CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2"

Transkriptio

1 CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2 II CIMON TOIMINTASTRATEGIA 2 Toimintaympäristö 2 Eurooppalainen yhteistyö 4 Pohjoismaat 5 Globaalit haasteet 5 Venäjä 5 Aasia 6 Amerikka 6 Kehitysyhteistyö 6 Erasmus Mundus 6 Tempus 7 EU:n muut kolmansia maita koskevat ohjelmat 7 III CIMON TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA 7 Aktiivinen ja ennakoiva toimintatapa 7 Monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä palvelutarjonta 7 Vahvistuva asiantuntijarooli 8 Viestinnän, tietopalvelun ja neuvonnan tärkeä asema 8 Suomalaisen koulutuksen kansainvälisen näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen 8 Tuottavuuden ja laadun parantaminen 9 Henkiset voimavarat 9 Hallinnon kehittäminen 9 Toimintaa tukevat tarkoituksenmukaiset toimitilat 10 IV TALOUSARVIOESITYS Menojen ja tulojen erittely 11 Perustelut esitettyihin menolisäyksiin 12 Erillismäärärahat 15 Hankkeet 18 V TALOUSSUUNNITELMA

2 2 CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on opetusministeriön alainen kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO on kehittämässä Suomea avoimeksi ja monikulttuuriseksi sivistys- ja tietoyhteiskunnaksi edistäessään monipuolisesti laadukasta kansainvälistä yhteistyötä koulutuksessa, työ- ja kulttuurielämässä sekä nuorison keskuudessa. Samalla CIMO on mukana rakentamassa tiedon Eurooppaa ja vahvistamassa eurooppalaista identiteettiä sen vastuulla olevien Euroopan unionin ohjelmien avulla. CIMOn toiminta perustuu asiakaslähtöisyyden, osaamisen, luotettavuuden, tasavertaisuuden ja yhteistyön periaatteille. CIMOn tehtäviin kuuluvat EU:n koulutus- ja nuoriso-ohjelmien hallinnointi, EU:n kulttuuriohjelman yhteyspisteenä toimiminen Suomessa, useiden kansallisten koulutus- ja asiantuntija-apurahaohjelmien toimeenpano, kansainvälisen harjoittelun ja virkamiesvaihdon toimeenpano sekä Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen ulkomaisissa yliopistoissa. Myös Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelmien ja niitä täydentävän kansallisen Pohjoismaista kouluyhteistyötä tukevan ohjelman tiedotusvastuu ja ohjelmahallinnon toimeenpano ovat CIMOn tehtävänä. CIMO kerää, muokkaa ja välittää toimialaansa kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin, sekä tekee selvityksiä oman toimintansa vaikuttavuudesta. CIMOn tehtävänä on vuosittaisen korkeakoulujen kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden vuosittainen tilastointi. Kansainvälisessä toimintaympäristössä CIMO tekee tunnetuksi Suomen tarjoamia koulutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia osallistua erilaisiin opiskelija-, opettaja-, harjoittelu- ja nuorisovaihto-ohjelmiin sekä kansainvälistymistä edistäviin yhteistyöhankkeisiin Suomessa. CIMO toimii yhteistyössä suomalaisten, ulkomaisten ja kansainvälisten viranomaisten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa sekä edistää alan eri toimijoiden verkostoitumista. CIMOn tavoitteena on kuulua edelleen alan eurooppalaisten asiantuntija- ja palvelukeskusten parhaimmistoon. II CIMON TOIMINTASTARATEGIA Toimintaympäristö Suomi sivistysyhteiskuntana rakentuu osaamisen, tiedon ja luovuuden varaan. Suomen kansallisena strategiana on vahvistaa Suomen asemaa yhtenä maailman johtavista tietoyhteiskunnista, jossa kansainvälistymisellä on merkittävä rooli. Kansainvälistymisen rinnalla korostetaan myös alueellisuutta ja paikallisuutta. Samoin otetaan huomioon monikulttuurisuus ja eri kieliryhmien tarpeet. Nämä hallitusohjelman strategiset tavoitteet on kirjattu myös opetusministeriön suunnitelmassa koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä sekä opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

3 3 kansainvälisyyden ja innovatiivisuuden edistäminen ovat korkeakoulupolitiikan keskeiset tavoitteet. Tavoitteena on sekä opetussisältöjen ja toimintatapojen kansainvälistyminen että kansainvälisen liikkuvuuden korkea taso. Vuosikymmenen lopun tavoitteeksi on asetettu, että 6000 yliopistoissa ja 8000 ammattikorkeakouluissa opiskelevaa suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Kaikki ennusteet työikäisen väestön vähentymisestä ja elinkeinorakenteen muutoksista tukevat myös tavoitteita lisätä huomattavasti myös ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää suomalaisissa korkeakouluissa. Opetusministeriö on esittänyt, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot lisäävät ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää niin, että vuonna 2008 Suomessa opiskelee tutkintoa suorittavaa ulkomaalaista perus- ja jatko-opiskelijaa. Väestökehitys on hyvin samankaltainen kaikissa unionin jäsenvaltioissa, myös vuonna 2004 unioniin liittyneissä uusissa jäsenmaissa. Osittain tästä syystä kilpailu maailmanlaajuisilla koulutusmarkkinoilla lahjakkaista opiskelijoista kiristyy. Tavoitteena on, että Suomessa tutkintonsa suorittaneet jäisivät ainakin joksikin aikaa täydentämään syntyvää työvoiman vajetta Suomen työmarkkinoille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ennen muuta oppilaitoksilta, mutta myös CIMOlta uusien keinojen ja työkalujen kehittämistä kansainvälistymisen lisäämiseksi. Ulkomaisten lahjakkaiden tutkinto-opiskelijoiden nykyistä huomattavasti laajempi rekrytointi edellyttää voimakasta lisäpanostusta suomalaisen koulutuksen kohdennettuun markkinointiin myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sekä uusien apuraha-ohjelmien luomista ja olemassa olevien ohjelmien laajentamista. Tavoitetta tukee osaltaan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen maailmanlaajuisen yliopistonopettajaverkoston edelleen kehittäminen sekä suomen kielen opetuksen lisääminen ja tehostaminen ulkomaisille opiskelijoille suomalaisissa korkeakouluissa. Suomen vahvuus on ollut ennen muuta korkeakoulutuksen kansainvälistymisen edistämisessä. Euroopan unionin uusien koulutusohjelmien avulla myös ammatillisen ja yleissivistävän toisen asteen sekä aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen on saamassa entistä suuremman painoarvon. CIMOn tehtävänä on yhteistyössä Opetushallituksen, lääninhallitusten ja koulutuksen kentän kanssa edistää tätä kehitystä. CIMOn tavoitteena on olla entistä enemmän mukana tukemassa yhteistyö- ja verkostohankkeita, joiden avulla pyritään mm. vähentämään kansainvälisen liikkuvuuden esteitä, lisäämään koulutuksen vertailtavuutta ja opintojen hyväksi lukemista sekä kehittämään koulutuskäytäntöjä ja järjestelmiä. Myös kulttuuri- ja nuorisotyön aloilla kansainvälistyminen on tärkeä kansallinen kehittämisalue ja voimavara. Hallituksen politiikkaohjelman linjausten mukaisesti yhteistyötä opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön välillä on pyritty tiivistämään mm. kulttuurivientihankkeen avulla. Kulttuurin yhteyspisteenä CIMO toimii tukijana ja neuvonantajana suomalaisille kulttuuriorganisaatioille kansainvälisen hankeyhteistyön kehittämisessä. Taiteilijoiden ja kulttuurialalla toimivien rajat ylittävää liikkuvuutta edistämällä vahvistetaan suomalaisen kulttuurin kentän osaamista ja asiantuntemusta. Kulttuurivientihankkeeseen liittyen CIMO on tehnyt aloitteen eurooppalaisten kulttuuriyhteistyöhankkeiden valmistelutoimia tukevan

4 4 rahoitusohjelman käynnistämisestä. Nuorisosektorilla kulttuurivientihankkeeseen liittyy CIMOn aloitteesta käynnistetty nuorten kulttuurilähettilästoiminta. Väestökehityksen myötä nuorison osallisuuden ja osallistumisen sekä erityisesti maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäiseminen nousevat entistä tärkeämmiksi sivistyspoliittisiksi kysymyksiksi. EU:n nuoriso-ohjelman kansallisena toimistona CIMO tukee ja toimeenpanee useita kansainvälisiä nuorisohankkeita. Painopisteenä on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja sosiaalinen vahvistaminen uuden nuorisolain mukaisesti. CIMOlla on omalla toimialallaan vastuu esitettyjen kansallisten tavoitteiden toteuttamisesta yhdessä opetusministeriön ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa. Myös opetusministeriön eri kansainvälistymistä koskevat toimintastrategiat asettavat CIMOn toiminnan kehittämiselle erityisvaateensa. CIMO sitoutuu toteuttamaan osaltaan opetusministeriön strategioiden toimenpidesuosituksia. Eurooppalainen yhteistyö Euroopan unionissa koulutuksen kehittäminen on osa laajempaa strategiaa. Lissabonin strategian mukaisesti Euroopan unionista tulisi maailman kilpailukykyisin ja elinvoimaisin tietotalous vuoteen 2010 mennessä. Koulutuksen painoarvo näkyy myös korkeakoulutuksen rakenteiden harmonisointia koskevan Bolognan prosessin toteuttamisena, elinikäisen oppimisen strategian hyväksymisenä sekä ammatillisen koulutuksen voimakkaaseen kehittämiseen tähtäävän Kööpenhaminan prosessin tavoitteina. EU:n koulutus- ja työvoimapolitiikassa korostuu myös elinaikaisen ohjauksen merkitys ja kehittäminen kaikissa jäsenmaissa. Unionin toimintaan liittyy myös kulttuurinäkökohtia. EU:n ohjelmat ovat yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamisen väline. Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien seitsenvuotiskausi päättyy vuonna 2006 ja vuonna 2007 aloitetaan uuden sukupolven ohjelmien toteuttaminen. Unionin SOKRATES ja Leonardo da Vinci koulutusohjelmat yhdistetään laajaksi elinikäisen oppimisen ohjelmaksi (Life-long Learning Programme) ja sen rahoituspohja muuttuu siten, että kaikissa ohjelman osioissa enemmän kansalliselle tasolle, ja kansallisten toimistojen rahoituspohjaa mahdollisesti muutetaan. Vaikka koko ohjelman rahoituksen volyymista ei ole vielä varmaa tietoa, odotettavissa on, että ohjelmaan tulee uusia toimintoja ja nykyisten toimintojen volyymi kasvaa. Lisäksi ohjelman toimintoja hajautetaan nykyistä enemmän kansalliselle tasolle. EU:n elinikäisen oppimisen puiteohjelmassa työelämäyhteistyön merkitys korostuu Lissabonin strategian mukaisesti. CIMO ottaa tämän uuden painotuksen huomioon edistäessään suomalaisten oppilaitosten työelämäyhteistyötä ohjelman tarjoamin keinoin. Kulttuurikysymyksillä on ratkaiseva rooli Euroopan integraatioprosessissa: kulttuuri on asia, johon identiteettimme yhä enemmän rakentuu rajojen madaltuessa ja kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä. Euroopan unionin kulttuuritoiminnan tehtävänä on tukea ja täydentää jäsenvaltioidensa kulttuuritoimintaa

5 5 ja edistää niiden välistä yhteistyötä. Kulttuurin uusi puiteohjelma korostaa toimijoiden ja taideteosten rajat ylittävää liikkuvuutta ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämistä. Myös CIMOn rooli eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön asiantuntija-, tiedotus- ja hankeneuvonnan yhteyspisteenä vahvistuu entisestään. Euroopan komission ehdotuksen mukaisesti Nuoriso-ohjelma sidotaan entistä johdonmukaisemmin yhteensopivaksi avoimessa koordinaatiomenetelmässä valittujen tavoitteiden kanssa. EU:n Nuoriso-ohjelman kansallisena toimistona CIMO toteuttaa esitettyjä tavoitteita tiiviissä yhteistyössä opetusministeriön kanssa. CIMOn tärkeänä tehtävänä on varmistaa suomalaisten täysipainoinen osallistuminen sen vastuulla oleviin Euroopan unionin ohjelmiin. CIMO osallistuu aktiivisesti EU:n liikkuvuutta koskevan toimenpideohjelman suositusten toteuttamiseen ja tunnetuksi tekemiseen kansallisten päätösten mukaisesti. Pohjoismaat Euroopan unionin laajeneminen on aiheuttanut unionissa uudenlaista kumppanuuksien solmimista, johon Suomi osallistuu mm. Pohjoismaista yhteistyötä painottamalla unionin rinnalla. Pohjoismaiden ministeriöneuvoston pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseen pyrkivien Nordplus - koulutusyhteistyöohjelmien toteuttamista kehitetään vuonna 2006 tapahtuvan arvioinnin perustalta. CIMO on valmis ottamaan vastuun ohjelmahallinnosta myös seuraavalla ohjelmakaudella. Opetusministeriö on antanut CIMOlle uuden tehtävän tukea Pohjoismaista koulujen välistä yhteistyötä apuraha-ohjelman turvin. CIMOn tehtävänä on varmistaa, että suomalaiset toimijat osallistuvat aktiivisesti näihin ohjelmiin. CIMO jatkaa tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa toimialansa muiden Pohjoismaiden sisarorganisaatioiden kanssa. Globaalit haasteet Uudistetut EU-ohjelmat vastaavat laajalti Euroopan sisäisen liikkuvuuden tarpeisiin. Tästä syystä kansallisesti rahoitettuja stipendi- ja apurahaohjelmia suunnataan aiempaa enemmän EU:n ulkopuolisiin maihin kohdentuen yhdessä ministeriön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sovittuihin maantieteellisiin alueisiin. Kansainvälisessä harjoittelussa yhteistyöverkostoa vahvistetaan erityisesti Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Venäjä Venäjä on Suomelle yksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneista. CIMO toteuttaa opetusministeriön hyväksymää Venäjä-strategiaa ja tukee aktiivisesti Venäjä-asiantuntemuksen lisäämistä Suomessa olemalla mukana auttamassa korkeakouluja yhteistyösuhteiden luomisessa venäläisten korkeakoulujen kanssa eri ohjelmien avulla. CIMOn ja Suomen lähialueiden korkeakoulujen välille on syntynyt ainutlaatuinen koulutusyhteistyötä koskeva dialogi, jota jatketaan edelleen ja jonka tuloksia hyödynnetään Suomen ja Venäjän korkeakoulujen vaihdon ja yhteistyön edelleen lisäämiseksi mm. opiskelija- ja opettajavaihdon sekä koulutuksen kehittämishankkeiden avulla. CIMO pyrkii lisäämään yhteistyötä Venäjän kanssa erityisesti FIRST- verkosto-ohjelman, talvi-

6 6 koulutoiminnan sekä CIMO-fellowship ohjelman avulla. Venäjä muodostaa myös merkittävän potentiaalin lahjakkaiden tutkinto-opiskelijoiden rekrytoimisessa suomalaisiin korkeakouluihin. CIMO jatkaa kahdeksan maan muodostaman Arktisen yliopistoverkoston (University of Arctic) kanssa toteutettavaa pohjoisten alueiden Circumpolar Mobility Program north2north - opiskelijavaihto-ohjelmaa, jossa Venäjä yhteistyöllä on tärkeä rooli. Tarkoituksena on myös kartoittaa yhteistyössä opetusministeriön kanssa Venäjän korkeakoulujen suomen kielen opetustarpeet ja laatia Venäjää koskeva kokonaistukiohjelma. Aasia Tavoitteena on laajentaa vuorovaikutusta Aasian maiden, erityisesti Kiinan ja Japanin kanssa osallistumalla valmistumassa olevan opetusministeriön Aasiatyöryhmän suositusten toteuttamiseen. CIMO esittää, että vuonna 2007 asetetaan käyttöön määräraha verkostoyhteistyöohjelman käynnistämiseksi. Amerikka CIMOn tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Pohjois-Amerikan yliopistojen kanssa yhteistyössä opetusministeriön ja Fulbright Centerin kanssa. Osallistutaan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämiseen Pohjois-Amerikassa ja Suomen ja Yhdysvaltain välisen oppilas- ja opettajavaihdon kehittämiseen (mm. Senaattori-ohjelma). Lisätään suomalaisten mahdollisuuksia Pohjois- Amerikassa tapahtuvaan harjoitteluun. Latinalaisessa Amerikassa yhteistyökohteina entisten Argentiinan ja Chilen ohella on Brasilia. Kehitysyhteistyö Suomi on kansainvälisesti sitoutunut kestävän ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen periaatteisiin. Sekä Millenium julistuksen että Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteet painottuvat CIMOn aloitteesta yhteistyössä ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kanssa toteutettavassa korkeakoulujen välisessä North-South -verkosto-ohjelmassa. Ohjelmaan sisältyy Suomen ja Saharan eteläpuolisten Afrikan maiden, Egyptin ja Perun korkeakoulujen verkostoyhteistyönä toteutettava opiskelijoiden ja opettajien ja muun henkilökunnan vaihto. Tarkoitus on, että pilottivaiheen arvioinnin jälkeen ohjelma vakiinnutetaan ja sitä laajennetaan nykyisestään vastaamaan paremmin ilmennyttä laajaa tarvetta yhteistyön edelleen kehittämiseen. Tavoitteena on saavuttaa Ruotsin ja Norjan määrällinen ja laadullinen taso korkean osaamisen koulutusyhteistyössä kehitysmaiden kanssa. Erasmus Mundus Euroopan unionin koulutusyhteistyö kolmansien maiden kanssa muuttuu entistä merkittävämmäksi. Erasmus Mundus -ohjelma laajenee. CIMOn tavoitteena on saada lisää suomalaisia korkeakouluja mukaan ohjelmaan. Samalla CI- MO edistää suomalaisten Mundus- hankkeiden keskinäistä yhteistyötä ja auttaa löytämään yhteisiä käytäntöjä avoinna oleviin kysymyksiin, joita Munduksen kaltainen uudenlaisiin yhteistutkintojärjestelyihin perustuva ja laatua korostava ohjelma tuo mukanaan. Erityistä huomiota kiinnitetään Erasmus Mun-

7 7 dus ohjelman tarjoamien koulutusmahdollisuuksien markkinointiin yhdessä ohjelmaan osallistuvien suomalaisten yliopistojen kanssa. Tempus Tacis-, MEDA- ja CARDS-maiden korkeakoulujärjestelmien kehittämiseen pyrkivä Tempus-ohjelma uudistuu vuodesta 2007 alkaen. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään ohjelman uuteen piirteeseen, yhteistutkintojen yhteydessä tapahtuvaan opiskelijaliikkuvuuteen. CIMOn tehtävänä on neuvoa suomalaisia hakijoita ja edesauttaa yhteistyötä Suomen ja kohdemaiden korkeakoulujen välillä. Venäjä on Suomen kannalta ohjelman kohdemaista tärkein. CIMO pyrkii edistämään liikkuvuusmahdollisuuksia Venäjän ja EU:n välillä. EU:n muut kolmansia maita koskevat ohjelmat CIMO seuraa valppaasti muita EU:n ja kolmansien maiden välisiä koulutusohjelmia ja tiedottaa niistä korkeakouluille. Tällaisia ohjelmia ovat mm. EU- USA, EU-Kanada, Alba ja Asia Link. Myös EU:n nuoriso-ohjelmassa toimivat resurssikeskukset (Kaakkois- Eurooppa, MEDA, Itä-Eurooppa ja Kaukasus) tukevat yhteistyöhankkeiden syntymistä kolmansien maiden kanssa. Näitä ohjelmia koskevaa tiedottamista ja neuvontaa tehostetaan. Myös EU:n uusi kulttuurin puiteohjelma tukee kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämän yhteistyön mahdollisuuksien edistäminen ja verkostojen kehittäminen tulee olemaan entistä tärkeämpää CIMOn toteuttamassa hankeneuvontatyössä. III TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA Aktiivinen ja ennakoiva toimintatapa CIMO seuraa aktiivisesti toimintaympäristössään tapahtuvia kehitystrendejä ja muutoksia ja ottaa nämä huomioon tavoitteiden asettelussa ja toiminnassaan. CIMO tekee aloitteita uusista hankkeista ja on valmis tarvittaessa ottamaan vastaan osaamisalaansa liittyviä uusia tehtäviä, mm. hallituksen politiikkaohjelman ministeriöiden välistä yhteistyötä tukevalla tavalla. Monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä palvelutarjonta CIMO syventää ja laajentaa kansallista ja kansainvälistä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä ja käyttää hyväkseen tästä syntyviä synergiaetuja palvelujensa kehittämisessä. Alueellisen yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen CIMOn kaikissa ohjelmissa ja hankkeissa kiinnitetään edelleen huomiota. CIMO seuraa alueellisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja tekee tasa-arvon lisäämiseen pyrkiviä esityksiä ja aloitteita sekä tehostaa alueellista tiedotustoimintaansa. Yhteistyötä kehitetään edelleen Itä- ja Pohjois- Suomessa olevien sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi näillä alueilla. Myös Ahvenanmaan ja muun ruotsinkielisen asiakaskunnan palvelutarpeet otetaan entistä laajemmin huo-

8 8 mioon. Sen varmistamiseksi, että asiakkaiden tarpeet ja niissä tapahtuvat muutokset tunnistetaan oikein, CIMO teettää asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden mittauksia, kehittää tilastointia ja osallistuu kansainvälisiin selvityshankkeisiin. Opetusministeriön tuottavuusohjelman mukaisesti kansallisten ohjelmien hakuprosessit sähköistetään. Vahvistuva asiatuntijarooli CIMOn asiantuntijuus ja osaaminen ovat ennen kaikkea toimintaympäristön hyvää tuntemusta ja siinä tapahtuvien muutosten huomioon ottamista toiminnan suunnittelussa. CIMOn asiantuntemus kohdistuu erityisesti erilaisten kansainvälisten toimintamuotojen toimenpanoon sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan. Kansainvälistymisen asiantuntijuuteen liittyvää toimintaa ja palvelumuotoja lisätään. Tästä esimerkkinä voidaan mainita mm. systemaattisen projektikoulutuksen kehittäminen, hankkeiden kokemusten ja tulosten hyödyntäminen sekä kansainvälistymisen eri puolten tutkiminen ja kartoitus. CIMO osallistuu sen toimialaa koskevaan asiantuntijatyöhön mm. valtiohallinnon toimikunnissa ja työryhmissä sekä kansainvälisissä työryhmissä ja muissa yhteistyöelimissä. Toimintojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, liikkuvuuden seuranta sekä koulutuksen kansainvälistymistä koskevat laajemmat tutkimukset ja selvitykset vahvistavat asiantuntijuutta CIMOssa. Samalla ne tuottavat tietoa myös kansainvälistymispolitiikkaa linjaavien viranomaisten, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkijoiden tarpeisiin. Viestinnän, tietopalvelun ja neuvonnan tärkeä asema CIMOn viestintää harjoitetaan aktiivisesti, avoimesti, vuorovaikutteisesti, eri kohderyhmien tiedontarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen ja kaikkia viestintäkanavia ja muotoja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti käyttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään viestinnän laatuun. Verkkoviestintää kehitetään jatkuvasti. Tiedon saatavuus asiakaskunnalle tehdään mahdollisimman helpoksi tieto- ja neuvontapalveluiden avulla. Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Ohjausja neuvontapalveluita tuotetaan yhteistyössä Opetushallituksen, työministeriön ja muissa Euroopan maissa toimivien Euroguidance -keskusten kanssa. Yhteistyötä jatketaan Suomessa toimivien ulkomaisten lähetystöjen, kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja tiedotuskeskusten kanssa. Suomalaisen koulutuksen kansainvälisen näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen CIMOn erityisenä tehtävänä on tehostaa yhdessä korkeakoulujen kanssa suomalaisen koulutuksen ja osaamisen markkinointia Euroopassa sekä erityisesti Venäjällä, Keski- ja Itä-Euroopan sekä Aasian maissa. Markkinoinnissa CIMO pyrkii toimimaan yhteistyössä pohjoismaisten ja muiden eurooppalaisten kumppaniensa kanssa sekä kehittämään markkinointiyhteistyötä Suomen edustustojen, ulkomailla toimivien tiede- ja kulttuuri-instituuttien sekä suomen kielen yliopistonopettajien muodostaman verkoston kanssa. Tavoitteena on yh-

9 9 dessä opetusministeriön ja korkeakoulujen kanssa toteuttaa tehokkaita kohdennettuja markkinointikampanjoita sekä löytää ratkaisuja ulkomaisten lahjakkaiden tutkinto-opiskelijoiden opintojen rahoitusongelmiin mm. apurahaohjelmia kehittämällä. Tuottavuuden ja laadun parantaminen Laatutyöhön tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. CIMO ottaa käyttöön CAF- laatutyökalun. Laatutyö kytketään palkkauudistuksen edelleen kehittämiseen ja siihen liitetään toimintojen prosessien kartoitus. Tuottavuuden kehitystä seurataan ottamalla käyttöön yhdessä opetusministeriön ja tilastokeskuksen kanssa kehitetyt tuottavuusindikaattorit. Euroopan unionin ohjelmien uusi sukupolvi vaatii toimeenpanomuotojen edelleen kehittämistä. Uuden sukupolven ohjelmissa mm. volyymi kasvaa ja komission talous- ja seurantasäännökset tarkentuvat. Myös tämä edellyttää toiminnan ohjauksen kehittämistä, standardisointia, laatujärjestelmiä ja uudistuvia tilintarkastuskäytäntöjä sekä hallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistä. Suomalaisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien tukemiseen liittyvää neuvontatyötä kehitetään hyödyntämällä aiempia tuloksia ja kehittämällä uudenlaisia verkostomaisen työskentelyn menetelmiä. Henkiset voimavarat Aktiivin henkilöstöpolitiikan päätavoitteena on osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka on sitoutunut CIMOn toiminta-ajatukseen ja tavoitteisiin. CIMO pyrkii työyhteisönä avoimuuteen, innovatiivisuuteen, kannustavuuteen sekä olemaan osallistuva, joustava ja turvallinen työpaikka. Erityistä huomiota kiinnitetään työhyvinvoinnin lisäämiseen ja henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Varaudutaan tehtävien muuttumiseen sekä organisaatiorakenteen muutoksiin kehittämällä suunnitelmallisesti CIMOn henkilöstön osaamista, rakennetta ja määrää. Suunnittelussa noudatetaan valtionhallinnon henkilöstöpolitiikan linjauksia ja CIMOn henkilöstöstrategiaa. Palkkapolitiikassa noudatetaan valtionhallinnon yleisiä linjauksia ja huolehditaan palkkausjärjestelmän toimivuudesta. Tavoitteena on oikeudenmukainen palkkaus, jossa otetaan huomioon työn vaativuus, henkilökohtaisen suoritus ja pätevyys. Hallinnon kehittäminen CIMOn organisaatiota tarkistetaan vastaamaan paremmin laajentuneita tehtäviä ja uudistuvia Euroopan unionin ohjelmia. Johto- ja esimiestehtävissä toimivien valmennusta jatketaan. Vuorovaikutteista johtamista edistetään tavoiteja kehityskeskustelujen avulla. Otetaan käyttöön tuloskortti. Tavoitteena on kehittyvä organisaatio, joka tukee CIMOn toimintaa siten, että se on asiakasystävällistä, taloudellista ja tehokasta sekä henkilökunnan työmotivaatiota ja työssä viihtymistä edistävää. Kehittämällä tuottavuusindikaattoreita ja osallistumalla opetusministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeisiin CIMO pyrkii siihen, että toiminnan laajeneminen toteutetaan hillitysti ja tuottavuusnäkökohdat huomioiden. Osallistutaan opetusministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeeseen.

10 Taloushallintoa ja sen järjestelmiä kehitetään yhdessä opetusministeriön kanssa. Ajankohtaisia hankkeita ovat tuottavuus- ja kustannuslaskennan kehittäminen sekä työajan seurantajärjestelmän käyttöönotto. CIMO pyrkii kehittämään uusia mahdollisimman tehokkaita ja joustavia hallinnollisia työkaluja lisääntyneiden tehtävien hoitamiseen. CIMO osallistuu valtiohallinnon tietojärjestelmien uudistamistyöhön. Tavoitteena on myös eri ohjelmatoimintojen hakuprosessien sähköistäminen. Tietoturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja siinä noudatetaan CIMOssa hyväksyttyjen tietoturva- ja sähköpostipolitiikka- asiakirjoissa esitettyjä linjauksia. Toimintaa tukevat tarkoituksenmukaiset toimitilat Toiminnan laajennettua CIMOn käytössä olevat toimitilat ovat käyneet riittämättömiksi. Tavoitteena on, että CIMOlla on kesällä 2006 vuokrasopimuksen päätyttyä ja nykyisten toimitilojen saneerauksen alkaessa käytössään toimitilat, jotka sijainniltaan vastaavat CIMOn asiakaskunnan ja sidosryhmien toiminnan tarpeita sekä vastaavat nykyaikaisia hyvän työtilan vaatimuksia. CI- MO selvittää yhteistyömahdollisuudet läheisimpien sidosryhmien kanssa mahdollisten synergiaetujen saamiseksi myös tilaratkaisujen avulla. 10 IV TALOUSARVIOESITYS 2007 Momentille myönnetään nettomäärärahaa yhteensä Määrärahasta käytetään opiskelija-, harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin apurahoihin ja avustuksiin sekä Suomen kielen ja kulttuurin opintojen edistämiseen ulkomaisissa yliopistoissa ja maksullisena toimintana harjoitettavan asuntolatoiminnan vuokrakustannusten tukemiseen. Laskelmassa on otettu huomioon nettobudjetoitavana maksullinen toiminta (asuntolatoiminta) sekä nettobudjetoitu ulkopuolinen rahoitus (yhteisrahoitteinen toiminta). Laskelmaan sisältyy arvio palkankorotuksista ja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen aiheuttavista menoista ( ). Vertailu edellisvuosiin: 2006 talousarvio talousarvio tilinpäätös Määrärahaesityksessä on esitetty (mom ) lisäystä euroa seuraavasti: Toimintamenot (mom ) , josta tilakustannukset Apurahat (mom ) UKANin toiminta (mom ) Hankkeisiin esitetään sekä erillisrahoituksena eri momenteilta

11 Menojen ja tulojen erittely Toimintamenot Bruttomenot (sisältää asuntolatoiminnan tuen ) Maksullisen palvelun erillismenot Muut toimintamenot (mom 23.1) - vuoden 2006 taso toimitilat tietojärjestelmien kehittäminen palkankorotukset/upj EU:n hanketuen valvonta Apurahat ja avustukset (Mom.23.2) - vuoden 2006 taso apurahat (opiskelu- ja harjoitteluapurahat) Suomen opinnot ulkomaisissa yliopistoissa (mom. 23.3) - vuoden 2006 taso yliopistonopettaja Kiinassa yliopistonopettaja Ukrainassa opetuspisteavustukset keskitason kesäkurssi Suomessa erikoiskurssitoiminnan kehittäminen Yhteisrahoitteinen toiminta Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot (asuntolatoimi) Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu ulkop.rah.) Nettomenot OPM:n erillirahoitus 2007 (eri momenteilta) EU:n koulutusohjelmien kansallinen toimeenpano (Sokrates , josta Erasmus Mundus ja EILC-kielikurssit ja Leonardo da Vinci Nuoriso-ohjelmien kansallinen rahoitus Kulttuuri -yhteyspiste Nuori Kulttuuri apurahat ja toimeenpano Pohjoismainen kouluohjelma Senaattori-ohjelma Suomen kielen edistäminen USAssa ja Kanadassa Hankerahoitus First -ohjelma North2North Suomi-koti harjoittelu Etäopetuskokeilu Korkeakoulutuksen markkinointi Aasia -verkosto-ohjelma Asuntolantoimen laajennus (kertameno)

12 12 Perustelut esitettyihin vuoden 2007 menolisäyksiin Momentti (lisäystä ) Tilahanke (lisäystä ) Toimitilat sijaitsevat Hakaniemenkatu 2:ssa, jossa CIMOlla on käytössään kahdessa kerroksessa m2. CIMOn toiminnan laajentumisesta on seurannut lisätilatarpeita. Senaatti-kiinteistöt aloittaa koko kiinteistön täydellisen saneerauksen vuoden 2007 alussa, johon yhteyteen CIMOn uuden toimitilan hankkiminen ajoittuu. Tietohallinnon kehittäminen (lisäystä ) CIMOn ydintoimintojen kehittämishaasteet liittyvät kansallisten toimintojen, erityisesti CIMOn apurahojen ja hanketuen myöntöihin, maksatuksiin ja niiden seurantaan liittyvien tietokantojen kehittämiseen. Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että kaikissa kansallisissa apuraha-ohjelmissa on siirrytty sähköiseen haku- ja tilastointijärjestelmään vuonna Tuottavuusohjelma edellyttää myös talous- ja henkilöstön tietojärjestelmien voimakasta kehittämistä. Kehittämistarpeet liittyvät erityisesti kustannuslaskennan kehittämiseen, työajan seurantaan, henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä tuottavuuskehityksen seurantaan ja tilastointiin. EU-ohjelmahallinnon hankevalvonta ja monitorointi ( ) Komissio on asettanut kaikille kansallisille toimistoille vaatimuksia myönnetyn tuen valvonnan tehostamisesta. Tilintarkastukset, projektien monitorointi sekä maksatusten palautusten valvonta edellyttävät EU- sopimukseen perehtyneen yhden henkilötyövuoden lisäystä kaikkien CIMOn hallinnoimien EUohjelmien yhteiskäyttöön. Palkankorotukset ( ) Varataan uuteen palkkausjärjestelmään täydentävän virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti euroa sekä yleisiin palkankorotuksiin euroa. Momentti apurahat ja avustukset (lisäystä ) CIMOlla on käytössään opiskelija- ja harjoittelijanvaihdon edistämistä varten kansallisia stipendejä yhteensä euroa, joista on osoitettu Erasmus apurahoihin kansallisena tukena. Muiden apurahojen osalta määräraha on pysynyt samana 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Samanaikaisesti liikkuvuuden tulostavoitteita on nostettu vuosittain. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneen elinkustannusten nousun takia on yksittäisten stipendien suuruutta jouduttu nostamaan. Tämän vuoksi on myös stipendinsaajien määrä laskenut samanaikaisesti kun hakemukset ovat lähes kaksinkertaistuneet.

13 13 Jatko-opiskelustipendit (lisäys ) Apurahojen kysyntäpaine on kohdistunut erityisesti CIMOn myöntämiin nuorten tutkijoiden stipendeihin. Mikään muu taho maassamme ei ole tarjonnut rahoitusmahdollisuutta nuorille lahjakkaille ulkomaisille jatko-opiskelijoille aloittaa tohtori-opintonsa Suomessa. CIMO Fellowship ohjelmasta on voitu myöntää yliopistojen hakemuksesta apuraha vuosittain noin 150:lle jatkoopiskelijalle. Jotta yliopistoilla olisi paremmat mahdollisuudet etsiä nuoria kansainvälisiä lahjakkaita tutkinto-opiskelijoita tohtoriohjelmiin, tulisi CIMOn jatko-opiskeluun tarkoitettuja stipendejä nostaa 50:llä. Stipendeistä varataan erityisesti Suomen kielen ja kirjallisuuden jatko-opiskelijoille. Jatkoopintojen starttirahoituksen lisätarve on 50 x 950 x 9 kk = Apurahat lahjakkaille vähävaraisille kolmansien maiden yliopistojen maisteriohjelmiin osallistuville opiskelijoille (lisäys ) Tavoitteena on myöntää yliopistojen hakemuksesta 50:lle maisteriohjelmiin hyväksytylle EU:n ulkopuolisista maista tuleville lahjakkaille vähävaraisille opiskelijoille heidän oleskelukustannuksensa kattava apuraha. Määrärahatarve on 50 x 500 x 9 kk = Apurahan suuruuden laskentaperusteena on käytetty opiskelijan oleskeluluvan saamisen edellyttämää kuukausittaista euromäärää. Latinalaisen Amerikan apurahat (lisäys ) CIMOn Latinalaisen Amerikan opetusvierailuja edistävän matkaapurahaohjelman piirissä ovat Chilen ja Argentiinan yliopistot ja korkeaasteen ammatilliset oppilaitokset. Tarkoituksena on laajentaa ohjelmaa asteittain ja vaihdellen myös muihin Latinalaisen Amerikan maihin, erityisesti Brasiliaan. Määrärahalla voidaan tukea yhteistyöhankkeisiin liittyvää molemmansuuntaista opetusvierailua matka-avustuksin. Apurahat kansainväliseen harjoitteluun (lisäys ) Suomalaisten opiskelijoiden ja erityisesti vastavalmistuneiden kysyntä CIMOn kansainvälisen harjoittelun ohjelmiin on kasvanut viime vuosina yli 20 prosentin vuosivauhdilla. Samaan aikaan myönnettyjen apurahojen määrä on vähentynyt, koska harjoittelun laatua on nostettu pidentämällä harjoittelujaksoja ja lisäämällä kuukausiapurahan suuruutta vastaamaan paremmin eri maiden elinkustannuksissa tapahtuneita muutoksia. Liikkuvuudelle asetettujen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää määrärahojen lisäystä myös ulkomailla tapahtuvan laadukkaan harjoittelun apurahoihin. Paikkatarjontaa olisi lisättävä erityisesti Suomen ulkomailla toimivissa tiede- ja kulttuuri-instituuteissa, Suomen kieltä ja kulttuuria opettavissa ulkomaisissa yliopistoissa sekä kansainvälisissä järjestöissä. Tarkoituksena on lisätä CIMOn strategian mukaisesti kuuden kuukauden harjoittelupaikkoja erityisesti Suomen edustustoissa, Matkailun edistämiskeskuksissa ja Vientikeskuksissa, joissa harjoittelijan kustannukset jaetaan puoliksi Finpron, UM:n ja MEK:n kesken sekä YK:n alaisissa järjestöissä.

14 14 Momentti Suomen kielen ja kulttuurin opetukseen ulkomailla (lisäys ) Yliopistonopettajan palkkaukseen Kiinassa (esitetään siirrettäväksi perusrahoitukseen) Suomen kielen ja kulttuurin opetus aloitettiin Kiinassa Beijing Foreign Studies Universityssä (BFSU) syksyllä Yliopistossa on Suomen kielen ja kulttuurin 4-vuotinen BA-ohjelma, johon otettiin 24 opiskelijaa. Nämä opiskelijat valmistuvat keväällä Yliopisto on päättänyt jatkaa Suomen kielen ja kulttuurin opetusta, ja uusi ryhmä aloittaa syksyllä Opetusministeriö on myöntänyt CIMOlle yliopistonopettajan palkkausta varten määrärahan erillisrahoituksena. Koska toiminnan voidaan katsoa muuttuneen pysyväksi, tulee määräraha siirtää CIMO/UKANin perusrahoitukseen. Yliopistonopettajan palkkaukseen Ukrainassa CIMO on teettänyt selvityksen Suomen kielen ja kulttuurin yliopistoopetuksen nykytilanteesta ja tukitarpeista Kiovassa ja Lvovissa. Selvityksen perusteella Suomen kieltä ja kulttuuria opetetaan useissa eri yliopistoissa Ukrainassa ja Suomen kielen ja kulttuurin opintoja kohtaan on elävää kiinnostusta. CIMO katsoo, että opetusta on perusteltua tukea vierailulehtoraatilla. Opetuspisteavustuksiin Ulkomaiset yliopistot tekevät CIMOlle jatkuvasti aloitteita Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen aloittamiseksi tai jo annettavan opetuksen laajentamiseksi. Useimmat niistä ovat tukemisen arvoisia. Koska lehtorin lähettäminen Suomesta ei aina ole taloudellisesti mahdollista eikä kaikissa tapauksissa edes tarpeen, CIMO on myöntänyt yliopistoille harkinnanvaraista määräaikaista avustusta paikallisen opettajan rekrytoimiseksi. Tukimuoto on todettu paitsi joustavaksi myös tuottavaksi molemmille osapuolille. Seuraaville yliopistoille esitetään uutta avustusta tai lisätukea: Berliini *), ohjelma saanut äskettäin pääaineen aseman. Berkeley , ohjelma saanut äskettäin pääaineen aseman. Gent , opiskelijoiden aloitteesta kokeiluna tarjottua opetusta olisi nyt mahdollista vahvistaa, mikäli Suomi tukee taloudellisesti. Rooma 5 000, opetusta La Sapienzassa tarjottu lukuvuoden ajan kokeiluna; onnistunut kokeilu tarvitsee kuitenkin Suomen taloudellista tukea. *) Kölnin 6-vuotinen avustus on päättynyt. Esitetään siirrettäväksi Berliiniin. Uusi Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssi Ulkomaisten suomen kielen opiskelijoiden määrän jatkuvasti kasvaessa kesäkurssien kysyntä on lisääntynyt vuosittain, mutta kurssien määrä pysynyt samana. Erityistä tarvetta on keskitason kesäkurssipaikkojen lisäämiseen. Tavoitteena on lisätä kurssipaikkojen määrä 300:aan.

15 15 Erikoiskurssit Esitetään lisämäärärahaa kohdennettavaksi Suomessa ja Suomen ulkopuolella järjestettäviin Suomen kielen ja kulttuurin erikoiskursseihin. Erikoiskursseilla tarkoitetaan vaihtuvateemaisia, syventäviä intensiivikursseja opiskelijoille, väitöskirjantekijöiden ohjausseminaareja sekä vieraskielisten opettajien kursseja. Uuden yhteiseurooppalaisen tutkintorakenteen myötä paikalliset tohtoritasoiset suomen kielen opettajat ja tutkijat ovat ehdoton edellytys yliopistoopetuksen jatkumiseksi. Tästä syystä kuluvan toimikauden aikana kiinnitetään erityistä huomiota tohtoriopiskelijoiden tukemiseen. ERILLISMÄÄRÄRAHAT (eri momenteilta) Uudistuvien EU:n koulutusohjelmien kansallinen rahoitus (lisäystä ) Euroopan unionin nykyiset Sokrates ja Leonardo da Vinci -ohjelmat korvautuvat uudella elinikäisen oppimisen ohjelmalla (Life-long Learning Programme LLP). Ohjelman on tarkoitus alkaa vuonna Komissio on esittänyt uudelle ohjelmalle huomattavasti suurempaa budjettia verrattuna nykyisiin toimintoihin. Lopullisesta budjetista ei ole vielä varmaa tietoa. Tiedossa olevan valmistelutyön perusteella uudessa ohjelmassa toimintoja hajautetaan kansalliselle tasolle entistä enemmän. Samalla kansallisella tasolla tehtävän hallinnointityö lisääntyy, ohjelman nykyisten toimintojen volyymi kasvaa ja ohjelmaan tulee uusia toimintoja. CIMO esittää, että EU:n koulutusohjelmien (Sokrates) erillisrahoituksena myönnetty kansallinen rahoitus nostettaisiin eurosta euroon. Lisämääräraha on tarkoitettu Erasmus Mundus -ohjelmasta aiheutuviin koulutus-, neuvonta- ja tiedotuskuluihin sekä Erasmus-opiskelijoille suunnattujen suomen kielen kurssipaikkojen lisäämiseen. Opetusministeriö on myöntänyt Leonardo da Vinci ohjelmalle kansallisena rahoituksena euroa. Kansallisen rahoituksen taso säilytetään vähintään entisen suuruisena varautuen kuitenkin uuden ohjelmakauden edellyttämiin mahdollisiin kansallisen rahoitusosuuden korotusvaateisiin. Kansallisella tasolla tulee varautua yllä esitettyjä mahdollisesti suurempaankin kansalliseen rahoitusosuuteen. Nuoriso-ohjelman kansallinen rahoitus Euroopan komission nuoriso-ohjelmassa rahoitussuhde jakautuu tasan komission ja kansallisen rahoituksen kesken, joten kansallista rahoitusta on osoitettava yhtä paljon kuin komission myöntämää toimintamäärärahaa. Opetusministeriö on myöntänyt CIMOlle ohjelman hallinnointiin erillispäätöksellä vuodesta 2004 lähtien euroa. CIMO esittää, että vuodelle 2007 kansallis-

16 16 ta rahoitusta varataan vastaavan suuruinen määräraha, mutta varaudutaan myös nostamaan kansallista rahoitusta, mikäli EU:n rahoitus kasvaa nykyisestään uudella ohjelmakaudella. Kulttuurin yhteyspiste (lisäys ) CIMO esittää kulttuurin yhteyspisteen toiminnan kansalliseksi rahoitusosuudeksi euroa (myönnetty momentilta ). Määrärahan tulisi sisältää yhden henkilötyövuoden palkkakustannukset yhteyspisteen opetusministeriöltä saaman tehtävänannon mukaisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Uudelle ohjelmakaudelle tultaessa kulttuurin yhteyspisteen työkenttä on syventynyt ja laajentunut. Jotta turvataan suomalaiselle kulttuurille sekä paras mahdollinen hyöty päättyneestä ohjelmakaudesta että laadukas osanotto uuteen ohjelmaan, tarvitaan olemassa olevien verkostojen ja laadukkaan neuvontatyön edelleen kehittämistä ja uusien työmenetelmien innovoimista yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön lisääntynyt tuntemus on kasvattanut neuvontatyötä myös määrällisesti. Nykyisellään yhteyspisteellä on käytössään 1,5 henkilötyövuotta. 0,5 henkilötyövuoden lisäresurssi on välttämätön yhteyspisteen toimintaedellytysten takaamiseksi niin, että suomalaiset kulttuuritoimijat pystyvät tulevaisuudessakin aktiivisesti ja konkreettisesti hyötymään kehittyvästä yhteistyöstä Euroopan kulttuurialueella. NuoriKulttuuri apurahat ja toimeenpano Opetusministeriö antoi CIMOn tehtäväksi vuonna 2000 avustusten myöntämisen nuorten kulttuuriryhmien ulkomaisia esiintymismatkoja varten. Vuositasolla apurahoja myönnetään ryhmälle, jotka edustavat kattavasti koko maata ja eri taiteen lajeja. Määrärahalla toteutetaan osaltaan opetusministeriön kulttuurivienti -hanketta. Koulujen Pohjoismaisen yhteistyön edistäminen Opetusministeriö on päättänyt siirtää Pohjola Nordenin aiemmin hoitaman toiminnon CIMOn hallinnoitavaksi. CIMolla on muiden ohjelmien kautta vankka kokemus koulujen kansainvälisen toiminnan edistämisestä. Suomen valtion ja Yhdysvaltojen välinen Senaattori-ohjelma Opetusministeriö, opetushallitus ja CIMO ovat sopineet, että YFY:n käytännössä hoitaman Suomen ja Yhdysvaltojen välisen Senaattori - koululaisvaihtoohjelman rahoitus kanavoidaan CIMOn kautta. Määrärahasta käytetään 5000 alumnin perustamiseen. Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen sekä korkeakouluyhteistyön kehittäminen Pohjois-Amerikan yliopistoissa yhdessä Fulbright Centerin kanssa Määräraha käytetään kansallisiin apurahoihin, joiden tarkoituksena on monipuolistaa Suomen kielen ja kulttuurin opetustarjontaa Pohjois-Amerikan yliopistoissa, vahvistaa oppiaineen asemaa ja turvata opetuksen jatkuminen. Ohjelmalla pyritään myös edistämään Suomen ja Yhdysvaltain korkeakoulujen

17 17 yhteistyötä ja sitä kautta lisäämään suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä kyä ja näkyvyyttä ja Pohjois-Amerikassa. Erityisen Erityisen perusteltua perusteltua on tukea on tukea seuraavia yliopistoja, jotka ovat aktiivisesti kehittäneet Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ja joissa on elävää kiinnostusta oppiainetta kohtaan: University of California, Berkeley, CA; Indiana University, Bloomington, IN; University of Wisconsin, Madison, WI; University of Minnesota, Minneapolis, MN; Columbia University, New York, NY; University of Washington, Seattle, WA; University of Toronto, ON. Apurahaohjelman puitteissa suomalainen jatko-opiskelija valitaan suomen kielen ja kulttuurin apulaisopettajaksi ns. FLTA-statuksella (Foreign Language Teaching Assistant). Hänen sijoituspaikkanaan on sellainen yliopisto, joka tarjoaa suomen kielen opetusta. FLTA-jatko-opiskelija toimii lukuvuoden kestävän apurahakautensa ajan osa-aikaisena apulaisopettajana yliopiston suomen kielen lehtorin/professorin apuna ja ohjauksessa. Samalla hän suorittaa osaaikaisesti oman alansa graduate-tason opintoja (kasvatustiede, kielitiede tms) ko. yliopistossa. Myös väitöskirjaan liittyvä tutkimustyö saattaa olla mahdollista kurssien suorittamisen sijasta. Yhdysvaltojen osalta apuharaohjelma toteutetaan osana Fulbright-ohjelmaa ja stipendiaatit saavat kaikki Fulbrightohjelmaan normaalisti kuuluvat lisäetuudet ja palvelut. Apuraha kattaa elinkustannukset. Apurahojen hallinnointi tapahtuu Yhdysvaltojen osalta Fulbright Centerin ja CIMOn yhteistyönä ja Kanadan osalta CI- MOssa.

18 18 HANKKEET Hankekuvaukset Suomen ja Venäjän välinen verkostohanke FIRST (jatkohanke) CIMO on käynnistänyt opetusministeriön hankerahoituksen tuella pilottiohjelman FIRST (Finnish Russian Student Exchange Programme), jonka avulla edistetään opiskelijaliikkuvuutta Suomen ja Venäjän välillä. FIRST -ohjelman opiskelija- ja opettaja-vaihto perustuu korkeakoulujen välisiin yhteistyöverkostoihin. Ohjelma tarjoaa osallistuville korkeakouluille mahdollisuuden toteuttaa vaihtohankkeita joko nykyisten tai uusien yhteistyökumppaneitten kanssa. Hanketta koordinoiva suomalainen korkeakoulu et sii yhteistyökorkeakoulut, joiden kesken sovitaan toteutettavan vaihdon yksityiskohdista. Koordinaattori hakee myös hankkeelle rahoitusta CIMOsta. Kokemukset ohjelmasta ovat olleet erittäin myönteisiä ja tarkoitus on laajentaa ohjelmaa koskemaan useampia korkeakouluja Venäjällä, myös Moskovassa ja muualla lähialueiden ulkopuolella. First-ohjelmaa on tarkoitus laajentaa opetusministeriön Venäjä-työryhmän suositusten mukaisesti monipuoliseksi korkeakoulutuksen yhteistyöohjelmaksi. Tavoitteena on 200 toteutunutta vaihtoa. Circumpolar Mobility north2north (jatkohanke ) Circumpolar Mobility north2north on Arktinen ylipisto konsortion sisälle rakennettu liikkuvuusohjelma. Arktinen yliopisto (University of the Arctic) on pohjoisten korkeakoulujen tai pohjoista tutkivien tai opettavien korkeakoulujen yhteistyöverkosto. Verkostolla on jäseniä kahdeksasta maasta ja sen koordinaatioyksikkö sijaitsee Rovaniemellä. North2north ohjelman tarkoituksena on edistää korkeakouluopiskelijoiden pohjoisuuteen liittyvää osaamista ja sitoutumista pohjoisten alueiden kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa osaamiseen ja sitoutumiseen kansainvälisen ulottuvuuden. Ohjelma antaa mahdollisuuden Arktisen yliopiston jäsenkorkeakoulujen kahdenkeskisesti sopimiin vaihtoihin. Kaikki vaihtoon osallistuvat opiskelijat suorittavat vaihtokautenaan vain pohjoisiin tai arktisiin opintoihin liittyviä kursseja. Ohjelmassa on mahdollisuus tukea myös pienimuotoista opettajavaihtoa etenkin sellaisilla pohjoisuuteen liittyvillä erikoisaloilla, joiden asiantuntijoita on maailmassa vähän. CIMOn tehtävänä on rahoituspäätösten ohella arvioida ohjelman onnistumista ja levittää ohjelmasta saatuja kokemuksia. Korkeakoulutuksen kansainvälinen markkinointi (jatkohanke) Suomi valmistautuu osallistumaan kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Lukukausimaksuista kolmansien maiden tutkinto-opiskelijoille päätettäneen suunnittelukaudella. Vaikka lukukausimaksuja ei tulisikaan, Suomen näky-

19 19 vyyttä markkinoilla tulee lisätä. CIMOlle on tässä toiminnassa annettu markkinoinnin koordinaatiotehtävä ja markkinointiin osallistuminen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Suomella on ollut hyvä asema ja CIMO on ollut hyvin tunnettu eurooppalaisessa markkinoinnissa tähän asti, mutta nyt muiden maiden aktivoituessa ja lisätessään omia toimenpiteitään, myös Suomen on lisättävä omaa panostaan. Kun korkeakoulut tekevät strategisia valintojaan, niiden tueksi tarvitaan Suomea koskeva markkinointitutkimus valituissa kohdemaissa. Tutkimuksen perustella voidaan laatia kansallinen viestintäohjelma, jossa sekä täsmennetyt perusviestit, toimenpiteet ja vastuut määritellään. Erilaisilla markkinointifoorumeilla esiintyminen edellyttää niiden tarkkaa arviointia ja niillä itse läsnäoloa. Vaikka korkeakoulujen kanssa onkin toimiva yhteistyö, ei se silti korvaa omaa läsnäoloa. CIMOlla on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan Euroopan suurten maitten markkinointitapahtumiin, mutta niille osallistumiseen täytyy olla riittävät voimavarat. Suomelle on edullista esiintyä yhdessä muiden maiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan harjoitteluvaihto ulkosuomalaisyhteisöissä (jatkohanke) CIMOn harjoitteluohjelmien tarjonnassa on ollut puutteita erityisesti sosiaalija terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Eri puolilla maailmaa on useita Suomi-koteja, jotka järjestävät hoitoa suomalaisille vanhuksille. Suomi-kotien henkilökunta on paikalta palkattua ja ammattitaitoista henkilökuntaa, mutta henkilökunta on hyvin harvoin suomen- tai ruotsinkielistä. Vanhuksista osa on menettänyt ulkomailla oppimansa kielitaidon ja osaavat ainoastaan äidinkieltään, jota paikallinen henkilökunta ei ymmärrä. Suomi-kodeissa on suuri tarve suomen kieltä taitaville alan opiskelijoille. Sosiaali- ja terveyshuoltoalan opiskelijoiden keskuudessa on kysyntää ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Harjoittelun avulla suomalaiset, tulevat ammattilaiset, saisivat valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä myös jatkossa Suomessa. CIMOn tarkoitus on jatkaa yhdessä Suomi-Seuran kanssa vuonna 2004 aloitettua ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille suunnattua Suomi-kodeissa toteutettavaa harjoitteluohjelmaa. Suomen kielen ja kulttuurin etäopetuksen kehittämishanke (jatkohanke) Kolmivuotiseksi tarkoitetun hankkeen tavoitteena on tukea ulkomaisissa yliopistoissa toimivien Suomen kielen ja kulttuurin lehtorien toimintaa verkkoopetuksen keinoin ja verkko-opetuksen kehittämisessä. CIMO toteuttaa hankkeen yhteistyössä yhden suomalaisen yliopiston kanssa. Yliopisto toimii etäopetuslehtoraatin sijoituspaikkana ja sen tehtäviin kuuluu Suomen kielen ja kulttuurin verkkokurssien suunnittelu, etäopetus verkossa,

20 20 itseopiskelun tukeminen sekä opetuspisteissä jo olemassa olevan verkkoopetuksen koordinointi. Lisäksi etäopetukseen yhdistetään intensiivisiä lähiopetusjaksoja ulkomaisissa yliopistoissa. Hankkeen ensimmäinen vuosi käynnistyy keväällä 2006 tekemällä selvitys siitä, millä ulkomaisilla yliopistoilla on kiinnostusta ja tarvittavia teknisiä valmiuksia osallistua verkko-opetukseen. Opetus alkaa mahdollisimman pian selvityksen jälkeen ja sitä lisätään seuraavien kahden vuoden aikana. Kolmivuotisen hankkeen päätyttyä arvioidaan, voiko etäopetuksesta tulla pysyvä tukimuoto ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opetukselle. Asuntolatoimen laajennus ( euroa kertameno vuonna 2007) CIMOn käytössä on kolme asuntolaa, joissa on yhteensä 168 paikkaa. Asuntolatoimi säilyy jatkossakin eräänä merkittävänä liikkuvuuden edistämistä tukevana palveluna pääkaupunkiseudulla. Ongelmana on kuitenkin kalustettujen asuntolapaikkojen riittämättömyys: kysyntä ylittää huomattavasti tarjonnan. Hämäläisten ylioppilassäätiö on alustavasti tarjonnut CIMOlle mahdollisuutta vuokrata pidempiaikaisella vuokrasopimuksella Antti Korpin tien -asuntolasta osan ylioppilassäätiön omistuksessa olevista tiloista, esimerkiksi vuoden 2007 alusta. Ylioppilassäätiön tilat sijaitsevat Antti Korpin tie 4:n D-portaassa käsittäen 16 kalustamatonta soluhuoneistoa (=32 yhden hengen huonetta) oleskelutiloineen, yhteensä 688 m2. Tällä hetkellä tiloista peritään 9,26 :n suuruista neliövuokraa, joka merkitsee vuositasolla n , lisäksi siivouskustannukset nousisivat n / vuosi. Suurin osa käyttökuluista tulisi katettua vuokrilla. Kaikki huoneet tulisi kalustaa ja varustaa samantasoisiksi kuin jo käytössä olevat CIMOn soluhuoneistot. Tämän hetkisen hintatason mukaan huoneiden sekä yhteistilojen kalustamiseen ja varustamiseen liinavaateilla sekä astioilla tulisi varata kertakuluna arviolta n Aasia-verkostoyhteistyöohjelma (uusi hanke) Suomalaisilla korkeakouluilla on runsaasti yhteyksiä aasialaisiin korkeakouluihin opetusministeriön aiempien Aasia-yhteistyötä tukeneiden toimien johdosta. Yhteydet painottuvat erityisesti Japaniin ja Kiinaan, mutta myös muihin maihin on jo yhteyksiä ja toimivaa yhteistyötä. Aasiaan kohdennetun erityisrahoituksen loputtua yhteistyötä on ylläpidetty lähinnä oppilaitosten omilla varoilla, joka on johtanut vähäiseen volyymiin. CIMOlla on verkostoyhteistyöohjelmia eräiden maantieteellisten alueiden kanssa ja korkeakoulut ovat pitäneet näitä opettaja- ja opiskelijavaihtoon perustuvia ohjelmia tärkeänä toimintamuotona syvempää yhteistyötä valmisteltaessa. Tämän vuoksi CIMO esittää, että vuonna 2007 asetetaan käyttöön :n määräraha verkostoyhteistyöohjelman käynnistämiseksi. Verkostoyhteistyön valmistelussa huolehditaan siitä, että uusi ohjelma täydentää EU:n Asia-Link-ohjelman olemassa olevia tukimuotoja. Asia-Link-ohjelma jatkuu komission vuosittaisilla päätöksillä EU:n tulevan Aasia-strategian mukaisesti. Määräraha asetetaan suomalaisten korkeakoulujen muodostamien verkostojen haettavaksi opettaja- ja opiskelijavaihtoa varten valittujen aasialaisten korkea-

OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIH- DON KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2007

OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIH- DON KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2007 OPETUSMINISTERIÖ 30.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIH- DON KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2007 Toiminta-ajatus Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on opetusministeriön

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013

CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 31.10.2008 CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO - edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIHDON KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIHDON KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIHDON KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on opetusministeriön alainen kansainvälisten asioiden asiantuntija-

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina d CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina Kevätpäivät12.5.2014 Sofia Lähdeniemi 26 May 2013 Esityksen sisältö CIMOn Kiina-ohjelma CIMO Fellowships Finnish government scholarsip pool Maakohtaiset apurahat

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Opiskelemaan Venäjälle

Opiskelemaan Venäjälle Opiskelemaan Venäjälle infotilaisuus 20.10.2011 klo 15:00-17:00 Puhujina: Veronika Koltunova Pietarin valtionyliopiston kansainväliseltä osastolta kertoo opiskelusta lähinnä Pietarin valtionyliopistossa.

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Talousarvioesitys 2009 PL 343 (Säästöpankinranta 2A) 00531 Helsinki PB 343 (Sparbankskajen 2A) 00531 Helsingfors 15.2.2008

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ FAKTAA EXPRESS /2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 1/20 3/20 AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen 27.4.2015 Torniossa Nina Eskola, CIMO Mikä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE CIMOn toiminta-ajatus

OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE CIMOn toiminta-ajatus OPETUSMINISTERIÖN JA KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUKSEN (CIMO) VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2009 CIMOn toiminta-ajatus Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on opetusministeriön alainen

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 1 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018 Talousarvioesitys 2015400 13.11.2013 2 KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUS CIMON TOIMINTA-

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA

Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Euroopan unioni tukee eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä alan oman Kulttuuri-ohjelman (Culture Programme 2007 2013) kautta.

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelman päämäärät Edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä pohjoismais-balttilaista

Lisätiedot

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus S e l v i t y s o s a : Yliopistojen, teknillisten korkeakoulujen, kauppakorkeakoulujen ja taidekorkeakoulujen (jäljempänä yliopistot) kehittäminen perustuu korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto -strategia Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto Helsinki 28.5.2013 30.5.2013 Strategian tavoite Hallitusohjelma:

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät.

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät. Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen

Lisätiedot

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus S e l v i t y s o s a : Yliopistojen, teknillisten korkeakoulujen, kauppakorkeakoulujen ja taidekorkeakoulujen (jäljempänä yliopistot) kehittäminen perustuu korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen

Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020-strategian valmistelu, Keskustelutilaisuus kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista Keskustelun pääkysymykset: Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa

Lisätiedot

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tutkijanliikkuvuus avain kansainvälisyyteen -seminaari Karoliina Kokko Fulbright Center 28.5.2013 Fulbright Center Tehtävänä on edistää kansainvälistä

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Talousarvioesitys 2016

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Talousarvioesitys 2016 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Talousarvioesitys 2016 03.11.2014 2 KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUS CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Learning Café työskentelyn tulokset

Learning Café työskentelyn tulokset Learning Café työskentelyn tulokset Ryhmä 1: Miten Venäjä-näkökulmaa saadaan suomalaisten korkeakoulujen koulutusohjelmiin? Opiskelijat Venäjälle jo opintojen alkuvaiheessa, toimisi kimmokkeena pidemmille

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö 27.4.2015, VST Helsingin työväenopisto Eija Laine, CIMO Aikuiskoulutuksen ohjelmat Eurooppalainen yhteistyö: SOKRATES

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot