saattaa olla tarpeen laskea muutokset transaktioiden, arvopaperikohtaisten tietojen tai muiden rahalaitosten ilmoittamien tietojen perusteella ja/tai estimoida muutokset joidenkin sellaisten erittelyjen osalta, joita eivät ole ilmoittaneet, koska niitä ei pidetä vähimmäisvaatimuksina. Luottotappiota/arvonalennusta koskevan korjauksen vastaerä on jompi kumpi eristä oma pääoma ja varaukset / muut velat. 67. Lisäksi kansalliset keskuspankit toimittavat asetuksen EKP/2001/13 mukaisiin vähimmäisvaatimuksiin liittyvät tiedot EKP:lle. Mikäli näitä tietoja ei koota suoraan, ne estimoidaan rahalaitosten ilmoittamien tietojen perusteella. Tätä tarkoitusta varten voidaan olettaa, mikäli muita tietoja ei ole saatavilla, että yli kahden vuoden pituisia arvopapereita vastaavien arvostusmuutosten määrä on yhtä suuri kuin sen arvostusmuutoksen kokonaismäärä, joka koskee hallussa olevia kullakin sektorilla liikkeeseen laskettuja muita arvopapereita kuin osakkeita. LUKU 4 KUUKAUSITTAISTEN VIRTATIETOJEN KORJAUKSET ERITYISMUKAUTUKSET 4.1. EKP:n / kansallisten keskuspankkien tasetilastot 68. Raha aggregaatteja ja niiden vastaeriä koskevien virtatilastojen laskentaa varten EKP:n on saatava koko rahalaitossektorin, mukaan lukien EKP ja kansalliset keskuspankit, kattavat korjaustiedot. Näin ollen tässä menettelykäsikirjassa yksilöityjä täysimääräisiä vaatimuksia sovelletaan myös EKP:hen / kansallisiin keskuspankkeihin seuraavin huomautuksin: 69. Keskuspankkien kirjanpito ja tilastotaseiden vastaavuuden varmistamiseksi tasetietoja koskevaa vaatimusta on jonkin verran muutettu, jotta se vastaisi EKP:n / kansallisten keskuspankkien erityisiä tehtäviä. Joitakin eriä on poistettu: takaisinostosopimuksista (repot) ja irtisanomisehtoisista talletuksista ei tarvitse esittää eriteltyjä tietoja. Toisia eriä on sen sijaan lisätty: vastattavaa puolella näitä ovat erityisten nosto oikeuksien (SDR) vastaerä ja vastaavaa puolella kulta ja kultasaamiset sekä nosto oikeuksiin, erityisiin nosto oikeuksiin (SDR) ja vastaaviin liittyvät saamiset. EKP / kansalliset keskuspankit toimittavat kutakin erää koskevat korjaustiedot. 70. Korjaukset. Pääsääntöisesti EKP / kansalliset keskuspankit toimittavat korjaukset EKP:lle tässä menettelykäsikirjassa esitettyjen menettelyiden mukaisesti. Käytännössä menettelyihin voidaan tehdä joitakin mukautuksia:

219 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt. Tilastollisen kattavuuden muutoksista johtuvat korjaukset eivät ole merkityksellisiä. EKP:llä / kansallisilla keskuspankeilla saattaa kuitenkin olla sellaisia positioita, joihin liittyy luokituksen muutoksia ja tarkistuksia, ja tällöin korjaukset raportoidaan Valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat korjaukset. Asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukon 4 mukaisesti valuutoittain eritellyt tiedot on toimitettu vuoden 1998 joulukuun lopusta alkaen. Valuuttakursseja koskevien korjausten laskemiseksi voidaan toimittaa myös aiempia ja historiallisia tietoja. EKP:n osalta valuuttakursseja koskevaa korjausta ei estimoida vakiomenettelyn mukaisesti, vaan se ilmoitetaan suoraan kirjanpitotietojen perusteella Arvostusmuutokset. Sovitun menettelyn mukaisesti EKP / kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja arvostusmuutosten suuruudesta. EKP:n / kansallisten keskuspankkien tase esitetään kuukausittain markkina arvoisena tilastointia varten. Tästä syystä arvostusmuutokset olisi ilmoitettava joka kuukausi. 71. Kynnysarvo. Kansallisten keskuspankkien toimittamille luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyljä koskeville tiedoille on asetettu 5 miljoonan euron kynnysarvo. Tällaista kynnysarvoa tarvitaan, koska kansallisten keskuspankkien taseet raportoidaan erikseen ja voidaan julkaista erikseen (osana EKPJ:n konsolidoitua tasetta) Rahamarkkinarahastot 72. Pääsääntöisesti kansalliset keskuspankit ilmoittavat eriin luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ja arvostusmuutokset kuuluvat korjaukset rahamarkkinarahastojen raportointijärjestelmän mukaisesti. Toisinaan näitä menettelyjä saattaa olla tarpeen mukauttaa. Asetuksen EKP/2001/13 4 artiklan 6 kohdassa kuitenkin säädetään, että kansalliset keskuspankit voivat myöntää joillekin tai kaikille rahamarkkinarahastoille poikkeuksen arvostusmuutosten ilmoittamisen osalta. 73. Mikäli tätä poikkeusta ei sovelleta tai sitä ei sovelleta kaikkiin laitoksiin, noudatetaan seuraavia sääntöjä: Rahamarkkinarahastojen taseen vastaavaa puolta on käsitelty tyhjentävästi jo tämän menettelykäsikirjan ensimmäisessä osassa, joten sitä ei tarvitse käsitellä erikseen Vastattavaa puoli koostuu miltei yksinomaan erästä rahamarkkinarahastojen rahasto osuudet. Rahamarkkinarahastot ovat sellaisinaan institutionaalisia yksiköitä, eikä niitä näin ollen voida pitää avoimina. Tämän vuoksi rahamarkkinarahastojen taseen vastaavaa puolen käsittelyllä ei ole mitään välittömiä vaikutuksia vastattavaa - puolen käsittelyyn. Lisäksi niitä käsitellään samoin kuin samanlaisia vastattavaa puolen instrumentteja Rahamarkkinarahastot on sisällytetty rahalaitosten luetteloon, koska rahamarkkinarahastojen rahasto osuudet ovat talletusten läheisiä vastineita. Tämän vuoksi rahamarkkinarahastojen rahasto osuuksia käsitellään talletusten tavoin. Talletuksiin liittyviä transaktioita ovat asiakkaiden tilillepanoista ja tililtäotoista johtuvat virrat talletustileille ja niiltä pois sekä saatu korko. Talletuksilla on kiinteä nimellisarvo, joten niihin ei liity hallussapitovoittoja ja tappioita. Näin ollen kaikki kahden ajanjakson väliset muutokset kantatiedoissa luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä lukuun ottamatta ovat transaktioita Rahamarkkinarahastojen rahasto osuuksien osalta voidaan todeta, että asiakkaiden tekemät panot talletustileille / otot niiltä vastaavat rahasto osuuksien ostoa/myyntiä; talletuksista saatua korkoa taas vastaavat rahasto osuuksien arvonmuutokset. Koska rahamarkkinarahaston rahasto osuuden arvo muuttuu yleensä päivittäin, tämä instrumentti vastaa talletuksia, joille maksetaan korkoa päivittäin. Tämä seikka selittyy rahamarkkinarahastojen rahasto osuuksien hyvällä likviditeetillä. Rahamarkkinarahastojen rahasto osuuksien kantotietojen kaikki muutokset on katsottava talletusten kantatietojen muutosten tavoin transaktioiksi (nytkään luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä lukuun ottamatta). 74. Lyhyesti voidaan todeta, että mikäli arvostusmuutoksia koskevaa poikkeusta ei sovelleta, rahamarkkinarahastojen saamisia käsitellään tavallisen menettelyn mukaisesti. ( 15 ) Vastattavaa puolella rahamarkkinarahastojen rahasto osuuksien virtatietojen laskemiseksi riittää, että luokituksen muutoksia koskevat korjaukset vähennetään taseiden erotuksesta. Arvostusmuutoksia koskevia korjauksia ei raportoida tämän instrumentin osalta. ( 15 ) Rahamarkkinarahastojen tapauksessa arvostusmuutosten vastaerä vastaavaa puolella ei ole rahamarkkinarahastojen rahasto osuudet, vaan muut velat.

220 L 241/220 FI Euroopan unionin virallinen lehti Julkisyhteisöjen talletusvelat (ja saamiset) 75. Julkisyhteisöjen talletusvelkojen (ja saamisten) kantatiedot on kerättävä. Korjaustiedot virtatilastojen laskemista varten toimitetaan pääsääntöisesti rahalaitosten tasetilastoja koskevien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä muista kuin transaktioista (esimerkiksi valuuttakurssien tai markkinahintojen muutoksista) aiheutuvat muutokset ovat epätodennäköisiä. Nämä tiedot ilmoitetaan taulukoissa 3 ja 5 kuvatulla tavalla Lisätietoerät 76. Virtatiedot lasketaan myös lisätiedoista, jotka koskevat rahalaitosten liikkeeseen laskemien arvopapereiden haltijoiden kotipaikan mukaista erittelyä, jotta nämä tiedot voitaisiin ottaessa mukaan laadittaessa säännöllisesti raha ja pankkitilastoja ja laskettaessa raha aggregaatteja. Tästä syystä luokituksen muutokset, valuuttakurssimuutokset ja arvostusmuutokset lasketaan näiden lisätietoerien osalta. Nämä tiedot ilmoitetaan taulukoissa 3 ja 5 kuvatulla tavalla Arvostusmuutosta koskeva siirtymäkausi 77. Asetuksessa EKP/2001/13 säädetään, että vaatimuksiin lainojen luottotappioista/arvonalennuksista ja arvopapereiden arvostusmuutoksiin liittyvät tiedot voidaan 12 kuukauden siirtymäkauden ajan ilmoittaa EKP:lle siten, että määräaikaa pidennetään yhdellä kuukaudella sen kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 15. pankkipäivästä, jota toimitettavat tiedot koskevat. Siirtymäsäännöstä soveltavat kansalliset keskuspankit lähettävät kuitenkin edelleen tiedot kuukausittaisten arvostusmuutosten sarjoista, joista säädettiin aikaisemmin tietyistä raha ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä 30 päivänä heinäkuuta 2002 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2002/5 ( 16 ), samojen määräaikojen mukaisesti kuin vastaavien kantatietoja koskevien sarjojenkin osalta. Alustavia tai arvioituja tietoja voidaan toimittaa, ja ne voidaan oikaista seuraavien kuukausittaisten tietojen toimituksen yhteydessä. LUKU 5 VUOSINELJÄNNEKSEN VIRTATIETOJEN LASKEMINEN 5.1. Johdanto 78. Asetuksen EKP/1998/16 liitteessä I olevan osan 2 taulukkoihin 2 ja 3 sisältyneestä vuosineljänneksen kantatietojen rakenteen erittelystä saatiin vain rajoitetusti tietoja, joita tarvittiin arvioitaessa rahapolitiikan vaikutuksia. Tästä syystä suuntaviivoissa EKP/2002/5 virtatietoja koskevat tilastot laajennettiin koskemaan myös näitä vuosineljänneksen taulukoita. Asetus EKP/2001/13 ei koske vuosineljänneksen tietoja koskevien arvostusmuutosten ilmoittamista. 79. Koska osa tiedoista, jotka aikaisemmin ilmoitettiin neljännesvuosittain osana asetuksen EKP/1998/16 liitteessä I olevan osan 2 taulukoita 2 ja 3, ilmoitetaan asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukon 1 mukaan kuukausittain, ja koska on edelleen laskettava virtatilastot sellaisten erien osalta, jotka yhä ilmoitetaan neljännesvuosittain, eli asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan 2 taulukkoon sisältyvät erät, kansallisten keskuspankkien on toimitettava korjauksia koskevat tiedot vuosineljänneksen tietojen osalta jäljempänä yksilöidyllä tavalla. Ne voivat tarvittaessa esittää arvioita. 80. Täydellisyyden vuoksi tämä vaatimus ulottuu kansallisten keskuspankkien tietoja koskevien korjausten ilmoittamiseen, ja se koskee myös historiatietoja ainakin tammikuusta 1999 alkaen Virtatilastojen laskeminen 81. Virtatietojen laskeminen vuosineljänneksen taulukkoa 2 varten tapahtuu samalla tavalla kuin luvuissa 2 ja 3 on kuvattu kuukausittaisen taulukon 1 osalta. EKP laskee transaktioiden arvon vuosineljänneksen lopun raportointipäivien kantatietojen erotuksesta ja poistaa siitä sen jälkeen muista kuin transaktioista aiheutuneiden muutosten vaikutuksen. Näiden muiden kuin transaktioiden vaikutukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin järjestelyihin, valuuttakurssimuutoksiin ja arvostusmuutoksiin. ossarjat laaditaan kaikkien edellä mainittujen vaikutusten osalta. ( 16 ) EYVL L 220, , s. 67.

221 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Samalla tavoin kuin lukuun 2 sisältyneeseen taulukkoon 1 sovelletussa menettelyssä, EKP laskee valuuttakurssimuutosten korjauksen myös taulukon 2 osalta. Taulukon 2 vakiokorjaus saadaan käyttämällä vuosineljännestä koskevaan taulukkoon 4 sisältyviä tietoja ja taulukkoa 1 varten laskettuja valuuttakurssimuutoksia ( 17 ). Myös taulukon 2 osalta voidaan tarvittaessa tehdä tapauskohtaisia korjauksia. 83. Lukuun 3 sisältyviä taulukkoa 1 koskevia määritelmiä sovelletaan myös vuosineljänneksittäin tehtäviin luokitusten muutoksiin ja vuosineljänneksittäin tehtäviin arvostusmuutoksiin (luottotappiot/arvonalennukset sekä arvostusmuutokset), joita kansalliset keskuspankit esittävät taulukon 2 osalta. Luettelo ilmoitettavista korjauksista sisältyy tämän liitteen taulukkoon Vuosineljännestä koskevat korjaukset raportoidaan kahdessa tapauksessa Ensinnäkin silloin kun korjaus ilmoitetaan kuukausikohtaisen taulukon osalta (taulukko 1). Siinä tapauksessa kuukausitason korjaus saattaa vaikuttaa taulukkoon 2 sisältyviin erittelyihin. Toisin sanoen silloin kun korjaus ilmoitetaan taulukossa 1, tämä merkitsee sitä, että korjaukset ilmoitetaan taulukkoon 2 sisältyvien erien osalta. Yhdenmukaisuus varmistetaan näiden kahden tietoerän osalta neljännesvuosittain (kuukausittaisten korjausten summan on toisin sanoen vastattava vuosineljänneksen korjausta). Mikäli vuosineljänneksen korjaukselle vahvistetaan kynnysarvo tai vuosineljänneksen korjauksia ei voida yksilöidä täydellisesti tai yhtä yksityiskohtaisesti kuin kuukausittaisia korjauksia, korjaus lasketaan siten, että vältetään poikkeamat kuukausitietojen osalta raportoiduista korjauksista Arvopapereiden arvostusmuutosten osalta arvopaperitransaktioista johtuvien arvostusmuutosten jättäminen huomiotta (eli ns. tasemenetelmän soveltaminen, ks. ohjeet) saattaisi periaatteessa aiheuttaa kuukausittaisten ja vuosineljänneksen korjausten epäyhdenmukaisuutta. Sovellettaessa tätä menetelmää pitäisi ottaa huomioon ainoastaan arvostusmuutokset, jotka vaikuttavat kantatietoina sekä kuluvan raportointikauden päättyessä että kuluvan ja edellisen raportointikauden päättyessä ilmoitettuihin arvopapereihin. Tästä syystä raportointitiheyden muuttaminen merkitsisi sitä, että ilmoitetut korjaukset olisivat erilaisia. Tämän ei toivotun vaikutuksen välttämiseksi ja vuosineljänneksen ja kuukausittaisten korjausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi tasemenetelmää sovellettaessa arvopapereiden arvostusmuutokset pitäisi laskea kuukausittain riippumatta siitä, ilmoitetaanko tiedot kuukausittain vai neljännesvuosittain. Vuosineljänneksen korjaus lasketaan toisin sanoen kuukausittain tehtyjen korjausten summana, jolloin varmistetaan se, että kuukausittaiset ja vuosineljänneksen korjaukset pysyvät yhdenmukaisina. Mikäli taustatiedot eivät ole saatavilla kuukausittain, arviot hyväksytään, jotta kuukausittaisten ja vuosineljänneksen korjaukset pysyisivät yhdenmukaisina. Arvopaperitransaktioista johtuvien arvostusmuutosten mukaan ottaminen (ns. transaktiomenetelmän soveltaminen, ks. ohjeet) antaisi sitä vastoin vuosineljänneksittäin korjaukset, jotka olisivat täysin yhdenmukaisia kuukausittaisten tietojen kanssa. Transaktiomenetelmässä kaikki arvopapereihin vaikuttavat arvostusmuutokset ilmoitetaan riippumatta kantatiedoista ajanjakson alussa tai lopussa. Tästä syystä vuosineljänneksen korjaukset ovat samat kuin kuukausittaisten korjausten summa Korjauksia saatetaan lisäksi tarvita vuosineljänneksiä koskevia taulukoita varten, vaikka kuukausittaisessa taulukossa 1 ei ilmoitettaisikaan korjauksista. Tilanne on tällainen silloin, kun luokituksen muutos tapahtuu yksityiskohtaisemmin eritellyn vuosineljänneksen tasolla, mutta se jätetään pois yhteenlasketuista kuukausitason tiedoista. Sitä voidaan soveltaa myös muihin arvostusmuutoksiin, kun kuukausikohtaisen erän eri osatekijät liikkuvat eri suuntiin. Myös näissä tapauksissa varmistetaan kuukausittaisten ja vuosineljänneksen tietojen yhdenmukaisuus. Arvopapereiden arvostusmuutosten osalta yhdenmukaisuus varmistetaan soveltamalla tasemenetelmää kuukausitasolla paitsi kuukausitaulukoiden myös vuosineljännestä koskevien taulukoiden yhteydessä. 85. Se, missä määrin kansalliset keskuspankit tekevät korjauksia vuosineljänneksen tilastoihin riippuu niiden kyvystä määrittää tai arvioida kohtuullisen tarkasti olemassa olevien (kuukausittaisten) korjausten yksityiskohtainen sektori/instrumenttiluokittelu. Luokituksen muutosten ja muiden vastaavien järjestelyjen osalta tietoa on saatavissa. Kansallisilla keskuspankeilla on erityisesti riittävästi yksityiskohtaista tietoa, jonka perusteella ne kykenevät helposti kohdistamaan suuria kertaluontoisia korjauksia (esim. raportointivirheestä johtuva luokituksen muutos) tietyille vuosineljänneksen erille. Myöskään tiedonantajien joukon muuttumisesta aiheutuvat vuosineljännestason muutokset eivät aiheuta vaikeuksia kansallisille keskuspankeille. Arvostusmuutosten osalta luottotappiot ja arvostusmuutokset ovat vaikeammin saatavissa alkuperäisten tietolähteiden asianmukaisten erittelyjen puuttumisen vuoksi. Tästä syystä oletetaan, että arvostusmuutokset perustuvat ainakin osittain arvioihin. Arvioiden liitteenä toimitetaan lisäselvityksiä, joissa esitetään käytetty menetelmä (esim. puuttuvat erittelyt on arvoitu määräsuhteessa kantatietojen perusteella). ( 17 ) Ks. lisätietoja Virtatietojen laskemista koskevan käsikirjan (Handbook on the calculation of flows statistics) lisäliitteestä.

222 L 241/222 FI Euroopan unionin virallinen lehti Vuosineljännestason taulukon 2 tietojen korjausten ja kuukausitason taulukon 1 tietojen korjausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi taulukon 1 korjaukset koskevat yhden kuukauden ajanjaksoa ja taulukon 2 korjaukset yhtä vuosineljännestä. Vuosineljänneksen tietoihin tehtävät korjaukset ovat yhtä suuret kuin kolmen kuukauden pituisen ajanjakson korjaukset yhteensä. Esimerkiksi maaliskuussa raportoidun vuosineljännestason korjauksen pitäisi olla sama kuin tammikuun, helmikuun ja maaliskuun kuukausitason korjausten summa. Koska vuosineljänneksen virtatiedot esitetään samalla tavalla kuin kuukausitason virtatiedot ja tasemenetelmää käytetään kuukausitasolla myös vuosineljännestä koskevien virtatietojen osalta, niiden pitää olla pitkällä aikavälillä yhdenmukaisia.

223 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/223 Lisäys 1 HISTORIATIETOJEN KERÄÄMISEEN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT Yleissäännöt 1. Kansalliset keskuspankit toimittivat EKP:lle kuukauden lopun tasetiedot kesäkuun lopusta 1998 lähtien rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen EKP/1998/16 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2000/8, ( 2 ) mukaisesti siten, että parhaan arvion mukaiset tiedot piti toimittaa syyskuun lopulta 1997 alkaen ja saatavilla olevat tiedot 1980-luvun alun tiedoista alkaen. Raportoinnin yhtenäisyyden varmistamiseksi kansalliset keskuspankit toimittivat muutokset virtatilastojen laatimista varten heinäkuuta 1998 koskevista tiedoista alkaen, parhaat arviot lokakuulta 1997 alkaen ja saatavilla olevat tiedot 1980-luvun lopulta alkaen. Lisäksi kansalliset keskuspankit toimittivat lisäselvityksiä luokituksen muutoksista ja muista vastaavista järjestelyistä saman viiteajanjaksoaikataulun mukaisesti. 2. Näitä vaatimuksia ajastaessaan kansalliset keskuspankit keskittyivät ilmoittamaan muutoksia, joilla poistetaan merkittävimmät muihin kuin transaktioihin liittyvät vaikutukset niistä tase-eristä, jotka todennäköisesti sisällytettäisiin euroalueen laajuisten raha-aggregaattien määritelmään. Saatavilla oleviin tietoihin perustuvat merkittävät luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ilmoitettiin vähintään näiden erien osalta heinäkuusta 1998 lähtien. Historiatietoja ennen vuoden 1997 syyskuuta koskevat merkittävät luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ilmoitettiin saatavilla olevien tietojen perusteella mahdollisimman pitkiltä aikaväleiltä (eli 1980-luvun alusta), mutta vähintään syyskuun lopusta 1997 alkaen. 3. Muihin tase-eriin tehtävien luokitusten muutosten ja muiden vastaavien järjestelyjen sekä kaikkien arvostusmuutosten osalta kansalliset keskuspankit ilmoittivat merkittävät muutokset voimassa olleisiin tietoihin ainakin kesäkuun lopulta 1998 lähtien ja historiatietoihin tehtävät muutokset ainakin syyskuusta 1997 alkaen. Koska todettiin, että kansalliset keskuspankit tarvitsivat aikaa uusien raportointijärjestelmien käyttöönottoon, täydelliset muutokset raha-aggregaattien eriin ja muihin eriin piti ilmoittaa joulukuun 1999 lopulta lähtien. 4. Lisäksi kansalliset keskuspankit saattoivat ilmoittaa asetuksen EKP/1998/16 liitteessä I olevan osan 2 taulukkoon 5 liittyvät tiedot syyskuun 1997 ja syyskuun 1998 väliseltä ajalta. 5. Edellä esitetty käyttöönottoaikataulu kuvasi kansallisille keskuspankeille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kansalliset keskuspankit noudattivat mahdollisuuksien mukaan näitä raportointivaatimuksia jo aikaisemmin. Esimerkiksi muutamien muutosten (kuten luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin järjestelyihin tehtävien muutosten) osalta oli järkevää aloittaa tiettyjen muutosten raportointi kaikkien tase-erien osalta samaan aikaan (esim. tilastolliseen kattavuuteen liittyvät muutokset. 6. Erittäin tärkeitä eriä olivat seuraavat: valuutta; talletukset muihin kuin rahalaitoksiin euroalueella; velkapaperit; rahamarkkinapaperit ( 3 ); rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet; rahalaitosten hallussa olevat rahalaitosten liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet ja rahamarkkinapaperit. Arvostusmuutokset 7. Siitä, miten ilmoittavat lainojen luottotappiot/arvonalennukset ja arvopapereiden arvostusmuutokset, säädettiin tammikuun 2003 alusta alkaen rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetulla asetuksella EKP/ 2001/13 ( 4 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 5 ). Aiemmin tätä tietoa vaadittiin vain osana Euroopan keskuspankin tietyistä tilastointivaatimuksista ja menettelyistä, joiden mukaisesti kansalliset keskuspankit ilmoittavat raha- ja pankkitilastoihin liittyviä tilastotietoja 22 päivänä joulukuuta 1998 annettuja suuntaviivoja EKP/1998/NP27 ja siihen tehtyjä päivityksiä, eikä rahalaitoksille asetettu suoraan mitään vaatimuksia. Tästä syystä kansalliset keskuspankit ilmoittivat tiedot EKP:lle käyttäen erilaisia kansallisella tasolla käytettävissä olleita tietoja. ( 1 ) EYVL L 356, , s. 7. ( 2 ) EYVL L 229, , s. 34. ( 3 ) Erää rahamarkkinapaperit ei ole olemassa tammikuusta 2003 lähtien; rahoitusinstrumentit, jotka aiemmin luokitettiin rahamarkkinapapereiksi, ilmoitetaan asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti erässä muut arvopaperit kuin osakkeet. ( 4 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 5 ) EYVL L 330, , s. 29.

224 L 241/224 FI Euroopan unionin virallinen lehti Lainojen luottotappiot/arvonalennukset 8. Kansalliset keskuspankit käyttivät hyvin erilaisia tietolähteitä määrittääkseen luottotappioita/arvonalennuksia, kuten tuloslaskelmaa, transaktioita koskevia ilmoituksia, rahalaitosten ilmoittamia muutostietoja tai erityisiä kyselyjä. Oli kuitenkin olemassa viitteitä siitä, että nämä tiedot eivät ehkä olisi täydellisiä. Niissä tapauksissa aukkojen täydentämiseen käytettiin estimaatteja. Esimerkiksi puuttuneet erittelyt estimoitiin käyttämällä kantatietojen perusteella laskettuja painoarvoja; pidemmällä toimitusajalla tai harvemmin saatavilla olleet tiedot ilmoitettiin myöhemmin oikaisuina tai jaettiin vaaditun (kuukausittaisen) toistuvuuden saavuttamiseksi. Arvopapereiden arvostusmuutokset 9. Arvostusmuutokset (joita aikaisemmin kutsuttiin muiksi arvostusmuutoksiksi ) vaikuttivat vain osaan tase-eristä: vastattavaa-puolella eriin liikkeeseen lasketut velkapaperit ja rahamarkkinapaperit ja vastaavaa-puolella eriin muut arvopaperit kuin osakkeet, rahamarkkinapaperit ja osakkeet ja osuudet sekä niiden vastaeriin, joita olivat lähinnä asetuksen EKP/1998/16 liitteessä I olevan osan 2 taulukossa 1 tarkoitetut oma pääoma ja varaukset. 10. Arvostusmuutoksen luonne ja laajuus määräytyy käytetyn arvostusmenetelmän mukaan. Vaikka EKP:n julkaisussa Money and Banking Statistics Compilation Guide Guidance provided to NCBs for hecompilation of money and banking statistics for submission to the ECB ( 6 ) (Raha- ja pankkitilastojen laatimisopas Ohjeet kansallisille keskuspankeille EKP:lle toimitettavien raha- ja pankkitilastojen laatimista varten, huhtikuu 1998) suositeltiin sitä, että taseen molemmat puolet kirjattaisiin markkina-arvoon, käytännössä sekä vastattavaa- että vastaavaa-puolella käytettiin ja käytetään hyvin monenlaisia arvostusmenetelmiä. Laatimisohjeissa suositeltiin, että tämä olisi hyväksyttävää niin kauan kuin kirjanpitoarvo ei poikkeaisi merkittävästi markkina-arvosta. 11. Taseen vastattavaa-puolella jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit kirjataan normaalin kirjanpitokäytännön mukaan kiinteään arvoon, kuten nimellis-, liikkeeseenlasku- tai lunastusarvoon. Tiedonantajat eivät yleensä käytä markkinaperusteista arvostusta. Taseen vastaavaa-puolella hallussa olevat arvopaperit voidaan kirjata markkinahintaan, ostohintaan, joko markkina- tai ostohintaan sen mukaan, kumpi on alempi, tai lunastusarvoon vakiintuneen kirjanpitokäytännön mukaisesti. 12. Mikäli liikkeeseen lasketut tai hallussa olleet arvopaperit kirjattiin markkina-arvoon, kansallisten keskuspankkien edellytettiin esittävän muutokset. Mikäli arvopaperit kirjattiin kiinteään hintaan, muutos voitiin lähettää, mikäli transaktio suoritettiin eri hintaan. Yleisesti oletettiin, että velkapapereiden, joiden alkuperäinen maturiteetti olisi lyhyt (alle kaksi vuotta), tai rahamarkkinapapereiden arvo vaihtelisi melko harvoin ja vähän. Tästä syystä muutosten esittäminen ei näiden erien osalta ehkä ollut tarpeen. 13. Kun arvopaperit arvostetaan markkinahintaan, taseeseen kirjattujen arvopaperien arvossa tapahtuu jatkuvia ja mahdollisesti mittavia muutoksia, jotka heijastavat markkinahintojen heilahteluja. arvostusmenetelmät (kuten kirjaaminen joko markkina- tai ostohintaan sen mukaan, kumpi on alempi, liikkeeseenlaskuhintaan jne.) johtavat yleensä harvalukuisempiin ja hieman pienempiin arvostuskirjauksiin. 14. Arvostuksen vaikutukset eivät ole havaittavissa suoraan tasetilastoista, ja koska asetuksessa EKP/1998/16 ei säädetty siitä, miten muutokset olisi ilmoitettava, ne oli yksilöitävä välillisesti. Kolme lähestymistapaa oli käytössä: Tiedot saattoivat olla saatavilla arvopaperisalkkuun liittyvistä erikseen ilmoitetuista tiedoista (esim. täydentävät kirjanpitolaskelmat) Tarvittavat tiedot voitiin johtaa tuloslaskelmaan sisältyneistä tiedoista. Se, miten arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan, riippuu siitä tarkoituksesta, jossa arvopapereita pidetään hallussa. Kaupankäyntiin tarkoitetussa salkussa tapahtuvat arvon muutokset (jotka tavallisesti vastaavat markkina-arvoja) kirjataan erään rahoitustoiminnan nettovoitto tai nettotappio ( 7 ). Sijoitussalkun/arvonsa säilyttävän käyttöomaisuuden (kirjataan yleensä kirjanpitoarvoon) arvonmuutokset kirjataan erään arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehdyt poistot (ja poistojen palautukset) ( 8 ). Hankaluutena oli se, että tuloslaskelmasta ei saatu riittävän yksityiskohtaisia tietoja. Tietoja ei ehkä myöskään ollut saatavilla kuukausittain, ja vaikka olikin, arvon muutoksia ei useinkaan kirjattu niin tiheästi. ( 6 ) Huhtikuu ( 7 ) Pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY (EYVL L 372, , s. 1) 32 artiklan 1 kohta. ( 8 ) Direktiivin 86/635/ETY 34 artikla.

225 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Estimaatit voitiin johtaa käyttämällä yksittäisten arvopapereiden tai arvopaperiryhmien hintaindeksejä. Tämä lähestymistapa edellytti kuitenkin sitä, että rahalaitoksen arvopaperisalkusta olisi saatavilla riittävän yksityiskohtainen erittely. Markkinahintoja kuvaavien indeksilukujen soveltamista voitiin käyttää estimaattien vastineena. Koska nämä tiedot ovat yleensä saatavilla vain vuosittain tai puolivuosittain, aukkojen täyttämiseen voitiin käyttää estimaatteja. Koska tilanne vaihteli maasta toiseen, kansallisten keskuspankkien oli määrä mukauttaa käytettävissä olevia kansallisia tietolähteitä. 16. Kun arvostusmuutoksia sovellettiin rahamarkkinarahastoihin, rahamarkkinarahastojen vastaavaa-puoli ei edellyttänyt erityiskohtelua, koska se käsiteltiin täydellisesti jo Euroopan keskuspankin tietyistä tilastointivaatimuksista ja menettelyistä, joiden mukaisesti kansalliset keskuspankit ilmoittavat raha- ja pankkitilastoihin liittyviä tilastotietoja 13 päivänä marraskuuta 2000 annettuihin suuntaviivoihin EKP/2000/13 sisältyneen menettelykäsikirjan pääosassa, eikä poikkeuksia sallittu. Vastattavaa-puoli koostuu lähes yksinomaan erästä rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet, joiden osalta ei ilmoitettu arvostusmuutoksia. ( 9 ) Neljännesvuosittaiset tiedot 17. Kun kaikki euroalueen kansalliset keskuspankit kykenivät toimittamaan merkittävät neljännesvuosittaiset luokituksen muutokset, lainojen luottotappioiden/arvonalennusten ja arvostusmuutosten esittäminen neljännesvuosittaisista tiedoista osoittautui sitä vastoin vaikeammaksi. Näiden hankaluuksien vuoksi tiedot toimitettiin seuraavan suunnitelman mukaisesti: Kaikki euroalueen kansalliset keskuspankit lähettivät asetuksen EKP/1998/16 liitteessä I olevan osan 2 taulukoihin 2 ja 3 sisältyneisiin kantatietoihin liittyneet merkittävät luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt sekä taannehtivat tiedot ainakin syyskuulta 1997 saakka Euroalueen kansalliset keskuspankit lähettivät asetuksen EKP/1998/16 liitteessä I olevan osan 2 taulukoihin 2 ja 3 tehtävät merkittävät arvostusmuutokset taannehtivine tietoineen syyskuuta 1997 lähtien, mikäli tiedot olivat saatavilla. ( 9 ) Arvostusmuutoksen vastaerä vastaavaa-puolella ei ole rahamarkkinarahastojen yhteydessä rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet vaan muut velat.

226 L 241/226 FI Euroopan unionin virallinen lehti Lisäys 2 SULAUTUMISTEN, YRITYSOSTOJEN JA JAKAUTUMISTEN VAIKUTUS VIRTATIETOJEN LASKEMISEEN Kahden tai useamman erilaisen rahalaitoksen sulautuminen uudeksi rahalaitokseksi Sulautumisen yhteydessä saattaa tapahtua kaksi erilaista ei-transaktiota. Ensimmäinen ja todennäköisesti tärkein niistä on saamisten ja velkojen mahdollinen arvon muutos. Tällainen arvonnousu/arvonalennus ei ole transaktio, joten kyseinen summa kirjataan erään arvostusmuutokset. Lisäksi kaikki kahden sulautuvan laitoksen väliset saldot mitätöidään. EKT 95:n ( 1 ) (kohta 6.30) mukaan tämä mitätöinti ei ole transaktio, ja sen vuoksi mitätöinnin vaikutus virtatietoihin poistetaan tekemällä erään luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt korjaus, johon lisätään negatiivinen etumerkki ( 2 ). Jos saamisten ja velkojen arvostusmenetelmät eroavat toisistaan, kohtaan kirjataan myös arvonnousujen/ arvonalennusten nettoutetut erät. Näiden korjausten määrittelyssä käytetään tietolähteinä kahden sulautuneen laitoksen päättävää tasetta ja uuden laitoksen avaavaa tasetta. Ihannetapauksessa sulautuvilta laitoksilta pyydetään sulautumishetkellä tasetiedot sekä ajalta juuri ennen sulautumista että heti sen jälkeen. Näin kahden erillisen sulautumattoman taseen ja sulautuneen taseen välinen erotus vastaa täydellisesti ei-transaktioiden virtaa. Euroopan keskuspankki laskee kasvuluvut kuitenkin sen implisiittisen oletuksen perusteella, että luokituksen muutos tapahtuu kunkin kuukauden lopussa. Tästä syystä on asianmukaista määritellä korjaukset erillisten laitosten kansalliselle keskuspankille raportoimien päättävien taseiden ja sulautuneen laitoksen kuukautta myöhemmin raportoiman avaavan taseen perusteella. Tässä tapauksessa sulautumisen vaikutukset ja näiden kahden havainnointiajankohdan välisen kuukauden aikana tapahtuneet transaktiot ilmoitetaan yhdessä korjauksena. Rahalaitoksen toteuttama toisen rahalaitoksen osto Tämä operaatio muistuttaa suurelta osin sulautumista, ja siihen saattaa liittyä kumpikin edellä mainituista ei-transaktioista. Yksi ero kuitenkin on: kolmea eri luottolaitosta koskevan kolmen taseen sijaan tässä tapauksessa saatavilla on kaksi vastaanottavan laitoksen tasetta ja yksi sulautuvan laitoksen tase. Yritysoston vaikutuksen määrittelyssä käytetään kuitenkin samaa menettelyä kuin sulautumisessa. Ihannetapauksena on jälleen, että vastaanottavalta ja sulautuvalta laitokselta pyydetään ostohetkellä tasetiedot sekä ajalta juuri ennen ostoa että heti sen jälkeen. Kasvulukujen laskemisen kanssa täysin sopusoinnussa on myös ratkaisu, jossa korjauksia tehdään erillisten laitosten raportoimien päättävien taseiden ja vastaanottavan laitoksen toteuttaman oston jälkeisen taseen perusteella. Yhden rahalaitoksen jakautuminen kahdeksi eri rahalaitokseksi Tämä operaatio on sulautumisen vastakohta. Kaikilla saamisten/velkojen arvon muutoksilla on kuitenkin sama vaikutus kuin sulautumisessa. Myös jakautumisessa rahalaitosten väliset saldot voivat sisältää muista kuin transaktioista johtuvia laitosten välisiä summia. Nämä summat sisällytetään korjauksina erään luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt (positiivisin etumerkein). Tässä yhteydessä saatavilla olevat tiedot vaihtelevat. Jos operaatiossa syntyy kaksi uutta laitosta, aiemmasta laitoksesta on saatavilla yksi tase ja uusista laitoksista kaksi tasetta. Edellä esitettyjä menettelyjä voidaan soveltaa tähän tapaukseen muuttamalla sulautumishetki jakautumishetkeksi ja muuttamalla tarvittavat tiedot vastaavasti. Sulautumiset, yritysostot ja jakautumiset, joissa yksi laitoksista ei ole rahalaitos Kaikissa niissä kolmessa tapauksessa, joissa yksi laitos ei ole rahalaitos, myös rahalaitosten tiedonantajajoukko muuttuu ( 3 ). Vaikutukset, joita aiheuttaa laitoksen tulo rahalaitossektorille / poistuminen sieltä, saattavat mutkistaa kaikkien arvostusmuutosten ja muutosten vaikutusta niihin eriin, joissa vastapuolina ovat muut tai muut kotimaassa olevat, ja tämän vuoksi erilaisia korjauksia on vaikea erottaa toisistaan. ( 1 ) Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteessä A esitetty Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä ( 2 ) EKT 95:ssä sulautumisia pidetään sektoriluokitus- ja rakennemuutoksiin (K.12.1) kuuluvina rakennemuutoksina. ( 3 ) os tiedonantajien joukossa ei välttämättä merkitse muutosta tiedonantajalaitosten lukumäärässä. Aiemmassa tapauksessa nimenomaisen yrityksen/laitoksen liiketoimintaa ei raportoitu, ja juuri se aiheuttaa nyt eron.

227 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/227 Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan kaikilta operaatioon osallistuvilta laitoksilta, vaikka onkin yleisesti tunnettua, ettei rahalaitossektoriin kuulumattoman laitoksen tasetietoja välttämättä ole saatavilla. Muussa tapauksessa sen laitoksen transaktioista, joka oli ennen operaatiota ja on sen jälkeenkin rahalaitos, laaditaan estimaatti (esimerkiksi edellisiltä kuukausilta saatavilla olevien tietojen kehityssuuntauksen perusteella). Kahden taseen välisen erotuksen jäännös sisällytetään erään luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt. Sulautumisten, yritysostojen ja jakautumisten vaikutukset raha-/laina-aggregaatteihin Todennäköisyys, jolla nämä operaatiot vaikuttavat raha-/laina-aggregaatteihin, on pieni, mutta sitä ei voida kuitenkaan voida jättää huomiotta. Tärkeimmät syyt mahdolliseen vaikutukseen ovat: okset tiedonantajien joukossa: nämä muutokset eivät johdu sulautumisesta/yritysostosta/jakautumisesta sinänsä, vaan ainoastaan muutoksesta laitoksen sektoriluokituksessa. Arvostusmuutokset: sulautumiseen/yritysostoon voi liittyä arvostusmuutos, joka voi vaikuttaa miltei kaikkiin eriin. Vastaavaa-puolella vaikutuksen otaksutaan olevan suurempi. Kahden laitoksen välisten saldojen nettouttaminen: tämä kehityskulku vaikuttaa raha-/laina-aggregaatteihin ainoastaan, jos saamisten ja velkojen arvostusmenetelmät eroavat toisistaan. Tässä tapauksessa ainoastaan arvon muutos voi vaikuttaa raha-/laina-aggregaatteihin, kun taas rakennemuutoksen (nettoutuksen) ei otaksuta vaikuttavan näihin aggregaatteihin millään tavoin.

228 L 241/228 FI Euroopan unionin virallinen lehti Lisäys 3 VELAN HALTUUNOTON KÄSITTELY Velan haltuunoton määritelmä 1. Velan haltuunotto on operaatio, jossa yleensä valtionhallinto (VH) korvaa (muuhun kotimaiseen sektoriin (MKS) kuuluvat) julkiset yritykset velallisena suhteessa alun perin pankkien (rahalaitossektorin (RLS)) myöntämiin lainoihin. Tämä rahoitustoimi voi tapahtua myös muiden institutionaalisten sektoreiden kesken. Tässä tapauksessa molempia käsitellään samoin. 2. Koska velan haltuunotto vaikuttaa rahalaitosten taseeseen, tämän operaation rahoitusnäkökohtien asianmukainen käsittely raha- ja pankkitilastoja laadittaessa on tärkeä varmistaa. Tässä lisäyksessä selostetaan velan haltuunoton asianmukaista käsittelyä tilastoja laadittaessa. Käsittely tilastoissa 3. Velan haltuunotto, jossa valtionhallinto, muu kotimainen sektori ja rahalaitossektori ovat osapuolina keskenään, kirjataan seuraavasti ( 1 ). Valtionhallinnon toteuttamaa velan haltuunottoa käsitellään pääomansiirtona valtionhallinnolta (velan haltuun ottavalta yksiköltä) muulle kotimaiselle sektorille (velalliselle). Muun kotimaisen sektorin saaman pääoman vastaeränä on lasku rahalaitoksen muulle kotimaiselle sektorille myöntämissä lainoissa (eli muun kotimaisen sektorin alkuperäisen velan takaisinmaksu rahalaitossektorille), ja valtionhallinnon maksaman pääoman vastaeräksi kirjataan nousu rahalaitossektorin valtionhallinnolle myöntämissä lainoissa. 4. Näin ollen rahalaitoksen taseen perusteella lasketuissa virtatilastoissa näkyy kaksi erillistä transaktiota: muun kotimaisen sektorin velan takaisinmaksu rahalaitossektorille ja samanaikaisesti rahalaitossektorin myöntämä laina valtionhallinnolle. Se, ettei asianomaisten osapuolten välillä tehdä lainkaan käteissiirtoja, ei vaikuta operaation taloudelliseen merkittävyyteen eikä sen käsittelyyn tilastoissa. 5. Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 ( 2 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 3 ), mukaisesti laadituissa rahalaitosten taseissa ja niihin liittyvissä tilastoissa velan haltuunottoa käsitellään seuraavasti: 5.1. Rahalaitosten tasetilastojen osalta velan haltuunotto kirjataan automaattisesti kuukausittaisiin tasetilastoihin rahalaitosten muulle kotimaiselle sektorille myöntämien lainojen kannan laskuna ja vastaavasti rahalaitosten julkisyhteisöjen sektorille myöntämien lainojen nousuna (taulukko 1). Tarkemmassa sektorikohtaisessa erittelyssä operaatio näkyy rahalaitoksen muille yrityksille myöntämien lainojen laskuna (taulukko 1), tai jos julkinen yritys on rahoituslaitos, rahalaitoksen muille rahoituksen välittäjille myöntämien lainojen laskuna sekä rahalaitoksen valtionhallinnolle myöntämien lainojen nousuna (taulukko 2) Euroalueen raha- ja pankkitilastojen virtatietojen laskennassa tarvittavia korjaustietoja varten (rahoitus)transaktioiden virrat lasketaan kantatietojen erotuksen perusteella ja tästä vähennetään kaikki muista kuin transaktioista aiheutuvat korjaukset. Näin ollen rahalaitoksen muulle kotimaiselle sektorille myöntämien lainojen lasku ja rahalaitosten valtionhallinnolle myöntämien lainojen nousu kirjataan epäsuorasti transaktioiksi eikä näihin lukuihin tarvitse puuttua enää miltään osin. Kansallisten keskuspankkien ei tarvitse ilmoittaa näistä transaktioista mitään korjaustietoja. ( 1 ) EKT 95:ssä [Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995, sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteeseen A) velan haltuunottoa käsitellään pääomansiirtona, eli velan siirtämisen... vastinkirjaus luokitellaan... luokkaan pääomansiirrot (5.16 kohta), ja määritelmän mukaisesti pääomansiirron rahoituksellinen vastaerä on taloustoimi. Vaikka tässä esitetty EKT 95:n tulkinta ja ehdotettu velan haltuunoton käsittely rahalaitosten tasetilastoissa vastaavat täysin velan haltuunoton käsittelyä euroalueen rahoitustaseissa, on kiinnitettävä huomiota tiettyihin poikkeuksiin, joita on tehty säännöstä, jonka mukaan velan haltuunottoa käsitellään pääomansiirtona (poikkeukset on lueteltu EKT 95:n 5.16, 6.29 ja 6.30 kohdissa]. Näitä poikkeuksia sovelletaan kuitenkin vain silloin, jos velan haltuunottoon liittyy valtio, joka ottaa haltuun julkisen yrityksen eli sulauttaa yrityksen valtionhallintoon. Siinä tapauksessa operaatiota ei käsitellä rahoitustaloustoimena vaan uutena sektoriluokitteluna (muista kotimaisista sektoreista valtionhallinnon sektoriin). Jotta tämän uuden sektoriluokittelun vaikutus voidaan poistaa virtatiedoista, kansallisten keskuspankkien on toimitettava tätä uudelleenluokittelua koskeva korjaus. ( 2 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 3 ) EYVL L 330, , s. 29.

229 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/229 Esimerkki tilikirjauksista 6. Tämän esimerkin ensimmäisessä osassa kaikki velan haltuunottoa koskevan menettelyn aikaiset tilikirjaukset esitetään T-diagrammeina. Toisessa osassa velan haltuunottoa verrataan valtionhallinnon muulle kotimaiselle sektorille suorittamiin muihin maksuihin ja tarkastellaan sitä, miten ne ilmenevät tilikirjauksissa. 7. Operaatio alkaa, kun pankki (rahalaitos, RL) myöntää alkuperäisen lainan julkisessa omistuksessa olevalle yritykselle (joka kuuluu muuhun kotimaiseen sektoriin, MKS). Lainan takauksesta vastaa yleensä valtionhallinto. Kun laina on myönnetty, kirjaukset tehdään pääpiirteissään seuraavasti ( 4 ): RL MKS VH S V S V S V -- Käteinen + Laina MKS:lle Talletukset -- + Käteinen Laina raha-laitokselta + 8. Myöhemmin yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin, joten valtio ottaa velan haltuunsa. Tästä eteenpäin velallisena ei enää ole muu kotimainen sektori vaan valtionhallinto. Kirjaukset tehdään seuraavasti: ( 5 ) RL MKS VH S V S V S V + Laina VH:lle -- Laina MKS:lle Talletukset -- Pääoma + Laina raha-laitokselta - Pääoma - Laina raha-laitokselta + 9. Näin ollen operaatio näkyy rahalaitoksen taseessa pelkästään lainan vastapuolen sektorin muutoksena. Tämä muutos on todellinen, koska se noudattaa valtionhallinnon ja muun kotimaisen sektorin välisiä todellisia siirtoja koskevia sääntöjä. Kirjaus oman pääoman tilille tehdään toteutuneen pääomansiirron vuoksi. 10. Edellisessä esimerkissä ei vaihdeta käteistä, mutta jos näin olisi, lopputulos olisi sama. Jos valtionhallinto rahoittaa velan haltuunoton vähentämällä talletuksiaan lainojen lisäämisen sijaan, syntyy jäljempänä esitetyn kaltainen kolmen osapuolen välinen toiminta, jolla ei ole nettovaikutusta. Ensimmäisessä vaiheessa valtionhallinto lainaa rahaa rahalaitokselta: RL MKS VH S V S V S V + laina VH:lle - käteinen -- laina MKS:lle Laina raha-laitokselta -- + käteinen Laina raha-laitokselta + ( 4 ) Merkkien selitykset: + tarkoittaa nousua, tarkoittaa laskua ja -- tarkoittaa, ettei erässä tapahdu muutosta. ( 5 ) Tileissä käytetty terminologia vastaa rahalaitoksen taseessa käytettyä terminologiaa. Näin ollen pääoma vastaa muun kotimaisen sektorin tapauksessa tuloslaskelmaa ja valtionhallinnon tapauksessa nettoluotonantoa tai -ottoa.

230 L 241/230 FI Euroopan unionin virallinen lehti Toisessa vaiheessa valtionhallinto tekee käteissiirron muulle kotimaiselle sektorille: RL MKS VH S V S V S V -- Laina VH:lle - Laina MKS:lle + Käteinen Pääoma + Laina raha-laitokselta -- - Käteinen Pääoma - Laina raha-laitokselta -- Kolmannessa vaiheessa muu kotimainen sektori rahoittaa velan takaisinmaksun rahalaitokselle valtionhallinnolta saamillaan käteisvaroilla: RL MKS VH S V S V S V -- Laina vh:lle -- Laina MKS:lle + Käteinen -- Käteinen Pääoma -- Laina raha-laitokselta - Pääoma -- Laina raha-laitokselta Edellä esitetyn mukaisesti käteisvarat kirjataan kahteen kertaan kuhunkin taseeseen positiivisin ja negatiivisin etumerkein. Näin ollen nettovaikutus on nolla. valtionhallinnon suorittamat maksut 11. Valtionhallinnon tekemien muiden siirtojen tilinpitokirjaukset esitetään jäljempänä, jotta niitä voidaan verrata velan haltuunottoa koskeviin operaatioihin. Siirto valtionhallinnolta muulle kotimaiselle sektorille tapahtuu yleensä käteismaksuna/talletuksena. Valtionhallinnolla on pankeissa tai keskuspankissa talletuksia, joita käytetään valtion menojen kattamiseen. Kun valtionhallinto suorittaa maksun muulle kotimaiselle sektorille tehdyn siirron vuoksi, kirjaukset tehdään seuraavasti: RL MKS VH S V S V S V Talletus VH:lta - Talletus MKS:lta + + Talletus raha-laitokseen Pääoma + Talletus rahalaitokseen - Pääoma Tämä siirto muistuttaa piirteiltään velan haltuunottoa. Kirjausten kannalta ainoa ero on, että operaatioissa käytetään eri instrumentteja. Rahataloudellisen analyysin näkökulmasta erona on se, että valtionhallinnon toteuttama velan haltuunotto vaikuttaa laina-aggregaatteihin (muulle kotimaiselle sektorille myönnetyt lainat laskevat, kun taas valtionhallinnolle myönnetyt lainat nousevat); sen sijaan käteisenä suoritettu sama pääomansiirto vaikuttaa rahaaggregaatteihin (valtionhallinnon rahatalouden kannalta neutraalin sektorin hallussa olevat talletukset laskevat, kun taas muun kotimaisen sektorin rahaa hallussa pitävän sektorin hallussa olevat talletukset nousevat). Molemmissa tapauksissa kyseessä on kuitenkin transaktio, joten korjauksia ei tarvita.

231 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/231 Lisäys 4 ARVOPAPERISTAMISEN JA LAINOJEN SIIRRON KÄSITTELY VIRTATILASTOJA JOHDETTAESSA Johdanto 1. Arvopaperistaminen määritellään prosessiksi, jossa pääomaa hankitaan ulkopuolisten sijoittajien sijoittaessa erityisiin rahoitusinstrumentteihin. Arvopaperistamisessa rahalaitos joko myy lainoja kolmansille osapuolille, jotka käyttävät näitä lainoja takauksina laskiessaan liikkeeseen arvopapereita, tai hankkii jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita lainojen sijaan. 2. Lainojen siirto on arvopaperistamista vastaava operaatio, jossa myyvät lainoja sijoittajille prosessissa, johon ei kuulu arvopapereiden liikkeeseen laskua. Joiltakin osin tämä operaatio ja sen käsittely tilastoissa kuitenkin vastaavat taloudellisessa mielessä arvopaperistamista melko paljon. 3. Tässä lisäyksessä selostetaan arvopaperistamisen ja lainojen siirron käsittelyä virtatilastoja johdettaessa. Kukin operaatio esitetään, sen merkitys talouden kannalta selvitetään ja sen käsittely tilastoissa määritellään T-diagrammien avulla. Lisäyksen lopuksi rahalaitosten liikkeeseen laskemia esinevakuudellisia arvopapereita ja arvostusmuutoksia käsitellään arvopaperistamisen näkökulmasta. Arvopaperistaminen 4. Tässä operaatiossa rahalaitos joko myy lainoja rahoituksen välittäjälle ja tämän jälkeen (tai samaan aikaan) kyseinen välittäjä laskee liikkeeseen näillä lainoilla taattuja arvopapereita tai rahalaitos hankkii lainan sijasta velallisen liikkeeseen laskemia arvopapereita (ilman välittäjää). Molemmat operaatiot kirjataan rahalaitoksen taseeseen samalla tavoin. Edellinen tapaus on paljon jälkimmäistä yleisempi, mutta jälkimmäinen selvitetään ensiksi, koska se on yksinkertaisempi. Arvopaperistaminen ilman välittäjää ja lainojen siirtoa 5. Kuvaus: Tässä operaatiossa alkuperäinen velallinen laskee uuden arvopaperin liikkeeseen korvaamaan alkuperäistä saatavaa, joka tosiasiassa on muutettu rahaksi (EKT 95 ( 1 ), kohta 5.63) ja tämä uusi arvopaperi myydään samaan aikaan kolmansille sijoittajaosapuolille. 6. Merkitys talouden kannalta: Operaatiossa velallinen maksaa alkuperäisen lainan takaisin velkojana olevalle rahalaitokselle. Velallinen rahoittaa lainan takaisinmaksun laskemalla liikkeeseen arvopapereita. Teoriassa velkojana oleva rahalaitos voi pitää velallisen liikkeeseen laskemia arvopapereita hetken aikaa hallussaan, mutta yleensä ne myydään suoraan sijoittajille. 7. Tämänkaltainen operaatio ei välttämättä ole kovin yleinen, koska käytännössä ainoastaan suuret yritykset ja julkisyhteisöt voivat laskea arvopapereita liikkeeseen. 8. Jos operaatioon ei kuulu lainan muuntamista arvopapereiksi (eli jos sijoittajille tarkoitettu instrumentti säilyy eisiirtokelpoisena), kyseessä on lainan siirto. Lainan siirto suoritetaan yleensä kuitenkin jakamalla alkuperäinen laina pienemmiksi osuuksiksi, jotka velkojana oleva rahalaitos myy hyötyineen ja riskeineen kolmansille osapuolille. 9. Käsittely tilastoissa: Velkojana olevan rahalaitoksen näkökulmasta arvopaperistamiseen sisältyy tavallisesti lainojen myynti käteismaksua vastaan: lainan takaisinmaksun yhteydessä rahalaitos saa velalliselta käteistä. Taseessa tämä näkyy laskuna erässä lainat muille kuin rahalaitoksille ja nousuna erässä käteinen/talletukset. Velallinen rahoittaa tämän lainojen takaisinmaksun arvopaperien liikkeeseen laskemisesta saamillaan tuloilla ( 2 ). Rahalaitos voi mahdollisesti saada velalliselta liikkeeseen laskettuja arvopapereita käteisen sijaan. Tällöin rahalaitos käsittelee lainojen laskun vastaerää erän muut arvopaperit kuin osakkeet nousuna. Tämän jälkeen rahalaitos yleensä myy uudet arvopaperit kolmansille sijoittajaosapuolille. Molemmissa tapauksissa rahalaitoksella on oikeus poistaa laina/arvopaperit taseestaan, jos omistusoikeuteen liittyvät riskit ja hyödyt siirtyvät kokonaisuudessaan kolmansille osapuolille. Lainan siirrossa taseeseen tehdään muutos, kun myynti kolmansille osapuolille on saatu päätökseen. ( 1 ) Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteessä A esitetty Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä ( 2 ) Velallisen liikkeeseen laskemat instrumentit luokitellaan arvopapereiksi ainoastaan, jos ne täyttävät siirtokelpoisuutta ja jälkimarkkinakelpoisuutta koskevat tarvittavat vaatimukset. Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 (EYVL L 333, , s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 (EYVL L 330, , s. 29), mukaan muut arvopaperit kuin osakkeet sisältää siirtokelpoiset lainat, jotka on järjestetty uudelleen suureksi määräksi samanlaisia ja samanarvoisia asiapapereita ja joita voidaan vaihtaa jälkimarkkinoilla.

232 L 241/232 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tilastoinnissa velkojana olevan rahalaitoksen suorittamaa lainan myyntiä pidetään transaktiona. Jos lainat arvopaperistetaan, velkojana oleva rahalaitos ottaa vastaan joko käteistä tai (tilapäisesti) uusia velallisen liikkeeseen laskemia arvopapereita velan takaisinmaksuksi. Jos lainoja ei arvopaperisteta (lainan siirto), rahalaitos ottaa vastaan velalliselta yleensä käteistä (joka rahoitetaan myymällä laina kolmannelle sijoittajaosapuolelle). Näitä operaatioita pidetään transaktioina. Koska nämä operaatiot ovat transaktioita (tosiasiallista virtaa), niistä ei raportoida korjauksia. Tämä käsittely noudattaa EKT 95:tä (kohta 5.62 k), jossa täsmennetään, että lainojen muuntaminen arvopapereiksi edellyttää kahta rahoitustaloustoimea: lainan poistamista ja uusien arvopaperien luomista. 11. Esimerkki. Arvopaperistaminen / lainan siirto tarkoittaa lainan myyntiä kolmannelle osapuolelle. Se kirjataan rahalaitoksen taseeseen lainan myynniksi, jonka vastaerä kirjataan käteiseksi (tai talletuksiksi). RL S V käteinen 100 laina 12. Operaatio voi olla myös kaksivaiheinen: 13. Vaihe 1: Operaation lähtökohta on laina, joka kirjataan rahalaitoksen taseeseen. Lainaa arvopaperistettaessa velkojana oleva rahalaitos saa lainan takaisinmaksuksi vasta luotuja velallisen liikkeeseen laskemia jälkimarkkinakelpoisia instrumentteja (arvopapereita). RL S V 100 lainat muut arvopaperit kuin osakkeet 14. Vaihe 2: Rahalaitos myy arvopapereita kolmannelle sijoittajaosapuolelle käteismaksua vastaan. Arvopaperit poistuvat rahalaitoksen taseesta. RL A L käteinen 100 muut arvopaperit kuin osakkeet Arvopaperistaminen rahoituksen välittäjän avulla 15. Kuvaus: Arvopaperistaminen tapahtuu, kun alkuperäinen sitoumus [laina] siirretään [lainanantajan toimesta] toiselle institutionaaliselle yksikölle ja uudet arvopaperit korvaavat alkuperäisen saamisen [lainan] alkuperäisen institutionaalisen yksikön taseessa (EKT 95, kohta 5.63) ja nämä uudet arvopaperit myydään samanaikaisesti (tai myöhemmin) kolmannelle sijoittajaosapuolelle. Käytännössä operaatio voi toimia siten, että rahoituksen välittäjän liikkeeseen laskemat arvopaperit myydään suoraan kolmansille sijoittajaosapuolille. 16. Merkitys talouden kannalta: Velkojana oleva rahalaitos pyrkii vapauttamaan varoja siirtämällä saamisia kolmansille osapuolille. Tässä tapauksessa alkuperäinen saaminen (laina) myydään erityiselle rahoituksen välittäjälle. Tämä rahoituksen välittäjä, financial vehicle instrument (erityisyhteisö, EY) (vrt. ESA 95, kohta 2.55) on yleensä luotu pelkästään arvopaperistettujen saamisten hallussapitoa varten. Rahalaitos myy arvopaperistettavat saamiset välittäjäosapuolelle ja saa vastineeksi joko käteistä tai erityisyhteisön liikkeeseen laskemia arvopapereita.

233 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Käsittely tilastoissa: Velkojana olevan rahalaitoksen näkökulmasta operaatioon kuuluu saamisten vaihto (kuten edellisessä tapauksessa). Rahalaitoksen saamiset (käteinen, arvopaperit) nousevat lainan myynnin vuoksi. Näin ollen vaihto näkyy rahalaitoksen taseessa lainojen laskuna ja käteisen/talletusten tai arvopaperien nousuna. On syytä muistaa, että tätä menettelyä voidaan soveltaa ainoastaan, jos velkojana oleva rahalaitos siirtää kaikki alkuperäisten lainojen omistusoikeuteen liittyvät riskit ja hyödyt erityisyhteisölle. Jos omistusoikeuteen liittyvät riskit ja hyödyt jäävät rahalaitokselle, operaatiota on käsiteltävä taseeseen kirjattavana arvopaperistamisena (katso jäljempänä). 18. Tilastoinnissa velkojana olevan rahalaitoksen suorittamaa lainojen myyntiä on käsiteltävä transaktiona (eli tosiasiallisena virtana), eikä siitä raportoida korjauksia. 19. Esimerkki. Yleensä tällainen arvopaperistaminen sisältää kolme osapuolta. Rahalaitos myy omistamansa lainan erityisyhteisölle, joka rahoittaa oston laskemalla liikkeeseen lainalla taattuja arvopapereita. Operaatio kirjataan taseeseen seuraavasti: RL EY S V S V käteinen 100 laina laina liikkeeseen lasketut velkapaperit 20. Rahalaitos voi tietenkin ottaa vastaan käteisen sijasta erityisyhteisön liikkeeseen laskemia arvopapereita. Tällöin operaatio on kaksivaiheinen seuraavasti: 21. Vaihe 1: Tämä laina myydään erityisyhteisölle sen liikkeeseen laskemia arvopapereita vastaan: RL EY S V S V 100 laina muut arvopaperit kuin osakkeet laina Liikkeeseen lasketut velkapaperit 22. Vaihe 2: Myöhemmin rahalaitos myy arvopaperit (tämä vaihe esitetään selkeyden vuoksi). Operaatio kirjataan taseeseen seuraavasti (erityisyhteisössä ei tapahdu mitään): RL EY S V S V käteinen 100 muut arvopaperit kuin osakkeet Esinevakuudelliset arvopaperit 23. Kuvaus: Myös esinevakuudellisten arvopapereiden liikkeeseen lasku liittyy arvopaperistamiseen. Tämä operaatio koostuu velkojana olevan rahalaitoksen liikkeeseen laskemista arvopapereista, jotka taataan kyseisen laitoksen kirjanpitoon merkityillä lainoilla. EKT 95:ssä esinevakuudellisten arvopapereiden liikkeeseen laskua ei pidetä arvopaperistamisena ( 3 ). 24. Merkitys talouden kannalta: Tämänkaltaisen operaation avulla velkojana oleva rahalaitos pyrkii hankkimaan ulkopuolisilta sijoittajilta pääomaa siten, että nämä sijoittavat epäsuorasti erityisiin rahoitusinstrumentteihin ostamalla velkojana olevan rahalaitoksen nimissä ja sen lukuun liikkeeseen laskettuja arvopapereita, joihin sisältyvät myös näiden lainojen takaukset. Tämänkaltainen operaatio ei muuta alkuperäisen velkojan ja velallisen välistä suhdetta millään tavalla. Velkojana oleva rahalaitos voidaan vapauttaa kaikista oikeuksista ja velvollisuuksista kahteen muuhun osapuoleen nähden. Jos näin tapahtuu, operaatiota on pidettävä arvopaperistamisena. ( 3 ) Vaikka termiä arvopaperistaminen käytetään liiketoiminnassa viittaamaan esinevakuudellisiin operaatioihin, raha- ja pankkitilastoissa termillä viitataan ainoastaan EKT 95:n mukaiseen arvopaperistamisen määritelmään.

234 L 241/234 FI Euroopan unionin virallinen lehti Käsittely tilastoissa: Periaatteessa tämä operaatio ei eroa sellaisten velkapapereiden liikkeeseen laskusta, joihin liittyy taseen ulkopuolinen täydentävä takaus (eli operaatiota käsitellään tilastoinnissa samalla tavalla riippumatta siitä, liittyykö siihen vakuutta vai ei). Tämän vuoksi arvopaperien liikkeeseen laskua on pidettävä transaktiona, eikä siitä raportoida korjauksia. Jos velkojana oleva rahalaitos vapautetaan myöhemmin kaikista sitoumuksistaan lopullista sijoittajaa kohtaan ja kaikista oikeuksistaan lopullista velallista kohtaan, tämä tarkoittaa sitä, että velka maksetaan ja laina kirjataan saamispuolelle. Myös tämä on transaktio. 26. Lyhyesti todettuna esinevakuudellisten arvopaperien liikkeeseen lasku ja myynti ovat transaktioita, ja tämän vuoksi niistä ei raportoida korjauksia. 27. Esimerkki. Operaatio kirjataan taseeseen vaiheittain seuraavasti: RL S V käteinen velkapaperit 28. Rahalaitos laskee liikkeeseen esinevakuudellisia arvopapereita. Periaatteessa operaatio on päättynyt. 29. Rahalaitos voi myös vapautua kaikista sitoumuksistaan velkojaa (arvopapereihin sijoittajaa) kohtaan maksamalla takaisin lainansa sitoumukset, jolloin laina kirjataan saamispuolelle. Tällöin kyse on arvopaperistamisesta: RL S V 100 lainat 100 velkapaperit Luottotappiot ja arvopaperistaminen 30. Luottotappioon saattaa liittyä arvopaperistaminen. Näin tapahtuu, kun järjestämättömiä lainoja arvopaperistetaan. Jos järjestämättömiin lainoihin liittyy varauksia ja varaukset sisällytetään velkapuolelle tai jos lainoihin ei liity varauksia lainkaan, lainoja arvopaperistettaessa rahalaitos saa erään velkapaperit (tai käteinen) arvopaperistettujen lainojen bruttoarvoa pienemmän summan. Rahalaitoksen kannalta lainan kirjanpitoarvon ja lainalle sitä arvopapereihin vaihdettaessa määritellyn markkina-arvon välinen ero on tappio. Operaatio etenee seuraavasti: 31. Rahalaitos myy erityisyhteisölle järjestämättömän lainan, josta se saa vastineeksi erityisyhteisön liikkeeseen laskemia velkapapereita, joiden arvo vastaa 50:tä prosenttia lainan arvosta. Lainaan liittyi aiemmin varauksia, mutta ne kirjattiin bruttomääräisinä, eli varaus kirjattiin velkapuolelle kohtaan oma pääoma ja varaukset. RL EY S V S V 100 laina + 50 käteinen 50 oma pääoma ja varaukset + 50 laina + 50 liikkeeseen lasketut velkapaperit 32. Lainaa arvopaperistettaessa syntyy itse asiassa luottotappio. Tämän vuoksi raportoidaan luottotappion (50 prosenttia) suuruinen korjaus, jotta virtatiedot voidaan laskea asianmukaisesti. Jos luottotappio syntyy samanaikaisesti arvopaperistamisen kanssa, tästä luottotappiosta raportoidaan korjaus, mikäli se on tiedossa (ks. myös asetukseen EKP/ 2001/13 liittyvät ohjeet Guidance notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics ( 4 )). ( 4 ) Euroopan Keskuspankki, marraskuu 2002.

235 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/235 Lisäys 5 NUMEERINEN ESIMERKKI VUOSINELJÄNNEKSEN VIRTATIEDOISTA Joulukuun, tammikuun, helmikuun ja maaliskuun osalta ilmoitetut kuukausikohtaiset kantatiedot ja maaliskuun osalta ilmoitetut neljännesvuosikohtaiset kantatiedot (tiedot miljoonina euroina) Aikaväli Kotimaisten muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet muut kotimaiset sektorit Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Neljännesvuosikohtaiset kantatiedot yhteensä maaliskuun lopussa 1) Kuukausittain Yhteensä (Taulukko 1) ( 1 ) Neljännesvuosittain tehtävä erittely kuukausikohtaisista kantatiedoista maaliskuun lopussa (muiden kotimaisten sektorien liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet = ) 2) Neljännesvuosittain 3) Neljännesvuosittain rahoituksen välittäjät (Taulukko 2) Vakuutuslaitokset, eläkerahastot (Taulukko 2) ) Neljännesvuosittain Yritykset (Taulukko 2) ) Neljännesvuosittain Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (Taulukko 2) ( 1 ) Ensimmäisen neljänneksen (viitejakso maaliskuu) neljännesvuosikohtaisten kantatietojen pitäisi olla samat kuin maaliskuun lopun kuukausikohtaisten tietojen. 1. Neljännesvuosikohtaiset kantatiedot vastaavat kuukausikohtaisia kantatietoja, jotka on ilmoitettu vastaavan vuosineljänneksen viimeiseltä kuukaudelta. Yllä esitetyssä esimerkissä maaliskuun kuukausikohtaiset kantatiedot vastaavat maaliskuun neljännesvuosikohtaisten kantatietojen summaa, eli erän lainat muille kotimaisille sektoreille kuukausikohtaiset kantatiedot maaliskuussa vastaavat neljännesvuosikohtaisen erittelyn summaa. Huomattakoon, että vastaavien kuukausikohtaisten ja neljännesvuosikohtaisten erien lineaarinen tarkastelu on mahdollista saman raportointijakson aikana. Tammikuulta, helmikuulta ja maaliskuulta ilmoitetut kuukausikohtaiset korjaukset ja ensimmäiseltä neljännekseltä ilmoitetut neljännesvuosikohtaiset korjaukset (tiedot miljoonina euroina) Aikaväli Kotimaisten muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet muut kotimaiset sektorit Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Neljännesvuosikohtaiset korjaukset yhteensä maaliskuun lopussa 1) Kuukausittain Yhteensä (Taulukko 1) ( 1 ) Neljännesvuosittain tehtävä erittely kuukaisikohtaisista korjauksista johdettavaa neljännesvuosikohtaista korjausta varten (Muiden kotimaisten sektorien liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet = 700) 2) Neljännesvuosittain 3) Neljännesvuosittain rahoituksen välittäjät (Taulukko 2) Vakuutuslaitokset, eläkerahastot (Taulukko 2) 0 0

236 L 241/236 FI Euroopan unionin virallinen lehti (tiedot miljoonina euroina) Aikaväli Kotimaisten muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet muut kotimaiset sektorit Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Neljännesvuosikohtaiset korjaukset yhteensä maaliskuun lopussa 4) Neljännesvuosittain Yritykset (Taulukko 2) ) Neljännesvuosittain Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (Taulukko 2) ( 1 ) Neljännesvuosittaisen korjauksen, joka lasketaan kuukausittaisista korjauksista, pitäisi olla tammikuun, helmikuun ja maaliskuun kuukausittaisten virtatietojen aggregaatti eikä maaliskuun arvo. Esimerkissä oikea arvo on 700 miljoonaa euroa (koko vuosineljännes) eikä 200 miljoonaa euroa (vain maaliskuu). 2. Neljännesvuosikohtaiset korjaukset vastaavat ilmoitettuja kuukausikohtaisia korjauksia. Edellä esitetyssä esimerkissä kansalliset keskuspankit laskevat neljännesvuosikohtaiset korjaukset kuukausikohtaisia sarjoja varten vuosineljännekseen sisältyvien kuukausikohtaisten korjausten aggregaattina. Huomattakoon, että vastaavien kuukausikohtaisten ja neljännesvuosikohtaisten erien lineaarinen tarkastelu ei ole mahdollista saman raportointijakson aikana, eli kantatietojen tarkistussääntöä ei voida soveltaa. 3. Neljännesvuosikohtaisten kantatietojen ja korjausten laatimiseksi EKP laskee virrat soveltamalla samaa menettelyä kuin kuukausikohtaisten korjausten osalta. Neljännesvuosikohtaiset virtatiedot lasketaan toisin sanoen kantatietojen erotuksena, josta vähennetään korjaukset. Tässä esimerkissä ensimmäiseen neljännekseen liittyvät neljännesvuosikohtaiset virtatiedot saataisiin vähentämällä maaliskuun lopun kantatietojen ja joulukuun lopun kantatietojen erotuksesta ensimmäisen vuosineljänneksen korjaukset (jotka ilmoitetaan toimitettaessa tietoja viitekaudelta maaliskuu). Tammikuulta, helmikuulta ja maaliskuulta saadut kuukausikohtaiset virtatiedot ja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä lasketut neljännesvuosikohtaiset virtatiedot (tiedot miljoonina euroina) Aikaväli Kotimaisten muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet muut kotimaiset sektorit Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Neljännesvuosikohtaiset virrat yhteensä maaliskuun lopussa 1) Kuukausittain Yhteensä (Taulukko 1) ( 1 ) Neljännesvuosittain tehtävä erittely kuukausittaisista virroista johdettuja neljännesvuosittaisia virtatietoja varten (muiden kotimaisten sektorien liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet = 5 000) 2) Neljännesvuosittain 3) Neljännesvuosittain rahoituksen välittäjät (Taulukko 2) Vakuutuslaitokset, eläkerahastot (Taulukko 2) ) Neljännesvuosittain Yritykset (Taulukko 2) ) Neljännesvuosittain Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (Taulukko 2) ( 1 ) Kuukausikohtaisista virroista laskettavat neljännesvuosikohtaiset virtatiedot eli maaliskuulta ilmoitettavat neljännesvuosikohtaiset virtatiedot ovat tammikuun, helmikuun ja maaliskuun kuukausikohtaisten virtojen aggregaatteja eikä ainoastaan maaliskuun lopun arvo. Esimerkissä oikea arvo on miljoonaa euroa (koko vuosineljännes) eikä miljoonaa euroa (vain maaliskuu).

237 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/237 TAULUKKO 1 Asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukko 1: erät, joiden osalta edellytetään kuukausikohtaisia korjauksia A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Tase-erät (a) joista vv:een ( 1 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:een ( 1 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t) VASTATTAVAA 8. Liikkeessä oleva raha 1 9. Talletukset enintään 1 vuoden 7 yli 1 vuoden 8 9e. Euro e. Yön yli e. Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden e. Irtisanomisehtoiset enintään 3 kuukauden yli 3 kuukauden joista: yli 2 vuoden 9.4e. Repot x. Ulkomaiset valuutat 9.1x. Yön yli

238 L 241/238 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Tase-erät (a) joista vv:een ( 1 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) 9.2x. Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden x. Irtisanomisehtoiset enintään 3 kuukauden yli 3 kuukauden joista: yli 2 vuoden 9.4x. Repot Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet Yritykset (S.11) (h) 11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit 11e. Euro enintään 1 vuoden 180 yli 1 v mutta enintään 2 v 181 yli 2 vuoden x. Ulkomaiset valuutat enintään 1 vuoden 183 yli 1 v mutta enintään 2 v 184 yli 2 vuoden Oma pääoma ja varaukset velat 187 Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:een ( 1 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) D. Kohdistamattomat (t) 179 ( 1 ) Varantovelvoite.

239 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/239 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t kuin kuin Yhteensä Yhteensä Tase-erät (a) (b) kotimaiset sektorit (c) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.123+ S.124) (d) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (e) Yritykset (S.11) (f) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (g) Kulutusluotot Asuntoluotot (h) (i) (j) D. Kohdistamattomat Rahalaitokset Rahalaitokset Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt (k) kotimaiset sektorit (l) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.123+ S.124) (m) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (n) Yritykset (S.11) (o) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (p) (jäännösluokka) Kulutusluotot Asuntoluotot (q) (jäännösluokka) (r) C. Ulkomaat (s) (t) VASTAAVAA 1. Kassa 188 1e. joista: euro Lainat enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 5 v yli 5 vuoden e. joista: euro arvopaperit kuin osakkeet 247 3e. Euro enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v yli 2 vuoden x. Ulkomaiset valuutat enintään 1 vuoden yli 1 v ja enintään 2 v yli 2 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet Osakkeet ja osuudet Kiinteä omaisuus saamiset 277

240 L 241/240 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 2 Asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukko 2: erät, joiden osalta edellytetään neljännesvuosikohtaisia korjauksia A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt (S. 13) kotimaiset sektorit Julkisyhteisöt (S. 13) Yhteensä kuin pankit Tase-erät Yhteensä (a) Valtio (S.1311) (b) Yhteensä (c) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (d) Paikallishallinto (S.1313) (e) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (f) Yhteensä (g) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (h) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (i) Yritykset (S.11) (j) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (k) Yhteensä (l) Valtionhallinto (S.1311) (m) Yhteensä (n) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (o) Paikallishallinto (S.1313) (p) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (q) kotimaiset sektorit (r) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (s) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (t) Yritykset (S.11) (u) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (v) (w) Pankit (x) Julkisyhteisöt (y) kotimaiset sektorit (z) VASTATTAVAA 8. Liikkeessä oleva raha 9. Talletukset M M M Yön yli M M M M M M M M M M M M 9.2. Määräaikaiset M M M M M M M M M M M M 9.3. Irtisanomisehtoiset M M M M M M M M M M M M 9.4. Repot M M M M M M M M M M M M 10. Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet 11. Liikkeeseen lask. velkapaperit 12. Oma pääoma ja varaukset 13. velat VASTAAVAA 1. Kassa 2. Lainat M 305 M M 306 M M enintään 1 v M M M M M M M M yli 1 v mutta enintään 5 v M M M M M M M M yli 5 vuoden M M M M M M M M

241 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/241 A. Kotimaa B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat kuin kuin Yhteensä Julkisyhteisöt (S. 13) kotimaiset sektorit Julkisyhteisöt (S. 13) Yhteensä kuin pankit Tase-erät Yhteensä (a) Valtio (S.1311) (b) Yhteensä (c) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (d) Paikallishallinto (S.1313) (e) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (f) Yhteensä (g) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (h) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (i) Yritykset (S.11) (j) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (k) Yhteensä (l) Valtionhallinto (S.1311) (m) Yhteensä (n) julkisyhteisöt Osavaltiohallinto (S.1312) (o) Paikallishallinto (S.1313) (p) Sosiaaliturvarahastot (S.1314) (q) kotimaiset sektorit (r) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (s) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (t) Yritykset (S.11) (u) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (v) (w) Pankit (x) Julkisyhteisöt (y) kotimaiset sektorit (z) 3. arvopaperit kuin osakkeet M 328 M M 329 M M enintään 1 vuoden yli 1 vuoden Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet 5. Osakkeet ja osuudet M M M 6. Kiinteä omaisuus 7. saamiset

242 L 241/242 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 3 Valtion saamiset ja velat Euroalue Rahalaitokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Tase-erät (a) joista vv:een ( 2 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+ S.15) (i) (j) joista vv:een ( 2 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) VASTATTAVAA 9. Talletukset 9e. Euro 9.1e. Yön yli e. Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v e. Irtisanomisehtoiset enintään 3 kuukauden ( 1 ) e. Repot 9x. Ulkomaiset valuutat 9.1x. Yön yli x. Määräaikaiset enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v

243 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/243 Euroalue Rahalaitokset A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Tase-erät (a) joista vv:een ( 2 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+ S.15) (i) (j) joista vv:een ( 2 ) alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) 9.3x. Irtisanomisehtoiset enintään 3 kuukauden ( 1 ) x. Repot VASTAAVAA 1. Kassa 1e. josta: euro arvopaperit kuin osakkeet ( 1 ) enintään 1 vuoden yli 1 v mutta enintään 2 v Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet ( 1 ) ( 1 ) Myös arvopapereiden arvostusmuutokset ilmoitetaan. ( 2 ) Varantovelvoite.

244 L 241/244 FI Euroopan unionin virallinen lehti lisätietoerät A. Kotimaa B. rahaliittoon t t Rahalaitokset kuin Rahalaitokset kuin Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Julkisyhteisöt kotimaiset sektorit Tase-erät (a) joista vv:een alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (b) Valtio (c) julkisyhteisöt (d) Yhteensä (e) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (f) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (g) Yritykset (S.11) (h) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (i) (j) joista vv:een alaiset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit (k) Valtio (l) julkisyhteisöt (m) Yhteensä (n) rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset (S.123+ S.124) (o) Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) (p) Yritykset (S.11) (q) Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (r) C. Ulkomaat (s) VASTATTAVAA 10. Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet 179a 179b 179c 11. Velkapaperit enintään 1 vuoden Yli 1 v mutta enintään 2 v e. Euro enintään 1 vuoden yli 1 vuoden x. Ulkomaiset valuutat enintään 1 vuoden yli 1 vuoden Kansallisten keskuspankkien lisätietoerät Tase-erät Kohdistamattomat VASTATTAVAA Liikkeessä oleva raha josta: seteleitä euroseteleitä 488 kansallisen valuutan määräisiä seteleitä 489 joista: kolikoita 490 eurokolikoita 491 kansallisen valuutan määräisiä kolikoita 492

245 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/245 TAULUKKO 4 Asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukko 4: valuuttakohtainen erittely valuuttakurssimuutosten aiheuttamia korjauksia varten Tase-erät Kaikki valuutat yhteensä Euro Yhteensä iden valuuutat valuutat DKK SEK GBP Yhteensä USD JPY CHF VASTATTAVAA 9. Talletukset A. Kotimaa a. rahalaitoksilta M M b. muilta kuin rahalaitoksilta M B. rahaliittoon t t a. rahalaitoksilta M M b. muilta kuin rahalaitoksilta M C. Ulkomaat i. enintään 1 vuotta M ii. yli 1 vuoden M a. pankeilta b. muilta kuin pankeilta 10. Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet M 11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit M M velat M VASTAAVAA 2. Lainat A. Kotimaa a. rahalaitoksille M b. muille kuin rahalaitoksille M M B. rahaliittoon t t a. rahalaitoksille M b. muille kuin rahalaitoksille M M valuutat yhteensä

246 L 241/246 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tase-erät Kaikki valuutat yhteensä Euro C. Ulkomaat i. enintään 1 vuotta M ii. yli 1 vuoden M a. pankeille b. muille kuin pankeille 3. arvopaperit kuin osakkeet A. Kotimaa a. rahalaitosten liikkeeseen laskemat M M b. muiden kuin rahalaitosten liikk. laskemat B. rahaliittoon t t M M a. rahalaitosten liikkeeseen laskemat M M b. muiden kuin rahalaitosten liikk. laskemat C. Ulkomaat M M a. pankkien liikkeeseen laskemat b. muiden kuin pankkien liikkeeseen laskemat 4. Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet A. Kotimaa M B. rahaliittoon t t C. Ulkomaat M M saamiset M Yhteensä iden valuuutat valuutat DKK SEK GBP Yhteensä USD JPY CHF valuutat yhteensä

247 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/247 TAULUKKO 5 Kuukausikohtaisten virtatietojen yksityiskohtainen erittely kansalliset keskuspankit/ekp muut EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E VASTATTAVAA 8. Liikkeessä oleva raha 1 EKP R EKP R KKP EKP 9. Talletukset (kaikki valuutat) - Kotimaa -- Rahalaitokset 2 EKP R EKP R KKP EKP --- joista varantovelvoitteiden alaisia luottolaitoksia, EKP ja kansalliset keskuspankit -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- Valtio 3 EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t -- Rahalaitokset 4 EKP R EKP R KKP EKP --- joista varantovelvoitteiden alaisia luottolaitoksia, EKP ja kansalliset keskuspankit -- kuin --- Julkisyhteisöt --- Valtio 5 EKP R EKP R KKP EKP - Ulkomaat 6 EKP R EKP R KKP EKP EKP -- Enintään 1 vuoden 7 EKP R EKP R KKP EKP -- Yli 1 vuoden 8 EKP R EKP R KKP EKP 9e. Euro - Kotimaa -- Rahalaitokset 9 EKP R EKP R KKP EKP --- joista varantovelvoitteiden alaisia luottolaitoksia, EKP ja kansalliset keskuspankit - rahaliittoon t t -- Rahalaitokset 10 EKP R EKP R KKP EKP --- joista varantovelvoitteiden alaisia luottolaitoksia, EKP ja kansalliset keskuspankit 9.1e. Yön yli - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 11 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 12 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 13 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 14 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 15 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 EKP R EKP R KKP EKP

248 L 241/248 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 17 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 18 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 19 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 20 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 21 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 22 EKP R EKP R KKP EKP 9.2e. Enintään 1 vuoden määräaikaistalletukset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 23 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 24 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 25 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 26 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 27 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 28 EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 29 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 30 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 31 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 32 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 33 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 34 EKP R EKP R KKP EKP yli 1 v mutta enintään 2 v - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 35 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 36 EKP R EKP R KKP EKP

249 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/249 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 37 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 38 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 39 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 40 EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 41 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 42 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 43 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 44 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 45 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 46 EKP R EKP R KKP EKP yli 2 vuoden - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 47 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 48 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 49 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 50 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 51 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 52 EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 53 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 54 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 55 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 56 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 57 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 58 EKP R EKP R KKP EKP

250 L 241/250 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E 9.3e. Enintään 3 kuukauden irtisanomisehtoiset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 59 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 60 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 61 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 62 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 63 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 64 EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 65 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 66 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 67 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 68 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 69 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 70 EKP R EKP R KKP EKP 9.3e. Yli 3 kuukauden irtisanomisehtoiset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 71 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 72 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 73 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 74 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 75 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 76 EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin

251 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/251 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 77 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 78 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 79 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 80 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 81 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 82 EKP R EKP R KKP EKP 9.4e. Repot - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 83 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 84 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 85 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 86 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 87 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 88 EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 89 EKP R EKP R KKP EKP --- kotimaiset sektorit 90 EKP R EKP R KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 91 EKP R EKP R KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 92 EKP R EKP R KKP EKP ---- Yritykset 93 EKP R EKP R KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 94 EKP R EKP R KKP EKP 9x. Ulkomaiset valuutat 9.1x. Yön yli - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 95 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 96 EKP R EKP R KKP EKP EKP

252 L 241/252 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 97 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 98 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 99 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 100 EKP R EKP R KKP EKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 101 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 102 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 103 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 104 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 105 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 106 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.2x. Enintään 1 vuoden määräaikaistalletukset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 107 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 108 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 109 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 110 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 111 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 112 EKP R EKP R KKP EKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 113 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 114 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 115 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 116 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 117 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 118 EKP R EKP R KKP EKP EKP

253 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/253 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E yli 1 v mutta enintään 2 v - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 119 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 120 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 121 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 122 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 123 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 124 EKP R EKP R KKP EKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 125 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 126 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 127 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 128 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 129 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 130 EKP R EKP R KKP EKP EKP yli 2 vuoden - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 131 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 132 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 133 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 134 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 135 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 136 EKP R EKP R KKP EKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 137 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 138 EKP R EKP R KKP EKP EKP

254 L 241/254 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 139 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 140 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 141 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 142 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.3x. Enintään 3 kuukauden irtisanomisehtoiset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 143 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 144 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 145 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 146 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 147 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 148 EKP R EKP R KKP EKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 149 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 150 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 151 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 152 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 153 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 154 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.3x. Yli 3 kuukauden irtisanomisehtoiset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 155 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 156 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 157 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 158 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 159 EKP R EKP R KKP EKP EKP

255 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/255 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 160 EKP R EKP R KKP EKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 161 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 162 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 163 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 164 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 165 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 166 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.4x. Repot - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 167 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 168 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 169 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 170 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 171 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 172 EKP R EKP R KKP EKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 173 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kotimaiset sektorit 174 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 175 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 176 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Yritykset 177 EKP R EKP R KKP EKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 178 EKP R EKP R KKP EKP EKP 10. Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet ( 1 ) 179 EKP R EKP R KKP EKP - Kotimaa ( 3 ) 179a EKP R EKP R KKP EKP - rahaliittoon t t ( 3 ) 179b EKP R EKP R KKP EKP - Ulkomaat ( 3 ) 179c EKP R EKP R KKP EKP

256 L 241/256 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E 11. Liikk. lasketut velkapaperit 11e. Euro Enintään 1 vuoden 180 EKP R EKP R KKP KKP EKP yli 1 v mutta enintään 2 v 181 EKP R EKP R KKP KKP EKP yli 2 vuoden 182 EKP R EKP R KKP KKP EKP 11x. Ulkomaiset valuutat Enintään 1 vuoden 183 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP yli 1 v mutta enintään 2 v 184 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP yli 2 vuoden 185 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP 13. Pääoma & rahastot 186 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP 14. velat 187 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Erityisnosto-oik. vastaerä ( 2 ) EKP G EKP G KKP KKP EKP ( 1 ) Koskee vain muita rahalaitoksia. ( 2 ) Erityisnosto-oikeuksien vastaerä. Koskee vain EKP:ta/KKP:ja. ( 3 ) Ilmoitetaan lisätietoerien mukaisesti (taulukko 3) kunnes kantatietoja koskeva vaatimus otetaan EKP:n asetukseen. EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E VASTAAVAA 1. Käteinen raha (kaikki valuutat) 188 EKP R EKP R KKP EKP EKP 1e. Euro 189 EKP R EKP R KKP EKP 2. Lainat - Kotimaa -- Rahalaitokset 190 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- Julkisyhteisöt 191 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- kotimaiset sektorit 192 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset KKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot KKP ---- Yritykset KKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot KKP Asuntolainat KKP (jäännösluokka) KKP - rahaliittoon t t -- Rahalaitokset 193 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- Julkisyhteisöt 194 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- kotimaiset sektorit 195 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP

257 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/257 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset KKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot KKP ---- Yritykset KKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot KKP Asuntolainat KKP (jäännösluokka) KKP - Ulkomaat 196 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Enintään 1 vuoden - Kotimaa -- kuin --- kotimaiset sektorit ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 197 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 198 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Yritykset 199 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot 200 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Asuntolainat 201 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP (jäännösluokka) 202 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- kotimaiset sektorit ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 203 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 204 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Yritykset 205 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot 206 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Asuntolainat 207 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP (jäännösluokka) 208 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP - Ulkomaat 209 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Yli 1 v ja enintään 5 v - Kotimaa

258 L 241/258 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E -- kuin --- kotimaiset sektorit ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 210 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 211 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Yritykset 212 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot 213 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Asuntolainat 214 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP (jäännösluokka) 215 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- kotimaiset sektorit ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 216 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 217 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Yritykset 218 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot 219 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Asuntolainat 220 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP (jäännösluokka) 221 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Yli 1 vuoden - Ulkomaat 222 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Yli 5 vuoden - Kotimaa -- kuin --- kotimaiset sektorit ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 223 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 224 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Yritykset 225 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot 226 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Asuntolainat 227 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP (jäännösluokka) 228 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP - rahaliittoon t t

259 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/259 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E -- kuin --- kotimaiset sektorit ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 229 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP 1e. Euro ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 230 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Yritykset 231 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kulutusluotot 232 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP Asuntolainat 233 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP (jäännösluokka) 234 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt 235 EKP R EKP R KKP KKP EKP --- kotimaiset sektorit 236 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 237 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 238 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- Yritykset 239 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 240 EKP R EKP R KKP KKP EKP Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) - rahaliittoon t t -- kuin -- Julkisyhteisöt 241 EKP R EKP R KKP KKP EKP --- kotimaiset sektorit 242 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avust. laitokset 243 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 244 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- Yritykset 245 EKP R EKP R KKP KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 246 EKP R EKP R KKP KKP EKP Kulutusluotot Asuntolainat (jäännösluokka) 3. arvopaperit kuin osakkeet - Ulkomaat 247 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP

260 L 241/260 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E Yli 2 vuoden - Kotimaa -- Rahalaitokset KKP -- kuin --- Julkisyhteisöt KKP --- kotimaiset sektorit KKP - rahaliittoon t t -- Rahalaitokset KKP -- kuin --- Julkisyhteisöt KKP --- kotimaiset sektorit KKP - Ulkomaat KKP 3e. Euro - Kotimaa -- Rahalaitokset Enintään 1 vuoden 248 EKP R EKP R KKP KKP EKP Yli 1 v mutta enintään 2 v 249 EKP R EKP R KKP KKP EKP yli 2 vuoden 250 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- Julkisyhteisöt 251 EKP R EKP R KKP KKP EKP --- kotimaan sektorit 252 EKP R EKP R KKP KKP EKP - rahaliittoon t t -- Rahalaitokset Enintään 1 vuoden 253 EKP R EKP R KKP KKP EKP Yli 1 v mutta enintään 2 v 254 EKP R EKP R KKP KKP EKP yli 2 vuoden 255 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- Julkisyhteisöt 256 EKP R EKP R KKP KKP EKP --- kotimaan sektorit 257 EKP R EKP R KKP KKP EKP 3x. Ulkomaiset valuutat - Kotimaa -- Rahalaitokset Enintään 1 vuoden 258 EKP R EKP R KKP KKP EKP Yli 1 v mutta enintään 2 v 259 EKP R EKP R KKP KKP EKP yli 2 vuoden 260 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- Julkisyhteisöt 261 EKP R EKP R KKP KKP EKP --- kotimaan sektorit 262 EKP R EKP R KKP KKP EKP - rahaliittoon t t

261 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/261 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taul. 1) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E -- Rahalaitokset Enintään 1 vuoden 263 EKP R EKP R KKP KKP EKP Yli 1 v mutta enintään 2 v 264 EKP R EKP R KKP KKP EKP yli 2 vuoden 265 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- Julkisyhteisöt 266 EKP R EKP R KKP KKP EKP --- kotimaan sektorit 267 EKP R EKP R KKP KKP EKP 4. Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet - Kotimaa -- Rahalaitokset 268 EKP R EKP R KKP EKP -- rahaliittoon t t -- Rahalaitokset 269 EKP R EKP R KKP EKP - Ulkomaat 270 EKP R EKP R KKP EKP 5. Osakkeet ja osuudet - Kotimaa -- Rahalaitokset 271 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- kotimaiset sektorit 272 EKP R EKP R KKP KKP EKP - rahaliittoon t t -- Rahalaitokset 273 EKP R EKP R KKP KKP EKP -- kuin --- kotimaiset sektorit 274 EKP R EKP R KKP KKP EKP Ulkomaat 275 EKP R EKP R KKP KKP EKP 6. Kiinteä omaisuus 276 EKP R EKP R KKP KKP EKP 7. saamiset 277 EKP R EKP R KKP KKP EKP Kulta & kultasaamiset ( 1 ) EKP G EKP G KKP KKP EKP Saamiset IMF:n nosto-oikeuksista, erityisnostooikeudet ym. ( 1 ) EKP G EKP G KKP KKP EKP ( 1 ) Koskee vain EKP:ta/KKP:ja.

262 L 241/262 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kuukausikohtaisten virtatietojen yksityiskohtainen erittely valtion velat saamiset EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E VASTATTAVAA 9. Talletukset 9e. Euro 9.1e. Yön yli - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 367 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 368 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 369 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 370 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 371 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 372 EKP G EKP G KKP EKP - rahaliittoon t t -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 373 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 374 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 375 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 376 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 377 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 378 EKP G EKP G KKP EKP 9.2e. Enintään 1 vuoden määräaikaiset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 379 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 380 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 381 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 382 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 383 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 384 EKP G EKP G KKP EKP - Muu rahaliittoon

263 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/263 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 385 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 386 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 387 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 388 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 389 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 390 EKP G EKP G KKP EKP Yli 1 v mutta enintään 2 v - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 391 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 392 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 393 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 394 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 395 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 396 EKP G EKP G KKP EKP - Muu rahaliittoon -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 397 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 398 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 399 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 400 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 401 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 402 EKP G EKP G KKP EKP 9.3e. Irtisanomisehtoiset enintään 3 kuukauden - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 403 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 404 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 405 EKP G EKP G KKP EKP

264 L 241/264 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 406 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 407 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 408 EKP G EKP G KKP EKP - Muu rahaliittoon -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 409 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 410 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 411 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 412 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 413 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 414 EKP G EKP G KKP EKP 9x. Ulkomaiset valuutat 9.1x. Yön yli - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 415 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 416 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 417 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 418 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 419 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 420 EKP G EKP G KKP EKP - Muu rahaliittoon -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 421 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 422 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 423 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 424 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 425 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 426 EKP G EKP G KKP EKP 9.2x. Enintään 1 vuoden määräaikaiset - Kotimaa

265 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/265 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 427 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 428 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 429 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 430 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 431 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 432 EKP G EKP G KKP EKP - Muu rahaliittoon -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 433 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 434 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 435 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 436 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 437 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 438 EKP G EKP G KKP EKP Yli 1 v mutta enintään 2 v - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 439 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 440 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 441 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 442 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 443 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 444 EKP G EKP G KKP EKP - Muu rahaliittoon -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 445 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 446 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 447 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 448 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 449 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 450 EKP G EKP G KKP EKP

266 L 241/266 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E 9.3x. Enintään 3 kuukauden irtisanomisehtoiset - Kotimaa -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 451 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 452 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 453 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 454 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 455 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 456 EKP G EKP G KKP EKP - Muu rahaliittoon -- kuin --- Julkisyhteisöt ---- julkisyhteisöt 457 EKP G EKP G KKP EKP --- kotimaiset sektorit 458 EKP G EKP G KKP EKP ---- rahoituksen välittäjät + rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset 459 EKP G EKP G KKP EKP ---- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 460 EKP G EKP G KKP EKP ---- Yritykset 461 EKP G EKP G KKP EKP ---- Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 462 EKP G EKP G KKP EKP VASTAAVAA 1. Kassa 1e. Euro 463 EKP G EKP G KKP EKP 3. arvopaperit kuin osakkeet - Kotimaa -- Rahalaitokset enintään 1 vuoden 464 EKP G EKP G KKP KKP EKP Yli 1 v mutta enintään 2 v 465 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Muu rahaliittoon -- Rahalaitokset enintään 1 vuoden 466 EKP G EKP G KKP KKP EKP Yli 1 mutta enintään 2 v 467 EKP G EKP G KKP KKP EKP

267 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/267 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E 4. Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet - Kotimaa -- Rahalaitokset 468 EKP G EKP G KKP EKP -- Muu rahaliittoon -- Rahalaitokset 469 EKP G EKP G KKP EKP

268 L 241/268 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kuukausikohtaisten virtatietojen yksityiskohtainen erittely EKP/KKP:T muut lisätietoerät EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E VASTATTAVAA 11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit (*) enintään 1 vuoden - Kotimaa 470 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Muu rahaliittoon 471 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Ulkomaat 472 EKP G EKP G KKP KKP EKP yli 1 v ja enintään 2 v - Kotimaa 473 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Muu rahaliittoon 474 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Ulkomaat 475 EKP G EKP G KKP KKP EKP 11e. Euro enintään 1 vuoden - Kotimaa 476 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Muu rahaliittoon 477 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Ulkomaat 478 EKP G EKP G KKP KKP EKP yli 1 v ja enintään 2 v - Kotimaa 479 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Muu rahaliittoon 480 EKP G EKP G KKP KKP EKP - Ulkomaat 481 EKP G EKP G KKP KKP EKP 11x. Ulkomaiset valuutat enintään 1 vuoden - Kotimaa 482 EKP G EKP G KKP EKP KKP EKP - Muu rahaliittoon 483 EKP G EKP G KKP EKP KKP EKP - Ulkomaat 484 EKP G EKP G KKP EKP KKP EKP yli 1 v ja enintään 2 v - Kotimaa 485 EKP G EKP G KKP EKP KKP EKP - Muu rahaliittoon 486 EKP G EKP G KKP EKP KKP EKP - Ulkomaat 487 EKP G EKP G KKP EKP KKP EKP (*) Asianomaisten kansallisten keskuspankkien ei tarvitse ilmoittaa muita rahalaitoksia koskevia soluja niiden maiden osalta, joissa EKP käyttää vaihtoehtoisia tietolähteitä. EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E EKP/Kansalliset keskuspankit VASTATTAVAA 8. Liikkeessä oleva raha joista: seteleitä euroseteleitä 488 EKP G EKP G KKP EKP kansallisen valuutan määr. seteleitä 489 EKP G EKP G KKP EKP

269 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/269 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kuukauden lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E joista: kolikoita 490 EKP G EKP G KKP EKP eurokolikoita 491 EKP G EKP G KKP EKP kansallisen valuutan määr. kolikoita 492 EKP G EKP G KKP EKP Neljännesvuosikohtaisten virtatietojen yksityiskohtainen erittely EKP/KKP:T muut EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taulukko 2) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kk:n lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E VASTATTAVAA 8. Liikkeessä oleva raha 9. Talletukset (kaikki valuutat) C - Ulkomaat --- Pankit 278 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kuin pankit julkisyhteisöt 279 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- kuin pankit muut kotimaiset ei-pankit 280 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.1. Yön yli A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 281 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Paikallishallinto 282 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 283 EKP R EKP R KKP EKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 284 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Paikallishallinto 285 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 286 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.2. Määräaikaiset A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 287 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Paikallishallinto 288 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 289 EKP R EKP R KKP EKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 290 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Paikallishallinto 291 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 292 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.3. Iirtisanomisehtoiset A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 293 EKP R EKP R KKP EKP EKP

270 L 241/270 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taulukko 2) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kk:n lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E --- Paikallishallinto 294 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 295 EKP R EKP R KKP EKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 296 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Paikallishallinto 297 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 298 EKP R EKP R KKP EKP EKP 9.4. Repot A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 299 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Paikallishallinto 300 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 301 EKP R EKP R KKP EKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 302 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Paikallishallinto 303 EKP R EKP R KKP EKP EKP --- Sosiaalirahastot 304 EKP R EKP R KKP EKP EKP VASTAAVAA 1. Kassa 2. Lainat (kaikki valuutat) A - Kotimaa muut kuin -- Valtio 305 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- Valtio 306 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP C - Ulkomaat --- Pankit 307 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- kuin pankit julkisyhteisöt 308 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- kuin pankit muut kotimaiset ei-pankit 309 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP enintään 1 vuoden A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 310 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 311 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 312 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 313 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 314 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 315 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP

271 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/271 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taulukko 2) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kk:n lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E yli 1 v mutta enintään 5 v A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 316 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 317 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 318 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 319 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 320 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 321 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP yli 5 vuoden A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 322 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 323 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 324 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 325 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 326 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 327 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP 3. arvopaperit kuin osakkeet (kaikki valuutat) A - Kotimaa muut kuin -- Valtio 328 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- Valtio 329 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP C - Ulkomaat --- Pankit 330 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- kuin pankit julkisyhteisöt 331 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- kuin pankit muut kotimaiset ei-pankit 332 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP enintään 1 vuoden A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 333 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 334 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 335 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP

272 L 241/272 FI Euroopan unionin virallinen lehti EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taulukko 2) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kk:n lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E -- kotimaiset sektorit --- rahoituslaitokset (S.123) 336 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) 337 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Yritykset (S.11) 338 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Kotitaloudet ym. (S.14 + S. 15) 339 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 340 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 341 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 342 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP -- kotimaiset sektorit --- rahoituslaitokset (S.123) 343 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) 344 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Yritykset (S.11) 345 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Kotitaloudet ym. (S.14 + S. 15) 346 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP yli 1 vuoden A - Kotimaa muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 347 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 348 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 349 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP -- kotimaiset sektorit --- rahoituslaitokset (S.123) 350 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) 351 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Yritykset (S.11) 352 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) 353 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- julkisyhteisöt --- Osavaltiohallinto 354 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Paikallishallinto 355 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Sosiaalirahastot 356 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP -- kotimaiset sektorit --- rahoituslaitokset (S.123) 357 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) 358 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Yritykset (S.11) 359 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Kotitaloudet ym. (S.14 + S.15) 360 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP

273 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/273 EKP R = EKP:n asetus EKP G = EKP:n suuntaviivat KKP = Kansallisten keskuspankkien toimittamat lisätiedot EKP = EKP:n laskemat tiedot EKP R koodi (ks. taulukko 2) Tase raportointikuukauden lopussa Tase ed. kk:n lopussa Luokituksen muutokset ja muut vast. järjestelyt (+/-) Valuuttakurssikorjaus (+/-) Arvostusmuutos (+/-) A B C D E Virrat (+/-) F=[A-B]-C- D-E 5. Osakkeet ja osuudet A - Kotimaa muut kuin -- kotimaiset sektorit --- rahoituslaitokset (S.123) 361 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) 362 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Yritykset (S.11) 363 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP B - Muu rahaliittoon muut kuin -- kotimaiset sektorit --- rahoituslaitokset (S.123) 364 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) 365 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP --- Yritykset (S.11) 366 EKP R EKP R KKP EKP KKP EKP

274 L 241/274 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 6 Vastuunjako (EKP:n ja kansallisten keskuspankkien välillä) ja tiedonkeruun oikeudellinen perusta Sarake taulukossa 5 Oikeudellinen perusta Tiedon lähteet Tiedon kerääjä Korjaukset Tase A ja B Asetus EKP/2001/13 (*) Rahalaitokset Kansallinen keskuspankki Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt C Suuntaviivat (**) Kansallinen keskuspankki (***) (vakiokor- Valuuttakurssimuutokset jaukset) Kansallinen keskuspankki D Suuntaviivat (**) EKP (***) EKP Valuuttakurssimuutokset korjaukset) (satunnaiset Suuntaviivat (**) Kansallinen keskuspankki (***) Kansallinen keskuspankki Arvostusmuutokset (arvopapereiden arvostusmuutokset ja lainojen luottotappiot/arvonalennukset) E Asetus EKP/2001/13 Rahalaitos Kansallinen keskuspankki Rahoitustransaktiot F Suuntaviivat (*) EKP (***) EKP (*) Lukuun ottamatta eriä, jotka koskevat ainoastaan kansallisen keskuspankin/ekp:n tasetta ja valtion velkoja. (**) Yleisperiaatteet on mainittu myös asetuksessa EKP/2001/13. (***) Rahalaitokset eivät raportoi suoraan asetuksen EKP/2001/13 perusteella; käytetään muita lähteitä ja/tai estimaatteja.

275 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/275 TAULUKKO 7 Luokituksen muutosten ja muiden vastaavien järjestelyjen sisältö Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt okset rahalaitosten tiedonantajajoukossa Määrät Määrittele (nettomääräinen) kokonaiskorjaus erää kohden Selitä muutokset Selitys Rakennemuutokset Määrittele (nettomääräinen) kokonaiskorjaus erää kohden Vähennä määrästä arvostusmuutosten vaikutukset. Anna selitys okset (vastapuolen) sektoriluokituksessa okset saamisten ja velkojen luokituksessa Määrittele (nettomääräinen) kokonaiskorjaus erää kohden; erittele merkittävät yksittäiset kirjaukset tarkemmin Määrittele (nettomääräinen) kokonaiskorjaus erää kohden; erittele merkittävät yksittäiset kirjaukset tarkemmin Anna lisätietoja. Määrittele, johtuuko luokituksen muutos yksittäisen laitoksen vai laitosten ryhmän (anna nimet) aseman muutoksesta vai tilastointiin liittyvään raportointiin osallistuvien laitosten muutoksista (esimerkiksi sovellettaessa EKT 95:tä) Anna lisätietoja. Määrittele, johtuuko luokituksen muutos yksittäisten instrumenttien aseman muutoksesta vai tilastointiin liittyvää raportointia koskevien ohjeiden muutoksista (esimerkiksi sovellettaessa EKT 95:tä) Raportointivirheiden korjaukset Määrittele (nettomääräinen) kokonaiskorjaus erää kohden Anna selitys korjauksista

276 L 241/276 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 8 Tilastollisen kattavuuden muutokset Keruumenettely Täysi raportointi kaikilta rahalaitoksilta Estimointi Suppeampi raportointi (pienet ) Ei estimointia Rahalaitosalalle tuleva laitos Suuri Ensimmäinen tase taulukon 5 sarakkeeseen C siirrettynä (plussamerkki) Pieni Ensimmäisen taseen vaikutus johtuen muutoksesta estimoinnissa, taulukon 5 sarakkeeseen C siirrettynä (plussamerkki) Ei toimenpiteitä (tase ei kuulu rahalaitosalan yhteenlaskettuun taseeseen) Rahalaitosalalta poistuva laitos Suuri Viimeinen tase taulukon 5 sarakkeeseen C siirrettynä (miinusmerkki) Pieni Viimeisen taseen vaikutus johtuen muutoksesta estimoinnissa, taulukon 5 sarakkeeseen C siirrettynä (miinusmerkki) Ei toimenpiteitä (tase ei kuulu rahalaitosalan yhteenlaskettuun taseeseen) Rahalaitos suppeasta raportoinnista täyteen kuukausiraportointiin ei sovellettavissa Ei toimenpiteitä (jollei ensimmäisessä täydessä kuukausitaseessa ilmene estimointivirheitä) Lisätään ensimmäinen kuukausitase taulukon 5 sarakkeeseen C (plussamerkki) Rahalaitos täydestä kuukausiraportoinnista suppeaan raportointiin Ei toimenpiteitä Lisätään viimeinen kuukausitase taulukon 5 sarakkeeseen C (plussamerkki)

277 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/277 TAULUKKO 9 Yhteys Rahoitustaloustoimet Virtatilastot EKT 95:een Rahoitustaloustoimet EKT 95 muutokset virrat Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt okset rahalaitosten tiedonantajajoukossa volyymin muutokset (K.3 K.10 ja K.12) Luokitus- ja rakennemuutokset (K.12) Rakennemuutokset okset vastapuolen sektoriluokituksessa Saamisten ja velkojen luokituksen muutokset Raportointivirheiden korjaukset Muualla luokittelemattomat rahoitusvarojen ja velkojen muut volyymin muutokset (K.10) Valuuttakurssimuutokset Valuuttakurssimuutosten aiheuttamat korjaukset Nimelliset hallussapitovoitot/-tappiot (K.11) Reaaliset hallussapitovoitot/-tappiot (K.11.2) Arvostusmuutokset (arvopapereiden arvostusmuutokset ja luottotappiot/lainojen arvonalennukset Arvopapereiden arvostusmuutokset Luottotappiot/lainojen arvonalennukset volyymin muutokset (K.3 K.10 ja K.12) Muualla luokittelemattomat rahoitusvarojen ja velkojen muut volyymin muutokset (K.10)

278 L 241/278 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE XI AIEMMISTA LOMAKKEISTA 10S JA 20S JOHTUVIEN KANSAINVÄLISEN VALUUTTARAHASTON (IMF) RAPORTOINTIVAATIMUSTEN MUKAISET TIEDONSIIRTOMENETTELYT Johdanto 1. Kansalliset keskuspankit voivat käyttää Euroopan keskuspankin (EKP) palveluja kanavana toimittaessaan raha- ja pankkitilastotietoja Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF), tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisten keskuspankkien velvoitteita IMF:ään nähden. IMF tarvitsee nämä täydentävät tiedot International Financial Statistics -tilastojulkaisunsa maakohtaisia tilastosivuja varten. Tämän liitteen tarkoituksena on esittää näiden lisätietojen siirtämistä koskevat tekniset järjestelyt. Liitettä ei pidä tulkita esitykseksi EKP:n tilastointivaatimuksista. Taustaa 2. EKP:lle toimitettavat tiedot kattavat neljä tilastosarjaa Kansalliset keskuspankit lähettävät tällä hetkellä kaksi tilastosarjaa suoraan tai välillisesti IMF:lle, eli täydentävät tiedot kansallisen keskuspankin saamisista ja veloista, joiden vastapuolena on EKP ( lomake 10S ), ja muiden rahalaitosten saamisista ja veloista, joiden vastapuolina ovat EKP ja oman maan kansallinen keskuspankki ( lomake 20S ) Tiedonsiirtoon sisältyy kolmas, IMF:n pyytämä tilastosarja, joka koskee kansallisten keskuspankkien saamisia ja velkoja, joiden vastapuolina ovat eurojärjestelmän muut kansalliset keskuspankit Neljäs tilastosarja sisältää täydentävät tiedot muiden rahalaitosten saamisista ja veloista, joiden vastapuolina ovat eurojärjestelmän muut kansalliset keskuspankit ja joiden ilmoittaminen on vapaaehtoista ( 1 ). 3. Nämä tilastotiedot toimitetaan EKP:iin osana tase-erätietojen säännöllistä raportointia lisäyksessä 1 olevien raportointivaatimusten mukaisesti. Raportointivaatimukset on jaettu kahteen taulukkoon. Taulukkoon A kootaan kansallisen keskuspankin tasetiedot (kantatiedot), ja se sisältää sekä tähän saakka IMF:n lomakkeella 10S (ensimmäiset tilastotiedot) toimitetut tiedot että uudet IMF:n edellyttämät tiedot (solut, jotka on merkitty tekstillä uusi vaatimus )( 2 ). Taulukko B sisältää muiden rahalaitosten tasetiedot (kantatiedot), jotka nykyisellään välitetään IMF:n lomakkeella 20S (toiset tilastotiedot), sekä täydentävät tiedot, jotka koskevat sellaisia saamisia ja velkoja, joissa vastapuolina ovat eurojärjestelmän muut (kuin kotimaan) kansalliset keskuspankit, ja jotka ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja (solut on merkitty tekstillä vapaaehtoinen ). Tilastointivaatimukset 4. Näihin raportointivaatimuksiin sisältyvät IMF:n lomakkeissa 10S ja 20S esitetyt vaatimukset, joihin on kuitenkin lisätty kolmannen tilastosarjan ( 3 ) ilmoitusvelvollisuus IMF:lle sekä uusi vapaaehtoinen tilastotietosarja. Ainoa poikkeus on sellaisten sarjojen jättäminen pois, joissa tilastollisia tapahtumia ei ole (kuten muiden rahalaitosten hallussa olevat osakkeet ja muut EKP:n liikkeeseen laskemat osuudet). 5. Tiedonsiirtomenettelyt on esitetty lisäyksessä 2. ( 1 ) Nykyiset lomakkeella 20S tehtävät tiedonsiirrot IMF:lle sisältävät vain muiden rahalaitosten saamiset ja velat, joissa vastapuolena on kotimaan kansallinen keskuspankki. Koska ulkomaiset saamiset ja velat eivät todennäköisesti ole tilastollisesti merkittäviä ja koska niitä määritteleviä erillisiä tietoja ei ole, näiden solujen täydentäminen on vapaaehtoista. ( 2 ) Solut S1, S4 ja S9. ( 3 ) Nykyisen lomakkeen 20S tapaan muiden rahalaitosten saamiset ja velat, joissa vastapuolena on EKP (mikäli sellaisia on), ilmoitetaan kentissä S14, S15, S19, S22 ja S23 edelleen vapaaehtoisesti.

279 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/279 Lisäys 1 Raportointivaatimukset TAULUKKO A Kansallisen keskuspankin tiedot (kantatiedot) ( 1 ) Kotimaa ( 2 ) rahaliittoon t t Ulkomaat Kohdistamattomat VASTATTAVAA 9. Talletukset joista talletuksia kansallisilta keskuspankeilta joista talletuksia EKP:lta S2 (lomake 10S vain Saksa) S1 (uusi vaatimus) S3 (lomake 10S) VASTAAVAA 2. Lainat joista lainoja kansallisille keskuspankeille joista lainoja EKP:lle S5 (lomake 10S vain Saksa) joista kansainvälisiä varantovaatimusten alaisia talletuksia EKP:ssa ( 3 ) S7 (lomake 10S vain Saksa) S4 (uusi vaatimus) S6 (lomake 10S) S8 (lomake 10S) 3. arvopaperit kuin osakkeet joista kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemia joista EKP:n liikkeeseen laskemia S10 (lomake 10S vain Saksa) S9 (uusi vaatimus) S11 (lomake 10S) 5. Osakkeet ja osuudet joista EKP:n liikkeeseen laskemia S12 (lomake 10S vain Saksa) S13 (lomake 10S) ( 1 ) EKP:n ja kansallisten keskuspankkien kahdenvälisestä sopimuksesta voidaan toimittaa virtatietoja. ( 2 ) Kuten ilmoitettu, kotimaiset positiot EKP:hen nähden koskevat vain Saksaa. ( 3 ) Tähän erään sisältyvät kansallisten keskuspankkien euromääräiset saamiset valuuttavarantojen siirtämisestä kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle.

280 L 241/280 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO B Muita rahalaitoksia koskevat tiedot (kantatiedot) ( 1 ) Kotimaa ( 2 ) rahaliittoon t t Ulkomaat Kohdistamattomat VASTATTAVAA 9. Talletukset joista talletuksia EKP:lta (*) S14 (lomake 20S vain Saksa) joista talletuksia kansallisilta keskuspankeilta S16 (lomake 20S) S15 (lomake 20S) S17 (vapaaehtoinen) (*) VASTAAVAA 2. Lainat joista lainoja EKP:lle (*) S18 (lomake 20S vain Saksa) joista lainoja kansallisille keskuspankeille S20 (lomake 20S vain Saksa) S19 (lomake 20S) S21 (vapaaehtoinen) (*) 3. arvopaperit kuin osakkeet joista EKP:n liikkeeseen laskemia (*) joista kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemia S22 (lomake 20S vain Saksa) S24 (lomake 20S) S23 (lomake 20S) S25 (vapaaehtoinen) (*) 5. Osakkeet ja osuudet joista kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemia S26 (lomake 20S) S27 (vapaaehtoinen) (*) (*) Vapaaehtoiset sarjat. ( 1 ) EKP:n ja kansallisten keskuspankkien kahdenvälisestä sopimuksesta voidaan toimittaa virtatietoja. ( 2 ) Kuten ilmoitettu, kotimaiset positiot EKP:hen nähden koskevat vain Saksaa.

281 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/281 Lisäys 2 Aiemmista lomakkeista 10S ja 20S johtuvien kansainvälisen valuuttarahaston raportointivaatimusten mukaiset tiedonsiirtomenettelyt 1. Raportointivaatimukset ja koodirakenne Kansallisten keskuspankkien Euroopan keskuspankille (EKP) ilmoittamien täydentävien tase-erätietojen sarja-avaimien määrittämiseen käytetään tase-erien sarjaperhettä. Raportointivaatimusten tärkeimmät piirteet on esitetty seuraavassa. Tase-erät Kansallisten keskuspankkien ja muiden rahalaitosten saamiset ja velat, joissa vastapuolena on eurojärjestelmä, ilmoitetaan seuraavien tase-erien osalta: talletukset lainat muut arvopaperit kuin osakkeet osakkeet ja osuudet Kansallisten keskuspankkien taseesta ilmoitetaan lisäksi seuraava erä: lainat joista valuuttavarantojen siirtoja. Tämä erä vastaa kansallisten keskuspankkien EKP:iin tekemiä kansainvälisiin varantovaatimuksiin liittyviä talletuksia ja sisältää ne kansallisten keskuspankkien euromääräiset saamiset, jotka vastaavat valuuttavarantojen siirtoja kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle. Koodiluettelon CL_BS_ITEM arvoa A24 käytetään määrittämään Lainat joista valuuttavarantojen siirtoja. Vastapuolen alue Kansallisten keskuspankkien toimittamia täydentäviä tietoja koskevien raportointivaatimusten perusteella voidaan kohdistaa kotipaikkaperusteen mukaisesti kansallisten keskuspankkien ja muiden rahalaitosten saamiset ja velat, joissa vastapuolina ovat eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ja EKP. Saamiset ja velat, joissa vastapuolina ovat kotimaan kansalliset keskuspankit/ekp ja muiden rahaliittoon osallistuvien iden kansalliset keskuspankit ja EKP, ilmoitetaan erikseen ( 1 ). Taseen vastapuolen sektori Jotta saamiset ja velat, joissa vastapuolena on EKP, ja saamiset ja velat, joissa vastapuolina ovat eurojärjestelmän muut kansalliset keskuspankit, voidaan erottaa toisistaan, voidaan käyttää kahta koodiluettelon CL_BS_COUNT_SECTOR koodia: EKP: 1110 Kansallinen keskuspankki: 1120 Transaktiovaluutta Koodia Z01 eli kaikki valuutat yhteensä käytetään tase-erien transaktiovaluuttana ilmoitettaessa kaikkia kansallisten keskuspankkien ja muiden rahalaitosten sektorien eriä. 2. Kansallisten keskuspankkien ja muiden rahalaitosten sektoreita koskevat vaatimukset Lisäyksessä 1 oleva taulukko A_Kansallisen keskuspankin tiedot ja taulukko B_Muita rahalaitoksia koskevat tiedot sisältävät tase-eräsarjat niitä täydentäviä tietoja varten, jotka kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle. Kansallisen keskuspankin tase EKP:lle siirrettävät tiedot sisältävät kaksi täydentävää tilastosarjaa kansallisen keskuspankin tase-eristä, ja ne kattavat ne kansallisen keskuspankin saamiset ja velat, joissa vastapuolena on EKP ja jotka aiemmin ilmoitettiin Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) lomakkeella 10S, sekä kansallisen keskuspankin saamiset ja velat, joissa vastapuolina ovat eurojärjestelmän muut kansalliset keskuspankit. Sarjat ilmenevät lisäyksessä 1 olevasta taulukosta A_Kansallisen keskuspankin tiedot. ( 1 ) Kotimaiset saamiset ja velat, joissa vastapuolena on EKP, liittyvät pelkästään Deutsche Bundesbankin toimittamiin tietoihin, jotka koskevat kansallista keskuspankkia ja muita rahalaitoksia.

282 L 241/282 FI Euroopan unionin virallinen lehti Muiden rahalaitosten tase Muiden rahalaitosten sektoria koskevat tilastointivaatimukset sisältävät saamiset ja velat, joissa vastapuolina ovat EKP ja kotimaan kansallinen keskuspankki ja jotka aiemmin ilmoitettiin IMF:lle lomakkeella 20S. Muiden rahalaitosten saamisten ja velkojen, joissa vastapuolena on EKP, ilmoittaminen on edelleen vapaaehtoista. Näiden lisäksi tilastointivaatimuksiin sisältyy täydentäviä sarjoja saamisista ja veloista, joissa vastapuolina ovat muiden rahaliittoon osallistuvien iden kansalliset keskuspankit. Koska nämä ulkomaiset saamiset ja velat eivät eräissä issa ehkä ole tilastollisesti merkittäviä ja koska tilastoja ei välttämättä ole eritelty kotimaan ja muiden rahaliittoon osallistuvien iden osalta erikseen, myös näiden solujen täydentäminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoiset tilastosarjat ilmoitetaan vain sikäli kuin tiedot ovat saatavilla, ja ne on merkitty tähdellä lisäyksessä 1 olevassa taulukossa B_Muita rahalaitoksia koskevat tiedot. 3. Tietojen säännöllinen toimittaminen Kansalliset keskuspankit lähettävät näissä raportointivaatimuksissa yksilöidyt täydentävät raha- ja pankkitilastot EKP:lle osana tase-erätietojen kuukausittaista tiedonsiirtoa. Rahalaitosten konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 ( 2 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 3 ), mukaisten tärkeimpiä lisätietoja koskevien raportointivaatimusten raportointitiheyttä ja toimitusaikaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös tässä mainittuihin sarjoihin. Tiedot siirretään säännöllisesti EKP:lle toimitettavien tase-erätietojen toimituksen yhteydessä eli sen kuukauden, jota tiedot koskevat, päättymistä seuraavaan 15. työpäivään mennessä. ( 2 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 3 ) EYVL L 330, , s. 29.

283 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/283 LIITE XII ARVOPAPERISTAMISEN JA MUIDEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE TAPAHTUVIEN LAINOJEN SIIRTOJEN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI Johdanto 1. Kansalliset keskuspankit voivat toimittaa arvopaperistamista ja muita lainojen siirtoja kolmansille osapuolille koskevien tietojen analysoimista varten näiden raportointivaatimusten mukaisesti kolmentyyppisiä tietoja, jotka kattavat kaikki mahdolliset saatavilla olevaa tietoa koskevat tapaukset: 1.1. Bruttovirta. Tällä tarkoitetaan sitä rahalaitosten muille sektoreille myöntämien lainojen määrää, jonka arvopaperistavat/siirtävät muulla tavoin viiteajanjakson aikana, eli määriä, jotka johtuvat suoraan lainojen myynnistä kolmansille osapuolille (muille kuin rahalaitoksille tai ulkomaisille talousyksiköille) viiteajanjakson aikana. Kolmannet osapuolet ovat yleensä (kotimaisia tai ulkomaisia) erityisyhteisöjä, jotka laskevat arvopapereita liikkeeseen hankittavien luottojen rahoittamiseksi. Aikaisemmin myytyjen lainojen lunastusta tai takaisinostoa ei oteta huomioon Nettovirta. Tällä tarkoitetaan rahalaitosten muille sektoreille alun perin myöntämien mutta sittemmin kolmansille osapuolille arvopaperistettujen/siirrettyjen lainojen ja näin ollen rahalaitosten taseesta poistuneiden arvopaperistettujen/siirrettyjen lainojen kannan nettomuutosta. Kolmas osapuoli on yleensä (kotimainen tai ulkomainen) erityisyhteisö, joka laskee arvopapereita liikkeeseen hankittavien luottojen rahoittamiseksi. Nettovirta vastaa uusien bruttomääräisten arvopaperistamisten/siirtojen (eli rahalaitosten lainojen kolmansille osapuolille tapahtuneiden myyntien) ja lainanottajan maksamien lainanlyhennysten tai alkuperäisen rahalaitoksen takaisin ostamien lainojen erotusta viiteajanjakson aikana Kanta. Tämä tarkoittaa rahalaitosten alun perin muille sektoreille myöntämien, arvopaperistettujen/siirrettyjen (eli kolmansille osapuolille myytyjen) lainojen kantaa, joka ei siis enää näy rahalaitosten taseessa. Ajanjaksojen lopun kantojen erotus on sama kuin nettovirta (tilanteen yksinkertaistamiseksi muita kuin transaktioista johtuvia muutoksia ei oteta huomioon). 2. Rahalaitosten hallussa olevista erityisyhteisöjen ( 1 ) liikkeeseen laskemista arvopapereista ei kerätä muita tietoja. Rahalaitokset voivat ostaa erityisyhteisöjen liikkeeseen laskemia arvopapereita, jolloin arvopaperistamisen vaikutus rahalaitosten kokonaisluottoihin saattaa olla hieman vähäisempi kuin välitön ja suora vaikutus rahalaitosten taseen erään lainat. Tilastointivaatimukset Euroopan keskuspankille (EKP) siirretään seuraavat tiedot: Bruttovirrat: Rahalaitosten alun perin muille kotimaan sektoreille myöntämät lainat, jotka on sittemmin myyty kolmansille osapuolille. Mikäli bruttovirtoja koskevia tietoja ei ole saatavissa, annetaan seuraavat tiedot kolmansille osapuolille myytyjen rahalaitosten myöntämien lainojen nettovirroista, mikäli ne ovat saatavilla: Nettovirrat: okset rahalaitosten alun perin muille kotimaan sektoreille myöntämien ja sittemmin kolmansille osapuolille myytyjen lainojen kannassa ( 2 ). Molemmissa tapauksissa ilmoitetaan kantatietoja, mikäli ne ovat saatavilla: Kannat: Rahalaitosten alun perin muille kotimaan sektoreille myöntämien ja sittemmin kolmansille osapuolille myytyjen lainojen kanta. Edellä mainittujen kolmen tietotyypin osalta ilmoitetaan erikseen erityisyhteisöille myydyt lainat eli lainat, jotka on arvopaperistettu erityisyhteisöjen välityksellä ja siirretty muille välittäjille (arvopaperistamalla tai muuten). Laina katsotaan myydyn muulle kuin rahalaitossektorille, joten se vaikuttaa asianomaiseen raportointiin vain siltä osin kuin se ei enää näy sen rahalaitoksen taseessa, joka alun perin myönsi lainan muille sektoreille, eikä minkään muunkaan rahalaitoksen taseessa. ( 1 ) Sellaisena kuin ne on määritelty Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä (EKT) 1995, joka sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteeseen A, kohta 2.55 (f). ( 2 ) Nettovirta vastaa uusien bruttomyyntien ja lainanottajan lainanlyhennysten tai lainan alun perin myöntäneen rahalaitoksen takaisin ostamien lainojen erotusta viiteajanjakson aikana.

284 L 241/284 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tilastosarjat ilmoitetaan EKP:lle tase-eriä koskevien tilastojen osalta määriteltyjen ja liitteessä XIII esitettyjen raportointivaatimusten mukaisesti. Tiedonsiirto tapahtuu pääsääntöisesti samaan aikaan kuin normaali kuukausittainen tase-eriä koskeva tiedonsiirto EKP:lle. Tiedot on siis siirrettävä sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. pankkipäivään mennessä, jota tiedot koskevat. VIRTATIETOJA KOSKEVAT SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN PERUSTEELLA KUUKAUSITTAIN TOIMITET- TAVAT LISÄTIEDOT TAULUKKO A : Lainojen arvopaperistaminen muiden kuin rahalaitosten sektorille erityisyhteisön kautta Muiden rahalaitosten arvopaperistetut lainat Kuukausittaiset bruttovirrat Lainanottajasektori Kotimaa rahaliittoon t t Ulkomaat Rahalaitokset Valtio sektorit julkisyhteisöt Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt sektorit VASTAAVAA 2. Lainat S1 Muiden rahalaitosten arvopaperistetut lainat Kannat (jotka eivät näy rahalaitoksen taseessa) Lainanottajasektori Kotimaa rahaliittoon t t Ulkomaat Rahalaitokset Valtio sektorit julkisyhteisöt Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt sektorit VASTAAVAA 2. Lainat S2 Muiden rahalaitosten arvopaperistetut lainat Kuukausittaiset nettovirrat (ilmoitetaan siinä tapauksessa, että bruttovirrat eivät ole saatavilla) Lainanottajasektori Kotimaa rahaliittoon t t Ulkomaat Rahalaitokset Valtio sektorit julkisyhteisöt Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt sektorit VASTAAVAA 2. Lainat S3

285 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/285 TAULUKKO B : Arvopaperistaminen, velkojen haltuunotto ja lainojen siirrot muulle kuin rahalaitossektorille ilman erityisyhteisöjä Muiden rahalaitosten arvopaperistetut/siirretyt lainat Kuukausittaiset bruttovirrat Lainanottajasektori Kotimaa rahaliittoon t t Ulkomaat Rahalaitokset Valtio sektorit julkisyhteisöt Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt sektorit VASTAAVAA 2. Lainat S4 Muiden rahalaitosten arvopaperistetut/siirretyt lainat Kannat (jotka eivät näy rahalaitoksen taseessa) Lainanottajasektori Kotimaa rahaliittoon t t Ulkomaat Rahalaitokset Valtio sektorit julkisyhteisöt Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt sektorit VASTAAVAA 2. Lainat S5 Muiden rahalaitosten arvopaperistetut/siirretyt lainat (ilmoitetaan siinä tapauksessa, että bruttovirrat eivät ole saatavilla) Lainanottajasektori Kotimaa rahaliittoon t t Ulkomaat Rahalaitokset Valtio sektorit julkisyhteisöt Rahalaitokset Valtio julkisyhteisöt sektorit VASTAAVAA 2. Lainat S6 Tiedot on kerättävä siten, että otetaan huomioon liitteen X lisäyksissä 2 ja 3 annetut arvopaperistamisen, lainojen siirron ja velan haltuunoton määritelmät.

286 L 241/286 FI Euroopan unionin virallinen lehti ESIMERKKI ARVOPAPERISTAMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ 1) Aluksi yksinkertainen esimerkki. Oletetaan, että arvopaperistetut lainat kehittyvät tietyn kuukauden aikana seuraavalla tavalla (samat tiedot kuin seuraavan sivun taulukon viimeisellä rivillä). Kuukausi t-1 RAHALAITOS (kk:n lopun tilanne) RAHOITUSYHTIÖ ERITYISYHTEISÖ (kk:n lopun tilanne) 110 lainaa 18 lainaa Kuukausi t RAHALAITOS (kk:n lopun tilanne) RAHOITUSYHTIÖ ERITYISYHTEISÖ (kk:n lopun tilanne) 115 lainaa 15 lainaa Kuukautta t koskevat lisätiedot RAHALAITOS (luokituksen muutos) RAHOITUSYHTIÖ ERITYISYHTEISÖ (arvopaperistetut uudet lainat bruttomääräisinä) RAHOITUSYHTIÖ ERITYISYHTEISÖ (arvopaperistettujen lainojen takaisinmaksu) 0 lainaa + 10 lainaa 13 lainaa Tältä kuukaudelta (t) ilmoitettavat tiedot, mikäli ne ovat saatavilla. Tässä esimerkissä arvopaperistaminen tapahtuu erityisyhteisön kautta. Bruttomääräiset arvopaperistamiset S1 = 10 Arvopaperistettujen lainojen kanta S2 = 15 Nettomääräiset arvopaperistamiset S3 = 3 (18-15)

287 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/287 2) Toiseksi taulukosta ilmenee kaksi vaihtoehtoista tapaa, jolla tietoja voidaan käyttää aikasarjoina. Tasetta koskeva raportointi Lisätiedot Tietojen käyttö vaihtoehto 1 Tietojen käyttö vaihtoehto 2 Rahalaitosten lainat muille sektoreille Arvopaperistamiset Rahalaitosten virrat korjattuna arvopaperistamisen vaikutuksella Rahalaitosten kannat ja virrat yhdistettyinä arvopaperistamisiin Kanta Virta Brutto (SF1) Lainojen lyhennykset Netto (SF3) Kanta (SF2) Kanta Virta Jos bruttovirtatiedot saatavilla Virta Jos nettovirtatiedot saatavilla Kanta Virta = =1 8=2+3 9 = 2 + (5 (vain positiiviset arvot) 10=1+6 11=

288 L 241/288 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE XIII TILASTOTIETOJEN SÄHKÖISTÄ VAIHTOA KOSKEVAT RAPORTOINTISTANDARDIT EKP:n TASE-ERÄTILASTOT SARJAPERHEEN TUNNISTE: ECB_BSI1 Rahalaitosten tasetilastot konsolidoidun taseen laatimista varten 1. Sarjaperhe ECB_BSI1 (tase-erät) ja vastaavat koodiluettelot Tase-erien sarjaperhe liittyy euroalueen yhdenmukaistettuihin tasetilastoihin, jotka rahalaitossektori raportoi Euroopan keskuspankille (EKP). Kansalliset keskuspankit vastaavat yksittäisten rahalaitosten (kansallisia keskuspankkeja lukuun ottamatta) tase-eriä koskevien tietojen keruusta ja aggregaattien laskemisesta kansallisella tasolla. Kansalliset keskuspankit ja EKP laskevat myös omat tase-eriä koskevat tilastonsa. Kansalliset keskuspankit raportoivat kansallisten keskuspankkien/ekp:n ja muiden rahalaitosten tase-erätilastot erikseen bruttoutettuna EKP:lle, joka puolestaan laskee ensiksi maakohtaiset rahalaitossektorin yhteenlasketut taseet ja sen jälkeen euroalueen rahalaitossektorin konsolidoidun taseen ( 1 ) sekä euroalueen merkitykselliset raha-aggregaatit ( 2 ). EKP laskee euroalueen raha-aggregaatit ja niiden vastaerät rahalaitossektorin taseen konsolidoitujen kuukausittaisten tietojen perusteella. Tärkeimpiä tase-eriä koskevat tiedot raportoidaan tarkemmin eriteltyinä neljännesvuosittain ja näin saatavia täydentäviä tietoja hyödynnetään rahatalouden analyysin laadinnassa. Tase-erien koodiston muuttujat ja ominaisuudet määritellään yksityiskohtaisesti jäljempänä. Tase-erätilastoja varten on yksilöity 11 muuttujaa, joiden katsotaan olevan olennaisia aikasarjan määrittämiseksi ( 3 ): TAULUKKO 1 Tase-erien sarjaperhe (ECB_BSI1): Aikasarjan muuttujat Avainkohta: Käsitteen lyhenne Käsitteen nimi Arvon muoto Koodiluettelon tunniste Koodiluettelon nimi MUUTTUJAT 1 FREQ Toistuvuus AN1 CL_FREQ Toistuvuus-koodiluettelo (BIS, EKP) 2 REF_AREA Viitealue AN2 CL_AREA_EE Alue-koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) 3 ADJUSTMENT osindikaattori AN1 CL_ADJUSTMENT osindikaattori-koodiluettelo (BIS, EKP) 4 BS_REP_SECTOR Taseen viitesektorin erittely AN1 CL_BS_REP_SECTOR Taseen viitesektorin erittely -koodiluettelo (EKP) 5 BS_ITEM Tase-erä AN3 CL_BS_ITEM Tase-erien koodiluettelo (EKP) ( 1 ) Myös Euroopan keskuspankin omat tase-erätilastot sisällytetään konsolidointimenettelyyn. ( 2 ) Myös EKP:n laskentaosasto raportoi EKP:n tilastoinnin pääosastolle oman taseensa näiden ohjeiden mukaisesti. ( 3 ) Aikasarjojen nimet (avaimet) saadaan ketjuttamalla muuttujien konkreettiset arvot.

289 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/289 Avainkohta: Käsitteen lyhenne Käsitteen nimi Arvon muoto Koodiluettelon tunniste Koodiluettelon nimi 6 MATURITY_ORIG Alkuperäinen maturiteetti AN1 CL_MATURITY_ORIG Alkuperäinen maturiteettikoodiluettelo (EKP) 7 DATA_TYPE Tiedon tyyppi AN1 CL_DATA_TYPE Raha- ja pankkitilastojen tietotyyppi, virta- ja positiotyypit (EKP, BIS) 8 COUNT_AREA Vastapuolen alue AN2 CL_AREA_EE Alue-koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) 9 BS_COUNT_SECTOR Tase-erän vastapuolen sektori AN4 CL_BS_COUNT_SECTOR Tase-erän vastapuolen sektori-koodiluettelo (EKP, BIS) 10 CURRENCY_TRANS Transaktiovaluutta AN3 CL_CURRENCY Valuutta-koodiluettelo (EKP, BIS, Eurostatin maksutasetilasto) 11 SERIES_DENOM Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma AN1 CL_SERIES_DENOM Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma-koodiluettelo (EKP) Nämä muuttujat ovat tilastollisia käsitteitä, joiden arvot saadaan koodiluetteloista. Joissakin harvoissa tapauksissa on mahdollista, että koodiluettelon koodattujen arvojen kuvaus ei täysin vastaa rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa asetuksessa EKP/2001/13 ( 4 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 5 ), esitettyä sanamuotoa. Näin tapahtuu, kun koodiluettelo tai sen arvojen alajoukko on kansainvälisesti hyväksytty vakiintunut luettelo (esimerkiksi vastapuolen kotimaan ilmoittaminen). Samaa sarjaperhettä hyödyntäen voidaan esittää myös tarvittavat täydentävät tiedot euroalueen raha-aggregaattien laskemiseksi. Näitä ovat valtion saamiset ja talletusvelat (talletusvelkojen läheiset vastineet), jotka on esitetty liitteessä VII. 2. tujat Tase-erien sarjaperheen muuttujat kuvataan jäljempänä samassa järjestyksessä kuin ne ilmenevät sarja-avaimesta. Lisäksi annetaan tietoja kunkin muuttujan pituudesta (eli arvon muodosta ilmoittamalla merkkien määrä) ja vastaavasta koodiluettelosta (annetaan isoin kirjaimin, esimerkiksi CL_****). Esimerkiksi taulukon 1 mukaisesti muuttuja REF_AREA (viitealue) saa arvonsa koodiluettelosta CL_AREA_EE tuja nro 1: Toistuvuus (FREQ; pituus: yksi merkki) Tällä muuttujalla kuvataan raportoidun sarjan toistuvuutta. Käytettävä koodiluettelo on CL_FREQ. Tase-erien sarjaperheessä käytetään tästä koodiluettelosta saatujen arvojen alajoukkoa eli koodia M kuukausikohtaisista tiedoista ja arvoa Q neljännesvuosikohtaisista tiedoista tuja nro 2: Viitealue (REF_AREA; pituus: kaksi merkkiä) Tämä muuttuja vastaa tiedonantajalaitosten (rahalaitosten) kotimaata. Tähän käsitteeseen liittyvä koodiluettelo on CL_AREA_EE, johon sisältyy ISO-standardin mukainen maaluettelo ja joitakin 2.8 kohdassa kuvattuja täydentäviä arvoja (muuttuja nro 8: Vastapuolen alue). Tase-erien sarjaperheessä viitealueen määrittämiseen käytetään ainoastaan arvojen alajoukkoa. ( 4 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 5 ) EYVL L 330, , s. 29.

290 L 241/290 FI Euroopan unionin virallinen lehti tuja nro 3: osindikaattori (ADJUSTMENT; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja kertoo, onko sarjaan sovellettu kausitasoitusta ja/tai työpäivätasoitusta. Vastaava koodiluettelo on CL_ADJUSTMENT. Tällä hetkellä tase-erien sarjaperheessä käytettävät arvot ovat N kausitasoittamattomille ja työpäivätasoittamattomille sarjoille sekä Y työpäivä- ja kausitasoitetuille sarjoille tuja nro 4: Taseen viitesektorin erittely (BS_REP_SECTOR; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja osoittaa tiedonantajasektorin, ja siihen liittyy koodiluettelo CL_BS_REP_SECTOR. Tässä koodiluettelossa luokitellaan kansallisiin keskuspankkeihin/ekp:hen ( N )( 6 ) ja muihin rahalaitoksiin (luottolaitokset, rahamarkkinarahastot ja muut laitokset) ( A ) ottaen huomioon erilliset taseet, jotka EKP konsolidoi. Koska tarvitaan tietoja valtion talletusveloista ja saamisista, valtion osalta käytetään koodia G. Koodiluetteloon on lisätty muitakin arvoja siinä tarkoituksessa, että EKP laskee euroalueen raha-aggregaattisarjat ja toimittaa ne edelleen. EKP käyttää euroalueen tasolla erityisesti arvoa M ( 7 ) rahalaitossektorin (kansalliset keskuspankit + EKP + muut ) osalta määritellessään rahalaitosten yhteenlasketun taseen aikasarjoja ja joitakin raha-aggregaattisarjoja, kun sitä vastoin valtiota ja rahalaitoksia koskevaa arvoa V käytetään sellaisista raha-aggregaattisarjoista, jotka sisältävät myös valtion talletusvelat ja saamiset tuja nro 5: Tase-erä (BS_ITEM; pituus: kolme merkkiä) Tämä muuttuja vastaa rahalaitosten taseen tase-erää sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa EKP/2001/13, ja se saa arvonsa koodiluettelosta CL_BS_ITEM. Kyseessä on tase-erien sarjaperheen tärkein muuttuja. Saamisten ja velkojen arvot merkitään etumerkillä A tai L, ja myös tässä tapauksessa arvoja järjestettäessä ja koodattaessa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan erien välistä hierarkiaa. Yksinomaan kansallisia keskuspankkeja (ja Euroopan keskuspankkia) koskevat kolme täydentävää tase-erää merkitään kirjaimella C, joka sijoitetaan vastaavaapuolella etumerkin A jälkeen ja vastattavaa-puolella etumerkin L jälkeen tuja nro 6: Alkuperäinen maturiteetti (MATURITY_ORIG; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja kuvaa rahalaitoksen taseen tase-erän alkuperäistä maturiteettia, ja siihen liittyvä koodiluettelo on CL_BS_MATURITY_ORIG tuja nro 7: Tiedon tyyppi (DATA_TYPE; pituus: yksi merkki) Tätä muuttujaa kuvaa koodiluettelo CL_DATA_TYPE, ja se ilmaisee, minkä tyyppisiä tietoja raportoidaan: bruttokannat ( L ), luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ( 5 ), valuuttakurssimuutokset ( 6 )( 8 )ja muut muutokset (muut arvostusmuutokset ja lainojen luottotappiot/arvonalennukset) ( 7 ). Muitakin arvoja on määritelty, jotta kantatiedoista ja asianmukaisista korjauksista voidaan johtaa virtatietoja ja laskea vuotuisten kasvuvauhtien johtamiseen käytetty nimelliskantojen indeksi. EKP käyttää näitä ylimääräisiä arvoja euroalueen aggregaatteja toimittaessaan tuja nro 8: Vastapuolen alue (COUNT_AREA; pituus: kaksi merkkiä) Tämä muuttuja vastaa rahalaitosten tase-erän vastapuolen kotimaata. Tähän käsitteeseen liittyy koodiluettelo CL_AREA_EE, johon sisältyy ISO-standardin mukainen maakoodi ja yksinomaan euroaluetta varten käytettäviä täydentäviä arvoja (esimerkiksi U6 Kotimaa käytetään silloin, kun vastapuolen alue on sama maa kuin raportoivan rahalaitoksen). Tase-erätilastoissa käytetään arvojen alajoukkoa eli 15:tä Euroopan unionin (EU) n koodia ja lisäksi muutamia muita aluekoodeja. ( 6 ) Tammikuun 2003 tietojen ilmoittamisesta lähtien EKP:n tasesarjojen raportoinnissa käytetään arvoa N, kuten kansallisten keskuspankkienkin taseita raportoitaessa. ( 7 ) Tase-erätilastojen raportoimisessa ja toimittamisessa käytettävän tase-erien sarjaperheen tämänhetkisessä versiossa käytetään arvoa U kuvaamaan rahalaitossektoria ml. EKP ja arvoa M kuvaamaan rahalaitossektoria pl. EKP. Tammikuun 2003 tietojen raportoinnista alkaen arvo U (jota aikaisemmin käytettiin kuvaamaan rahalaitossektoria ml. EKP) poistetaan ja arvo M (jota aikaisemmin käytettiin kuvaamaan rahalaitossektoria pl. EKP) määritellään uudelleen tarkoittamaan rahalaitossektoria (ml. EKP). ( 8 ) Valuuttakurssimuutoksiin liittyvien sarjojen ilmoittaminen koskee ainoastaan EKP:tä.

291 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ tuja nro 9: Taseen vastapuolen sektori (BS_COUNT_SECTOR; pituus: neljä merkkiä) Tämä muuttuja vastaa tase-erän vastinsektorin erittelyä, ja siihen liittyy koodiluettelo CL_BS_COUNT_SECT. Tämä koodiluettelo vastaa täysin tase-erien sektoriluokitusvaatimusta, joka asetettiin ensin rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetulla asetuksella EKP/1998/16 ( 9 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2000/8 ( 10 ) ja sittemmin asetuksella EKP/2001/13. Arvot järjestetään ja koodataan sektoreiden hierarkian mukaisesti, jotta arvoja olisi helppo käyttää ja jotta tietoja voitaisiin hallita niiden avulla vaivattomasti. Kun asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan taulukon 2 ja taulukon 4 jakoa pankit / muut kuin pankit sovelletaan rahaliittoon osallistumattomissa issa oleviin vastapuoliin, se vastaa kyseisessä asetuksessa määriteltyä erittelyä / muut kuin. Taulukon 3 jakoa / muut kuin käytetään sen sijaan luokiteltaessa rahaliitoon osallistumattomissa issa olevia vastapuolia tuja nro 10: Transaktiovaluutta (CURRENCY_TRANS; pituus: kolme merkkiä) Tämä muuttuja vastaa sitä valuuttaa, jonka määräisiä rahalaitosten tase-erät ovat, ja siihen liittyy koodiluettelo CL_CURRENCY. Rahalaitosten tase-erien määrittelyssä käytetään arvojen alajoukkoa tuja nro 11: Sarjojen rahayksikkö (SERIES_DENOM; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja määrittelee, ilmaistaanko raportoitu sarja kansallisessa valuutassa vai yhtenäisvaluutassa (euroissa). Sillä on kaksi arvoa ( N kansallista valuuttaa ja E euroa varten), ja sitä vastaa koodiluettelo CL_SERIES_DENOM. Tämä muuttuja on erittäin tärkeä, kun samasta transaktiosta talous- ja rahaliiton eri vaiheissa raportoitujen tietojen sarjat halutaan erottaa toisistaan. Esimerkiksi niiden EU-maiden osalta, jotka eivät ole talous- ja rahaliiton jäseniä, tiedot esitetään kansallisessa valuutassa. Siitä hetkestä lähtien, kun ne liittyvät talous- ja rahaliittoon, samat tase-eräsarjat esitetään yhtenäisvaluutassa ja ilmoitetaan euroina. 3. Ominaisuudet Avaimen määrittelevien yhdentoista muuttujan lisäksi on määritelty joukko ominaisuuksia ( 11 ). Ominaisuudet liittyvät vaihdettujen tietojen eri tasoihin ( 12 ). Taulukossa 2 esitetään luettelo tase-erätilastojen sarjaperhettä varten määritellyistä koodatuista ja koodaamattomista ominaisuuksista sekä niiden taso, arvon muoto ja koodiluettelot, joista koodattujen ominaisuuksien arvot otetaan. Kaikkiin näihin ominaisuuksiin liittyy myös joitakin teknisiä ominaisuuksia, jotka on lueteltu taulukossa 3. TAULUKKO 2 Sarjaperhettä ECB_BSI1 varten määritellyt koodatut ja koodaamattomat ominaisuudet Taso Tilastollinen käsite Arvon muoto Koodiluettelo Rinnakkaistason (sibling) ominaisuudet (vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen) Rinnakkaistaso TITLE Otsake AN..70 koodaamaton Rinnakkaistaso UNIT Yksikkö AN..12 CL_UNIT Yksikkö-koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) Rinnakkaistaso UNIT_MULT Yksikön kerroin AN..2 CL_UNIT_MULT Yksikön kerroin-koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) ( 9 ) EYVL L 356, , s. 7. ( 10 ) EYVL L 229, , s. 34. ( 11 ) Ominaisuudet ovat tilastollisia käsitteitä, jotka antavat käyttäjille täydentäviä koodattuja (kuten yksikkö) ja koodaamattomia (kuten laskentamenetelmä) tietoja vaihdetuista tiedoista. Pakollisia ovat ne ominaisuudet, joiden arvot kaikki osapuolet tietävät. Erityistapauksissa ilmoitettavia ovat ne ominaisuudet, joille annetaan arvoja ainoastaan, jos tiedonantajalaitos tietää ne (kuten kotimaan sarjoja koskevat indikaattorit) tai jos ne ovat merkityksellisiä (kuten katkokset), ja ominaisuuden arvo voidaan jättää tyhjäksi. Ominaisuuden arvot ilmoitetaan ainoastaan, kun ne vahvistetaan ensi kertaa tai kun niitä muutetaan. Ainoastaan havainnon laatu (observation status) ilmoitetaan jokaisen tiedonsiirron yhteydessä jokaisesta havainnosta. ( 12 ) Ominaisuutta AGG_EQUN ei käytetä sarjaperheen ECB_BSI1 yhteydessä, ja se poistetaan sarjaperheen rakenteen määritelmästä seuraavan päivityksen yhteydessä.

292 L 241/292 FI Euroopan unionin virallinen lehti Taso Tilastollinen käsite Arvon muoto Koodiluettelo Rinnakkaistaso DECIMALS Desimaalit AN1 CL_DECIMALS Desimaali-koodiluettelo (BIS, EKP) Rinnakkaistaso TITLE_COMPL Otsakkeen täydenne AN..350 koodaamaton Rinnakkaistaso NAT_TITLE Omakielinen otsake AN..350 koodaamaton Rinnakkaistaso AGG_EQUN Aggregointimenetelmä AN..350 koodaamaton Rinnakkaistaso AGG_EQUNCOMPI- LATION Tiedon kokoaminen AN..350 koodaamaton AIKASARJATASON OMINAISUUDET (vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen) Aikasarja COLLECTION Tiedonkeruun indikaattori AN1 CL_COLLECTION Tiedonkeruun indikaattorikoodiluettelo (BIS, EKP) Aikasarja AVAILABILITY Saatavuus AN1 CL_AVAILABILITY Laitoksien saatavuus-koodiluettelo (BIS, EKP) Aikasarja DOM_SER_IDS Kotimaan sarjojen indikaattorit AN..70 koodaamaton Aikasarja UNIT_INDEX_BASE Indeksin viitepohja AN..35 koodaamaton Aikasarja BREAKS Katkokset AN..350 koodaamaton HAVAINTOTASON OMINAISUUDET (vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen) Havainto OBS_STATUS Havainnon laatu AN1 CL_OBS_STATUS Havainnon laatu-koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) Havainto OBS_CONF Havainnon luottamuksellisuus AN1 CL_OBS_CONF Havainnon luottamuksellisuus-koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) Havainto OBS_PRE_BREAK Katkosta edeltävä havainnon arvo koodaamaton OBS_COM Havaintoa koskeva huomautus AN..15 AN..350 Havainto koodaamaton TAULUKKO 3 Sarjaperheen ECB_BSI1 yhteiset ominaisuudet: Euroalueen kansallisten keskuspankkien raportointi EKP:lle Pakollisuus Ensimmäisen lukuarvon antaa ( 1 ) Kansallisten keskuspankkien muutettavissa TITLE_COMPL M EKP Ei UNIT M EKP Ei UNIT_MULT M EKP Ei DECIMALS M EKP Ei TITLE C EKP Ei NAT_TITLE C Kansallinen keskuspankki Kyllä COMPILATION C Kansallinen keskuspankki Kyllä (*)

293 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/293 Pakollisuus Ensimmäisen lukuarvon antaa ( 1 ) Kansallisten keskuspankkien muutettavissa AGG_EQUN Poistetaan COLLECTION M EKP Ei AVAILABILITY M EKP/Kansallinen keskuspankki Kyllä DOM_SER_IDS ( 2 ) C Kansallinen keskuspankki Kyllä UNIT_INDEX_BASE C EKP Ei BREAKS C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_STATUS M Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_CONF C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_PRE_BREAK C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_COM C Kansallinen keskuspankki Kyllä M: Pakollinen, C: Erityistap. ilmoitettava (*) oksista on ilmoitettava EKP:n tilastojärjestelmät-osastolle sekä EKP:n asianomaiselle toimialalle faxilla tai sähköpostitse. ( 1 ) EKP:llä tarkoitetaan tässä EKP:n tilastoinnin pääosastoa. ( 2 ) EKP suosittelee, että kansalliset keskuspankit ilmoittavat nämä arvot avoimemman viestinnän varmistamiseksi. Tämän liitteen 3.1, 3.2 ja 3.3 kohdassa on kuvaus kustakin ominaisuudesta ja vastaava koodiluettelo (isoin kirjaimin, esimerkiksi CL_****) aina kun se on sovellettavissa Rinnakkaistason (sibling) ominaisuudet Pakolliset tiedot TITLE_COMPL (koodaamaton): Otsakkeen täydenteen laatii, tallentaa ja ilmoittaa EKP (englanninkielinen, pituus enintään merkkiä). Mikäli kansallinen keskuspankki haluaa muuttaa sitä, muutos voidaan tehdä EKP:n kuulemisen jälkeen. oksen toteuttaa kuitenkin EKP. UNIT (koodiluettelo CL_UNIT): Tämä ominaisuus ilmoittaa raportoitujen tietojen mittayksikön. Euroalueen t ilmoittavat tiedot euroina ja EKP asettaa tämän ominaisuuden arvoksi euro (UNIT = EUR ). Rahaliittoon osallistumattomien iden osalta tämän ominaisuuden arvo on sama kuin vastaava kansallinen rahayksikkö (esim. Tanskan osalta UNIT = DKK, Ruotsin osalta SEK ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta GBP ). UNIT_MULT (koodiluettelo: CL_UNIT_MULT): Tämä ominaisuus antaa tietoa siitä, onko sarjat ilmaistu miljoonina (UNIT_MULT = 6), miljardeina (UNIT_MULT = 9) jne. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat tiedot miljoonina ja EKP asettaa arvoksi 6 (UNIT_MULT = 6). DECIMALS (koodiluettelo: CL_DECIMALS): Ominaisuus kertoo havaintojen arvoille annettavien desimaalien määrän. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat tiedot ilman desimaaleja, kuten asetuksessa EKP/2001/13 säädetään (eli DECIMALS = 0 ). EKP antaa tälle ominaisuudelle asianmukaiset arvot. Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot TITLE (koodaamaton): Aikasarjan otsakkeessa voidaan esittää vain enintään 70 merkkiä. Koska tila on rajallinen, pakollisena ominaisuutena on sen sijaan ominaisuus otsakkeen täydenne. Ominaisuutta otsake voidaan tulevaisuudessa käyttää lyhyissä otsakkeissa, ja silloin sen tallentaa ja ilmoittaa EKP. NAT_TITLE (koodaamaton): Kansalliset keskuspankit voivat käyttää ominaisuutta omakielinen otsake esittääkseen täsmällisen kuvauksen ja muita täydentäviä tietoja omalla kielellään (enintään 350 merkkiä). Kansalliset keskuspankit voivat milloin tahansa vahvistaa ominaisuuden tai muuttaa sitä. Vaikka suur- ja pienaakkosten käyttö ei aiheutakaan ongelmia, kansallisia keskuspankkeja pyydetään käyttämään ainoastaan latinalaisia kirjoitusmerkkejä.

294 L 241/294 FI Euroopan unionin virallinen lehti AGG_EQU (poistetaan): Tämä ominaisuus otettiin alun perin sarjaperheen ECB_BSI1 osalta käytettyjen ominaisuuksien joukkoon, mutta se poistetaan nyt kyseisestä luettelosta. COMPILATION (koodaamaton): Tällä ominaisuudella käytettyjä tiedon kokoamismenetelmiä voidaan selittää sanallisesti etenkin, jos ne poikkeavat EKP:n säännöistä ja vaatimuksista (enintään merkkiä) Aikasarjatason ominaisuudet Pakolliset tiedot COLLECTION (koodiluettelo: CL_COLLECTION): Tämä ominaisuus kertoo, milloin havaintoja kerätään (esim. jakson alussa, puolivälissä vai lopussa), tai ilmoittaa, ovatko tiedot tietyn jakson keskiarvoja tai jakson lopun arvoja. EKP asettaa tiedonkeruun ominaisuudeksi tase-erätilastojen yhteydessä E, jakson päättyessä (COLLECTION = E ) kantoja koskevien aikasarjojen ja S, summa koko jaksolta (COLLECTION = E ) korjauksia ja virtatietoja koskevien aikasarjojen osalta. AVAILABILITY (koodiluettelo: CL_AVAILABILITY): Tämä ominaisuus kuvaa laitoksia, joiden saataville tiedot voidaan antaa. Mikäli yksittäisiä havaintoja varten tarvitaan erityiskohtelua, voidaan käyttää havaintojen luottamuksellisuutta koskevaa ominaisuutta (ks. jäljempänä). Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot DOM_SER_IDS (koodaamaton): Tämän ominaisuuden avulla voidaan viitata kansallisissa tietokannoissa käytettyyn koodiin vastaavien sarjojen yksilöimiseksi (tässä yhteydessä voidaan määritellä myös kansallisia viitekoodeja sisältäviä kaavoja). Raportoiva keskuspankki voi vahvistaa tämän ominaisuuden tai muuttaa sitä milloin tahansa (enintään 70 merkkiä). UNIT_INDEX_BASE: (koodaamaton): Tämä ominaisuus ilmoittaa indeksien viitepohjan ja pohja-arvon. Arvoa käytetään ainoastaan EKP:n johtamien ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ilmoittamien nimelliskantaindeksin aikasarjoissa. EKP vahvisti tätä tarkoitusta varten arvoksi alun perin Index Dec98=100, ja se muutettiin muotoon Index Dec01=100 EKP:n ilmoittaessa lokakuun 2002 tietoja. BREAKS (koodaamaton): Tämä ominaisuus kuvaa merkittävimpiä tiedonkeruussa, raportoinnin kattavuudessa ja sarjojen kokoamisessa ajan myötä tapahtuneita katkoksia ja muutoksia. Katkoksista raportoitaessa on ilmoitettava, miltä osin uusia ja vanhoja tietoja voidaan pitää vertailukelpoisina (enintään 350 merkkiä) Havaintotason ominaisuudet ( 13 ) Pakolliset tiedot OBS_STATUS (koodiluettelo: CL_OBS_STATUS): Kansalliset keskuspankit raportoivat kuhunkin ilmoitettuun havaintoon liittyvän havainnon laadun. Tämä ominaisuus on pakollinen, ja se on ilmoitettava kunkin tiedonsiirron yhteydessä kustakin yksittäisestä havainnosta. Mikäli kansalliset keskuspankit muuttavat tämän ominaisuuden arvoa, sekä havainnon arvo (vaikka se pysyisikin muuttumattomana) että uusi havainnon laadun arvo ilmoitetaan uudelleen. Alla olevassa luettelossa esitetään näiden ominaisuuksien odotusarvot (sovitun hierarkian mukaisesti) tase-erätilastoja varten: A = normaaliarvo (oletusarvo, mikäli tiedot eivät puutu), M = puuttuva arvo, tietoja ei ole olemassa (mikäli tiedot eivät ole sovellettavissa) ( 14 ) L = puuttuva arvo, tiedot ovat olemassa, mutta niitä ei kerätä ( 15 ), E = arvio ( 16 ), P = alustava arvo (tätä arvoa voidaan käyttää jokaisen tiedonsiirron yhteydessä viimeisimmän havainnon osalta, mikäli sitä pidetään alustavana). ( 13 ) Mikäli kansallinen keskuspankki haluaa muuttaa ominaisuutta, asianomaiset havainnot on toimitettava samaan aikaan uudelleen. Mikäli tuolloin muutetaan jotain havaintoa koskevia ominaisuuksia, oletusarvot korvaavat olemassa olevat arvot, ellei kansallinen keskuspankki ilmoita asianomaista ominaisuuden arvoa. ( 14 ) Havainnon laatu M lähetetään aina yhdessä havainnon arvon -- kanssa. Ks. lisätiedot 4 kohdasta. ( 15 ) Havainnon laatu L lähetetään aina yhdessä havainnon arvon -- kanssa. Ks. lisätiedot 4 kohdasta. ( 16 ) Havainnon laatu E olisi valittava kaikkien sellaisten havaintojen tai tietojaksojen yhteydessä, jotka ovat estimoinnin tulosta ja joita ei voida pitääa normaaliarvoina.

295 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/295 Normaalitilanteessa numeroarvot pitäisi ilmoittaa havainnon laadun arvolla A (normaaliarvo). Muussa tapauksessa annetaan muu arvo kuin A edellä olevan luettelon mukaisesti ( 17 ). Mikäli havaintoon liittyy kaksi ominaisuutta, niistä tärkein ilmoitetaan. Mikäli esimerkiksi havainto on sekä arvio että alustava arvo, ensisijainen ominaisuus on arvio, ja käytetään koodia E. Aikaisemmissa tase-erätilastojen raportointiohjeissa, jotka sisältyivät tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä 30 päivänä heinäkuuta 2002 annettujen suuntaviivojen EKP/2002/5 ( 18 ) liitteeseen XII, katkosarvoa tarkoittavaa arvoa B käytettiin myös mahdollisena havainnon arvona. Koska katkosarvon olemassaolon tase-erien aikasarjassa osoittaa myös se, että vastaavassa luokituksen muutosta koskevaan korjaukseen liittyvässä aikasarjassa ilmoitetaan muu arvo kuin nolla, havaintoa ei ole tarpeen merkitä arvolla B. Tästä syystä katkosarvoa tarkoittava arvo B poistetaan tammikuun 2003 tietojen helmikuussa 2003 tapahtuvan toimituksen yhteydessä havainnon laatua koskevien arvojen luettelosta, jota käytetään tase-eräsarjojen toimittamiseen. Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot OBS_CONF (koodiluettelo: CL_OBS_CONF): Mikäli kansallinen keskuspankki haluaa ilmoittaa erikseen tietyn yhden tai useamman havainnon luottamuksellisuudesta, se voi käyttää havaintojen luottamuksellisuutta koskevaa ominaisuutta. Mikäli tälle ominaisuudelle asetetaan arvo, tietojen lähettäjä voi muuttaa sitä tiedonsiirron yhteydessä. Mikäli ominaisuudelle ei vahvisteta arvoa, oletetaan, että luottamuksellisuudesta johtuvia rajoituksia ei ole (OBS_CONF = F, vapaa). OBS_PRE_BREAK: Tämä ominaisuus sisältää katkosta edeltävän havainnon arvon, joka on havainnon tavoin numeerinen kenttä. Se ilmoitetaan, kun sarjassa tapahtuu katkos. Tätä ominaisuutta ei tarvitse ilmoittaa taseerien sarjaperheen yhteydessä, koska tämä tieto on saatavissa jo luokituksen muutokseen liittyvästä sarjasta. Se on lisätty ominaisuusluetteloon, koska se kuuluu kaikille sarjaperheille yhteisten ominaisuuksien alaryhmään. OBS_COM (koodaamaton): Tämän ominaisuuden avulla voidaan esittää sanallisia havaintotason huomautuksia (esim. kuvataan tiettyä havaintoa koskevien tietojen puuttumisen vuoksi tehty arvio, selitetään mahdollisen poikkeavan havainnon syy tai esitetään raportoidun aikasarjan muutosten yksityiskohdat). Tiedonantajana oleva kansallinen keskuspankki voi vahvistaa tiedot tai tarkistaa niitä milloin tahansa (enintään 350 merkkiä). 4. Puuttuvat ja alustavat arvot Puuttuvia arvoja ( ) ilmoitetaan, kun numeerista arvoa ei voida raportoida (esimerkiksi pyhäpäivän, viikonlopun, tietojen puuttumisen tai sen takia, ettei tietoja ole kerätty). Lisäksi voidaan erottaa toisistaan tapaukset, joissa tiedot puuttuvat sen vuoksi, että kyseistä ilmiötä koskevia tilastotietoja ei ole kerätty, ja tapaukset, joissa tietojen puuttuminen johtuu siitä, että kyseistä ilmiötä ei ole olemassa. Kun aikasarjan tietoja ei paikallisen käytännön vuoksi kerätä tiettyinä päivinä tai niitä ei kerätä aikasarjan aikana lainkaan (kyseinen ilmiö on olemassa, mutta siitä ei laadita tilastoja), kultakin jaksolta raportoidaan puuttuva arvo ( ), johon liitetään havainnon laatu L. Jos aikasarjaa (tai sen osaa) ei voida soveltaa paikallisen markkinakäytännön tai lainsäädännön/talouden rajoitteiden vuoksi (kyseistä ilmiötä ei ole), raportoidaan puuttuva arvo ( ), johon liitetään havainnon laatu M. Puuttuvaa havaintoa ei milloinkaan raportoida arvolla nolla, koska nolla on normaali numeerinen arvo (eli nollamääräisten transaktioiden arvoksi raportoidaan nolla). Mikäli kansalliset keskuspankit eivät kykene ilmoittamaan täsmällistä syytä arvon puuttumiselle tai käyttämään koodiluettelossa CL_OBS_STATUS esitettyjä arvoja täydessä laajuudessaan (jolloin ne eivät kykene päättämään, olisiko tämän ominaisuuden arvoksi valittava L vai M ), tulisi käyttää arvoa M ( 19 ). ( 17 ) Mikäli (yhden ominaisuuden tai havainnon arvon) korjausta toimitettaessa havainnon laatua ei ilmoiteta yhdessä havainnon arvon kanssa, oletetaan, että arvo A pätee muihin kuin puuttuviin tietoihin ja arvo M puuttuviin tietoihin. ( 18 ) EYVL L 220, , s. 67. ( 19 ) Mikäli kansallinen keskuspankki ei teknisistä syistä kykene käyttämään koodin arvoa L, sen on esitettävä EKP:lle luettelo asianomaisista aikasarjoista kirjallisessa muodossa.

296 L 241/296 FI Euroopan unionin virallinen lehti Jokaisen tiedonsiirron yhteydessä voidaan raportoida alustavia arvoja, mutta ainoastaan viimeisen saatavilla olevan havainnon osalta (havainnon laatu = P ). Näille havainnoille annetaan myöhemmin lopulliset arvot (havainnon laatu = A ). Tuolloin alustavat havainnot korvataan uusilla tarkistetuilla arvoilla eikä tarkistuskirjausta tallenneta EKP:n tietokantaan. 5. Tilastointivaatimukset Asetuksen EKP/2001/13 mukaan kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle kuukausittain tilastotiedot muiden rahalaitosten ja kansallisen keskuspankin sektoreiden taseesta erikseen rahalaitossektorin konsolidoidun taseen säännöllistä laatimista varten. Nämä vaatimukset kattavat kuukauden lopun kantatiedot ja kuukausittaiset virtojen korjaustiedot. Lisätietoja muiden rahalaitosten ja keskuspankin taseen tietyistä eristä ilmoitetaan neljännesvuosittain kantatietoina. Lisäksi näissä suuntaviivoissa esitetään muutamia muita tietovaatimuksia euroalueen raha-aggregaattien säännöllistä laatimista varten. EKP ylläpitää taulukkoja, jotka sisältävät luettelot asetuksessa EKP/2001/13 säädettyjen vaatimusten ja näiden suuntaviivojen mukaisesti toimitettavista tase-erien aikasarjoista, ja toimittaa ne kansallisille keskuspankeille. Kansalliset keskuspankit toimittavat seuraavat aikasarjat EKP:lle Kantatiedot a) Taulukko 1 Muita rahalaitoksia ja kansallisia keskuspankkeja/ekp:tä koskevat kuukausittain toimitettavat sarjat Kuten asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukossa 1 kuvataan, EKP:lle ilmoitetaan rahalaitossektorin taseesta kuukausitasolla sarjat kansallisten keskuspankkien/ekp:n ja muiden rahalaitosten tasetietojen osalta erikseen. b) Taulukot 2, 3 ja 4 Muita rahalaitoksia ja kansallisia keskuspankkeja/ekp:tä koskevat neljännesvuosittain toimitettavat sarjat Asetuksen EKP/2001/13 taulukoissa 2, 3 ja 4 esitetään aikasarjat, jotka on säännöllisesti ilmoitettava EKP:lle neljännesvuosittain ja joissa eritellään yksityiskohtaisemmin tietyt muiden rahalaitosten ja kansallisen keskuspankin/ekp:n sektoreiden kuukausitaseen erät. Taulukko 2 koskee talletusten, lainojen, muiden arvopaperien kuin osakkeiden sekä osakkeiden ja osuuksien sellaista sektorikohtaista erittelyä, jota ei ole ilmoitettu taulukossa 1. Taulukossa 3 esitetään EU:n iden maiden mukainen erittely kaikista talletuksista, lainoista, muista arvopapereista kuin osakkeista, rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksista sekä osakkeista ja osuuksista. Taulukossa 4 eritellään vielä valuutoittain kaikki talletukset, liikkeeseen lasketut velkapaperit, lainat ja muut arvopaperit kuin osakkeet muiden EU:n iden ja joidenkin EU:n ulkopuolella olevien maiden valuuttojen osalta. c) Valtion talletusvelkojen (läheiset vastineet) ja hallussa olevat käteinen raha ja arvopaperit kuukausittain toimitettavat sarjat Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle kuukausittain myös muita tilastotietoja rahamääräisistä veloista ja valtion hallussa olevista käteisestä rahasta ja arvopapereista liitteessä VII kuvatulla tavalla euroalueen rahaaggregaattien johtamista varten. Mikäli ilmiötä ei ole olemassa tai se on merkityksetön, raportointia ei edellytetä. Siinä tapauksessa kansallisten keskuspankkien olisi ilmoitettava asiasta etukäteen EKP:lle ja lähetettävä ennen ensimmäistä tiedonsiirtoa luettelo sovellettavista ja säännöllisesti ilmoitettavista aikasarjoista. d) Lisätietoerät muut ja kansalliset keskuspankit/ekp Liitteissä VIII ja IX on yksilöity muiden rahalaitosten ja kansallisten keskuspankkien/ekp:n sektorien osalta tietyt kuukausittain toimitettavat aikasarjat, jotka ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin seurata rahalaitosten tärkeimpien tase-eräsarjojen tiettyjen muiden erittelyjen kehitystä. Nämä sarjat toimitetaan EKP:lle lisätietoerinä, ja ne luokitellaan kahteen ryhmään merkityksellisyytensä mjukaan: erittäin tärkeisiin lisätietoeriin ja vähemmän tärkeisiin lisätietoeriin. Mikäli ilmiötä ei ole olemassa tai tietoja ei ole saatavilla, raportointia ei edellytetä. Siinä tapauksessa kansallisten keskuspankkien olisi ilmoitettava asiasta etukäteen EKP:lle ja lähetettävä ennen ensimmäistä tiedonsiirtoa luettelo sovellettavista ja säännöllisesti ilmoitettavista aikasarjoista.

297 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/297 e) Lisätietoerät painoarvoja koskevien tietojen johtamiseksi rahalaitoskorkoja varten muita rahalaitoksia koskevat kuukausittain toimitettavat sarjat Rahalaitoskorkoja ( 20 ) koskevien tilastojen säännöllistä tuottamista varten tarvitaan painoarvoja koskevia tietoja, jotta voitaisiin aggregoida kansalliset rahalaitoskorot euroalueen rahalaitoskorkoja koskeviksi tilastoiksi. Tässä tarkoituksessa liitteessä IX on vahvistettu asianmukaiset lisätietoerät niitä kansallisia keskuspankkeja varten, jotka saattavat kyetä toimittamaan vaaditut erittelyt. Viiteajanjaksosta tammikuu 2003 alkaen nämä (kantoja koskevat) aikasarjat ilmoitetaan samaan aikaan kuin vastaavat asetuksen EKP/2001/13 taulukkoon 1 sisältyvät aggregoidut sarjat oksia koskevat tiedot Kuten asetuksessa EKP/2001/13 todetaan, virtatilastojen laskemiseksi tarvitaan muitakin tilastotietoja ja kansalliset keskuspankit ilmoittavat kuukausittain EKP:lle erityisesti tiedot lainojen luottotappioista/arvonalennuksista ja arvopapereiden arvostusmuutoksista. Näissä suuntaviivoissa vahvistetaan lisäksi muitakin tietovaatimuksia, joita sovelletaan luokituksen muutoksia koskeviin aikasarjoihin, joita kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle kuukausittain ja neljännesvuosittain, ja arvostusmuutoksia koskeviin aikasarjoihin, joita ne ilmoittavat neljännesvuosittain. a) Muita rahalaitoksia ja kansallisia keskuspankkeja/ekp:tä koskevat kuukausittain toimitettavat aikasarjat Kuten asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan osan 2 taulukossa 1A kuvataan, EKP:lle toimitetaan kuukausittain rahalaitossektorin taseeseen tehtäviä arvostusmuutoksia koskevat sarjat erikseen kansallisten keskuspankkien/ekp:n ja muiden rahalaitosten tasetietojen osalta. Erityisesti taulukossa 1A maininnalla minimi merkityt sarjat ilmoitetaan myös EKP:lle kuukausittain valvontaa varten vastaavien erittelysarjojen tavanomaisen raportoinnin lisäksi. Lisäksi raportoidaan myös tietyt kuukausittaiset luokituksen muutoksia koskevat sarjat kaikkien asetuksen EKP/ 2001/13 taulukkoon 1 sisältyvien aikasarjojen osalta liitteen X mukaisesti. EKP laskee kansallisten keskuspankkien toimittamien kantatietojen perusteella valuuttakurssimuutoksen ja rahoitustransaktioiden virtatietosarjat rahalaitosten tase-erää varten ( 21 ). b) Muita rahalaitoksia ja kansallisia keskuspankkeja/ekp:tä koskevat neljännesvuosittain toimitettavat sarjat Näissä suuntaviivoissa vahvistettujen vaatimusten perusteella ja niiden muutosten mukaisesti, jotka asetuksella EKP/2001/13 tehtiin neljännesvuosittain toimitettaviin kantatietoihin, on yksilöity tietyt neljännesvuosittain toimitettavat muutossarjat. Tästä syystä edellytetään muutostietojen toimittamista asetuksen taulukkoon 2 sisältyviä neljännesvuosittain toimitettavia sarjoja varten liitteessä X kuvatulla tavalla. c) Valtion talletusvelat ja hallussa olevat käteinen raha ja arvopaperit kuukausittain toimitettavat sarjat Virtatilastojen laatimista varten toimitetaan muutostiedot myös valtion rahamääräisistä veloista ja hallussa olevista käteisestä rahasta ja arvopapereista rahalaitosten tasetilastoja varten vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, kuten liitteessä X todetaan. Vaikka on epätodennäköistä, että muista kuin transaktioista johtuvia muutoksia tapahtuu, muutostiedot olisi aina raportoitava, kun vastaavat kantoja koskevat sarjat ovat sovellettavissa ja sisältyvät EKP:lle säännöllisesti siirrettäviin tietoihin. d) Lisätietoerät muita rahalaitoksia ja kansallisia keskuspankkeja/ekp:ta koskevat kuukausittain toimitettavat sarjat Kansalliset keskuspankit/ekp toimittavat EKP:lle tietyt kuukausittaiset lisätietoeriä koskevat muutossarjat niiden muiden rahalaitosten ja kansallisen keskuspankin/ekp:n kantasarjojen osalta, jotka on määritetty erittäin tärkeiksi lisätietoeriksi. Ne on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä X. ostiedot pitäisi aina ilmoittaa, kun vastaavat kantatiedot ovat sovellettavissa ja/tai saatavilla ja kun ne sisältyvät tietoihin, joita EKP:lle toimitetaan säännöllisesti. ( 20 ) Korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus-- ja lainakorkoja, 20 päivänä joulukuuta 2002 annettu asetus EKP/2001/18 (EYVL L 10, , s. 24). ( 21 ) EKP:n taseen osalta valuuttakurssimuutosta koskevat sarjat toimittaa EKP:n laskentaosasto liitteen X mukaisesti.

298 L 241/298 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tietojen toimittaminen Kaikki tilastotiedot sisältävät ne tietomäärät, jotka on yksilöity asetuksen EKP/2001/13 asianomaisissa taulukoissa tai näissä suuntaviivoissa, riippumatta siitä, onko kyseinen ilmiö todellisuudessa olemassa, lisätietoja koskevia aikasarjoja lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli aikasarja ei ole sovellettavissa, se ilmoitetaan siitä huolimatta (kaikissa tiedonsiirroissa), ja arvot ilmoittavat tiedon puuttumisen ( - ), kuten kohdassa 4 on kuvattu. Esimerkiksi muiden rahalaitosten osalta liikkeessä olevaa rahaa raportoitaessa on käytettävä tilanteen mukaan numerisia arvoja tai arvoa -. Ainoa poikkeus on tilanne, jossa koko sektoria ei ole olemassa, jolloin tietoja ei tarvitse toimittaa lainkaan tämän sektorin osalta (eli valtiota koskevat aikasarjat) Määräajat Ensimmäinen asetuksen EKP/2001/13 mukainen raportointi alkaa tammikuuta 2003 koskevista kuukausikohtaisista tiedoista. Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle kuukausittaiset muiden rahalaitosten ja kansallisten keskuspankkien/ EKP:n sektorien taseen kantatiedot ja muutostiedot erikseen yksilöityinä sen kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 15. pankkipäivään (työajan päättyessä) mennessä, jota toimitettavat tiedot koskevat. Kansalliset keskuspankit toimittavat vuosineljännestä koskevat tilastot EKP:lle sen kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 28. pankkipäivään (työajan päättyessä) mennessä, johon tiedot liittyvät. a) Siirtymäsäännökset Asetuksen EKP/2001/13 liitteessä V asetuksen soveltamisesta vahvistettujen siirtymäsäännösten mukaan uusien kuukausikohtaisia kantatietoja ja muutostietoja (lainojen luottotappiot/arvonalennukset ja arvopapereiden arvostusmuutokset) koskevien tilastointivaatimusten mukaiset tiedot voidaan ilmoittaa EKP:lle siten, että määräaikaa pidennetään yhdellä kuukaudella sen kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 15. pankkipäivästä, jota toimitettavat tiedot koskevat. Näitä siirtymäsäännöksiä sovelletaan 12 kuukauden siirtymäkauden ajan. On huomattava, että tätä säännöstä ei sovelleta vastaavaa-puolen erään rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet. Siirtymäkauden ajan kansallisten keskuspankkien on lähetettävä (arvioihin tai alustaviin lukuihin perustuvat) tiedot niistä kuukausikohtaisista arvostusmuutoksia koskevista aikasarjoista, joita aiemmin koskivat suuntaviivat EKP/2002/5 ja jotka tästä syystä raportoitiin kuukausittain saman määräajan mukaisesti kuin kantatiedot, samassa määräajassa kuin vastaavat kantoja koskevat aikasarjat. Sarjat oikaistaan tämän jälkeen todellisilla tiedoilla seuraavan kuukauden tietojen toimittamisen yhteydessä siirtymäsäännösten mukaisesti. Tammikuun 2004 tietojen toimittamisesta eli helmikuussa 2004 tapahtuvasta tiedonsiirrosta lähtien asetuksella EKP/2001/13 käyttöön otettujen uusien kuukausikohtaisia kantatietoja ja muutostietoja koskevien tilastointivaatimusten mukaiset tiedot ilmoitetaan EKP:lle sen kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 15. pankkipäivänä (työajan päättyessä), jota tiedot koskevat Historiatiedot Asetuksessa EKP/2001/13 ei mainita mitään historiatietojen toimittamisesta niiden uusien kuukausittain ja neljännesvuosittain toimitettavien aikasarjojen osalta, joita koskeva raportointi alkaa tammikuun 2003 tiedoista. Kantoja koskevat sarjat Historiatietojen toimittaminen edellyttää uusien kuukausikohtaisten ja neljännesvuosikohtaisten kantoja koskevien aikasarjojen osalta sitä, että todelliset tiedot tai parhaita arvioita on käytettävissä. oksia koskevat sarjat Suuntaviivojen EKP/2002/5 liitteen V mukaisesti ja asetuksen EKP/1996/16 perusteella kuukausikohtaisten muutoksia koskevien sarjojen historiatietoja piti toimittaa heinäkuulta 1998 lähtien, parhaita arvioita lokakuulta 1997 lähtien ja saatavilla olevia taustatietoja 1980-luvun alusta lähtien kantatietojen raportoinnin johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Neljännesvuosikohtaisten muutossarjojen osalta suuntaviivoissa EKP/ 2002/5 myönnetään, että vaikka luokituksen muutoksia koskeneet historiatiedot voitiin helposti toimittaa saman suunnitelman mukaisesti kuin kuukausikohtaisia muutoksia koskevat sarjat, historiatietojen toimittaminen lainojen luottotappioista/arvonalennuksista ja arvostusmuutoksista on vaikeaa, joten ne ilmoitettiin vain, mikäli ne olivat saatavilla. Historiatietojen toimittaminen uusien kuukausittain toimitettavien muutoksia koskevien sarjojen osalta, jotka aiemmin ilmoitettiin neljännesvuosittain, noudattaa tätä linjaa. Tästä syystä historiatietoja toimitetaan ihannetapauksessa syyskuulta 1997 lähtien. Taulukko 4 osoittaa tilanteen asetuksen ja näiden suuntaviivojen mukaisten uusien kuukausikohtaisten ja neljännesvuosikohtaisten vaatimusten osalta, ja samalla siinä ilmoitetaan aikajänne historiatietojen toimittamiselle, mikäli tietoja oli saatavilla. Yksityiskohtaiset tiedot virtatilastojen laskemisesta ja uusien kuukausittain ja neljännesvuosittain toimitettavien muutostietojen johtamisesta esitetään liitteessä X.

299 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/299 TAULUKKO 4 Uudet kuukausittain ja neljännesvuosittain toimitettavat sarjat: tammikuuta 2003 edeltävien tietojen toimittaminen Sarjat Kantatiedot oksia koskevat tiedot Uudet kuukausittain toimitettavat sarjat Taulukko 1 Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Valtio Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Lisätietoerät Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Kuukausittain toimitettavat sarjat, jotka on aiemmin raportoitu neljännesvuositttain Taulukko 1 Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa loka97 lähtien, ja kansallisen keskuspankin sarjojen osalta ainakin vuodesta 1999 lähtien. Uudet neljännesvuosittain toimitettavat sarjat Taulukko 2 Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa loka97 lähtien, ja kansallisen keskuspankin sarjojen osalta ainakin vuodesta 1999 lähtien. Taulukko 3 Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien. Taulukko 4 Todelliset tiedot tai parhaat arviot ihannetapauksessa syys97 lähtien Erityiset tietojen raportointia koskevat kysymykset a) Määr itelmän muutos Kuten asetuksessa EKP/2001/13 todetaan, erillinen taseluokka rahamarkkinapaperit poistetaan ja sulautetaan rahalaitostaseen vastattavaa-puolen erään liikkeeseen lasketut velkapaperit. Tähän luokkaan luokiteltavat instrumentit kirjataan erään liikkeeseen lasketut velkapaperit ja eritellään niiden alkuperäisen maturiteetin mukaisesti. Vastaava erittely on tehty myös rahalaitostaseen vastaavaa-puolella. Tästä uudesta erittelystä seuraa, että koodiluettelon CL_BS_ITEM tase-eräluokkien liikkeeseen lasketut velkapaperit ja muut arvopaperit kuin osakkeet arvojen kuvausta on muutettu siten, että se sisältä myös erän rahamarkkinapaperit. Koodiluettelon CL_BS_ITEM kahden arvon L40 ja A30 määritelmän muutos tapahtuu helmikuussa 2003, koska näiden kahden erän raportointi yhdessä alkaa vasta tammikuuta 2003 koskevista tiedoista. Yksityiskohtaisemmat ohjeet uuden tase-erän liikkeeseen lasketut velkapaperit ja rahamarkkinapaperit ja muut arvopaperit kuin osakkeet sekä rahamarkkinapaperit raportoinnista annetaan taulukossa 5. Ensimmäinen sarake ilmaisee asianomaisen tase-erän koodin arvon, toisessa sarekkeessa kuvataan tase-erää. Kolmas ja neljäs sarake ilmaisevat arvojen voimassaoloajan ja kuvauksen. Esimerkiksi arvon A30 määritelmä muut arvopaperit kuin osakkeet on voimassa tammikuuhun 2003 saakka (joulukuun 2002 tietojen osalta), kun siitä lähtien, kun tammikuuta 2003 koskevat tiedot toimitetaan helmikuussa 2003, asianmukainen määritelmä on sitä vastoin muut arvopaperit kuin osakkeet (ml. rahamarkkinapaperit). Viimeisestä sarakkeesta ilmenevät vielä erityiset raportointiohjeet kunkin esitetyn sarjan osalta.

300 L 241/300 FI Euroopan unionin virallinen lehti TAULUKKO 5 Tase-erät määritelmän muutos: käyttöönotto Koodin arvo Määritelmä Voimassaolo Saakka Alkaen Raportointi A30 arvopaperit kuin osakkeet Joulu02 tiedot Tätä erää ei ilmoiteta erikseen. Historiatietoja ei raportoida erikseen tammikuuta 2003 koskevista tiedoista alkaen. (*) arvopaperit kuin osakkeet (ml. rahamarkkinapaperit) Tammi03 tiedoista alkaen Erät ilmoitetaan yhdessä. Historiatiedot on korjattava helmi03 tietojen toimittamisen yhteydessä, jotta ne olisivat yhdenmukaisia uuden nykyhetken tietojen raportoinnin kanssa. A40 Joulu02 tiedot Ei raportointia helmikuusta 2003 lähtien. Tämän erän raportointi lopetetaan. Myös historiatiedot lopetetaan eikä niitä korjata. A41 Rahamarkkinapaperit Joulu02 tiedot Ei raportointia helmikuusta 2003 lähtien. Tämän erän raportointi lopetetaan. Myös historiatiedot lopetetaan eikä niitä korjata. A42 Rahamarkkinapaperit ja rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Ei muutoksia Asetuksen EKP/2001/13 mukaan tase-erä siirretään lisätietoeristä taulukkoon 1. Määritelmässä tai koodin arvossa ei tapahdu muutoksia. L40 Liikkeeseen lasketut velkapaperit Joulu02 tiedot Tätä erää ei ilmoiteta erikseen. Historiatietoja ei raportoida erikseen tammikuuta 2003 koskevista tiedoista alkaen. (*) Liikkeeseen lasketut velkapaperit (ml. liikkeeseen lasketut rahamarkkinapaperit) Tammi03 tiedoista alkaen Erät ilmoitetaan yhdessä. Historiatiedot on oikaistava helmi03 tietojen toimittamisen yhteydessä, jotta ne olisivat yhdenmukaisia uuden nykyhetken tietojen raportoinnin kanssa. L50 Liikkeeseen lasketut rahamarkkinapaperit Joulu02 tiedot Ei raportointia helmikuusta 2003 lähtien. Tämän erän raportointi lopetetaan. Myös historiatiedot lopetetaan eikä niitä korjata. (*) Raha- ja pankkitilastot osasto tallentaa asetuksen EKP/1998/16 mukaisesti joulu02 saakka raportoitavat aikasarjat väliaikaisesti sisäiseen tietokantaan. b) Neljännesvuosittaisesta raportoinnista kuukausittaiseen raportointiin Yksi asetuksella EKP/2001/13 tehtävistä muutoksista koskee sitä, että tietyt tase-eräsarjat, jotka raportoitiin aikaisemmin neljännesvuosittain asetuksen EKP/1998/16 mukaisesti, raportoidaan nyt kuukausittain. Taulukossa 6 annetaan lisäohjeita niiden aikasarjojen osalta, joita koskevan raportoinnin ajoitus on muuttunut.

301 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/301 Historiatiedot ja tammikuuta 2003 edeltävät korjaukset olisi aina toimitettava kuukausikohtaisina sarjoina. Neljännesvuosikohtaisiin sarjoihin tehtävät korjaukset olisi lähetettävä kuukausikohtaisia sarja-avaimia käyttäen kuukausikohtaisina tietoina sen neljänneksen viimeisen kuukauden yhteydessä, jota ne koskevat. Tammikuuta 2003 edeltävät historiatiedot ilmoitetaan vapaaehtoisesti, mikäli ne ovat saatavilla ja merkitään, mikäli se on tarpeen, ominaisuuksilla havainnon laatu ja havaintoa koskeva huomautus ( 22 ). Historiatiedot, jotka on estimoitu tiedonantajalaitosten otoksen perusteella tai instrumenttien ja/tai vastapuolten otoksen perusteella, voidaan ilmoittaa estimaatteina ja merkitä asianmukaisesti. Siinä tapauksessa ensimmäisen tiedonsiirron yhteydessä olisi esitettävä myös kuvaus estimointimenetelmistä. Jos sitä vastoin kuukausikohtaiset historiasarjat voidaan johtaa ainoastaan aikasarjatekniikoita käyttämällä, raha- ja pankkitilastot -osasto johtaa ne suoraan, eikä kansallisten keskuspankkien tarvitse raportoida niitä. TAULUKKO 6 Tase-erät ajoituksen muutos: käyttöönotto kantatietojen osalta Uudet kuukausittain toimitettavat sarjat Ajoitus Saakka Voimassaolo Alkaen Raportointi (*) Raportoitu aiemmin neljännesvuosittain Q Joulu02 tiedot Korjaukset: raportoidaan käyttäen kuukausikohtaisia sarjaavaimia sen vuosineljänneksen viimeisen kuukauden yhteydessä, jota tiedot koskevat. (*) M Tammi03 tiedoista alkaen Historiatiedot: kuukausikohtaiset tiedot raportoidaan, mikäli ne ovat käytettävissä. Lisäerittelyt aiemmin neljännesvuosittain raportoituihin sarjoihin ei Joulu02 tiedot M Tammi03 tiedoista alkaen Historiatiedot: kuukausikohtaiset tiedot raportoidaan, mikäli ne ovat käytettävissä. Uudet tilastointivaatimukset ei Joulu02 tiedot M Tammi03 tiedoista alkaen Historiatiedot: kuukausikohtaiset tiedot raportoidaan, mikäli ne ovat käytettävissä. (*) Huom. Korjaukset: korjaukset tammikuuta 2003 edeltäviin tietoihin, jotka raportoitiin aiemmin neljännesvuosittain. Historiatiedot: kuukausikohtaiset tiedot tammikuuta 2003 edeltävältä ajalta, jonka osalta asetuksessa EKP/2001/13 ei aseteta erityisvaatimuksia Validointisäännöt Tilastointia koskevien EKP:n vähimmäisvaatimusten, sellaisina kuin ne on esitetty asetuksen EKP/2001/13 liitteessä IV, mukaisesti tarkastuksia suoritetaan kahdella pääalalla. ( 22 ) Arvot, jotka on estimoitu, olisi lähetettävä havainnon laadun (OBS_STATUS) ominaisuudella E ja havaintoa koskevalla huomautuksella (OBS_COM), jossa kuvataan estimointimenetelmän yksityiskohtia.

302 L 241/302 FI Euroopan unionin virallinen lehti Ensimmäinen koskee lineaarisia suhteita, joita kunkin tiedonsiirron yhteydessä toimitettujen tietojen matemaattisten tulosten on noudatettava. Näin ollen kaikki tase-erien väliset lineaariset rajoitteet on täytettävä (taseiden tulee täsmätä, välisummien ja loppusummien tulee täsmätä, eivätkä niiden arvo saa ylittää koko sarjan arvoa). Jos kansallisten keskuspankkien toimittamat tiedot eivät toteuta vaadittua yhtälöä, niiden on tarkistettava ja korjattava tietojaan. EKP pitää yllä ja jakaa kansallisille keskuspankeille taulukoita, joihin lineaarisissa tarkistuksissa käytettävät yhtälöt sisältyvät. Toinen koskee laaduntarkistuksia, joista saadut tulokset saattavat edellyttää kansallisten keskuspankkien tutkimuksia. Erityisesti kunkin tase-erän absoluuttiset erot ja prosenttiosuuden muutokset ( 23 ) eri ajankohtien arvojen välillä saattavat tuoda esiin poikkeavia arvoja tai katkoksia, kun EKP valvoo niitä säännöllisesti. Myös nollaarvojen, negatiivisten arvojen ja puuttuvien arvojen ilmoittamista valvotaan säännöllisesti. Kansallisilta keskuspankeilta saatetaan vaatia kirjallista selvitystä laaduntarkistuksissa saaduista tuloksista. EKP toteuttaa edellä mainitut tarkastukset osana tavanomaisia tietojen vastaanottomenettelyjä. 7. Tietojen korjaaminen Kansallisten keskuspankkien saattaa olla tarpeen korjata edellisessä kuussa välitettyjä tietoja (tavanomaiset korjaukset). Niiden lisäksi saattaa ilmetä myös esimerkiksi virheistä, luokituksen muutoksista, raportointimenettelyjen parantumisesta jne. johtuvia korjauksia, jotka koskevat aikaisempaan viitekuukauteen liittyviä tietoja (poikkeukselliset korjaukset) ( 24 ). Raha- ja pankkitilastojen laatimisoppaassa (Money and Banking Statistics Compilation Guide)( 25 ) vahvistetaan korjauksia tehtäessä noudatettava periaatteet. Erityisesti: a) Kansallisilla keskuspankeilla ei ole velvollisuutta korjata järjestelmällisesti tietoja, jotka koskevat edellistä kuukautta edeltävää aikaa. Jos korjauksia tehdään, ne määritellään poikkeuksellisiksi korjauksiksi, ja EKP edellyttää niistä lisätietoja. b) Sellaiset merkittävät korjaukset, jotka eivät johdu estimoinnista tai vähäisistä rutiinitarkistuksista, selitetään EKP:lle yleensä lisätiedoissa. c) Kansalliset keskuspankit ottavat korjattuja tietoja toimittaessaan huomioon säännöllistä raportointia koskevat vahvistetut toimitusajat, jotta päällekkäisyys tietojen säännöllisen tuotantokauden aikana vältetään. Poikkeuksellisia korjauksia pitäisi toimittaa ainoastaan säännöllisen tiedonsiirron ulkopuolella. d) Poikkeukselliset korjaukset otetaan yleensä huomioon ainoastaan siinä tapauksessa, että siitä esitetään tyydyttävät selvitykset. Edellä mainitun lisäksi poikkeukselliset korjaukset kuukausittaisiin tietoihin suositellaan toimitettaviksi samaan aikaan neljännesvuosittaisten tilastojen kanssa, jotta voidaan varmistaa asianmukainen tasapaino rahatalouden tilastojen laadun ja vakauden välillä sekä lisätä kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten tietojen keskinäistä johdonmukaisuutta. On otettava huomioon, että kun poikkeukselliset ja tavalliset korjaukset sekä päivitykset raportoidaan samassa tiedostossa, kaikki tiedot käsitellään samanaikaisesti. Jos poikkeuksellisia korjauksia raportoidaan (erikseen ja) tuotantokauden aikana päivitysten ja tavallisten korjausten toimittamisen jälkeen, EKP saattaa päättää lykätä näiden tietojen käsittelyä ja tallentamista, kunnes tuotantokausi on päättynyt. Vaikka EKP:llä on tekniset valmiudet käsitellä (poikkeuksellisia/tavallisia korjauksia ja/tai päivityksiä sisältävät) tiedostot välittömästi niiden saavuttua EKP:hen, tuotantokauden aikana saapuvat poikkeukselliset korjaukset saattavat haitata säännöllistä tietojen käsittelyä ja viivyttää euroalueen raha-aggregaattien laskemista. Jos poikkeuksellisilla korjauksilla voidaan lisätä euroalueen tietojen merkityksellisyyttä tai korjata huomattavia virheitä, niitä voidaan ottaa vastaan myös tuotantokauden aikana. 8. Tietojen palauttaminen kansallisille keskuspankeille EKP pitää yllä kansallisille keskuspankeille palautettavia tilastotietojen aikasarjoja kuvaavia taulukoita, jotka jaetaan kansallisille keskuspankeille. ( 23 ) Ei sovelleta nollamääräisiin eriin. Niistä lasketaan erotus. ( 24 ) Määritellään niiden arvojen korjauksiksi, jotka liittyvät kuluvaa viitekuukautta edeltävää kuukautta aiempaan ajanjaksoon. ( 25 ) Euroopan rahainstituutti, Money and Banking Statistics Compilation Guide Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, huhtikuu 1998.

303 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/303 LIITE XIV ESTIMOINTIMENETTELYT Pienten laitosten vapauttaminen 1. Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa asetuksessa EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), säädetään, että euroalueen raha- ja pankkitilastojen varsinainen tiedonantajien joukko koostuu kaikista alueen rahalaitoksista. Asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi seuraavaa: Kansalliset keskuspankit voivat myöntää pienille rahalaitoksille poikkeuksia raportointivaatimuksista, jos konsolidoidussa kuukausitaseessa mukana olevien rahalaitosten osuus on vähintään 95 prosenttia kunkin rahaliittoon n n kaikkien rahalaitosten yhteenlasketusta taseesta. Kansalliset keskuspankit tarkistavat tämän ehdon täyttymisen hyvissä ajoin, jotta ne voivat tarvittaessa myöntää tai kumota poikkeuksia kunkin vuoden alusta alkaen. Näin ollen täysimääräisten raportointivaatimusten piiriin kuuluvien rahalaitosten yhteenlasketun taseen on vastattava ainakin 95:tä prosenttia rahalaitossektorin yhteenlasketusta kokonaistaseesta kussakin ssa. 2. Kun kansalliset keskuspankit päättävät vapauttaa pieniä rahalaitoksia täysimääräisistä raportointivaatimuksista, keskuspankkien tulee kerätä näiltä laitoksilta tiedot taseen loppusummasta ainakin vuosittain, jotta ne voivat seurata, täyttävätkö laitokset, joille vapautus on myönnetty, 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perusteen. Yhteenlaskettu tase määritetään bruttoperusteisesti. Kirjanpitoperiaatteiden eroista johtuvia epäjohdonmukaisuuksia taseen määrittelemisessä Euroopan unionissa ei pidetä tilastollisesti merkitsevinä, ja niiden oletetaan vähenevän vähitellen. Estimointi muiden kuin täysimääräisesti raportoivien rahalaitosten osalta 3. Jotta varmistettaisiin euroalueen rahalaitosten tasetilastojen laatu, kansalliset keskuspankit estimoivat muiden kuin täysimääräisesti raportoivien laitosten tiedot 100 prosentin kattavuuteen laatiessaan Euroopan keskuspankille ilmoitettavia kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia rahalaitosten tasetietoja. Estimointia koskevat vähimmäisvaatimukset 4. Kansallinen keskuspankki käyttää estimointimenettelyä 100 prosentin kattavuuteen sillä edellytyksellä, että menettely täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: Puuttuvien erittelyjen osalta (yksittäiset tase-erät, joita pienet eivät ilmoita) estimaatit johdetaan soveltamalla koko tiedonantajien perusjoukkoon tai pieniä laitoksia tilastollisesti paremmin edustavana pidettävään osajoukkoon perustuvia suhdelukuja. Mikäli erittelyjä saadaan mutta niiden valmistuminen vie pitempään tai niitä saadaan harvemmin, ilmoitetut tilastotiedot 1) toistetaan väliin jäävän jakson tai jaksojen aikana sellaisinaan, jos ne ovat osoittautuneet riittäviksi, tai 2) niihin sovelletaan asianmukaisia tilastollisia menettelyjä, jos kasvusuuntaus tai kausittaiset vaihtelut sitä edellyttävät (eli jos näiden tapahtumien seurauksena muutoin olisi uusien havaintojen lukeminen mukaan aikasarjoihin siten, että aikasarjoihin olisi tehtävä suuria tarkistuksia ylös- tai alaspäin). ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29.

304 L 241/304 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE XV VARANTOPOHJAA KOSKEVAT TILASTOT Tietoja koskevat vaatimukset Yhteenlaskettua varantopohjaa koskevat velkatyypeittäin eritellyt kuukausitilastot lasketaan kuukauden lopun kantatiedoista rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa asetuksessa EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 ), säädettyjen luokkien mukaisesti. Tilastojen tuottamiseksi tarvittavat tiedot saadaan vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvien luottolaitosten kansallisille keskuspankeille toimittamista tiedoista. Tätä tarkoitusta varten kansalliset keskuspankit ilmoittavat Euroopan keskuspankille (EKP) kuukausittain seuraavat luottolaitoksilta kerätyt tiedot, sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) vähimmäisvarantojärjestelmän yhteydessä: Kokonaisvarantopohja Velat, joihin sovelletaan positiivista varantoprosenttia Velat, joihin sovelletaan nollavarantoprosenttia Talletukset (yön yli talletukset sekä enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset ja enintään 2 vuoden irtisanomisehtoiset talletukset) Velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään 2 vuotta Yli 2 vuoden määräaikaistalletukset ja yli 2 vuoden irtisanomisehtoiset talletukset Takaisinostosopimukset (repot) Velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli 2 vuotta (*) Velkoja, joiden vastapuolina ovat EKPJ:n vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvat muut luottolaitokset, EKP ja rahaliittoon osallistuvien iden kansalliset keskuspankit, ei lasketa varantopohjaan. Jollei luottolaitos pysty toimittamaan tietoja liikkeeseen laskemistaan velkapapereista, joiden maturiteetti on enintään 2 vuotta, tai edellä mainittujen laitosten hallussa olevista rahamarkkinapapereista, se voi soveltaa EKP:n määrittämää vakiovähennystä näiden liikkeeseen laskettujen velkapapereiden kantaan. (*) Alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli kahden vuoden velkapapereiden osalta kantaan lasketaan myös vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvien muiden luottolaitosten, EKP:n ja rahaliittoon osallistuvien iden kansallisten keskuspankkien hallussa olevat velkapaperit. Pienten luottolaitosten varantopohjana, jota koskee suppeampi (neljännesvuosittainen) tietojenantovaatimus, käytetään edeltävän vuosineljänneksen lopun tilastotietoja, jotka kansalliset keskuspankit ilmoittavat kolme kertaa kuukausittaisissa raporteissaan EKP:lle. Tilastointivaatimukset koskevat luottolaitosten kansallisille keskuspankeille EKPJ:n vähimmäisvarantovelvoitteen mukaisesti toimittamia tilastotietoja. Erät viittaavat luottolaitosten kansallisille keskuspankeille ilmoittamiin kantoihin, joita on käytetty laskettaessa kunkin laitoksen varantopohjaa. a) Velat, joihin sovelletaan positiivista varantoprosenttia: a.1) talletukset (yön yli talletukset, enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset ja enintään 2 vuoden irtisanomisehtoiset talletukset) ja a.2) velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään kaksi vuotta. Luottolaitosten liikkeeseen laskemista siirtokelpoisista arvopapereista EKP:lle ilmoitetut tilastotiedot a.2) vastaavat luottolaitosten kansallisille keskuspankeille ilmoittamaan varantopohjaan sisältyvää todellista kantaa. Tästä johtuen velkapapereista ilmoitettaviin tilastotietoihin a.2) sisältyvät: luottolaitosten liikkeeseen laskemien enintään 2 vuoden määräaikaisten velkapapereiden kanta, josta on vähennetty EKP:n määrittämä vakiovähennys niiden luottolaitosten osalta, joiden osalta ei ole ilmoitettu hallussa olevia omia arvopapereita, jolloin on sovellettu makrotason suhdelukua tai ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29.

305 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/305 luottolaitosten liikkeeseen laskemien enintään 2 vuoden määräaikaisten velkapapereiden kanta, jota on korjattu luottolaitosten (ja EKPJ:n) hallussa olevien enintään 2 vuoden määräaikaisten velkapapereiden todellisella kannalla niiden luottolaitosten osalta, jotka ovat ilmoittaneet nämä tiedot. b) Velat, joihin sovelletaan nollavarantoprosenttia: b.1) talletukset (yli 2 vuoden määräaikaistalletukset ja yli 2 vuoden irtisanomisehtoiset talletukset), b.2) takaisinostosopimukset eli repot, b.3) velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli kaksi vuotta. Kantaan, joka ilmoitetaan kohdassa velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli kaksi vuotta sisältyvät myös varantovelvoitteen piiriin kuuluvien muiden luottolaitosten, EKP:n ja rahaliittoon osallistuvien iden kansallisten keskuspankkien hallussa olevat velkapaperikannat. c) Vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvien luottolaitosten soveltama kiinteämääräinen vähennys Koodirakenne Varantopohjaa koskevien tilastojen siirtämiseksi EKP:lle on määritetty koodeja, jotka täydentävät liitteessä XIII kuvattuja koodeja. a) Tiedonantajasektori ilmoitetaan käyttämällä koodiluettelon CL_BS_REP_SECTOR koodia R, kun luottolaitos kuuluu vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin ( 3 ). b) Asianomaisen vastapuolen sektori sisältää kaikki muut, jotka eivät ole vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvia luottolaitoksia ( 4 ), kaikki muut kuin (julkisyhteisöt ja muut kotimaiset talousyksiköt) ja ulkomaat. Koodiluettelon CL_BS_COUNT_SECTOR koodia 3000 käytetään kuvaamaan tätä taseen vastapuolen sektoria. c) Vastapuolen aluetta ei tarvitse eritellä maantieteellisesti. Siksi tässä kohdin käytetään koodiluettelon CL_COUNT_AREA koodia A1, maailma. d) Koodiluettelossa CL_BS_ITEM on kolme koodia, jotka on määritetty erityisesti varantopohjatilastoja koskevien taseerien raportointia varten mutta joita ei käytetä tase-erätilastoissa eikä kiinteämääräisessä vähennyksessä. Käytettävät koodit ovat koodi L2A, joka tarkoittaa määräaikaistalletuksia ja irtisanomisehtoisia talletuksia, koodi L2B, joka tarkoittaa yön yli -talletuksia, määräaikaistalletuksia ja irtisanomisehtoisia talletuksia, ja koodi LSA, joka tarkoittaa vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvien luottolaitosten soveltamaa kiinteämääräistä vähennystä. e) Valuuttakohtaista erittelyä ei tarvita, joten tässä käytetään koodiluettelon CL_CURRENCY koodia Z01 (kaikki valuutat yhteensä). f) Tilastotiedot ilmoitetaan euroina, joten käytetään koodiluettelon CL_SERIES_DENOM koodia E. Varantopohjatilastoja varten ilmoitettavat tilastosarjat ilmenevät lisäyksessä olevista taulukoista VV/1 ja VV/2. Tietojen toimittamisen säännöllisyys Varantopohjatilastot sisältävät kuusi luottolaitoksia koskevaa aikasarjaa, jotka liittyvät EKP:lle kuukausittain toimitettaviin kuukauden lopun kantatietoihin. Tiedot on toimitettava elektronisen E9 -verkon välityksellä viimeistään 17. pankkipäivänä sen kuukauden päättymisestä, jota tiedot koskevat. ( 3 ) Tässä käytettävä tiedonantajasektori on pienempi kuin muiden rahalaitosten sektori, koska siinä eivät ole mukana ne muut, jotka eivät kuulu vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin. ( 4 ) Euroalueen vastapuolen sektoriin ei sisällytetä kansallisia keskuspankkeja, EKP:ia eikä vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvia luottolaitoksia.

306 L 241/306 FI Euroopan unionin virallinen lehti Pienet luottolaitokset (jotka on vapautettu täysimääräisestä kuukausittaisesta tietojenantovelvollisuudesta) ilmoittavat suppeammin eritellyt tiedot kansallisille keskuspankeille neljännesvuosittain. Näiden pienten luottolaitosten yhteydessä käytetään yksinkertaistettua varantopohjatilastointia, jossa on kolme (kuukauden pituista) varannon pitoajanjaksoa, ja kansalliset keskuspankit sisällyttävät pienten luottolaitosten tilastotiedot ilmoittamiinsa tietoihin raportointiaikataulunsa mukaisesti ( 5 ). Korjausten ilmoittaminen Tiedonantajalaitokset saavat korjata varantopohjatilastoja ja tietyn pitoajanjakson varantovaatimuksia vain ennen pitoajanjakson alkamiskuukautta seuraavan kuukauden 14. kalenteripäivää ( 6 ). Korjaukset, joita tiedonantajalaitokset tekevät varantopohjaan tai varantovaatimuksiin pitoajanjakson alkamiskuukautta seuraavan kuukauden 14. päivän jälkeen (myöhästyneet korjaukset) eivät saa olla niin suuria, että ne muuttavat varantopohjaa ja varantovaatimuksia koskevia tilastoja. ( 5 ) Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle kuukausittain toimitettavissa tiedoissa pienten luottolaitosten neljännesvuosittaiset varantopohjatiedot myös julkaisukertaa seuraavien kolmen tiedonsiirron yhteydessä. ( 6 ) Tai edeltävänä kansallisen keskuspankin pankkipäivänä, jollei kuukauden 14. kalenteripäivä ole kansallisen keskuspankin pankkipäivä. Kansallisen keskuspankin pankkipäivällä tarkoitetaan mitä tahansa päivää, jona tietty rahaliittoon n n kansallinen keskuspankki on avoinna EKPJ:n rahapoliittisten operaatioiden toteuttamista varten.

307 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/307 Lisäys TAULUKKO VV/1 Kuukausittaisten tase-erätietojen sarja-avain varantopohjaa koskevia tilastoja varten Maailma Tase-erät Rahaliittoon osall. jv:iden muut, jotka eivät kuulu VV:iden ( 1 ) piiriin, rahaliittoon osall. jv:iden muut kuin ja muu maailma Kohdistamattomat VASTATTAVAA 9. Talletukset (kaikki valuutat) 9.1. Yön yli -talletukset 9.2. Määräaikaistalletukset - enintään 2 v 9.3. Irtisanomisehtoiset - enintään 2 v R1 9. Talletukset (kaikki valuutat) 9.2. Määräaikaistalletukset - yli 2 vuoden R Irtisanomisehtoiset - yli 2 v 9.4. Takaisinostosopimukset (repot) R3 11. Liikkeeseen lask. velkapaperit (kaikki valuutat) enintään 2 vuoden yli 2 vuoden (2) ( 2 ) R4 R5 ( 1 ) VV = vähimmäisvarantovelvoitteet. ( 2 ) Yli 2-vuotisiin velkapapereihin kuuluvat myös vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvien muiden luottolaitosten, EKP:n ja rahaliittoon osallistuvien iden kansallisten keskuspankkien hallussa oleven arvopapereiden määrät. TAULUKKO VV/2 Kuukausittaisten tase-erätietojen sarja-avaimet valvontaa varten A. Kotimaa Kohdistamattomat Kiinteämääräinen vähennys R6

308 L 241/308 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE XVI EUROALUEEN LAAJUISTEN MAKROTASON SUHDELUKUJEN LASKEMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT Tietoja koskevat vaatimukset Yksittäisten tiedonantajarahalaitosten kansallisille keskuspankeille toimittamien taseiden perusteella kansalliset keskuspankit voivat saada tietoja vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvien luottolaitosten yhteenlasketusta taseesta (rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annettu asetus EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 ( 2 )). Euroalueen laajuisen makrotason suhdeluvun laskemista varten kansalliset keskuspankit ilmoittavat Euroopan keskuspankille (EKP) kuukausittain seuraavat kuukauden lopun tilastot: luottolaitosten liikkeeseen laskemien alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään kahden vuoden velkapapereiden kantatiedot ja luottolaitosten hallussa olevat, kotimaisten tai muiden euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään kaksi vuotta. Pienten (eli täysimääräisestä kuukausittaisesta tietojenantovelvollisuudesta vapautettujen) luottolaitosten yhteydessä käytetään soveltuvin osin liitteessä XIV kuvattuja estimointimenettelyjä. Koodirakenne Aikasarjojen siirtämisessä EKP:lle käytettävä koodirakenne noudattelee liitteessä XIII määritettyä rakennetta, jota käytetään tase-erätietojen välittämiseen. Kolmen aikasarjan määrittämiseksi käytetään seuraavia koodeja. a) Ilmoitettavien kolmen aikasarjan tiedot antava sektori on vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvat luottolaitokset, joka koodataan koodiluettelon CL_BS_REP_SECTOR arvolla R. b) Liikkeeseen lasketut velkapaperit, joiden maturiteetti on enintään kaksi vuotta ja muut arvopaperit kuin osakkeet, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään kaksi vuotta eritellään maturiteetin mukaan koodiluettelon CL_BS_MATURITY_ORIG koodilla L. c) Jotta tilastot ovat yhdenmukaiset tase-eräraportointia varten vahvistettujen sarja-avaimien kanssa, vastaavaa-puolen erä ilmoitetaan erikseen kotimaisten ja muiden euroalueen vastapuolten alueiden osalta. Tähän voidaan käyttää koodiluettelon CL_COUNT_AREA koodeja U6 ja U5. Vastattavaa-puolen erä ilmoitetaan erittelemättä vastapuolen aluetta, ja koodina käytetään arvoa A1 eli maailma. d) Erittelyä valuutoittain ei vaadita, ja tästä syystä käytetään koodiluettelon CL_CURRENCY koodia Z01 eli kaikki valuutat yhteensä. e) Tiedot ilmoitetaan euroina käyttämällä koodiluettelon CL_SERIES_DENOM koodia E. Lisäyksessä olevassa taulukossa Luottolaitokset / makrotason suhdeluku esitetään ilmoitettavat kolme aikasarjaa. Tietojen toimittamisen säännöllisyys Luottolaitosten kolme aikasarjaa, jotka kuvaavat kuukauden lopun kantatietoja, toimitetaan EKP:lle kuukausittain tilastojaksoa seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä ennen pankkiajan päättymistä. Tilastosarjat on toimitettava, vaikka niissä mainittuja tase-eriä ei sovellettaisikaan kyseisessä ssa, jotta osana konsolidoitua tasetta ilmoitetut erät voidaan käsitellä yhdenmukaisesti ( 3 ). ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) Liitteessä XIII kuvataan, kuinka ilmoitetaan asianmukaisesti ne tase-erät, joita ssa ei sovelleta.

309 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/309 Lisäsys TAULUKKO Luottol/makrotason suhdeluku Kuukausittaisten tase-erätietojen sarja-avaimet. Makrotason suhdeluvun laskemiseen tarvittavat tiedot. A. Kotimaa B. Muu rahaliittoon Tase-erät kuin kuin D. Kohdistamattomat Rahalaitokset Rahalaitokset Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Valtio julkisyhteisöt sektorit C. Ulkomaat VASTATTAVAA Liikkeessä oleva raha Talletukset (kaikki valuutat) Talletukset (euro) Yön yli Määräaikaistalletukset Irtisanomisehtoiset Takaisinostosopimukset Talletukset (ulkomaan valuutat) Yön yli Määräaikaistalletukset Irtisanomisehtoiset Takaisinostosopimukset Rahamarkkinarahastojen rah.osuudet Liikk. lask. velkapaperit (kaikki val.) enintään 2 vuoden Oma pääoma ja varaukset MR1 velat

310 L 241/310 FI Euroopan unionin virallinen lehti A. Kotimaa B. Muu rahaliittoon Tase-erät kuin kuin Rahalaitokset Rahalaitokset Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt sektorit Valtio julkisyhteisöt Valtio julkisyhteisöt SAAMISET Käteinen raha (kaikki valuutat) Lainat arvopaperit kuin osakk. (kaikki val.) enintään 2 vuoden MR2 MR3 Osakkeet ja osuudet Kiinteä omaisuus saamiset sektorit C. Ulkomaat D. Kohdistamattomat

311 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/311 LIITE XVII RAHALAITOSLUETTELO OHJEET PÄIVITYSTEN ILMOITTAMISTA VARTEN Johdanto 1. Näissä ohjeissa annetaan tiedot rahalaitosluettelon kokoamisesta, tehtävistä tarkistuksista ja jakelusta. Rahalaitosluetteloon kootaan laitokset, jotka kuvaavat kansallisia rahalaitossektoreita Euroopan unionin (EU) issa. Rahalaitosluetteloon tehtävät satunnaiset päivitykset 2. Satunnaiset päivitykset ovat pakollisia, ja ne tehdään, mikäli rahalaitossektorilla tapahtuu muutoksia eli jos jokin laitos tulee rahalaitossektorille ( tulija ) tai olemassa oleva rahalaitos poistuu rahalaitossektorilta ( poistuja ). 3. Satunnaiset päivitykset ovat pakollisia myös silloin, kun olemassa olevien rahalaitosten ominaisuudet muuttuvat. 4. Laitos voi tulla rahalaitossektorille jostain seuraavista neljästä syystä: rahalaitos perustetaan sulautuman seurauksena, uusia oikeushenkilöitä perustetaan olemassa olevan rahalaitoksen jakautumisen seurauksena, perustetaan uusi rahalaitos, aikaisemman muun kuin rahalaitoksen asema muuttuu sillä tavoin, että siitä tulee rahalaitos. 5. Laitos voi poistua rahalaitossektorilta jostain seuraavista viidestä syystä: rahalaitos on mukana sulautumassa, toinen laitos ostaa rahalaitoksen, rahalaitos jakautuu erillisiksi oikeushenkilöiksi, rahalaitoksen asema muuttuu sillä tavoin, että siitä tulee muu kuin rahalaitos, rahalaitoksen toiminta lopetetaan. 6. Rahalaitossektorin satunnaisten päivitysten ilmoittaminen on pakollista, jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttävien vastapuolten (jäljempänä MPEC) kanssa ja Euroopan keskuspankin (EKP) verkkosivuilla kuukausittain julkaistavaa rahalaitosluetteloa varten. 7. Kun ilmoitetaan uudesta laitoksesta tai laitosta koskevien tietojen muuttamisesta, kaikkia pakollisia muuttujia koskevat tiedot on täytettävä. 8. Kun ilmoitetaan rahalaitossektorilta poistuvasta laitoksesta (joka ei ole osallisena sulautumassa), vähintään seuraavat tiedot on ilmoitettava: pyynnön tyyppi (eli poista) ja rahalaitoksen tunnistekoodi (eli muuttuja mfi_id ). Rahalaitosten tunnisteiden ottaminen uudelleen käyttöön 9. Kansalliset keskuspankit eivät saa antaa poistettujen rahalaitosten tunnistekoodeja uusille rahalaitoksille. 10. Mikäli tämä ei ole vältettävissä, noudatetaan seuraavaa menettelyä: i) Uudelleen käyttöön otettua tunnistetta koskeva päivitys toimitetaan N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä. Koska tunnisteiden ottaminen uudelleen käyttöön ei läpäise oikeellisuustarkistusta, kansalliselle keskuspankille ilmoitetaan vahvistuksessa, että päivitys on hylätty. Päivitykseen liittyvät tiedot pysyvät kuitenkin erillisessä tiedostossa;

312 L 241/312 FI Euroopan unionin virallinen lehti ii) Samaan aikaan edellä mainitun tiedonsiirron kanssa EKP:lle lähetetään selvitys rahalaitostunnisteen ottamisesta uudelleen käyttöön N13 Cebamail-järjestelmän kautta; otsikkona on ilmoitettava MFI reallocation. Selvityksessä on esitettävä yksityiskohtaisesti uudelleen käyttöön ottamisen syyt ja ilmoitettava toimitetun tiedoston IREFnumero; iii) Mikäli EKP hyväksyy selvityksen, se tekee päivityksen manuaalisesti ja toimittaa kansalliselle keskuspankille vahvistuksen Cebamailin välityksellä; iv) Mikäli selvitystä ei pidetä hyväksyttävänä, päivitystä ei tehdä rahalaitostiedostoon; EKP lähettää kansalliselle keskuspankille Cebamailin välityksellä víestin, jossa se esittää hylkäämisen syyt; v) Mikäli Cebamail ei ole käytettävissä, selvitys on lähetettävä normaaliin sähköpostiosoitteeseen (viestin otsikkona MFI re-allocation ), jota käytetään lähetettäessä rahalaitoksiin liittyviä tiedusteluja EKP:lle: EKP on kansallisten keskuspankkien kanssa sähköpostiyhteydessä edellä (iii) ja (iv) kohdassa kuvattujen menettelyjen osalta. Toimitettavat muuttujat 11. Alla olevassa taulukossa kuvataan muuttujat, joita kerätään rahalaitosluetteloa varten, ja mainitaan, ovatko ne pakollisia vai eivät. Ks. jäljempänä jaksosta Oikeellisuustarkistukset yksityiskohtaisempia tietoja kustakin muuttujasta. Huomaa, että mikäli ei nimenomaisesti ole todettu toisin, käsitteellä sulautumiset tarkoitetaan kotimaisia sulautumisia. Pakollisuus tujan nimi Kuvaus Pakollinen object_request Toimitettavan rahalaitospäivityksen tyyppi. Valitaan yksi neljästä ennalta määritetystä arvosta: mfi_req_new, mfi_req_mod, mfi_req_del tai mfi_req_merger. Pakollinen mfi_id Rahalaitoksen oma tunnistekoodi. Kaksiosainen: host ja id. Pakollinen: kun se on osa tunnistekoodia host Maa, jossa rahalaitos on rekisteröity. Sille annetaan kahden merkin pituinen ISO-maakoodi. Pakollinen: kun se on osa tunnistekoodia id Laitoksen tunnistekoodi (ilman kahden merkin pituista ISO-maakoodia host -etuliitteenä) Pakollinen name Rahalaitoksen rekisteröity nimi täydellisenä Pakollinen: new - ja mod -pyynnöt address Rahalaitoksen täsmällinen sijainti. Neliosainen: address, box, code ja city. Pakollinen: new - ja mod -pyynnöt postal_address Kadun nimi ja rakennuksen numero Pakollinen: new - ja mod -pyynnöt postal_box Postilokeron numero Pakollinen: new - ja mod -pyynnöt postal_code Postinumero Pakollinen: new - ja mod -pyynnöt city Sijaintikaupunki

313 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/313 Pakollisuus tujan nimi Kuvaus Pakollinen: new - ja mod -pyynnöt category Ilmoittaa rahalaitoksen tyypin. Käytetään seuraavia neljää ennalta määritettyä arvoa: keskuspankki, luottolaitos, rahamarkkinarahasto tai muu laitos. Pakollinen: new - ja mod -pyynnöt report Osoittaa, ilmoittaako rahalaitos kuukausittaiset tasetilastot vai ei. Käytetään seuraavia kahta ennalta määritettyä arvoa: true tai false. Ei pakollinen order_r Osoittaa rahalaitosluettelon halutun järjestyksen, jollei englanninkielistä aakkosjärjestystä voida soveltaa Pakollinen ulkomaisille sivukonttoreille head_of_branch Osoittaa, että rahalaitos on ulkomainen sivukonttori. Käytetään seuraavia kolmea arvoa: non_eu_head, eu_non_mfi_head tai eu_mfi_head Pakollinen ulkomaisille sivukonttoreille non_eu_head Pääkonttori ei sijaitse EU:ssa. Kaksiosainen: host ja name. Pakollinen ulkomaisille sivukonttoreille eu_non_mfi_head Osoittaa, että pääkonttori sijaitsee EU:ssa eikä ole rahalaitos. Kaksiosainen: non_mfi_id ja name Pakollinen ulkomaisille sivukonttoreille eu_mfi_head Osoittaa, että pääkonttori sijaitsee EU:ssa ja on rahalaitos. Tämän muuttujan arvona on mfi_id Pakollinen sulautumisille mfi_req_merger Täsmentää, että ollaan lähettämässä tietoa sulautumisesta Pakollinen sulautumisille submerger Kunkin alasulautumisen ( submerger ) osalta ilmoitetaan laitokset, joiden osalta sulautumisen lakiin perustuvat vaikutukset ovat tapahtuneet samana päivänä. Neliosainen: date, comment, involved_mfi ja involved_non_mfi Pakollinen rajat ylittäville sulautumisille involved_mfi Osoittaa, että rahalaitos on osallisena rajat ylittävässä sulautumisessa. Tämän muuttujan arvo on mfi_ref Pakollinen sulautumisille involved_non_mfi Osoittaa, että muu kuin rahalaitos on osallisena sulautumisessa. Tämän muuttujan arvo on non_mfi_obj Pakollinen rajat ylittäville sulautumisille mfi_ref Rajat ylittävään sulautumiseen osallistunutta rahalaitosta koskevat tiedot. Kaksiosainen: mfi_id ja name. Pakollinen sulautumisille non_mfi_obj Sulautumiseen rahalaitoksen kanssa osallistunutta muuta kuin rahalaitosta koskevat tiedot. Kaksiosainen: non_mfi_id ja name. Pakollinen sulautumisille non_mfi_id Sulautumiseen rahalaitoksen kanssa osallistunutta muuta kuin rahalaitosta koskevat tiedot. Kaksiosainen: host ja id. Pituus 5 merkkiä.

314 L 241/314 FI Euroopan unionin virallinen lehti Sulautumispyynnöt 12. Jäljempänä esitetään useita esimerkkejä muuttujista, joita on käytettävä sekä kotimaisia että rajat ylittäviä rahalaitoksen ja toisen rahalaitoksen tai -laitosten/muun kuin rahalaitoksen tai muiden kuin rahalaitosten välisiä sulautumisia ilmoitettaessa. Myös sellaiset tilanteet ilmoitetaan, joissa sulautumisen lakiin perustuvien vaikutusten päivämäärät ovat samat tai eivät ole samat. On huomattava, että jäljempänä kuvattavat tilanteet ovat esimerkkejä eivätkä tyhjentävä luettelo kaikista mahdollisista sulautumisvaihtoehdoista. Lisäksi kunkin tilanteen osalta yksilöity seuraus on vain yksi monista kyseisen tyyppisen sulautumisen mahdollisista tuloksista. 13. XML-raportointivaatimuksia koskevia ohjeita esitetään asiakirjassa Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System (ks. jäljempänä jakso Lisätietoja ). Viitenro Tilanne Tilannetta raportoitaessa käytettävät sulautumismuuttujat 1 Kahden rahalaitoksen välinen kotimainen sulautuminen Tulos: rahalaitos 1:n (MFI-1) ja rahalaitos 2:n (MFI-2) toimiluvat peruutetaan. Sulautumisessa syntyy uusi laitos (MFI-3). Tässä sulautumisessa on yksi päivämäärä, johon lakiin perustuvat seuraukset liittyvät (date-1). Mfi_req_merger Submerger date (date-1) mfi_req_del (MFI-1) mfi_req_del (MFI-2) mfi_req_new (MFI-3) 2 Kolmen rahalaitoksen välinen kotimainen sulautuminen Tulos: MFI-1 ja MFI-2 ovat mukana sulautumisessa päivämääränä date-1 sillä seurauksella, että MFI-2:n toimilupa peruutetaan. MFI-1 sulautuu tämän jälkeen MFI-3:n kanssa päivämääränä date-2. MFI-1 muuttaa nimensä ja MFI-3:n toimilupa peruutetaan. Huom: Päivämääränä date-1 MFI-1 ilmoitetaan muutoksena, vaikka ominaisuudet eivät olisikaan muuttuneet Mfi_req merger Submerger date (date-1) mfi_req_mod (MFI-1) mfi_req_del (MFI-2) submerger date (date-2) mfi_req_mod (MFI-1) mfi_req_del (MFI-3) 3 Kahden laitoksen eli rahalaitoksen ja muun kuin rahalaitoksen kotimainen sulautuminen Tulos: MFI-1 muuttaa nimensä. Tässä sulautumisessa on yksi päivämäärä, johon lakiin perustuvat seuraukset liittyvät (date-1). Huom: Muussa kuin rahalaitoksessa tapahtuvaa muutosta ei ilmoiteta, ainoastaan sen tunnistetiedot. mfi_req_merger submerger date (date-1) mfi_req_mod (MFI-1) involved_non_mfi non_mfi_obj non_mfi_id 4 Kahden rahalaitoksen rajat ylittävä sulautuminen (MFI-1 maassa X ja MFI-2 maassa Y), tuloksena maassa X sijaitseva rahalaitos Tulos: Sekä MFI-1:n että MFI-2:n toimiluvat peruutetaan. Sulautumisessa syntyy uusi laitos (MFI-3) maahan X. Lakiin perustuviin seurauksiin liittyvä päivämäärä on date-1. Huom: Rajat ylittävän sulautumisen yhteydessä pyynnöt on saatava kaikilta mukana olevilta mailta ennen kuin sulautumistiedot tallennetaan. Siihen saakka kaikki pyynnöt säilytetään järjestelmässä epätäydellinen -statuksella. Maa X lähettää tämän pyynnön: mfi_req_merger submerger date (date-1) mfi_req_del (MFI-1, country X) mfi_req_new (MFI-3, country X) involved_mfi mfi_ref (MFI-2, country Y) Maa Y lähettää tämän pyynnön: mfi_req_merger submerger date (date-1) mfi_req_del (MFI-2, country Y) involved_mfi mfi_ref (MFI-1, country X) mfi_ref (MFI-3, country X)

315 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/315 Tietojen lähetystiheys 14. Satunnaiset päivitykset lähetetään EKP:lle heti kun rahalaitossektorin muutokset ovat tapahtuneet. Lähetysväline ja tiedostomuoto 15. Satunnaiset päivitykset lähetetään XML-muodossa N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä. 16. Mikäli N13-tiedonsiirtojärjestelmä ei toimi, tiedot lähetään XML-muodossa N13 Cebamailin välityksellä. 17. Ks. yksityiskohdat N13 -tiedonsiirtojärjestelmän käytöstä rahalaitospäivitysten ilmoittamiseen asiakirjasta Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System (ks. jäljempänä jakso Lisätietoja ). Oikeellisuustarkistukset Seuraavat tietojen oikeellisuustarkistukset tehdään ennen rahalaitospäivitysten toimittamista EKP:lle. Kaikki EKP:n vastaanottamat päivitykset, jotka läpäisevät oikeellisuustarkistukset, tallennetaan automaattisesti rahalaitostietokantaan. Yleistä i) Kaikki pakolliset muuttujat täytetään. ii) tujan object_request arvo on yksi seuraavista neljästä ennalta määritetystä tyypistä: mfi_req_new (osoittaa, että annetaan tietoja uudesta rahalaitoksesta), mfi_req_mod (osoittaa, että annetaan tietoja olemassa olevan rahalaitoksen muutoksista), mfi_req_del (osoittaa, että annetaan tietoja poistettavasta olemassa olevasta rahalaitoksesta), mfi_req_merger (osoittaa, että annetaan tietoja sulautumiseen osallistuvista laitoksista). Tunnistekoodi iii) iv) tuja mfi_id koostuu kahdesta erillisestä osasta, host -muuttujasta ja id -muuttujasta. Näiden kahden osan arvot yhdessä varmistavat sen, että mfi_id koskee yksinomaan kyseistä rahalaitosta. tuja mfi_id on rahalaitostietokannan tärkein avain. Rahalaitoksen host -muuttujan arvo (kun se on osana muuttujaa mfi_id ) voi olla vain kahden merkin pituinen EU:n ISO-maakoodi. v) Aikaisemmin käytettyä tunnistekoodia ei saa antaa uudelle rahalaitokselle. (Ks. poikkeustilanteissa edellä kohta Rahalaitosten tunnisteiden ottaminen uudelleen käyttöön ). vi) vii) viii) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi käytetään samoja tunnistekoodeja kuin ne, jotka julkaistaan kuukausittain EKP:n verkkosivujen rahalaitosluettelossa. Kun ilmoitetaan mfi_id -koodin muutos, on ensin toimitettava pyyntö olemassa olevan vanhalla koodilla olevan rahalaitoksen poistamisesta; tämän jälkeen lähetetään toinen pyyntö uuden rahalaitoksen perustamisesta uudella mfi_id -koodilla. Jos muuttuja mfi_id on epätäydellinen, virheellinen tai puuttuu, koko pyyntö hylätään. Nimi ix) Laitoksen täydellinen kansallisessa keskuspankissa rekisteröity nimi. x) Sisältä nimen yritystunnuksen, esim. Plc, Ltd, Spa jne. Yritystunnus on johdonmukaisesti ilmoitettava kaikkien nimien osalta, kun se on olemassa. xi) xii) Käytetään kansallisia kirjaimistoja. Kreikassa on käytettävä roomalaisia aakkosia. Aksenttien yhteydessä käytetään pienaakkosia.

316 L 241/316 FI Euroopan unionin virallinen lehti xiii) xiv) Käytetään mahdollisuuksien mukaan pienaakkosia. Mikäli muuttuja nimi on epätäydellinen, virheellinen tai puuttuu, koko pyyntö hylätään. Osoite xv) xvi) xvii) xviii) xix) Täytetään ainakin yksi seuraavista osoitemuuttujista: postal_address, postal_box tai postal_code. Neljäs osoitemuuttuja, city, on pakollinen. tujan postal_address yhteydessä ilmoitetaan laitoksen sijaintipaikan kadun nimi ja numero. Käytetään kansallisia kirjaimistoja. Kreikassa on käytettävä roomalaisia aakkosia. tujan postal_box yhteydessä käytetään kansallisia postilokeronumerokäytäntöjä. Postilokeroa tarkoittavaa tekstiä ei pidä lisätä aakkosnumeerisina merkkeinä ilmoitettavien postal_box -numeroiden eteen. tujan postal_code yhteydessä ilmoitetaan laitoksen sijaintipaikan postinumero. Käytetään kansallisia postinumerokäytäntöjä. tuja postal_code voi olla aakkosnumeerinen. Mikäli muuttujien address ryhmä on epätäydellinen, virheellinen tai puuttuu, koko pyyntö hylätään. Kaupunki xx) xxi) tujan city yhteydessä ilmoitetaan sijaintipaikan kaupunki. Käytetään kansallisia kirjaimistoja. Kreikassa on käytettävä roomalaisia aakkosia. Mahdollisuuksien mukaan käytetään pienaakkosia. Mikäli muuttuja city on epätäydellinen, virheellinen tai puuttuu, koko pyyntö hylätään. Ryhmä xxii) xxiii) tujan category yhteydessä ilmoitetaan rahalaitoksen tyyppi neljän ennalta määritetyn arvon mukaisesti: keskuspankki, luottolaitos, rahamarkkinarahasto tai muu laitos. Käytetään pienaakkosia paitsi sananaluissa, joissa käytetään suuraakkosia. Mikäli muuttuja category on epätäydellinen, virheellinen tai puuttuu, koko pyyntö hylätään. Raportointi xxiv) xxv) tujan report osalta ilmoitetaan, sovelletaanko rahalaitokseen täysimääräisiä raportointivaatimuksia ( true ) vai kuuluuko se pieniin rahalaitoksiin ( false ). Vain jompikumpi näistä kahdesta ennalta määritetystä arvosta hyväksytään. Mikäli muuttuja report on epätäydellinen, virheellinen tai puuttuu, koko pyyntö hylätään. Järjestys xxvi) xxvii) tujan order_r osalta ilmoitetaan rahalaitosluettelon haluttu järjestys, mikäli englanninkielistä aakkosjärjestystä ei sovelleta. Anna kullekin rahalaitokselle numeerinen arvo nousevassa numerojärjestyksessä. tuja order_r ei ole pakollinen. Mikäli muuttuja on epätäydellinen tai puuttuu (ja kaikki muut oikeellisuustarkistukset läpäistään), pyyntö tallennetaan rahalaitostietokantaan. Ulkomaisen sivukonttorin tarkistukset xxviii) xxix) xxx) xxxi) tujalle head_of_branch on annettava arvo, mikäli rahalaitos on ulkomainen sivukonttori. tujan head_of_branch osalta ilmoitetaan pääkonttorin tyyppi seuraavien kolmen ennalta määritetyn muuttujan mukaisesti: non_eu_head, eu_non_mfi_head tai eu_mfi_head. Mikäli muuttujana head_of_branch on non_eu_head (EU:n ulkopuolella sijaitseva pääkonttori), ilmoitetaan pääkonttorin host ja nimi. Mikäli muuttujana head_of_branch on eu_non_mfi_head (EU:ssa sijaitseva pääkonttori, joka ei ole rahalaitos), ilmoitetaan pääkonttorin host, nimi ja id. Tällaisen non_mfi:n id voi olla joko OFI (muu rahoituslaitos) tai kahden merkin pituinen ISO-maakoodi, jota seuraa loppuliite, joka tarkoittaa asianmukaista EKT 95:n ( 1 ) sektoriluokitusta. ( 1 ) Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT) 1995, joka sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteeseen A.

317 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/317 xxxii) Mikäli muuttuja head_of_branch on eu_mfi_head (rahalaitos), ilmoitetaan pääkonttorin host ja id. Ks. parhaiten ajan tasalla olevat rahalaitosten id-tiedot EKP:n verkkosivuilla saatavilla olevasta viimeisimmän kuukauden rahalaitosluettelosta. xxxiii) Mikäli muuttuja head_of_branch on eu_mfi_head (rahalaitos), pääkonttorin nimeä ei ilmoiteta. Osana EKP:n oikeellisuustarkistusjärjestelmää on kaikkien EU:ssa sijaitsevien ulkomaisten sivukonttoreiden pääkonttoreiden nimien automaattinen päivitys, missä yhteydessä annetaan pääkonttorin id. Tämä tapahtuu koko rahalaitostietokannan osalta joka kerta kun rahalaitos ilmoitetaan ja muuttujassa nimi tapahtuu muutos. xxxiv) Mikäli jotain edellä esitetyistä oikeellisuustarkistuksista (xii xvii) ei läpäistä, koko pyyntö hylätään. xxxv) Epäjohdonmukaiset pääkonttoria koskevat tiedot otetaan EKP:n rahalaitostietokantaan kahdessa tapauksessa: mikäli muuttuja head_of_branch on eu_mfi_head mutta pääkonttorin id ei vastaa EKP:n rahalaitostietokannassa olevaa, pyyntö täytetään tästä huolimatta. Pääkonttorin nimeä ei kuitenkaan oteta EKP:n rahalaitostietokantaan, mikäli lähetetään rahalaitoksen tunnistekoodin muutospyyntö, on mahdollista, että toisissa issa sijaitsevia kyseisen rahalaitoksen ulkomaisia sivukonttoreita koskevat tiedot eivät ole enää johdonmukaisia. xxxvi) Tämän epätarkkuuden lieventämiseksi EKP lähettää useita kertoja vuodessa kaikille tai tietyille kansallisille keskuspankeille luettelon epäjohdonmukaisista pääkonttoreita koskevista tiedoista tarkistuksia varten. Sulautumisia koskevat tarkistukset xxxvii) tuja mfi_req_merger on pakollinen, kun ilmoitetaan kotimaisia tai rajat ylittäviä sulautumisia. xxxviii) tuja submerger on pakollinen. Jokainen ryhmä (eli kaksi tai useampaa laitosta), joilla sulautumisen lakiin perustuvien vaikutusten päivämäärä ( date ) on sama, ilmoitetaan erillisenä alasulautumisena ( submerger ). xxxix) Mikäli muuttuja submerger määrittään, muuttujan date arvo annetaan. tujan date ilmoittaminen on pakollista. xl) Ainakin yhden sulautumiseen n laitoksen pitäisi olla rahalaitos (ei siis ole mahdollista ilmoittaa pelkästään muiden kuin rahalaitosten välisiä sulautumisia). xli) Mikäli rahalaitoksen ominaisuudet eivät muutu sulautumisen seurauksena, tämä rahalaitos pitäisi ilmoittaa muutoksena (eli mfi_req_mod ). Tällä pyritään varmistamaan, että kaikki sulautumiseen t ilmoitetaan. xlii) tuja involved_mfi on pakollinen vain rajat ylittäviä sulautumisia ilmoitettaessa (eli muuttuja involved_mfi sisältää tiedot toisessa ssa sijaitsevasta laitoksesta). xliii) Mikäli laitos määritetään muuttujalla involved_mfi, muuttuja mfi_ref ilmoitetaan. xliv) tuja mfi_ref on kaksiosainen: mfi_id (joka sisältää laitoksen hostin ja id:n ) ja name. xlv) Rajat ylittäviä sulautumisia koskevia tietoja ei tallenneta EKP:n rahalaitostietokantaan, elleivät kaikki mukana olevat t ole ilmoittaneet täydellisiä sulautumista koskevia pyyntöjä ja ellei niitä ole tarkistettu. xlvi) Mikäli laitos määritetään muuttujalla involved_non_mfi, ilmoitetaan non_mfi_id ja name. xlvii) tujan involved_non_mfi non_mfi_id koostuu kahdesta osasta: host ja id, ja sen pituus on viisi merkkiä. Sen host on kahden merkin pituinen ISO-maakoodi. Sen id on kolmen merkin pituinen ja sillä tarkoitetan EKT 95:n asianmukaista sektoriluokitusta. xlviii) Mikäli jotain edellä mainituista oikeellisuustarkistuksista (xx - xxx) ei läpäistä, koko pyyntö hylätään.

318 L 241/318 FI Euroopan unionin virallinen lehti Rahalaitostietokannan ja MPEC-tietokannan ristiintarkistus 18. Mikäli tarvitaan rahalaitostietokannan ja MPEC-tietokannan tietojen ristiintarkistusta, lisää ristiintarkistusmerkki tiedostoon, joka toimitetaan N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä. 19. Ristiintarkistus tehdään kaikille lähettäjältä saaduille rahalaitos- ja MPEC-tiedoille, eikä yksinomaan tiedoille, jotka sisältyvät merkittyyn tiedostoon. Tulokset palautetaan välittömästi vahvistuksella. Ristiintarkistusmerkkiä käytetään seuraavalla tavalla: kun rahalaitos- ja MPEC-tiedot voidaan koordinoida asianomaisten liiketoiminnan alojen välillä, ristiintarkistuspyyntö sisällytetään ainoastaan vastaavan rahalaitosta tai MPEC:tä koskevan pyynnön jälkimmäiseen tiedostoon, mikäli koordinointi ei ole järkevää, päivän lopussa lähetetään uusi viesti, johon sisältyy ainoastaan ristiintarkistustunniste. Tämän viestin voi lähettää toinen tai kumpikin rahalaitos- tai MPEC-liiketoiminnan alueista, mikäli ristiintarkistusta ei pyydetä välittömästi rahalaitos-mpec-yhteensopivuutta varten, tiedostoon ei lisätä merkkiä, mikäli tarkistus pyydetään tehtäväksi myöhemmin samana päivänä, tiedot toimitetaan ilman ristiintarkistusmerkkiä. Myöhemmin lähetetään tyhjä tiedosto, jossa on ristiintarkistusmerkki. Koska tässä tapauksessa tyhjässä tiedostossa ei ole tarkistettavia tietoja, yhdenmukaisuustarkistus suoritetaan heti, vahvistus sisältää ainoastaan lähettäjän rahalaitos- ja MPEC-tiedostojen välisen yhdenmukaisuustarkistuksen tuloksen. 20. Rahalaitos-MPEC-ristiintarkistus antaa ainoastaan varoituksen. Mikäli ristiintarkistus epäonnistuu, pyyntö täytetään siis tästä huolimatta EKP:n rahalaitostietokannassa. Huomaa kuitenkin, että epäjohdonmukaisia rahalaitos-mpectietoja ei julkaista EKP:n verkkosivuilla kunkin kuukauden lopussa. Virheiden käsittely 21. Kun rahalaitospäivityksiä sisältävä tiedosto vastaanotetaan, lähettäjälle toimitetaan välittömästi vahvistus. Vahvistuksia on kahdentyyppisiä: i) tallennusvahvistus: tämä sisältää yhteenvedon rahalaitospäivityksiä koskevista tiedoista, jotka on käsitelty ja tallennettu onnistuneesti rahalaitostiedostoon; ii) virhevahvistus: tämä sisältää yksityiskohtaista tietoa rahalaitospäivityksistä ja oikeellisuustarkistuksista, joita ei ole läpäisty. Ks. yksityiskohtaiset tiedot siitä, johtaako oikeellisuustarkistuksen läpäisemättä jääminen koko pyynnön hylkäämiseen vai pyynnön tallentamiseen varoitusmerkillä, edellä kohdasta Oikeellisuustarkistukset. 22. Kun virhevahvistus on saatu, on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin korjattujen tietojen toimittamiseksi. Mikäli oikea tieto riippuu päivityksistä, joita muut t ovat lähettäneet viimeisen kuukauden aikana (eli jotka eivät ole saatavilla EKP:n verkkosivuilla), on otettava yhteys EKP:hen N13 Cebamailin kautta ja yksilöitävä tarvittavat tiedot. Vuosittainen laadunvalvonta 23. Tämän pakollisen vuosittaisen valvonnan tarkoituksena on tarkistaa perusteellisesti EKP:ssa oleva rahalaitosluettelo siten, että keskitytään erityisesti ulkomaisten sivukonttoreiden tarkistamiseen. 24. Valvonta pyritään ajoittamaan siten, että varmistetaan se, että EKP:n verkkosivuilla ja myöhemmin painettuina julkaistavat vuoden lopun päivitetyt rahalaitossektorin tiedot ovat mahdollisimman tarkat ja ajan tasalla. 25. Kansalliset keskuspankit noudattavat jäljempänä esitettyjä ohjeita toteuttaakseen standardien mukaisen päivitysmenettelyn oikeaan aikaan ja täsmällisesti ja varmistaakseen sen, että tietoa käsitellään kattavasti ja tehokkaasti sekä kansallisissa keskuspankeissa että EKP:ssä. Yleiset menettelytavat i) Kukin kansallinen keskuspankki lähettää yhden Excel-tiedoston, johon sisältyy neljä laskenta-arkkia (raportit 1 4), joista yksi on tyhjä. Nämä lähetetään EKP:sta Cebamailin välityksellä ja päivätään lokakuun viimeisenä pankkipäivänä pankkipäivän päättyessä (aika T ). ii) iii) Huomaa, että T tarkoittaa työpäiviä. Raportit ja suoritettavat tarkistukset yksilöidään seuraavassa.

319 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/319 Raportti 1: Kansallinen rahalaitosluettelo Tämä on maakohtainen (kansallinen) rahalaitosluettelo, sellaisena kuin se on EKP:n tietokannassa, jota kansallisten keskuspankkien on verrattava omiin kansallisiin rahalaitosluetteloihinsa. Jokainen tähän raporttiin sisältyvä laitos, jonka tiedot ovat oikein, merkitään rastilla sarakkeeseen Huomautukset. Mikäli nämä kaksi luetteloa poikkeavat jollain tavoin toisistaan, tämä yksilöidään asianmukaisesti sarakkeeseen Huomautukset. On ilmoitettava tarkasti, mikä ero on, eli mitä muutosta pyydetään (mitä ominaisuutta muutetaan ja mikä arvon pitäisi olla) tai mikä merkintä pitäisi hylätä (yksilöidään syy) jne. Lisäksi on ilmoitettava, mikäli tätä merkintää koskeva korjaus lähetetään/on lähetetty N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä, ja mainittava IREF-numero sarakkeessa IREF. Mikäli merkintä puuttuu, kaikki merkintää koskevat yksityiskohdat lisätään raporttiin 1 (eli lisämerkintänä). Yksilöi sarakkeessa Huomautukset, että kyseessä on uusi merkintä ( new record ) (yksilöidään syy). Lisäksi on ilmoitettava, mikäli tätä merkintää koskeva korjaus lähetetään/on lähetetty N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä, ja ilmoita IREF-numero sarakkeessa, jonka otsikkona on IREF. Raportti 2: Luettelo kansallisen keskuspankin kotimaassa sijaitsevista ulkomaisista sivukonttoreista Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että niiden kotimaassa sijaitsevien rahalaitosten ulkomaisia sivukonttoreita koskevat tiedot ovat täydelliset, täsmälliset ja ajan tasalla. Jokainen tähän raporttiin sisältyvä laitos, jonka tiedot ovat oikein, merkitään rastilla sarakkeeseen Huomautukset. Mikäli tehdään muutoksia, ne yksilöidään asianmukaisesti sarakkeessa Huomautukset. On ilmoitettava tarkasti, mikä ero on, eli mitä muutosta pyydetään (mitä ominaisuutta muutetaan ja mikä arvon pitäisi olla) tai mikä merkintä pitäisi hylätä (yksilöidään syy) jne. Lisäksi on ilmoitettava, mikäli tätä merkintää koskeva korjaus lähetetään/on lähetetty N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä, ja mainittava IREF-numero sarakkeessa IREF. Mikäli ulkomainen sivukonttori puuttuu, kaikki merkintää koskevat yksityiskohdat lisätään raporttiin 2 (eli lisämerkintänä). Yksilöi sarakkeessa Huomautukset, että kyseessä on uusi merkintä ( new record ) (yksilöidään syy). Lisäksi on ilmoitettava, mikäli tätä merkintää koskeva korjaus lähetetään/on lähetetty N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä, ja mainittava IREF-numero sarakkeessa IREF. Raportti 3: Luettelo ulkomaisista sivukonttoreista, joiden pääkonttorin muut kansalliset keskuspankit ovat ilmoittaneeet tietyn kansallisen keskuspankin kotimaassa sijaitsevaksi Tämän tarkoituksena on rahalaitossektorin ristiintarkistus rahalaitosten ulkomaisten sivukonttoreiden kattavuuden osalta. Kansalliset keskuspankit varmistavat tarkistuksillaan sen, että toiset kansalliset keskuspankit ovat ilmoittaneet kaikki niiden muissa EU-maissa sijaitsevat ulkomaiset sivukonttorit. Jokainen tähän raporttiin sisältyvä laitos, jonka tiedot ovat oikein, merkitään rastilla sarakkeeseen Huomautukset. Mikäli tehdään muutoksia, ne yksilöidään asianmukaisesti sarakkeessa Huomautukset. On ilmoitettava tarkasti, mikä ero on, eli mitä muutosta pyydetään (mitä ominaisuutta muutetaan ja mikä arvon pitäisi olla) tai mikä merkintä pitäisi hylätä (yksilöidään syy) jne. Mikäli ulkomainen sivukonttori puuttuu, kaikki merkintää koskevat yksityiskohdat lisätään raporttiin 3 (eli lisämerkintänä). Yksilöi sarakkeessa Huomautukset, että kyseessä on uusi merkintä ( new record ) (yksilöidään syy). Raportti 4: Kansilehtiarkki Tämä on tyhjä arkki, jossa jokainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa, montako kansilehteä se tarvitsee rahalaitosluettelon painettua versiota varten, kun se julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. iv) Kansallisilla keskuspankeilla on yhdeksän pankkipäivää ( T+9 ) aikaa tarkistaa raportit ja vahvistaa tietojen täsmällisyys. Täytetyt raportit palautetaan EKP:lle N13 Cebamailin välityksellä. Siinä yhteydessä ilmoitetaan, ovatko tiedot oikein vai eivät (edellä esitetyllä tavalla). v) Mikäli tiedot eivät ole oikein, kansalliset keskuspankit tekevät samalla korjaukset ja toimittavat päivitykset EKP:lle N13-tiedonsiirtojärjestelmän välitykselle näiden yhdeksän pankkipäivän ( T+9 ) aikana. EKP:lle palautetuissa raporteissa ilmoitetaan aina korjattujen tietojen IREF-numero. Huom: kansalliset keskuspankit voivat edelleen toimittaa satunnaisia päivätyksiä, jotka eivät liity vuosittaiseen laadunvalvontaan, tavalliseen tapaan N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä.

320 L 241/320 FI Euroopan unionin virallinen lehti vi) Joko tallennusvahvistus tai virhevahvistus toimitetaan automaattisesti kansallisille keskuspankeille korjattujen tietojen vastaanottamisen yhteydessä N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä ( T+9 :n aikana). Mikäli kansalliset keskuspankit saavat virhevahvistuksen, niiden on tehtävä korjaukset välittömästi. vii) EKP käyttää kaksi pankkipäivää ( T+11 ) kaikkien vastaanottamiensa raporttien ja korjausten tarkistamiseen. Kuten edellä on todettu, kansalliset keskuspankit ilmoittavat IREF-numeron palauttamissaan raporteissa, mikäli ne lähettävät korjauksia. viii) Kansallisiin keskuspankkeihin otetaan uudelleen yhteys Cebamailin kautta, mikäli tiedoissa on epäselvyyksiä ( T+12 ). ix) Mikäli tiedoissa on epäselvyyksiä, kansallisilla keskuspankeilla on kaksi pankkipäivää aikaa toimittaa lisäkorjauksia tai -selvityksiä ( T+14 ). x) EKP lähettää lopullisen raportin rahalaitossektorin tilasta kansallisille keskuspankeille Cebamailin välityksellä ( T+15 ). Samalla toimitetaan vuosittaisen laadunvalvonnan tiivistelmä. xi) Kaikki muut selvittämättömät asiat käsitellään seuraavassa raha- ja pankkitilastotyöryhmän kokouksessa. Yhteenvetotaulukko xii) Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä rahalaitosluettelon vuosittaisen laadunvalvonnan päivämääristä, tehtävistä, tiedonsiirtokanavista ja vastuussa olevista laitoksista. Määräpäivä Tehtävät Kanava Toimija T EKP lähettää kansallisille keskuspankeille Excel-tiedoston, jossa on seuraavat 4 raporttia: Cebamail EKP Raportti 1: Kyseistä maata koskeva rahalaitosluettelo Raportti 2: Luettelo kyseisen kansallisen keskuspankin kotimaassa sijaitsevista ulkomaisista sivukonttoreista Raportti 3: Luettelo ulkomaisista sivukonttoreista, joiden pääkonttorin muut kansalliset keskuspankit ovat ilmoittaneeet tietyn kansallisen keskuspankin kotimaassa sijaitsevaksi Raportti 4: Tyhjä arkki T + 9 Kansalliset keskuspankit vertaavat kolmea EKP:n raporttia (1-3) omiin kansallisiin luetteloihinsa, jotka on päivätty lokakuun viimeisenä pankkipäivänä työpäivän päättyessä. Kunkin raportin osalta täytetään seuraavat tiedot: kenttä Huomautukset (kaikkien merkintöjen osalta), kenttä IREF (vain raportit 1 ja 2: virheellisiä merkintöjä tai uusia merkintöjä varten, mikäli päivitys on toimitettu EKP:lle) Kansalliset keskuspankit täydentävät raporttiin 4 painettavaa julkaisua varten tarvittavien kansilehtien lukumäärän Kansalliset keskuspankit palauttavat seuraavat tiedot EKP:lle viimeistään päivänä T+9 työpäivän päättyessä: Excel-tiedosto, johon on täytetty raportit 1-4 (Cebamail), korjaukset/uudet merkinnät (N13-tiedonsiirtojärjestelmä) Cebamail/ N13-tiedonsiirto-järjestelmä Kansalliset keskuspankit T + 11 EKP tarkistaa kaikki Cebamailin ja N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä vastaanottamansa raportit, korjaukset ja vahvistukset EKP

321 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/321 Määräpäivä Tehtävät Kanava Toimija T + 12 Kansallisiin keskuspankkeihin otetaan uudelleen yhteys Cebamailin välityksellä, mikäli tiedoissa on epäselvyyksiä Cebamail EKP T + 14 Mikäli tiedoissa on epäselvyyksiä, kansallisilla keskuspankeilla on kaksi pankkipäivää aikaa toimittaa lisäkorjauksia tai -selvityksiä Cebamail/ N13-tiedonsiirto-järjestelmä Kansalliset keskuspankit T + 15 EKP lähettää kansallisille keskuspankeille lopullisen raportin rahalaitossektorin tilasta Cebamailin välityksellä. Samalla toimitetaan tiivistelmä vuosittaisen laadunvalvonnan tuloksista. Cebamail EKP Alustavan rahalaitosluettelon toimittaminen kansallisille keskuspankeille (.pdf-muodossa) huomautuksia varten Cebamail EKP/Kansalliset keskuspankit Alustavan rahalaitosluettelon toimittaminen EKP:n neuvostolle painatusta varten EKP Lehdistötiedotteen julkaiseminen Painetun rahalaitosluettelon ja pyydetyn kansilehtimäärän toimittaminen kansallisille keskuspankeille Julkaisun toimittaminen.pdf-muodossa kansallisille keskuspankeille Rahalaitosluettelon julkaiseminen EKP:n verkkosivuilla Posti/Cebamail/internet EKP Varamenettelyt xiii) Varamenettelyt otetaan käyttöön seuraavissa tapauksissa: rahalaitossektorin raporttien yhteydessä mikäli Cebamail-järjestelmä ei ole käytettävissä rahalaitossektorin raporttien lähettämistä varten, EKP lähettää ne (Excel-muodossa) sähköpostitse. Myös kansalliset keskuspankit käyttävät sähköpostia ( 2 ) palauttaessaan täytetyt raportit EKP:lle, rahalaitosten päivitysten ja korjausten yhteydessä mikäli N13-tiedonsiirtojärjestelmä ei ole käytettävissä korjausten toimittamista varten, kansalliset keskuspankit toimittavat tiedot mahdollisuuksien mukaan XML-muodossa CebaMail-järjestelmän kautta, mikäli CebaMail-järjestelmä ei ole käytettävissä rahalaitosten päivityksiä/korjauksia koskevia tiedostosiirtoja varten, kansalliset keskuspankit käyttävät sähköpostia 3 lähettäessään päivityksiä XML-muodossa, xiv) mikäli jokin kansallinen keskuspankki on suljettuna jonain sellaisena päivänä, jona edellä mainitut menettelyt on suoritettava, se varmistaa, että menettelyt aloitetaan ja saatetaan loppuun edellä esitetyn aikataulun mukaisesti ennen päivää tai päiviä, jona tai joina se on suljettuna. Jakelu EKP:n verkkosivuille kuukausittain tehtävät päivitykset 26. Kunkin kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä tehdään rahalaitostietokantaa koskeva tilannekatsaus klo EKP:n aikaa. Huomaa, että epäjohdonmukaisia rahalaitos-mpec-merkintöjä ei oteta mukaan katsaukseen. ( 2 ) Osoite on seuraava:

322 L 241/322 FI Euroopan unionin virallinen lehti Rahalaitosluettelo asetetaan yleisön saataville seuraavana päivänä tilannekatsauksen tekemisen jälkeen: jos tilannekatsaus tehdään perjantaina klo EKP:n aikaa, päivitetyt rahalaitossektorin tiedot ovat saatavilla lauantaiaamuna klo EKP:n aikaa. 28. Samalla kun rahalaitosluettelo julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joka kuukausi, samanlainen luettelo toimitetaan kansallisille keskuspankeille N13-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä. Vuosittain painettava julkaisu 29. EKP julkaisee kerran vuodessa painetun julkaisun rahalaitosluettelosta, jonka viitepäivänä on edellisen vuoden joulukuun viimeinen päivä. Tämä julkaisu on yleisön saatavilla ennen viitepäivämäärää seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen päättymistä. EKP toimittaa kansallisille keskuspankeille postitse yhden paino-originaalin ja pyydetyn määrän kansilehtiä. Samalla kansallisille keskuspankeille lähetään julkaisun.pdf-versio Cebamailin välityksellä. Myös.pdf-versio julkaistaan EKP:n verkkosivuilla. Lisätietoja 30. Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System. Tässä asiakirjassa käsitellään tiedostojen siirtoa kansallisten keskuspankkien ja EKP:n välillä. Siinä käsitellään vaihtoprotokollaa, tiedonsiirron infrastruktuuria ja vaihdettavia tiedostomuotoja, jotka muodostavat EKP:n ja kansallisten keskuspankkien välisten sisäisten järjestelmien rajapinnan. Asiakirja on kaksiosainen: siinä on toiminnallinen osa ja tekninen osa. Molempia kuvataan seuraavassa: Toiminnallinen osa toimintaa koskevat yksityiskohdat (looginen vaihtoprotokolla, eli tietoja lähetettäessä odotettavien vahvistusten järjestys jne.), looginen tietomalli, vaihdettavien tietojen rakenne, vahvistusten sisältö (ei muoto), liiketoiminnalliset tarkistussäännöt eli loogisten tietojen oikeellisuuden tarkistaminen (esim.: maturiteettipäivän on sijoituttava tulevaisuuteen) mutta ei syntaksin tarkistusta, ja näiden sääntöjen ilmeneminen virhevahvistuksissa. Tekninen osa käytetyt fyysiset tiedonsiirtojärjestelmät (FTPC/X400-palvelut ESCB-verkkossa); näiden järjestelmien tarkat käyttöohjeet, vaihtoprotokollan tekninen kuvaus, vaihtoformaatin määritelmä (eli XML Schema ). 31. Luettelo kahden merkin pituisista ISO-maakoodeista. Lisäys

323 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/323 Lisäys ISO-maakoodien luettelo Seuraavassa on luettelo maiden nimistä (viralliset nimilyhenteet englannin kielellä) aakkosjärjestyksessä, kuten ISO :ssä ja vastaavissa ISO alpha-2 maakoodeissa. Se päivitetään aina kun ISO :n viralliseen luetteloon tehtävän muutoksen suorittaa ISO 3166/MA. Luetteloon sisältyy 239 virallista nimilyhennettä ja koodia. Lähteenä on Viiteno. Maa ISO-maakoodit 1 AFGANISTAN AF 2 ALBANIA AL 3 ALGERIA DZ 4 AMERIKAN SAMOA AS 5 ANDORRA AD 6 ANGOLA AO 7 ANGUILLA AI 8 ANTARKTIS AQ 9 ANTIGUA JA BARBUDA AG 10 ARGENTIINA AR 11 ARMENIA AM 12 ARUBA AW 13 AUSTRALIA AU 14 ITÄVALTA AT 15 AZERBAIDŽAN AZ 16 BAHAMA BS 17 BAHRAIN BH 18 BANGLADESH BD 19 BARBADOS BB 20 VALKO-VENÄJÄ BY 21 BELGIA BE 22 BELIZE BZ 23 BENIN BJ 24 BERMUDA BM 25 BHUTAN BT

324 L 241/324 FI Euroopan unionin virallinen lehti Viiteno. Maa ISO-maakoodit 26 BOLIVIA BO 27 BOSNIA JA HERTSEGOVINA BA 28 BOTSWANA BW 29 BOUVET'NSAARI BV 30 BRASILIA BR 31 BRITTILÄINEN INTIAN VALTAMEREN ALUE IO 32 BRUNEI BN 33 BULGARIA BG 34 BURKINA FASO BF 35 BURUNDI BI 36 KAMBODŽA KH 37 KAMERUN CM 38 KANADA CA 39 KAP VERDE CV 40 CAYMANSAARET KY 41 KESKI-AFRIKAN TASAVALTA CF 42 TŠAD TD 43 CHILE CL 44 KIINA CN 45 JOULUSAARI CX 46 KOOKOSSAARET CC 47 KOLUMBIA CO 48 KOMORIT KM 49 KONGO CG 50 KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA CD 51 COOKINSAARET CK 52 COSTA RICA CR 53 NORSUNLUURANNIKKO CI 54 KROATIA HR

325 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/325 Viiteno. Maa ISO-maakoodit 55 KUUBA CU 56 KYPROS CY 57 TŠEKKI CZ 58 TANSKA DK 59 DJIBOUTI DJ 60 DOMINICA DM 61 DOMINIKAANINEN TASAVALTA DO 62 ITÄ-TIMOR TP 63 ECUADOR EC 64 EGYPTI EG 65 EL SALVADOR SV 66 PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA GQ 67 ERITREA ER 68 VIRO EE 69 ETIOPIA ET 70 FALKLANDINSAARET FK 71 FÄRSAARET FO 72 FIDŽI FJ 73 SUOMI FI 74 RANSKA FR 75 RANSKAN GUAYANA GF 76 RANSKAN POLYNESIA PF 77 RANSKAN ETELÄISET ALUEET TF 78 GABON GA 79 GAMBIA GM 80 GEORGIA GE 81 SAKSA DE 82 GHANA GH 83 GIBRALTAR GI

326 L 241/326 FI Euroopan unionin virallinen lehti Viiteno. Maa ISO-maakoodit 84 KREIKKA GR 85 GRÖNLANTI GL 86 GRENADA GD 87 GUADELOUPE GP 88 GUAM GU 89 GUATEMALA GT 90 GUINEA GN 91 GUINEA-BISSAU GW 92 GUYANA GY 93 HAITI HT 94 HEARD JA MCDONALDINSAARET HM 95 VATIKAANIVALTIO (PYHÄ ISTUIN) VA 96 HONDURAS HN 97 HONG KONG HK 98 UNKARI HU 99 ISLANTI IS 100 INTIA IN 101 INDONESIA ID 102 IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA IR 103 IRAK IQ 104 IRLANTI IE 105 ISRAEL IL 106 ITALIA IT 107 JAMAIKA JM 108 JAPANI JP 109 JORDANIA JO 110 KAZAKSTAN KZ 111 KENIA KE 112 KIRIBATI KI

327 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/327 Viiteno. Maa ISO-maakoodit 113 KOREAN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA KP 114 KOREAN TASAVALTA KR 115 KUWAIT KW 116 KIRGISISTAN KG 117 LAOSIN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA LA 118 LATVIA LV 119 LIBANON LB 120 LESOTHO LS 121 LIBERIA LR 122 LIBYAN ARABIJAMAHIRIYA LY 123 LIECHTENSTEIN LI 124 LIETTUA LT 125 LUXEMBURG LU 126 MACAO MO 127 MAKEDONIA, ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MK 128 MADAGASKAR MG 129 MALAWI MW 130 MALESIA MY 131 MALEDIIVIT MV 132 MALI ML 133 MALTA MT 134 MARSHALLINSAARET MH 135 MARTINIQUE MQ 136 MAURITANIA MR 137 MAURITIUS MU 138 MAYOTTE YT 139 MEKSIKO MX 140 MIKRONESIAN LIITTOVALTIO FM

328 L 241/328 FI Euroopan unionin virallinen lehti Viiteno. Maa ISO-maakoodit 141 MOLDOVAN TASAVALTA MD 142 MONACO MC 143 MONGOLIA MN 144 MONTSERRAT MS 145 MAROKKO MA 146 MOSAMBIK MZ 147 MYANMAR MM 148 NAMIBIA NA 149 NAURU NR 150 NEPAL NP 151 ALANKOMAAT NL 152 ALANKOMAIDEN ANTILLIT AN 153 UUSI-KALEDONIA NC 154 UUSI-SEELANTI NZ 155 NICARAGUA NI 156 NIGER NE 157 NIGERIA NG 158 NIUE NU 159 NORFOLKINSAARI NF 160 POHJOISMARIAANIT MP 161 NORJA NO 162 OMAN OM 163 PAKISTAN PK 164 PALAU PW 165 PALESTIINAN ALUE (MIEHITETTY) PS 166 PANAMA PA 167 PAPUA-UUSI-GUINEA PG 168 PARAGUAY PY 169 PERU PE 170 FILIPPIINIT PH

329 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/329 Viiteno. Maa ISO-maakoodit 171 PITCAIRN PN 172 PUOLA PL 173 PORTUGALI PT 174 PUERTO RICO PR 175 QATAR QA 176 RÉUNION RE 177 ROMANIA RO 178 VENÄJÄN FEDERAATIO RU 179 RUANDA RW 180 SAINT HELENA SH 181 SAINT KITTS JA NEVIS KN 182 SAINT LUCIA LC 183 SAINT PIERRE JA MIQUELON PM 184 SAINT VINCENT JA GRENADIINIT VC 185 SAMOA WS 186 SAN MARINO SM 187 SÃO TOME JA PRINCIPE ST 188 SAUDI-ARABIA SA 189 SENEGAL SN 190 SEYCHELLIT SC 191 SIERRA LEONE SL 192 SINGAPORE SG 193 SLOVAKIA SK 194 SLOVENIA SI 195 SALOMONSAARET SB 196 SOMALIA SO 197 ETELÄ-AFRIKKA ZA 198 ETELÄ-GEORGIA JA ETELÄISET SANDWICHSAARET GS 199 ESPANJA ES

330 L 241/330 FI Euroopan unionin virallinen lehti Viiteno. Maa ISO-maakoodit 200 SRI LANKA LK 201 SUDAN SD 202 SURINAME SR 203 SVALBARD JA JAN MAYEN SJ 204 SWAZIMAA SZ 205 RUOTSI SE 206 SVEITSI CH 207 SYYRIAN ARABITASAVALTA SY 208 TAIWAN, KIINAN PROVINSSI TW 209 TADŽIKISTAN TJ 210 TANSANIA TZ 211 THAIMAA TH 212 TOGO TG 213 TOKELAU TK 214 TONGA TO 215 TRINIDAD JA TOBAGO TT 216 TUNISIA TN 217 TURKKI TR 218 TURKMENISTAN TM 219 TURKS- JA CAICOSSAARET TC 220 TUVALU TV 221 UGANDA UG 222 UKRAINA UA 223 ARABIEMIIRIKUNNAT AE 224 YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA GB 225 YHDYSVALLAT US 226 YHDYSVALTAIN TYYNENMEREN ERILLISSAARET UM 227 URUGUAY UY 228 UZBEKISTAN UZ

331 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/331 Viiteno. Maa ISO-maakoodit 229 VANUATU VU 230 VENEZUELA VE 231 VIETNAM VN 232 NEITSYTSAARET (BRITTILÄISET) VG 233 NEITSYTSAARET (YHDYSVALTAIN) VI 234 WALLIS JA FUTUNA WF 235 LÄNSI-SAHARA EH 236 JEMEN YE 237 JUGOSLAVIA YU 238 SAMBIA ZM 239 ZIMBABWE ZW

332 L 241/332 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE XVIII MUITA RAHOITUKSEN VÄLITTÄJIÄ PAITSI VAKUUTUSLAITOKSIA JA ELÄKERAHASTOJA KOSKEVAT TILASTOT RAPORTOINTIOHJEET TILASTOJEN LAATIMISEKSI LYHYEN AIKAVÄLIN LÄHESTYMISTAVAN MUKAISESTI 1. Tavoite Tilastotietoja muista rahoituksen välittäjistä (pl. vakuutuslaitokset ja eläkerahastot) tarvitaan kahteen tarkoitukseen. Ensinnäkin on tärkeää kerätä tietoja muista rahoituksen välittäjistä, jotta voitaisiin seurata niiden roolia rahalaitossektorin ulkopuolisessa rahoituksen välittämisessä. Muiden rahoituksen välittäjien toiminta on samankaltaista kuin rahalaitosten ja täydentää sitä, ja kun otetaan huomioon erityisesti se, että rahalaitosten kokonaan tai osittain omistamien muiden rahoituksen välittäjien tasetietoja ei konsolidoida rahalaitosten taseisiin Euroopan keskuspankin (EKP) tilastoissa, on tarpeen kerätä muihin rahoituksen välittäjiin liittyviä tilastotietoja, jotta euroaluetta koskevat tilastot olisivat täydellisempiä. Toiseksi EKP:n on seurattava muita rahoituksen välittäjiä, jotta varmistettaisiin rahalaitosten luettelon pysyminen ajan tasalla, täsmällisenä, niin tasalaatuisena kuin mahdollista ja tilastoinnin kannalta riittävän vakaana. Kuten rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa asetuksessa EKP/2001/13 ( 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/ 2002/8 ( 2 ), todetaan, rahoitusalan innovaatiot saattavat vaikuttaa rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin ja saada rahoituslaitokset suuntaamaan uudelleen liiketoimintojaan. Tämän liitteen tarkoituksena on antaa ohjeita EKP:lle toimitettavien muita rahoituksen välittäjiä koskevien lomakkeiden täyttämistä varten. 2. Euroalueen tilastollisten yhdistelmien muodostaminen ja toimitettavat tilastotiedot 2.1. Euroalueen tilastollisten yhdistelmien muodostaminen Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tiedot on toimitettava lyhyen aikavälin lähestymistavan mukaisesti eli kullakin hetkellä kansallisella tasolla saatavilla olevien tietojen perusteella. Tästä seuraa, että toimitettavat tilastotiedot eivät ehkä aina ole saatavilla jäljempänä esitettyjen määritelmien ja erittelyjen mukaisella tavalla. Jos ilmoitettavat tiedot eroavat tämän liitteen määritelmistä, kansallisia keskuspankkeja kehotetaan toimittamaan EKP:lle lisätietoja ( 3 ). Kansalliset keskuspankit toimittavat saatavilla olevat ajantasaiset tiedot tämän lähestymistavan ja jäljempänä määriteltävän käsitteellisen viitekehyksen mukaisesti. Mikäli ajantasaista tietoa ei ole saatavilla tai sitä ei kyetä käsittelemään, toimitetaan kansalliset arviot. Vaihtoehtoisena ratkaisuna niissä tilanteissa, joissa kansallisia arvioita ei voida toimittaa tiettyjen erittelyjen osalta, EKP voi tehdä tapauskohtaisia arvioita/olettamuksia. Kun otetaan huomioon se lisärasite, jonka kansallisten arvioiden laatiminen aiheuttaisi kansallisille keskuspankeille, voimavarat olisi pääasiallisesti keskitettävä rajoitettuun määrään keskeisimpiä tilastotietoja. Lyhyen aikavälin lähestymistavalla pyritäänkin keskittämään voimavarat yhteen tiettyyn muiden rahoituksen välittäjien alaluokkaan (ks. 3.2.a kohta): sijoitusrahastoihin. Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjiä, lainanantajina toimivia yrityksiä tai muita rahoituksen välittäjiä (jäännösluokka) koskevien tietojen toimittamiselle ei aseteta erityisiä lisävaatimuksia, mikäli ajantasaisia tietoja ei kerätä kansallisella tasolla Toimitettavat tilastotiedot Tiedonsiirron yhteydessä toimitetaan kahdentyyppisiä indikaattoreita: keskeisiä indikaattoreita ja lisätietoja Keskeiset indikaattorit toimitetaan euroalueen tilastollisten yhdistelmien muodostamista varten. Kaikkien rahaliittoon osallistuvien iden on toimitettava nämä yksityiskohtaiset tiedot, mikäli ajantasaiset tiedot ovat saatavilla. Mikäli ajantasaisia tietoja ei ole saatavilla tarvittavia erittelyjä varten tai sovitulla tiheydellä, sovittuna aikana tai sovitulta aikajänteeltä, on toimitettava arviot, mikäli se on asianmukaista. Lisätiedot toimitetaan lisätietoerinä. Nämä tiedot toimittavat ne maat, joiden osalta on tällä hetkellä saatavilla yksityiskohtaisempia tietoja. Lisätiedot liittyvät erittelyihin, joita käyttäjät ovat ilmoittaneet tarvitsevansa ja joiden osalta euroalueen tilastollisten yhdistelmien muodostamista ei alun perin todettu asianmukaiseksi. ( 1 ) EYVL L 333, , s. 1. ( 2 ) EYVL L 330, , s. 29. ( 3 ) Ks. lisäys 2.

333 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Käsitteellinen viitekehys 3.1. Tiedonantajien joukko Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmässä (jäljempänä EKT 95) määritellään muut rahoituksen välittäjät (S.123) seuraavasti: rahoitusyritykset ja yrityksiin rinnastettavat yhteisöt ( 4 ), jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ottamalla velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina ja/taitalletusten läheisinä vastineina muilta institutionaalisilta yksiköiltä kuin rahalaitoksilta tai muussa muodossa kuin vakuutusteknisinä vastuuvelkoina. rahoituksen välittäjät eroavat rahalaitoksista siinä, että muilla kuin rahalaitoksilla ei ole talletusvelkoja, ja eläkerahastosta ja vakuutuslaitoksista siinä, ettei muilla rahoituksen välittäjillä ole vakuutusteknistä vastuuvelkaa. Lyhyen aikavälin lähestymistavan mukainen tiedonantajien joukko kattaa kaiken tyyppiset euroalueen muut rahoituksen välittäjät. Käsitteen jossakin maassa oleva määritelmä on Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 5 ) mukainen. Tiedonantajien joukko sisältää siten alueella sijaitsevat laitokset mukaan lukien alueen ulkopuolella sijaitsevien emoyhtiöiden tytäryhtiöt ja alueella sijaitsevat sellaisten laitosten sivukonttorit, joiden päätoimipaikka on alueen ulkopuolella Muiden rahoituksen välittäjien ryhmittely alaluokkiin Koska muiden rahoituksen välittäjien harjoittamat toiminnot ovat hyvin erilaisia ja tietojen saatavuus vaihtelee sen mukaan, millainen rahoituksen välittäjä on kyseessä, on yksilöity seuraavat neljä muiden rahoituksen välittäjien alaluokkaa, joiden osalta tiedot pitäisi toimittaa erikseen: 1) sijoitusrahastot (lukuun ottamatta rahamarkkinarahastoja); 2) arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät; 3) lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivat rahoitusyritykset; ja 4) muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokka. Vaadittujen tilastoerittelyjen erot esitetään tässä liitteessä. Luokat/ryhmät, joiden perusteella tiedot on toimitettava, luetellaan ja määritellään seuraavassa: a) Sijoitusrahastot (pl. rahamarkkinarahastot) Sijoitusrahastot ovat organisoituja rahoitusjärjestelyjä, joilla kerätään sijoittajien varoja rahoitusvaateiden tai reaalisten varojen hankkimista varten. Muiksi rahoituksen välittäjiksi luokiteltaviin sijoitusrahastoihin kuuluu kaiken tyyppisiä sijoitusrahastoja rahalaitossektoriin kuuluvia lukuun ottamatta. Ne voivat olla oikeudelliselta rakenteeltaan erilaisia (sopimusoikeudellisiin säännöksiin perustuvia, yrityksiä ja trusteja), ja ne voivat olla avoimia tai suljettuja. Ne voidaan myös perustaa joko yksittäisiksi rahastoiksi tai ns. sateenvarjorahastoiksi (moniosastoinen rahasto, johon kuuluu useita alarahastoja). Sijoitusrahastoista toimitetaan seuraavat tiedot: Sijoitusrahastot yhteensä: Sijoitusrahastoista yhteensä toimitettavien tietojen on katettava kaiken tyyppiset maassa toimivat sijoitusrahastot. Keskeiset indikaattorit ja myös tietyt lisätiedot ilmoitetaan. Sijoitusrahastot eriteltyinä sen mukaan, millainen sijoitusrahasto on kyseessä: Toimitettavat tiedot olisi eriteltävä sijoitusrahaston tyypin perusteella: Sijoitusrahastot eriteltyinä sen mukaan, millainen sijoitus on kyseessä: Sijoitusrahastoja koskevat tiedot eriteltyinä sijoituksen tyypin mukaan on ilmoitettava erikseen 1) osakerahastojen; 2) joukkolainarahastojen; 3) yhdistelmärahastojen; 4) kiinteistörahastojen; ja 5) muiden rahastojen osalta. Eriteltäessä sijoitusrahastoja sen mukaan, millainen sijoitus on kyseessä, rahastot on lähtökohtaisesti luokiteltava sen mukaan, millaiseen omaisuuteen sijoitussalkku on pääasiallisesti sijoitettu. Mikäli sijoitussalkku koostuu lähinnä osakkeista ja osuuksista, rahastot luokitellaan osakerahastoihin ; mikäli velkapapereista, joukkolainarahastoihin ; ja mikäli kiinteistöistä, kiinteistörahastoihin. Rahastot, jotka sijoittavat sekä osakkeisiin että joukkolainoíhin suosimatta toiminnassaan jompaa kumpaa instrumenttia, olisi luokiteltava yhdistelmärahastoihin ( 6 ). Mikäli rahastoa ei voida asianmukaisesti luokitella edellä mainittuihin luokkiin, se on luokiteltava jäännösluokkaan muut rahastot. ( 4 ) Sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteeseen A. ( 5 ) EYVL L 318, , s. 8. ( 6 ) Siinä tapauksessa että rahastoja, jotka sijoittavat siirtokelpoisiin arvopapereihin ja kiinteistöihin, pidetään kansallisella tasolla yhdistelmärahastoina, nämä rahastot luokitellaan luokkaan yhdistelmärahastot.

334 L 241/334 FI Euroopan unionin virallinen lehti Rahastojen rahastot (rahastot, jotka sijoittavat pääasiassa sijoitusrahasto-osuuksiin) suositellaan luokiteltaviksi niiden rahastojen luokkaan, joihin ne pääasiallisesti sijoittavat. Mikäli tätä luokittelua ei pidetä järkevänä, rahastojen rahastot olisi luokiteltava jäännösluokkaan muut rahastot. Sijoitusrahastojen luokittelemiseksi niiden tyypin perusteella tarvittavat kriteerit saadaan selville tarjousesitteistä, rahaston säännöistä, perustamisasiakirjoista, yhtiöjärjestyksistä tai vastaavista säännöistä, merkintäasiakirjoista tai sijoitussopimuksista, markkinointiasiakirjoista tai muista vastaavanlaisista asiakirjoista. Myöhemmässä vaiheessa voidaan mahdollisesti myös kerätä tietoja, jotka liittyvät investointirahastojen lukumäärään ja jotka on eritelty sen mukaan, millaisiin kohteisiin ne sijoittavat. Sijoitusrahastot eriteltyinä sen mukaan, millainen sijoittaja on kyseessä: Tiedot, jotka koskevat sijoitusrahastoja eriteltyinä sijoittajan tyypin mukaan, ilmoitetaan seuraavasti: 1) yleisölle avoimet rahastot, joiden osuuksia myydään suurelle yleisölle; ja 2) erityissijoittajien rahastot, joiden osuuksia myydään vain tietyn tyyppisille sijoittajille. Tämän tyyppisiä rahastoja koskevat tiedot ilmoitetaan vain lisätietoina. b) Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät Muiksi rahoituksen välittäjiksi luokiteltavat arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät harjoittavat pääasiassa seuraavia rahoituksen välitystoimintoja: arvopaperikauppa omaan lukuun ostamalla ja myymällä kyseisiä arvopapereita välittäjän lukuun ja välittäjän vastuulla ainoana tarkoituksena saada osto- ja myyntihinnan välinen erotus, arvopaperikauppa omaan lukuun sellaisen rahoituksen välittäjän välityksellä, jolla on lupa toimia osakemarkkinoilla, tai muilla järjestäytyneillä markkinoilla. Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien osalta olisi esitettävä keskeiset indikaattorit. Toimitettavan erittelyn yksityiskohdat ilmenevät tästä liitteestä. c) Lainanantajina toimivat rahoitusyritykset Nämä rahoitusyritykset, jotka luokitellaan muihin rahoituksen välittäjiin, ovat lähinnä erikoistuneet kotitalouksien ja yritysten rahoittamiseen. Tähän ryhmään on luettava rahoitusleasingiin ( 7 ), factoringrahoitukseen, kiinnitysluottoihin ja kulutusluottoihin erikoistuneet yritykset. Nämä rahoitusyritykset voivat oikeudellisesti toimia asuntoosuuskuntana (building society), kunnallisena luottolaitoksena, erityisyhteisönä, jonka tehtävänä on saamisten arvopaperistaminen, jne. Lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten osalta olisi esitettävä keskeiset indikaattorit. Toimitettavan erittelyn yksityiskohdat ilmenevät tästä liitteestä. d) Muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokka Tähän jäännösluokkaan sisällytettävät rahoitusyhtiöt ovat muun tyyppisiä rahoitusyhtiöitä, jotka eivät ole erikoistuneet mihinkään niistä toiminnoista, jotka koskevat kolmea muuta muiden rahoituksen välittäjien luokkaa. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi rahoitusholdingyhtiöt, riskirahoitusyhtiöt tai kehityspääomayhtiöt (development capital companies). Kansallisten keskuspankkien on yksilöitävä lisätiedoissa, minkä tyyppisiä laitoksia tähän luokkaan on luokiteltu. Tämän muiden rahoituksen välittäjien alaluokan osalta edellytetään ainoastaan saamisten kokonaismäärän ilmoittamista lisätietona. 4. Tilastovaatimukset 4.1. Tase-erät Keskeisten tilastollisten indikaattorien kokoaminen muiden rahoituksen välittäjien sektorin osalta edellyttää erityistä rahoitusinstrumenttikohtaista erittelyä. Instrumenttikohtaiset, maantieteelliset ja sektorikohtaiset erittelyt ovat mahdollisimman pitkälle rahalaitossektorin osalta määritettyjen raportointivaatimusten mukaisia. Erittely ei kuitenkaan käytännössä ole niin yksityiskohtainen kuin rahalaitosten tasetilastojen osalta edellytetään. ( 7 ) Tilastoitaessa leasing määritellään rahoitusleasingiksi, kun leasingkausi kattaa kulutushyödykkeen koko taloudellisen eliniän tai suurimman osan siitä. Leasingkauden päättyessä leasingvuokraajalla on usein mahdollisuus ostaa hyödyke nimellisarvoon (EKT 95, liite II).

335 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/335 Kun otetaan lisäksi huomioon muihin rahoituksen välittäjiin luokiteltujen rahoitusyritysten toimintojen moninaisuus ja muiden rahoituksen välittäjien alaluokittain eriteltyjen tietojen saatavuuden tämänhetkiset erot, edellytettävät tase-erittelyt vaihtelevat sen mukaan, mikä rahoituksen välittäjien alaluokka on kyseessä. Instrumentti- ja maturiteettikohtaiset erittelyt: Alla oleva taulukko kuvaa, mitä instrumenttityyppikohtaisia erittelyjä kunkin muiden rahoituksen välittäjien alaluokan osalta vaaditaan. Jäljempänä kuvataan tarkemmin näitä instrumenttikohtaisia erittelyjä. Pääsääntöisesti instrumenttikohtainen erittely on esitettävä keskeisenä indikaattorina muiden rahoituksen välittäjien kaikkien alaluokkien osalta (lukuun ottamatta sijoittajan tyypin mukaan eriteltyjä sijoitusrahastoja ja muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokkaa ). Instrumentti- ja maturiteettierittely INSTRUMENTTI- JA MATURITEETTILUOKAT VASTAAVAA VASTATTAVAA 1. Talletukset (A ja B ilmoittavat) 2. Lainat (C ilmoittaa) 3. arvopaperit kuin osakkeet (A, B ja C ilmoittavat) enintään 1 vuoden (A ilmoittaa) yli 1 vuoden (A ilmoittaa) 4. Osakkeet ja osuudet ( 1 ) (A, B ja C ilmoittavat) 5. Sijoitusrahasto-osuudet (A ja B ilmoittavat) 6. Kiinteä omaisuus (A ilmoittaa) 7. Johdannaiset (A ja B ilmoittavat) 8. saamiset (A, B ja C ilmoittavat) 1. Vastaanotetut talletukset ja lainat (A, B ja C ilmoittavat) 2. Liikkeeseen lasketut velkapaperit (B ja C ilmoittavat) 3. Oma pääoma ja varaukset (B ja C ilmoittavat) 4. Liikkeeseen lasketut sijoitusrahasto-osuudet (A ilmoittaa) 5. Johdannaiset (A ja B ilmoittavat) 6. velat (A, B ja C ilmoittavat) Saamiset yhteensä = Velat yhteensä (kaikki luokat ilmoittavat) ( 1 ) Lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuksia. A. Sijoitusrahastot B. Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät C. Lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivat rahoitusyritykset D. Muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokka VASTAAVAA 0. Saamiset/velat yhteensä: Saamisten yhteismäärä on ilmoitettava kaikkien muiden rahoituksen välittäjien alaluokkien osalta. Saamisten yhteismäärä vastaa taseen vastaavaa-puolen kaikkien erikseen yksilöityjen erien summaa ja on yhtä suuri kuin velkojen kokonaismäärä. 1. Talletukset: Erä talletukset edellytetään ilmoitettavan erikseen kaikentyyppisten erikseen raportoivien sijoitusrahastojen sekä arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien osalta. Lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten osalta tämä erä olisi luokiteltava muihin saamisiin. Tämä erä ( 8 ) koostuu lähinnä kahdesta alaluokasta: Siirtokelpoiset talletukset: (kansallisen tai ulkomaan valuutan määräiset) talletukset, jotka voidaan vaihtaa rahaksi tai siirtää ilman merkittävää viivettä, rajoituksia tai sakkomaksuja käyttäen sekkiä, maksumääräystä, tiliin kohdistuvaa veloituksen kirjasta tai vastaavaa (EKT 95, kohta). ( 8 ) On huomattava, että rahalaitosten taseessa ei eroteta talletuksia ja lainoja vastaavaa- ja vastattavaa -puolella. Sen sijaan kaikkien rahalaitoksiin talletettujen/rahalaitoksille lainattujen ei-jälkimarkkinakelpoisten varojen (=velat) katsotaan olevan talletuksia ja kaikkien rahalaitosten tallettamien/lainaamien varojen (=saamisten) katsotaan olevan lainoja. EKT 95:ssä tehdään kuitenkin ero sen perusteella, mikä taho tekee taloustoimea koskevan aloitteen. Mikäli aloitteen tekee lainanottaja, rahoitustaloustoimi on luokiteltava lainaksi. Mikäli aloitteen tekee lainanantaja, se on luokiteltava talletukseksi.

336 L 241/336 FI Euroopan unionin virallinen lehti talletukset: kaikki hallussa olevat muut kuin siirtokelpoiset talletukset. Muita talletuksia ei voida käyttää maksamiseen milloin hyvänsä eikä niitä voida vaihtaa käteiseen rahaan tai siirtokelpoisiin talletuksiin ilman merkittäviä rajoituksia tai seuraamuksia. Tähän alaluokkaan kuuluvat määräaikaistalletukset, säästötalletukset jne. (EKT 95, kohta). Tähän erään kuuluu myös hallussa oleva käteinen raha. Käteinen raha sisältää liikkeessä olevat setelit ja metallirahat, joita käytetään yleisesti maksamiseen. Tämän erän merkityksen odotetaan jäävän pieneksi. Arvostusta koskevat säännöt: EKT 95:n mukaisesti talletukset ilmoitetaan nimellisarvoon ilman niille kertyneitä korkoja. 2. Lainat: Lainoja koskevat tiedot ilmoitetaan erikseen vain lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten alaluokan osalta. Sijoitusrahastojen ja arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien alaluokkien osalta lainat luokitellaan muihin saamisiin. Lainat ovat varoja, joita tiedonantajina olevat muut rahoituksen välittäjät lainaavat lainanottajille ja jotka eivät perustu siirtokelpoisiin velkakirjoihin tai joita edustaa vain yksi velkakirja (siitä huolimatta, että se olisi tullut siirtokelpoiseksi). Erä lainat koostuu seuraavista alaeristä: kotitalouksille myönnetyt lainat, joihin sisältyvät kulutusluotot (lainat, jotka on myönnetty henkilökohtaiseen käyttöön tulevien kulutustavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi), asuntolainat (lainat, jotka myönnetään asunnon hankkimiseen, myös rakentamiseen ja peruskorjaukseen myönnetyt lainat) ja muut lainat (lainat, jotka myönnetään esimerkiksi liiketoimintaan, velkajärjestelyihin, opintoihin ym.). kolmansille osapuolille myönnetyt rahoitusleasingsopimukset. ongelmaluotot, joita ei ole vielä maksettu takaisin tai poistettu luottotappioina. hallussa olevat ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit. lainasaamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla. Maturiteeteittain tehtävää erittelyä ei edellytetä. Arvostaminen: samoin kuin rahalaitosten, myös muiden rahoituksen välittäjien olisi käsiteltävä lainoja pääsääntöisesti siten, että ne kirjataan bruttomääräisinä kaikkine niihin liittyvine sekä yleisine että kohdistettuine varauksineen, kunnes tiedonantajalaitos poistaa lainat luottotappioina, jolloin lainat poistetaan taseesta. Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukaisesti talletuksista kertyvä korko olisi kirjattava taseeseen sitä mukaa kuin sitä kertyy (eli suoriteperusteen mukaisesti) eikä sitä mukaa kuin sitä tosiasiallisesti maksetaan (eli maksuperusteen mukaisesti). Korkosaamiset lainoista kirjataan bruttomääräisinä luokkaan muut saamiset. Korkosaamiset erotetaan lainasta, johon ne liittyvät, ja kyseinen laina olisi arvostettava siihen nimellisarvoonsa, joka on maksamatta taseen laatimispäivänä. 3. arvopaperit kuin osakkeet: Tämä erä edellytetään ilmoitettavan erikseen muiden rahoituksen välittäjien kaikkien alaluokkien osalta niiden jäännösluokkaa lukuun ottamatta. Tällä tarkoitetaan hallussa olevia yleensä siirtokelpoisia muita arvopapereita kuin osakkeita, joilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla tai jotka voidaan markkinoilla korvata vastakkaisella sopimuksella, eivätkä ne takaa haltijalle mitään omistajan oikeuksia liikkeeseen laskevaan laitokseen. Tämä erä sisältää arvopaperit, jotka antavat haltijalle ehdottoman oikeuden kiinteään tai sopimuksen mukaiseen tuloon korkoina ja/tai määrättyinä kiinteinä summina, jotka maksetaan määräpäivänä (tai päivinä) tai alkaen liikkeeseenlaskun yhteydessä yksilöidystä ajankohdasta. Siihen sisältyvät myös siirtokelpoiset lainat, jotka on järjestetty uudelleen niin, että niitä edustaa suuri määrä identtisiä velkakirjoja, joilla käydään kauppaa järjestäytyneillä markkinoilla. Arvostusta koskevat säännöt: EKT 95:n mukaisesti muut arvopaperit kuin osakkeet ilmoitetaan markkinaarvoon. Muiden arvopaperien kuin osakkeiden erittelyä (alkuperäisen maturiteetin mukaan) enintään 1 vuoden ja yli 1 vuoden maturiteetteihin edellytetään muiden rahoituksen välittäjien alaluokan sijoitusrahastot (sijoitusrahastot yhteensä ja sijoitusrahastot eriteltyinä sijoituksen tyypin mukaisesti) osalta. 4. Osakkeet ja osuudet (pl. sijoitusrahasto-osuudet): Tämä erä edellytetään ilmoitettavan erikseen muiden rahoituksen välittäjien kaikkien alaluokkien osalta niiden jäännösluokkaa lukuun ottamatta.

337 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/337 Tällä tarkoitetaan hallussa olevia arvopapereita, jotka edustavat omistusoikeuksia yrityksiin tai yrityksiin rinnastettaviin yhteisöihin. Tällaiset arvopaperit antavat yleensä haltijalleen oikeuden osuuteen yritysten tai yrityksiin rinnastettavien yhteisöjen voitoista sekä selvitystilassa osuuteen niiden omista varoista. Tähän luokkaan kuuluu lähinnä seuraavat kolme alaluokkaa: noteeratut osakkeet lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuksia: osakkeet, joiden hinnat noteerataan tunnetussa pörssissä tai muuten jälkimarkkinoilla (EKT 95, kohta), noteeraamattomat osakkeet lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuksia: noteeraamattomat osakkeet (EKT 95, kohta), muut osuudet: kaikki taloustoimet, jotka kohdistuvat muihin osuuksiin ja jotka eivät kuulu noteerattuihin ja noteerattomiin osakkeisiin (EKT 94, kohta). Arvostusta koskevat säännöt: EKT 95:n mukaisesti muut arvopaperit kuin osakkeet ilmoitetaan markkinaarvoon. 5. Sijoitusrahasto-osuudet: Sijoitusrahasto-osuudet ilmoitetaan erillisenä eränä vain sijoitusrahastojen alaluokkien sijoitusrahastot (sijoitusrahastot yhteensä ja kaikentyyppiset sijoitusrahastot) sekä arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät osalta. Alaluokan lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivat rahoitusyritykset osalta sijoitusrahasto-osuudet luokitellaan muihin saamisiin. Sijoitusrahasto-osuudet ovat sellaisen tietyn tyyppisen rahoitusyrityksen liikkeeseen laskemia arvopapereita, jonka yksinomaisena tarkoituksena on sijoittaa rahamarkkinoilta, pääomamarkkinoilta ja/tai kiinteistömarkkinoilta kerättyjä varoja. Sijoitusrahasto-osuudet ovat yksinomaan rahalaitosten (vain rahamarkkinarahastojen) ja muiksi rahoituksen välittäjiksi luokiteltujen sijoitusrahastojen velkoja. Liikkeeseen lasketut sijoitusrahasto-osuudet antavat haltijalleen oikeuksia sijoitettuun pääomaan ja sijoituksesta saatavaan tuottoon, mutta ne eivät yleensä anna oikeutta valvoa yhteissijoitusta (kuten äänioikeutta tai oikeutta osallistua yhtiön johtoon). Arvostusta koskevat säännöt: EKT 95:n mukaisesti sijoitusrahasto-osuudet ilmoitetaan markkina-arvoon. 6. Kiinteä omaisuus: Tähän erään kuuluvat sijoitustarkoituksia varten hallussa oleva aineellinen kiinteä omaisuus (sijoitukset asuntoihin, muihin rakennuksiin ja rakenteisiin, muut kuin asuinkäytössä olevat rakennukset). Tämä osa voidaan yksilöidä kiinteistöiksi, aineellinen tai aineeton omaisuus (eivät kuitenkaan rahoitusvaateet), jota tiedonantajana olevien muiden rahoituksen välittäjien on tarkoitus käyttää toistuvasti yli vuoden ajan. Tämä omaisuus käsittää muiden rahoituksen välittäjien omistamat maa-alueet ja rakennukset sekä kaluston, ohjelmistot ja muut infrastruktuurit. Kiinteä omaisuus eritellään erän sijoitusrahastot yhteensä osalta ja myös sijoituksen tyypin ja sijoittajan tyypin mukaan eriteltyjen sijoitusrahastojen osalta. Mikäli sijoitusrahastot eritellään sijoituksen mukaan, kiinteä omaisuus yksilöidään erikseen vain kiinteistörahastojen, yhdistelmärahastojen ja muiden rahastojen osalta, koska näillä rahastoilla voidaan odottaa olevan sijoitustarkoituksiin käytettäviä kiinteistöjä. Myös kaikilla muilla sijoitusten mukaan eriteltyjen rahastojen luokilla on kiinteää omaisuutta, mutta sen määrän odotetaan olevan vähäinen, koska kyseessä on lähinnä omassa käytössä oleva kiinteä omaisuus (muun rahoituksen välittäjän käytössä olevat rakennukset, kalusto, ohjelmistot ja muu infrastruktuuri). Mikäli kiinteää omaisuutta ei tarvitse ilmoittaa erikseen, se luetaan muihin saamisiin. 7. Johdannaiset: Johdannaiset ilmoitetaan erillisenä eränä vain alaluokkien sijoitusrahastot (sijoitusrahastot yhteensä ja kaikentyyppiset sijoitusrahastot) ja arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät osalta. Lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten osalta tämä erä olisi luokiteltava muihin saamisiin. Tämä erä koostuu kaikista johdannaisilla eli rahoitusvaateilla, jotka perustuvat johonkin toiseen rahoitusinstrumenttiin tai jotka johdetaan jostakin toisesta rahoitusinstrumentista, suoritettavista transaktioista. Perustana on yleensä jokin muu rahoitusvaade, mutta se voi olla myös hyödyke tai indeksi (EKT 95, 5.65 kohta).

338 L 241/338 FI Euroopan unionin virallinen lehti Muiden rahoituksen välittäjien on pääsääntöisesti ilmoitettava johdannaiset rahalaitosten raportointivaatimuksissa suositellulla tavalla. Tässä yhteydessä raha- ja pankkitilastojen keräämisestä laadituissa ohjeissa Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics ( 9 ) todetaan, että voimassa olevien kansainvälisten tilastostandardien mukaisesti johdannaisinstrumentit, joilla on markkina-arvo, olisi pääsääntöisesti kirjattava taseeseen. Johdannaisilla on markkina-arvo, jos niillä käydään kauppaa järjestäytyneillä markkinoilla (pörssissä) tai sellaisissa olosuhteissa, joissa ne voidaan yleensä OTC-markkinoilla korvata vastakkaisella sopimuksella. Tämän erän yhteydessä ilmoitetaan seuraavat johdannaiset: optiot, jälkimarkkinakelpoiset ja OTC; merkintäoptiot; futuurit, mutta ainoastaan siltä osin kuin niillä on markkina-arvo, koska ne ovat jälkimarkkinakelpoisia tai ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella; swapit, mutta ainoastaan siltä osin kuin niillä on markkina-arvo, koska ne ovat jälkimarkkinakelpoisia tai ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella. Taseeseen kirjattavat johdannaiset kirjataan markkina-arvoonsa, jolla tarkoitetaan voimassa olevaa markkinahintaa tai sen läheistä vastinetta (kohtuullista arvoa). Johdannaiset kirjataan taseeseen bruttoperusteisesti. Yksittäiset johdannaissopimukset, joilla on positiivinen bruttomääräinen markkina-arvo, kirjataan taseen vastaavaa-puolelle, ja sopimukset, joilla on negatiivinen bruttomääräinen markkina-arvo, kirjataan vastattavaa-puolelle. Johdannaissopimuksiin perustuvia tulevia bruttomääräisiä sitoumuksia ei kirjata tase-eriin. Johdannaiset voidaan kirjata myös nettoperusteisesti eri arvostamismenetelmien mukaisesti. Mikäli ainoastaan nettopositioita on saatavilla tai positiot kirjataan muuhun kuin markkina-arvoon, ilmoitetaan sen sijaan nämä positiot. Erittelyjä (sektoreittain, valuutoittain jne.) ei edellytetä. 8. saamiset: Tämä erä edellytetään ilmoitettavan erikseen muiden rahoituksen välittäjien kaikkien alaluokkien osalta niiden jäännösluokkaa lukuun ottamatta. Tähän kuuluvat saamiset, jotka eivät kuulu muihin eriin, kuten lainoista kertyneet korkosaamiset ja rakennuksista kertyneet vuokrat, osinkosaamiset, saamiset, jotka eivät liity varsinaiseen muiden rahoituksen välittäjien toimintaan, ns. suspense -erien saamiset bruttomääräisinä, maksujenvälityssaamiset bruttomääräisinä, muut saamiset, joita ei yksilöidä erikseen, esim. kiinteä omaisuus, lainat, talletukset (muun rahoituksen välittäjän alaluokasta riippuen). Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, ja se vaihtelee tiedonantajaluokan tyypin mukaan (ks. viimeinen alakohta). Tase, jota vaaditaan muun rahoituksen välittäjän alaluokan tyypin mukaan, vaihtelee kyseisen muiden rahoituksen välittäjien alaluokan harjoittaman toiminnan perusteella. Ainoastaan taseen tärkeimmät erät yksilöidään erikseen. Kaikki määrät, joita ei voida kohdistaa johonkin näistä tärkeimmistä tase-eristä, kohdistetaan muihin saamisiin ; koska esim. sijoitusrahastot eivät yleensä myönnä lainoja, taseessa ei ilmoiteta erikseen erää lainat. Mikäli sijoitusrahastot kuitenkin todellisuudessa myöntäisivät lainoja, kyseinen erä olisi kohdistettava muihin saamisiin. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat muihin saamisiin kuuluvien erien yksityiskohtaiset tiedot lisätiedoissa. VASTATTAVAA 0. Saamiset/velat yhteensä Velkojen yhteismäärä vastaa taseen vastattavaa-puolen kaikkien erikseen yksilöityjen erien summaa ja on yhtä suuri kuin saamisten kokonaismäärä (ks. myös vastaavaa-puolen erät saamiset/ velat yhteensä ). 9. Vastaanotetut talletukset ja lainat: Tämä erä ilmoitetaan erikseen sijoitusrahastojen, arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien ja lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten osalta. Tähän erään kuuluvat Talletukset: muille rahoituksen välittäjille tehdyt siirtokelpoiset talletukset ja muut talletukset (ks. vastaavaapuoli). Nämä talletukset tehdään yleensä rahalaitoksiin. ( 9 ) Euroopan keskuspankki, marraskuu 2002.

339 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/339 Lainat: tiedonantajina oleville muille rahoituksen välittäjille annetut lainat, jotka eivät perustu velkakirjoihin tai joita edustaa vain yksi velkakirja (siitä huolimatta, että se olisi tullut jälkimarkkinakelpoiseksi). 10. Liikkeeseen lasketut velkapaperit: Tämä erä ilmoitetaan erikseen arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien ja lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten osalta. Sijoitusrahastojen osalta tämä erä kohdistetaan muihin velkoihin ja sen merkityksen oletetaan olevan vähäinen. Tämä erä tarkoittaa muita arvopapereita kuin osuuksia, jotka yleensä ovat siirtokelpoisia ja joilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla tai jotka voidaan markkinoilla korvata vastakkaisella sopimuksella ja jotka eivät takaa haltijalle mitään omistusoikeuksia liikkeeseen laskevaan laitokseen. Joissain maissa muut rahoituksen välittäjät voivat laskea liikkeeseen jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan rahalaitosten liikkeeseen laskemia rahamarkkinapapereita. Näiden raportointivaatimusten mukaan kaikki tällaiset instrumentit luokitellaan velkapapereihin. 11. Oma pääoma ja varaukset: Tämä erä ilmoitetaan erikseen arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien ja lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten osalta. Sijoitusrahastojen osalta tämä erä kohdistetaan muihin velkoihin. Tämä erä käsittää määrät, jotka perustuvat tiedonantajina olevien muiden rahoituksen välittäjien osakkeenomistajille tai muille omistajille osakeanneissa myymistä osakkeista, jotka takaavat osakkeen haltijalle omistusoikeuksia kyseisessä muussa rahoituksen välittäjässä ja yleensä osuuden sen voitoista sekä selvitystilassa osuuden sen omista varoista. Erään kuuluvat myös rahastot, jotka muodostuvat jakamattomista voitoista tai sellaisista varoista, jotka tiedonantajana oleva muu rahoituksen välittäjä on pannut talteen vastaisuudessa odotettavissa olevien maksujen ja sitoumusten varalta. Omaan pääomaan ja varauksiin kuuluvat seuraavat erät: oma pääoma, jakamattomat voitot tai rahastot, kohdistetut varaukset laina-, arvopaperi- ja muuntyyppisiä vaateita varten, liikevoitto/-tappio. 12. Sijoitusrahasto-osuudet: Tämä erä ilmoitetaan erikseen vain alaluokan sijoitusrahastot vastattavaa-puolella, koska ainoastaan sijoitusrahastot laskevat liikkeeseen sijoitusrahasto-osuuksia. Tämä erä tarkoittaa muiden sijoitusrahastojen kuin rahamarkkinarahastojen liikkeeseen laskemia rahastoosuuksia. 13. Johdannaiset: Ks. vastaavaa-puolen erät johdannaiset. 14. velat: Tämä erä edellytetään ilmoitettavan erikseen muiden rahoituksen välittäjien kaikkien alaluokkien osalta niiden jäännösluokkaa lukuun ottamatta. Tämä erä vastaa rahalaitosten muita velkoja, mutta se ei sisällä johdannaisia. Tähän kuuluvat velat, jotka eivät kuulu muihin eriin, kuten ns. maksettavat suspense -erät bruttomääräisinä siirtovelat bruttomääräisinä maksamatta olevat talletusten korot maksamattomat osingot, velat, jotka eivät liity varsinaiseen muiden rahoituksen välittäjien toimintaan, kolmansille osapuolille maksettavia korvauksia koskevat varaukset, johdannaissopimusten vakuusmaksut, jotka vastaavat luottoriskiltä suojautumiseksi maksettavaa käteisvakuutta mutta joihin tallettajalla on edelleen omistusoikeus ja jotka on maksettava takaisin tallettajalle, kun sopimus suljetaan, ilman käteisvakuuksia lainaksi annetuista arvopapereista aiheutuneet nettopositiot, arvopaperikauppojen tulevista tilityksistä aiheutuvat nettovelat.

340 L 241/340 FI Euroopan unionin virallinen lehti Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, ja se vaihtelee tiedonantajaluokan tyypin mukaan. Tase, jota vaaditaan muun rahoituksen välittäjän alaluokan tyypin mukaan, vaihtelee kyseisen muiden rahoituksen välittäjien alaluokan harjoittaman toiminnan perusteella. Ainoastaan taseen tärkeimmät erät yksilöidään erikseen. Kaikki määrät, joita ei voida kohdistaa johonkin näistä tärkeimmistä vastattavaa-puolen tase-eristä, kohdistetaan muihin velkoihin ; koska esim. sijoitusrahastot eivät yleensä laske liikkeeseen velkapapereita, tätä erää ei ilmoiteta erikseen vastattavaa-puolella. Mikäli sijoitusrahastot kuitenkin todellisuudessa laskisivat liikkeeseen velkapapereita, kyseinen erä olisi kohdistettava muihin velkoihin. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat muihin velkoihin kuuluvien erien yksityiskohtaiset tiedot lisätiedoissa. KIRJANPITOSÄÄNNÖT Muiden rahoituksen välittäjien on kirjanpitoaan laatiessaan lähtökohtaisesti noudatettava pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY ( 10 ) kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä sekä sovellettavia kansainvälisiä standardeja. Kaikki saamiset ja velat ilmoitetaan bruttomääräisinä tilastointia varten, tämän vaikuttamatta issa voimassa oleviin kirjanpitokäytäntöihin. Kunkin erän yhteydessä annetaan erityisohjeita käytettävistä arvostusmenetelmistä. ERITTELY MAANTIETEELLISEN SIJAINNIN, SEKTORIN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN EKP edellyttää muiden rahoituksen välittäjien joidenkin alaluokkien ja tiettyjen tase-erien osalta vastaavanlaista maantieteellistä ja sektorikohtaista erittelyä kuin rahalaitosten tase-erien osalta. Maantieteelliset ja sektorikohtaiset erittelyt VASTAAVAA A. Kotimaassa olevat Rahalaitokset kuin joista yrityksiä (S.11) ( 1 ) joista kotitalouksia ym. (S.14) B. Muissa rahaliittoon osall. issa olevat Rahalaitokset kuin joista yrityksiä (S.11) joista kotitalouksia ym. (S.14) C. Ulkomailla olevat VASTATTAVAA A. Kotimaassa olevat Rahalaitokset kuin B. Muissa rahaliittoon osallistuvissa issa olevat Rahalaitokset kuin C. Ulkomailla olevat ( 1 ) Edellytetään ainoastaan erän lainat osalta. Maantieteelliset erittelyt Euroalueen muita rahoituksen välittäjiä koskevien tilastojen kokoaminen edellyttää euroalueella sijaitsevien vastapuolten yksilöimistä siten, että eritellään kotimaiset ja muiden rahaliittoon osallistuvien iden vastapuolet. Tästä syystä edellytetään täydellistä maantieteellistä erittelyä kotimaassa oleviin/muissa rahaliittoon osallistuvissa issa oleviin/ulkomailla oleviin muihin rahoituksen välittäjiin. Rahaliittoon kuulumattomien iden osalta erittely tehdään kotimaassa oleviin/ rahaliittoon osallistuvissa issa oleviin/ ulkomailla oleviin. ( 10 ) EYVL L 372, , s. 1.

341 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/341 Edellytetty maantieteellinen erittely liittyy seuraaviin tase-eriin: Sijoitusrahastot yhteensä/sijoitusrahastot eriteltyinä sijoituspolitiikan mukaan: Erityisesti muiden arvopaperien kuin osakkeiden, osakkeiden ja osuuksien, sijoitusrahasto-osuuksien (vastaavaa-puoli) ja liikkeeseen laskettujen sijoitusrahasto-osuuksien (vastattavaa-puoli) osalta. Vastaavaa-puolella tämä tieto ilmoitetaan keskeisenä indikaattorina, vastattavaa-puolella lisätietona. Lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivat yritykset: erä lainat olisi eriteltävä maantieteellisen sijainnin mukaan kotimaassa oleviin/muissa rahaliittoon osallistuvissa issa oleviin (keskeisenä indikaattorina). Sektorikohtaiset erittelyt ( 11 ) Tärkein edellytetty sektorikohtainen erittely on erittely rahalaitoksiin/muihin kuin rahalaitoksiin Rahalaitosten määritelmä on yleisesti tunnettu. Muihin kuin rahalaitoksiin kuuluvat sektorit julkisyhteisöt ( 12 ) ja muut sektorit ( 13 ). Sektorikohtaista erittelyä koskevat vaatimukset ovat samat sekä kotimaata että muita rahaliittoon osallistuvia ita koskevien tietojen osalta. Ulkomaita koskevia tietoja ei tarvitse eritellä sektorikohtaisesti. Sektorikohtaista erittelyä edellytetään vain seuraavien erien osalta: Se ilmoitetaan lisätietona alasektorin sijoitusrahastot osalta (sijoitusrahastot yhteensä ja sijoitusrahastot sijoituksen tyypin mukaan eriteltyinä) ja vain niiden erien osalta, joista edellytetään maantieteellistä erittelyä. Se ilmoitetaan keskeisenä indikaattorina alasektorin lainanantajina toimivat yritykset erän lainat osalta. Lisäksi ainoastaan tämän muiden rahoituksen välittäjien alaluokan ja tämän erän osalta edellytetään kuitenkin vielä yrityksille ja kotitalouksille myönnettyjen lainojen yksilöimistä. Erittely käyttötarkoituksen mukaan Tämä erittely edellytetään ilmoitettavaksi vain lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivia yrityksiä koskevien tietojen osalta. Sillä tarkoitetaan erityistä tase-erää lainat ja erityisesti lainoja kotitalouksille, joiden osalta ilmoitetaan lainan käyttötarkoitus (jaoteltuna kulutusluottoihin, asuntolainoihin ja muihin luottoihin (jäännösluokka)). Tämä erittely on ilmoitettava keskeisenä indikaattorina ostiedot ostiedot ilmoitetaan vain siinä tapauksessa, että kantatiedoissa on merkittäviä katkoksia. okset on ilmoitettava esimerkiksi silloin, kun ne johtuvat EKT 95:n käyttöönoton yhteydessä tehtävistä luokituksen muutoksista. Tiedot ilmoitetaan vapaaehtoisesti, mikäli ne ovat saatavissa. ( 11 ) EKT 95:tä käytetään sektoriluokittelun standardina. ( 12 ) Julkisyhteisöt: Kotimaiset yksiköt, jotka harjoittavat sellaisia toimintoja, joiden tarkoituksena on pääasiallisesti markkinattomien, yksilölliseen tai kollektiiviseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tuottaminen ja/tai kansantulon ja -varallisuuden uudelleen jakaminen (EKT 95, kohdat ). Julkisyhteisöt sisältävät valtionhallinnon, osavaltionhallinnon, paikallishallinnon ja sosiaaliturvarahastot (EKT 95, kohdat ). Ks. lisää sektoriluokituksesta Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the statistical classification of customers, Euroopan keskuspankki, toinen painos, marraskuu ( 13 ) sektorit sisältävät seuraavat sektorit: rahoituksen välittäjät sellaisina kuin ne on tässä yhteydessä määritelty, Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot. Rahoitusyritykset ja yrityksiin rinnastavat yhteisöt, jotka toimivat pääasiallisesti riskien hallintaan liittyvän rahoituksen välittäjinä (EKT 95, kohta), Yritykset. Yritykset ja yrityksiin rinnastettavat yhteisöt, jotka eivät välitä rahoitusta ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto (EKT 95, kohta), Kotitaloudet. Henkilöt tai henkilöryhmät kuluttajina ja tavaroiden ja muiden kuin rahoituspalveluiden tuottajina omaa loppukäyttöä varten, jos toiminta ei ole yrityksiin rinnastettavien yhteisöjen toimintaa. Mukaan luetaan kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka lähinnä tuottavat tietyille kotitalousryhmille tarkoitettuja markkinattomia tavaroita ja palveluja (EKT 95, kohta).

342 L 241/342 FI Euroopan unionin virallinen lehti Viiteajanjakson aikana suoritettavia rahoitustaloustoimia ( 14 ) mittaavien virtatilastojen toimittamista edellytetään ihannetapauksessa samalla tavoin kuin rahalaitosten tasetilastojenkin yhteydessä. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan pyritä siihen, että tarvittavat muutostiedot (jotka sisältäisivät sekä luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt että arvostusmuutokset ja luottotappiot/luottojen arvonalennukset ) ilmoitettaisiin säännöllisesti täysimääräisinä Raportoinnin tiheys, toimitusaika ja aikajänne EKP:lle annetaan tiedot neljännesvuosittain. Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tilastot toimitetaan EKP:lle viimeistään viiteajanjakson päättymistä seuraavan kolmannen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä tai sitä edeltävänä kansallisen keskuspankin pankkipäivänä ( 15 ), mikäli kyseisen kalenterikuukauden viimeinen päivä ei ole kansallisen keskuspankin pankkipäivä. Tarkoista tietojen toimitusajankohdista ilmoitetaan kansallisille keskuspankeille edeltäkäsin raportointikalenterissa. Neljännesvuositason historiatiedot toimitetaan EKP:lle siten, että ensimmäisenä toimitetaan vuoden 1998 neljättä neljännestä koskevaan viiteajanjaksoon liittyvät tiedot. 5. Muita rahoituksen välittäjiä koskevien tilastojen sähköinen siirto sarjaperheen (key family) tunniste: Muu rahoituksen välittäjä Muiden rahoituksen välittäjien sarjaperhe liittyy euroalueen muiden rahoituksen välittäjien tasetilastoihin. Se on suunniteltu siten, että se vastaa mahdollisimman pitkälle tase-eriä koskevia tilastoja varten jo aiemmin määriteltyjä koodiluetteloita ja koodeja tujat Alla olevassa taulukossa kuvataan muiden rahoituksen välittäjien sarjaperheessä käytettyjä muuttujia. Muita rahoituksen välittäjiä koskevien tilastojen osalta on yksilöity 11 muuttujaa, joiden katsotaan olevan olennaisia aikasarjojen määrittämiseksi. Avain kohta Käsitteen lyhenne Käsitteen nimi Arvon muoto Koodiluettelon tunniste Koodiluettelon nimi tujat 1 FREQ Toistuvuus AN1 CL_FREQ Toistuvuus-koodiluettelo (BIS, EKP) 2 REF_AREA Viitealue AN2 CL_AREA_EE Alue-koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) 3 ADJUSTMENT osindikaattori AN1 CL_ADJUSTMENT osindikaattori-koodiluettelo (BIS, EKP) 4 OFI_REP_SECTOR Muun rahoituksen välittäjän viitesektori 5 OFI_ITEM Muun rahoituksen välittäjän tase-erä AN2 CL_OFI_REP_SECTOR Muun rahoituksen välittäjän viitesektori -koodiluettelo (EKP) AN3 CL_OFI_ITEM Muun rahoituksen välittäjän tase-erä koodiluettelo (EKP) 6 MATURITY_ORIG Alkuperäinen maturiteetti AN1 CL_MATURITY_ORIG Alkuperäinen maturiteetti koodiluettelo (EKP) 7 DATA_TYPE Tiedon tyyppi AN1 CL_DATA_TYPE Raha- ja pankkitilastojen tietotyyppi, virta- ja positiotyypit (EKP, BIS) ( 14 ) Rahoitustaloustoimet voidaan määritellä vuosineljänneksen lopun raportointipäivien kantatietojen erotukseksi, kun siitä on poistettu muista kuin taloustoimista aiheutuvat muutokset. Näitä vaikutuksia koskevat tiedot ovat muutoksia, jotka kattavat muut muutokset : Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ja arvostusmuutokset ja luottotappiot / luottojen arvonalennukset. muutokset: Tasetilastoissa muut muutokset ovat muista kuin taloustoimista johtuvia muutoksia vuosineljännestaseiden välillä. muutokset voidaan ryhmitellä seuraaviin kahteen pääluokkaan: Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ja arvostusmuutokset ja luottotappiot / luottojen arvonalennukset. Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt sisältävät kaikki muutokset taseen kantatiedoissa, jotka johtuvat tilastollisen kattavuuden muutoksesta (uusien muiden rahoituksen välittäjien tietojen mukaan ottamisesta tai tietojen pois jättämisestä), saamisten tai velkojen luokituksen muutoksesta (maturiteetin, sektorin tai instrumentin mukaan) ja sellaisten raportointivirheiden vaikutuksista, jotka on korjattu kantatiedoissa vain rajoitetun ajanjakson ajan. Arvostusmuutokset ja luottotappiot /luottojen arvonalennukset koostuu kahdesta erästä. Se käsittää ensinnäkin kaikki sellaiset muutokset kantatiedoissa, jotka johtuvat valuuttakurssimuutoksista ulkomaan valuutan määräisissä saamisissa ja veloissa. Toiseksi hallussa olevien, myytyjen tai liikkeeseen laskettujen jälkimarkkinakelpoisten arvopapereiden kannan markkinahinnan vaihtelujen ja luottotappioina tai arvonalennuksen vuoksi taseesta poistettavien lainojen vaikutus johtaa muihin uudelleenarvostuksiin. ( 15 ) Kansallisen keskuspankin pankkipäivällä tarkoitetaan mitä tahansa päivää, jona tietty rahaliittoon kansallinen keskuspankki on avoinna EKPJ:n rahapoliittisten operaatioiden toteuttamista varten.

343 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/343 Avain kohta Käsitteen lyhenne Käsitteen nimi Arvon muoto Koodiluettelon tunniste Koodiluettelon nimi 8 COUNT_AREA Vastapuolen alue AN2 CL_AREA_EE Alue-koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) 9 BS_COUNT_SECTOR Tase-erän vastapuolen sektori AN4 CL_BS_COUNT_SECTOR Tase-erän vastapuolen sektori -koodiluettelo (EKP, BIS) 10 CURRENCY_TRANS Transaktiovaluutta AN3 CL_CURRENCY Valuutta-koodiluettelo (EKP, BIS, Eurostatin maksutasetilasto) 11 SERIES_DENOM Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma AN1 CL_SERIES_DENOM Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma -koodiluettelo (EKP) Kunkin yhdentoista tilastollisen muuttujan arvot saadaan sitä vastaavasta koodiluettelosta. Esimerkiksi muuttujan REF_AREA (viitealue) arvot saadaan edellä olevan taulukon mukaisesti koodiluettelosta CL_AREA_EE. Muita rahoituksen välittäjiä koskevien koodiluokkien muuttujat kuvataan seuraavassa samassa järjestyksessä kuin ne ilmenevät avaimesta. tuja nro 1: Toistuvuus (FREQ; pituus: yksi merkki) tuja osoittaa raportoidun aikasarjan toistuvuuden. Muiden rahoituksen välittäjien sarjaperheessä käytetty koodi on Q eli neljännesvuositason tiedot, ja se on vain yksi koodiluettelossa CL_FREQ määritellyistä arvoista. Mikäli kansalliset tiedot ovat saatavilla harvemmin (esim. puolivuosittain tai vuosittain), kansalliset keskuspankit estimoivat neljännesvuosittaiset tiedot. Mikäli neljännesvuosittaisten arvioiden esittäminen ei ole asianmukaista, tiedot esitetään kuitenkin neljännesvuosittaisina aikasarjoina (esim. vuosittaiset tiedot esitetään tietoina yyyyq4 ja puolivuosittaiset tiedot tietoina yyyyq2 ja yyyyq4, jolloin muita vuosineljänneksiä koskevat tiedot joko jätetään ilmoittamatta tai ne ilmoitetaan puuttuviksi koodilla L ( 16 )). tuja nro 2: Viitealue (REF_AREA; pituus: kaksi merkkiä) tuja osoittaa tiedonantajalaitoksen kotimaan. Siihen liittyvä koodiluettelo CL_AREA_EE sisältää ISO-standardin mukaisen maaluettelon ja muutamia muita arvoja (ks. myös muuttuja nro 8: Vastapuolen alue. Muiden rahoituksen välittäjien sarjaperheessä käytetyt arvot vastaavat 15:tä Euroopan unionin (EU) ta. tuja nro 3: osindikaattori (ADJUSTMENT; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja ilmoittaa sen, onko tietoihin tehty kausivaihtelusta ja/tai pankkipäivän viikonpäivästä johtuvia muutoksia. Vastaava koodiluettelo on CL_ADJUSTMENT. Muiden rahoituksen välittäjien sarjaperheessä käytetty koodi on N, joka tarkoittaa, että aikasarjoja ei ole muutettu kausivaihtelun eikä pankkipäivän viikonpäivän vuoksi. tuja nro 4: Muun rahoituksen välittäjän viitesektorikohtainen erittely (OFI_REP_SECTOR, pituus: kaksi merkkiä) Tämä muuttuja osoittaa, minkä tyyppinen muu rahoituksen välittäjä on tiedonantajana, ja se liittyy koodiluetteloon CL_OFI_REP_SECT. Seuraavat 11 arvoa on yksilöity: sijoitusrahastot yhteensä ( 10 ); sijoitusrahastot eriteltyinä sijoituksen tyypin mukaan: osakerahastot ( 11 ), joukkolainarahastot ( 12 ), yhdistelmärahastot ( 13 ), kiinteistörahastot( 14 ) ja muut rahastot ( 15 ); sijoitusrahastot eriteltyinä sijoittajan tyypin mukaan: yleisölle avoimet rahastot ( 1G ) ja erityissijoittajien rahastot ( 1S ), arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät ( 20 ), lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivat rahoitusyritykset ( 30 ) ja muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokat( 40 ). tuja nro 5: Muun rahoituksen välittäjän tase-erä (OFI_ITEM; pituus: kolme merkkiä) Tämä muuttuja kuvaa muun rahoituksen välittäjän taseen tase-erää, ja se liittyy koodiluetteloon CL_OFI_ITEM. Saamisten ja velkojen arvot yksilöidään etuliitteellä A tai L, ja ne järjestetään ja koodataan erien välisen hierarkisen suhteen mukaisesti aina, kun se on mahdollista. Koska muut rahoituksen välittäjät keskittyvät erilaisiin rahoitustoimenpiteisiin sen mukaan, minkä tyyppinen välittäjä on kyseessä, kaikkien osalta ei sovelleta kaikkia tase-eriä. Erityisesti vastaavaa-puolella on yksilöity kaksi eri erää muiden saamisten osalta: muut saamiset (mukaan lukien lainat) ( A8A ), jota sovelletaan muiden rahoituksen välittäjien kaikkiin luokkiin lukuun ottamatta lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivia rahoitusyrityksiä, ja ( 16 ) Ks. myös 6.2 kohta, Tilastointivaatimukset.

344 L 241/344 FI Euroopan unionin virallinen lehti muut saamiset (mukaan lukien talletukset, käteinen raha, sijoitusrahasto-osuudet, kiinteä omaisuus ja johdannaiset) ( A8B ), jota sovelletaan lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimiviin rahoitusyrityksiin. Vastattavaa-puolella on muiden velkojen osalta yksilöity kolme eri erää: muut velat (lukuun ottamatta velkapapereita, omaa pääomaa & varauksia ja johdannaisia) ( L6A ), jota sovelletaan arvopapereiden ja johdannaisten välittäjiin, muut velat (mukaan lukien johdannaiset) ( L6B ), jota sovelletaan lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimiviin rahoitusyrityksiin, ja muut velat (mukaan lukien velkapaperit sekä oma pääoma ja varaukset) ( L6C ), jota sovelletaan sijoitusrahastoihin. tuja nro 6: Alkuperäinen maturiteetti (MATURITY_ORIG; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja kuvaa tase-erän alkuperäistä maturiteettia, ja se liittyy koodiluetteloon CL_MATURITY_ORIG. Maturiteettierittelyä enintään yhden vuoden ( F ) ja yli 1 vuoden ( K ) sovelletaan erään muut arvopaperit kuin osakkeet sijoitusrahastojen luokkien osalta. Vaikka tässä yhteydessä ei edellytetä erittelyä maturiteeteittain, alkuperäistä maturiteettia sovelletaan käsitteellisesti myös vastaavaa-puolen eriin lainat ja talletukset ja vastattavaa-puolen eriin vastaanotetut talletukset ja lainat ja liikkeeseen lasketut velkapaperit. Tästä syystä näissä tapauksessa käytetään koodia A kuvaamaan kokonaismaturiteettia. Kaikissa muissa erissä on koodi X, joka tarkoittaa ei sovellettavissa. tuja nro 7: Tiedon tyyppi (DATA_TYPE; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja kuvataan koodiluettelossa CL_DATA_TYPE, ja se ilmoittaa, minkä tyyppistä tietoa raportoidaan: bruttomääräiset kannat ( 1 ) ja luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt ( 5 ). Luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin järjestelyihin kuuluvat sellaiset tiedonantajana olevan muiden rahoituksen välittäjien sektorin taseen vastaavaa- ja vastattavaa puolella tehtävät muutokset, jotka johtuvat 1) muutoksista tiedonantajien joukossa; 2) yritysten uudelleenjärjestelyistä; 3) saamisten ja velkojen luokituksen muutoksista ja 4) sellaisten raportointivirheiden korjaamisesta, joita ei teknisistä syistä voida poistaa kantatiedoista koko kyseisen ajanjakson ajalta. tuja nro 8: Vastapuolen alue (COUNT_AREA; pituus: kaksi merkkiä) Tämä muuttuja kuvaa muiden rahoituksen välittäjien taseen vastapuolen asuinpaikkaa. Tähän käsitteeseen liittyvä koodiluettelo on CL_AREA_EE, joka sisältää ISO-standardin mukaisen maaluettelon ja muutamia muita arvoja (esim. U6 Domestic: sama maa kuin tiedonantajana olevan muun rahoituksen välittäjän maa ). Muita rahoituksen välittäjiä koskevissa koodiluokissa käytetään ainoastaan muutamia arvoja: kotimaa (kotipaikka tai viitealue) ( U6 ); muut rahaliittoon t t (kaikki maat viitealuetta lukuun ottamatta) ( U5 ); rahaliittoon osallistumattomat t ( U4 ) ja koko maailma (kaikki talousyksiköt) ( A1 ). Kun valtiosta tulee rahaliittoon, liittymistä edeltävään ajanjaksoon liittyvät historiatiedot ilmoitetaan käyttäen vastapuolen alueen koodeja rahaliitto ( U2 ) ja kaikki muut alueet kuin rahaliittoon t t ja viitealue/kotipaikka ( U8 )( 17 ). tuja nro 9: Tase-erän vastapuolen sektori (BS_COUNT_SECTOR; pituus: neljä merkkiä) Tämä muuttuja kuvaa muiden rahalaitosten tase-erän sektorikohtaista erittelyä, ja se liittyy koodiluetteloon CL_BS_COUNT_SECT. Viisi vastapuolen sektoria on ilmoitettava: ( 1000 ); muut kuin ( 2000 ); muut sektorit joista yrityksiä ( 2240 ); muut sektorit joista kotitalouksia ( 2251 ) ja määrittelemätön sektori ( 0000 ). tuja nro 10: Transaktiovaluutta (CURRENCY_TRANS; pituus: kolme merkkiä) Tämä muuttuja ilmoittaa muun rahoituksen välittäjän tase-erien rahayksikön, ja sitä vastaa koodiluettelo CL_CURRENCY. Käytetään vain koodia Z01 kaikki valuutat yhteensä. ( 17 ) Esimerkiksi Kreikan tapauksessa vastaerän aluekoodeja U2 ja U8 käytetään ajanjaksoa 2000Q4 ja sitä edeltäviä ajanjaksoja koskevien tietojen yhteydessä, ja koodeja U5 ja U4 jaksosta 2001Q1 eteenpäin.

345 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/345 tuja nro 11: Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma (SERIES_DENOM; pituus: yksi merkki) Tämä muuttuja osoittaa, onko raportoitavat sarjat ilmaistu kansallisessa vai yhteisessä rahayksikössä (euro). Sillä on kaksi arvoa ( N, kansallinen rahayksikkö ja E, euro), jotka ilmenevät koodiluettelosta CL_SERIES_DENOM. Koodia E käyttävät rahaliittoon t t, kun taas koodia N käyttävät uudet rahaliittoon t maat ilmoittaessaan osallistumista edeltävää ajanjaksoa koskevia historiatietoja ( 18 ) Ominaisuudet Avaimen määrittelemisessä käytettävien 11 muuttujan lisäksi on määritelty useita ominaisuuksia ( 19 ). Niitä liitetään toimitettaviin tietoihin eri tasoilla: Tase-erien sarjaperhe (ECB_OFI): koodatut ja koodaamattomat ominaisuudet Taso Tilastollinen käsite Arvon muoto Koodiluettelo Rinnakkaistason (sibling) ominaisuudet (vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen) Rinnakkaistaso TITLE_COMPL Otsakkeen täydenne AN..350 Koodaamaton Rinnakkaistaso UNIT Yksikkö AN..12 CL_UNIT Yksikkö-koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) Rinnakkaistaso UNIT_MULT Yksikön kerroin AN..2 CL_UNIT_MULT Yksikön kerroin -koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilastot) Rinnakkaistaso DECIMALS Desimaalit N1 CL_DECIMALS Desimaali-koodiluettelo (BIS, EKP) Rinnakkaistaso TITLE Otsake AN..70 Koodaamaton Rinnakkaistaso NAT_TITLE Omakielinen otsake AN..350 Koodaamaton Rinnakkaistaso COMPILATION Tiedon kokoaminen AN Koodaamaton Rinnakkaistaso COVERAGE Kattavuus AN..350 Koodaamaton Aikasarjatason ominaisuudet (vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen) Aikasarjat COLLECTION Tiedonkeruun indikaattori AN1 CL_COLLECTION Tiedonkeruun indikaattori -koodiluettelo (BIS, EKP) Aikasarjat AVAILABILITY Saatavuus AN1 CL_AVAILABILITY Saatavuus-koodiluettelo (BIS, EKP) Aikasarjat DOM_SER_IDS Kotimaan sarjojen indikaattorit AN..70 Koodaamaton Aikasarjat BREAKS Katkokset AN..350 Koodaamaton ( 18 ) Esimerkiksi Kreikan tapauksessa koodia N käytetään ajanjaksoa 2000Q4 ja sitä edeltäviä ajanjaksoja koskevien tietojen osalta ja koodia E jaksosta 2001Q1 eteenpäin. ( 19 ) Ominaisuudet ovat tilastollisia käsitteitä, joilla käyttäjille annetaan koodattua (kuten yksikkö) ja koodaamatonta (kokoamismenetelmä) lisätietoa toimitettavista tiedoista. Pakollisia ominaisuuksia ovat ominaisuudet, joiden arvot kaikki osapuolet tuntevat. Vapaaehtoisia ominaisuuksia ne, jotka annetaan ainoastaan, jos tiedot antava laitos tuntee ne (kuten kotimaan emissiosarjat) tai kun ne ovat merkityksellisiä (kuten kokoaminen, katkokset). Ominaisuuksien arvot toimitetaan ainoastaan kun ne asetetaan ensimmäistä kertaa tai niitä muutetaan. Ainoastaan havainnon laatu ilmoitetaan tiedonsiirrossa aina kunkin havainnon yhteydessä.

346 L 241/346 FI Euroopan unionin virallinen lehti Taso Tilastollinen käsite Arvon muoto Koodiluettelo Havaintotason ominaisuudet (vaihdetaan yhdessä tärkeimmän ARR-segmentin tietojen kanssa) Havainto OBS_STATUS Havainnon laatu AN1 CL_OBS_STATUS Havainnon laatu -koodiluettelo (BIS, EKP, Eurostatin maksutasetilasto) Havainto OBS_CONF Havainnon luottamuksellisuus Havainto OBS_PRE_BREAK Katkosta edeltävä havainnon arvo Havainto OBS_COM Havaintoa koskeva huomautus AN1 CL_OBS_CONF Havainnon luottamuksellisuus -koodiluettelo (Eurostatin maksutasetilasto, EKP) AN..15 AN..350 Koodaamaton Kuhunkin näistä ominaisuuksista liittyy lisäksi joitain teknisiä erityispiirteitä, jotka luetellaan seuraavassa taulukossa. Euroalueen kansallisten keskuspankkien raportointi EKP:lle ECB_OFI sarjaperheen yhteiset ominaisuudet Pakollisuus Ensimmäisen lukuarvon antaa ( 1 ) Kansallisten keskuspankkien muutettavissa TITLE_COMPL M EKP Ei UNIT M EKP Ei UNIT_MULT M EKP Ei DECIMALS M EKP Ei TITLE C EKP Ei NAT_TITLE C Kansallinen keskuspankki Kyllä COMPILATION C Kansallinen keskuspankki Kyllä (*) COVERAGE C Kansallinen keskuspankki Kyllä (*) COLLECTION M EKP Ei AVAILABILITY M EKP / kansalliset keskuspankit Kyllä DOM_SER_IDS C Kansallinen keskuspankki Kyllä BREAKS C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_STATUS M Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_CONF C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_PRE_BREAK C Kansallinen keskuspankki Kyllä OBS_COM C EKP / kansalliset keskuspankit Kyllä M: Pakollinen, C: Erityistap. ilmoitettava (*) oksista ilmoitetaan myös asianomaiselle EKP:n toimialalle faxilla tai sähköpostitse. ( 1 ) EKP:llä tarkoitetaan EKP:n tilastoinnin pääosastoa. Seuraavassa kuvataan kutakin ominaisuutta sekä esitetään viitekoodiluettelo (ilmoitetaan suuraakkosin, kuten CL_****), mikäli se on sovellettavissa Rinnakkaistason ( sibling) ominaisuudet Pakolliset tiedot: TITLE_COMPL (koodaamaton): Otsakkeen täydenteen laatii, tallentaa ja ilmoittaa EKP (englanninkielinen, pituus enintään 350 merkkiä). Mikäli kansallinen keskuspankki haluaa muuttaa sitä, muutos voidaan tehdä EKP:n kuulemisen jälkeen. oksen toteuttaa kuitenkin EKP.

347 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/347 UNIT (koodiluettelo CL_UNIT): Tämä ominaisuus ilmoittaa raportoitujen tietojen mittayksikön. Rahaliittoon t t ilmoittavat tiedot euroina ja EKP asettaa tämän ominaisuuden arvoksi EUR (DENOM = EUR ). Kun valtiosta tulee rahaliittoon, EKP asettaa tämän ominaisuuden arvoksi vastaavan kansallisen rahayksikön, mikäli kyseessä ovat liittymistä edeltävään ajanjaksoon liittyvät historiatiedot ( 20 ). UNIT_MULT (koodiluettelo:cl_unit_mult): tämä ominaisuus antaa tietoa siitä, onko sarjat ilmaistu miljoonina (UNIT_MULT = 6 ), miljardeina (UNIT_MULT = 9 ) jne. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat tiedot miljoonina ja EKP asettaa arvoksi 6 (UNIT_MULT = 6 ). DECIMALS (koodiluettelo: CL_DECIMALS): Ominaisuus kertoo havaintojen arvoille annettavien desimaalien määrän. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat tiedot kolmen desimaalin tarkkuudella, ja EKP asettaa ominaisuuden arvoksi 3 kaikkien aikasarjojen osalta (eli DECIMALS = 3 ). Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot: TITLE (koodaamaton): Aikasarjan otsakkeessa voidaan esittää vain enintään 70 merkkiä. Koska tila on rajallinen, pakollisena ominaisuutena on sen sijaan TITLE COMPLEMENT. Ominaisuutta TITLE voidaan käyttää lyhyissä otsakkeissa. NAT_TITLE (koodaamaton): Kansalliset keskuspankit voivat käyttää tätä ominaisuutta esittääkseen täsmällisen kuvauksen ja muita täydentäviä tietoja omalla kielellään. Vaikka suur- ja pienaakkosten käyttö ei aiheutakaan ongelmia, aksenttimerkkien ja pitkien kirjaimista ja numeroista koostuvien symbolien vaihto on testattava ennen kuin ne otetaan säännölliseen käyttöön. COMPILATION (koodaamaton): Tätä ominaisuutta käytetään esitettäessä sanallisesti yksityiskohtaisia selvityksiä sovelletuista tiedon kokoamismenetelmistä, ja siihen sisältyy esimerkiksi seuraavia tietoja: tietolähteet/tiedon keräämismenetelmä, kokoamismenetelmät (mukaan lukien tehtyjen arvioiden/olettamusten kuvaus), sovellettava lainsäädäntö: tiedot sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ja yhteydet EU:n direktiiveihin kunkin muiden rahoituksen välittäjien tyypin osalta, poikkeamat EKP:n raportointiohjeista (instrumentti/maturiteetti/maantieteellinen/sektori-luokittelu ja arvostusmenetelmät), kriteerit, joiden mukaan sijoitusrahastot on luokiteltu tyypeittäin. Lisäyksessä 2 (kohdat 1-5) esitetään yksityiskohtainen kuvaus tähän ominaisuuteen sisällytettävistä tiedoista. COVERAGE (koodaamaton): tämä ominaisuus kuvaa tiedonantajajoukon kattavuutta, ja se on yksilöitävä saatavien/velkojen yhteismäärää koskevien sarjojen yhteydessä. Siinä kuvataan pääryhmiin kuuluvien muiden rahoituksen välittäjien tyypit. Mikäli tietojen tiedetään olevan vain osittain kattavia, esitetään arvio markkinaosuudesta. Lisäksi ilmoitetaan, onko luvut estimoitu. Ks. lisätietoja tähän ominaisuuteen sisällytettävistä tiedoista lisäyksestä 2 (6 kohta) Aikasar jatason ominaisuudet Pakolliset tiedot: COLLECTION (koodiluettelo: CL_COLLECTION): Tämä ominaisuus kertoo, milloin havaintoja kerätään (esim. jakson alussa, puolivälissä vai lopussa), tai ilmoittaa, ovatko tiedot tietyn jakson keskiarvoja, korkeimpia arvoja tai matalimpia arvoja jne. EKP asettaa muiden rahoituksen välittäjien sarjojen arvoksi ajanjakson päättyessä (COLLECTION = E ). AVAILABILITY (koodiluettelo: CL_AVAILABILITY): Tämä ominaisuus kuvaa laitoksia, joiden saataville tiedot voidaan antaa. Mikäli yksittäisiä havaintoja varten tarvitaan erityiskohtelua, voidaan käyttää havaintojen luottamuksellisuutta koskevaa ominaisuutta (ks. jäljempänä). Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot: DOM_SER_IDS (koodaamaton): Tämän ominaisuuden avulla voidaan viitata kansallisissa tietokannoissa käytettyyn koodiin vastaavien sarjojen yksilöimiseksi (tässä yhteydessä voidaan määritellä myös kansallisia viitekoodeja sisältäviä kaavoja). ( 20 ) Esimerkiksi Kreikan tapauksessa tämän ominaisuuden arvoksi annetaan GRD ajanjakson 2000Q4 ja sitä edeltävien jaksojen osalta ja EUR jaksosta 2001Q1 eteenpäin.

348 L 241/348 FI Euroopan unionin virallinen lehti BREAKS (koodaamaton): Tämä ominaisuus kuvaa merkittävimpiä tiedonkeruussa, raportoinnin kattavuudessa ja sarjojen kokoamisessa ajan myötä tapahtuneita katkoksia ja muutoksia. Katkoksista raportoitaessa on ilmoitettava, miltä osin uusia ja vanhoja tietoja voidaan pitää vertailukelpoisina (enintään 350 merkkiä) Havaintotason ominaisuudet Pakolliset tiedot: OBS_STATUS (koodiluettelo: CL_OBS_STATUS): Kansalliset keskuspankit raportoivat kuhunkin ilmoitettuun havaintoon liittyvän havainnon laadun. Tämä ominaisuus on pakollinen, ja se on ilmoitettava kunkin tiedonsiirron yhteydessä kustakin yksittäisestä havainnosta. Mikäli kansalliset keskuspankit muuttavat tämän ominaisuuden arvoa, sekä havainnon arvo (vaikka se pysyisikin muuttumattomana) että uusi havainnon laadun arvo ilmoitetaan uudelleen. Alla olevassa luettelossa esitetään näiden ominaisuuksien odotusarvot (sovitun hierarkian mukaisesti) muita rahoituksen välittäjiä koskevia tilastoja varten: A = normaaliarvo, B = katkosarvo, M = tiedot eivät ole sovellettavissa ( 21 ), L = tiedot ovat olemassa, mutta niitä ei kerätä ( 22 ), E = arvio/oletusarvo, P = alustava arvo (tätä ominaisuutta voidaan käyttää jokaisen tiedonsiirron yhteydessä erityisesti viimeisimmän havainnon osalta) ( 23 ). Mikäli havaintoon liittyy kaksi ominaisuutta, niistä tärkein ilmoitetaan. Mikäli esimerkiksi havainto on sekä alustava arvo että arvioinnin tulosta, ensisijainen ominaisuus on arvio, ja käytetään koodia E. Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot: OBS_CONF (koodiluettelo: CL_OBS_CONF): Mikäli kansallinen keskuspankki haluaa ilmoittaa erikseen tietyn yhden tai useamman havainnon luottamuksellisuudesta, se voi käyttää ominaisuutta OBS_CONF. Mikäli tälle ominaisuudelle asetetaan arvo, tietojen lähettäjä voi muuttaa sitä tiedonsiirron yhteydessä. OBS_PRE_BREAK: Tämä ominaisuus sisältää katkosta edeltävän arvon, joka on havainnon tavoin numeerinen kenttä. Se ilmoitetaan, kun sarjassa tapahtuu katkos. Tätä ominaisuutta ei tarvitse ilmoittaa muiden rahoituksen välittäjien luokittelun yhteydessä, koska tämä tieto on saatavissa jo luokituksen muutokseen liittyvästä sarjasta. Se on lisätty ominaisuusluetteloon, koska se on osa kaikille koodiluokille yhteisistä ominaisuuksista. OBS_COM (koodaamaton): Tämän ominaisuuden avulla voidaan esittää sanallisia havaintotason huomautuksia (esim. kuvataan tiettyä havaintoa koskevien tietojen puuttumisen vuoksi tehty arviointi tai oletus, selitetään mahdollisen poikkeavan havainnon syy tai esitetään raportoidun aikasarjan muutosten yksityiskohdat). 6. Tietojenvaihto 6.1. Sarjaluettelo EKP ylläpitää taulukkoja, jotka sisältävät toimitettavien muiden rahoituksen välittäjien aikasarjojen sarja-avainten luettelot, ja toimittaa ne kansallisille keskuspankeille. EKP:lle toimitettavat sarjat on esitetty lisäyksessä 1. Raportoitavat sarjat on kuvattu seuraavassa: KESKEISET INDIKAATTORIT Tähän luokkaan kuuluvat ilmoitettavat tiedot liittyvät seuraaviin eriin: Sijoitusrahastot yhteensä ja investointirahastot eriteltyinä sijoituksen tyypin mukaan: Rahastot yhteensä: taseet eriteltyinä instrumentin, maturiteetin ja vastaerän maantieteellisen sijainnin mukaan (yhteensä 29 sarjaa). ( 21 ) Mikäli markkinoiden paikallisen käytännön tai lainsäädännön vuoksi aikasarjaa (tai osaa siitä) ei voida soveltaa (kyseistä ilmiötä ei ole olemassa), puuttuva arvo ilmoitetaan koodilla ( - ) ja havaintotilanne koodilla M. ( 22 ) Kun yhden aikasarjan tietoja, paikallisista tilastoista rüppuen, ei ole kerätty tiettyinä ajankohtina tai koko ajanjaksona (taloudellinen havainto on olemassa mutta ei tilastoitu), ilmoitetaan puuttuva arvo ( - ) ja havaintotilanne L jokaisella ajanjaksolle. ( 23 ) Nämä havainnot saavat lopullisen arvonsa (havaintotilanne A ) myöhemmin. Uudet korjatut arvot korvaavat aikaisemmat alustavat havainnot.

349 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/349 Investointirahastot eriteltyinä sijoitustoiminnan tyypin mukaan: Vaaditut erittelyt ovat vähäisiä eroja lukuun ottamatta samat kuin erän sijoitusrahastot yhteensä osalta. Tähän luokkaan kuuluvat ilmoitettavat tiedot liittyvät seuraaviin eriin: osakerahastojen ja joukkolainarahastojen taseet (yhteensä 28 sarjaa kunkin luokan osalta), yhdistelmärahastojen taseet (yhteensä 29 sarjaa), kiinteistörahastojen taseet (yhteensä 20 sarjaa), muiden rahastojen taseet (yhteensä 29 sarjaa), Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät (SDD) (yhteensä 12 sarjaa). Lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivien rahoitusyritysten (FCL) taseet eriteltyinä instrumentin, sektorin ja vastaerän maantieteellisen sijainnin mukaan sekä lainojen käyttötarkoituksen mukaan (yhteensä 32 sarjaa). LISÄTIETOERÄT: Tähän luokkaan kuuluvat ilmoitettavat tiedot liittyvät seuraaviin eriin: Sijoitusrahastot yhteensä: Tasetiedot eriteltyinä sektoreittain rahalaitos/muu kuin rahalaitos (yhteensä 27 sarjaa). Osakerahastot (27 sarjaa), joukkolainarahastot (27 sarjaa), yhdistelmärahastot (27 sarjaa), kiinteistörahastot (15 sarjaa), muut rahastot (27 sarjaa): Tasetiedot sijoitusrahastojen osalta sijoitustoiminnan mukaan eriteltyinä sektoreittain rahalaitos/muu kuin rahalaitos. Tasetiedot yleisölle avoimista rahastoista (12 sarjaa) ja erityissijoittajien rahastoista (12 sarjaa). Saamiset/velat yhteensä muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokan osalta (1 sarja). MUUTOSTIEDOT Kantoja koskevien sarjojen lisäksi edellytetään vastaavien luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä koskevien sarjojen ilmoittamista, mikäli tällaisia järjestelyjä on tehty Tilastointivaatimukset Kaikki rahaliittoon t t ilmoittavat keskeiset indikaattorit, mikäli ajantasaiset tiedot ovat saatavilla. Mikäli ajantasaisia tietoja ei ole saatavilla tiettyjen erittelyjen osalta tai sovituin neljännesvuosittaisin välein, toimitetaan arviot, mikäli se on asianmukaista. Lisätietoja toimittavat vain ne maat, joilla on käytettävissään ajantasaiset tiedot. Mikäli kuvattava taloudellinen ilmiö on olemassa, mutta sitä ei seurata tilastollisesti eikä kansallisia arvioita voida esittää, kansalliset keskuspankit voivat joko jättää aikasarjat ilmoittamatta tai ilmoittaa ne puuttuviksi havainnon laatu -koodilla L. Aikasarjat, joita ei ilmoiteta, tulkitaan näin ollen tiedoiksi, jotka ovat olemassa mutta joita ei kerätä, ja EKP:ssa voidaan tehdä oletuksia/arvioita euroalueen yhdistelmiä koottaessa. Mikäli kyseistä ilmiötä ei ole olemassa, aikasarjat on ilmoitettava puuttuvina tietoina havaintotilanne-koodilla M. Mikäli kyseessä ovat luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt, tiedot ilmoitetaan vain siinä tapauksessa, että tapahtuu 4.2 kohdassa kuvattu luokituksen muutos tai muu vastaava järjestely. 7. Korjausten ilmoittaminen Kansalliset keskuspankit saattavat joutua korjaamaan edellisellä vuosineljänneksellä toimitettuja tietoja (tavanomaiset korjaukset). Lisäksi saatetaan joutua korjaamaan aikaisempien vuosineljännesten tietoja (historiatietojen korjaukset). Tällöin noudatetaan seuraavia yleisperiaatteita: Kaikkien säännöllisten neljännesvuosittaisten tietojen siirtojen yhteydessä voidaan viimeisimmän neljänneksen tietojen lisäksi toimittaa ainoastaan tavanomaisia (eli edellistä vuosineljännestä koskevia) korjauksia.

350 L 241/350 FI Euroopan unionin virallinen lehti Historiatietoja koskevia korjauksia pitäisi tehdä mahdollisimman vähän, ja ne on ilmoitettava erillään tavanomaisesta raportoinnista. Pieniä rutiininomaisia historiatietojen korjauksia pitäisi lähtökohtaisesti tehdä vain vuositasolla (neljättä vuosineljännestä koskevan tiedonsiirron yhteydessä). Historiatietojen korjauksia voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti hyväksyä vuoden aikana (normaalista tiedonsiirrosta erillään), mikäli ne parantavat merkittävästi tietojen laatua. Mikäli tehdään merkittäviä korjauksia, EKP:lle toimitetaan niitä koskevat lisätiedot.

351 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/351 Lisäys 1 VASTAAVAA EKP:LLE MUISTA RAHOITUKSEN VÄLITTÄJISTÄ (PL. SIJOITUSRAHASTOT) TOIMITETTAVAT AIKASARJAT (Keskeiset indikaattorit/lisätietoerät) Sijoitusrahastot/ yht. rahastot Yleisölle avoimet rahastot Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely Osakerahastot Joukkolainarahastot Sekarahastot Kiinteistörahastot Erityissijoittajien rahastot Talletukset/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ kotimaa/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ kotimaa/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ kotimaa/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ muut rahal. t t/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ muut rahal. t t/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ muut rahal. t t/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/ ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/maailma/ yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/kotimaa/ yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/kotimaa/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/kotimaa/ muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/muut rahal. t t/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/muut rahal. t t/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/muut rahal. t t/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Enintään 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/ulkomaat/ yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen

352 L 241/352 FI Euroopan unionin virallinen lehti Sijoitusrahastot/ yht. rahastot Yleisölle avoimet rahastot Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely Osakerahastot Joukkolainarahastot Sekarahastot Kiinteistörahastot Erityissijoittajien rahastot Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/kotimaa/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/kotimaa/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/kotimaa/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/muut rahal. t t/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/muut rahal. t t/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/muut rahal. t t/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Yli 1 v muut arvopaperit kuin osakkeet/ulkomaat/ yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Osakkeet ja osuudet/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto Osakkeet ja osuudet/kotimaa/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Osakkeet ja osuudet/kotimaa/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Osakkeet ja osuudet/kotimaa/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Osakkeet ja osuudet/muut rahal. t t/ yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Osakkeet ja osuudet/muut rahal. t t/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Osakkeet ja osuudet/muut rahal. t t/ muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Osakkeet ja osuudet/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Sijoitusrahasto-osuudet/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/kotimaa/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Sijoitusrahasto-osuudet/kotimaa/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/kotimaa/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/muut rahal. t t/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen

353 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/353 Sijoitusrahastot/ yht. rahastot Yleisölle avoimet rahastot Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely Osakerahastot Joukkolainarahastot Sekarahastot Kiinteistörahastot Erityissijoittajien rahastot Sijoitusrahasto-osuudet/muut rahal. t t/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/muut rahal. t t/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Kiinteä omaisuus/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto Johdannaiset/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto saamiset (ml. lainat )/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto SAAMISET/VELAT yhteensä/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto VASTATTAVAA Sijoitusrahastot/ yhteensä rahastot Yleisölle avoimet rahastot Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely Osakerahastot Joukkolainarahastot Sekarahastot Kiinteistörahastot Erityissijoittajien rahastot Talletukset ja otetut lainat/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/kotimaa/yhteensä Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/kotimaa/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/kotimaa/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/muut rahal. t t/yhteensä Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/muut rahal. t t/ Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/muut rahal. t t/muut kuin Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Sijoitusrahasto-osuudet/ulkomaat/yhteensä Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Lisätieto Johdannaiset/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto velat (ml. velkapaperit ja oma pääoma ja varaukset )/maailma/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Keskeinen Lisätieto Lisätieto

354 L 241/354 FI Euroopan unionin virallinen lehti VASTAAVAA EKP:LLE MUISTA RAHOITUKSEN VÄLITTÄJISTÄ (PL. SIJOITUSRAHASTOT) TOIMITETTAVAT AIKASARJAT (Keskeiset indikaattorit/lisätietoerät) Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely AJV ( 1 ) LKYR ( 2 ) Talletukset/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Lainat/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Lainat/ulkomaat/ Keskeinen Lainat/ulkomaat/muut kuin /yhteensä Keskeinen Lainat/ulkomaat/muut kuin /yritykset Keskeinen Lainat/ulkomaat/muut kuin /kotitaloudet/yhteensä Keskeinen Lainat/ulkomaat/muut kuin /kotitaloudet/kulutusluotot Keskeinen Lainat/ulkomaat/muut kuin /kotitaloudet/asuntolainat Keskeinen Lainat/ulkomaat/muut kuin /kotitaloudet/muut tarkoitukset (jäännöslk) Keskeinen Lainat/kotimaa/yhteensä Keskeinen Lainat/kotimaa/ Keskeinen Lainat/kotimaa/muut kuin /yhteensä Keskeinen Lainat/kotimaa/muut kuin /yritykset Keskeinen Lainat/kotimaa/muut kuin /kotitaloudet/yhteensä Keskeinen Lainat/kotimaa/muut kuin /kotitaloudet/kulutusluotot Keskeinen Lainat/kotimaa/muut kuin /kotitaloudet/asuntolainat Keskeinen Lainat/kotimaa/muut kuin /kotitaloudet/muut tarkoitukset (jäännöslk) Keskeinen Lainat/muut rahal. t t/yhteensä Keskeinen Lainat/muut rahal. t t/ Keskeinen Lainat/muut rahal. t t/muut kuin / yhteensä Keskeinen Lainat/muut rahal. t t/muut kuin / yritykset Keskeinen Lainat/muut rahal. t t/muut kuin /kotitaloudet/yhteensä Keskeinen Lainat/muut rahal. t t/muut kuin /kotitaloudet/kulutusluotot Keskeinen

355 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/355 Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely AJV ( 1 ) LKYR ( 2 ) Lainat/muut rahal. t t/muut kuin /kotitaloudet/asuntolainat Lainat/muut rahal. t t/muut kuin /kotitaloudet/muut tarkoitukset (jäännöslk) Keskeinen Keskeinen arvopaperit kuin osakkeet/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Osakkeet ja osuudet (pl. sijoitusrahasto-osuudet)/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Sijoitusrahasto-osuudet/ulkomaat/yhteensä Johdannaiset/ulkomaat/yhteensä saamiset (ml. lainat )/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Keskeinen saamiset (ml. talletukset, käteinen raha, sijoitusrahasto-osuudet, kiinteä omaisuus ja johdannaiset )/ulkomaat/yhteensä Keskeinen SAAMISET/VELAT yhteensä/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Lisätieto VASTATTAVAA Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely AJV LKYR Talletukset ja otetut lainat/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Liikkeeseen lasketut velkapaperit/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Oma pääoma ja varaukset/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen Johdannaiset/ulkomaat/yhteensä velat/ulkomaat/yhteensä Keskeinen Keskeinen velat (ml. johdannaiset )/ulkomaat/yhteensä Keskeinen ( 1 ) AJV= arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät. ( 2 ) LKYR = lainanantajina kotitalouksille ja yrityksille toimivat rahoitusyritykset.

356 L 241/356 FI Euroopan unionin virallinen lehti Lisäys 2 KANSALLISET LISÄTIEDOT Yksityiskohtaiset käytettyjä menettelytapoja kuvaavat kansalliset lisätiedot ovat erittäin tärkeitä, koska lyhyen aikavälin lähestymistapa pohjautuu rahaliittoon osallistuvissa issa kullakin hetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Vaikka suurin osa lisätiedoissa edellytetyistä tiedoista pitäisi lähtökohtaisesti toimittaa E9-verkon välityksellä asianomaisten ominaisuuksien yhteydessä tämän liitteen 5.2 kohdassa kuvatulla tavalla, myös paperikopio on toimitettava. Käytettyjä menettelytapoja kuvaavissa kansallisissa lisätiedoissa on esitettävä seuraavat seikat: 1. Tietolähteet/tiedonkeruujärjestelmä: Tämä sisältää seuraavat tiedot: Tietolähteet, joita käytetään muita rahoituksen välittäjiä koskevien tilastojen laatimisessa, esim. tilastointitoimistot, muiden rahoituksen välittäjien suora raportointi, rahastojen laatimat tilastot. Tiedonkeruujärjestelmiä koskevat yksityiskohdat, esim. vapaaehtoisesti toimitetut raportit, kyselyt, otanta, tietyn kynnyksen ylittävien havaintojen raportointi, estimointi. 2. Tiedon kokoamismenetelmät: Tietojen kokoamisessa käytetyn menetelmän kuvaus, esim. yksityiskohtainen kuvaus tehdyistä arvioista/oletuksista, miten sarjat on laskettu yhteen, mikäli kahta sarjaa koskevat tiedot saadaan eri aikavälein. 3. Sovellettava lainsäädäntö: Kattavat tiedot kyseisiä laitoksia koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä toimitetaan. Yhteydet Euroopan unionin lainsäädäntöön olisi esitettävä erikseen. Mikäli samaan luokkaan kuuluu usean eri tyyppisiä laitoksia, nämä tiedot edellytetään esitettävän kaiken tyyppisten laitosten osalta. 4. Poikkeamat Euroopan keskuspankin (EKP) raportointiohjeista: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat poikkeamat raportointiohjeista. Raportointiohjeista saatetaan poiketa seuraavien tietojen osalta: instrumenttikohtainen erittely: Instrumenttien kattavuus saattaa poiketa EKP:n raportointiohjeista (esim. kahta eri instrumenttia ei voida yksilöidä erikseen); maturiteettikohtainen erittely. erittely maantieteellisen sijainnin mukaan. sektorikohtainen erittely. arvostusmenetelmät. 5. Sijoitusrahastot eriteltyinä niiden tyypin mukaan: Kriteerit, joiden perusteella sijoitusrahastot on luokiteltu niiden tyypin mukaan, on selitettävä (esim. rahasto luokitellaan osakerahastoksi, mikäli se sijoittaa ainakin 60 prosenttia kokonaisvaroistaan osakkeisiin). Esitetään tiedot siitä, onko nämä kriteerit asetettu/määritetty tarjousesitteessä, rahaston säännöissä, perustamisasiakirjoissa, yhtiöjärjestyksissä tai vastaavissa säännöissä taikka markkinointiasiakirjoissa ym. 6. Tiedonantajien joukko: a) Laitokset, jotka on sisällytetty tiedonantajana olevaan muiden rahoituksen välittäjien alaluokkaan tai jätetty sen ulkopuolelle: Onko kaikki laitokset luokiteltava tiettyyn muiden rahoituksen välittäjien alaluokkaan/sisällytettävä toimitettaviin tietoihin? Kaikki laitokset, jotka otetaan tiettyyn muiden rahoituksen välittäjien alaluokkaan tai jätetään sen ulkopuolelle, kuvataan (esim. sijoitusrahastot yhteensä sisältää yleisölle avoimet rahastot mutta ei sisällä kaikkia erityissijoittajien rahastoja). b) Kattavuus: Arvio tietojen kattavuudesta esitetään (mikäli mahdollista osuutena koko tiedonantajien joukon kokonaissaamisista). 7. Katkokset historiasarjoissa: Katkokset ja suurimmat tiedonkeruussa, raportoinnin kattavuudessa, raportointivaatimuksissa ja historiasarjojen kokoamisessa ajan myötä tapahtuneet muutokset kuvataan. Katkosten osalta ilmoitetaan, missä määrin uusia ja vanhoja tietoja voidaan pitää keskenään vertailukelpoisina. 8. huomautukset: Kaikki muut mahdolliset huomautukset tai tiedot, jotka kansallinen keskuspankki haluaa tuoda esiin.

357 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/357 LIITE XIX ARVOPAPERIEMISSIOITA KOSKEVAT TILASTOT RAPORTOINTIOHJEET TILASTOJEN LAATIMISEKSI LYHYEN AIKAVÄLIN LÄHESTYMISTAVAN MUKAISESTI 1. Tavoite Arvopaperiemissioita koskevat tiedot ovat tärkeä osa rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden analyysiä. Lainanottajan kannalta arvopaperiemissiot ovat vaihtoehto pankkirahoitukselle. Arvopaperisijoittajien kannalta muiden kuin pankkien arvopaperiemissiot korvaavat osittain pankkitalletukset ja pankkien liikkeeseen laskemat jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinainstrumentit. Arvopaperiemissioita koskevat tilastot täydentävät näin ollen rahataloutta koskevia tilastoja. Ajan myötä muutokset (arvopaperimarkkinoiden kautta tapahtuvan) suoran rahoituksen ja (pankkijärjestelmän kautta tapahtuvan) välillisen rahoituksen välillä voivat vaikuttaa rahapolitiikan välittymismekanismiin, sillä tällaiset muutokset voivat muuttaa euroalueen rahoitusmarkkinoiden rakennetta. Emissioiden jakautuminen sektoreittain kuvaa julkisen ja yksityisen sektorin pääomamarkkinoihin kohdistuvan kysynnän suhteellista merkitystä, ja sen avulla voidaan selittää markkinakorkojen liikkeitä erityisesti keskipitkissä ja pitkissä maturiteeteissa. Arvopaperien kantaa koskevat tiedot ilmaisevat myös pääomamarkkinoiden syvyyden. Lisäksi euroalueella olevien ja euroalueen ulkopuolisten talousyksikköjen euromääräisiä arvopaperiemissioita koskevia tietoja käytetään arvioitaessa euron asemaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroalueen arvopaperiemissioita koskevista tilastoista voidaan muodostaa kaksi yhdistelmää: kaikki euroalueen talousyksikköjen arvopaperiemissiot kaikissa valuutoissa ja kaikki euromääräiset arvopaperiemissiot maailmanlaajuisesti, sekä kotimaiset että ulkomaiset emissiot. Arvopaperiemissioita koskevat tilastot perustuvat mahdollisuuksien mukaan issa ja kansainvälisesti olemassa oleviin tietoihin. Tietoja ei aina ole saatavissa täysin tässä liitteessä täsmennettyjen määritelmien ja jaottelujen mukaisesti. Jos ilmoitetut tiedot poikkeavat liitteen määritelmistä, kansallisia keskuspankkeja kehotetaan toimittamaan Euroopan keskuspankille (EKP) lisätietoja ( 1 ). 2. Käsitteellinen viitekehys ja tiedonkeruu Kaaviossa 1 on yhteenveto käsitteellisestä viitekehyksestä, jonka mukaisesti kansalliset keskuspankit toimittavat arvopaperiemissioita koskevia tilastoja EKP:lle. Merkittävin erottava tekijä on liikkeeseenlaskijan kotipaikka ( 2 ). Kansalliset keskuspankit antavat tiedot kaikista emissioista. Euroalueen 12 n kansalliset keskuspankit kattavat yhdessä kaikki euroalueen talousyksiköiden emissiot. Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) toimittaa tiedot ulkomaiden eli muiden kuin euroalueen maiden kaikkien talousyksiköiden arvopaperiemissioista, ja kolmen rahaliittoon kuulumattoman EU:n n talousyksiköiden emissiot esitetään erikseen muista ulkomaista eriteltyinä ( 3 ). Lisäksi arvopaperiemissioita tarkastellaan niiden rahayksikön mukaan ( 4 ): euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset tai muiden rahayksiköiden määräiset emissiot. Ennen tammikuun 1. päivää 1999 ilmaisulla euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset tarkoitetaan ecua ja rahaliittoon osallistuvien iden kansallisia rahayksiköitä. Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien sillä on tarkoitettu euroa ja sen kansallisia ilmentymiä. Kansalliset keskuspankit toimittavat tiedot kotimaisten talousyksiköiden emissioista niiden rahayksiköstä riippumatta. BIS antaa tiedot yksinomaan ulkomaisten talousyksiköiden euromääräisistä tai kansallisten rahayksiköiden määräisistä emissioista ( 5 ). ( 1 ) Tarkistusluettelo lisäyksessä 1. ( 2 ) Määritelty 3 kohdassa. ( 3 ) Näissä suuntaviivoissa mainitaan BIS:n raportointi, kun se on tarpeen täydellisen ja selkeän kuvan antamiseksi. Näitä suuntaviivoja ei kuitenkaan ole osoitettu BIS:lle. ( 4 ) Määritelty 6 kohdassa. ( 5 ) Tämä viittaa euron kansallisina ilmentyminä toteutettuihin emissioihin. Ulkomaisten talousyksiköiden Tanskan kruunun, Ruotsin kruunun ja Englannin punnan määräiset emissiot kuuluvat D-kenttään, eikä niitä tarvitse raportoida lyhyen aikavälin lähestymistavan yhteydessä.

358 L 241/358 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kaavio 1: Yhteenveto käsitteellisestä viitekehyksestä Tärkeimmät tilastolliset yhdistelmät saadaan laskemalla tietokentät yhteen: A- ja B-kentän summa vastaa euromääräisten emissioiden kokonaismäärää, ja A- ja C-kenttien summa vastaa euroalueen talousyksiköiden emissioiden kokonaismäärää. D-kenttää ei tarvita vaadittuja yhdistelmiä varten. Liikkeeseenlaskijan kotipaikkaa käytetään pääasiallisena erottavana tekijänä, koska se on yksiselitteinen ja siinä hyödynnetään tiedon tuottajien suhteellisia vahvuuksia: kansalliset keskuspankit antavat tietoja kotimaisista liikkeeseenlaskijoista ja BIS kansainvälisistä liikkeeseenlaskijoista. Tämän käsitteellisen lähestymistavan perusteella BIS:lle ja kansallisille keskuspankeille on laadittu omat raportointilomakkeet, jotka ovat lisäyksessä 2. Kansallisilla keskuspankeilla saattaa olla puutteellisia tietoja kotimaisten talousyksiköiden arvopaperiemissioista ulkomaisilla markkinoilla, ja erityisesti muun kuin euron määräisistä emissioista (C-kenttä). Kansalliset keskuspankit täyttävät kaikki mahdolliset kansallisista tietolähteistä saatavissa olevat tiedot raportointilomakkeisiin ja pyrkivät täydentämään puuttuvat kohdat toissijaisista lähteistä saaduilla tiedoilla. Kansallisia keskuspankkeja kehotetaan antamaan tietoja muiden euroalueen talousyksiköiden arvopaperiemissioista maan kansallisilla markkinoilla. Tietojenvaihdon merkitys saattaa lisääntyä ajan myötä, jos rahaliitto johtaa rahoitusmarkkinoiden syvempään integraatioon ja lisää näin kilpailua rahoitusmarkkinoilla toimivien välittäjien kesken uusien emissioiden toteuttamisesta. BIS on tarjonnut kansallisille keskuspankeille kahdenvälistä yhteistyötä tietojen kattavuuden parantamiseksi. 3. Liikkeeseenlaskijan kotipaikka 3.1. Määritelmä Arvopapereita liikkeeseenlaskeva talousyksikkö on tiedot antavan maan kotimainen yksikkö, jos sillä on taloudellisen mielenkiinnon keskus kyseisen maan alueella eli kun se osallistuu pitemmän ajanjakson ajan (yhden vuoden tai kauemmin) tämän alueen taloudelliseen toimintaan ( 6 ). Ulkomaiset liikkeeseenlaskijat ovat talousyksiköitä, jotka 1) sijaitsevat tiedot antavan maan talousalueella, mutta joilla ei ole nyt tai jotka eivät suunnittele vähintään vuoden kestävää taloudellista toimintaa tai liiketoimia tiedot antavan maan alueella tai jotka 2) sijaitsevat tiedot antavan maan talousalueen ulkopuolella. Tiedot antavan maan talousalueella toimivien mutta ulkomailla sijaitsevan talousyksikön omistamien tytäryhtiöiden toteuttamat emissiot luokitellaan tiedot antavan maan kotimaisten talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi. Tiedot antavan maan talousalueella sijaitsevien, kansainvälisesti toimivien pääkonttorien emissiot luokitellaan myös kotimaisten talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi. Tiedot antavan maan talousyksiköiden omistuksessa mutta muualla kuin kyseisen maan talousalueella sijaitsevien pääkonttoreiden tai tytäryhtiöiden toteuttamat emissiot luokitellaan ulkomaisten talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi. Esimerkiksi Brasilian Volkswagenin emissiot luokitellaan Brasiliassa sijaitsevien talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi eikä tiedot antavassa maassa sijaitsevien talousyksiköiden emissioiksi. ( 6 ) Ks. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, , s. 1), liitteessä A esitetty Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995, jäljempänä EKT 95, 1.30 kohta.

359 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ Raportointivaatimukset Kuten 2 kohdassa on todettu ja kuten kaaviosta 1 ilmenee, raportointivaatimukset perustuvat pääasiassa kotipaikkaan. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kaikista kotimaisten talousyksiköiden emissioista (emission rahayksiköstä riippumatta). Ne erottavat toisistaan oman maan talousyksiköt, eli kotimaassa olevat yksiköt, ja ulkomaiset talousyksiköt. Kunkin kansallisen keskuspankin osalta tiedot antavan maan talousyksiköt ovat kyseisen maan liikkeeseenlaskijoita, esimerkiksi Portugalin kohdalla kyseessä ovat Portugalissa sijaitsevat liikkeeseenlaskijat. Ulkomaiset liikkeeseenlaskijat ovat muualla kuin tiedot antavassa maassa sijaitsevia liikkeeseenlaskijoita, eli esimerkiksi Portugalin tapauksessa kaikki muualla kuin Portugalissa sijaitsevat liikkeeseenlaskijat (kotipaikasta riippumatta). BIS toimittaa tietoja ulkomaisista talousyksiköistä, jotka toteuttavat emissioita euromääräisinä tai kansallisten rahayksiköiden määräisinä. Tietoja on neljänlaisia: kutakin kolmea euroalueeseen kuulumatonta ta (Tanskaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa) koskevat tiedot sekä muita ulkomaisia talousyksiköitä koskevat tiedot (kaikki Euroopan unionin (EU) ulkopuoliset maat). BIS:n kannalta tiedot antavan maan kotimainen talousyksikkö määräytyy raportoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi Tanskan raportissa tällainen yksikkö tarkoittaa Tanskassa sijaitsevaa yksikköä, kun taas muita ulkomaisia talousyksiköitä koskevassa raportissa sillä tarkoitetaan muualla kuin EU:ssa sijaitsevia liikkeeseenlaskijoita. Puutteellisten tietojen ja päällekkäisyyksien välttämiseksi BIS ja asianomaiset kansalliset keskuspankit raportoivat kahdenvälisesti erityisyhteisöjen ( 7 ) arvopaperiemissioista. Erityisyhteisöt, kuten Toyota Motor Finance Netherlands BV, täyttävät EKT 95:n kotipaikkaa koskevat edellytykset, ja näin ollen ne luokitellaan euroalueen talousyksiköiksi ja tässä esimerkissä Alankomaan yksiköksi. Tällaisten yksiköiden emissioista raportoi kansallinen keskuspankki eikä BIS. Jos tiedot antava maa ei pysty tuottamaan EKT 95:n (ja Kansainvälisen valuuttarahaston, IMF) kotipaikkaa koskevan määritelmän mukaisia tilastotietoja, kyseisen maan kansallisen keskuspankin edellytetään antavan lisätiedoissa kattavan selvityksen käytetyistä perusteista. Esimerkiksi Deutsche Bundesbank on selvittänyt ilmoittavansa kaikista taloudellista toimintaa Saksassa harjoittavien liikkeeseenlaskijoiden emissioista riippumatta kotipaikkana olon kestosta ( lainmukaisen kotipaikan käsite ). 4. Liikkeeseenlaskijoiden jakautuminen sektoreittain 4.1. Määritelmä Arvopapereiden liikkeeseenlaskijoihin kuuluvat ne yritykset tai yrityksiin rinnastettavat yhteisöt, jotka laskevat arvopapereita liikkeeseen ja jotka ovat oikeudellisessa vastuussa kyseisten arvopaperien haltijoihin nähden emission ehtojen mukaisesti. Kotimaiset ja ulkomaiset arvopapereiden liikkeeseenlaskijat on luokiteltava sektoreittain. Emissiot luokitellaan sen sektorin mukaan, jolle liikkeeseenlaskettuihin arvopapereihin liittyvä vastuusitoumus lankeaa. Jos investointipankki markkinoi velkapapereita kunnan puolesta, liikkeeseenlaskijaksi luokitellaan näin ollen valtio ja paikallishallinto. Jos arvopaperit lasketaan liikkeeseen erityisyhteisön kautta mutta emissioon liittyvä vastuusitoumus lankeaa erityisyhteisön sijasta emoyhtiölle, emissiot luokitellaan emoyhtiön toteuttamiksi. Esimerkiksi Philipsin erityisyhteisön toteuttamat emissiot lasketaan yritysten emissioiden sektoriin, ja niistä ilmoittaa Alankomaat. Tätä sääntöä sovelletaan kuitenkin ainoastaan silloin, kun erityisyhteisö ja sen emoyhtiö sijaitsevat samassa maassa. Näin ollen jos emoyhtiö ei ole sijoittautunut tiedot antavaan maahan, erityisyhteisö luokitellaan tiedot antavan maan nimelliseksi kotimaiseksi yksiköksi ( 8 ), ja liikkeeseenlaskeva sektori on muut rahoituksen välittäjät. Esimerkiksi Toyota Motor Finance Netherlands BV:n emissiot luokitellaan Alankomaiden muiden rahoituksen välittäjien emissioiksi, sillä emoyhtiö Toyotan kotipaikka ei ole Alankomaat. Sektoriluokittelu kattaa yhdeksän erityyppistä arvopapereiden liikkeeseenlaskijaa ( 9 ): EKP/kansalliset keskuspankit ( 7 ) Ks. EKT 95, 2.55 (f) kohta. Näitä kutsutaan myös konsernin sisäisiksi erityisyksiköiksi tai erityisrahoituslaitoksiksi. ( 8 ) Ks. EKT 95, 2.15 kohta. ( 9 ) Ks. myös Euroopan keskuspankki, Money and Banking Statistics Sector Manual, Guidance for the statistical classification of customers, toinen painos, EKP marraskuu 1999.

360 L 241/360 FI Euroopan unionin virallinen lehti kuin keskuspankit, joihin luetaan yhteisön oikeudessa määritellyt kotimaiset luottolaitokset ja kaikki muut kotimaiset rahoituslaitokset, joiden toimintaan kuuluu talletusten ja/tai talletusten läheisten vastineiden vastaanottaminen muilta talousyksiköiltä kuin rahalaitoksilta ja luottojen myöntäminen omaan lukuunsa (ainakin taloudellisesti ilmaistuna) ja/tai arvopaperisijoittaminen ( 10 ). rahoituksen välittäjät, joihin kuuluvat kaikki rahoitusyritykset ja yrityksiin rinnastettavat yhteisöt (vakuutuslaitoksia ja eläkerahastoja lukuun ottamatta), jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ottamalla velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina ja/tai talletusten läheisinä vastineina muilta institutionaalisilta talousyksiköiltä kuin rahalaitoksilta. Tähän kuuluvat myös rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, jotka toteuttavat rahoituksen välitykseen läheisesti liittyviä toimintoja, mutta eivät varsinaisesti välitä rahoitusta ( 11 ). Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot, joihin kuuluvat kaikki rahoitusyritykset ja yrityksiin rinnastettavat yhteisöt, jotka pääasiallisesti ovat riskien hallintaan liittyvän rahoituksen välittäjiä ( 12 ). Yritykset, joihin kuuluvat kaikki yritykset ja yrityksiin rinnastettavat yhteisöt, jotka eivät välitä rahoitusta vaan ovat pääasiallisesti tavaroiden ja muiden palvelujen kuin rahoituspalvelujen tuotantoa harjoittavia markkinatuottajia ( 13 ). Valtionhallinto, johon kuuluvat kaikki valtion ministeriöt ja keskusvirastot, joiden toimivalta ulottuu tiedonantajavaltion koko talousalueelle, ei kuitenkaan sosiaaliturvarahastojen hallinto ( 14 ). Osavaltiohallinto ja paikallishallinto: osavaltiohallintoon kuuluvat erilliset institutionaaliset yksiköt, jotka hoitavat joitakin julkisen hallinnon tehtäviä valtionhallintoa alemmalla, mutta paikallishallintoa ylemmällä tasolla, ei kuitenkaan sosiaaliturvarahastojen hallinto. Paikallishallintoon kuuluvat julkisen hallinnon elimet, joiden toimivalta ulottuu ainoastaan tiedonantajavaltion talousalueen paikalliseen osaan, lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastojen paikallisia laitoksia ( 15 ). Sosiaaliturvarahastot, joihin kuuluvat valtionhallinnon, osavaltiohallinnon ja paikallishallinnon institutionaaliset yksiköt, joiden pääasiallinen toiminta on tuottaa sosiaalietuuksia ( 16 ). Kansainväliset järjestöt, joihin kuuluvat ylikansalliset ja kansainväliset järjestöt kuten Euroopan investointipankki, IMF ja Maailmanpankki. Jos valtionyhtiö yksityistetään laskemalla liikkeeseen noteerattuja osakkeita, liikkeeseenlaskeva sektori on yritykset. Samoin jos julkinen luottolaitos yksityistetään, liikkeeseenlaskeva sektori on muut kuin keskuspankit. Ne harvinaiset tapaukset, joissa kotitaloudet tai kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt laskevat liikkeeseen arvopapereita, luokitellaan tässä yhteydessä yritysten toteuttamiksi emissioiksi Raportointivaatimukset Jos tiedot antava maa ei noudata tätä luokittelua tai ei kykene ilmoittamaan kaikkia emissioita eriteltyinä liikkeeseenlaskijan sektorin mukaisesti, sen on esitettävä mahdollisimman yksityiskohtainen edellä mainitun luokittelun mukainen erittely sekä lisätiedot, joissa tuodaan selvästi esille kaikki poikkeamat ja sellaiset sektorit, joita ei voida määritellä erikseen. Jos esimerkiksi muiden rahoituksen välittäjien emissioita ei voida erotella yritysten emissioista, näiden kahden sektorin emissioiden kokonaismäärä ilmoitetaan joko muiden rahoituksen välittäjien tai yritysten toteuttamina emissioina. Luokittelusta ilmoitetaan kansallisissa lisätiedoissa. ( 10 ) Ks. rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annettu asetus EKP/2001/13 (EYVL 333, , s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2002/8 (EYVL L 330, , s. 29). ( 11 ) Ks. EKT 95, kohta. ( 12 ) Ks. EKT 95, kohta. ( 13 ) Ks. EKT 95, kohta. ( 14 ) Ks. EKT 95, 2.71 kohta. ( 15 ) Ks. EKT 95, 2.72 ja 2.73 kohta. ( 16 ) Ks. EKT 95, 2.74 kohta.

361 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/361 BIS noudattaa seuraavaa BIS:n tietokannassa olevien liikkeeseenlaskijoiden ja raportointilomakkeissa vaadittujen liikkeeseenlaskijoiden sektorikohtaista erittelyä. Kaavio 2: BIS:n tietokantaa koskeva sektorikohtainen erittely 5. Liikkeeseenlaskun kirjauksen ajankohta Kerättävissä tilastotiedoissa emissio katsotaan toteutuneeksi liikkeeseenlaskijan saadessa maksun eikä vastuusitoumuksen syntyessä. BIS ilmoittaa nämä emissiot toteutuneina emissioina ( 17 ). 6. Emission rahayksikkö 6.1. Määritelmä Liikkeeseenlaskun rahayksiköllä tarkoitetaan rahayksikköä, jonka määräisenä arvopaperi lasketaan liikkeeseen. Kahden rahayksikön joukkovelkakirjalainat, joissa joukkovelkakirja lunastetaan tai sen korot maksetaan muuna kuin joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskun rahayksikkönä, luokitellaan sen rahayksikön mukaan, jonka määräisenä ne on laskettu liikkeeseen. Maailmanlaajuisten joukkovelkakirjalainojen ( 18 ) arvo ilmoitetaan yleensä yhtenä rahayksikkönä ja usein Yhdysvaltain dollareina. Jos maailmanlaajuinen joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen useamman kuin yhden rahayksikön määräisenä, kukin osa ilmoitetaan omana emissionaan sen rahayksikön mukaisesti. Jos emissio toteutetaan kahden rahayksikön määräisenä, esimerkiksi 70 prosenttia euroina ja 30 prosenttia Yhdysvaltain dollareina, asianomaiset valuuttamääräiset osat ilmoitetaan kukin erikseen. Näin ollen emissiosta 70 prosenttia ilmoitetaan euromääräisenä/kansallisten rahayksiköiden määräisenänä ( 19 ) ja 30 prosenttia muiden rahayksiköiden määräisenä ( 20 ). Jos emission valuuttakomponentteja ei ole mahdollista ilmoittaa erikseen, tiedot antavan maan tekemä todellinen erittely ilmoitetaan kansallisissa lisätiedoissa. Noteeratut osakkeet katsotaan lasketuiksi liikkeeseen yrityksen kotimaan rahayksikön määräisinä: muiden rahayksiköiden määräisinä toteutetut osakeannit ovat hyvin vähäisiä tai niitä ei ole. Tästä syystä noteeratuista osakkeista annetuissa tiedoissa viitataan ainoastaan kaikkiin euroalueen talousyksiköiden toteuttamiin emissioihin Raportointivaatimukset Tammikuun 1. päivää 1999 edeltävää aikaa koskevissa historiatiedoissa ilmaisulla euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset tarkoitetaan ecua ja rahaliittoon osallistuvien iden kansallisia rahayksiköitä. Tammikuun 1. päivän 1999 jälkeen sillä on tarkoitettu euroa ja sen kansallisia ilmentymiä. rahayksiköt tarkoittaa kaikkia muita rahayksiköitä, myös euroalueeseen kuulumattomien iden kansallisia rahayksiköitä (Tanskan kruunu, Ruotsin kruunu, Englannin punta). Kansalliset keskuspankit erottavat toisistaan kotimaisten talousyksiköiden euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset emissiot (A-kenttä) ja muiden rahayksiköiden määräiset emissiot (C-kenttä). Esimerkiksi Saksa ilmoittaa kaikki euromääräisinä, Saksan markkojen ja ecujen määräisinä ( 21 ) sekä euroalueen iden rahayksiköiden määräisinä (kuten Ranskan frangeina, Italian liiroina ja Itävallan šillinkeinä) liikkeeseen lasketut arvopaperit euromääräisinä/kansallisten rahayksiköiden määräisinä (A-kenttä). Lisäksi se antaa tiedot kaikista muista kotimaisten talousyksiköiden muiden rahayksiköiden määräisinä (Englannin puntina, Sveitsin frangeina, Yhdysvaltain dollareina, Japanin jeneinä) toteuttamista emissioista C-kentässä. ( 17 ) Eikä julkistettuina emissioina. ( 18 ) Maailmanlaajuiset joukkovelkakirjalainat luokitellaan muiksi pitkäaikaisiksi arvopapereiksi kuin osakkeiksi, ks. jäljempänä II kohta. ( 19 ) A-kenttä koskee kansallisia keskuspankkeja ja B-kenttä BIS:iä. ( 20 ) C-kenttä koskee kansallisia keskuspankkeja. BIS ei toimita tästä tietoja, sillä se raportoi ainoastaan euromääräisinä/kansallisina rahayksiköinä toteutetuista emissioista. ( 21 ) Ennen tammikuun 1. päivää 1999.

362 L 241/362 FI Euroopan unionin virallinen lehti Tammikuun 1. päivää 1999 edeltävistä historiatiedoista, joiden osalta kansalliset keskuspankit eivät kykene erottelemaan toisistaan euron ja sen kansallisten ilmentymien (myös ecun) määräisiä emissioita sekä muiden rahayksiköiden määräisiä emissioita, niiden on määriteltävä lisätiedoissa, mihin emissiot on luokiteltu, ja ilmoitettava niiden emissioiden kokonaismäärä, joita ei ole voitu luokitella sääntöjen mukaisesti. Näin voidaan arvioida vääristymän laajuus. BIS ilmoittaa ulkomaisten talousyksiköiden euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset emissiot (Bkenttä), mutta ei muiden rahayksiköiden määräisiä emissioita. BIS:n tietokanta sisältää tietoa liikkeeseenlaskun valuutasta, joten sen perusteella euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset emissiot voidaan erottaa muiden rahayksiköiden määräisistä emissioista. 7. Emissioiden luokittelu Emissiot jaetaan kahteen ryhmään analysointia varten: 1) muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset ( 22 )ja 2) noteeratut osakkeet (muut kuin rahasto-osuudet) ( 23 ). Suunnatut emissiot katetaan mahdollisimman laajalti. Rahamarkkinapaperit luokitellaan muiksi arvopapereiksi kuin osakkeiksi, mutta tiedonantovelvollisuutta ei sovelleta johdannaisiin ja rahasto-osuuksiin. Noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia ei oteta huomioon, sillä kyseisiä tietoja ei ole laajalti saatavissa nykyisissä arvopaperiemissioita koskevissa tilastoissa ( 24 ). Noteeraamattomien osakkeiden ja osuuksien luetteloinnista ei myöskään välttämättä olisi analyyttistä hyötyä, sillä kyseiset emissiot eivät aina ole jälkimarkkinakelpoisia arvopaperit kuin osakkeet ( 25 ) Muiden arvopapereiden kuin osakkeiden ja johdannaisten luokka ( 26 ) koostuu kaikista rahoitusinstrumenteista, jotka ovat haltijapapereita ja jotka yleensä ovat siirto- ja jälkimarkkinakelpoisia. Ne eivät anna haltijalleen omistusoikeutta liikkeeseenlaskevaan institutionaaliseen yksikköön. Tähän luokkaan kuuluvat rahoitusinstrumentit, joiden vastineena on tyypillisesti asiakirja, joka on tarkoitettu kiertoon ja jonka nimellisarvo määritellään liikkeeseenlaskun yhteydessä. Näihin kuuluvat vekselit, eri pituiset joukkovelkakirjat, debentuurit sekä muut samankaltaiset instrumentit, joilla käydään normaalisti kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Tähän luokkaan kuuluvat instrumentit antavat haltijalleen ehdottoman oikeuden kiinteään tai sopimuksen mukaiseen vaihtelevaan tuottoon kuponkimaksuna (korko) ja/tai määrättynä kiinteänä summana määräpäivänä tai -päivinä tai liikkeeseenlaskun yhteydessä määritellystä päivästä alkaen. Suunnatut emissiot katetaan mahdollisimman laajalti. Mukaan luetaan myös maailmanlaajuiset joukkovelkakirjalainat. Kansallisten keskuspankkien rahalaitosten arvopaperiemissioista antamien tietojen on oltava yhdenmukaisia arvopaperiemissioita koskevien tilastojen ja rahalaitosten tasetietojen kanssa, sillä tiedot kattavat samat instrumentit ja liikkeeseenlaskevat ( 27 ). Seuraavat BIS:n tietokantaan sisältyvät instrumentit luokitellaan muiksi arvopapereiksi kuin osakkeiksi: talletustodistukset yritystodistukset lyhytaikaiset velkasitoumukset joukkovelkakirjat euroyritystodistus keskipitkän aikavälin velkakirjalainat muut lyhytaikaiset paperit. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat lisätiedoissa, mitä arvopapereita kansallisiin tietoihin sisältyy, sekä niiden kansalliset nimitykset. Jos annettujen tietojen tiedetään kattavan vain osan arvopapereista, tiedot antava maa ilmoittaa puutteellisista tiedoista. Lisäksi kansalliset keskuspankit ilmoittavat summittaisen arvion siitä, kuinka kattavasti kunkin kotimaisten talousyksiköiden emissioluokan arvopaperit on käsitelty ( 28 ). Muiden arvopaperien kuin osakkeiden luokka jakautuu kahteen alaluokkaan: ( 22 ) EKT 95, F.33 luokka. ( 23 ) EKT 95, F.511 luokka. ( 24 ) Mahdolliset noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia koskevat tiedot voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti lisätietoerissä. ( 25 ) Ks. EKT 95, kohta, vastaa EKT 95:n F.33 luokkaa. ( 26 ) Jäljempänä tässä liitteessä käytetään myös termiä velkapaperit. ( 27 ) Katso myös 11 kohta. ( 28 ) Katso lisäys 1.

363 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/ lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ( 29 ) Muiden lyhytaikaisten arvopaperien kuin osakkeiden alaluokka koostuu osakkeita lukuun ottamatta kaikkien sellaisten arvopaperien emissioista, joiden alkuperäinen maturiteetti on lyhyt. Lyhytaikaiset arvopaperit diskontataan yleensä liikkeeseenlaskun yhteydessä. Tähän alaluokkaan eivät kuulu arvopaperit, joiden jälkimarkkinakelpoisuus on hyvin rajoitettu, vaikka ne teoriassa olisivatkin jälkimarkkinakelpoisia. Alaluokkaan kuuluvat seuraavat instrumentit ( 30 ): lyhytaikaiset velkasitoumukset ja muut julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat lyhytaikaiset paperit, rahoituslaitosten ja yritysten liikkeeseenlaskemat jälkimarkkinakelpoiset lyhytaikaiset paperit. Tällaisille papereille on lukuisia nimityksiä: yritystodistus, tavaravekselit, omat vekselit, kauppavekselit, vekselit sekä sijoitustodistukset, lyhytaikaiset arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen pitkäaikaisen merkintätakuisen rahoitusohjelman (Note issuance facilities, NIF) yhteydessä, pankkivekselit (bankers' acceptances, BA). Jos pankkivekselit ovat siirtokelpoisia ja jos ne on sisällytetty muiden lyhytaikaisten arvopaperien kuin osakkeiden alaluokasta annettuihin tietoihin, tiedot antava maa selvittää kansallisissa lisätiedoissa kansalliset menettelyt, joiden mukaisesti kyseiset instrumentit on kirjattu, sekä instrumenttien laadun pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ( 31 ) Muiden pitkäaikaisten arvopapereiden kuin osakkeiden alaluokka koostuu osakkeita lukuun ottamatta kaikkien sellaisten arvopapereiden emissioista, joiden alkuperäinen maturiteetti on pitkä. Pitkäaikaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyy yleensä kuponkeja. Alaluokkaan kuuluvat seuraavat instrumentit ( 32 ): haltijajoukkovelkakirjalainat, toissijaiset joukkovelkakirjalainat, joita usein kutsutaan velkainstrumenteiksi, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla, joukkovelkakirjat, joiden valinnainen maturiteetti on pisimmillään vähintään vuosi, päiväämättömät tai jatkuvat joukkovelkakirjat, vaihtuvakorkoiset velkakirjalainat, indeksiin sidotut arvopaperit, joissa lainan pääoman arvo on sidottu hintaindeksiin, hyödykkeen hintaan tai valuutta-indeksiin, selvästi alihintaiset tai nollakuponkilainat, eurolainat (eurobonds), jotka ovat joukkovelkakirjoja, jotka lasketaan samanaikaisesti liikkeeseen vähintään kahden maan markkinoille ja joiden ei tarvitse olla kummankaan asianomaisen maan valuutan määräisiä. Yleensä liikkeeseenlaskun hoitaa useissa maissa toimivien rahoituslaitosten yhteenliittymä, maailmanlaajuiset joukkovelkakirjalainat, joita lasketaan samanaikaisesti liikkeeseen sekä kotimaan markkinoilla että euromarkkinoilla, suunnatut joukkovelkakirjalainat, jotka on rajoitettu kahdenvälisellä sopimuksella vain tietyille sijoittajille, jos lainoja on kuitenkin mahdollista siirtää edelleen, arvopaperit, jotka ovat syntyneet lainojen muuntamisen yhteydessä, lainat, jotka ovat todellisuudessa muuttuneet jälkimarkkinakelpoisiksi, debentuurit ja lainat, jotka voidaan vaihtaa liikkeeseenlaskevan yhtiön tai muun yhtiön osakkeiksi (vaihtovelkakirjalainat) niin kauan kuin niitä ei ole vaihdettu. Jos vaihto-oikeus ( 33 ) on kohde-etuutena olevasta lainasta erillään (optiotodistus), sitä ei lueta mukaan, sellaiset osakkeet, jotka antavat kiinteän tuoton mutta eivät oikeuta osuuteen yhtiön jäännösarvosta yhtiötä purettaessa, mukaan luettuina voittoon oikeuttamattomat etuoikeutetut osakkeet, ( 29 ) Ks. EKT 95, kohta, vastaa EKT 95:n F.331 luokkaa. ( 30 ) Nämä ovat esimerkkejä arvopapereista, jotka lasketaan yleensä liikkeeseen lyhyellä maturiteetilla. Luettelo ei ole tyhjentävä. On mahdollista, että yleensä maturiteetiltaan lyhytaikainen arvopaperi lasketaan liikkeeseen alunperin pitkällä maturiteetilla, jolloin arvopaperi luokitellaan tässä yhteydessä muuksi pitkäaikaiseksi arvopaperiksi kuin osakkeeksi. Emissioiden maturiteetti määritellään 8 kohdassa. ( 31 ) Ks. EKT 95, kohta, vastaa EKT 95:n F.332 luokkaa. ( 32 ) Nämä ovat esimerkkejä arvopapereista, jotka lasketaan yleensä liikkeeseen pitkällä maturiteetilla. Luettelo ei ole tyhjentävä. On mahdollista, että yleensä maturiteetiltaan pitkäaikainen arvopaperi lasketaan liikkeeseen alun perin lyhyellä maturiteetilla, jolloin arvopaperi luokitellaan tässä yhteydessä muuksi lyhytaikaiseksi arvopaperiksi kuin osakkeeksi. Emissioiden maturiteetti määritellään 8 kohdassa. ( 33 ) Näitä pidetään johdannaisina.

364 L 241/364 FI Euroopan unionin virallinen lehti liikkeeseenlasketut rahoitusinstrumentit, jotka ovat syntyneet osana lainojen, asuntolainojen, luottokorttilainojen, siirtosaamisten tai muiden instrumenttien arvopaperistamista. Seuraavat instrumentit eivät kuulu tähän alaluokkaan: takaisinostosopimusten osana olevat arvopapereihin liittyvät taloustoimet, ei-jälkimarkkinakelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskut, ei-jälkimarkkinakelpoiset lainat Muiden pitkäaikaisten arvopapereiden kuin osakkeiden jaottelu instrumenttiluokkiin pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet jaetaan edelleen seuraaviin instrumenttiluokkiin analysointia varten: Kiinteäkorkoiset emissiot: Näihin kuuluvat kaikki emissiot, joissa kuponkikorko ei muutu emission aikana. BIS:n tietokannan mukaisesti mukaan luetaan myös sellaiset emissiot, jotka eivät ole varsinaisesti kiinteäkorkoisia eivätkä vaihtuvakorkoisia (yhdistelmäkorkoiset) ( 34 ), esimerkiksi ensin kiinteä- ja sitten vaihtuvakorkoiset tai ensin vaihtuva- sitten kiinteäkorkoiset emissiot ja emissiot, joiden kuponkikorko muuttuu emission aikana, sekä koroltaan porrastetut arvopaperit. Vaihtuvakorkoiset emissiot: Näihin kuuluvat kaikki emissiot, joissa kuponkikorko vahvistetaan ajoittain uudelleen itsenäisen korkotason mukaisesti, sekä indeksiin sidotut kuponkikorot. Nollakuponkilainat: Näihin kuuluvat kaikki emissiot, joihin ei sisälly kuponkikoron maksua. Yleensä lainat lasketaan liikkeeseen alihintaan ja lunastetaan nimellisarvoon. Niihin luetaan myös nimellisarvoon liikkeeseenlasketut ja ylihintaan lunastetut lainat, kuten lainat, joiden lunastushinta on sidottu vaihtokurssiin tai indeksiin. Yleensä alihinta tai ylihinta on saman suuruinen kuin lainasta kertyneet korot. Pitkäaikaiset arvopaperit jaotellaan näin kunkin liikkeeseenlaskevan sektorin osalta. Edellä mainittujen kolmen luokan summa on lähtökohtaisesti sama kuin kaikkien muiden pitkäaikaisten arvopaperien kuin osakkeiden summa. Koska suurin osa pitkäaikaisia arvopapereita voidaan jaotella näin, muttei ehkä kuitenkaan kaikkia, on mahdollista, että kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten emissioiden sekä nollakuponkilainojen yhteenlaskettu määrä ei ole täysin sama kuin kaikkien muiden pitkäaikaisten arvopapereiden kuin osakkeiden määrä. Tiedonantajavaltio ilmoittaa kansallisissa lisätiedoissa niiden pitkäaikaisten arvopaperien tyypin ja määrän, joita ei ole eritelty edellä mainitulla tavalla. Muita lyhytaikaisia arvopapereita kuin osakkeita ei tarvitse eritellä edellä mainitulla tavalla. Kaikki lyhytaikaiset arvopaperit ovat diskontattuja papereita, jotka luokitellaan kiinteäkorkoisiksi emissioiksi Noteeratut osakkeet ( 35 ) Noteerattujen osakkeiden luokkaan kuuluvat kaikki osakkeet, joiden hinnat noteerataan julkisesti arvopaperipörssissä tai muilla säännellyillä markkinoilla. Osakkeiksi luetaan kaikki rahoitusinstrumentit, jotka antavat omistusoikeuden yritykseen tai yritykseen rinnastettavaan yhteisöön. Nämä rahoitusinstrumentit antavat yleensä haltijoilleen oikeuden osuuteen yritysten tai yrityksiin rinnastettavien yhteisöjen voitoista sekä osuuteen niiden nettovarallisuudesta suoritustilan yhteydessä. Näihin ei lueta noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia. Noteeratuiksi osakkeiksi luetaan: osuudet osakeyhtiöiden osakepääomasta: nämä ovat arvopapereita, jotka antavat haltijoilleen omistajan oikeuksia ja oikeuttavat osuuteen jaettavista voitoista sekä osuuteen nettovaroista suoritustilan yhteydessä, lunastetut osakeyhtiön osakkeet: nämä ovat osakkeita, joiden pääoma on maksettu takaisin mutta jotka edelleen ovat edellisen omistajan hallussa. Haltijat ovat edelleen yhtiön omistajia ja oikeutettuja siihen osuuteen voitoista, joka jää jäljelle, kun osingot on maksettu jäljellä olevalle rekisteröidylle pääomalle, sekä myös osaan suoritustilan yhteydessä jäävästä mahdollisesta ylijäämästä. osakeyhtiöiden liikkeeseenlaskemat etuoikeutetut osakkeet. Näitä ovat arvopaperit, joilla maasta ja arvopapereiden syntyolosuhteista riippuen on erilaisia nimiä kuten perustajan osakkeet (founder's shares), voitonjakoon oikeuttavat (profits shares) ja osinkoon oikeuttavat osakkeet (dividend shares) ja joita ei lueta mukaan rekisteröityyn pääomaan, ( 34 ) Pitkän aikavälin lähestymistavassa on hyvä olla oma luokkansa yhdistelmäkorkoisille emissioille. ( 35 ) Ks. EKT 95, kohta, vastaa EKT 95:n F.511 luokkaa.

365 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/365 jotka eivät varsinaisesti anna haltijalleen omistajan asemaa, jotka oikeuttavat haltijan osuuteen niistä mahdollisista voitoista, joita jää jäljelle, kun rekisteröidylle pääomalle on maksettu osingot, sekä osaan suoritustilan yhteydessä jäävästä mahdollisesta ylijäämästä, sellaiset etuoikeutetut osakkeet, jotka oikeuttavat jako-osaan yhtiön jäännösvaroista sitä purettaessa. Tällaiset osakkeet voivat olla julkisesti noteerattuja tai noteeraamattomia. suunnatut annit (eli osakkeiden myynti yhdelle ostajalle tai rajoitetulle määrälle ostajia ilman julkista liikkeeseenlaskua) luetaan mukaan mahdollisuuksien mukaan. Noteerattuihin osakkeisiin eivät kuulu: myynnissä olevat osakkeet, joita ei ole merkitty liikkeeseenlaskun yhteydessä, debentuurit ja lainat, jotka voidaan vaihtaa osakkeisiin. Ne luetaan mukaan, kun ne vaihdetaan osakkeiksi, henkilöyhtiöiden vastuunalaisten yhtiömiesten osuudet, julkisyhteisöjen sijoitukset sellaisiin kansainvälisiin järjestöihin, jotka ovat juridisesti samaan tapaan perustettuja kuin yhtiöt, joilla on osakepääoma, ilmaisannit (ainoastaan liikkeeseenlaskun yhteydessä), joissa vanhoille osakkaille suunnataan uusia osakkeita omistusosuuksien suhteessa. Sama pätee osakkeiden nimellisarvon pilkkomiseen, kun yritys tai yritykseen rinnastettava yhteisö lisää osakkeiden määrää tietyssä suhteessa tai tietyllä kertoimella. Tällaisten osakkeiden osakeantia ei ilmoiteta, mutta ne sisällytetään kuitenkin erittelemättä noteerattujen osakkeiden kantaan ( 36 ). Jos yritys yksityistetään ja valtio pitää itsellään osan osakkeista mutta loput noteerataan säännellyillä markkinoilla, yrityksen koko pääoma kirjataan noteeratuiksi osakkeiksi, sillä kaikilla osakkeilla voitaisiin milloin vain mahdollisesti käydä kauppaa markkinahintaan. Sama pätee silloin, jos osa osakkeista myydään suursijoittajille ja ainoastaan jäljelle jäävällä osuudella käydään kauppaa arvopaperipörssissä. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kansallisissa lisätiedoissa, jos noteerattujen osakkeiden tiedot tiedetään puutteellisiksi. Jos esimerkiksi noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita ei voida eritellä erikseen, annetaan tiedot kaikista osakkeista. Tämä ilmoitetaan lisätiedoissa ja samalla annetaan arvio noteeraamattomien osakkeiden määrästä vääristymän laajuuden kuvaamiseksi. 8. Emissioiden maturiteetti Muiden arvopapereiden kuin osakkeiden emissiot luokitellaan sen mukaan, ovatko arvopaperit lyhyt- vai pitkäaikaisia: Lyhytaikaisiin arvopapereihin (muut kuin osakkeet) kuuluvat arvopaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi, vaikka ne laskettaisiinkin liikkeeseen pitkäaikaisiin arvopapereihin sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Pitkäaikaisiin arvopapereihin (muut kuin osakkeet) kuuluvat arvopaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli vuosi. Pitkäaikaisiin kuuluvat myös arvopaperit, joiden valinnainen maturiteetti on pisimmillään vähintään vuosi, ja arvopaperit, joiden maturiteetti on määrittelemätön. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat lähtökohtaisesti arvopaperiemissioita koskevien tilastojen ja rahalaitosten tasetietojen maturiteetit yhdenmukaisella tavalla ( 37 ). Jos arvopapereiden maturiteettien luokittelua lyhyt- ja pitkäaikaisiin ei voida tiukasti noudattaa, kansalliset keskuspankit ilmoittavat kansallisissa lisätiedoissa, miltä osin toimitetut tiedot poikkeavat ohjeista. EKT 95:n 5.22 kohdassa sallitaan maturiteettierittelyn joustava soveltaminen eli poikkeustapauksissa lyhytaikaisten arvopapereiden alkuperäinen maturiteetti voi olla kaksi vuotta. BIS soveltaa tällä hetkellä erilaista menettelytapaa. BIS pitää kaikkia lyhyen aikavälin ohjelman mukaisesti liikkeeseen laskettuja euroyritystodistuksia ja muita sijoitus- ja yritystodistuksia lyhytaikaisina instrumentteina ja kaikkia pitkän aikavälin ohjelman mukaisesti liikkeeseen laskettuja arvopapereita pitkäaikaisina arvopapereina riippumatta niiden alkuperäisestä maturiteetista. Rahalaitosten tasetietoihin kuuluvaa maturiteettijakoa enintään kahden vuoden ja yli kahden vuoden pituisiin papereihin ei sovelleta lyhyen aikavälin lähestymistavassa. ( 36 ) Katso myös 9 ja 10.1 kohta. ( 37 ) Ks. myös 11 kohta.

366 L 241/366 FI Euroopan unionin virallinen lehti Varantojen ja virtojen yhteensovittaminen Kansalliset keskuspankit toimittavat tiedot kannasta, bruttomääräisistä emissioista ja lunastetuista lyhyt- ja pitkäaikaisista velkapapereista sekä noteeratuista osakkeista. Jos tilastointikauden emissiot ja lunastukset eivät ole saatavissa erikseen ilmoitettuina, kansalliset keskuspankit ilmoittavat näiden erotuksen nettomääräisenä eli nettomääräiset emissiot. Kaaviossa 3 esitetään kantojen ja virtojen (bruttomääräiset emissiot, lunastukset ja nettomääräiset emissiot) yhteys. Käytännössä yhteys on monitahoisempi, mikä johtuu hintojen ja vaihtokurssin muutoksista, uudelleen sijoitetuista (kertyneistä) koroista, luokituksen muutoksista, tarkistuksista ja muista vastaavista järjestelyistä ( 38 ). Kaavio 3: Kantojen ja virtojen yhteys oksia lukuun ottamatta tilastointikauden lopun kanta on lähtökohtaisesti yhtä suuri kuin edellisen tilastointikauden lopun kanta, johon on lisätty bruttomääräiset emissiot ja josta on vähennetty tilastointikauden lunastukset. Vastaavasti tilastointikauden lopun kanta on sama kuin edellisen tilastointikauden kanta, johon on lisätty tilastointikauden nettomääräiset emissiot. Tilastointikauden (bruttomääräisiin) emissioihin kuuluvat kaikki velkapaperien ja noteerattujen osakkeiden emissiot, kun liikkeeseenlaskija myy arvopapereita käteistä vastaan. Näillä tarkoitetaan uusien arvopapereiden säännönmukaisia emissioita, jotka kattavat ensimmäistä kertaa pörssiin listautuvien yritysten osakkeet, mukaan luettuina vasta perustetut yritykset ja yritysmuotoaan esimerkiksi henkilöyhtiöstä tai yksityisestä osakeyhtiöstä muuttavat yritykset. Mukaan luetaan valtionyhtiöiden yksityistäminen, kun ne listautuvat pörssiin. Ilmaisosakkeet eivät kuulu tähän ( 39 ). Bruttomääräisiin emissioihin ei lueta osakkeiden vaihtamista tai siirtämistä yritysoston tai sulautumisen yhteydessä ( 40 ), ellei samalla synny uusia instrumentteja. Myöhemmin muiksi instrumenteiksi muunnettavissa olevien arvopapereiden liikkeeseenlasku kirjataan liikkeeseenlaskuksi alkuperäisessä instrumenttiluokassa: kun ne muunnetaan muiksi arvopapereiksi, ne katsotaan lunastetuiksi kyseisestä instrumenttiluokasta samalla summalla, jolla arvopaperi katsotaan sitten laskettavan uudelleen liikkeeseen uudessa luokassa ( 41 ). Emission toteutumisaika määritellään sen perusteella, milloin maksu suoritetaan. Tällöin emissioiden kirjaus vastaa mahdollisimman tarkkaan kyseisen emission maksun suoritushetkeä. Tilastointikauden lunastukset kattavat kaikki liikkeeseenlaskijan tekemät velkapapereiden ja noteerattujen osakkeiden takaisinostot, joiden yhteydessä sijoittaja saa arvopapereistaan käteistä. Tämä tarkoittaa instrumenttien säännönmukaista poistamista. Lunastuksiin luetaan kaikki velkapaperit, joiden maturiteetti umpeutuu, sekä ennenaikaiset lunastukset. Mukaan luetaan myös yritysten osakkeiden takaisinostot, jos yritys ostaa takaisin kaikki osakkeensa käteisellä ennen yhtiömuotonsa muutosta tai jos se ostaa osan osakkeistaan takaisin käteisellä, mikä johtaa pääoman alenemiseen. Lunastuksiin ei lueta yritysten osakkeiden takaisinostoa, jos sillä tarkoitetaan sijoittamista yrityksen omiin osakkeisiin ( 42 ). Nettomääräiset emissiot tarkoittavat kaikkia toteutuneita emissioita, joista vähennetään kaikki tilastointikaudella toteutuneet lunastukset. Nettomääräiset emissiot kirjataan ainoastaan, jos emissioita ja lunastuksia ei voida ilmoittaa erikseen. 10. Arvostaminen Arvopaperiemissioiden arvo muodostuu hintakomponentista ja lisäksi vaihtokurssikomponentista, kun emission rahayksikkönä on muu kuin tiedot antavan maan rahayksikkö. ( 38 ) Vaikka arvopaperiemissioita koskevia tilastoja on hyvä soveltaa laajemminkin rahaliiton tilinpäätöstilastoihin (MUFA) ja maksutasetilastoihin, näitä EKT 95:ssä määriteltyjä tietoja ei pyydetä tässä, sillä niitä ei voida johtaa olemassa olevista tiedoista. ( 39 ) Ei luokitella rahoitustaloustoimeksi, katso EKT 95, 5.93 ja 6.56 kohta sekä tämän liitteen 7.2 kohta. ( 40 ) Jälkimarkkinoilla tapahtuva taloustoimi, johon kuuluu haltijan vaihtuminen. Ei sisälly näihin tilastoihin. ( 41 ) Luokitellaan kahdeksi rahoitustaloustoimeksi: katso EKT 95, 5.62 ja 6.54 kohta sekä tämän liitteen kohta. ( 42 ) Jälkimarkkinoilla tapahtuva taloustoimi, johon kuuluu haltijan vaihtuminen. Ei sisälly näihin tilastoihin.

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 15.8.2002 L 220/67 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2003O0002 FI 17.02.2005 001.001 1 Tämä asiakir on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003,

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

(EKP/2000/8) laitosten velvollisuudet varantovelvoitteen osalta voidaan selventää.

(EKP/2000/8) laitosten velvollisuudet varantovelvoitteen osalta voidaan selventää. L 229/34 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 9.9.2000 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY)

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007O0009 FI 14.09.2012 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 1 päivänä elokuuta 2007,

Lisätiedot

4.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus (EY/2533/98) EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja

4.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus (EY/2533/98) EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Raha- ja pankkitilastointi Sisällysluettelo 4 Raha- ja pankkitilastointi 4.1 Yleiset asetukset 4.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus (EY/2533/98) EKP:n

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, L 337/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 334/24 FI 11.12.2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU)

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU) FI L 2/34 Euroopan unionin virallinen lehti 7.1.2014 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) SUUNTAVIIVAT

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) SUUNTAVIIVAT 26.11.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 340/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 4.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 202/65 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2009, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) L 15/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.1.2009 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32)

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2818/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, vähimmäisvarantojen soveltamisesta

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2818/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, vähimmäisvarantojen soveltamisesta 30. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 356/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2818/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, vähimmäisvarantojen soveltamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007O0009 FI 23.09.2011 003.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 1 päivänä elokuuta 2007,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) L 250/10 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 57/34 27.2.2002 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) ( L 333, 17. joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 148/56 Euroopan unionin virallinen lehti 2.6.2006 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 21.7.2015 L 193/147 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/1197, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) L 193/134 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2015/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 10 December 3 LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään ensimmäisen kerran uudet yhdenmukaistetut korkotilastot. Tilastotiedot

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002O0007 FI 01.10.2008 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2819/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2819/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, 30. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 356/7 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2819/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/1998/16) EUROOPAN

Lisätiedot

EKP:N TILASTOT HUHTIKUU 2006 YLEISKATSAUS

EKP:N TILASTOT HUHTIKUU 2006 YLEISKATSAUS :N TILASTOT HUHTIKUU 2006 YLEISKATSAUS FI :N TILASTOT YLEISKATSAUS HUHTIKUU 2006 Vuonna 2006 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 5 euron setelistä. Euroopan keskuspankki, 2006 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 19.10.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 276/21 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, Euroopan

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 366/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, L 16/6 Euroopan unionin virallinen lehti 21.1.2010 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 4 päivänä joulukuuta 2009, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 26,2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 26,2 artiklan, L 68/54 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2001D0914 FI 31.12.2009 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon

Lisätiedot

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta 1 Rahapolitiikka 1.1 Rahapolitiikan välineisiin liittyviä sopimuksia 1.1.1 Vastapuolisopimus 1.1.2 Yleissopimus valuuttaswapeista 1.1.3 Yleissopimus takaisinostosopimuksista 1.1.4 Varantotilisopimus 1.2

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 53/76 Euroopan unionin virallinen lehti 26.2.2009 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2001R2423 FI 04.01.2008 006.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 31.10.2003 L 283/81 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 31.3 artiklan perusteella

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 13.3.2015 L 68/69 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

Lisätiedot

(EKP/2014/15) (2014/810/EU) (EUVL L 340, , s. 1)

(EKP/2014/15) (2014/810/EU) (EUVL L 340, , s. 1) 2014O0015 FI 01.01.2016 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2423/2001,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2423/2001, 17.12.2001 L 333/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) EUROOPAN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2003R1745 FI 18.01.2012 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä

Lisätiedot

EKPJ:N KOKOAMAT TILASTOTIEDOT

EKPJ:N KOKOAMAT TILASTOTIEDOT EKPJ:N KOKOAMAT TILASTOTIEDOT 2.5.2000 EKPJ:N KOKOAMAT TILASTOTIEDOT 2.5.2000 Euroopan keskuspankki, 2000 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2010D0023 FI 31.12.2011 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010,

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

SUUNTAVIIVAT. EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, 24.1.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 19/37 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 22.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 103/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010, ehdotuksesta

Lisätiedot

(EUVL L 15, , s. 14) N:o sivu päivämäärä Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 883/2011, annettu 25 päivänä elokuuta 2011

(EUVL L 15, , s. 14) N:o sivu päivämäärä Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 883/2011, annettu 25 päivänä elokuuta 2011 2009R0025 FI 23.09.2011 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan,

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan, L 173/102 30.6.2016 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/1061, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 4. 5. 1999 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 115/47 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, maksutasetta

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt AUTOMAATTISIA VAKUUSTOIMINTOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT Määritelmät Näissä säännöissä tarkoitetaan 1. automaattisella vakuustoiminnolla (auto-collateralisation) euroalueen kansallisen keskuspankin keskuspankkirahassa

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 21.1.2016 L 14/25 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/64, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 32 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 32 artiklan, L 347/26 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/2248, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (ECB/2016/36)

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2013R1072 FI 01.01.2015 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EKP/2010/29) (2011/67/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EKP/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Euroopan unionin virallinen lehti 9.2.2011 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/29) (2011/67/EU) EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET 20.12.2016 FI L 347/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/2247, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 25.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 284/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 5 päivänä marraskuuta 2009, suosituksista

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2000D /01/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2000D /01/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

(EUVL L 297, , s. 1)

(EUVL L 297, , s. 1) 2013R1071 FI 27.11.2013 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPA KESKUSPAKI ASETUS (EU) :o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2014O0009 FI 22.09.2015 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014,

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT (2014/304/EU)

SUUNTAVIIVAT (2014/304/EU) L 159/56 28.5.2014 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2014/9)

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

MITÄ RAHA ON? K. Kauko 10.4.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

MITÄ RAHA ON? K. Kauko 10.4.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND MITÄ RAHA ON? K. Kauko 10.4.2012 1 Mitä on raha? Raha on sellainen millä maksetaan (Ilona, 7 v.) Se on vain sellaista rahaa (Justus, 5 v.) Todella hyvää määritelmää ei taida olla Perinteinen litania: arvon

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/948, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2016/16)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/948, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2016/16) L 157/28 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/948, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2016/16) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 30.11.2004 C 292/21 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

(EUVL L 305, , s. 6) N:o sivu päivämäärä Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015

(EUVL L 305, , s. 6) N:o sivu päivämäärä Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015 2012R0024 FI 27.05.2015 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2012O0018 FI 09.11.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 2 päivänä elokuuta 2012,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, L 247/38 Euroopan unionin virallinen lehti 18.9.2013 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 121/20 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (EKP/2015/10) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO,

Lisätiedot

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot)

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) 2,5 2,5 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 Tammi Helmi Maalis Huhti

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 354/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.11.2004 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 2.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 111/1 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 3 päivänä helmikuuta 2005, eurojärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 28.5.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 126/7 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS annettu 2 päivänä toukokuuta 2003 maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 28.7.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 207/39 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14. 19.6.2015 L 154/15 SUUNTAVIIVAT EUROOAN KESKUSANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/948, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EK/2013/7 muuttamisesta

Lisätiedot

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät 5.7.2014 L 198/7 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

L 184/12 Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/12 Euroopan unionin virallinen lehti L 184/12 Euroopan unionin virallinen lehti 6.7.2006 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1027/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtoa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24) L 305/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.11.2012 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24) EUROOPAN

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset L 41/28 18.2.2016 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/231, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan, Luonnos neuvoston asetukseksi (EY) välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisesta Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmässä (EKT) /* KOM/97/0050 lopull. - CNS 97/0037

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

(2006/888/EY) (EUVL L 348, , s. 38) Euroopan keskuspankin päätös EKP/2009/29, tehty 14 päivänä joulukuuta

(2006/888/EY) (EUVL L 348, , s. 38) Euroopan keskuspankin päätös EKP/2009/29, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006D9017 FI 31.12.2009 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 10 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan

Lisätiedot