KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA teos: Timo Pajunen Päivitetty MH Hyväksytty/Valkeakoski-opisto Käsitelty opiston kehittämisseminaarissa

2 SISÄLLYS 1 Valkeakoski-opiston perustiedot Saatteeksi Kestävän kehitys Valkeakoski-opistossa Strateginen johtaminen... 5 Arvot ja strategiat Lakisääteiset vaatimukset Organisaatio ja resurssit Kestävän kehityksen ohjelma Koulutusten suunnittelu ja toteutus Toimintakulttuuri Kumppanuudet ja hankkeet Toiminnan arviointi ja kehittäminen Lähteet Liitteet

3 1 Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta sekä kuvataide- ja käsityökoulusta. Kansalaisopisto toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Musiikkiopisto toimii Valkeakoskella, Akaassa ja Pälkäneellä. Kuvataide- ja käsityökoulu toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Jokaisella kolmella oppilaitoksella on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ylläpitämisluvat ja ne saavat toimintaansa valtionosuutta. Koulutustarjonta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain opetusta: Kansalaisopisto n tuntia Valkeakoskella, n tuntia Pälkäneellä ja n tuntia Kangasalla Musiikkiopisto n tuntia Kuva- ja käsityökoulu Emil n tuntia Balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu yhteensä n tuntia. Nämä tunnit sisältyvät kansalaisopiston toimintaan. Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia Valkeakoski-opiston organisaatiokaavio 3

4 2 Saatteeksi Kestävän kehityksen käsite määriteltiin ensi kerran vuonna 1987 YK:n Brundtlandin komissiossa. Tällöin Gro Harlem Brundtland totesi: Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Uudemman määrittelyn tarjoaa Arto O. Salonen (50, 2010), jonka mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää pitkällä aikavälillä. Sille on ominaista kokonaisvaltainen edistyminen, missä huomioidaan yhtä aikaa niin paikallinen kuin maailmanlaajuinenkin ulottuvuus. Kestävä kehitys toteutuu vastuuta kantaen ja sen päämääränä on monimuotoisen elämän kukoistaminen (Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena). YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa v mukana olleet valtiot (Suomi yksi 177:stä) päättivät edistää kestävää kehitystä laatimalla Agenda 21 -toimintaohjelman. Konferenssi suositteli myös kaikille kunnille paikallisen toimintaohjelman laadintaa. Tällaista paikallisohjelmaa laadittiin myös Valkeakosken kaupungilla. Toimintaohjelmien ja paikallisagendan taustalla olivat huoli maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehitysongelmista sekä ihmisten osallistumisesta. Ympäristöongelmia olivat ja ovat edelleen ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen sekä luonnonvarojen liikakäyttö ja luonnon kestokyvyn ylitys. Kestävän kehityksen tulkintaa on laajennettu YK:n huippukokouksissa ja konferensseissa siten, että se tänä päivänä käsittää ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Laki vapaasta sivistystyöstä (1, /1765) edellyttää opistoilta kestävän kehityksen huomioimista. Sen mukaan vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Viime vuosina kestävän kehityksen painoarvo osaamistarpeena ja asiakasvaatimuksena on edelleen kasvanut. Asiakkaat, järjestöt, media ja lainsäädäntö ohjaavat meidät näkemään kestävän kehityksen osana imagoa sekä tuotteiden ja palvelun laatua. Samalla vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä on tullut osa laadunhallintaa ja tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta. (Laininen, E. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 4/2008, 4.) Kansalaisopistot voivat toimia vastaiskuna tehokkuus-, kilpailu-, ja kulutushysterialle. Näyttää myös siltä, että tämänkaltaiseen ajatteluun löytyy vastakaikua asiakkaiden taholta (Antioja, A. Kansalaisopistot mielikuvien markkinoilla, 2011.). Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja OPM:n strategiassa on asetettu tavoite, jonka mukaan kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma v mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15%:ssa oppilaitoksista on kestävän kehityksen ulkoinen tunnus tai sertifikaatti v mennessä. (Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto OPM 2006.) 4

5 3 Kestävän kehitys Valkeakoski-opistossa Tähän Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen ohjelmaan on kirjattu opistomme kekeperiaatteet, käytännöt ja toimenpiteet. Runkona tässä asiakirjassa on käytetty Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiön) vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerejä. Yksityiskohtaisempia lisätietoja opistomme kestävän kehityksen edistämisestä löytyy esim. opiston kotisivuilta (Kestävän kehityksen opisto) ja vapaan sivistystyön kekeitsearviointilomakkeesta (G:\Valkeakoski-opisto\Kestävä kehitys). 3.1 Strateginen johtaminen Arvot ja strategiat Kriteeri 1: Kestävä kehitys sisältyy opiston arvoihin, ja niiden sisältöä ja merkitystä on käsitelty henkilöstön kanssa. Arvoista ja opiston kestävän kehityksen toiminnasta viestitään opiskelijoille ja sidosryhmille. Kestävän kehityksen arvot ohjaavat opiston toimintaa ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Opistolle on laadittu viideksi vuodeksi eteenpäin ulottuva visio. Se tarkistetaan vuosittain opiston päätoimisen henkilöstön kehittämisseminaarissa. Valkeakoski-opiston vision (2017) mukaisesti Valkeakoski-opisto on toimialueensa kuntalaisten yhteinen oppimiskeskus, joka tarjoaa laadukkaan ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön ja on aktiivinen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittäjä. Strategisina suuntaviivoina ovat mm. sivistyksellinen tasa-arvo, paikallisen kulttuurin vahvistaminen, laatu ja osaaminen, yhteistyö ja verkostoituminen sekä viihtyisyys ja yhteisöllisyys. Kansalaisopistotoiminnan arvot Perinteisessä opistotoiminnassa vapaan sivistystyön johtamista ja toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 1. kokonaispersoonallisuuden kehittäminen - humanismiin perustuvaa tietojen, tunteen ja tahdon tasapuolista kehittämistä ihmisessä 2. tieteenomaisuus - kriittisyyteen, ennakkoluulottomuuteen ja objektiivisuuteen tähtäävä tarkastelutapa 3. opinnollisuus - opintojen järjestäminen tavoitteellisesti ja systemaattisesti eteneviksi 4. puolueettomuus - mahdollisuus erilaisten mielipiteiden esittämiselle 5. vapaus - opiston autonomiaan perustuva oikeus päättää itse toiminnan tavoitteista ja sisällöistä sekä opiskelijoiden oikeus päättää itse omista opinnoistaan 6. sivistyksellinen tasa-arvo - pyrkimys poistaa opiskeluun liittyviä sosiaalisia, taloudellisia, alueellisia ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä esteitä 7. yhteisöllisyys - yhteistyökyvyn ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 8. kansainvälisyys - kyky kohdata vieraita kulttuureja ja valmius työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä 9. kestävä kehitys - sellainen nykyhetken tarpeet tyydyttävä toimintatapa, joka ei vie mahdollisuuksia tyydyttää tulevien sukupolvien tarpeita 5

6 10. hyvinvointi - kansalaisten hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen opiston kaikessa opetuksessa Kestävä kehitys on yksi opistomme arvo sinänsä, joka näkyy toiminnassamme läpäisevästi. Kestävän kehityksen eri osa-alueet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) näkyvät koko toiminnassamme ja mm. opiston kestävän kehityksen suunnitelman mukaisissa käytännöissä vuosittaisilla painotuksilla. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan strategisten asiakirjojen osana (mm. BSC) sekä keke-itsearvioinneissa. Valkeakoski-opiston askelista kohti kestävän kehityksen opistoa voit lukea lisää nettisivuilta. Opistomme arvot ovat kirjattuna laatudokumenteissa ja uusien työntekijöiden perehdyttämiskäsikirjassa. Arvoja käsitellään säännöllisin väliajoin opiston kehittämisseminaareissa, jossa läsnä on koko päätoiminen henkilökunta. Kestävän kehityksen arvojen mukaista toimintaa käsittelemme myös henkilöstökokouksissa ja keke-työryhmässä. Henkilökunnalle keke-periaatteista viestitään mm. perehdyttämisen ja yhteisten tilaisuuksien yhteydessä, asiakkaille ja sidosryhmille myös tapaamisten, julkaisujen, uutiskirjeiden ja kotisivujen kautta. Taiteen perusopetuksen arvot Valkeakoski-opiston taiteen perusopetuksen arvot on kirjattu oppilaitos- ja yksikkökohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Niitä käsitellään ja arvioidaan säännöllisesti opetussuunnitelmaprosessin yhteydessä. Taiteen perusopetuksen arvoja käsitellään vuosittain Virvatuli-arvioinnin yhteydessä. 1. Kokonaispersoonallisuuden kehittäminen: Opetus tukee oppilaan henkistä kasvua, persoonallisuuden eheyttä, arviointikyvyn, luovuuden ja itseilmaisun sekä elinikäisen taidesuhteen kehittymistä. 2. Oppimaan oppiminen: Oppimisessa korostuu tutkiminen, kokeilu, oivaltaminen, luova ongelmanratkaisu. Oppiminen taiteeseen ja taiteen avulla. 3. Mahdollisuus tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun ja oikeus laadukkaaseen opetukseen 4. Moniaistinen ympäristötietous, estetiikan ja eettisyyden merkityksen ymmärtäminen: Taiteen ja tieteen avulla oppilas määrittelee suhteensa luontoon, kulttuuriin ja ympäristöön. 5. Taide vuorovaikutusvälineenä: ymmärretään taiteen mahdollisuudet vaikuttajana, arvojen ja ajatusten välittäjänä 6. Sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävä kehitys: kulttuurin ja taidemaailman ymmärtäminen, säilyttäminen, uudistaminen, kehittäminen 7. Taiteidenvälisyys: avoin ja uudistuva taidesuhde 8. Hyvinvoinnin ja elämän merkityksellisyyden edistäminen taiteen avulla 9. Yhteisöllisyys ja kansainvälisyys 10. Tasa-arvo ja erilaisuuden arvostaminen: monikulttuurisuus ja moniarvoisuus 3.2 Lakisääteiset vaatimukset Kriteeri 2: Opistolla on ajantasaiset, lakisääteiset tai määräyksiin perustuvat kestävään kehitykseen liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja ohjeet, joihin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyötahot on perehdytetty heitä koskevin osin. Opisto seuraa lakisääteisten vaatimusten toteutumista ja kehittää toimintaansa tarpeen mukaan. 6

7 Yleisiä opistoa koskettavia määräyksiä ovat mm: Laki vapaasta sivistystyöstä /632 sekä asetus vapaasta sivistystyöstä /805. Laki taiteen perusopetuksesta /633 sekä asetus taiteen perusopetuksesta Opetusalan virka ja työehtosopimus ja Kunnallinen virka ja työehtosopimus Työturvallisuuslaki /738 ja Työterveys huoltolaki /1383 Laki julkisista hankinnoista /348 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä /759 Yhdenvertaisuuslaki /21 Kemikaalilainsäädäntö, jätelaki, elintarvikelainsäädäntö Valkeakosken kaupungin sähköturvallisuusohjeet Käytettävien tilojen pelastussuunnitelma ja tulitöiden valvontasuunnitelma Kemikaalien käyttöturvallisuustiedot Työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki) Pelastussuunnitelma (pelastuslaki) Tasa-arvosuunnitelma (laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta) Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työterveyshuoltolaki) Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma (yhteistoimintalainsäädäntö) Kaupungin yksikkönä opisto noudattaa kaupungin sääntöjä, suosituksia ja periaatteita. Valkeakosken kaupungin ajantasainen sääntökokoelma on nähtävissä kaupungin kotisivuilla osoitteessa: met/saannot/ Valkeakoski-opistoa koskevia em. yleisiä määräyksiä ovat mm. Hallintosääntö Hankintaohjeet Jätehuoltomääräykset Kiinteistötoimitusmaksutaksa Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Sivistystoimen keskuksen johtosääntö Talousohjeet Tasa-arvosuunnitelma Työturvallisuusmääräykset Viestintäohjeet Yhteistoimintaa koskevat asiakirjat Ympäristönsuojelumääräykset Lisäksi opistolla on omia suunnitelmia, mm. työhyvinvointisuunitelma (sivistystoimen keskuksen yhteinen) Kaupungin yleiset ohjeet mm. työsuojelun ja työsuhdeasioiden osalta on nähtävissä kaupungin verkossa kansiossa G:\Tyosuojelu ja G:\Yhteiset\Henkilöstöasiat ja työsuojelu. Opistossa päivitetään vuosittain toimintakäsikirjaa ja uuden työntekijän perehdyttämiskäsikirjaa, joista saa paljon tietoa opiston prosesseista ja käytännöistä. Molemmat asiakirjat löytyvät opiston kotivuilta: Valkeakoski-opisto > Tietoa opistosta > Laatuasiakirjat > Toimintakäsikirjat ja Valkeakoski-opisto > Tietoa opistosta > Opettajan lomakkeet > Perehdyttämisopas. Yhteisistä asioista viestitään lisäksi opettajakirjein ja sähköisesti (sähköposti, uutiskirjeet, FB). Asiakasviestintä toimii myös kurssien päätoimisen opettajan ja tuntiopettajan kautta. 7

8 Eri ainealueissa olevat työprosessien, materiaalien ja tiedon hallinta kuuluu päätoimisen henkilöstön toimenkuvaan. Kirjatut dokumentit ovat päätoimisten omissa työpisteissä ja päätoiminen on vastuussa em. ohjeiden, säädösten, määräyksien päivittämisestä ja perehdyttämisestä sekä tuntiopettajilleen että asiakkaille. Em. sisältöjen hallintaa ja päivitystarvetta arvioidaan henkilöstön osaamiskartoituksissa joka kolmas vuosi ja vuosittaisissa henkilöstön kehityskeskusteluissa. Ekologisuuden näkökulmasta eniten menetelmä- ja materiaalihallintaa tarvitaan taide- ja taitoaineissa, käsityökoulussa sekä kotitaloudessa. Taideaineiden osalta esim. ajantasaiset käyttöturvallisuusohjeet käytettävien kemikaalien osalta ovat kirjallisena dokumenttina kuvataideluokassa. Taideaineiden luokien välineistössä ja työtavoissa otetaan huomioon ekologisuus sekä työturvallisuus. Tekstiilityökursseilla ja käsityökoulussa esim. kankaanpainovärien käyttöturvallisuus otetaan aina esille asiakkaiden kanssa. Käsityökoulussa keskeisenä erityispiirteenä on lisäksi lasten turvallisuus materiaalien ja välineiden hallinnan osalta. Taideaineiden jätehuolto on järjestetty asianmukaisin ja säännöstenmukaisin tavoin. Jätemateriaalin käsittelystä vastaa ko. päätoiminen opettaja ja opiston vahtimestari. Kiinteistöjen hoidosta ja huollosta vastaa Valkeakosken kaupungin tekninen keskus. Vapaaaikakeskukselle on tehty kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma tulevaa opistorakennuksen peruskorjausta varten. Valtakadun tilojen käytön tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt ovat suunnitteilla. 3.3 Organisaatio ja resurssit Kriteeri 3: Opistolla on kestävän kehityksen ryhmä tai muu työryhmä, joka koordinoi ja arvioi opiston kestävän kehityksen työtä ja tiedottaa opiston yhteisöä sen tavoitteista ja etenemisestä. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen työhön on varmistettu. Kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut, tarvittavat resurssit ja johdon tuki. Kriteeri 4: Henkilöstön kestävään kehitykseen liittyvät osaamistarpeet on tunnistettu. Opisto on järjestänyt henkilöstölle tarpeiden mukaan mahdollisuuksia kestävän kehityksen osaamisen päivittämiseen. Opiston kaikilla työryhmillä on samat toimintaohjeet: nimetty puheenjohtaja ja sihteeri, työryhmien kokoontumiselle on varattu henkilöstön sähköiseen kalenteriin joka kuukauden kolmas maanantai, 1t kokousaika. Ryhmän tapaamisia sovitaan tarpeen mukaan. Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen edistämisestä vastaa KEKE ryhmä, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosina keke-ryhmän jäseniä ovat: kansalaisopisto: koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi (pj.), taideaineiden opettaja Timo Pajunen, tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi, hyvinvointikouluttaja Heli Koivulahti, teknisen työn opettaja Esko Lovikka ja kudonnanopettaja Terhi Käpyaho. Kangasala: osastonjohtaja Satu-Marjo Alahautala, Pälkäne: osastonjohtaja Marketta Vaismaa, opiskelijajäsen, harjoittelija Marjut Ahokas musiikkiopisto: apulaisrehtori Sanna Saarinen, musiikkiopiston opettaja Liisa Lilvanen kuvataide- ja käsityökoulu Emil: käsityötaiteen opettaja Kirsi Tahkola yhteistyökumppanit: Opiston lounaskahvio Tarja Nieminen ja ympäristötoimiston edustaja 8

9 Keke-ryhmä tapaa säännöllisesti vastuuhenkilön (pj.) kutsusta. Opiston Keke-ryhmä vastaa Keke-suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta sekä keke-toiminnan koordinoinnista. Kekesuunnitelmassa jokainen tavoite on vastuutettu ja aikataulutettu. Suunnitelma on yksi opistomme strateginen asiakirja ja sitä arvioidaan syksyn kehittämisseminaarissa vuosittain. Kehittämistyöstä raportoidaan säännöllisesti myös mm. opiston johtoryhmässä. Opistolla on keke-blogi osoitteessa: ja kestävän kehityksen kotisivu Kestävä kehityksen opisto. Sivustolle on koottu opiston keke-materiaalia sekä vinkkejä siitä, miten kestävä kehitys näkyy opiston toiminnassa. Opistossa kehittämistyö tehdään työajalla ja se kuuluu ko. henkilöiden tehtävänkuvaan. Rahoitusta kehittämistyön tueksi on haettu laatu- ja kehittämisavustuksista OPH:lta. Tämä rahoituksen turvin on järjestetty mm. elokuusta 2012 alkaen koko henkilöstön keke-perehdytykset ja työpajat, joissa opiston keke-käytäntöjä kartoitettiin ja kehitettiin. Opiston henkilöstölle on tarjolla myös avointa koulutus ja opiston omaa koulutustarjontaa tarpeen mukaan opiston henkilöstökoulutuskäytäntöjen periaatteiden mukaisesti. 3.4 Kestävän kehityksen ohjelma Kriteeri 5. Opistolla on kestävän kehityksen ohjelma tai muu toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet opiston valitsemien kestävän kehityksen teemojen edistämiseksi opetuksessa ja opiston toimintakulttuurissa. Opistoyhteisö osallistuu teemojen valintaan ja ohjelman suunnitteluun. Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen ohjelmaan on kirjattu opistomme periaatteet, käytännöt ja toimenpiteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta toiminnasta. Ohjelma on myös yksi opistomme strateginen asiakirja. Kehittämistyön painopisteet ja tavoitteet (keke-suunnitelma) valitaan keke-työryhmän ehdotuksesta koko päätoimisen henkilöstön toimesta vuosittain. Toiminnan suunnittelun apuna opistolla on keke-vuosikello. Em. ohjelmaa ja -suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan koko henkilöstön kanssa vuosittain syksyn kehittämisseminaarissa. Ohjelma, suunnitelma ja kekevuosikello ovat nähtävillä opiston kotisivuilla. 3.5 Koulutusten suunnittelu ja toteutus Kriteeri 6. Opisto on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin. Kriteeri 7. Koulutusten suunnittelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja niihin liittyvät opiskelijoiden tarpeet. Opetushenkilöstö ja tuntiopettajat perehdytetään koulutusten kestävän kehityksen sisältöihin ja oppimistavoitteisiin. Kriteeri 8. Kestävän kehityksen oppimistavoitteet toteutuvat opiston koulutuksissa oppijoiden yhteisöllisenä toimintana ja tekoina. Opetuksessa hyödynnetään kestävän kehityksen oppimista tukevia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. 9

10 VAPAA SIVISTYSTYÖ Koulutustarjonnassamme kestävä kehitys näkyy läpäisyperiaatteena ja se on yhteisesti sovittu toimintakulttuurinen periaatteemme. Yhteisiä painopisteitä sovitaan vuosittain koko henkilöstön kanssa ja sisällöllinen suunnittelu jatkuu aineryhmittäin. Tarkemmasta suunnittelusta on vastuussa ko. aineryhmän päätoiminen opettaja. Kaikkien kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota opistotoiminnan opetuksen ja opiskelun laatukriteereihin, joita ovat mm. opiskelumahdollisuuksien saavutettavuus (aika, paikka, olosuhteet ja hinta) ja oppimateriaalien, tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus. Nämä periaatteet ovat keskeisiä myös kestävän kehityksen mukaisessa ajattelussa. Kestävän kehityksen mukaisia teemoja käsitellään opistossa erityisesti kädentaitojen ja taideaineiden kursseilla, mutta myös esim. yleisöluennoilla. Opiston asiakaspalaute- ja arviointijärjestelmän kautta päätoimisille opettajillemme ohjautuu vuosittain kurssitoiveita, jotka käsitellään ennakkoon sovitun järjestelmämme mukaisesti. Koko opiston toiminta perustuu asiakkaiden vapaaehtoiseen osallistumiseen ja opistolla on paljon yhteistyötä esim. luentojen osalta paikallisten yhdistysten kanssa. Opisto sopii lukuvuosittain markkinoinnin painopistealueet, joita yksi on lv Kestävän kehityksen opisto. Keke-periaatteiden mukaista opiston toimintaa viestitään asiakkaille tiloissamme mm. postereiden ja infomainosten kautta. Kestävän kehityksen harjoittelijamme työstää parhaillaan opinnäytetyötä keke-viestinnän kehittämisestä. Näin viestintämme on jatkossakin tehokasta ja. Henkilöstön työpajoissa olemme pohtineet ja kehittäneet keke-toimintaamme liittyviä käytänteitä, joita parhaillaan toteutamme. Tarkemmin käytännöt löytyvät vuosittaisesta kekesuunnitelmasta. Kestävän kehityksen oppilaitoksessa keke näkyy kaikessa toiminnassa. Oheisessa kaaviossa tuodaan konkreettisesti esiin toiminnan monet mahdollisuudet oppilaitoksissa. Valkeakoskiopiston kotisivuilta löytyy esimerkkejä siitä, miten kestävän kehitys näkyy opiston eri aineiden opetuksessa. (Valkeakoski-opisto > Kestävän kehityksen opisto) 10

11 Arvot ja kestävä kehitys oppilaitoksen toimintakulttuurissa /Okka-säätiö (Laaninen, Manninen, Tenhunen, 2006; edu.fi) TAITEEN PERUSOPETUS Taiteen perusopetuksen noudatetaan voimassaolevia Opetushallituksen antamia taidealakohtaisia opetussuunnitelman perusteita (laaja oppimäärä 2002, yleinen oppimäärä 2005). Em. mukaan opetuksessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja niiden soveltamismahdollisuudet ekologisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on kansallisen kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen. Oppilas oppii arvottamaan ja arvioimaan itseään ja ympäristöään sekä rakentamaan maailmankuvaansa omien kokemustensa ja kulttuuriperinnön pohjalta ja kehittämään sitä edelleen. Oppilas hankkii tietoa oman ja muiden kulttuurien taiteista, niiden historiasta, nykyisyydestä ja yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä oppii seuraamaan kulttuuriperinnön ja taiteiden eri alojen keskinäistä vuorovaikutusta. Opetuksen kautta opitaan tuntemaan muiden kulttuurien edustajien taidemaailmaa ja elämäntapaa. Oma taidesuhde ja eri taidekäsitysten ymmärtäminen ovat kulttuurisen kestävyyden perusta. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat voivat taiteen tuntemuksellaan ja toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja sitä kautta yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin. Taideopetuksen tavoitteena on havaintokyvyn kehittyminen ja hyvän luonto- ja ympäristösuhteen muodostaminen. Tämä toimii pohjana kestävän kehityksen ajattelulle. Taiteen avulla ihminen määrittelee suhteensa luontoon ja kulttuuriin sekä oppii vastuuta luonnon ja elinympäristön kauneudesta, monimuotoisuudesta ja viihtyvyydestä. Taideopetuksessa harjoitellaan materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Oppimisympäristönä käytetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä, mm. luontoa, oppilaan elämänpiiriä, esineympäristöä, kulttuurielämää ja mediaympäristöjä. Taideopetus tukee oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden eheyttä. Tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä työskennellä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta sekä työskentelemään vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön, työ- ja kulttuurielämän kanssa. Taideopetus tukee myös oppilaan kehittymistä arvostelukykyiseksi ja ajattelevaksi ihmiseksi, oppilas oppii oma-aloitteisuutta, sosiaalisia taitoja ja vastuun kantamista omasta työskentelystään. Taide tuottaa hyvinvointia ja se toimii tunnemaailman kehityksen tukena. HANKKEET Valkeakoski-opisto koordinoi kestävän kehityksen CRISTAL-hankkeen vuosina Oppimiskumppanuudessa oli mukana kahdeksan partneriorganisaatiota: Virosta, Norjasta, Hollannista, Itävallasta, Portugalista, Italiasta ja Turkista. Hankkeen tavoite oli edistää kestäviä toimintamalleja osallistuvissa organisaatioissa. Hankkeessa luotiin hyviä käytäntöjä kestävän kehityksen näkökulmien soveltamisesta oppilaitoksen arkeen. Hankkeen kotisivuilta löytyy kaikki materiaali: 11

12 kotisivu toimii samalla myös oppaana kestävän kehityksen edistämisessä oppilaitoksissa ja organisaatioissa. Tällä hetkellä opistomme on mukana PLE ja YHTEYS -hankkeissa. PEOPLE-hanke on kansainvälinen oppimiskumppanuus, joka saa rahoituksensa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Hankkeet partnerit ovat aikuisoppilaitoksia Portugalista, Espanjasta, Italiasta, Puolasta, Turkista ja Norjasta. Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten sosiaalisen median työkaluja voidaan käyttää apuna luotaessa henkilökohtaisia oppimisympäristöjä, ja miten henkilökohtaiset oppimisympäristöt edistävät aikuisten oppimista. Improve Your English with PEOPLE kurssilla osallistujat opiskelevat englantia ryhmän kanssa, mutta omissa oppimisympäristöissään ja omien tavoitteidensa mukaisesti. YHTEYS yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitetään vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen välillä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johdolla. YHTEYS -hanke kestää kaksi vuotta ( ) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto. Lisätietoja hankkeista saa opiston kotisivuilta. 3.6 Toimintakulttuuri Kriteeri 9: Opistoyhteisön valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet teemojen toteutukseen. Valkeakoski-opisto on päättänyt hakea v OKKA-säätiön myöntämää Vapaan sivistystyön keke-sertifikaattia. Tähän liittyen toiminnassa painotetaan viittä yhteisesti valittua keketeemaa. Tämän toimintakauden teemoja ovat: 1. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Ravinto ja terveys 3. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 4. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 5. Viestintä Keke-ryhmä koordinoi ja vastuuttaa keke-teemoihin liittyviä toimintoja. Toiminnan suunnittelussa ja aikatauluttamisessa auttaa opiston keke-vuosikello. Toiminnot kirjataan vuosittain opiston keke-suunnitelmaan. Keke-ohjelma, -suunnitelma ja vuosikello löytyvät opiston kotisivuilta, Kestävän kehityksen opisto. Käytännöt ja toimintakulttuuri siirtyvät Valkeakoski-opistossa asiakkaille tuntiopettajien ja päätoimisten opettajien kautta. Päätoimiset opettajat huolehtivat tuntiopettajiensa perehdyttämisestä ja pedagogisesta ohjauksesta. Välineitä tähän ovat mm. tuntiopettajien osaamiskartoitus ja päätoimisen ja tuntiopettajan välinen palautekeskustelu. Päätoiminen henkilökunta tekee myös oman osaamiskartoituksensa rehtorin kanssa käytävän vuosittaisen kehityskeskustelun lisäksi. 3.7 Kumppanuudet ja hankkeet Kriteeri 10: Opisto tekee kestävän kehityksen teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten, alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten toimijoiden kanssa. 12

13 Sidosryhmäyhteistyötä teemme mm. seuraavien tahojen kanssa: Valkeakosken kaupungin ympäristönpalvelut, opiston kiinteistöstä vastaava Valkeakosken kaupungin tekninen keskus sekä opiston lounaskahvilan pitopalveluyrittäjä. Opiston yleisestä tietohallinnosta vastaa Valkeakosken kaupungin tietohallinto. Opistossa käytämme mahdollisuuksien mukaan sekä henkilöstöämme että asiakkaitamme palvelevia uusia sovelluksia ja laitteita. Strategisena tavoitteenamme on, että henkilöstömme hyödyntää sosiaalisen median työkaluja työssään. Keke-ryhmämme kokouksiin on kutsuttu opiskelijajäsen, opiston lounaskahvilan pitopalveluyrittäjä ja ympäristötoimiston edustaja. Työryhmämme muistiot ovat koko henkilöstömme nähtävillä yhteisellä verkkoasemalla. Yhteistyökumppaneitamme kestävän kehityksen teemoissa ovat viime vuosina olleet mm. Valkeakosken kaupunki, HAMK, Opiston lounaskahvion pitopalvelu, Cimo, yhdistykset mm. SPR/kansainvälinen kahvila, kouluttajat mm. Yliopistot, Eco-One, OKKA, SYKLI, Visio VAAO, Valkeakosken aikuislukio, Kierrätyskeskus, Kiertokapula, Työväen Musiikkitapahtuma ja Voipaalan Taidekeskus. 3.8 Toiminnan arviointi ja kehittäminen Kriteeri 11: Opisto seuraa ja arvioi kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Arviointitietoa käsitellään yhteisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Opisto raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työnsä tuloksista. Kestävän kehityksen mukaista toimintaa parannetaan ja kehitetään koko ajan osana omaa työtämme. Jokaisen keke-toimintavuoden lopuksi toteutetaan lyhyt sähköinen keke-kysely henkilöstölle, kyselyn kautta pääsee myös ilmoittautumaan toimintaan mukaan. Tässä kirjatun kestävän kehityksen ohjelman ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain päätoimisen henkilökunnan syksyn kehittämisseminaarissa. Seminaarissa ohjelma tavoitteineen käydään läpi, se päivitetään ja kehittämistoimenpiteistä sekä tavoitteista sovitaan. Opisto raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työnsä tuloksista mm. näyttelyjen, uutiskirjeiden ja hankejulkaisujen kautta. Lähteet Antinoja, A Kansalaisopistot mielikuvien markkinoilla. Pro Gradu tutkielma, Tampereen yliopisto. Oppilaitoksen kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi, Vapaa sivistystyö, 2013, OKKA-säätiö, Erweko: Helsinki Kestävää kehitystä kansalaisopistoissa , KTOL Salonen, Arto O., 2010, Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Yliopistopaino: Helsinki. Liitteet Keke-suunnitelma,

14 Keke-ryhmä/ KEKE-SUUNNITELMA: Tavoitteet ja painopiste v Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen edistämisestä vastaa KEKE ryhmä, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan V keke-ryhmän jäseniä ovat: o kansalaisopisto: Marika Hoviniemi (pj.), Timo Pajunen, harjoittelija Marjut Ahokas (siht.), Maarit Humalajärvi, Heli Koivulahti (työvapaalla), Terhi Käpyaho, Esko Lovikka, Kangasala: Satu-Marjo Alahautala, Pälkäne: Marketta Vaismaa, musiikkiopisto: Sanna Saarinen ja Liisa Lilvanen, käsityö- ja kuvataidekoulu: Kirsi Tahkola, opiskelijajäsen KEKE-ryhmä vastaa KEKE-ohjelman ja sen sisältämän suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta Suunnitelmaan listataan tavoitteet ja vuosittainen painopiste KEKE-ohjelmaa ja suunnitelmaa arvioidaan syksyn kehittämisseminaarissa vuosittain. Arviointi perustuu henkilöstölle vuosittain lähetettävään keke-palautekyselyyn. Valkeakoski-opisto hakee keke-sertifiointia syksyllä Sertifikaatin myöntää OKKA-säätiö. Vuodelle Valkeakoski-opiston keke-ryhmä on valinnut erityisteemaksi KEKE-viestinnän kehittäminen Teema toteutunut toiminta tavoite toimenpiteet/arviointi vastuuhlö aikataulu Ekologinen ja taloudellinen kestävyys Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys Kopioinnin vähentäminen Käytämme kirjekuoret uudelleen esim. sisäisessä postissa Vähennämme kopiointia ja opettelemme käyttämään kopiokonetta tehokkaammin; ei hukkakopioita, käytämme 2- puoleisia kopioita jne. Sähköinen kurssihallinnointi kopioiden määrä/oppilaitos G:\Kansalaisopisto\KESTÄVÄ KEHITYS\Kopioiden määrät viimeisin.xls sähköinen päiväkirja/hellewi, Populus kaikki kaikki

15 Verkon hyödyntäminen julkaisuissa Hyödynnämme hukkakopiot, esim. muistipaperina ja lappuina Sähköinen tiedottaminen Osa julkaisuistamme ovat verkkoversioita ja kiinnitämme huomiota painomäärään Tehostamme sähköistä tiedottamista (mm. kokoukset, tiedottaminen tuntiopettajille, LYNC:in käyttö) Opinto-ohjelman ja toimintakertomuksen painomäärä tarkoituksenmukainen Markkinointiviestintätiimi, pj. Helena Kilkki-Rekola kaikki kaikki Keke-tiedottaminen Tiedotamme verkko-hellewin, sähköisen asiakaskirjeen, kotisivujen ja Facebookin kautta Mikä kestää-blogin säännöllinen päivittäminen Markkinointiviestintäryhmä, pj. Helena Kilkki-Rekola Toimistotiimi, pj. Tuula Koskinen Keke-ryhmä (ks. Keke-osio/alasivu kotisivuille Keke-ryhmä Syksy 2013 Kekeä uutiskirjeisiin materiaali ja mennessä Keke-ryhmä koostaa, Marika välittää eteenpäin Syyskuu 2013 alk. Harrastusvälineiden ja opetusmateriaalin kierrätys Mahdollisimman paljon harrastusvälineiden ja opetusmateriaalien kierrätystä Keke-ryhmä ja opettajat Kierrätyspisteet Kierrätys/Kirpparitapahtuma Mahdollinen yhteistyö Keke-ryhmä 15

16 opistossa (yhteistyössä koko opisto) kirjaston kanssa: Suvipoistot kesäkuussa Vastuulliset hankinnat Hankinnat ja lahjat Kierrätyksen tehostamien opistolla Käytämme mahd. vähän kertakäyttötuotteita Keräysastiat käytäville kaikki syksy 2013 Energia ja vesi Materiaalihankinnoissa otetaan huomioon ekologisuus, (muovitaskujen kierrätys, kynät, paperit yms.), opiston antamat lahjat ovat ekologisia (esim. taidetta, käsitöitä) Mieti henk.koht. sähkön ja vedenkäyttösi. Valot pois ja sulje näyttösi, kun lähdet. Muistutuskyltit ja ohjeet opiston tiloissa kaikki Marjut Ahokas Kuljetukset ja liikkuminen Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet Kimppakyytien käyttö työtapaamisissa kaikki Opistopyörän käyttäminen kaikki toteutunut toiminta tavoite toimenpiteet vastuuhlö aikataulu Kurssitarjontamme sisältää joka vuosi myös kestävän kehityksen periaatteen mukaisia kursseja ja luentoja Keke-kurssitarjonnan vakiinnuttaminen ja päivittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaan Keke-kurssien merkintä opetusohjelmaan Keke-ryhmä Vastuuopettajat Kevät

17 Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi Sosiaalinen media opetuksessa Opistossamme toimii tyhy-ryhmä, joka suunnittelee henkilöstölle tyhypalveluja Sosiaalista mediaa käytetään paitsi kurssitarjonnassa, myös hankkeissa ja opiston markkinoinnissa, mm. opiskelijablogi opiston työhyvinvoinnin ylläpitäminen ks. tyhy-suunnitelma Ympäristötoimiston edustaja keke-ryhmään v aikana Johanna Jokinen ja Reeta Tenhola tyhy-ryhmä, pj. Antti Peltonen Marika Hoviniemi syksy 2013 Opiston lounaskahvion pitopalvelu Tarja Nieminen mukaan palaveriin Henkilöstön keke-koulutus Perehdytyskoulutusta jatketaan koko opiston henkilöstölle Tarvittaessa kekeryhmän suunnittelema keke-päivä (1/2 päivä) henkilöstölle muiden tapahtumien (esim. opettajainkokous) yhteydessä Keke-ryhmä vuosittain Kansalliset teemapäivät Perehdyttämiskansioon kekeosio Teemapäivien hyödyntäminen opiston toiminnassa, Keketoiminnasta viestiminen asiakkaille teemapäivien kautta Syksy: Luonnosta lautaselle sieninäyttelyn yhteyteen Liikkujan viikko Marjut Ahokas ja Helena Kilkki-Rekola Keke-ryhmä

18 Kevät: Earth Hour Nuukuusviikko vko Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus Olemme yhteistyökumppanina mukana kansainvälisessä olohuoneessa, joka tuo yhteen sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia. Autamme maahanmuuttajia sopeutumaan ja lisäämme kuntalaisten tietoa muista kulttuureista. Tavoitteena lisätä mol.puolista suvaitsevaisuutta osallistujamäärä Monikulttuurisuustyöryhmä 18

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2012 2013

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2012 2013 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2012 2013 22.3.2012 MH Hyväksytty keke ryhmässä XXXX Hyväksytty opiston kehittämisseminaarissa XXXX SISÄLLYS 1 Saatteeksi... 3 1.1 Kestävän kehityksen askeleet Valkeakoski opistossa...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 1. Jakaannutaan 4 learning cafe ryhmään pöytien ympärille arviointi-alueittain 2. Ryhmät kirjaavat

Lisätiedot

KeKe KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2010-2011

KeKe KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2010-2011 KeKe KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2010-2011 Päivitetty 19.12.2010 SISÄLLYS 1 Saatteeksi... 3 1.1 Kestävän kehityksen askeleet Valkeakoski-opistossa... 3 Kestävän kehityksen kriteerit... 5 2 Suunnittelu...

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 1. Tausta 1.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kestävä kehitys oppilaitoksissa

Kestävä kehitys oppilaitoksissa Kestävä kehitys oppilaitoksissa Ammatilliset opettajapäivät Naantali 21.9.2013 Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet Report 2008

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 1: Perusteet Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa: Jätehuolto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä Tiina Laurila gsm

Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä Tiina Laurila gsm Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä 3.11.2009 Tiina Laurila tiina.laurila@sykli.fi gsm 050-330 0298 YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssi Rio 1992 Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö 2. TOTEUTUS Teemojen toteutus Oppilaitoksen hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia, kriteerien 12-14 toteutumista arvioidaan yhteensä viiden, oppilaitoksen itsensä valitseman teeman osalta. Vähintään

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet vapaan sivistystyön kentällä

Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet vapaan sivistystyön kentällä Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet vapaan sivistystyön kentällä Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Risto Tenhunen Osuuskunta

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Keke päiväkodissa ja koulussa

Keke päiväkodissa ja koulussa Keke päiväkodissa ja koulussa 4V -hankkeen loppuseminaari Katja Viberg 23.11.2010 Mistä puhe? Keke opseissa ja vasuissa Keke-työn raamit ja resurssit Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset Opetusneuvos Leena Koski.

Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset Opetusneuvos Leena Koski. Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2015, 4.11. Saimaan ammattiopisto Sampo Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS Tämä vihkonen on tiivistelmä Vakka-Suomen kansalaisopiston Kestävän Kehityksen ohjelmasta.

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 16.3.2012 Ohjelma 10.00 12.00 Päivän avaus 12.00 13.00 Lounas Katsaus viime kertaan Yhteisten pedagogisten käytänteiden luomista 13.00 15.00 Ryhmien ohjauksen käytänteet:

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivilla kohti kestävää autoalaa Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivin tekijät Suomen ympäristöopisto SYKLI HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HYRIA koulutus Oy

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot