HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna"

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Aika klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän 35 tilinpäätös Henkilöstökatsaus Taloudellinen tilanne Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain 43 vuonna HAMK osakeyhtiön valmistelun tilanne Muut asiat Hallituksen seuraava kokous 48

2 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Puusaari Pertti Puheenjohtaja Aaltio Kirsi Jäsen Haukka Juha Jäsen Komsi Jari Jäsen klo 8-9:14 Lehto Leenakaija Varajäsen Pöhö Mirja Jäsen Sippola Anniina Jäsen Muut läsnäolijat Ahokallio-Leppälä Heidi Henkilöstöpäällikkö 21 Vesanto Riitta Pöytäkirjan pitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä PERTTI PUUSAARI Pertti Puusaari RIITTA VESANTO Riitta Vesanto Pöytäkirjan tarkastus LEENAKAIJA LEHTO Leenakaija Lehto ANNIINA SIPPOLA Anniina Sippola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Todistaa RIITTA VESANTO Riitta Vesanto johdon assistentti

3 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus 16 Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

4 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Hallitus 17 Esitys: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leenakaija Lehto ja Anniina Sippola. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi.

5 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Käsittelyjärjestys Hallitus 18 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

6 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen Hallitus 5 Hämeen ammattikorkeakoulun uuden strategian mukaista toimintaa on valmisteltu vuoden 2013 lopussa ja 2014 alkupuolella. Valmistelu osoittaa selkeästi tarpeita uudistaa johtosääntöä. Samanaikaisesti on käynnissä valmistelu ammattikorkeakoulun osakeyhtiöittämiseksi vuodenvaihteessa Toiminnan jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden turvaamiseksi pyritään uudistamaan johtosääntö alkaen Esitys: Päätös: Hallitus käy lähetekeskustelun ammattikorkeakoulun johtosäännön uudistamistarpeista ja aikataulusta. Hallitukselle lähetetään s-postilla luonnos johtosääntöön tehtävistä muutoksista. Esityksen mukaisesti. Hallitus 19 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Tehtävät ja asema Hämeen ammattikorkeakoulu antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukee yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 2 Ammattikorkeakoulun hallinto Ammattikorkeakoulu antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Ammattikorkeakoulu antaa ammatillista opettajankoulutusta. Hämeen ammattikorkeakoulua ylläpitää Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissa itsehallinto, jonka suhteesta ylläpitäjähallintoon määrätään ammattikorkeakoululaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat siten kuin ammattikorkeakoululaissa on säädetty hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulun tulosyksiköt määräytyvät kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion linjausten perusteella.

7 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus nimittää ammattikorkeakoulun hallituksen. Hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty ammattikorkeakoululaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Puheenjohtajana toimivan rehtorin poissa ollessa tai esteellisenä ollessa puheenjohtajana toimii rehtorin määräämä hallitukseen kuuluva viranhaltija. Päätoimisten opettajien, muun päätoimisen henkilöstön ja päätoimisten opiskelijoiden edustajat hallitukseen valitaan vaaleilla. Muun johdon sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat hallitukseen valitsee rehtorin esittelystä yhtymähallitus. Hallituksen toimikausi ja esittelymenettely on määrätty hallintosäännössä. 4 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on ammattikorkeakoululain mukaan kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa. Sen lisäksi hallituksen lakisääteisinä tehtävinä ovat: 1. tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi, 2. päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista, 3. tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus koulutustehtävän muuttamista koskevasta esityksestä, 4. asettaa muut monijäseniset hallintoelimet, 5. hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, 6. hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt, sekä 7. käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi säädetyt tai määrätyt taikka asian laadun mukaan sille kuuluvat asiat. Hallituksen tehtävänä on lisäksi: 8. hyväksyä ammattikorkeakoulun strategiat ja keskeiset tavoitteet kuntayhtymän taloussuunnitelman puitteissa, 9. päättää ammattikorkeakoulun määräaikaisten virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa, 10. vahvistaa hyväksytyn taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa ammattikorkeakoulun sisäiset tulosyksiköt, 11. päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 12. seurata ja arvioida opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä aluekehityksen tuloksellisuutta ja laatua, sekä 13. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta saamansa raportoinnin perusteella.

8 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina. Tämän lisäksi hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Muilta osin hallituksen kokousmenettelyissä ja jäsenten kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymän hallinto- ja johtosääntöjä. 6 Rehtori Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto nimittää johtavan rehtorin, joka toimii ammattikorkeakoulun rehtorina ja kuntayhtymän pääjohtajana. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus nimeää ammattikorkeakoulun vararehtorin tai vararehtorit. Hallintosäännön mukaan vararehtorien tehtävistä päättää rehtori. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty. Sen lisäksi, mitä rehtorin asemasta ja toimivallasta on ammattikorkeakoululaissa säädetty ja kuntayhtymän hallintosäännöllä määrätty, rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija: 1. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulua sekä sisäistä tavoiteja tulossopimusprosessia, 2. hyväksyy koulutus- ja opetusprosessista vastaavan vararehtorin esityksestä koulutusvastuiden ja osaamiskuvausten muodostaman kokonaisuuden, 3. nimittää ja erottaa KT-keskusten johtajat sekä muut ammattikorkeakoulun tulosvastuussa olevat johtajat ja päälliköt sekä heidän sijaisensa, 4. nimittää ja erottaa yliopettajat, tutkijayliopettajat ja lehtorit, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 5. nimittää ja erottaa ammattikorkeakoulun muun henkilöstön, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 6. päättää ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluvien virka- ja työehtosopimusten soveltamisen perusteista, sivutoimiluvista ja harkinnanvaraisista virkavapauksista, 7. käyttää virka- ja työehtosopimuksissa työnantajalle kuuluvaa harkintavaltaa, 8. päättää ammattikorkeakoulun sopimuksista ja hankehakemuksista, 9. päättää tutkintojen myöntämisestä, 10. päättää vararehtoreiden sijaisjärjestelyistä, sekä 11. päättää ammattikorkeakoululle osoitetun rahoituksen vastaanottamisesta. 7 Vararehtori Koulutus- ja opetusprosessin tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori: 1. johtaa strategian mukaisesti koulutus- ja opetusprosessin kehittämistä, 2. vastaa strategian mukaisesti koulutus- ja opetusprosessin tukipalvelujen kehittämisestä ja johtamisesta, 3. hyväksyy tutkintotavoitteisen koulutuksen moduulien osaamiskuvaukset KT- johtajien esityksestä,

9 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus päättää opiskelijavalintojen perusteista ja valintakokeiden järjestämisestä, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 5. päättää opiskelijalle myönnettävästä jatkoajasta ja opiskeluoikeuden palauttamisesta, 6. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 7. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 8 Vararehtori Tutkimus- ja kehittämistoiminnan, aluevaikuttavuuden sekä järjestelmäkehityksen tuloksellisuudesta vastaava vararehtori: 1. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulun TK-toiminnan ja aluevaikuttavuuden kehittämistä sekä sidosryhmäyhteistyön edistämistä, 2. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulun järjestelmäkehitystä, laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen kehittämistä sekä tietotuotantoa, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, 4. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 9 Talousjohtaja Talousjohtaja vastaa ammattikorkeakoulun talous- ja kiinteistöhallinnosta osana kuntayhtymän hallintoa. Talousjohtajan tehtävät, vastuut ja päätösvalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännöllä. 10 Tietohallintojohtaja Tietohallinnosta ja sen kokonaisarkkitehtuurista vastaava tietohallintojohtaja: 11 Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja 1. johtaa tietohallinnon strategian mukaista kehittämistä, 2. vastaa ICT-palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä, 3. vastaa ICT-hankintojen valmistelusta, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi tutkimus- ja kehittämistoiminnan, aluevaikuttavuuden sekä järjestelmäkehityksen tuloksellisuudesta vastaavalle vararehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Koulutus- ja tutkimuskeskuksen strategian mukaisesta johtamisesta ja kehittämisestä vastaava Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja: 1. päättää toiminnan organisoinnista ja johtamisesta sekä resurssien kohdentamisesta yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti, 2 vastaa taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yhtymän ja ammattikorkeakoulun strategioiden ja tavoitteiden suuntaisesti,

10 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Aluejohtaja asti. 13 KT-opetusjohtaja asti. 3. esittää taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa henkilöstön rekrytoinnit sekä tehtävämuutokset, 4. päättää käyttötalouteen liittyvistä hankinnoista talousarvion puitteissa, 5. ottaa opiskelijat hyväksyttyjen aloituspaikkamäärien puitteissa, 6. päättää opiskelijoille annettavista kurinpitorangaistuksista siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu rehtorille tai monijäseniselle toimielimelle, 7. vastaa kuntayhtymän määräämien perusteiden mukaisesti yksikölle osoitetun kiinteistön ja irtaimiston käytöstä ja kunnossapidosta, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 8. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 9. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Alueellisesta strategian mukaisesta vaikuttavuuden edistämisestä, sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä yhteisten palvelujen tuottamisesta vastaava aluejohtaja: 1. vastaa kuntayhtymän määräämien perusteiden mukaisesti hänelle osoitetun alueen kiinteistöjen ja irtaimiston käytöstä ja kunnossapidosta sekä yleisestä turvallisuudesta, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 2. vastaa KT-keskusten tarvitsemien yhteisten palveluiden tuottamisesta ja johtamisesta omalla toiminta-alueellaan ellei rehtorin kanssa toisin sovita, 3. vastaa paikallisesti tiedottamisesta ja yhteistyöstä, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi kohdan 1 kokonaisuuden osalta talousjohtajalle ja rehtorille muiden kokonaisuuksien osalta tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta KT-keskuksen opetustoiminnasta strategian sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaava KTopetusjohtaja: 1. johtaa opetustarjonnan, moduulien ja opetussuunnitelmien kehittämistyötä työelämän ja TK-integraation tarpeet huomioon ottaen, 2. päättää aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksymisestä ja opinto-ohjauksen järjestämisestä, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 4. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta.

11 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Tutkimusyksikön johtaja Tutkimusyksikön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä strategian ja yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti vastaava Tutkimusyksikön johtaja: 15 KT-tutkimusjohtaja asti 1. valmistelee KT-keskuksen johtajalle/johtajille talousarvion puitteissa esityksen tutkimuksen perusrahoituksen kohdentamisesta, 2. johtaa työelämälähtöisen tutkimustoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä sekä julkaisutoiminnan edistämistä, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 4. raportoi KT-keskuksen johtajalle/johtajille edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta KT-keskuksen TK-toiminnasta strategian sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaa KT-tutkimusjohtaja. Tässä ominaisuudessa hän: 1. valmistelee KT-keskuksen johtajalle talousarvion puitteissa esityksen tutkimusrahoituksen kohdentamisesta, 2. vastaa KT-keskuksen hanketoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä julkaisutoiminnan edistämisestä, 3. edistää työelämäyhteyksien ja yhteistyöverkostojen kehittämistä, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 16 Koulutuspäällikkö KT-keskuksen koulutustoiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja organisoinnista strategian, määriteltyjen koulutusvastuiden sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaava koulutuspäällikkö: 1. päättää aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksymisestä ja opinto-ohjauksen järjestämisestä ( alkaen), 2. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 3. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 17 Johtava koulutuspäällikkö Mikäli koulutuspäällikön tehtäviin sisältyy merkittäviä ja pitkäkestoisia koko KT-keskusta tai korkeakoulua koskevia kehittämistehtäviä, hänet nimitetään Johtavaksi koulutuspäälliköksi.

12 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Koulutusvastaava asti Koulutusvastaavan tehtävänä on yhden tai useamman koulutusohjelman opetuksen, arvioinnin ja seurannan järjestäminen KT-opetusjohtajan johdolla. 19 Henkilöstön vastuut Jokainen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen edistämään ammattikorkeakoulun strategian toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta sekä noudattamaan ammattikorkeakoulua koskevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä salassapitosopimuksia. Kukin henkilökuntaan kuuluva vastaa tehtäviensä mukaisesti opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä alueellisen vaikuttavuuden tuloksellisuudesta ja korkealaatuisuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta sekä eettisten periaatteiden, hyvän tieteellisen käytännön sekä hyvän hallintotavan noudattamisesta. 20 Johtoryhmä Rehtori voi kutsua johtoryhmän, joka toimii asioita koordinoivana ja valmistelevana elimenä. 21 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan ja korvaa aikaisemmin hyväksytyn johtosäännön. Esitys: Päätös: Hallitus vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulun johtosäännön, joka tulee voimaan Esityksen mukaisesti.

13 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 Hallitus 20 Vuoden 2013 toiminnasta Ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin positiiviseen päätökseen ennen vuodenvaihdetta, Hämeen ammattikorkeakoulu sai pysyvän toimiluvan. Toimiluvassa velvoitetaan kampusrakenteen kehittämiseen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Tämä tarkoittaa toisen asteen koulutuksen ja paikallisten yritysten ja yhteisöiden kanssa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä. Selvitys tulee antaa kevääseen 2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksen nykytilanteen mukaisesti. Toimilupahakemuksen valmistelun yhteydessä v uudistettiin HAM- Kin strategia. Siinä painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työelämän parempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen erilaiseen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan integrointiin sekä ohjauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työelämän lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tutkimusyksiköihin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön. Mukana toimilupa- ja strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edustajia. Uudistetun strategian mukaisen koulutuksen kolmikanavamallin kehittämistyö aloitettiin vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2013 tuloksista tärkein on 55op suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteellinen kasvu verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Nuorisokoulutus on jo hiukan keskitason yläpuolella. Myös aikuiskoulutuksessa suoritustaso on parantunut. Taloudellisesti kiristyneessä tilanteessa kansainvälistyminen opiskelija- ja henkilöstövaihtoina ei ole kehittynyt suotuisasti. Positiivista on kuitenkin kansainvälisten strategisten kumppanien kanssa alkanut tutkimusryhmien rakentaminen. Samanaikaisesti kansainvälistymisorganisaatiota on uudistettu tehostamaan vaihtoja jatkossa. Työelämän lähipalvelut -yksikköä on kehitetty parantamaan palvelujen löydettävyyttä ja vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä. Hämeen ammatti-instituutin ja biotalouden KT-keskuksen vahvistamiseksi tehtiin loppuvuonna 2013 päätökset bio- ja elintarviketekniikan ja insinöörikoulutuksen liittämisestä osaksi biotalouden KT-keskusta. Tämä vahvistaa elintarvike- ja ympäristöalan osaamista.

14 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus HAMK on saanut vastuulleen FUAS-liittouman yhteisistä palveluista kokonaisarkkitehtuurin ja virtuaalikampuksen. Molempien osalta työ alkoi keväällä ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2014 kuluessa. Vuoden 2013 taloudesta Vuoden 2013 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että talouden sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien ammattikorkeakoulun rakennemuutosta. Kuntayhtymän toimintatuotoiksi vuonna 2013 oli talousarviossa arvioitu 67,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintatuotot ovat 68,6 miljoonaa euroa. Normirahoituksen osuus kokonaistuotoista on 74,9 prosenttia. Kuntayhtymän arvioidut toimintamenot olivat vuodelle 2013 yhteensä 63,0 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden toteutuneet toimintamenot ovat 61,6 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41,1 miljoonaa euroa eli 66,7 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot 3,4 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ylijäämä on ,52 euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa arvioitua parempi, joka johtuu tarkasta taloudenpidosta. Kuntayhtymässä on jo vuodesta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muutokseen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kuntayhtymän suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 3,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 todelliset suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,6 miljoonaa euroa. Ero johtuu vuoden 2013 aikana tehdyn poistosuunnitelman muutoksesta. Vuoden 2013 investointiosan sitovuustasoksi yhtymävaltuustoon nähden oli talousarvion mukaan määritelty kuntayhtymän rahoittamien nettoinvestointien määrä 3,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 3,0 miljoonaa euroa, joten määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 merkittävimmät investoinnit olivat Mustialan opiston peruskorjaus ja Hämeenlinnassa Visamäen korkeakoulukeskuskampuksen muutostyöt.

15 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toimintavuodelta positiivisen rahavarojen muutoksen. Tämä tosin oli tavoitteenakin, jotta selvitään vuosien velvoitteista, jolloin ammattikorkeakoulun rahoituksen leikkaukset kipeimmin vaikuttavat. Kuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli tilipäätöksen ja päätti jättää vuoden 2013 tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Yhtymähallitus päättii esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä ,52 euroa liitetään omaan pääomaan. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 on liitteenä asiakirjoissa, asiakirjaliite Esitys: Päätös: Hallitus käsittelee Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

16 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Henkilöstökatsaus 2013 Hallitus 21 Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstöhallinto on valmistellut kuntayhtymän tilinpäätökseen 2013 liittyen henkilöstökatsauksen. Kuntayhtymän henkilöstökatsaus 2013 on liitteenä asiakirjoissa, asiakirjaliite nro Esitys: Hallitus käsittelee kuntayhtymän henkilöstökatsauksen 2013 henkilöstöpäällikkö Heidi Ahokallio-Leppälän esityksen pohjalta ja merkitsee tiedoksi. Päätös: Esityksen mukaisesti.

17 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Taloudellinen tilanne Hallitus 22 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 5,0 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 4,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 3,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 0,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,5 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 188 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-1 / / 2014 kum / 2013 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

18 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut euroa ja opetuksellisista hankkeita euroa, yhteensä euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot Tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot Tulot Netto Lepaa Jätevesiliitymä Menot Tulot Netto Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

19 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

20 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-1/ / 2014 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Esitys: Päätös: Hallitus käsittelee taloustilanteen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

21 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain vuonna 2015 Hallitus 23 Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden 2015 koulutustarjonnan esitys on tehty OKM:n toimilupapäätöksen mukaisesti. Esitys kattaa kalenterivuoden HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN ALOITUSPAIKAT TUTKINNOTTAIN VUONNA 2015 AMK-tutkinnot Tutkinto Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päiväkoulutus M=monimuotokoulutus op Paikkakunta Aloituspaikat aloitus: kevät 2015 Tekniikan AMK-tutkinto 105 Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka P 240 Vlk 25 Insinööri (AMK) Tieto- ja viestintätekniikka P 240 Riihimäk 25 i Insinööri (AMK) Konetekniikka P 240 Riihimäk 25 i Insinööri (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka M 240 Hml 30 Tutkinto/Koulutusvastuu Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päiväkoulutus M=monimuotokoulutus op Paikkakunta Aloituspaikat aloitus: syksy 2015 Kulttuurialan AMK-tutkinto 40 Artenomi (AMK) Muotoilu 240 Hml 40 Liiketalouden AMK-tutkinto 250 Liiketalous ja tietojenkäsittely Tradenomi (AMK) Liiketalous P 210 Hml 85 Tradenomi (AMK) Liiketalous M 210 Hml 45 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely P 210 Hml 40 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely M 210 Hml 30 Tradenomi, Bachelor DP in International Business P 210 Vlk 50 of Business Ad- ministration Luonnonvara-alan AMK-tutkinto 255 Agrologi (AMK) Maaseutuelinkeinot P+M 240 Tammela 80 Agrologi (AMK) Hevostalous P 240 Tammela 15 Hortonomi (AMK) Puutarhatalous P 240 Hattula 30 Hortonomi (AMK) Maisemasuunnittelu P 240 Hattula 40 Metsätalousinsinöö Metsätalous P 240 Hml 30 ri (AMK) Ympäristösuunnitte Kestävä kehitys P+M 240 Forssa 60 lija (AMK)

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen Uusi, ainutlaatuinen toimintatapa: opiskelija keskiössä työelämän välitön hyöty laaja alueellinen, kansallinen ja globaali yhteistyö toimialueen menestyksen

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, Rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, Rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 3/2014 44 Yhtymähallitus Aika 31.03.2014 klo 08:55-09:55 Paikka HAMK Visamäki, Rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuuden

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Hallitus Aika 11.02.2013 klo14:00-16:05 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäen kampus, Visamäentie 35 A, kokoushuone Ilves, Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäen kampus, Visamäentie 35 A, kokoushuone Ilves, Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus Aika 20.02.2014 klo 08:00-10:15 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäen kampus, Visamäentie 35 A, kokoushuone Ilves, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Yhtymähallitus Aika 03.03.2014 klo 08:00-10:00 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Laillisuuden

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu 4.5.2009 HAMK rakennuspalikat 1991-1999 Valkeakosken teknillinen oppilaitos Valkeakosken kauppaoppilaitos Lepaan puutarhaoppilaitos AutoMaint Citi Ohutlevy - keskus Evon

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala

Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala PÖYTÄKIRJA 3/2013 41 Yhtymähallitus Aika 20.03.2013 klo 15:15-16:00 Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN Tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) Bachelor of Humanities yhteisöpedagogi

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 12/2014 328 Yhtymähallitus Aika 15.12.2014 klo 08:00-08:25 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 182 Laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3 TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty rehtorin päätöksellä 4.9.2013 102. 1 Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat säännöt 1 2 Ammattikorkeakoulun organisaatio 1 2.1 Koulutus- ja tutkimuskeskukset 2 2.2 Kehittämis-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti 22.05.2012 Jukka Nivala Ammattikorkeakoulut - tulevat haasteet Mikä muuttuu Rahoituslakiuudistus 2014 Aloituspaikkapäätökset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

SISÄLLYS TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (12) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 26.3.2014 ( 10)

SISÄLLYS TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (12) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 26.3.2014 ( 10) TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (12) SISÄLLYS 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun organisaatio ja hallinto... 2 3 Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpano,

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun neljä ydinprosessia ovat tutkintotavoitteinen koulutus, täydennyskoulutus ja yrityspalvelut, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä

Ammattikorkeakoulun neljä ydinprosessia ovat tutkintotavoitteinen koulutus, täydennyskoulutus ja yrityspalvelut, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä 1.9.2006 1 (6) N 1 Organisaatio Tampereen ammattikorkeakoulun organisaatio muodostuu seuraavasti: Johto Ydinprosessit Rehtorin johtama tehtäväalue vastaa ammattikorkeakoulun johtamisesta, kehittämisestä,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö Johtosääntö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Voimaantulo Päivitetty Päivitetty Päivitetty Johtosääntö toimitusjohtaja 1.1.2017 noudatetaan soveltuvin osin 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot