TASEKIRJA Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu"

Transkriptio

1 HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1 Toimintakatsaus 1 Toiminnalliset tavoitteet 2 Toiminnan kysyntä- ja laajuustiedot 2 Tuloskortti 3 Selonteko sisäisestä valvonnasta 4 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 4 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT 4 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 6 Tase 8 3. LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 10 Käyttötalousosa 10 Investointiosa 10 Rahoitusosa ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ LIITETIEDOT 12 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 12 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 12 Tasetta koskevat liitetiedot 13 Henkilöstöä koskevat liitetiedot HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 15

2 1 HAMINAN VESI 1. TOIMINTAKERTOMUS VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Vesiliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Esittelijä Hyytiäinen Rauno Kokkonen Jaakko Eiranen Marketta, saakka Hartikainen Marika, alkaen Klami Birgitta Lekander Ari Väkevä Jani, toimitusjohtaja Haminan Vesi -liikelaitos (Tulosalue 590) Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja Tulosyksiköt: 590 Hallinto- ja asiakaspalvelu, 591 Verkostot, 592 Laitokset Toiminta-ajatus Vesiliikelaitos tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut asukkaille ja teollisuudelle valtakunnallisesti kilpailukykyiseen hintaan ja kohtuullisen tuoton omistajalleen tuottaen. Toimintakatsaus Talousveden ja talousjäteveden kulutus olivat keskimääräisellä tasolla. Talousveden ominaiskulutus laski hieman edellisestä vuodesta ollen 134 l/as/vrk, joka oli kuitenkin hieman valtakunnallista tasoa korkeampi. Talousveden kulutuksen ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla, koska uudet liittyjät kompensoivat ominaisvedenkulutuksen laskua. Uusia liittyjiä oli keskimääräistä enemmän. Viemäriverkostoon liittyneiden määrä lisääntyi haja-asutusalueiden viemäröintihankkeiden takia. Teollisuusveden kulutus oli edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 % suurempaa ja teollisuusjäteveden kulutus n. 20 % suurempaa. Teollisuusveden kulutus on kasvanut kahtena peräkkäisenä vuonna, mutta ei ole vielä saavuttanut taantumaa edeltänyttä tasoa. Liikevaihto oli n. 3 % arvioitua suurempi ollen 5,3 M. Liikelaitoksen tulos painui miinukselle, mutta tulos oli kuitenkin arvioitua parempi. Syynä oli arvioitua suurempi teollisuusjäteveden kulutus ja palveluiden myynti. Säästöjä syntyi verkoston kunnossapidossa, jossa ei tapahtunut merkittäviä vahinkoja. Veden hankinnassa syntyi säästöjä Kymenlaakson Vesi Oy:n laskuttamissa perusmaksuissa, mikä johtui alhaisesta korkotasosta. Kustannuksia syntyi arvioituja enemmän jäteveden käsittelyssä suuren vuotovesimäärän johdosta. Liikelaitoksen tulosta rasittavat suuresta jätevesi-investoinnista johtuvat poistot. Talousveden laatu ja jäteveden puhdistusteho säilyivät hyvällä tasolla ja olivat lupaehtojen mukaisia yksittäisiä ylityksiä lukuun ottamatta. Vuotovesimäärät olivat vuoden aikana poikkeuksellisen suuret. Vesijohtoverkoston vuotovesimäärä oli 21 %. Lokakuun alussa Hillossa tapahtunut pitkäaikainen mereen alainen vuoto oli vaikeasti paikannettavissa ja aiheutti yksinään suuren vuotovesimäärän. Vuotoja oli keskimääräinen määrä, yhteensä 7 kpl. Yksi vesijohtovuotojohto johti vastuuvakuutuksen käyttöön. Jätevesiverkoston vuotovesimäärä oli myös poikkeuksellisen korkea eli 53 %. Korkean vuotovesimäärän aiheutti keväällä suuren lumikuorman sulaminen ja syksyllä runsaat vesisateet. Ohitusvesien käsittely oli käynnissä Nuutniemen puhdistamolla aikavälillä ja

3 Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin 4,3 km, jätevesiverkostoa 2,4 km ja hulevesiverkostoa 1,3 km. Verkostoa saneerattiin 0,3 km. Haminan Veden uudet kotisivut, avattiin viikolla 33. Syksyllä käynnistettiin Haminan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen. Työ valmistuu keväällä Toiminnalliset tavoitteet 2 Toiminnan kysyntä- ja laajuustiedot TP 2010 TA 2011 Toteutuma 2011 Verkostoon pumpattu vesi, m³/vuosi KLV Oy Omat pohjavedenottamot Virolahti Laskutettu vesi, m³/vuosi talousvesi teollisuusvesi kaupungin kiinteistöt Puhdistettu jätevesi, m³/vuosi Nuutniemen puhdistamo, ohitusvesikäsittely Mussalon puhdistamo Laskutettu jätevesi, m³/vuosi Haminan talousvesi Haminan teollisuusvesi Haminan kaupungin kiinteistöt Virolahti Miehikkälästä jätevesiä on johdettu Haminaan lähtien Vesijohtoverkostoon liittyneet kiinteistöt kpl/vuosi (suluissa osuuskuntien verkoston kautta liittyneet) Jätevesiviemäriverkostoon liittyneet kiinteistöt kpl/vuosi vuosi (suluissa osuuskuntien verkoston kautta liittyneet) 50 (26) 31 (11) (21) (36) Toiminnan kysyntä- ja laajuustiedot Laskuttamaton vesi % Laskuttamaton jätevesi % Talousveden ominaiskulutus, l/as/vrk Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Vesijohtoverkon pituus km 244, ,5 Jätevesiviemäriverkon pituus km 218, ,9 Hulevesiviemäriverkon pituus km 87, ,3 Jätevesipumppaamojen määrä kpl Vesiasiakkaiden määrä: - kiinteistöt kp asukkaat kpl (liittymisaste) (85 %) (85 %) (86 %) Jätevesiasiakkaiden määrä - kiinteistöt kpl asukkaat kpl (liittymisaste) (78 %) (78 %) (78 %)

4 3 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Henkilöstön määrä - vakanssien määrä keskimääräinen henkilöstöresurssi 10,35 11,5 12,68 Taloudellisuus/tuottavuus Veden hankinnan kustannukset, /asukas 37, ,52 Jäteveden käsittelykustannukset, /asukas 36, ,33 Verkostojen ylläpito, /asukas 39, ,97 Tuloskortti STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 1. TALOUS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO 2011 MITTARI TOTEUTUMINEN Kestävä kuntatalous Investointisuunnitelman mukaisilla investoinneilla turvataan omaisuuden arvon säilyminen. 2. JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Verkostoa ja laitoksia saneerataan suunnitelmallisesti ja teknistaloudellisesti järkevällä tavalla. Saneerattavan verkostopituuden tulisi jaksolla olla keskimäärin 1,5 km/vuosi, ettei korjausvelkaa syntyisi. Saarenkadulla saneerattiin verkostoa 300 m:llä. Vesitornin 1,8 M ::n peruskorjausurakka aloitettiin vuoden lopussa. Toimiva ja haluttu työyhteisö. Työvoiman saanti turvataan. Liikelaitoksen henkilökunnasta eläköityy 70% seuraavan 8 vuoden aikana. Lähivuosien voimakkaaseen eläköitymiseen vastataan riittävän ajoissa tehdyillä rekrytoinneilla, jotta tietotaidon siirtyminen varmistetaan. Henkilöstömäärä: v. 2011/ 12 v. 2112/ 13 v. 2013/ 13 Eläkkeelle jääneen laitosmiehen tilalle palkattiin putkiasentaja joulukuussa. Vakanssit tulee saada täytettyä osaavalla henkilöstöllä. 3. RAKENTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tehokkaat ja laadukkaat palvelut Palvelujen tuotantotavat Kriisinajan vedenhankinnan turvaamiseksi rakennetaan Uuden Summan varavedenottamo. Veden saannin turvaaminen; varavedenlähteet Uuden Summan varavedenottamo valmistui lokakuussa. 4. KUNTALAINEN JA ASIAKAS Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Terveellinen ja turvallinen ympäristö Jaettavan veden laatu ja jäteveden käsittely täyttää lupaehdot ja viranomaismääräykset Veden jakelukatkokset minimoidaan. Veden laatu ja jäteveden puhdistustehokkuus Käyttökatkosten määrä ja kesto. Jaettu talousvesi täytti STM:n laatuvaatimukset ja jäteveden puhdistustulokset olivat lupaehtojen mukaisia yksittäisiä ylityksiä lukuun ottamatta. Käyttökatkosten ja vuotojen määrä oli keskimääräisellä tasolla.

5 4 Selonteko sisäisestä valvonnasta Haminan Vedessä noudatetaan Haminan kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjetta. Toimivallan siirrosta viranhaltijoille sopimus- ja hankinta-asioissa, käyttöomaisuuden myynnissä ja vahingonkorvausasioissa on voimassa johtokunnan päätös Viranhaltijapäätökset ilmoitetaan johtokunnalle tiedoksi. Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan toimitusjohtaja laatii sisäisen valvonnan suunnitelmansa alkavaa vuotta varten. Suunnitelman mukaan toimitusjohtaja hyväksyy vesilaskutuksen aikataulun, jossa esitetään laskutuspäivät, maksumuistutuspäivät ja maksunsa maksamatta jättävien veden katkaisupäivät. Toimitusjohtaja tarkastaa säännöllisin väliajoin, että työlaskutuksen alaiset työt on laskutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa Haminan Veden toiminnalle. Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole todettu menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikaudelta kertyi alijäämä ,77 euroa, joka siirretään taseen omaan pääomaan pienentämään edellisten vuosien ylijäämää. 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT 2.1 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,58 Valmistus omaan käyttöön , ,61 Liiketoiminnan muut tuotot , ,49 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,05 Palvelujen ostot , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,92 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,88 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,10 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 Liikeylijäämä , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta ,89 Muut rahoitustuotot , ,04 Kunnalle maksetut korkokulut ,11 Muille maksetut korkokulut , ,90 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut ,10-457, ,41 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,23 Ylijäämä ennen varauksia , ,23 Tilikauden ylijäämä , ,23

6 Tuloslaskelman tunnusluvut 5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 5,3 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 1,6 7,3 Voitto, % -4,1 11,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieraspääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman = 100 x (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia erät + Kunnalle tuotto, % maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 x (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos tunnusluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista.

7 2.2. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,64 Poistot ja arvonalentumiset , ,10 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,33 Investointien rahavirta Investointimenot , ,87 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,65 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,32 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille , , , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta , ,05 Saamisten muutos muilta , ,06 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,32 Rahoituksen rahavirta , ,32 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 106,4 56,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 68,3 44,8 Lainanhoitokate 1,8 0,7 Quick ratio 0,8 0,5 Current ratio 0,8 0,5 Investointien tulorahoitus, % = 100 x (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 x (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainan lyhennykset) Tunnusluku osoittaa liikelaitoksen tuloista investointeihin kulujen jälkeen jäävän nettomäärän prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainan lyhennysten yhteismäärästä.

8 7 Lainanhoitokate = Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset Tunnusluku kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos liikelaitoksen lainakannasta enemmän kuin 20% on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta kahdeksalla. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset)/ Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä yli 2, tyydyttävä 1-2, heikko alle 1 Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vetailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä yli 1, tyydyttävä 0,5-1, heikko alle 0,5

9 2.3. TASE VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,86 II Aineelliset hyödykkeet , ,66 2. Rakennukset , ,37 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,18 6. Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , ,11 III Sijoitukset , ,20 4. Muut saamiset , ,20 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,21 II Saamiset , ,21 Lyhytaikaiset saamiset , ,21 1. Myyntisaamiset , ,68 3. Saamiset kunnalta , ,63 4. Muut saamiset , ,90 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,07 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA , ,78 I Peruspääoma , ,98 IV Edellisten tilikausien ylijäämä , ,57 V Tilikauden ylijäämä , ,23 E VIERAS PÄÄOMA , ,29 I Pitkäaikainen , ,80 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 8. Korottomat velat kunnalle , ,00 9. Liittymismaksut ja muut velat , ,80 II Lyhytaikainen , ,49 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 6. Saadut ennakot 6 756, ,36 7. Ostovelat , ,79 9. Muut velat , , Siirtovelat , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,07 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 55,8 55,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 208,1 226,2 Kertynyt ylijäämä, Lainakanta , Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) /( Koko pääoma - Saadut ennakot) Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taeen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

10 9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta ja avustuksesta kunnalta. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat) Liikelatoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

11 10 3. LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 3.1. KÄYTTÖTALOUSOSA Tuloslaskelman toteutuminen Talousarvio Talousavio- Muutettu Toteutunut Poikkeama 2011 muutokset talousarvio 2011 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Ylijäämä ennen varauksia Tilikauden ylijäämä INVESTOINTIOSA TP 2010 Alkuper.TA Muutokset Muutettu TA Toteutuma 700 Vesihuoltolaitos Menot Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myynti Netto Menot: Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin asuntoalueille Gunillankujalle, Hokkasenkadulle ja Saviniemeen sekä teollisuusalueille Vaskitiellä ja Haanvuorentiellä. Uuden-Summan vedenottamo ja yhdysvesijohdot rakennettiin korvaamaan E18-tielinjan alle jäävä Ruissalon vedenottamo. Verkostoa saneerattiin Saarenkadulla. Ruissalon pumppaamo uusittiin. Taskalinmäen vesitornin peruskorjaushanke kilpailutettiin ja rakennusurakka valmistelutyöt käynnistyivät vuoden lopussa. Investoinnit toteutuivat kokonaisuutena arvioidun mukaisina, lukuun ottamatta Taskalinmäen vesitornin peruskorjausta, jonka aloitus siirtyi vuoden 2012 puolelle. Tornin peruskorjauksen siirtymisestä aiheutui euron säästö toimintamenohin.

12 11 Kustannusarvio TP 2010 ja aik. kust. Alkuper.TA Muutokset Muutettu TA Toteutuma Kustannusarviosta käyt Alueellinen jäteveden käsittely Menot Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myynti Netto Menot: Alueellinen jäteveden käsittelyhanke valmistui vuoden 2010 lopussa, mutta vuoden 2011 puolelle jäi pienimuotoisia lopputöitä, kuten Nuutniemen automaatiourakan lopputyöt, siirtopumppaamoiden hajunpoistojärjestelmät ja Mussalon puhdistamon viimeistelytöitä. Käyttöomaisuuden myynti: Myynti käsittää Virolahden kunnan osuuden hankkeen kustannuksista. TP 2010 Alkuper.TA Muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Vesihuoltolaitos yhteensä Menot Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myynti Netto RAHOITUSOSA Rahoituslaskelman toteutuminen Talousarvio Talousavio- Muutettu Toteutunut Poikkeama 2011 muutokset talousarvio 2011 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot- ja kulut Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Rahoituksen rahavirta

13 12 4. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Toimintaympäristön muutosriski Kymenlaakson Vesi Oy:n mahdollinen sulautuminen Kymen Vesi Oy:hyn muuttaisi tulevaisuudessa Haminan kaupungin omistusosuutta ja asemaa yhtiössä. Varsinainen toiminta ja sen johtaminen Verkoston kunnon heikkeneminen lisää verkostohäiriöiden riskiä ja sitä kautta myös yksityiselle omaisuudelle (kiinteistöt) aiheutuvien vahinkojen ja niistä aiheutuvien vahingonkorvausvastuiden riskiä. Rahoitus- ja omaisuusriski Liikelaitoksen velkaantuminen voi vaarantaa liikelaitoksen taloutta, jos liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia muutoksia tai korkotaso nousee merkittävästi. Teollisuuden vedenosto voi vaihdella ja vaikuttaa laitoksen liikevaihtoon. Tehtyjen selvitysten mukaan verkoston saneeraustarve kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi ja verkoston korvausinvestointitaso tulisi kaksinkertaistaa noin kahteen kilometriin vuosittain. Liikelaitoksella on myös jo kertynyttä saneerausvelkaa. 5. LIITETIEDOT 5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kuntaliitoksessa uudelle Haminalle siirtyneet hyödykkeet on poistettu lakkautettujen organisaatioiden poistosuunnitelmaa käyttäen jälkeen hankittujen hyödykkeiden poistoissa on käytetty uuden Haminan poistosuunnitelmaa. Kaikkien käytössä olevien poistosuunnitelmien mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Saamiset on merkitty taseessa nimellisarvoon. 5.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1000 euroa) Liikevaihto tehtäväalueittain Veden käyttömaksut Jäteveden käyttömaksut Liittymismaksut Perusmaksut Muut tuotot Liikevaihto yhteensä Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Haminan Vedellä on käytössä Haminan kaupungin poistosuunnitelmat joissa suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistomenetelmät ovat:

14 13 Haminan kaupungin poistosuunnitelma Aineettomat oikeudet 5 vuotta Tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3-15 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet % Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 20-40% Menojäännöspoisto Haminan kaupungilta siirtyneen omaisuuden poistosuunnitelma Aineettomat oikeudet 3-5 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet % Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 20-40% Menojäännöspoisto Vehkalahden kunnalta siirtyneen omaisuuden poistosuunnitelma Aineettomat oikeudet 5 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 30 % Menojäännöspoisto Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Ero(%) 13 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu tarkastelukaudelle ajoittuvasta jäteveden käsittelyhankkeen valmistumisesta Tasetta koskevat liitetiedot (1000 euroa) Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno

15 Pysyvien vastaavien sijoitukset Samaan konserniin kuuluvilta yhteisöiltä Muilta yhteisöiltä Yhteensä Liittymismaksusaamiset Lisäys vuoden aikana Liittymismaksusaamiset Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot erien välillä Peruspääoma ei muutoksia tilikauden aikana Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Yhteensä Vuoden 2011 luvussa on esitetty lainat jotka erääntyvät tai sen jälkeen. Muiden velkojen erittely Pitkäaikaiset muut velat Liittymismaksut Lyhytaikaiset muut velat Muut velat Muut velat yhteensä Siirtovelkojen erittely Lyhytaikaiset siirtovelat Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Siirtovelat yhteensä

16 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä koko henkilöstö vakinainen henkilöstö vakinainen henkilöstö koko henkilöstö Haminan Vesi -liikelaitos Virat ja toimet vs toimitusjohtaja 1 käyttömestari 1 verkostomestari 1 ts putkiasentaja 9 asiakassihteeri 1 ********************************************* Yhteensä HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN ALEEKIRJOITUKSET Päiväys ja allekirjoitukset Haminassa, maaliskuun 6. päivänä 2012 Rauno Hyytiäinen Jaakko Kokkonen Marika Hartikainen johtokunnan pj johtokunnan vpj johtokunnan jäsen Birgitta Klami Ari Lekander Jani Väkevä johtokunnan jäsen johtokunnan jäsen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot