Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen selvittämisestä Khall Kärsämäen kunnanhallitus on kantanut huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen kus tan nus ke hi tyk ses tä, lähipalvelujen säilymisestä ja työpaikkojen tur vaami ses ta omassa kunnassa. Tämä johdosta on kuultu Attendo Oy:n edustajia ja heidän näkemyksiään vaihtoehtoisten lähipalvelujen tuottamismalleista. Kunnanhallitus päättää tutkia vaihtoehtoisten lähipalvelujen tuot ta mis mal leja näkökulmana mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys, lä hipal ve lu jen säilyminen ja työpaikkojen turvaaminen omassa kunnassa. --- Puheenjohtajan avattua keskustelun Raija Aulis esitti, että kunta ei lähde selvittämään asiaa. Raija Auliksen esitys raukesi kannattamattomana. Yksimielisesti hyväksyttiin. Khall Merk. Päätöksenteon jälkeen Raija Aulis ilmoitti eriävästä mielipiteestään. Eriävän mielipiteen perustelut liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1 Khall 291 / Kärsämäen kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen ja kunta on kamppail lut talousarvion vakauttamisessa sekä kustannusten saattamisessa Kär sämäen kunnan kantokyvyn tasolle viime vuosina. Sosiaali- ja ter veys pal ve luiden painoarvo Kärsämäen kunnan talouden tasapainottamiseksi on rat kai seva. Vuoden 2013 osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitysennuste on jopa Kunnan talouden kannalta kustannusten nousu on ensimmäiseksi saatava py säh ty mään ja toiseksi kustannukset on myös saatava laskemaan ny kyi ses tä tasosta. Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan tutkia vaihtoehtoisia palve lun tuo tan to mal le ja siten, että turvataan tarkoituksenmukaiset ja laa dukkaat lähipalvelut sekä työpaikat kunnassa, hillitään sosiaali- ja ter veys pal ve-

2 lui den kustannusten nousua pitkällä aikavälillä ja aikaansaadaan säästöjä lyhyem mäl lä aikavälillä. Tämän johdosta päätettiin alustavasti kuulla Attendo Oy:n edustajia ja heidän näkemyksiään vaihtoehtoisista palveluntuotantomalleista, joilla edellä mai ni tut tavoitteet voitaisiin toteuttaa. Attendo Oy esitteli kokonaisvaltaista se kä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut kattavaa toimintamallia, jossa kustan nuk set lukittaisiin kiinteisiin vuosikustannuksiin ja lisäksi nykyistä kustan nus ta soa saataisiin laskettua. Kustannusten ohella palveluntuottaja kantai si vastuun palveluiden laadusta sekä kunnan tavoitteista, jotka mää ri teltäi siin sopimuksessa. Esittelyaineistot osoittivat, että vastaavan ratkaisun avul la on saavutettu muissa kunnissa kohtuullisen lyhyellä aikavälillä merkit tä viä kustannussäästöjä sekä lisäämään kuntalaisten tyytyväisyyttä pal velui ta kohtaan. Kunnanhallitus päättää, että laaditaan maksuton selvitys sen arvioimiseksi, mi tä kustannussäästöjä edellä mainitulla kokonaisulkoistuksella on mah dollis ta aikaansaada. Kyse on teknisestä vuoropuhelusta asian valmistelua varten, eikä se ole osa hankintaprosessia. Mikäli myöhemmin päätetään ostaa pal ve lui ta ulkopuoliselta, hankinta suoritetaan hankintalain mukaisena kilpai lu tuk se na. Kuntien yhteistoiminnan tai oman toiminnan ohella kunta voi tuottaa ja järjes tää palvelunsa myös yksityisen palveluntuottajan avulla. Myös pe rus palve lu kun ta yh ty mä Selänne voi järjestää Kärsämäen palvelut yksityisen pal velun tuot ta jan tuottamina. Ppky Selänne vastaa Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jestä mi ses tä. Kunnanhallituksen tulee tehdä esitys ppky Selänteen hal li tuk sel le, joka kokoontuu Kärsämäen kunnan sosiaali- ja ter veys toi men vaihtoehtoisen tuottamistavan selvittämisestä. Kunnanhallitus päättää esittää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yh ty mähal li tuk sel le, että se aloittaa välittömästi selvityksen (teknisen vuo ro pu helun) sen selvittämiseksi, mitä kustannussäästöjä sosiaali- ja ter veys pal ve luiden ulkoistamisella olisi mahdollista saada. Selvityksen pitäisi sisältää vähin tään Kärsämäen kunnan kustannuksiin vaikuttavat sosiaali- ja ter veys palve lut ja näiden palveluiden vaihtoehtoinen tuotantotapa esim. ali han kin ta na yksityiseltä palveluntuottajalta. Kunnanhallitus esittää, että ppky Selänteen hallitus nimeää ohjausryhmän avus ta maan ppky Selänteen hallitusta. Ohjausryhmän jäsenistä puolet ni metään Kärsämäen kunnan esittämistä henkilöistä ja puolet muiden jä sen kuntien ja ppky:n edustajista. Ohjausryhmän tehtävänä on kustannusselvityksen laatiminen ja käsittely, mah dol li sen kilpailutuksen valmistelu ja tarjousten

3 myöhempi vertailu sekä oman esityksensä tekeminen ppky Selänteen hallitukselle palveluntuottajan va lin nas ta. Selvitystyön tulee olla valmis tammikuussa Mikäli selvitystyö johtaa kil pai lu tuk seen palvelutuotannon tulee käynnistyä Kärsämäellä tou ko kuus sa Puheenjohtajan avattua keskustelun Raija Aulis teki muutosesityksen: kunnanhallitus esittää Ppky Selänteen yhtymähallitukselle, että se vuosisopimuksen mukaisesti aloittaa perusteellisen kuntayhtymän rakenteiden ja toimintojen läpikäymisen vuoden 2014 alussa, päämääränä kustannussäästöt ja toiminnan tehostaminen. Kustannusnousu tulisi jäädä alle 3%. Raija Auliksen esitys raukesi kannattamattomana. Yksimielisesti hyväksyttiin. Merk. Päätöksenteon jälkeen Raija Aulis ilmoitti eriävästä mielipiteestään. Eriävän mielipiteen perustelut liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1 Khall 299 / Anne Ruha poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo. 20:23. Khall Ppky Selänteen hallitus käsittelee kunnanhallituksen tekemää esi tys tä aloittaa selvityksen tekemistä sen selvittämiseksi, mitä kus tan nussääs tö jä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ulkoistamisella olisi mahdol lis ta saada vähintää Kärsämäen kunnan kustannuksiin vaihtoehtoisella tuot ta mis ta val la. Ppky Seläteen hallitus kokoontuu kokouseen, missä myös kunnan hal li tuk sen esitys on käsiteltävänä. Selvitystyön lähtökohtana on ollut vaihtoehtoisen sote-palvelujen tuot ta mista van löytäminen, joka myös turvaa laadukkaat lähipalvelut ja säilyttää työpai kat omassa kunnassa mutta tuottaa palvelut edullisemmin kuin nykyiset. Jot ta työssä voidaan edetä, tulle ehdollisesti irtisanoa ppky Selänteen jä senyys päättymään vuoden 2014 loppuun. "Ppky Selänteen perussopimus: 23 jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kun ta yh ty mäl le. Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden

4 päät tyes sä, ellei asiasta yhtäpitävin valtuustojen päätöksin toisin sovita. Yhtymähallituksen tehtävänä on laatia jäsenkunnan eroamisen vaikutuksista so peu tu mis ta koskeva selvitys, josta käyvät ilmi muutokset kuntayhtymän toi min nas sa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset kun ta yh tymän talouteen. 3 jäsenkunnat antavat kuntayhtymälle tehtäväksi ja vastuulle järjestää asuk kail leen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja eri kois sai raan hoidon palvelut. Kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää myös ym päris tö ter vey den huol lon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, ra ken nus val vonnan ja korjausneuvonnan palvelut. 27 Muutos jäsenkunnan kuntayhtymälle antamissa tehtävissä: Lähtökohtaisesti kuntayhtymä järjestää kaikille kunnille samat palvelut. Mah dol li set muutokset koskevat kaikkia kuntia. Jäsenkunnan tulee ilmoittaa etukäteen haluamansa muutos kuntayhtymän hoi det ta vak si antamissaan sopimuksen 3:n mukaisista tehtävissä. Muutos on hyväksyttävä jäsenkuntien valtuustoissa...". Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto irtisanoo al lekir joi te tun ppky Selänteen perussopimuksen päättymään Tämä irtisanomisilmoitus on mitätön, mikäli ppky Selänne kilpailuttaa Kärsä mäen kunnan asettamien ohjeiden mukaisesti ppky Selänteen jär jes tä misvas tuul la olevia Kärsämäen kunnan alueella tuotettavia sosiaali- ja ter veyspal ve lu ja siten, että kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käyn nis tyä toukokuussa Lisäksi, että selvitystyö tulee tehdä tam mikuun 2014 loppuun mennessä ja Kärsämäki osallistuu selvitystyön to teu tukseen ja kilpailutuksen vertailuun tarkoitukseen nimetään ohjausryhmä, ja han kin ta kil pai lu tuk ses sa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen kunnan hyväk si. Alustava sopimusluonnosmalli liitteenä 1 Khall 321 / Puheenjohtajan avattua keskustelun Aimo Remes teki esityksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto ei vielä tässä vaiheessa irtisano ppky Selänteen perussopimusta, vaan jatkaa neuvotteluja ppky

5 Selänteen kanssa. Remeksen esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa kunnajohtaja teki muutetun päätösesityksen. Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto irtisanoo al lekir joi te tun ppky Selänteen perussopimuksen päättymään Tämä irtisanomisilmoitus on mitätön, mikäli ppky Selänne kilpailuttaa Kärsä mäen kunnan asettamien ohjeiden mukaisesti ppky Selänteen jär jes tä misvas tuul la olevia Kärsämäen kunnan alueella tuotettavia sosiaali- ja ter veyspal ve lu ja siten, että kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käyn nis tyä kesäkuussa Han kin ta kil pai lu tuk ses sa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen kunnan hy väk si. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Kunnajohtaja oli poissa kokouksesta klo

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot