PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2"

Transkriptio

1 MUISTIO PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 Aika: Perjantai kello Paikka: Korkeaojan koulu (os. Kullaantie 690, Kokemäki) Tarkoitettu: Erityisesti Korkeaojan ja Lähteenmäen koulujen koululaisille, koululaisten vanhemmille, henkilökunnalle ja alueiden asukkaille Läsnä: Noin 50 osallistujaa Kaupungin edustajat: Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Tuomo Hinkkanen (tilaisuuden puheenjohtaja), sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä ja kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Muistion kokoaja: konsultti Antti Pieviläinen Muistion tarkoitus: Kerätä tilaisuudessa esille tulleita kysymyksiä ja sekä tilaisuudessa annettuja/tilaisuuden jälkeen täydennettyjä vastauksia yhteen erilaisista selvitykseen liittyvistä aiheista. Kysymysluettelo ei ole välttämättä täydellinen, koska osa kysymyksistä ei liittynyt selvitykseen tai niitä ei keskustelun hetkittäisestä hektisyydestä johtuen saatu kirjattua ylös. Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja kaupungin edustajien vastaukset niihin: Kysymys 1: Ovatko selvityksessä käytetyt tilastot ja niiden taustadata nähtävissä jossakin, jos haluan tutustua niihin tarkemmin? Vastaus: Selvityksessä käytetyt tilastot on laadittu pääasiassa Tilastokeskuksen sivuilla avoimesti saatavilla olevien tietokantojen pohjalta. Tärkeimpiä yksittäisiä tilastoja ovat olleet vuosittain laadittava Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto sekä toistaiseksi kolmen vuoden välein julkistettu Väestöennuste. Lähtökohtaisesti selvityksessä käytetty tausta-aineisto pyritään julkaisemaan mahdollisimman kattavasti. (JM) Kysymys 2: Väestöennusteessa työikäisten määrä näyttäisi laskevan, mutta lasten määrä pysyisi jokseenkin ennallaan. Miten tämä on mahdollista? Vastaus: Tilastokeskuksen ennusteessa työikäisten määrän lasku on erityisen voimakasta yli 45-vuotiaiden osalta, joka selittänee asiaa. Tilastokeskus ottaa väestöennusteiden laadinnassa huomioon kattavasti eri seikkoja. Aiheeseen ja esimerkiksi tilaston laatu- ja menetelmäselosteisiin voi tutustua tarkemmin

2 Tilastokeskuksen verkkosivuilla osoitteessa (JM) Kysymys 3: Pitääkö Tilastokeskuksen väestöennuste paikkaansa esim. Korkeaojan alueella? Tällä alueella asuu paljon työssäkäyviä ja työikäisiä. Vastaus: Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat yleisesti ottaen hyvin luotettavia, jonka osoittaa myös keskuksen nettisivuilta löytyvä vertailu. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Toisin sanoen ennusteet pohjaavat vahvasti niihin trendeihin, mitä kunkin kunnan osalta on historiallisesti tapahtunut. Tilastokeskus ei laadi Kokemäelle ennusteita kaupunginosakohtaisesti. Korkeaojan kaltaisten pienten kaupunginosien/kylien osalta on hyvin hankala tehdä yksityiskohtaisia, luotettavia ennusteita. Sen sijaan kuntatasolla voidaan väestökehitystä ennustaa hyvinkin luotettavasti, kuten edellä on todettu. (JM) Kysymys 4: Yleisökysymys: Mikä on väestöennusteesta tehtävä johtopäätös poliittisen päätöksenteon näkökulmasta? Ilmeisesti ainakin nuukasti pitää elää, kun veronmaksukyvyn kehitys ei näytä hyvältä. Toisaalta työikäisen väestön asumisesta ja sen saamisesta tulee pitää erityisen hyvää huolta, jotta Kokemäen ikärakenne ei entisestään huonontuisi. Nämä molemmat asiat ja näkökulmat tulee ottaa huomioon kouluverkkoasiassa. Vastaus: Erityisesti väestön ikääntymisen seurauksena tapahtuva kokemäkeläisten palvelutarpeiden huomattava kasvu, jo käynnissä oleva ja kiihtyväksi ennakoitu eduskunnan vetäytyminen lakisääteisten palvelujen rahoitusvastuusta (=valtionosuuksien leikkaukset) sekä kunnille asetetut ja asetettavat uudet velvoitteet ovat ajamassa Kokemäen kaupungin taloudellisen tilanteen hyvin kireäksi. Kaupungin talous tulee ennusteiden mukaan tulevina vuosina kiristymään vielä nykyisestäkin huomattavasti. Siksi selvityksessä on keskitytty ennen kaikkea taloudellisten näkökulmien tarkasteluun ja eri vaihtoehtojen taloudellisiin vaikutuksiin. Poliittisen päätöksenteon arvioitavaksi jää se, mille palvelutuotannon osa-alueille Kokemäellä halutaan tehostamistoimenpiteet kohdistaa. Historiallisesti Suomessa on kouluverkkokysymyksissä asetettu perinteisesti vastakkain tilat ja opetuksen laatu (erityisesti ryhmäkoot). (JM) Kysymys 5: Kun tehdään koulukohtaisia päätöksiä selvityksen pohjalta, niin otetaanko selvityksessä huomioon alueittainen ikärakenne? Esimerkiksi postinumerojen pohjalta voitaisiin tehdä tarkempia aluekohtaisia ennusteita. Vastaus: Perusopetuksen palvelutuotannon järjestämistä tarkastellaan lähtökohtaisesti kaupunkikokonaisuuden näkökulmasta. Eri vaihtoehtoja punnittaessa käytetään kaupungin laatimia koulukohtaisia oppilasennusteita, jotka selvityksessä tulevat yltämään vuoteen 2020 saakka. Oppilasennusteiden

3 lisäksi ei kuitenkaan ole saatavissa muuta riittävän luotettavaa alueellista ennustetta. Edes oppilasennuste ei ole tieteellinen ennuste, vaan perustuu sinänsä mekaaniseen laskentaan. Myöskään Tilastokeskus ei laadi Kokemäelle kaupunginosa-/kyläkohtaisia väestöennusteita. Tällaisia ennusteita ei tulla em. seikkojen vuoksi myöskään kouluverkkoselvitystä varten laatimaan. Ajatus sinänsä on mielenkiintoinen, mutta esitetyn kaltaisen ennusteen laatimiseen sisältyisi huomattavia epävarmuustekijöitä (etenkin jos se pyrittäisiin tekemään esimerkiksi vuotta 2020 pidemmälle), eikä sitä olisi pidettävänä luotettavana. (JM) Kysymys 6: Kuka on päättänyt palveluverkkoselvityksen toimeksiannosta? Vastaus: Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vuoden 2014 aikana Kokemäellä tehdään kouluverkkoselvitys. Kuten yleensäkin tämän kaltaisissa valmisteluasioissa, selvityksen sisällön rajauksiin liittyvät valinnat on tehty tavanomaisena virkatyönä. Lisäksi rajausvalinnoille on haettu ja saatu poliittista ohjausta kaupunginhallituksen iltakoulussa Kouluverkkoselvittäjän työtä ohjaavat viranhaltijakunnasta kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja. (JM) Kysymys 7: Aiemmin kritisoimaani kaupungin investointitahtiin vastattiin, että investointien avulla käyttökuluja saadaan laskettua. Eikö kova investointitahti entisestään lisää kunnan menoja ja vaikeuta selviytymistä tulevina vuosina? Vastaus: Kysymys on hyvä, mutta asetelma sinänsä ongelmallinen. On totta, että koska Kokemäki joutuu rahoittamaan investointinsa lainarahalla, nostavat lainanlyhennykset myös kaupungin menoja sinä aikana, kun lainaa lyhennetään. Palveluverkon tarkastelun tavoitteena on selvittää millaisella palveluverkolla kaupunki voi ylipäätään tarjota perusopetusta tulevaisuudessa. Verkon ylläpito vaatii investointeja (=lisälainanottoa). Mikäli koko verkkoa ylläpidetään, vaaditaan investointeja kaikkiin verkon osiin (=kiinteistöihin). Mikäli verkkoa ei supistettaisi, täytyy kaikkia kiinteistöjä pitää asianmukaisessa kunnossa eikä säästöjä synny myöskään käyttömenoista. Mahdollisella verkon supistamisella saadaan laskettua investointimenoja sekä käyttömenoja. Näillä supistamisilla pyritään turvaamaan jäljelle jäävän verkon kohtuullisen tasoinen ylläpito ja palveluntuotanto. (JM) Kysymys 8: Aikaisempiin palveluverkon supistamispäätöksiin viitaten kysyisin, kuinka tällöin lakkauttamisesta koituneet säästölaskelmat ovat toteutuneet? Tuolloin tehtyjen säästöolettamien pohjalta pitäisi katsoa, kuinka hyvin nämä arviot ovat toteutuneet. Arviot esimerkiksi Korkeaojan lakkauttamisesta ovat olleet varsin optimistisia. Aiotaanko selvitykseen ottaa tarkastelua siitä, miten aiemmat arviot säästöistä ovat toteutuneet. Vastaus: Säästölaskelmat ovat toteutuneet, sillä säästölaskelmissa pääosa säästöistä on seurausta henkilöstökulujen vähenemisestä (opettajien ja muun

4 henkilökunnan lukumäärä, joka on vähentynyt lakkautetun koulun henkilökuntamäärän osalta) sekä kiinteistökulujen poistumisesta (kaikki lakkautettujen koulujen kiinteistöt on myyty). Tarve aiempiin palveluverkon muutoksiin on syntynyt siitä, että kasvatus- ja opetuslautakunnalle annetut talousarvioraamit ovat olleet niin tiukat, että niihin on ollut mahdotonta päästä ilman merkittäviä muutoksia toiminnassa. Selvityksessä ei tarkastella aiempien säästöodotusten toteutumista, koska selvityksen tehtävänä on lähtökohtaisesti katsoa tulevaisuuteen. (LA-S) Kysymys 9: Vuoden 2025 tarkastelupiste (kaupungin talouden kestävyyslaskelmissa) laittaa pohtimaan, että minkä takia Kokemäellä ei keskustella yhden koulun mallista? Kun tilanne on näin tiukka ja tilastotiede ei puolla muita malleja kuin yhden koulun mallista ja kyse on myös tasa-arvosta. Lähellä Tulkkilaa on kouluja, jotka saavat lisää elinaikaa, mutta kauempana olevien koulujen tulevaisuus vaakalaudalla. Täytyisi keskustella raa asti myös melko radikaaleista vaihtoehdoista. Vastaus: Kokemäellä on syytä keskustella kaikista malleista, ja juuri tätä keskustelua varten laaditaan parhaillaan palveluverkkoselvitystä. (JM) Kysymys 10: Löytyykö tutkimustietoa siitä millaisia vaikutuksia erityisoppilaiden opetuksella rauhallisemmassa ympäristössä? Nämä asiat ovat poliittisia päätöksiä ja pohdittavaksi voisi laittaa, että mitä jos esimerkiksi Korkeaojan kouluun sijoitettaisiin suurempi erityisopetuksen ryhmä? Tällöin myös erityisopettajan palkkaaminen ei olisi enää niin kallista. Vastaus: Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnistä löytyy kirjallisuutta eri lähtökohdista. Kysymyksessä otettiin esille rauhallisempi ympäristö, Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena on opetusryhmien pitäminen toiminnallisesti hyvän kokoisina ja näin taata oppilaille hyvä mahdollisuus oppimiseen eri kokoisissa kouluissa. Integraatiota toteutetaan kaikissa kouluissa, mutta pienryhmän oppilaiden kohdalla mahdollisuus monipuoliseen integraatioon toteutuu parhaiten isompien yksikköjen yhteydessä. (LA-S) Kysymys 11: Saako koulujen kuntokartoituksen taustamateriaalia ja tarkempaa tietoa nähtäväksi? Vastaus: Tilahallintoa vetävä rakennusinsinööri Jari Ruponen esittelee tarpeen mukaan halukkaille kuntokartoituksen taustalla olevia seikkoja. (JR) Kysymys 12: Onko kuntokartoituksen tehnyt vain yksi ihminen, joka on vain kiertänyt kiinteistöt ja katsonut ne? Vastaus: Kuntokartoituksen tekee tyypillisesti tilahallinnon edustaja, näin myös Kokemäellä. Kuntokartoitus on silmämääräinen arvio, jota täydennetään tilahallintoon vuosien varrella kertyneellä tiedolla ja kokemuksella kiinteistöstä. On kuitenkin tärkeää, ettei kysyjä sekoita kuntokartoitusta ja kuntoarviota

5 keskenään. Kuntokartoitusta huomattavasti yksityiskohtaisempi kuntoarvio tehdään vasta, kun kiinteistölle suunnitellut toimenpiteet ovat konkretisoitumassa esimerkiksi talousarvioon suunniteltujen määrärahavarausten esitysten yhteydessä. (JR) Kysymys 13: Ilmastointiin ollaan aina Korkeaojalla oltu tyytyväisiä ja esimerkiksi ilmastointi on pelannut aina hyvin. Tuntuu keksityltä syyltä, että (investointiarvioiden mukaan) ilmastointi pitäisi uusia. Miksi ilmastointia esitetään uusittavaksi? Vastaus: Koulurakennusten peruskorjausten yhteydessä rakennukset varustetaan rakennusmääräysten mukaisella, nykyaikaisella koneellisella ilmanvaihdolla. (JR) Kysymys 14: Ottaako kouluverkkoselvitys huomioon sitä, että voidaan tehdä erilaisia arvovalintoja ja toteuttaa rakennusten remontointeja sen mukaan? Investointitarpeiden arvioinnissa on mielestäni virheellisyyttä siinä mielessä, että vanhan rakennuksen kunnostamisessa ei välttämättä tarvitse noudattaa uudelle rakennukselle asetettuja vaatimuksia, jolloin arvioidut kustannukset eivät ole niin suuret kuin mitä on sanottu. Voidaan tehdä arvovalintoja, eli ei tarvitse lähteä tekemään uuden rakennuksen rakentamisen mukaisella tavalla saneerausta. Jos korkeaojalaisille riittää alemmat tasot, niin miksi niihin ei voitaisi tyytyä? Vastaus: Rakennuksen peruskorjaustarpeeseen vaikuttavat rakennukset ikä, aiempi kunnossapitohistoria ja yleinen kunto. Peruskorjauksen tehtävänä on saattaa rakennus nykyvaatimusten mukaiseen kuntoon. Tämä on lähtökohta myös suunnitelluille peruskorjauksille. Rakennusmääräyskokoelmasta löytyy hyvin paljon määritteitä rakennuksille. Rakennusmääräyskokoelma löytyy Ympäristöministeriön verkkosivuilta. (JR) Kysymys 15: En usko, että mikään lainsäädäntö estää sitä, etteikö Korkeaojalla voitaisi tehdä pientä pintaremonttia ja jatkaa näissä tiloissa, mikäli niissä ei ole terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä riskejä. Estääkö? Vastaus: Myös kaupungin käsitys on se, ettei mikään laki estä pintaremontin tekemistä. (JR) Kysymys 16: Onko lukion tulevaisuutta Kokemäellä pohdittu kouluverkkoselvityksessä ja tilaratkaisuja arvioitaessa? Entä jos lukio ei säily jatkossa Kokemäellä? Vastaus: Lukion tulevaisuutta ei tarkastella palveluverkkoselvityksessä. Kokemäen kaupungin yksi strateginen painopiste on lukion säilyminen paikkakunnalla ja sen eteen tehdään jatkossakin töitä. (LA-S) Kysymys 17: Tulkkilan kouluhankkeessa varautuminen 3-sarjaisuuteen ajateltiin mielestäni tehtäväksi siten, että varaudutaan jatkamaan

6 nykyisellä kouluverkolla ja kenties tulevaisuudessa voitaisiin sitten hallitusti siirtyä muihin vaihtoehtoihin. Onko siinä taloudellista järkeä, että mahdollisesti vain 2-sarjaisen määrän oppilaita omaava Tulkkilan koulu toimisi 3-sarjaiselle koululle saneeratuissa tiloissa? Tällöin myöskään Peipohjan koulun remontoimiseen ei jäisi rahaa. Vastaus: Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Tulkkilan koulun tilat remontoidaan siten, että koulu voi toimia kolmisarjaisena. Tämä mahdollistaa useamman koulun yhdistämisen keskuskouluun. Hankesuunnitelma on laadittu niin, että koulu voi toimia järkevästi suunnitelluissa tiloissa kolmisarjaisena sekä myös kaksisarjaisena, missä tapauksessa peruskorjauksesta jää pois punainen koulu. (LA-S) Kysymys 18: Onko Museovirasto puuttunut suunnitelmiin Tulkkilan koulun liikuntasalin muuttamista luokkatiloiksi tai muuhun kuin liikuntatarkoitukseen? Vastaus: Museovirasto (Satakunnan Museo) ei antamassaan lausunnossa ota kantaa salin käyttötarkoitukseen. Kts. vastaus koulutilaisuuden 1 muistiosta 3.4., kysymys/vastaus nro 5. (LA-S) Kysymys 19: Miten esimerkiksi Korkeaojan koulun lakkauttaminen vaikuttaisi päivähoidon järjestämiseen? Vastaus: Päivähoitoon haetaan ratkaisuja perheiden tarpeiden mukaisesti kuten tehdään tälläkin hetkellä. Selvityksessä asiaan otetaan kanta, mikäli siinä päädytään esittämään palveluverkon supistamista Korkeaojalla. (LA-S) Kysymys 20: Käymme Porissa töissä, miksi jäisimme Kokemäelle asumaan, jos täältä viedään esimerkiksi koulut? Vastaus: Asuinpaikan valinta on jokaisen kaupunkilaisen henkilökohtainen asia. (LA-S) Kysymys 21: Selvitetäänkö ja arvioidaanko palveluverkkoselvityksessä ja koulujen muuta (kuin opetus-) käyttöä ja sen tärkeyttä esim. mielenterveyden kannalta? Vastaus: Ei selvitetä tai arvioida. (JM) Nimilyhenteet: JM = Jarno Moisala, JR = Jari Ruponen, LA-S = Leena Aalto-Setälä.

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute - Miten Pallivahan kouluun mahdutetaan tuplamäärä oppilaita Runosmäen koulun väistöoperaation ajaksi? - Olen kahden lapsen yh-äiti,

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA Mariia Lammi Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2003 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Timo Saloviita

Lisätiedot