OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut Kataisen hallituksen yhdes sä oppositiopuolueiden kanssa tekemään linjaukseen so te-uu dis tuk ses ta. Sote-järjestämislakia valmistellut parlamentaarinen valmisteluryhmä pää si sopuun Sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja jat ko toimis ta Sovittu malli muuttaa olennaisesti sosiaali- ja terveys pal ve lui den järjestämis- ja tuottamismallia verrattuna nykyiseen ole mas sa olevaan malliin. Uudessa mallissa on erotettu palvelujen järjestäminen ja niiden tuotta mi nen toisistaan. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä so si aa lija terveysalueella (sote-alue). Sote-alueen kuntayhtymä vastaa sii tä, että sen alueella asukkaat ja muut palveluihin oikeutetut saavat tarvit se man sa palvelut. Lähtökohtana on lähipalvelujen turvaaminen. Uu den järjestämislain kriteeristöjen mukaisesti palveluja voidaan kes kit tää vain, mikäli palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edel lyt tä vät erityisosaamista tai kalliita investointeja, tai palvelujen tar koi tuk sen mu kai nen ja kustannustehokas toteuttaminen edel lyt tävät keskittämistä. Palveluja voidaan toteuttaa eri keinoin. Sote-alueen tulee laatia järjestämispäätös joka neljäs vuosi. Jär jestä mis pää tök ses sä määritellään tuottamisvastuussa olevat kun ta yh tymät sekä niiden tehtävät, rahoituksen ja voimavarojen koh den ta minen, palvelurakenne ja periaatteet muualta hankittaville palveluille (os to pal ve luil le), sote-palvelujen laatu- ja palvelutaso, yhtenäiset käy tän nöt ja kielellisten oikeuksien toteuttaminen. Jär jes tä mis päätök sis sä otetaan huomioon asukkaiden näkemykset palveluista. Valmis te lus sa on mukana tuottamisvastuussa olevat tahot. Palvelujen tuottamisvastuu on kuntayhtymällä. Tuottamisvastuu voi ol la myös vastuukunnalla, jos alueen kunnat niin yksimielisesti so pivat. Tuottamisvastuun edellytykset määritellään uudessa laissa. Tuot ta mis vas tuul li sel la tulee olla kyky vastata ehkäisevistä, kor jaavis ta, hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista yh te näi senä kokonaisuutena. Nämä tehtävät edellyttävät omaa henkilöstöä ja mui ta voimavaroja. Sote-alue tekee päätöksen siitä, mitkä kun ta yh tymät ovat tuottamisvastuussa. Tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä voi olla enintään 19. Ne voivat järjestämispäätöksen mukaisesti edel leen tuottaa palveluja itse tai hankkia palveluja myös muutoin, ku ten

2 järjestöiltä, yrityksiltä ja palveluseteliä käyttämällä. Myös so te-alu eella voi olla omaa tuottamisvastuuta tukipalveluista, ja vain poik keus tapauk ses sa joistakin muista palveluista. Sote-alue on kuntayhtymä. Jokainen kunta kuuluu yhteen viidestä so te-alu ees ta. Kunnilla on edustus sote-alueen ylimmässä toi mi elimes sä (yhtymävaltuusto). Eri ryhmien edustus toimielimessä tur vataan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valtion ohjausta tullaan vahvistamaan. Sosiaali- ja ter veys mi nis te riöön perustetaan sote-neuvottelukunta ja ohjausyksikkö. Ministeriön ja sote-alueen välille luodaan neuvottelumenettely, jossa sovitaan pal ve lu jen toteutuksesta ja seurannasta. Ministeriö vahvistaa neu votte lu me net te lyn yhteydessä sote-alueen järjestämispäätöksen. Tu losoh jaus neu vot te lu sote-alueen ja tuottamisvastuiden välillä käy dään vuosittain. Uudessa laissa määritellään asukkaiden osal lis tu mis- ja vaikutusmahdollisuudet palvelujen tuottamiseen. Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan asukaslukuun pe rus tuval la maksulla, jossa otetaan huomioon tarvetekijät, kuten ikä ra kenne ja sairastavuus. Sote-alueet puolestaan rahoittavat palvelujen tuottamisen. Ra hoi tuksen periaatteista neuvotellaan tuottamisvastuussa olevien kanssa, mut ta rahoituksessa tulee huomioida palvelujen tarve, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Lopullinen määrittely tehdään jär jes tä mispää tök ses sä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edis tä mi nen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon pe ruspal ve lu jen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan pal ve lu ra ken teen toteuttaminen. Uudistuksena keskeisenä keinona nähdään sosiaali- ja ter vey denhuol lon mahdollisimman laaja integraatio, jossa perus- ja eri kois palve lu muodostavat ehjän palvelukokonaisuuden. Näin ihmisten pal velu tar peet huomioidaan kokonaisuutena ja heidän lähipalvelunsa varmis te taan koko maassa. Palvelujen hallintoa selkeytetään ja te hos tetaan. Eduskunnan käsittelyyn esitys tulee , jolloin julkaistaan myös kuntakohtaiset laskelmat. Uudistuksen tavoitteena on, että uudet sote-alueet aloittavat Tuottamisvastuussa olevat kun tayh ty mät aloittavat Sote-uudistuksen vaikutukset Joroisten kunnalle

3 Toteutuessaan sote-uudistus siirtää järjestämisvastuun pois kunnilta vii del le suurelle sote-alueelle. Käytännössä tämä tarkoittaa Joroisten kun nan ja Varkauden kaupungin välisen sosiaali- ja ter veys pal ve luiden yhteistoimintasopimuksen purkautumista uuden toimintamallin käyn nis tyes sä. Jatkossa Joroisten kunnan tulee tehdä päätös, minkä tuo tan to alu een kuntayhtymään se haluaa kuulua tehtyjen lin jaus ten pohjalta keskisavon yhteinen tuotantoalue ei ole enää realistinen vaih to eh to. Tällöin Joroisten kunnan päätettäväksi jää kuuluminen jo ko Etelä-Savon alueelle, Pohjois-Savon alueelle tai jollekin muulle alu eel le perustettavaan tuotantoalueen kuntayhtymään. Tällä het kellä Joroisten kunta kuuluu Etelä-Savon maakuntaan ja on Ete lä-savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunta. Samalla Joroisten kun ta on kuitenkin tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon maa kun nassa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvan Varkau den kaupungin kanssa sote-palveluiden yhteistyösopimuksen kaut ta. Valmistelun tilanne alueella Etelä-Savon alueella on tehty valmistelutyötä Etelä-Savon so te pal velu tuo tan to alue -hankkeen parissa. Joroisten kunnanhallitus kä sit te li hankkeeseen osallistumista kokouksessaan ja päät ti, että Joroisten kunta ei osallistu itse hankkeen val mis te lu työ hön eikä sen kustannuksiin, mutta hyväksyi sen, että Etelä-Savon sai raan hoito pii rin saamaa hankerahaa käytetään hankkeen val mis te luun. Perusteena kielteiselle päätökselle oli Joroisten kunnan ja Var kauden kaupungin välinen järjestämisvastuuta koskeva yh teis työ so pimus. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Joroisten kunnalla tu li si olla läsnäolo-oikeus valmistelukokouksissa. Hallituksen päätöksen jälkeen Joroisten kunta on seurannut hankkeen valmistelua ja osallistunut hankkeen ohjausryhmän ja kun nanjoh ta ja ryh män kokouksiin, osallistumatta kuitenkaan itse pää tök sente koon. Samanaikaisesti kunta on myös tiiviisti seurannut so te-uu distus ta valmistelleen parlamentaarisen työryhmän työtä. Pohjois-Savon maakuntaliiton hallitus on myös käynnistänyt so te-uudis tuk seen liittyvän valmistelutyön ja asettanut SO TE-pal ve lui den tuotannon valmisteluryhmät kokouksessaan ja pyytänyt kaikkia Pohjois-Savon kuntia nimeämään val mis te lu ryhmään viranhaltijan ja varajäsenen. Joroisten kunta ei ole osallistunut Pohjois-Savon sote-palveluiden tuo tan non valmisteluun tässä vaiheessa. Kun sote-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä pääsi yk si mie li syy teen järjestämisvastuun siirtämisestä viidelle suurelle so-

4 te-alu eel le, käynnistettiin Joroisten kunnassa uudelleen keskustelu so te-tuo tan to alu ei den valmisteluun osallistumisesta. So te-tuo tan toalu ei den valmisteluun osallistumiselle ei tässä uudessa tilanteessa ole enää estettä, koska olemassa olevat järjestämissopimukset purkau tu ne vat uuden järjestämislain myötä ja kunnat neuvottelevat la kiesi tyk sen hengen mukaisesti itsenäisesti asemastaan uuteen jär jestä mis mal lin mukaisiin tuotantokuntayhtymiin kuulumisesta. Joroisten kunnanjohtaja on tiedustellut marraskuun 2014 aikana Jorois ten kunnan mahdollisuutta osallistua sekä Etelä-Savon kuntien yh tei seen sotepalvelutuotanto -alue hankkeeseen, että Poh jois-savon maakuntaliiton vetämään Pohjois-Savon sote-palveluiden valmis te lu ryh mään. Molemmilta tahoilta on saatu myönteinen kanta kun nan osallistumisesta em. hankkeisiin. Etelä-Savon sotepalvelutuotanto -alue hankkeeseen osallistumisen kan nal ta olisi kuitenkin suotavaa, että Joroisten kunta sitoutuisi myös hankkeen kustannuksiin euroa/asukas periaatteen mukaisesti se kä nimeäisi 1-3 luottamushenkilöedustajaa hankkeen oh jaus ryh mään, kuten muut mukana olevat kunnat ovat tehneet. Pohjois-Savon maakuntaliiton vetämään sote-valmistelutyöhön osallis tu mi sen kannalta on myös suotavaa, että Joroisten kunnanhallitus te kee asiasta virallisen päätöksen. Ehdotus: Joroisten kunnanhallitus päättää: osallistua Etelä-Savon kuntien yhteiseen so te-pal ve lu tuo tan toalue -hankkeeseen. nimeätä Etelä-Savon kuntien yhteisen so te-pal ve lu tuo tan to alue -hankkeen ohjausryhmään kolme luot ta mus hen ki lö edus ta jaa. varata vuoden 2015 talousarvioon kunnanhallituksen alle euron määrärahan Etelä-Savon kuntien yhteisen so te-palve lu tuo tan to alue -hankkeen kulujen kattamiseen. Lisäksi Joroisten kunnanhallitus päättää esittää Pohjois-Savon maakun ta lii ton hallitukselle, että: Joroisten kunta osallistuu Pohjois-Savon alueen so te-tuo tan toalu een valmistelutyöhön. valmistelutyön ohjaus- ja seurantaryhmän alaisuudessa toi mivan valmisteluryhmään Joroisten kunnan edustajiksi nimetään Jo rois ten kunnanjohtaja Joonas Hänninen sekä hänen va ra jäse nek seen hallintojohtaja Marjatta Savolainen. Päätös: Hyväksyttiin. Etelä-Savon sote-palvelutuotantoalue-hankkeen ohjausryhmään

5 nimettiin Sari Juutilainen, Paavo Tervonen ja Rauni Janhunen.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

SOTE EI KORJAA PALVELUITA

SOTE EI KORJAA PALVELUITA No 4 > 15.12.2014 ARVIO Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen SOTE EI KORJAA PALVELUITA Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. Esitys on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot