METS.ATIETEELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METS.ATIETEELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN"

Transkriptio

1 METS.ATETEELLSEN TUTKMUSLATOKSEN JULKASUJA COMMUNCATONES NSTTUT FORESTALlS FENNAE MEDDELANDEN FRAN FORSTLGA FORSKNNGSANSTALTEN FNLAND PUBLCATONS OF THE FOEST RESEARCH NSTTUTE N FNLAND MTTELUNGEN DER FORSTLCHEN FORSCHUNGSANSTALTN FNNLAND PUBLCATONS DE L'NSTTUT DE RECHERCHES FORESTERES DE LA FNLANDE 38 HELSNK 950.

2 PUDEN KASVUN VAHTELUSTA JA NDEN MERKTYKSESTA KASVUTUTKM UKSSSA PETSA MKOLA ON VARATONS N TREE GROWTH AND THER SGNFCANCE TO GROWTH STUDES SUMMARY N ENGLSH HELSNK 950 METSJ\NTUTKMUSLATOS Rovaniemen tutkimusasema

3 SislUlys. Sivu Alkusanat... 4 Johdanto... 5 Tutkimusmenetelma Aineiston kerays Mittaus Aineiston matemaattinen kasittely Tutkimusaineisto Puun ian mukainen kasvun kehitys Vaihteluiden suuruus ja alueellisuus Sadekasvun vaihteluiden suuruub Vaihteluiden alueellinen yhtenaisyys Kesapuuprosentin vaihtelut Pituuskasvun vaihtelut Kasvun riippuvaisuus saatekijoista Lampotila ja kasvukauden pituus Kosteus Tuuli Saatekijain vaillinen vaikutus Muut kasvun vaihteluita aiheuttavat ulkoiset tekijat... '. 89 Metsikiin sisaisten tekijain merkitys kasvun vaihteluissa Kasvun jaksollisuus Kasvun vaihteluiden merkitys kaytanniilisissa kasvututkimuksissa Suomen metsien kasvu valtakunnan metsien arvioinnin jalkeisena aikana 8 Kirjalisuusluettelo... '.' Summary...,... '" Helsinki 950. Valtioneuvoston kirjapaino

4 Alkusanat. Puiden kasvun vaihtelu on niin laaja ja monipuolinen kysymys, etta perusteellinen syventyminen sen kaikkiin puoliin ei mahdu yhden tutkimuksen puitteisiin. Toisaalta kysymys on kaytannollisen metsatalouden kannalta siksi tarkea, etta yhtenainen esitys siita koko laajuudessaan on katsottava tarpeelliseksi. Seuraava esitys onkin koetettu laatia niin, etta paapaino on annettu asian kaytannolliselle puoielle. Talloin on monia mielenkiintoisia, mutta kaytannon kannalta vahemman merkitsevia kysymyksia jouduttu sivuuttamaan melko lyhyesti ja viittaamalla erikoistutkimuksiin. Tama tutkimus on tehty virkatyona Metsatieteellisessa tutkimuslaitoksessa, metsanarvioimisen tutkimusosastolla. Osaston johtaja, Suo men Akatemian jasen, prof. Y r j 0 v e s s a 0 antoi v. 945 jo aikaisemmin osaston tyoohjelmassa olleen tutkimuksen loppuun saattamisen minun tehtavakseni. Han on ohjannut minua tyon suunnittelussa, seurannut kaiken aikaa kiinteasti sen edistymista ja lopuksi tarkastanut myos kasikirjoituksen. Olen tasta kaikesta hanelle erittain kiitollinen. Erikoiskysymyksissa olen saanut arvokkaita neuvoja alojen erikoistuntijoilta, kuten prof. J. K era s e t a ilmastoa koskevissa kysymyksissa, tri T. K. K u k k a mae t a vuosilustosarjojen matemaattisessa tasoituksessa ja prof. E s k 0 K a n k a a t a metsatuhojen merkityksen tutkimisessa. Suurta hyotya minulle on myos ollut dosentti B 0 E k u n din (Tukholma) kanssa kaydyista antoisista keskusteluista. Lausun heille kaikille parhaat kiitokseni. Laajan aineiston keraamisessa ja suuritciisessa mittaus- ja laskentatyossa olen saanut apua hyvin monilta henkili:iilta, joita pyydan kiittaa heidan avustaan. Ketaan unohtamatta haluan mainita erityisesti maastossa olleet apulaiseni, silloiset metsatieteen ylioppilaat E r k k i E s k 0 n ja 0 a vip u 0 s k a r i n, lastujen mittaustyon suorittaneen herra Ve i k k 0 M a k k 0 sen, maisteri All i S a 0 v a a ran, joka on suorittanut mm. korrelatiolaskut, ja neiti r m a Vir t a sen, joka on piirtanyt tutkimukseen sisaltyvat kuvat. Lopuksi kiitan maisteri Hi k k a M a k i s t a, joka on kaantanyt englanninkielisen referaatin. Helsingissa, huhtikuussa 950. Peitsa M ikola. Johdanto. Vanhastaan tunnettu asia on, etta puun jokainen vuosilusto ei ole yhta levea eika jokainen vuosikasvain yhta pitka. Tama ilmio sinansa on tarkea tutkimuskohde, ts. pyritaan selvittamaan, mista tekij6ista vuosiluston leveys ja latvakasvaimen pituus tiettyna vuonna riippuvat ja miksi puiden kasvu toisina vuosina on parempi tai huonompi kuin toisina. Sadekasvun osalta tallainen tutkimus tapahtuu tavallisesti suorittamalla ns. vuosilustoanalyysi, so. mittaamalla puusta kunkin vuosiluston leveys erikseen, ja vertaamalla tuloksia muihin vuosittain vaihteleviin tekij6ihin. Mutta paitsi nimenomaisena metsatieteellisena tutkimuskohteena vuosilustoanalyyseilla on laaja kay tanto apumenetelmana monenlaisissa tutkimuksissa metsatieteen ulkopuolellakin. Tarkoituksensa mukaan vuosilustotutkimukset voidaankin jakaa metsatieteellisiin tutkimuksiin ja muiden tieteiden apututkimuksiin, vaikka jyrkkaa rajaa niiden valille onkin mahdoton vetaa. Metsatieteellisista lustotutkimuksista on usein hyotya muillekin tieteille, ja aivan muita tarkoituksia varten tehdyt lustoanalyysit sis alta vat tavallisesti paljon metsatieteellekin arvokasta tietoa. Tutkimusmenetelma on kuitenkin valittava ja aineisto kerattava tutkimuksen tarkoituksen mukaan. Erilaiset tarkoitusperat asettavat tutkimusaineistolle hyvin erilaisia vaatimuksia. Niista eri tutkimusaloista, jotka menetelmanaan kayttavat v u 0 s i- u s to a n a y Y s e j a, voidaan lyhyesti mainita seuraavia (vrt. Or din g 94 a, ss , R u den 945, ss ):. Kokonaan metsatieteen ulkopuoiella on vuosilustotutkimuksia kaytetty apuna arkeologiassa ja etnologiassa pyrittaessa m a a r itt a m a a n van h 0 j e n r a ken nus ten i k a a suorittamalla kaytetyista rakennuspuista vuosilustomittauksia, joita verrataan elavista vanhoist a puista tehtyihin lustoanalyyseihin. Tallaisissa den d r 0 k ron 0- log i sis s a tutkimuksissa on tarkeata, etta on kaytettavissa mahdollisimman kauaksi taaksepain ulottuvia vuosilustosarjoja, ts. puiden, joista vuosilustoanalyysit tehdaan, tulee olla vanhoja. Do u g ass (929) on maarittanyt Arizonan esihistoriallisten intiaaniasutusten ian Pinus ponderosan vuosilustoanalyysien avulla, ja naihin seka viela kauemmas ulottuviin Sequoia giganteasta tehtyihin analyyseihin nojau-

5 6 Peitsa Mikoa 38.5 tuen H u t - de Gee r (935, 938) on yrittanyt maarittaa eraiden esihistoriallisten rakennusten ikaa Skandinaviassa. Vuosilustoanalyysien, jotka on suoritettu kaukana tutkimuspaikasta ja vieraista puulajeista, kayttoon dendrokronologisissa tutkimuksissa on suhtauduttava erittain kriitillisesti. Sen sijaan aineiston laajuudelle ei tarvitse asettaa kovin suuria vaatimuksia, :vaan jo muutamien harvojen puiden perusteella voidaan joskus suorittaa luotettavia ajanmaarityksia. Laheisemmasta menneisyydesta on mm. A and s tad (938) suorittanut tallaisia rakennusten ian tutkimuksia. Selostuksia dendrokronologian menetelmista ja arvosteluja suoritettujen tutkimusten luotettavuudesta ovat esittaneet mm. Erlandsson (939), Ording (94ajab), Huber(943) H0eg (944)ja Ruden (945). Myos metsatutkimuksissa voidaan kayttaa vuosilustoanalyyseja kronologisiin ajanmaarityksiin metsien aikaisempia vaiheita selviteltaessa, kuten hakkuu- ja kulovuosien toteamiseen (esim. T ire n 937). 2. Vuosilustoanalyyseja kaytetaan k 0 r va a m a a n p u u t t u v i arne teo r 0 log i si a h a v a i n t 0 s a r j 0 j a ja niiden avulla tutkitaan ilmaston kehitysta ja muutoksia aikoina, joilta ilmatieteellisia havaintoja ei ole,kaytettavissa. Koska vuosilustojen erilainen leveys eri vuosina johtuu paaasiassa ilmastollisista vaihteluista, voidaan vanhoja puita pitaa vuosisatoja, jopa vuosituhansia vanhoina meteorologisina todistuskappaleina, joiden jokaisessa vuosilustossa kuvastuvat kyseisen vuoden saasuhteet. Erityisesti on vuosilustotutkimuksien avulla koetettu loytaa saannollista jaksollisuutta ilmaston vaihteluissa ja etsia yhteytta niiden ja eraiden avaruuden ilmioiden valilta.. Tunnetuimpia tassa suhteessa ovat amerikkalaisten D 0 u g ass i n ja Hun tin g ton i n tutkimukset. Do u g ass julkaisi ensimmaiset tuloksensa v. 909 ja myohemmin han on selostanut tutkimuksiaan hyvin monissa julkaisuissa, jotka kuitenkin sisaltavat osaksi samoja asioita. Hanen tutkimuksensa, joiden paatulokset sisaltyvat kolmeen niteeseen»climatic cycles and tree growth» (D 0 u g_ ass 99, 928 ja 936), ovat erityisesti kohdistuneet jaksollisuuden etsintaan, ja han onkin kehittanyt taman tutkimushaaran metodiikan sangen pitkalle. Hun tin g ton (94) taas on Sequoia gigantean vuosilustoanayysien perusteella tehnyt johtopaatoksia maapallon i- maston kehityksesta 3000 vuoden aikana. Eraat muutkin ustotutkimukset ovat kohdistuneet erityisesti jaksollisuuden etsintaan. Born a n (927) on yksittaisten puiden vuosilustoanayyseissa todennut enemman tai vahemman saannollista aatomaista vaihteua. A and s tad (934) ja E r and s son (936) ovat suuritoisin matemaattisin askemin tutkineet eri pituisten jaksojen esiintymista, ja 0 r din g (94 a) on kokeillut toisten tutkijain loytamien periodien esiintymista omassa aineistossaan. Seka E r and s son etta 0 r din g ovat todetun jak Puiden kasvun vaihteluislta ja niiden merkityksesta kasvututkimuksissa 7 sollisuuden perusteella kokeilleet tuevien vuosienkin kasvun ennustamista. Vuosilustoanayysit sovetuvat erityisen hyvin avuksi ilmatieteellisiin tutkimuksiin seuduilla, miss a jokin ilmastollinen tekija esiintyy ahella puiden toimeentuon minimia. Tallaisen tekijan vaihteuille puiden kasvun on todettu reagoivan hyvin herkasti. D 0 u g ass i n, H u n tin g ton i n ja muiden amerikkalaisten tutkimukset on tehty yeensa aridisen ilmaston alueella, missa sademaara on tallainen minimitekija, joka lisaksi suuresti vaihteee eri vuosina. Metsanrajaseuduilla, missa lampotia on minimitekija, taas on vuosilustoanalyysein koetettu selvittaa lampotilan kehitysta ja siita aiheutuvia metsanrajan siirtymisia. Taman alan tutkimuksista mainittakoon erityisesti H us tic hi n (948) julkaisu, johon sisaltyy laaja kirjallisuusluettelo ja selostukset muista vastaavista tutkimuksista. 3. Ennenkuin voidaan kayda tutkimaan menneiden aikojen ilmastoa puiden vuosilustojen avulla, on oltava selvilla, m i s t ail rna s t 0- tekijoista puiden kasvu on rllppuvainen ja mill a t a vall a. Nama ovat jo puhtaasti metsatieteellisia kysymyksia. Talla alala on tehty havaintoja ja tutkimuksia hyvin kauan ja monella taholla. Ryhtymatta luettelemaan kaikkia tutkijoita, jotka tasta kysymyksesta ovat kirjoittaneet, viitattakoon vain niihin historiallisiin katsauksiin, joita ovat esittaneet esim. La ita k a r i (920), E rl and s son (936) ja 0 r din g (94 a). Tutkimukset ovat tahan mennessa. selvasti osoittaneet, etta aridisen ilmaston alueella sademaara melkein yksinaan on puiden kasvua maaraava tekija. Suo men ja Skandinavian ilmastossa sen sijaan on kiintein riippuvaisuussuhde loydetty kasvukauden lampotian ja puiden sadekasvun valilta, mutta jo Keski Europassa nayttaa sademaara olevan vaikuttavampi tekija (C i e s a r 907, B 0 h mer e 907, Do u g ass 99). Pituuskasvua koskevia tutkimuksia on paljon vahemman. Ne osoittavat kuitenkin, etta puiden pituuskasvu riippuu saasuhteista suureksi osaksi toisella tavalla kuin sadekasvu. 4. Saasuhteiden vaikutus puiden kasvuun on puhtaasti biologinen kysymys, joka kuuuu puiden yleisia kasvuedellytyksia koskevien tutkimusten alaan. Taksatorisissa tutkimuksissa ei yeensa kiinniteta huomiota yhden tietyn vuoden sade- tai pituuskasvuun, vaan puun ja metsikon kasvun maarittaminen tapahtuu useamman, tavallisesti 5 tai 0, vuoden yhteenasketun sadekasvun ja samoin usean vuoden pituuskasvun perusteella. On siis yeisesti otaksuttu, etta kasvun vuosittaiset heiahteut 5 tai 0 vuoden kuluessatasoittavat toisensa. Mutta jos puiden kasvussa on todettavissa myos pitkaaikaisia vaihteuita, olivat ne sitten jaksollisia tai ei, on niiden vaikutus otettava vakavasti huomioon myos t a k sat 0 r i sis s a k a s v u t u t kim u k sis s a. Mo-

6 8 Peiha Mikoa 38.5 net tutkijat (esim. K 0 mod in 923, R u den 935, 0 r din g 937 ja 94 a) ovat osoittaneet, etta saasuhteiden aiheuttamien vaihteluiden huomiotta jattaminen voi johtaa jopa taksatoristen kasvunmittausten vaaraan tulkintaan, ja joissakin tutkimuksissa tama on otettukin huomioon (esim. v e s sal 0 937). E k un din (944) tutkimus, joka perustuu Suomessa valtakunnan metsien arvioinnissa kerattyyn aineistoon ( v e s sal 0 942), on ensimmainen vakava yritys tasmallisesti laskea ilmastollisten vaihteluiden vaikutus suuressa kasvututkimuksessa. Monet vuosilustoanalyysien tutkijat ovat kasitelleet kysymysta useammalta eri kannalta. Niinpa 0 r din gin teos (94 a), joka on tahan mennessa ilmestynyt taydellisin ja monipuolisin vuosilustotutkimus, sisaltaa kaikki ne nakokohdat, jotka edella on lueteltu. Taman tutkimuksen tarkoitus on metsatieteellinen. Pyrkimyksena on ennen kaikkea tutkia kasvun ilmastollisten vaihteluiden suuruutta ja niiden vaikutusta taksatorisissa kasvututkimuksissa. Paitsi ilmastosta johtuvia, kasitellaan seuraavassa eraita muitakin puiden kasvussa todettavia vaihteluita seka niiden merkitysta. Vuosilustotutkimusten kohteena on ollut paaasiassa manty (Europassa Pinus silvestris, Amerikassa P. ponderosa), mutta myos kuusesta on tehty muutamia tutkimuksia varsinkin Norjassa (E ide 926, E ide m 943). Seuraava tutkimus koskee seka mantya (Pinus silvestris) etta kuusta (Picea excelsa), Suomen tarkeimpia metsapuita. Koska useimpien lehtipuiden vuosilustojen ja pituuskasvainten mittaus on sangen tyolasta, on koivu taytynyt jattaa pois tallaisesta laajaa aineistoa vaativasta tutkimuksesta. Tutkimuksen aineisto on osittain sama, joka kerattiin valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessa ja johon perustuvia tutkimuksia v e s sal 0 (942 ja 945) ja E k u n d (944) ovat aikaisemmin julkaisseet. Sen taydennykseksi on myohemmin keratty lisaaineisto, joka selostetaan tarkemmin tutkimusaineistoa koskevassa luvussa. Tutkimusmenetelma. Aineiston kerays. Valtakunnan metsien arvioinnin ohjeissa oli maaratty ( v e s sal 0 936, s. 27), etta vahintaan 60-vuotiaista manty- ja kuusivaltaisista metsikoista, joissa ei ainakaan mainittavassa maarassa ole puita hakattu, vaan jotka nayttavat kehittyneen suurin piirtein luonnon tilassa, otetaan viidesta suurimmasta koepuusta nayte kasvun vaihteluiden tutkimista varten. Talla tavalla on kertynyt aineisto, johon mm. E k u n din (944) tutkimus perustuu ja joka muodostaa tamankin tutkimuksen perusaineiston. Se kasittaa koepuita eri metsatyypeilta seka kovilta mailta ja soilta jokseenkin samassa suhteessa kuin niita on Suo men maaalasta, soilta kuitenkin sopivia metsikoita on osunut arvioimislinjoille suhteellisesti vahemman. Myohemmin hankittu lisaaineisto on keratty jokseenkin saman periaatteen mukaan valituista metsikoista. Lisaksi on koepuita valittaessa pidetty silmalla, etta laheisyydessa ei olisi kantoja eika tuulenkaatoja, ja koepuiksi on otettu mahdollisimman virheettomia yksiloita. R u den in (945, s. 252) mukaan ei koepuun lahella saisi olla kantoa tai tuulenkaatoa 8-0 m:n sateella. Tama lienee kuitenkin liian ankara vaatimus, silla kun tutkittavan ajanjakson pitaisi olla vahintaan 50 vuotta, tapahtuu jokaisessa metsassa tallaisena aikana melkoisesti luonnollista harvenemista, ja jokainen puun kuoleminen vaikuttanee jollakin tavalla naapuripuiden kasvuun. Kun tutkimuksessa ei kayteta yksittaisten puiden vuosiluston leveyksia, vaan useiden puiden keskiarvoja, tasoittanevat luonnollisen harvenemisen aiheuttamat poikkeamiset toisiaan. Tahan kysymykseen palataan viela toisessa yhteydessa. Jos tutkitaan vain saasuhteiden vaikutusta puiden kasvuun, on kaikki hairitsevat tekijat pyrittava eliminoimaan, ja yksi tallainen hairitseva tekija on puiden keskinainen kilpailu. Sen vuoksi H u s tic h (948, s. 32) puoltaa tutkimusten suorittamista metsanrajaseudulla, missa puut kasvavat hyvin harvakseen, vailla kilpailua. Mutta jos tutkimuksilla halutaan selvittaa kasvun vaihteluiden merkitys kaytannollisessa metsataloudessa, on ne suoritettava sellaisissa metsissa, missa metsatalouttakin

7 harjoitetaan. Sen vuoksi on seuraava aineisto keratty etupaassa taystiheata lahentelevista metsik6ista, jollaisia hairiintymatta kehittyneet metsik6t suurimmassa osassa Suo mea ovat. Vaikka tutkimuspaikoiksi koetettiin etsia hakkuilta saastyneita ja muutoinkin mahdollisimman hairiintymatta kehittyneita metsik6ita, aineiston myohempi tarkastus osoitti erilaisia normaalista poikkeavia ilmioita esiintyneen useiden tutkimusmetsikoitten aikaisemmassa kehityksessa. Paikallisilta metsanvartijoilta ym. kyselemalla on voitu varmistautua, etta hakkuita ei ole ko. metsik6issa ollut viime vuosikymmenina, mutta vuotta sitten tapahtuneista hakkuista on usein ollut mahdoton saada tietoja. Kun hakkuut viime vuosisadalla olivat valtionmetsissa usein melko lievia jareimpien puiden poimintahakkuita, on niiden aiheuttama reaktio jaljelle jaavien puiden kasvussa saattanut olla sangen heikko ja jaada huomaamattakin, mika aiheuttaa epavarmuutta paatelmien tekemisessa kauemmaksi taaksepain. Kulo oli entisina aikoina tavallisin metsien saann6llista kehitysta hairitseva tekija. Hyvin monilla tutkimusaloilla on ollut nakyvissa kulon merkkeja, esim. hiiltyneita kantoja, mutta niiden on yleensa voitu todeta ole van peraisin nykyista puustoa vanhemmalta ajalta. Metsik6ita, missa on ollut palokoroja, ei yleensa ole tutkimuskohdiksi valittu. Mutta vuosilustoanalyysit ovat eraiden tutkimuskohtien puiden kehityksessa osoittaneet epasaannollisyytta, joka ilmeisesti johtuu kulosta. Lisaksi on voinut esiintya lievia kuloja, jotka eivat ole jattaneet jalkeensa palokoroja ja joiden aiheuttama reaktio puiden kasvussa on ollut niin heikko, etta se on saattanut jaada huomaamattakin. Minkaanlaisia takeita siita, etta tutkimusmetsikot olisivat kehittyneet taysin hairiintymatta ja etta kasvussa havaittavat vaihtelut johtuisivat vain ilmastosta, ei siis ole olemassa ainakaan vanhempien metsik6iden kohdalta, mutta siihen on kaiken aikaa pyritty. Vain nuorimpien tutkimusmetsik6iden aikaisemmista vaiheista on voitu saada riittava selvyys. Tutkimusmetsikoita on seuraavassa nimitetty koealoiksi. Niista on silmavaraisesti arvioitu eraita taksatorisia tunnuksia seka tehty muistiinpanot maan laadusta, kasvipeitteesta jne. Koepuiden lukumaara kasvun vaihteluita koskevissa tutkimuksissa riippuu suuresti tutkimuksen tarkoituksesta. Dendrokronologisissa tutkimuksissa, missa tarkeinta on maarattyjen merkkivuosien ja -vuosiryhmien toteaminen, riittaa yleensa pienikin koepuumaara. Yksikin huolellisesti valittu puu saattaa antaa vastauksen asetettuun kysymykseen, vaikka varmuus on tietenkin suurempi, jos koepuita on useampia samasta metsik6sta (D 0 u g ass 99, s. 27). Eri tutkijain tutkimuksissaan kayttama aineisto on vaihdellut suuresti. Do u g ass in (99, s ) ryhmissa puiden luku vaihtelee -}7, ja han pitaa 5 puuta riittavana maar ana ainakin niissa oloissa, 38.5 Puiden kasvun vaihteuista ja niiden merkityksesta kasvututkimuksissa missa han on tutkimuksensa suorittanut (94, s. 6). Samoin G 0 c kin (937, s. 2) mukaan 5 tai 0 puuta on sopiva maara. E r and s son i n (936) ryhmissa puiden lukumaara vaihtelee 4-264, kuitenkin niin, etta lukumaara pienenee, mita kauemmaksi taaksepain mennaan. Niinpa hanen v:een 464 ulottuva Kuovhonvuopio-sarjansa perustuu vuosien osalta vain yhteen koepuuhun. 0 r d i n gin (94 a) ryhmissa on puita Ordingin (m.t., s. 52) 6' puuta antoi jokseenkin saman tuloksen kuin 20, mist a ei tietenkaan voida tehda sellaista johtopaat6sta, etta 6 puuta aina olisi riittava maara. R u den i n (945, s. 253) mukaan pitaisi ilmaston ja puiden kasvun valista riippuvaisuutta koskevissa tutkimuksissa samasta metsikosta ottaa 5-20 koepuuta. B 0 man in (927) tutkimuksessa samasta metsikosta otettujen koepuiden lukumaara vaihtelee 5-60, mutt a keskiarvoja ei ole laskettu, vaan kukin koepuu on kasitelty erillisena. Valtakunnan metsien arvioinnin ohjeissa maarattiin kasvun vaihtelua koskevaa tutkimusta varten ottamaan 5 koepuuta koealalta. Saman koealan puista ei kuitenkaan laskettu keskiarvoja, vaan aineisto ryhmiteltiin heti suuremmiksi ryhmiksi. Kirjoittajan keraamassa aineistossa on koepuita samalta koealalta otettu Sekametsikoista, mist a on otettu seka manty- etta kuusikoepuita, lukumaara on ollut vastaavasti isompi, Kiln puita on tuloksia laskettaessa ryhmitelty ian perusteella ja kun muutamia koepuita on jouduttu erilaisista syista hylkaamaan, on lukumaara joissakin ryhmissa vain 0 tai allekin siita. Tallaisten ryhmien antamiin tuloksiin on tietenkin suhtauduttava tietyin varauksin. Taksatorisissa tutkimuksissa, missa halutaan esim. korjata kasvututkimuksen tulosta»normaali-ilmastoom>, vaaditaan tietenkin suurempi aineisto. E k u n din (944) kaytettavissa oli 264 koepuuta, mitka oli ryhmitelty puulajin, maantieteellisen aseman ja kovien maiden ja soiden mukaan, ja vain suurinta ryhmaa (manty Etela-Suomen kovilla mailla), jossa oli 096 puuta, E k un d pitaa riittavana. Tassa tutkimuksessa kaytetyssa aineistossa, joka osaksi on keratty valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessa yli maan, osaksi 5-40 koepuuta kasittavina ryhmina koealoilta, nama mqlemmat ryhmat taydentaneviit onnistuneesti toisiaan. Naytteiden otto vuosilustotutkimuksia varten tapahtuu joko rungosta kiekkoja sahaamalla tai kasvukairalla. Edellista menetelmaa ovat kayttaneet esim. Do u g ass ym. amerikkalaiset dendrokronologit, B 0 man (927), E rl and s son (936) ja 0 r din g (94 a). Kairausta ovat kayttaneet mm. K 0 mod in (923 ja 935), E ide (926), N a s u n d (944), E k u n d (942 ja 944) ja H u s tic h (945ja948, Hustich & Elfving 944). Laitakari (920) ym. ovat kayttaneet rinnan molempia menetelmia.

8 2 Peirtsa Mikoa Puiden kasvun vaihteluista ja niiden. merkityksesrta kasvututkimuksissa 3 Kiekkojen kaytto tarjoaa joitakin etuja kairaukseen verrattuna. Mittaus kiekosta voi tapahtua luotettavammin ja mittauksen suunta voidaan valita niin, etta tilapaisia hairioita on mahdollisimman vahan. utta kovin suuren kiekkomaaran kerays ja kasittely on kaytannossa Jopa mahdotonta. Se seikka, etta kairaamalla saadaan samalla vaivalla keratyksi monta kertaa laajempi aineisto kuin kiekkoja sahaamalla, korvaa monin.verroin kiekkojen tarjoamat edut. ve s s a 0 (942,. 52) on osolttanut, etta kasvukaira ei purista kokoon pintalustoja, Joten tallaistakaan virhemahdolisuutta ei sisaly kasvukairan kayttoon. Do u g ass, E r and s son ja 0 r din g (m. t.) ovat mittauksissaan kayttaneet puun tyvesta sahattuja kiekkoja. Osittain lienee tassa ollut tavoitteena paasta mittauksissa mahdollisimman kauaksi taaksepain, mutta tyvileikkauksen kaytto on voinut johtua puhtaasti teknillisista tai taloudellisistakin seikoista (vrt. 0 r din g 94 a, ss )- T!.vileikaus on kuitenkin muodoltaan siksi epasaannollinen ja usem epakeskmen, etta sen kayttoa ei voida suositella ainakaan taksatorisissa lustotutkimuksissa. Born a n (927) on kayttanyt rinnankorkeudelta sahattuja kiekkoja. Mloin lustotutkimuksissa on kaytetty kasvukairalla otettuja lastuja,?n kalrukset suoritettu miltei poikkeukf?etta rinnankorkeudelta (. 3 m Juurenmskasta). G 0 c kin (937) ym. mukaan suhteeliset vaihtelut vuosilustojen leveydessa ovat pitkin runkoa hyvin saman suuruiset ja yhtenaiset ()vertical uniformity)), joten pienet vaihtelut naytteenottokorkeudessa eivat sanottavia vaikuttane tulokseen. Lustojen keskimaarainen leveys saattaa ola erilainen rinnankorkeudela ja ylempana rungossa, ja esim. hakkuun vaikutus saattaa ola suhteelisesti hieman erilainen, mutta mikali tahan mennessa on tutkimuksia suoritettu niin ilmaston aiheuttamat lustonleveyden vaihtelut nayttavat ylempaakin rungossa olevan jokseenkin samanlaiset kuin rinnankorkeudella (D 0 u glass 928, Glock 937, Eklund 942). Rinnankorkeus on yleisin mittauskorkeus, jota kaytetaan mita erilaisimmissa metsatutkimuksissa. Tosin rungon tyviosale ominaiset epasaannolisyydet, kuten poikkileikkauksen epasaannollinen muoto, ulottuvat usein viela jossain maiirin rinnankorkeudelle, mutta joka tapauksessa epasaannollisyydet ovat paljon pienemmat kuin puun tyvessa, ja korkeammalta kairaaminen taas on vaikeata. Tama tutkimus perustuu kokonaan rinnankorkeudelta kasvukairala otettuun aineistoon. Vain parissa tapauksessa, eraiden erikoiskysymysten selvittamiseksi, kairattiin puita rinnankorkeuden lisaksi joltakin muultakin korkeudelta.. Vuosiluson leveys ei ole sarna puun joka puolela. Rungon poikki elkaus polkeaa. usein melkoisesti ympyrasta (vrt. R e n vall 923), Jollom vuoslustojen keskimaarainenkin leveys eri puolila runkoa on erilainen. Puun erilainen paksuuskasvu eri puolilla runkoa johtunee paaasiassa tuulesta ja on selvin tuulille alttiilla paikoilla (E k un d 942, s , Douglass 99, s. 22). Kun samankin vuosiluston leveys, seka absoluuttisesti etta suhteessa vieraisiin lustoihin, saattaa ola melko erilainen riippuen siita, milta puolelta puuta mittaus tapahtuu, ei yhdele ainoale mittaukselle voida antaa kovin suurta arvoa. 0 r din g (94 a) on mitannut kustakin kantoleikkauksesta kaksi. sadetta, ja samoin R u den (945) suosittelee kahden last un kairaamista kustakin koepuusta. E ra n d s son (936) puolestaan on tyytynyt mittaamaan vuosilustot vain yhta sadetta pitkin perustellen tata silli:i, etta puiden suuri lukumaara tasoittaa yksittaisissa puissa esiintyvat epasaannollisyydet. Kun pyrkimyksena on tutkia metsikon eika yksityisen puun kasvua, saadaankin varmaan luotettavampi aineisto kairaamala esim. kahdestakymmenesta puusta lastu kustakin kuin kymmenesta puusta kaksi lastua kustakin. Asia on hie man toinen, jos kaytetaan koko poikkileikkauksia, silla kahdenkymmenen kiekon sahaaminen on tietenkin kaksi kertaa suurempi vaiva kuin kymmenen kiekon. Jos on nahty kiekkojen sahaamisen vaiva, voi olla aiheellista suorittaa kustakin kiekosta useampia mittauksia, ainakin kaksi. Saman puun esim. etela- ja pohjoispuolelta kairatut lastut eroavat toisistaan jokseenkin saman verran kuin saman metsikon kahdesta eri puusta otetut lastut. Seka E ra n d s son etta 0 r din g ovat kantoleikkauksistaan valinneet sellaisen mittaussuunnan, jossa puun kehitys on ollut saannollisin ja lustot selvat. Born a n sen sijaan on mitannut aina samassa ilmansuunnassa. Kun aineisto oli kokonaan kerattava kairaamalla, oli myos ratkaistava, miss a ilmansuunnassa kairaus tapahtuu. Valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessa keratyt lastut on kairattu suuntaa valitsematta. Jos siis saasuhteet vaikuttavat puun paksuuskasvuun eri ilmansuuntiin eri tavoin, ovat sellaiset erot tasoittuneet tassa aineistossa. Tuulensuojaisissakin paikoissa, jollaisia taystiheita lahentelevat metsikot tasaisessa maastossa ovat, lienevat vuosilustot keskimaarin leveimmat rung on itapuolella. Sen sijaan suhteelliset vaihtelut ovat eri suunnissa jokseenkin samanlaiset (E k un d 942). Koska suhteelliset mittausvirheet ovat sita pienempia, mita leveampia ovat vuosilustot, on koealoittain keratty lisaaineisto pyritty kairaamaan puiden itapuolelta. Poikkeuksiakin tasta on, esim. rinteessa olevat puut on yleensa kairattu ylapuolelta. Koealan kaikki puut on kairattu aina samassa suunnassa, paitsi milloin jossakin puussa on valitulla suunnalla todettu epasaannollisyytta, esim. lylya, on kairaussuuntaa jonkin verran vaihdettu. Muutamilla koealoilla kaikki koepuut on kairattu useammalta puolelta etupaassa sen seikan tutkimiseksi, voidaanko tuulen vaikutusta todeta vuosiluston leveyden vaihteluissa.

9 t 4 Peitsa Mikoh 38.5 Koepuista, joista lastut on kairattu, on lisaksi mitattu rinnankorkeuslapimitta ja kuoren paksuus sekapituus. Myos on merkitty muistiin latvuskerros seka mahdolliset epasaannollisyydet rungon tai latvuksen muodossa. Monella koealalla piirrettiin lisaksi kartta, josta ilmenee kunkin koepuun asema naapuripuihin verrattuna seka kantojen, kelojen ja tuulenkaatojen sijainti. Mittaus. Sad e k a s v u n mittausta varten metsassa kairatut lastut tauetettiin, ja mittaus tapahtui sisatyona Metsatieteellisessa tutkimuslaitoksessa. Kuivuessaan kairanlastut jonkin verran kutistuvat. Koska jokainen lusto kutistunee suhteellisesti saman verran ja kysymyksessa on saman lastun eri lustojen keskinainen vertailu, ei tasta ole tiettavasti haittaa tutkimukselle ( v e s s a 0 942, s. 52). Linja-arvioinnin yhteydessa keratty lastuaineisto mitattiin kuivana. Myohemmin keratty lastuaineisto liotettiin ennen mittausta noin Yz tuntia vedessa. Tana aikana lastut laajenivat taysin alkuperaiseen pituuteensa. Lastujen kostuttamisen tarkoitus oli osittain poistaa kuivumisen aiheuttama kutistuminen, osittain tehda vuosilustojen rajat selvemmin nakyviksi. Mannyn ja kuusen vuosilustot ovat siksi selvia, ettei mitaan variaineita valttamatta tarvita lustojen erottamiseksi toisistaan. Mutta tyota voidaan helpottaa selventamalla erilaisin variainein lustoja. Milloin kevat- ja kesapuun leveys on mitattava erikseen, on varjaysta pidettava tarpeellisena. Lustojen selventamiseen on kaytetty mm. alkoholia (E rl and s son 936, s. 9), kerosinia (G 0 C k 937, s. 6), aniliinisulfaattia, floroglusiinia ym. Linja-arvioinnin aineistoa mitattaessa kostutettiin tarpeen vaatiessa epaselva kohta lastusta tarpatilla. Lastut silotettiin kuivina hiekapaperila. Myohemmin keratyn aineiston varjaykseen kaytettiin aniliinisulfaattia siten, etta ennen mittausta lastut saivat olla puolisen tuntia veden asemesta laimeassa aniliinisulfaatin vesiliuoksessa. Tama variaine teki kevat- ja kesapuun eron hyvin selvaksi, milloin nekin tahdottiin mitata erikseen. Kahden vuosiluston raja mannyssa ja kuusessa on selva ja jyrkka. Sen sijaan kevat- ja kesapuun raja lust ossa on vyohykeraja, tumman kesapuun vaihtuessa vahittain vaaleaksi kevatpuuksi. Milloin kesa- ja kevatpuu on mitattu erikseen, on rajaksi otettu se kohta, missa tumma kesapuu a k a a muuttua vaaleammaksi. Tama raja vastaa likimaarin sita kohtaa, missa soluontelon lapimitta on yhta suuri kuin onteloiden valisen seinan paksuus Puiden kasvun vaihteluis,ta ja niiden merkityksesta kasvututkimuksissa 5 v e s salon (942, s. 50-5) teoksessa on selostettu koje, jolla valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessa keratyn lastuaineiston mittaus tapahtui. Samaa kojetta kaytettiin suurimmassa osassa myohempiakin mittauksia. V. 947 hankittiin Metsatieteelliseen tutkimuslaitokseen Ruotsista uusi lustonmittauskoje, joka on suunniteltu Statens skogsforskningsinstitutissa ja jossa koneen kiertoakselin liike siirtyy suoraan laskukoneeseen, joka vuorostaan kirjoittaa paperiliuskalle suoraan kunkin vuosiluston leveyden. (Koje on edelleen kehitetty ja parannettu N a s u n din 944, ss selostamasta mallista. E k u n d 946.) Koska vuosiluston leveys eri puolilla runkoa vaihtelee melkoisesti ja koska lopullisten tulosten tulee perustua melko suuresta koepuuaineistosta suoritettujen mittausten keskiarvoihin, ei kunkin lust on mittauksessa ole syyta pyrkia kovin suureentarkkuuteen. /20 vuosiluston leveydesta lienee tyydyttava tarkkuus (R u den 945, s. 93 ja 250). Taman mukaan olisi mm:n levyiset lustot mitattava vahintaan 0.05 mm:n tarkkuudella ja 0.5 mm:n levyiset 0.02 mm:n tarkkuudella. Jos kaytettava koje kuitenkin sallii ilman lisavaivaa suuremman tarkkuuden, on tarkempaa mittausta suositeltava, koska se samaha pakottaa mittaajan suurempaan huolellisuuteen. Valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessa keratty aineisto mitattiin 0. mm:n tarkkuudella. Koska aineisto kasitti melko runsaasti vanhojakin puita, joissa lustojen leveys oli vain mm, olisi uurempi tarkkuus ouut suotava, mutta aineiston suuruus korvannee mlttauksen epatarkkuuden. Koska kaytetty koje kuitenkin salli tarkemman mittauksen, mitattiin myohemmin keratty lisaaineisto 0.0 mm:n tarkkudella. Ruotsista 947 hankkittu koje suoritti mittauksen automaattlsesti samalla tarkkuudella. Mittauksessa on tarkeinta, etta jokainen lusto tulee merkityksi oikean vuoden kohdalle. Taman seikan varmistamiseksi monet tutkijat (D 0 u g ass, G 0 C k, 0 r din g) ovat piirtaneet kunkin.puun vuosilustoanalyysin paperille ja niita keskenaan vertaamalla varmlstautuneet etta huomattavan leveat tai kapeat )}tunnuslustot)} joka puussa sattuvt samojen vuosien kohdalle. Talla tavalla todetaankin helposti jonkin puun mittauksessa mahdollisesti tapahtunut virhe, jota tamn jalkeen on ruvettava etsimaan. Samaten R u den (945, s. 96 Ja 250) suosittelee jokaisen koepuun lustoanalyysin piirtamist eriksen etenkin sellaisissa tapauksissa, jos on aihetta epailla joidenkm lustojen puuttuvan.. Kun aineisto kasittaa tuhansia puita, on taydellisen lustoanalyysm piirtaminen kustakin puusta liian paljon aikaa ja tyota vaativa tehtava. Tottunut tutkija oppii melko nopeasti lukemaan alkuperaisia mittauspoytakirjoja melkein yhta vaivattomasti kuin graafisia esityksiakin, joten virheiden etsinta voidaan suorittaa tyydyttavasti mittauspoyta-

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen?

Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen? Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen? Suomalaisen lustotutkimuksen vuosi 2010 Suomalaisen lustotutkimuksen huipennus koetaan Rovaniemellä kesäkuussa 2010, jolloin noin 400 alan tutkijaa yli 40 maasta

Lisätiedot

Jälkeläisarvosteluseminaari 12.5.1981

Jälkeläisarvosteluseminaari 12.5.1981 KOTIELÄINJALOSTUKSEN TIEDOTE NO 47 Jälkeläisarvosteluseminaari 12.5.1981 Suomen Kotieläinjalostusyhdistys Keinosiemennysyhdistysten Liitto Helsinki 1981 Julkaisijat: Kotieläinten jalostustieteen laitos,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit II

Tietorakenteet ja algoritmit II Tietorakenteet ja algoritmit II Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä uuden TRAII kurssin luentomateriaali on kutakuinkin edellisen

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja Tietorakenteet ja algoritmit I Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä moniste perustuu valtaosaltaan aiemman Tietorakenteet ja algoritmit

Lisätiedot

MAATALOUDEN ALUETUKI JA VILJELIJÖIDEN TULOT MAAN ERI OSISSA

MAATALOUDEN ALUETUKI JA VILJELIJÖIDEN TULOT MAAN ERI OSISSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 71 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 71 MAATALOUDEN ALUETUKI JA VILJELIJÖIDEN TULOT MAAN ERI OSISSA

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN POISMUUTTO SUOMESTA

MAAHANMUUTTAJIEN POISMUUTTO SUOMESTA MAAHANMUUTTAJIEN POISMUUTTO SUOMESTA Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Anni-Mari Karvinen 2009 Kansantaloustieteen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS 1 HELSINGIN

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa?

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Sinulla on vapaus: * Jakaa kopioida, levittää, näyttää

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND TUTKIMUSRAPORTTI N:o 25 REPORT OF INVESTIGATION No. 25 Erkki Lanne Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta Summary: On

Lisätiedot

TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO

TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO KARL MARX TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO Sosialismi.net 2005 Kansalaiset! ALKUHUOMAUTUKSIA Ennen kuin käyn käsiksi varsinaiseen aiheeseen, sallikaa minun tehdä eräitä alkuhuomautuksia. Nykyisin vallitsee mannermaalla

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Verouudistuksen vaikutukset yritysten verosuunnitteluun

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Verouudistuksen vaikutukset yritysten verosuunnitteluun JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Verouudistuksen vaikutukset yritysten verosuunnitteluun Pro gradu-tutkielma Tutkimusraportti Elokuu 2004 Laatija: Marja Äijänen Ohjaaja: Aila Virtanen URN:NBN:fi:jyu-200571

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 196 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot