KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 24 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 5 25 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 26 Antolainan myöntäminen Kalajoen Satama Oy:lle 7 27 Kiinteistön Tanhuala RN:o 3:6 ostaminen Himangan Matkailu Oy:lta 28 Kiinteistön Tanhuala RN:o 3:6 myynti Vesa Kinaretille Kiinteistön Lumitarha RN:o 14:56 myynti Tomi ja Miikka Simille Torvenkylän koulun myynti Valtuustoaloitteet 17 9

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Aho Erkki Ainali Veli Alho Päivi Alho Sirkka Arvo Jouko II varapuheenjohtaja Heikkilä Miika I varapuheenjohtaja Hietala Väinö Hänninen Sami Jyrinki Jouni Kinare Eero Murtoniemi Alpo Myllylahti Terttu Myllylä Raili Mäntymäki Ritva Märsylä Pekka puheenjohtaja Niemelä Kullervo Niemelä Mari Nivala Juha Ojala Tapani Pahkala Eija Pernu Lek Prittinen Anu Puusaari Alpo Rahja Mikko Saari Hanna Tolonen Juhani Untinen Jorma Vuotila Aulis Hukka Kauko vara Hihnala Sari vara Siirilä Aila vara Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Lisätiedot POISSA Halmeenpää Hanna Hihnala Tarmo Kaattari Laura Nevalainen Tuomas Rahkola Juha Suni Timo Tilus Riitta Anneli III varapuheenjohtaja MUU Saari-Somero Mari henkilöstöjohtaja klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Pekka Märsylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nivala ja Tapani Ojala. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Juha Nivala Tapani Ojala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Arkistosihteeri Raija Aho

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kalajoen valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähe tettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista joka sisältää selos tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, on lä hetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on asetettu julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle Kokouskutsu on lähetetty myös valtuuston ja kaupunginhallituksen ille. Lisäksi kutsu on julkaistu Kalajoki Seutu -lehdessä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuis ta on saapuvilla. Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan liitteenä on läsnäololista. Liitteet 1 Kv Läsnäololista

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kvalt Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Nivalan ja Tapani Ojalan sekä päättää, että tämän kokouksen pöytäkirja tar kas tetaan klo mennessä. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Nivalan ja Ta pa ni Ojalan sekä päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan klo mennessä.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt Puheenjohtaja: Valtuusto hyväksyy tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto hyväksyi tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. _ Henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero esitteli valtuustolle marraskuussa 2014 toteutetun henkilöstökyselyn tulokset ja kyselyn pohjalta suunnitellut jat ko toi men pi teet klo

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Antolainan myöntäminen Kalajoen Satama Oy:lle 59/ /2015 Khall (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kalajoen Satama Oy:n hallitus on päättänyt vuoden 2015 in ves toin ti oh jelmas ta Ohjelman laajuus on ja se käsittää sa tama ken tän laajennusta ja varastohallin rakentamista sekä ympäristöluvan ja öljyntorjunta-asetuksen mukaisia investointeja. Satamakentän laajennusta tarvitaan kenttävarastoinnin lisääntynyttä tarvet ta varten. Talousjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, 1) että kaupunki myöntää Kalajoen Satama Oy:lle antolainaa vuo den 2015 tuotannollisia investointeja varten, 2) että lainan korko on kaupungin ottolainojen rahoituskustannus li sät tynä 0,50 %:n marginaalilla, 3) että lainan lyhennys on 10 v:n maksuajalla 6 kk:n välein, 4) että lainan lyhennys alkaa 1 v:n kuluttua lainan nostosta, jolloin laina-ai ka on v, 5) että lainalle ei vaadita vakuutta ja 6) että muut lainaehdot päätetään allekirjoitettavassa velkakirjassa. 7) että antolaina rahoitetaan lainanotolla Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että kaupunki myöntää Kalajoen Satama Oy:lle antolainaa vuo den 2015 tuotannollisia investointeja varten, 2) että lainan korko on kaupungin ottolainojen rahoituskustannus li sät tynä 0,50 %:n marginaalilla, 3) että lainan lyhennys on 10 v:n maksuajalla 6 kk:n välein, 4) että lainan lyhennys alkaa 1 v:n kuluttua lainan nostosta, jolloin laina-ai ka on v, 5) että lainalle ei vaadita vakuutta ja 6) että muut lainaehdot päätetään allekirjoitettavassa velkakirjassa. 7) että antolaina rahoitetaan lainanotolla Kaupunginhallitus: Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Pekka Märsylä, kau pun gin hal li tuksen puheenjohtaja Raili Myllylä, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Al po Puusaari, kaupunginhallituksen Sirkka Alho ja kaupunginjohtaja Juk ka Puoskari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta pää tök sen teon ajaksi.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan klo Puheenjohtajaksi valittiin Kullervo Niemelä tämän asian käsittelyn ajaksi. Kvalt Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ilmoitti olevansa es teel linen ja hän poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistön Tanhuala RN:o 3:6 ostaminen Himangan Matkailu Oy:lta 42/ /2015 ElMaTmk Khall (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Himangan Matkailu Oy omistaa Tanhuala RN:o 3:6 nimisen kiinteistön Hilli län kylässä Himangalla. Kiinteistö sijaitsee noin neljä kilometriä Himangan kes kus tas ta Kannuksen suuntaan. Tilan kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala on 0,0800 ha ja kiinteistötunnus on Kaupan kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Kannustien ja Jänisjärventien ris teyk sen tuntumassa. Himangan Matkailu Oy:llä ei ole alueella muuta maan omis tus ta. Alue on tällä hetkellä joutomaata ja se rajoittuu itä ra jaltaan Vesa Kinaretin omistamaan Ala-Kinare RN:o 3:37 nimiseen kiin teistöön, joka on maanviljelyskäytössä. Esityksen oheismateriaalina on sijaintikartta 1: opaskarttapohjalla se kä kartta 1:2000 maastokarttapohjalla ja kiinteistöjaotuksella. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki ostaa Himangan Matkailu Oy:ltä Kalajoen kau pungis sa sijaitsevan Tanhuala RN:o 3:6 nimisen kiinteistön. Kiin teis tö tunnus Kauppahinta on kahdeksansataa (800,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat sijaintikartta 1: opas kart ta poh jalla sekä kartta 1:2000 maastokarttapohjalla ja kiinteistöjaotuksella. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Himangan Matkailu Oy:ltä Kalajoen kau pun gis sa sijaitsevan Tanhuala RN:o 3:6 nimisen kiinteistön. Kiinteis tö tun nus ) että kauppahinta on kahdeksansataa (800,00) euroa. Kaupunginhallitus:

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kvalt Pöytäkirjan liitteenä ovat sijaintikartta 1: opaskarttapohjalla sekä kartta 1:2000 maastokarttapohjalla ja kiinteistöjaotuksella. Kaupunginvaltuusto: Liitteet 2 Sijaintikartta kiinteistö Tanhuala 3:6 kauppaan 3 Karttaliite kiinteistön Tanhuala 3:6 kauppa Himangan Matkailu Oy

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistön Tanhuala RN:o 3:6 myynti Vesa Kinaretille 45/ /2015 ElMaTmk Khall (Valmistelija: maanmittausteknikko) Vesa Kinaret on pyytänyt saada ostaa Tanhuala RN:o 3:6 nimisen kiin teistön Hillilän kylässä Himangalla. Kiinteistö sijaitsee noin neljä kilometriä Himan gan keskustasta Kannuksen suuntaan. Tilan kiinteistörekisteriin merkit ty pinta-ala on 0,0800 ha ja kiinteistötunnus on Kaupan kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Kannustien ja Jänisjärventien ris teyk sen tuntumassa. Kalajoen kaupungilla ei ole alueella muuta maanomis tus ta. Alue on tällä hetkellä joutomaata ja se rajoittuu itärajaltaan Vesa Kinaretin omistamaan Ala-Kinare RN:o 3:37 nimiseen kiinteistöön, joka on maanviljelyskäytössä. Kaupan kohteena oleva alue on tarkoitus ottaa vil je lys maan lisäalueeksi ja peltoliittymän sijoittamista varten. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000 maastokarttapohjalla ja kiinteis tö jao tuk sel la. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki myy Vesa Kalervo Kinaretille Kalajoen kaupungissa si jait se van Tanhuala RN:o 3:6 nimisen kiinteistön. Kiinteistötunnus Kauppahinta on kahdeksansataa (800,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000 maastokarttapohjalla ja kiin teis tö jao tuk sel la. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki myy Vesa Kalervo Kinaretille Kalajoen kau pungis sa sijaitsevan Tanhuala RN:o 3:6 nimisen kiinteistön. Kiin teis tö tunnus ) että kauppahinta on kahdeksansataa (800,00) euroa. Kaupunginhallitus:

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kvalt Pöytäkirjan liitteenä on kartta 1:2000 maastokarttapohjalla ja kiin teis tö jaotuk sel la. Kaupunginvaltuusto: Liitteet 4 Karttaliite kiinteistön Tanhuala 3:6 myynti Vesa Kinaretille

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistön Lumitarha RN:o 14:56 myynti Tomi ja Miikka Simille 44/ /2015 ElMaTmk Khall (Valmistelija: maanmittausteknikko) Tomi ja Miikka Simi ovat pyytäneet saada ostaa Kalajoen kaupungin omista man Lumitarha RN:o 14:56 nimisen kiinteistön. Tilan Lumitarha RN:o 14:56 kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala on 2,380 ha ja kiinteistötunnus on Kiinteistö Lumitarha sijaitsee Tyngän kylässä Vasantie ni mi sen yksityistien varrella. Kiinteistön alue on osittain vanhaa turkistarha-aluetta ja metsämaata. Turkis tar ha toi min ta alueella on loppunut vuosia sitten. Tarha-alueella olevat ra ken nuk set on purettu ja alue jää metsätalouskäyttöön. Tomi ja Miikka Simi omistavat viereisen Soukka RN:o 14:34 nimisen kiinteistön, joka on myös metsätalouskäytössä. Kaupan kohteena oleva kiinteistö on suun nitel tu lisämaaksi Tomi ja Miikka Simin metsätalouden harjoittamista varten. Neuvotteluissa Matkaselkä / Tomi Simi kauppahinnaksi on sovittu seit semän tu hat ta vii si sa taa (7 500,00) euroa. Esityksen oheismateriaalina on sijaintikartta 1: opaskarttapohjalla se kä kartta 1:5 000 kaupan kohteesta maastokarttapohjalla ja kiin teis töjao tuk sel la. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki myy Tomi Markus Simille ja Miikka Aleksanteri Simil le Kalajoen kaupungissa sijaitsevan Lumitarha RN:o 14:56 nimisen kiin teis tön. Kiinteistötunnus Kauppahinta on seitsemäntuhattaviisisataa (7 500,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat sijaintikartta 1: opas kart ta pohjal la sekä kartta 1:5 000 kaupan kohteesta maastokarttapohjalla ja kiin teistö jao tuk sel la.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki myy Tomi Markus Simille ja Miikka Aleksanteri Si mil le Kalajoen kaupungissa sijaitsevan Lumitarha RN:o 14:56 ni misen kiinteistön. Kiinteistötunnus ) että kauppahinta on seitsemäntuhattaviisisataa (7 500,00) euroa. Kaupunginhallitus: Kvalt Pöytäkirjan liitteenä ovat sijaintikartta 1: opaskarttapohjalla sekä kart ta 1:5 000 kaupan kohteesta maastokarttapohjalla ja kiin teis tö jao tuksel la. Kaupunginvaltuusto: Liitteet 5 Karttaliite kiinteistön Lumitarha 14:56 myynti Tomi ja Miikka Simi 6 Sijaintikartta kiinteistön Lumitarha 14:56 kauppaan

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Torvenkylän koulun myynti 242/ /2013 Khall (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ai emmin Kalajoen teknisen lautakunnan ja Kalajoen kaupunginhallituksen kä sitte le män kiinteistöjen myynnin. Kaupungin on tarkoitus luopua vähällä käytöl lä olevista, sekä ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä. Kalajoen kaupungin valtuusto teki päätöksen kahden osa ke huo neis ton ja kolmen kiinteistön myymisestä. Torvenkylän koulu oli myynnissä välisenä aikana Laakso jen kiinteistökeskus Oy LKV:ssä. Kiinteistöstä saapui yksi tarjous määrä ai kaan mennessä. Smart Windpower Oy tarjoutui vuokraamaan Torvenkylän koulun os to-optiol la, jossa ao. yritys sitoutuu tekemään vuotta kestävän mää rä ai kaisen vuokrasopimuksen koulukiinteistöstä. Vuokrasopimus alkaisi ja päättyisi Vuokraoption toinen osuus alkaisi ja päät tyi si Tarjottu vuosivuokra on / vuosi. Vuok ra tarjouk seen kuuluu koko kiinteistö, poislukien nykyinen asunto. Kun Tor venky län tuulivoima Oy:n tuulivoimahanke on saanut lainvoimaisen ra ken nuslu van, Smart Windpower Oy sitoutuu ostamaan ao. kiinteistön :n hin taan kolmen kuukauden kuluessa lainvoimaisen ra ken nus lu van myöntä mi ses tä. Lisäksi yhtiö tarjoutuu myymään kyseisen kiinteistön Torvenkylän ky lä yhdis tyk sel le ja mahdollisille muille kyläyhdistyksille ostohinnalla, lisättynä Smart Windpower Oy:n maksamalla varainsiirtoverolla. Kauppa voidaan to teut taa viimeistään 12 kk:n kuluttua, kun Torvenkylän tuulivoima Oy:n tuu li voi ma han ke on saanut lainvoimaisen rakennusluvan. Lisäksi yhtiö sitou tuu maksamaan kiinteistön ostajalle vuosittaista kylän kehittämisrahaa , jolla ostajat voivat maksaa kiinteistöön liittyviä käyttö- ja muita kus tan nuk sia. Mikäli Torvenkylän kyläyhdistys ja mahdolliset muut ky lä yhdis tyk set eivät sitoudu ostamaan kyseistä kiinteistöä mainittuna 12 kk:n ajan jak so na, Smart Windpower Oy pitää oikeuden myydä kiinteistö markki na hin taan eniten maksavalle. Smart Windpower Oy ostotarjous sisälsi ehdon, että he ostavat kiinteistön, mi kä li Torvenkylän tuulivoima Oy:n tuulivoimahanke on saanut lain voi maisen rakennusluvan. Torvenkylän koulu asetettiin uudelleen myyntiin Laaksojenkiinteistökeskus Oy LKV:ssä tammikuun 2015 alusta lukien. Kiinteistöstä saapui toinen ostotarjous Torvenkylällä toimiva yritys Kotihiiren tupa tarjoutui ostamaan koulun kiinteistön maapohjineen, ir-

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ tai mis toi neen, sähkö- ja vesiliittymineen sekä koulun tontin vieressä olevan en ti sen jääkiekkokaukalon pohjan hintaan Tarjouksessaan os tajat ovat valmiita tarjoamaan Torvenkylänkyläyhdistykselle mahdollisuuden käyt tää koulun tiloja kokoontumiseen pientä korvausta vastaan, sekä ovat kiin nos tu nei ta järjestämään erilaisia tapahtumia kyläyhdistyksen kanssa. Torvenkylän koulun kirjanpitoarvo on ,86. Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Talonrakennuspäällikkö: Kaupunginhallitus päättää ja edelleen esittää kau pun gin val tuus tol le, että: 1) Kaupunki myy Kotihiiren tuvalle (Y- tunnus ) Tor ven ky län en ti sen koulukiinteistön ja vieressä sijaitsevan koulun ur hei lu alu een. Maa poh jaan kuuluu n m2 tila Torvenkoulu, kiinteistötunnus sekä m2 tila Torvenkenttä kiinteistötunnus Molemmat Kalajoen kaupungin Himangan kylässä osoit tees sa Torvenkyläntie 386. Kauppahinta kuusitoistatuhatta ( ) euroa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että kaupunki myy Kotihiiren tuvalle (Y- tunnus ) Tor venky län entisen koulukiinteistön ja vieressä sijaitsevan koulun ur hei lualu een. Maapohjaan kuuluu n m2 tila Torvenkoulu, kiin teis tötun nus sekä m2 tila Torvenkenttä kiin teis tö tunnus Molemmat Kalajoen kaupungin Himangan ky lässä osoitteessa Torvenkyläntie 386. Kauppahinta on kuusitoistatuhatta (16.000) euroa. Kaupunginhallitus: Kvalt Pöytäkirjan liitteenä on kartta 1:2000. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että valtuutettu Anu Prittinen ilmoitti olevansa esteellinen ja hän pois tui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Liitteet 7 Torvenkylän kylätalon myynti. Kartta. Kh

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteet Kvalt Esityslistassa mainittujen asiain käsittelyn päätettyä on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjalliseen muotoon laadittuja aloitteita kunnan hallintoa koskevista asiois ta ja antaa ne puheenjohta jalle. Tällaista aloitetta ei oteta heti päätettäväk si, jollei valtuusto asian kiireellisyyden vuoksi yksimieli sesti toisin päätä, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (TyöJ 5 ). Valuutetut eivät jättäneet aloitteita.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. Pykälät: 23, 24, 25, 31 VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu4, Oulu Postiosoite: PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät: 26, 27, 28, 29, 30 Hallintovalitus, pykälät: Markkinaoikeus PL HELSINKI Hankintalain mukainen valitus, pykälät:

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot