Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti."

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN AIKUISKOULUTUS 1. VUODEN PAKOLLISTEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOKUVAUKSET (LE10S2) Mikäli haluat tutustua 2. ja 3. vuoden opintojaksojen kuvauksiin, löydät ne Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilta oikeasta yläreunasta kohdasta opinto-opas. Opinto-oppaassa kuvaukset ovat kohdan Tiedot tutkinto-ohjelmista alla > Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus > Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Liiketalouden koulutusohjelma. Opinnon nimi: Ammatillinen englanti Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen: Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet Koulutus- ja urasuunnittelu omalla ammattialalla Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opinnon nimi: Ammatillinen viestintä Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valmistella ja suunnitella työelämän viestintätilanteita erottaa erilaisten viestintätilanteiden, mm. asiantuntijaviestinnän, vaatimukset kirjoittaa sisällöltään ja muodoltaan varsin tarkoituksenmukaisen tekstin laatia kielellisesti, käsitteellisesti ja rakenteellisesti ymmärrettäviä asiakirjoja, raportteja sekä muita opiskelun ja työelämän tekstejä valmistella ja esittää sisällöltään ja muodoltaan tarkoituksenmukaisen puhe-esityksen raportoida erilaisissa tilanteissa ja merkitä käyttämänsä lähteet havainnoida puheviestintätilanteita kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.

2 Työelämän yksilö- ja ryhmäviestinnän perusteet: tiedottavan ja vaikuttavan viestinnän perusteet esiintymistaidot ja esiintymisvarmuus ryhmäviestintätaidot johdonmukaisen puhe-esityksen laadinta asiatyylinen kirjoittaminen ja raportointi liike-elämän tyypilliset tekstit, myös verkkotekstit tekstin suunnittelu ja rakenne keskeiset kieli- ja tyylikysymykset liiketalouden asiantuntijatekstin laatiminen. Opinnon nimi: Introduction to Business Economics Opiskelija ymmärtää keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää markkinatalouden mekanismin olevan niukkojen hyödykkeiden allokaatio-ongelman ja tuotannon koostumuksen ratkaisu. Opiskelija ymmärtää, kuinka yritykset luovat ja käyttävät markkinavoimaa. Opiskelija osaa tunnistaa tavallisimmat markkinarakenteen ideaalityypit ja mitä kyseiset markkinarakenteet merkitsevät markkinoiden kautta vaihdetun määrän, hintatason, sekä voittojen suuruuden suhteen. Opiskelija tunnistaa organisaation sisäisten kannustimien vaikutuksen. - Kysyntä ja tarjonta yrityksen ja markkinoiden näkökulmasta - Joustot - Erilaiset kustannuskäsitteet - Markkinarakenteiden ideaalityypit - Yrityksen sisäiset kannustimet - Huutokauppateorian ja peliteorian peruskäsitteet Opinnon nimi: Kansainvälistyvä yritys Opiskelija ymmärtää yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät perusasiat. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan merkityksen globaalissa taloudessa. Opiskelija tunnistaa kansainvälistymisen eri operaatiomuodot ja niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan globaalin rakenteen. Kansainvälistymisprosessin kuvaus Kansainvälistymisen syyt Kansainvälistymisen hyödyt ja haitat Analyysityökalut Globaalin kaupan rakenne ja dynamiikka Opinnon nimi: Kirjanpito Opiskelija osaa tehdä arvonlisäverovelvollisen yrityksen kirjanpitoa sekä käsin että ohjelmiston avulla. Opiskelija harjaantuu tiedonhankinta-, ryhmätyö ja ongelmanratkaisutaidoissa.

3 Kirjanpidon laatiminen, tilinpäätöksen perusteet, arvonlisäveron laskeminen ja kirjaaminen Opinnon nimi: Logistiikka Opiskelija osaa selittää, mitkä ovat logistiikan keskeisiä toimintoja ja miten ne vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn. Opiskelija osaa analysoida erilaisia logistisia kustannuksia sekä varastojen ohjaamiseen liittyviä menetelmiä ja mittareita. Opiskelija osaa arvioida logistiikan merkityksen yritysten arvoketjuissa ja verrata eri kuljetusmuotojen soveltuvuutta ja ympäristövaikutuksia. - Logistiikan määritelmä - Varastointi ja varastojen ohjaaminen - Jakelu ja kuljetukset - Ostotoiminta - Asiakaspalvelu - Vihreä logistiikka - Tilasuunnittelu Opinnon nimi: Markkinointi Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin aseman yrityksen kokonaisstrategiassa tuntee markkinoinnin keskeisimmät käsitteet, osaa nimetä markkinoinnin eri osa-alueita ymmärtää asiakaskeskeisen markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä osaa analysoida yrityksen markkinointimix valintoja ja toimintaa markkinoinnin näkökulmasta osaa etsiä ja tuottaa tietoa sekä kehittämisehdotuksia yrityksen markkinoinnin suunnittelun tueksi. markkinointi osana yrityksen strategiaa markkinoinnin suunnittelu markkinoinnin toimintaympäristö ja kilpailuedun käsite ostokäyttäytyminen, segmentointi ja positiointi markkinoinnin kilpailukeinot asiakkuuden hallinnan perusteet Opinnon nimi: Oikeudellinen ajattelu Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn merkityksen yhteiskunnassa ja osaa arvioida oikeusjärjestelmän vaikutuksia yritystoimintaan. Opiskelija osaa Suomen voimassa olevan oikeusjärjestyksen rakenteen pääpiirteissään sekä keskeisten viranomaisten tehtävät ja työnjaon. Hän osaa myös yksityisoikeuden peruskäsitteet ja keskeisen sääntelyn sisällöt ja lisäksi hän osaa ottaa huomioon sopimusten merkityksen ja riskit yritystoiminnassa. Opiskelija osaa hankkia oikeudellista tietoa eri lähteistä ja laatia asiakirjoja ja raportteja. Lisäksi hän harjaantuu suoriutumaan oikeudellisen tiedon soveltamista vaativissa ongelmanratkaisutilanteissa.

4 oikeusjärjestyksen merkitys yhteiskunnassa Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet oikeuslähteet ja oikeudellinen ratkaisutoiminta EU:n toimielimet ja päätöksentekojärjestelmä yksityisoikeuden perusteet eli seuraavien oikeudenalojen keskeiset sisällöt: henkilöoikeus velvoiteoikeus, erityisesti sopimusoikeus ja sopimusriskit vahingonkorvausoikeus esineoikeus Opinnon nimi: Talousmatematiikka Opiskelija tuntee talousmatematiikan peruskäsitteet Hän osaa soveltaa matematiikkaa työelämälähtöisten talousmatematiikan perusongelmien ratkaisemiseen Opiskelija vertailee rahoitus- ja sijoitusmuotoja keskenään soveltaen sekä teoriaa talousmatematiikan menetelmiä Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti taulukkolaskenta-ohjelmistoa (Excel). - yhtälöt ja funktiot - talousmatematiikan peruskäsitteet - indeksit ja rahan arvo - korko- ja koronkorkolasku sekä niiden sovellukset - luottomuotojen vertailut - talousmatematiikan taulukkolaskennan sovelluksia. - luottomuotojen efektiiviset korkokannat - talouselämän funktiot - koronkorkolaskun vaativammat matemaattiset ratkaisut Opinnon nimi: Tietotekniikan perusvälineet Opiskelija osaa: - soveltaa tietotekniikan taitojaan opiskelussa ja työelämässä - soveltaa työvälineohjelmia erilaisissa tehtävissä esim. kirjallisten viestien, raporttien, asiakirjojen ja visuaalisten esitysten tuottamisessa - laatia työvälineohjelmien avulla laskelmia ja kaavioita sekä toteuttaa yksinkertaisen tietokannan Kurssilla opitaan laitteistojen, käyttöjärjestelmän ja työvälineohjelmien perustiedot: - Tekstinkäsittely - Taulukkolaskenta - Esitysgrafiikka - Tietokanta - Windows, lähiverkko ja Internet - Toiminnanohjausjärjestelmä käsitteenä - Kaavioeditori - Wiki Kurssilla käydään läpi perustiedot seuraavista asioista: - Tietotekniikan perusteet

5 - Tiedonhallinta - Tiedonhaku ja viestintä tietoverkoissa Opinnon nimi: Työelämän ruotsi Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä oman ammattialansa keskeisissä työtehtävissä sekä Suomessa että pohjoismaisissa työympäristöissä. Opiskelija osaa hankkia ammattiinsa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijalla on ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämä, oman alan työtehtävissä tarvittava toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen: Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä Ammattialan keskeiset tekstilajit, ammattitermit ja -ilmaisut Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet Koulutus- ja urasuunnittelu omalla ammattialalla Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen Opintojakson tarkempi sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumis-vaihtoehtokohtaisesti. Yksityiskohtainen sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opinnon nimi: Yrityksen kannattavuus ja rahoitus Kannattavuus Opiskelija osaa tehdä yrityksen pääbudjetit ja arvioida yritystoiminnan kannattavuutta katetuottolaskennan avulla, sekä hinnoitella tuotteita. Opiskelija harjaantuu tiedonhankinta-, ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaidoissa Rahoitus Opiskelija ymmärtää oman ja vieraan pääoman erot ja ymmärtää millä eri tavoin yritys voi rahoittaa toimintaansa. Opiskelija ymmärtää eri rahoitusinstrumenttien ominaisuudet ja oivaltaa miten rahoitusmarkkinat toimivat. Kannattavuus Yrityksen talousprosessi, markkinointi- ja palveluyritysten kannattavuus, pääbudjettien ja katetuottolaskelmien laatiminen, kannattavuuden arviointi, hinnoittelukertoimen käyttö. Rahoitus Johdatus rahoituksen opiskeluun; keskeiset käsitteet, yrityksen pääomarakenne, rahoitusinstrumentit, rahoitusmarkkinat.

6 Opinnon nimi: Yrityksen toiminta Opiskelija ymmärtää yritystoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät perusasiat. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan eri prosessit ja niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Opiskelija tunnistaa eri toimialat ja niiden ominaispiirteet. Opiskelija ymmärtää yrityssuunnittelun perusteet. Yritystoiminta ja yrittäjyys Asiakasnäkökulma ja markkinointi Toimialatuntemus Yrityksen talousprosessi Yrityksen sidosryhmät ja verkostoituminen Yrityssuunnittelu ja ohjausjärjestelmät Liiketoimintasuunnitelma Opinnon nimi: Yritys työyhteisönä - Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää toimivan työyhteisön periaatteet - Opiskelijalle muodostuu työyhteisön toiminnan perusta, jolle myöhemmät opinnot rakentuvat. - Opiskelija osaa hankkia tietoa toimivasta työyhteisöstä - Opiskelija osaa analysoida toimivaa työyhteisöä - työyhteisön toimintaperiaatteet - hyvin toimiva työyhteisö ja nykyaikaisten työyhteisöjen menestystekijät - yksilön, ryhmädynamiikan ja tiimin toiminta - organisaatiokäyttäytyminen ja erilaiset organisaatiokulttuurit - organisaatiorakenteet ja verkostot työyhteisönäkökulmasta Opinnon nimi: Yritysoikeus Opiskelija osaa keskeisen elinkeinotoiminnan harjoittamista koskevan oikeudellisen sääntelyn. Hän osaa hoitaa yritystoimintaan liittyvät asiat oikeiden viranomaisten kanssa ja laatia elinkeinotoiminnassa vaadittavat asiakirjat viranomaisille. Hän osaa hankkia yrityksen toimintaa säätelevää oikeudellista tietoa ja ratkaista toiminnassa esille tulevia oikeudellisia ongelmia. Hän tuntee yritysten keskeisten sopimusten sisällön ja sääntelyn sekä osaa laatia tavallisimpia sopimuksia. Opiskelija osaa hankkia oikeudellista tietoa eri lähteistä ja laatia asiakirjoja ja raportteja. Hän harjaantuu myös suullisessa viestinnässä ja hänen yhteistoimintakykynsä kehittyy ryhmätöissä. Lisäksi hän harjaantuu loogista ja kriittistä ajattelua vaativassa oikeudellisessa ongelmanratkaisussa ja päättelyssä. - EU:n talouslainsääntö - elinkeinolainsäädäntö - kilpailuoikeus - yritysidean ja tuoteidean suojaamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset - yrityksen keskeisten sopimusten ehdot ja niiden merkitys

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset 1. Markkinointi................................................................................................ 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP................................................

Lisätiedot

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN 1. Logistiikka................................................................................................. 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP..................................................

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Liiketalouden perusopinnot...1 2 Liiketalouden opinnot...9 3 Yhteiset ammattiopinnot...12 4 Suuntautumisopinnot...19

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Asiantuntijuuteen kehittyminen

Lisätiedot

Otsikon "Itsensä kehittäminen" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta).

Otsikon Itsensä kehittäminen alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Finanssi ja talousasiantuntijan koulutusohjelma HAAGAHELIA ammattikorkeak... Page 1 of 30 Itsensä kehittäminen Otsikon "Itsensä kehittäminen" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Logistiikka Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 1 LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 Viittomakielentulkin koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Viittomakielentulkki (AMK) Viittomakielentulkin koulutusohjelma 240 opintopistettä / 4 vuotta 2 Sisällys

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot