TASEKIRJA Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu"

Transkriptio

1 HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1 Toimintakatsaus 1 Toiminnalliset tavoitteet 2 Toiminnan kysyntä- ja laajuustiedot 2 Tuloskortti 3 Selonteko sisäisestä valvonnasta 4 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 4 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT 4 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 6 Tase 8 3. LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 10 Käyttötalousosa 10 Investointiosa 10 Rahoitusosa ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ LIITETIEDOT 12 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 12 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 12 Tasetta koskevat liitetiedot 13 Henkilöstöä koskevat liitetiedot HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 15

2 1 HAMINAN VESI 1. TOIMINTAKERTOMUS VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Vesiliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Esittelijä Hyytiäinen Rauno Kokkonen Jaakko Eiranen Marketta, saakka Hartikainen Marika, alkaen Klami Birgitta Lekander Ari Väkevä Jani, toimitusjohtaja Haminan Vesi -liikelaitos (Tulosalue 590) Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja Tulosyksiköt: 590 Hallinto- ja asiakaspalvelu, 591 Verkostot, 592 Laitokset Toiminta-ajatus Vesiliikelaitos tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut asukkaille ja teollisuudelle valtakunnallisesti kilpailukykyiseen hintaan ja kohtuullisen tuoton omistajalleen tuottaen. Toimintakatsaus Talousveden ja talousjäteveden kulutus olivat keskimääräisellä tasolla. Talousveden ominaiskulutus laski hieman edellisestä vuodesta ollen 134 l/as/vrk, joka oli kuitenkin hieman valtakunnallista tasoa korkeampi. Talousveden kulutuksen ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla, koska uudet liittyjät kompensoivat ominaisvedenkulutuksen laskua. Uusia liittyjiä oli keskimääräistä enemmän. Viemäriverkostoon liittyneiden määrä lisääntyi haja-asutusalueiden viemäröintihankkeiden takia. Teollisuusveden kulutus oli edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 % suurempaa ja teollisuusjäteveden kulutus n. 20 % suurempaa. Teollisuusveden kulutus on kasvanut kahtena peräkkäisenä vuonna, mutta ei ole vielä saavuttanut taantumaa edeltänyttä tasoa. Liikevaihto oli n. 3 % arvioitua suurempi ollen 5,3 M. Liikelaitoksen tulos painui miinukselle, mutta tulos oli kuitenkin arvioitua parempi. Syynä oli arvioitua suurempi teollisuusjäteveden kulutus ja palveluiden myynti. Säästöjä syntyi verkoston kunnossapidossa, jossa ei tapahtunut merkittäviä vahinkoja. Veden hankinnassa syntyi säästöjä Kymenlaakson Vesi Oy:n laskuttamissa perusmaksuissa, mikä johtui alhaisesta korkotasosta. Kustannuksia syntyi arvioituja enemmän jäteveden käsittelyssä suuren vuotovesimäärän johdosta. Liikelaitoksen tulosta rasittavat suuresta jätevesi-investoinnista johtuvat poistot. Talousveden laatu ja jäteveden puhdistusteho säilyivät hyvällä tasolla ja olivat lupaehtojen mukaisia yksittäisiä ylityksiä lukuun ottamatta. Vuotovesimäärät olivat vuoden aikana poikkeuksellisen suuret. Vesijohtoverkoston vuotovesimäärä oli 21 %. Lokakuun alussa Hillossa tapahtunut pitkäaikainen mereen alainen vuoto oli vaikeasti paikannettavissa ja aiheutti yksinään suuren vuotovesimäärän. Vuotoja oli keskimääräinen määrä, yhteensä 7 kpl. Yksi vesijohtovuotojohto johti vastuuvakuutuksen käyttöön. Jätevesiverkoston vuotovesimäärä oli myös poikkeuksellisen korkea eli 53 %. Korkean vuotovesimäärän aiheutti keväällä suuren lumikuorman sulaminen ja syksyllä runsaat vesisateet. Ohitusvesien käsittely oli käynnissä Nuutniemen puhdistamolla aikavälillä ja

3 Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin 4,3 km, jätevesiverkostoa 2,4 km ja hulevesiverkostoa 1,3 km. Verkostoa saneerattiin 0,3 km. Haminan Veden uudet kotisivut, avattiin viikolla 33. Syksyllä käynnistettiin Haminan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen. Työ valmistuu keväällä Toiminnalliset tavoitteet 2 Toiminnan kysyntä- ja laajuustiedot TP 2010 TA 2011 Toteutuma 2011 Verkostoon pumpattu vesi, m³/vuosi KLV Oy Omat pohjavedenottamot Virolahti Laskutettu vesi, m³/vuosi talousvesi teollisuusvesi kaupungin kiinteistöt Puhdistettu jätevesi, m³/vuosi Nuutniemen puhdistamo, ohitusvesikäsittely Mussalon puhdistamo Laskutettu jätevesi, m³/vuosi Haminan talousvesi Haminan teollisuusvesi Haminan kaupungin kiinteistöt Virolahti Miehikkälästä jätevesiä on johdettu Haminaan lähtien Vesijohtoverkostoon liittyneet kiinteistöt kpl/vuosi (suluissa osuuskuntien verkoston kautta liittyneet) Jätevesiviemäriverkostoon liittyneet kiinteistöt kpl/vuosi vuosi (suluissa osuuskuntien verkoston kautta liittyneet) 50 (26) 31 (11) (21) (36) Toiminnan kysyntä- ja laajuustiedot Laskuttamaton vesi % Laskuttamaton jätevesi % Talousveden ominaiskulutus, l/as/vrk Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Vesijohtoverkon pituus km 244, ,5 Jätevesiviemäriverkon pituus km 218, ,9 Hulevesiviemäriverkon pituus km 87, ,3 Jätevesipumppaamojen määrä kpl Vesiasiakkaiden määrä: - kiinteistöt kp asukkaat kpl (liittymisaste) (85 %) (85 %) (86 %) Jätevesiasiakkaiden määrä - kiinteistöt kpl asukkaat kpl (liittymisaste) (78 %) (78 %) (78 %)

4 3 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Henkilöstön määrä - vakanssien määrä keskimääräinen henkilöstöresurssi 10,35 11,5 12,68 Taloudellisuus/tuottavuus Veden hankinnan kustannukset, /asukas 37, ,52 Jäteveden käsittelykustannukset, /asukas 36, ,33 Verkostojen ylläpito, /asukas 39, ,97 Tuloskortti STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 1. TALOUS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO 2011 MITTARI TOTEUTUMINEN Kestävä kuntatalous Investointisuunnitelman mukaisilla investoinneilla turvataan omaisuuden arvon säilyminen. 2. JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Verkostoa ja laitoksia saneerataan suunnitelmallisesti ja teknistaloudellisesti järkevällä tavalla. Saneerattavan verkostopituuden tulisi jaksolla olla keskimäärin 1,5 km/vuosi, ettei korjausvelkaa syntyisi. Saarenkadulla saneerattiin verkostoa 300 m:llä. Vesitornin 1,8 M ::n peruskorjausurakka aloitettiin vuoden lopussa. Toimiva ja haluttu työyhteisö. Työvoiman saanti turvataan. Liikelaitoksen henkilökunnasta eläköityy 70% seuraavan 8 vuoden aikana. Lähivuosien voimakkaaseen eläköitymiseen vastataan riittävän ajoissa tehdyillä rekrytoinneilla, jotta tietotaidon siirtyminen varmistetaan. Henkilöstömäärä: v. 2011/ 12 v. 2112/ 13 v. 2013/ 13 Eläkkeelle jääneen laitosmiehen tilalle palkattiin putkiasentaja joulukuussa. Vakanssit tulee saada täytettyä osaavalla henkilöstöllä. 3. RAKENTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tehokkaat ja laadukkaat palvelut Palvelujen tuotantotavat Kriisinajan vedenhankinnan turvaamiseksi rakennetaan Uuden Summan varavedenottamo. Veden saannin turvaaminen; varavedenlähteet Uuden Summan varavedenottamo valmistui lokakuussa. 4. KUNTALAINEN JA ASIAKAS Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Terveellinen ja turvallinen ympäristö Jaettavan veden laatu ja jäteveden käsittely täyttää lupaehdot ja viranomaismääräykset Veden jakelukatkokset minimoidaan. Veden laatu ja jäteveden puhdistustehokkuus Käyttökatkosten määrä ja kesto. Jaettu talousvesi täytti STM:n laatuvaatimukset ja jäteveden puhdistustulokset olivat lupaehtojen mukaisia yksittäisiä ylityksiä lukuun ottamatta. Käyttökatkosten ja vuotojen määrä oli keskimääräisellä tasolla.

5 4 Selonteko sisäisestä valvonnasta Haminan Vedessä noudatetaan Haminan kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjetta. Toimivallan siirrosta viranhaltijoille sopimus- ja hankinta-asioissa, käyttöomaisuuden myynnissä ja vahingonkorvausasioissa on voimassa johtokunnan päätös Viranhaltijapäätökset ilmoitetaan johtokunnalle tiedoksi. Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan toimitusjohtaja laatii sisäisen valvonnan suunnitelmansa alkavaa vuotta varten. Suunnitelman mukaan toimitusjohtaja hyväksyy vesilaskutuksen aikataulun, jossa esitetään laskutuspäivät, maksumuistutuspäivät ja maksunsa maksamatta jättävien veden katkaisupäivät. Toimitusjohtaja tarkastaa säännöllisin väliajoin, että työlaskutuksen alaiset työt on laskutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa Haminan Veden toiminnalle. Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole todettu menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikaudelta kertyi alijäämä ,77 euroa, joka siirretään taseen omaan pääomaan pienentämään edellisten vuosien ylijäämää. 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT 2.1 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,58 Valmistus omaan käyttöön , ,61 Liiketoiminnan muut tuotot , ,49 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,05 Palvelujen ostot , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,92 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,88 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,10 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 Liikeylijäämä , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta ,89 Muut rahoitustuotot , ,04 Kunnalle maksetut korkokulut ,11 Muille maksetut korkokulut , ,90 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut ,10-457, ,41 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,23 Ylijäämä ennen varauksia , ,23 Tilikauden ylijäämä , ,23

6 Tuloslaskelman tunnusluvut 5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 5,3 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 1,6 7,3 Voitto, % -4,1 11,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieraspääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman = 100 x (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia erät + Kunnalle tuotto, % maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 x (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos tunnusluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista.

7 2.2. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,64 Poistot ja arvonalentumiset , ,10 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,33 Investointien rahavirta Investointimenot , ,87 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,65 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,32 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille , , , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta , ,05 Saamisten muutos muilta , ,06 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,32 Rahoituksen rahavirta , ,32 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 106,4 56,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 68,3 44,8 Lainanhoitokate 1,8 0,7 Quick ratio 0,8 0,5 Current ratio 0,8 0,5 Investointien tulorahoitus, % = 100 x (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 x (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainan lyhennykset) Tunnusluku osoittaa liikelaitoksen tuloista investointeihin kulujen jälkeen jäävän nettomäärän prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainan lyhennysten yhteismäärästä.

8 7 Lainanhoitokate = Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset Tunnusluku kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos liikelaitoksen lainakannasta enemmän kuin 20% on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta kahdeksalla. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset)/ Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä yli 2, tyydyttävä 1-2, heikko alle 1 Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vetailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä yli 1, tyydyttävä 0,5-1, heikko alle 0,5

9 2.3. TASE VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,86 II Aineelliset hyödykkeet , ,66 2. Rakennukset , ,37 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,18 6. Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , ,11 III Sijoitukset , ,20 4. Muut saamiset , ,20 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,21 II Saamiset , ,21 Lyhytaikaiset saamiset , ,21 1. Myyntisaamiset , ,68 3. Saamiset kunnalta , ,63 4. Muut saamiset , ,90 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,07 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA , ,78 I Peruspääoma , ,98 IV Edellisten tilikausien ylijäämä , ,57 V Tilikauden ylijäämä , ,23 E VIERAS PÄÄOMA , ,29 I Pitkäaikainen , ,80 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 8. Korottomat velat kunnalle , ,00 9. Liittymismaksut ja muut velat , ,80 II Lyhytaikainen , ,49 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 6. Saadut ennakot 6 756, ,36 7. Ostovelat , ,79 9. Muut velat , , Siirtovelat , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,07 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 55,8 55,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 208,1 226,2 Kertynyt ylijäämä, Lainakanta , Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) /( Koko pääoma - Saadut ennakot) Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taeen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

10 9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta ja avustuksesta kunnalta. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat) Liikelatoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

11 10 3. LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 3.1. KÄYTTÖTALOUSOSA Tuloslaskelman toteutuminen Talousarvio Talousavio- Muutettu Toteutunut Poikkeama 2011 muutokset talousarvio 2011 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Ylijäämä ennen varauksia Tilikauden ylijäämä INVESTOINTIOSA TP 2010 Alkuper.TA Muutokset Muutettu TA Toteutuma 700 Vesihuoltolaitos Menot Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myynti Netto Menot: Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin asuntoalueille Gunillankujalle, Hokkasenkadulle ja Saviniemeen sekä teollisuusalueille Vaskitiellä ja Haanvuorentiellä. Uuden-Summan vedenottamo ja yhdysvesijohdot rakennettiin korvaamaan E18-tielinjan alle jäävä Ruissalon vedenottamo. Verkostoa saneerattiin Saarenkadulla. Ruissalon pumppaamo uusittiin. Taskalinmäen vesitornin peruskorjaushanke kilpailutettiin ja rakennusurakka valmistelutyöt käynnistyivät vuoden lopussa. Investoinnit toteutuivat kokonaisuutena arvioidun mukaisina, lukuun ottamatta Taskalinmäen vesitornin peruskorjausta, jonka aloitus siirtyi vuoden 2012 puolelle. Tornin peruskorjauksen siirtymisestä aiheutui euron säästö toimintamenohin.

12 11 Kustannusarvio TP 2010 ja aik. kust. Alkuper.TA Muutokset Muutettu TA Toteutuma Kustannusarviosta käyt Alueellinen jäteveden käsittely Menot Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myynti Netto Menot: Alueellinen jäteveden käsittelyhanke valmistui vuoden 2010 lopussa, mutta vuoden 2011 puolelle jäi pienimuotoisia lopputöitä, kuten Nuutniemen automaatiourakan lopputyöt, siirtopumppaamoiden hajunpoistojärjestelmät ja Mussalon puhdistamon viimeistelytöitä. Käyttöomaisuuden myynti: Myynti käsittää Virolahden kunnan osuuden hankkeen kustannuksista. TP 2010 Alkuper.TA Muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Vesihuoltolaitos yhteensä Menot Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myynti Netto RAHOITUSOSA Rahoituslaskelman toteutuminen Talousarvio Talousavio- Muutettu Toteutunut Poikkeama 2011 muutokset talousarvio 2011 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot- ja kulut Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Rahoituksen rahavirta

13 12 4. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Toimintaympäristön muutosriski Kymenlaakson Vesi Oy:n mahdollinen sulautuminen Kymen Vesi Oy:hyn muuttaisi tulevaisuudessa Haminan kaupungin omistusosuutta ja asemaa yhtiössä. Varsinainen toiminta ja sen johtaminen Verkoston kunnon heikkeneminen lisää verkostohäiriöiden riskiä ja sitä kautta myös yksityiselle omaisuudelle (kiinteistöt) aiheutuvien vahinkojen ja niistä aiheutuvien vahingonkorvausvastuiden riskiä. Rahoitus- ja omaisuusriski Liikelaitoksen velkaantuminen voi vaarantaa liikelaitoksen taloutta, jos liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia muutoksia tai korkotaso nousee merkittävästi. Teollisuuden vedenosto voi vaihdella ja vaikuttaa laitoksen liikevaihtoon. Tehtyjen selvitysten mukaan verkoston saneeraustarve kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi ja verkoston korvausinvestointitaso tulisi kaksinkertaistaa noin kahteen kilometriin vuosittain. Liikelaitoksella on myös jo kertynyttä saneerausvelkaa. 5. LIITETIEDOT 5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kuntaliitoksessa uudelle Haminalle siirtyneet hyödykkeet on poistettu lakkautettujen organisaatioiden poistosuunnitelmaa käyttäen jälkeen hankittujen hyödykkeiden poistoissa on käytetty uuden Haminan poistosuunnitelmaa. Kaikkien käytössä olevien poistosuunnitelmien mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Saamiset on merkitty taseessa nimellisarvoon. 5.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1000 euroa) Liikevaihto tehtäväalueittain Veden käyttömaksut Jäteveden käyttömaksut Liittymismaksut Perusmaksut Muut tuotot Liikevaihto yhteensä Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Haminan Vedellä on käytössä Haminan kaupungin poistosuunnitelmat joissa suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistomenetelmät ovat:

14 13 Haminan kaupungin poistosuunnitelma Aineettomat oikeudet 5 vuotta Tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3-15 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet % Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 20-40% Menojäännöspoisto Haminan kaupungilta siirtyneen omaisuuden poistosuunnitelma Aineettomat oikeudet 3-5 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet % Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 20-40% Menojäännöspoisto Vehkalahden kunnalta siirtyneen omaisuuden poistosuunnitelma Aineettomat oikeudet 5 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 30 % Menojäännöspoisto Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Ero(%) 13 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu tarkastelukaudelle ajoittuvasta jäteveden käsittelyhankkeen valmistumisesta Tasetta koskevat liitetiedot (1000 euroa) Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno

15 Pysyvien vastaavien sijoitukset Samaan konserniin kuuluvilta yhteisöiltä Muilta yhteisöiltä Yhteensä Liittymismaksusaamiset Lisäys vuoden aikana Liittymismaksusaamiset Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot erien välillä Peruspääoma ei muutoksia tilikauden aikana Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Yhteensä Vuoden 2011 luvussa on esitetty lainat jotka erääntyvät tai sen jälkeen. Muiden velkojen erittely Pitkäaikaiset muut velat Liittymismaksut Lyhytaikaiset muut velat Muut velat Muut velat yhteensä Siirtovelkojen erittely Lyhytaikaiset siirtovelat Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Siirtovelat yhteensä

16 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä koko henkilöstö vakinainen henkilöstö vakinainen henkilöstö koko henkilöstö Haminan Vesi -liikelaitos Virat ja toimet vs toimitusjohtaja 1 käyttömestari 1 verkostomestari 1 ts putkiasentaja 9 asiakassihteeri 1 ********************************************* Yhteensä HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN ALEEKIRJOITUKSET Päiväys ja allekirjoitukset Haminassa, maaliskuun 6. päivänä 2012 Rauno Hyytiäinen Jaakko Kokkonen Marika Hartikainen johtokunnan pj johtokunnan vpj johtokunnan jäsen Birgitta Klami Ari Lekander Jani Väkevä johtokunnan jäsen johtokunnan jäsen toimitusjohtaja

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2012

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2012 Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2012 HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA 31.12.2012 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI -LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2014

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2014 Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2014 1 TASEKIRJA 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 2 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2 HAMININAN VESI -LIIKELAITOS 2 Tilivelvollisuuden viranhaltija

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2015 1 TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 2 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2 HAMININAN VESI -LIIKELAITOS 2 Tilivelvollinen viranhaltija

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ORIPÄÄN KUNTA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Toteutuma 1.1. - 31.12.2015 Liikevaihto Myyntituotot 209 735,43 Maksutuotot 594,09 Muut korvaukset 39 232,27 Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot