Kaatumisten ja putoamisten ehkäisy kehittämisellä tuloksia. Case Kaarinan terveyskeskus. Tarja Kansanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaatumisten ja putoamisten ehkäisy kehittämisellä tuloksia. Case Kaarinan terveyskeskus. Tarja Kansanen"

Transkriptio

1 Kaatumisten ja putoamisten ehkäisy kehittämisellä tuloksia. Case Kaarinan terveyskeskus Tarja Kansanen

2 Johdanto Ikääntyneiden osuus kasvaa Suomessa vuosien välillä, jolloin suuret ikäluokat lähestyvät vanhuusikää Palvelutarpeen huippu ajoittuu vuoden 2030 jälkeiseen aikaan, jolloin vuotiaiden määrä on huipussaan Tutkimusten mukaan Suomessa joka toinen yli 85-vuotiaista kaatuu ainakin kerran vuodessa Joka kymmenes kaatuminen johtaa terveyspalvelujen käyttöön ja 2-4 % kaatuvista iäkkäistä saa lonkkamurtuman Lonkkamurtumapotilaiden keskimääräiset kustannukset ovat noin euroa/potilas Lonkkamurtumapotilaista % kuolee vuoden kuluessa murtumasta ja kolmannes joutuu pysyvään laitoshoitoon, jonka kustannukset ensimmäiseltä vuodelta ovat noin euroa/henkilö

3 Kaatumisten ennaltaehkäisy (terveydenhuoltolaki; ikääntyvien palveluiden on oltava laadukasta ja turvallista ) tärkeää yhteiskunnallisesta sekä yksilön näkökulmasta tarkasteltuna voidaan parantaa elämänlaatua sekä säästää merkittävästi kustannuksissa Riskien ennakointi edellyttää johtajien, asiakkaiden, omaisten ja kaatumisten ennaltaehkäisyä toteuttavan henkilöstön moniammatillista sitoutumista yhteisten toimintamallien käyttöönottoon

4 Tiivistelmä Kaarina-strategiasta

5 Projektin tavoitteet kerätä hyviä käytänteitä kaatumistapaturmien ehkäisystä organisaatioiden välillä luoda toimintamalli kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyyn kouluttaa ja sitouttaa henkilöstö IKINÄ toimintamallin systemaattiseen käyttöönottoon edistää potilasturvallisuutta sekä vähentää kustannusten kasvua toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, asiakkaiden ja omaisten kanssa yhteistyön lisääminen eri yksiköiden välillä; terveyskeskuksen sairaala, kotisairaala, avosairaanhoito, fysioterapia, kotihoito sekä vanhuspalveluyksiköt

6 IKINÄ - toimintamalli Toimii viitekehyksenä kaatumisvaaran arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa kaikille iäkkäiden kanssa toimiville ammattiryhmille Tehokkaan ja tuloksellisen kaatumisten ehkäisyn perustana on iäkkään yksilöllisten kaatumisille altistavien syiden eli kaatumisten vaaratekijöiden kartoittaminen. Selvittämällä, mitkä tekijät lisäävät ja kuinka paljon iäkkään kaatumisalttiutta, määritetään henkilön kaatumisvaara. Kaatumisvaaran arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää tai poistaa arvioinnissa havaitut kaatumisille altistavat vaaratekijät. Kaatumisen ja kaatumistapaturmien ehkäisytyö on parhaimmillaan monialaista yhteistoimintaa, johon osallistuvat iäkkäiden asioista päättävät, palveluntarjoajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä iäkäs itse ja hänen läheistensä

7

8 Vaihe 1 Alueellinen koulutus iäkkäiden kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon henkilöstölle Projektin valmistelu sai alkunsa marraskuussa 2013, jolloin perusterveydenhuollon yksikkö kokosi koolle ensimmäisen kerran kaatumisten ennaltaehkäisy työryhmän Projekti toteutettiin yhteistyössä Kaarinan sairaalan ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) perusterveydenhuollon yksikön kanssa Henkilöiden, ryhmien ja tahojen kartoittaminen -> laajennus sos.puolelle Tavoitteiden määrittäminen yhdessä

9 ennaltaehkä isy Palvelutarpe en arviointi Palvelun toteutumi nen Asiakkaad un päättymin en A S I A K A S Avo, vinkki, hyvi liikuntapalvelu t, avoin päivätoiminta Kotihoito, omaishoito Ydintehtävä; hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan vanhuksen kotona asumisen turvaaminen Palveluasuminen; HPK, Värttinä, Valmakoti, Tupasvilla, Kaarinakoti, yksityiset palveluasunnot, perhekylä Ydintehtävä; palveluasumista tarvitsevan vanhuksen hoito ja huolenpito sekä laitoshoidon ehkäisy Visiitti Ydintehtävä; huolenpitoa, hoitoa, kuntoutusta tarvitsevan kaarinalaisen vanhuksen palvelujen järjestäminen ja ylläpitäminen sekä lyhytaikaishoito Terveyskeskus; sairaala, kotisairaala, fysioterapia Ydintehtävä; sairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvitsevan kaarinalaisen hoito Yhteiset ydinprosesseja tukevat prosessit mm. SAS (tarkoituksen mukaisen hoitopaikan suunnittelu ja järjestäminen hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevalle vanhukselle) Vanhustenhuollon kehittämistyöryhmä (palvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, saumaton palveluketju)

10 Vaihe 2 Vastuuhenkilöiden nimeäminen toimintayksiköistä Todettiin, että tarvitaan osaamisen lisäämistä Järjestetään koulutustilaisuus projektiin osallistuvien yksiköiden vastuuhenkilöille ja esimiehille ->kysely

11 Vaihe 3 Kyselyn avulla kartoitettu yksiköiden osaamista kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä kohderyhmänä hankkeeseen osallistuvien yksiköiden nimetyt vastuuhenkilöt sekä heidän lähiesimiehensä (N = 24)

12 Vaihe 4 tulosten pohjalta suunniteltiin koulutus Koulutus 3/2014 yksiköiden vastuuhenkilöille sekä esimiehille ( yksi koulutuspäivä / Satu Pajala)

13 Koulutuksen sisältö kouluttaja: Satu Pajala (THL) Keskeisiä asioita kaatumisten ehkäisyssä Alkukartoituksen tulokset Kaatumisvaaran arviointi Miten liikkeelle kaatumisten ehkäisyn implementoinnissa Työskentelyä ryhmissä: - Kehittämisalueiden tunnistaminen - Kaatumisvaaran arviointimittarin valinta - Miten liikkeelle omassa yksikössä

14 Vaihe 5 Kaatumisten ennaltaehkäisyyn liittyvien näkökohtien tiedottaminen omissa yksiköissä Toimintamalliin perehtyminen / juurruttaminen vastuuhenkilöiden avulla osaksi yksiköiden arjen toimintaa Asiakkaiden ja omaisten osallistaminen kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyyn Vuoden 2015 lopulla todettiin, että jatketaan yhteistyötä

15 Vaihe 6 Toimintamallin jatkuva arviointi ja seuranta Kaatumistapaturmien määrien systemaattinen seuranta (Haipro) (viimeiset yksiköt pääsivät mukaan ) Kirjaaminen ja yhtenäisten käytänteiden jalkauttaminen Painopiste oman yksikön erityispiirteiden tunnistamisessa ja kehittämisessä (tehtävä / apukysymykset)

16 Tehtävä / apukysymykset (yksiköiden vastuuhenkilöt) Kaatumisten ja kaatumisvammojen lukumäärän tai ilmaantuvuuden muutos verrattuna lähtötilanteeseen Kuinka monelle kaikista yksikön asukkaista on tehty kaatumisvaaran arviointi, millaisia tuloksia on tullut? Kuinka monelle kaikista kotihoidon asiakkaalle on tehty liikkumisen ja toimintakyvyn arviointi? Kuinka moni kaikista asiakkaista osallistuu tasapainoharjoitteluun säännöllisesti? Kuinka monelle kaikista säännöllisesti vierailevista omaisista on annettu tietoa ja annettu ohjelehtinen toimista, joita he voivat tehdä iäkkään omaisensa kaatuilun vähentämiseksi? Mitä tarvitaan, että kaatumisten ehkäisyn toimintakäytäntö (esim. kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden vähentäminen) tai työväline (esim. arviointimittari) voidaan ottaa käyttöön? Millaisia toimia tarvitaan, että kaatumisten ehkäisyn käytäntö, työväline tai toimintatapa nivoutuu osaksi muuta toimintaa? Miten varmistetaan, että ehkäisytoimet toteutuvat pysyvästi osana toimintaa? Kuka tai ketkä toteuttavat kutakin kaatumisten ehkäisyn käytäntöä tai käyttävät työvälinettä? HaiPro tilastojen kautta saatava informaatio

17 Arjessa 17

18 Kirjaamiskäytäntöjen tarkistaminen 1/2 Kirjataanko järjestelmällisesti kaikki kaatumiset? Minne kaatumiset kirjataan? Kuka tai ketkä seuraavat kirjaamisen toteutumista? Mitä lisätietoa kaatumisista kirjataan? (esim. syy, olosuhteet, kaatumishetken toiminta, seuraukset) Kuka tai ketkä kirjaavat kaatumiset? Kirjataanko kaatumiset, joita kukaan ei ollut näkemässä?

19 Kirjaamiskäytäntöjen tarkistaminen 2/2 Välittyykö tieto kaikista kaatumisista viipymättä lääkärin ja muun henkilöstön tietoon? Tehdäänkö kirjatuista kaatumisista yhteenvetoja? Kenelle yhteenvedot esitetään? Miten kaatumisten kirjaamisista kertyvää tietoa hyödynnetään? Kuinka usein kaatumisten kirjaamisesta muistutetaan henkilöstöä? Saako henkilöstö koulutusta / kertausta kaatumisten kirjaamisen toteuttamiseksi? Kuuluuko kaatumisten kirjaamiskäytäntö uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdytykseen?

20 Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto (implementointi) 1/2 Velvoite terveydenhuoltolaista ja vanhuspalvelulaista Pelkkä henkilöstön kouluttaminen ja tiedon lisääminen ei yksin riitä Käyttöönoton prosessi; näyttöön perustuvat ehkäisytoimet valitaan paikallisten tarpeiden mukaan ja kehitetään toimintakäytännöt niiden toteuttamiseksi Toteutustapa voi vaihdella toimintaympäristön mukaan

21 Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto (implementointi) 2/2 Tarvitaan jatkuvaa kehittämistä varmistamaan, että toiminta säilyy ajantasaisena näyttöön perustuvana, tehokkaana ja tuloksellisena Ehkäisytoimia ja niiden toteutumista on arvioitava säännöllisesti ja tehtävä tarvittavat muutokset hyvissä ajoin Tavoitteena on, että näyttöön perustuvat kaatumisten ehkäisyn toimet otetaan käyttöön ja sovitetaan kuhunkin toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin sopivaksi ja kustannustehokkaaksi toiminnaksi Pyritään siihen, että kaatumisten ehkäisy nivoutuu toimivaksi ja pysyväksi osaksi toimipaikan toimintakäytäntöjä

22 Tapahtumia mm. Koulutusta / ohjausta / verkostoitumista IKINÄ messut , Erityisliikunta; mm. Lähde liikkeelle, IKINÄ messut Visiitin kuntosali (vanhuspalveluiden ft) Omaistenillat Yksiköiden omat osastokokoukset Posteri sh päivät 3/2016 (Ikääntyneiden kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä) Säännölliset yhteistapaamiset yksiköiden vastuuhenkilöiden ja esimiesten kanssa

23 Pysy pystyssä ja terveenä - Kaarinan IKINÄ-messut senioreille Vaparissa klo Tule mukaan keskustelemaan kanssamme iäkkäiden kaatumisvaarojen tunnistamisesta ja ehkäisystä. Messuilta saat lisätietoa mm. lääkehoidosta, ravinnosta, liikunnasta, hampaiden hoidosta sekä muisti- ja edunvalvonta-asioista. Tapahtumassa pääset testaamaan mm. kaatumis- ja diabetesriskiä ja sydänliiton rasvatestiä. Toiminnallisia pisteitä, mm. hidas valssi, tuolisähly ja sisäcurling Ohjelma: ovet avataan klo kaupunginjohtaja Harri Virran tervehdys klo 13 geriatrin puheenvuoro klo ja Sekahaun avoimet tanssitreenit diskossa klo ohjelmaa esittelypisteillä koko messujen ajan maksullinen puffetti Vapaa pääsy. Mukana ovat mm. Kaarinan apteekki, Senior Shop, Kotikirjasto Hopeakettu, Edunvalvontavaltuutus, Untenmaa Oy, Varsinais-Suomen muistiyhdistys, Aloe Vera, Vaatemyynti Ritva Seppälä ja Maahiset-kenkäesittely. Tapahtuman järjestäjää Kaarinan kaupungin eri toimipisteissä työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

24 Messut Kävijöitä oli n. 300 henkeä. Messut oli tarkoitettu ikääntyneille ja heidän omaisilleen. Tuolilta ylösnousuja 15 kertaa ennen ruokailua, oli geriatrin kehotus, sillä saa lihasvoimaa jalkoihin ja tasapainokin paranee! Liikkukaa, liikkukaa, liikkukaa! Tärkeää on myös kävely, ja tarvittaessa apuvälineen kanssa. Etenkin jos on tullut jo kaatumisia, on liikkuminen vielä tärkeämpää. Liikunnallisissa toimintapisteissä pääsi Ikinä -messuilla tutustumaan Kaarinassa tarjolla oleviin ikääntyneille sopiviin liikuntamuotoihin. Toimintapisteitä esittelivät Liikuntapalveluiden vapaaehtoiset Wertaisliikuttajat, Sekahaku, Kansalaisopisto sekä Avoin kohtaamispaikka Kiesi. Fysioterapeutit testasivat tasapainoa ja kaatumisriskiä, ja sen jälkeen olikin mahdollisuus päästä Wertaisliikuttajien tasapainoradalle kokeilemaan taitojaan.

25 Miksi kannattaa liikkua? "Me emme lakkaa liikkumasta siksi, että vanhenemme, vaan vanhenemme siksi, että lakkaamme liikkumasta" TAHKO PIHKALA Sopiva liikunta säilyttää ihmisen kykyä toimia ja touhuta arjessa sekä mahdollisuuden elää itsenäistä ja laadukasta elämää mahdollisimman pitkään. Voimaharjoittelun aloittamiselle ei ole yläikärajaa. Intensiivisen, useamman viikon voimaharjoittelun on tutkittu lisäävän hyvinkin iäkkäiden lihasvoimatasoa. Voiman lisääntymistä on saatu aikaan jopa yli 90-vuotiailla henkilöillä. Tutkittujen iäkkäiden kohdalla voimaharjoittelun ansiosta kävelynopeus kasvoi, kulku portaissa parani ja yleinen fyysisen aktiivisuuden taso lisääntyi.

26 Nykytila / kehittäminen Haipro Testistöt + yhtenäinen kirjaaminen Konkreettisia kehittämisehdotuksia lihas- ja tasapaino harjoittelun toteuttamiseksi eri yksiköissä mm. Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB) Kaatumisten ehkäisy- ja tasapainon parantamistoimia esittelyyn Kuntoutuskäytäntöjen päivittäminen ja jalkauttaminen Sähköisen materiaalipankin luominen yhteiseen käyttöön Osaamisen lisääminen mm. ravitsemuksen alueella

27 Onnistumisen edellytykset 1/2 Toteutumiseksi tarvitaan tiedon lisäksi myös uudenlainen asenne Asenteiden muokkaus ja motivointi ovat tärkeä osa kaatumisten ehkäisyn kehittämistyötä Tuloksellisuudella on tutkitusti suuri merkitys, että iäkäs ja hänen omaisensa ovat mukana ehkäisyn toteuttamisessa Tarvitaan usean ammattiryhmän osaamista, osallistumista ja sujuvaa yhteistyötä

28 Onnistumisen edellytykset 2/2 Toimijoilla on riittävästi tietoa siitä, miten kaatumisia voidaan ehkäistä ja niiden seurauksia vähentää Toimijoilla on usko siihen, että he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kaatumisten vähentämiseen Kaatumisten ehkäisyn implementoinnilla on organisaation johdon tuki Kaatumisten ehkäisytoimet on valittu näyttöön perustuvista toimista yhteistyössä johdon, esimiesten ja työntekijöiden kanssa

29 Kaatumisten ehkäisyn vakiinnuttaminen Huomioitava, että toimintaympäristöt eroavat toisistaan Sisältää kaatumisten ehkäisyn jatkuvuuden turvaaminen sekä sen toteutumisen ja seurannasta sopiminen Kaatumisia ei voi kerralla poistaa, vaan niitä pitää ehkäistä jatkuvasti Jatkuvaa toimintaa Varahenkilöiden nimeäminen ja jatkuva dokumentointi tärkeää

30 KAATUMISIA EHKÄISEVÄT TOIMET Tee jokaiselle kuntoutujalle lyhyt kaatumisvaaran arvio FRAT tai tarkista FYSTER lehdeltä kotona tehty viimeinen arvio. Laita potilasprosessitaululle kaatumisen riskiä kuvaava magneetti seuraavin värikoodein; FRAT tehty, ei kaatumisvaaraa vihreä, lievästi kohonnut kaatumisvaara keltainen, kohonnut kaatumisvaara oranssi, erittäin korkea kaatumisvaara punainen. Kirjaa potilasprosessitaululle erityistoimenpiteet kaatumisten ehkäisemiseksi kuntoutujan tarpeiden mukaan, kun kaatumisvaara on erittäin korkea. Kirjaa tiedot potilastietojärjestelmään. Kirjaa kuntoutujan suojaamis- / rajoittamistoimenpiteet määräys- ja seurantalomakkeelle. tee kaatumistapahtumasta Haipro ja toimenpide ehdotus, kuinka kaatuminen olisi voinut estää. (lähde: Armilan kuntoutuskeskus) Ei kaatumisvaaraa tai lievästi kohonnut kaatumisvaara 5-11 pistettä Valitse turvalliset jalkineet, jarrusukat tai jarrutossut Valitse turvallinen liikkumisen apuväline Huolehdi, että kotona käytössä olevat apuvälineet ovat käytössä myös osastolla esim. rollo, pyörätuoli, silmälasit, kuulolaite Kohonnut kaatumisvaara pistettä Edellisten lisäksi Erittäin korkea kaatumisvaara pistettä Huomioi esteettömyys kuntoutujan huone - ja paikkavalinnassa Huolehdi, että vuoteessa on nousutuki, jos potilas sitä tarvitsee Opasta soittokellon käyttö ja huolehdi. että soittokello toimii ja on kuntoutujan ulottuvilla Tee ravitsemuksen (MNA- seulonta) ja nesteytyksen arviointi ja seuranta tee kaatumispelon arviointi ja tiedota siitä tiiminjäsenille Huolehdi kuntoutujalle lonkkahousut tai / ja kypärä Edellisten lisäksi Käytä vuodehälytintä vuoteesta pois pyrkiville, joka tarvitsee tukea / apua liikkumisessa Toimi lääkärin antaminen ohjeiden mukaan liikkumista rajoittaessa; turvavyön käyttö, sängynlaitojen käyttö, magneettivyön käyttö ja haalarihoito Huolehdi päivittäisistä lihaskunnon ja tasapainon harjoitteistra Huomioi näön, kuulon ja tuntoaistin tuomat rajoitteet päivittäisessä toiminnassa Ota ortostaattinen verenpaine Huolehdi lääkityksen tarkistu tee kotikäynti kodinmuutostöiden ja esteettömän liikkumisen varmistamiseksi

31 Oppaita ja suosituksia kaatumisten ehkäisystä 1/2 Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy opas ( Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus ( Hoitotieteen tutkimussäätiön suositus kaatumisten ehkäisystä ( Kaatumisten ehkäisyn Tiedä ja Toimi kortit eri ammattiryhmille (ww.thl.fi/ikina) Käypä hoito suositus lonkkamurtumien ja osteoporoosin hoidosta (

32 Oppaita ja suosituksia kaatumisten ehkäisystä 2/2 linkki Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella tehtävään alueelliseen kaatumisten ehkäisyyn Kannattaa tutustua aiheeseen myös Hotuksen sivuilta sekä Pysytään pystyssä -oppaan (pdf) avulla Hotus - kirjaaminen

33 Linkkejä kaatumisten ehkäisyn verkkokurssi tiivistetty IKINÄ oppaan sisältö vaatii lisenssin LIFe study päivittäiseen arkeen integroituja harjoitteita tehty Australiassa, suunnitellaan käännettäväksi myös suomen kielelle Turvallinen lääkehoito - opas

34 Linkkejä Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy opas (päivitys v.2016->) Kehitä ja johda kaatumisten ehkäisyä- Opas toimintakäytäntöjen implementointiin Fysioterapiasuositus kaatumisten ehkäisy -> kotihoito -> tiedä ja toimi kortit (kirjallisuuskatsauksen pohjalta) Tapaturma sivut julkaistu sekä ruotsiksi että englanniksi

35 Linkkejä Pysy pystyssä materiaalia jaettavaksi potilaille/ asiakkaille / omaisille UKK instituutti kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä, joihin itse voi vaikuttaa liikunta ehkäisee kaatumisia ja kaatumisvammoja INNO kylä esim. kaatumiset

36

37 KIITOS

IKINÄ avainhenkilöiden koulutuspäivä Moduli III

IKINÄ avainhenkilöiden koulutuspäivä Moduli III IKINÄ avainhenkilöiden koulutuspäivä 20.2.2019 Moduli III Ohjelma: 8.30 Koulutuspäivän avaus Iiris Salomaa; ft YAMK 8.45 Gerastenia oireyhtymä potilaan tutkiminen Sirkku Lavonius; geriatri 10.00 Kahvitauko

Lisätiedot

Miksi ehkäistä kaatumisia ja millä keinoin?

Miksi ehkäistä kaatumisia ja millä keinoin? Kuva: Jan Mika/Colourbox.com Miksi ehkäistä kaatumisia ja millä keinoin? ANNI KUIVINEN, FYSIOTERAPEUTTI SUUPOHJAN LLKY; KAATUMISSEULA HANKE /UKK-INSTISTUUTTI 2015-2016 Kaatumisia kannattaa ehkäistä, koska

Lisätiedot

Kaatumisvaaran arviointiprosessit - JIK ky:n mallit

Kaatumisvaaran arviointiprosessit - JIK ky:n mallit Kaatumisvaaran arviointiprosessit - JIK ky:n mallit Kaatumisten ehkäisy, alueellinen koulutusiltapäivä 17.1.2019 Hanna Leskelä / Ikääntyneiden palveluiden vastuualueen ft Kaatumisvaaran arvioinnin kehittäminen

Lisätiedot

Kaatumisvaaran arviointiprosessit

Kaatumisvaaran arviointiprosessit Kaatumisvaaran arviointiprosessit JIK ky:n mallit Hanna Leskelä / Ikääntyneiden palveluiden vastuualueen ft Kaatumisvaaran arvioinnin kehittäminen JIK:ssä Kehittämistyö aloitettu syksyllä 2015 Moniammatillinen

Lisätiedot

IKINÄ-MALLI OSANA ARJEN HOITOTYÖTÄ LEPOLAKODISSA Elisabet Siirilä, Elina Taipale, Taru Hakulinen

IKINÄ-MALLI OSANA ARJEN HOITOTYÖTÄ LEPOLAKODISSA Elisabet Siirilä, Elina Taipale, Taru Hakulinen IKINÄ-MALLI OSANA ARJEN HOITOTYÖTÄ LEPOLAKODISSA 8.3.2016 Elisabet Siirilä, Elina Taipale, Taru Hakulinen Esityksen ja sen kuvien tekijöillä IKINÄ-mallin implementointi Lahden sosiaali- ja terveyspalveluissa

Lisätiedot

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Suositustyöryhmän puolesta Maarit Piirtola, FT, ft maarit.piirtola@helsinki.fi TYÖRYHMÄ Satu Havulinna (pj.), Maarit Piirtola

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Fysioterapian rooli kaatumisten ehkäisyssä. Jenni Heini-Lehtinen, fysioterapeutti Yamk Fysioterapian ja toimintaterapian toimintayksikkö

Fysioterapian rooli kaatumisten ehkäisyssä. Jenni Heini-Lehtinen, fysioterapeutti Yamk Fysioterapian ja toimintaterapian toimintayksikkö Fysioterapian rooli kaatumisten ehkäisyssä Jenni Heini-Lehtinen, fysioterapeutti Yamk Fysioterapian ja toimintaterapian toimintayksikkö Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus Kaatumisen

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisy IKINÄ mallin implementointi Turun hyvinvointitoimialalla

Kaatumisten ehkäisy IKINÄ mallin implementointi Turun hyvinvointitoimialalla Kaatumisten ehkäisy IKINÄ mallin implementointi Turun hyvinvointitoimialalla Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Minna Ylönen Hyvinvointitoimiala, hallinto, suunnittelu ja riskienhallinta Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Lataa Kehitä ja johda iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä - Satu Pajala. Lataa

Lataa Kehitä ja johda iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä - Satu Pajala. Lataa Lataa Kehitä ja johda iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä - Satu Pajala Lataa Kirjailija: Satu Pajala ISBN: 9789523023000 Sivumäärä: 54 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 23.98 Mb Tehokas kaatumisten ehkäisy on

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishankkeen seminaari 2.12.2013 KYS, Kuopio Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP, KYS Esityksen sisältö

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Ihmisellä on vain yksi henki

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Ihmisellä on vain yksi henki Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Ihmisellä on vain yksi henki Sisältö Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyön ohjelma, Kissa-hanke Tapaturmat Suomessa Kaatuminen - Vaaratekijät - Tunnistaminen Putoaminen

Lisätiedot

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 1. Tulosalue ja vyks Tulosalue - IKÄKUNTO Vastuuyksikkö - Kuntoutus ja SIIRI 2. Kehittämisen kohde vuoden 2017 menestysteoksi - IKINÄ -kaatumisten

Lisätiedot

Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa

Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa Petri Salo Kliinisen fysioterapian asiantuntija, TtT Kaatumisten ennaltaehkäisy ksshp:ssä Petri Salo Kliinisen fysioterapian asiantuntija, TtT 1 Laki asiaa Terveydenhoitolain

Lisätiedot

TASAPAINO- POLIKLINIKKA

TASAPAINO- POLIKLINIKKA TASAPAINO- POLIKLINIKKA Maiju Torkkeli Sairaanhoitaja AMK, tasapainohoitaja Porin kaupunki/ terveys- ja sairaalapalvelut/geriatrian PKL Satasairaala 29.5.2019 TASAPAINOPOLIKLINIKKA Toiminta Porin kaupunginsairaalassa

Lisätiedot

Toimivat käytännöt - Alueellinen Kaatumisten Ehkäisyverkosto, AKE

Toimivat käytännöt - Alueellinen Kaatumisten Ehkäisyverkosto, AKE Toimivat käytännöt - Alueellinen Kaatumisten Ehkäisyverkosto, AKE Sairaalamaailma terveyden edistäjänä Korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisyyn 11.6.2019 AKE pj., kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT

Lisätiedot

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN Hankekoordinaattori 50% aloitti työn huhtikuussa 2015 Alkukartoitus 1. Paikalliset yhdistykset, järjestöt,

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli Kuntoutumisen tukemisen prosessissa

Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli Kuntoutumisen tukemisen prosessissa IKINÄ-mallin implementointi Lahden sosiaali- ja terveyspalveluissa -seminaari 8.3.2016 Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli Kuntoutumisen tukemisen prosessissa IKINÄ- avainhenkilö sh Leena Lehtonen Osastonhoitaja

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa Kaatumisten ehkäisy sairaalassa IKINÄ-mittarin screening version pilotointi KYSissä IKINÄ -mittari Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn on kiinnitetty THL:ssä huomiota jo useiden vuosien ajan ja materiaalia

Lisätiedot

Kaatumista ehkäisemässä: IKINÄ-malli ja RAI-integraatio

Kaatumista ehkäisemässä: IKINÄ-malli ja RAI-integraatio Kaatumista ehkäisemässä: IKINÄ-malli ja RAI-integraatio Anne Heikkilä, hoitotyön vastaava, ikääntyneiden palvelut 2 Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi

Lisätiedot

Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet

Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy tutkimusten valossa Sanna Sihvonen, erikoistutkija, TtT Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö Kansanterveyslaitos sanna.sihvonen@ktl.fi www.ktl.fi/ikina

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Ajankohtaiset asiat Syksyn verkoston päivämäärät: 26.10 Jatketaan tämän kerran teemoja 14.11. Rovaniemen kaupungin kotikuntoutuksen

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013. Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote

Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013. Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013 Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote 1 Kaatumisen ehkäisystä Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus 18.11.2011 Kaatumisen

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Ajankohtaiset asiat Kevään verkoston päivämäärät: 16.1. klo 13-14.30 Kotikuntoutus: tehtävänkuvat ym. 13.2. klo 13-15 Kotihoidon yhteinen

Lisätiedot

laitos- ja avohoitopalveluiden toimintakyvyn parantamisen hanke

laitos- ja avohoitopalveluiden toimintakyvyn parantamisen hanke Nilsiän ja Rautavaaran laitos- ja avohoitopalveluiden asiakkaiden ravitsemuksen ja toimintakyvyn parantamisen hanke Projektisihteeri Marjo Haataja 6.6.2008, 6 Lappeenranta IkäEnergia Miksi tämä hanke?

Lisätiedot

Anne Loponen, kotikuntoutuskoordinaattori Kotikuntoutuksen kehittäminen Essotessa

Anne Loponen, kotikuntoutuskoordinaattori Kotikuntoutuksen kehittäminen Essotessa Anne Loponen, kotikuntoutuskoordinaattori 15.9.2017 Kotikuntoutuksen kehittäminen Essotessa Etelä-Savo ja kotikuntoutus Maakunta on yksi nopeimmin ikääntyvistä Aikaisempi kotikuntoutustoiminta Tavoitteena

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Kotkan malli. Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaatumisten ehkäisy. Alhainen kaatumisvaara. KaatumisSeula klinikka

Kotkan malli. Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaatumisten ehkäisy. Alhainen kaatumisvaara. KaatumisSeula klinikka Kotkan malli Itsearviointilomake 3. sektori Liikuntatoimi Sote Ei kaatumisen vaaratekijöitä Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaatumisten ehkäisy Aktiivisuuden tukeminen Ohjaus liikuntaryhmiin

Lisätiedot

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 (Käännös) Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 IKINÄ-TOIMINTAMALLIN KUVAUS JA TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS PARAISTEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLA 1. Tausta Terveydenhuoltoyksikössä

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa 6.5.2015 Jyväskylä Riitta Turunen Ikääntyvien neuvontakeskus

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

Pysytään pystyssä! - vinkkejä kaatumistapaturmien ehkäisyyn

Pysytään pystyssä! - vinkkejä kaatumistapaturmien ehkäisyyn Pysytään pystyssä! - vinkkejä kaatumistapaturmien ehkäisyyn 16.11.201 7 Anne Heikkilä 2 Kaatumistapaturmien taustaa Tapaturmissa loukkaantuu noin 1000 000 /vuosi Tapaturmissa kuolee noin 3 000 / vuosi

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri HYVÄN VANHUUDEN EDELLYTYKSIÄ ovat mm. - Oma toiminta - Asunto - Taloudelliset seikat - Yhteisöllisyys, lähiyhteisö - Esteettömyys

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Kaatumisvaaran arvioin- RAI arvioinnin osana

Kaatumisvaaran arvioin- RAI arvioinnin osana Kaatumisvaaran arvioin- RAI arvioinnin osana IKINÄ- mallin implementoin0 Lahden sosiaali- ja terveyspalveluissa 8.3.2016 Tiina Leh0nen RAI- suunnidelija Esityksen ja sen kuvien tekijällä RAI Lahdessa Lahden

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ KAATUMISTEN EHKÄISYN KEHITTÄMISTYÖHÖN

TYÖVÄLINEITÄ KAATUMISTEN EHKÄISYN KEHITTÄMISTYÖHÖN TYÖVÄLINEITÄ KAATUMISTEN EHKÄISYN KEHITTÄMISTYÖHÖN 1. Lähtötilannekartoitus: Kaatumisten määrä ja kirjaaminen 2. Lähtötilannekartoitus: Kaatumisten kirjaamiskäytäntöjen kartoitus 3. RAPORTTI KAATUMISTAPAHTUMASTA

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Mistä on näyttöä kaatumisten ehkäisyssä ja hoidossa?

Mistä on näyttöä kaatumisten ehkäisyssä ja hoidossa? Mistä on näyttöä kaatumisten ehkäisyssä ja hoidossa? Dosentti, geriatri Pirkko Jäntti Järvenpää 23.9. 2008 Paljonko kaadutaan? Yli 65-vuotiaista kotona asuvista joka kolmas kaatuu ainakin kerran vuodessa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ja murtumien ehkäisy. Satu Pajala, TtT, Kehittämispäällikkö IKINÄ -ohjelma

Iäkkäiden kaatumisten ja murtumien ehkäisy. Satu Pajala, TtT, Kehittämispäällikkö IKINÄ -ohjelma Iäkkäiden kaatumisten ja murtumien ehkäisy Satu Pajala, TtT, Kehittämispäällikkö IKINÄ -ohjelma VII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä, Helsinki 14.1.2011 1 VII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä, Helsinki

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Rajoitteiden käyttö asumispalveluissa

Rajoitteiden käyttö asumispalveluissa Rajoitteiden käyttö asumispalveluissa Perustieto Määritelmä Miksi rajoitteita käytetään Tutkimustietoa Rajoitteiden käyttö Milloin rajoitteita voidaan käyttää Rajoitus hoitopäätöksenä Arviointi Rajoite

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Lean periaatteet Arvon tuottaminen asiakkaalle Sellaisten turhien vaiheiden havaitseminen ja poistaminen, jotka eivät tuota lisäarvoa

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA LIIKU PYSYT PYSTYSSÄ; Kotiharjoittelulla on helppo aloittaa; paranna lihasvoimaa ja tasapainoa Terveysliikuntaa voi harrastaa yksin tai yhdessä HUOMIOI JALKINEET JA

Lisätiedot

Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari

Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari 24.1.2017 Liikkumisen ongelmat ja niiden tunnistaminen vanhustyössä Sari Arolaakso, lehtori, Geronomi-koulutus Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Selviytyminen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Esitykseni taustamateriaali Julkaisu: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu.

Lisätiedot

Kotihoito ja kotiutus -suunta yhtenäiseen toimintakulttuuriin -Toimiva kotihoito Lappiin -hanke

Kotihoito ja kotiutus -suunta yhtenäiseen toimintakulttuuriin -Toimiva kotihoito Lappiin -hanke Kotihoito ja kotiutus -suunta yhtenäiseen toimintakulttuuriin -Toimiva kotihoito Lappiin -hanke Lahja Harju, projektipäällikkö Teija Rousu, kehittäjätyöntekijä 4.9.2018, tuloseminaari Toimiva kotihoito

Lisätiedot

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti.

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Liikuntamuodot Lapsilla ja kasvavilla nuorilla tavoitteena on luiden ja lihasten

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017)

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017) LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017) LAPSET JA NUORET Esitteet ja kortit: Vauhti virkistää! -kortti (UKK-instituutti) Vauhti virkistää! -arviointi- ja seurantakortti (UKK-instituutti) Istumisen

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen, luonnos käsittelyssä työkokouksessa

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen, luonnos käsittelyssä työkokouksessa Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen, luonnos käsittelyssä 15.11.2017 työkokouksessa Kotikuntoutus Kotikuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista ja määräaikaista kotona

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa

Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa Ikäihmisten asiakasprosessityöryhmän tuloksia SenioriKaste hankkeen projektipäällikkö, Ikäihmisten palveluiden koordinaattori Leila

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Organisaation periaatteet ja toiminnot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Organisaation periaatteet ja toiminnot POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Organisaation periaatteet ja toiminnot Periaatteet ja toiminnot Systeemilähtöisyys Avoimuus Syyllistämättömyys Virheistä oppiminen KOHDISTETAAN HUOMIO

Lisätiedot

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen. Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014 Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Ikääntymisen vaikutuksia kuntoon ja terveyteen Lihasten massa

Lisätiedot

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa XIV Terveydenhuollon laatupäivä 4.4.2017 Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Esityksen viitekehys (Donabedian JAMA 1988;260:1743-1748) Prosessin johtaminen ja kehittäminen

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan vaikuttava kuntoutus. Tiina Huusko LT

Lonkkamurtumapotilaan vaikuttava kuntoutus. Tiina Huusko LT Lonkkamurtumapotilaan vaikuttava kuntoutus Tiina Huusko LT 08.02.2018 Sidonnaisuudet Lonkkamurtuman KH suositustyöryhmän pj Luustoliiton hallitus Footer Text 2 Lonkkamurtumapotilan kuntoutus Kuntoutuksen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

Suun hoito. Steppi-hanke Lapuan terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto AGENTIT: Sh Marita Pökkä, lh Katja Hautala ja lh Ritva-Liisa Mäkelä

Suun hoito. Steppi-hanke Lapuan terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto AGENTIT: Sh Marita Pökkä, lh Katja Hautala ja lh Ritva-Liisa Mäkelä Suun hoito Steppi-hanke Lapuan terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto AGENTIT: Sh Marita Pökkä, lh Katja Hautala ja lh Ritva-Liisa Mäkelä Lapuan terveyskeskuksen akuutti-ja kuntoutusosasto Yhteensä

Lisätiedot

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Tiedosta hyvinvointia 1 RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 23.9.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vertailukehittäminen

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on uuteen ravitsemushoito- ja ruokailusuositukseen perehtyminen ja sen siirtäminen käytäntöön sekä ravitsemushoidon

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

MITEN VAUVA- JA PERHEMYÖNTEISYYSOHJELMA SAADAAN JALKAUTUMAAN NEUVOLOIHIN? Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry

MITEN VAUVA- JA PERHEMYÖNTEISYYSOHJELMA SAADAAN JALKAUTUMAAN NEUVOLOIHIN? Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry MITEN VAUVA- JA PERHEMYÖNTEISYYSOHJELMA SAADAAN JALKAUTUMAAN NEUVOLOIHIN? Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry MIKSI VALTAKUNNALLISIA TOIMINTAOHJELMIA/SUOSITUKSIA TARVITAAN?

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot