Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S Botnian ympäristötilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1"

Transkriptio

1 Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S Botnian ympäristötilinpäätös

2 Sisältö 2 Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnian ympäristötavoitteet vuodelle Vastuu ympäristöasioista kuuluu jokaiselle 4 Ympäristötilinpäätös 5 Päästökehitys vuonna 2004 Ympäristöinvestoinnit Ympäristöluvat 6 Jätteenkäsittely ja kaatopaikat 7 Botnian tehtaiden jätevesipäästöt Päästöt ilmaan ja luparajat 8 Päästöt vesistöön ja luparajat Jätevesilupien korvausvelvoitteet 9 Suomen ja Ruotsin sellutehtaiden ominaispäästöt 10 Sanasto 11 Botnian ympäristöpolitiikka Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnia on investoinut johdonmukaisesti puhtaampaan prosessitekniikkaan ja tehtaiden päästötasot ovatkin maailman alhaisimpien joukossa. Kaikkien tehtaiden ympäristöpäästöt ovat vuonna 2004 pysyneet luparajojen alapuolella ja ovat kehittyneet lukuarvoiltaan pienempään suuntaan. Raporttivuoden tärkeimmät tapahtumat ja toimenpiteet Botnian ympäristötavoitteet vuodelle 2005 Uuden ympäristölain mukaiset ympäristölupahakemukset jätettiin ympäristölupavirastoille. Yhtenäislupahakemusten tietojen täydentäminen ja lupien voimaansaattaminen. Hiilidioksidia koskevat päästöoikeuspäätökset ja ensimmäiset päästöluvat saatiin vuoden 2004 lopussa. Kasvihuonekaasuja koskeva päästökauppa käynnistyy vuoden 2005 alusta. Kaatopaikkojen uusimisten suunnittelutyö tehty Kaskisiin, Kemiin ja Äänekoskelle. Uruguayn tehdasprojektin ympäristövaikutusten arviointi saatiin päätökseen keväällä ja tehtaan ympäristölupahakemus jätettiin toukokuussa. Julkinen kuuleminen pidetty joulukuussa Venäjän sahaprojektin rakennustyöt käynnistetty syksyllä. Kaatopaikkojen rakentamisen käynnistäminen Kaskisissa, Kemissä ja Äänekoskella vuonna 2007 voimaan astuvan kaatopaikkamääräysten mukaisiksi. Päästökaupan käynnistäminen ja hiilidioksidia koskevien päästöoikeuksien toteutuminen käytännössä. Alkuvuoden tehtäviä oli Uruguayn tehdasprojektin ympäristölupahakemuksen loppuun saattaminen. Lupa saatiin helmikuussa Venäjän ensimmäisen sahaprojektin loppuun saattaminen. Tuotanto voidaan käynnistää loppuvuonna Botnian ympäristötilinpäätös 2004

3 Vastuu ympäristöasioista kuuluu jokaiselle Botnia on yhteiskuntavastuun periaatteissaan sitoutunut noudattamaan toiminnassaan lakeja ja määräyksiä, tiedottamaan avoimesti toiminnastaan ja edistämään keskustelua sidosryhmien kanssa. Nämä periaatteet ohjaavat Botnian toimintaa myös ympäristöasioissa. Botnian toiminnan pääasialliset ympäristövaikutukset syntyvät tuotannossa. Niin parannuksissa kuin jokapäiväisessä toiminnassakin panostetaan vahvasti prosessien häiriöttömään ja jatkuvaan toimintaan, joka takaa myös ympäristön kannalta parhaan tuloksen. Botnian toimintatapaan ja -kulttuuriin kuuluu olennaisesti tuotanto- ja ympäristöhaitat minimoiva nopea reagointi poikkeustilanteissa. Vastuu ympäristövaikutuksista on siellä, missä vaikutukset syntyvät. Näin toiminnassa syntyvistä päästöistä vastaavat tehtaiden tuotantovastaavat. Heidän tukenaan ovat Botnian ympäristöasiantuntijat, jotka seuraavat yhtiöön ja tehtaisiin kohdistuvia ympäristövaatimuksia ja huolehtivat siitä, että paras saatavilla oleva tieto ympäristöasioista on koko yhtiön käytettävissä. YHTENÄISLUVAT ODOTTAVAT PÄÄTÖSTÄ Suomessa ympäristöasiantuntijat osallistuivat laajasti uuden ympäristölain mukaisten yhtenäislupien valmistelutyöhön raportointivuonna. Botnian kaikkien tehtaiden uudet ympäristölupahakemukset jätettiin määräajan mukaisesti vuoden loppuun mennessä ympäristölupavirastoille. Uudet luvat kattavat kaikki ympäristönsuojelun osa-alueet samoin kuin päästöjen tarkkailun, raportoinnin, kirjanpidon sekä mahdollisia korvauksia ja kompensointeja koskevat asiat. Lupaprosessi ei vaikuta merkittävästi tehtaiden tuotantoon tai tuotteisiin. Lupaehtojen asettamisen perustana oleva paras käytettävissä oleva tekniikka on jo tällä hetkellä Botnian tehtaiden käytössä. YMPÄRISTÖASIOILLA TÄRKEÄ ROOLI PROJEKTEISSA Ympäristölupien merkitys on korostunut myös kansainvälisissä projekteissa. Uruguayn tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointi saatiin keväällä päätökseen, jonka jälkeen Botnia jätti ympäristölupahakemuksensa. Hakuprosessin kuluessa on laadittu paikallisten viranomaisten pyynnöstä lisäselvityksiä. Prosessiin kuuluva julkinen kuuleminen pidettiin raportointivuoden lopulla ja lupa saatiin helmikuussa Venäjän sahaprojektien rakennuslupien edellytyksenä on muun muassa, että tehdään teknis-taloudellinen selvitys, johon kuuluu ympäristöasioiden selvittäminen. Tämä selvitys on tehty SvirTimber-projektin osalta toukokuussa ja annettu paikallisille viranomaisille eli ekologiavirastolle. Selvitys on hyväksytty, rakennuslupa on saatu ja tehdasta rakennetaan. Tavoitteena on käynnistää sahan tuotanto loppuvuodesta PÄÄSTÖKAUPPA KÄYNNISTYY Euroopan Unionin päästökauppadirektiivin mukainen toiminta alkaa vuoden 2005 alusta ja käsittää ensin kolmivuotiskauden ja jatkuu sen jälkeen viisivuotiskausittain. Päästökauppa koskee hiilidioksidipäästöjä. Suomessa saatiin hiilidioksidia koskevat päästöoikeuspäätökset ja ensimmäiset päästöluvat joulukuussa. Oikeudet jaettiin vuosina toteutuneiden fossiilisista polttoaineista syntyneiden hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ainakin alkuvaiheessa järjestelmä asettaa mukana olevien maiden teollisuuden huonompaan kilpailuasemaan siitä poisjättäytyneisiin verrattuna. Botnia seuraa tiiviisti Euroopan Unionin ympäristölainsäädännön kehittymistä ja pyrkii vaikuttamaan siihen omaa toimintaansa koskevilta osin. Tulevien vuosien ajankohtaisia asioita ovat uudet kaatopaikkamääräykset, jotka tulevat voimaan vuonna 2007 ja koskevat muun muassa pohjarakenteita. Joutsenon ja Rauman sellutehtaiden jätteenkäsittely on jo nyt normien mukaista. Muiden Botnian tehtaiden uudet jätteenkäsittelyalueet on suunniteltu raportointivuoden aikana ja rakentaminen toteutetaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Muita ajankohtaisia asioita ovat lisäksi polttolaitoksia koskevat savukaasujen mittausjärjestelmät, EREP-rekisterit haitallisista ympäristöön vaikuttavista aiheista. EREP-rekisteriin kerätään tiedot ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista ja yhdisteistä nykyistä viranomaisraportointia suuremmalla tarkkuudella. Tämä edellyttää tulevaisuudessa myös Botnialta aiempaa yksityiskohtaisempaa raportointia. LCP-direktiivi velvoittaa suuret polttolaitokset jatkuvatoimiseen savukaasujen mittaamiseen ja määrittelee mittausten suorittamista ja päästöjen tarkkailua. Nykyiset kertamittauksiin perustuvat tarkkailuohjelmat muuttuvat lähitulevaisuudessa niin, että Botnian tehtaiden pitää raportoida kuukausittain myös ilmaan suuntautuvat päästöt. Botnia seuraa myös EU:n uuteen kemikaalilainsäädäntöön liittyvää kemikaalien rekisteröinti- ja hyväksymisjärjestelmän REACH:n valmistelutyötä. YMPÄRISTÖTUTKIMUS Ympäristötutkimus on kiinteä osa Botnia toimintaa. Tutkimusta tehdään pääosin yhteistyössä suomalaisen metsäteollisuuden kanssa sekä osallistumalla yhteistyöhankkeisiin Suomen ympäristökeskuksen, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tehtäviin tutkimuksiin. Tutkimusta on tehty muun muassa klooridioksidivalkaisun (ECF) ja kokonaan kloorittoman valkaisun (TCF) aiheuttamista päästöistä, joista on käyty keskustelua jo yli kymmenen vuoden ajan. Tutkimustuloksia on hyödynnetty ympäristölupahakemusten valmistelutyössä. Botnian ympäristötilinpäätös

4 Ympäristötilinpäätös Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski Yhteensä 2004 Yhteensä 2003 Muutos -% Kokonaistuotanto Sellu t/a Puunkulutus Kokonaispuunkulutus 1000 k-m 3 /a Sertifioitu puu % Päästöt Jätevesi Virtaama 1000 m 3 /a Kiintoaine t/a CODCr t/a BOD7 t/a Kok.P kg/a Kok.N kg/a AOX t/a Ilma Prosessi* SO 2 t SO 2 /a TRS t S/a NO X t NO 2 /a CO 2 - fossiilinen 1000 t/a biopolttoaine 1000 t/a Hiukkaset t/a Energian kehitys** SO 2 t SO 2 /a Kuori Kuori Kuori myyntiin myyntiin myyntiin NO X t NO 2 /a CO 2 - fossiilinen*** 1000 t/a biopolttoaine 1000 t/a Hiukkaset t/a Jätteet (kuivatonneja) Kaatopaikalle t/a Ongelmajätteet t/a Energia Lämmön tuotanto TJ/a Muu polttoainekulutus (mu, hk) TJ/a Biopolttoaine TJ/a Biopolttoaineen osuus % Sähkön tuotanto GWh Sellutehtaan omavaraisuusaste % *) soodakattila, meesauuni ja muu prosessi **) primäärikattilat ***) turve laskettu fossiiliseksi polttoaineeksi 4 Botnian ympäristötilinpäätös 2004

5 Päästökehitys vuonna 2004 Botnian kaikkien tehtaiden ympäristöpäästöt ovat vuonna 2004 pysyneet luparajojen alapuolella ja ovat kehittyneet pienempään suuntaan. Botniassa oli tasaisen tuotannon vuosi. Sellun kokonaistuotanto kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta. Botnia on investoinut johdonmukaisesti puhtaampaan prosessitekniikkaan. Tehtaiden päästötasot ovatkin maailman alhaisimpien joukossa. JÄTEVESIPÄÄSTÖT Tehtaiden biologiset jätevedenpuhdistamot ovat toimineet hyvin raportointivuonna. Tuotannon tasainen ajo on vähentänyt jätevesipäästöjä erityisesti vesistössä happea kuluttavien aineiden sekä rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden osalta. Myös kiintoaineen osalta päästöt ovat pienentyneet kolmanneksella. Kaskisissa on huomioitu rakenteilla olevan M-realin BCTMP-laitoksen tuleva jäteveden yhteispuhdistuksen tarve sellutehtaan jätevedenpuhdistamolla. vähäinen käyttö. Kaskisissa on kehitetty soodakattilalla mustalipeän poltto-olosuhteita. Joutsenossa on siirrytty käyttämään päästöraportoinnissa jatkuvatoimisia ilmanpäästömittauslaitteita. KIINTEÄT JÄTTEET Kaatopaikalle vietävien jätteiden kokonaismäärä kasvoi suhteessa selluntuotantoon. Ongelmajätteiden määrää pystyttiin vähentämään. ILMAPÄÄSTÖT Prosessiperäiset ilmapäästöt pysyivät luparajojen alapuolella. Rikkidioksidipäästöjä on saatu vähennettyä entisestään. Tähän ovat vaikuttaneet Kemissä voimalaitoksen öljykattilan ENERGIAN KEHITYS Energiaa tuotettiin selluntuotantoon verrattuna hieman enemmän. Sähkön ja lämmön tuotantoa pystyttiin lisäämään. Omavaraisuusaste kasvoi raportointivuonna. Ympäristöinvestoinnit milj. euroa Ympäristöluvat Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski Jätevesi Nykyinen lupa Vaasan hallinto-oikeus Vesiylioikeus Vesiylioikeus Vaasan hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus voimassa alkaen Ilmapäästöt Nykyinen lupa / / / / Kiinteät jätteet Nykyinen lupa Uusien yhtenäislupien hakuaika päättyi vuoden 2004 lopussa. Kaikilla Botnian tehtailla hakemusten laatiminen käynnistettiin vuoden 2003 alussa ja uuden lain mukaisen yhtenäisluvan hakeminen vietiin päätökseen vuoden 2004 aikana. Botnian ympäristötilinpäätös

6 Jätteenkäsittely ja kaatopaikat Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski Jätteen hyötykäyttö Jätteen lajittelu; kierrätyskelpoiset materiaalit ohjataan hyötykäyttöön. Primääriliete myydään kuoren ohella polttoaineeksi, bioliete poltetaan soodakattilassa. Jätteen lajittelu; kierrätyskelpoiset materiaalit ohjataan hyötykäyttöön. Polttokelpoiset jätteet poltetaan kuorikattilassa ja loput sijoitetaan tehtaan kaatopaikalle tai kunnan kaatopaikalle. Primääri- ja bioliete poltetaan tehtaan kuorikattilassa. Kuorimon hiekkurijäte johdetaan kuorikasalle ja poltetaan. Kuorituhkaa käytetään maanrakennusaineena tehdasalueella. Kirkkaat hydrauliikkaym. öljyt poltetaan kuorikattilassa. Jätteen lajittelu; kierrätyskelpoiset materiaalit ohjataan hyötykäyttöön. Kuituja kuoriliete poltetaan kuorikattilassa, bioliete soodakattilassa. Tuhka käytetään maanrakennukseen. Jäteöljyt poltetaan tehtaan kuorikattilassa. Jätteen lajittelu; kierrätyskelpoiset materiaalit ohjataan hyötykäyttöön, polttokelpoiset jätteet poltetaan UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaalla. Kuoriliete toimitetaan Tmi Veikko Laville jätteiden kompostointiin. Jätteen lajittelu; kierrätyskelpoiset materiaalit ohjataan hyötykäyttöön. Primääri- ja bioliete myydään kuoren ohella polttoaineeksi Äänevoima Oy:n biopolttoainekattilalle. Meesauunin kalkkipöly myydään Nordkalkille. Kaatopaikka Oma kaatopaikka, yhteinen Stora-Enso Oyj:n ja M-realin CTMP-laitoksen kanssa. Talousjäte toimitetaan kunnalliselle kaatopaikalle. Oma kaatopaikka, otettu käyttöön Yhdyskunta- ja teollisuusjäte toimitetaan kunnalliselle kaatopaikalle. Oma kaatopaikka, kunnostettu luvulla. Kaatopaikka ollut käytössä noin 80 vuotta. UPM-Kymmene Oyj:n kaatopaikka, otettu käyttöön Talousja rakennusjäte toimitetaan kunnalliselle kaatopaikalle. M-real Oyj:n kaatopaikka, otettu käyttöön Talous- ja rakennusjäte toimitetaan kunnalliselle kaatopaikalle. Kaatopaikan arvioitu elinaika vuotta. Osa kaatopaikasta suljettu ja maisemoitava vuoden 2005 loppuun mennessä. Uusi täyttöalue otettu käyttöön 2002 alussa. Suljettava vuonna Täyttötilavuutta jäljellä, mutta alue ei täytä nykyvaatimuksia. Uuden suunnittelu on aloitettu. 12 vuotta. 15 vuotta. Uuden jätehuoltoalueen ympäristölupa jätetty keväällä 2004 (M-real Oyj). Suotovesien käsittely Tehtaan biologinen puhdistamo. Tehtaan biologinen puhdistamo. Tehtaan biologinen puhdistamo. Rauman kaupungin puhdistamo, josta edelleen metsäteollisuuden biologiselle puhdistamolle. Tehtaan biologinen puhdistamo. Ongelma- jätteet Ongelmajätteen käsittelylaitos (Ekokem Oy). Ongelmajätteen käsittelylaitos (Ekokem Oy). Ongelmajätteen käsittelylaitos (Ekokem Oy). Ongelmajätteen käsittelylaitos (Ekokem Oy). Ongelmajätteen käsittelylaitos (Ekokem Oy). Käytöstä poistettu kaatopaikka käytössä ollut kaatopaikka suljettu ja maisemoitu Vuoden 2001 lopussa käytöstä poistetun kaatopaikan maisemointityö menossa käytössä ollut kaatopaikka suljettu ja maisemoitu luvulla käyttöönotettu M-realin vanha kaatopaikka suljettu ja maisemoidaan. 6 Botnian ympäristötilinpäätös 2004

7 Botnian tehtaiden jätevesipäästöt Biologinen hapenkulutus (BOD 7 ) kg / tuotettu tonni 3,0 Jäteveden orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kloorin tai muiden halogeenien määrä (AOX) kg / tuotettu tonni 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0, Fosfori P kg / tuotettu tonni 0,06 Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) kg / tuotettu tonni 40 0,05 0, , ,02 0, , Päästöt ilmaan ja luparajat luparajat Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) kg S / t 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski Rikkidioksidi kg SO 2 / t 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski Hiukkaset kg TSP / t 1,2 Typen oksidit (NO X ) kg NO 2 / t 2,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski Botnian ympäristötilinpäätös

8 Päästöt vesistöön ja luparajat Joutseno 1) Kaskinen Kemi 2) Rauma 3) Äänekoski 4) Luparaja kk:n k.a. max kk k.a vuosik.a vuosik.a Luparaja kk:n k.a. max kk k.a vuosik.a vuosik.a Luparaja kk:n k.a. max kk k.a vuosik.a vuosik.a Luparaja kk:n k.a. max kk k.a vuosik.a vuosik.a Luparaja kk:n k.a. max kk k.a vuosik.a vuosik.a Virtaus 1000 m 3 /d Kiintoaine t/d 0,5 0,3 0,3 1,1 0,7 1,2 2,3 1,3 2,0 0,7 0,3 0,7 1,4 1,1 1,6 BOD 7 t/d 3,5 0,5 0,3 0,3 3,5 0,3 0,3 0,5 4,0 1,7 0,8 1,1 3,3 0,3 0,2 0,2 4,0 0,5 0,3 1,2 COD Cr t/d AOX t/d 0,50 0,23 0,20 0,20 0,50 0,10 0,07 0,05 0,35 0,25 0,20 0,21 0,45 0,00 0,00 0,00 0,50 0,41 0,33 0,36 P kg/d N kg/d ) Yhteiset luparajat M-real Oyj:n BCTMP-tehtaan kanssa. Vuosikeskiarvoluparajat Joutsenossa ovat BOD 7 2,5 t/d, COD Cr 37 t/d, AOX 0,40 t/d ja P 35 kg/d. 2) Yhteinen luparaja Kemin sellutehtaan ja Kemiart Linersin kanssa. 3) Yhteiset luparajat UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehtaan kanssa. Metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolle johdetaan myös Rauman kaupungin viemärilaitoksen jätevedet. 4) Yhteiset luparajat M-real Oyj:n paperi- ja kartonkitehtaan sekä Noviant CMC:n Oyj:n sekä Speciality Minerals Nordic Oy Ab:n PCC-tehtaan kanssa. Jätevesilupien korvausvelvoitteet Joutseno Kaskinen Kemi Rauma * Äänekoski ** Korvaukset vesialueiden omistajille vuoteen 1997 saakka eur/a (korvataan kalaistutuksin) Korvaukset rantatonttien omistajille ja vuokramiehille vuoteen 1997 saakka Korvaukset ammattikalastajille vuoteen 1990 saakka Vesiensuojelumaksut eur/a eur/a eur/a eur/a Istutusvelvollisuus meritaimen kpl/a siika kpl/a meritaimen kpl/a arvo eur siika kpl/a kuha kpl/a taimen kpl/a Kalatalousmaksut eur/a eur/a eur/a eur/a *) Sellutehtaan osuus velvoitteista. Vesilupa yhteinen UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehtaan kanssa. **) Äänekosken metsäteollisuusintegraatin yhteinen vesilupa. 8 Botnian ympäristötilinpäätös 2004

9 Suomen ja Ruotsin sellutehtaiden ominaispäästöt Seuraavissa kuvissa suomalaisten ja ruotsalaisten valkaistua sulfaattisellua tuottavien tehtaiden ominaispäästöt. Suomalaisten tehtaiden vuoden 2003 päästöluvut ovat Metsäteollisuus ry:n julkaisemia ja ruotsalaisten tehtaiden luvut Naturvårdsverketin julkaisemia. Botnian tehtaat 2004 Botnian tehtaat 2003 Muut suomalaiset tehtaat 2003 Ruotsalaiset tehtaat 2003 Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) kg / t Rauma Joutseno Kaskinen Äänekoski Kemi Jäteveden orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kloorin tai muiden halogeenien määrä (AOX) kg / t 0,30 0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00 Rauma Kaskinen Joutseno Kemi Äänekoski Fosfori (P) g / t Rauma Joutseno Äänekoski Kemi Kaskinen Botnian ympäristötilinpäätös

10 Sanasto Aktiivilietelaitos on jätevesien puhdistuslaitos, jossa ylläpidetään suurta aktiivista mikrobimäärää liuenneiden epäpuhtauksien hajottamiseksi ja sitomiseksi kiinteään muotoon. AOX (Adsorbable Organic Halogens) ilmaisee jäteveden eloperäisiin eli orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kokonaiskloorin määrän. BAT (Best Available Techniques) Suomen lainsäädännössä vuonna 2000 toteutettu Euroopan Neuvoston direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (IPPC-direktiivi) säätää, että mm. sellutehtaiden ympäristölupaehtojen on perustuttava EU-alueella parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Biologisessa jätevedenpuhdistuksessa jätevesi puhdistetaan elävien mikro-organismien, kuten bakteerien, avulla. BOD 7 eli biologinen hapenkulutus osoittaa, kuinka paljon happea vesistön mikro-organismit kuluttavat tietyn jätevesimäärän hajottamiseen seitsemän vuorokauden aikana. COD Cr Chemical Oxygen Demand eli kemiallinen hapenkulutus on mittayksikkö sille happimäärälle, joka tarvitaan jäteveden kemiallisessa hajottamisessa. Se kuvaa jäteveden hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamaa hapen kulutusta. ECF Elemental Chlorine-Free. Valkaisussa käytetään klooridioksidia, mutta ei alkuaineklooria eli kloorikaasua. EMAS (Eco-Management and Auditing Scheme) Euroopan Unionin teollisuusyrityksille tarkoitettu ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä. EMAS-rekisteröinti on vapaaehtoista. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Vaarojen arviointi ja kriittisten ohjauspisteiden kartoitus. Hajukaasut ovat pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, joita muodostuu pieniä määriä sulfaattiselluprosessissa. Ne aiheuttavat sellutehtaalle tyypillisen tuoksun. Hajukaasut kerätään talteen mahdollisimman tarkoin ja hävitetään polttamalla. Hiilidioksidi (CO 2 ) on palamisen tuloksena syntyvä kaasu, jonka kohonneen pitoisuuden ilmakehässä on todettu kiihdyttävän kasvihuoneilmiötä. GRI (Global Reporting Initiative) kansainvälinen yhtenäisraportointia kehittävä hanke. ISO on kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi. Klooridioksidia käytetään ECF-sellun valkaisussa. N on typen kemiallinen merkki. Typpi on ilman pääkomponentti (n. 80 %). Se on myös vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alkuaine, joka on peräisin pääasiassa ilmasta ja puuraaka-aineesta sekä eräistä kemikaaleista. NO X on typen oksideista käytetty kemiallinen merkki. Typen oksidit syntyvät palamisen yhteydessä sekä osin myös ilmassa olevan typen ja hapen reaktiotuotteena. Typen oksideja on savu- ja pakokaasuissa. Ne muodostavat happamoittavia ja rehevöittäviä yhdisteitä. P on fosforin kemiallinen merkki. Fosfori on vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alkuaine. Se on peräisin pääasiassa raaka-aineena käytetystä puusta. Sitä myös lisätään biologisessa jätevedenpuhdistamossa aktiivilietteen ravinteeksi. PEFC-sertifiointi on Euroopan yksityismetsänomistajien aloitteesta syntynyt hyvän metsänhoidon sertifiointijärjestelmä. Ravinteet on yleisnimitys sille fosforille ja typelle, jota mm. leväkasvusto voi käyttää hyväkseen. Ravinteet aiheuttavat vesistöissä rehevöitymistä. Rikkidioksidi (SO 2 ) on rikkiä sisältävien polttoaineiden palamistuotteena sekä sellunkeittoprosessissa syntyvä kaasu. Kun rikkidioksidi reagoi ilmassa veden ja hapen kanssa, syntyy rikkihappoa ja -hapoketta, joka sateen mukana maaperään tullessaan happamoittaa sitä. Sähkösuodin on savu- ja prosessikaasujen puhdistamiseen käytetty laite, joka puhdistaa soodakattilan, meesauunin ja kuorikattilan hiukkaspäästöjä. Suodattimen erotuskyky on noin 99,5 99,8 %. TCF-sellun valkaisussa ei ole käytetty kloorikemikaaleja (Totally Chlorine Free). TRS (Total Reduced Sulphur) tarkoittaa pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, eli sulfaattisellutehtaista ilmaan pääseviä haisevia rikin yhdisteitä. 10 Botnian ympäristötilinpäätös 2004

11 Botnian ympäristöpolitiikka Liiketoimintamme menestyksen turvaava jatkuva kehittäminen tarkoittaa, että Tuotteidemme hyvä, asiakkaiden tarpeisiin sovitettu ja kustannustehokkaasti tuotettu laatu säästää asiakkaamme tarvitsemia resursseja, tukee lopputuotteiden kierrätettävyyttä ja auttaa asiakkaitamme ympäristön kannalta vastuullisessa toiminnassa. Edellytämme kumppaneiltamme vastuullisen ympäristöpolitiikan noudattamista. Puunhankinnastamme vastaavat toimittajat ovat sitoutuneet siihen, että metsänhoidossa, puunkorjuussa ja -hankinnassa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olemme itse selvillä käyttämämme puun alkuperästä ja asetamme sertifioidun puun etusijalle. Olemme ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijöitä. Käytämme tehtaillamme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja haluamme olla aktiivisesti mukana sen kehittämisessä. Häiriöttömän käynnin varmistamme ammattitaitoisin ennakkohuolto- ja kunnossapitotoimin. Tuotamme sähköä ja lämpöä tehokkaasti ja käytämme niitä säästeliäästi. Olemme biopolttoaineeseen perustuvan energian nettotuottaja. Toimimme ympäristöasioissa ennakoiden. Arvioimme säännöllisesti toimintamme ympäristöriskejä ja vähennämme niitä. Työyhteisömme jäsenet ovat selvillä omiin tehtäviinsä liittyvistä ympäristövaikutuksista sekä siitä, millaiset mahdollisuudet ja velvollisuudet heillä on itse vaikuttaa asioihin. Olemme selvillä toimintamme päästöistä ja seuraamme aktiivisesti niiden ympäristövaikutuksia. Panostamme entistä parempaan häiriötilanteiden hallintaan. Olemme näin mukana kehittämässä tehdaspaikkakuntiamme entistä viihtyisämmiksi. Hoidamme ympäristöasiat avoimesti yhteistyössä asiakkaiden, yleisön ja viranomaisten kanssa. Tähän kuuluu avoin ja selkeä ympäristöviestintä. Erkki Varis Toimitusjohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Botnian ympäristötilinpäätös

12 Oy Metsä-Botnia Ab Revontulentie Espoo PL METSÄ puhelin faksi

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT 1 METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖRAPORTOINNILLA PITKÄT PERINTEET Metsäteollisuus raportoi vuosittain ympäristövaikutuksistaan. Seurantaa on tehty jo vuosikymmenten ajan.

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry Bioenergian sääntelyn monet ulottuvuudet seminaari, 11.4.2014 Uusiutuva raaka-aine,

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Kurkistus soodakattilan liekkeihin

Kurkistus soodakattilan liekkeihin Kurkistus soodakattilan liekkeihin Esa K. Vakkilainen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto 1 17.8.2014 Sisältö Soodakattila mikä se on Oulusta Kymiin Mustalipeä on uusiutuva polttoaine Lipeän palaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Metsä Board Kemi Oy (PSAVI/598/2015)

Metsä Board Kemi Oy (PSAVI/598/2015) Täydennys 1 (8) POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO PL 293 90101 Oulu kirjaamo.pohjois@avi.fi Dnro:t Hakijat Asiat PSAVI/597/2015 PSAVI/608/2015 PSAVI/598/2015 Metsä Fibre Oy, Kemin tehdas (PSAVI/597/2015

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Tämä referenssiasiakirja sisältää johdannon (yleiskatsaus, luku 1) ja viisi pääosaa:

Tämä referenssiasiakirja sisältää johdannon (yleiskatsaus, luku 1) ja viisi pääosaa: TIIVISTELMÄ Tämä massa- ja paperiteollisuuden parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeva referenssiasiakirja on neuvoston direktiivin 96/61/EY 16 artiklan 2 kohdan perusteella toteutetun tietojenvaihdon

Lisätiedot

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsä Groupin biotuotetehdas Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa Investoinnin arvo 1,2 mrd. euroa Sellun vuosituotanto 1,3 milj. tonnia (nykyisin

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia

Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia Lisätuotanto max 800 000 t/v (+ 160 %), Kauko- Itään (läh. Kiinaan). Lisäpuun käyttö max 4,3 milj m3 (n. + 200 %) (lähdeluvut ehkä erilaisia). 6 kiinto-m3

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Maailman suurin havusellutehdas

Maailman suurin havusellutehdas Maailman suurin havusellutehdas Mallinnus tulevasta näkymästä Puijontornista Finnpulpin uusi biotuotetehdas Savon Sellun nykyinen tehdas Hankkeen eteneminen 04/2016 Ympäristölupahakemus toimitettu AVI:lle

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Jokilaakson tehtaat

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Jokilaakson tehtaat YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM Jokilaakson tehtaat UPM CORPORATE ENVIRONMENTAL STATEMENT 211 UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa

Lisätiedot

Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä. Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj

Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä. Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj 2.11.2011 Ympäristöasioita viljaketjussa Väestö lisääntyy nyt 7 mrd. vuonna 2050 9 mrd. Samaan aikaan ruokavalio muuttuu

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Kemijoki Oy esittäytyy

Kemijoki Oy esittäytyy Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

Ilmapäästöt toimialoittain 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 203 Ilma toimialoittain 200 Yksityisautoilun hiilidioksidi suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen Yksityisautoilun hiilidioksidi olivat vuonna 200 runsaat 5 miljoonaa tonnia.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 23. -24.8.2016 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Ajankohtaista päästösääntelyssä suuret ja pienet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

Energiantuotannon raportoinnit. Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskus

Energiantuotannon raportoinnit. Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskus Energiantuotannon raportoinnit Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskus 28.1.2016 Selvityksen lähtökohdat Yritykset raportoivat lukuisille eri tahoille säännöllisesti Raportointivelvoitteet lisääntyvät Samankaltaisia

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Kuormitusennusteet ja mitoitusarvot Puhdistamon prosessivaiheet Puhdistamon layout Kustannukset Sopimukset TAUSTAA: ALUEELLISET

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 212 UPM Jokilaakson tehtaat UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa Keski-Suomessa. Jämsänkoskella tehdas toimii

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Metsätilinpito 2013 Puuaineksesta yli puolet poltetaan Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin lähes 52 prosenttia vuonna 2013 Osuus on viime vuosina hieman kasvanut

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 C(2014) 1423 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa?

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Helsinki 10.10.2012 Kaisa Suvilampi, VamBio Oy VamBio Oy yritysesi.ely VamBio Oy:n biokaasulaitos

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Kokemuksia kaivosvesiyhteistyöstä Yara Suomi Oy ja Vesi-Eko Oy

Kokemuksia kaivosvesiyhteistyöstä Yara Suomi Oy ja Vesi-Eko Oy Kokemuksia kaivosvesiyhteistyöstä Yara Suomi Oy ja Vesi-Eko Oy Yhteistyötä kaivostoiminnan vaikutuspiirissä olevien vesistöjen tilan seurannassa sekä vesistövaikutusten hallinnassa Jouni Torssonen, Yara

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 214 UPM Pietarsaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan raja-arvon voimaantulon jatkamiseksi, Kotka.

Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan raja-arvon voimaantulon jatkamiseksi, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 33/2010/1 Dnro ESAVI/426/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 2015

METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 2015 METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 215 GLOBAALIN BIOTALOUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ * verrattuna vuoteen 214 LIIKEVAIHTO * +11 % LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ * +62 % TUOTANTO * +96 tn SISÄLLYS 2 Avainluvut 4

Lisätiedot

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Prof. Olli Dahl, Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Oulu, Tammikuu 2014 Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Puh: +358 40 5401070

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä VUOSI 21 Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla TEOLLISUUS STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT 23624 UPM-KYMMENE

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Markus Tykkyläinen, 12.05.2016 Esityksen sisältö: 1. Napapiirin Energia ja Vesi konsernin toimintaa 2. Rovaniemi kiertotalouden arktinen

Lisätiedot

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta Ympäristölautakunta 53 24.06.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 366/11.01.00.01/2015 YMPL 53 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot