Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän vuokra-asunnot Oy"

Transkriptio

1 Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä Henkilöstö Palvelutiimi Asukastoimintaa Vuokraustoiminta Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernin tuloslaskelma Tase/konserni Konsernin rahoituslaskelma Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset... 30

3 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi uudella strategiakaudella Toiminnan painopisteet olivat strategian mukaiset. Alkuvuodesta käynnistettiin kiinteistön huolto- ja siivoushenkilöstön ulkoistamisprosessi, jonka myötä kuusi siivoojaa, kaksi talonmies-siivoojaa ja kaksi huoltomiestä siirtyivät liikkeenluovutuksen myötä huoltoyhtiöiden palvelukseen. Rakennusten kunnossapidossa painopiste siirrettiin perusparannuksista ylläpitävään kunnossapitoon ja vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi, jolloin ei tehty lainkaan perusparannuksia. Uudisrakennustuotantoa saatiin valmiiksi 75 asuntoa ja myös uutta aloitettiin. Merkittävin strateginen linjaus toteutui huhtikuussa kun aloitettiin ARA:n käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamien asuntojen myynti, joka ajoittuu useammalle vuodelle. Konsernissa ei ole ollut mainittavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa tilikauden aikana. Vuosi 2011 sujui yhtiön toiminnan kannalta lähes tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisena päätavoitteena ollutta asuntojen käyttöasteen laskua ei saatu pysäytettyä, tosin lasku hidastui ja salkutuksen kautta valittujen asuntojen myynti näkyy käyttöastetilastoissa viiveellä. Muilta osin toiminnalliset ja myös taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Jyväskylän kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin: JVA:n toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa ja yhtiö teki sekä rakennuksista että kalustosta maksimipoistot. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja myös alhaisena kilpailijoihin nähden. JVA on toiminut yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kortepohjassa on rakenteilla kehitysvammaisten palvelutalo ja lisäksi JVA on teettänyt pienempiä käyttötarkoituksen muutoksia Mattilankatu 7 ja 9 asuntoihin sosiaalitoimen tarpeita varten. Tammikuun alussa 2012 JVA myi kolme kiinteistöään kolmelle perustamalleen asunto-osakeyhtiölle: As Oy Jyväskylän Alasintie 3, As Oy Jyväskylän Mutkaperä ja As Oy Jyväskylän Noukanniementie 4. ARA on vapauttanut kyseisten yhtiöiden asunnot käyttö- ja luovutusrajoituksista. Tyhjillään olevat ja tyhjentyvät asunnot laitetaan myyntiin.

4 4 JVA:lla oli hoidettavanaan vuoden lopussa yhteensä pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa, joista yhtiö omistaa asuntoa ja 134 asuntoa omistaa Jyväskylän kaupunki. Asuntokannan kehitys eri vuosina Kaaviossa on esitetty JVA-konsernin vuoden 2011 lopun asuntomäärät. JVA:n konsernin vuoden 2012 toiminnan volyymin on arvioitu hieman pienenevän edellisvuodesta ja liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kiitän kaikkia asukkaitamme rakentavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä. Kiitokset myös hallituksen jäsenille sekä ammattitaitoiselle henkilökunnallemme kuluneesta työntäyteisestä vuodesta. Timo Hyttinen Toimitusjohtaja

5 5 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY:N KONSERNIRAKENNE JVA:n konsernirakenteeseen kuuluu kolme tytäryhtiötä, Asunto Oy Jkl maalaiskunnan Jokileinikki 100 %, Kiinteistö Oy K-S Veteraanikoti 100 % sekä Asunto Oy Tuulenkylä 51,52 %. Kolmessatoista osakkuusyhtiössä olemme eri prosenttiosuuksilla mukana. As Oy Tavinsato ei ole enää JVA:n osakkuusyhtiö, koska JVA:N omistusosuus on asuntojen myyntien myötä pienentynyt 15,2 %:iin. Vuoden alusta 2012 JVA Oy perusti kolme uutta 100 %:sta asunto-osakeyhtiötä eli As Oy Jyväskylän Alasintie 3, As Oy Jyväskylän Mutkaperä ja As Oy Jyväskylän Noukanniementie 4. HALLINTO JVA:n vuoden 2011 varsinainen kevätyhtiökokous pidettiin ja varsinainen syysyhtiökokous Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä on huolehtinut hallitus. Hallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä; Osmo Kääriäinen Paavo Pitkänen Eeva-Kaisa Rouhiainen Hilkka Illman Antero Raninen Sari Koskinen Riitta Gerlach Nico Holmberg Ritva Nuutinen Arvo Willgren Vesa Ahonen Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Osmo Kääriäinen ja varapuheenjohtajana Paavo Pitkänen. Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä ovat toimineet toimitusjohtaja Timo Hyttinen ja talous- ja hallintopäällikkö Arja Myöhänen. Yhtiön tilintarkastajayhteisönä on toiminut KPMG Oy Ab, KHT Pertti Keskinen. Kaupungin nimeämänä controllerina on toiminut talousjohtaja Ari Hirvensalo.

6 6 YHTIÖN MUU JOHTO Yhtiössä toimii johtoryhmä, johtoryhmällä ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa, vaan sen pääasiallinen tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa päätöksenvalmistelussa ja päätöksenteossa. Johtoryhmän päätökseksi tulee toimitusjohtajan mielipide. Johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, joka toimii myös puheenjohtajana, projektipäälliköstä, kiinteistöpäälliköstä, asiakaspalvelupäälliköstä ja talous- ja hallintopäälliköstä. Kukin johtoryhmän jäsen tuo omalta sektorilta asioita johtoryhmään käsiteltäväksi ja päätöksentekoa varten. RISKIENHALLINTA Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on yhtiön hallituksen ja sen nimeämän toimitusjohtajan organisoima. Kullakin yksikön päälliköllä (talous ja hallinto, asiakaspalvelu, kiinteistöt ja rakennuttaminen) on sisäisen valvonnan vastuu oman yksikkönsä operatiivisesta toiminnasta. Ongelmista raportoidaan toimitusjohtajalle ja toimitusjohtaja raportoi hallitukselle. Yhtiössä on dokumentoituja menettelytapoja ja ohjeistuksia, joiden pohjalta seuranta tapahtuu. Yhtiön tilintarkastajat sekä hallituksen nimeämät tositetarkastajat seuraavat ohjeistuksien noudattamista. Toimintaympäristön muututtua epävarmemmaksi riskienhallinta nousee yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi. Riskien tunnistaminen ja oikea-aikaiset päätökset riskienhallinnan kehittämiseksi on osattava ottaa huomioon operatiivisen suunnittelun yhteydessä. Ristienhallintaprosessilta edellytetään kykyä luoda kontrollijärjestelmä, joka on samaan aikaan riittävän kattava ja tehokas tunnistamaan riskit ja ennen kaikkea miten niihin riskeihin varaudutaan. Toimintamme kannalta ehkä suurimmat riskit ovat lainojen korkoriski ja asuntojen vajaakäyttöriski. Säännöllisesti seurattavan lainasalkun korkoriskitaso on alhainen. Vajaakäyttöriski on hieman noussut, mutta siihen on reagoitu yhtiön päivitetyn strategian mukaisesti luopumalla huonon käyttöasteen asunnoista sekä rakennuttamalla uutta kysyntää vastaavaa asuntokantaa.

7 7 TALOUS Tuloslaskelma Vuosi 2011 käynnistyi positiivisin odotuksin vaikkakin yleisesti ottaen talouden näkymät olivat ja ovat edelleen hyvin epävarmat. Yhtiön talous on kuitenkin pysynyt vakaana, tasapainoisena ja maksuvalmius on ollut hyvällä tasolla. Osaltaan vakaaseen talouteen vaikuttaa pitkään alhaisena pysynyt korkotaso, mutta toisaalta taas inflaatio on kiihtynyt. Tällä ei ainakaan vielä ole merkittävää vaikutusta taloutemme vakauteen. Tosin rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt ja sen vaikutukset liittyvät lähinnä korkotasoon, tosin korkotason nousut ovat olleet maltillisia. Haasteellisessa taloustilanteessa ja kiristyvässä kilpailussa pyrimme toimintamallejamme kehittämällä ja prosesseja tehostamalla parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta. Toimintavuoden liikevaihto oli euroa ja alittui budjetoidusta eurolla, alitus johtuu osaltaan varsin alhaiseksi jääneestä käyttöasteesta ja siitä, että vuokratuotot budjetoitiin 97,8 käyttöasteprosentilla ja käyttöaste toteutui 97,0 %:lla. Käyttöasteen alhaisuuteen vaikuttavia tekijöitä oli mm. pysyvästi heikko kysyntä tietyillä alueilla ja tietyillä asuntotyypeillä sekä muuttokorjauksista aiheutuva tyhjäkäynti Liikevaihto Muut kiinteistön tuotot: Muihin kiinteistön tuottoihin kirjataan mm. asukkailta perityt korjauskulutuotot, perintätuotot ja asukkailta perityt lämmitys- ja vesimaksutuotot. Korjauskulutuottojen ja perintätuottojen määrää on vaikea vuositasolla arvioida, koska pääsääntöisesti vapautuviin asuntoihin pitää tehdä korjauksia ja perittävien määrät vaihtelevat alueittain melkoisesti.

8 8 Henkilöstökulut: Henkilöstökuluja oli budjetoitu kuluvalle vuodelle yhteensä euroa ja toteutuivat euron suuruisena eli euroa pienempänä. Henkilöstökuiluissa on huomioitu kaikki lakisääteiset jaksotukset. Poistot: Yhtiö tekee tilinpäätöksessään JVA:n hallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisen 4 %:n maksimipoiston asuinrakennuksista. Poistoja budjetoitiin yhteensä euroa ja ne toteutuivat euron suuruisena eli euroa suurempana. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattiin 20 %:n poistot eli yhteensä euroa. Kalustoon kirjattiin 25 %:n poistot eli yhteensä euroa. Aineettomiin oikeuksiin kirjattiin poistoja yhteensä euroa. Rakennusten poistoja kirjattiin yhteensä euroa. Kiinteistön muut hoitokulut: Kiinteistön muut hoitokulut pitää sisällään mm. käyttö ja huolto, ulkoalueet, siivous, lämmitys, vesi, sähkö, jätehuolto, vuokrat ja korjaukset jne. Kiinteistön muita hoitokuluja oli budjetoitu yhteensä euroa ja hoitokulut toteutuivat euron suuruisena eli ylitystä euroa. Luottotappiot ja perintä: Luottotappioita kirjattiin kuluvana vuonna yhteensä euroa eli kaikki varattomuusesteellä saapuneet perintäilmoitukset. Luottotappiota budjetoitiin yhteensä euroa, ylittyivät budjettiin nähden euroa. Luottotappioita kirjattiin eniten Itäiseltä alueelta n. 25,8 %:a. Luottotappiot olivat 0,57 % liikevaihdosta ja 33,7 % vuokrasaamisista. Perintätoimia jatketaan edelleen perintätoimisto Intrum Justitian kanssa.

9 9 Alla olevassa taulukossa on esitetty vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta ja luottotappioiden osuus liikevaihdosta prosentteina vuosilta Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta prosentteina Luottotappioiden osuus liikevaihosta prosentteina Vuokrasaamiset/liik evaihdosta Luottotappiot/liikev aihdosta 3,00 2,77 2,50 2,51 2,17 2,14 2,00 1,50 1,58 1,82 1,39 1,67 1,78 1,68 1,78 1,66 1,52 1,76 1,69 1,00 1,05 0,90 0,50 0,19 0,37 0,30 0,23 0,45 0,34 0,22 0,54 0,35 0,43 0,32 0,29 0,57 0, Liikevoitto on euroa eli 31,2 % liikevaihdosta. Muut korko- ja rahoitustuotot: Muita korko- ja rahoitustuottoja budjetoitiin yhteensä euroa ja ne toteutuivat euron suuruisena eli arvioitua suurempana. Korko- ja muut rahoituskulut: Korko- ja muita rahoituskuluja budjetoitiin yhteensä euroa ja ne toteutuivat euron suuruisena eli euroa budjetoitua pienempänä. Yhtiön vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa nollatulosta. Tase Taseen loppusumma on euroa. Keskeneräiset hankkeet: Keskeneräisistä hankkeista saatiin päätökseen heinäkuussa valmistunut korkotukikohteemme Suuruspääntie 2, hanke käynnistyi toukokuussa Kohteeseen valmistui 75 saunallista asuntoa ja asuinneliöitä on 3 562,5 m 2.

10 10 Uudiskohde ja ylläpitävä kunnossapito: Päiväharjun ja Harjutuvan toimintakeskushankkeen suunnittelu käynnistettiin vuoden 2010 lopulla. Hanke alkoi syyskuussa 2011 ja hankkeen arvioitu valmistuminen on syksyllä Kohde vuokrataan kokonaisuudessaan kaupungin Tilapalvelulle. Ylläpitävää kunnossapitoa jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Ylläpidon hankekustannukset rahoitetaan asuintalovarauksesta. Vuokrasaatavat: Vuokrasaatavia vuoden lopussa oli euroa eli edelliseen vuoteen verrattuna vuokrasaatavat pienenivät 2 %:lla. Vuokrasaatavien määrä oli 1,69 % liikevaihdosta ja 105 euroa asuntoa kohden. Lainat: Vuoden alussa lainamäärä oli euroa ja vuoden lopussa lainamäärä oli yhteensä euroa. Lainoja lyhennettiin vuoden aikana yhteensä euroa, joka sisältää myytyjen kohteiden lainojen loppuun maksuja yhteensä euroa eli varsinaiset lainanlyhennykset ovat yhteensä euroa. Uutta lainaa nostettiin euroa Suuruspääntie 2:n rahoittamiseksi. Keskimääräiset lainojen hoitokulut vuonna 2011 ovat 4,53 / m 2 / kk ja edellisenä vuonna lainojen hoitokulut olivat 3,49 / m 2 / kk eli muutosta 1,04 / m 2 / kk, muutos johtuu lainakulujen noususta. Lainakannan keskikorko on 3,29 %. Ulkoisten lainojen korkoja ja lyhennyksiä oli budjetoitu yhteensä euroa ja ne toteutuivat euron suuruisena. EHDOTUS TULOKSEN KÄYTÖSTÄ Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

11 11 HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä: Vuoden alussa yhtiössämme työskenteli 43 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Huhtikuun lopussa henkilömäärissä tapahtui muutoksia kun huolto ja siivous ulkoistettiin. Ulkoistaminen tapahtui kilpailutuksen perusteella liikkeenluovutuksena, jossa henkilöstö siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä uusien yhtiöiden palvelukseen. Ulkoistamisen yhteydessä käytiin yt-neuvottelut ja ulkoistaminen koski kuutta siivoojaa, kahta talonmiessiivoojaa ja kahta huoltomiestä. Vuoden lopussa vakituisessa työsuhteessa oleva asuntotarkastaja irtisanoutui tehtävästään ja hänen työtehtäviään hoitaa tilapäisesti työharjoittelussa oleva henkilö. Vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oli 30. Vuoden aikana on ollut muutamia henkilöitä ns. projektiluonteisissa työtehtävissä ja kuudelle nuorelle tarjottiin kesätöitä. Henkilöstön kouluttautuminen: Henkilöstön osaaminen on tullut yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi. Osaamisen painopiste on työn sisällön kehittämisessä ja työssä oppimisessa. Työn ja työvälineiden jatkuva muuttuminen asettaa suuria vaatimuksia osaamiselle, joka näkyy myös osaltaan työkuormituksessa. Kova työtahti ja kiire ovat arkipäivää ja vaatii jokaiselta joustoa, sitoutumista, vastuunottamista ja uusien asioiden jatkuvaa opiskelua. Kulunut vuosi innosti henkilökuntaa osallistumaan kiitettävästi erilaisiin koulutus- ja kurssitilaisuuksiin. Henkilökunnastamme 12 henkilöä osallistui johonkin ohjattuun koulutus-/ tai kurssitilaisuuteen. Koulutuspäiviä kertyi yhteensä 43 päivää ja koulutuskustannukset olivat kuluneena vuonna euroa eli henkilö kohden 558 euroa. Henkilöstön sukupuoli ja ikärakenne: Kuluvan vuoden aikana vakituisessa henkilöstömäärässä tapahtui muutoksia. Vuoden vaihteessa vakituisen henkilöstön määrä oli 30. Naisten osuus koko määrästä oli 21 ja miesten osuus 9. Henkilöstön keski-ikä on 51,2 vuotta. Naisten keski-ikä on 50,6 vuotta ja miesten hieman korkeampi eli 52,4 vuotta. Tyhy-toiminta ja työterveyshuolto: Työterveyshuoltopalvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:stä. Työterveyshuollon tavoitteena on työssä käyvien henkilöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä terveyttä tukeva ja hyvin toimiva työyhteisö.

12 12 PALVELUTIIMI Vuosi 2011 oli edelleen muutosten täyteinen. Merkittävimmät muutostekijät syntyivät asuntotarjonnan uudelleen suuntaamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä Vaajakosken ja Pohjoisen alueiden kiinteistönhuollon ja siivouksen kilpailutuksista. Asiakaspalvelu ja asukasvalinta: Maaliskuussa 2011 ARA vapautti 306 JVA:n asuntoa aravarajoituksista. Asiasta tiedottaminen ja vuokrasopimusten uusiminen muutoksen mukaisiksi oli vuoden suurimpia muutoksia. Hakemusmäärien kehitys: Vuonna 2011 asuntohakemuksia oli käsittelyssä 8604 kpl, mikä on 451 hakemusta edellisvuotta vähemmän. Pienten, yhdelle henkilölle soveltuvien asuntojen kysynnän osuus oli kuitenkin edelleen kasvusuuntaista. Yhden hengen hakijaruokakuntien osuus oli 59,7 % kaikista asuntoa hakeneista ruokakunnista. Vuoden 2011 lopussa aktiivisia hakemuksia oli 2276 kpl, mikä on 496 hakemusta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Asuntohakemukset hlöä 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä yhteensä Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011

13 13 Kysyntätilanne: Asuntojen kysyntä jakautui kaupunginosien mukaan tarkasteltuna siten, että selkeästi kiinnostavimpia alueita olivat edelleen Kuokkala, Keskusta, Halssila ja Kortepohja. Kuokkalan nousi edellisvuodesta ykkössijalle ohi Keskustan, todennäköisesti Suuruspääntien uudiskohteen ansioista, joka lisäsi Kuokkalan alueen kiinnostavuutta ja hakijamäärää selkeästi vuonna Ikäjakauma muodostui hakijoiden kesken vuonna 2011 siten, että suurin osa, 42,10 % kuului ikäluokkaan vuotta. Toiseksi eniten, 36,75 % hakijoista kuului ikäluokkaan vuotta. Kaikissa muissa ikäluokissa hakijoiden osuus jäi alle 10 %. Yli 60-vuotiaiden osuudeksi jäi vain 4,3 %. Asukasvalinnat: Asukasvalintoja tehtiin vuonna 2011 yhteensä 1757 kpl, mikä oli 93 kpl enemmän kuin vuonna Asukasvalinnat asuntokoon mukaan h+kk/k 2h+kk 2h+k 3h+k 4h+k tai suurempi Yhteensä Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011

14 14 Asunnonsaaneiden jakauma oli hakijaruokakunnan koon mukaan tarkasteltuna seuraava: Asunnon saajat Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi hlöä 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä yhteensä Asukasisännöinti: Vuonna 2011 asukasisännöinnissä oli keskeisenä painopistealueena asukasviestintä. Keväällä 2011 avattiin JVA:n facebook- sivu JVApihapiiri, jonka toiminta-ajatuksena on olla asukasdemokratiaa, asukastiedottamista ja yhteistyötä edistävä ryhmä sekä JVA:n asukkaille, että muille JVA:n toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Sosiaalista mediaa varten luotiin omat pelisääntönsä, joiden mukaan JVApihapiirissä toimitaan työntekijöinä. Facebookin tarkoituksena on täydentää ja tukea JVA:n muuta tiedottamista. Vuorovaikutteisena se soveltuu erinomaisesti asukastoiminnan foorumiksi ja sivu saikin nopeaan tahtiin uusia tykkääjiä ja keskustelu sivulla on ollut vilkasta. Viestinnän yhtenäisyyden lisäämiseksi myös asukaslehden nimi uudistettiin loppuvuodesta 2011 JVA Pihapiiriksi. Tekninen isännöinti: Teknisessä isännöinnissä vuoden 2011 suurin muutos koski Pohjoisen ja Vaajakosken alueiden kiinteistönhoitoa ja siivousta. Näiden alueiden kiinteistönhoito ja siivous kilpailutettiin alkuvuodesta 2011 ja talojen huolto- ja siivoustyöt siirtyivät yhtiöltä huoltoyhtiöille. Tällöin päättyi yhtiön omana työnä tehtävä kiinteistönhoito ja siivous myös yksittäisten jäljellä olleiden talonmieskohteiden osalta. Lisäksi asumisviihtyvyyden tukemiseksi otettiin käyttöön sisäilmaohjeistus sisäilmaasioiden selvittelyn apuvälineeksi. Ohjeistuksen avulla sisäilma asioita voidaan hoitaa yhtenäisemmin ja suunnitelmallisemmin. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa asukkaan osallisuutta ja tiedonsaantia sisäilmaselvityksissä.

15 15 Syksyllä 2011 valmisteltiin myös merkittävää asukasetujärjestelmän muutosta siten, että tavaranostoedut korvataan vuonna 2012 puolen vuoden siirtymäajan jälkeen aikaisempaa laajemmilla remonttieduilla sekä lukuisilla muilla asunnon kalustukseen, varustukseen ja kodinpalveluihin liittyvillä monipuolisilla vaihtoehdoilla. Uudistuksen tavoitteena on suunnata asukasetujärjestelmää vahvemmin alkuperäiseen tarkoitukseensa asunnon kunnon kohottamiseen ja sitä kautta käyttöasteen tukemiseen ja ylläpitämiseen. Asuntojen markkinointi ja asuntojen käytön toteutumat: Asuntojen markkinointia jatkettiin aikaisemmilta vuosilta tutuin keinoin. Vapautuvista asunnoista ilmoitettiin alueen paikallislehdissä sekä yhtiön omilla internetsivuilla. Lisäksi asuntoilmoittelu käynnistyi syksyllä 2011 Vuokraovi- ilmoitusportaalissa, kun rajapinta ja tiedonsiirto kiinteistönhallinnan järjestelmästä Tampuurista saatiin toimintaan. Vuonna 2011 asuntojen käyttöasteeksi muodostui 97,0 %, mikä oli 0,06 % heikompi kuin vuonna Käyttöastetta vetää alaspäin heikomman kysynnän alueilla sijaitsevien perheasuntojen tyhjänä olojen lisääntyminen ja pitkittyminen. Vaihtuvuus toteutui hieman ennakoitua heikompana ja oli vuoden 2011 lopussa 26,5 %. Päättyneiden vuokrasopimusten kesto oli vuonna 2010 keskimäärin 3 vuotta, 11 kuukautta ja 11 päivää.

16 16 ASUKASTOIMINTAA Vuodesta 2011 voi todeta, että asukastoiminta oli saavuttanut alueiden välillä hyvän tasapainon. Vuonna 2009 yhtiöön sulautuneen entisen Maalaiskunnan Vuokratalojen asukasaktiivit Pohjoiselta ja Vaajakosken alueelta olivat oppineet talon tavoille ja yhteistyö kollegojen ja yhtiön henkilökunnan kesken oli saumatonta. Vuoden 2011 teemana oli energiatehokkuus, mikä näkyi aiheeseen paneutumisena koulutuksissa ja asukaskokouksissa. Kokouksia ja yhteistyötä: Asukastoiminta oli talojen välillä hyvin vaihtelevaa. Asukas- ja asukastoimikuntien kokouksia oli taloissa 1-12/talo. Muita tapahtumia: talkoita, retkiä, grilli-iltoja ja pikkujouluja ja muuta vapaamuotoista toimintaa, oli kokousten lisäksi lähes joka talossa, yhteensä 420 kirjattua tapahtumaa. Toimikuntia oli 126 kohteessa, yhteinen toimikunta jonkun muun yksikön kanssa oli 14 kohteessa ja yhteyshenkilö oli 26 kohteessa. Vuokranmääritysyksiköitä oli yhteensä 205. Asukaskokouksia ja asukastoimikunnan kokouksia pidettiin yhteensä 511 kpl. Koulutusta ja tapahtumia: Koulutustilaisuuksia oli viisi sekä neljän jakson energiaeksperttikoulutus: Asukastoiminnan ABC tammikuussa, Energiatehokkuus elämäntavaksi helmikuussa, Viherinfo toukokuussa, Tilinpäätös tilaisuus kesäkuussa ja Budjettiinfo syyskuussa. Energiatehokkuus elämäntavaksi -koulutuksessa helmikuussa palkittiin vuoden 2010 aikana järjestetyn Kulutus-kuriin kilpailun voittajat kolmessa sarjassa: Lämpö / Pohjanaho 12, Sähkö / Haukkamäentie 5 ja Vesi / Alatuhdonkuja 2.

17 17 JVA järjesti lokakuussa asukkaille kirpputoritapahtuman Sepänkeskuksessa. Kauppa kävi, ja tavara löysi uusia koteja. Asukasneuvoston perinteinen ulkoilutapahtuma kaikille JVA:n asukkaille vietettiin Ränssin kievarissa toukokuussa. Joulukuussa neuvoston tarjoamalle joululounaalle kokoontuivat asukastoimikunnan puheenjohtajat ja yhteistyötoimikunnan jäsenet. Pihakilpailuun osallistuttiin 12 talosta ja parvekekilpailuun 8 parveketta. Kauneimmaksi pihaksi valittiin Parviaisentie 37, 2. sijan jakoivat Hakatie 7 ja Rasikatu 2. Kolmatta palkintoa ei jaettu. Kaikkien pihakilpaan osallistuneiden kesken arvotun 100 euron palkinnoin voitti Harjannetie 3. Kauneimmiksi parvekkeiksi arvioitiin kuvien perusteella Eeva Tolkin parveke Rasikatu 2:sta, Laila Lehtosen parveke Hilmerinkuja 3:stä ja Merja Halisen parveke Kirkkotie 17:sta. Asukasaktiiviristeily Tallinnaan tehtiin Matkalle kutsuttiin mukaan puheenjohtaja/yhteyshenkilö toimikunnista, joista oli osallistuttu vuoden aikana vähintään kolmeen eri tilaisuuteen. Reissuseminaarin aiheena oli energiatehokkuus. Jouluglögit asukasaktiiveille tarjoiltiin ja heitä muistettiin joulupaketilla kiitokseksi vapaaehtoistyöstä asukkaiden ja yhtiön hyväksi. Asukaslehti jaettiin kaikkiin asuntoihin kesä- ja joulukuussa. Joulukuun lehti ilmestyi uudella nimellä, ollen nyt PIHAPIIRI.

18 18 VUOKRAUSTOIMINTA Vuokranmääritys perustuu kiinteistön elinkaaren sidottuun omakustannusperiaatteeseen. Vuokrassa peritään kiinteistön hoito- ja pääomakulut sekä varaudutaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisiin korjauksiin. Pääomakulut ovat lainojen lyhennyksistä ja koroista sekä kiinteistöverosta ja tontinvuokrasta aiheutuvia kuluja. JVA:n asuntokannassa pääomakulut on tasattu arava- ja korkotukikohteissa. Vuoden 2011 keskivuokra oli 9,66 / m 2 / kk. Hoitokulut JVA:n omistamassa asuntokannassa olivat euroa eli 5,00 / m 2 / kk. Pääomakulut olivat euroa eli 4,41 / m 2 / kk. Hoitokulujen jakautuminen vuonna 2011 on esitetty alla olevassa taulukossa. Hoitokulut v Hoitokulut yht e Keskimääräinen hoitokulu 5,00 e/m 2 /kk Muut kiint.kulut; 0,46e; 9,1 % Asuintalovaraus; 0,50e; 10,0 % Henkilöstökulut; 0,31e; 6,2 % Käyttö, huolto ja siivous; 0,70e; 14,0 % Ulkoalueet; 0,14e; 2,9 % Jätehuolto; 0,17e; 3,3 % Korjaukset; 0,62e; 12,4 % Vuokrat; 0,09e; 1,8 % Sähkö; 0,25e; 5,1 % Vesi; 0,62e; 12,4 % Lämmitys; 1,14e; 22,8 %

19 19 Vuokrien pääomakulut vuonna 2011 on esitetty alla olevassa taulukossa. Pääomakulut v Pääomakulut yht e Keskimääräinen pääomakulu 4,41 e/m 2 /kk Tontin vuokrat; 0,21e; 4,8 % Kiinteistöverot; 0,20e; 4,5 % Korkokulut; 1,63e; 36,9 % Lyhennykset; 2,37e; 53,8 % KULUTUKSET Tilavuus m m m 3 Huoneistoala m m m 2 *) v neliöissä ja kulutuksissa on mukana fuusiossa siirtyneet kohteet sekä v LÄMPÖ VESI SÄHKÖ Vuosi MWh KWh/m3 m3 l / rm3 MWh KWh/m , , , , , , * , , , , , , * , , , , , ,59 *) Tilasto ei sisällä pientaloja, sähkölämmityskohteita, palvelutaloja eikä kaupungilta välivuokrattuja kohteita.

20 20 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,48 Käyttökorvaukset , ,98 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,46 Muut kiinteistön tuotot , ,27 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut , ,70 Henkilöstökulut yhteensä , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot aineettomista oikeuksista , ,23 Rakennuksista ja rakennelmista , ,57 Koneista ja kalustosta , ,16 Muista pitkävaikutteisista menoista , ,12 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,08 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,39 Käyttö ja huolto , ,91 Ulkoalueiden hoito , ,83 Siivous , ,84 Lämmitys , ,14 Vesi ja jätevesi , ,37 Sähkö ja kaasu , ,27 Jätehuolto , ,73 Vahinkovakuutukset , ,18 Vuokrat , ,04 Kiinteistövero , ,31 Korjaukset , ,77 Muut hoitokulut , ,49 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,27 Luottotappiot , ,71 Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut , ,29 Kustannusten korvaukset , ,57 Arvonlisäverot , ,69 jatkuu

21 21 tuloslaskelma (jatkoa) Muut kiinteistön kulut yhteensä , ,55 Muut kulut yhteensä , ,53 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot , ,34 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,34 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,40 Muut satunnaiset tuotot Muut satunnaiset tuotot 0, ,62 Muut satunnaiset kulut 0, ,05 Muut satunnaiset tuotot yhteensä 0, ,57 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,73 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,73 Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00 0,00

22 22 TASE/VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,33 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,33 Ainelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,15 Rakennukset ja rakennelmat , ,28 Koneet ja kalusto , ,50 Muut aineelliset hyödykkeet , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,15 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,52 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,66 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,41 Muut osakkeet ja osuudet , ,41 Sijoitukset yhteensä , ,48 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,42 Muut saamiset , ,02 Siirtosaamiset , ,80 Saamiset yhteensä , ,24 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset ,59 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16

23 23 TASE/VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma , ,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yht , ,56 Muu oma pääoma Rakennusrahasto , ,47 Muu oma pääoma yhteensä , ,47 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,55 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä , ,55 Tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 0,00 0,00 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset , ,01 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä , ,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,19 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,19 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,55 Lainat saman konsernin yrityksiltä ,00 0,00 Saadut ennakot , ,50 Ostovelat , ,15 Velat osakkuus- ja omistusyhteysyrityksille 0,00 0,00 Velat saman konsernin yrityksille , ,22 Muut velat , ,12 Siirtovelat , ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,48 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,67 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16

24 24 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Kuluva Edellinen Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,16 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,08 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 3 574, ,12 Rahoitustuotot ja -kulut , ,40 Muut oikaisut ,64 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,52 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, +vähennys) , ,74 Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) 0,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,99 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,27 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,08 Maksetut välittömät verot 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) , ,19 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,22 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,57 Investoinnit, fuusio 0,00 0,00 Myönnetyt lainat ,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin / myynnit , ,64 Investoinnit muihin sijoituksiin, fuusio 0,00 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat , ,29 Saadut osingot investoinneista , ,34 Investointien rahavirta ( B ) , ,38 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,76 Pitkäaikaisten lainojen lisäys, fuusio 0, ,33 Osakepääoma muutos 0,00 0,00 Edellisen tilikausien tuloksen muutos 0, ,31 Korkotuotot , ,34 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) , ,40 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) , ,41 Rahavarat tilikauden alussa (-) , ,88 Rahavarat tilikauden lopussa (+) , ,29 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,41

25 25 KONSERNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,96 Käyttökorvaukset , ,96 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,92 Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot , ,97 Muut kiinteistön tuotot yhteensä , ,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot , ,77 Sosiaaliset palkat , ,40 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,37 Henkilösivukulut Eläkekulut 0,00 0,00 Muut henkilösivukulut , ,09 Henkilösivukulut yhteensä , ,09 Henkilöstökulut yhteensä , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomista oikeuksista , ,23 Rakennuksista ja rakennelmista , ,24 Koneista ja kalustosta , ,04 Muista pitkävaikutteisista menoista , ,12 Poistot yhteensä , ,63 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,63 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,22 Käyttö ja huolto , ,22 Ulkoalueiden hoito , ,32 Siivous , ,08 Lämmitys , ,65 Vesi ja jätevesi , ,26 Sähkö ja kaasu , ,44 Jätehuolto , ,00 Vahinkovakuutukset , ,14 Vuokrat , ,85 Kiinteistövero , ,68 Korjaukset , ,63 Muut hoitokulut , ,51 Kiinteistön muut hoitokulut yhtee nsä , ,00

26 26 KONSERNIN TULOSLASKELMA (jatkoa) Luottotappiot Luottotappiot ja muut oikaisuerät , ,99 Luottotappiot yhteensä , ,99 Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut , ,29 Kustannusten korvaukset , ,57 Arvonlisäverot , ,69 Muut kiinteistön kulut yhteensä , ,55 Muut kulut yhteensä , ,54 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,26 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot , ,34 Korkotuotot 0,00 0,00 Tuotot muista pysyv.vastaav.sijoituksista yht , ,34 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot , ,22 Muut rahoitustuotot , ,37 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä , ,59 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut , ,57 Muut rahoituskulut , ,68 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,32 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0, ,62 Satunnaiset kulut 0, ,05 Satunnaiset erät yhteensä 0, ,57 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,51 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 0, ,65 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0, ,65 Muut välittömät verot ,61 0,00 Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -524, ,34 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,52

27 27 tase/konserni/vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,23 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,23 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Koneet ja kalusto , ,31 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,15 Muut aineelliset hyödykkeet , ,59 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,41 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,41 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet , ,79 Muut saamiset Sijoitukset yhteensä , ,20 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Laskennallinen alatili/konsenitili , ,70 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,72 Muut saamiset , ,12 Ennakkomaksut , ,35 Siirtosaamiset 4 920, ,36 Saamiset yhteensä , ,25 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2013 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy vuosikertomus

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy vuosikertomus 2012 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy vuosikertomus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...5 Riskienhallinta...6 Talous...7 Henkilöstö...11 Palvelutiimi...12

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot