Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä

2 Tukholmankatu 8 F/ PL HUS Maarit Laurila Paula Müller

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA Apuvälineyksikkö Apuvälinepalveluprosessi Apuvälineyksikössä Asiakkaiden tyytyväisyys Apuvälineyksikön palveluihin Sähköiset liikkumisen apuvälineet 3 3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUKYSYMYKSET 4 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusjoukko Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kulku Aineiston käsittely ja analysointi 7 5. TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT EETTISET TEKIJÄT 8 6. TULOKSET Asiakastyytyväisyys apuvälineeseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen mittasuhteisiin Asiakastyytyväisyys apuvälineen painoon Asiakastyytyväisyys apuvälineen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen turvallisuuteen ja luotettavuuteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen kestävyyteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön helppouteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen mukavuuteen ja miellyttävyyteen Asiakastyytyväisyys apuvälineen tarkoituksenmukaisuuteen Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluihin Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön ohjaukseen Asiakastyytyväisyys apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen Asiakastyytyväisyyden osatekijät Asiakastyytyväisyys asuinalueittain Asiakastyytyväisyys laiteryhmittäin JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 25 LÄHTEET 27 LIITTEET liite 1.Apuvälinepalveluprosessi 28 liite 2. Tutkimustiedote 29 liite 3. Suostumuslomake 30 liite 4. QUEST-kyselylomake 31

4 TIIVISTELMÄ HUS:in Apuvälineyksikössä toteutettiin vuoden 2009 aikana asiakastyytyväisyyskysely, jonka tarkoituksena oli saada tietoa asiakkaiden apuvälinepalveluun liittyvistä kokemuksista yksikön toiminnan edelleen kehittämiseksi. Kysely lähetettiin niille Apuvälineyksikön asiakkaille, joille oli vuoden 2007 aikana luovutettu sähköinen liikkumisen apuväline, sähköpyörätuoli tai sähkömopo. Kysely lähetettiin 214 asiakkaalle ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin 114. Tutkimuksen vastausprosentti oli 53.3%. Asiakastyytyväisyyttä tutkittiin apuvälinepalveluiden mittaamiseen tarkoitetulla Quest 2.0-mittarilla, jonka avulla saadaan tietoa asiakkaan tyytyväisyydestä sekä apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen että tyytyväisyydestä käyttöön luovutettuun sähköiseen liikkumisen apuvälineeseen. Kyselyn mukaan Apuvälineyksikön asiakkaat olivat tyytyväisiä yksikön tarjoamaan apuvälinepalveluun sekä käyttöön luovutettuun apuvälineeseen (ka 4,03). Apuvälineen ominaisuuksiin liittyvän tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,97. Apuvälinepalveluosion asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 4,09. Asiakkaat olivat kokeneet laitteen turvallisuuden ja luotettavuuden, huolto- ja korjauspalvelujen toimivuuden sekä apuvälineen tarkoituksenmukaisuuden tärkeimpinä tyytyväisyyteen vaikuttavina osatekijöinä. Alueelliset erot asiakastyytyväisyydessä olivat vähäisiä. Myöskään sähkömopon ja sähköpyörätuolin käyttäjien väliset tyytyväisyyserot eivät olleet suuria.

5 1 1. JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiirin (HUS) strategiassa tuodaan esiin tärkeänä tavoitteena asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyteen kuuluu potilaiden oikeaaikainen ja vaikuttava hoito ja palvelujen laadun systemaattinen seuraaminen asiakaspalautteen avulla (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2009). Palvelujen laadun systemaattinen seuranta ja sen perusteella toteutettavat kehittämistoimenpiteet mahdollistavat asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palveluprosessit. HUS:in Apuvälineyksikön tehtävänä on tarjota vaativan erityistason apuvälinepalvelua HUS-piirin vaikeasti toimintarajoitteisille asiakkaille sekä vastata apuvälinepalvelutoiminnan kehittämisestä. Apuvälineyksikössä on kerätty asiakkaiden palautetta apuvälinepalvelusta, mutta ei systemaattisesti. Aikaisemmin ei ole myöskään ollut käytettävissä luotettavaa apuvälinepalvelutoimintaa kuvaavaa mittaria. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) toimesta on Suomessa otettu käyttöön Quest 2.0- mittari, jonka avulla on mahdollista saada tietoa apuvälineen käyttäjän tyytyväisyydestä apuvälineeseen sekä siihen liittyvään palveluun (Jääskeläinen & Salminen 2008, 20). Apuvälineyksikössä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely Quest 2.0-mittarilla. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Apuvälineyksikön asiakkaiden apuvälinepalveluun kohdistamista tarpeista ja odotuksista yksikön palvelutoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi haluttiin saada tietoa ja kokemusta Quest 2.0-mittarin käytettävyydestä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kyselyn tulokset kartuttavat osaltaan myös Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kansallista apuvälinetyytyväisyys tietokantaa.

6 2 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA 2.1 Apuvälineyksikkö Apuvälineyksikkö on HUS:in aikuisväestölle vaativan erityistason apuvälinepalveluja tuottava yksikkö. Apuvälineyksikön järjestämis- ja hankintavastuulle kuuluvat pääasiassa sähköiset liikkumisen apuvälineet, kommunikaatio-, ympäristönhallinta- ja muut sähkötoimiset erityisapuvälineet. Apuvälinepalvelu on asiakkaalle maksutonta, kustannukset kohdistuvat kotikunnalle. Apuvälineyksikön asiakkaina ovat henkilöt, joilla on lääkinnällisin perustein todettu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa toimintakyvyn vajausta liikkumisessa, päivittäisissä toiminnoissa tai kommunikaatiossa. Lähete Apuvälineyksikköön tulee HUS-piirin sairaaloista tai terveyskeskuksista. Apuvälineyksikön kautta asiakkaille hankituista ja luovutetuista apuvälineistä valtaosa on sähköisiä liikkumisen apuvälineitä: sähköpyörätuoleja mekaanisella tai sähköisellä ohjauksella. Vuosittain Apuvälineyksiköstä lainataan asiakkaille noin sähköpyörätuolia ja noin sähkömopoa. Tutkimuksen ajankohtana apuvälinepalvelun toteuttamisesta vastasivat kaksi fysioterapeuttia, toimintaterapeutti, lääkintälaitemekaanikko, kaksi erikoisammattimiestä, osastonsihteeri sekä osastonhoitaja. 2.2 Apuvälinepalveluprosessi Apuvälineyksikössä Apuvälineyksikössä toteutettava apuvälinepalveluprosessi noudattelee Sosiaali- ja terveysministeriön apuvälinepalveluiden laatusuositusta. Laatusuosituksen lähtökohtana ovat apuvälineen käyttäjän tarpeet. Suosituksen tavoitteena on varmistaa apuvälineen käyttäjälle mahdollisuus joustaviin, saumattomiin ja käyttäjälähtöisiin palveluihin. Palveluiden laadukkuuden mahdollistaa prosessiin osallistuvan henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Myös tiedottaminen on suosituksen mukaan osa onnistunutta apuvälinepalveluprosessia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 15-19).

7 3 Apuvälineyksikön tarjoamiin palveluihin kuuluvat asiakkaan apuvälinetarpeen ja käyttömahdollisuuksien arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Apuvälineen sovitus, käytönopetus, käyttökokeilut ja laitevalinta sekä mahdolliset muutostyöt toteutetaan yksikön toimesta. Apuvälineyksikön tehtävänä on vastata laitteen huolloista, korjauksista ja laiteen käyttöön liittyvästä seurannasta (liite 1). Lisäksi asiakkaan on mahdollista saada neuvontaa apuvälinepalveluista, niihin hakeutumisesta sekä apuvälinepalveluiden toteuttamistahoista alueellisesti. 2.3 Asiakkaiden tyytyväisyys Apuvälineyksikön palveluihin Apuvälineyksikössä on vuonna 1997 kerätty asiakkaiden kokemuksia sähköpyörätuolin käytön merkityksestä sekä tyytyväisyydestä siihen liittyvään apuvälinepalveluun. Kyselyyn vastasi 168 henkilöä. Suurin osa asiakkaista ilmoitti olleensa tyytyväisiä saamaansa apuvälinepalveluun. Asiakkaat kokivat sähköpyörätuolin lisänneen heidän toimintakykyään. Asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa apuvälinepalveluun selvitettiin viimeksi vuonna 2004 HUS:ssa käytössä olevan Stakesin laatiman kyselylomakkeen (polikliinisen hoidon laatu) avulla. Kyselyyn vastasi vain kuusi henkilöä. Lisäksi vastauksista tuli esiin, että asiakkailla oli vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä ja niiden liittymistä heidän saamaansa apuvälinepalveluun. Tästä syystä kyselyn tuloksia oli vaikea hyödyntää käytännössä. Apuvälinepalvelutoiminnan kehittämiseksi kyselylomakkeen kysymysten tulisikin selkeästi kohdistua kyseiseen toimintaan. Vaikeavammaisilla asiakkailla on heikentyneen toimintakyvyn vuoksi usein vaikeuksia täyttää itse kyselylomakkeita tai vastaaminen niihin on työlästä ja hidasta vaatien aikaa ja avustajan apua. Tästä syystä vastaaminen kyselyyn ei välttämättä onnistu lyhyen polikliinisen käynnin yhteydessä. Asiakkaille olisikin annettava mahdollisuus saada vastata kyselyyn kotiolosuhteissa tarvittaessa oman läheisen tai avustajan avustamana. 2.4 Sähköiset liikkumisen apuvälineet Apuvälineyksiköstä luovutettavat sähköiset liikkumisen apuvälineet ovat valtaosin sähköpyörätuoleja mekaanisella tai sähköisellä ohjauksella. Mekaanisella ohjauksella varustettuja sähköpyörätuoleja nimitetään sähkömopoiksi tai sähköskoottereiksi.

8 4 Kansallisesti käytössä olevan standardin SFS-EN ISO 9999 mukaan sähköpyörätuolit joissa on sähköinen ohjausjärjestelmä kuuluvat luokan ja sähkömopot luokan tuotteisiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2007). Sähköpyörätuoli on akkukäyttöisellä moottorilla kulkeva liikkumisväline, jonka istuinyksikkö koostuu istuinosasta, selkäosasta, käsinojista ja jalkatuista. Pyöriä on laitteesta riippuen kolme tai useampia. Vetävät pyörät voivat olla edessä, takana tai keskellä. Lisäksi markkinoilla on nelivetoisia sähköpyörätuoleja. Useimmiten käyttäjä ohjaa itse laitetta, mutta tarvittaessa laitteisiin on asennettavissa ohjaus avustajan käytettäväksi. Liikkuessaan liikenteessä käyttäjä on verrattavissa jalankulkijaan (Sosiaali- ja terveyshallitus 1992, 3). 3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää HUS:in aikuisten Apuvälineyksikön asiakkaiden tyytyväisyyttä vuonna 2007 heidän käyttöönsä luovutettuihin sähköisiin liikkumisen apuvälineisiin ja apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen. Tutkimuksen avulla kartoitetaan myös valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa apuvälinetyytyväisyydestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön. Tutkimuskysymykset 1. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat käyttöönsä luovutettuun apuvälineeseen? 2. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat apuvälinepalveluihin? 3. Mitä asioita asiakkaat pitävät itselleen tärkeimpinä apuvälineessä ja/ tai apuvälineprosessissa?

9 5 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4.1 Tutkimusjoukko Tutkimusjoukon muodostivat ne Apuvälineyksikön asiakkaat, joille oli vuoden 2007 aikana luovutettu Hyksin Apuvälineyksiköstä sähköinen liikkumisen apuväline, sähköpyörätuoli tai sähkömopo. Tutkimusajankohtana käyttäjille oli kertynyt kokemusta laitteen käytöstä ja ominaisuuksista sekä yksikön toimintatavoista vähintään 1.3 vuoden ajalta. Kysely lähetettiin 214 asiakkaalle. Vastauskato oli 82 kappaletta, jolloin tutkimusaineistoksi jäi 114 apuvälineen käyttäjän vastaukset. Tutkimuksen vastausprosentti oli 53.3 %. Vastaajista 49,1% (N 56) oli naisia ja 50,9% (N 58) oli miehiä. Vastaajista naisten iän keskiarvo oli 57 vuotta ja miesten 59 vuotta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden iät vaihtelivat vuoden välillä, keskiarvon ollessa 58 vuotta. Sähkömopon käyttäjien keski-ikä oli 54 vuotta ja sähköpyörätuolin käyttäjien 60 vuotta. Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) on vastaajien lukumäärät ikäryhmittäin. Taulukko 1. Vastaajien lukumäärä ikäryhmittäin Ikäryhmä Vastaajien lkm yht. 114 Kyselyyn vastanneista 28,9% (N 33) oli sähkömopon ja 71,1% (N 81) sähköpyörätuolin käyttäjiä. Sähkömopon käyttäjistä naisia oli 19 ja miehiä 14. Sähköpyörätuolin käyttäjistä naisia oli 37 ja miehiä 44. Asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin vastauksia 17:sta HUS- sairaanhoitopiirin yhteensä 31:stä kunnasta (taulukko 2).

10 6 Taulukko 2. Vastaajien lukumäärä kotikunnittain Kotikunta Vastausten lkm Helsinki 62 Vantaa 13 Espoo 9 Vihti 5 Nurmijärvi 4 Hyvinkää 3 Kerava 3 Järvenpää 2 Kirkkonummi 2 Lohja 2 Mäntsälä 2 Porvoo 2 Lapinjärvi 1 Loviisa 1 Pornainen 1 Sipoo 1 Tuusula Tutkimusmenetelmä Tutkimuksessa käytettiin QUEST 2.0 apuvälinetyytyväisyyttä arvioivaa mittaria. QUEST 2.0 on ensimmäinen ja ainoa standardoitu, kansainvälisesti käytetty tyytyväisyysmittari joka on suunniteltu nimenomaan apuvälineen käyttäjiä varten. Alkuperäisen mittarin on kehittänyt Louise Demers yhdessä Rhonda Weiss- Lambroun ja Bernadette Skan kanssa (Jääskeläinen & Salminen 2008, 7-8). Suomenkielisen QUEST 2.0- mittarin sisältö- ja rakennevaliditeettia sekä reliabiliteettia on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimesta (Stakes) vuonna Stakesin suorittamassa arvioinnissa ja koekäytössä suomenkielinen mittari todettiin käyttökelpoiseksi ja relevantiksi tyytyväisyyden mittariksi suomalaisilla apuvälineiden käyttäjillä (Jääskeläinen & Salminen 2008, 20).

11 7 QUEST 2.0-mittarilla arvioidaan käyttäjän tyytyväisyyttä apuvälineeseen ja siihen liittyviin palveluihin, ei suoriutumista apuvälineen kanssa. QUEST 2.0- mittarissa tyytyväisyydellä tarkoitetaan henkilön arviota apuvälineen tai siihen liittyvien palveluiden ominaisuuksista. Mittari soveltuu käytettäväksi toimintakyvyn vajavuuden vuoksi apuvälineen käyttöönsä saaneiden nuorten, aikuisten ja vanhusten kanssa. Käyttäjien arvioon vaikuttavat monet osatekijät kuten odotukset, havainnot, asenteet, henkilökohtaiset arvot jne. (Jääskeläinen & Salminen 2008, 7-8). Tyytyväisyyttä käyttöönsä saatuun laitteeseen ja apuvälineprosessin toteutumiseen vastaajat arvioivat viisiportaisella asteikolla (taulukko 3). Kyselyn jokaiseen osioon on varattu tilaa myös vastaajien vapaamuotoiselle palautteelle. Taulukko 3. Tyytyväisyyden arviointiasteikko, Quest en lainkaan tyytyväinen en kovin tyytyväinen jokseenkin tyytyväinen tyytyväinen erittäin tyytyväinen 4.3 Tutkimuksen kulku Aineiston keruu tapahtui toukokuun-kesäkuun aikana Kysely toteutettiin (liite 2) lähettämällä asiakkaille kirje, joka sisälsi tutkimustiedotteen (liite 3), suostumuslomakkeen (liite 4), QUEST-kyselylomakkeen (liite 5) sekä palautuskuoren. Osallistuessaan kyselyyn asiakas tai hänen hyväksymänsä avustaja täytti kyselylomakkeen ja palautti sen sekä suostumuslomakkeen Apuvälineyksikköön. Uusintakysely lähetettiin niille asiakkaille, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn määräaikaan mennessä. Uusintakirjeiden määrä oli 132 kpl. 4.4 Aineiston käsittely ja analysointi Saapuneista vastauslomakkeista tiedot syötettiin internetin välityksellä THL:n QUEST 2.0-tietokantaan. Palvelimelle kirjautuminen tapahtui käyttäjätunnuksilla. Taustatietoina tiedot tallentanut henkilö kirjasi ikänsä ja sukupuolensa lisäksi koulutus- ja apuvälinealan työkokemustaustansa. Jokaisen vastaajan kohdalta kirjattiin haastattelun toteutustapa ja -aika, vastaajan ikä, sukupuoli sekä kotikunta. Apuvälineen tiedoista

12 8 kirjattiin laitteen maksajataho, apuvälineluokitusnumero sekä tuotemerkki. Lisäksi merkittiin tieto siitä, miten pitkään asiakas oli laitetta käyttänyt. THL koosti annetut tiedot Excel-tiedostoksi, josta laskettiin tutkimuksen asiakastyytyväisyyden tunnusluvut. 5. TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT EETTISET TEKIJÄT Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuminen oli apuvälineen käyttäjälle vapaaehtoista ja vastaajat antoivat kirjallisen suostumuksen (liite 4) tutkimukseen osallistumisesta. Ketään tutkimukseen osallistuneista henkilöistä ei ollut mahdollista tunnistaa kyselyn tuloksista eikä tutkittavien henkilötietoja luovutettu THL:n apuvälinetietokantaan. Lupa kyselytutkimuksen suorittamiseen saatiin HUS:in Medisiinisen tulosyksikön tutkimusluvista vastaavalta ylilääkäriltä. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia käsittelevät henkilöt eivät ole olleet mukana tutkittavassa apuvälinepalveluprosessissa. Kertynyt tutkimusmateriaali hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä. 6. TULOKSET Tutkimukseen vastanneiden sähköisten liikkumisenapuvälineiden käyttäjien kokonaistyytyväisyys apuvälineeseen ja apuvälinepalveluprosessiin oli 4,03. Tulososiosta löytyvät ominaisuus- ja osa-alue- kohtaiset keskiarvot sekä sähkömopojen ja sähköpyörätuolien käyttäjien laitteilleen antamat arvot laiteryhmittäin. Tuloksissa tuodaan esiin myös esimerkkejä käyttäjien kokemuksista kursivoidulla fontilla korostettuna. 6.1 Asiakastyytyväisyys apuvälineeseen Apuvälineosion tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,97.

13 Asiakastyytyväisyys apuvälineen mittasuhteisiin Mittasuhteet osiossa kartoitettiin käyttäjien tyytyväisyyttä laitteen kokoon, korkeuteen, pituuteen ja leveyteen. Kyselyyn vastanneista 67 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen mittasuhteisiin (kuvio 1). Osion keskiarvo oli 4, vastausten vaihteluväli 1-5 ja keskihajonnaksi muodostui 0, , , ,79 6, Kuvio 1. Asiakastyytyväisyys laitteen mittasuhteisiin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Sopii minulle, olen pitkä ja isokokoinen Hankala kääntymään pienessä tilassa Koko on jossain paikoissa hidaste Mahtuu pituudelta juuri ja juuri invataksin hissiin ja siksi siihen meneminen pelottaa Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Kääntyy pienessä tilassa Aika iso ja raskas, ei mahdu sisätiloihin, ulkona parempi, tarkoitettukin ulkokäyttöön (Hieman) liian pitkä Vähän matalampi olisi parempi Minulle sopiva kaikin puolin.

14 Asiakastyytyväisyys apuvälineen painoon Laitteen painoon tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli vastaajista 70,8% (kuvio 2). Osion keskiarvo oli 3,85 keskihajonnan ollessa 0,85. Osiosta annettujen arvojen vaihteluväli oli ,06 40 % ,7 21, , Kuvio 2. Asiakastyytyväisyys laitteen painoon: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Pysyy koossa, tuntuu tukevalta Tuntuu turvalliselta, ongelmia ei ole painon suhteen Joku ystävällinen avulias nosti kuin höyhenen... Vähän raskas Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Voisihan se olla kevyempi Itsellä tila-auto, painon vuoksi lähes mahdoton saada avunkaan kanssa autoon. Invataksia en ole käyttänyt Tukeva liikkua Tarvitaan iso hissi autossa Painava. Hyviä ja huonoja puolia

15 Asiakastyytyväisyys apuvälineen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen Osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 52,8% (kuvio 3). Osion vastausten keskiarvo oli 3,58 arvojen vaihdellessa yhden ja viiden välillä. Keskihajonnaksi muodostui 0,97. % ,79 33,96 18,87 7,55 2, Kuvio 3. Asiakastyytyväisyys laitteen osien kiinnittämisen ja säätämisen helppouteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Käy helposti Helppo mutta ehkä esim. tangon säätö voisi olla hieman kevyempi Haluaisin mopon olevan täysin koottava, että mahtuisi hissiin ja kotiin. Nyt säilytän portaiden alla rapussa Istuinta on helppo säätää, myös ohjaustankoa on helppo säätää eteen/taaksepäin Yksinkertainen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Itse en pysty suorittamaan näitä Helppo homma En itse pysty. Isäntä auttaa Osiin purkaminen on näppärää matkatuolina OK. Aina kuitenkin löytyy myös parannettavaa

16 Asiakastyytyväisyys apuvälineen turvallisuuteen ja luotettavuuteen Vastaajista 72,7% koki olleensa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen (kuvio 3). Keskiarvoksi muodostui 3,97 keskihajonnan ollessa 0,95. Arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,09 33,64 19,09 7,27 0, Kuvio 4. Asiakastyytyväisyys laitteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen: Questasteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: on ollut hyvin toimiva ja luotettava ei ympärivuotinen, sähkövikoja talvisohjossa vakaa kovassakin menossa (kaupoissa muistettava kääntää virta pois asioimisen ajaksi) luotettava mutta mopo tulee hallita, jos on tottumaton voi tulla vahinkoja kaltevalla tiellä voi kaatua Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Koko käyttöaikana ei ongelmia vähän kiikkerä Nopeus on joskus aiheuttanut pieniä haavereita Talvella vaikea hallita, jos on sohjoa tai liukasta käyttööni sopiva ja turvallinen Hyvä, nyt kun on valotkin!

17 Asiakastyytyväisyys apuvälineen kestävyyteen Apuvälineenkäyttäjistä 70,4% oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä apuvälineen kestävyyteen (lujuus, kulutuksenkestävyys) vastausten keskiarvon ollessa 3,96 (kuvio 5). Osion vastausten keskihajonta oli 0,94 ja annetut arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,04 33,33 23,15 5,56 0, Kuvio 5. Asiakastyytyväisyys laitteen kestävyyteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Vahva, hyvä laite Jalkalaudan sivusta on lähtenyt pieni pala muovia kun on kulkenut ovesta ja osunut karmiin Rengasrikkoa pitää pelätä Olen iso mutta hyvin on kestänyt On ollut kestävä ja pystyy ajamaan pitkiäkin matkoja Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Akut, jalkalaudat etc. kestäneet hyvin, ei vieläkään vaihdettu Tämä on uusi, joten se on kestänyt, vasen käsituki heiluu enkä kunnolla uskalla varata siihen Tuoli on kestänyt ERITTÄIN kovaa ja vaativaa käyttöä

18 14 Pyörähdin maastossa, matka jatkui Erittäin kestävä oikein käytettynä Menee rikki yksi osa liian helposti (5x1v) Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön helppouteen Laitteen käytön helppouteen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 81,8% (kuvio 6). Osion keskiarvo oli 4,17 keskihajonnan ollessa 0,98. Arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,45 36,36 10,91 2,73 4, Kuvio 6. Asiakastyytyväisyys laitteen käytön helppouteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Totuttelun jälkeen mainio Ehtii nähdä linnutkin kun ei tarvitse keskittyä teknisesti ajamiseen Kääntyy näppärästi, ylittää esteet, aina valmis lähtöön Periaatteessa helppo käyttää, joskus peruuttaminen "rampille" hankalaa, käytössä vain yksi käsi Yksinkertainen ja helppo Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ehkä henkilökohtainen ongelma, oppiminen on jännittänyt ja ilmat olleet epäsuotuisat ulkoilussa Helppokäyttöinen Ohjain pieni ja liian herkkä

19 15 Ei mitään tarvitse lisää. Hyvä näin Ohjaus konstikas Asiakastyytyväisyys apuvälineen mukavuuteen ja miellyttävyyteen Käytössään olevan laitteen mukavuuteen ja miellyttävyyteen oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 77,1% vastaajista (kuvio 7). Keskiarvoksi muodostui 4,01 keskihajonnan ollessa 0,88. Osion annettujen vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä ,79 40 % ,35 30, ,83 2, Kuvio 7. Asiakastyytyväisyys laitteen mukavuuteen ja miellyttävyyteen: Questasteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Voisi olla nopeampikin... Kaikki hyvin On helppo mennä pitempiä matkoja, penkki hyvä istua ja ohjattavuus helppoa Istuimen säätömahdollisuudet huonot Penkki joustaa ja on miellyttävä koppuraisellakin tiellä Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Korkeussäätö puuttuu. Selkänojan ja istuinosan kallistuksen säätö hyvä Samettipinta ei luista, sateen sattuessa kastuu Voisi olla esteettisempi Style myös yleisissä tilaisuuksissa

20 16 Hyvä istua (pehmeä ja talvella lämmin selälle) Paras nojatuolini Asiakastyytyväisyys apuvälineen tarkoituksenmukaisuuteen Osiossa tiedusteltiin käyttäjätyytyväisyyttä siihen, miten apuväline vastaa käyttäjän tarpeita. Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitteen tarkoituksenmukaisuuteen oli 83,9% käyttäjistä vastausten arvojen vaihdellessa yhden ja viiden välillä (kuvio 8). Osion keskiarvoksi muodostui 4,24 keskihajonnan ollessa 0, ,11 % ,82 9,82 2,68 3, Kuvio 8. Asiakastyytyväisyys laitteen tarkoituksenmukaisuuteen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Maailma on laajentunut! Ihana ja pääsee mihin haluaa On tuonut itsenäisyyden tunteen. Loistava kesäulkoilussa - ei toimi talvella Toimii sekä cityliikkumiseen että maastossa. Nousee jyrkkiä jäisiä katuja ja kestää sään. Mahdollistaa ulkoilun lenkkipolulla ja pyöräteillä. Todella korvaamaton apu ja itsenäisen toimimisen mahdollistaja. Kunpa vielä joukkoliikenne suostuisi ottamaan kyytiin...

21 17 Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ilman pyörätuolia ei pääsisi ollenkaan liikkumaan Kaiken kaikkiaan upea tuoli, joka suunniteltu ulkokäyttöön, kestämään, mahdollistamaan nopean vaivattoman liikkumisen, sen vuoksi tuolin hankin Tarpeellinen! Mutta vaatii paljon työtä saada käyttöön (ulos/kapea eteinen; pienet sisätilat) Ok, en ole huomannut suuria puutteita 6.2 Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluihin Kyselyn apuvälinepalveluosion tyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi muodostui 4, Asiakastyytyväisyys apuvälinepalveluprosessin toteutumiseen Asiakkaista 76,1% koki olleensa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä apuvälinepalveluprosessiin (kuvio 9). Siihen sisältyi mm. asian käsittely, apuvälineen toimituksen ja, prosessin kesto. Osion vastausten keskiarvoksi muodostui 4,05 keskihajonnan ollessa 1,05. Vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. % ,59 34,51 15,04 3,54 5, Kuvio 9. Asiakastyytyväisyys laitteen apuvälineprosessiin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Kaikki meni hyvin. Toimitusaika ehkä liian pitkä Sain mopedin aika nopeasti

22 18 Prosessi eteni todella nopeasti ja joustavasti Hyvää odotellessa aika on aina pitkä Aikansa se kyllä vei... Omatoimisuus tuli palkituksi Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Ystävällinen ja asiallinen kohtelu, ei koetellut kärsivällisyyttäni Toimitusaika ja odotus pitkä Toimitus nopea Nopea, mutkaton Kesti aika pitkään, toiveet otettiin aika hyvin huomioon Ensimmäinen sähköpyörätuoli, kokemattomuutta itsellä valintatilanteessa, kuin uuden kielen opettelu" Asiakastyytyväisyys apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin Apuvälineen huolto- ja korjauspalveluihin oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 74,8% (kuvio 10). Vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä keskiarvon ollessa 3,99 ja keskihajonnan 1,08 % ,39 35,35 13,13 9,09 3, Kuvio 10. Asiakastyytyväisyys laitteen huolto- ja korjauspalveluihin: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma

23 19 Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Erinomaisen hyvää ja nopeaa Huolto pitäisi järjestää niin että tarvitsisi viedä Helsinkiin asti. Vuosihuolto pitäisi hoitaa automaattisesti kuten auton katsastus tulisi kutsu huoltoon... Puhki mennyt rengas korjattiin heti Sain tosi näpsäkästi rollaattoritelineen mopoon ja samalla pikkuisen katsottiin muutakin eli apu ja palvelu pelasi hyvin Pitkä matka viedä huoltoon. Huolto Helsingissä. asun Järvenpäässä Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Voin huollon kanssa sopia ajan, koska tuon tuolini huoltoon Liian pitkä huoltoaika Palvelu nopeaa, ystävällistä ja ammattitaitoista Hankalaa koska pitää viedä Helsinkiin asti. Huono puoli Pitäisi saada välineelle kuljetus huoltoon ilman asiakkaan mukana oloa. Rikkoutuneen tilalle tulisi saada varasähköpyörätuoli Olisi hyvä järjestää vuositarkistus että voi tietää onko se käyttökelpoinen, kotipalvelua (korjaaja kävisi asiakkaan kotona tarpeen mukaan) Asiakastyytyväisyys apuvälineen käytön ohjaukseen Vastaajat olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (87,6%) ammattihenkilöltä saamaansa apuvälineen käytön ohjaukseen (opastus, käyttöohjeet, palvelun ystävällisyys) (kuvio 11). Osion vastausten arvot vaihtelivat kahden ja viiden välillä keskiarvon ollessa 4,37 ja keskihajonnan 0,77.

24 ,21 % ,4 9,73 2, Kuvio 11. Asiakastyytyväisyys laitteen käytön ohjaukseen : Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Ystävällinen ja "jämpti" palvelu Palvelu ollut ystävällistä ja tarpeen mukaan opastusta saatavilla Hyvä, että ensimmäiset ajokokemukset tehdään valvonnassa Sovimme sähköpostilla joustavasti ajan yksilölliseen opastukseen Kaikki ohjeet ja opastus oli hyvin ammattimaista OMA vastaava henkilöni huomioi hyvin todelliset tarpeeni, mikä onkin kaikkein tärkeintä asian onnistumiselle Ystävällinen, ammattitaitoinen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Oli hyvät neuvot ja opastukset Oli ystävällistä ja opastettiin. Ehkä olisin tarvinnut enemmän? Olemme saaneet ohjausta apuvälineen käytöstä Erittäin hyvää Sain ekalla kerralla tuolin mukaan kun kaikki meni niin hyvin Pyörä tuotiin kotiin. Opetus asiallista Itse opiskeltu, ei tarvittu

25 Asiakastyytyväisyys apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen Apuvälineen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen oli vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 69.9% (kuvio 12). Annetut vastausten arvot vaihtelivat yhden ja viiden välillä. Osion vastausten keskiarvo oli 3,95 ja keskihajonta 1,01. % ,41 35,48 21,51 6,45 2, Kuvio 12. Asiakastyytyväisyys laitteen käyttöönoton jälkeen saatavilla olevaan tukeen: Quest-asteikon (1-5) mukainen prosentuaalinen jakauma Esimerkkejä sähkömopon käyttäjien kommenteista: Sähköposteihin/ postiin on vastattu Hyvin saanut yhteyden ja vastaukset kysymyksiin Minulla ei ole ollut tarvetta semmoiseen Esimerkkejä sähköpyörätuolin käyttäjien kommenteista: Harjoitteluaikaa tarvitsisin enemmän Niukkaa En ole tarvinnut palvelua Kaveri opasti tarkemmin Sitä en juurikaan ole löytänyt, enkö ole osannut hakea? Hyvä

26 Asiakastyytyväisyyden osatekijät Apuvälinetyytyväisyyden osatekijöihin liittyen vastaajat valitsivat kahdestatoista tyytyväisyyden osatekijästä kolme itselleen tärkeintä osatekijää. Tärkeimmiksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttaviksi osatekijöiksi vastaajat kokivat apuvälineen turvallisuuden ja luotettavuuden, huolto- ja korjauspalvelut sekä apuvälineen tarkoituksenmukaisuuden ja helppouden. Oheisessa taulukossa (taulukko 4) näkyvät asiakastyytyväisyyden osatekijät painotusjärjestyksessä. Taulukko 4. Tyytyväisyyden tärkeimmät osatekijät prosentteina painotusjärjestykses- sä Osatekijä % Turvallisuus ja luotettavuus 19,5 Huolto- ja korjauspalvelut 15 Tarkoituksenmukaisuus 14,4 Käytön helppous 14,1 Kestävyys 10,1 Mukavuus ja miellyttävyys 9,2 Mittasuhteet 7,1 Säätämisen helppous 3,2 Käyttöön saamisen prosessi 2,9 Käytön ohjaus 2,3 Tuki käyttöönoton jälkeen 1,4 Paino 0,9 6.4 Asiakastyytyväisyys asuinalueittain Verrattaessa asiakastyytyväisyyttä asuinalueittain tutkimusaineisto jaettiin kahteen ryhmään vastaajien kotikunnan mukaan. Ryhmä Pääkaupunkiseutu käsittää Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla asuvat sähköisen liikkumisen apuvälineen käyttäjät (N 84). Ryhmä Muu HUS-alue käsittää HUS-piirin muissa kunnissa kuin pääkau-

Elina Kallio TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUUN QUEST 2.0 TYYTYVÄISYYS MITTARISTOLLA MITATEN

Elina Kallio TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUUN QUEST 2.0 TYYTYVÄISYYS MITTARISTOLLA MITATEN Elina Kallio TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUUN QUEST 2.0 TYYTYVÄISYYS MITTARISTOLLA MITATEN Satakunnan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Pori Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo.

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalityö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liisa Martikainen Päivi Rainò. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalvelujen toteutuminen ja tarve tulevaisuudessa

Liisa Martikainen Päivi Rainò. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalvelujen toteutuminen ja tarve tulevaisuudessa Liisa Martikainen Päivi Rainò Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalvelujen toteutuminen ja tarve tulevaisuudessa 89/2014 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot