KYTKE TOIMINTAJÄRJESTELMÄ JA LIIKETOIMINTAMALLI TOINEN TOISIINSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYTKE TOIMINTAJÄRJESTELMÄ JA LIIKETOIMINTAMALLI TOINEN TOISIINSA"

Transkriptio

1 KYTKE TOIMINTAJÄRJESTELMÄ JA LIIKETOIMINTAMALLI TOINEN TOISIINSA J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 06 /

2 ISO 9001 toimintajärj. std: Johtaminen, organisointi, viestintä,seuranta ja motivointi Resurssien hallinta; osaaminen & välineet Liiketoimintaja tukiprosessien hallinta Mittarit, palautteet ja jatkuva parantaminen Läpinäkyvä dokumentointi Sovittujen käytäntöjen noudattaminen VISIO 2015 Määritelty auki eri liiketoiminnoille VISIO 2015 & STRATEGIA & TAVOITTEET Toimintajärjestelmä on tarrapinta, johon liiketoiminnan hallinta järkevästi (parhaat käytännöt) kuvataan ja jonne sovittujen toimintatapojen muutokset viedään. Tätä kokonaisuutta parannetaan jatkuvasti Vision ja strategian määrittelemään suuntaan! EFQM 2010 arviointimalli: Johtaminen Strategiatyö Henkilöstöjohtaminen Kumppanien ja resurssien hallinta Prosessien hallinta Toiminnan tulokset - asiakas - henkilöstö - yhteiskunta - toiminta 3

3 Henkilöstön roolin vahvistuminen EFQM, ISO 9004 JATKUVA, KESTÄVÄ LIIKETOIMINNAN PARANTAMINEN Kestävän kehityksen johtaminen OHSAS 18001:2007 Turvallisuusjohtaminen ISO 14001:2004 Ympäristöjohtaminen ISO 9001:2008 Laadunhallinta Näkökulmien lisääminen johtamisjärjestelmään JOHTAMISJÄRJESTELMÄT & STANDARDIT YM. 7

4 ISO 9001:2008 Laatu ISO 14001:2004 Ympäristö OHSAS 18001:2007 TTT ISO 27001:2005 Tietoturva Visio, Arvot, Politiikat, Tavoitteet, & Päämäärät Liiketoimintaprosessit Tuotteet, Palvelut & Prosessit Näkökohdat & Vaikutukset Vaaratekijät & riskit Mittarit & tuloskortit JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Arviointi Parantaminen Johdon katselmukset ja jatkuva parantaminen PROSESSIEN YMPÄRILLE VOIDAAN RAKENTAA KOKO ORGANISAATION JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 8

5 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENTAJAN EVÄITÄ J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 3/2011 1

6 asiakkaan odotusten mukaan tehty virheetön tuote tai palvelu, jonka hyvän ammattitaidon omaavat työntekijät tekevät kerralla oikein hymyssä suin Ts. laadun voisi määritellä: virheetön toteutus tehokas toimintatapa asiakaslähtöinen toimintatapa 2

7 MITÄ LAATU ON? Subjektiivinen näkökulma odotus/ kokemus = asiakastyytyväisyys tarpeen täyttyminen käyttöön soveltuvuus yhdenmukaisuus Objektiivinen näkökulma mitattavissa suorituskyky ominaisuudet esim. virheettömyys, toimitusvarmuus, asiakastyytyväisyys... 3

8 LAADUNKEHITYSMATKALLA PARANNETAAN KOVIA JA PEHMEITÄ ASIOITA Vaikutukset näkyvät alempina kustannuksina, toiminnan vaikuttavuutena ja parempana työilmapiirinä KOVA asioiden hallinta: järjestelmä, vastuut, ohjeet, mallit ja kuri tavoitteet, suunnitelmat, mittarit ja analyysit tekniikat, tilat, laitteet, välineet ja menetelmät koulutus PEHMEÄ ihmisten johtaminen: suunta, esimerkki, seuranta innostaminen, valmentaminen, kannustaminen ja petaaminen sisäinen palo ja kyvykkyyden puhkeaminen kukkaan nopeus, innovatiivisuus, joustavuus, uudet mahdollisuudet muutosten hallinta Arkinen laatu on sitä, että asiat rullaavat, jolloin laadun huomaa parhaiten sen puutteesta 6

9 LAATU ON AJATTELUTAPA Vaatimusten mukaisuus Asiakkaiden tarpeiden täyttyminen Kerralla oikein 7

10 LAADUN MERKITYS ORGANISAATION MENESTYKSEEN Vähemmän virheitä enemmän kerralla oikein alemmat kustannukset Sutjakkaampi toimintatapa parempi tuottavuus ja tehokkuus, lyhempi läpimenoaika Parastaan laittavat työntekijät innostus, sitoutuminen ja hyvä asiakaspalvelu 8

11 MIKÄ ON LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ? Vapaasti ilmaistuna: ohjausjärjestelmä johtamisjärjestelmä pelisäännöt organisaation muisti toimintaprosessien kuvaus keino, jolla kokonaisuutta pidetään koossa ja hallitaan miten asiat tehdään, mitä tallenteita syntyy, miten toimintatapoja järkiperäistetään, miten resursseja optimoidaan Laatujärjestelmään sisältyy seuraavat asiat: arvioidaan nykyistä toimintatapaa (kuinka ja miksi) kirjataan toimintatavat ylös kirjataan tulokset, jotka osoittavat asiat tehdyksi Dokumentoi Dokumentoi menettely menettely Ota Ota menettely menettely käyttöön käyttöön Arvioi Arvioi käytäntöä käytäntöä ja ja menettelyä menettelyä Muuta käytäntöä Muuta käytäntöä Kirjaa Kirjaa parannustoimenpiteet parannustoimenpiteet 10

12 1 Viitekehys organisaation toiminnalle 2 Keino hahmottaa organisaation toimintaympäristö ja sopeuttaa sen toiminta sidosryhmien odotuksiin 3 Keino hakea, siirtää ja päivittää paremmat käytännöt ja vahvistaa näin kilpailukykyä omien ja asiakkaiden etujen turvaamiseksi 4 Keino saattaa toimintatavat läpinäkyviksi ja levittää koko organisaation tietoisuuteen 10 Keino kouluttaa jatkuvasti henkilöstöä 9 Keino vakioida toimintaa ja vähentää turhaa hajontaa 8 Keino ohjata ja parantaa toimintaa arviointien, mittausten ja palautteiden avulla MIKSI TOIMINTAHALLINTA- JÄRJESTELMÄ? 7 Keino kehittää prosesseja ja resursseja organisaation päämäärien mukaisesti 5 Keino parantaa keskusteluyhteyttä ja viestintää 6 Keino linjata organisaation, prosessien, toimintojen, ryhmien ja henkilöiden ponnistukset yhdessä asetettuihin ja sisäistettyihin maaleihin 11

13 Mitä ovat toimintajärjestelmän hyödyt? 12 Toiminnallistaa organisaation strategiat prosessien ja mittariston kautta Asettaa näkyviin vuosien varrella kertyneen kokemustiedon ja sovitut toimintatavat Auttaa henkilön perehdyttämisessä, asiakkaan lisäarvon ja oman työn merkityksen ymmärtämisessä Varmentaa ja yhtenäistää toimintaa Sopeuttaa oivallisesti asiakkaan, liiketoiminnan ja laadunhallinnan näkökulmat Parantaa ohjeiden löydettävyyttä ja käytettävyyttä Näyttää mittariston kautta, missä mennään Auttaa päätöksenteossa ja toiminnan ohjauksessa Helpottaa kyselyjen, palautteiden ja arviointien tapahtumahallintaa Luo perustan jatkuvalle parantamiselle Säästää aikaa ja tehostaa toimintaa

14 JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN LYHYESTI Kehitä hyvä toimintatapa Kirjoita se ylös Toimi sen mukaan 21

15 TEKEMINEN, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Jokainen Laadun tekeminen: osa ammattitaitoa ja -ylpeyttä oman työn kontrolli virheiden korjaaminen ja syiden poistaminen tekemällä oppiminen ja toimintatapojen parantaminen Ryhmä Laadun kehittäminen: ongelmien tunnistaminen, syiden selvittäminen ja niiden ratkaisu tuoteominaisuuksien ja toimintatapojen kehittäminen parhaiden toimintatapojen kuvaus Johto Laadun johtaminen: tavoitteiden asettaminen, mittaaminen ja toteutumisen seuranta asiakaslähtöinen toiminta kouluttaminen, valtuuttaminen ja kulttuurin luominen jatkuva kehittäminen 29

16 ISO 9001 vaatii organisaatiolta dokumentoidut menettelytavat Asiakirjojen ohjaus (4.2.3) Tallenteiden ohjaus (4.2.4) Sisäiset auditoinnit (8.2.2) Poikkeavien tuotteiden ohjaus (8.3) Korjaavat toimenpiteet (8.5.2) Miksi ohjeistusta tarvitaan? Varmentamaan Yhtenäistämään Vakioimaan Ehkäisevät toimenpiteet (8.5.3) Muuten tulee löytyä näyttöä vaatimusten täyttymisestä kuten tulee ylläpitää tallenteita (5.6.1) lähtötietojen tulee sisältää informaatiota (5.6.2),että laatua koskevat tavoitteet asetetaan (5.4.1) vastuut ja valtuudet määritellään (5.6.2) 37

17 PAINOPISTE SIIRTYY PERINTEISISTÄ OHJEISTA DOKUMENTTEIHIN, JOTKA VARMISTAVAT LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN TEHOKKAAN SUUNNITTELUN, TOIMINNAN JA VALVONNAN 1. Laatupolitiikka Laatutavoitteet 2. Laatukäsikirja 5. Laatutiedostot ISO 9001:2008 DOKUMENTOINNIN VAATIMUKSET 4. Dokumentit prosessien tehokasta suunnittelua, toimintaa ja ohjausta varten 3. Ohjeet: asiakirjojen valvonta, laatutiedostojen valvonta, sisäiset auditoinnit, poikkeamien valvonta, korjaavat toimenpiteet, ehkäisevät toimenpiteet Perinteisiä ohjeita Näyttöjä, että ko menettelyt (miten) ovat olemassa (5,6,7,8) 38

18 Miten edetä asiakirjoissa? Tunnista hallinnoitavat asiakirjat Järjestelmässä hallinnoitavat Laadi asiakirjapuu Luo asiakirjat tarkastus, hyväksyntä, versiointi ja arkistointi anna oikeudet esim. sähköisessä järjestelmässä Linkitä asiakirjat prosesseihin ja toimintakäsikirjaan Luo linkit muihin järjestelmiin 39

19 Mitä ISO 9001 vaatii henkilöstöön liittyen? Henkilöstöllä tulee olla soveltuvaan koulutukseen, ammattitaitoon tai kokemukseen perustuva pätevyys Organisaation tulee: määrittää tarvittava pätevyys huolehtia koulutuksesta arvioida koulutuksen vaikuttavuus varmistaa henkilöstön tietoisuus pitää kirjaa koulutuksesta, taidoista tai kokemuksesta 43

20 Mitä kuvata koulutuksesta ja henkilöstön kehittämisestä? Miten koulutustarpeet selvitetään? Miten koulutusta suunnitellaan? Miten henkilöstön koulutus toteutetaan? Miten koulutukset kirjataan? Miten koulutuksen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan? Miten henkilöstön tietoisuus keskeisimmistä toimintaan liittyvistä asioista varmistetaan? 44

21 Mitä on koulutuksen vaikuttavuus? Asetetut tavoitteet täyttyvät Tiedot ja taidot (= osaaminen) lisääntyvät Tulokset suorituskyky, tuottavuus, tehokkuus, liikevaihto, asiakastyytyväisyys yrityskuva kehityksen nopeus koulutustaso, henkilöstötase osaamiskartat tuotteiden ja palvelujen kysyntä ja hintakehitys (= kilpailukyky) 45

22 Mitä ISO 9001 vaatii toimintaympäristöön liittyen? Organisaatiolla tulee olla käytettävissään palvelun tai tuotteen saavuttamiseksi vaadittava toimintaympäristö: rakennukset, työtilat ja välineet laitteet, järjestelmät ja ohjelmistot 46

23 Mitä kuvata toimintaja työympäristö? Fyysiset työolosuhteet ja työympäristölle asetetut vaatimukset (valaistus, hygienia, kosteus, lämpötila, varastointi ) ja niiden toteutus Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö (ergonomia, melu, siisteys, järjestys ). Henkilöstön hyvinvointi, työnsisältö, motivaation edistäminen, kannustaminen ja työilmapiiri Ennakoiva ja suunnitelmallinen työsuojelutoiminta 47

24 Mitä kuvata tilat, laitteet ja välineet liittyen? Lopputuotteeseen tai palveluun vaikuttavien koneiden, laitteiden, tilojen ja järjestelmien varaaminen, kapasiteetti, käytettävyys ajanmukaisuus ja kunnossapitäminen Mittalaitteiden luotettavuuden varmistaminen 48

25 Toimintajärjestelmä Strategian ja Liiketoiminnan koossapitämisessä ja kehittämisessä J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 04 /

26 OVATKO SISÄISET JA TOIMITUSKETJUN PROSESSIT KUNNOSSA? PELAAKO YRITYSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KITKATTOMASTI? JOS EI, MIKSI EI? ALIHANKKIJAYRITYS VALMISTAVA YRITYS LOGISTIIKKAYRITYS ASIAKASYRITYS Oy FIRMA Ab Oy FIRMA Ab Oy FIRMA Ab Oy FIRMA Ab Hankinta Tuotanto Tuotekehitys Markkinointi Hankinta Tuotanto Tuotekehitys Markkinointi Hankinta Tuotanto Tuotekehitys Markkinointi Hankinta Tuotanto Tuotekehitys Markkinointi Hitaus? Läpimenoaika? Jähmeys? Kysyntä- ja tarjontavaihtelut? Varastomäärät? Onko kysyntä- ja toimitusketjusi viritetty mahdollisimman suoraviivaiseksi ja nopeaksi vai hidasteleeko se jokaisessa ketjun yrityksessä jo pelkästään sisäisten raja-aitojen ja organisaatiotasojen takia? Onko päätöksenteko hidasta riittämättömien päätösvaltuuksien takia? ALIHANKKIJAYRITYS VALMISTAVA YRITYS LOGISTIIKKAYRITYS ASIAKASYRITYS Oy FIRMA Ab Oy FIRMA Ab Oy FIRMA Ab Oy FIRMA Ab Hankintatiimi Tuotantotiimi Tuotekehitystiimi Markkinointitiimi Hankintatiimi Tuotantotiimi Tuotekehitystiimi Markkinointitiimi Hankintatiimi Tuotantotiimi Tuotekehitystiimi Markkinointitiimi Hankintatiimi Tuotantotiimi Tuotekehitystiimi Markkinointitiimi MIKÄ TOIMITUSKETJU EHTII ENSIN VIRITTÄMÄÄN KYSYNTÄ- JA TARJONTA- KETJUNSA? OVATKO A Oy, B Oy VAIKO C Oy KOKONAISUUDEN HALLINNASSA EDELLÄ? Olemmeko jäljessä? Jos, niin MIKSI? 7

27 MITEN SIDOT STRATEGIATYÖN JA LIIKETOIMINTAPROSESSIT TOISIINSA? 8

28 PROSESSIN OMISTAJA JA JOHTORYHMÄ POHTIVAT JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ Asemastrategia MITÄ? Asiakas-ja markkinatarpeet Resurssit Segmentit Tuotevalikoima Teknologia Osaaminen Rahoitus Strateginen uudelleen asemointi Oy FIRMA Ab Hyppäyksellinen kehittäminen sekä oikeita asioita että oikeita asioita oikein Hankintatiimi Tuotantotiimi Tuotekehitystiimi Markkinointitiimi Kehitä prosesseja ja toimitusketjuja (SCM) - vähitellen - hyppäyksellisesti Jatkuva parantaminen Onko strategiaa tukeva Jatkuva Parantaminen systemaattista ja hallittua toimintaa? MITEN? Kyvykkyysstrategia - prosessien kyvykkyys - nopeus, laatu, joustavuus, kustannus - 9

29 KOKEMUKSIA LAATUMATKALTA J Moisio, Qualitas Fennica Oy, IMS Business Solutions Oy

30 STANDARDIT JA NIIDEN HYÖTY?

31

32

33 MITTAREITA MITTAREIDENKO VUOKSI?

34

35

36 KEHITTÄMISOPPEJA JOKA LÄHTÖÖN MIKÄ TOIMII?

37

38

39

40

41

42 Emme tunnista vain hukkatekijöitä vaan etsimme niille juurisyyt ja eliminoimme hukan aiheuttajat

43

44

45 VINKKEJÄ TOIMINTAJÄRJESTELMIEN KEHITTÄJILLE NYKYTASOSTA ASKELIN ETEENPÄIN J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 12/

46 MUISTA KANON OPETUS: MIKÄ ILAHDUTTAA ASIAKASTA SAA HÄNET SUOSITTELEMAAN! 6 Ref: Alexander John et. al, 2008, Springer

47 JOHTAMISMALLI: TILASTOLLISET MENETELMÄT: Suunnittelun laadunhallintaa Koesuunnittelua ja riskien analysointia Prosessien parantamishankkeita Tilastollisen valvonnan käyttämistä Tarkastamista Näytteenottoon perustuen Tulipalojen sammuttamista LAADUN PORTAAT Peruslaatutyökalut, visualisointi 10 Ref: Six Sigma Forum, Vol. 9, no. 1, November 2009

48 SIISTEYS JA JÄRJESTYS OVAT HYVÄN LAADUN PERUSEDELLYTYKSIÄ 24

49 Ongelma: Lopputuotteiden korkea vikaprosentti Miksi? Liikaa viallisia puolikokoonpanoja Miksi? Osat asennettu alun perin väärin Miksi? Kokoonpanovirhe Miksi? Osia ei saa helposti oikein asennettua Miksi? Asennussuuntapykälä jäänyt tekemättä Miksi? MUISTA MIKSITTELY PÄÄSTÄKSESI EDES ASKELEEN LÄHEMMÄS PERUSSYYTÄ 26

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 10.11.2010, 11 Hämeenlinna Työsuojelun ensisijaisuusperiaate

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT. Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen

LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT. Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen Laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa ja toteutuksessa on usein runsaasti ongelmia! Johto ei ole sitoutunut ja

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Free and Focus co-energy. Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Kai Laamanen 23.05.2013 Laatupäivät 2013 www.innotiimi.com 1 Ainoa pysyvä kilpailuetu on organisaation kyky parantaa ja oppia nopeammin

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty: 14.8.2013 ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Jouni Sulkamoniemi ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.3.2009 Tekijä Jouni

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Aiheitamme tänään Tampereella:

Aiheitamme tänään Tampereella: Aiheitamme tänään Tampereella: 1. Tilaisuuden avaus, yhteistyökumppani Tredean tervehdys Niina Immonen, kehityspäällikkö, www.tredea.fi, niina.immonen@tredea.fi 2. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 uudistukset

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot