ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan strategisen ohjauksen peruselementit Strategiatyö Sairaanhoitopiirin arvot Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Sairaanhoitopiirin tahtotila eli visio Strategiset linjaukset Strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategia ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla Tuloskortin näkökulmat ja tasapainotettu strategia Strategisen ohjauksen järjestelmä ja strategian toimeenpano... 9 LIITTEET 1 Sairaanhoitopiiritason tuloskortti 2 Tuottavuusohjelman painopistealueet 1

3 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN STRATEGISEN OHJAUKSEN PERUSELEMENTIT 1.1 Strategiatyö Vuoden 2013 aikana käynnistettiin sairaanhoitopiirin strategian uudistamistyö kuntakierroksella, jossa annettiin informaatiota sairaanhoitopiirin toiminnasta ja kuultiin kuntien näkemyksiä erikoissairaanhoidon palveluista. Kuntakierrosta täydensi omistajakunnille tehty kysely, jossa kunnat ottivat kantaa sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Henkilökunnan näkemyksiä kuultiin koko sairaalan toimintoja kattavalla osastokokouskierroksella, johon osallistui piirin ylintä johtoa. Tällä tavoin saatiin koottua henkilökunnan näkemyksiä työyksikkötason ongelmista, kehittämistoimenpiteistä ja toteutetuista hyvistä käytännöistä. Keskustelujen kantavana teemana oli potilaan hoidon ja hoitopolun sujuvuus sekä toimintojen kehittäminen potilaan/asiakkaan näkökulmasta. Henkilökunnan näkemyksiä saatiin koottua lisäksi erikseen toteutetulla webpropol-kyselyllä. Palvelujen käyttäjien näkökulmasta saatiin tietoa THL:n Mikkelin seutusoten alueella toteuttaman asukaskyselyn tuloksista. Sairaanhoitopiirin strategian uudistamista on valmisteltu pohjana edellä mainitut aineistot sekä toimintaympäristön muutoksiin keskittynyt seminaari ja sen aineisto kesäkuussa. Varsinainen strategian työstäminen tapahtui hallituksen ja johtoryhmän kaksipäiväisessä seminaarissa elokuussa. Strategiaa valmistelevassa työprosessissa haettiin yhteistä tahtotilaa eli visiota sairaalatoiminnan ja erikoissairaanhoidon kehittämiseen vuoteen Yhteisten keskustelujen tulokset on tiivistetty arvojen, tahtotilan, strategisten linjausten ja tavoitteiden muotoon ohjaamaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtä tulevina vuosina. 2

4 Mistä strategiassa on kysymys? Strategiassa on kysymys tulevaisuudesta. Strategia sisältää päätökset, joilla pyritään varmistamaan organisaation toimintakyky ja tämän kautta asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointi tulevaisuudessa. Strategiassa on kysymys tahdosta. Tulevaisuus ei ole ennakoimisen vaan rakentamisen kysymys. Jokainen päätös tai päättämättä jättäminen vaikuttaa tulevaisuuteen. Tahto tai visio on yhteisesti luotu näkemys siitä, mitä halutaan. Strategia sisältää teot, jolla visio voidaan saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla. Strategiassa on kysymys valinnoista. Strategia sisältää tärkeimmät valinnat, joilla visiota kohti edetään. Kaikkea ei voi saada eikä kaikkea voi kehittää. On valittava ne asiat, joissa tai joiden avulla oma organisaatio voi menestyä jatkuvassa muutoksessa. Strategiassa on kysymys pohjimmiltaan muutoksesta. 1.2 Sairaanhoitopiirin arvot Sairaanhoitopiirin toiminnassa ja sairaalassa tehtävässä työssä noudatetaan seuraavia keskeisiä valintoja ja toimintaa ohjaavia arvoja. 3

5 Potilaslähtöisyys potilaan kokema palvelun laatu ihmisarvoisuus, inhimillisyys osallisuus ammatillisuus hoidon oikea porrastus Oikeudenmukaisuus yhdenvertaisuus palveluissa tasapuolinen kohtelu selkeät pelisäännöt läpinäkyvyys avoimuus saavutettavuus Luotettavuus uskottavuus johtamisen lujuus ja yhtenäisyys käytettävissä parhaat voimat ja viimeisin tieto tarpeiden analyysiin perustuva resursointi kustannustietoisuus Uudistamistahto oman työn kehittäminen rakenteiden uudistaminen kulttuurin muutos muutostuki vastuullisuus taloudesta. 1.3 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Toiminta-ajatus kuvaa organisaation olemassa olon tarkoitusta. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on Terveempi Etelä-Savo

6 1.4 Sairaanhoitopiirin tahtotila eli visio Visio kuvaa haluttua tulevaisuuden tilaa ja se on strategian laadintaa koskevassa työprosessissa yhteisesti muotoiltu tahtotila, jonka tulee ohjata jokaisen sairaanhoitopiirissä työskentelevän päivittäistä työtä. Terveempi Etelä-Savo 2020 Terveydenhuolto toimii yhtenä kokonaisuutena ja Etelä-Savon päivystyssairaala tuottaa viimeisimpään tietoon perustuvia terveydenhuollon palveluita ihmisten tarpeisiin Henkilökunnan uudistustahto takaa parhaat terveyshyödyt ja kustannustehokkaan toiminnan 1.5 Strategiset linjaukset Vuoteen 2020 asetetun yhteisen tahtotilan saavuttamiseksi on tehty seuraavat strategiset valinnat. Tahtotila 2020 on mahdollista saavuttaa seuraavia strategisia linjauksia ja näille määriteltyjä strategisia tavoitteita toteuttamalla päivittäin tehtävässä työssä sairaanhoitopiirin tasolla, toimialoilla ja tulosyksiköissä. Erinomainen palvelukokemus Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Tuottavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ohjaavat toimintaa ja investointeja Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka Johtaminen kunnossa joka tasolla 5

7 1.6 Strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet Erinomainen palvelukokemus Sujuva hoito Asiakastyytyväisyys Vaikuttava palvelutoiminta Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Selkeä työnjako hoitoketjussa ja sujuvat tukipalvelut Näyttöön perustuva hoito Toiminnanohjaus ja tietojärjestelmät Tuottavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ohjaavat toimintaa ja investointeja Kilpailukyky (tuloksellisuus) Talouden ennakointi ja hallinta Investointien hallinta Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka Työolosuhteet ja työnantajakuva Työhyvinvointi Osaamisen varmistaminen Johtaminen kunnossa joka tasolla Osallistava johtaminen. 2 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIA JA STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN AVULLA 2.1 Tuloskortin näkökulmat ja tasapainotettu strategia Strategiset linjaukset ja strategiset tavoitteet tulee viedä käytännön tasolle, jotta ne vaikuttaisivat jokaisen työntekijän työssä ja johtaisivat tavoitteiden toteutumiseen. Sairaanhoitopiirissä on käytetty tasapainotettua tuloskorttia käytännön tasolla tapahtuvan vuosittaista työn suuntaamisessa strategisten linja- 6

8 usten ja tavoitteiden toteuttamiseen ja tätä kautta asetetun tahtotilan eli vision saavuttamiseen. Tasapainotettu tuloskortti muodostuu seuraavista neljästä näkökulmasta: Potilaan/asiakkaan näkökulmassa on keskeistä tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuus eli aikaansaatavat positiiviset vaikutukset kuntalaisen elämässä ja arjessa pärjäämisessä. Saavutettavat ja todennetut terveyshyödyt tulisi olla toimintaa ohjaavana perimmäisenä tavoitteena. Potilaan/asiakkaan näkökulman lisäksi on kysymys myös omistajien näkökulmasta. Omistajakunnille on tärkeää hyvinvoivat kuntalaiset, mutta myös taloudelliset resurssit, joilla mahdollistetaan toiminnan rahoitus ja tätä kautta myös toiminnan vaikuttavuuden toteutuminen. Asiakkaan näkökulma on terveydenhuollossa moniulotteinen. Palveluja tuotetaan kansalaisille ja kunta organisaationa on kuntalaisilta keräämillään verovaroilla toiminnan rahoittaja. Poliittiset päätöksentekijät tekevät puolestaan arvovalintoja siitä, mihin toimintoihin ja palveluihin verovaroja suunnataan. Talouden näkökulmassa keskeistä on resurssien hallinta ja toiminnan taloudellisuus. Sairaanhoitopiirin palvelutuotantoa rahoittavat kunnat kuntaosuuksilla eli valtaosalta verorahoituksen kautta. Investointeja rahoitetaan myös lainoilla. Talouden näkökulmassa nousee rahoituksen kannalta keskeiseksi kysymykseksi kuntaomistajien taloudelliset mahdollisuudet rahoittaa terveydenhuoltoa suhteessa kunnan verotulokehitykseen. Talouden näkökulma korostaa sairaanhoitopiirin toiminnassa kustannustietoisuutta ja työn tuottavuuden lisäämistä kaikilla tasoilla. Toiminta/prosessit näkökulmassa korostuu organisaation suorituskyky, toimivuus ja toiminnan sujuvuus. Sairaanhoitopiirin ja sairaalan toiminnassa on olennaista sairaalan sisäisten prosessien toimivuus työn organisoinnissa, työtapojen muutoksissa sekä lääketieteellisen työn ja hoitotyön toimintamallien uudistamisessa. Erityisen keskeistä on toiminnallisessa ja taloudellisessa mie- 7

9 lessä saumattomien hoitoketjujen aikaansaaminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Henkilöstö/osaaminen edustaa työyhteisön uudistumisen ja henkilöstön näkökulmaa. Sairaanhoitopiirin ja sairaalan palveluja tuotetaan niitä tarvitseville kansalaisille ja potilaille, minkä vuoksi palveluja tuottamaan tarvitaan suhteessa niiden määrään riittävän ammattitaidon omaava henkilökunta. Tässä näkökulmassa korostuu myös henkilöstöresurssien johtaminen, työhyvinvointi, osaavan työvoiman saannin varmistaminen sekä henkilöstön uudistumiskyky jatkuvassa muutoksessa. Potilas/Asiakas Edustaa potilaan palvelukokemusta sekä toiminnan vaikuttavuuden näkökulmaa saatuina terveyshyötyinä Edustaa myös poliittisen päätöksentekijän ja kuntaomistajan näkökulmaa Talous Edustaa resurssien hallinnan ja taloudellisuuden näkökulmaa Toiminta-ajatus Tahtotila - Visio Toiminta/prosessit Edustaa organisaation suorituskyvyn, toimivuuden ja sujuvuuden näkökulmaa Henkilöstö/Osaaminen Edustaa työyhteisön uudistumisen ja henkilöstön näkökulmaa Kuva 1. Tasapainotetun tuloskortin näkökulmat. Arvoista, toiminta-ajatuksesta sekä tahtotila-visiosta johdettuja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategisia linjauksia ja strategisia tavoitteita toteutetaan tasapainotetun tuloskortin avulla. Strategiset linjaukset ja tavoitteet on sijoitettu tasapainotetun tuloskortin näkökulmiin. Nämä näkökulmat sekä näihin liittyvät strategiset linjaukset ja strategiset tavoitteet muodostavat Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tasapainotetun strategian. Strategiset tavoitteet, mitta- 8

10 rit/tavoitetaso sekä keinot tavoitteiden toteuttamiseen on koottu liitteenä olevaan sairaanhoitopiiritason tuloskorttiin. Näkökulmat Strategiset linjaukset Strategiset tavoitteet Potilas/asiakas Talous Tuottavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ohjaavat toimintaa ja investointeja - kilpailukyky (tuloksellisuus) - talouden ennakointi ja hallinta - investointien hallinta Erinomainen palvelukokemus - sujuva hoito - asiakastyytyväisyys - vaikuttava palvelutoiminta Toiminta-ajatus Tahtotila -visio Strategiset Linjaukset/ Tavoitteet Toiminta/ Prosessit Sujuvat ja toimivat hoitoketjut - selkeä työnjako hoitoketjussa ja sujuvat tukipalvelut - näyttöön perustuva hoito - toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmät Henkilöstö/ osaaminen Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka - työolosuhteet ja työnantajakuva - työhyvinvointi - osaamisen varmistaminen Johtaminen kunnossa joka tasolla - osallistava johtaminen Kuva 2. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tasapainotettu strategia. 2.2 Strategisen ohjauksen järjestelmä ja strategian toimeenpano Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategisen ohjauksen järjestelmässä arvot, toiminta-ajatus/tahtotila-visio sekä sairaanhoitopiiritason tuloskortti strategisine valintoineen, tavoitteineen ja mittareineen toimii piiritason linjauksena toimialojen ja tulosyksiköiden vuosittaisen tuloskortin laadinnassa. Näistä linjauksista muodostavat toimialat ja tulosyksiköt sekä yksittäiset henkilöt tuloskorttiensa keskeisen sisällön, jota sairaanhoitopiirin ja sairaalan työntekijät toteuttavat päivittäisessä työssä. Näin strategiaa toimeenpannaan käytännössä sairaanhoitopiirin kaikilla tasoilla ja esimiehillä on vastuu varmistaa toiminnalla saavutetaan asetetut tavoitteet. 9

11 POTILAS/ASIAKAS Strategiset linjaukset ARVOT TALOUS/ Strategiset linjaukset TOIMINTA-AJATUS TAHTOTILA - VISIO STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTA/ PROSESSIT Strategiset linjaukset TAVOITTEET Potilas Työntekijän työ HENKILÖSTÖ/ OSAAMINEN Strategiset linjaukset Talous Toimialan tuloskortti Toiminta/ Prosessit Yksikön tuloskortti Henkilöstö/ Osaaminen Kuva 3. Strategisen ohjauksen järjestelmä ja strategian toimeenpano. Sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä tuetaan strategian toteutusta. Esimiehet ovat sisäisessä viestinnässä keskeisessä roolissa. Esimiesten kanssa käydään läpi strategia ja sen toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet. Tarkoitus on, että jokaisessa yksikössä strategian linjauksista keskustellaan ja pyritään samalla konkretisoimaan yksikön näkökulmasta, miten työyksikössä tehtäviä hoidetaan, jotta yksikkö ja työntekijät omasta osaltaan edistävät strategian toteutumista. Johdon toimesta strategiaa ja sen linjauksia käydään läpi myös osastokokouksissa. Ulkoista viestintää varten strategiasta laaditaan lyhennetty versio, jossa strategian ydinasiat on kiteytetty ja jolla voidaan viestiä erikoissairaanhoidon ja sairaalan toimintaan liittyvät kehittämistavoitteet eri yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. 10

12 Strategian toimeenpanoa konkretisoidaan laadittavassa tuottavuusohjelmassa, jossa täsmennetään asetettujen strategisten linjausten ja tavoitteiden suuntaisia toimenpiteitä ja samalla pyritään varmistamaan tuotettavien palvelujen vaikuttavuus, toimintatapojen uudistaminen ja uuden teknologian kautta saatavat hyödyt palveluprosessien sujuvoittamiseksi. Tällä tavoin pyritään kokonaisuutena entistä parempaan toiminnan ja talouden hallintaan. 11

13 Liite 1 Sairaanhoitopiiritason tuloskortti Strategiset linjaukset Muutostavoite/ kehittämiskohde Asiakasnäkökulma Erinomainen palvelukokemus Strategiset tavoitteet/ tavoitetaso sujuva hoito asiakastyytyväisyys vaikuttava palvelutoiminta Mittari/arviointikriteeri jonoton hoitoonpääsy, läpimenoaika polikliinisessä tominnassa? asiakastyytyväisyyskyselyn tulos kiitettävä, asiakaspalautteet elämänlaatu ja toimintakyky (esim 15D,ADL,laatumittarit) potilasvahingot ja sairaalainfektiot Keinot tavoitetason saavuttamiseksi tietojärjestelmien toimivuus ja sähköiset palvelut ystävällinen ja kunnioittava kohtelu ja sujuva, täsmällinen hoito ammattitaidon ja osaamisen varmistaminen Talousnäkökulma Tuottavuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus ohjaavat toimintaa ja investointeja Kilpailukyky (tuloksellisuus) Talouden ennakointi ja hallinta THL-benchmarking parhaassa kolmanneksessa Kustannusten kasvu alle sairaalaindeksin nousun Kuntaomistajien taloudellisten mahdollisuuksien huomioiminen Tuottavuusohjelman toimenpiteet, työnjako: avohoito/erva/ostopalvelut Kustannustietoisuuden lisääminen Realistinen taloussuunnittelu ja talousarvio Prosessinäkulma Investointien hallinta Toiminnan tehostamisella ja tätä tukevilla investoinneilla taloudelliset hyödyt Toiminnalliset ja taloudelliset laskelmat Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Selkeä työnjako hoitoketjussa ja sujuvat tukipalvelut Ensikäyntien ja uusintakäyntien suhde Konsultaatioiden osuus lähetteistä Yhteistyö pth/esh/erva Sisäiset palvelusopimukset Henkilöstönäkökulma Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka Johtaminen kunnossa joka tasolla Näyttöön perustuva hoito Toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmät Työolosuhteet ja työnantajakuva Työhyvinvointi Osaamisen varmistaminen Osallistava johtaminen Käypä hoito tai muihin näyttöön perustuvien hoitoprosessien osuus Tietojärjestelmien avulla tuetut alueelliset hoitoprosessit Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytoinnin mittarit sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet Osaamisen hallinnan mallin kattavuus ja täydennyskoulutukseen osallistuminen Esimiesindeksi (työyhteisökysely) Koulutus ja esimiestyö Raportoinnin kehittäminen ja tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen Kannustava palkkaus Toimitilat ja työvälineet kunnossa Osaamisen kehittämissuunnitelma Johtamiskoulutus ja esimiesvalmennus

14 Liite 2 Tuottavuusohjelman painopistealueet Valtuustokauden kestävällä tuottavuusohjelmalla pyritään strategiavalintojen mukaista sairaanhoitopiirin toimintaa tehostamaan ottamalla huomioon panos/tuotos näkökulmien lisäksi myös laatuun ja kannattavuuteen liittyvät tekijät. Tuottavuusohjelman sisällölliset painopisteet, joille konkreettiset toimenpiteet perustuvat ovat seuraavat: Palveluvalikoiman arviointi järjestämissuunnitelman ja -sopimuksen sekä lainsäädännön perusteella (sairaanhoitopiirin alue, ERVA-alue) Palveluntuotanto: keskeisten prosessien määrittely (hoitoketjujen ymmärtäminen) ja kehittäminen, toimintamallit, työtavat, innovaatiot, asiakkaan/potilaan omatoimisuuden lisäys Tuottavuuden johtaminen, strategisen omistajaohjauksen kehittäminen Henkilöstövoimavarojen hallinta (esim. osaamisen kehittämien) Teknologian mahdollisuudet Toimitilat ja logistiikka.

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot