Metsäteollisuuden ympäristötilastot vuodelta 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden ympäristötilastot vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Metsäteollisuuden ympäristötilastot vuodelta 212 1

2 Sisältö Metsäteollisuus panostaa ympäristönsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen Metsäteollisuus vaikuttaa ympäristöönsä Vesi Ilma Energia Jätteet ja kierrätys Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto, päästöt ja jätteet Suomessa 212 Suomen massa- ja paperitehtaiden tuotanto, sertifioidut ympäristöjärjestelmät, ympäristöinvestoinnit ja jätteet 212 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesipäästöt Suomessa tehtaittain 212 Massa- ja paperiteollisuuden päästöt ilmaan Suomessa tehtaittain 212 Massa- ja paperiteollisuuden ympäristöyhteyshenkilöt Määritelmiä

3

4 Metsäteollisuus panostaa ympäristönsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen Vuonna 212 massa- ja paperiteollisuuden tuotantoon suhteutetut veteen kohdistuvat päästöt laskivat, ilmaan kohdistuvat päästöt pysyivät samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen. Paperia ja kartonkia tuotettiin vertailuvuoteen nähden hieman vähemmän, sellun tuotanto puolestaan kasvoi. Päästöt ovat vähentyneet merkittävästi pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi tuotantoon suhteutetut rikkipäästöt ilmaan ovat vähentyneet 95 prosenttia ja fosforipäästöt vesistöihin 77 prosenttia 199-luvun alkuun verrattuna. Päästöt ovat pienentyneet myös lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi fossiilisen hiilidioksidin päästöt vähenivät 15 prosenttia viime vuoden aikana. Hiilidioksidipäästöjen väheneminen aiheutui muun muassa polttoainemuutoksista, kun muutamassa tuotantolaitoksessa siirryttiin fossiilisen polttoaineen käytöstä bioenergiaan. YMPÄRISTÖNSUOJELUUN PANOSTETAAN JATKUVASTI Vuonna 212 metsäteollisuus käytti ympäristönsuojeluun yhteensä 134 miljoonaa euroa, josta ympäristönsuojeluinvestoinnit olivat 52 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset lähes 82 miljoonaa euroa. Taloustilanteesta huolimatta investointien määrä edelliseen vuoteen verrattuna yli kaksin kertaistui, mikä vaikutti käyttökustannusten osuuden pienenemiseen. Metsäteollisuus pyrkii ympäristönsuojelutyössä jatkuvaan parantamiseen kustannustehokkaasti. 4

5 TUTKIMUKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAUSTALLA Metsäteollisuus teettää vuosittain useita selvityksiä ympäristöasioista. Vuonna 212 tutkittiin muun muassa metsäteollisuuden jätevirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia sekä teetettiin selvitys materiaalitehokkuuden toteutumisesta tuotantolaitoksilla. Lisäksi vuonna 212 metsäteollisuuden yhteisiä ympäristötutkimuksia olivat esimerkiksi selvitys sellutehtaiden typen oksidien päästöistä sekä selvitys vesistöihin kohdistuvista päästöistä. METSÄTEOLLISUUS JULKAISI YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET Vuoden 212 keskeisin ympäristöasioiden projekti oli metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumusten laatiminen osana laajempaa ympäristö- ja vastuullisuusstrategiatyötä. Metsäteollisuus aloitti vuonna 211 keskustelun siitä, miten voimme omaehtoisesti kehittää toimintaamme ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä. Alan yhteiset sitoumukset ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä vuoteen 22 mennessä julkaistiin helmikuussa 213. Metsäteollisuus on muun muassa sitoutunut kertomaan ja raportoimaan avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista. Lisätietoa sitoumuksista ja siihen liittyvä julkaisu Vastuullisuus biotalouden kehittämisen ytimessä löytyy Metsäteollisuus ry:n nettisivuilta. Metsäteollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat vuonna 212 Milj. EUR Ympäristönsuojeluinvestoinnit (jätehuolto, vesien-, ilman- ja muu ymp.suojelu) Käyttökustannukset Suuri osa metsäteollisuuden ympäristönsuojelun kustannuksista on käyttökustannuksia, kuten jätehuoltoa, jätevedenpuhdistamoiden käyttöä sekä päästöjen ja vesistöjen tarkkailua. Tehtailla on jo laajasti käytössä paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT). Ympäristönsuojelun tavoitteena on jatkuva parantaminen kustannustehokkain keinoin Paperin, kartongin ja markkinasellun tuotantoon suhteutetut päästövähenemät, % *) vertailu vuoteen 199 % Kemiallinen hapenkulutus (COD) Fosfori (P) Typpi (N) Orgaaniset klooriyhdisteet (AOX) Jäteveden määrä Typenoksidit (NO X ) Rikkipäästöt Hiukkaset Fossiilinen hiilidioksidi (CO 2 ) * Kaatopaikkajätteet Massa- ja paperiteollisuudessa tuotannon kasvu ja päästöt eivät ole suhteessa toisiinsa. Tuotannon kasvusta huolimatta päästöjä on pystytty vähentämään huomattavasti. Päästöjen vähentämisessä pyritään jatkuvaan parantamiseen, esimerkiksi vähentämällä päästöjä aiheuttavia häiriötilanteita. 5

6 Metsäteollisuus vaikuttaa ympäristöönsä VESI Paperia ei voida valmistaa ilman vettä. Tehtailla vesi kiertää jopa 15 kertaa prosessissa ennen kuin käytetty vesi puhdistetaan tarkasti ja palautetaan takaisin vesistöön. Sellun ja paperin valmistuksen jätevedet sisältävät pieniä määriä happea kuluttavia orgaanisia yhdisteitä, rehevöitymistä aiheuttavia ravinteita ja orgaanisiin yhdisteisiin sitoutunutta klooria. Jäähdytysvesi kulkee omassa järjestelmässään puhtaana eikä sitä sen vuoksi tarvitse puhdistaa. Suomessa vedestä ei ole pulaa. Paperinvalmistuksen vedenkäyttöä pyritään kuitenkin vähentämään, jolloin samalla säästetään energiaa. ENERGIA JA ILMA Massa- ja paperitehtaat tuottavat itse noin puolet tarvitsemastaan sähköstä. Energian tuotanto aiheuttaa ilmakehään päästöjä, joista merkittävimpiä ovat polttoaineista peräisin olevat rikin ja typen oksidit. Ne saattavat aiheuttaa vesistöjen ja maaperän happamoitumista. Typen oksideja vähennetään prosessien tehokkaalla ohjauksella, mutta päästöjen vähentäminen nykyisestä tasosta on haastavaa. Rikin oksideja on saatu vähennettyä erityisesti häiriötilanteissa syntyvien päästöjen hallinnalla. Myös ilmaan kohdistuvia hiukkaspäästöjä vähennetään tehokkailla talteenottojärjestelmillä. Metsäteollisuudella on suuri merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Suomessa. Metsäteollisuuden puupohjaisiin tuotteisiin on varastoitunut hiiltä valtava määrä. Kun puut kasvavat, niihin sitoutuu ilmakehän hiilidioksidia. Positiivinen ilmastovaikutus kertautuu, kun puuperäisillä 6

7 tuotteilla korvataan uusiutumattomia materiaaleja. Massa- ja paperitehtailla puupohjaisten polttoaineiden osuus on 82 prosenttia ja fossiilisia hiilidioksidipäästöjä on saatu vähennettyä 6 prosenttia tuotettua tonnia kohden vuodesta 199. JÄTTEET JA KIERRÄTYS Metsäteollisuudessa raaka-aineet hyödynnetään mahdollisimman tarkasti, mikä vähentää tuotannossa syntyvän jätteen määrää. Materiaalien käytön tehokkuutta parannetaan myös kehittämällä jätteiden hyötykäyttöä. Pitkällä aikavälillä metsäteollisuus on vähentänyt kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrää murto-osaan. Massa- ja paperiteollisuuden jätteistä noin 6 prosenttia joudutaan sijoittamaan kaatopaikoille. Suuri osa jätteestä hyödynnetään energiana. Lisäksi esimerkiksi lietteitä ja tuhkia käytetään maarakentamisessa ja lannoitteena. Metsäteollisuus kehittää uusia keinoja jätteiden hyötykäyttöön. Jätteiden hyötykäytön edellytyksiä voidaan edelleen parantaa myös lainsäädännön keinoin, jotta jätteitä sijoitettaisiin jatkossa yhä vähemmän kaatopaikoille. Materiaalitehokkuutta voidaan kasvattaa esimerkiksi edistämällä tuhkien hyötykäyttöä lannoitteena ja maarakentamisessa. Metsäteollisuuden tuotteet ovat käytön jälkeen kierrätettäviä. Jos käytetyistä tuotteista ei voida enää valmistaa uusia tuotteita, soveltuvat ne hyödynnettäviksi uusiutuvan energian tuotannossa. Näin parannetaan materiaalitehokkuutta ja vähennetään kaatopaikkajätteitä. 7

8 Vesi Päästöt vesistöihin ovat vähentyneet huomattavasti Indeksi 1992 = 1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Paperin ja kartongin tuotanto Jäteveden määrä Typpi Kemiallinen hapenkulutus (COD) Fosfori Kiintoaine Orgaaniset klooriyhdisteet (AOX) Metsäteollisuus on onnistunut vesiensuojelussa erinomaisesti Päästö 1 t/v 6 Tuotanto milj. t/v Biologinen hapenkulutus (BOD 7 ) Kiintoainepäästö Paperin ja kartongin tuotanto Sellu Metsäteollisuudella on vuosikymmenten kokemus tuloksellisesta vesiensuojelutyöstä. 197-luvun alusta kiintoainespäästöjä ja biologista hapenkulutusta mittaavia BOD 7 -päästöjä on vähennetty merkittävästi samaan aikaan kun sellun ja paperin tuotanto ovat kasvaneet COD-päästöt ovat vähentyneet 69 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992 Päästö 1 t/v 5 Tuotanto milj. t/v COD (kemiallinen hapenkulutus) COD-päästöjä (kemiallinen hapenkulutus) on vähennetty tehostamalla puhdistusprosesseja sekä kiinnittämällä erityistä huomiota häiriötilanteiden hallintaan sekä satunnaispäästöjen estämiseen. Myös uudistettaessa tehdasprosesseja CODpäästöjen alentaminen on tärkeä suunnittelun lähtökohta Sellun, paperin ja kartongin tuotanto AOX-päästöt ovat alentuneet 87 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992 AOX-päästö 1 t/v 9 8 Tuotanto milj. t/v AOX Sellun tuotanto Sellun valkaisussa syntyvien klooriyhdisteiden päästöt ovat vähentyneet puhdistamotoimenpiteiden ja uusien valkaisumenetelmien myötä. Vuonna 212 sellun tuotannon kasvusta huolimatta AOX-päästöjä saatiin vähennettyä 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. 8

9 Typpipäästöt ovat vähentyneet 5 % ja fosforipäästöt 77 % tuotettua tonnia kohden vuodesta 1992 Päästö 1 t/v 8 Tuotanto milj. t/v Fosfori Typpi Sellun, paperin ja kartongin tuotanto 12 6 Metsäteollisuuden ravinnepäästöt vesistöihin ovat laskeneet selvästi 199-luvun alusta alkaen puhdistamoinvestointien ansiosta. Ravinnepäästöjä vähennetään edelleen optimoimalla toimintaa ja välttämällä häiriötilanteita. Massa- ja paperiteollisuuden osuus Suomen ravinnepäästöistä on noin 4 % Fosfori Typpi Maatalous 68,7 % Haja-asutus 8,9 % Metsätalous 5,8 % Laskeuma 5 % Yhdyskunnat 3,9 % Massa- ja paperiteollisuus 3,9 % Kalankasvatus 1,8 % Turkistarhaus 1,1 % Turvetuotanto,5 % Muu teollisuus,4 % Lähde: SYKE 211 Maatalous 56,8 % Yhdyskunnat 15,2 % Laskeuma 12,6 % Metsätalous 4,7 % Massa- ja paperiteollisuus 3,6 % Haja-asutus 3,6 % Muu teollisuus 1,3 % Kalankasvatus,9 % Turvetuotanto,8 % Turkistarhaus,6 % Lähde: SYKE 211 Metsäteollisuuden osuus Suomen ravinnepäästöistä on pieni. Suurin osa kokonaiskuormituksesta tulee maataloudesta. 9

10 Ilma Indeksi 1992 = 1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 92 Metsäteollisuuden osuus Suomen ilmaan kohdistuvista päästöistä on alle 1 % Sellun, paperin ja kartongin tuotanto Typenoksidit (NO X ) Hiilidioksidi (CO 2 ) Hiukkaset Rikkipäästöt Massa- ja paperiteollisuuden hiukkas- ja rikkipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi tuotantoon suhteutettuna. Myös hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti vuoden 1992 tasoa alhaisemmat. Typenoksidipäästöt on saatu pidettyä tuotannon kasvusta huolimatta vuoden 1992 tasolla Typenoksidipäästöjen vähentäminen on erittäin haastavaa Päästö 1 NO 2 -t/v Tuotanto milj. t/v Prosessiperäiset päästöt Energian tuotannon päästöt Sellun, paperin ja kartongin tuotanto Typenoksidipäästöt ovat vähentyneet tuotantoon suhteutettuna 27 prosenttia vuodesta Typenoksidipäästöjä syntyy aina, kun ilman typpi ja happi reagoivat keskenään palamisen yhteydessä. Typenoksideja on vähennetty säätämällä palamisolosuhteita. Metsäteollisuuden osuus Suomen typenoksidi päästöistä on noin 9 prosenttia Hiukkaspäästöt ovat vähentyneet 84 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992 Päästö 1 t/v Tuotanto milj. t/v Prosessiperäiset päästöt Energian tuotannon päästöt Sellun, paperin ja kartongin tuotanto Hiukkapäästöt ovat vähentyneet 84 prosenttia tuotettua tonnia kohden vuodesta Hiukkaspäästöjä ilmaan on vähennetty merkittävästi sähkösuodattimilla. Suurin osa hiukkaspäästöistä on peräisin puuperäisistä polttoaineista Rikkipäästöt ovat laskeneet 95 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992 Päästö 1 S -t/v Tuotanto milj. t/v TRS (sellu) Rikkidioksidi (prosessi+energia) Sellun, paperin ja kartongin tuotanto Metsäteollisuuden osuus Suomen rikkipäästöistä on noin 1 prosenttia. Hajukaasujen keräilyyn ja käsittelyyn on panostettu sellutehtailla merkittävästi. Tehtailla käytetään polttoaineena yhä enemmän vähärikkisiä puuperäisiä polttoaineita ja laitoksilla tuotetaan yhdistettynä sekä sähköä että lämpöä. Energiantuotannon rikkipäästöjä vähennetään hallitsemalla polttoprosesseja. 5 1

11 Energia Fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet 6 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 199 Päästö milj. t/v 1 Tuotanto milj. t/v * Hiilidioksidi * = arvio Sellun, paperin ja kartongin tuotanto Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästot ovat pää - osin peräisin tehdasvoimalaitoksista. Investoinnit energia tehokkuuteen sekä bioenergian osuuden kasvaminen ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjä huomattavasti alle vuoden 199 tason. Suomen metsäteollisuus on jo pitkään lisännyt uusiutuvien energialähteiden osuutta 1 TJ Kivihiili Raskas polttoöljy Maakaasu Lähde: Tilastokeskus Turve Kuori, puru, hake Bioliemet Puupohjaisten polttoaineiden osuus metsäteollisuuden käyttämistä polttoaineista on kasvanut tasaisesti 199-luvun alun reilusta 6 prosentista nykyiseen 82 prosenttiin. Samalla öljyn ja kivihiilen käyttö on vähentynyt yli 75 prosenttia. Öljyä ja kivihiiltä tarvitaan kuitenkin edelleen erityisesti poikkeustilanteissa. Mrd. kwh Metsäteollisuuden tehtailla tuotetaan noin 5 % tarvittavasta sähköstä Ostosähkö Oma sähköntuotanto Lähde: Energiateollisuus, Tilastokeskus Metsäteollisuus pystyy tuottamaan suuren osan tarvitsemastaan sähköstä omilla tehtaillaan esimerkiksi polttamalla kuorta ja tuotannon sivutuotteena syntyviä bioliemiä. Metsäteollisuus on merkittävä hiilidioksipäästöttömän vesi- ja ydinvoiman omistaja. 11

12 Jätteet ja kierrätys Suomessa on pitkät perinteet paperin ja kartongin kierrätyksessä Vuonna 212 Suomessa kerättiin talteen 75 tonnia paperituotteita, eli noin 13 kiloa henkilöä kohden. Paperin kierrätysaste oli Suomessa 71 prosenttia, mikä on hyvä saavutus harvaanasutussa maassa. Keräyspaperista ja -kartongista käytettiin 567 tonnia raaka-aineena Suomessa, 96 prosenttia uusiin paperituotteisiin ja 4 prosenttia eristeeksi ja muuhun käyttöön. Kuitupakkauksista kierrätettiin Suomessa 96 % vuonna 21 % Kuitu Lasi Metalli Muovi Puu Lähde: Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy Suomessa kuitupakkaukset, kuten aaltopahvi- ja kartonkipakkaukset, kierrätetään tarkasti. Verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin kuitupakkausten kierrätys on omaa luokkaansa. Vuonna 21 muovipakkauksista kierrätettiin 26 prosenttia, lasista 61 prosenttia ja metallipakkauksista 78 prosenttia. Puupakkausten hyötykäyttöaste (kierrätys ja energiakäyttö) vuonna 21 oli 84 prosenttia. Puupakkauksilla on ollut kierrätystavoite vasta vuodesta 28. Vuodesta 1992 kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 88 % tuotettua tonnia kohden Jätteet 1 t/v Tuotanto milj. t/v Kaatopaikkajätteet Paperin ja kartongin tuotanto Massa- ja paperiteollisuus on vähentänyt kaatopaikkajätteiden määrää huomattavasti parantamalla materiaalitehokkuuttaan erityisesti kehittämällä jätteiden hyötykäyttöä. Jätteitä hyödynnetään esimerkiksi lannoitteena ja maarakentamisessa. Osa tuotannossa syntyvistä jätteistä on sellaisia, ettei niille löydy toimivaa hyötykäyttöä, vaan ne on sijoitettava kaatopaikoille. 12

13 13

14 Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto, päästöt ja jätteet Suomessa 212 Muutos /211, % Tuotanto Paperi 7,9 milj. t -8 Kartonki 2,8 milj. t 1 Massat 1,2 milj. t -1 Päästöt vesistöihin Kiintoaine t -6 Biologinen hapenkulutus, BOD t 18 Kemiallinen hapenkulutus, COD Cr t -8 Fosfori, P 133 t -16 Typpi, N t -2 Orgaaniset klooriyhdisteet, AOX 933 t -15 Päästöt ilmaan Rikkidioksidi, SO t(s) 1 Pelkistyneet rikkiyhdisteet, TRS 359 t(s) -2 Typenoksidit, NO X t(no 2 ) -3 Hiukkaset t 15 Hiilidioksidi, CO 2 3,1 Mt -15 Jätteet Kaatopaikkajätteet (kuiva-aineena) t 3 tuhkat 24 2 t soodasakka ja meesa 64 2 t siistausliete- ja jäte 2 1 t kuitu- ja pastalietteet 1 7 t jätevedenpuhdistamojen lietteet 39 5 t puujäte 1 2 t muut jätteet *) 13 6 t *) lukuun sisältyy käsittelylaitokseen toimitettu ongelmajäte Päästöt tuotettua tonnia kohti Päästön muutos %/tuotantotonni päästöt päästöt 212/1992 kg /tuotantotonni kg/tuotantotonni COD, kemiallinen hapenkulutus 31,1 9,65-69 % BOD, biologinen hapenkulutus 5,7,72-87 % Kiintoaine 3,32,98-7 % P,4,1-77 % N,32,16-5 % AOX 1,12,15-87 % NO X 1,8 1,32-27 % SO 2 2,,33-84 % Hiukkaset 1,23,2-84 % Rikkipäästöt (sellu) 1,1,5-95 % CO *) 2 478,37 192,68-6 % Kaatopaikkajätteet 88,82 1,52-88 % Jäteveden määrä m 3 7,4 32,77-53 % *) vertailu vuoteen 199 Tuotantolukuna on käytetty paperin, kartongin ja markkinasellun yhteenlaskettua tuotantoa. Poikkeuksena AOX (valkaistu sellu) ja rikkipäästöt (sellu). 14

15 Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotanto, sertifioidut ympäristö järjestelmät, ympäristöinvestoinnit ja jätteet 212 Massat 1), t Paperi/ ISO 141 EMAS Ympäristö- Kaatopaikkakartonki, t investoinnit jätteet yht. EUR ka-t 2) Delfortgroup Tervakoski Oy 113 x 26 Jujo-konserni Jujo Thermal Oy 6 x Kotkamills Oy Kotkan tehtaat x 659 Mondi Mondi Lohja Oy 55 x Metsä Group Metsä Tissue Oyj Mänttä x Metsä Board Oyj Joutseno 273 x Kaskinen 251 x Kemi 343 x 17 Kyro x Simpele x 91 Tako 192 x 385 Äänekoski Board 22 x Metsä Fibre Oy Joutseno 66 x Kemi 539 x 75 Rauma 573 x Äänekoski 519 x Pankaboard Oy Pankakosken kartonkitehdas x Powerflute Oyj Savon Sellu Oy x Sappi Finland Oy Kirkniemi x x Sonoco-Alcore Oy Karhulan kartonkitehdas 75 4 Stora Enso Oyj Anjalankoski x Corenso United Oy Ltd x Enocell Oy 419 x Heinolan Flutingtehdas x Imatra x Sunila 35 x Oulu x 8 Varkaus x Veitsiluoto x x UPM-Kymmene Oyj Jämsänkoski x x Kaipola x x Kaukas x x Kymi x x Pietarsaari 3) x x Rauma x x ) Tervasaari x x ) Sellu/mekaaninen massa/ctmp/puolikemiallinen massa/revintämassa/siistaamaton kiertokuitumassa/siistattu kiertokuitumassa 2) Sisältää käsittelylaitokseen toimitetun ongelmajätteen 3) BillerudKorsnäsin ja UPM:n välinen kauppa kesällä 212 4) Tuotantoa ei ilmoiteta 15

16 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesipäästöt Suomessa tehtaittain 212 Kiintoaine, t COD Cr, t P, t N, t AOX, t Delfortgroup Tervakoski Oy ,5 6, Jujo-konserni Jujo Thermal Oy 1) ,3 7 Kotkamills Oy Kotkan tehtaat , 53 Mondi Mondi Lohja Oy ,1 21 Metsä Group Metsä Tissue Oyj Mänttä ,4 14 Metsä Board Oyj Joutseno 9 946,2 1 Kaskinen ,7 19 Kemi ,3 11 Kyro ,2 19 Simpele ,3 12 Tako 11 98,4,9 Äänekoski Board ,3 5,9 Metsä Fibre Oy Joutseno , Kemi , Rauma , Äänekoski , Pankaboard Oy Pankakosken kartonkitehdas Powerflute Oyj Savon Sellu Oy ,2 326 Sappi Finland I Oy Kirkniemi ,4 16 SCA Tissue Finland Oy Nokia ,8 7,8 Sonoco-Alcore Oy Karhulan kartonkitehdas Stora Enso Oyj Anjalankoski ,7 143 Corenso United Oy Ltd ,1 14 Enocell Oy , Heinolan Flutingtehdas ,9 1 Imatra Sunila , Oulu , Varkaus , Veitsiluoto , UPM-Kymmene Oyj Jämsänkoski ,5 46 Kaipola ,5 35 Kaukas , Kymi , Pietarsaari Rauma ,2 55 Tervasaari 16 66,9 1 1) Jätevedet käsitellään yhteispuhdistamossa, tehtaan päästöt yhteispuhdistamon jälkeen laskennallisesti arvioitu 16

17 Massa- ja paperiteollisuuden päästöt ilmaan Suomessa tehtaittain 212 Sellun- ja paperintuotannon suorat päästöt ilmaan 1) Energian tuotannon päästöt ilmaan 1) SO 2, t(so ) TRS, t(s) NO, Hiukkaset, t SO, NO 2 x 2 x, Hiukkaset,t t(no 2 ) t(so 2 ) t(no 2 ) Delfortgroup Tervakoski Oy 56 Jujo-konserni Jujo Thermal Oy 2, ,1 Kotkamills Oy Kotkan tehtaat 65 3, Mondi Mondi Lohja Oy, Metsä Group Metsä Tissue Oyj Mänttä ,1 Metsä Board Oyj Joutseno Kaskinen 2, Kemi Kyro 2,8 13 Simpele ,7 Tako 7 Äänekoski Board 7, 79 1,2 Metsä Fibre Oy Joutseno ,3 Kemi ,7 88 2,1 Rauma 91 5, Äänekoski Pankaboard Oy Pankakosken kartonkitehdas 6,4 71 2, Powerflute Oyj Savon Sellu Oy 1 8, Sappi Finland I Oy Kirkniemi 11, , SCA Tissue Finland Oy Nokia Sonoco-Alcore Oy Karhulan kartonkitehdas Stora Enso Oyj Anjalankoski, Corenso United Oy Ltd.,2,2 1,4 Enocell Oy , Heinolan Flutingtehdas , ,1 Imatra , Sunila 19 4, ,2 Oulu 5, ,2 Varkaus Veitsiluoto ,6 UPM-Kymmene Oyj Jämsänkoski , Kaipola ,9 Kaukas ,2 Kymi ,4 Pietarsaari , Rauma 5,8 Tervasaari ) Energiamarkkinavirasto on julkaissut laitoskohtaiset CO 2 -päästötiedot 17

18 Massa- ja paperiteollisuuden ympäristöyhteyshenkilöt Yhtiö Tehdas Paikkakunta Ympäristöasioista Sähköposti Puhelin vastaavat henkilöt Delfortgroup Tervakoski Oy Tervakoski Janakkala Lisen Henriks-Lehikoinen (4) SCA SCA Tissue Finland Oy Nokia Jenni Vainio (4) Jujo Thermal Oy Kauttua Eura Mari Pirttimäki (5) Kotkamills Oy Kotkan tehtaat Kotka Hannu Wahlberg (5) Metsä Group Metsä Board Joutseno Joutseno Mika Leino (5) Kaskinen Kaskinen Johanna Harjula (4) Kemi Kemi Marika Alapoikela (5) Kyro Kyröskoski Sirpa Eskelinen (5) Simpele Simpele Mika Leino (5) Tako Tampere Sirpa Eskelinen (5) Äänekoski Board Äänekoski Sari Tupitsa (5) Metsä-Tissue Oyj Mänttä Mänttä Juuso Nurmi (4) Metsä Fibre Joutseno Joutseno Mika Leino (5) Kemi Kemi Marika Alapoikela (5) Rauma Rauma Johanna Harjula (4) Äänekoski Äänekoski Sari Tupitsa (5) Mondi Group Mondi Lohja Oy Lohja Tero Nevalainen (4) Pankaboard Oy Pankakoski Lieksa Juha Keränen (4) Powerflute Oy Powerflute Oy Savon Sellu Kuopio Kari Koistinen (5) Sappi Fine Paper Europe Sappi Finland I Oy Kirkniemi Lohja Jenni Kukkonen (5) Sonoco-Alcore S.a.r.l. Sonoco-Alcore Oy Karhula Kotka Arto Lindberg (5) Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Anjalankoski Anjalankoski Heini Kukkonen (4) Corenso United Oy Ltd Pori Minna Kurittu (4) Enocell Oy Uimaharju Teppo Rovio (4) Heinola Fluting Heinola Kati Manskinen (44) Imatra Imatra Juha Oksanen (4) Oulu Oulu Mervi Partanen (4) Varkaus Varkaus Ulla-Maija Olander (4) Veitsiluoto Kemi Hannu Nurmesniemi (4) Sunilan tehdas Sunila Terttu Heinonen (5) Jämsänkoski Jämsänkoski Pia Siirola-Kourunen (4) Kaipola Kaipola Pia Siirola-Kourunen (4) Kaukas Lappeenranta Minna Maunus-Tiihonen (4) Kymi Kuusankoski Päivi Hyvärinen (2) Pietarsaari Pietarsaari Kari Saari (4) Rauma Rauma Eerik Ojala (2) Tervasaari Valkeakoski Harri Hiltunen (4)

19 Määritelmiä TUOTANTO Vuosituotannot on ilmoitettu pääluokittain tuhansina tonneina (t). PÄÄSTÖT Päästöt vesistöihin ja ilmaan sekä jätteet on ilmoitettu vuosikuormituksina: tonnia vuodessa (t/a) tai kilogrammaa vuodessa (kg/a). JÄTEVESIPÄÄSTÖT Jätevesipäästöt on ilmoitettu yleisimmin mitattuina suureina, jotka kuvastavat seuraavia jäteveden ominaisuuksia ja vaikutuksia: Kiintoaine Kiintoaineksen, puun kuoren osien, kuidun palasten, täyte- ja päällysteaineiden, määrä jätevedessä BOD 7 Biologinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand): kuinka paljon jäteveden sisältämä orgaaninen eli eloperäinen aines kuluttaa happea hajotessaan vesistössä seitsemässä vuorokaudessa, kuvastaa nopeasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden määrää COD Cr Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand): paljonko jäteveden sisältämän orgaanisen aineksen täydelliseen kemialliseen hajoamiseen kuluu happea, kuvastaa hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden määrää AOX Orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kloorin määrä (Adsorbable Organic Halogens) P Fosfori: vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alkuaine, peräisin pääasiassa raakaaineena käytetystä puusta N Typpi: vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alkuaine, peräisin pääasiassa puuraakaaineesta sekä eräistä kemikaaleista PÄÄSTÖT ILMAAN Päästöt ilmaan on ilmoitettu seuraavina suureina: SO 2 Rikkidioksidi (muunnetaan rikiksi (S) jakamalla luvulla 2) TRS Pelkistyneet rikkiyhdisteet (mm. rikkivety, metyylimerkaptaani), päästö ilmoitettu rikkinä NO x Typenoksidit, päästö ilmoitettu typpidioksidina (NO 2 ) CO 2 Hiilidioksidi (fossiilisista polttoaineista ja turpeesta) Hiukkaset Päästön sisältämät kiinteät aineet Sellutehtaiden ja integraattien ilmapäästöt on eritelty sellun ja paperin valmistuksesta sekä energiantuotannosta aiheutuviin päästöihin. Sellun valmistuksen päästölähteitä ovat soodakattila, meesauuni, haihduttamo, keittämö, pesemö, valkaisimo ja kemikaalien valmistus. Kuorikattilan päästöjen katsotaan kuuluvan energiantuotantoon. JÄTTEET Jätteinä ilmoitetaan vain kaatopaikalle tai muuhun vastaavaan loppusijoitukseen ohjatut jätteet sekä ne ongelmajätteet, jotka käsitellään ongelmajätteiden käsittelylaitoksissa. Sellu- ja paperitehtaiden jätteet on ilmoitettu kuiva-aineena. 19

20 METSÄTEOLLISUUS vastaa ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä maailman ilmasto-, energia- ja ympäristöhaasteisiin vastuullisesti. Metsäteollisuuden uusiutuvaan ja kierrätettävään raaka-aineeseen perustuvilla tuotteilla voidaan vähentää ehtyvien luonnonvarojen käyttöä. Metsäteollisuus kantaa vastuunsa ja parantaa jatkuvasti toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuusasioissa. Tuotantoprosesseja kehittämällä ja päästöjen puhdistusta tehostamalla metsä teollisuuden päästöt ilmaan ja vesistöihin ovat pienentyneet huomattavasti. Ympäristönsuojeluinvestoinneilla ja parhaan teknologian käyttöönotolla on myönteinen vaikutus ympäristön tilaan maassamme, jossa on poikkeuksellisen paljon metsäteollisuutta. METSÄTEOLLISUUS RY SNELLMANINKATU HELSINKI BIOTALOUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ PL 336, 171 HELSINKI PUHELIN (9) TELEKOPIO (9) METSATEOLLISUUS METSATEOLLISUUS.FI Kesäkuu 213 2

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT 1 METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖRAPORTOINNILLA PITKÄT PERINTEET Metsäteollisuus raportoi vuosittain ympäristövaikutuksistaan. Seurantaa on tehty jo vuosikymmenten ajan.

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT VUODELTA

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT VUODELTA METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTILASTOT VUODELTA Vesi METSÄTEOLLISUUS ON JATKANUT PANOSTUS- TAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUINVESTOINTEIHIN VUONNA Milj. EUR 7 9 3 Ympäristönsuojeluinvestoinnit (jätehuolto, vesien-,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ympäristötilastot

Metsäteollisuuden ympäristötilastot Metsäteollisuuden ympäristötilastot 1 Sisältö Metsäteollisuus panostaa ympäristönsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen Metsäteollisuus vaikuttaa ympäristöönsä Vesi Ilma Energia Jätteet ja kierrätys Massa-

Lisätiedot

Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan. Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta

Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan. Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta 1 Kansallinen metsäohjelma, KMO 1. Metsäteollisuudella kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Paperitehtaat Suomessa

Paperitehtaat Suomessa Paperitehtaat Suomessa Kartalla keltainen: Tuotantokapasiteetti Tilanne 8/2008 Kartonkitehtaat Suomessa Kartalla turkoosi: Tuotantokapasiteetti Tilanne 8/2008 Sellutehtaat Suomessa Tilanne 8/2008 Metsäteollisuusintegraatit

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat

Metsäteollisuuden sivuvirrat Metsäteollisuuden sivuvirrat Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari Hanna Eklund, UPM 2 Sisältö Metsäteollisuus Suomi ja Kaakkois-Suomi Hyödynnettävissä olevat sivuvirrat - Potentiaali Hyötykäyttötilanne

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry Bioenergian sääntelyn monet ulottuvuudet seminaari, 11.4.2014 Uusiutuva raaka-aine,

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoaineita ja savukaasumääriä koskevat tiedot Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Käytetyn polttoaineen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015. Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry

UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015. Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015 Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry 2 Esityksen sisältö 1. Metsäteollisuuden potentiaaliset sivuvirrat maarakentamisessa Syntypaikat Hyötykäyttömäärät 2. Haasteet sivuvirtojen

Lisätiedot

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoaineita ja savukaasumääriä koskevat tiedot 2 3 Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Käytetyn polttoaineen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsä Group yhtiönä Jätteenkäsittely Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto Sivutuotteet Haasteet

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

PUUN OSTAJIEN NÄKEMYS. Puuta lisää metsistä -seminaari 15.4.2016 Tomi Salo, metsäjohtaja

PUUN OSTAJIEN NÄKEMYS. Puuta lisää metsistä -seminaari 15.4.2016 Tomi Salo, metsäjohtaja PUUN OSTAJIEN NÄKEMYS Puuta lisää metsistä -seminaari 15.4.2016 Tomi Salo, metsäjohtaja TEOLLISUUS KÄYTTI PUUTA 63,9 MILJOONAA KUUTIOTA VUONNA 2014 Raakapuun lisäksi teollisuus käytti sivutuotteena syntyvää

Lisätiedot

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus 15.3.2006 Eeva Punta Linnunmaa Oy Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto = tyypillisesti syntynyt suomalainen metsäteollisuusintegraatti liitännäisineen

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Liite 3 Laitosnumero Nimi MW 1 Metsä Board Kaskisen tehdas 65,2 2 Metsä Board Simpeleen tehdas K6 127 2 Metsä Board Simpeleen tehdas K7 66 3 Metsä

Liite 3 Laitosnumero Nimi MW 1 Metsä Board Kaskisen tehdas 65,2 2 Metsä Board Simpeleen tehdas K6 127 2 Metsä Board Simpeleen tehdas K7 66 3 Metsä Liite 3 Laitosnumero Nimi MW 1 Metsä Board Kaskisen tehdas 65,2 2 Metsä Board Simpeleen tehdas K6 127 2 Metsä Board Simpeleen tehdas K7 66 3 Metsä Board TAKO Board 68 4 Hämeenkyrön Voima Oy 80 5 Metsä

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Tiedätkö sinä, mikä biotuotetehdas? Biotuotetehtaan ydin on sellutehdas, mutta biotuotetehdas on paljon muutakin. Mitä biotuotteet ovat? Minkälainen

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sitoumukset ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä

Metsäteollisuuden sitoumukset ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä Metsäteollisuuden sitoumukset ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä 1 vastuullisuus edellyttää tekoja 2 etsäteollisuus on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä

Lisätiedot

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen 90-vuotisjuhla Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Fibre 7.4.2017 Metsän ensimmäiset menestystuotteet: terva ja sahatavara

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Metsäteollisuus uudistuu

Metsäteollisuus uudistuu Metsäteollisuus uudistuu Toimialapäällikkö Alina Ruonala-Lindgren, Metsäteollisuus ry Millaista osaamista tarvitaan digitaalimaailmassa? Seminaari 4.9.2013 2 Esityksen sisältö Missä mennään, metsäteollisuus?

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

MITÄ TEOLLISUUDEN KULJETUKSET ODOTTAVAT TIESTÖLTÄ?

MITÄ TEOLLISUUDEN KULJETUKSET ODOTTAVAT TIESTÖLTÄ? MITÄ TEOLLISUUDEN KULJETUKSET ODOTTAVAT TIESTÖLTÄ? Tiet ja teollisuus seminaari, Jyväskylä 10.5.2017 Outi Nietola, Metsäteollisuus ry METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIPAIKAT JA TIESTÖN KÄYTTÖ SUOMESSA Kuljetukset

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS Jyväskylä 13.2.2015 Niklas von Weymarn, tutkimusjohtaja, Metsä Fibre 1 1 Metsä Fibre - osa ia 2 Raakapuun viejästä kansainväliseksi konserniksi in kehitys 1934 2014 Metsäliitto

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki Tahattomasti syntyvien POPyhdisteiden päästöt Suomessa POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus 10.10.2017, SYKE, Helsinki

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN MERKITYS SUOMELLE. Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry Toimitusjohtaja Timo Jaatinen

METSÄTEOLLISUUDEN MERKITYS SUOMELLE. Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry Toimitusjohtaja Timo Jaatinen METSÄTEOLLISUUDEN MERKITYS SUOMELLE Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry 20.10.2017 Toimitusjohtaja Timo Jaatinen SISÄLTÖ Suomi100: Joka vanhoja muistaa 2017 missä olemme? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014 CROSS CLUSTER 23 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.1.214 MIHIN UUSIA BIOTUOTTEITA TARVITAAN? ÖLJYTUOTTEIDEN NETTOTUONTI Öljyn hinnan nopea nousu

Lisätiedot

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle Paperilla on oleellinen asema ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja paperia käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Paperin valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista suurin osa on uusiutuvia ja

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 (Kymenlaakso) Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 VUOSI 2011 KYMIN VOIMA OY 447,5 KOTKAN ENERGIA OY, HOVINSAAREN VOIMALAITOS 259,6 KOTKAN ENERGIA OY, HYÖTYVOIMALA 59,2 KSS ENERGIA OY, HINKISMÄEN

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4 Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Sisältö 2 Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnian ympäristötavoitteet vuodelle 2005 3 Vastuu ympäristöasioista

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUS - INNOVAATIOT MENESTYKSEN MOOTTORINA. Biotalous innostaa innovaatioihin Hämeenlinna, Alina Ruonala-Lindgren

METSÄTEOLLISUUS - INNOVAATIOT MENESTYKSEN MOOTTORINA. Biotalous innostaa innovaatioihin Hämeenlinna, Alina Ruonala-Lindgren METSÄTEOLLISUUS - INNOVAATIOT MENESTYKSEN MOOTTORINA Biotalous innostaa innovaatioihin Hämeenlinna, 13.10.2016 Alina Ruonala-Lindgren METSÄTEOLLISUUS RY EDUSTAA NOIN 80 METSÄTEOLLISUUTTA HARJOITTAVAA JÄSENYRITYSTÄ

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre 1 Biotalous keskiössä, mutta fossiilitalous heräämässä henkiin Metsäliitto perustetaan Petrokemian lähtölaukaus Äänenkosken

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Liite 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset tiedot

Liite 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset tiedot Liite 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset tiedot Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Päivämäärä, jolloin laitokselle myönnettiin ensimmäinen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

UUDISTUVA METSÄTEOLLISUUS

UUDISTUVA METSÄTEOLLISUUS UUDISTUVA METSÄTEOLLISUUS Kainuun kauppakamariosaston talousseminaari Toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry 150 000 588 milj. 4,7 mrd 11,7 mrd Metsäteollisuuden Suomessa suoraan ja välillisesti

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 2005 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 2005 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN UPM, Kajaani, Ympäristönsuojelun kehitys 25 KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 25 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN UPM:n Kajaanin paperitehtaan tuotanto oli vuonna 25 pienempi kuin edellisenä vuonna ollen 498 921

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Metsätilinpito 2013 Puuaineksesta yli puolet poltetaan Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin lähes 52 prosenttia vuonna 2013 Osuus on viime vuosina hieman kasvanut

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 C(2014) 1423 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Ympäristö Talous Hyvinvointi Ekotehokkuus

Ympäristö Talous Hyvinvointi Ekotehokkuus VUOSI 2010 UPM, Kaukas Soodakattila 3 59,4 Metsä-Botnia, Joutseno Soodakattila 3 35,2 Stora Enso, Imatra Soodakattila 5 20,4 Stora Enso, Imatra Soodakattila 6 8,0 YHTEENSÄ 123,0 Metsä-Botnia, Joutseno

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 (Kymenlaakso) VUOSI 2011 KOTKAN ENERGIA OY, HOVINSAAREN VOIMALAITOS 102,2 VAMY OY, MYLLYKOSKEN VOIMALAITOS 96,4 KYMIN VOIMA OY 55,3 KOTKAN ENERGIA OY, HYÖTYVOIMALA 38,4 GASUM OY, KOUVOLAN KOMPRESSORIASEMA

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Metsätilinpito 2009 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2009. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Metsätilinpito 2010 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2010. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

Metsätilinpito Puuaineksesta puolet polttoon

Metsätilinpito Puuaineksesta puolet polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Metsätilinpito 2012 Puuaineksesta puolet polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2012. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 20 prosenttia, sahatavaraan

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN NÄKÖKULMIA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN JA TIENPITOON

METSÄTEOLLISUUDEN NÄKÖKULMIA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN JA TIENPITOON METSÄTEOLLISUUDEN NÄKÖKULMIA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN JA TIENPITOON Keski-Suomen liikennefoorumi, Jyväskylä 9.11.2017 Outi Nietola, Metsäteollisuus ry METSÄTEOLLISUUS MERKITTÄVÄ TIEVERKON KÄYTTÄJÄ Kuljetukset

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT MAARAKENTAMISESSA. Kiertotalous kuntien maarakentamisessa Seminaari Katja Viitikko UPM

METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT MAARAKENTAMISESSA. Kiertotalous kuntien maarakentamisessa Seminaari Katja Viitikko UPM METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT MAARAKENTAMISESSA Kiertotalous kuntien maarakentamisessa Seminaari 3.10.2017 Katja Viitikko UPM METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIPAIKAT SUOMESSA 25.8.2017 2 METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT

Lisätiedot

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Kouvolan hiilijalanjälki 2008 Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Johdanto Sisällysluettelo Laskentamenetelmä Kouvolan hiilijalanjälki Hiilijalanjäljen jakautuminen Tuotantoperusteisesti Kulutusperusteisesti

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Kymenlaakson metsäbiotalous

Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakso massan ja paperin maakunta Metsäbiotalous on maakunnan biotalouden veturi. Sen osuus biotalouden kokonaistuotoksesta on 65 %. Kivijalkana on vahva massa- ja paperiteollisuus.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot