Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy vuosikertomus"

Transkriptio

1 2012 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy vuosikertomus

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...5 Riskienhallinta...6 Talous...7 Henkilöstö...11 Palvelutiimi...12 Asukastoimintaa...15 Vuokraustoiminta...16 Kulutukset...17 Tuloslaskelma...18 Tase...20 Rahoituslaskelma...22 Konsernin tuloslaskelma...23 Konsernin tase...25 Konsernin rahoituslaskelma...27

3 3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2012 oli JVA:n 20-vuotis juhlavuosi ja se käynnistyi omistusjärjestelyillä kun tammikuun alussa JVA myi kolme kiinteistöään kolmelle perustamalleen asunto-osakeyhtiölle: As Oy Jyväskylän Alasintie 3, As Oy Jyväskylän Mutkaperä ja As Oy Jyväskylän Noukanniementie 4. ARA oli vapauttanut edellisenä vuonna kyseisten yhtiöiden asunnot käyttö- ja luovutusrajoituksista. Helmikuussa myytiin kaksi vapautettua kiinteistöä (Lehtishaka 4, 20 asuntoa ja Pieles 2, 59 asuntoa) ja lokakuussa yksi kiinteistö (Kirrinkydöntie 4, 41 asuntoa). Lisäksi vuoden aikana myytiin kaksi pienempää kiinteistöä (yhteensä 16 asuntoa) ja kuusi yksittäistä huoneistoa asuntoosakeyhtiöistä. Keväällä käynnistettiin Tanhukaari 2 uudishankkeen suunnittelu ja syksyllä Palokunnanmäen uudishankkeen suunnittelu. Molempien hankkeiden rakentamisen suunniteltu aloitus on keväällä Lokakuussa ARA vapautti 245 asuntoa käyttö- ja luovutusrajoituksista. Toiminta eteni siis vahvasti asuntokannan uudistamisen strategian mukaisesti, jossa muokataan asuntokantaa kysyntää vastaavaksi. Juhlavuosi näkyi monella tapaa JVA:n toiminnassa. Suurin tapahtuma oli JVA:n 20-vuotisjuhla Palokan viihdekeskuksessa toukokuun lopulla. Konsernissa ei ole ollut mainittavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa tilikauden aikana. Vuosi 2012 sujui yhtiön toiminnan kannalta tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisena päätavoitteena ollut vuonna 2009 tehdyn vuokratalofuusion yhtenäistämistoimenpiteiden loppuunsaattaminen saatiin toteutettua. Pitkään jatkunut käyttöasteen lasku saatiin käännettyä nousuun ja käyttöastetavoite saavutettiin. Myös muilta osin toiminnalliset ja myös taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Jyväskylän kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin: JVA:n toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa ja yhtiö teki sekä rakennuksista että kalustosta maksimipoistot. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja myös alhaisena kilpailijoihin nähden. JVA on toiminut yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kortepohjassa oleva kehitysvammaisten palvelutalo valmistui aikataulun mukaisesti syksyllä sosiaalitoimen tarpeita varten.

4 4 Asuntokannan kehitys eri vuosina JVA:n tytäryhtiön Kiinteistö oy Keski-Suomen veteraanikodin sulautuminen JVA:han ei toteutunut sulautumissuunnitelman mukaisesti rekisteröintivirheen takia. Sulautumisen odotetaan tapahtuvan mennessä. JVA:lla oli hoidettavanaan vuoden lopussa yhteensä pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa, joista yhtiö omistaa asuntoa ja 130 asuntoa omistaa Jyväskylän kaupunki. Kaaviossa on esitetty JVA-konsernin tilinpäätösvuoden asuntomäärät. JVA:n konsernin vuoden 2013 toiminnan volyymin on arvioitu hieman pienenevän edellisvuodesta ja liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kiitän kaikkia asukkaitamme rakentavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä. Kiitokset myös hallituksen jäsenille sekä ammattitaitoiselle henkilökunnallemme kuluneesta työntäyteisestä vuodesta. Timo Hyttinen toimitusjohtaja

5 5 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n konsernirakenne JVA:n konsernirakenteeseen kuuluu kuusi tytäryhtiötä, Asunto Oy Jkl maalaiskunnan Jokileinikki 100 %, Kiinteistö Oy K-S Veteraanikoti 100 %, As. Oy Jyväskylän Alasintie %, As Oy Jyväskylän Mutkaperä % ja As Oy Jyväskylän Noukanniementie %. sekä Asunto Oy Tuulenkylä 51,52 %:a. Kolmessatoista yhtiössä olemme mukana eri prosenttiosuuksilla. Hallinto JVA:n vuoden 2012 varsinainen kevätyhtiökokous pidettiin ja varsinainen syysyhtiökokous Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä on huolehtinut hallitus. Hallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä; Osmo Kääriäinen, puh. joht. Paavo Pitkänen Eeva-Kaisa Rouhiainen Hilkka Illman Antero Raninen Riitta Gerlach nico Holmberg ritva Nuutinen arvo Willgren veikko Salonen Sari Koskinen Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Osmo Kääriäinen ja varapuheenjohtajana Paavo Pitkänen. Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä ovat toimineet toimitusjohtaja Timo Hyttinen ja talous- ja hallintopäällikkö Arja Myöhänen. Yhtiön tilintarkastajayhteisönä on toiminut KPMG Oy Ab, KHT, JHTT Pertti Keskinen. Tilintarkastajayhteisölle on maksettu palkkioita tilikauden aikana yhteensä euroa. Kaupungin nimeämänä controllerina on toiminut talousjohtaja Ari Hirvensalo. Yhtiön muu johto Yhtiössä toimii johtoryhmä, johtoryhmällä ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa, vaan sen pääasiallinen tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa päätöksenvalmistelussa ja päätöksenteossa. Johtoryhmän päätökseksi tulee toimitusjohtajan mielipide. Johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, joka toimii myös puheenjohtajana, projektipäälliköstä, kiinteistöpäälliköstä, asiakaspalvelupäälliköstä ja talousja hallintopäälliköstä. Kukin johtoryhmän jäsen tuo omalta sektorilta asioita johtoryhmään käsiteltäväksi ja päätöksentekoa varten.

6 6 Riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on yhtiön hallituksen ja sen nimeämän toimitusjohtajan organisoima. Kullakin yksikön päälliköllä (talous ja hallinto, asiakaspalvelu, kiinteistöt ja rakennuttaminen) on sisäisen valvonnan vastuu oman yksikkönsä operatiivisesta toiminnasta. Ongelmista raportoidaan toimitusjohtajalle ja toimitusjohtaja raportoi hallitukselle. Yhtiössä on dokumentoituja menettelytapoja ja ohjeistuksia, joiden pohjalta seuranta tapahtuu. Yhtiön tilintarkastajat sekä hallituksen nimeämät tositetarkastajat seuraavat ohjeistuksien noudattamista. Toimintaympäristön muututtua epävarmemmaksi riskienhallinta nousee yhä tärkeämmäksi osaalueeksi. Riskien tunnistaminen ja oikea-aikaiset päätökset riskienhallinnan kehittämiseksi on osattava ottaa huomioon operatiivisen suunnittelun yhteydessä. Ristienhallintaprosessilta edellytetään kykyä luoda kontrollijärjestelmä, joka on samaan aikaan riittävän kattava ja tehokas tunnistamaan riskit ja ennen kaikkea miten niihin riskeihin varaudutaan. Toimintamme kannalta ehkä suurimmat riskit ovat lainojen korkoriski ja asuntojen vajaakäyttöriski. Säännöllisesti seurattavan lainasalkun korkoriskitaso on alhainen. Vajaakäyttöriski on hieman noussut, mutta siihen on reagoitu yhtiön päivitetyn strategian mukaisesti luopumalla huonon käyttöasteen asunnoista sekä rakennuttamalla uutta kysyntää vastaavaa asuntokantaa.

7 Liikevaihto Talous Tuloslaskelma Vuosi 2012 käynnistyi positiivisin odotuksin vaikkakin yleisesti ottaen talouden näkymät olivat ja ovat edelleen hyvin epävarmat. Yhtiön talous on kuitenkin pysynyt vakaana, tasapainoisena ja maksuvalmius on ollut hyvällä tasolla. Osaltaan vakaaseen talouteen vaikuttaa pitkään alhaisena pysynyt korkotaso. Haasteellisessa taloustilanteessa ja kiristyvässä kilpailussa pyrimme toimintamallejamme kehittämällä ja prosesseja tehostamalla parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta. Toimintavuoden liikevaihto oli euroa ja se alittui budjetoidusta eurolla. Alitus johtuu osaltaan siitä, että kohteita myytiin tilivuoden aikana ja vuokratuotot budjetoitiin koko vuodelle. Tytäryhtiöiden vuokratulot jäivät budjetoimatta, koska käytäntöä muutettiin niin, että vuokratulot ohjattiin JVA:lle eikä tytäryhtiöihin. Muut kiinteistön tuotot: Muihin kiinteistön tuottoihin kirjataan mm. asukkailta perityt korjauskulutuotot, perintätuotot ja asukkailta perityt lämmitys- ja vesimaksutuotot. Korjaustuottojen ja perintätuottojen määrää on vaikea vuositasolla arvioida, koska pääsääntöisesti vapautuviin asuntoihin pitää tehdä korjauksia ja perittävien määrät vaihtelevat alueittain melkoisesti. Henkilöstökulut: Henkilöstökuluja oli budjetoitu kuluvalle vuodelle yhteensä euroa ja toteutuivat euron suuruisena eli euroa pienempänä. Henkilöstökuluissa on huomioitu kaikki lakisääteiset jaksotukset.

8 2,77 2,14 2,17 1,69 1,76 1,66 1,78 1,62 1,68 1,78 1,67 1,82 1,52 1,58 1,39 1,05 0,90 0,46 0,57 0,54 0,29 0,32 0,43 0,35 0,22 0,34 0,45 0,37 0,23 0,30 8 Poistot: Yhtiö tekee tilinpäätöksessään JVA:n hallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisen 4 %:n maksimipoiston asuinrakennuksista. Poistoja budjetoitiin yhteensä euroa ja ne toteutuivat euron suuruisena eli euroa suurempana. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattiin 20 %:n poistot eli yhteensä euroa. Kalustoon kirjattiin 25 %:n poistot eli yhteensä euroa. Aineettomiin oikeuksiin kirjattiin poistoja yhteensä euroa. Rakennusten poistoja kirjattiin yhteensä euroa. Kiinteistön muut hoitokulut: Kiinteistön muut hoitokulut pitää sisällään mm. käyttö ja huolto, ulkoalueet, siivous, lämmitys, vesi, sähkö, jätehuolto, vuokrat ja korjaukset jne. Kiinteistön muita hoitokuluja oli budjetoitu yhteensä euroa ja hoitokulut toteutuivat euron suuruisena. Suurin ylitys oli vuokrissa, joihin oli jäänyt budjetoimatta yhtiöiden vastikkeet. Luottotappiot ja perintä: Luottotappioita kirjattiin kuluvana vuonna yhteensä euroa eli kaikki varattomuusesteellä saapuneet perintäilmoitukset. Luottotappiota budjetoitiin yhteensä euroa, joten budjetti alittui budjetoidusta euroa. Luottotappioita kirjattiin eniten Itäiseltä alueelta 27,1 %:a. Luottotappiot olivat 0,46 % liikevaihdosta ja 28,6 % vuokrasaamisista. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta ja luottotappioiden osuus liikevaihdosta prosentteina vuosilta Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta prosentteina Luottotappioiden osuus liikevaihosta prosentteina Vuokrasaamiset liikevaihdosta Luottotappiot liikevaihdosta 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

9 9 Liikevoitto on euroa eli 31,1 % liikevaihdosta. Muut korko- ja rahoitustuotot Muita korko- ja rahoitustuottoja budjetoitiin yhteensä euroa ja ne toteutuivat euron suuruisena eli euroa arvioitua suurempana. Korko- ja muut rahoituskulut Korko- ja muita rahoituskuluja budjetoitiin yhteensä euroa ja ne toteutuivat euron suuruisena eli euroa budjetoitua pienempänä. Yhtiön vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa nollatulosta. Tase Taseen loppusumma on euroa. Keskeneräiset hankkeet Keskeneräisistä hankkeista saatiin päätökseen syyskuussa valmistunut Päiväharjun ja Harjutuvan toimintakeskus, joka on vuokrattu kokonaisuudessaan kaupungin Tilapalvelulle. Kohteessa on 16 tukiasuntoa, ryhmäkoti ja tilat Päiväharjun ja Harjutuvan toiminnoille. Kohteen kokonaiskustannukset olivat euroa.

10 10 Uudiskohde ja ylläpitävä kunnossapito Keväällä käynnistettiin Tanhukaari 1:n uudisrakennushankkeen suunnittelu. Hanke kilpailutetaan uudelleen keväällä Syksyllä käynnistettiin Palokunnanmäki hankkeen suunnittelu yhteistyössä NCCRakennus Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. JVA:n talojen E- ja F-talojen suunnittelu käynnistettiin lokakuussa ja hanke kilpailutetaan helmikuussa Kypärätien puutalojen peruskorjaus kolmen talon kohdalta käynnistettiin kesällä 2012 Työt aloitetaan tammikuussa 2013 ja valmistumisajankohta on Ylläpitävää kunnossapitoa jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Ylläpidon hankekustannukset rahoitetaan asuintalovarauksesta. Vuokrasaatavat ja vakuudet Vuokrasaatavia vuoden lopussa oli euroa. Positiivista on se, että saatavat ovat edelleen pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 %:lla. Vuokrasaatavien määrä oli 1,6 % liikevaihdosta. Lainat Vuoden alussa lainamäärä rahoituslaitoksilta ja konserniyhtiöltä oli euroa ja vuoden lopussa lainamäärä oli yhteensä euroa. Pääoma Keskikorko Osuus koko lainakannasta Jyv. kaupunki ,42 % 0,79 % Valtiokonttori ,63 % 44,57% Kuntarahoitus Oyj ,93 % 34,60 % Pankit ,04 % 20,00 % Vakuutusyhtiö 92 5,00 % 0,04 % Yhteensä ,70 % 100,00 % Yhtiön lainarakenne rahalaitoksittain (1000 4) EHDOTUS TULOKSEN KÄYTÖSTÄ Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

11 11 Henkilöstö Kulunut vuosi oli henkilöstöllemme monella tapaa haasteellinen ja työntäyteinen. Vuoteen mahtui monenlaisia muutoksia niin henkilöstön kun toimintojenkin suhteen. Haasteita työhömme tuo edelleen kiristynyt kilpailutilanne toimialallamme sekä kilpailu asiakkaista teettää entistä enemmän töitä. Uudistusten tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä, edesauttaa työssä jaksamisessa ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista entistä monipuolisemmin. Työn henkinen rasittavuus korostuu edelleen ja vaatimukset työn tuottavuuden kasvuun ovat tulleet jäädäkseen. Tasapainoinen, hyvinvoiva työyhteisö saavutetaan erilaisuudella ja toistemme kunnioituksella. Henkilöstön määrä: Vuoden alussa yhtiössämme työskenteli 31 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Vuoden aikana on ollut muutamia henkilöitä ns. projektiluonteisissa työtehtävissä ja kuudelle nuorelle tarjottiin kesätöitä. Tyhy-toiminta ja työterveyshuolto: Työyhteisön työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijä yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työ- ja toimintakykyä. Se pitää sisällään terveyden, ammatillisen osaamisen sekä hyvä työskentelyolosuhteet. Työkyvyn ylläpitäminen on laaja-alaista toimintaa, joka pitää sisällään mm. työtehtävät, ergonomian, työsuojelun ja turvallisuuden, ihmissuhteet, työilmapiirin sekä terveelliset elämäntavat sekä liikunnan. Tyhy-toiminnalla edesautetaan ja motivoidaan henkilöstöä liikkumaan ja sitä kautta vaikuttamaan työsuorituksiin ja terveellisempään elämään. Yhtiössä laaditaan vuodeksi kerrallaan tyhysuunnitelma. Työterveyshuoltopalvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:stä. Työterveyshuollon tavoitteena on työssä käyvien henkilöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä terveyttä tukeva ja hyvin toimiva työyhteisö.

12 12 Palvelutiimi Vuosi 2012 oli palvelutiimille suurien muutosten vuosi alkuvuodesta käynnistetyn organisaatiomuutoksen valmistelun myötä. Uudessa organisoitumismallissa olivat lähtökohtina toimintoprosessien mukaiset tehtäväkokonaisuudet sekä asiakaslähtöinen laadun parantaminen ja hallinta. Isännöinnin ja asiakaspalvelun toiminnoista muodostettiin uudistuksessa monialaisia tiimejä, joiden avulla pyritään tehokkaampaan, systemaattisempaan ja asiakaslähtöisempään toimintaan kullakin osa-alueella. Uusia toiminnallisia kokonaisuuksia muodostettiin kolme: Tarkastukset ja asuntotarjoukset Vuokraus- ja asukaspalvelut Korjaus ja ylläpito As untohakemukset hlöä 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä yhteensä Vuos i 2007 Vuos i 2008 Vuos i 2009 Vuos i 2010 Vuos i 2011 Vuos i 2012 Hakemusmäärien kehitys Vuonna 2012 asuntohakemuksia oli käsittelyssä 7650 kpl, mikä oli 954 hakemusta edellisvuotta vähemmän. Pienten, yhdelle henkilölle soveltuvien asuntojen kysynnän suhteellinen osuus oli edelleen kasvusuuntaista. Yhden hengen hakijaruokakuntien osuus oli jo 60,78 % kaikista asuntoa hakeneista ruokakunnista. Vuoden 2012 lopussa aktiivisia hakemuksia oli 2226 kpl, mikä oli 50 hakemusta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Kysyntätilanne Asuntojen kysyntä jakautui kaupunginosien mukaan tarkasteltuna hyvin samankaltaisesti, kuin edellisenä vuonna. Kiinnostavimpia alueita olivat edelleen Kuokkala, Keskusta, Halssila ja Kortepohja, joista Keskusta ja Kuokkala ovat halutuimpia alueita. Keskusta nousi edellisvuodesta takaisin ykkössijalle.

13 13 Ikäjakauma muodostui hakijoiden kesken vuonna 2012 siten, että suurin osa, 44,89 % kuului ikäluokkaan vuotta. Toiseksi eniten, 34,11 % hakijoista kuului ikäluokkaan vuotta. Ikäluokassa vuotta hakijoiden osuus oli hieman kasvanut edellisvuodesta ja oli 10,43 %. Sitä vanhemmissa ikäluokissa osuus jäi alle 10 %. Yli 60-vuotiaiden osuudeksi jäi vain 3,66 %. Asunnon saajat Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi hlöä 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä yhteensä Asukasvalinnat: Asukasvalintoja tehtiin vuonna 2012 yhteensä 1965 kpl, mikä oli 208 kpl enemmän kuin vuonna Asunnon saaneiden jakauma oli hakijaruokakunnan koon mukaan tarkasteltuna seuraava: Asukasvalinnat asuntokoon mukaan Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi h+kk/k 2h+kk 2h+k 3h+k 4h+k tai suurempi Yhteensä

14 14 JVA:n asukaslehti 1/2012 Asukasisännöinti Vuosi 2012 oli yhtiön 20-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi toiminnassa monin tavoin. Keväällä vietettiin asukasjuhlaa Palokan Viihdekeskuksessa. Juhlallisuuksien ohella tilaisuudessa myös palkittiin aktiivisia ja ansioituneita asukastoimikuntia. Vuoden aikana järjestettiin lisäksi perinteiset asukastapahtumat ja koulutukset, kuten viherinfo, budjetti-info ja kirpputori. Uutena tarjottiin turvallisuusaiheinen koulutus sekä jatkettiin edelleen energiaeksperttitoimintaan kouluttamista. Uusi aluevaltaus oli myös Kotiloprojektin avulla järjestetty naapuruussovittelun peruskurssi, jonka suoritti kymmenkunta JVA:n aktiivista asukasta. Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6 Asukastiedottamisen tehostamisesta jatkettiin lisäämällä JVA pihapiiri-lehden ilmestymiskertoja kahdesta kolmeen. Uudistuksen tavoitteena on saada tuoreempia ja ajankohtaisempia tietoja asukaslehteen. Lehden ja asukkaille tarjottavan toiminnan vuorovaikutteisuus lisääntyy ja tehostuu, kun erilaisista tapahtumista ja koulutuksista voidaan viestiä oikea-aikaisemmin. Tekninen isännöinti Isännöinnissä siirryttiin vuoden 2012 päättyessä maantieteellisiin vastuualueisiin pohjautuvasta yleisisännöintimallista työtehtäviin ja osaamisalueisiin perustuviin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Uudistuksen taustalla ovat olleet sekä yhtiön pyrkimys vahvistaa kiinteistöjen ylläpitoa ja asuntokannan vetovoimaisuutta että parantaa palvelun toimivuutta ja saavutettavuutta. Korjauksen ja ylläpidon osalta uudella toimintamallilla pyritään systemaattisempaan kiinteistönpitoon, jonka oletetaan tuovan aikaa myöten säästöjä ja parempaa asukasviihtyvyyttä asuntojen ja kiinteistöjen laadun kohentuessa sekä hankintojen kustannustehokkuuden kasvaessa. Asuntojen markkinointi ja asuntojen käytön toteutumat Asuntojen markkinointia jatkettiin v aikaisempien vuosien tapaan. Vapautuvista asunnoista ilmoitettiin alueen kaupunkilehdissä, yhtiön omilla internetsivuilla sekä Vuokraovi- ilmoitusportaalissa. Vuonna 2012 valmisteltiin lisäksi prosessilähtöistä muutosta toimintatapoihin tälläkin osaalueella. Organisaatiomuutoksen myötä päätettiin siirtyä tuottamaan muuttojen hallinnan toimintoja täysin palvelutiimin omana työnä. Uudessa mallissa markkinointi-isännöitsijät hoitavat prosessikokonaisuuteen kuuluvia isännöinnin toimintoja alusta loppuun saakka eli tarkastavat, tilaavat tarvittaessa remontin, seuraavat remonttien edistymistä ja hallinnoivat vuokravakuuksien käsittelyä. Ennakoimalla remonttitarpeita pysytään tuottamaan enemmän tietoa asuntotarjoustilanteisiin, joissa oikea-aikaisen tiedon merkitys korostuu voimakkaasti. Asuntojen käytön tehokkuutta voidaan parantaa selvittämällä ajoissa vapautuvan asunnon mahdollinen remontintarve ja tuottamalla näin asuntotarjousten tueksi tarvittavaa tietoa odotettavissa olevista korjauksista ja niiden aikatauluista. Vuonna 2012 asuntojen käyttöasteeksi muodostui 97,61 %, mikä on 0,61 %-yksikköä parempi kuin vuosi sitten. Vaihtuvuus oli vuoden 2012 lopussa 25,2 %, joten tämäkin tunnuslukumme kääntyi positiivisempaan suuntaa ollen 1,30 % parempi kuin vuosi sitten.

15 15 Asukastoimintaa Vuosi 2012 oli JVA:n 20-vuotis juhlavuosi ja vaalivuosi, mitkä toivat lisävirettä myös asukastoimintaan. Asukkaat valitsivat edustajaehdokkaansa JVA:n hallitukseen kaudelle Vaalitapaa uudistettiin siten, että alueellinen edustus poistettiin. Ehdokkaiksi asettui eri alueilta yhteensä 13 henkilöä. Äänestysinnokkuus ylitti odotukset: ääniä annettiin yhteensä 979. Kolme eniten ääniä saanutta olivat Ritva Nuutinen, Veikko Salonen ja Arvo Willgren. Vuoden 2012 hallituksessa asukkaita edusti kolme asukasjäsentä: Ritva Nuutinen, Veikko Salonen ja Arvo Willgren. Kokouksia ja yhteistyötä Asukastoiminta oli talojen välillä hyvin vaihtelevaa. Asukas- ja asukastoimikuntien kokouksia oli taloissa 1-13/talo. Muita tapahtumia: talkoita, retkiä, grilli-iltoja ja pikkujouluja sekä muuta vapaamuotoista toimintaa, oli kokousten lisäksi lähes joka talossa, yhteensä 412 kirjattua tapahtumaa. Toimikuntia oli 129 kohteessa, yhteinen toimikunta jonkun muun yksikön kanssa oli 14 kohteessa ja yhteyshenkilö oli 22 kohteessa. Vuokranmääritysyksiköitä oli yhteensä 198. Asukaskokouksia ja asukastoimikunnan kokouksia pidettiin yhteensä 505 kpl. Asukaskokous Asukastoimikunta (tai yhteyshenkilö) JVA:n hallitus JVA:n henkilöstö Hallituksen asukasjäsenet JVA:n edustajat Aluekokous Asukastoimikunnat Yhteistyötoimikunta Asukasneuvoston pj. Aluekokous Asukastoimikunnat Asukastoimikuntien edustajat Asukasneuvosto Aluekokous Asukastoimikunnat Asukasdemokratian rakenteet JVA:lla. Keskeinen toimija talossa on asukastoimikunta, joka valitsee edustajat aluekokoukseen ja asukasneuvostoon. JVA:n hallituksessa ja yhteistyötoimikunnassa asukkaiden ääntä edustavat demokraattisesti valitut hallituksen asukasjäsenet.

16 16 Vuokraustoiminta Vuokranmääritys perustuu kiinteistön elinkaaren sidottuun omakustannusperiaatteeseen. Vuokrassa peritään kiinteistön hoito- ja pääomakulut sekä varaudutaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisiin korjauksiin. Pääomakulut ovat lainojen lyhennyksistä ja koroista sekä kiinteistöverosta ja tontinvuokrasta aiheutuvia kuluja. JVA:n asuntokannassa pääomakulut on tasattu arava- ja korkotukikohteissa. Vuoden 2012 keskivuokra oli 9,99 e / m 2 / kk. Hoitokulut JVA:n omistamassa asuntokannassa olivat euroa eli 5,65 e / m 2 / kk (v ,00 e / m 2 / kk). Pääomakulut olivat euroa 4,33 eli e / m 2 / kk ( v ,41 e / m 2 / kk). Hoitokulujen jakautuminen vuonna 2012 on esitetty alla olevassa taulukossa. Hoitokulut v Hoitokulut yht e Keskimääräinen hoitokulu 5.65 e/m 2 /kk Muut kiint.kulut; 0,50; 8,9 % Ulkoalueet; 0,11; 2,0 % Korjaukset; 0,78; 13,9 % Vuokrat; 0,22; 4,0 % Asuintalovaraus; 0,60; 10,6 % Sähkö; 0,22; 3,9 % Henkilöstökulut; 0,32; 5,6 % Vesi; 0,70; 12,4 % Käyttö, huolto ja siivous; 0,76; 13,5 % Jätehuolto; 0,17; 3,1 % Lämmitys; 1,25; 22,1 % Vuokrien pääomakulut vuonna 2012 on esitetty alla olevassa taulukossa. Pääomakulut v Pääomakulut yht e Keskimääräinen pääomakulu 4.33 e/m 2 /kk Tontin vuokrat; 0,22; 5 % Kiinteistöverot; 0,20; 5 % Korkokulut ; 1,67; 39 % Lyhennykset; 2,24; 51 %

17 17 Kulutukset Tilavuus m m m 3 Huoneistoala m m m 2 *) v neliöissä ja kulutuksissa on mukana fuusiossa siirtyneet kohteet sekä v LÄMPÖ VESI SÄHKÖ Vuosi MWh KWh/m 3 m 3 l / rm 3 MWh KWh/m , , , ,56 * , , , , , ,33 * , , , , , , , ,34 *) Tilasto ei sisällä pientaloja, sähkölämmityskohteita, palvelutaloja, kaupungilta välivuokrattuja kohteita, JVA:n tytäryhtiöitä eikä As Oy:tä.

18 18 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,80 Käyttökorvaukset , ,19 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,99 Muut kiinteistön tuotot , ,20 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut , ,35 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot aineettomista oikeuksista , ,93 Rakennuksista ja rakennelmista , ,00 Koneista ja kalustosta , ,84 Muista pitkävaikutteisista , ,76 menoista Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,53 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,08 Käyttö ja huolto , ,27 Ulkoalueiden hoito , ,94 Siivous , ,96 Lämmitys , ,65 Vesi ja jätevesi , ,83 Sähkö ja kaasu , ,11 Jätehuolto , ,58 Vahinkovakuutukset , ,56 Vuokrat , ,37 Kiinteistövero , ,61 Korjaukset , ,32 Muut hoitokulut , ,55 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,83 Luottotappiot , ,96 Myyntitappiot ,75 jatkuu

19 19 Tuloslaskelma (jatkoa) Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut , ,78 Kustannusten korvaukset , ,25 Arvonlisäverot , ,58 Muut kiinteistön kulut yhteensä , ,61 Muut kulut yhteensä , ,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot 1 432, ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,87 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,68 Muut satunnaiset tuotot Muut satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Muut satunnaiset kulut 0,00 0,00 Muut satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,28 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,28 Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00 0,00

20 20 Tase/Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,64 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,64 Ainelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,18 Rakennukset ja rakennelmat , ,03 Koneet ja kalusto , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,68 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,52 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,93 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,66 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , ,87 Sijoitukset yhteensä , ,81 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,64 Muut saamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,85 Saamiset yhteensä , ,09 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,17 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,64

21 21 Tase/Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma , ,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yht , ,56 Muu oma pääoma Rakennusrahasto , ,47 Muu oma pääoma yhteensä , ,47 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,55 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä , ,55 Tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 0,00 0,00 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset , ,28 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä , ,28 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,28 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,55 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,55 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,72 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,00 Saadut ennakot , ,84 Ostovelat , ,70 Velat osakkuus- ja omistusyhteysyrityksille 0,00 0,00 Velat saman konsernin yrityksille , ,99 Muut velat , ,67 Siirtovelat , ,41 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,33 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,88 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,64

22 22 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,28 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0, ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,68 Muut oikaisut , ,64 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,85 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, , ,29 +vähennys) Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) 0,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,68 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,24 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,87 Maksetut välittömät verot 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) , ,37 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,65 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,64 Investoinnit, fuusio 0,00 0,00 Myönnetyt lainat , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin / myynnit , ,67 Investoinnit muihin sijoituksiin, fuusio 0,00 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat , ,39 Saadut osingot investoinneista 1 432, ,10 Investointien rahavirta ( B ) , ,85 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,47 Pitkäaikaisten lainojen lisäys, fuusio 0,00 0,00 Osakepääoma muutos 0,00 0,00 Edellisen tilikausien tuloksen muutos ,51 0,00 Korkotuotot , ,09 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) , ,38 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) , ,14 Rahavarat tilikauden alussa (-) , ,29 Rahavarat tilikauden lopussa (+) , ,43 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,14

23 23 Konsernin tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,12 Käyttökorvaukset , ,94 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,06 Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot , ,69 Muut kiinteistön tuotot yhteensä , ,69 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot , ,53 Sosiaaliset palkat 3 480, ,72 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,81 Henkilösivukulut Eläkekulut 0,00 0,00 Muut henkilösivukulut , ,03 Henkilösivukulut yhteensä , ,03 Henkilöstökulut yhteensä , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomista oikeuksista , ,93 Rakennuksista ja rakennelmista , ,51 Koneista ja kalustosta , ,16 Muista pitkävaikutteisista menoista , ,34 Poistot yhteensä , ,94 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,94 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,20 Käyttö ja huolto , ,55 Ulkoalueiden hoito , ,27 Siivous , ,74 Lämmitys , ,53 Vesi ja jätevesi , ,82 Sähkö ja kaasu , ,64 Jätehuolto , ,86 Vahinkovakuutukset , ,77 Vuokrat , ,39 Kiinteistövero , ,93 Korjaukset , ,73 Muut hoitokulut , ,61 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,04

24 24 Konsernin tuloslaskelma (jatkoa) Luottotappiot Luottotappiot ja muut oikaisuerät , ,96 Luottotappiot yhteensä , ,96 Muut kiinteistön kulut Muut kiinteistön kulut ,75 0,00 Muut henkilöstökulut , ,78 Kustannusten korvaukset , ,25 Arvonlisäverot , ,58 Muut kiinteistön kulut yhteensä , ,61 Muut kulut yhteensä , ,61 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot 1 432, ,10 Korkotuotot 0,00 0,00 Tuotot muista pysyv.vastaav.sijoituksista yht 1 432, ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot , ,72 Muut rahoitustuotot 12, ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä , ,26 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut , ,86 Muut rahoituskulut , ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,88 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,84 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00 Muut välittömät verot , ,61 Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -9,35-524,23 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,00

25 25 Tase/konserni/vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,53 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,53 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,14 Rakennukset ja rakennelmat , ,93 Koneet ja kalusto , ,43 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,40 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,42 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,28 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet , ,25 Muut saamiset Sijoitukset yhteensä , ,53 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Laskennallinen alatili/konsenitili , ,26 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,38 Muut saamiset , ,83 Ennakkomaksut , ,32 Siirtosaamiset 4 824, ,80 Saamiset yhteensä , ,59 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,84 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,43 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91

26 26 Tase/konserni/vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma , ,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yhteensä , ,56 Muu oma pääoma Rakennusrahasto , ,47 Muu oma pääoma yhteensä , ,47 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,89 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä , ,89 Tilikauden voitto (tappio) , ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,81 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 0,00 0,00 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,64 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,00 Tilinpäätössiirtoihin liittyvä verovelkaa , ,23 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,40 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,00 Saadut vuokraennakot , ,49 Ennakkotulot 5 000,00 0,00 Ostovelat , ,09 Velat saman konsernin yrityksille , ,99 Muut velat , ,67 Siirtovelat , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,18 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,91

27 27 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,84 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,94 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0, ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,52 Muut oikaisut , ,64 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,66 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, +vähennys) , ,78 Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) 0,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,42 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,30 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,88 Maksetut välittömät verot 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) , ,42 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,65 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,64 Myönnetyt lainat 0,00 0,00 Investoinnit / myynnit muihin sijoituksiin , ,67 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat , ,39 Saadut osingot investoinneista 1 432, ,10 Investointien rahavirta ( B ) , ,85 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,29 Osakepääoma muutos 0,00 0,00 Edellisen tilikausien tuloksen muutos ,51 0,00 Korkotuotot , ,26 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) , ,03 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) , ,54 Rahavarat tilikauden alussa , ,56 Rahavarat tilikauden lopussa , ,10 Rahavarojen muutos , ,54

28 28 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

29 Puhelinvaihde: (kaupunki) Koteja kaikille

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2013 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot