KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Korttelin 1210 asemakaavan muutos Hannila-Mätäsmaan asemakaavan muutos ja laajennus Himangan vesihuollon luovuttaminen Osuuskunta Valkeavedelle 76 Himangan vesihuollon luovuttaminen Vesikolmio Oy:lle Omavelkaisen takauksen myöntäminen/kalajoen Lämpö Oy Tilintarkastuksen väliaikainen hoitaminen Kiinteistön Sokkeliniemi RN:o 12:14 ostaminen Määräalan ostaminen kiinteistöstä Joensuu RN:o 32: Valtuustoaloitteet

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aho Erkki Ainali Veli Alho Päivi Alho Sirkka Arvo Jouko II varapuheenjohtaja Halmeenpää Hanna klo Heikkilä Miika I varapuheenjohtaja Hietala Väinö Hihnala Tarmo Kaattari Laura Murtoniemi Alpo Myllylahti Terttu Myllylä Raili Mäntymäki Ritva Märsylä Pekka puheenjohtaja Nevalainen Tuomas Niemelä Kullervo Niemelä Mari Nivala Juha Ojala Tapani Pahkala Eija Pernu Lek Prittinen Anu Puusaari Alpo Rahja Mikko Rahkola Juha Saari Hanna Tolonen Juhani Untinen Jorma Vuotila Aulis Lauri Mikko vara Salmela Eeva vara Siirilä Aila vara Tuliniemi Juha vara Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Paakki Aleksiina kaavoituspäällikkö klo Raiman Marko tekninen johtaja klo Matkaselkä Ari maanmittausteknikko klo POISSA Hänninen Sami Jyrinki Jouni Kinare Eero Suni Timo Tilus Riitta Anneli III varapuheenjohtaja

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Pekka Märsylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Alho ja Sirkka Alho. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Päivi Alho Sirkka Alho PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 70 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kalajoen valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähe tettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista joka sisältää selos tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, on lä hetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on asetettu julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle Kokouskutsu on lähetetty myös valtuuston ja kaupunginhallituksen ille. Li säk si kutsu on julkaistu Kalajoki Seutu -lehdessä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuis ta on saapuvilla. Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan liitteenä on läsnäololista. Liitteet 1 Kv , Läsnäololista

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kvalt 71 Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Alhon ja Sirkka Alhon se kä päättää, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkaste taan klo mennessä. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Alhon ja Sirkka Alhon sekä päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan klo mennessä.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt 72 Puheenjohtaja: Valtuusto hyväksyy tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto hyväksyi tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Korttelin 1210 asemakaavan muutos 81/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kortteliin 1210 on rakentunut osittain rakennusluvilla eri käyttötarkoituksiin. Teol li suus ra ken nuk sen rakentamista on haet tu poikkeamishakemuksella asuin pien talo ton tille. Kau pun gin halli tuk sen poik kea mis pää tök sestä on Poh jois-pohjan maan elinkei no-, lii ken ne- ja ympä ristö kes kus va litta nut. Vali tuksen joh dosta tavoitellaan kortteliin asemakaavamuutosta. Kaavamuutos näh dään kau pun gin tär keim pä nä maan käy tönsuunnit telun hankkeena ja se priori soi daan mui den kaa va hankkei den edelle. Oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksen saattamista vireille osallistumis- ja arviointisuunnitel ma nähtäville asettamalla. Kaavoitusta ei ole esitetty kaavoituskatsauksessa Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on korttelin 1210 asemakaavan muutos/osallistumis- ja arvioin tisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttö toi mikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo ElMaTmk

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Asemakaavaluonnos on val mis tu nut. Kaa vaa var ten ei ole laa dittu eril lisselvityksiä. Viran omais neu vot telu tarvet ta ei Poh jois-poh jan maan Elyn mukaan tässä vai heessa ole. Asemakaavamuutoksessa korttelin 1210 käyttötarkoitus on muutettu yritystoiminnan mahdollistavasta eril lis pien ta lo korttelialu eesta liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Ka taja tie katkaistaan lähivirkistysalueella.oheismateriaalina on asemakaavaluonnoskartta ja kaavaselostus. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun ginhallitukselle, että korttelin 1210 asemakaavamuutoksen laati mis vai heen ai neisto asetetaan nähtävil le MRL:n 62 :n ja MRA :n 30 :n mu kai sesti ja siitä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitel mas sa maini tuil ta tahoilta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat asemakaavaluonnos ja kaavaselostus. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan käsittelyn jälkeen kaavaluonnoshahmotelmaan on tehty muutoksia, jotka korttelissa toimiva yrittäjä on hyväksynyt. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttö toi mikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Asemakaavaluonnoksen aineisto on ollut nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin vähän palautetta. Saatuun palautteeseen on laadittu vastineet. Kokouskäsittelyyn päivitetään oheismateriaalin palautteet ja

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vas ti neet. Tiu kan ko kousaikataulun vuoksi asia on valmisteltu nähtävillä olon viimei sinä päi vi nä. Asemakaavaehdotus on val mis tunut. Kaavaratkaisu on säily nyt saman sisältöisenä. Tam mi ojan tien kään töpaikkaa on hieman laajen nettu etelä osaltaan. Oheismateriaalina on saatu pa lau te re fe roi tu na ja vastineluon nok set sekä kaavaehdotuskartta merkintöineen ja kaavaselos tus. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaavaehdotus ase te taan jul kisesti nähtäville MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti ja sii tä pyy de tään tarvittavat lausunnot MRA:n 28 :n mukaisesti. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki) Korttelin 1210 asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavaehdotukseen saatiin neljä lausuntoa. Lausunnot eivät johtaneet kaava-aineistoa koskeviin muutoksiin. Kaavaselostusta on hieman täyden netty. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotusvaiheen pa lau te ja vasti neet, asemakaavakartta merkintöineen ja asemakaavaselostus liitteineen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee palautteen tiedoksi ja hyväksyy vastineet. Kaupunginhallitus esit tää kaupunginvaltuustolle, 1) että valtuusto hyväksyy korttelin 1210 asemakaavamuutoksen. Kaupunginhallitus:

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt 73 Pöytäkirjan liitteenä on asemakaavakartta ja -selostus. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Kaavaselostuksen ja -kartan arkistokohta on II 2 Hn.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hannila-Mätäsmaan asemakaavan muutos ja laajennus 278/ /2013 Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Hannila-Mätäsmaa- kaavahanke on kaavoituskatsauksessa 2013 esitetty al ka vak si vuo den 2013 lopussa. Kalajoen kaupungilla ei ole tällä hetkellä yh tään myytä vää rivitalotont tia. Tämän vuoksi ja maanhankintaneuvottelujen edis tyttyä on käynnistetty Han ni la-mä täs maa- alu een kaa voit ta minen Kala joen kes kus tassa. Tavoit teena rivitalotonttien osoittamisen lisäksi on osoittaa pientalotontteja tonttivarannon monipuolisuuden vuoksi. Tämän lisäksi on tutkittu mah dolli suuk sia osoit taa se niori asu mis ta kes kus ta-alu eelle. Kaa valla osoi te taan tavoitteellisesti myös kevyen lii ken teen yh teyk siä alueil ta toi sil le. Kaava-alueen pinta-ala on 35 ha. Asemakaava-alue on osittain jo rakentunut. Osalla rakentumattomia alueita on asemakaava, joka ei ole toteutunut. Toteutumattomuuteen on syynä yksityisen maanomistuksen lisäksi tavoitteellinen asemakaava. Toteutumattomat alueet ovat pääosin viljelyskäytöllä olevaa peltoa.kaava-alueella on viisi toteutumatonta asemakaavoitettua erillispientalotonttia, yksi to teutumaton rivitalotontti ja viisi toteutumatonta kerrostalotonttia. Asemakaavaluonnoksessa on esitetty 21 uutta pientalotonttia ja 13 uutta rivitalotonttia. Ajantasa-asemakaavaan verrattuna yksi kerrostalotontti ja kaksi yleisten rakennusten tonttia poistuvat. Asuinliikerakennusten tonttien lukumäärä säilyy samana. Kerrostalotontit si joit tu vat Hannilan alueen sijaan Han ni lan ete lä puo lel le. Esi mer kik si se niori pal velu asumista (palvelurakennusten korttelialue) mahdollistetaan Han ni lan tien ja Mehtä ky län tien var res sa se kä päiväkotitonttia laajennetaan (julkisen palvelurakentamisen korttelialue). Ole vien ra ken ta mat to mien tont tien osal ta on tar kis tettu tont tija kort te lira joja, ker ros lu kuja ja ra ken nusoi keut ta. Li säksi on tehty kaa vatek nisiä tar kistuk sia. Oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaava kartta ja kaavaselostus. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää saattaa Hannila-Mätäs maan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille asettamalla osal listumis- ja arviointisuunnitelman sekä laa ti misvai heen aineiston näh tä vil le MRL:n 62 :n ja MRA :n 30 :n mukaisesti. Kaavaluonnoksesta pyyde tään lau sunnot osallistu mis- ja ar viointi suun nitel massa maini tuilta vi ran omaista hoil ta. Nähtäville asetet tavaa ai neistoa voi daan vie lä työstää ja tar kentaa en nen näh-

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto täville asetta mista. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo ElMaTmk Valmistelija: kaavasuunnittelija Hannila-Mätäsmaan kaavaluonnos on ollut nähtävillä Nähtävilläolon aikana saatiin neljä lausuntoa ja kahdeksan mielipidettä. Nähtävilläolon jälkeen saatiin vielä yksi lausunto. Palautteen pääasiallinen sisältö koski asumisen sijoittumista liian lähelle maataloutta, kau ko läm pöver kon toi min ta-alu een tar kis ta mista ja kaavamääräyksiin si sälly tettävää vel volli suutta liittyä kau ko läm pö verk koon, asumisen väljyyttä, tont tien rajoja, kaa va merkintöjä ja liittymämerkintöjä. Oheismateriaalina pa laute ja kaa va luon noskartta. Kaavasuunnittelija: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa vastineiden laatimista. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Kaavaehdotuksesta saatujen vastineiden johdosta käynnistetään maanvaihtoihin liittyvät neuvottelut Mätäsmaan alueella. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan maanvaihtoneuvottelujen tuloksen perusteella. Marko Raiman poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. ElMaTmk Valmistelija: Kaavasuunnittelija Hannila-Mätäsmaan asemakaavaluonnoksesta saadun T. Lankilan muistutuksen joh dos ta on käyty useampia neuvotteluja maanvaihdosta. Esi tys listan val mis tues sa neu vottelut ovat vie lä kesken. Asia esitellään ko kouk sessa. Kaavasuunnittelija: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa vastineiden sisältöä.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Asemakaavan ulkopuolelle jätetään Rahkolan Maunon maanomistukseen rajautuva peltoalue ja kolmensadan metrin suoja-alue Lankilan Timon ympäristöluvan saaneeseen uudisnavettahankkeeseen. Esteellisenä kokouksesta poistui Marko Raiman. Khall ElMaTmk Valmistelija: kaavasuunnittelija Hannila-Mätäsmaan kaavaluonnoksesta saatuihin muistutuksiin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityksen mukaisesti. Oheismateriaalina Hannila-Mätäsmaan kaa va luon nok sen palau te ja vas ti neet se kä kaavaluonnoskartta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee palautteen tiedoksi ja hyväksyy vastineet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn kello Valmistelija: Kaavasuunnittelija Hannila-Mätäsmaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaavan rajauksesta on päätetty jättää pois Mätäsmaan itäisiä ja eteläisiä pelto aluei ta. Kaa va rat kaisua on muutettu erityisesti Mätäsmaan tonttijaon osalta. Alueelle on osoitettu enemmän rivitalotontteja (AR). Hannilan alueella Mehtäkyläntien varteen osoitettua asuin- ja liikerakentamisen korttelialueita (AL) on vä hen netty ja alu eelle on osoitettu enemmän asuinker rosta lo jen (AK) ja asuin kerros- tai asuinrivitalojen korttelialueita (AKR). Asemakaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan 8 rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia (AR), 6 asuinkerrostalotalotonttia (AK), 4 asuinkerros- tai asuinrivitalojen tonttia (AKR), 3 kytkettyjen pientalojen tonttia (AP-3), 3 asuin-, liike-, ja toimistorakennusten tonttia (AL), 91 erillispientoalotonttia, josta 15 uut ta (AO), 1 lähipalvelurakennusten tontti (PL), 1 palvelurakennusten tontti (P), 1 julkisten lähipalvelurakennusten tontti (YL) ja 1 sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvevien asuinrakennusten tontti (YSA). Oheis ma te ri aa li na kaa va eh do tus kartta ja kaa va se los tus.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavasuunnittelija: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavaehdotusaineisto asetetaan nähtäville MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti, ja että siitä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta viranomaistahoilta. Kaavaehdotusaineistoon voidaa n tehdä muutoksia ja täydennyksiä ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Marko Raiman poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Jouni Jyrinki poistui asian käsittelyn aikana klo 15:15. Khall ElMaTmk (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kommentoinut, että viranomaisneuvottelua ei ole tar peel lista järjestää tämän asemakaavan osalta. Esityslistan oheis ma te ri aali na ovat kaavaeh dotuskartta ja kaa va se los tus. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttö toi mikunnan esityksen. Kaavaehdotusaineistoon voidaan tehdä pieniä muutoksia ja täydennyksiä ennen aineiston nähtäville asettamista. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Valmistelija: kaavasuunnittelija Hannila-Mätäsmaan kaavaehdotusaineisto on pidetty nähtävillä Kaavaehdotukseen saatiin yhteensä neljä lausuntoa ja kaksi muis tutusta. Palaute koski kortteleiden 1749, 1750 ja 1751 läheisyydessä har joitettavan maatalouden huomioimista kaavoituksessa sekä erillispien ta lotontin 1756/6 osoittamista puistoalueena. Kaavakarttaan ei ole

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tehty muutoksia. Oheismateriaalina pa lau te ja kaa van laa ti jan vas ti neet, kaa va eh do tus kartta ja päivitetty kaa va se lostus. Kaavasuunnittelija: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että Hannila-Mätäsmaan asemakaavanmuutoksen ja -laajennuksen ehdotusvaiheen palaute ja kaavanlaatijan vastineet hyväksytään. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Hannila-Mätäsmaan asemakaavamuutos ja -laajennus hyväksytään. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Marko Raiman poistui esteellisenä asian käsit telyn ajaksi. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat palaute ja kaavanlaatijan vastineet, kaa va ehdotuskartta ja päivitetty kaavaselostus. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Hanni la-mä täsmaan ase ma kaavanmuutoksen ja -laajennuksen ehdotusvaiheen pa lauteen ja hyväksyy kaavanlaatijan vastineet. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto hyväksyy Hannila-Mätäsmaan asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt 74 Pöytäkirjan liitteenä on kaavaselostus ja -kartta. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että valtuutettu Juha Nivala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että valtuutettu Hanna Halmeenpää saapui ko koukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Kaavaselostuksen ja -kartan arkistokohta on II 2 Hn.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Himangan vesihuollon luovuttaminen Osuuskunta Valkeavedelle 221/14.05/2013 TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Kalajoen kaupunki vastaa Kalajoen kaupungin viemärilaitoksen ja Himangan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnoista. Himanka on yhdistynyt kuntaliitoksen kautta Kalajoen kaupunkiin, jolloin myös Himangan vesihuoltolaitos siirtyi Kala joen kaupungin omistukseen. Himangan vesihuoltolaitos toi mii entisen Himangan kunnan alueella. Kalajoen kaupungin viemärilaitos ja Himangan vesihuoltolaitos ovat Kalajoen kaupungista laskennallisesti eriytetty liikelai tos. Kalajoen kaupungin alueella on kaksi toisistaan poikkeavaa mallia vesihuollon järjestämisestä. Entisen Himangan kunnan alueella Kalajoen kaupunki vastaa itse koko vesihuollosta. Kalajoen alueella Vesikolmio Oy vastaa vedentoimittamisesta ja jäteveden puhdistamisesta. Osuuskunta Valkeavesi vastaa veden jakelusta ja Kalajoen kaupunki jätevesiviemäröinnistä. Kaksi toisistaan poikkeavaa käytäntöä tuo omat haasteensa vesihuollon järjestämiselle. Himangan vesihuoltolaitos on pieni ja sen resurssit ovat vähäiset. Lisäksi jätevedenpuhdistamon tulipalo toi omat haasteensa Himangan alueen jätevesien käsittelylle. Vesihuollon järjestämistä tulisi yhdenmukaistaa ja tehostaa koko kaupungin alueella. Kalajoella olevan käytännön mukaisesti Vesikolmio Oy:n omistuksessa olisi jätevedenpuhdistamo, vedenottamot, Vihtarin runkolinja ja runkolinja Uusi-Someron vedenottamolta alavesisäiliölle. Osuuskunta Valkeaveden omistuksessa olisi vesijohtoverkosto ja alavesisäiliö. Kalajoen kaupungin omistuksessa olisi viemäriverkosto. Veden jakeluverkoston liittymissopimukset ovat vuoden jälkeen siirto- ja palautuskelpoisia. Veden jakeluverkoston luovuushintana käytetään kirjanpitoarvoa ,10, josta vähennetään jälkeen tehtyihin liittymäsopimuksiin liittyvät palautusvastuut ,80. Lisäksi kaikilla muilla paitsi lo ma-asunnon vesijohtoverkostoon liittäneillä on mahdollisuus liittyä Osuus kunta Valkeaveden iksi. Liittymismaksu on 8,40. Osuuskunta Valkeaveden ja Kalajoen kaupungin kesken tehdään omaisuuden luovutuskauppakirja, jolla Kalajoen kaupunki luovuttaa Himangan vesijohdon jakeluverkoston ja alavesisäiliön Osuuskunta Valkeavedelle. Maa-alue, jolla alavesisäiliö sijaitsee, vuokrataan Osuuskunta Valkeavedelle. Oheismateriaalina on liiketoiminnan kauppakirja.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Khall Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle: 1) Kalajoen kaupunki siirtää Himangan vesiliittymäsopimukset Osuuskunta Valkeaveden nimiin niihin kohdistuvine velvoitteineen (palautusvastuu ,80 ). 2) Kalajoen kaupunki myy Osuuskunta Valkeavedelle Himangan veden jakeluverkoston ja alavesisäiliön kokonaiskauppahinnalla ,10. Liittymäsopimuksiin liittyvä palautusvastuu ,80 vähenne tään kokonaiskauppahinnasta. Kauppahintana maksetaan ,30, tälle kauppahinnalle Kalajoen kaupunki myöntää 10 vuoden maksu ajan 2 % korolla. 3) Kalajoen kaupunki hyväksyy liiketoiminnan kauppakirjan. 4) Kalajoen kaupunki valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kohdassa 3 mainittuihin asiakirjoihin tehtävät tarvittavat muutokset ja allekirjoitta maan lopullisen kauppakirjan. Tekninen lautakunta: (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on liiketoiminnan kauppakirja. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki siirtää Himangan vesiliittymäsopimukset Osuus kunta Valkeaveden nimiin niihin kohdistuvine velvoitteineen (palau tusvastuu ,80 ). 2) että Kalajoen kaupunki myy Osuuskunta Valkeavedelle Himangan ve den jakeluverkoston ja alavesisäiliön kokonaiskauppahinnalla ,10. Liittymäsopimuksiin liittyvä palautusvastuu ,80 vähenne tään kokonaiskauppahinnasta. Kauppahintana maksetaan ,30, tälle kauppahinnalle Kalajoen kaupunki myöntää 10 vuo den maksuajan 2 % korolla. 3) että Kalajoen kaupunki hyväksyy liiketoiminnan kauppakirjan. 4) että Kalajoen kaupunki valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kohdassa 3 mainittuihin asiakirjoihin tehtävät tarvittavat muutokset ja allekirjoittamaan lopullisen kauppakirjan. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsit-

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto telyyn klo Kvalt 75 Pöytäkirjan liitteenä on liiketoiminnan kauppakirja. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo Liitteet 2 Liiketoiminnan pöytäkirja

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Himangan vesihuollon luovuttaminen Vesikolmio Oy:lle 221/14.05/2013 TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Kalajoen kaupunki vastaa Kalajoen kaupungin viemärilaitoksen ja Himangan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnoista. Himanka on yhdistynyt kuntaliitoksen kautta Kalajoen kaupunkiin, jolloin myös Himangan vesihuoltolaitos siirtyi Kala joen kaupungin omistukseen. Himangan vesihuoltolaitos toi mii entisen Himangan kunnan alueella. Kalajoen kaupungin viemärilaitos ja Himangan vesihuoltolaitos ovat Kalajoen kaupungista laskennallisesti eriytetty liikelai tos. Kalajoen kaupungin alueella on kaksi toisistaan poikkeavaa mallia vesihuollon järjestämisestä. Entisen Himangan kunnan alueella Kalajoen kaupunki vastaa itse koko vesihuollosta. Kalajoen alueella Vesikolmio Oy vastaa vedentoimittamisesta ja jäteveden puhdistamisesta. Osuuskunta Valkeavesi vastaa veden jakelusta ja Kalajoen kaupunki jätevesiviemäröinnistä. Kaksi toisistaan poikkeavaa käytäntöä tuo omat haasteensa vesihuollon järjestämiselle. Himangan vesihuoltolaitos on pieni ja sen resurssit ovat vähäiset. Lisäksi jätevedenpuhdistamon tulipalo toi omat haasteensa Himangan alueen jätevesien käsittelylle. Vesihuollon järjestämistä tulisi yhdenmukaistaa ja tehostaa koko kaupungin alueella. Kalajoella olevan käytännön mukaisesti Vesikolmio Oy:n omistuksessa olisi jätevedenpuhdistamo, vedenottamot, Vihtarin runkolinja ja runkolinja Uusi-Someron vedenottamolta alavesisäiliölle. Osuuskunta Valkeaveden omistuksessa olisi vesijohtoverkosto ja alavesisäiliö. Kalajoen kaupungin omistuksessa olisi viemäriverkosto. Kalajoen kaupunki on solminut Vesikolmio Oy:n kanssa osakassopimuksen, jossa Vesikolmio Oy vastaa osakaskuntien alueen talousveden hankinnasta sekä jätevesien puhdistamisesta ja kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Vesikolmio Oy:n osakkaina on kuusi kuntaa (Ylivieska 25,5 %, Nivala 22,7 %, Kalajoki 18,8 %, Haapajärvi 17,3 %, Sievi 9,4 % ja Alavieska 6,3 %). Nykyiset omistusosuudet eivät pohjaudu yhtiölle luovutetun omaisuuden määrään, vaan ne on sovittu jakautuvan osakaskuntien asukasmäärien suhteessa. Kalajoen kaupungin painoarvo Vesikolmio Oy:n asiakkaana on Himangan liittymisen myötä kasvanut, mikä antaisi aiheen myös kasvattaa Kalajoen kaupungin omistusosuutta Vesikolmio Oy:ssä. Himangan vesihuoltolaitos omistaa kaksi vedenottamoa, alavesisäiliön, vesijohdot, jätevedenpuhdistamon ja viemärit. Kalajoen kaupunki on tehnyt Himangan vesihuollon arvonmääritystä (Ramboll Finland Oy ). Arvonmääritykset ovat oheismateriaalina (liitteet 1-4)

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55 Tekninen lautakunta Aika 21.08.2013 klo 18:30-20:30 Paikka Tapion Tupa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot