Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016"

Transkriptio

1 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v

2 Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne... 4 Kuntatalouden nykytila ja näkymät... 5 Talousarvion hyväksyminen ja sitovuus... 6 JUANKOSKEN STRATEGIA... 8 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Väestö Työvoima Työpaikat Työllisyys Juankosken kaupungin talousnäkymät vuosille Yleistä Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate Alijäämän kattamisvelvollisuus Talousarvion laadintaprosessi TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot ja menot Muut rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Satunnaiset tulot ja menot Poistot Tuloslaskelma vuosille (ulkoinen) Tuloslaskelma vuosille (sis.+ulk.) RAHOITUSSUUNNITELMA Rahoituslaskelma vuosille Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet KÄYTTÖTALOUSOSA Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Ateria- ja puhdistuspalvelut Sosiaalipalvelut Muu sosiaalitoimi Terveystoimi Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut Koulutoimi Joukkoliikenne Vapaa-aikatoimi Varhaiskasvatus Yhdyskuntapalvelut Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta... 69

3 Laskennallisesti eriytetty vesi- ja viemärilaitos Juka-tilit tilitoimisto/laskennallisesti eriytetty taseyksikkö INVESTOINNIT

4 4 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarviossa ja suunnitelmassa toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousosassa asetetaan tavoitteet palvelutuotannolle ja budjetoidaan niiden järjestämiseen menot ja tulot. Investointiosa sisältää pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinnan, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynnin. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja rahan käyttö. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton kuntataloustiedotteen 3/2014 mukaan Suomen bruttokansantuote laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitys on ollut erityisen heikkoa teollisuudessa ja rakentamisessa. Ukrainan kriisin kärjistyminen ja siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin ovat syitä Suomen talouden talouskehitykseen, omien rakenneongelmien lisäksi. Palkansaajien tutkimuslaitos ja Nordea ovat heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita Ukrainan kriisin vuoksi. Kaikki tutkimuslaitokset ovat sitä mieltä, että kriisin pitkittyessä, sillä on epäsuoria vaikutuksia Suomeen talouteen ja vaikutukset ovat merkittäviä. Kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin palattaisiin yhden prosentin lukemiin. Kasvun syrjässä ovat tiukemmin kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat suuret. Viimeaikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman lohdullisempi kuin muiden ennustelaitosten. Erot ovat kuitenkin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityinen kulutus ei tänä vuonna näyttäisi kasvavan lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien vuoksi. Investointien arvioidaan myös pysyvän kuluvan vuonna vähäisenä, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinukselle. Toteutuessaan se on jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi.

5 5 Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan ja vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitäkin huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot eivät kasva. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasolla, eikä työllisyysasteenkaan odoteta parantuvan. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajaindeksiä arvioilta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia. Muut laitokset ennakoivat hyvin samansuuntaista kasvua. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu on selitettävissä väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Yleinen taloudellinen katsaus Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus Muuttuja * 2014** 2015 ** (%-muutos) Tuotanto (määrä) -1,5-1,2 0,0 1,2 Palkkasumma 3,4 0,5 0,9 1,7 Ansiotaso 3,2 2,1 1,4 1,2 Työlliset (määrä) 0,4-1,1-0,4 0,3 Inflaatio 2,8 1,5 1,1 1,5 (%-yksikköä) Työttömyysaste 7,7 8,2 8,6 8,5 Verot/BKT 42,9 44,0 44,4 44,3 Julkiset menot/bkt 56,3 57,8 58,5 58,2 Rahoitusjäämä/BKT -2,1-2,3-2,7-2,4 Julkinen velka/bkt 53,0 55,9 59,6 61,2 Vaihtotase/BKT -1,9-2,2-1,5-1,2 Euribor 3 kk, % 0,6 0,2 0,3 0,4 10 vuoden korko, % 1,9 1,9 1,5 1,6 Kuntatalouden nykytila ja näkymät Kuntatalouteen on syntynyt menojen ja tulojen epäsuhta ja kuntatalouden näkymät lähivuosina ovat huolestuttavat. Kuntatalouden tila ei näyttäisi kohenevan, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Kuntatalouden kestävyyden turvaaminen edellyttäisi sekä rakennepoliittisia ratkaisuja kuin kuntien omien toimia talouden sopeuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, ja tästä johtuen kuntien veropohjien kasvu arvioidaan ensi vuodeksi vaisuksi. Kunnat nostivat vuonna 2014 kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentteja, ja paine veroprosenttien korottamiseen näyttää jatkuvan. Valtionosuuksiin on tehty leikkauksia, joka myös osaltaan heikentää kuntien taloutta ja luo paineita verotuksen kiristämiseen.

6 6 Kuntien toimintamenot kasvavat tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelujen tarvetta. Kustannustason nousun arvioidaan kuitenkin pysyvän maltillisena. Valtion toimenpiteisiin ensi vuodelle sisältyy niin kuntien menoja lisääviä kuin vähentäviä toimia, mutta koko kuntatalouden tasolla toimilla ei ole yhteenlaskettuna juuri vaikutusta kuntatalouden menotason laskemiseen. Kuntien yhteenlaskettu tulos vuodelta 2014 tulee Kuntaliiton arvion mukaan olemaan positiivinen, johtuen suurelta osin satunnaisten erien suuruudesta. Odotettavissa on yhtiöittämisten vuoksi tehtyjä kirjauksia, jotka parantavat vuoden 2014 tulosta. Reaalitaloudessa heikko talouskasvu heijastaa vaikutukset kuntatalouteen. Verotulojen kasvu jää tulevaisuudessa huomattavasti alle sen mihin on totuttu. Kuntaliitto arvioi, että kuntien verotulojen kasvu jää vuonna 2015 vain kahteen prosenttiin. Hallituksen toimenpiteet alentavat noin 130 milj. euroa kuntien verotuloja, jotka kompensoidaan valtionosuuksissa. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisiin perusteisiin, vaikka järjestelmää on yksinkertaistettu ja määräämisperusteita uusittu. Peruspalvelujen valtionosuuteen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Siirtymäkausi vaimentaa merkittävästi uudistuksen vaikutuksia. Arvio kuntatalouden näkymistä vuosille on synkkä. Ilman uusia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä menojen kasvu tulee jatkumaan tuloja nopeammin. Kuntien alijäämät ja velkamäärä kasvaa huolestuttavalla tavalla. Lähde: Kuntaliitto ja valtion talousarvioesitys Talousarvion hyväksyminen ja sitovuus Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalaissa säädetään, että talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat, kunnan toiminnassa noudatetaan talousarviota ja talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Juankosken kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin Kuntalaki ei velvoita kuntaa laatimaan talousarviota- ja taloussuunnitelmaa kunnan olemassaoloa pidemmäksi aikaa. Taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2015 ja Käyttötalousosassa valtuustolle esitetään tuloarviot ja määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet vastuualueiden mukaisessa järjestyksessä. Valtuustoon nähden ovat sitovia TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT (sisäinen ja ulkoinen). Talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava. Valtuustoon nähden ovat informatiivisia vastuualueiden toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Tuloslaskelmassa esitetään määrärahan luonteisia eriä, joista valtuuston nähden ovat sitovia verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden ovat sitovia pitkäaikaisten lainojen vähennys/lisäys. Investointiosassa valtuuston nähden ovat sitovia kaupunginhallituksen alaisia varaus kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostoon ja myyntiin, haja-asutusalueen laajakaistahanke ja julkisen hallinnon palvelupisteen rakentaminen.

7 7 Teknisen lautakunnan alaiset rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet ja kadut, puistot ja yleiset alueet, vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit sekä koneet ja kalusto. Muutokset talousarvioon on tuotava hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi talousarviovuoden aikana. Samalla on myös tarkasteltava toiminnallisten tavoitteiden toteutumista suhteessa tuloarvioihin ja määrärahoihin. Bruttositovuus= tuloarviot ja määrärahat Sisältää sisäiset erät KÄYTTÖTALOUS Vastuualue Tulot Menot Keskusvaaliltk Vaalit Tarkastuslautak Tarkastuslautakunta B Kaupunginhallitus Yleishallinto B Ateria- ja puhdistuspalvelut B Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelut B Muu sosiaalitoimi B Terveystoimi B Hoiva- ja hoitopalvelut B Sivistyslautakunta Koulutoimi B Joukkoliikenne B Vapaa-aikatoimi B Varhaiskasvatus B Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut B Ympäristöltk Ympäristölautakunta B Tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitos B Juka-tili johtokunta Juka-tilit tilitoimisto B Käyttötalous yhteensä Verotulot B Valtionosuudet B Rahoitustulot ja -menot B Tuloslaskelmaosa yht Antolainamuutokset B 0 0 Lainojen lisäys B Lainojen vähennys B Muut maksuvalmiuden muutokset B Rahoitusosa yhteensä Kiinteä ja irtain omaisuus B Koneet ja kalusteet B Rakennukset B Vesi- ja viemärilaitos B Kadut, puistot ja yleiset alueet B Muut kiinteät rakenteet ja laitteet B Investointiosa yhteensä MENOT JA TULOT YHTEENSÄ Vaikutus maksuvalmiuteen

8 8 JUANKOSKEN STRATEGIA Strategisten valintojen tausta Rakennemuutoksen seurauksena Juankoski menetti muutamassa vuodessa lähes 500 työpaikkaa, josta aiheutui verotulojen merkittävä väheneminen. Kahdessakymmenessä vuodessa työpaikkojenmäärä on vähentynyt noin 800 työpaikalla (32 % työpaikoista). Juankoskella sairastavuus on erittäin korkealla tasolla ja väestön ikääntyminen jatkuu voimakkaana. Siten sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on ollut erittäin voimakasta sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on n. 4,7 miljoonaa euroa ja menot muodostavat ¾ kunnan nettokäyttömenoista. Julkisten rakennusten kosteusongelmien vuoksi kaupunki joutui tekemään suuria investointeja mm. kouluihin ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen. Investoinnit olivat käytännössä pakkoinvestointeja koska rakennukset asetettiin käyttökieltoon. Tästä johtuen kaupunki velkaantui voimakkaasti. Myös kartonkitehtaan uudelleen käynnistämiseen liittyneen lainatakauksen realisoituminen nosti kaupungin lainakantaa. Työpaikkamenetysten aiheuttama tulojen voimakas aleneminen, väestön korkean sairastavuuden ja ikääntymisen aiheuttama sosiaali- ja terveysmenojen raju kasvu ja valtionosuuksien voimakas vähentäminen toivat kaupungin taloudelle niin suuren haasteen, että strategisena valintana kaupunki katsoi kuntaliitoksen alueen asukkaiden palveluiden turvaamisen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Peruspalvelujen turvaamisen kannalta tärkeimmät lähiaikojen investoinnit on tehty. Siten kaupunki pyrkii ennen kuntaliitosta pitämään investointien tason kohtuullisena ja mieluusti alle poistojen tason. Näin pyritään vaikuttamaan kaupungin lainamäärään. Juankosken strategia Juankosken ja Kuopion kaupungit ovat elo-syyskuun vaihteessa 2014 yhtäpitävästi hyväksyneet valtuustoissaan kuntaliitossopimuksen kuntien yhdistymisestä Juankosken tavoitteena on olla viihtyisä ja elinvoimainen asuinalue osana Kuopion kaupunkia. Strategiset valinnat ennen kuntaliitosta kaupunki keskittyy peruspalvelujen tarjontaan eli perus- ja lukiokoulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisessä etsitään kustannuksia alentavia ratkaisuja hoito- ja hoivapalvelujen rakennemuutokseen pyritään etsimään uusia keinoja kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapaino-ohjelman lisäksi edellä mainittujen palvelujen nettokustannustaso pyritään pitämään kilpailukykyisenä suhteessa Pohjois-Savon kuntien keskiarvoon kaupunki toimillaan vaikuttaa maaseutuelinkeinojen säilymiseen ja pk-sektorin monipuolistumiseen kaupungin kokonaislainamäärän kasvua pyritään rajoittamaan kaikin keinoin. kaupungin tavoitteena on saada Kuopion kaupungin kanssa sovittua toimivasta ja asukkaiden aktiivisuutta edistävästä lähidemokratiamallista, joka otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta - lähidemokratiaa edistävän Kuopio malli tulee hyväksyä osapuolten valtuustoissa kesäkuun 2016 loppuun mennessä Juankoski toimii aktiivisesti kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamiseksi siten, että peruspalvelut toimivat kuntaliitoksen jälkeen alueella moitteettomasti, lukio-opetusta järjeste-

9 9 tään Juankoskella ja myös muut kuntaliitossopimuksessa palveluille asetetut tavoitteet toteutuvat Koska kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna ,5 prosenttiin, joka on maakunnan toiseksi korkein taso, ei kunnallisveroa nosteta ennen kuntaliitosta. Koska myös kiinteistövero on vuodelle 2014 tapahtuneen yleisen kiinteistöveroprosentin noston jälkeen korkealla tasolla, ei myöskään kiinteistöveroa nosteta ennen kuntaliitosta.

10 10 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Väestö Juankosken kaupungin väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 4995 asukasta. Ennusteen mukaan kaupungin väkiluku on vuoden 2014 lopussa 4932 asukasta. Muutos -63. Juankosken väkiluvun laskun taustalla on erityisesti korkea ja tasaisena pysyvä luonnollinen väestön väheneminen, koska kuolleisuus on korkea ja kuntien välinen nettomuutto on negatiivinen. Alueen väestörakennetta leimaa vanhusväestön määrä. Lasten ja nuorten määrä vähenee ja iäkkäiden määrä kasvaa. Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja Pohjois-Savon liiton ennusteet Vuoden 2015 talousarviossa ja taloussuunnitteluvuosien arvioissa on käytetty alla olevassa taulukossa olevia asukaslukuja. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty samoja väestöennusteita. Väestöennuste perustuu pitkän aikavälin toteutuneeseen väestöennusteeseen vuoden 2012 osalta ja vuoden 2013 osalta ennakkotietoihin, jotka aikaisempien vuosien toteuman perusteella mahdollisesti toteutuvat. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, olisi muutos ennusteen mukainen. Vuosi Väestö

11 11 Juankosken ikärakenne 1990, ja ja ennuste * 2015* 2016* Väestö 5-v. ikäryhmä Väestöllinen huoltosuhde 46,7 52,5 57, , %-osuus väestöstä ,2 18,7 16,5 13,6 13,2 12,8 12,7 12,5 12,8 12,7 12, ,1 65,6 63,4 63,7 63,1 62,6 61,7 60,5 59,1 58,2 57, ,6 15,7 20,1 22,7 23,7 24,5 25,6 27,1 28,1 29,0 30,0 Ikärakennetaulukko osoittaa väestön ikääntymisen. Tilastojen mukaan kaupunki on väestöltään maan keskimääräistä kuntaa ikääntyneempi ja huoltosuhde on sen seurauksena korkea. Tilastokeskus on laatinut vuoden ennusteen, joka perustuu vuonna 2012 laadittuun ennusteeseen. Seuraava väestöennuste julkaistaan lokakuussa Kaupungin väestöllinen huoltosuhde kasvaa ja vuonna 2013 on jo 65 ei-työikäistä sataa työikäistä kohden. Alueen ikärakennetta voidaan tarkastella myös lapsihuoltosuhteen tai vanhushuoltosuhteen avulla. Lapsihuoltosuhde on suhdeluku, joka ilmoittaa lasten määrän työikäisiin (0-14- vuotiaat/15-64 vuotiaat). Vanhushuoltosuhde on puolestaan suhdeluku, joka ilmoittaa vanhusten määrän suhteen työikäisiin (yli 65 vuotiaat/15 64 vuotiaat). Väestöennusteen mukaan huoltosuhde ei parane tulevaisuudessa yhdessäkään Suomen kunnassa, ja vuonna 2020 Suomessa lasketaan olevan lähes 100 kuntaa, joissa huoltosuhde nousee yli 100:n eli lapsia ja vanhuksia on enemmän kuin työikäisiä. Lähde: Tilastokeskus.

12 Juankosken ikäryhmittäisiä väestötietoja. 12

13 Työvoima 13 Lähde: Työssäkäyntitilastot. Tilastokeskus. Työpaikat Juankosken työpaikkojen määrä väheni vuodesta 1990 vuoteen 2000 tilaston mukaan 339 työpaikkaa. Vuodesta 2000 työpaikkojen määrä on vaihdellut vuosittain, mutta selkeä notkahdus työpaikkojen määrässä tapahtui vuonna 2008 kartonkitehtaan konkurssin vuoksi.

14 14 Työllisyys Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus, syyskuun Työllisyyskatsaus (julkaisuvapaa ). Lomautukset ovat lisääntymässä loppuvuodesta, työttömyyden nousu jatkuu alueella maltillisena ja tuotannollis-taloudelliset irtisanomiset ovat edelleen vähäisiä Pohjois-Savon alueella. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa Pohjois-Savossa 4,7 (12,9) % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ilman lomautettujakin työttömyys lisääntyi vähän enemmän 6,5 (8,4) %. Koko maan tasolla työttömyys kohosi vuodessa 10,4 (18,0) %. Alueellisessa tarkastelussa työttömien määrä väheni yhdeksässä kunnassa, eniten Keiteleellä, Maaningalla ja Juankoskella. Työttömyys nousi 11 kunnassa, eniten Suonenjoella ja Siilinjärvellä. Korkein työttömien osuus työvoimasta on Varkaudessa ja Kaavilla. Matalimmat työttömyysasteet olivat Siilinjärvellä ja Maaningalla. Iisalmen työttömyysaste oli 12,8 % ja Kuopion 11,6 %. Seutukunnittain tarkasteltuna alhaisin työttömyysaste oli Kuopiossa 11,0 %. Työttömyyden kasvu voimistuu kausiluonteisuuden vuoksi kohti vuodenvaihdetta. Lomautusten määrät nousevat nykytasosta selvästi talven aikana. Lomautukset kohdistuvat pääasiallisesti teollisuuteen ja rakentamiseen. Muu työttömyyden nousu kohdistunee lähikuukausinakin palveluiden, kaupan sekä eri asiantuntijoiden ammattiryhmiin. Juankosken työllisyys on heikentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska kartonkitehdas ei ole ollut toiminnassa. Juankosken työttömyys laski vuonna 2012 ja se oli todellista, joskin ikärakenteen ja eläköitymisen vauhdittamaa. (Lähde: Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 9/2012)

15 Juankosken kaupungin talousnäkymät vuosille Yleistä 15 Juankosken kaupungin vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu tilanteessa, jossa on tiedostettu kaupungin heikko taloudellinen tilanne. Kierteen sysäsi liikkeelle vuoden 2008 taloudellinen lama ja kartonkitehdas Stromsdalin konkurssi. Taloustaantuman seurauksena kaupungin verotulot kääntyivät laskuun ja työttömyys kasvoi. Vuonna 2012 oli jo nähtävissä pientä toivon kipinää, kun kartonkitehdas käynnistyi ja antoi työtä reilusti yli sadalle työntekijälle. Vuoden 2013 lopulla kartonkitehdas ajautui kuitenkin talousvaikeuksiin ja kaupunki kirjasi vuoden 2013 tilinpäätökseen reilun 4,0 milj. euron takausvastuun. Premium Board hakeutui yrityssaneeraukseen ja maksuohjelma vahvistettiin heinäkuussa Kartonkitehtaan toiminnasta johtuen Juankosken Biolämpö hakeutui yrityssaneeraukseen ja maksuohjelma vahvistettiin Maksuohjelman mukaisesti kaupungin saatavia leikataan ja kaupunki kirjaa alas yhtiölle myönnettyjä osakaslainoja ja pääomalainoja vuoden 2014 tilinpäätökseen n. 0,920 milj. euroa. Käyttötalouden lisämäärärajojen ja alaskirjausten jälkeen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös tulee olemaan arvion mukaan alijäämäinen yli kolme miljoonaa euroa. Kaupunki on hakenut vuodelle 2014 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 2,0 milj. euroa. Juankosken kaupunki täytti vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätösten perusteella kriisikunnalle asetetut raja-arvot, jotka Juankosken kohdalla ylittyivät kaikkien kuuden kriteerin osalta. Valtiovarainministeriö asettama kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63a :n mukainen arviointiryhmä teki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain tarkoittaman selvityksen kaupungin mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmän ehdotus toimenpiteiksi hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunki aloitti kuntaliitosselvityksen Kuopion kaupungin kanssa. Kuntaliitosselvitys eteni valtuustojen käsittelyyn tämän vuoden elokuussa ja Juankosken ja Kuopion valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä Juankosken kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamispaketin, jossa oli sovittu toimenpiteet kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2016 mennessä. Lisäksi kaupungin tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle ,5 prosenttiyksikköä ja kiinteistöveroon tehtiin korotuksia vuodelle 2012 ja vuodelle Tasapainottamissopimuksessa päätetyt toimenpiteet koskevat kaikkia hallintokuntia, mutta kohdistuvat erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on tehty vuoden 2011 lopulta saakka. Sosiaali- ja terveystoimen osalta tavoitteisiin ei ole päästy. Erityisesti vanhuspalvelujen toimenpiteitä vahvistamaan kaupunki tilasi vuoden 2014 alussa vanhuspalvelujen palvelurakenneselvityksen, jonka avulla on vielä tarkemmin kartoitettu kaupungin vanhuspalvelujen rakennetta ja nykytilaa. Tavoitteena on, että palvelurakenneselvityksessä esille tulleita kustannuseriä lisääviä rakenteita saadaan korjattua vielä ennen kuntaliitosta. Vuoden 2015 talousarvion tunnusluvut osoittavat, että taloutta korjaavia liikkeitä ei ole saatu riittävästi tehtyä. Kaupungilla ei ole rahavaroja eikä nopeasti realisoitavaa omaisuutta, joilla olisi mahdollisuus kompensoida tulorahoituksen vajetta tai rahoittaa investointeja ja ylimääräisiä merkittävän suuria kertaluonteisia menoja. Kaupungin on kuitenkin pyrittävä jatkamaan määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti talouden rakenteiden korjaamista siltä osin, kuin se on mahdollisuuksien rajoissa. Kaupunginvaltuuston vahvistaman talouden tasapainottamisohjelman mukaan vuoden 2014 vuosikatetavoitteeksi oli asetettu 2,498 milj. euroa. Poistojen ja poistoeron muutosten jälkeen oli arvioitu ylijäämäksi 1,098 milj. euroa. Kaupungin lainakanta arvioitiin 18,565 milj. euroksi. Kaupungin tasapainottamisohjelman mukaan alijäämät olisivat katettu vuoteen 2016 ja talous tasapainossa. Taloussuunnitelman mukaan kaupunki ei saavuta tasapainottamisohjelman mukaista tasoa eikä taloutta pystytä tasapainottamaan valtuustokaudella ilman merkittävää tulojen lisäystä. Kaupunki

16 16 ei ole saanut pysäytettyä sosiaali- ja terveystoimen menokasvua eikä perusturvan tasapainottamistoimenpiteillä ole saavutettu suunniteltuja säästöjä. Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate Juankosken investointien määrää ovat kasvattaneet suuret pakkoluonteiset investoinnit mm. tilojen epäterveellisyyden ja kosteusvaurioiden vuoksi. Investoinnit kasvoivat voimakkaasti vuosina 2009 ja Investoinnit on rahoitettu lainanotolla. Poistotaso on kasvanut voimakkaasta investoinnista johtuen, mutta alhaisen korkotason vuoksi kaupungin pakkoluonteiset investoinnit mm. terveyskeskuksen peruskorjaus on toteutettu oikeaan aikaan. Tulevaisuudessa terveyskeskus pystyy paremmin vastaamaan alueen väestön palvelutarpeisiin. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin poisto-ohjelman Poisto-ohjelmaan ei tehty muutoksia. Alijäämän kattamisvelvollisuus Alijäämän kattamisvelvollisuus syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Vuoden 2013 tilinpäätöksen kumulatiivinen alijäämä oli 7,570 milj. euroa vuosilta Vuoden 2014 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 3,3 milj. euroa alijäämäinen ja suunnitteluvuosina alijäämän on arvioitu kasvavan 2,6 milj. euroa. Kuntalain voimaan tulleiden säännösten (65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Lain 65.3 :ään on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katettua taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos kunnalla on kertynyttä alijäämää. Juankosken kaupunki on valtionosuuslaissa määrättyjen erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointikriteeristön perusteella kriisikunta. Arviointiryhmän esitykseen perustuen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Juankoski liittyy Kuopion kaupunkiin Hallintokunnat jatkavat valtuuston päätöksen mukaisesti taloutta tasapainottavia toimia talousarviovuonna ja suunnitteluvuosina. Kartonkitehtaan takausvastuusta ja Juankosken Biolämpö Oy:n lainojen alaskirjauksista johtuen talouden tasapainottaminen on kuitenkin saanut niin merkittävän lisähaasteen, että kaupunki ei pysty tasapainottamaan taloutta vuoteen 2016 mennessä ilman lisätuloja tai poikkeuksellisen suuria menojen leikkauksia. Alijäämät ja arvio vuosille Alijäämät Edellisten vuosien alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Yli-/alijäämä Asukasluku Euroa/asukas Suunnitelmavuosiin sisältyy lisäksi sosiaali- ja terveystoimen menokehityksen osalta erittäin suuria epävarmuustekijöitä.

17 17 Talousarvion laadintaprosessi Vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen antamat valmisteluohjeet sekä talouden tasapainottamisohjelma. Valtuusto on käsitellyt hallintokuntien esityksiä talousarvioseminaarissa ja jatkoseminaarissa Lisäksi sosiaalilautakunta ja kaupunginhallitus ovat kokoontuneet yhteiskokoukseen sosiaalilautakunnan talousarvion valmistelun osalta. Kaupunginvaltuusto päätti pitää kaupungin tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 ennallaan. Lautakunnat ja tilitoimiston johtokunta ovat antaneet esitykset vuoden 2015 talousarvioksi. Suunnitteluvuoden 2016 tuloarviot ja määrärahat ovat pääosin vuoden 2015 tasossa. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja suunnitteluvuoden 2016 talousarvio on kaupunginhallituksen käsittelyssä ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä joulukuussa.

18 18 TULOSLASKELMA Toimintavuosien ja talousarviovuoden tuloarvioiden ja määrärahojen vertailun helpottamiseksi vuoden 2014 talousarvioon on lisätty kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustolle esittämät tuloarvio- ja määrärahamuutokset, jotka sisältyy taulukon TA 2014+M lukuihin. Toimintatuotot Vuoden 2015 ulkoiset toimintatuotot 7,396 (7,426) milj. euroa ovat lähes vuoden 2014 tasossa. Myyntituotoissa on vähennystä 0,374 milj. euroa, koska vesi- ja viemärilaitoksen myyntituotot ja korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä alenee. Maksutuotot alenevat reilun euroa. Tukia ja avustuksia yhteensä on arvioitu toteutuvan n euroa enemmän kuin vuonna Se johtuu mm. tekonurmihankkeen euron mahdollisesta avustuksesta. Muihin toimintatuottoihin on arvioitu maa-alueiden myynnistä syntyviä myyntivoittoja. Toimintakulut Ulkoiset toimintakulut 37,646 (37,794) milj. euroa. Toimintakuluissa on kasvua 0,148 milj. euroa vuoden 2014 muutettuun talousarvioon ja alkuperäiseen talousarvioon 0,980 milj. euroa. Henkilöstö ja henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat yhteensä 13,093 milj. euroa. Henkilöstökuluissa on vähennystä 0,607 milj. euroa vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon ja 0,722 milj. euroa muutettuun talousarvioon (-5,23 %). Merkittävämmät vähennykset henkilöstömenoissa verrattuna vuoden 2014 muutettuun talousarvioon ovat hoiva- ja hoitopalveluissa 0,536 milj. euroa, koulutoimessa 0,132 milj. euroa, ateria- ja puhdistuspalveluissa 0,043 milj. euroa ja vesi- ja viemärilaitoksen taseyksikössä 0,044 milj. euroa. Vakinaisen henkilöstön määrä on esitetty alla olevassa taulukossa. Sijaisten määrä vaihtelee vuosittain ja tarkastelupäivänä sijaisia ja määräaikaisia oli 55. Vuoden 2014 lopussa arvioidaan sijaisen määrän olevan vähemmän, koska hoiva- ja hoitopalveluissa sijaisten määrää on vähennetty suunnitelmallisesti. Vastuualueet ovat varanneet sijaisten palkkaukseen varatut määrärahat huomioiden vuosilomat ja laskennalliset sairauspoissaolot, joihin on palkattava sijainen. TA 2014 TA 2015 Vakinainen Vakinainen Yleishallinto Sosiaalitoimi Koulutoimi Varhaiskasvatus 0 22 Vapaa-aikatoimi 2 2 Yhdyskuntapalvelut Vesi- ja viemärilaitos 6 6 Juka-tilit tilitoimisto 3 2 Yhtensä Henkilöstömäärää vähennetään eläkepoistuman kautta niissä tehtävissä, jotka voidaan jättää täyttämättä. Kaupungin henkilöstö on pääosin opetustoimen ja sosiaalitoimen palvelutehtävässä. Jokaisen vapautuvan viran tai toimen täyttämisessä sekä sijaisten käytössä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää periaatetta sekä huolehditaan siitä, että palkkausmäärärahat eivät ylity.

19 19 Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset vuosille allekirjoitettiin Sopimukset astuivat voimaan Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on ja toinen jakso on Talousarvion laadinnan lähtökohta on ollut työehtosopimusten mukaisten palkkamenojen korotukset vuonna Maksetut palkat vähenee verrattuna vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon 0,411 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon 0,590 milj. euroa. Henkilöstökorvauksi on arvioitu reilu euroa. Maksetuista palkoista vähennetään sairausvakuutuskorvaukset, kuntoutusraha-yms. korvaukset sekä työtapaturmakorvaukset. Henkilösivukulut on budjetoitu alla olevan taulukon mukaisesti. Eläkemenoperusteisen (maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kaupungin palveluksessa ennen vuotta 2005) ja varhe-maksun (kaupunki maksaa niistä työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuella eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä) määrät on merkitty Keva:n ilmoittaman ennakkolaskelman mukaisesti. Maatalouslomittajien osuus laskutetaan Maaningan kunnalta ja alkaen Kuopion kaupungilta. Henkilöstömenojen toteutumista seurataan talousarviovuoden aikana kuukausi- ja kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Henkilösivukulut vuonna 2015 Prosenttia palkoista Sairausvakuutusmaksu 2,13 Tapaturmavakuutusmaksu 0,5 Työttömyysvakuutusmaksu 2,7 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,1 Palkkaperusteinen KuEL 17,05 Opettajien VaEL-maksu 20,05 Palvelujen ostot ovat kaupungin käyttötalousmenoista (ulkoiset) 53,9 %. Palvelujen ostot jakautuvat asiakaspalvelujen ostoon ja muiden palvelujen ostoon. Asiakaspalvelut 15,633 milj. euroa sisältää mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntaosuudet, joiden osuus on 11,683 milj. euroa. Asiakaspalveluiden ostot muilta sisältää mm. vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden hoitokotipalvelut. Asiakaspalvelujen ostoissa on kasvua muutettuun talousarvioon reilu 0,320 milj. euroa, joka johtuu mm. Tukeva-säätiön sekä hoitokotipalvelujen palvelujen ostoista. Muiden palvelujen ostot 4,684 milj. euroa, sisältää toimisto- ja asiantuntijapalvelut, posti- ja puhelinpalvelut, tietoliikennepalvelut, kuljetuspalvelut, koulutuspalvelut, työterveyshuollon palvelut, osuus verotuskustannuksiin sekä muut yhteistoimintaosuudet, on edellisten vuoden tasossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,415 milj. euroa, kasvua 0,268 milj. euroa (12,45 %). Kasvua on rakennusmateriaaleissa, joka koskee tekonurmen rakentamishanketta. Muilta osin kulut ovat edellisen vuoden tasossa ja vertailukelpoisia. Avustukset Avustukset kotitalouksille sisältää mm. toimeentulotuen, joka on arvioitu hieman pienemmäksi kuin kuluva vuosi. Yhteisöille maksettavissa avustuksissa on myös pientä vähennystä. Muut toimintakulut kuluvan vuoden tasossa.

20 20 Verotulot Verotulojen ennustamisessa on käytetty apuna Kuntaliiton verotuloennustetta lokakuulta Kaupungille tilitettävien kunnallisverojen peruste on 21,5 %. Kunnallisverotilityksissä on pyritty arvioimaan kartonkitehtaan henkilöstön lomautus ja verotulojen menetys käytettävissä olevilla tiedoilla, jonka vaikutus näkyy vuoden 2016 kunnallisveron tilityksissä. Kiinteistöveroarvio ja yhteisöveron tilitysennuste perustuvat Kuntaliiton toimittamiin ennakkolaskelmiin. TILIVUOSI ** 2014** 2015** 2016** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 6,2 12,6-9,8 2,9-0,5 Yhteisövero Muutos % -52,0 17,0 19,9 3,4-11,6 Kiinteistövero Muutos % 8,8 1,2 21,8 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 3,0 11,9-6,8 2,7-0,8 Kuntakohtaisessa kehikossa on perustana Verohallinnon julkaisemat tilastot. Päivitetyssä kehikossa on huomioitu verotilitysten kehitys syyskuulle 2014 ja Verohallinnon ennakkotiedot (per ) verovuoden 2013 verotuksesta ja siihen liittyvästä marraskuun maksuunpanotilityksestä. Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä laadittaessa uusimmat tiedot palkkasumman kehityksestä sekä valtiovarainministeriön arvioita vuosien tulokehityksestä ja yhteisöverokertymästä. Veroperustemuutokset vuodelle 2015 on huomioitu hallituksen esityksen mukaisena. Hallituksen esitysten mukaisesti kunnallisveron tuottoon vuonna 2015 vähentävästi vaikuttavia muutoksia ovat eläkevähennyksen korotus, kolmen alimman tuloluokan ansiotason nousun mukainen asteikkotarkistus valtionverotuksessa, lapsivähennyksen käyttöönotto, työtulovähennyksen korotus, perusvähennyksen korotus sekä avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen. Kunnallisveron tuottoon korottavasti vaikuttavia muutoksia ovat asuntolainojen korkovähennyksen rajoittaminen 10 prosenttiyksiköllä, työmatkakulujen omavastuuosuuden korottaminen, osinkoveromuutos (suurin osa vaikutuksesta jo vuonna 2014) sekä opintolainan korkovähennyksen poistuminen. Muutokset vähentävät kuntien verotuloja nettomääräisesti 131 milj. euroa. Veroennustekehikossa vähennykset kohdistuvat kunnittain edellisten vuosien jakauman perusteella. Menetykset on esitetty kompensoitavaksi kuntakohtaisesti valtionosuuksien lisänä. Yhteisöveroon tulee vuonna 2015 muutamia muutoksia, joilla on vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Kuntien osalta muutokset kompensoidaan muuttamalla kuntien ryhmäosuutta vastaavasti siten, ettei kuntien euromääräinen osuus yhteisöverosta muutu veroperustemuutosten johdosta. Hallitusten esitysten luonnoksista käy ilmi, että vuonna 2015 edustuskulujen osittainen vähennysoikeus palautetaan, elokuvien tuotantotuet saatetaan veronalaisiksi, osuuskuntien voitonjaon verokohtelua yhtenäistetään osakeyhtiöiden kanssa ja rahoituslaitosten vuodesta 2015 alkaen EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksamat vakausmaksut hyväksytään yhteisöverotuksessa vähennyskelpoisiksi menoiksi. Aiempien päätösten perusteella jako-osuuslaskennassa on jo aiemmin huomioitu, että T&K-kannustimen sekä tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassa olo päättyy vuoden 2014 lopussa.

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot