KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA teos: Timo Pajunen Päivitetty MH Hyväksytty/Valkeakoski-opisto Käsitelty opiston kehittämisseminaarissa

2 SISÄLLYS 1 Valkeakoski-opiston perustiedot Saatteeksi Kestävän kehitys Valkeakoski-opistossa Strateginen johtaminen... 5 Arvot ja strategiat Lakisääteiset vaatimukset Organisaatio ja resurssit Kestävän kehityksen ohjelma Koulutusten suunnittelu ja toteutus Toimintakulttuuri Kumppanuudet ja hankkeet Toiminnan arviointi ja kehittäminen Lähteet Liitteet

3 1 Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta sekä kuvataide- ja käsityökoulusta. Kansalaisopisto toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Musiikkiopisto toimii Valkeakoskella, Akaassa ja Pälkäneellä. Kuvataide- ja käsityökoulu toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Jokaisella kolmella oppilaitoksella on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ylläpitämisluvat ja ne saavat toimintaansa valtionosuutta. Koulutustarjonta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain opetusta: Kansalaisopisto n tuntia Valkeakoskella, n tuntia Pälkäneellä ja n tuntia Kangasalla Musiikkiopisto n tuntia Kuva- ja käsityökoulu Emil n tuntia Balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu yhteensä n tuntia. Nämä tunnit sisältyvät kansalaisopiston toimintaan. Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia Valkeakoski-opiston organisaatiokaavio 3

4 2 Saatteeksi Kestävän kehityksen käsite määriteltiin ensi kerran vuonna 1987 YK:n Brundtlandin komissiossa. Tällöin Gro Harlem Brundtland totesi: Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Uudemman määrittelyn tarjoaa Arto O. Salonen (50, 2010), jonka mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää pitkällä aikavälillä. Sille on ominaista kokonaisvaltainen edistyminen, missä huomioidaan yhtä aikaa niin paikallinen kuin maailmanlaajuinenkin ulottuvuus. Kestävä kehitys toteutuu vastuuta kantaen ja sen päämääränä on monimuotoisen elämän kukoistaminen (Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena). YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa v mukana olleet valtiot (Suomi yksi 177:stä) päättivät edistää kestävää kehitystä laatimalla Agenda 21 -toimintaohjelman. Konferenssi suositteli myös kaikille kunnille paikallisen toimintaohjelman laadintaa. Tällaista paikallisohjelmaa laadittiin myös Valkeakosken kaupungilla. Toimintaohjelmien ja paikallisagendan taustalla olivat huoli maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehitysongelmista sekä ihmisten osallistumisesta. Ympäristöongelmia olivat ja ovat edelleen ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen sekä luonnonvarojen liikakäyttö ja luonnon kestokyvyn ylitys. Kestävän kehityksen tulkintaa on laajennettu YK:n huippukokouksissa ja konferensseissa siten, että se tänä päivänä käsittää ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Laki vapaasta sivistystyöstä (1, /1765) edellyttää opistoilta kestävän kehityksen huomioimista. Sen mukaan vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Viime vuosina kestävän kehityksen painoarvo osaamistarpeena ja asiakasvaatimuksena on edelleen kasvanut. Asiakkaat, järjestöt, media ja lainsäädäntö ohjaavat meidät näkemään kestävän kehityksen osana imagoa sekä tuotteiden ja palvelun laatua. Samalla vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä on tullut osa laadunhallintaa ja tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta. (Laininen, E. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 4/2008, 4.) Kansalaisopistot voivat toimia vastaiskuna tehokkuus-, kilpailu-, ja kulutushysterialle. Näyttää myös siltä, että tämänkaltaiseen ajatteluun löytyy vastakaikua asiakkaiden taholta (Antioja, A. Kansalaisopistot mielikuvien markkinoilla, 2011.). Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja OPM:n strategiassa on asetettu tavoite, jonka mukaan kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma v mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15%:ssa oppilaitoksista on kestävän kehityksen ulkoinen tunnus tai sertifikaatti v mennessä. (Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto OPM 2006.) 4

5 3 Kestävän kehitys Valkeakoski-opistossa Tähän Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen ohjelmaan on kirjattu opistomme kekeperiaatteet, käytännöt ja toimenpiteet. Runkona tässä asiakirjassa on käytetty Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiön) vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerejä. Yksityiskohtaisempia lisätietoja opistomme kestävän kehityksen edistämisestä löytyy esim. opiston kotisivuilta (Kestävän kehityksen opisto) ja vapaan sivistystyön kekeitsearviointilomakkeesta (G:\Valkeakoski-opisto\Kestävä kehitys). 3.1 Strateginen johtaminen Arvot ja strategiat Kriteeri 1: Kestävä kehitys sisältyy opiston arvoihin, ja niiden sisältöä ja merkitystä on käsitelty henkilöstön kanssa. Arvoista ja opiston kestävän kehityksen toiminnasta viestitään opiskelijoille ja sidosryhmille. Kestävän kehityksen arvot ohjaavat opiston toimintaa ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Opistolle on laadittu viideksi vuodeksi eteenpäin ulottuva visio. Se tarkistetaan vuosittain opiston päätoimisen henkilöstön kehittämisseminaarissa. Valkeakoski-opiston vision (2017) mukaisesti Valkeakoski-opisto on toimialueensa kuntalaisten yhteinen oppimiskeskus, joka tarjoaa laadukkaan ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön ja on aktiivinen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittäjä. Strategisina suuntaviivoina ovat mm. sivistyksellinen tasa-arvo, paikallisen kulttuurin vahvistaminen, laatu ja osaaminen, yhteistyö ja verkostoituminen sekä viihtyisyys ja yhteisöllisyys. Kansalaisopistotoiminnan arvot Perinteisessä opistotoiminnassa vapaan sivistystyön johtamista ja toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 1. kokonaispersoonallisuuden kehittäminen - humanismiin perustuvaa tietojen, tunteen ja tahdon tasapuolista kehittämistä ihmisessä 2. tieteenomaisuus - kriittisyyteen, ennakkoluulottomuuteen ja objektiivisuuteen tähtäävä tarkastelutapa 3. opinnollisuus - opintojen järjestäminen tavoitteellisesti ja systemaattisesti eteneviksi 4. puolueettomuus - mahdollisuus erilaisten mielipiteiden esittämiselle 5. vapaus - opiston autonomiaan perustuva oikeus päättää itse toiminnan tavoitteista ja sisällöistä sekä opiskelijoiden oikeus päättää itse omista opinnoistaan 6. sivistyksellinen tasa-arvo - pyrkimys poistaa opiskeluun liittyviä sosiaalisia, taloudellisia, alueellisia ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä esteitä 7. yhteisöllisyys - yhteistyökyvyn ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 8. kansainvälisyys - kyky kohdata vieraita kulttuureja ja valmius työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä 9. kestävä kehitys - sellainen nykyhetken tarpeet tyydyttävä toimintatapa, joka ei vie mahdollisuuksia tyydyttää tulevien sukupolvien tarpeita 5

6 10. hyvinvointi - kansalaisten hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen opiston kaikessa opetuksessa Kestävä kehitys on yksi opistomme arvo sinänsä, joka näkyy toiminnassamme läpäisevästi. Kestävän kehityksen eri osa-alueet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) näkyvät koko toiminnassamme ja mm. opiston kestävän kehityksen suunnitelman mukaisissa käytännöissä vuosittaisilla painotuksilla. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan strategisten asiakirjojen osana (mm. BSC) sekä keke-itsearvioinneissa. Valkeakoski-opiston askelista kohti kestävän kehityksen opistoa voit lukea lisää nettisivuilta. Opistomme arvot ovat kirjattuna laatudokumenteissa ja uusien työntekijöiden perehdyttämiskäsikirjassa. Arvoja käsitellään säännöllisin väliajoin opiston kehittämisseminaareissa, jossa läsnä on koko päätoiminen henkilökunta. Kestävän kehityksen arvojen mukaista toimintaa käsittelemme myös henkilöstökokouksissa ja keke-työryhmässä. Henkilökunnalle keke-periaatteista viestitään mm. perehdyttämisen ja yhteisten tilaisuuksien yhteydessä, asiakkaille ja sidosryhmille myös tapaamisten, julkaisujen, uutiskirjeiden ja kotisivujen kautta. Taiteen perusopetuksen arvot Valkeakoski-opiston taiteen perusopetuksen arvot on kirjattu oppilaitos- ja yksikkökohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Niitä käsitellään ja arvioidaan säännöllisesti opetussuunnitelmaprosessin yhteydessä. Taiteen perusopetuksen arvoja käsitellään vuosittain Virvatuli-arvioinnin yhteydessä. 1. Kokonaispersoonallisuuden kehittäminen: Opetus tukee oppilaan henkistä kasvua, persoonallisuuden eheyttä, arviointikyvyn, luovuuden ja itseilmaisun sekä elinikäisen taidesuhteen kehittymistä. 2. Oppimaan oppiminen: Oppimisessa korostuu tutkiminen, kokeilu, oivaltaminen, luova ongelmanratkaisu. Oppiminen taiteeseen ja taiteen avulla. 3. Mahdollisuus tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun ja oikeus laadukkaaseen opetukseen 4. Moniaistinen ympäristötietous, estetiikan ja eettisyyden merkityksen ymmärtäminen: Taiteen ja tieteen avulla oppilas määrittelee suhteensa luontoon, kulttuuriin ja ympäristöön. 5. Taide vuorovaikutusvälineenä: ymmärretään taiteen mahdollisuudet vaikuttajana, arvojen ja ajatusten välittäjänä 6. Sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävä kehitys: kulttuurin ja taidemaailman ymmärtäminen, säilyttäminen, uudistaminen, kehittäminen 7. Taiteidenvälisyys: avoin ja uudistuva taidesuhde 8. Hyvinvoinnin ja elämän merkityksellisyyden edistäminen taiteen avulla 9. Yhteisöllisyys ja kansainvälisyys 10. Tasa-arvo ja erilaisuuden arvostaminen: monikulttuurisuus ja moniarvoisuus 3.2 Lakisääteiset vaatimukset Kriteeri 2: Opistolla on ajantasaiset, lakisääteiset tai määräyksiin perustuvat kestävään kehitykseen liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja ohjeet, joihin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyötahot on perehdytetty heitä koskevin osin. Opisto seuraa lakisääteisten vaatimusten toteutumista ja kehittää toimintaansa tarpeen mukaan. 6

7 Yleisiä opistoa koskettavia määräyksiä ovat mm: Laki vapaasta sivistystyöstä /632 sekä asetus vapaasta sivistystyöstä /805. Laki taiteen perusopetuksesta /633 sekä asetus taiteen perusopetuksesta Opetusalan virka ja työehtosopimus ja Kunnallinen virka ja työehtosopimus Työturvallisuuslaki /738 ja Työterveys huoltolaki /1383 Laki julkisista hankinnoista /348 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä /759 Yhdenvertaisuuslaki /21 Kemikaalilainsäädäntö, jätelaki, elintarvikelainsäädäntö Valkeakosken kaupungin sähköturvallisuusohjeet Käytettävien tilojen pelastussuunnitelma ja tulitöiden valvontasuunnitelma Kemikaalien käyttöturvallisuustiedot Työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki) Pelastussuunnitelma (pelastuslaki) Tasa-arvosuunnitelma (laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta) Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työterveyshuoltolaki) Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma (yhteistoimintalainsäädäntö) Kaupungin yksikkönä opisto noudattaa kaupungin sääntöjä, suosituksia ja periaatteita. Valkeakosken kaupungin ajantasainen sääntökokoelma on nähtävissä kaupungin kotisivuilla osoitteessa: met/saannot/ Valkeakoski-opistoa koskevia em. yleisiä määräyksiä ovat mm. Hallintosääntö Hankintaohjeet Jätehuoltomääräykset Kiinteistötoimitusmaksutaksa Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Sivistystoimen keskuksen johtosääntö Talousohjeet Tasa-arvosuunnitelma Työturvallisuusmääräykset Viestintäohjeet Yhteistoimintaa koskevat asiakirjat Ympäristönsuojelumääräykset Lisäksi opistolla on omia suunnitelmia, mm. työhyvinvointisuunitelma (sivistystoimen keskuksen yhteinen) Kaupungin yleiset ohjeet mm. työsuojelun ja työsuhdeasioiden osalta on nähtävissä kaupungin verkossa kansiossa G:\Tyosuojelu ja G:\Yhteiset\Henkilöstöasiat ja työsuojelu. Opistossa päivitetään vuosittain toimintakäsikirjaa ja uuden työntekijän perehdyttämiskäsikirjaa, joista saa paljon tietoa opiston prosesseista ja käytännöistä. Molemmat asiakirjat löytyvät opiston kotivuilta: Valkeakoski-opisto > Tietoa opistosta > Laatuasiakirjat > Toimintakäsikirjat ja Valkeakoski-opisto > Tietoa opistosta > Opettajan lomakkeet > Perehdyttämisopas. Yhteisistä asioista viestitään lisäksi opettajakirjein ja sähköisesti (sähköposti, uutiskirjeet, FB). Asiakasviestintä toimii myös kurssien päätoimisen opettajan ja tuntiopettajan kautta. 7

8 Eri ainealueissa olevat työprosessien, materiaalien ja tiedon hallinta kuuluu päätoimisen henkilöstön toimenkuvaan. Kirjatut dokumentit ovat päätoimisten omissa työpisteissä ja päätoiminen on vastuussa em. ohjeiden, säädösten, määräyksien päivittämisestä ja perehdyttämisestä sekä tuntiopettajilleen että asiakkaille. Em. sisältöjen hallintaa ja päivitystarvetta arvioidaan henkilöstön osaamiskartoituksissa joka kolmas vuosi ja vuosittaisissa henkilöstön kehityskeskusteluissa. Ekologisuuden näkökulmasta eniten menetelmä- ja materiaalihallintaa tarvitaan taide- ja taitoaineissa, käsityökoulussa sekä kotitaloudessa. Taideaineiden osalta esim. ajantasaiset käyttöturvallisuusohjeet käytettävien kemikaalien osalta ovat kirjallisena dokumenttina kuvataideluokassa. Taideaineiden luokien välineistössä ja työtavoissa otetaan huomioon ekologisuus sekä työturvallisuus. Tekstiilityökursseilla ja käsityökoulussa esim. kankaanpainovärien käyttöturvallisuus otetaan aina esille asiakkaiden kanssa. Käsityökoulussa keskeisenä erityispiirteenä on lisäksi lasten turvallisuus materiaalien ja välineiden hallinnan osalta. Taideaineiden jätehuolto on järjestetty asianmukaisin ja säännöstenmukaisin tavoin. Jätemateriaalin käsittelystä vastaa ko. päätoiminen opettaja ja opiston vahtimestari. Kiinteistöjen hoidosta ja huollosta vastaa Valkeakosken kaupungin tekninen keskus. Vapaaaikakeskukselle on tehty kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma tulevaa opistorakennuksen peruskorjausta varten. Valtakadun tilojen käytön tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt ovat suunnitteilla. 3.3 Organisaatio ja resurssit Kriteeri 3: Opistolla on kestävän kehityksen ryhmä tai muu työryhmä, joka koordinoi ja arvioi opiston kestävän kehityksen työtä ja tiedottaa opiston yhteisöä sen tavoitteista ja etenemisestä. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen työhön on varmistettu. Kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut, tarvittavat resurssit ja johdon tuki. Kriteeri 4: Henkilöstön kestävään kehitykseen liittyvät osaamistarpeet on tunnistettu. Opisto on järjestänyt henkilöstölle tarpeiden mukaan mahdollisuuksia kestävän kehityksen osaamisen päivittämiseen. Opiston kaikilla työryhmillä on samat toimintaohjeet: nimetty puheenjohtaja ja sihteeri, työryhmien kokoontumiselle on varattu henkilöstön sähköiseen kalenteriin joka kuukauden kolmas maanantai, 1t kokousaika. Ryhmän tapaamisia sovitaan tarpeen mukaan. Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen edistämisestä vastaa KEKE ryhmä, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosina keke-ryhmän jäseniä ovat: kansalaisopisto: koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi (pj.), taideaineiden opettaja Timo Pajunen, tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi, hyvinvointikouluttaja Heli Koivulahti, teknisen työn opettaja Esko Lovikka ja kudonnanopettaja Terhi Käpyaho. Kangasala: osastonjohtaja Satu-Marjo Alahautala, Pälkäne: osastonjohtaja Marketta Vaismaa, opiskelijajäsen, harjoittelija Marjut Ahokas musiikkiopisto: apulaisrehtori Sanna Saarinen, musiikkiopiston opettaja Liisa Lilvanen kuvataide- ja käsityökoulu Emil: käsityötaiteen opettaja Kirsi Tahkola yhteistyökumppanit: Opiston lounaskahvio Tarja Nieminen ja ympäristötoimiston edustaja 8

9 Keke-ryhmä tapaa säännöllisesti vastuuhenkilön (pj.) kutsusta. Opiston Keke-ryhmä vastaa Keke-suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta sekä keke-toiminnan koordinoinnista. Kekesuunnitelmassa jokainen tavoite on vastuutettu ja aikataulutettu. Suunnitelma on yksi opistomme strateginen asiakirja ja sitä arvioidaan syksyn kehittämisseminaarissa vuosittain. Kehittämistyöstä raportoidaan säännöllisesti myös mm. opiston johtoryhmässä. Opistolla on keke-blogi osoitteessa: ja kestävän kehityksen kotisivu Kestävä kehityksen opisto. Sivustolle on koottu opiston keke-materiaalia sekä vinkkejä siitä, miten kestävä kehitys näkyy opiston toiminnassa. Opistossa kehittämistyö tehdään työajalla ja se kuuluu ko. henkilöiden tehtävänkuvaan. Rahoitusta kehittämistyön tueksi on haettu laatu- ja kehittämisavustuksista OPH:lta. Tämä rahoituksen turvin on järjestetty mm. elokuusta 2012 alkaen koko henkilöstön keke-perehdytykset ja työpajat, joissa opiston keke-käytäntöjä kartoitettiin ja kehitettiin. Opiston henkilöstölle on tarjolla myös avointa koulutus ja opiston omaa koulutustarjontaa tarpeen mukaan opiston henkilöstökoulutuskäytäntöjen periaatteiden mukaisesti. 3.4 Kestävän kehityksen ohjelma Kriteeri 5. Opistolla on kestävän kehityksen ohjelma tai muu toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet opiston valitsemien kestävän kehityksen teemojen edistämiseksi opetuksessa ja opiston toimintakulttuurissa. Opistoyhteisö osallistuu teemojen valintaan ja ohjelman suunnitteluun. Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen ohjelmaan on kirjattu opistomme periaatteet, käytännöt ja toimenpiteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta toiminnasta. Ohjelma on myös yksi opistomme strateginen asiakirja. Kehittämistyön painopisteet ja tavoitteet (keke-suunnitelma) valitaan keke-työryhmän ehdotuksesta koko päätoimisen henkilöstön toimesta vuosittain. Toiminnan suunnittelun apuna opistolla on keke-vuosikello. Em. ohjelmaa ja -suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan koko henkilöstön kanssa vuosittain syksyn kehittämisseminaarissa. Ohjelma, suunnitelma ja kekevuosikello ovat nähtävillä opiston kotisivuilla. 3.5 Koulutusten suunnittelu ja toteutus Kriteeri 6. Opisto on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin. Kriteeri 7. Koulutusten suunnittelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja niihin liittyvät opiskelijoiden tarpeet. Opetushenkilöstö ja tuntiopettajat perehdytetään koulutusten kestävän kehityksen sisältöihin ja oppimistavoitteisiin. Kriteeri 8. Kestävän kehityksen oppimistavoitteet toteutuvat opiston koulutuksissa oppijoiden yhteisöllisenä toimintana ja tekoina. Opetuksessa hyödynnetään kestävän kehityksen oppimista tukevia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. 9

10 VAPAA SIVISTYSTYÖ Koulutustarjonnassamme kestävä kehitys näkyy läpäisyperiaatteena ja se on yhteisesti sovittu toimintakulttuurinen periaatteemme. Yhteisiä painopisteitä sovitaan vuosittain koko henkilöstön kanssa ja sisällöllinen suunnittelu jatkuu aineryhmittäin. Tarkemmasta suunnittelusta on vastuussa ko. aineryhmän päätoiminen opettaja. Kaikkien kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota opistotoiminnan opetuksen ja opiskelun laatukriteereihin, joita ovat mm. opiskelumahdollisuuksien saavutettavuus (aika, paikka, olosuhteet ja hinta) ja oppimateriaalien, tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus. Nämä periaatteet ovat keskeisiä myös kestävän kehityksen mukaisessa ajattelussa. Kestävän kehityksen mukaisia teemoja käsitellään opistossa erityisesti kädentaitojen ja taideaineiden kursseilla, mutta myös esim. yleisöluennoilla. Opiston asiakaspalaute- ja arviointijärjestelmän kautta päätoimisille opettajillemme ohjautuu vuosittain kurssitoiveita, jotka käsitellään ennakkoon sovitun järjestelmämme mukaisesti. Koko opiston toiminta perustuu asiakkaiden vapaaehtoiseen osallistumiseen ja opistolla on paljon yhteistyötä esim. luentojen osalta paikallisten yhdistysten kanssa. Opisto sopii lukuvuosittain markkinoinnin painopistealueet, joita yksi on lv Kestävän kehityksen opisto. Keke-periaatteiden mukaista opiston toimintaa viestitään asiakkaille tiloissamme mm. postereiden ja infomainosten kautta. Kestävän kehityksen harjoittelijamme työstää parhaillaan opinnäytetyötä keke-viestinnän kehittämisestä. Näin viestintämme on jatkossakin tehokasta ja. Henkilöstön työpajoissa olemme pohtineet ja kehittäneet keke-toimintaamme liittyviä käytänteitä, joita parhaillaan toteutamme. Tarkemmin käytännöt löytyvät vuosittaisesta kekesuunnitelmasta. Kestävän kehityksen oppilaitoksessa keke näkyy kaikessa toiminnassa. Oheisessa kaaviossa tuodaan konkreettisesti esiin toiminnan monet mahdollisuudet oppilaitoksissa. Valkeakoskiopiston kotisivuilta löytyy esimerkkejä siitä, miten kestävän kehitys näkyy opiston eri aineiden opetuksessa. (Valkeakoski-opisto > Kestävän kehityksen opisto) 10

11 Arvot ja kestävä kehitys oppilaitoksen toimintakulttuurissa /Okka-säätiö (Laaninen, Manninen, Tenhunen, 2006; edu.fi) TAITEEN PERUSOPETUS Taiteen perusopetuksen noudatetaan voimassaolevia Opetushallituksen antamia taidealakohtaisia opetussuunnitelman perusteita (laaja oppimäärä 2002, yleinen oppimäärä 2005). Em. mukaan opetuksessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja niiden soveltamismahdollisuudet ekologisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on kansallisen kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen. Oppilas oppii arvottamaan ja arvioimaan itseään ja ympäristöään sekä rakentamaan maailmankuvaansa omien kokemustensa ja kulttuuriperinnön pohjalta ja kehittämään sitä edelleen. Oppilas hankkii tietoa oman ja muiden kulttuurien taiteista, niiden historiasta, nykyisyydestä ja yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä oppii seuraamaan kulttuuriperinnön ja taiteiden eri alojen keskinäistä vuorovaikutusta. Opetuksen kautta opitaan tuntemaan muiden kulttuurien edustajien taidemaailmaa ja elämäntapaa. Oma taidesuhde ja eri taidekäsitysten ymmärtäminen ovat kulttuurisen kestävyyden perusta. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat voivat taiteen tuntemuksellaan ja toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja sitä kautta yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin. Taideopetuksen tavoitteena on havaintokyvyn kehittyminen ja hyvän luonto- ja ympäristösuhteen muodostaminen. Tämä toimii pohjana kestävän kehityksen ajattelulle. Taiteen avulla ihminen määrittelee suhteensa luontoon ja kulttuuriin sekä oppii vastuuta luonnon ja elinympäristön kauneudesta, monimuotoisuudesta ja viihtyvyydestä. Taideopetuksessa harjoitellaan materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Oppimisympäristönä käytetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä, mm. luontoa, oppilaan elämänpiiriä, esineympäristöä, kulttuurielämää ja mediaympäristöjä. Taideopetus tukee oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden eheyttä. Tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä työskennellä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta sekä työskentelemään vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön, työ- ja kulttuurielämän kanssa. Taideopetus tukee myös oppilaan kehittymistä arvostelukykyiseksi ja ajattelevaksi ihmiseksi, oppilas oppii oma-aloitteisuutta, sosiaalisia taitoja ja vastuun kantamista omasta työskentelystään. Taide tuottaa hyvinvointia ja se toimii tunnemaailman kehityksen tukena. HANKKEET Valkeakoski-opisto koordinoi kestävän kehityksen CRISTAL-hankkeen vuosina Oppimiskumppanuudessa oli mukana kahdeksan partneriorganisaatiota: Virosta, Norjasta, Hollannista, Itävallasta, Portugalista, Italiasta ja Turkista. Hankkeen tavoite oli edistää kestäviä toimintamalleja osallistuvissa organisaatioissa. Hankkeessa luotiin hyviä käytäntöjä kestävän kehityksen näkökulmien soveltamisesta oppilaitoksen arkeen. Hankkeen kotisivuilta löytyy kaikki materiaali: 11

12 kotisivu toimii samalla myös oppaana kestävän kehityksen edistämisessä oppilaitoksissa ja organisaatioissa. Tällä hetkellä opistomme on mukana PLE ja YHTEYS -hankkeissa. PEOPLE-hanke on kansainvälinen oppimiskumppanuus, joka saa rahoituksensa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Hankkeet partnerit ovat aikuisoppilaitoksia Portugalista, Espanjasta, Italiasta, Puolasta, Turkista ja Norjasta. Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten sosiaalisen median työkaluja voidaan käyttää apuna luotaessa henkilökohtaisia oppimisympäristöjä, ja miten henkilökohtaiset oppimisympäristöt edistävät aikuisten oppimista. Improve Your English with PEOPLE kurssilla osallistujat opiskelevat englantia ryhmän kanssa, mutta omissa oppimisympäristöissään ja omien tavoitteidensa mukaisesti. YHTEYS yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitetään vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen välillä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johdolla. YHTEYS -hanke kestää kaksi vuotta ( ) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto. Lisätietoja hankkeista saa opiston kotisivuilta. 3.6 Toimintakulttuuri Kriteeri 9: Opistoyhteisön valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet teemojen toteutukseen. Valkeakoski-opisto on päättänyt hakea v OKKA-säätiön myöntämää Vapaan sivistystyön keke-sertifikaattia. Tähän liittyen toiminnassa painotetaan viittä yhteisesti valittua keketeemaa. Tämän toimintakauden teemoja ovat: 1. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Ravinto ja terveys 3. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 4. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 5. Viestintä Keke-ryhmä koordinoi ja vastuuttaa keke-teemoihin liittyviä toimintoja. Toiminnan suunnittelussa ja aikatauluttamisessa auttaa opiston keke-vuosikello. Toiminnot kirjataan vuosittain opiston keke-suunnitelmaan. Keke-ohjelma, -suunnitelma ja vuosikello löytyvät opiston kotisivuilta, Kestävän kehityksen opisto. Käytännöt ja toimintakulttuuri siirtyvät Valkeakoski-opistossa asiakkaille tuntiopettajien ja päätoimisten opettajien kautta. Päätoimiset opettajat huolehtivat tuntiopettajiensa perehdyttämisestä ja pedagogisesta ohjauksesta. Välineitä tähän ovat mm. tuntiopettajien osaamiskartoitus ja päätoimisen ja tuntiopettajan välinen palautekeskustelu. Päätoiminen henkilökunta tekee myös oman osaamiskartoituksensa rehtorin kanssa käytävän vuosittaisen kehityskeskustelun lisäksi. 3.7 Kumppanuudet ja hankkeet Kriteeri 10: Opisto tekee kestävän kehityksen teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten, alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten toimijoiden kanssa. 12

13 Sidosryhmäyhteistyötä teemme mm. seuraavien tahojen kanssa: Valkeakosken kaupungin ympäristönpalvelut, opiston kiinteistöstä vastaava Valkeakosken kaupungin tekninen keskus sekä opiston lounaskahvilan pitopalveluyrittäjä. Opiston yleisestä tietohallinnosta vastaa Valkeakosken kaupungin tietohallinto. Opistossa käytämme mahdollisuuksien mukaan sekä henkilöstöämme että asiakkaitamme palvelevia uusia sovelluksia ja laitteita. Strategisena tavoitteenamme on, että henkilöstömme hyödyntää sosiaalisen median työkaluja työssään. Keke-ryhmämme kokouksiin on kutsuttu opiskelijajäsen, opiston lounaskahvilan pitopalveluyrittäjä ja ympäristötoimiston edustaja. Työryhmämme muistiot ovat koko henkilöstömme nähtävillä yhteisellä verkkoasemalla. Yhteistyökumppaneitamme kestävän kehityksen teemoissa ovat viime vuosina olleet mm. Valkeakosken kaupunki, HAMK, Opiston lounaskahvion pitopalvelu, Cimo, yhdistykset mm. SPR/kansainvälinen kahvila, kouluttajat mm. Yliopistot, Eco-One, OKKA, SYKLI, Visio VAAO, Valkeakosken aikuislukio, Kierrätyskeskus, Kiertokapula, Työväen Musiikkitapahtuma ja Voipaalan Taidekeskus. 3.8 Toiminnan arviointi ja kehittäminen Kriteeri 11: Opisto seuraa ja arvioi kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Arviointitietoa käsitellään yhteisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Opisto raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työnsä tuloksista. Kestävän kehityksen mukaista toimintaa parannetaan ja kehitetään koko ajan osana omaa työtämme. Jokaisen keke-toimintavuoden lopuksi toteutetaan lyhyt sähköinen keke-kysely henkilöstölle, kyselyn kautta pääsee myös ilmoittautumaan toimintaan mukaan. Tässä kirjatun kestävän kehityksen ohjelman ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain päätoimisen henkilökunnan syksyn kehittämisseminaarissa. Seminaarissa ohjelma tavoitteineen käydään läpi, se päivitetään ja kehittämistoimenpiteistä sekä tavoitteista sovitaan. Opisto raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työnsä tuloksista mm. näyttelyjen, uutiskirjeiden ja hankejulkaisujen kautta. Lähteet Antinoja, A Kansalaisopistot mielikuvien markkinoilla. Pro Gradu tutkielma, Tampereen yliopisto. Oppilaitoksen kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi, Vapaa sivistystyö, 2013, OKKA-säätiö, Erweko: Helsinki Kestävää kehitystä kansalaisopistoissa , KTOL Salonen, Arto O., 2010, Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Yliopistopaino: Helsinki. Liitteet Keke-suunnitelma,

14 Keke-ryhmä/ KEKE-SUUNNITELMA: Tavoitteet ja painopiste v Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen edistämisestä vastaa KEKE ryhmä, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan V keke-ryhmän jäseniä ovat: o kansalaisopisto: Marika Hoviniemi (pj.), Timo Pajunen, harjoittelija Marjut Ahokas (siht.), Maarit Humalajärvi, Heli Koivulahti (työvapaalla), Terhi Käpyaho, Esko Lovikka, Kangasala: Satu-Marjo Alahautala, Pälkäne: Marketta Vaismaa, musiikkiopisto: Sanna Saarinen ja Liisa Lilvanen, käsityö- ja kuvataidekoulu: Kirsi Tahkola, opiskelijajäsen KEKE-ryhmä vastaa KEKE-ohjelman ja sen sisältämän suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta Suunnitelmaan listataan tavoitteet ja vuosittainen painopiste KEKE-ohjelmaa ja suunnitelmaa arvioidaan syksyn kehittämisseminaarissa vuosittain. Arviointi perustuu henkilöstölle vuosittain lähetettävään keke-palautekyselyyn. Valkeakoski-opisto hakee keke-sertifiointia syksyllä Sertifikaatin myöntää OKKA-säätiö. Vuodelle Valkeakoski-opiston keke-ryhmä on valinnut erityisteemaksi KEKE-viestinnän kehittäminen Teema toteutunut toiminta tavoite toimenpiteet/arviointi vastuuhlö aikataulu Ekologinen ja taloudellinen kestävyys Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys Kopioinnin vähentäminen Käytämme kirjekuoret uudelleen esim. sisäisessä postissa Vähennämme kopiointia ja opettelemme käyttämään kopiokonetta tehokkaammin; ei hukkakopioita, käytämme 2- puoleisia kopioita jne. Sähköinen kurssihallinnointi kopioiden määrä/oppilaitos G:\Kansalaisopisto\KESTÄVÄ KEHITYS\Kopioiden määrät viimeisin.xls sähköinen päiväkirja/hellewi, Populus kaikki kaikki

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013 0 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO Hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.10.2004, 123 Muutokset käsitelty toisen asteen koulutuksen johtokunnassa

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). 11.12.2013 1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot