Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä

2 Tukholmankatu 8 F/ PL HUS Maarit Laurila Paula Müller

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA Apuvälineyksikkö Apuvälinepalveluprosessi Apuvälineyksikössä Asiakkaiden tyytyväisyys Apuvälineyksikön palveluihin Sähköiset liikkumisen apuvälineet 3 3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUKYSYMYKSET 4 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusjoukko Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kulku Aineiston käsittely ja analysointi 7 5. TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT EETTISET TEKIJÄT 8 6. TULOKSET Asiakastyytyväisyys apuvälineeseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen mittasuhteisiin Asiakastyytyväisyys apuvälineen painoon Asiakastyytyväisyys apuvälineen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen turvallisuuteen ja luotettavuuteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen kestävyyteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön helppouteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen mukavuuteen ja miellyttävyyteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen tarkoituksenmukaisuuteen Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluihin Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön ohjaukseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen Asiakastyytyväisyyden osatekijät Asiakastyytyväisyys asuinalueittain Asiakastyytyväisyys laiteryhmittäin JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 25 LÄHTEET 27 LIITTEET liite 1.Apuvälinepalveluprosessi 28 liite 2. Tutkimustiedote 29 liite 3. Suostumuslomake 30 liite 4. QUEST-kyselylomake 31

4 TIIVISTELMÄ HUS:in Apuvälineyksikössä toteutettiin vuoden 2009 aikana asiakastyytyväisyyskysely, jonka tarkoituksena oli saada tietoa asiakkaiden apuvälinepalveluun liittyvistä kokemuksista yksikön toiminnan edelleen kehittämiseksi. Kysely lähetettiin niille Apuvälineyksikön asiakkaille, joille oli vuoden 2007 aikana luovutettu sähköinen liikkumisen apuväline, sähköpyörätuoli tai sähkömopo. Kysely lähetettiin 214 asiakkaalle ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin 114. Tutkimuksen vastausprosentti oli 53.3%. Asiakastyytyväisyyttä tutkittiin apuvälinepalveluiden mittaamiseen tarkoitetulla Quest 2.0-mittarilla, jonka avulla saadaan tietoa asiakkaan tyytyväisyydestä sekä apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen että tyytyväisyydestä käyttöön luovutettuun sähköiseen liikkumisen apuvälineeseen. Kyselyn mukaan Apuvälineyksikön asiakkaat olivat tyytyväisiä yksikön tarjoamaan apuvälinepalveluun sekä käyttöön luovutettuun apuvälineeseen (ka 4,03). Apuvälineen ominaisuuksiin liittyvän tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,97. Apuvälinepalveluosion asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 4,09. Asiakkaat olivat kokeneet laitteen turvallisuuden ja luotettavuuden, huolto- ja korjauspalvelujen toimivuuden sekä apuvälineen tarkoituksenmukaisuuden tärkeimpinä tyytyväisyyteen vaikuttavina osatekijöinä. Alueelliset erot asiakastyytyväisyydessä olivat vähäisiä. Myöskään sähkömopon ja sähköpyörätuolin käyttäjien väliset tyytyväisyyserot eivät olleet suuria.

5 1 1. JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiirin (HUS) strategiassa tuodaan esiin tärkeänä tavoitteena asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyteen kuuluu potilaiden oikeaaikainen ja vaikuttava hoito ja palvelujen laadun systemaattinen seuraaminen asiakaspalautteen avulla (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2009). Palvelujen laadun systemaattinen seuranta ja sen perusteella toteutettavat kehittämistoimenpiteet mahdollistavat asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palveluprosessit. HUS:in Apuvälineyksikön tehtävänä on tarjota vaativan erityistason apuvälinepalvelua HUS-piirin vaikeasti toimintarajoitteisille asiakkaille sekä vastata apuvälinepalvelutoiminnan kehittämisestä. Apuvälineyksikössä on kerätty asiakkaiden palautetta apuvälinepalvelusta, mutta ei systemaattisesti. Aikaisemmin ei ole myöskään ollut käytettävissä luotettavaa apuvälinepalvelutoimintaa kuvaavaa mittaria. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) toimesta on Suomessa otettu käyttöön Quest 2.0- mittari, jonka avulla on mahdollista saada tietoa apuvälineen käyttäjän tyytyväisyydestä apuvälineeseen sekä siihen liittyvään palveluun (Jääskeläinen & Salminen 2008, 20). Apuvälineyksikössä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely Quest 2.0-mittarilla. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Apuvälineyksikön asiakkaiden apuvälinepalveluun kohdistamista tarpeista ja odotuksista yksikön palvelutoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi haluttiin saada tietoa ja kokemusta Quest 2.0-mittarin käytettävyydestä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kyselyn tulokset kartuttavat osaltaan myös Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kansallista apuvälinetyytyväisyys tietokantaa.

6 2 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA 2.1 Apuvälineyksikkö Apuvälineyksikkö on HUS:in aikuisväestölle vaativan erityistason apuvälinepalveluja tuottava yksikkö. Apuvälineyksikön järjestämis- ja hankintavastuulle kuuluvat pääasiassa sähköiset liikkumisen apuvälineet, kommunikaatio-, ympäristönhallinta- ja muut sähkötoimiset erityisapuvälineet. Apuvälinepalvelu on asiakkaalle maksutonta, kustannukset kohdistuvat kotikunnalle. Apuvälineyksikön asiakkaina ovat henkilöt, joilla on lääkinnällisin perustein todettu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa toimintakyvyn vajausta liikkumisessa, päivittäisissä toiminnoissa tai kommunikaatiossa. Lähete Apuvälineyksikköön tulee HUS-piirin sairaaloista tai terveyskeskuksista. Apuvälineyksikön kautta asiakkaille hankituista ja luovutetuista apuvälineistä valtaosa on sähköisiä liikkumisen apuvälineitä: sähköpyörätuoleja mekaanisella tai sähköisellä ohjauksella. Vuosittain Apuvälineyksiköstä lainataan asiakkaille noin sähköpyörätuolia ja noin sähkömopoa. Tutkimuksen ajankohtana apuvälinepalvelun toteuttamisesta vastasivat kaksi fysioterapeuttia, toimintaterapeutti, lääkintälaitemekaanikko, kaksi erikoisammattimiestä, osastonsihteeri sekä osastonhoitaja. 2.2 Apuvälinepalveluprosessi Apuvälineyksikössä Apuvälineyksikössä toteutettava apuvälinepalveluprosessi noudattelee Sosiaali- ja terveysministeriön apuvälinepalveluiden laatusuositusta. Laatusuosituksen lähtökohtana ovat apuvälineen käyttäjän tarpeet. Suosituksen tavoitteena on varmistaa apuvälineen käyttäjälle mahdollisuus joustaviin, saumattomiin ja käyttäjälähtöisiin palveluihin. Palveluiden laadukkuuden mahdollistaa prosessiin osallistuvan henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Myös tiedottaminen on suosituksen mukaan osa onnistunutta apuvälinepalveluprosessia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 15-19).

7 3 Apuvälineyksikön tarjoamiin palveluihin kuuluvat asiakkaan apuvälinetarpeen ja käyttömahdollisuuksien arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Apuvälineen sovitus, käytönopetus, käyttökokeilut ja laitevalinta sekä mahdolliset muutostyöt toteutetaan yksikön toimesta. Apuvälineyksikön tehtävänä on vastata laitteen huolloista, korjauksista ja laiteen käyttöön liittyvästä seurannasta (liite 1). Lisäksi asiakkaan on mahdollista saada neuvontaa apuvälinepalveluista, niihin hakeutumisesta sekä apuvälinepalveluiden toteuttamistahoista alueellisesti. 2.3 Asiakkaiden tyytyväisyys Apuvälineyksikön palveluihin Apuvälineyksikössä on vuonna 1997 kerätty asiakkaiden kokemuksia sähköpyörätuolin käytön merkityksestä sekä tyytyväisyydestä siihen liittyvään apuvälinepalveluun. Kyselyyn vastasi 168 henkilöä. Suurin osa asiakkaista ilmoitti olleensa tyytyväisiä saamaansa apuvälinepalveluun. Asiakkaat kokivat sähköpyörätuolin lisänneen heidän toimintakykyään. Asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa apuvälinepalveluun selvitettiin viimeksi vuonna 2004 HUS:ssa käytössä olevan Stakesin laatiman kyselylomakkeen (polikliinisen hoidon laatu) avulla. Kyselyyn vastasi vain kuusi henkilöä. Lisäksi vastauksista tuli esiin, että asiakkailla oli vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä ja niiden liittymistä heidän saamaansa apuvälinepalveluun. Tästä syystä kyselyn tuloksia oli vaikea hyödyntää käytännössä. Apuvälinepalvelutoiminnan kehittämiseksi kyselylomakkeen kysymysten tulisikin selkeästi kohdistua kyseiseen toimintaan. Vaikeavammaisilla asiakkailla on heikentyneen toimintakyvyn vuoksi usein vaikeuksia täyttää itse kyselylomakkeita tai vastaaminen niihin on työlästä ja hidasta vaatien aikaa ja avustajan apua. Tästä syystä vastaaminen kyselyyn ei välttämättä onnistu lyhyen polikliinisen käynnin yhteydessä. Asiakkaille olisikin annettava mahdollisuus saada vastata kyselyyn kotiolosuhteissa tarvittaessa oman läheisen tai avustajan avustamana. 2.4 Sähköiset liikkumisen apuvälineet Apuvälineyksiköstä luovutettavat sähköiset liikkumisen apuvälineet ovat valtaosin sähköpyörätuoleja mekaanisella tai sähköisellä ohjauksella. Mekaanisella ohjauksella varustettuja sähköpyörätuoleja nimitetään sähkömopoiksi tai sähköskoottereiksi.

8 4 Kansallisesti käytössä olevan standardin SFS-EN ISO 9999 mukaan sähköpyörätuolit joissa on sähköinen ohjausjärjestelmä kuuluvat luokan ja sähkömopot luokan tuotteisiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2007). Sähköpyörätuoli on akkukäyttöisellä moottorilla kulkeva liikkumisväline, jonka istuinyksikkö koostuu istuinosasta, selkäosasta, käsinojista ja jalkatuista. Pyöriä on laitteesta riippuen kolme tai useampia. Vetävät pyörät voivat olla edessä, takana tai keskellä. Lisäksi markkinoilla on nelivetoisia sähköpyörätuoleja. Useimmiten käyttäjä ohjaa itse laitetta, mutta tarvittaessa laitteisiin on asennettavissa ohjaus avustajan käytettäväksi. Liikkuessaan liikenteessä käyttäjä on verrattavissa jalankulkijaan (Sosiaali- ja terveyshallitus 1992, 3). 3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää HUS:in aikuisten Apuvälineyksikön asiakkaiden tyytyväisyyttä vuonna 2007 heidän käyttöönsä luovutettuihin sähköisiin liikkumisen apuvälineisiin ja apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen. Tutkimuksen avulla kartoitetaan myös valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa apuvälinetyytyväisyydestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön. Tutkimuskysymykset 1. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat käyttöönsä luovutettuun apuvälineeseen? 2. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat apuvälinepalveluihin? 3. Mitä asioita asiakkaat pitävät itselleen tärkeimpinä apuvälineessä ja/ tai apuvälineprosessissa?

9 5 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4.1 Tutkimusjoukko Tutkimusjoukon muodostivat ne Apuvälineyksikön asiakkaat, joille oli vuoden 2007 aikana luovutettu Hyksin Apuvälineyksiköstä sähköinen liikkumisen apuväline, sähköpyörätuoli tai sähkömopo. Tutkimusajankohtana käyttäjille oli kertynyt kokemusta laitteen käytöstä ja ominaisuuksista sekä yksikön toimintatavoista vähintään 1.3 vuoden ajalta. Kysely lähetettiin 214 asiakkaalle. Vastauskato oli 82 kappaletta, jolloin tutkimusaineistoksi jäi 114 apuvälineen käyttäjän vastaukset. Tutkimuksen vastausprosentti oli 53.3 %. Vastaajista 49,1% (N 56) oli naisia ja 50,9% (N 58) oli miehiä. Vastaajista naisten iän keskiarvo oli 57 vuotta ja miesten 59 vuotta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden iät vaihtelivat vuoden välillä, keskiarvon ollessa 58 vuotta. Sähkömopon käyttäjien keski-ikä oli 54 vuotta ja sähköpyörätuolin käyttäjien 60 vuotta. Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) on vastaajien lukumäärät ikäryhmittäin. Taulukko 1. Vastaajien lukumäärä ikäryhmittäin Ikäryhmä Vastaajien lkm yht. 114 Kyselyyn vastanneista 28,9% (N 33) oli sähkömopon ja 71,1% (N 81) sähköpyörätuolin käyttäjiä. Sähkömopon käyttäjistä naisia oli 19 ja miehiä 14. Sähköpyörätuolin käyttäjistä naisia oli 37 ja miehiä 44. Asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin vastauksia 17:sta HUS- sairaanhoitopiirin yhteensä 31:stä kunnasta (taulukko 2).

10 6 Taulukko 2. Vastaajien lukumäärä kotikunnittain Kotikunta Vastausten lkm Helsinki 62 Vantaa 13 Espoo 9 Vihti 5 Nurmijärvi 4 Hyvinkää 3 Kerava 3 Järvenpää 2 Kirkkonummi 2 Lohja 2 Mäntsälä 2 Porvoo 2 Lapinjärvi 1 Loviisa 1 Pornainen 1 Sipoo 1 Tuusula Tutkimusmenetelmä Tutkimuksessa käytettiin QUEST 2.0 apuvälinetyytyväisyyttä arvioivaa mittaria. QUEST 2.0 on ensimmäinen ja ainoa standardoitu, kansainvälisesti käytetty tyytyväisyysmittari joka on suunniteltu nimenomaan apuvälineen käyttäjiä varten. Alkuperäisen mittarin on kehittänyt Louise Demers yhdessä Rhonda Weiss- Lambroun ja Bernadette Skan kanssa (Jääskeläinen & Salminen 2008, 7-8). Suomenkielisen QUEST 2.0- mittarin sisältö- ja rakennevaliditeettia sekä reliabiliteettia on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimesta (Stakes) vuonna Stakesin suorittamassa arvioinnissa ja koekäytössä suomenkielinen mittari todettiin käyttökelpoiseksi ja relevantiksi tyytyväisyyden mittariksi suomalaisilla apuvälineiden käyttäjillä (Jääskeläinen & Salminen 2008, 20).

11 7 QUEST 2.0-mittarilla arvioidaan käyttäjän tyytyväisyyttä apuvälineeseen ja siihen liittyviin palveluihin, ei suoriutumista apuvälineen kanssa. QUEST 2.0- mittarissa tyytyväisyydellä tarkoitetaan henkilön arviota apuvälineen tai siihen liittyvien palveluiden ominaisuuksista. Mittari soveltuu käytettäväksi toimintakyvyn vajavuuden vuoksi apuvälineen käyttöönsä saaneiden nuorten, aikuisten ja vanhusten kanssa. Käyttäjien arvioon vaikuttavat monet osatekijät kuten odotukset, havainnot, asenteet, henkilökohtaiset arvot jne. (Jääskeläinen & Salminen 2008, 7-8). Tyytyväisyyttä käyttöönsä saatuun laitteeseen ja apuvälineprosessin toteutumiseen vastaajat arvioivat viisiportaisella asteikolla (taulukko 3). Kyselyn jokaiseen osioon on varattu tilaa myös vastaajien vapaamuotoiselle palautteelle. Taulukko 3. Tyytyväisyyden arviointiasteikko, Quest en lainkaan tyytyväinen en kovin tyytyväinen jokseenkin tyytyväinen tyytyväinen erittäin tyytyväinen 4.3 Tutkimuksen kulku Aineiston keruu tapahtui toukokuun-kesäkuun aikana Kysely toteutettiin (liite 2) lähettämällä asiakkaille kirje, joka sisälsi tutkimustiedotteen (liite 3), suostumuslomakkeen (liite 4), QUEST-kyselylomakkeen (liite 5) sekä palautuskuoren. Osallistuessaan kyselyyn asiakas tai hänen hyväksymänsä avustaja täytti kyselylomakkeen ja palautti sen sekä suostumuslomakkeen Apuvälineyksikköön. Uusintakysely lähetettiin niille asiakkaille, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn määräaikaan mennessä. Uusintakirjeiden määrä oli 132 kpl. 4.4 Aineiston käsittely ja analysointi Saapuneista vastauslomakkeista tiedot syötettiin internetin välityksellä THL:n QUEST 2.0-tietokantaan. Palvelimelle kirjautuminen tapahtui käyttäjätunnuksilla. Taustatietoina tiedot tallentanut henkilö kirjasi ikänsä ja sukupuolensa lisäksi koulutus- ja apuvälinealan työkokemustaustansa. Jokaisen vastaajan kohdalta kirjattiin haastattelun toteutustapa ja -aika, vastaajan ikä, sukupuoli sekä kotikunta. Apuvälineen tiedoista

12 8 kirjattiin laitteen maksajataho, apuvälineluokitusnumero sekä tuotemerkki. Lisäksi merkittiin tieto siitä, miten pitkään asiakas oli laitetta käyttänyt. THL koosti annetut tiedot Excel-tiedostoksi, josta laskettiin tutkimuksen asiakastyytyväisyyden tunnusluvut. 5. TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT EETTISET TEKIJÄT Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuminen oli apuvälineen käyttäjälle vapaaehtoista ja vastaajat antoivat kirjallisen suostumuksen (liite 4) tutkimukseen osallistumisesta. Ketään tutkimukseen osallistuneista henkilöistä ei ollut mahdollista tunnistaa kyselyn tuloksista eikä tutkittavien henkilötietoja luovutettu THL:n apuvälinetietokantaan. Lupa kyselytutkimuksen suorittamiseen saatiin HUS:in Medisiinisen tulosyksikön tutkimusluvista vastaavalta ylilääkäriltä. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia käsittelevät henkilöt eivät ole olleet mukana tutkittavassa apuvälinepalveluprosessissa. Kertynyt tutkimusmateriaali hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä. 6. TULOKSET Tutkimukseen vastanneiden sähköisten liikkumisenapuvälineiden käyttäjien kokonaistyytyväisyys apuvälineeseen ja apuvälinepalveluprosessiin oli 4,03. Tulososiosta löytyvät ominaisuus- ja osa-alue- kohtaiset keskiarvot sekä sähkömopojen ja sähköpyörätuolien käyttäjien laitteilleen antamat arvot laiteryhmittäin. Tuloksissa tuodaan esiin myös esimerkkejä käyttäjien kokemuksista kursivoidulla fontilla korostettuna. 6.1 Asiakastyytyväisyys apuvälineeseen Apuvälineosion tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,97.

13 Asiakastyytyväisyys apuvälineen mittasuhteisiin Mittasuhteet osiossa kartoitettiin käyttäjien tyytyväisyyttä laitteen kokoon, korkeuteen, pituuteen ja leveyteen. Kyselyyn vastanneista 67 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen mittasuhteisiin (kuvio 1). Osion keskiarvo oli 4, vastausten vaihteluväli 1-5 ja keskihajonnaksi muodostui 0, , , ,79 6, Kuvio 1. Asiakastyytyväisyys laitteen mittasuhteisiin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Sopii minulle, olen pitkä ja isokokoinen Hankala kääntymään pienessä tilassa Koko on jossain paikoissa hidaste Mahtuu pituudelta juuri ja juuri invataksin hissiin ja siksi siihen meneminen pelottaa Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Kääntyy pienessä tilassa Aika iso ja raskas, ei mahdu sisätiloihin, ulkona parempi, tarkoitettukin ulkokäyttöön (Hieman) liian pitkä Vähän matalampi olisi parempi Minulle sopiva kaikin puolin.

14 Asiakastyytyväisyys apuvälineen painoon Laitteen painoon tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli vastaajista 70,8% (kuvio 2). Osion keskiarvo oli 3,85 keskihajonnan ollessa 0,85. Osiosta annettujen arvojen vaihteluväli oli ,06 40 % ,7 21, , Kuvio 2. Asiakastyytyväisyys laitteen painoon: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Pysyy koossa, tuntuu tukevalta Tuntuu turvalliselta, ongelmia ei ole painon suhteen Joku ystävällinen avulias nosti kuin höyhenen... Vähän raskas Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Voisihan se olla kevyempi Itsellä tila-auto, painon vuoksi lähes mahdoton saada avunkaan kanssa autoon. Invataksia en ole käyttänyt Tukeva liikkua Tarvitaan iso hissi autossa Painava. Hyviä ja huonoja puolia

15 Asiakastyytyväisyys apuvälineen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen Osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 52,8% (kuvio 3). Osion vastausten keskiarvo oli 3,58 arvojen vaihdellessa yhden ja viiden välillä. Keskihajonnaksi muodostui 0,97. % ,79 33,96 18,87 7,55 2, Kuvio 3. Asiakastyytyväisyys laitteen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Käy helposti Helppo mutta ehkä esim. tangon säätö voisi olla hieman kevyempi Haluaisin mopon olevan täysin koottava, että mahtuisi hissiin ja kotiin. Nyt säilytän portaiden alla rapussa Istuinta on helppo säätää, myös ohjaustankoa on helppo säätää eteen/taaksepäin Yksinkertainen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Itse en pysty suorittamaan näitä Helppo homma En itse pysty. Isäntä auttaa Osiin purkaminen on näppärää matkatuolina OK. Aina kuitenkin löytyy myös parannettavaa

16 Asiakastyytyväisyys apuvälineen turvallisuuteen ja luotettavuuteen Vastaajista 72,7% koki olleensa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen (kuvio 3). Keskiarvoksi muodostui 3,97 keskihajonnan ollessa 0,95. Arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,09 33,64 19,09 7,27 0, Kuvio 4. Asiakastyytyväisyys laitteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen: Questasteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: on ollut hyvin toimiva ja luotettava ei ympärivuotinen, sähkövikoja talvisohjossa vakaa kovassakin menossa (kaupoissa muistettava kääntää virta pois asioimisen ajaksi) luotettava mutta mopo tulee hallita, jos on tottumaton voi tulla vahinkoja kaltevalla tiellä voi kaatua Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Koko käyttöaikana ei ongelmia vähän kiikkerä Nopeus on joskus aiheuttanut pieniä haavereita Talvella vaikea hallita, jos on sohjoa tai liukasta käyttööni sopiva ja turvallinen Hyvä, nyt kun on valotkin!

17 Asiakastyytyväisyys apuvälineen kestävyyteen Apuvälineenkäyttäjistä 70,4% oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä apuvälineen kestävyyteen (lujuus, kulutuksenkestävyys) vastausten keskiarvon ollessa 3,96 (kuvio 5). Osion vastausten keskihajonta oli 0,94 ja annetut arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,04 33,33 23,15 5,56 0, Kuvio 5. Asiakastyytyväisyys laitteen kestävyyteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Vahva, hyvä laite Jalkalaudan sivusta on lähtenyt pieni pala muovia kun on kulkenut ovesta ja osunut karmiin Rengasrikkoa pitää pelätä Olen iso mutta hyvin on kestänyt On ollut kestävä ja pystyy ajamaan pitkiäkin matkoja Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Akut, jalkalaudat etc. kestäneet hyvin, ei vieläkään vaihdettu Tämä on uusi, joten se on kestänyt, vasen käsituki heiluu enkä kunnolla uskalla varata siihen Tuoli on kestänyt ERITTÄIN kovaa ja vaativaa käyttöä

18 14 Pyörähdin maastossa, matka jatkui Erittäin kestävä oikein käytettynä Menee rikki yksi osa liian helposti (5x1v) Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön helppouteen Laitteen käytön helppouteen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 81,8% (kuvio 6). Osion keskiarvo oli 4,17 keskihajonnan ollessa 0,98. Arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,45 36,36 10,91 2,73 4, Kuvio 6. Asiakastyytyväisyys laitteen käytön helppouteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Totuttelun jälkeen mainio Ehtii nähdä linnutkin kun ei tarvitse keskittyä teknisesti ajamiseen Kääntyy näppärästi, ylittää esteet, aina valmis lähtöön Periaatteessa helppo käyttää, joskus peruuttaminen "rampille" hankalaa, käytössä vain yksi käsi Yksinkertainen ja helppo Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ehkä henkilökohtainen ongelma, oppiminen on jännittänyt ja ilmat olleet epäsuotuisat ulkoilussa Helppokäyttöinen Ohjain pieni ja liian herkkä

19 15 Ei mitään tarvitse lisää. Hyvä näin Ohjaus konstikas Asiakastyytyväisyys apuvälineen mukavuuteen ja miellyttävyyteen Käytössään olevan laitteen mukavuuteen ja miellyttävyyteen oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 77,1% vastaajista (kuvio 7). Keskiarvoksi muodostui 4,01 keskihajonnan ollessa 0,88. Osion annettujen vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä ,79 40 % ,35 30, ,83 2, Kuvio 7. Asiakastyytyväisyys laitteen mukavuuteen ja miellyttävyyteen: Questasteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Voisi olla nopeampikin... Kaikki hyvin On helppo mennä pitempiä matkoja, penkki hyvä istua ja ohjattavuus helppoa Istuimen säätömahdollisuudet huonot Penkki joustaa ja on miellyttävä koppuraisellakin tiellä Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Korkeussäätö puuttuu. Selkänojan ja istuinosan kallistuksen säätö hyvä Samettipinta ei luista, sateen sattuessa kastuu Voisi olla esteettisempi Style myös yleisissä tilaisuuksissa

20 16 Hyvä istua (pehmeä ja talvella lämmin selälle) Paras nojatuolini Asiakastyytyväisyys apuvälineen tarkoituksenmukaisuuteen Osiossa tiedusteltiin käyttäjätyytyväisyyttä siihen, miten apuväline vastaa käyttäjän tarpeita. Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen tarkoituksenmukaisuuteen oli 83,9% käyttäjistä vastausten arvojen vaihdellessa yhden ja viiden välillä (kuvio 8). Osion keskiarvoksi muodostui 4,24 keskihajonnan ollessa 0, ,11 % ,82 9,82 2,68 3, Kuvio 8. Asiakastyytyväisyys laitteen tarkoituksenmukaisuuteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Maailma on laajentunut! Ihana ja pääsee mihin haluaa On tuonut itsenäisyyden tunteen. Loistava kesäulkoilussa - ei toimi talvella Toimii sekä cityliikkumiseen että maastossa. Nousee jyrkkiä jäisiä katuja ja kestää sään. Mahdollistaa ulkoilun lenkkipolulla ja pyöräteillä. Todella korvaamaton apu ja itsenäisen toimimisen mahdollistaja. Kunpa vielä joukkoliikenne suostuisi ottamaan kyytiin...

21 17 Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ilman pyörätuolia ei pääsisi ollenkaan liikkumaan Kaiken kaikkiaan upea tuoli, joka suunniteltu ulkokäyttöön, kestämään, mahdollistamaan nopean vaivattoman liikkumisen, sen vuoksi tuolin hankin Tarpeellinen! Mutta vaatii paljon työtä saada käyttöön (ulos/kapea eteinen; pienet sisätilat) Ok, en ole huomannut suuria puutteita 6.2 Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluihin Kyselyn apuvälinepalveluosion tyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi muodostui 4, Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen Asiakkaista 76,1% koki olleensa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä apuvälinepalveluprosessiin (kuvio 9). Siihen sisältyi mm. asian käsittely, apuvälineen toimituksen ja, prosessin kesto. Osion vastausten keskiarvoksi muodostui 4,05 keskihajonnan ollessa 1,05. Vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,59 34,51 15,04 3,54 5, Kuvio 9. Asiakastyytyväisyys laitteen apuvälineprosessiin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Kaikki meni hyvin. Toimitusaika ehkä liian pitkä Sain mopedin aika nopeasti

22 18 Prosessi eteni todella nopeasti ja joustavasti Hyvää odotellessa aika on aina pitkä Aikansa se kyllä vei... Omatoimisuus tuli palkituksi Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ystävällinen ja asiallinen kohtelu, ei koetellut kärsivällisyyttäni Toimitusaika ja odotus pitkä Toimitus nopea Nopea, mutkaton Kesti aika pitkään, toiveet otettiin aika hyvin huomioon Ensimmäinen sähköpyörätuoli, kokemattomuutta itsellä valintatilanteessa, kuin uuden kielen opettelu" Asiakastyytyväisyys apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin Apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 74,8% (kuvio 10). Vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä keskiarvon ollessa 3,99 ja keskihajonnan 1,08 % ,39 35,35 13,13 9,09 3, Kuvio 10. Asiakastyytyväisyys laitteen huolto- ja korjauspalveluihin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma

23 19 Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Erinomaisen hyvää ja nopeaa Huolto pitäisi järjestää niin että tarvitsisi viedä Helsinkiin asti. Vuosihuolto pitäisi hoitaa automaattisesti kuten auton katsastus tulisi kutsu huoltoon... Puhki mennyt rengas korjattiin heti Sain tosi näpsäkästi rollaattoritelineen mopoon ja samalla pikkuisen katsottiin muutakin eli apu ja palvelu pelasi hyvin Pitkä matka viedä huoltoon. Huolto Helsingissä. asun Järvenpäässä Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Voin huollon kanssa sopia ajan, koska tuon tuolini huoltoon Liian pitkä huoltoaika Palvelu nopeaa, ystävällistä ja ammattitaitoista Hankalaa koska pitää viedä Helsinkiin asti. Huono puoli Pitäisi saada välineelle kuljetus huoltoon ilman asiakkaan mukana oloa. Rikkoutuneen tilalle tulisi saada varasähköpyörätuoli Olisi hyvä järjestää vuositarkistus että voi tietää onko se käyttökelpoinen, kotipalvelua (korjaaja kävisi asiakkaan kotona tarpeen mukaan) Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön ohjaukseen Vastaajat olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (87,6%) ammattihenkilöltä saamaansa apuvälineen käytön ohjaukseen (opastus, käyttöohjeet, palvelun ystävällisyys) (kuvio 11). Osion vastausten arvot vaihtelivat kahden ja viiden välillä keskiarvon ollessa 4,37 ja keskihajonnan 0,77.

24 ,21 % ,4 9,73 2, Kuvio 11. Asiakastyytyväisyys laitteen käytön ohjaukseen : Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Ystävällinen ja "jämpti" palvelu Palvelu ollut ystävällistä ja tarpeen mukaan opastusta saatavilla Hyvä, että ensimmäiset ajokokemukset tehdään valvonnassa Sovimme sähköpostilla joustavasti ajan yksilölliseen opastukseen Kaikki ohjeet ja opastus oli hyvin ammattimaista OMA vastaava henkilöni huomioi hyvin todelliset tarpeeni, mikä onkin kaikkein tärkeintä asian onnistumiselle Ystävällinen, ammattitaitoinen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Oli hyvät neuvot ja opastukset Oli ystävällistä ja opastettiin. Ehkä olisin tarvinnut enemmän? Olemme saaneet ohjausta apuvälineen käytöstä Erittäin hyvää Sain ekalla kerralla tuolin mukaan kun kaikki meni niin hyvin Pyörä tuotiin kotiin. Opetus asiallista Itse opiskeltu, ei tarvittu

25 Asiakastyytyväisyys apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen Apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 69.9% (kuvio 12). Annetut vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. Osion vastausten keskiarvo oli 3,95 ja keskihajonta 1,01. % ,41 35,48 21,51 6,45 2, Kuvio 12. Asiakastyytyväisyys laitteen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Sähköposteihin/ postiin on vastattu Hyvin saanut yhteyden ja vastaukset kysymyksiin Minulla ei ole ollut tarvetta semmoiseen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Harjoitteluaikaa tarvitsisin enemmän Niukkaa En ole tarvinnut palvelua Kaveri opasti tarkemmin Sitä en juurikaan ole löytänyt, enkö ole osannut hakea? Hyvä

26 Asiakastyytyväisyyden osatekijät Apuvälinetyytyväisyyden osatekijöihin liittyen vastaajat valitsivat kahdestatoista tyytyväisyyden osatekijästä kolme itselleen tärkeintä osatekijää. Tärkeimmiksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttaviksi osatekijöiksi vastaajat kokivat apuvälineen turvallisuuden ja luotettavuuden, huolto- ja korjauspalvelut sekä apuvälineen tarkoituksenmukaisuuden ja helppouden. Oheisessa taulukossa (taulukko 4) näkyvät asiakastyytyväisyyden osatekijät painotusjärjestyksessä. Taulukko 4. Tyytyväisyyden tärkeimmät osatekijät prosentteina painotusjärjestykses- sä Osatekijä % Turvallisuus ja luotettavuus 19,5 Huolto- ja korjauspalvelut 15 Tarkoituksenmukaisuus 14,4 Käytön helppous 14,1 Kestävyys 10,1 Mukavuus ja miellyttävyys 9,2 Mittasuhteet 7,1 Säätämisen helppous 3,2 Käyttöön saamisen prosessi 2,9 Käytön ohjaus 2,3 Tuki käyttöönoton jälkeen 1,4 Paino 0,9 6.4 Asiakastyytyväisyys asuinalueittain Verrattaessa asiakastyytyväisyyttä asuinalueittain tutkimusaineisto jaettiin kahteen ryhmään vastaajien kotikunnan mukaan. Ryhmä Pääkaupunkiseutu käsittää Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla asuvat sähköisen liikkumisen apuvälineen käyttäjät (N 84). Ryhmä Muu HUS-alue käsittää HUS-piirin muissa kunnissa kuin pääkau-

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 1 QUEST 2.0 anna-liisa.salminen@stakes.fi Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 2 QUEST

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

MANUAALISEN PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUIHIN

MANUAALISEN PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUIHIN Opinnäytetyö MANUAALISEN PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUIHIN Taina Suonpää & Maarit Vehviläinen Fysioterapian koulutusohjelma 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma:

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ritva Lundbom ikäihmisten palvelulinjajohtaja ritva.lundbom@karviainen.fi 20.4.2011 Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset 12/2010

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Apuvälinepalvelut käytännössä, tulkintavaraisuudet, ratkaisuehdotukset

Apuvälinepalvelut käytännössä, tulkintavaraisuudet, ratkaisuehdotukset Apuvälinepalvelut käytännössä, tulkintavaraisuudet, ratkaisuehdotukset 10.9.2013 Kaija Jokela Apuvälinekeskuksen johtaja, HUS 10/21/2013 1 Esittäjä lyhyesti Kaija Jokela FT, fysiikka Apuvälinekeskuksen

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinefoorumi 16.4.2015 tt Johanna Kuisma Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Apuvälinepalvelut Apuvälinepalveluprosessi 1.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 Sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut; Kuntoutuksen osaamiskeskus Kuntoutussuunnittelu Apuvälinepalvelut

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Tuusula. Kuntaraportti

Tuusula. Kuntaraportti Tuusula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki 14.1.2016 Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1.

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Siuntio. Kuntaraportti

Siuntio. Kuntaraportti Siuntio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kerava. Kuntaraportti

Kerava. Kuntaraportti Kerava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 TAMPEREEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Kaiken kaikkiaan lähes 2 900 vastaajaa Tampereelta ja Orivedeltä Tampereelta noin 2 500

Lisätiedot

Inkoo. Kuntaraportti

Inkoo. Kuntaraportti Inkoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pukkila. Kuntaraportti

Pukkila. Kuntaraportti Pukkila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku Anna-Mari Aalto, Tarja Heponiemi, Vesa Syrjä 27.8.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimuksen hyödyt työnantajien ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille yhteiset tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennetutkimus LITU 2008 Tutkimusalue ja haastattelumäärät Matkaluku asuinalueittain koko tutkimusalueella Matkaa/ hlö/ vrk 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden saatavuusperusteet

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden saatavuusperusteet Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden saatavuusperusteet 21.5.2014 Johtava toimintaterapeutti Irmeli Wasén, TURKU/Hyto/Lääkinnällinen kuntoutus 1 Alueellinen apuvälinetoiminta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Aloituskysely 2017 tulokset

Aloituskysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 396, vastausprosentti 76 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2017 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn vastasivat syksyllä 2017 opintonsa

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Käyttökelpoisen Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käytön varmistaminen Marja Rahkola Alueellinen apuvälinekeskus Toimialuejohtaja,

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Apuvälinepalvelut; apuvälineasetus ja toimintaohjeet. Outi Töytäri

Apuvälinepalvelut; apuvälineasetus ja toimintaohjeet. Outi Töytäri Apuvälinepalvelut; apuvälineasetus ja toimintaohjeet Outi Töytäri Viimeiset 10 vuotta: mm Apuvälinepalveluiden laatusuositus (2003) Apuvälinepalveluiden saatavuusselvitykset (viim. 2006) Apuvälineasetus

Lisätiedot

S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 0 / 2 0 0 8. marke jääskeläinen & anna-liisa salminen QUEST 2.0

S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 0 / 2 0 0 8. marke jääskeläinen & anna-liisa salminen QUEST 2.0 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 0 / 2 0 0 8 marke jääskeläinen & anna-liisa salminen QUEST 2.0 Apuvälinetyytyväisyyttä arvioivan mittarin käyttöönotto ja soveltuvuus Suomessa Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot