Suomen kielipolitiikan ja Kotimaisten kielten keskuksen kuulumisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kielipolitiikan ja Kotimaisten kielten keskuksen kuulumisia"

Transkriptio

1 Kotimaisten kielten keskus Institutet för de inhemska språken Suomen kielipolitiikan ja Kotimaisten kielten keskuksen kuulumisia Pirkko Nuolijärvi Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opintopäivät Helsinki

2 Kieli lainsäädännössä Perustuslaki Kielilaki Saamen kielilaki Kieltä koskevia säädöksiä on lähes 300 laissa (esim. Perusopetuslaki, Yliopistolaki, Terveydenhuoltolaki, Potilaslaki, Postilaki).

3 Hallintolaki 9 Hyvän kielenkäytön vaatimus Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista.

4 Valtioneuvoston kertomus kielilain toteutumisesta Annetaan joka vaalikaudella Ilmestynyt 2006, 2009, seuraava 2013 (www.om.fi) Kielilain toteutuminen: suomen ja ruotsinkielisten suomalaisten oikeuksien toteutuminen Vähemmistökielten puhujien tilanteen kuvaaminen

5 Suomi ja eurooppalainen peruskirja Allekirjoitus 1992, ratifiointi 1974, voimaantulo Osassa III raportoidaan - ruotsin kielestä, joka on vähemmän puhuttu kansalliskieli (65 kohtaa) - saamen kieliä, jotka ovat alueellisia vähemmistökieliä (59 kohtaa) Osassa II raportoidaan erityisesti Suomen romanikielestä, venäjän kielestä ja ( lähtien) karjalan kielestä. Yleisemmin kommentoidaan jiddišin kielen ja viittomakielten tilannetta. Suomi on laatinut neljä raporttia: 1999, 2002, 2006 ja 2010

6 Alueellinen tai vähemmistökieli Monissa EU-maissa sovelletaan Euroopan neuvoston valvoman alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan määritelmää siitä, mitä käsitteillä alue- ja vähemmistökieli tarkoitetaan. Määritelmän mukaan alue- tai vähemmistökieli on kieli, jota osa valtion väestöstä perinteisesti käyttää, mutta joka ei ole valtion virallisen kielen murre, maahanmuuttajien kieli tai keinotekoinen kieli.

7 Suurimmat vieraskieliset ryhmät 2001 ja 2011 (Tilastokeskus)

8 Ministerikomitean suositukset 2012 Suomen viranomaisten tulee 1. vahvistaa edelleen saamenkielistä koulutusta, erityisesti kehittämällä järjestelmällisen politiikan ja pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman, 2. ryhtyä pikaisesti toimiin suojellakseen ja edistääkseen inarin- ja koltansaamea, jotka ovat erityisen uhanalaisia kieliä, varsinkin järjestämällä pysyvästi toimivia kielipesiä, 3. toteuttaa lisätoimia varmistaakseen ruotsin- ja saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden, 4. kehittää ja toteuttaa innovatiivisia strategioita romaniopettajien kouluttamiseksi, laajentavat romanikielisen oppimateriaalin tuotantoa sekä lisäävät romanikielen opetuksen tarjontaa, 5. ryhtyä toimiin lisätäkseen tietoisuutta Suomen alueellisista ja vähemmistökielistä ja suvaitsevaisuutta niitä kohtaan, sekä kaikkien koulutusasteiden yleisten opetussuunnitelmien että joukkoviestinten avulla. (http://formin.finland.fi/public/)

9 Kielipoliittisia toimintaohjelmia Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma (1998) Tänk om Svenska språknämndens förslag tillhandlingsprogram för svenskan i Finland (2003) Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma (2009) Romanikielen kielipoliittinen ohjelma (2009) Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010) Toimintaohjelma Suomen kahden elinvoimaisen kansalliskielen puolesta (2011)

10

11

12 Ohjelmien tavoitteena oman kielen monipuoliseen käyttöön muiden kielten rinnalla kaikilla elämänaloilla rinnakkaiskielisyys = oman kielen taito ja käyttäminen JA muiden kielten taito ja käyttäminen

13 Hallitusohjelma ja kieli (1) Kielistrategiat Kielellisten oikeuksien toteutumista kehitetään Ahtisaaren työryhmän esityksiä hyväksi käyttäen. Pääministerin johdolla laaditaan pitkän aikavälin kielistrategia kahden elinvoimaisen kansalliskielen kehittämiseksi ja konkretisoidaan sen pohjalta toimet hallituskaudelle. (s. 25) Lisäksi: Useissa kohdin ohjelmaa ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden parantaminen. Laaditaan kansallinen kielistrategia, jossa määritellään tavoitteet ja toteutustavat kansallisen kielivarannon monipuolistamiseksi. Kansallisen kielivarannon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota saamen, romanikielen sekä viittomakielen asemaan. (s. 32)

14 Hallitusohjelma ja kieli (2) Säädöskieli Säädöskieltä kehitetään. (s. 25) Laaditaan toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. (s. 78) Eri äidinkielisten taitojen tunnustaminen Suomalainen sivistys ja koulutus ovat avoimesti kansainvälisiä. Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä kulttuurienvälisyyttä ja rasisminvastaisuutta edistetään koulutuksen keinoin. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin maahanmuuttajanuoriin, jotka saapuvat Suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella tai oppivelvollisuusiän jälkeen. Maahanmuuttajien jo olemassa olevan osaamisen, kielitaidon ja ammattitaidon tunnustamista kehitetään. (s. 31)

15 Valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteitä Kansalliskielten strategian valmistelu valtioneuvoston kansliassa pääministerin johdolla Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:7 Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:9

16 Kotuksen tehtävät uuden lain mukaan suomen ja ruotsin kielten huolto ja neuvonta sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Tehtävänä on lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen kielenhuoltoa.

17 Kotuksen kielet 2012 suomi Suomessa käytetty ruotsi muut kielet lautakuntien työssä

18 Tehtävien siirrot kaksi suomen kielen tehtävää, kaksi suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen tehtävää ja kaksi romanikielen tehtävää Helsingin yliopistoon yksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tehtävä Turun yliopistoon kaksi saamen kielen tehtävää Oulun yliopistoon viittomakielen tehtävä Kuurojen Liittoon yksi kirjaston tehtävä ja kirjaston suomalais-ugrilainen kokoelma Helsingin yliopiston keskustakampuskirjastoon kirjaston valmistuttua 2012

19 Kielenhuolto ja kielipolitiikka Kielitiedon lisääminen, kielineuvonta Virkakielen ja EU-kielen huolto Foorumeina kielenhuollon julkaisut Kielikello ja Språkbruk, Hiidenkivi, kotisivut, viestimet, asiantuntijaryhmät Koulutus: yleiset kurssit ja räätälöity yhteistyö yritysten ja virastojen kanssa Kielen asemaa koskevaan keskusteluun osallistuminen, kielipolitiikkaa koskeva työ

20 Tekeillä olevat ja päivitettävät sanakirjat Kielitoimiston sanakirja Finlandssvensk ordbok Vanhan kirjasuomen sanakirja Suomen murteiden sanakirja Ordbok över Finlands svenska folkmål Suomi somali-sanakirja Saamelaiskielten etymologinen tietokanta Álgu Suurin osa sanakirjoista julkaistaan verkossa.

21 Kielitoimiston sanakirja Kielitoimiston sanakirjan uusi sähköinen versio on ilmestynyt keväällä Kielitoimiston sanakirjan uusi painettu versio ilmestyy lokakuussa 2012 Helsingin kirjamessuilla.

22 Kielen käytön ja vaihtelun tutkimushankkeet Puhutun kielen tutkimus: nykykielen vaihtelu ja muutos (esim. Helsinki-hanke), vuorovaikutuskeinot asiointitilanteissa (esim. Kelan puhelinpalvelun keskustelujen analyysi) Tekstien ja kirjakielen tutkimus: viranomaiskieli, tekstilajeja koskeva julkaisuhanke kirjoitetun suomen kielen kehitys

23 Arkistot ja kirjasto Paperimuotoiset hakemistot ja arkistot (n milj. sanalippua) Nykysuomen arkisto Vanhan kirjasuomen arkisto Suomen murteiden sana-arkisto Paikannimi- ja henkilönnimiarkisto Suomen ruotsalaismurteiden arkisto jne. Suomen kielen nauhoitearkisto ( tuntia äänitteitä, digitoitu n tuntia) Sähköiset hakemistot ja arkistot kaino.kotus.fi, mm. Karjalan kielen sanakirja Kirjasto

24 Kotuksen työ kielten aseman parantamiseksi Kielilakien ym. säädösten valmisteluun osallistuminen ym. Kieliasiain neuvottelukunnan tms. seurantatyöhön osallistuminen Ihmisoikeusvaltuuskunnan työhön osallistuminen Toimintaohjelmien valmistelu ja niiden ehdotusten edistäminen Lausuntoja kielilainsäädännöstä ja vähemmistökielten asemasta Luentoja ja esitelmiä kielipolitiikasta

25 Lopuksi Kielipolitiikan ja kielen parissa on tehty paljon, mutta tehtävää riittää. Kiitos huomiosta ja kiitos teille, jotka teette työtä suomen kielen ja Suomen kulttuurin hyväksi!

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on valtion asiantuntijalaitos, joka toimii kotimaisten kielten aseman turvaamiseksi ja käytön edistämiseksi. Kotus tarkastelee

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kuva: Sirkka Rautoja 1 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2016 2019

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2015 2018

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Sisällysluettelo I Kotuksen strategia 3 II Toimintaympäristön muutokset 5 III Toimintasuunnitelma 2008 2011 7 Suomen ja ruotsin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös Kotimaisten kielten keskus Tilinpäätös 2012 1 Sisällys 1. Toimintakertomus 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus taustaa ja vaiheita

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus taustaa ja vaiheita Kotimaisten kielten tutkimuskeskus taustaa ja vaiheita Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus) perustettiin vuonna 1976 yhdistämällä useita suomen ja sen sukukielten sekä ruotsin kielen alalla toimivia

Lisätiedot

Strasbourg, 17 February 2010 /Finish version/ ACFC/SR/III(2010)001

Strasbourg, 17 February 2010 /Finish version/ ACFC/SR/III(2010)001 Strasbourg, 17 February 2010 /Finish version/ ACFC/SR/III(2010)001 THIRD REPORT SUBMITTED BY FINLAND PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä

Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:9 Toiminnallista ruotsia lähtökohtia

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI CRI(2013)19 Version finnoise Finnish version SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI (neljäs raportointikierros) Hyväksytty 21.03.2013 Julkaistu 09.07.2013 ECRI Secretariat Directorate General II - Democracy Council of

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI SUOMEN VENÄJÄNKIELISEN VÄESTÖNOSAN KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Annankatu 44, 00100 Helsinki Puh. (09) 2285 4434,

Lisätiedot

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Kimmo Granqvist 22.2.2006 1 Taustaa 1.1 Suomen romanit Suomen romaneja arvioidaan olevan kaikkiaan n. 13 000, joista

Lisätiedot

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Vähemmistökielten osasto VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 40. KOKOUS 21.4.2010 Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri

Lisätiedot

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus Ilmestynyt myös nidottuna: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 155 Suomen kielen tulevaisuus Kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus Kirjoittajat Auli Hakulinen Jyrki Kalliokoski

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1.1. 31.12.2009 Henry Hedman 2 SISÄLLYS Esipuhe 1. Kielellisten oikeuksien vahvistamis ja toteutumistoimenpiteitä...3

Lisätiedot

24/2011. Viittomakielisten kielelliset oikeudet

24/2011. Viittomakielisten kielelliset oikeudet 24/2011 Viittomakielisten kielelliset oikeudet 24/2011 Viittomakielisten kielelliset oikeudet Oikeusministeriö, Helsinki 2011 19.4.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Viittomakielisten

Lisätiedot

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio Julkaisun päivämäärä 31.7.2002 Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Helena Suni. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puhelin (09) 73151 www.kotus.fi

Helena Suni. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puhelin (09) 73151 www.kotus.fi Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Forskningscentralen för de inhemska språken 2002 Toimittaneet: Julkaisuluettelo: Kannen valokuva: Ritva Paananen Helena Suni Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä Helena Kangasharju

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

Kielen aika. Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2.10.2009. Kielen kirjallinen käyttö

Kielen aika. Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2.10.2009. Kielen kirjallinen käyttö Kielen aika Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2.10.2009 Kielen asema 1200 Kielen kirjallinen käyttö 1200-luku Novgorodin karjalankieliset tuohikirjeet (mm.

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot