HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna"

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Aika klo14:00-16:05 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 4 3 Käsittelyjärjestys 5 4 Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpano toimikaudella Taloudellinen tilanne Koulutusvastuuesityksen valmistelun tilanne 11 7 Pk-yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen 12 vaikuttavuus 8 Hallitustyöskentelyn itsearviointi 13 9 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma Ammatillisen opettajakorkeakoulun 16 opettajankoulutusneuvoston kokoonpanon tarkistaminen 11 FUAS-seminaari Hallituksen seuraava kokous 19

2 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Hintsanen Veijo Puheenjohtaja Aaltio Kirsi Jäsen Haukka Juha Jäsen Keso Tero Jäsen Ojanen Kauko Jäsen Puusaari Pertti Jäsen Sippola Anniina Jäsen Muut läsnäolijat Vesanto Riitta Pöytäkirjan pi tä jä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pykälät 1-12 Sivut 1-19 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä VEIJO HINTSANEN Veijo Hintsanen RIITTA VESANTO Riitta Vesanto Pöytäkirjan tarkastus KIRSI AALTIO Kirsi Aaltio JUHA HAUKKA Juha Haukka Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäki K-rakennus, Visakaarre 16, Hämeen lin na Todistaa RIITTA VESANTO Riitta Vesanto johdon assistentti

3 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

4 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Hallitus 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Aaltio ja Juha Haukka. Pöytäkirja lähe te tään tarkastettavaksi.

5 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Käsittelyjärjestys Hallitus 3 Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

6 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpano toimikaudella Hallitus 4 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän on kuntayhtymän hal lin to sään nön mukaisesti nimittänyt kokouksessa am mat ti korkea kou lun hallituksen kokoonpanon toimikaudelle seu raa vas ti: Jäsen Varajäsen rehtori Veijo Hintsanen, puheenjohtaja saakka johtaja Pertti Puusaari talousjohtaja Mirja Pöhö saakka saakka rehtori ja puheenjohtaja vararehtori Risto Salminen alkaen alkaen talousjohtaja Mirja Pöhö vararehtori Janne Salminen alkaen alkaen lehtori Kauko Ojanen IT-vastaava Tero Keso toimitusjohtaja Kirsi Aaltio toimitusjohtaja Juha Haukka opiskelija Anniina Sippola lehtori Jari Komsi ATK-suunnittelija Leenakaija Lehto toimitusjohtaja Anne Wikström kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen opiskelija Riku Kemppinen Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

7 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Taloudellinen tilanne Hallitus 5 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 71,9 miljoonaa euroa. Näis tä opetustuottojen osuus oli 53,4 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 64,2 miljoonaa euroa, josta henki lös tö ku lut 42,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 12,6 miljoonaa euroa ja tar vik kei den ostot 5,1 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 4,4 miljoo naa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 7,8 miljoonaa eu roa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-12 / 2012 (tuhatta euroa) Tilanne mukaan Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-12 / / 2012 kum / 2011 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

8 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Vuoden 2012 talousarvion mukainen investointiohjelma on 4,4 miljoonaa eu roa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut 3,1 mil joonaa euroa ja opetuksellisista hankkeista 0,9 miljoonaa euroa, yhteensä 4,0 mil joo naa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-12 / 2012 (tuhatta euroa) 12 Tilanne mukaan Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / / 2012 kum Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus C-rakennus, jäähdytysjärjestelmä Menot tulot Netto B-talo, vesivahinkokorjaus Menot Tulot, vakuutuskorvauspäätös asiasta Netto Lepaa Lämpövoimala Menot Tulot Netto Jätevesiliittymä Menot Tulot Netto

9 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / / 2012 kum Mustiala Tien perusparannus, tien runkotyö Menot Tulot Netto Opiston peruskorjaus Menot Tulot Netto Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto Opetukselliset ja muut investoinnit Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

10 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-12 / 2012 (tuhatta euroa) Tilanne mukaan Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / / 2012 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Hallitus käsittelee taloustilanteen ennakkotiedon mukaan ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

11 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Koulutusvastuuesityksen valmistelun tilanne Hallitus 6 Osana ammattikorkeakoulu-uudistusta uudistetaan ammattikorkeakoulujen toi mi lu vat vuoden 2014 alusta. Toimiluvalla määritellään mm. am mat ti korkea kou lun koulutustehtävästä ja koulutusvastuista. Luonnos esitykseksi Hämeen ammattikorkeakoulun koulutusvastuista on asia kir ja liit tee nä, asiakirjaliite nro 1 6. Hallitus käy keskustelun toimilupahakemukseen tehtävistä kou lu tus vas tuuesi tyk sis tä. Esityksen mukaisesti.

12 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Pk-yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Hallitus 7 Suomalaisille pk-yrityksille suunnattu kyselytutkimus pk-yrittäjien ja ammat ti kor kea kou lu jen yhteistyöstä toteutettiin vuonna Kysely to teu tettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien, AMKtutkaverkoston ja am mat ti korkea kou lu jen rehtorineuvosto Arene ry:n kesken. Raportti tutkimuksen tuloksista on kokouksen asiakirja-aineistona. Juha Haukka esittelee tutkimuksen keskeiset tulokset ja niiden so vel let tavuu den ammattikorkeakoulun toiminta-alueelle. Käydään keskustelu tutkimuksen tuloksista ja vaikutuksista Hämeen ammattikorkeakoulun toimintaan. Esityksen mukaisesti.

13 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitustyöskentelyn itsearviointi Hallitus 8 Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus arvioi omaa toimintaansa. Kirjataan hallitustyöskentelyn keskeiset kehittämiskohteet. Hallitustyöskentely on edellisten vuosien tapaan noudattanut sisällöllisesti ja aikataulullisesti toimintasuunnitelmaa. Painotetaan hallitustyöskentelyssä edellisvuoden tapaan seuraavia ko ko naisuuk sia: Lisätään edelleen läpinäkyvyyttä asioiden käsittelyssä sekä rohkeutta ottaa esil le ja käsittelyyn myös HAMKin kannalta negatiiviset asiat. Voimistetaan edelleen aluevaikuttavuuden esilletuontia toimialueella opiskelijoiden ja yrityselämän näkökulmasta. Tehostetaan edelleen pääprosessien; koulutuksen ja t&k-toiminnan kehittämislinjauksien käsittelyä hallituksessa. Lisäksi: Tehostetaan ammattikorkeakoulun kehittämistä tukevan sisäisen rahanjaon koh dis ta mis ta kannustavampaan suuntaan. Tehostetaan FUAS-strategian toimeenpanon seurantaa.

14 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma 2013 Hallitus 9 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma vuodelle Tammi-, helmi- ja maaliskuu Edellisen vuoden talouskatsaus Strategiprosessin seuranta Hallituksen oman toiminnan arviointi Toimilupaprosessin valmistelu ja seuranta Johtosäännön tarkistaminen Ilmapiirikyselyn tulosten esittely ja käsittely 2 Huhti-, touko- ja kesäkuu Tilinpäätöksen käsittely ammattikorkeakoulua koskevilta osilta Strategiprosessin seuranta Toimilupaprosessin valmistelu ja seuranta Toimipisteiden ja koulutusohjelmien tuloksellisuuden arviointi Toimilupahakemuksen käsittely Toiminta- ja taloussuunnitelmakierros alkaa keskeiset tavoitteet ja toiminnan volyymi (mm. alp) Tutkintosäännön muutostarpeiden esittely Talouskatsaus ensimmäisen vuosineljänneksen osalta 3 Elo- ja syyskuu Hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (työkokous) Toimilupaprosessin valmistelu ja seuranta Tutkintosäännön hyväksyminen Strategian hyväksyminen Opiskelijavalintoihin liittyvät oikaisupyynnöt (pääosin) ja kehittämiskoh teet Talouskatsaus toisen vuosineljänneksen osalta 4 Loka-, marras- ja joulukuu Palautejärjestelmien tuottaman tiedon arviointi ja kehittämiskohteiden määrittely OPS-prosessin keskeiset linjaukset Laadunvarmistusjärjestelmän vuosikatsaus ja keskeiset kehittämiskohteet Talouskatsaus kolmannen vuosineljänneksen osalta Toimilupapäätöksen edellyttämät toimenpiteet Lisäksi: Palautejärjestelmien (mm. opetuksen laatu, ilmapiirikartoitus, henkilöstökatsaus, brändikyselyt) tuloksia esitellään myös muina aikoina dokumentoinnin valmistuessa. Hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle Esityksen mukaisesti.

15 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutusneuvoston kokoonpanon tarkistaminen Hallitus 10 Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan nimittänyt Amma til li sen opettajakorkeakoulun opettajankoulutusneuvoston toimikaudelle Yliopiston edustajaksi nimitetty professori Pekka Ruohotie, Tampereen yli opiston Kas va tus tie tei den yksiköstä on jäänyt eläkkeelle. Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen esittää, että Pekka Ruohotien varajäsenenä toi mi va koulutuspäällikkö Hilkka Roisko nimitetään opet ta jan kou lu tus neu voston var si nai sek si jäseneksi ja hänen varajäsenekseen nimitettäisiin FT, yli opiston leh to ri Johanna Annala. Molemmat työskentelevät Tampereen yliopiston Kas va tus tie tei den yksikössä. Esitettyjen muutosten jälkeen opettajankoulutusneuvoston kokoonpano on seuraa va: Varsinainen jäsen Koulutuksen järjestäjien edustajat Rehtori Heini Kujala Koulutuskeskus Tavastia Kehityspäällikkö Ismo Kantola Turun ammattikorkeakoulu Johtava rehtori Timo Olli Kouvolan seudun ammattiopisto Elinkeinoelämän edustajat Johtaja Martti Pallari Suomen yrittäjät Erityisasiantuntija Inkeri Toikka Opetusalan ammattijärjestö OAJ Johtaja Hannu Saarikangas Uusi insinööriliitto UIL ry Yliopiston edustajat Koulutuspäällikkö Hilkka Roisko Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yk sik kö Dosentti, Lehtori Jaana Seikkula-Leino Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tie dekun ta AOKK:n opettajakunnan edustajat Yliopettaja Seppo Seinä HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Varajäsen Kehitysjohtaja, vararehtori Jussi Jarrett Amiedu Rehtori/Kehitysjohtaja Outi Kallioinen Lahden ammattikorkeakoulu Rehtori Markku Aunola Kiipulan ammattiopisto Rehtori, toimitusjohtaja Pekka Ruuth Jollas Instituutti Rehtori Hanne Paila Rastor Johtaja Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry. Yliopistonlehtori Johanna Annala Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yk sik kö Professori Markku Jahnukainen Jyväskylän yliopisto Lehtori Päivi Pynnönen HAMK Ammatillinen opet ta ja kor keakou lu

16 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Opiskelijoiden edustajat Valitaan AOKK:lla lukuvuodeksi kerrallaan opintojen alkaessa. Opiskelijat toimi vat myös yksikön johtoryhmässä opiskelijoiden edustajina. Nykyiset valittu as ti, jolloin heidän ohjelmansa mukaiset opinnot päättyvät. Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki Pasi Niemi Opettajankoulutusneuvoston puheenjohtajana toimii johtaja Seija Mah la mäki-kul ta nen ja sihteerinä hallintosihteeri Suvi Salokannel. Hallitus vahvistaa Ammatillisen opettajakorkeakoulun opet ta jan kou lu tus neuvos ton kokoonpanon toimikauden loppuun esitetyn mu kaises ti. Esityksen mukaisesti.

17 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus FUAS-seminaari 2013 Hallitus 11 FUAS-seminaarin 2013 paikka on muuttunut. Seminaari pidetään pää kaupun ki seu dul la Merkitään tiedoksi FUAS-seminaarin ohjelmaluonnos. Esityksen mukaisesti.

18 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallituksen seuraava kokous Hallitus 12 Hallituksen seuraava kokous pidetään klo Esityksen mukaisesti.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Hallitus Aika 17.03.2014 klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 Yhtymäkokous 19.12.2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13:00-14:35 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja 8 kokousedustajaa :n 21 mukaisesti:

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot