Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Keskeisiä unen muutoksia nuoruusiällä ovat unen kokonaismäärän väheneminen, unen keveneminen, päiväaikaisen väsymyksen lisääntyminen ja vuorokausirytmin siirtyminen myöhäisemmäksi lapsuuteen verrattuna. Nuoruusikäisten unen muutosten taustalla on paitsi ympäristöön liittyviä, myös biologisia tekijöitä. Merkittävä osa nuorista kärsii riittämättömästä unesta etenkin kouluviikon aikana, koska nukkumaanmeno on siirtynyt myöhäisemmäksi ja kouluun meno vaatii aikaista heräämistä. Nuorten uniongelmat edellyttävät usein monipuolista kliinistä selvittelyä. Tutkimustieto nuorten unesta, uniongelmista ja uniongelmien hoidosta on voimakkaasti lisääntymässä. Vertaisarvioitu VV Nuoruusikä alkaa fyysisestä murrosiästä (puberteetti) ja ajoittuu ikävuosien välille (1). Nuoruusikä on valtavien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutosten vaihe ihmisen elämässä, ja nämä muutokset heijastuvat kokonaisvaltaisesti myös uneen ja nukkumistottumuksiin. Uniongelmat lisääntyvät nuoruusiällä, ja ne voivat olla merkki hankaloituneesta nuoruusiän kehityksestä (2,3). Tässä katsauksessa käsitellään nuorten unen tyypillisiä piirteitä ja ongelmia sekä pyritään valottamaan niiden taustalla olevia syitä ja uniongelmien hoitomahdollisuuksia. Miten nuoret nukkuvat? Nuoruusiällä keskeisiä unen muutoksia ovat unen kokonaismäärän väheneminen, unen keveneminen, päiväaikaisen väsymyksen lisääntyminen ja vuorokausirytmin siirtyminen myöhäisemmäksi lapsuuteen verrattuna (3,4). WHO:n Koululaistutkimuksen mukaan vuonna 2010 suomalaiset 11-vuotiaat tytöt nukkuivat kouluviikolla keskimäärin 9:07 (tuntia:minuuttia) (95 %:n LV 9:04 9:10) yössä, kun 13-vuotiailla luvut olivat 8:18 (95 %:n LV 8:14 8:22) ja 15-vuotiailla 7:52 (95 %:n LV 7:48 7:57). Myös poikien unen määrässä havaittiin vastaava väheneminen. Poikien luvut olivat 9:10 (95 %:n LV 9:07 9:13), 8:34 (95 %:n LV 8:30 8:37) ja 8:01 (95 %:n LV 7:56 8:05). Lyhyitä, enintään seitsemän tunnin yöunia kouluöinä nukkui 11-vuotiaista tytöistä 1,8 %, 13-vuotiaista 11,8 % ja 15-vuotiaista 21,6 % (vastaavat poikien luvut 1,1 %, 7,3 % ja 18,3 %) (Tynjälä, Jorma, julkaisemattomia havaintoja). Nuorten unentarpeessa ei kuitenkaan ole havaittu ikäsidonnaisuutta. Samanaikaisesti unen lyhenemisen kanssa nuorten päiväaikainen väsymys lisääntyy selvästi iän kasvaessa (3). Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kouluaamuina itsensä väsyneeksi tunsi 11-vuotiaista tytöistä 19 %, 13-vuotiaista 31 % ja 15-vuotiaista 44 % vähintään neljä kertaa viikossa (vastaavat luvut pojilla: 18 %, 29 % ja 36 %) (Tynjälä, Jorma, julkaisemattomia havaintoja). Laboratoriokokeessa, jossa nuorten annettiin nukkua vapaasti klo välisenä aikana, nuorten keskimääräiseksi unen pituudeksi saatiin 9,2 tuntia, eikä puberteetin aste vaikuttanut unen pituuteen (5). Kokeen tulos saattaa tutkimusasetelman vuoksi kuitenkin aliarvioida etenkin varttuneempien nuorten unen tarvetta: yksikään varttuneemmista nuorista (Tannerluokitus > 2) ei ollut vielä hereillä uniajan päättyessä klo 08, ja he olivat päiväaikaan väsyneempiä kuin muut (6). Seurantatutkimuksissa on unenaikaisessa aivo sähkökäyrässä (uni-eeg:ssä) havaittu syvän unen eli hidasaaltounen määrän ja tehon vähenevän radikaalisti nuoruusiällä (7,8). Myös vilke unen eli REM-unen määrä vähenee, mutta sen prosentuaalinen osuus kokonaisuniajasta pysyy suurin piirtein ennallaan (8). Nuoruusiällä vuorokausirytmi siirtyy noin 1 3 tuntia myöhäisemmäksi ja ns. iltavirkkujen määrä aamu virkkuihin verrattuna kasvaa (4). Nukahtamisajan siirtyminen myöhemmäksi on lineaarisesti yhteydessä nuoren ikään siten, että vuotiaiden eurooppalaisnuorten keskimääräinen nukahtamisaika arki-iltoina on puoli 2827

2 katsaus Viivästyneen univaiheen oireyhtymässä sisäisen kellon siirtäminen yhteiskunnan rytmiin ei onnistu. yhdentoista, vuotiaiden puoli kahdentoista ja vuotiaiden puolenyön tuntumassa (9). Kronotyypin todettiin keskieurooppalaisessa tutkimuksessa siirtyvän keskimäärin myöhäisemmäksi tytöillä aina 19,5 ikävuoteen ja pojilla aina 20,9 ikävuoteen asti, minkä jälkeen vuorokausirytmi ryhtyi uudelleen aikaistumaan. Tätä kronotyypin kääntöpistettä on ehdotettu myös yhdeksi biologiseksi merkiksi nuoruusiän loppumisajankohdalle (10). Biologiset muutokset Ajatus siitä, että nuoruusiällä unessa tapahtuvien muutosten taustalla voisi olla biologisia syitä, on yllättävän uusi. Vasta parin viime vuosi kymmenen aikana nuorten unen biologista säätelyä on tutkittu tieteellisesti intensiivisemmin. Karttuneen tutkimustiedon valossa näyttää tällä hetkellä ilmeiseltä, että pelkästään ympäristöön liittyvät tekijät eivät pysty selittämään nuoruusiän unen muutoksia (4). Nuorten vuorokausirytmin siirtyminen myöhemmäksi on ilmiönä havaittu ympäristöstä riippumatta niin esiteollisissa kuin moderneissakin yhteiskunnissa. Rytmin on todettu säilyvän myöhäisenä myös kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa, joissa nuorilla on rajalliset mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen (4). Vuorokausirytmin siirtyminen myöhemmäksi nuoruusiässä on ihmisten lisäksi havaittu useilla eri eläinlajeilla, kuten reesusapinoilla, rotilla ja hiirillä (4). Kronotyypin muutos tapahtuu sukupuolisidonnaisessa aikataulussa, tytöillä varhemmin kuin pojilla, ja se on ajallisesti yhteydessä sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien kehittymiseen (11). Eläinkokeissa tutkittiin jyrsijöille tehdyn prepubertaalisen gonadektomian vaikutusta ja havaittiin, että se esti nuoruusiällä tapahtuvat sirkadiaanisen rytmin muutokset (12). Sukupuolihormonit voivat vaikuttaa uneen mm. moduloimalla suprakiasmaattisen tumakkeen sisäisen kellon toimintaa (13). Nuoruusiällä tapahtuvien hormonaalisten muutosten tarkka vaikutus mekanismi unen säätelyjärjestelmiin on toistaiseksi kuitenkin epäselvä. Sisäisen kellon ominaisperiodin pitenemistä ja valoherkkyyden muutoksia on ehdotettu mahdollisiksi syiksi kronotyypin muutoksiin nuoruusiällä, mutta tutkimusnäyttö niiden osalta on toistaiseksi niukkaa (8). Unen homeostaattinen säätely vastaa riittävästä unen määrästä ja syvyydestä: mitä pitempään valvotaan, sitä enemmän ja syvempää unta nukutaan seuraavana yönä. Nuoruusiällä tapahtuvan syvän unen radikaalin vähenemisen ajatellaan heijastelevan aivojen kypsymiseen kuuluvaa aivokuoren eksitatoristen synapsien karsiutumista, ja siten olevan looginen ja väistämätön seuraus aivojen kypsymisestä (7). Ikä ja nuoruusiän kehitys tuovat mukanaan kasvavan kyvyn sietää valvomista ja ns. unipainetta: kokeellisissa olosuhteissa on todettu, että nuorten nukahtamisviive on pitempi kriittisinä kellonaikoina (14 t 30 min ja 16 t 30 min heräämisen jälkeen eli myöhään illalla) ja että nuorten unipaine kertyy unenriistokokeissa hitaammin kuin lasten (4,14). Ympäristön vaikutus nuorten uneen Nuorten nukkumistottumuksiin ja uneen vaikuttavat biologisten tekijöiden lisäksi vahvasti myös koulu, koti, kaveripiiri, harrastukset, ruutu aika sekä muut kulttuuriset ja ympäristöön liittyvät tekijät. Ympäristön vaikutus nuorten uneen näkyy ehkä selkeimmin siinä, että aikuisiin ja lapsiin verrattuna nuorten unirytmi on vaihtelevampi arkipäivistä viikonloppuun. Sekä nukahtamis- että heräämisaika siirtyvät nuoruusiällä myöhemmiksi, mutta aikaiset kouluaamut lyhentävät unen pituutta. Myöhäisen nukahtamisajan ja aikaisen kouluaamun yhdistelmä johtaa ennen pitkää univelkaan, jota nukutaan pois viikonloppuisin. Nuorten viikonloppuisin nukkuma aika on keskimäärin 92 minuuttia pidempi kuin arkiöinä (9). Nuorten kasvavaa univelkaa on yritetty korjata kokeiluilla, joissa koulun alkamisaikaa on siirretty hieman, esimerkiksi puoli tuntia, myöhemmäksi (15). Ainakin lyhytaikaisessa seurannassa näytti siltä, että kouluaamun siirtäminen myöhemmäksi pidensi nuorten unta, vähensi päiväaikaista väsymystä ja kohensi nuorten mielialaa (15). Luonnollisessa koeasetelmassa tutkittiin puolestaan koulun aloitusajan tunnilla aikaistumisen merkitystä nuorten unelle ja huomattiin, etteivät nukkumaanmenoaika ja melatoniinin eritys kuitenkaan aikaistuneet vastaavasti. Nuorten univaje sen sijaan kasvoi niin, että aamun ensimmäisessä nukahtamisviivetutkimuksessa (Multiple Sleep Latency Test, MSLT) mitattu keskimääräinen nukahtamisviive oli vain 5 minuuttia (16). Tutkijat totesivatkin, että todella aikaiset koulunaloitusajat asettavat nuorille lähes mahdottoman haasteen sel- 2828

3 tieteessä Kirjallisuutta 1 Marttunen M, Kaltiala-Heino R. Nuorisopsykiatria. Kirjassa: Lönnqvist J, Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T, toim. Psykiatria, 5. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2007; Dahl RE, Lewin DS. Pathways to adolescent health sleep regulation and behavior. J Adolesc Health 2002;31(6 Suppl): Carskadon MA. Sleep in adolescents: the perfect storm. Pediatr Clin North Am 2011;58: Hagenauer MH, Perryman JI, Lee TM, Carskadon MA. Adolescent changes in the homeostatic and circadian regulation of sleep. Dev Neurosci 2009;31: Carskadon MA, Harvey K, Duke P, Anders TF, Litt IF, Dement WC. Pubertal changes in daytime sleepiness. Sleep 1980;2: Carskadon MA, Acebo C. Regulation of sleepiness in adolescents: update, insights, and speculation. Sleep 2002;25: Campbell IG, Feinberg I. Longitudinal trajectories of non-rapid eye movement delta and theta EEG as indicators of adolescent brain maturation. Proc Natl Acad Sci USA 2009;106: Colrain IM, Baker FC. Changes in sleep as a function of adolescent development. Neuropsychol Rev 2011;21: Gradisar M, Gardner G, Dohnt H. Recent worldwide sleep patterns and problems during adolescence: a review and meta-analysis of age, region, and sleep. Sleep Med 2011;12: Roenneberg T, Kuehnle T, Pramstaller PP ym. A marker for the end of adolescence. Curr Biol 2004;14:R Carskadon MA, Vieira C, Acebo C. Association between puberty and delayed phase preference. Sleep 1993;16: Hummer DL, Jechura TJ, Mahoney MM, Lee TM. Gonadal hormone effects on entrained and free-running circadian activity rhythms in the developing diurnal rodent Octodon degus. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2007;292:R Karatsoreos IN, Silver R. Minireview. The neuroendocrinology of the suprachiasmatic nucleus as a conductor of body time in mammals. Endocrinology 2007;148: Jenni OG, Achermann P, Carskadon MA. Homeostatic sleep regulation in adolescents. Sleep 2005;28: Owens JA, Belon K, Moss P. Impact of delaying school start time on adolescent sleep, mood, and behavior. Arch Pediatr Adolesc Med 2010;164: Carskadon MA, Wolfson AR, Acebo C, Tzischinsky O, Seifer R. Adolescent sleep patterns, circadian timing, and sleepiness at a transition to early school days. Sleep 1998;21: viytyä arjesta ilman univelkaa (16). Kouluissa tehdyt psykoedukatiiviset interventiot ovat onnistuneet lisäämään nuorten tietoutta riittävästä unesta ja optimaalisesta unenhuollosta, mutta näyttö näiden interventioiden tehosta nuorten nukkumistottumusten muuttamisessa ja uniongelmien vähentämisessä on vielä niukkaa (17,18). Epidemiologisten tutkimusten mukaan unen pituus näyttää olevan jonkin verran kulttuurisidonnainen ja selittyvän suurimmaksi osaksi eroilla nukkumaanmenoajoissa (9). Arkipäivinä eurooppalaisten nuorten unen keskimääräinen pituus on 8,4 tuntia, mutta aasialaisten melkein tunnin vähemmän (7,5 t) (9,19). Aasiassa korealaiset nuoret nukkuvat erityisen vähän, arki öisin keskimäärin vain 5,7 tuntia (20). Korealaiset itse arvelevat tämän johtuvan koulun kilpailuhenkisyydestä; erityisen vähän (5,5 tuntia) nukkuvat lukion kolmasluokkalaiset, jotka valmistautuvat yliopistojen pääsykokeisiin (20). Eräs keskeinen unen pituuteen ja laatuun vaikuttava tekijä on nuorten kokema stressi. Se voi joko aiheuttaa, pahentaa tai ylläpitää nuoren uniongelmia. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan nuorten kokema stressi selitti huomattavasti suuremman osan nuorten univaikeuksista kuin liikuntatottumukset tai kofeiinin ja alkoholin käyttö (21). Näyttää siltä, että nykyään lapset sekä nuoret nukkuvat vähemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Australialaistutkimuksessa (22) todettiin, että nuorten unen pituus koulupäivinä oli lyhentynyt noin puolella tunnilla vuodesta 1985 vuoteen Vähennys oli suurin (44 minuuttia) matalan sosioekonomisen aseman perheillä. Unen lyheneminen selittyi lähes kokonaan nukkumaanmenoajan siirtymisellä myöhemmäksi, koska koulujen aloitusajat olivat pysyneet samoina. Suomalaisten nuorten nukkumaanmenoajoissa vaikuttaa WHO:n Koululaistutkimuksen valossa tapahtuneen vuodesta 1984 vuoteen 1990 suhteellisen vähän muutoksia, mutta vuodesta 1990 aina huippuvuoteen 1998 saakka nukkumaanmenoajat myöhentyivät. Vuonna 1998 joka toinen 13-vuotias ja kaksi kolmasosaa 15-vuotiaista nuorista ei mennyt nukkumaan kouluviikolla ennen kello yhtätoista (23). Näyttäisi siltä, että nukkumaanmenoaikojen myöhentyminen on pysähtynyt luvulla (Tynjälä, Jorma, julkaisematon havainto). Sähköinen media ja uni Lukuisat tutkimukset ovat yhdistäneet toisiinsa sähköisen median käytön ja nuorten uniongelmat. Sähköinen media voi vaikuttaa uneen siirtämällä nukkumaanmenoaikaa myöhemmäksi, aiheuttamalla fysiologista aktivoitumista, tai joidenkin laitteiden kirkas valo voi ehkäistä melatoniinin eritystä (24). Vaikka tv:n katselu, pelaaminen ja internetin käyttö on kaikki yhdistetty lyhyempään unen kestoon, myöhäisempään nukkumaanmenoaikaan, pitempään unilatenssiin sekä lisääntyneisiin yöheräilyihin (24), kokeellisia tutkimuksia aiheesta on kuitenkin vielä todella vähän. Tutkimuksessa, johon osallistui vuotiaita poikia todettiin, että tunnin television katselu illalla vähensi jonkin verran seuraavan yön unen tehokkuutta [(nukuttu aika/sängyssä vietetty aika 100)], mutta tunnin pelaaminen vaikutti uneen kuitenkin enemmän. Nukahtamisviive (unen saantiin kuluva aika) pidentyi ja hidasaaltounen määrä väheni seuraavana yönä (25). Tulokset eivät kuitenkaan ole yhteneviä tutkimusten välillä. Toisissa tutkimuksissa videopelien merkitys unelle on ollut vain vähäistä (26,27). Todellisuudessa nuoret käyttävät kuitenkin useita sähköisiä medioita iltaisin: yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan keskimäärin neljää eri laitetta kello 21 jälkeen. Monen laitteen iltakäyttö oli yhteydessä suurempaan kofeiinin kulutukseen ja univaikeuksiin (28). Toisaalta on otettava huomioon, että yhä suuremmassa osassa nuorten koulutehtävistä tietokone on hyödyllinen apuväline. Jos katsoo asiaa suomalaisen kouluterveyskyselyn (29) valossa, 23 prosenttia 8 9-luokkalaisista viettää ruudun ääressä keskimäärin yli 4 tuntia päivässä, ja 17 % kokee ruutuajan häiritsevän vuorokausirytmiään. Unen puute ja vuorokausirytmin häiriöt Vaikka unen muutokset nuoruusiällä voidaankin katsoa pitkälti normaaliin kehitykseen kuuluviksi ilmiöiksi, merkittävä osa nuorista kärsii riittämättömästä unesta etenkin kouluviikon aikana. Riittämätön uni on luonnollisesti yhteydessä päiväaikaisen väsymyksen kokemuksiin, joita arvioidaan olevan noin %:lla nuorista (9). Päiväaikaisen väsymyksen puolestaan tiedetään olevan yhteydessä masennusoireisiin ja heikentyneeseen kognitiiviseen prosessointi- 2829

4 katsaus Merkittävä osa nuorista kärsii riittämättömästä unesta etenkin kouluviikon aikana. 17 Moseley L, Gradisar M. Evaluation of a school-based intervention for adolescent sleep problems. Sleep 2009;32: Cain N, Gradisar M, Moseley L. A motivational school-based intervention for adolescent sleep problems. Sleep Med 2011;12: Chung KF, Cheung MM. Sleep-wake patterns and sleep disturbance among Hong Kong Chinese adolescents. Sleep 2008;31: Kim SJ, Lee YJ, Cho SJ, Cho IH, Lim W, Lim W. Relationship between weekend catch-up sleep and poor performance on attention tasks in Korean adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2011;165: Lund HG, Reider BD, Whiting AB, Prichard JR. Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students. J Adolesc Health 2010;46: Dollman J, Ridley K, Olds T, Lowe E. Trends in the duration of schoolday sleep among 10- to 15-yearold South Australians between 1985 and Acta Paediatr 2007;96: Tynjälä J, Kannas L. Koululaisten nukkumistottumukset, unen laatu ja väsyneisyys vuosina Kirjassa: Koululaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen muutoksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus Cain N, Gradisar M. Electronic media use and sleep in schoolaged children and adolescents: A review. Sleep Med 2010;11: Dworak M, Schierl T, Bruns T, Struder HK. Impact of singular excessive computer game and television exposure on sleep patterns and memory performance of school-aged children. Pediatrics 2007;120: Ivarsson M, Anderson M, Akerstedt T, Lindblad F. Playing a violent television game affects heart rate variability. Acta Paediatr 2009;98: Weaver E, Gradisar M, Dohnt H, Lovato N, Douglas P. The effect of presleep video-game playing on adolescent sleep. J Clin Sleep Med 2010;6: kykyyn (30). Päiväaikaisen väsymyksen kokemus on toisaalta subjektiivinen ja sen suhdetta todelliseen univajeeseen on vaikea arvioida. Vaikka unen kesto olisi ollut riittävä, nuorten päiväaikaisen väsymyksen kokemus voi silti lisääntyä puberteetissa (5). Eräs tapa mitata univajetta on nukahtamisviivetutkimus (MSLT). Jos viive on alle 10 minuuttia, nuorella on todennäköisesti merkittävää univajetta (30). Nukahtamisviivetutkimus on kuitenkin kohtuullisen raskas toteuttaa, sillä siinä mitataan toistuvaa päiväunien nukahtamisviivettä kontrolloiduissa olosuhteissa polysomnografian avulla. Toinen, vähemmän kuormittava tapa mitata univajetta on viikonloppuna nukutun korvausunen pituus; mitä pidempi korvausuni viikonloppuisin, sitä enemmän nuorilla mitattiin virheitä tarkkaavuutta vaativassa tehtävässä (20). Samassa tutkimuksessa unen pituudella arkipäivisin ei ollut merkitystä tarkkaavuuden kannalta. Aikuisten unenriistokokeissa sekä epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että univaje ja poikkeava unen pituus ovat yhteydessä energiaaineenvaihduntaan. Ne altistavat useille kroonisille sairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle, ylipainolle sekä sydän- ja verisuonitaudeille (31). Nuorten osalta tietämyksemme on selvästi vähäisempää, johtuen luonnollisesti myös edellä mainittujen kroonisten sairauksien painottumisesta vanhempiin ikäryhmiin. Terveillä nuorilla on kuitenkin havaittu sekä huonolaatuisen että lyhyen unen yhteys kohonneeseen verenpainetasoon (32). Lisäksi päiväaikaisen väsymyksen ja riittämättömän unen tiedetään olevan kaksisuuntaisessa yhteydessä kofeiinin ja alkoholin lisääntyneeseen kulutukseen sekä ylipainoon myös nuorilla (33,34,35). Viivästyneen univaiheen oireyhtymä Päiväaikaisen väsymyksen ja nuorten yleisten nukahtamisvaikeuksien takana voi olla myös uni-valverytmin häiriö. Tällainen on erityisesti viivästyneen univaiheen oireyhtymä, jossa yksilön sisäinen kello on jatkuvasti myöhässä arjen asettamien rytmivaatimusten suhteen (taulukko 1). Toisin kuin unettomuudessa, unen laatu on viivästyneen univaiheen oireyhtymässä yleensä normaalia, ja vaikka omaehtoisen unirytmin saavuttamisessa ei ole ongelmia, sisäisen kellon siirtäminen yhteiskunnan rytmiin ei onnistu. Epidemiologisissa tutkimuksissa on arvioitu, että oitaulukko 1. Unettomuuden ja viivästyneen univaiheen oireyhtymän diagnostiset kriteerit DSM-IV-luokituksen mukaan Primaarinen unettomuus A. Pääasiallinen vaiva on unen saamisen tai unessa pysymisen vaikeus tai virkistämätön uni, joka on jatkunut vähintään kuukauden ajan. B. Unihäiriö (tai siihen liittyvä päiväaikainen uupumus) aiheuttaa kliinisesti merkittävää kärsimystä tai haittaa sosiaalisilla, ammatillisilla tai muilla tärkeillä toiminnan alueilla. C. Unihäiriö ei esiinny ainoastaan narkolepsian, unenaikaisten hengityshäiriöiden, uni-valverytmin häiriön tai parasomnian aikana. D. Häiriö ei esiinny ainoastaan muun mielenterveyden häiriön aikana (esim. vakava masennustila, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, delirium). E. Häiriö ei johdu minkään kemiallisen aineen (esim. huumeen tai lääkkeen) suorasta fysiologisesta vaikutuksesta tai ruumiillisesta häiriöstä Uni-valverytmin häiriö (sirkadiaanisen rytmin häiriö) A. Jatkuva tai uusiutuva unen häiriytyminen, joka johtaa liikaunisuuteen tai unettomuuteen ja johtuu epäsuhdasta ympäristön vaatiman uni-valverytmin ja henkilön luonnollisen sirkadiaanisen rytmin välillä. B. Unihäiriö aiheuttaa kliinisesti merkittävää kärsimystä tai haittaa sosiaalisilla, ammatillisilla tai muilla tärkeillä toiminnan alueilla. C. Häiriö ei esiinny ainoastaan muun unihäiriön tai mielenterveyden häiriön aikana. D. Häiriö ei johdu minkään kemiallisen aineen (esim. huumeen tai lääkkeen) suorasta fysiologisesta vaikutuksesta tai ruumiillisesta häiriöstä. Määritä tyyppi: Viivästynyt unijakso -tyyppi: jatkuvasti myöhäinen nukahtaminen ja herääminen sekä kyvyttömyys nukahtaa ja herätä haluttuun varhaisempaan aikaan. Aikaerotyyppi: uneliaisuus ja virkeys väärään aikaan suhteessa paikalliseen aikaan useiden aikavyöhykkeiden toistuvan ylittämisen jälkeen. Vuorotyötyyppi: yövuorotyöhön tai usein vaihtuviin työvuoroihin liittyvä nukkumisajan unettomuus ja valveen aikainen väsymys (uneliaisuus). Määrittämätön tyyppi: esim. aikaistunut unijakso, muu kuin 24-tuntinen uni-valverytmi, epäsäännöllinen uni-valverytmi tms. 2830

5 tieteessä 28 Calamaro CJ, Mason TB, Ratcliffe SJ. Adolescents living the 24/7 lifestyle: effects of caffeine and technology on sleep duration and daytime functioning. Pediatrics 2009;123:e THL. Kouluterveyskysely. info.stakes.fi/kouluterveyskysely/ FI/tulokset/index.htm 30 Fallone G, Owens JA, Deane J. Sleepiness in children and adolescents: clinical implications. Sleep Med Rev 2002;6: Ollila HM, Kronholm E, Paunio T. Unen yhteys aineenvaihdunnan häiriöihin. Suom Lääkäril 2011;66: Javaheri S, Storfer-Isser A, Rosen CL, Redline S. Sleep quality and elevated blood pressure in adolescents. Circulation 2008;118: Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB ym. Meta-analysis of short sleep duration and obesity in children and adults. Sleep 2008;31: Garaulet M, Ortega FB, Ruiz JR ym. Short sleep duration is associated with increased obesity markers in European adolescents: effect of physical activity and dietary habits. The HELENA study. Int J Obes 2011;35: Berkey CS, Rockett HR, Colditz GA. Weight gain in older adolescent females: the internet, sleep, coffee, and alcohol. J Pediatr 2008;153: Saxvig IW, Pallesen S, Wilhelmsen- Langeland A, Molde H, Bjorvatn B. Prevalence and correlates of delayed sleep phase in high school students. Sleep Med 2012;13: Ohayon MM, Roberts RE, Zulley J, Smirne S, Priest RG. Prevalence and patterns of problematic sleep among older adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39: Archer SN, Carpen JD, Gibson M ym. Polymorphism in the PER3 promoter associates with diurnal preference and delayed sleep phase disorder. Sleep 2010;33: Dagan Y, Eisenstein M. Circadian rhythm sleep disorders: toward a more precise definition and diagnosis. Chronobiol Int 1999;16: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä, Markku Partinen, Raimo Isoaho ym. Unettomuuden hoito. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2008;124: Johnson EO, Roth T, Schultz L, Breslau N. Epidemiology of DSM-IV insomnia in adolescence: lifetime prevalence, chronicity, and an emergent gender difference. Pediatrics 2006;117:e Urrila AS, Karlsson L, Kiviruusu O, Pelkonen M, Strandholm T, Marttunen M. Sleep complaints among adolescent outpatients with major depressive disorder. Sleep Med 2012;13: Roane BM, Taylor DJ. Adolescent insomnia as a risk factor for early adult depression and substance abuse. Sleep 2008;31: reiden yleisyys vaihtelee 7 16 %:n välillä (9). Esimerkiksi norjalaisessa tutkimuksessa 8,4 %:lla nuorista oli vaikeuksia saada unta ennen kahta aamuyöllä vähintään kolmena päivänä viikossa ja heillä oli suuria vaikeuksia herätä aamuisin (36). Samoilla nuorilla oli enemmän ahdistus- ja masennusoireita ja heidän kouluarvosanansa olivat heikompia. Kun oireyhtymän kriteerit ovat mukailleet diagnostisia kriteereitä tarkemmin ja siten myös päiväaikaisia haittoja on arvioitu, viivästyneen univaiheen oireyhtymän esiintyvyys vuotiaiden eurooppalaisnuorten keskuudessa oli kuitenkin vain 0,4 % (37). Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, edustaako viivästyneen univaiheen oireyhtymä ääripäätä nuorten yleisissä ongelmissa vuorokausirytmin suhteen, vai onko se laadullisesti erilainen kokonaisuus. Ainakin PER3-geenin polymorfismien tiedetään olevan yhteydessä oireyhtymään (38), ja aikuisten tutkimukset osoittavat, että oireyhtymä on saanut alkunsa suurimmalla osalla jo jopa ennen puberteettia (39). Unettomuus Unettomuus on yleisin unihäiriö kroonisesta unettomuudesta kärsii noin 5 12 % aikuisväestöstä (40). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa noin 10 % nuoruusikäisestä väestöstä täytti DSM-IV-luokituksen mukaiset unettomuuden diagnostiset kriteerit (taulukko 1) jossain elämänsä vaiheessa (41). Suomalaisista 15-vuotiaista tytöistä lähes jokaöisiä nukahtamisvaikeuksia oli 7,3 %:lla ja lähes jokaöisiä yöheräilyjä kouluviikolla 6,1 %:lla. Vastaavat luvut samanikäisillä pojilla olivat 3,8 % ja 2,7 % (Tynjälä, Jorma, julkaisemattomia havaintoja). Erityisesti tytöt kärsivät unettomuudesta, jolla on taipumus yleistyä nuoruusiässä, ja sen jälkeen suku puoliero säilyy läpi aikuisiän. Tytöillä menarkeen on havaittu liittyvän 2,75-kertainen unettomuuden riski, kun taas pojilla unettomuuden ja puberteettikehityksen välillä ei ole havaittu vastaavaa yhteyttä (41). Nuorten unettomuus on usein luonteeltaan kroonista, ja se on kiinteässä, kaksisuuntaisessa yhteydessä psykiatrisiin häiriöihin. Noin puolella unettomuudesta kärsivistä nuorista on todettu samanaikaisesti myös jokin psykiatrinen häiriö (41). Unettomuus on tavallista etenkin mieli alahäiriöistä, ahdistuneisuushäiriöistä, psykoosisairauksista ja päihdehäiriöistä kärsivillä nuorilla (37,41). Suomalaisessa nuorisopsykiatrisessa aineistossa vakavaa masennustilaa sairastavista nuorista yli 80 %:lla oli kliinisesti merkittäviä uniongelmia, joista tavallisimpia olivat kokemus virkistämättömästä yöunesta sekä nukahtamisvaikeudet (42) (Urrila, Anna Sofia, julkaisematon havainto). Unettomuus nuoruusiällä on myös varhaisaikuisuuden masennuksen riskitekijä (43). Tiedetään myös, että perheristiriidat lapsen ollessa 7 15-vuotias altistavat unettomuudelle vielä 18 vuoden iässä (44), ja että lähes puolella unettomuudesta kärsivistä aikuisista on ollut traumaattisia kokemuksia lapsuusiässä (45). Uniongelmainen nuori vastaanotolla Nuoren kanssa on hyvä keskustella kahden kesken hänen univaikeuksistaan. Lisäksi vanhemmilta saa usein täydentävää tietoa ongelman luonteesta, joten vanhempien kutsuminen mukaan vastaanotolle on yleensä perusteltua. Nuoren ja hänen vanhempiensa käsitykset nuoren uniongelmasta saattavat erota toisistaan selvästikin, minkä vuoksi molempia on hyvä kuulla. Vastaanottokäynnillä on syytä kysyä kattavan yleisanamneesin lisäksi nukkumistottumuksista, subjektiivisesti koetusta unen laadusta, unettomuudesta, unisairauksiin ja parasomnioihin viittaavista oireista (kuorsaus, levottomat jalat ja päiväaikainen nukahtelutaipumus), päiväaikaisesta väsymyksestä, mielialasta ja viimeaikaisista kuormittavista elämäntapahtumista. On tärkeää selvittää erikseen arkipäivien ja lomapäivien nukkuminen. Päihteiden, kofeiinipitoisten juomien sekä lääkkeiden käyttö on myös syytä kartoittaa. Univaikeuksien esiintymistiheyden ja vaikeusasteen sekä nuoren vuorokausirytmin kartoituksen apuna voidaan käyttää unikysely lomakkeita sekä kotona täytettävää unenseuranta lomaketta. Suuri osa nuorten uniongelmista voidaan diagnosoida ja hoitaa perusterveydenhuollossa. Mikäli herää epäily unisairaudesta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä tai somaattisesta sairaudesta uniongelmien taustalla, on nuori syytä lähettää tarkempiin selvittelyihin erikoissairaanhoitoon: oirekuvasta riippuen useimmiten joko nuorisopsykiatrian tai lastenneurologian/ neurologian yksikköön. Samoin, mikäli nuoren uniongelma heikentää hänen toimintakykyään selvästi tai oireilu ei hoitoyrityksistä huolimatta seurannassa helpota, voivat tarkemmat selvitykset olla paikallaan. Erikoissairaanhoidossa voidaan tarvittaessa tehdä mm. koko yön unipoly- 2831

6 katsaus 44 Gregory AM, Caspi A, Moffitt TE, Poulton R. Family conflict in childhood: a predictor of later insomnia. Sleep 2006;29: Bader K, Schafer V, Schenkel M, Nissen L, Schwander J. Adverse childhood experiences associated with sleep in primary insomnia. J Sleep Res 2007;16: Gradisar M, Dohnt H, Gardner G ym. A randomized controlled trial of cognitive-behavior therapy plus bright light therapy for adolescent delayed sleep phase disorder. Sleep 2011;34: Pigeon WR. Treatment of adult insomnia with cognitivebehavioral therapy. J Clin Psychol 2010;66: Manber R, Bernert RA, Suh S, Nowakowski S, Siebern AT, Ong JC. CBT for insomnia in patients with high and low depressive symptom severity: adherence and clinical outcomes. J Clin Sleep Med 2011;7: Paine S, Gradisar M. A randomised controlled trial of cognitivebehaviour therapy for behavioural insomnia of childhood in schoolaged children. Behav Res Ther 2011;49: Short MA, Gradisar M, Wright H, Lack LC, Dohnt H, Carskadon MA. Time for bed: parent-set bedtimes associated with improved sleep and daytime functioning in adolescents. Sleep 2011;34: Ivanenko A, Crabtree VM, Tauman R, Gozal D. Melatonin in children and adolescents with insomnia: a retrospective study. Clin Pediatr 2003;42: van Geijlswijk IM, Mol RH, Egberts TC, Smits MG. Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-term melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia. Psychopharmacol (Berl) 2011;216: Srinivasan V, Spence WD, Pandi- Perumal SR, Zakharia R, Bhatnagar KP, Brzezinski A. Melatonin and human reproduction: shedding light on the darkness hormone. Gynecol Endocrinol 2009;25: Hoebert M, van der Heijden KB, van Geijlswijk IM, Smits MG. Long-term follow-up of melatonin treatment in children with ADHD and chronic sleep onset insomnia. J Pineal Res 2009;47: Armitage R, Emslie G, Rintelmann J. The effect of fluoxetine on sleep EEG in childhood depression: a preliminary report. Neuropsychopharmacology 1997;17: Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. grafioita ja aktigrafiarekisteröintejä, joilla saadaan objektiivista tietoa nuoren nukkumisesta diagnostiikan tueksi. Nuorten uniongelmien hoito Äkillisissä elämänmuutoksissa lyhytaikainen univaikeus on luonnollinen reaktio, johon ensisijaisia hoitomuotoja ovat tuki, lohduttaminen ja neuvonta. Pitempiaikaisen unettomuuden ja viivästyneen unirytmin hoidossa unenhuoltoohjeet ja nuoren motivoiminen niiden noudattamiseen ovat hoidossa keskeisellä sijalla (40). Nuorten vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien hoitoa on tutkittu enenevästi. Tuoreessa satunnaistetussa australialaistutkimuksessa yhdistettiin kuuden kerran kognitiivis-behavioraalinen unikäyttäytymiseen kohdistuva terapia ja aamuinen kirkasvalohoito erinomaisin tuloksin (46). Vuorokausirytmihäiriöistä kärsivien nuorten nukahtamisviive pieneni noin puolella tunnilla ja unen pituus lisääntyi saman verran, vaikutuksen ollessa kohtuullisen pysyvä kuuden kuukauden seurantajakson ajan. Tutkimuksen kognitiivis-behavioraalisessa terapiassa valistettiin nuorta unen tarpeesta, rakenteesta, unihomeostaasista ja hyvästä unenhuollosta, joka tähtää fysiologisen virittymisen ehkäisemiseen iltaisin (valon vähentäminen, kofeiinin, liikunnan ja sähköisen median välttäminen). Pääpaino terapiassa oli kuitenkin nukkumiseen liittyvien automaattisten ajatusmallien tunnistamisessa, arvioinnissa ja muuttamisessa. Jos nuoren oireet painottuvat unettomuuteen, interventioissa voidaan näiden lisäksi painottaa ahdistuksen tai stressin hallintaa (47), kuten nukahtamisen kannalta haitallisten tunteiden tunnistamista, ajatuksia niiden takana, huolien rationalisoimista ja erilaisia rentoutustekniikoita, jotka ainakin sekä aikuisten (48) että kouluikäisten lasten (49) tutkimuksissa ovat olleet tehokkaita unettomuuden hoidossa. Myös vanhempien määrätietoista tukea nuoren unirytmin ylläpitoon tarvitaan usein hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Vanhempien toiminta voi osaltaan myös ennaltaehkäistä nuoren uniongelmia. Ne nuoret, joiden vanhemmat määrittelivät heidän nukkumaanmenoaikansa, menivät aikaisemmin nukkumaan, nukkuivat enemmän eivätkä kokeneet itseään niin väsyneiksi kuin nuoret, joiden vanhemmat eivät määritelleet nukkumaanmenoaikoja (50). Mikäli nuoren uniongelma heikentää selvästi hänen toimintakykyään, voi lääkkeellinen hoito olla perusteltua. Pääsääntöisesti alle 18-vuotiaan nuoren uniongelman lääkkeellinen hoito on hyvä suunnitella erikoissairaanhoidossa ( joko lastenneurologian/neurologian tai nuorisopsykiatrian yksikössä) asianmukaisten tutkimusten pohjalta, tai vähintään erikoissairaanhoitoa tai asiaan perehtynyttä lääkäriä konsultoiden. Interventiotutkimuksia nuorten unettomuuden ja viivästyneen univaiheen oireyhtymän lääkkeellisestä hoidosta ei ole juurikaan tehty, ja lääkäri joutuukin yleensä arvioimaan sopivan lääkkeellisen hoidon yksilöllisesti kunkin nuoren oirekuvan mukaan. Melatoniini saattaa lyhentää nuorten nukahtamisviivettä, mutta tutkimuksia on toistaiseksi niukalti (40,51). Melatoniinin pitkäaikaisvaikutukset etenkin puberteettikehitykseen ovat eläinkokeiden ja tapausselostusten perusteella herättäneet huolta (52,53). Viimeaikaisissa nuorille tehdyissä tutkimuksissa ei melatoniinilla ole usean vuoden seurannassakaan pystytty osoittamaan pitkäaikaishaittoja (51,54). Mikäli nuorella on yhtä aikaa unihäiriö ja psykiatrinen häiriö, on kliinikon yleensä hyvin vaikea tietää luotettavasti, onko unihäiriö psykiatrisen sairauden taustalla oleva tekijä, sen seuraus, vai kenties näitä kumpaakin. Tällöin on molempiin häiriöihin syytä kiinnittää huomiota nuoren hoidossa. Nuoret, joilla on uniongelmien kanssa yhtäaikaisesti hoitoa vaativaa psykiatrista oireilua, saattavat oirekuvasta riippuen hyötyä esimerkiksi sedatiivisista neurolepteistä, mirtatsapiinista tai hydroksitsiinista. Ne lievittävät psykiatrista oireilua ja auttavat uniongelmien hallinnassa. Huomattavaa kuitenkin on, että psykiatristen häiriöiden lääkkeellinen hoito voi myös vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. Pienessä aineistossa masennuksen hoitona käytetyn fluoksetiinin todettiin keventävän nuorten unta ja lisäävän yöaikaisten heräilyjen määrää (55). Samoin ADHD:n hoidossa käytetyn metyylifenidaatin hyvin yleinen haittavaikutus on unettomuus. Lopuksi Tutkimukset osoittavat, että nyky-yhteiskunnassa elävillä nuorilla on paitsi suuret sosiaaliset houkutukset, myös hyvät biologiset edellytykset ajautua myöhäiseen vuorokausirytmiin ja sitä kautta merkittävään unen puutteeseen. Uni vai- 2832

7 tieteessä kuttaa nuoren psyykkiseen hyvinvointiin ja somaattiseen terveydentilaan, mutta yhteys pätee myös toiseen suuntaan. Unta voidaankin pitää ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin herkkänä indikaattorina. Uniongelmien vuoksi vastaanotolle hakeutuvaa nuorta ja hänen vanhempiaan tulisi haastatella monipuolisesti ja pyrkiä ohjaamaan erikoissairaanhoidon tarkempiin selvityksiin ne nuoret, joille uniongelmat aiheuttavat selkeää toimintakyvyn heikkenemistä tai joiden uniongelmat ovat merkki tavalla tai toisella hankaloituneesta nuoruusiän kehityksestä: esimerkiksi psykiatrisesta häiriöstä, somaattisesta sairaudesta tai päihteiden käytöstä. Hoito tulee suunnitella yksilöllisesti kunkin nuoren tilanteen mukaan. n English summary > in english Sleep and sleep problems during adolescence Alvesco_SLL_puolisivu_v5_OL.indd :38:

8 english summary Anna Sofia Urrila M.D., Ph.D. National Institute for Health and Welfare Department of Mental Health and Substance Abuse Services Child and Adolescent Mental Health Unit Helsinki University Central Hospital (HUCH) Department of Adolescent Psychiatry Anu-Katriina Pesonen Ph.D., Adjunct Professor Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki Sleep and sleep problems during adolescence Sleep undergoes multiple and dramatic changes during adolescence. The most important changes include a decrease in total sleep time, a shift towards lighter sleep, an increase in daytime sleepiness, and a circadian shift towards eveningness. Current evidence demonstrates that both environmental and biological factors underlie these changes. While the changes can be regarded as a normal part of development, many adolescents also suffer from inadequate sleep or even sleep disturbances like insomnia. Typically, late bed times combined with early morning waking lead to sleep debt during the school week. Delayed sleep phase syndrome may be an extreme manifestation of the sleep regulatory changes during adolescence. The link between sleep and mental and physical health is bidirectional. In clinical settings, sleep problems during adolescence often require careful and extensive evaluation. Treatment should be planned individually for each adolescent, and may include advice on sleep habits (sleep hygiene), cognitive therapeutic techniques, and medication. Knowledge on adolescents sleep, sleep problems and their treatment is rapidly increasing owing to current research efforts. 2833a

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN

KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN Sanni Rantala Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä...3 Uni...4 Terve uni...4 Univaje ja valvominen...4 Mitkä ovat uniapnean oireet?...6 Öisin esiintyvät oireet...6 Päivisin esiintyvät oireet...6

Lisätiedot

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus Lihavuus Jarmo Kaukua Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus Lihavuus heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Sille ominaisia elämänlaatuongelmia esiintyy mm. psykososiaalisissa

Lisätiedot

Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan

Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan Mari Laakso Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologia Yhteiskuntatieteiden laitos Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot