LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA Jari Kinnunen

2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA 0 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuttaja / Tilaaja Rakennuttajan / Tilaajan edustaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Alueen yleisestä infrasta vastaavat osapuolet Muut osapuolet Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet Urakan sisältö Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakkarajat Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Katselmukset Luvat ja ilmoitukset Laatu Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Ongelmajäte ja pilaantunut maa-aines Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Määrälaskenta, määrä- ja yksikköhintaluettelo Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Urakan aikamääräykset Urakka-aika Töiden aloitus Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Valvonta

3 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen (poikkeaa YSE:stä) Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset ja erittelyt Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot

4 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja / Tilaaja Kittilän kunta, Tekninen osasto Valtatie 15, Kittilä 0.2 Rakennuttajan / Tilaajan edustaja Kittilän kunta edustajanaan työsuoritukseen liittyvissä asioissa tiemestari Jari sopimusasioissa tekninen johtaja Lauri Kurula Kinnunen, 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta Kittilän kunta, Tekninen osasto Rakennuttajan edustaja ja työmaavalvoja tiemestari Jari Kinnunen Puh Fax Sähköposti 0.4 Suunnittelijat Alkuperäisen suunnitelman on laatinut Kittilän kunnan toimeksiantamana: FCG Oy (ent. Suunnittelukeskus) 0.5 Alueen yleisestä infrasta vastaavat osapuolet Sähkö: Rovakaira Oy, puh Puhelin/tietoliikenne: Relacom Finland Oy (tiedot Johtotieto Oy:stä) Kaukolämpö: Fortum Power and Heat Oy Vesihuolto: Levin Vesihuolto Oy Muut osapuolet Alueen majoitusliikkeiden tiedotuskanava (työajat, työmaan kesto, liikennejärj.muutokset jne) : Levin Matkailu Oy p Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohde sijaitsee Levin ydinkeskustassa, Hissitien ja Leviraitti- nimisten katujen rajaaman alueen sisäpuolella. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakoitsijaa suositellaan tutustumaan työkohteeseen ennen tarjouksensa jättämistä ja tekemään tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista. Työkohteen esittelee Kittilän kunnasta tiemestari Jari Kinnunen klo 9-11 välisenä aikana. Katselmuksesta laaditaan muistio, jonka perusteella tarkennetaan tarjouspyyntöä, mikäli siihen ilmenee tarvetta. 2 Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka urakka-asiakirjoissa ilmoitetuille työmäärille. Kaupalliset asiat on esitetty tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan perusteella. Kokonaishinnan tulee perustua suunnitelmista ja muista urakka-asiakirjoista ilmeneviin määriin. 3

5 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan tulee sisällyttää kaikki työt ja materiaalihankinnat sekä litteroimattomat valmistelevat ja aputyöt, ellei erikseen ole toisin mainittu. Työmäärät on sidottu sopimuksen liitteenä oleviin määrä- ja yksikköhintaluetteloihin. Mikäli määrät muuttuvat työn aikana, urakkahintaa muutetaan määrä- ja yksikköhintaluetteloiden perusteella. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaisesti YSE:n mukaisesti. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille, jolloin aliurakoitsijoiden suhteen menetellään YSE 7 :n kohta 3 mukaisesti. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan. 3 Urakan sisältö 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu katualueiden pinnoitus- ja viimeistelytöitä tämän urakkaohjelman ja kaikkien siihen liittyvien urakka-asiakirjojen mukaisesti työmaa- ja liikenteenjärjestelyineen. Katurakentaminen sisältää asiakirjojen mukaisessa laajuudessa urakka-alueella olevat kadut suunnitelmien sekä määrä- ja yksikköhintaluettelon mukaiset työkokonaisuudet. Urakka-alueen kaduille on rakennettu aikaisemmin jo kunnallistekniikka, kaapeloinnit, valaistus sekä rakennekerrokset kantavan kerrokseen puoliväliin saakka. Kaduille tehdään vain suunnitelman mukaiset loput rakennekerrokset sekä pintarakenteita suunnitelman laajuudessa. Urakka sisältää myös suunnitelma-asiakirjoista ilmeneviltä osin (katualueen sisäpuoli) urakka-alueen kaivojen kansistojen täsmäyksen suunniteltuun pintaan. Työnaikaisen työmaaliikenteen hoitaminen on tähän urakkaan kuuluva osatehtävä. Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja opasteet on tarkistettava päivittäin ja niihin tehdyt muutokset kirjattava ylös. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan liikennejärjestelyistä ja niihin tehtävistä muutoksista rakennuttajan lisäksi myös alueen kiinteistöille ( Levin Matkailu Oy:n kautta). Pääosasta töitä on suoritettu määrälaskenta, joka on esitetty tarjouspyyntöasiakirjojen määrä- ja yksikköhintaluetteloissa. Pienet luetteloimattomat työt sekä rakentamisen ja turvallisuuden vaatimat järjestelyt sisältyvät yksiköihin. Urakkaan kuuluvat kaikki suunnitelmien sekä määrä- ja yksikköhintaluetteloiden mukaiset työt valmiiksi tehtynä kaikkine töineen ja tarvikkeineen. Suunnitelma-asiakirjat täydentävät toisiaan. Urakoitsija vastaa urakka-alueella olevista kaikista johdoista ja laitteista. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa urakkaohjelman kohdan 16.2 sekä tarjouspyyntökirjeessä vaaditut todistukset ja selvitykset. Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 3.3 Urakkarajat Urakkarajat ilmenevät suunnitelma-asiakirjoista, määräluetteloista ja edellisen kohdan määrittelyistä. 4

6 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on toimitettava työmaakohtainen toiminta- ja laatusuunnitelma rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta (huom. katso kohta 10, rakennuttajan maksuvelvollisuus). Työmaan toiminta- ja laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tässä urakassa asiakirjakokonaisuutta tai erillisiä asiakirjoja, joissa urakoitsija määrittelee mm. laadunvarmistuksen, aikataulut, työmaan riskit, työturvallisuusasiat, ja liikenteen hoidon. Ko. asiakirjat tulee olla kaikkien työmaalla työskentelevien tiedossa. Rakennuttaja huolehtii hankkeen käynnistymisen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta paikallisesti. 4.2 Työaikataulu Toiminta- ja laatusuunnitelmaan kuuluu urakoitsijan ja rakennuttajan kanssa laadittava YSE 5 :n mukainen työaikataulu. Työaikatauluun on merkittävä myös työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Turvallisuus Työmaan turvallisuusasiakirja on tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle työmaan työntekijälle työnopastuksen yhteydessä tai muulla tavoin tarvittaessa osoitettava rakennuttajalle, että asianmukainen työnopastus ko. työmaalle on suoritettu. Pääurakoitsijan on huolehdittava ja valvottava, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste (työturvallisuuslaki 738/2002) sekä asianmukaiset työturvallisuusasusteet. 4.4 Työmaajärjestelyt Työalueet Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen urakka-alueen lisäksi seuraavat alueet: - kivien yms. tarvikkeiden varastointialueeksi osan Levin eturinteen pohjoisimmasta pysäköintialueesta (ks. yleiskartta LYK-1) Urakoitsijan käytössä on varsinainen työmaa-alue (urakka-alue), jota käytetään työ- ja varastoalueena vain lyhytaikaiseen tarvikevarastointiin. Työmaa-alueiden tarkka sijainti työkohteiden läheisyydessä määritetään rakennuttajan kanssa paikan päällä. Urakka-alueen ulkopuolelle sijoitettavalle työmaaalueelle tulee hakea lupa. Tukikohta ja varastoalue on rajattava aidalla. Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita, ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai majoitus-, toimisto-, huoltoja varastoalueena tai kaduntekoaineiden valmistuspaikkoina ilman kadunpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa turmella ympäristöä. Työskentelyalueet sekä urakoitsijan tukikohta- ja varastoalueet on työn jälkeen siivottava, kunnostettava vähintään aloitusta edeltävään kuntoon ja siltä kuljetettava pois kaikki työn aikana tuodut tavarat ja materiaalit. Jäteasema maksuista vastaa urakoitsija. Varastointialueiden loppusiisteys tarkistetaan vastaanottokokouksessa ja siisteys on sidoksissa urakan viimeisen maksuerän maksukelpoisuuteen. Kivien työstö (kivien sahaus) tulee järjestää niin, että työstä ei aiheudu pöly- eikä tarpeetonta meluhaittaa lähistön kiinteistöille. Urakoitsija vastaa mahdollisista työskentelystään aiheutuneista vahingoista. Kivien työstössä työkohteessa tulee käyttää vesi- tmv. pölyämätöntä leikkuria tai pölysuojaus on järjestettävä muutoin (esim. teltta tmv.) tai vaihtoehtoisesti leikattava kivet varastointialueella. 5

7 Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä. Mikäli urakoitsija havaitsee puutteita urakkaalueella käytössä olevissa laitteissa, tulee niistä ilmoittaa rakennuttajalle välittömästi. Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Työn aloituskokouksessa nimetään laitteistojen omistajien yhteyshenkilöt, joihin on oltava yhteydessä riittävän ajoissa (vähintään 1 vko) ennen töiden aloitusta Muu kalusto ja tarvikkeet Rovakaira Oy antaa tiedot sähkön saannista työmaalle. Työmaasähkön hankinnasta vastaa urakoitsija, rakennuttaja vastaa työmaakeskuksesta aiheutuvista kuluista. 4.5 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen töiden aloittamista ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.6 Katselmukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.7 Luvat ja ilmoitukset Tilaaja on huolehtinut urakkaan kuuluvien suunnitelmien hyväksyttämisestä. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut työn edellyttämät luvat, käyttöoikeudet ja ilmoitukset sekä viranomaisilta ja yksityisiltä, siltä osin kuin ei lupien hankkimisesta sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennuttajan tehtäväksi. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava kopiot rakennuttajalle. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Laatusuunnitelmassa on esitettävä, kuinka urakoitsija varmistaa työtuloksen vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmassa on esitettävä myös laadun dokumentointi. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Vastaava työnjohtaja toimii rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilönä. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Vaihtoehtoisia tuotteita ei huomioida tarjouspyyntövaiheessa, tarjous tulee laatia tarjouspyyntöasiakirjojen määrittelyiden mukaisesti. 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota tärinähaittojen ehkäisyyn siten, kuin turvallisuusasiakirjassa ja työkohtaisissa työselityksissä on määrätty. Katualueeseen rajautuvissa kiinteistöissä perustukset ulottuvat keskimäärin 3m katupinnan alapuolelle (kellarit), joten tärinän johtuminen perustusten kautta rakenteisiin on mitä ilmeisintä. Urakoitsijan tulee kiinnittää tärinään erityistä huomiota. 6

8 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irroitettava mahdollinen ylimääräinen puhdas maa-aines voidaan hyödyntää urakan täytöissä. Mahdolliset kantavat ylijäämämaat tulee toimittaa rakennuttajan osoittamaan paikkaan (Sirkkajärven rannan maisematyökohde, ajomatka 1-2km). Pintamaat yms. ylijäämämaat tulee toimittaa Levin teollisuusalueelle / maankaatopaikalle (ajomatka n.6km) Rakennusjätteet Työmaan aikana syntyneen läjitykseen kelpaamattoman rakennusjätteen poiskuljetus jäteveroineen ja jäteasemamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Lapin kuntayhtymän (www.lapeco.fi) siirtokuormausasema sijaitsee Kittilän kirkonkylällä Kt79 (Rovaniementie) varressa, noin 28km päässä urakkakohteesta samoin kuin Hettula Oy:n rakennusjätettä vastaanottava jäteasema. Rakennusjätekuljetuksista voi tiedustella lisää Lapeco, Hettula Oy tai Työtech Oy. 6.3 Ongelmajäte ja pilaantunut maa-aines Ongelmajätteitä eikä pilaantuneita maa-aineksia ole havaittu työkohteessa. Mikäli kohteesta löytyy pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä, tulee tästä välittömästi informoida rakennuttajaa. 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä sekä sen liitteissä. Tarjouspyyntöasiakirjat kokonaisuudessaan on ladattavissa kunnan kotisivuilta (ks. tarjouspyyntökirje). Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan lomakkeelle RT Urakkasopimus. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys A.Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset tarjouspyyntöön ja tarjouspyyntö e) urakkaohjelma pvm f) turvallisuusasiakirja pvm g) urakkatarjous liitteineen h) maksuerätaulukko i) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet KM02 B.Tekniset asiakirjat j) Työkohtaiset työselitykset k) asiakirjaluettelon mukaiset suunnitelmapiirustukset ja asiakirjat l) kohdan *j. asiakirjoissa mainitut kaikki yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle ennen tarjouksen jättöajan kulumista umpeen. Urakkaan kuuluvat tarjouslomake, määrä- ja yksikköhintaluettelot on saatavissa pyydettäessä rakennuttajan edustajalta (Jari Kinnunen) tiedostoina esim. sähköpostin välityksellä. Paperikopiona lähetetty asiakirja pätee, mikäli luetteloissa on keskenään ristiriitaisia tietoja. 7

9 7.3 Asiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 7.4 Määrälaskenta, määrä- ja yksikköhintaluettelo Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjoukset tehdään annettujen määräluetteloiden perusteella ja hinnoiteltu määräluettelo sisältyy tarjoukseen. Määräluetteloon liittyvä määrämittausohje perustuu Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet KM 02 määrämittausohjeeseen. Rakennuttaja on suorittanut määrälaskennan. Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annettujen määrä- ja yksikköhintaluetteloiden perusteella töistä, joissa rakennuttaja on esittänyt sitovat määrät. Urakkasopimusneuvottelun ja sopimuskatselmuksen jälkeen määrämuutoksia syntyy vain muutos- ja lisätöiden yhteydessä. 7.5 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata rakennuttajan edustajalta. 8 Urakan aikamääräykset 8.1 Urakka-aika YSE 17 Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Urakan on oltava valmiina viimeistään (vastaanottokokouspäivä). 8.2 Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun hankintapäätös on lainvoimainen (viikko 24), urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta on toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle, aliurakoitsijat hyväksytty rakennuttajan toimesta sekä työmaan toiminta- ja laatusuunnitelma on hyväksytty. 8.3 Välitavoitteet Katujen asfaltointityöt täysin valmiina ja kiveystyöt pääosin tehtynä mennessä. Kiveystöiden viimeistelytöitä voi olla vielä kesken. (Levillä Ruskamaraton 3.9 ja matkailijoita keskustassa tuhansia) Katuvihertyöt (nurmetus ja kunttaverhoilut) valmiina mennessä. Kaikki urakka-alueen viimeistelytyöt, loppusiivoukset, ja varastoalue tyhjennettynä ja siistittynä mennessä. Välitavoitteiden takuuaika alkaa kuitenkin samanaikaisesti koko urakan takuuajan kanssa. Tarkempi välitavoitteiden töiden sisältö ja aikataulut lyödään lukkoon urakkasopimusneuvottelussa. Neuvottelussa sovitut kirjataan urakkasopimukseen, jonka mukaan mm. viivästys yms. sanktiot otetaan tarvittaessa käyttöön (ks. kohta 8.5). 8

10 8.4 Työaika Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Tarvittaessa urakoitsijan tulee varautua tekemään työtä useammassa vuorossa (mm. viikonlopputyötä ja iltatyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään. 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on urakkasopimukseen merkitystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,2 % (poikkeus YSE 18 ) Välitavoitteiden viivästyssakot (poikkeus YSE 18 ): välitavoite Sakko työpäivältä, mikäli viivästys todetaan johtuneen urakoitsijan toiminnasta. 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 2 vuotta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :stä poiketen noudatetaan urakoitsijalta vaadittavien vakuuksien osalta seuraavaa: a) rakennusajan vakuus laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 10 % b) takuuajan vakuus laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 5 % Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 9.3 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. Urakoitsija vastaa kunnalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 9 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu määräluettelon mukaisten määrien ja niiden yksikköhintojen tulojen summasta lisättynä arvonlisäverolla. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki välittömät ja välilliset kustannukset. Määräluettelossa voi olla myös kokonaishintaeriä. Määräluetteloon merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Lopullinen urakkasumma lasketaan toteutuneiden mitattujen yksiköiden perusteella. 9

11 10.2 Urakkahinnan maksaminen Tilaajan määrärahat Tilaaja on varannut määrärahat hankkeen toteuttamiseen v Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko (esim. kohdan 8.3 välitavoitteiden mukaan). Rakennuttaja ja urakoitsija voivat sopia myös ns. normaalista käytännöstä, jossa maksuerät koostuvat toteutuneitten ja mitattujen suoritteiden mukaan Erityiset maksuerät Tilaajalla on oikeus pidättää n.5%:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja viimeiseksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta (poikkeus YSE 42 ) Ennakko Urakan ennakon suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun työt on kohdan välitavoitteen osalta on katsottu alkaneiksi Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko, muu maksukelpoisuus Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Mikäli rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksamattomalle määrälle suoritetaan määräajan ylittäneeltä ajalta viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin Muutostyöt Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti ensisijaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä kirjallista tilausta. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat sekä yleiskustannukset, ellei toisin ole mainittu. Urakoitsijan on osoitettava mahdolliset lisä- ja muutostöiden mukaiset tarjoukset ja laskut numeroituina. 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista sekä laskujen lopullisesta hyväksymisestä päättää tekninen johtaja Lauri Kurula. Työsuorituksiin liittyvistä muutostöistä päättää tiemestari Jari Kinnunen Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. 10

12 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Rakennuttaja voi käyttää työmaan valvonnassaan myös konsulttia. Konsultin käytöstä ja päätösvaltaisuudesta tiedotetaan urakoitsijaa hyvissä ajoin. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä koulutus sekä kokemus vastaavissa töissä. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain Kulkuluvat Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla noudatetaan yhteisesti sovittua kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita. Pääurakoitsijan on valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös hänen käyttämiään alaurakoitsijoita Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi ja hyväksyy tarvittavat pienet lisä- ja muutostyöt. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset YSE 66. Lisäksi pidetään yhteisiä työmaakatselmuksia, eri työvaiheiden valmistuttua. Urakoitsija tekee työmaatilanteesta rakennuttajalle viikoittain raportin. Viikkoraporteista urakoitsija koostaa yhteenvetoraportin kuhunkin työmaakokoukseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia.. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSEn mukaisesti. Urakoitsija varaa mahdollisuuden käyttäjän ennakkotarkastukseen. Käyttäjän huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa ennen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus:

13 toinen jälkitarkastus: 250 kolmas jälkitarkastus: 500 seuraavat jälkitarkastukset 1000 /tarkastus Toimintakokeet Urakoitsijan on tehtävä ennen hankkeen vastaanottoa toimintakokeita. Vaadittuja toimintakokeita ovat mm. - kiveyspintojen vedenpoisto (pintakallistukset), kokeella tarkistetaan että pintakallistukset on tehty ja toimii suunnitellun mukaisesti - lisäksi asfaltti- ja kiveyspintojen pesu ennen vastaanottoa Luovutusasiakirjat Urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä laaturaportit ja -dokumentit, tarkastuspöytäkirjat ja tarkepiirustukset, materiaalien laatudokumentit ja hoito-ohjeet. 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen (poikkeaa YSE:stä) Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, osapuolet sitoutuvat pyytämään sovittelua RIL Oy:n Sovittelukamarista sen sääntöjen mukaisesti. Mikäli sovittelu ei johda tulokseen, riitaisuudet jätetään Lapin käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 15 Urakoitsijan valintaperusteet 15.1 Tarjouksen hylkääminen Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Jos tarjouksessa esitetty kokonaishinta tai yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin, on tilaajalla tällä perusteella oikeus hylätä tarjous, mikäli epäsuhde on olennainen ja ilmeinen. Kaikki määrä- ja yksikköhintaluettelot, joissa on esitetty määrä- ja pyydetään yksikköhintaa, tulee olla hinnoiteltu ja niissä laskettujen työosien hintojen summan tulee olla sama kuin kokonaisurakkahinta. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen. Samoin rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikkien tarjoukset, mikäli katsoo nämä itselleen epäedullisiksi. Lisäksi rakennuttaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tarjoajaa, jolla ei ole tarjouspyynnön kohdan 7. selvitysten perusteella edellytyksiä tarjota pyydettyä urakkaa. Rakennuttaja pidättää myös oikeuden rajoittaa urakan laajuutta tai tehdä osan töistä omina töinään Tarjouksen vertailuperusteet Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan se, joka on kokonaishinnaltaan halvin. 16 Tarjous Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asiakirjat, joita hän tässä urakkaohjelmassa mainittujen lisäksi pitää tarpeellisina tarjousta laatiessaan Tarjouksen muoto Urakkatarjous on tehtävä suomen kielellä. Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu nimikirjoituksellaan. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt sekä todistukset (ks. kohta 16.2). 12

14 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset ja erittelyt Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys maarakennusalan pääurakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina: o selvitys merkinnästä ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin o kaupparekisteriote o todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty o todistus eläkevakuutuksen ottamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty o selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Mikäli urakoitsijalla on RALA- pätevyys tulee yllä mainitut tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset toimittaa siitä huolimatta viimeistään ennen urakka-sopimuksen tekoa. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Aliurakoitsijoita koskevat selvitykset on toimitettava viimeistään ennen urakkasopimuksen tekoa. Em. tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia (sama koskee aliurakoitsijoiden tietoja). Kaikki aliurakoitsijat on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen urakkasopimuksen tekoa. Rakennuttajalla pidättää oikeuden olla hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa: o joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä annettuun määräaikaan mennessä o jonka selvityksistä käy ilmi vaadittujen velvoitteiden laiminlyöntejä tai muita vakavia puutteita Tarjoukseen tulee liittää voimassa oleva henkilö- ja kalustohintaluettelo ja niiden tuntiveloitushinnat. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää tarjoajan referenssiluettelo viimeiseltä viideltä (5) vuodelta. Lähtökohtana on, että tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavista kokonaisurakoinneista. Vastaava referenssiluettelo on toimitettava myös alihankintojen osalta, mikäli aliurakoitsijat ovat tiedossa jo tarjouksen teon yhteydessä (kuitenkin viimeistään ennen urakkasopimuksen tekoa) Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjous tehdään annetulle tarjouslomakkeelle sekä määrä- ja yksikköhintaluettelolle. Tarjouksen kokonaishinnan tulee määräytyä määrä- ja yksikköhinta-luetteloiden mukaisista kustannuksista, joihin sisällytetään yleis- ym. luettelemattomat kustannukset (kokonaishinta yhtä suuri kuin yksikköhinta- ja määräluettelon summa). Yksikköhintoja käytetään sekä lisä- ja muutostöihin että hyvityksiin sellaisenaan. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa Tarjousten avaus Tarjouksen jättämiselle määritellyn ajan jälkeen suoritetaan niiden virallinen avaus. Avauksen yhteydessä tarkastetaan tarjousten sekä tarjoajien muodollinen pätevyys sekä edellytykset tarjota pyydettyä urakkaa. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja. 13

15 16.6 Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti (ensisijaisesti sähköpostitse) ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään tarjouspyyntökirjeessä mainittuna ajankohtana. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset julkaistaan kunnan internetsivuilla (mistä tarjouspyyntöasiakirjatkin löytyy) viimeistään tarjouspyynnössä mainittuna ajankohtana. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Urakoitsijan on eriteltävä tarjoukseen saamansa lisätiedot. Kittilässä Tiemestari Jari Kinnunen LIITTEET: LIITE 1. Työmaakohtainen turvallisuusasiakirja

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot