Tavarankuljetusvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavarankuljetusvakuutus"

Transkriptio

1 Tavarankuljetusvakuutus 1

2 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy ilmi vakuutusturvan laajuus olennaisilta osin. Koska seloste ei ole tyhjentävä, kannattaa tutustua myös vakuutusehtoihin. Aina kun tavaraa siirretään paikasta toiseen, tarvitaan kuljetusta. Kuljetustavasta riippumatta (laiva, auto, rautatie tai lentokone) tavarat voivat matkalla vahingoittua, niiden määrä voi pienentyä tai osa tavaroista saattaa kadota: laiva voi joutua vaikeisiin sääolosuhteisiin, autot voivat ajaa ojaan, tavarat voidaan varastaa tai niitä voidaan käsitellä huonosti satamassa ja terminaalissa lastauksen, uudelleenlastauksen tai purkamisen aikana. kö kuljetusyhtiö ole vastuussa mahdollisesta vahingosta? Yleensä kuljetusyhtiö vastaa tavarasta sen vastaanotosta luovutukseen asti, mutta kuljetusyhtiön vastuuta on rajattu kahdella tavalla: osittain laajuuden ja osittain korvaussumman perusteella. Jos kuljetusyhtiö vastaa vahingosta, asiakas saa yleensä korvauksena vain osan tavaran arvosta; kun tavaran arvo kiloa kohden on suuri, ei korvausraja ole riittävä. Esimerkki: Kuljetettaessa tietokoneita maanteitse kotimaassa euron arvoinen tietokone vahingoittuu. Jos tietokone painaa 2 kg, rahdinkuljettajan vastuu on rajattu 40 euroon (2013). On myös tilanteita, joissa kuljetusyhtiö ei ole korvausvelvollinen, vaikka vahinko olisi syntynyt kuljetuksen aikana. Merikuljetuksissa on mahdollista, että varustaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu aluksen karilleajosta tai tulipalosta. Maantiekuljetuksissa auto voi ajaa ojaan esimerkiksi välttääkseen ajamasta eteen juoksevan lapsen päälle. Tällaisissa tapauksissa kuljetusyhtiö ei useimmiten ole vastuussa vahingosta. Useimmissa tapauksissa kuljetusyhtiö hylkää korvausvaatimuksen koskien vahinkoa, joka johtuu siitä, että lähettäjä on lastannut tavaran itse, siitä, että pakkaus on puutteellinen tai siitä, että tavaran merkintä on puutteellinen. Vaikkakin kuljetusyhtiö olisi vastuussa vahingosta, on kuljetusyhtiön vastuu rajattu kilo- tai kollimäärän mukaisesti. Rajoitetusta korvausvastuusta johtuen maksettava korvaus on harvoin arvokkaalle tavaralle riittävä. Yleinen argumentti asiakkailta on: Kuljetusyhtiö XX on kuljettanut tavaroitani useiden vuosien ajan ja olen aina saanut korvauksen, jos osa tavaroista on puuttunut. se on totta. Mutta asiakas on saanut korvauksen siksi, että kuljetusyhtiö on yleensä vastuussa kuljetuksen aikana tapahtuneesta varkaudesta. Mitä tapahtuu, kun alus ajaa karille ja lasti kastuu, tai jos Saksasta tulevalla autolautalla syttyy tulipalo? On mahdollista, että kuljetusyhtiö ei ole silloin velvollinen korvaamaan vahinkoa. kö kuljetusyhtiöllä ole vakuutusta vahinkojen kattamiseksi? Kuljetusyhtiöllä on yleensä vastuuvakuutus, mutta vakuutus käsittää vain yhtiön oman vastuun. Jos kuljetus yhtiö ei ole korvausvastuussa vahingosta, ei korvaus takaan makseta. Siksi kaikkien asiakkaiden on itse huolehdittava kuljetettavien tavaroittensa vakuutusturvasta. Kumman kuuluu ottaa tavarankuljetusvakuutus ostajan vai myyjän? Toimitusehtojen tulkintakiistojen välttämiseksi ostaja ja myyjä käyttävät usein INCOTERMS-ehtoja, jotka eivät perustu lakiin tai yleissopimukseen vaan kuuluvat kansainväliseen sääntökokoelmaan, jota sopimusosapuolet soveltavat keskenään. Useimmissa kauppasopimuksissa on toimitusehtona esimerkiksi EXW tai CIF. Toimitusehdossa käsitellään kaupan osapuolille asetettuja velvollisuuksia kuten mm. kuljetuksen järjestämistä, rahdin maksamista ja vakuutuksen ottamista. Toimitusehdoissa kerrotaan myös kuka vastaa kuljetusriskistä. Vahinkovaaran siirtyminen myyjältä ostajalle on tarkkaan määritelty. Huomaa, että rahdin tai kuljetusvakuutuksen maksaminen ei tarkoita vastuuta tavarasta kuljetuksen aikana. Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

3 Mitä kuljetusvakuutus käsittää ja mitä se korvaa? Esimerkkejä vahingoista, joita korvataan tai ei korvata Tavarankuljetusvakuutus korvaa tavaraan kohdistuneen vahingon, joka on syntynyt äkillisestä ja odottamattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Vakuutetun esinevahingon lisäksi vakuutus korvaa yhteishaverin aiheuttamat kustannukset sekä kohtuulliset, välittömästi uhkaavasta vahingosta johtuvat pelastuskustannukset. Yhteishaverilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että pelastuskustannukset jaetaan kaikkien aluksessa tavaraa kuljettaneiden kesken riippumatta siitä, ovatko omat tavarat vahingoittuneet. Vakuutuskorvauksesta vähennetään aina sovittu omavastuuosuus. Vahinko, hävikki tai kustannus Perusvakuutus Täysvakuutus Tulipalo Räjähdys Tavaran purku aluksesta hätäsatamassa Täysvakuutus Useimmiten uudet pakatut tavarat vakuutetaan täysvakuutuksena. Pääsääntönä on, että tavara vakuutetaan kuljetuksen ajaksi ovelta ovelle tai niin kauan kun vakuutuksenottajalla on toimituslausekkeen mukaan riski (vaaranvastuu) tai vakuuttamisvelvollisuus. Korvausta maksetaan tavanomaisista vahingoista varkaudesta, katoamisesta, särkymisestä, mutta myös katastrofiriskeistä kuten aluksen uppoamisesta, auton ajautumisesta ojaan, tulipalon syttymisestä. Perusvakuutus Perusvakuutus otetaan yleensä esimerkiksi malmin, öljyn, viljan ja vastaavanlaisten tavaroiden kuljettamiseen. Silloin ei useimmiten ole tarvetta vakuuttaa esimerkiksi varkauden varalta. Käytettyjä tavaroita vakuutetaan perusvakuutuksella. Perusvakuutus ei ole yhtä kattava kuin täysvakuutus. Se korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet tulipalosta tai räjähdyksestä, sekä myös vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuljetusvälineen törmäämisestä, pohjakosketuksesta, suistumisesta tieltä tai raiteilta. Laajennettu perusvakuutus Lisämaksusta perusvakuutusta voidaan laajentaa kattamaan tiettyjä eriteltyjä riskejä, kuten varkautta, katoamista, murtoa, ryöstöä tai särkymistä. Tällaista vakuutusta kutsutaan laajennetuksi perusvakuutukseksi. Lisäturva Voi olla tarkoituksenmukaista laajentaa vakuutusta kattamaan myös vahingot, jotka johtuvat kylmyydestä tai lämmöstä, kun kuljetetaan tarkkaa kuljetuslämpötilaa vaativia tavaroita, kuten jäätelöä. Vakuutus ei kuitenkaan kata palautuskuljetuksia tai käytettyjen tavaroiden kuljetusta. Tällaiset kuljetukset voidaan vakuuttaa erillisellä sopimuksella. Useimmat yritykset ottavat myös lisävakuutuksen, joka kattaa sodan tai lakon aiheuttamat vahingot. Sotatai lakkovakuutus voidaan tehdä vain meri-, ilma- ja postikuljetuksiin. Sotavakuutus korvaa esimerkiksi sotavälineen välittömästi aiheuttamat vahingot riippumatta siitä, vallitsiko sotatila vai ei. Lisäksi korvataan vahingot, jotka aiheutuvat kaappauksesta, takavarikosta, pidättämisestä tai muusta sotilasvallan suorittamasta toimesta sekä myös vallankumouksesta, kapinasta tai poliittisluonteisesta sabotaasista. Lakkovakuutus korvaa vahingot, jotka ovat aiheuttaneet lakossa tai työsulussa olevat työntekijät tai mellakoihin, kansalaislevottomuuksiin, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuvat henkilöt. Tavaravakuutus voidaan tehdä: Täysvakuutuksena Perusvakuutuksena Laajennettuna perusvakuutuksena Folksam auttaa selvittämään yrityksen kokonaisvakuutustarpeen. Yhteishaverin kustannukset Liikenneonnettomuus Murto, varkaus Ryöstö Tavaran katoaminen Vuoto Kylmyyden, lämmön, valon tai ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelun aiheuttama vahinko Vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneet kustannukset Lakon, terrorismin, sabotaasin tai aseiden aiheuttama vahinko Aika-, korko- tai suhdannetappio, markkinoiden menettäminen, myöhästyneen kuljetuksen aiheuttamat kustannukset Tavaran mädäntymisestä tai homehtumisesta aiheutunut vahinko Tavara ei ole pakattu tarkoituksenmukaisesti ennen kuljetusta tai sitä ei ole varustettu kestämään tavanomaista rasitusta ottamalla huomioon tavaran kestävyys sekä kuljetus-, käsittely- ja lastausolot Onko mahdollista vakuuttaa näyttelyt sekä yrityksen sisäiset kuljetukset? Tavara voi vahingoittua, vaikka yritys huolehtisi kuljetuksesta itse esimerkiksi varastosta liikkeeseen. Yrittäjä voi tarvita myös muita vakuutuksia, joita tarjotaan tavarankuljetusvakuutuksen ohella. Näitä ovat esimerkiksi: Vakuutus tavaroiden kuljetukseen messuille, esittelyille ja tilaisuuksista pois sekä itse tilaisuuksien ajaksi Vakuutus tavaroiden omalla autolla kuljettamiseen Muuttovakuutus * * * Sovelletaanko samoja vakuutusehtoja tuontiin ja vientiin? Tuontiin, Pohjoismaiden väliseen kauppaan ja Suomen sisällä kulkeviin kuljetuksiin sovelletaan Folksam Vahinkovakuutuksen omia täys- tai perusvakuutuksen ehtoja. Tavaran vientiin sovelletaan yleisesti maailmanlaajuisesti tunnettuja englantilaisia Institute Cargo Clause (A) tai (C) -ehtoja. Folksam Vahinkovakuutus käyttää apunaan vahinkoasiamiehiä tavaran viennin yhteydessä tapahtuneiden vahinkojen käsittelyssä. Pääosin ehdot vastaavat Folksam Vahinkovakuutuksen täys- tai perusvakuutuksen ehtoja. *ellei erillistä sopimusta ole tehty 4 5

4 Mitä vakuutus maksaa? Mitä pitää tehdä, jos tavara on vahingoittunut? Vakuutusmaksu riippuu useista tekijöistä kuten itse tavarasta, sen pakkauksesta, kuljetusvälineestä, kuljetusetäisyydestä ja määrästä. Laivakuljetusta pidetään kaikkein riskialtteimpana kuljetustapana ja siksi sen vakuuttaminen on kalleinta. Sen sijaan lentokuljetusta pidetään vähäriskisimpänä ja sen vakuutus on edullisin. Koskien kaikkia kuljetusmuotoja vakuutusmaksu on yleensä alle 1 % tavaran arvosta. Pyri estämään vahingon leviäminen mahdollisuuksiesi mukaan. Älä palauta, myy tai korjaa vahingoittunutta tavaraa, ennen kuin olet ottanut yhteyttä Folksam Vahinkovakuutukseen! Säilytä sekä vahingoittunut tavara että sen pakkaus. Miten kuljetusvakuutus tehdään? Yritykset, joilla on vain satunnaisesti kuljetuksia, vakuuttavat lähetyksensä tapauskohtaisesti. Yleisin tapa tehdä kuljetusvakuutus on solmia vuosisopimus kuljetusten vakuuttamiseen. Silloin yrityksellä on käytössään jatkuva vakuutusturva kaikkia vakuutettavia kuljetuksia varten. Se koskee kaikkia asiakkaan vastuulla olevia kuljetuksia tai sellaisia kuljetuksia, joissa asiakas on sitoutunut vakuuttamaan tavaran toisen laskuun, esimerkiksi ostajan laskuun CIF-kaupassa. Kun vuosisopimus solmitaan, ei tarvita kuljetuskohtaisia ilmoituksia. Vakuutuskauden alussa arvioidaan vakuutettujen kuljetusten vuotuinen kokonaisarvo. Arvo kerrotaan maksukertoimella, jolloin saadaan vakuutuksen vuosimaksu. Se maksetaan etukäteen, joko kokonaan tai osittain, ja vakuutuskauden päätyttyä tehdään lopputilitys. Asiakas saa silloin joko lisälaskun tai palautusmaksun, jolla ei ole vaikutusta vakuutusturvaan. Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan ja se jatkuu automaattisesti, jos kumpikaan sopimusosapuoli ei sano sitä irti vähintään kuukautta ennen eräpäivää. Sopimuksessa kerrotaan vakuutusturvan yläraja vahinkoa kohti, esimerkiksi enintään /vahinko. Ota valokuvia vahingoittuneesta tavarasta. Jos pakkauskin on vahingoittunut, ota kuvia myös siitä ennen pakkauksen avaamista. Käsittele tavaroita kuin ne olisivat omiasi ja vakuuttamattomia. Toisin sanoen: tee parhaasi kulloinkin vallitsevassa tilanteessa! Tee rahtikirjaan merkintä tavarassa ja/tai pakkauksessa mahdollisesti olevista vahingoista tai tavaran puuttumisesta. Huolehdi siitä, että kuljettaja hyväksyy huomautuksesi allekirjoituksellaan. Lähetä kuljetusyhtiölle kirjallinen reklamaatio mitä pikimmin ja kerro, mikä on vahingoittunut tai mitä tavaroita puuttuu. Reklamaatio tulee lähettää kuljetusyhtiölle mahdollisimman pikaisesti, mieluiten samana päivänä kuin tavara on vastaanotettu. Folksam Vahinkovakuutuksella on oikeus tehdä kuljetusyhtiölle takautumisvaatimus rajoitetun ajan sisällä. Jos reklamaatiota ei tehdä ajoissa, voi Folksam Vahinkovakuutus menettää kuljetusyhtiöltä saatavan korvauksen, vaikka se olisikin korvausvelvollinen. Laiminlyöty reklamaatio voi sen takia johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen tai hylkäämiseen. Ilmoita Folksam Vahinkovakuutukselle mahdollisimman nopeasti, mitä on tapahtunut. Vahinko korvataan yleensä ensisijaisesti vakuutuksesta. Kirjallinen reklamaatio voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: REKLAMAATIO Kuljetusyhtiön nimi ja osoite: Lähettäjä: Vastaanottaja: Purkupäivämäärä: Rahtikirjan numero: Totesimme purkaessamme yllä mainittua lähetystä, että X kollia olivat vahingoittuneet ja/tai Y kollia puuttuivat. Pidämme teitä vastuussa tästä vahingosta ja varaamme itsellemme/vakuutusyhtiöllemme oikeuden tehdä tarkennetun korvausvaatimuksen. Pyydämme teitä vahvistamaan, että olette vastaanottanut tämän reklamaation. Mitä suojeluohje tarkoittaa Vakuutussopimuksessa on suojeluohjeita, joita vakuutuksenottajan on noudatettava. Jos vakuutuksenottaja ei ole noudattanut vakuutukseen sovellettavia suojeluohjeita, vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan hylätä. Suojeluohjeilla tarkoitetaan toimia, joilla vähennetään vahinkoja tai vältetään niiden syntyminen. Esimerkkinä suojeluohjeista on velvollisuus reklamoida kuljetusyhtiölle vahingosta sekä velvollisuus ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa mahdollista vahinkoa. Paikka ja aika Allekirjoitus Tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava Folksam Vahinkovakuutukselle, jos olosuhteissa tapahtuu merkittävä riskiä lisäävä muutos. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tavarassa itsessään tapahtunutta muutosta, sen pakkausta, kuljetustapaa, reittiä tai käsittelytapoja. Jos kasvaneesta vahinkoriskistä ei ilmoiteta, korvausta voidaan alentaa. 6 7

5 Kuinka korvausta haetaan mitä asiakirjoja tarvitaan? Riskin siirtyminen myyjältä ostajalle ja vakuuttaminen Vahinkotapauksen käsittelyä varten Folksam Vahinkovakuutus tarvitsee seuraavat asiakirjat: Kirjallisen vahinkoilmoituksen. Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) INCOTERMS toimituslausekkeet Myyjä Ostaja Riski: Myyjän Ostajan Vain merikuljetus Kopion allekirjoitetusta tai reklamatoidusta rahtikirjasta. Kopion mahdollisesta tarkastusraportista, jos sellainen on tehty. Jos Folksam Vahinkovakuutukselle ilmoitetaan vahingosta ajoissa, autamme mielellämme tarkastuksen järjestämisessä. Mahdolliset valokuvat, mielellään sähköpostitse. Kopion tavaran kauppalaskusta. Ex Works EXW Noudettuna lähettäjältä ( nimetty paikka) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sopimuksessa mainittuna aikana ja sovitussa paikassa.. Ostajalla on vastuu koko kuljetuksen ajan. Kopion kuljetusyhtiölle lähetetystä reklamaatiosta ja mielellään myös yhtiön vastauksen. Tiedon korvausvaatimuksen suuruudesta laskulla. Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla ( nimetty paikka) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle sopimuksessa mainittuna aikana ja sovitussa paikassa. (myyjä nimettyyn paikkaan). FCA Huomaa, että kirjallinen vahinkoilmoitus on jätettävä Folksam Vahinkovakuutukselle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kuljetuksen päättymisestä tai sen todennäköisestä päättymisestä. Jos vahinkoilmoitusta ei tehdä, korvausoikeus menetetään kokonaan. Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla ( nimetty laivaussatama) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu aluksen viereen laivaussatamassa. (myyjä kuljetuksesta alukselle asti). Free On Board Vapaasti aluksessa ( nimetty laivaussatama) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. (myyjä aluksen reelinkiin asti). FAS FOB Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuina ( nimettyyn määräsatamaan) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. (myyjä aluksen reelinkiin asti). CFR Cost, Insurance, Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina ( nimettyyn määräsatamaan) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. CIF Myyjän on vastattava vakuutuksesta (ostajan laskuun) määräsatamaan asti. Vakuutus ei ole voimassa vastaanottomaan sisäkuljetuksissa ilman erillistä sopimusta. Huomaa, että myyjä on velvollinen ottamaan vakuutuksen vain Institute Cargo Clauses (C) -ehdon mukaisesti. 8 9

6 Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) INCOTERMS toimituslausekkeet Carriage Paid To Kuljetus maksettuna ( nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle sovittuna aikana.. Myyjä Ostaja Riski: Myyjän Ostajan CPT Vain merikuljetus Toimituslausekkeen valinta Nykyaikaisissa toimitusjärjestelmissä tavaraa ei tarkisteta aina kaikissa siirtymäkohdissa, kun riskin siirtyminen on tehty Incoterms ehtojen mukaisesti. Syntyneen vahingon korvauksesta aiheutuvan kiistelyn välttämiseksi on pyrittävä käyttämään sellaista toimitustapalauseketta, jonka mukaan toinen osapuoli vastaa tavarasta koko kuljetuksen ajan. INCOTERMS 2010 Kun sopimukseen kirjoitetaan Incotermsin mukainen toimitustapalauseke, se tulee kirjoittaa selkeästi sopimukseen ja kauppalaskuihin, esim. EXW Kotka, Incoterms Näin vältetään tulkintavaikeudet, joita voi syntyä omia toimitustapalausekkeita ja tulkintoja käyttävissä maissa. Folksam suosittelee Incotermstoimitustapalausekkeita kansainvälisiin kuljetuksiin ja varoittaa käyttämästä omia toimitustapalausekkeita. Carriage and Insurance Paid To Kuljetus ja vakuutus maksettuina ( nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle sovittuna aikana. CIP Myyjän on vastattava vakuutuksesta (ostajan laskuun) nimettyyn määräpaikkaan asti. Huomaa, että myyjä on velvollinen ottamaan vakuutuksen vain Institute Cargo Clauses (C) -ehdon mukaisesti. Delivered at Place Toimitettuna määräpaikalle ( nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäviksi sovitussa määräpaikassa. DAP Delivered at Terminal Toimitettuna terminaalissa ( nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa terminaalissa määräpaikassa tai määräsatamassa. DAT Myyjä vastaa vakuutuksesta (ostaja määrätystä paikasta eteenpäin) Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna ( nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi nimetyssä määräpaikassa. DDP Tavara toimitetaan tullaamatta/tullattuna. Myyjä vastaa vakuutuksesta. Myyjällä on vastuu koko kuljetuksen ajan. Kuvaus on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä virallisen Incotermsin kanssa

7 Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto Aleksanterinkatu 17, WTC Helsinki PL 1000, 00101 HELSINKI Puh. 09-669 459 Fax. 09-6969 6647 Tämän julkaisun

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus - Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi HAPPY CARE - Tuotevakuutus MIKSI TURVASOPIMUS? Uuden tuotteesi turva, joka sisältää seuraavat osat: SUOJA TAPATURMIA VASTAAN Esineen rikkoutuminen putoamisen seurauksena,

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot

Valukappaleen hankinta

Valukappaleen hankinta Valukappaleen hankinta Juhani Orkas, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden hankinta tapahtuu periaatteessa samanlaisella menettelyllä kuin muukin teollisuustuotteiden hankinta.

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 05 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.6.2012 alkaen O71.124_Toyota_vakuutuksen_tuoteseloste.indd 1 11.2.2013 12.04 Sisältö 1.

Lisätiedot