Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa."

Transkriptio

1 1 / 7 TARJOUSPYYNTÖ dnr 1670/ /2014 TARJOUSPYYNTÖ OPPILASKULJETUKSISTA PARAISTEN KUNTA-ALUEELLA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta tässä tarjouspyynnössä mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan oheisen mallin mukaisen ostoliikennesopimuksen. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. 1. Ostaja Paraisten kaupunki (y-tunnus ) Rantatie Parainen yhteyshenkilö: Annukka Koskinen 2. Hankintamenettely ja noudatettavat säädökset Hankinta on arvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa ja Paraisten kaupungin internet-sivuilla Hankinta tehdään avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankintaan sovelletaan Lakia julkisista hankinnoista nro 348/2007 ja lakia täydentävää asetusta 614/2007 sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia. 3. Kohde ja sopimuskausi Tarjouspyyntö koskee oppilaskuljetuksia ja vanhustenhuollon ateriakuljetuksia sekä mahdollisesti kutsutaksiliikennettä. Kuljetukset ajetaan arkisin noin klo koulujen työaikoina Paraisten kuntaalueella (keskimäärin 100 km/päivä, n. 5 h/päivä). Ajon lähtö- ja päätepiste on Paraisten taksiasema. Kuljetuksia varten tarvitaan yksi 1+8 hengen auto. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi kevätlukukauden alkaessa Sopimus päättyy Tarjotulle palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset Liikennelupa Tarjoajalla tulee sopimuksen tekohetkellä olla ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Mikäli tarjoajalla ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämää liikennelupaa, tarjoajan on osoitettava hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä sopimuksen täyttämisen alkaessa on tarvittava liikennelupa. Liikenneluvan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä tarjoajaa ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Tarjoajan on kuitenkin sitouduttava tekemään uusi hakemus niin hyvissä ajoin, että liikennelupa voi jatkua keskeytyksettä koko sopimuskauden. Tarjoaja vastaa vahingoista, joita ostajalle aiheutuu, jos sopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei tarjoaja hae liikennelupaa tai lupaa ei uudisteta palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä.

2 2 / 7 Kalusto- ja liikennöintivaatimukset Liikenteessä käytettävän auton tulee täyttää tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Auton on täytettävä kulloinkin voimassa olevien Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten vaatimukset henkilökuljetuksiin käytettävälle autolle. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaatimuksia koulu- ja päiväkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2206) on noudatettava. Palveluun tarjottava auto voidaan uusia sopimuskauden aikana vastaavaan, paikkaluvultaan vähintään samankokoiseen uudempaan autoon. Hintaa ei voi muuttaa auton vaihtumisen vuoksi. Kalustoluettelolomake tai vastaavat tiedot on toimitettava ostajalle uudesta autosta. - Auto on kokoluokaltaan 1+8 paikkainen. Kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä autossa tulee voida kuljettaa 12 oppilasta. Auton tulee olla varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä. - Auton ikä on sopimuskauden alkaessa enintään 5 vuotta. Auton ikä lasketaan käyttöönottokuukaudesta lukien. - Autossa tulee olla alkolukko alkolukkolain mukaisesti (1110/2010). Todistus alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista on pidettävä ajon aikana mukana ajoneuvossa. - Koulukuljetuksissa käytettävä auto tulee merkitä liikenne- ja viestintäministeriön koulu- ja päiväkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun asetuksen mukaisin tunnuksin (koulukyyti-kyltti) - Auton tulee olla Suomen tieliikenteeseen hyväksytty, toimintakuntoinen ja katsastettu. Auto on huollettava ja siivottava; auton teknisten laitteiden tulee toimia moitteettomasti ja auton on oltava siisti ja puhdas. - Autossa tulee olla matkapuhelin josta kuljettaja on tavoitettavissa. - Auton on päästöjen osalta täytettävä vähintään Euro 4 luokan vaatimukset ja energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen on täytettävä vähintään energiamerkinnän luokan G vaatimukset. - Mahdollisia kutsutaksimatkustajia varten autossa tulee olla kuitin antava rahastuslaite. Kutsutaksista matkustaja maksaa voimassa olevan linja-autotaksan mukaisen maksun. Nämä tulot liikennöitsijän tulee vähentää liikennöintikorvauksesta. Liikennöitsijän tulee raportoida kunnalle toteutuneet kutsutaksimatkustajamäärät yhdessä sovittavalla tavalla. - Liikennöitsijällä on varajärjestelmä hoitamiaan kuljetuksia varten esim. autorikon sattuessa. Tarjouksessa tulee sen liitteenä olevaa kalustoluetteloa käyttäen esittää tiedot käytettävästä autosta. Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan ajoneuvokalusto ja huoltopalvelut. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. Työturvallisuus ja työehdot Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoehtoihin liittyvät velvoitteet. Henkilöstö ja asiakaspalvelu - Kuljettajan tulee ymmärtää ja pystyä kommunikoimaan asiakkaiden kanssa suomeksi ja ruotsiksi. Ostaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa tarkistaa kuljettajan kielitaidot. - Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista ja asiakkaan yksilöllistä tarpeista lähtevää. - Kuljettajan tulee varmistaa, että oppilas on kiinnittänyt turvavyön ennen ajon aloittamista. - Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajien kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. - Liikennöitsijä ja kuljettajat noudattavat salassapitovelvollisuutta. - Kuljettajan edellytetään osallistuvan ilman erillistä veloitusta ostajan järjestämiin info - ja koulutustilaisuuksiin.

3 3 / 7 - Tarjoaja sitoutuu noudattamaan hankinnan tekijän antamaa aikataulua. - Liikennöitsijä vastaa siitä, että kuljettajien osalta rikosrekisteriotteet on tarkistettu ja että ne ovat vailla merkintöjä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Rikosrekisteriote tai yhteenveto otteista tunnistetietoineen on pyydettäessä esitettävä. - Ateriakuljetusten osalta edellytetään lisäksi, että: - Ruoan lämpötilan on pysyttävä oikeana asiakkaalle asti. Palveluun kuuluu aterioiden vienti asiakkaalle sisälle asti. Ruokaa ei saa jättää asunnon ulkopuolelle. - Ateriakuljetuslaatikot on kuljetettava vaakatasossa. - Jos kuljetuskalustolla kuljetetaan muuta kuin aterioita, on kuljetustila tarkastettava ja puhdistettava ennen aterioiden lastaamista. - Kuljetuskalustolla ei saa kuljettaa samanaikaisesti tuotteita, jotka vaarantavat aterioiden hygieenisen laadun. Aterioihin ei saa siirtyä vierasta hajua, makua tai haitallisia ominaisuuksia kuljetuksen aikana. Häiriötilanteet Palveluntuottaja on velvollinen häiriötilanteissa (esim. rikkoutunut auto tai sairastuminen jne.) järjestämään tarjoamansa kohteen kuljetukset. Tarjouksen yhteydessä on annettava selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta. 5. Liikennöintikorvaus ja maksuehto Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden ajomäärien ja hyväksytyn tarjoushinnan mukaan. Lasku toimitetaan viimeistään ajokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Laskutuslisää ei hyväksytä. Maksuehto on 21 pv/netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 6. Ajamatta jäänyt kuljetus Palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa ja saada korvausta palveluntuottajasta johtuvista syistä ajamatta jääneistä kuljetuksista. 7. Tarjouksen laatiminen Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (liite 1 Tarjouslomake). Tarjous voidaan tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjous on sitova. Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tiedot tarjoajasta Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset: 1. tarjoajan nimi ja yhteystiedot 2. yrityksen osalta liikenteestä vastaavan henkilön nimi 3. kaupparekisteriote 4. kopio voimassaolevasta liikenneluvasta (tai selvitys, että tarjoajalla on luotettavalla todennäköisyydellä mahdollisuus saada lupa ennen sopimuskauden alkua)

4 4 / 7 5. verottajan todistus verovelvoitteiden hoitamisesta 6. vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 7. selvitys, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin (jos työnantaja) sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 8. työnantajan asemassa olevalta selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 9. selvitys häiriötilanteiden hoitamisesta 10. kalustoluettelo Näitä tietoja käytetään tarjoajan kelpoisuuden arvioinnissa ja tilaajavastuulain selvitysvelvoitteen täyttämisessä. Kohdissa 2-6 tarkoitetut todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen päiväyksestä lukien. Alihankkijan käyttäminen Alihankkijan käyttäminen on sallittu vain tilapäisesti häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi. Tarjoajan ja ostajan tulee erikseen sopia asiasta. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoushinta Tarjouksessa tulee ilmoittaa se hinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan liikennöinnin koko sopimuskauden ajan. Hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa /h. Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki mahdolliset kustannukset (siirtoajojen kustannukset ja muut tämän tarjouspyynnön edellyttämät toimet sisältyvät hintaan). Oppilaiden liikuntavälineiden kuljetuksen tulee sisältyä hintaan. Tarjoushintaa käytetään sekä hintojen vertailussa että liikennöinnin korvauksissa. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka ovat tulleet määräajassa (myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon) ja jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten hintavertailu 1. Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen ei voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. a) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet b) tarjoaja ei täytä lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia c) tarjoajalla ei ole voimassaolevaa liikennelupaa (tai luotettavaa selvitystä sen saamisesta) d) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on liikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen e) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja 2. Toisessa vaiheessa tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos: a) se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia b) siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin c) tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia

5 d) tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä ja kaupallisia vaatimuksia e) tarjouksessa annetaan tarjouspyynnön vastaisia ehtoja 5 / 7 3. Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan halvimman hinnan mukaisesti. 8. Hankintapäätös Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kaikille tarjouksen tehneille. Päätösilmoitukseen liitetään ohjeet muutoksenhausta. Hankintapäätös ei tarkoita vielä sopimuksen syntymistä. Sopimus syntyy myöhemmin tehtävällä kirjallisella sopimuksella. 9. Hankintasopimus Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään liitteen 3 mukainen hankintaa koskeva kirjallinen hankintasopimus. Sitova sopimus syntyy vasta sopimuksen molemminpuolisella allekirjoituksella. Sopimuskokonaisuus koostuu seuraavista asiakirjoista ja niiden pätevyysjärjestys on seuraava: 1) Hankintasopimus 2) Tarjouspyyntö liitteineen 3) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT 4) Tarjous liitteineen Sopimuskauden aikana voi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan liikennöintitarpeen järjestämiseen. Muutoksista neuvotellaan sopijapuolten kesken, jonka jälkeen tarjousmenettelyn tuloksena laadittua sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjouksen antaja sitoutuu tähän ehtoon. 10. Muutokset tarjousaikana ja hankinnasta luopuminen Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa tarjouskilpailun kohdetta tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan HILMA-tietokannassa korjausilmoitusmenettelyn avulla. Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi keskeyttää hankinnan. Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka, jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksen mukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 11. Kaluston tarkastukset Ostajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa tarjoajan autokalusto ja huoltopalvelut ennen hankintapäätöksen tekemistä ja sopimuskauden aikana. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. 12. Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999)

6 6 / 7 Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 13. Lisätiedot Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisäkysymykset on toimitettava viimeistään klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tai kirjeellä osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sivistysosasto, Rantatie 28, Parainen. Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoreen tulee laittaa merkintä Lisätietopyyntö: oppilaskuljetukset. Tehdyt kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan Paraisten kaupungin internet-sivuilla kohdassa palvelut/tarjouspyynnöt/ajankohtaiset tarjouspyynnöt. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat sekä ottanut huomioon myös mahdollisiin lisäkysymyksiin annetut vastaukset tai tarjouspyynnön korjauksen. 14. Tarjousten jättäminen Tarjous on tehtävä sitovasti ja sen on oltava voimassa vähintään saakka. Tarjous on kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen, toimitettava kirjallisesti, suljetussa kirjekuoressa klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Paraisten kaupunki Sivistysosasto Rantatie Parainen Kuoreen tulee merkitä tarjous/oppilaskuljetukset. Määräajan jälkeen saapuneita tai sähköpostilla toimitettuja tarjouksia ei huomioida. PARAISTEN KAUPUNKI Ulrika Lundberg osastopäällikkö

7 7 / 7 LIITTEET Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Kalustoluettelo Liite 3 Sopimusluonnos Liite 4 Ostoliikenteen ehdot Liite 5 JYSE 2014 palvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE 2015-2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019

TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE 2015-2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019 TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE -2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019 Someron kaupunki/sivistystoimi (jäljempänä ostaja) pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Lestijärven kunnan tilausliikenteenä hoidettavat koulukuljetukset lukuvuosille 2015-2016.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Lestijärven kunnan tilausliikenteenä hoidettavat koulukuljetukset lukuvuosille 2015-2016. Lestijärven kunta Liite 2 Tarjouspyyntö Lestijärven kunnan tilausliikenteenä hoidettavista koulukuljetuksista Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Lestijärven

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tammelan kunta Palveluliikenne

Tammelan kunta Palveluliikenne 1 (3) Tammelan kunta Palveluliikenne PALVELULIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn palveluliikenteen hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. Edellytämme, että tarjoaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Urjalassa

Koulukuljetukset Urjalassa Tarjouskilpailun ehdot Koulukuljetukset Urjalassa 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki OSTOLIIKENTEEN 1 (4) Sivistys- ja Perusturvatoimi TARJOUSPYYNTO 63700 Ahtäri

Ähtärin kaupunki OSTOLIIKENTEEN 1 (4) Sivistys- ja Perusturvatoimi TARJOUSPYYNTO 63700 Ahtäri Ähtärin kaupunki OSTOLIIKENTEEN 1 (4) Sivistys- ja Perusturvatoimi TARJOUSPYYNTO 63700 Ahtäri ÄHTÄRIN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN, OPPITUNTIKULJETUSTEN, PERUSTURVATOIMEN ASIOINTILIIKENTEEN SEKÄ ASIAKASKULJETUKSET

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(11) Asiatunnus/Dnro 02.04.2015 OUKA/2815/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(11) Asiatunnus/Dnro 02.04.2015 OUKA/2815/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(11) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1.6.2015 TARJOUSKILPAILUEHDOT Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1. LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ...2 2. TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ...2 3. YHTEENLIITTYMÄ...2 4. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN...3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN KOULU- JA HAMMASHUOLLON KULJE- TUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN KOULU- JA HAMMASHUOLLON KULJE- TUKSISTA 1 Paimion kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Koulutuslautakunta PL 50 17.09.2014 21531 Paimio TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN KOULU- JA HAMMASHUOLLON KULJE- TUKSISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA 1. Hankinnan kohde Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eriteltyjen kuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta ajalla 1.8.2015 31.7.2018

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala 22.3.2013 1

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala 22.3.2013 1 Tekninen toimiala 22.3.2013 1 TARJOUSPYYNTÖ AHVENSALMESTA SAVONLINNAAN JA SAVONLINNASTA AHVENSALMELLE AJETTAVA ASIOINTILIIKENNNE 5.4.-31.12.2013 Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Lisätiedot

Siuntion kunta Sjundeå kommun

Siuntion kunta Sjundeå kommun Siuntion kunta Sjundeå kommun SIVLTK 136/2012 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KOULUKULJETUKSEN KOHTEEN 5 HOITAMISESTA Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eritellyn koulukuljetuksen kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Fax: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön puh. ja sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelin: Fax: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön puh. ja sähköpostiosoite: TARJOUSASIAKIRJA (Valpperin asiointiliikenne, liite nro 1) Tarjous tehdään tällä asiakirjalla sekä tämän asiakirjan liitteillä 2 ja 3. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt muut

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKUVAUSPALVELUISTA 1. Hankinnan kohde. 2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

SIUNTION KUNNAN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKUVAUSPALVELUISTA 1. Hankinnan kohde. 2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen SIUNTION KUNNAN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKUVAUSPALVELUISTA 1. Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koulukuvauspalveluista (jäljempänä

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT

VETELIN KUNNAN JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT VETELIN KUNNAN JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT VETELIN KUNTA T A R J O U S P Y Y N T Ö TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn Vetelin

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Mynämäen kunnan koululaiskuljetukset ja eräät muut kuljetukset

Mynämäen kunnan koululaiskuljetukset ja eräät muut kuljetukset Mynämäen kunnan koululaiskuljetukset ja eräät muut kuljetukset Tarjouskilpailu koskee Mynämäen kunnan tarvitsemia koululaiskuljetuksia, esikoulun, aamupäivä- ja iltapäiväkerhon kuljetuksia koulupäivinä

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Hankinnan kohteena ovat tilausajona suoritettavat oppilaskuljetukset ja kehitysvammaisten

Hankinnan kohteena ovat tilausajona suoritettavat oppilaskuljetukset ja kehitysvammaisten HAUSJÄRVEN KUNNAN OPPILAS- JA PERUSTURVAN KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINNAN KULJETUSTEN HANKINTA AJALLE 1.8.2015 31.7.2017 SEKÄ OPTIONA AJALLE 1.8.2017 31.7.2018 JA 1.8.2018 31.7.2019 1. HANKINNAN TAVOITE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN KUNNAN KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN KUNNAN KULJETUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN KUNNAN KULJETUSPALVELUISTA Laukaan kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.4.2013 julkaistun hankintailmoituksen korjausilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot