Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta"

Transkriptio

1 n syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta Laajuus Perusopinnot OP Orientoivat opinnot XX00AB52 Orientoivat opinnot 3 Matematiikka TU00AB63 Funktiot ja vektorit 3 TU00AB64 Derivaatta ja integraali 3 TU00AB65 Matriisilaskenta ja lineaariset menetelmät tuotantotaloudessa 3 TU00AA11 Talousmatematiikka 3 TU00AA12 Tilastomatematiikka 3 TU00AB67 Operaatioanalyysi 3 Fysiikka TU00AA25 Fysiikka 1 / Fysiikan perusteet 3 TU00AB46 Fysiikka 2 / Sähköoppi 3 TU00AB47 Fysiikka 3 / Laboratoriotyöt ja magnetismi 3 TU00AA28 Applied Physics 3 Kemia TU00AA18 Kemia ja ympäristö 3 Kieliopinnot TU00AA03 Tekniikan suomi ja viestintä 3 TU00AA04 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3 TU00AA32 English for Industry and Business 3 TU00AA33 Communication Skills for Industrial Management 3 XX00AB53 Työelämän ruotsi 3 Tietotekniikka XX00AA02 Tietotekniikan perusteet 3 Tuotantotalouden perusaineet XX00AA07 Projektinhallinta 3 XX00AA26 Teknologiayrittäjyys 3 TU00AB50 Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi 3 XX00AA05 Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3 XX00AA15 Investointilaskenta ja päätöksenteko 3 XX00AA25 Teknologiayrityksen johtaminen 3 XX00AB23 Tilaus toimitusketjun perusteet 3 Perusopinnot yhteensä 75 Yhteiset ammattiopinnot Tilaus toimitusprosessit XX00AB27 Tuotannonohjaus 3 XX00AA43 Supply Chain Management 3 TU00AA45 Tuotantotalouden projekti 1 5 TU00AA46 Tuotantotalouden projekti 2 5 Liiketoimintaprosessit ja johtaminen TU00AA65 Lainsäädäntö teknologiayritykselle 3 TU00AB51 Teollisuuden palveluliiketoiminta 3 TU00AB32 Business Game 3 TU00AB33 Organisational Behaviour and Management (e) 3 ICT tietohallinto ja ERP TU00AA83 Ohjelmoinnin perusteet 3 TU00AA53 Toiminnanohjausjärjestelmät 3 TU00AA49 Tietokantajärjestelmien hallinta ja ylläpito 3 TU00AA55 Tietoliikennetekniikka 3 TU00AB35 Tuotannonohjauksen simulointijärjestelmät 3 XX00AB21 Tietojärjestelmähanke 3 Yhteiset ammattiopinnot yhteensä 46

2 Ammattiopinnot, Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta Tilaustoimitus prosessi TU00AA19 Logistics 3 TU00AA44 Huolintatoiminta 3 XX00AB19 Kuljetusjärjestelmät 3 XX00AB20 Varasto ja automaatiotekniikka 3 TU00AA58 Tuotannonohjauksen laboratoriotyöt 3 Liiketoimintaprosessit ja johtaminen XX00AA45 International Project Management 3 TU00AA51 Liiketoiminnan johtaminen 3 TU00AA57 Markkinointitutkimus ja tilastolliset menetelmät 5 TU00AA52 Konsultointi ja logistiikkayritykset 3 TU00AB52 Yritysanalyysit 3 XX00AA44 Working in International Operations 3 TU00AB69 Innovation and Product Management 3 TU00AB53 Tuotetiedon hallinta ja CAD 3 TU00AB61 Quality Management and Systems (e) 3 Innovaatioprojekti TU00AB36 Tuotantotalouden menetelmät ja käytännöt 1 3 TU00AB37 Tuotantotalouden menetelmät ja käytännöt 2 3 TU00AA62 Tuotantotalouden projekti 3 6 XX00AB22 Prosessien kuvaus ja kehittäminen 3 ERP (Valinnaisia ammattiopintoja) TU00AB68 Toiminnanohjausjärjestelmät (SAP perusteet) 4 TU00AB57 Toiminnanohjausjärjestelmät (SAP jatkokurssi) 5 TU00AB58 SAP projekti 5 Ammattiopinnot yhteensä 59 Vapaasti valittavat opinnot (min. 15 op) Vapaasti valittavat opinnot yhteensä 15 Perusopinnot, jotka luetaan vapaasti valittaviin: TU00AA98 Lausekkeet ja yhtälöt 3 TU00AA99 Fysiikan täydentävät opinnot 3 TU00AB01 Valmennus ammattiruotsiin 1 3 TU00AB02 Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3 XX00AA91 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15 Harjoittelu, Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta TU00AB17 Harjoittelu 1 15 TU00AB18 Harjoittelu 2 15 Laajuudet yhteensä, Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta 240

3 PERUSOPINNOT XX00AB52 Orientoivat opinnot Opintojakso tukee ammatti-identiteetin kasvua ja antaa opiskelijalle lähtökohdat kehittyä työelämä- ja ihmissuhdetaidoiltaan vahvaksi oman alansa ammattilaiseksi. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet, hallitsee ammattikorkeakoulun opiskelukäytännöt ja tuntee verkossa opiskelun perusteita. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja osaa tehdä itsenäisesti koulutustaan ja uraansa koskevia valintoja sekä suunnitella opintojaan. Opiskelija tunnistaa omat opiskeluun liittyvät vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ja osaa kehittää oppimisvalmiuksiaan. Opiskelija osaa käyttää ohjaus- ja neuvontapalveluja, Metropolian tietojärjestelmiä sekä kirjaston tarjoamia palveluita ja tiedonhankintajärjestelmiä. Opiskelijalla on näkemys valitsemastaan koulutusalasta, työelämämahdollisuuksista sekä Metropolian tarjoamista kansainvälistymismahdollisuuksista. - korkeakouluopiskelun vaatimukset, ammattikorkeakoulun käytännöt ja ammattikorkeakoulu opiskeluyhteisönä - fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, turvallisuus - ammattikorkeakoulun tarjoamat palvelut: ohjaus- ja neuvonta, opiskelijakuntatoiminta, hyvinvointi, kirjasto, tieto- ja viestintätekniikkapalvelut - oppimisvalmiudet ja opiskelutaidot - opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu - alakohtainen työelämätieto - kansainvälisyysosaaminen: monikulttuurisuus ja kansainvälinen opiskelijavaihto. MATEMATIIKKA TU00AB63 Funktiot ja vektorit Opiskelija hallitsee luotettavasti perusmatemaattiset menetelmät. Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaistettuja luonnontieteellisiä ja muita ilmiöitä. Opiskelija ymmärtää keskeiset matemaattiset käsitteet ja oppirakennelmat ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisella tavalla teknisessä viestinnässä. Algebran perusteet. Funktio, käänteisfunktio ja yhdistetty funktio. Polynomifunktiot, rationaali-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot. Trigonometriset funktiot. Sini- ja kosinilause. Vektorit ja niiden laskutoimitukset, paikkavektori, vektorin jako komponentteihin, vektorit koordinaatistossa, skalaaritulo, vektorin projektio, vektoritulo. Lausekkeet ja yhtälöt tai tasokokeessa osoitetut vastaavat taidot TU00AB64 Derivaatta ja integraali Opiskelija hallitsee luotettavasti analyysin perusmenetelmät. Opiskelija osaa mallintaa luonnontieteellisiä ja talouselämän ilmiöitä, tarvittaessa tietokoneohjelmia käyttäen. Opiskelija ymmärtää keskeiset matemaattiset käsitteet ja oppirakennelmat sekä näkee ne tuotantotalousinsinöörin työskentelyn analyyttisena perustana. Raja-arvo. Derivaatan käsite, numeerinen ja graafinen derivointi. Derivoimissäännöt. Ääriarvot. Integraalin ja integraalifunktion käsite, numeerinen ja graafinen integrointi. Perusintegroimissäännöt. Sovelluksia. Matemaattisten tietokoneohjelmien käyttö laskennan apuvälineenä. Funktiot ja vektorit. TU00AB65 Matriisilaskenta ja lineaariset menetelmät tuotantotaloudessa Opiskelija hallitsee luotettavasti matriisilaskennan perusmenetelmät. Opiskelija tuntee lineaaristen menetelmien mahdollisuudet tuotantotaloudessa. Opiskelija osaa käyttää tietokoneohjelmaa tarkoituksenmukaisella tavalla analyysin apuvälineenä. Matriisien laskutoimitukset. Käänteismatriisi. Determinantti. Lineaarinen yhtälöryhmä. Lineaarikuvaus. Ominaisarvot. Analyyttistä geometriaa. Lineaarinen regressio. Sovelluksia taloustieteistä (kysyntä ja tarjonta, input-output -analyysi, kansantulomallit jne.). Excelin ja muiden matemaattisten ohjelmien käyttö matriisilaskennassa. Funktiot ja vektorit.tietotekniikan perusteet. TU00AA11 Talousmatematiikka Opiskelija ymmärtää keskeiset talousmatemaattiset menetelmät ja tietää milloin mitäkin on käytettävä. Opiskelija osaa ratkaista luotettavasti henkilökohtaisia ja pienen yrityksen talousmatemaattisia ongelmia. Opiskelija osaa laatia talousmatemaattisia laskentamalleja Exceliä käyttäen. Prosenttilaskut. Indeksit. Korkolasku, koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luotot, investointilaskelmat. Excelin käyttö talousmatemaattisissa laskuissa. Johdatus Visual Basiciin. Lausekkeet ja yhtälöt.tietotekniikan perusteet. TU00AA12 Tilastomatematiikka Opiskelija osaa käyttää todennäköisyyttä ja tilastollisia analyysejä apuna päätöksenteossa. Opiskelija osaa tulkita tilastoja. Opiskelija osaa laskea todennäköisyyksiä, tehdä testejä ja määrittää tilastollisia tunnuslukuja. Opiskelija osaa käyttää Exceliä tai muita tilasto-ohjelmia apuna tilastollisessa

4 testauksessa ja tunnuslukujen laskemisessa sekä aineistojen havainnollistamisessa. Opiskelija osaa laatia korkeatasoisia tilastolliseen analyysiin nojautuvia raportteja. Todennäköisyys ja todennäköisyyslaskenta. Kuvailevaa tilastotiedettä ja aineistojen visualisointi. Tunnusluvut. Jakaumat. Tilastollinen estimointi ja päätöksenteko. Hypoteesien testaaminen. Varianssianalyysi. Tilastolliset tietokoneohjelmat. Funktiot ja vektorit. Derivaatta ja integraali. Matriisilaskenta ja lineaariset menetelmät tuotantotaloudessa. Talousmatematiikka. Tietotekniikan perusteet. TU00AB67 Operaatioanalyysi Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti optimointi- ja päätösongelmia. Opiskelija ymmärtää operaatioanalyysin teollisuustalouden, toiminnanohjauksen ja logistiikan analyyttisena perustana. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen alan kirjallisuutta ja osaa itse laatia korkeatasoisia operaatioanalyysia soveltavia kirjallisia tuotoksia. Lineaarinen optimointi, Simplex-menetelmä. Verkkomalleja. Päätös- ja peliteoriaa. Kuljetusmallit. Resurssien allokointiongelmat. Varastoteorian perusteet. Excel ja muut operaatioanalyysiä tukevat tietokoneohjelmat. Funktiot ja vektorit. Derivaatta ja integraali. Matriisilaskenta ja lineaariset menetelmät tuotantotaloudessa. Talousmatematiikka. Tilastomatematiikka. FYSIIKKA TU00AA25 Fysiikka 1 / Fysiikan perusteet Opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen eksaktina luonnontieteenä luonnonilmiöiden mallintamisessa. Opiskelija kykenee jäsentämään käsitystään luonnonilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Hän tuntee fysikaalisen suurejärjestelmän perusteet ja osaa yksikkömuunnokset. Hän osaa tulkita ja laatia graafisia esityksiä. Opiskelija tuntee etenevän liikkeen ja ympyräliikkeen kinematiikan ja dynamiikan peruslait ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa. Fysiikka luonnontieteenä. Perusvuorovaikutukset. Suureet, yksiköt ja yksikkömuunnokset. Etenevä liike ja ympyräliike. Liikkeen dynamiikka: voima, liikemäärä, energia, työ ja teho. Käyräviivainen ja suhteellinen liike. Liikkeen dynamiikkaan liittyvät vaativat sovellutukset. Gravitaatiovuorovaikutus. TU00AB46 Fysiikka 2 / Sähköoppi Opiskelija ymmärtää varauksen säilymisen, alkeisvarauksen sekä varauksen kvantittumisen. Opiskelija ymmärtää sähkökentän vaikutuksen aineisiin. Opiskelija tuntee sähköstatiikan ja sähköopin peruskäsitteet ja osaa käyttää tietojaan sähköteknisissä sovelluksissa. Sähköstatiikan peruskäsitteet: sähkövaraus, Coulombin laki, sähköinen voima, sähkökenttä, sähköinen potentiaali ja jännite sekä kapasitanssi ja kondensaattorit. Johteet ja eristeet sähkökentässä. Sähkövirta, Ohmin laki, sähköteho. Aineen rakenne atomitasolla. Varausjakaumien sähkökenttä. Gaussin laki sähkökenttien laskemisessa. Fysiikan perusteet TU00AB47 Fysiikka 3 / Laboratoriotyöt ja magnetismi Opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen eksaktina luonnontieteenä luonnonilmiöiden mallintamisessa. Opiskelija kykenee jäsentämään käsitystään luonnonilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Hän tuntee fysikaalisen suurejärjestelmän perusteet ja osaa yksikkömuunnokset. Hän osaa tulkita ja laatia graafisia esityksiä. Opiskelija tuntee etenevän liikkeen ja ympyräliikkeen kinematiikan ja dynamiikan peruslait ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa. Fysiikka luonnontieteenä. Perusvuorovaikutukset. Suureet, yksiköt ja yksikkömuunnokset. Etenevä liike ja ympyräliike. Liikkeen dynamiikka: voima, liikemäärä, energia, työ ja teho. Käyräviivainen ja suhteellinen liike. Liikkeen dynamiikkaan liittyvät vaativat sovellutukset. Gravitaatiovuorovaikutus. Fysiikka 1/Fysiikan perusteet ja Fysiikka 2/Sähköoppi TU00AA28 Applied Physics Student is capable to solve problems related to science and technology applying the laws, principles and quantities of physics. He is capable in using physical quantities, units, notation and terminology in English. He understands the conservation laws and main interactions in nature. Student is well informed about the current understanding of the structure of the matter. He has the capability to realise connections between the basic physical phenomena and their applications in technological innovations, systems or even in equipments. Physics as an exact and experimental science. Scales in physics and the validity of physics as a description of nature and the foundation of technological innovations. Great ideas and principles, conservation laws and main interactions in physics. The structure of matter according the standard model. Application work, connections between the basic physical phenomena and their applications in technological inventions, systems or even equipments. Case studies about the above

5 mentioned themes in the field of modern technology such as information technology, telecommunications, microelectronics and nanotechnology. Ability to find out information, knowledge and facts from various type sources and utilize them with analytical and critical methods. Capacity to find out and analyse information, knowledge and facts together with other students and use it as a group of expert does. Capacity to present and report difficult issues with understandable way for different type of audience. KEMIA TU00AA18 Kemia ja ympäristö Opiskelija tietää atomin rakenteen sekä tavallisimmat alkuaineet. Opiskelija ymmärtää ainemäärän merkityksen kemiallisissa reaktioyhtälöissä. Opiskelija osaa yhdistää tavallisten alkuaineiden nimen ja kemiallisen merkin, opiskelija osaa laskea helpohkoja ainemäärään, massaan, liuoksen pitoisuuteen liittyviä laskuja. Opiskelija osaa muodostaa annettujen lähtöaine- ja lopputuotetietojen perusteella kemiallisen reaktion ja määrittää reaktioyhtälön kertoimet. Atomin rakenne ja kemiallinen sidos, hapetusluvut, epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen, stoikiometria, aineen olomuodot, erilaiset seokset, liuosten pitoisuus, kemiallinen reaktio ja tasapaino, hapot, emäkset ja vesiliuosten ph. Korroosio ilmiönä, jätteet ja ongelmajätteet, päästöjen vähentämistekniikat, ympäristönsuojelun lainsäädäntö. KIELIOPINNOT TU00AA03 Tekniikan suomi ja viestintä Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tulkitsemaan ja laatimaan oman alansa perustekstejä, soveltamaan kielenkäyttösuosituksia ja asiakirjastandardia alansa teksteihin, viestimään verkossa tarkoituksenmukaisesti, hankkimaan ja käyttämään alansa tietoa kriittisesti, raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti, esiintymään asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti, toimimaan tavoitteellisesti työryhmän jäsenenä, arvioimaan ja kehittämään omaa viestintäosaamistaan. Asiatekstin laadinta, tekstin asettelu ja keskeiset asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit; raportointikäytänteet ja raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja ulkoasu; tekniikan alan oikeakielisyyskäytänteet ja kielenkäyttösuositukset, erityisesti lyhenteet, vierasperäiset sanat, luetelmat, numerot ja merkit; tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö; verkkoviestinnän perusteet; suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puheilmaisu, puhetilanteen suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen; ryhmässä viestimisen perusteet TU00AA04 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viestimään jäsentyneesti ja tilanteenmukaisesti projekteissa ja ryhmäviestintätilanteissa alansa asiantuntijana, soveltamaan suomenkielisen tutkimusviestinnän periaatteita ja tekstikäytänteitä opinnäytetyöhönsä ja alansa työtehtäviin, käyttämään alansa keskeisiä tietolähteitä asiantuntevasti ja monipuolisesti. Tutkimusraportoinnin käytänteet opinnäytetyössä ja alan kehittämistehtävissä; viestintä ja vuorovaikutus projektissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit sekä tiedotteet; palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat, ammatillinen informaatiolukutaito. Tekniikan suomi ja viestintä TU00AA32 English for Industry and Business Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa englanninkielisistä teksteistä ja viestimään toimivasti ammatin tilanteissa vieraskielisten asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. Osaamiseen kuuluu toimiva vuorovaikutustaito asiakas- ja asiantuntijatilanteissa sekä tiedon välittäminen englanninkielisistä lähteistä, jonka vuoksi tiedon dokumentointi erilaisiin tekstityyppeihin ja asiakirjoihin kuuluu tähän osaamiseen. Opintojen aikana syntyy realistinen käsitys omasta kieli- ja viestintäosaamisesta ja kyky jatkaa kielitaidon kehittämistä. - Tekniikan alan koulutukseen, työhön ja ammatinvalintaan liittyvä kieliaines - Tuotantotalouden; yritysten ja liiketoiminnan tekstejä ja terminologiaa - Suullisen vuorovaikutuksen tilanteita: tuote- ja yritysesittely, messut, puhelut, suullinen raportointi - Asiakirjojen laadinta: lyhyet kirjalliset viestit, kirjeet, raportit Opinnot edellyttävät tasotestissä osoitettua tasoa B2 tai valmentavia opintoja. TU00AA33 Communication Skills for Industrial Management Opiskelija harjaantuu toimimaan ammatin vaativissa vuorovaikutustilanteissa asiantuntevasti ja vuorovaikutteisesti, ottaen huomioon työyhteisön, asiakkaan ja organisaatiokulttuurin ja kielen vaatimukset. Vertais- ja itsearvioinnin kautta opiskelijalle vahvistuu myönteinen käsitys omasta kieli- ja viestintäosaamisesta ja kyky jatkaa kielitaidon kehittämistä. - Tehokkaat viestintästrategiat vaativissa kielenkäyttötilanteissa kuten esitelmät, argumentoiva keskustelu sekä kokous- ja neuvottelusimulaatiot.

6 - Tuotantotalouden keskeiset tekstilajit: tarjoukset, tiivistelmät, raportit. Opinnot edellyttävät Ammattienglannin opintojakson suorittamista. XX00AB53 Työelämän ruotsi Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaan hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kielija viestintätaitojaan. Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisehtovaihtokohtaisesti. inä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. - Kieli- ja viestintätaidon itsearvionti ja oppimisstrategioiden kehittäminen - Koulutus ja ura - Alan organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja, - välineitä - Ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista - Ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. TIETOTEKNIIKKA XX00AA02 Tietotekniikan perusteet Opiskelija ymmärtää tietotekniikan toimintaperiaatteet, ja tuntee verkottuneen opiskeluympäristön käytön ja mahdollisuudet. Opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, joihin kuuluvat tieto, tiedostomuodot, hakemistorakenteet, merkistökoodaus, lähiverkot ja internet, tietokoneen pääosat ja niiden toiminta, ohjelmistotyypit ja käyttöjärjestelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilökohtaisen tietokoneen käytön ammattikorkeakouluopiskelussa sekä hallitsee tavallisimmat työvälineohjelmat. Opiskelija osaa toimia tietoverkkoympäristössä ja huolehtia tietoturvallisuuden vaatimuksista. Laitteet ja lähiverkko - tiedon hallinta ammattikorkeakoulun verkossa Tietoturva ja tietosuoja Tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn peruskäsitteet. Tekstinkäsittely ja asiakirjoihin liittyvät tekniset standardit Johdatus taulukkolaskentaan Johdatus grafiikkaohjelmistoihin ja kuvankäsittelyyn Internet tiedonlähteenä ja viestintävälineenä ( wwwjulkaiseminen, sähköposti, tiedon haun tekniikka ja digitaalinen portfolio) TUOTANTOTALOUDEN PERUSAINEET XX00AA07 Projektinhallinta Insinööriopiskelija hallitsee projektiorganisaation perustamisen ja tehtävät. Ymmärtää projektipäällikön roolin johtajana ja vastuunkantajana. Hän osaa laatia projektisuunnitelman ja budjetin. Ymmärtää projektin resurssihallinnan taloudellisen seurannan ja aikaohjauksen merkityksen työn saattamiseksi menestyksekkäästi loppuun. Tuntee riskien hallinnan merkityksen ja osaa reagoida muutostilanteeseen. Projektiorganisaation perustaminen ja tehtävät, projektisuunnitelman laatiminen ja seuranta, projektin vaiheistus, projektin aikaohjaus, resurssisuunnittelu ja hallinta, kustannusohjaus ja kustannusoptimointi, muutosten ja riskien hallinta. XX00AA26 Teknologiayrittäjyys Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnalle ja oman panoksensa merkityksen yritystoiminnalle. Opiskelija tuntee eri yritysmuodot tuloksentekoyksikköinä. Opiskelija hallitsee kannattavan yritystoiminnan peruskäsitteet. - Yrittäjyyden käsite ja kannattavien teknologiayritysten merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle. - yrityksen perustaminen - yritysmuodot - yritysrahoituksen perusteet - liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma - kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet - tilinpäätösanalyysin perusteet TU00AB50 Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on nykyaikainen näkemys markkinoinnista. Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja työvälineet. Opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisen ajattelun tärkeyden yritykselle sekä erilaisten asiakasryhmien erityispiirteet ja tarpeet. Opiskelija osaa analysoida markkinointiympäristöä. Opiskelija tuntee markkinoinnin eri kilpailukeinot ja niiden käytön. Opiskelija ymmärtää myyntityön roolin osana yrityksen toimintaa ja asiakassuhteiden hoitamista. Opiskelijalla on valmiudet

7 henkilökohtaiseen tekniseen myyntityöhön ja asiakkuuksien hallintaan. - Markkinoinnin peruskäsitteet ja työkalut - Markkinointiympäristö ja sen vaikutus yritykseen - Palveluiden markkinointi - Teollinen markkinointi - Markkinointi- ja kilpailustrategiat - Kilpailukeinot ja niiden käyttö - Käytännön myyntityön prosessi ja kriittiset menestystekijät - Ratkaisumyynti ja asiakkuuksien hallinta - Viestintä- ja vuorovaikutustaidot XX00AA05 Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta Opiskelija tuntee yrityksen tilinpäätöksen laskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) ja osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöksen ja siitä laskettavien tunnuslukujen perusteella. Opiskelija hallitsee yrityksen kustannuslaskennan peruskäsitteet ja osaa laskea suoritteen kustannukset perinteisen ja toimintolaskennan menetelmin. Opiskelija ymmärtää katetuottolaskennan periaatteet ja käytön yrityksen kannattavuuden hallinnassa. Opiskelija hahmottaa budjetoinnin ja hinnoittelun perusperiaatteet. - Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) sekä kassavirtalaskelma - Tilinpäätösanalyysi (keskeiset tunnusluvut) - Kustannuslaskennan peruskäsitteet (muuttuvat, kiinteät, välittömät, välilliset...) - Kustannuslaskenta (lisäyslaskenta, toimintolaskenta) - Katetuottolaskenta - Budjetointi - Hinnoittelu XX00AA15 Investointilaskenta ja päätöksenteko Opiskelija osaa suunnitella ja hallita investointien kustannuksia ja ottaa kantaa investoinnin kannattavuuteen. Opiskelija ymmärtää alan keskeiset termit ja osaa tulkita investointilaskelmia. Opiskelija osaa budjetoida ja hinnoitella asiakasprojektin ja arvioida projektin kannattavuutta. Opiskelija ymmärtää tavallisimmat investointien rahoitusvaihtoehdot. - Investointilaskentamenetelmät; yrityksen oman investoinnin kannattavuuden arviointi - Projektilaskenta; asiakkaalle tehtävän projektin budjetointi, hinnoittelu, kannattavuustarkastelu - Investointien rahoitus Teknologiayrityksen kannattavuus XX00AA25 Teknologiayrityksen johtaminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää johtamisen perusteorioita sekä erilaisia johtamismalleja sekä motivaation perustekijöitä. Opiskelija tuntee myös työlainsäädännön perusasioita sekä työsopimuksen merkityksen. - Johtajuus/Leadership - johtamis- ja motivaatioteorioita, tiimijohtaminen, tilannejohtaminen - arvot johtamisessa, organisaatiomalleja, tavoite- ja kehityskeskustelut - työlainsäädäntö. XX00AB23 Tilaus-toimitusketjun perusteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee logistiikan ja tilaus-toimitusketjujen hallinnan peruskäsitteet. Opiskelija tuntee logistiikan perustyökalut, kuten abc-analyysin. Logistiikan peruskäsitteet, varastoinnin syyt, hankintaehdotusten käsittelytavat, kuljetusmuodot, sopimusoikeus, logistiikan perusmittaristo. YHTEISET AMMATTIOPINNOT XX00AB27 Tuotannonohjaus Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtään tuotannon roolin yrityksessä sekä sen liittymät muihin toimintoihin. Hän tuntee erilaiset tuotannonohjaustyypit sekä tasot. Opiskelija tietää lay-out suunnittelun periaatteet. Lisäksi hän tietää mitkä tekijät vaikuttavat ohjattavuuteen ja kuinka niihin varaudutaan. Hän myös tietää, mikä on tuotesuunnittelun vaikutus tuotantoon. Tuotantostrategiat, tuotantotyypit, tarvelaskenta, lay-out suunnittelu, tuotantolinjan suunnittelu, tuotannon karkea- ja hienosuunnittelu, ohjaustyypit, JIT tuotanto sekä tuotannon ohjattavuus. Tilaus- toimitusketjujen perusteet XX00AA43 Supply Chain Management Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella toimitusketjua kokonaisuutena sekä toimitusketjun prosessien että materiaali- ja rahavirtojen kautta. Opiskelija ymmärtää, miten asiakasohjautuvuuden taso vaikuttaa toimitusketjuun ja osaa arvoida sopivaa tasoa. Opiskelija hahmottaa, miten toimitusketjun keskeisiä suunnitteluhaasteita voi lähestyä: ostaa vai valmistaa, tehtaan sijoittelu, jakeluverkon suunnittelu ja laajemmassa mielessä ketjun kokonaisvaltainen orkestrointi, toimitusketjuratkaisun valinta. Opiskelija ymmärtää varastojen merkityksen ja hahmottaa miksi varastoja on, mitä kustannuksia nistä on ja miten niitä voisi pienentää. Opiskelija ymmärtää aluhankintaan ja asiaaksyhteistyöhön liittyviä haasteita. Opiskelija hahmottaa, mitä toimitusketjun kehitys käytännössä tarkoittaa.

8 Toimitusketjuteorian perusteet - Määritelmä (kokonaisvaltaisuus), tärkeimmät virrat ja prosessit - Asiakasohjautuvuuden tason vaikutus toimitusketjuun (OPPpiste) - Imu- vs. työntöohjaus toimitusketjussa Valmistusverkon ohjaus - Ostaa vai valmistaa päätös - Tehtaan sijoittelu - Jakeluverkon suunnittelu - Toimitusketjun kokonaisvaltainen orkestrointi Globaali tilaus-toimitusprosessi - Tilaus-toimitusprosessin merkitys toimitusketjussa - Bullwhip forrester ilmiö (kysynnän vaihtelujen moninkertaistuminen) Asiakkaan ja toimittajan sitominen omiin prosesseihin - VMI, hankintatoimen kehnittäminen, TOC-konsepti - Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle: VOP konsepti, CRM Kysynnän, materiaalin ja varastojen hallinta ketjussa - Varastonhallinta: varastojen syyt, kustannukset - Varastojen pienentäminen - Oikean materiaalinohjausperiaatteen valinta nimikkeille - Ennuste / Materiaalinsuunnitteluprosessi Toimitusketjun kehittäminen - Yrityksen tietojärjestelmät - Aika ja raha kehityksen lähtökohtana - Toimitusketjun mittarit Tilaus-toimitusketjun perusteet. Suositellaan myös: Huolintatoiminta, Kuljetusjärjestelmät, Tuotannonohjaus TU00AA45 Tuotantotalouden projekti 1 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida tuotantotalouden alueen käytännön tilannetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä käytännön tilanteen kuvaamiseksi ja analysoimiseksi. Opiskelijan raportointitaidot kehittyvät. Tuotantotaloudellisen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Ongelmanratkaisu. Tilaus- toimitusketjujen perusteet TU00AA46 Tuotantotalouden projekti 2 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida tuotantotalouden alueen käytännön tilannetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä käytännön tilanteen kuuvaamiseksi ja analysoimiseksi. Opiskelijan rarortointitaidot kehittyvät. Tuotantotaloudellisen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Ongelmanratkaisu. TU00AA65 Lainsäädäntö teknologiayritykselle Opiskelija hallitsee yritystoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet sekä osaa soveltaa henkilöstöjohtamisen kannalta keskeistä työlainsäädäntöä, molempia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yritystoiminnan lainsäädännöstä etenkin kauppaoikeus, sopimusoikeus ja kilpailulainsäädäntö. Työlainsäädäntö, työmarkkinoiden toiminta, työehtosopimukset ja työsopimukset. Teknologiayrittäjyys TU00AB51 Teollisuuden palveluliiketoiminta Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva teollisesta palveluliiketoiminnasta ja sen johtamisesta. Opiskelija ymmärtää palveluliiketoiminnan luonteen ja sen merkityksen teollisuusyrityksille ja kuinka teolliset palvelut vaikuttavat yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailuetuun. Opiskelija ymmärtää, mitä uusia mahdollisuuksia teollisuuspalvelut tuovat yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavaan arvon luontiin ja asiakassuhteiden hallintaan. - Palvelut yrityksen strategiassa - Palvelujen teollisuusyrityksille tuomat hyödyt - Palvelujen kehittämiseen liittyvät erityispiirteet - Tuotelähtöisen liiketoiminnan tuloksekas muuttaminen palvelupainotteiseksi - Palvelut ja asiakkuus - Palveluliiketoiminnan johtaminen - Palveluinnovaatiot TU00AB32 Business Game Kurssi perustuu interaktiiviseen strategiapeliin, joka simuloi todellista kansainvälistä liiketoiminnan ympäristöä. Se on interaktiivinen liiketoiminnan ilmiöitä simuloiva pelimaailma, jolla pyritään lisäämään opiskelijoiden ymmärtämystä jatkuvasti muuttuvasta ja tiukasti kilpaillusta globaalista liiketoimintaympäristöstä. Se integroi yhteen joukon liiketoiminnan päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä, kuten talouden, politiikan, rahoituksen, laskentatoimen, hankintatoimen, tuotannon, logistiikan, tutkimuksen ja innovaatiot sekä markkinoinnin. Opiskelijoiden tehtävänä on johtaa globaali ICT-yhtiö läpi teknologisen murroksen nopeasti muuttuvassa 2010-luvun liiketoimintaympäristössä. Tavoitteena on suoriutua kilpailijoitaan paremmin luomalla ja totuttamalla oikeaa strategiaa simuloidulla yrityksellä, joka operoi USA:ssa, Aasiassa sekä Euroopassa. Kansainvälisen liiketoiminnan strategia ja johtaminen. Kansainvälinen rahoitus ja laskentatoimi. Toimitusketjun hallinta ja kansainvälinen logistiikka. Markkinointi ja tuotteistaminen. Tuotantotalouden projekti 1

9 TU00AB33 Organisational Behaviour and Management Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilöä ja ihmisten välistä käyttäytymistä organisaatioissa ja hahmottamaan monia toisiinsa liittyviä elementtejä jotka vaikuttavat tehokkaaseen monikulttuuriseen johtamiseen ja keskeisten organisaatiokäyttäytymiseen liittyvien tekijöiden kytköksiä toisiinsa. Kurssi auttaa kehittämään tietoja ja taitoja, joita tarvitaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Näitä tekijöitä ovat kansalliset kulttuurit, teknologia ja ympäristö, jotka ovat vaikuttavat organisaation sen ulkopuolelta. Organisaation sisältä katsottuna tärkeitä tekijöitä ovat mm. sen kulttuuri, johtaminen, rakenteet, henkilöstön motivaatio ja kommunikaatiotaidot. Johtaminen ja johtajuus organisaatioissa; teoriat ja käytännöt. Organisaatioiden kehittyminen ja rakenteet ja organisointi. Organisaatio kulttuurit ja kehittäminen ja kulttuurin muutos johtamisessa. Kansainvälisen ympäristön työkulttuurin eroja; kulttuurienvälinen markkinointi, tiimit, motivaatio ja kommunikointi ja persoonallisuudet johtamisessa. TU00AA83 Ohjelmoinnin perusteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusteet niin, että minkä tahansa uuden kielen oppiminen on mahdollista syntaksiin tutustumalla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa ohjelmia ja hakea ohjelmasta virheet ja testata ohjelman kattavasti. Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin periaatteisiin ja rakenteisiin ja opetellaan yksi ohjelmointikieli. Perehdytään ohjelmointiprosessiin vaiheisiin alkaen ohjelman määrittelystä ja suunnittelusta, ja tutustuen ongelmanratkaisuun ohjelmointia käyttäen. Opetellaan ohjelmointikielten rakenteet ja toiminta erilaisissa ympäristöissä. Opintojakson ydinaines käsittää ohjelmointikielten muuttujat, perusrakenteet kuten sijoitus- ja ehtolauseet, haarautuminen, toisto, ja funktioiden käyttö. Tietotekniikan perusteet TU00AA53 Toiminnanohjausjärjestelmät Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys toiminnanohjausjärjestelmien antamista mahdollisuuksista yrityksen toiminnallisten prosessien kehittämisessä. Yleiskuva toiminnanohjausjärjestelmien rakenteesta ja keskeisistä moduuleista sekä käsitys järjestelmien merkityksestä yrityksen toiminnallisten prosessien hallinnassa. Tuotannonohjaus TU00AA49 Tietokantajärjestelmien hallinta ja ylläpito Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee relaatiotietokantajärjestelmän käyttöönoton toimintaperiaatteet ja pystyy osallistumaan tietokantojen suunnitteluprosesseihin ja ohjaamaan niitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokantajärjestelmän hallintaan ja ylläpitoon liittyviä erityiskysymyksiä. Tietokantajärjestelmän asentaminen Tietokantajärjestelmän dokumentaatio Tietokantajärjestelmän tiedostojen luonti ja käyttö Käyttäjien, ryhmien ja roolien hallinnointi Käyttöoikeuksien määrittely Tiedontuonti ja vienti eri järjestelmien kesken Tiedon varmistus ja palautus Automatisointi: sekvenssien, liipaisinten ja tallennettujen toimintojen luonti, käyttö ja hallinnointi Toimintojen optimointi: kyselyt, indeksoinnit, taulu- ja tiedostorakenteet Hajautuksen ja skaalautumisen periaatteet tiedonhallinnassa Tiedonhallinta TU00AA55 Tietoliikennetekniikka Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää transmissioyhteyden rakenteen ja toiminnan ja tietoliikenneverkon arkkitehtuurin. Opiskelija tuntee transmission peruskäsitteet ja erilaisten siirtoteiden keskeiset ominaisuudet sekä modulointi- ja multipleksointimenetelmien perusteet. Tietoliikennejärjestelmä, tietoliikenneverkko, signaalit, vahvistus, vaimennus ja desibeli, siirtotiet, keskukset, modulaatio ja multipleksointi, siirtojärjestelmät, PCM, PDH ja SDH. TU00AB35 Tuotannonohjauksen simulointijärjestelmät Harjoitella tuotannonohjauksen teorioita ja malleja simulointityökaluilla. Opiskelija ratkaisee/mallintaa tehtäviä ja esimerkkejä työkaluja hyväksikäyttäen. Harjoitella tuotannonohjauksen teorioita ja malleja simulointityökaluilla. Opiskelija ratkaisee/mallintaa tehtäviä ja esimerkkejä työkaluja hyväksikäyttäen. Tuotannonohjaus, Tilaus-toimitusjketjun perusteet, Logistiikan perusteet XX00AB21 Tietojärjestelmähanke Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen tietojärjestelmien liiketaloudellisen merkityksen ja hankintaan

10 liittyvät erityispiirteet sekä ymmärtää järjestelmähankinnan perusprosessit. Yleiskuva tietojärjestelmähankkeiden kartoitus-, hankinta- ja toteutusprosesseista. Prosessien kuvaustekniikat. Järjestelmän hankintasopimusten sisällöt. Projektien ohjaustekniikat. Toteutusprojektin sisällöt. Projektitoiminta, Tuotantotalouden projekti 1, Toiminnanohjausjärjestelmät SUUNTAUTUMISEN AMMATTIOPINNOT TU00AA19 Logistics Kurssilla opiskelija perehtyy tarkemmin logistiikka toimintojen kehittämiseen osana muuta liiketoimintaa. Hän perehtyy logistiikkastrategioihin ja oppi kehittämään varastoja osana yrityksen arvoketjua. Kansainvälistymisessä erityisesti ulkoisten logistiikkapalveluiden rooli ja ulkoistaminen korostuu liiketoiminnan kehittämisessä. Logistiikka strategiat ja toimintojen kehittäminen. Varastojen hallinta ja optimointi. Logistiikan ulkoistaminen ja ulkoisten logistiikkapalveluiden hankinnat (3PL ja 4PL). Tilaus-toimitusketjun perusteet, Tuotannonohjaus, Supply Chain Management TU00AA44 Huolintatoiminta Opiskelija hallitsee huolinta-alan palveluiden tarjonnan rakenteen ja käsitteet. Opiskelija hankkii perustaidot vienti- ja tuontikaupan logistisen ketjun tietovirtojen hallitsemiseksi, niin että hän voi tehokkaasti työskennellä huolintaketjun eri osapuolien kanssa. Huolintatoiminnan käsitteet ja tehtävät, huolintapalveluja tarjoavien yritysten perusrakenteet, alan kansainväliset määräykset, toimitusehtolausekkeet, huolintatoiminnan velvoitteet asiakkaille, logistiikkaketjujen asiakirjat ja menettelyt näiden asiakirjojen välittämiseksi, satamaoperaatioiden perusteet, muiden kuljetusvälineiden perusoperaatiot. Tilaus- toimitusketjun perusteet XX00AB19 Kuljetusjärjestelmät Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen erilaisista kuljetusjärjestelmistä ja oppii kuljetusjärjestelmien peruskäsitteistön. Tuntee eri kuljetusmuotojen ohjaamisen perusteet ja tietää hinnoitteluperusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet arvioida eri kuljetusvaihtoehtojen soveltuvuutta tapauskohtaisiin kuljetustehtäviin. Kuljetusten merkitys logistiikkaketjuissa ja osana yritysten jakelutoimintaa, eri kuljetusmuodot ja niiden peruskäsitteet, käsittely-yksiköt ja kuormankäsittelytekniikat, kuljetuskustannusten perusrakenteet. Tilaus- toimitusketjun perusteet XX00AB20 Varasto- ja automaatiotekniikka Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä eri elementeistä kappaletavara-automaation automaatiojärjestelmät muodostuvat sekä osaa hyödyntää automaatiotekniikkaa materiaalien käsittely siirto ja varastointi sekä pakkaustekniikan prosessien ja järjestelmien kehittämisessä. Automaation perusteet, kappaletavara-automaation elementit. Kappaleiden havaitseminen, tunnistaminen ja identifiointi. Automaation ohjausjärjestelmät, ohjelmoitavat logiikat. Materiaalien käsittely siirto ja varastointi sekä pakkaustekniikan prosessien ja järjestelmien kehittäminen automaatiotekniikan avulla. TU00AA58 Tuotannonohjauksen laboratoriotyöt Tuotannonohjauksen syy-seuraussuhteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita toimintaympäristöön tarkoituksen mukaiset kehitystoimenpiteet. Opiskelija sisäistää tuotannonohjauksen, erityisesti tuotannon hienokuormituksen, keskeisten kehittämistoimenpiteiden vaikutukset toiminnan tuloksellisuuteen. Erilaisten toimenpiteiden, esimerkiksi sarjakokojen, ohjaustavan ja resurssimuutosten, vaikutus mm. läpimenoaikoihin, käyttöasteeseen ja kustannuksiin. Tuotannonohjaus, Simulointi XX00AA45 International Project Management This course takes a look at the techniques for soft ware and hardware projects used by best practice companies to improve there project management performance. The student will become familiar with projects and the principles of project management. She/he will be able to plan a project using these techniques. - Projects and project-based management - Project management life cycle and phases - Methods, tools Ms Project and standards(ipm) for project planning and management - Result management and the evaluation of projects

11 TU00AA51 Liiketoiminnan johtaminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eri funktioiden roolin liiketoiminnan johtamisessa. Hän tuntee erilaisia liiketoimintastrategioita ja mitä vaaditaan tietyn strategian noudattamiskeksi. Opiskelija tietää liiketoiminnan suunnittelun periaatteet ja aikajänteet. Lisäksi hän tietää taloudenohjauksen roolin liiketoiminnan johtamisessa sekä mitä pitää ottaa huomiin toimintaa mitattaessa. Yrityksen perusstrategiat, toiminnan mittaaminen, laskentatoimi johdon kannalta, liiketoiminnan suunnittelu, liiketoiminnan suunnittelun aikajänteet ja työkalut. Tuotannonohjaus, Tekninen myynti ja markkinointi TU00AA57 Markkinointitutkimus ja tilastolliset menetelmät Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen osana yrityksen päätöksentekojärjestelmää sekä markkinoinnin suunnittelua ja toimeenpanoa. Opiskelija tuntee markkinointitutkimuksen päävaiheet ja keskeisimmät markkinointitutkimuksen menetelmät. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointitutkimuksen. - Markkinointitiedon lähteet ja hallinnan periaatteet - Markkinointitutkimuksen prosessi, tehtävät, kohteet ja menetelmät - Markkinointitutkimuksen suunnittelu ja toteutus, tutkimusaineiston analyysi ja tutkimustulosten raportointi Tilastomatematiikan peruskurssi, Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi TU00AA52 Konsultointi ja logistiikkayritykset Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys milloin ulkopuolisten organisaatioiden käyttö yrityksen kehityshankkeissa on tarkoituksenmukaista sekä minkälaisia tavoitteita yrityksessä voidaan tavoitella. Yleiskuva konsultointi- ja logistiikkayritysten tarjoamista palveluista ja työskentelytavoista. Käsitys konsultointi- ja logistiikkayritysten rooleista yritysten kehityshankkeissa ja käsitys saavutettavissa olevista kehitystavoitteista. Tilaus-toimitusketjun perusteet, Tuotannonohjaus, Tuotantotalouden projekti 1 TU00AB52 Yritysanalyysit Tavoitteena on ymmärtää kuinka yrityksen tulosta analysoidaan sekä eri rahoituslähteet ja kuinka eri päätöksillä voidaan tulokseen ja toimintaan vaikuttaa. Rahoitus, kassavirta, tilinpäätösanalyysit, kirjanpito, prosessit Kannattavuus ja rahoitus XX00AA44 Working in International Operations The objective of the Working in International Operations course is to develop awareness in the student on the relevance of inter-cultural understanding and communication and working methods and conflict negotiations in the field of working on international projects and international business. To achieve the objective, the course will also discuss specific subjects relevant to the success factors of international business against the backdrop of multi-cultural awareness. The course will be centered around core collection of main on-job issues, from which it will develop to encompass a general exposure to selected important geographical market areas. The core subjects are designed as an introduction to the main topics relevant to the conduct of international business, whereas the selected geographical areas are intended to provide an overview of different regions which are targets (Your Action Plan or Doing Business with) of international business. TU00AB69 Innovation and Product Management This course establishes a framework for Innovation and Product Management representing one of the key business management functions. This course provides an introduction to the most common practices and activities carried out by middle manager within the marketing function. It draws upon the generic marketing issues covered in Technology Marketing Principles. The key focus of this course is on the practical issues facing someone at the Product Manager level in the Business world. Product managers learn about the breadth of their job and how to balance strategic with tactical activities. Core content level learning outcomes (knowledge and understanding) Product and Brand strategy New Product Development Market Research Core content level learning outcomes (skills) Market sizing Product performance Operational Metrics The remainder of the course is dedicated to methodically covering each of the responsibilities associated with product innovation management and product marketing, learning how to perform each activity with best practices from the hightech industry. Each section is loaded with real-life experiences, case studies, examples, and tested processes for completing the task.

12 Definition of the role of product management Contrasting product management and product marketing Assigning ownership of responsibilities Identifying the first steps with gap analysis Course contents (additional) Distinctive competence Business research Market problems Technology assessment Competitive review TU00AB53 Tuotetiedon hallinta ja CAD Kurssilla opiskelija perehtyy tietokoneavusteiseen mallinnukseen ja tuotetiedonhallintaan. Hän oppii ymmärtämään tiedonhallinnan merkityksen aina suunnittelusta järjestelmien ylläpitoon ja käynnissäpitoon. Hän perehtyy dokumenttihallinnan rooliin tuotteiden elinkaaren hallinnassa. Cad-mallinnus ja tuotetiedon hallinta. Tiedonhallinta suunnittelu ja käynnissäpidon järjestelmissä. Dokumenttienhallinnan rooli yrityksen tiedonhallinnassa. TU00AB61 Quality Management and Systems The student will be able to devise a plan to manage the quality of a company. The plan contains the selection of the quality system and the system analysis. TQM, ISO 9000:2000, EFQM Toiminnanohjausjärjestelmät TU00AB36 Tuotantotalouden menetelmät ja käytännöt 1 Kurssilla tutustutaan kuuden erilaisen harjoituksen avulla logistiikan merkitykseen yrityksen liiketoiminnan johtamisessa. Logistiikan asema yrityksen liiketoiminnassa. Kansainvälinen logistiikka ja e-liiketoiminta. Logistiikkastrategiat. Logistiikkatoimintojen kehittäminen. TU00AA62 Tuotantotalouden projekti 3 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida tuotantotalouden alueen käytännön tilannetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä käytännön tilanteen kuvaamiseksi ja analysoimiseksi. Opiskelijan raportointitaidot kehittyvät. Tuotantotaloudellisen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Tuotantotalouden projekti 2 XX00AB22 Prosessien kuvaus ja kehittäminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan tehokkaasti erilaisten prosessien kehityshankkeisiin. Opiskelija osaa laatia prosessikuvauksia yleisillä kuvausmenetelmillä. Prosessien kehittämisen peruskäsitteet- ja menetelmät, prosessien kuvaushanke. ERP (valinnaisia ammattiopintoja) TU00AB68 Toiminnanohjausjärjestelmät (SAPperusteet) SAP opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy yleiskuva integroidusta toiminnanohjausjärjestelmästä. Syvennytään SAP ERP ominaisuuksiin tilaus toimitusketju harjoituksen yhteydessä. Opiskelija ymmärtää SAP - toiminnanohjausjärjestelmän periaatteen sekä osaa käyttää ERP järjestelmän liiketoimintaa tukevia keskeisiä toimintoja. Perehdytään toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) perusteisiin, harjoitellaan navigointia SAPissa, opetellaan käyttämään SAP -järjestelmää eri tehtävissä ja tehdään laiteharjoituksia. Laaditaan ohjatusti Master Data määritykset asiakkaan tilaus toimitus ketjulle sekä suoritetaan ketjun toteutus. Keskeistä teoriasisältöä ovat integroitu toiminnanohjausjärjestelmä liiketoiminnan tukena, SAPjärjestelmän rakenne, tiedon hallinta SAP ERP:ssä, SAP ERP:n rakenteet, Master Data ja modulien toiminta. TU00AB37 Tuotantotalouden menetelmät ja käytännöt 2 Tuotantotaloudellisten menetelmien käytännön harjoittelu Liiketoiminnan suunnittelu, tuotannonohjauksen hieno- ja karkeasuunnittelu. Talousanalyysit TU00AB57 Toiminnanohjausjärjestelmät (SAPjatkokurssi) Opiskelija tuntee SAP järjestelmän ominaisuudet, joita sovelletaan verkottuvassa liiketoiminnassa. Opiskelijalla on valmiudet osallistua SAP toteutusprojekteihin, joissa yhdistyvät sekä liiketoiminta- että tietotekniikkatavoitteiden toteutuminen.

13 Toiminnanohjauksen(ERP) hyödyntäminen liiketoiminnassa vaatii samanaikaisesti sekä liiketoiminta- että tietotekniikkaprosessien ymmärtämistä. Opintojaksolla perehdytään ERP:in ajankohtaisiin haasteisiin liiketoiminnan tuken. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan liiketoimintalähtöiset harjoitustyöt, joissa sovelletaan SAP järjestelmän työkaluja. Lähtötasona kurssille suositellaan SAP peruskurssia tai vastaavia tietoja. TU00AB58 SAP-projekti Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tehnyt yksinkertaisen SAP projektin. Hän osaa kuvata ja analysoida tätä projektia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä käytännön tilanteen kuuvaamiseksi ja analysoimiseksi. Opiskelijan raportointitaidot kehittyvät. Tuotantotaloudellisen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Ongelmanratkaisu SAP:n avulla. SAP ERP perus ja jatko. PERUSOPINNOT, JOTKA LUETAAN VAPAASTI VALITTAVIIN (OSA PAKOLLISIA): TU00AA98 Lausekkeet ja yhtälöt Opiskelija pystyy laskemaan kokonaisluvuilla, murtoluvuilla ja desimaaliluvuilla. Opiskelija osaa sieventää peruslaskutoimituksin muodostetut kirjainlausekkeet. Opiskelija suoriutuu lineaaristen yhtälöiden, toisen asteen yhtälön, juuriyhtälöiden, epäyhtälöiden ja lineaaristen yhtälöparien ratkaisemisesta. Opiskelija pystyy piirtämään perusfunktioiden kuvaajat. Opiskelija osaa ratkaista suorakulmaisia kolmioita. Kokonaislukujen ja murtolukujen laskutoimitukset. Symbolilaskenta ja lausekkeiden sieventäminen. Juurioppi ja murtopotenssit. Lineaariset yhtälöt ja yhtälöparit. Epäyhtälöt. Juuriyhtälöt. Koordinaatisto, suora, paraabeli ja muita perusfunktioita. Verrannollisuus. Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa. Pakollinen ammattioppilaitoksen matematiikan tai lukion lyhyen matematiikan oppimäärän suorittaneille. TU00AA99 Fysiikan täydentävät opinnot Opintojakso parantaa yleisiä valmiuksia fysiikan ja tekniikan opiskeluun ja tukee insinöörifysiikan opintoja. Opintojakson tavoitteena on antaa erilaiset opintotaustat omaaville opiskelijoille riittävät perustiedot ja -taidot insinööri- ja ammattifysiikan opiskeluun. Insinöörifysiikan alueeseen kuuluvat SImittayksikköjärjestelmän suureet ja yksiköt. Kurssilla opitaan insinöörifysiikan tehtävissä tarvittavat perusteet trigonometriasta, vektorilaskennasta, yhtälöiden ratkaisusta, graafisesta esityksestä ja tulosten ilmoittamisesta. Kurssilla lasketaan insinöörifysiikan aihealueisiin liittyviä harjoitustehtäviä. TU00AB01 Valmennus ammattiruotsiin 1 Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa, että substantiiveja ja verbejä taivutetaan, että sanajärjestys vaikuttaa lauseen merkitykseen, hallitsee persoonapronominit ja osittain niiden objektimuodot sekä possessiivipronominit. Opiskelija osaa ainakin kirjallisesti kertoa jotakin itsestään, opinnoistaan ja perheestään ja harrastuksistaan. Opiskelija osaa auttavasti puhua säästä, sopia aikoja, osaa ilmaista kellonaikoja, päiväyksiä ja hintoja. Kielioppi: Substantiivien ja verbien taivutus, sanajärjestys, persoonapronominit, lukusanat, adjektiivit, adverbit, refleksiivipronominit, prepositiot. Kommunikointi: itsestä, perheestä ja opinnoista kertominen, työhön liittyvä sanasto, kellonajat, ajanilmaukset, päiväykset ja hinnat, tien neuvominen. Opintojakso on tarkoitettu ruotsin tasotestissä hylätyille opiskelijoille ja sen tarkoituksena on parantaa opiskelijan valmiuksia selviytyä koulutusohjelman pakollisesta ruotsin opintojaksosta. TU00AB02 Valmennus ammatilliseen englantiin 1 Opiskelija parantaa jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteisiin liittyvää kielellistä ymmärrystään ja ilmaisutaitoaan. Opiskelija pystyy käyttämään kielen perusrakenteita ja sanastoa ymmärrettävästi omissa teksteissään. Hän ymmärtää helpohkoja tekstejä ja puhuttua kieltä, pystyy viestimään suullisesti jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa sekä kirjoittamaan lyhyitä, ymmärrettäviä viestejä. Jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet Kohteliaisuusfraseologia, jutustelutilanteet; omasta itsestä, koulutuksesta ja työkokemuksesta kertominen; puhelut, sähköpostit. Rakenteet: sanajärjestys, verbit, substantiivit ja adjektiivien taivutus, adverbit ja prepositiot. Opintojakso on tarkoitettu alle vaaditun B2-tason englannin tasotesteissä saaneille opiskelijoille. Tarkoituksena on parantaa opiskelijan valmiuksia selviytyä koulutusohjelman pakollisista englannin opintojaksoista.

14 OPINNÄYTETYÖ XX00AA91 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Opiskelija syventyy itsenäiseen työskentelyyn ja toteuttaa opinnäytetyöprosessin. Opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan ja kehittyy vastaamaan itsenäisesti työprojekteista. Opiskelija harjaantuu arvioimaan omaa osaamistaan ja täydentää osaamisalueitaan tarkoituksenmukaisesti. Prosessin aikana opinnäytetyön tekijä soveltaa oman alansa tiedonhankintamenetelmiä, suhteuttaa aiempaa tietoa uuteen ja keksii uusia ratkaisuja ja tulkintoja. Opiskelija hahmottaa yksityiskohdat osana laajempia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa laatia työstään kirjallisen raportin, jossa hän kuvaa, analysoi ja havainnollistaa työskentelynsä vaiheet ja tulokset. Opiskelija syventyy itsenäiseen työskentelyyn ja toteuttaa opinnäytetyöprosessin. Opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan ja kehittyy vastaamaan itsenäisesti työprojekteista. Opiskelija harjaantuu arvioimaan omaa osaamistaan ja täydentää osaamisalueitaan tarkoituksenmukaisesti. Prosessin aikana opinnäytetyön tekijä soveltaa oman alansa tiedonhankintamenetelmiä, suhteuttaa aiempaa tietoa uuteen ja keksii uusia ratkaisuja ja tulkintoja. Opiskelija hahmottaa yksityiskohdat osana laajempia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa laatia työstään kirjallisen raportin, jossa hän kuvaa, analysoi ja havainnollistaa työskentelynsä vaiheet ja tulokset. HARJOITTELU mahdollisuudet niin opintojen kuin tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käy-tännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työ-elämässä (ks. Ammattikorkeakouluasetus A 352/2003). Tutkintoon sisältyvä harjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti siten että harjoittelu on monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtä-vistä vaativampiin insinööritason tehtäviin. Olennainen osa opintojakson järjestelyjä on, että opis-kelija oppii etsimään ja hakemaan ja lopulta hankkimaan itselleen oman alan työtä. Lähtökohtana on, että opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa ensisijaisesti itse. Harjoittelu tutustuttaa opiskelijan monipuolisesti oman ammattialan työtehtäviin todellisessa työ-ympäristössä ja valmentaa alan insinööritehtäviin ja työelämän vaatimuksiin. Harjoittelu tarjoaa myös puitteet ammatillisen osaamisen syventämiseen. Harjoittelu on ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvä teoriaa ja käytäntöä yhteen liittävä koulu-tusvaihe. Insinööritutkintoon harjoittelua sisältyy 30 opintopistettä, joka vastaa 20 työviikkoa. Tuotantopainotteiseen koulutukseen (TUPA) sisältyy harjoittelun lisäksi myös työssäoppimista. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana läsnäolevana opiskelijana koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kokopäivätyönä. Työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoittelupaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. TU00AB17 Harjoittelu 1 TU00AB18 Harjoittelu 2 Opiskelija tuntee oman alan yrityksiä ja työelämän käytänteitä sekä tietää ammattialansa työskentelytapoja, työmenetelmiä ja välineitä sekä terminologiaa siten, että; opiskelija osaa kertoa harjoittelupaikkansa toiminnasta, omista työtehtävistään, harjoittelupaikan työkokonaisuuksista ja työympäristöstä opiskelija osaa käyttää ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä opiskelija tuntee työelämän vaatimuksia ja oman alan työ- ja uramahdollisuuksia opiskelija osaa hyödyntää työelämässä hankkimiaan kokemuksia ammatillisten opintojensa suunnittelussa. Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan työtehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä, soveltaa ja testata ammattiaineopinnoissa hankittuja tietoja käytännössä sekä hyödyntää työelämässä hankkimiaan tietoja ja taitoja ammattiaineopinnoissaan siten, että; opiskelija osaa nimetä oman ammattialan työtehtäviä ja työskentelytapoja opiskelija hallitsee alan ammateissa vaadittavia tietoja ja taitoja sekä osaa käyttää oikeita työmenetelmiä opiskelija osaa työskennellä täsmällisesti ja tarkasti, noudattaa työaikoja sekä käyttäytyä asianmukaisesti omissa työtehtävissään opiskelija osaa työskennellä harjoittelupaikan työturvallisuutta noudattaen ja ymmärtää työsuojelun ja ympäristön osaksi teollista toimintaa opiskelija tunnistaa harjoittelun tarpeellisuuden ja

Syksyllä 2012 aloittavan TU12S2 -iltaryhmän opetussuunnitelma ja opintojaksojen sisältökuvaukset. Huom! Ajoituksiin voi tulla muutoksia.

Syksyllä 2012 aloittavan TU12S2 -iltaryhmän opetussuunnitelma ja opintojaksojen sisältökuvaukset. Huom! Ajoituksiin voi tulla muutoksia. Tieto- ja viestintäteknologia Tuotantotalouden koulutusohjelma Syksyllä2012aloittavanTU12S2-iltaryhmänopetussuunnitelmajaopintojaksojensisältökuvaukset. Huom!Ajoituksiinvoitullamuutoksia. OPETUSSUUNNITELMA,INSINÖÖRI(AMK),240op

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Syksyllä 2010 aloittavan TU10S2 ryhmän opetussuunnitelma ja opintojaksojen sisältökuvaukset. Huom! Ajoituksiin voi tulla muutoksia.

Syksyllä 2010 aloittavan TU10S2 ryhmän opetussuunnitelma ja opintojaksojen sisältökuvaukset. Huom! Ajoituksiin voi tulla muutoksia. Tuotantotalouden koulutusohjelma Syksyllä 2010 aloittavan TU10S2 ryhmän opetussuunnitelma ja opintojaksojen sisältökuvaukset. Huom! Ajoituksiin voi tulla muutoksia. OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET PERUSOPINNOT

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. LIIKETALOUDEN AIKUISKOULUTUS 1. VUODEN PAKOLLISTEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOKUVAUKSET (LE10S2) Mikäli haluat tutustua 2. ja 3. vuoden opintojaksojen kuvauksiin, löydät ne Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilta

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Pääaineinfo 10.3.2015

Pääaineinfo 10.3.2015 Pääaineinfo 10.3.2015 Salissa 4301+02 klo 12:15-14 Kustannusjohtaminen Pääaine pähkinänkuoressa Kustannusjohtamisen menetelmät mittaus ja analysointi elinkaarilaskenta ja projektiohjaus Mallintaminen Ja

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Matkailuliiketoiminnan koulutus 17

Matkailuliiketoiminnan koulutus 17 Lahden Ammattikorkeakoulu 2017-2018 05.04.2017 Matkailuliiketoiminnan koulutus 17 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIMATK17-1000 YDINOSAAMINEN 135 LIMATK17-1001 Yhteinen ydinosaaminen 25 LA00BE73 English

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja Pääaineinfo 2015-16 Kustannusjohtaminen Cost Management Professorit: Timo Kärri Hannu Rantanen (Lahti) Lisätietoja: Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi Yliopisto-opettaja Pääaine pähkinänkuoressa menetelmät

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot