CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2"

Transkriptio

1 CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2 II CIMON TOIMINTASTRATEGIA 2 Toimintaympäristö 2 Eurooppalainen yhteistyö 4 Pohjoismaat 5 Globaalit haasteet 5 Venäjä 5 Aasia 6 Amerikka 6 Kehitysyhteistyö 6 Erasmus Mundus 6 Tempus 7 EU:n muut kolmansia maita koskevat ohjelmat 7 III CIMON TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA 7 Aktiivinen ja ennakoiva toimintatapa 7 Monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä palvelutarjonta 7 Vahvistuva asiantuntijarooli 8 Viestinnän, tietopalvelun ja neuvonnan tärkeä asema 8 Suomalaisen koulutuksen kansainvälisen näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen 8 Tuottavuuden ja laadun parantaminen 9 Henkiset voimavarat 9 Hallinnon kehittäminen 9 Toimintaa tukevat tarkoituksenmukaiset toimitilat 10 IV TALOUSARVIOESITYS Menojen ja tulojen erittely 11 Perustelut esitettyihin menolisäyksiin 12 Erillismäärärahat 15 Hankkeet 18 V TALOUSSUUNNITELMA

2 2 CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on opetusministeriön alainen kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO on kehittämässä Suomea avoimeksi ja monikulttuuriseksi sivistys- ja tietoyhteiskunnaksi edistäessään monipuolisesti laadukasta kansainvälistä yhteistyötä koulutuksessa, työ- ja kulttuurielämässä sekä nuorison keskuudessa. Samalla CIMO on mukana rakentamassa tiedon Eurooppaa ja vahvistamassa eurooppalaista identiteettiä sen vastuulla olevien Euroopan unionin ohjelmien avulla. CIMOn toiminta perustuu asiakaslähtöisyyden, osaamisen, luotettavuuden, tasavertaisuuden ja yhteistyön periaatteille. CIMOn tehtäviin kuuluvat EU:n koulutus- ja nuoriso-ohjelmien hallinnointi, EU:n kulttuuriohjelman yhteyspisteenä toimiminen Suomessa, useiden kansallisten koulutus- ja asiantuntija-apurahaohjelmien toimeenpano, kansainvälisen harjoittelun ja virkamiesvaihdon toimeenpano sekä Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen ulkomaisissa yliopistoissa. Myös Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelmien ja niitä täydentävän kansallisen Pohjoismaista kouluyhteistyötä tukevan ohjelman tiedotusvastuu ja ohjelmahallinnon toimeenpano ovat CIMOn tehtävänä. CIMO kerää, muokkaa ja välittää toimialaansa kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin, sekä tekee selvityksiä oman toimintansa vaikuttavuudesta. CIMOn tehtävänä on vuosittaisen korkeakoulujen kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden vuosittainen tilastointi. Kansainvälisessä toimintaympäristössä CIMO tekee tunnetuksi Suomen tarjoamia koulutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia osallistua erilaisiin opiskelija-, opettaja-, harjoittelu- ja nuorisovaihto-ohjelmiin sekä kansainvälistymistä edistäviin yhteistyöhankkeisiin Suomessa. CIMO toimii yhteistyössä suomalaisten, ulkomaisten ja kansainvälisten viranomaisten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa sekä edistää alan eri toimijoiden verkostoitumista. CIMOn tavoitteena on kuulua edelleen alan eurooppalaisten asiantuntija- ja palvelukeskusten parhaimmistoon. II CIMON TOIMINTASTARATEGIA Toimintaympäristö Suomi sivistysyhteiskuntana rakentuu osaamisen, tiedon ja luovuuden varaan. Suomen kansallisena strategiana on vahvistaa Suomen asemaa yhtenä maailman johtavista tietoyhteiskunnista, jossa kansainvälistymisellä on merkittävä rooli. Kansainvälistymisen rinnalla korostetaan myös alueellisuutta ja paikallisuutta. Samoin otetaan huomioon monikulttuurisuus ja eri kieliryhmien tarpeet. Nämä hallitusohjelman strategiset tavoitteet on kirjattu myös opetusministeriön suunnitelmassa koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä sekä opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

3 3 kansainvälisyyden ja innovatiivisuuden edistäminen ovat korkeakoulupolitiikan keskeiset tavoitteet. Tavoitteena on sekä opetussisältöjen ja toimintatapojen kansainvälistyminen että kansainvälisen liikkuvuuden korkea taso. Vuosikymmenen lopun tavoitteeksi on asetettu, että 6000 yliopistoissa ja 8000 ammattikorkeakouluissa opiskelevaa suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Kaikki ennusteet työikäisen väestön vähentymisestä ja elinkeinorakenteen muutoksista tukevat myös tavoitteita lisätä huomattavasti myös ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää suomalaisissa korkeakouluissa. Opetusministeriö on esittänyt, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot lisäävät ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää niin, että vuonna 2008 Suomessa opiskelee tutkintoa suorittavaa ulkomaalaista perus- ja jatko-opiskelijaa. Väestökehitys on hyvin samankaltainen kaikissa unionin jäsenvaltioissa, myös vuonna 2004 unioniin liittyneissä uusissa jäsenmaissa. Osittain tästä syystä kilpailu maailmanlaajuisilla koulutusmarkkinoilla lahjakkaista opiskelijoista kiristyy. Tavoitteena on, että Suomessa tutkintonsa suorittaneet jäisivät ainakin joksikin aikaa täydentämään syntyvää työvoiman vajetta Suomen työmarkkinoille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ennen muuta oppilaitoksilta, mutta myös CIMOlta uusien keinojen ja työkalujen kehittämistä kansainvälistymisen lisäämiseksi. Ulkomaisten lahjakkaiden tutkinto-opiskelijoiden nykyistä huomattavasti laajempi rekrytointi edellyttää voimakasta lisäpanostusta suomalaisen koulutuksen kohdennettuun markkinointiin myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sekä uusien apuraha-ohjelmien luomista ja olemassa olevien ohjelmien laajentamista. Tavoitetta tukee osaltaan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen maailmanlaajuisen yliopistonopettajaverkoston edelleen kehittäminen sekä suomen kielen opetuksen lisääminen ja tehostaminen ulkomaisille opiskelijoille suomalaisissa korkeakouluissa. Suomen vahvuus on ollut ennen muuta korkeakoulutuksen kansainvälistymisen edistämisessä. Euroopan unionin uusien koulutusohjelmien avulla myös ammatillisen ja yleissivistävän toisen asteen sekä aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen on saamassa entistä suuremman painoarvon. CIMOn tehtävänä on yhteistyössä Opetushallituksen, lääninhallitusten ja koulutuksen kentän kanssa edistää tätä kehitystä. CIMOn tavoitteena on olla entistä enemmän mukana tukemassa yhteistyö- ja verkostohankkeita, joiden avulla pyritään mm. vähentämään kansainvälisen liikkuvuuden esteitä, lisäämään koulutuksen vertailtavuutta ja opintojen hyväksi lukemista sekä kehittämään koulutuskäytäntöjä ja järjestelmiä. Myös kulttuuri- ja nuorisotyön aloilla kansainvälistyminen on tärkeä kansallinen kehittämisalue ja voimavara. Hallituksen politiikkaohjelman linjausten mukaisesti yhteistyötä opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön välillä on pyritty tiivistämään mm. kulttuurivientihankkeen avulla. Kulttuurin yhteyspisteenä CIMO toimii tukijana ja neuvonantajana suomalaisille kulttuuriorganisaatioille kansainvälisen hankeyhteistyön kehittämisessä. Taiteilijoiden ja kulttuurialalla toimivien rajat ylittävää liikkuvuutta edistämällä vahvistetaan suomalaisen kulttuurin kentän osaamista ja asiantuntemusta. Kulttuurivientihankkeeseen liittyen CIMO on tehnyt aloitteen eurooppalaisten kulttuuriyhteistyöhankkeiden valmistelutoimia tukevan

4 4 rahoitusohjelman käynnistämisestä. Nuorisosektorilla kulttuurivientihankkeeseen liittyy CIMOn aloitteesta käynnistetty nuorten kulttuurilähettilästoiminta. Väestökehityksen myötä nuorison osallisuuden ja osallistumisen sekä erityisesti maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäiseminen nousevat entistä tärkeämmiksi sivistyspoliittisiksi kysymyksiksi. EU:n nuoriso-ohjelman kansallisena toimistona CIMO tukee ja toimeenpanee useita kansainvälisiä nuorisohankkeita. Painopisteenä on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja sosiaalinen vahvistaminen uuden nuorisolain mukaisesti. CIMOlla on omalla toimialallaan vastuu esitettyjen kansallisten tavoitteiden toteuttamisesta yhdessä opetusministeriön ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa. Myös opetusministeriön eri kansainvälistymistä koskevat toimintastrategiat asettavat CIMOn toiminnan kehittämiselle erityisvaateensa. CIMO sitoutuu toteuttamaan osaltaan opetusministeriön strategioiden toimenpidesuosituksia. Eurooppalainen yhteistyö Euroopan unionissa koulutuksen kehittäminen on osa laajempaa strategiaa. Lissabonin strategian mukaisesti Euroopan unionista tulisi maailman kilpailukykyisin ja elinvoimaisin tietotalous vuoteen 2010 mennessä. Koulutuksen painoarvo näkyy myös korkeakoulutuksen rakenteiden harmonisointia koskevan Bolognan prosessin toteuttamisena, elinikäisen oppimisen strategian hyväksymisenä sekä ammatillisen koulutuksen voimakkaaseen kehittämiseen tähtäävän Kööpenhaminan prosessin tavoitteina. EU:n koulutus- ja työvoimapolitiikassa korostuu myös elinaikaisen ohjauksen merkitys ja kehittäminen kaikissa jäsenmaissa. Unionin toimintaan liittyy myös kulttuurinäkökohtia. EU:n ohjelmat ovat yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamisen väline. Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien seitsenvuotiskausi päättyy vuonna 2006 ja vuonna 2007 aloitetaan uuden sukupolven ohjelmien toteuttaminen. Unionin SOKRATES ja Leonardo da Vinci koulutusohjelmat yhdistetään laajaksi elinikäisen oppimisen ohjelmaksi (Life-long Learning Programme) ja sen rahoituspohja muuttuu siten, että kaikissa ohjelman osioissa enemmän kansalliselle tasolle, ja kansallisten toimistojen rahoituspohjaa mahdollisesti muutetaan. Vaikka koko ohjelman rahoituksen volyymista ei ole vielä varmaa tietoa, odotettavissa on, että ohjelmaan tulee uusia toimintoja ja nykyisten toimintojen volyymi kasvaa. Lisäksi ohjelman toimintoja hajautetaan nykyistä enemmän kansalliselle tasolle. EU:n elinikäisen oppimisen puiteohjelmassa työelämäyhteistyön merkitys korostuu Lissabonin strategian mukaisesti. CIMO ottaa tämän uuden painotuksen huomioon edistäessään suomalaisten oppilaitosten työelämäyhteistyötä ohjelman tarjoamin keinoin. Kulttuurikysymyksillä on ratkaiseva rooli Euroopan integraatioprosessissa: kulttuuri on asia, johon identiteettimme yhä enemmän rakentuu rajojen madaltuessa ja kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä. Euroopan unionin kulttuuritoiminnan tehtävänä on tukea ja täydentää jäsenvaltioidensa kulttuuritoimintaa

5 5 ja edistää niiden välistä yhteistyötä. Kulttuurin uusi puiteohjelma korostaa toimijoiden ja taideteosten rajat ylittävää liikkuvuutta ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämistä. Myös CIMOn rooli eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön asiantuntija-, tiedotus- ja hankeneuvonnan yhteyspisteenä vahvistuu entisestään. Euroopan komission ehdotuksen mukaisesti Nuoriso-ohjelma sidotaan entistä johdonmukaisemmin yhteensopivaksi avoimessa koordinaatiomenetelmässä valittujen tavoitteiden kanssa. EU:n Nuoriso-ohjelman kansallisena toimistona CIMO toteuttaa esitettyjä tavoitteita tiiviissä yhteistyössä opetusministeriön kanssa. CIMOn tärkeänä tehtävänä on varmistaa suomalaisten täysipainoinen osallistuminen sen vastuulla oleviin Euroopan unionin ohjelmiin. CIMO osallistuu aktiivisesti EU:n liikkuvuutta koskevan toimenpideohjelman suositusten toteuttamiseen ja tunnetuksi tekemiseen kansallisten päätösten mukaisesti. Pohjoismaat Euroopan unionin laajeneminen on aiheuttanut unionissa uudenlaista kumppanuuksien solmimista, johon Suomi osallistuu mm. Pohjoismaista yhteistyötä painottamalla unionin rinnalla. Pohjoismaiden ministeriöneuvoston pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseen pyrkivien Nordplus - koulutusyhteistyöohjelmien toteuttamista kehitetään vuonna 2006 tapahtuvan arvioinnin perustalta. CIMO on valmis ottamaan vastuun ohjelmahallinnosta myös seuraavalla ohjelmakaudella. Opetusministeriö on antanut CIMOlle uuden tehtävän tukea Pohjoismaista koulujen välistä yhteistyötä apuraha-ohjelman turvin. CIMOn tehtävänä on varmistaa, että suomalaiset toimijat osallistuvat aktiivisesti näihin ohjelmiin. CIMO jatkaa tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa toimialansa muiden Pohjoismaiden sisarorganisaatioiden kanssa. Globaalit haasteet Uudistetut EU-ohjelmat vastaavat laajalti Euroopan sisäisen liikkuvuuden tarpeisiin. Tästä syystä kansallisesti rahoitettuja stipendi- ja apurahaohjelmia suunnataan aiempaa enemmän EU:n ulkopuolisiin maihin kohdentuen yhdessä ministeriön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sovittuihin maantieteellisiin alueisiin. Kansainvälisessä harjoittelussa yhteistyöverkostoa vahvistetaan erityisesti Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Venäjä Venäjä on Suomelle yksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneista. CIMO toteuttaa opetusministeriön hyväksymää Venäjä-strategiaa ja tukee aktiivisesti Venäjä-asiantuntemuksen lisäämistä Suomessa olemalla mukana auttamassa korkeakouluja yhteistyösuhteiden luomisessa venäläisten korkeakoulujen kanssa eri ohjelmien avulla. CIMOn ja Suomen lähialueiden korkeakoulujen välille on syntynyt ainutlaatuinen koulutusyhteistyötä koskeva dialogi, jota jatketaan edelleen ja jonka tuloksia hyödynnetään Suomen ja Venäjän korkeakoulujen vaihdon ja yhteistyön edelleen lisäämiseksi mm. opiskelija- ja opettajavaihdon sekä koulutuksen kehittämishankkeiden avulla. CIMO pyrkii lisäämään yhteistyötä Venäjän kanssa erityisesti FIRST- verkosto-ohjelman, talvi-

6 6 koulutoiminnan sekä CIMO-fellowship ohjelman avulla. Venäjä muodostaa myös merkittävän potentiaalin lahjakkaiden tutkinto-opiskelijoiden rekrytoimisessa suomalaisiin korkeakouluihin. CIMO jatkaa kahdeksan maan muodostaman Arktisen yliopistoverkoston (University of Arctic) kanssa toteutettavaa pohjoisten alueiden Circumpolar Mobility Program north2north - opiskelijavaihto-ohjelmaa, jossa Venäjä yhteistyöllä on tärkeä rooli. Tarkoituksena on myös kartoittaa yhteistyössä opetusministeriön kanssa Venäjän korkeakoulujen suomen kielen opetustarpeet ja laatia Venäjää koskeva kokonaistukiohjelma. Aasia Tavoitteena on laajentaa vuorovaikutusta Aasian maiden, erityisesti Kiinan ja Japanin kanssa osallistumalla valmistumassa olevan opetusministeriön Aasiatyöryhmän suositusten toteuttamiseen. CIMO esittää, että vuonna 2007 asetetaan käyttöön määräraha verkostoyhteistyöohjelman käynnistämiseksi. Amerikka CIMOn tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Pohjois-Amerikan yliopistojen kanssa yhteistyössä opetusministeriön ja Fulbright Centerin kanssa. Osallistutaan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämiseen Pohjois-Amerikassa ja Suomen ja Yhdysvaltain välisen oppilas- ja opettajavaihdon kehittämiseen (mm. Senaattori-ohjelma). Lisätään suomalaisten mahdollisuuksia Pohjois- Amerikassa tapahtuvaan harjoitteluun. Latinalaisessa Amerikassa yhteistyökohteina entisten Argentiinan ja Chilen ohella on Brasilia. Kehitysyhteistyö Suomi on kansainvälisesti sitoutunut kestävän ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen periaatteisiin. Sekä Millenium julistuksen että Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteet painottuvat CIMOn aloitteesta yhteistyössä ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kanssa toteutettavassa korkeakoulujen välisessä North-South -verkosto-ohjelmassa. Ohjelmaan sisältyy Suomen ja Saharan eteläpuolisten Afrikan maiden, Egyptin ja Perun korkeakoulujen verkostoyhteistyönä toteutettava opiskelijoiden ja opettajien ja muun henkilökunnan vaihto. Tarkoitus on, että pilottivaiheen arvioinnin jälkeen ohjelma vakiinnutetaan ja sitä laajennetaan nykyisestään vastaamaan paremmin ilmennyttä laajaa tarvetta yhteistyön edelleen kehittämiseen. Tavoitteena on saavuttaa Ruotsin ja Norjan määrällinen ja laadullinen taso korkean osaamisen koulutusyhteistyössä kehitysmaiden kanssa. Erasmus Mundus Euroopan unionin koulutusyhteistyö kolmansien maiden kanssa muuttuu entistä merkittävämmäksi. Erasmus Mundus -ohjelma laajenee. CIMOn tavoitteena on saada lisää suomalaisia korkeakouluja mukaan ohjelmaan. Samalla CI- MO edistää suomalaisten Mundus- hankkeiden keskinäistä yhteistyötä ja auttaa löytämään yhteisiä käytäntöjä avoinna oleviin kysymyksiin, joita Munduksen kaltainen uudenlaisiin yhteistutkintojärjestelyihin perustuva ja laatua korostava ohjelma tuo mukanaan. Erityistä huomiota kiinnitetään Erasmus Mun-

7 7 dus ohjelman tarjoamien koulutusmahdollisuuksien markkinointiin yhdessä ohjelmaan osallistuvien suomalaisten yliopistojen kanssa. Tempus Tacis-, MEDA- ja CARDS-maiden korkeakoulujärjestelmien kehittämiseen pyrkivä Tempus-ohjelma uudistuu vuodesta 2007 alkaen. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään ohjelman uuteen piirteeseen, yhteistutkintojen yhteydessä tapahtuvaan opiskelijaliikkuvuuteen. CIMOn tehtävänä on neuvoa suomalaisia hakijoita ja edesauttaa yhteistyötä Suomen ja kohdemaiden korkeakoulujen välillä. Venäjä on Suomen kannalta ohjelman kohdemaista tärkein. CIMO pyrkii edistämään liikkuvuusmahdollisuuksia Venäjän ja EU:n välillä. EU:n muut kolmansia maita koskevat ohjelmat CIMO seuraa valppaasti muita EU:n ja kolmansien maiden välisiä koulutusohjelmia ja tiedottaa niistä korkeakouluille. Tällaisia ohjelmia ovat mm. EU- USA, EU-Kanada, Alba ja Asia Link. Myös EU:n nuoriso-ohjelmassa toimivat resurssikeskukset (Kaakkois- Eurooppa, MEDA, Itä-Eurooppa ja Kaukasus) tukevat yhteistyöhankkeiden syntymistä kolmansien maiden kanssa. Näitä ohjelmia koskevaa tiedottamista ja neuvontaa tehostetaan. Myös EU:n uusi kulttuurin puiteohjelma tukee kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämän yhteistyön mahdollisuuksien edistäminen ja verkostojen kehittäminen tulee olemaan entistä tärkeämpää CIMOn toteuttamassa hankeneuvontatyössä. III TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA Aktiivinen ja ennakoiva toimintatapa CIMO seuraa aktiivisesti toimintaympäristössään tapahtuvia kehitystrendejä ja muutoksia ja ottaa nämä huomioon tavoitteiden asettelussa ja toiminnassaan. CIMO tekee aloitteita uusista hankkeista ja on valmis tarvittaessa ottamaan vastaan osaamisalaansa liittyviä uusia tehtäviä, mm. hallituksen politiikkaohjelman ministeriöiden välistä yhteistyötä tukevalla tavalla. Monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä palvelutarjonta CIMO syventää ja laajentaa kansallista ja kansainvälistä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä ja käyttää hyväkseen tästä syntyviä synergiaetuja palvelujensa kehittämisessä. Alueellisen yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen CIMOn kaikissa ohjelmissa ja hankkeissa kiinnitetään edelleen huomiota. CIMO seuraa alueellisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja tekee tasa-arvon lisäämiseen pyrkiviä esityksiä ja aloitteita sekä tehostaa alueellista tiedotustoimintaansa. Yhteistyötä kehitetään edelleen Itä- ja Pohjois- Suomessa olevien sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi näillä alueilla. Myös Ahvenanmaan ja muun ruotsinkielisen asiakaskunnan palvelutarpeet otetaan entistä laajemmin huo-

8 8 mioon. Sen varmistamiseksi, että asiakkaiden tarpeet ja niissä tapahtuvat muutokset tunnistetaan oikein, CIMO teettää asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden mittauksia, kehittää tilastointia ja osallistuu kansainvälisiin selvityshankkeisiin. Opetusministeriön tuottavuusohjelman mukaisesti kansallisten ohjelmien hakuprosessit sähköistetään. Vahvistuva asiatuntijarooli CIMOn asiantuntijuus ja osaaminen ovat ennen kaikkea toimintaympäristön hyvää tuntemusta ja siinä tapahtuvien muutosten huomioon ottamista toiminnan suunnittelussa. CIMOn asiantuntemus kohdistuu erityisesti erilaisten kansainvälisten toimintamuotojen toimenpanoon sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan. Kansainvälistymisen asiantuntijuuteen liittyvää toimintaa ja palvelumuotoja lisätään. Tästä esimerkkinä voidaan mainita mm. systemaattisen projektikoulutuksen kehittäminen, hankkeiden kokemusten ja tulosten hyödyntäminen sekä kansainvälistymisen eri puolten tutkiminen ja kartoitus. CIMO osallistuu sen toimialaa koskevaan asiantuntijatyöhön mm. valtiohallinnon toimikunnissa ja työryhmissä sekä kansainvälisissä työryhmissä ja muissa yhteistyöelimissä. Toimintojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, liikkuvuuden seuranta sekä koulutuksen kansainvälistymistä koskevat laajemmat tutkimukset ja selvitykset vahvistavat asiantuntijuutta CIMOssa. Samalla ne tuottavat tietoa myös kansainvälistymispolitiikkaa linjaavien viranomaisten, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkijoiden tarpeisiin. Viestinnän, tietopalvelun ja neuvonnan tärkeä asema CIMOn viestintää harjoitetaan aktiivisesti, avoimesti, vuorovaikutteisesti, eri kohderyhmien tiedontarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen ja kaikkia viestintäkanavia ja muotoja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti käyttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään viestinnän laatuun. Verkkoviestintää kehitetään jatkuvasti. Tiedon saatavuus asiakaskunnalle tehdään mahdollisimman helpoksi tieto- ja neuvontapalveluiden avulla. Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Ohjausja neuvontapalveluita tuotetaan yhteistyössä Opetushallituksen, työministeriön ja muissa Euroopan maissa toimivien Euroguidance -keskusten kanssa. Yhteistyötä jatketaan Suomessa toimivien ulkomaisten lähetystöjen, kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja tiedotuskeskusten kanssa. Suomalaisen koulutuksen kansainvälisen näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen CIMOn erityisenä tehtävänä on tehostaa yhdessä korkeakoulujen kanssa suomalaisen koulutuksen ja osaamisen markkinointia Euroopassa sekä erityisesti Venäjällä, Keski- ja Itä-Euroopan sekä Aasian maissa. Markkinoinnissa CIMO pyrkii toimimaan yhteistyössä pohjoismaisten ja muiden eurooppalaisten kumppaniensa kanssa sekä kehittämään markkinointiyhteistyötä Suomen edustustojen, ulkomailla toimivien tiede- ja kulttuuri-instituuttien sekä suomen kielen yliopistonopettajien muodostaman verkoston kanssa. Tavoitteena on yh-

9 9 dessä opetusministeriön ja korkeakoulujen kanssa toteuttaa tehokkaita kohdennettuja markkinointikampanjoita sekä löytää ratkaisuja ulkomaisten lahjakkaiden tutkinto-opiskelijoiden opintojen rahoitusongelmiin mm. apurahaohjelmia kehittämällä. Tuottavuuden ja laadun parantaminen Laatutyöhön tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. CIMO ottaa käyttöön CAF- laatutyökalun. Laatutyö kytketään palkkauudistuksen edelleen kehittämiseen ja siihen liitetään toimintojen prosessien kartoitus. Tuottavuuden kehitystä seurataan ottamalla käyttöön yhdessä opetusministeriön ja tilastokeskuksen kanssa kehitetyt tuottavuusindikaattorit. Euroopan unionin ohjelmien uusi sukupolvi vaatii toimeenpanomuotojen edelleen kehittämistä. Uuden sukupolven ohjelmissa mm. volyymi kasvaa ja komission talous- ja seurantasäännökset tarkentuvat. Myös tämä edellyttää toiminnan ohjauksen kehittämistä, standardisointia, laatujärjestelmiä ja uudistuvia tilintarkastuskäytäntöjä sekä hallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistä. Suomalaisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien tukemiseen liittyvää neuvontatyötä kehitetään hyödyntämällä aiempia tuloksia ja kehittämällä uudenlaisia verkostomaisen työskentelyn menetelmiä. Henkiset voimavarat Aktiivin henkilöstöpolitiikan päätavoitteena on osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka on sitoutunut CIMOn toiminta-ajatukseen ja tavoitteisiin. CIMO pyrkii työyhteisönä avoimuuteen, innovatiivisuuteen, kannustavuuteen sekä olemaan osallistuva, joustava ja turvallinen työpaikka. Erityistä huomiota kiinnitetään työhyvinvoinnin lisäämiseen ja henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Varaudutaan tehtävien muuttumiseen sekä organisaatiorakenteen muutoksiin kehittämällä suunnitelmallisesti CIMOn henkilöstön osaamista, rakennetta ja määrää. Suunnittelussa noudatetaan valtionhallinnon henkilöstöpolitiikan linjauksia ja CIMOn henkilöstöstrategiaa. Palkkapolitiikassa noudatetaan valtionhallinnon yleisiä linjauksia ja huolehditaan palkkausjärjestelmän toimivuudesta. Tavoitteena on oikeudenmukainen palkkaus, jossa otetaan huomioon työn vaativuus, henkilökohtaisen suoritus ja pätevyys. Hallinnon kehittäminen CIMOn organisaatiota tarkistetaan vastaamaan paremmin laajentuneita tehtäviä ja uudistuvia Euroopan unionin ohjelmia. Johto- ja esimiestehtävissä toimivien valmennusta jatketaan. Vuorovaikutteista johtamista edistetään tavoiteja kehityskeskustelujen avulla. Otetaan käyttöön tuloskortti. Tavoitteena on kehittyvä organisaatio, joka tukee CIMOn toimintaa siten, että se on asiakasystävällistä, taloudellista ja tehokasta sekä henkilökunnan työmotivaatiota ja työssä viihtymistä edistävää. Kehittämällä tuottavuusindikaattoreita ja osallistumalla opetusministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeisiin CIMO pyrkii siihen, että toiminnan laajeneminen toteutetaan hillitysti ja tuottavuusnäkökohdat huomioiden. Osallistutaan opetusministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeeseen.

10 Taloushallintoa ja sen järjestelmiä kehitetään yhdessä opetusministeriön kanssa. Ajankohtaisia hankkeita ovat tuottavuus- ja kustannuslaskennan kehittäminen sekä työajan seurantajärjestelmän käyttöönotto. CIMO pyrkii kehittämään uusia mahdollisimman tehokkaita ja joustavia hallinnollisia työkaluja lisääntyneiden tehtävien hoitamiseen. CIMO osallistuu valtiohallinnon tietojärjestelmien uudistamistyöhön. Tavoitteena on myös eri ohjelmatoimintojen hakuprosessien sähköistäminen. Tietoturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja siinä noudatetaan CIMOssa hyväksyttyjen tietoturva- ja sähköpostipolitiikka- asiakirjoissa esitettyjä linjauksia. Toimintaa tukevat tarkoituksenmukaiset toimitilat Toiminnan laajennettua CIMOn käytössä olevat toimitilat ovat käyneet riittämättömiksi. Tavoitteena on, että CIMOlla on kesällä 2006 vuokrasopimuksen päätyttyä ja nykyisten toimitilojen saneerauksen alkaessa käytössään toimitilat, jotka sijainniltaan vastaavat CIMOn asiakaskunnan ja sidosryhmien toiminnan tarpeita sekä vastaavat nykyaikaisia hyvän työtilan vaatimuksia. CI- MO selvittää yhteistyömahdollisuudet läheisimpien sidosryhmien kanssa mahdollisten synergiaetujen saamiseksi myös tilaratkaisujen avulla. 10 IV TALOUSARVIOESITYS 2007 Momentille myönnetään nettomäärärahaa yhteensä Määrärahasta käytetään opiskelija-, harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin apurahoihin ja avustuksiin sekä Suomen kielen ja kulttuurin opintojen edistämiseen ulkomaisissa yliopistoissa ja maksullisena toimintana harjoitettavan asuntolatoiminnan vuokrakustannusten tukemiseen. Laskelmassa on otettu huomioon nettobudjetoitavana maksullinen toiminta (asuntolatoiminta) sekä nettobudjetoitu ulkopuolinen rahoitus (yhteisrahoitteinen toiminta). Laskelmaan sisältyy arvio palkankorotuksista ja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen aiheuttavista menoista ( ). Vertailu edellisvuosiin: 2006 talousarvio talousarvio tilinpäätös Määrärahaesityksessä on esitetty (mom ) lisäystä euroa seuraavasti: Toimintamenot (mom ) , josta tilakustannukset Apurahat (mom ) UKANin toiminta (mom ) Hankkeisiin esitetään sekä erillisrahoituksena eri momenteilta

11 Menojen ja tulojen erittely Toimintamenot Bruttomenot (sisältää asuntolatoiminnan tuen ) Maksullisen palvelun erillismenot Muut toimintamenot (mom 23.1) - vuoden 2006 taso toimitilat tietojärjestelmien kehittäminen palkankorotukset/upj EU:n hanketuen valvonta Apurahat ja avustukset (Mom.23.2) - vuoden 2006 taso apurahat (opiskelu- ja harjoitteluapurahat) Suomen opinnot ulkomaisissa yliopistoissa (mom. 23.3) - vuoden 2006 taso yliopistonopettaja Kiinassa yliopistonopettaja Ukrainassa opetuspisteavustukset keskitason kesäkurssi Suomessa erikoiskurssitoiminnan kehittäminen Yhteisrahoitteinen toiminta Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot (asuntolatoimi) Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu ulkop.rah.) Nettomenot OPM:n erillirahoitus 2007 (eri momenteilta) EU:n koulutusohjelmien kansallinen toimeenpano (Sokrates , josta Erasmus Mundus ja EILC-kielikurssit ja Leonardo da Vinci Nuoriso-ohjelmien kansallinen rahoitus Kulttuuri -yhteyspiste Nuori Kulttuuri apurahat ja toimeenpano Pohjoismainen kouluohjelma Senaattori-ohjelma Suomen kielen edistäminen USAssa ja Kanadassa Hankerahoitus First -ohjelma North2North Suomi-koti harjoittelu Etäopetuskokeilu Korkeakoulutuksen markkinointi Aasia -verkosto-ohjelma Asuntolantoimen laajennus (kertameno)

12 12 Perustelut esitettyihin vuoden 2007 menolisäyksiin Momentti (lisäystä ) Tilahanke (lisäystä ) Toimitilat sijaitsevat Hakaniemenkatu 2:ssa, jossa CIMOlla on käytössään kahdessa kerroksessa m2. CIMOn toiminnan laajentumisesta on seurannut lisätilatarpeita. Senaatti-kiinteistöt aloittaa koko kiinteistön täydellisen saneerauksen vuoden 2007 alussa, johon yhteyteen CIMOn uuden toimitilan hankkiminen ajoittuu. Tietohallinnon kehittäminen (lisäystä ) CIMOn ydintoimintojen kehittämishaasteet liittyvät kansallisten toimintojen, erityisesti CIMOn apurahojen ja hanketuen myöntöihin, maksatuksiin ja niiden seurantaan liittyvien tietokantojen kehittämiseen. Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että kaikissa kansallisissa apuraha-ohjelmissa on siirrytty sähköiseen haku- ja tilastointijärjestelmään vuonna Tuottavuusohjelma edellyttää myös talous- ja henkilöstön tietojärjestelmien voimakasta kehittämistä. Kehittämistarpeet liittyvät erityisesti kustannuslaskennan kehittämiseen, työajan seurantaan, henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä tuottavuuskehityksen seurantaan ja tilastointiin. EU-ohjelmahallinnon hankevalvonta ja monitorointi ( ) Komissio on asettanut kaikille kansallisille toimistoille vaatimuksia myönnetyn tuen valvonnan tehostamisesta. Tilintarkastukset, projektien monitorointi sekä maksatusten palautusten valvonta edellyttävät EU- sopimukseen perehtyneen yhden henkilötyövuoden lisäystä kaikkien CIMOn hallinnoimien EUohjelmien yhteiskäyttöön. Palkankorotukset ( ) Varataan uuteen palkkausjärjestelmään täydentävän virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti euroa sekä yleisiin palkankorotuksiin euroa. Momentti apurahat ja avustukset (lisäystä ) CIMOlla on käytössään opiskelija- ja harjoittelijanvaihdon edistämistä varten kansallisia stipendejä yhteensä euroa, joista on osoitettu Erasmus apurahoihin kansallisena tukena. Muiden apurahojen osalta määräraha on pysynyt samana 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Samanaikaisesti liikkuvuuden tulostavoitteita on nostettu vuosittain. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneen elinkustannusten nousun takia on yksittäisten stipendien suuruutta jouduttu nostamaan. Tämän vuoksi on myös stipendinsaajien määrä laskenut samanaikaisesti kun hakemukset ovat lähes kaksinkertaistuneet.

CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013

CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 31.10.2008 CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO - edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä

Lisätiedot

CIMOn kehittämistyöryhmän muistio

CIMOn kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Hallinto Undervisningsministeriet CIMOn kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:16 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Tilinpäätös 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus... 1 1.1.1 Toimintaympäristö ja strategia... 1 1.1.2 Toiminta ja tuloksellisuus...

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Opetusministeriön julkaisuja 2003:15 Opetusministeriö 2003 Undervisningsministeriet 2003 1 Opetusministeriö Meritullinkatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Ohjelman tausta... 3 2.1. Ulkosuomalaisuus... 3 2.2. Ulkosuomalaispolitiikan kehitys... 4 3. Politiikkalinjaukset

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012 Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä Koulutuksen tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot