VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET"

Transkriptio

1 (Käännös) Paraisten kaupunki VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET Suomi ja suuri osa Eurooppaa ovat pitkittyneessä taantumassa. Tuleville vuosille on ennustettu erittäin hidasta kasvua. Vuoden 2009 taantumaa edeltänyttä kasvutasoa ei tulla saavuttamaan, koska talouden kasvupotentiaalia heikentävät väestön ikääntymisestä johtuvat tarjonnan rajoitteet. Talousarviovuoden 2015 makrotalousluvut osoittavat seuraavaa: SUOMEN TALOUDEN TUNNUSLUVUT Ennuste 2014 Ennuste 2015 BKT -8,5 % 3,3 % 2,8 % -1,0 % -1,4 % 0,2 % 1,40 % Vienti -21,3 % 7,5 % 2,9 % -0,2 % 0,3 % -0,5 % 4,60 % Inflaatio 0,0 % 1,2 % 3,4 % 2,8 % 1,5 % 1,3 % 1,70 % Työttömyys 8,2 % 8,4 % 7,8 % 7,7 % 8,2 % 8,5 % 8,40 % Lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus Nordean, Op-Pohjolan ja Aktian viimeisimpien ennusteiden mukaan BKT kasvaa vuonna 2015 vain 0,3 0,6 %, mikä on huomattavasti vähemmän kuin valtiovarainministeriön kesäkuun ennusteessa. Yhteisöverot reagoivat suhdannemuutoksiin voimakkaimmin ja muodostavat samalla verolajin, joka on kaikkein vaikeinta ennustaa oikein. Yhteisöverotulojen arvioidaan nyt vähenevän vuonna 2014 ja seisahtuvan vuosina Tämä johtuu osin ennustetuista suhdanteista, osin siitä, että yhteisöveroprosentti vuonna 2014 laski 24,5 %:sta 20 %:iin ja osin siitä, että kuntien yhteisövero-osuuden arvioidaan vuosina 2016 ja 2017 pienenevän.

2 Kaupungin työttömyysaste on heikentynyt jonkin verran vuodesta 2013, heinäkuussa 2014 työttömyysaste oli 7,4 %:n tasolla (vertailun vuoksi 6,3 % heinäkuussa 2013). Työttömyysaste on kuitenkin valtakunnallisesti tarkasteltuna alhainen ja alhaisin Varsinais-Suomessa. Samaan aikaan kun meillä on Varsinais-Suomen paras työllisyystilanne, väestönkehityksemme on lähestulkoon alueen huonoin. Tuloverojen kehityksen odotetaan kaupungin oman ennusteen mukaan vuonna 2014 toteutuvan jopa noin euroa budjetoitua alhaisemmalla tasolla. Tämä johtuu erityisesti marras- ja joulukuun veronoikaisuista sekä jäännösveron maksamisesta, joka nyt tapahtuu täysimääräisesti vuoden 2015 puolella. Vuosien 2015 ja 2016 ennusteet perustuvat Kuntaliiton toukokuun ennusteen mukaiseen verojen kehitykseen. Kuntaliiton syyskuun ennusteessa tullaan todennäköisesti ennustamaan heikompaa kehitystä vuosiksi 2016 ja

3 Valtionosuuksien arvioidaan valtionosuusuudistuksen johdosta vähenevän 0,4 % vuonna Kaupunki tulee menettämään vuosittain 3,4 3,8 miljoonaa euroa, kun uudistuksen vaikutukset näkyvät täydessä laajuudessaan. Verojen ja valtionosuuksien arvioidaan talousarviovuonna 2015 kasvavan yhteensä vain eurolla eli 0,4 %:lla suhteessa vuoden 2014 talousarvioon ja eurolla eli 0,2 %:lla suhteessa vuoden 2014 ennusteeseen. 3

4 Kaupungin rahoituksen kehitys on valtionosuusuudistuksen ja heikkojen suhdanteiden vuoksi erittäin heikkoa vuosina 2014, 2015, 2016 ja 2017 ja vielä vuonna Valtionosuusuudistus merkitsee Paraisten kaupungille rahoituksen pysyvää heikkenemistä, ja verorahoituksen kehitys on samalla erittäin heikkoa suhdannetilanteen vuoksi. Jotta kaupungin talous ei vaarannu ja jotta kaupunki pystyy säilyttämään toimintansa ja taloutensa itsenäisen ohjausvallan, kaupungin on sopeutettava toimintansa heikentyneeseen rahoitukseen. Väestö Tilastokeskus arvioi, että kaupungin väestönkasvu on tänä vuonna ja tulevina kolmena vuonna maltillista väestönkehityksen käännyttyä negatiiviseksi vuonna Kaupungin väestönkasvu on alueellisessa vertailussa alhainen kaupungin hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta. 4

5 Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut kaupungissa tuntuvasti viimeisten kymmenen vuoden aikana (yli 65-vuotiaita noin 700 enemmän), samalla kun vuotiaiden osuus on vähentynyt huomattavasti (lähes 400 hengellä) vuotiaiden määrä on suhteellisen vakaa, mutta vähentynyt (126 hengellä). Suuntauksen odotetaan vahvistuvan entisestään. 5

6 Yleiset kustannustekijät Palkkojen arvioidaan nousevan 0,8 %, tähän sisältyvät palkkaliukumat, palkkojen harmonisoinnit ja henkilöstömuutokset: palkat ja sosiaalimaksut lasketaan keskitetysti. Henkilösivukulujen arvioidaan olevan yhteensä 29,21 % kokonaispalkkasummasta. Inflaatio-odotukset ovat muuttuneet suhteellisen nopeasti ja ovat nyt 0,4 0,8 prosenttiyksikön tasolla. Asukasluku oli vuoden 2014 alussa henkeä (vertailuluku). Velkataakan kasvu ja sen myötä heikentynyt rahoituksellinen asema ovat merkki siitä, että kaupunki on elänyt ja elää yli varojensa, ja sekä velkataakan taso että sen kasvuvauhti ovat huolestuttavia. Vuonna 2013 kaupunki onnistui johdannaissopimuksesta irtautumisen ansiosta pienentämään velkataakkaansa 3,6 miljoonalla eurolla. Velkataakan on vuoden 2014 talousarviossa arvioitu kasvavan vielä 3 miljoonalla eurolla, ja vuoden 2014 ennusteiden valossa vaikuttaa nyt todennäköiseltä, että lisälainanotto toteutuu. On hyvin tärkeää luoda vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouteen edellytykset sille, että investoinnit saadaan katettua huomattavasti laajemmin. Talousarvion tasapainottamisen kannalta tämä ei kuitenkaan riitä, vaan investointien on oltava edellisvuosia alhaisemmalla tasolla. Kaupungin toiminta ja investoinnit suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin strategian mukaan niin, että Paraisten talous on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tasapainoinen. Toiminta ja investoinnit sopeutetaan omaan rahoitukseen niin, että kertyneet yli- /alijäämät katetaan kullakin taloussuunnitelmakaudella, ja niin, että tulorahoitus riittää nettoinvestointien rahoitukseen. 6

7 Tähänastisten ennusteiden, vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä vuoden 2014 määrärahojen käytön ja kertyneiden tulojen perusteella kaupungilla on realistinen mahdollisuus laatia talousarvio ja taloussuunnitelma siten, että kaupunki voi rahoittaa oman toimintansa suunnitteluvuosina nostamatta verotasoa. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että kaupunki pystyy toteuttamaan ne toimenpideehdotukset, jotka toisivat pysyviä säästöjä, yhdistettynä hyvin pidättyväiseen linjaan käyttötalouden ja investointien suhteen koko suunnittelukauden ajan. Vastuualueiden visio ja tavoitteet Talousarvio on valtuuston ohjausinstrumentti tulevan vuoden toimintaa varten. Kunnanvaltuusto vahvistaa toimintojen tavoitteet ja myöntää määrärahat tavoitteiden toteuttamiseen. Valtuusto ottaa kantaa tavoitteisiin ja strategioihin sekä toimintojen resurssien tarpeeseen vastuualuetasolla, kun taas määrärahojen yksityiskohtainen käyttö ratkaistaan käyttösuunnitelmissa lautakunta- ja toimintatasolla. Yksittäisten vastuualueiden tavoitteiden ja visioiden tulee olla yhteensopivia kaupungin tavoitteiden, visioiden ja arvojen kanssa ja edistää niitä. Kaupungin strategia tulee ottaa huomioon talousarviotyössä. Talousarvio ja taloussuunnitelman tekstiosa laaditaan osoitteessa G:\Common\Budget 2015\Mall budget 2015 olevan mallin mukaisesti. Tavoitteita, arviointikriteerejä ja tavoitetasoja asetettaessa tulee ottaa huomioon Tilastokeskuksen keräämät tilastotiedot. Svante Nysten ja Ulla Andersson auttavat määrittelemään osastoittain kerättävät tilastotiedot. Investointiosa Kaupunki suunnittelee rahoittavansa investoinnit suunnittelukaudella omarahoitteisesti, ja sen tulee pitkällä aikavälillä jatkaa lainataakkansa pienentämistä. Jos käyttötalousarvion kehykset pitävät eikä budjetoituihin ulkoisiin tuloihin tule suurempia muutoksia, investointien taso ei saa ylittää 4-5 miljoonaa euroa. Investointimeno on Paraisten kaupungille investointi käyttö- tai rahoitusomaisuuteen, jolla voidaan katsoa olevan vähintään viiden vuoden taloudellinen käyttöaika ja merkittävä taloudellinen arvo. Tällaiseksi merkittäväksi arvoksi määritellään vähintään euroa. Olemassa olevaan käyttöomaisuuteen tehtävän investoinnin menon on täytettävä seuraavat kriteerit: a) investoinnin on annettava kohteelle pysyvää lisäarvoa sekä b) pidennettävä kohteen käyttöaikaa. Jolleivät nämä kriteerit täyty, meno katsotaan käyttömenoksi. Jonkin laitteen korjaaminen on ensisijaisesti nähtävä käyttömenona. Peruskorjaus, esim. kiinteistön kulumis-, home- tai muun vaurion korjaaminen tai tiepäällysteen korjaaminen, on katsottava käyttömenoksi. Oleellista on, että kulloinenkin investointimeno ilmoitetaan talousarviossa erikseen. Kaikkiin investointimenoihin on liitettävä hankekuvaus. Kulloinenkin vastuullinen yksikkö tai osasto laatii hankekuvauksen ja lähettää sen kaupungin talouspalveluihin. Näin toimitaan investoinnin kirjanpidon ja kulukirjauksen helpottamiseksi. Kaupungin palkkakulut ja muut kustannukset, kuten esim. asuinalueiden suunnittelusta ja toteuttamisesta syntyvät investointikustannukset ja investointihankkeiden aloittamisen yhteydessä syntyvät menot, katsotaan käyttömenoiksi. 7

8 Myyntivoittojen budjetoinnissa ja kirjaamisessa on noudatettava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sitovaa suositusta, mikä tarkoittaa sitä, että kukin monijäseninen toimielin budjetoi investointiosaan myyntikohteiden kirjanpitoarvon ja että myyntivoitot ja mahdolliset myyntitappiot kootaan yhteen ja samaan paikkaan käyttötalousarviossa. Myyntivoitot huomioidaan tuloslaskelman kohdassa Toimintatuotot. Vuoden 2015 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa omaisuuden (tonttien, rakennusten, osakkeiden ja muun omaisuuden) myynti budjetoidaan niin, että kukin lautakunta ilmoittaa myyntikohteen nimen, kirjanpitoarvon ja arvioidun myyntihinnan. Kirjanpidollisesti myyntikohteiden kirjanpitoarvot budjetoidaan ja kirjataan kunkin toimielimen kohdalle investointiosaan ja myyntivoitot (myyntiarvon ja kirjanpitoarvon erotus) budjetoidaan ja kirjataan käyttötalousarvioon kokoamalla ne yhteen talouspalveluiden kohdalle. Investointihankkeiden kohdalla on esitettävä ainakin seuraavat tiedot: 1. Kuukausi, jolloin investointikustannus tulee ajankohtaiseksi 2. Hankkeen kokonaiskustannus ja toteutusaikataulu, jonka mukaisesti kokonaiskustannus tarvittaessa jaetaan eri talousarviovuosille 3. Hankkeen vaikutus käyttötalouteen 4. Hankkeen mahdollisesti vaatima henkilöstö 5. Erityisrahoitus (valtionosuudet, korkotukilainat, liittymismaksut, käyttöomaisuuden myynnistä saatavat tuotot ym.) Hankkeiden lomakepohja (tehty Wordilla) on osoitteessa G:\Common\Budget 2015/projektblankett Aikataulu Ehdotukset vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on jätettävä koostettavaksi viimeistään , numero-osa Ulla Anderssonille ja tekstiosa Nina Nordströmille. Muutoin kaupunki noudattaa erillisen liitteen mukaista aikataulua. Liitteet: Talousarvion laatimisaikataulu 8

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen TALOUSTYÖRYHMÄ 20.03.2014

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot