Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä

2 Tukholmankatu 8 F/ PL HUS Maarit Laurila Paula Müller

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA Apuvälineyksikkö Apuvälinepalveluprosessi Apuvälineyksikössä Asiakkaiden tyytyväisyys Apuvälineyksikön palveluihin Sähköiset liikkumisen apuvälineet 3 3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUKYSYMYKSET 4 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusjoukko Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kulku Aineiston käsittely ja analysointi 7 5. TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT EETTISET TEKIJÄT 8 6. TULOKSET Asiakastyytyväisyys apuvälineeseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen mittasuhteisiin Asiakastyytyväisyys apuvälineen painoon Asiakastyytyväisyys apuvälineen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen turvallisuuteen ja luotettavuuteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen kestävyyteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön helppouteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen mukavuuteen ja miellyttävyyteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen tarkoituksenmukaisuuteen Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluihin Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön ohjaukseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen Asiakastyytyväisyyden osatekijät Asiakastyytyväisyys asuinalueittain Asiakastyytyväisyys laiteryhmittäin JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 25 LÄHTEET 27 LIITTEET liite 1.Apuvälinepalveluprosessi 28 liite 2. Tutkimustiedote 29 liite 3. Suostumuslomake 30 liite 4. QUEST-kyselylomake 31

4 TIIVISTELMÄ HUS:in Apuvälineyksikössä toteutettiin vuoden 2009 aikana asiakastyytyväisyyskysely, jonka tarkoituksena oli saada tietoa asiakkaiden apuvälinepalveluun liittyvistä kokemuksista yksikön toiminnan edelleen kehittämiseksi. Kysely lähetettiin niille Apuvälineyksikön asiakkaille, joille oli vuoden 2007 aikana luovutettu sähköinen liikkumisen apuväline, sähköpyörätuoli tai sähkömopo. Kysely lähetettiin 214 asiakkaalle ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin 114. Tutkimuksen vastausprosentti oli 53.3%. Asiakastyytyväisyyttä tutkittiin apuvälinepalveluiden mittaamiseen tarkoitetulla Quest 2.0-mittarilla, jonka avulla saadaan tietoa asiakkaan tyytyväisyydestä sekä apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen että tyytyväisyydestä käyttöön luovutettuun sähköiseen liikkumisen apuvälineeseen. Kyselyn mukaan Apuvälineyksikön asiakkaat olivat tyytyväisiä yksikön tarjoamaan apuvälinepalveluun sekä käyttöön luovutettuun apuvälineeseen (ka 4,03). Apuvälineen ominaisuuksiin liittyvän tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,97. Apuvälinepalveluosion asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 4,09. Asiakkaat olivat kokeneet laitteen turvallisuuden ja luotettavuuden, huolto- ja korjauspalvelujen toimivuuden sekä apuvälineen tarkoituksenmukaisuuden tärkeimpinä tyytyväisyyteen vaikuttavina osatekijöinä. Alueelliset erot asiakastyytyväisyydessä olivat vähäisiä. Myöskään sähkömopon ja sähköpyörätuolin käyttäjien väliset tyytyväisyyserot eivät olleet suuria.

5 1 1. JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiirin (HUS) strategiassa tuodaan esiin tärkeänä tavoitteena asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyteen kuuluu potilaiden oikeaaikainen ja vaikuttava hoito ja palvelujen laadun systemaattinen seuraaminen asiakaspalautteen avulla (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2009). Palvelujen laadun systemaattinen seuranta ja sen perusteella toteutettavat kehittämistoimenpiteet mahdollistavat asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palveluprosessit. HUS:in Apuvälineyksikön tehtävänä on tarjota vaativan erityistason apuvälinepalvelua HUS-piirin vaikeasti toimintarajoitteisille asiakkaille sekä vastata apuvälinepalvelutoiminnan kehittämisestä. Apuvälineyksikössä on kerätty asiakkaiden palautetta apuvälinepalvelusta, mutta ei systemaattisesti. Aikaisemmin ei ole myöskään ollut käytettävissä luotettavaa apuvälinepalvelutoimintaa kuvaavaa mittaria. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) toimesta on Suomessa otettu käyttöön Quest 2.0- mittari, jonka avulla on mahdollista saada tietoa apuvälineen käyttäjän tyytyväisyydestä apuvälineeseen sekä siihen liittyvään palveluun (Jääskeläinen & Salminen 2008, 20). Apuvälineyksikössä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely Quest 2.0-mittarilla. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Apuvälineyksikön asiakkaiden apuvälinepalveluun kohdistamista tarpeista ja odotuksista yksikön palvelutoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi haluttiin saada tietoa ja kokemusta Quest 2.0-mittarin käytettävyydestä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kyselyn tulokset kartuttavat osaltaan myös Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kansallista apuvälinetyytyväisyys tietokantaa.

6 2 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA 2.1 Apuvälineyksikkö Apuvälineyksikkö on HUS:in aikuisväestölle vaativan erityistason apuvälinepalveluja tuottava yksikkö. Apuvälineyksikön järjestämis- ja hankintavastuulle kuuluvat pääasiassa sähköiset liikkumisen apuvälineet, kommunikaatio-, ympäristönhallinta- ja muut sähkötoimiset erityisapuvälineet. Apuvälinepalvelu on asiakkaalle maksutonta, kustannukset kohdistuvat kotikunnalle. Apuvälineyksikön asiakkaina ovat henkilöt, joilla on lääkinnällisin perustein todettu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa toimintakyvyn vajausta liikkumisessa, päivittäisissä toiminnoissa tai kommunikaatiossa. Lähete Apuvälineyksikköön tulee HUS-piirin sairaaloista tai terveyskeskuksista. Apuvälineyksikön kautta asiakkaille hankituista ja luovutetuista apuvälineistä valtaosa on sähköisiä liikkumisen apuvälineitä: sähköpyörätuoleja mekaanisella tai sähköisellä ohjauksella. Vuosittain Apuvälineyksiköstä lainataan asiakkaille noin sähköpyörätuolia ja noin sähkömopoa. Tutkimuksen ajankohtana apuvälinepalvelun toteuttamisesta vastasivat kaksi fysioterapeuttia, toimintaterapeutti, lääkintälaitemekaanikko, kaksi erikoisammattimiestä, osastonsihteeri sekä osastonhoitaja. 2.2 Apuvälinepalveluprosessi Apuvälineyksikössä Apuvälineyksikössä toteutettava apuvälinepalveluprosessi noudattelee Sosiaali- ja terveysministeriön apuvälinepalveluiden laatusuositusta. Laatusuosituksen lähtökohtana ovat apuvälineen käyttäjän tarpeet. Suosituksen tavoitteena on varmistaa apuvälineen käyttäjälle mahdollisuus joustaviin, saumattomiin ja käyttäjälähtöisiin palveluihin. Palveluiden laadukkuuden mahdollistaa prosessiin osallistuvan henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Myös tiedottaminen on suosituksen mukaan osa onnistunutta apuvälinepalveluprosessia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 15-19).

7 3 Apuvälineyksikön tarjoamiin palveluihin kuuluvat asiakkaan apuvälinetarpeen ja käyttömahdollisuuksien arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Apuvälineen sovitus, käytönopetus, käyttökokeilut ja laitevalinta sekä mahdolliset muutostyöt toteutetaan yksikön toimesta. Apuvälineyksikön tehtävänä on vastata laitteen huolloista, korjauksista ja laiteen käyttöön liittyvästä seurannasta (liite 1). Lisäksi asiakkaan on mahdollista saada neuvontaa apuvälinepalveluista, niihin hakeutumisesta sekä apuvälinepalveluiden toteuttamistahoista alueellisesti. 2.3 Asiakkaiden tyytyväisyys Apuvälineyksikön palveluihin Apuvälineyksikössä on vuonna 1997 kerätty asiakkaiden kokemuksia sähköpyörätuolin käytön merkityksestä sekä tyytyväisyydestä siihen liittyvään apuvälinepalveluun. Kyselyyn vastasi 168 henkilöä. Suurin osa asiakkaista ilmoitti olleensa tyytyväisiä saamaansa apuvälinepalveluun. Asiakkaat kokivat sähköpyörätuolin lisänneen heidän toimintakykyään. Asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa apuvälinepalveluun selvitettiin viimeksi vuonna 2004 HUS:ssa käytössä olevan Stakesin laatiman kyselylomakkeen (polikliinisen hoidon laatu) avulla. Kyselyyn vastasi vain kuusi henkilöä. Lisäksi vastauksista tuli esiin, että asiakkailla oli vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä ja niiden liittymistä heidän saamaansa apuvälinepalveluun. Tästä syystä kyselyn tuloksia oli vaikea hyödyntää käytännössä. Apuvälinepalvelutoiminnan kehittämiseksi kyselylomakkeen kysymysten tulisikin selkeästi kohdistua kyseiseen toimintaan. Vaikeavammaisilla asiakkailla on heikentyneen toimintakyvyn vuoksi usein vaikeuksia täyttää itse kyselylomakkeita tai vastaaminen niihin on työlästä ja hidasta vaatien aikaa ja avustajan apua. Tästä syystä vastaaminen kyselyyn ei välttämättä onnistu lyhyen polikliinisen käynnin yhteydessä. Asiakkaille olisikin annettava mahdollisuus saada vastata kyselyyn kotiolosuhteissa tarvittaessa oman läheisen tai avustajan avustamana. 2.4 Sähköiset liikkumisen apuvälineet Apuvälineyksiköstä luovutettavat sähköiset liikkumisen apuvälineet ovat valtaosin sähköpyörätuoleja mekaanisella tai sähköisellä ohjauksella. Mekaanisella ohjauksella varustettuja sähköpyörätuoleja nimitetään sähkömopoiksi tai sähköskoottereiksi.

8 4 Kansallisesti käytössä olevan standardin SFS-EN ISO 9999 mukaan sähköpyörätuolit joissa on sähköinen ohjausjärjestelmä kuuluvat luokan ja sähkömopot luokan tuotteisiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2007). Sähköpyörätuoli on akkukäyttöisellä moottorilla kulkeva liikkumisväline, jonka istuinyksikkö koostuu istuinosasta, selkäosasta, käsinojista ja jalkatuista. Pyöriä on laitteesta riippuen kolme tai useampia. Vetävät pyörät voivat olla edessä, takana tai keskellä. Lisäksi markkinoilla on nelivetoisia sähköpyörätuoleja. Useimmiten käyttäjä ohjaa itse laitetta, mutta tarvittaessa laitteisiin on asennettavissa ohjaus avustajan käytettäväksi. Liikkuessaan liikenteessä käyttäjä on verrattavissa jalankulkijaan (Sosiaali- ja terveyshallitus 1992, 3). 3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää HUS:in aikuisten Apuvälineyksikön asiakkaiden tyytyväisyyttä vuonna 2007 heidän käyttöönsä luovutettuihin sähköisiin liikkumisen apuvälineisiin ja apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen. Tutkimuksen avulla kartoitetaan myös valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa apuvälinetyytyväisyydestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön. Tutkimuskysymykset 1. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat käyttöönsä luovutettuun apuvälineeseen? 2. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat apuvälinepalveluihin? 3. Mitä asioita asiakkaat pitävät itselleen tärkeimpinä apuvälineessä ja/ tai apuvälineprosessissa?

9 5 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4.1 Tutkimusjoukko Tutkimusjoukon muodostivat ne Apuvälineyksikön asiakkaat, joille oli vuoden 2007 aikana luovutettu Hyksin Apuvälineyksiköstä sähköinen liikkumisen apuväline, sähköpyörätuoli tai sähkömopo. Tutkimusajankohtana käyttäjille oli kertynyt kokemusta laitteen käytöstä ja ominaisuuksista sekä yksikön toimintatavoista vähintään 1.3 vuoden ajalta. Kysely lähetettiin 214 asiakkaalle. Vastauskato oli 82 kappaletta, jolloin tutkimusaineistoksi jäi 114 apuvälineen käyttäjän vastaukset. Tutkimuksen vastausprosentti oli 53.3 %. Vastaajista 49,1% (N 56) oli naisia ja 50,9% (N 58) oli miehiä. Vastaajista naisten iän keskiarvo oli 57 vuotta ja miesten 59 vuotta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden iät vaihtelivat vuoden välillä, keskiarvon ollessa 58 vuotta. Sähkömopon käyttäjien keski-ikä oli 54 vuotta ja sähköpyörätuolin käyttäjien 60 vuotta. Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) on vastaajien lukumäärät ikäryhmittäin. Taulukko 1. Vastaajien lukumäärä ikäryhmittäin Ikäryhmä Vastaajien lkm yht. 114 Kyselyyn vastanneista 28,9% (N 33) oli sähkömopon ja 71,1% (N 81) sähköpyörätuolin käyttäjiä. Sähkömopon käyttäjistä naisia oli 19 ja miehiä 14. Sähköpyörätuolin käyttäjistä naisia oli 37 ja miehiä 44. Asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin vastauksia 17:sta HUS- sairaanhoitopiirin yhteensä 31:stä kunnasta (taulukko 2).

10 6 Taulukko 2. Vastaajien lukumäärä kotikunnittain Kotikunta Vastausten lkm Helsinki 62 Vantaa 13 Espoo 9 Vihti 5 Nurmijärvi 4 Hyvinkää 3 Kerava 3 Järvenpää 2 Kirkkonummi 2 Lohja 2 Mäntsälä 2 Porvoo 2 Lapinjärvi 1 Loviisa 1 Pornainen 1 Sipoo 1 Tuusula Tutkimusmenetelmä Tutkimuksessa käytettiin QUEST 2.0 apuvälinetyytyväisyyttä arvioivaa mittaria. QUEST 2.0 on ensimmäinen ja ainoa standardoitu, kansainvälisesti käytetty tyytyväisyysmittari joka on suunniteltu nimenomaan apuvälineen käyttäjiä varten. Alkuperäisen mittarin on kehittänyt Louise Demers yhdessä Rhonda Weiss- Lambroun ja Bernadette Skan kanssa (Jääskeläinen & Salminen 2008, 7-8). Suomenkielisen QUEST 2.0- mittarin sisältö- ja rakennevaliditeettia sekä reliabiliteettia on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimesta (Stakes) vuonna Stakesin suorittamassa arvioinnissa ja koekäytössä suomenkielinen mittari todettiin käyttökelpoiseksi ja relevantiksi tyytyväisyyden mittariksi suomalaisilla apuvälineiden käyttäjillä (Jääskeläinen & Salminen 2008, 20).

11 7 QUEST 2.0-mittarilla arvioidaan käyttäjän tyytyväisyyttä apuvälineeseen ja siihen liittyviin palveluihin, ei suoriutumista apuvälineen kanssa. QUEST 2.0- mittarissa tyytyväisyydellä tarkoitetaan henkilön arviota apuvälineen tai siihen liittyvien palveluiden ominaisuuksista. Mittari soveltuu käytettäväksi toimintakyvyn vajavuuden vuoksi apuvälineen käyttöönsä saaneiden nuorten, aikuisten ja vanhusten kanssa. Käyttäjien arvioon vaikuttavat monet osatekijät kuten odotukset, havainnot, asenteet, henkilökohtaiset arvot jne. (Jääskeläinen & Salminen 2008, 7-8). Tyytyväisyyttä käyttöönsä saatuun laitteeseen ja apuvälineprosessin toteutumiseen vastaajat arvioivat viisiportaisella asteikolla (taulukko 3). Kyselyn jokaiseen osioon on varattu tilaa myös vastaajien vapaamuotoiselle palautteelle. Taulukko 3. Tyytyväisyyden arviointiasteikko, Quest en lainkaan tyytyväinen en kovin tyytyväinen jokseenkin tyytyväinen tyytyväinen erittäin tyytyväinen 4.3 Tutkimuksen kulku Aineiston keruu tapahtui toukokuun-kesäkuun aikana Kysely toteutettiin (liite 2) lähettämällä asiakkaille kirje, joka sisälsi tutkimustiedotteen (liite 3), suostumuslomakkeen (liite 4), QUEST-kyselylomakkeen (liite 5) sekä palautuskuoren. Osallistuessaan kyselyyn asiakas tai hänen hyväksymänsä avustaja täytti kyselylomakkeen ja palautti sen sekä suostumuslomakkeen Apuvälineyksikköön. Uusintakysely lähetettiin niille asiakkaille, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn määräaikaan mennessä. Uusintakirjeiden määrä oli 132 kpl. 4.4 Aineiston käsittely ja analysointi Saapuneista vastauslomakkeista tiedot syötettiin internetin välityksellä THL:n QUEST 2.0-tietokantaan. Palvelimelle kirjautuminen tapahtui käyttäjätunnuksilla. Taustatietoina tiedot tallentanut henkilö kirjasi ikänsä ja sukupuolensa lisäksi koulutus- ja apuvälinealan työkokemustaustansa. Jokaisen vastaajan kohdalta kirjattiin haastattelun toteutustapa ja -aika, vastaajan ikä, sukupuoli sekä kotikunta. Apuvälineen tiedoista

12 8 kirjattiin laitteen maksajataho, apuvälineluokitusnumero sekä tuotemerkki. Lisäksi merkittiin tieto siitä, miten pitkään asiakas oli laitetta käyttänyt. THL koosti annetut tiedot Excel-tiedostoksi, josta laskettiin tutkimuksen asiakastyytyväisyyden tunnusluvut. 5. TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT EETTISET TEKIJÄT Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuminen oli apuvälineen käyttäjälle vapaaehtoista ja vastaajat antoivat kirjallisen suostumuksen (liite 4) tutkimukseen osallistumisesta. Ketään tutkimukseen osallistuneista henkilöistä ei ollut mahdollista tunnistaa kyselyn tuloksista eikä tutkittavien henkilötietoja luovutettu THL:n apuvälinetietokantaan. Lupa kyselytutkimuksen suorittamiseen saatiin HUS:in Medisiinisen tulosyksikön tutkimusluvista vastaavalta ylilääkäriltä. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia käsittelevät henkilöt eivät ole olleet mukana tutkittavassa apuvälinepalveluprosessissa. Kertynyt tutkimusmateriaali hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä. 6. TULOKSET Tutkimukseen vastanneiden sähköisten liikkumisenapuvälineiden käyttäjien kokonaistyytyväisyys apuvälineeseen ja apuvälinepalveluprosessiin oli 4,03. Tulososiosta löytyvät ominaisuus- ja osa-alue- kohtaiset keskiarvot sekä sähkömopojen ja sähköpyörätuolien käyttäjien laitteilleen antamat arvot laiteryhmittäin. Tuloksissa tuodaan esiin myös esimerkkejä käyttäjien kokemuksista kursivoidulla fontilla korostettuna. 6.1 Asiakastyytyväisyys apuvälineeseen Apuvälineosion tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,97.

13 Asiakastyytyväisyys apuvälineen mittasuhteisiin Mittasuhteet osiossa kartoitettiin käyttäjien tyytyväisyyttä laitteen kokoon, korkeuteen, pituuteen ja leveyteen. Kyselyyn vastanneista 67 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen mittasuhteisiin (kuvio 1). Osion keskiarvo oli 4, vastausten vaihteluväli 1-5 ja keskihajonnaksi muodostui 0, , , ,79 6, Kuvio 1. Asiakastyytyväisyys laitteen mittasuhteisiin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Sopii minulle, olen pitkä ja isokokoinen Hankala kääntymään pienessä tilassa Koko on jossain paikoissa hidaste Mahtuu pituudelta juuri ja juuri invataksin hissiin ja siksi siihen meneminen pelottaa Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Kääntyy pienessä tilassa Aika iso ja raskas, ei mahdu sisätiloihin, ulkona parempi, tarkoitettukin ulkokäyttöön (Hieman) liian pitkä Vähän matalampi olisi parempi Minulle sopiva kaikin puolin.

14 Asiakastyytyväisyys apuvälineen painoon Laitteen painoon tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli vastaajista 70,8% (kuvio 2). Osion keskiarvo oli 3,85 keskihajonnan ollessa 0,85. Osiosta annettujen arvojen vaihteluväli oli ,06 40 % ,7 21, , Kuvio 2. Asiakastyytyväisyys laitteen painoon: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Pysyy koossa, tuntuu tukevalta Tuntuu turvalliselta, ongelmia ei ole painon suhteen Joku ystävällinen avulias nosti kuin höyhenen... Vähän raskas Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Voisihan se olla kevyempi Itsellä tila-auto, painon vuoksi lähes mahdoton saada avunkaan kanssa autoon. Invataksia en ole käyttänyt Tukeva liikkua Tarvitaan iso hissi autossa Painava. Hyviä ja huonoja puolia

15 Asiakastyytyväisyys apuvälineen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen Osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 52,8% (kuvio 3). Osion vastausten keskiarvo oli 3,58 arvojen vaihdellessa yhden ja viiden välillä. Keskihajonnaksi muodostui 0,97. % ,79 33,96 18,87 7,55 2, Kuvio 3. Asiakastyytyväisyys laitteen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Käy helposti Helppo mutta ehkä esim. tangon säätö voisi olla hieman kevyempi Haluaisin mopon olevan täysin koottava, että mahtuisi hissiin ja kotiin. Nyt säilytän portaiden alla rapussa Istuinta on helppo säätää, myös ohjaustankoa on helppo säätää eteen/taaksepäin Yksinkertainen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Itse en pysty suorittamaan näitä Helppo homma En itse pysty. Isäntä auttaa Osiin purkaminen on näppärää matkatuolina OK. Aina kuitenkin löytyy myös parannettavaa

16 Asiakastyytyväisyys apuvälineen turvallisuuteen ja luotettavuuteen Vastaajista 72,7% koki olleensa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen (kuvio 3). Keskiarvoksi muodostui 3,97 keskihajonnan ollessa 0,95. Arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,09 33,64 19,09 7,27 0, Kuvio 4. Asiakastyytyväisyys laitteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen: Questasteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: on ollut hyvin toimiva ja luotettava ei ympärivuotinen, sähkövikoja talvisohjossa vakaa kovassakin menossa (kaupoissa muistettava kääntää virta pois asioimisen ajaksi) luotettava mutta mopo tulee hallita, jos on tottumaton voi tulla vahinkoja kaltevalla tiellä voi kaatua Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Koko käyttöaikana ei ongelmia vähän kiikkerä Nopeus on joskus aiheuttanut pieniä haavereita Talvella vaikea hallita, jos on sohjoa tai liukasta käyttööni sopiva ja turvallinen Hyvä, nyt kun on valotkin!

17 Asiakastyytyväisyys apuvälineen kestävyyteen Apuvälineenkäyttäjistä 70,4% oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä apuvälineen kestävyyteen (lujuus, kulutuksenkestävyys) vastausten keskiarvon ollessa 3,96 (kuvio 5). Osion vastausten keskihajonta oli 0,94 ja annetut arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,04 33,33 23,15 5,56 0, Kuvio 5. Asiakastyytyväisyys laitteen kestävyyteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Vahva, hyvä laite Jalkalaudan sivusta on lähtenyt pieni pala muovia kun on kulkenut ovesta ja osunut karmiin Rengasrikkoa pitää pelätä Olen iso mutta hyvin on kestänyt On ollut kestävä ja pystyy ajamaan pitkiäkin matkoja Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Akut, jalkalaudat etc. kestäneet hyvin, ei vieläkään vaihdettu Tämä on uusi, joten se on kestänyt, vasen käsituki heiluu enkä kunnolla uskalla varata siihen Tuoli on kestänyt ERITTÄIN kovaa ja vaativaa käyttöä

18 14 Pyörähdin maastossa, matka jatkui Erittäin kestävä oikein käytettynä Menee rikki yksi osa liian helposti (5x1v) Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön helppouteen Laitteen käytön helppouteen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 81,8% (kuvio 6). Osion keskiarvo oli 4,17 keskihajonnan ollessa 0,98. Arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,45 36,36 10,91 2,73 4, Kuvio 6. Asiakastyytyväisyys laitteen käytön helppouteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Totuttelun jälkeen mainio Ehtii nähdä linnutkin kun ei tarvitse keskittyä teknisesti ajamiseen Kääntyy näppärästi, ylittää esteet, aina valmis lähtöön Periaatteessa helppo käyttää, joskus peruuttaminen "rampille" hankalaa, käytössä vain yksi käsi Yksinkertainen ja helppo Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ehkä henkilökohtainen ongelma, oppiminen on jännittänyt ja ilmat olleet epäsuotuisat ulkoilussa Helppokäyttöinen Ohjain pieni ja liian herkkä

19 15 Ei mitään tarvitse lisää. Hyvä näin Ohjaus konstikas Asiakastyytyväisyys apuvälineen mukavuuteen ja miellyttävyyteen Käytössään olevan laitteen mukavuuteen ja miellyttävyyteen oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 77,1% vastaajista (kuvio 7). Keskiarvoksi muodostui 4,01 keskihajonnan ollessa 0,88. Osion annettujen vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä ,79 40 % ,35 30, ,83 2, Kuvio 7. Asiakastyytyväisyys laitteen mukavuuteen ja miellyttävyyteen: Questasteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Voisi olla nopeampikin... Kaikki hyvin On helppo mennä pitempiä matkoja, penkki hyvä istua ja ohjattavuus helppoa Istuimen säätömahdollisuudet huonot Penkki joustaa ja on miellyttävä koppuraisellakin tiellä Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Korkeussäätö puuttuu. Selkänojan ja istuinosan kallistuksen säätö hyvä Samettipinta ei luista, sateen sattuessa kastuu Voisi olla esteettisempi Style myös yleisissä tilaisuuksissa

20 16 Hyvä istua (pehmeä ja talvella lämmin selälle) Paras nojatuolini Asiakastyytyväisyys apuvälineen tarkoituksenmukaisuuteen Osiossa tiedusteltiin käyttäjätyytyväisyyttä siihen, miten apuväline vastaa käyttäjän tarpeita. Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen tarkoituksenmukaisuuteen oli 83,9% käyttäjistä vastausten arvojen vaihdellessa yhden ja viiden välillä (kuvio 8). Osion keskiarvoksi muodostui 4,24 keskihajonnan ollessa 0, ,11 % ,82 9,82 2,68 3, Kuvio 8. Asiakastyytyväisyys laitteen tarkoituksenmukaisuuteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Maailma on laajentunut! Ihana ja pääsee mihin haluaa On tuonut itsenäisyyden tunteen. Loistava kesäulkoilussa - ei toimi talvella Toimii sekä cityliikkumiseen että maastossa. Nousee jyrkkiä jäisiä katuja ja kestää sään. Mahdollistaa ulkoilun lenkkipolulla ja pyöräteillä. Todella korvaamaton apu ja itsenäisen toimimisen mahdollistaja. Kunpa vielä joukkoliikenne suostuisi ottamaan kyytiin...

21 17 Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ilman pyörätuolia ei pääsisi ollenkaan liikkumaan Kaiken kaikkiaan upea tuoli, joka suunniteltu ulkokäyttöön, kestämään, mahdollistamaan nopean vaivattoman liikkumisen, sen vuoksi tuolin hankin Tarpeellinen! Mutta vaatii paljon työtä saada käyttöön (ulos/kapea eteinen; pienet sisätilat) Ok, en ole huomannut suuria puutteita 6.2 Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluihin Kyselyn apuvälinepalveluosion tyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi muodostui 4, Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen Asiakkaista 76,1% koki olleensa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä apuvälinepalveluprosessiin (kuvio 9). Siihen sisältyi mm. asian käsittely, apuvälineen toimituksen ja, prosessin kesto. Osion vastausten keskiarvoksi muodostui 4,05 keskihajonnan ollessa 1,05. Vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,59 34,51 15,04 3,54 5, Kuvio 9. Asiakastyytyväisyys laitteen apuvälineprosessiin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Kaikki meni hyvin. Toimitusaika ehkä liian pitkä Sain mopedin aika nopeasti

22 18 Prosessi eteni todella nopeasti ja joustavasti Hyvää odotellessa aika on aina pitkä Aikansa se kyllä vei... Omatoimisuus tuli palkituksi Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ystävällinen ja asiallinen kohtelu, ei koetellut kärsivällisyyttäni Toimitusaika ja odotus pitkä Toimitus nopea Nopea, mutkaton Kesti aika pitkään, toiveet otettiin aika hyvin huomioon Ensimmäinen sähköpyörätuoli, kokemattomuutta itsellä valintatilanteessa, kuin uuden kielen opettelu" Asiakastyytyväisyys apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin Apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 74,8% (kuvio 10). Vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä keskiarvon ollessa 3,99 ja keskihajonnan 1,08 % ,39 35,35 13,13 9,09 3, Kuvio 10. Asiakastyytyväisyys laitteen huolto- ja korjauspalveluihin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma

23 19 Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Erinomaisen hyvää ja nopeaa Huolto pitäisi järjestää niin että tarvitsisi viedä Helsinkiin asti. Vuosihuolto pitäisi hoitaa automaattisesti kuten auton katsastus tulisi kutsu huoltoon... Puhki mennyt rengas korjattiin heti Sain tosi näpsäkästi rollaattoritelineen mopoon ja samalla pikkuisen katsottiin muutakin eli apu ja palvelu pelasi hyvin Pitkä matka viedä huoltoon. Huolto Helsingissä. asun Järvenpäässä Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Voin huollon kanssa sopia ajan, koska tuon tuolini huoltoon Liian pitkä huoltoaika Palvelu nopeaa, ystävällistä ja ammattitaitoista Hankalaa koska pitää viedä Helsinkiin asti. Huono puoli Pitäisi saada välineelle kuljetus huoltoon ilman asiakkaan mukana oloa. Rikkoutuneen tilalle tulisi saada varasähköpyörätuoli Olisi hyvä järjestää vuositarkistus että voi tietää onko se käyttökelpoinen, kotipalvelua (korjaaja kävisi asiakkaan kotona tarpeen mukaan) Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön ohjaukseen Vastaajat olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (87,6%) ammattihenkilöltä saamaansa apuvälineen käytön ohjaukseen (opastus, käyttöohjeet, palvelun ystävällisyys) (kuvio 11). Osion vastausten arvot vaihtelivat kahden ja viiden välillä keskiarvon ollessa 4,37 ja keskihajonnan 0,77.

24 ,21 % ,4 9,73 2, Kuvio 11. Asiakastyytyväisyys laitteen käytön ohjaukseen : Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Ystävällinen ja "jämpti" palvelu Palvelu ollut ystävällistä ja tarpeen mukaan opastusta saatavilla Hyvä, että ensimmäiset ajokokemukset tehdään valvonnassa Sovimme sähköpostilla joustavasti ajan yksilölliseen opastukseen Kaikki ohjeet ja opastus oli hyvin ammattimaista OMA vastaava henkilöni huomioi hyvin todelliset tarpeeni, mikä onkin kaikkein tärkeintä asian onnistumiselle Ystävällinen, ammattitaitoinen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Oli hyvät neuvot ja opastukset Oli ystävällistä ja opastettiin. Ehkä olisin tarvinnut enemmän? Olemme saaneet ohjausta apuvälineen käytöstä Erittäin hyvää Sain ekalla kerralla tuolin mukaan kun kaikki meni niin hyvin Pyörä tuotiin kotiin. Opetus asiallista Itse opiskeltu, ei tarvittu

25 Asiakastyytyväisyys apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen Apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 69.9% (kuvio 12). Annetut vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. Osion vastausten keskiarvo oli 3,95 ja keskihajonta 1,01. % ,41 35,48 21,51 6,45 2, Kuvio 12. Asiakastyytyväisyys laitteen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Sähköposteihin/ postiin on vastattu Hyvin saanut yhteyden ja vastaukset kysymyksiin Minulla ei ole ollut tarvetta semmoiseen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Harjoitteluaikaa tarvitsisin enemmän Niukkaa En ole tarvinnut palvelua Kaveri opasti tarkemmin Sitä en juurikaan ole löytänyt, enkö ole osannut hakea? Hyvä

26 Asiakastyytyväisyyden osatekijät Apuvälinetyytyväisyyden osatekijöihin liittyen vastaajat valitsivat kahdestatoista tyytyväisyyden osatekijästä kolme itselleen tärkeintä osatekijää. Tärkeimmiksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttaviksi osatekijöiksi vastaajat kokivat apuvälineen turvallisuuden ja luotettavuuden, huolto- ja korjauspalvelut sekä apuvälineen tarkoituksenmukaisuuden ja helppouden. Oheisessa taulukossa (taulukko 4) näkyvät asiakastyytyväisyyden osatekijät painotusjärjestyksessä. Taulukko 4. Tyytyväisyyden tärkeimmät osatekijät prosentteina painotusjärjestykses- sä Osatekijä % Turvallisuus ja luotettavuus 19,5 Huolto- ja korjauspalvelut 15 Tarkoituksenmukaisuus 14,4 Käytön helppous 14,1 Kestävyys 10,1 Mukavuus ja miellyttävyys 9,2 Mittasuhteet 7,1 Säätämisen helppous 3,2 Käyttöön saamisen prosessi 2,9 Käytön ohjaus 2,3 Tuki käyttöönoton jälkeen 1,4 Paino 0,9 6.4 Asiakastyytyväisyys asuinalueittain Verrattaessa asiakastyytyväisyyttä asuinalueittain tutkimusaineisto jaettiin kahteen ryhmään vastaajien kotikunnan mukaan. Ryhmä Pääkaupunkiseutu käsittää Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla asuvat sähköisen liikkumisen apuvälineen käyttäjät (N 84). Ryhmä Muu HUS-alue käsittää HUS-piirin muissa kunnissa kuin pääkau-

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 1 QUEST 2.0 anna-liisa.salminen@stakes.fi Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 2 QUEST

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Tarkastelussa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalvelu Visa Pitkänen, Tutkija visa.pitkanen@kela.fi Kelan tutkimus 19.1.2017 Tausta Kelan järjestämää

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Vihti. Kuntaraportti

Vihti. Kuntaraportti Vihti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Työnjaon merkitys fysioterapeutille

Työnjaon merkitys fysioterapeutille Työnjaon merkitys fysioterapeutille Tutkimus tutuksi tapaaminen 29.5.2015: Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen Heli Kangas UEF // University of Eastern

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot