TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE ja SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE 2015-2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE ja SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE JA Someron kaupunki/sivistystoimi (jäljempänä ostaja) pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta tässä tarjouspyynnössä mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan oheisen mallin mukaisen ostoliikennesopimuksen. Koulukuljetusten periaatteena on, että kunta ensisijaisesti hyödyntää julkista liikennettä silloin, kun sen käyttäminen on mahdollista. Mikäli julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista, käytetään kunnan ostamaa koulukuljetusta. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa. 1. Ostajan tiedot Ostaja: Someron kaupunki (y-tunnus ) Osoite: Sivistystoimi, PL 41 (Joensuuntie 20), Somero Yhteyshenkilöt: Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm, puh Toimistonhoitaja Merja Lehtonen, puh Hankintamenettely ja noudatettavat lait ja säännökset Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMApalvelussa, Someron kaupungin internet-sivuilla ja Somero-lehdessä. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007) sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia. 3. Hankinnan kohde ja sopimuskausi ja optio Tarjouskilpailu koskee perus- ja esiopetuksen koulukuljetusten hoitamista lukuvuosina ja Ostaja varaa mahdollisuuden siihen, että tarjouskilpailun voittajan kanssa voidaan jatkaa 1

2 alkuperäistä sopimusta enintään kaksi (1+1) lukuvuotta ja ilman uutta tarjouskilpailua. Sopimusta jatkettaessa käydään valitun tarjoajan kanssa tarvittavat neuvottelut syyslukukauden 2016 ja 2017 loppuun mennessä ja myös tarjoaja voi niistä kieltäytyä. Mikäli kunnan kouluverkossa tapahtuu muutoksia ja jokin koulu lakkaa toimimasta sopimusaikana, lakkaa myös kuljetustarve tältä osin ja ostaja voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti tältä osin osittain tai kokonaan välittömästi kesken sopimuskauden. Myös vuoroliikenteessä tapahtuvat muutokset voivat lisätä tai lopettaa sopimuksessa mainittuja reittejä sopimuskauden aikana. Liikennöinti tapahtuu vahvistettujen koulupäivien mukaisesti kunnan eri toimipisteisiin aamulla ja iltapäivällä takaisin. Lukukauden päättymispäivä voi olla lauantai. Ajettavat reitit ja suoritteet tarkistetaan lukuvuoden käynnistyessä, kun on käytettävissä lopulliset tiedot oppilaiden kouluihin sijoittumisista ja lukujärjestyksistä. Tarkistukset tehdään ostajan ja valittujen sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyössä. Kuljetukset hoidetaan pääosin samalta suunnalta tulevien oppilaiden ryhmäkuljetuksina. Oppilastiedot perustuvat syksyn alustavasti tiedossa olevaan tilanteeseen. Reitit, ajoajat ja oppilasmäärät ovat ohjeellisia, eivätkä sido ostajaa. Sopimuskauden aikana oppilasmääriin ja kuljetuskohteisiin saattaa tulla muutoksia ja ostajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan. Päävastuu reitin ja aikataulujen toimivuudesta ja täsmällisyydestä kuuluu liikennöitsijälle. 4. Tarjotulle palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset Liikennelupa Tarjoajalla tulee sopimuksen tekohetkellä olla ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Mikäli tarjoajalla ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämää liikennelupaa, tarjoajan on osoitettava ostajalle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä sopimuksen täyttämisen alkaessa on tarvittava liikennelupa. Liikenneluvan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä tarjoajaa ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Tarjoajan on kuitenkin sitouduttava tekemään uusi hakemus niin hyvissä ajoin, että liikennelupa voi jatkua keskeytyksettä koko sopimuskauden. Tarjoaja vastaa vahingoista, joita ostajalle aiheutuu, jos sopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei tarjoaja hae liikennelupaa tai lupaa ei uudisteta palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä. Kaluston laatuvaatimukset Liikenteessä käytettävän auton tulee täyttää tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Auton on täytettävä kulloinkin voimassa olevien Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten vaatimukset henkilökuljetuksiin käytettävälle autolle. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaatimuksia koulu- ja päiväkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006) on noudatettava. 2

3 Palveluun tarjottava auto voidaan uusia sopimuskauden aikana vastaavaan, paikkaluvultaan vähintään samankokoiseen uudempaan autoon. Hintaa ei voi muuttaa auton vaihtumisen vuoksi. Kalustoluettelolomake tai vastaavat tiedot on toimitettava ostajalle uudesta autosta. - Auto on kokoluokaltaan vähintään 1+8 paikkainen, tietyillä liitteessä 1 mainituilla reiteillä isompi/pienempi. Kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä autossa tulee voida kuljettaa vähintään 12 oppilasta. Auton tulee olla varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä. - Autossa tulee olla alkolukko alkolukkolain mukaisesti (1110/2010). Todistus alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista on pidettävä ajon aikana mukana ajoneuvossa. - Lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) perusteella: henkilöautot/taksit (myös pikkubussit); kaluston on täytettävä väh. Euro 4 -normit linja-autot; kaluston on täytettävä väh. Euro 2 normi - Koulukuljetuksissa käytettävä auto tulee merkitä liikenne- ja viestintäministeriön koulu- ja päiväkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun asetuksen mukaisin tunnuksin. - Auton tulee olla Suomen tieliikenteeseen hyväksytty, toimintakuntoinen ja katsastettu. Auto on huollettava ja siivottava; auton teknisten laitteiden tulee toimia moitteettomasti. - Autossa tulee olla matkapuhelin, josta kuljettaja on tavoitettavissa. - Liikennöitsijällä on varajärjestelmä hoitamiaan kuljetuksia varten esim. autorikon sattuessa. Tarjouksessa tulee sen liitteenä no 3 olevaa kalustoluetteloa käyttäen esittää tiedot käytettävästä autosta. Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan ajoneuvokalusto ja huoltopalvelut. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. Palvelun laatuvaatimukset Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on matkustajien erityisistä tarpeista johtuvan yksilöllisen ja ystävällisen palvelun toteuttaminen. Ostajan ja liikennöitsijän välinen yhteydenpito on jatkuvaa niin, että mahdollisiin ongelmiin etsitään välittömästi ratkaisut ja että palvelun edelleen kehittäminen on osa normaalia toimintaa. Asiakaspalvelun tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: - Kuljettajan asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä, asiallista, avustaa oppilasta tarvittaessa eikä oppilaita saa missään olosuhteissa jättää ilman valvontaa. - Kuljetuksissa tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan vakiokuljettajia. - Kuljettaja huolehtii järjestyksen ylläpidosta liikennöinnin aikana ja puuttuu tarvittaessa oppilaiden käyttäytymiseen. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. - Kuljettajan tulee varmistaa, että oppilas on kiinnittänyt turvavyön ennen ajon aloittamista niissä autoissa, joissa ne ovat pakolliset. - Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. - Liikennöitsijä ja kuljettaja noudattavat salassapitovelvollisuutta. - Kuljettajan edellytetään osallistuvan ilman erillistä veloitusta ostajan mahdollisesti järjestämiin infoja koulutustilaisuuksiin. 3

4 - Tupakointi ja päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. - Ennen kuljetusten aloittamista on jokaisen koulukuljetuksia hoitavan kuljettajan toimitettava nähtäväksi rikosrekisteriote. Liikennöitsijät, joilla on palkattuja kuljettajia, antavat todistuksen, että ovat nähneet työntekijänsä rikosrekisteriotteen ja todenneet, ettei siitä ilmene estettä työskennellä lasten ja nuorten kanssa (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Rikosrekisteriote tai yhteenveto otteista tunnistetietoineen on pyydettäessä esitettävä. - Liikennöitsijän on nimettävä yhteyshenkilö, joka vastaa kuljetuksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä. - Liikennöitsijällä tulee olla sähköinen järjestelmä asiakkaiden tietojen vastaanottamiseksi ja kuljetustietojen lähettämiseksi. Sähköiseksi järjestelmäksi katsotaan sähköposti. - Autossa on oltava luettelo kaikista kuljetettavista oppilaista (asetus 553/2006). - Tarjoaja sitoutuu noudattamaan ostajan antamaa aikataulua. - Nopeusrajoitus on 80 km/h (asetus 553/2006). Työturvallisuus ja työehdot Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoehtoihin liittyvät velvoitteet. 5. Laskutus ja maksuehto Liikennöitsijä laskuttaa kaupunkia kuukausittain / kahden viikon jaksoin jälkikäteen toteutuneiden ajomäärien ja hyväksytyn kilometri- tai päivähinnan mukaan. Niillä reiteillä, joissa käytössä on kilometrihinta, lasketaan maksettava korvaus toteutuneen ajoreitin pituuden mukaan. Pyydettäessä liikennöitsijän on todennettava laskuttamansa reitin pituus, ja että käytetty reitti on ostajan kannalta edullisin vaihtoehto. Tämän lisäksi ei makseta mitään ylimääräisiä korvauksia esimerkiksi odottamisesta, avustamisesta tai tavaroiden kuljettamisesta. Laskutuslisää ei hyväksytä. Maksuehto on 21 pv/netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Liikennöitsijällä ei ole oikeutta laskuttaa ja saada korvausta ajamatta jääneistä kuljetuksista. 6. Tarjouksen laatiminen Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä tarjouskilpailuasiakirjassa määriteltyjen reittien mukaisesti liitteen no 2 Tarjous ja tarjoushinta lomakkeella. Tarjous tehdään suomen kielellä. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset. Ehdollisia ja osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjous on sitova. Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamiensa reittien liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. 4

5 Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tiedot tarjoajasta Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset: 1. tarjoajan nimi ja yhteystiedot 2. yrityksen osalta liikenteestä vastaavan henkilön nimi 3. kopio voimassaolevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta (tai selvitys, että tarjoajalla on luotettavalla todennäköisyydellä mahdollisuus saada lupa ennen sopimuskauden alkua) 4. kaupparekisteriote 5. verottajan todistus verovelvoitteiden hoitamisesta 6. vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 7. selvitys, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin (jos työnantaja) sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 8. selvitys häiriötilanteiden hoitamisesta 9. selvitys mahdollisen alihankkijan käyttämisestä ja edellä mainitut tiedot alihankkijasta 10. kalustoluettelo Näitä tietoja käytetään tarjoajan kelpoisuuden arvioinnissa ja tilaajavastuulain selvitysvelvoitteen täyttämisessä. Kohdissa 4-7 tarkoitetut todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen päiväyksestä lukien. Alihankkijan käyttäminen Liikennöitsijä saa käyttää alihankintaa. Tarjoajan ja ostajan tulee erikseen sopia asiasta. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjousasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijan toimista ostajalle kuin omastaan. Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huoltopalvelut. Tarkistukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta. Yhteenliittymät Liikennöitsijällä on oikeus muodostaa tarjousyhteenliittymä, jos yksittäisen liikenteenharjoittajan voimavarat eivät yksin riitä tarjouskohteen hoitamiseen. Kaikki yhteenliittymän jäsenet osallistuvat kuljetuspalvelun hoitamiseen ja ovat yhteisvastuussa tarjouksestaan. Yhteenliittymän käyttö ei saa olla kilpailulain vastaista (948/2011). Tarjoushinta Tarjouksessa tulee ilmoittaa se hinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan kunkin tarjoamansa tarjouskilpailuasiakirjan mukaisen reitin liikennöinnin euroa/km (sis. alv) tarjouspyynnön mukaan. Reiteillä tarjottava hinta on euroa/päivä (sis. alv) ja mahdollisista erikseen sovittavista lisäajoista euroa/km (sis. alv) (reitit 6 ja 8). Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki mahdolliset kustannukset. Oppilaiden liikuntavälineiden kuljetuksen tulee sisältyä hintaan. 5

6 Korvattavat aamureitit alkavat siitä kun ensimmäinen oppilas otetaan aamulla kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen oppilas aamupäivällä jätetään kyydistä. Korvattavat iltapäiväreitit alkavat siitä, kun ensimmäinen oppilas otetaan koulupäivän jälkeen kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen oppilas on jätetty kyydistä pois. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Hinta on kiinteä ensimmäisen sopimusvuoden ajan, jonka jälkeen hintaa voidaan tarkistaa molemminpuolisella sopimuksella todetun kustannustason nousun perustella. Kustannustason mittarina käytetään yleistä taksi- ja linja-autoliikenteen hintakehitystä. Hinnantarkistus tehdään vuoden välein siten, että ensimmäinen tarkistusajankohta on elokuussa Tarkistettu liikennöintikorvaus tulee voimaan tarkistusajankohtana olevan syyskuun alusta lukien. 7. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet Sivistyslautakunta suorittaa valinnan kokouksessaan niiden tarjousten kesken, jotka ovat tulleet määräajassa (myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon) ja jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa. 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten hintavertailu 1. Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen ei voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. a) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet b) tarjoaja ei täytä lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia c) tarjoajalla ei ole voimassaolevaa liikennelupaa (tai luotettavaa selvitystä sen saamisesta) d) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä tai on liikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaa sopimustai muuhun menettelyrikkomukseen e) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja 2. Toisessa vaiheessa tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos: a) se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia b) siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin c) tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia d) tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä ja kaupallisia vaatimuksia e) tarjouksessa annetaan tarjouspyynnön vastaisia ehtoja 3. Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan halvimman hinnan mukaisesti. 6

7 8. Hankintapäätös Päätöksen hankinnasta tekee Someron sivistyslautakunta. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kaikille tarjouksen tehneille. Päätösilmoitukseen liitetään ohjeet muutoksenhausta. Hankintapäätös ei tarkoita vielä sopimuksen syntymistä. Sopimus syntyy myöhemmin tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Mikäli ostajan hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee ostaja väliaikaisen, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevan sopimuksen. Varsinainen sopimus laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi. 9. Hankintasopimus Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään liitteen no 4 mukainen hankintaa koskeva kirjallinen ostoliikennesopimus. Sopimus voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sitova sopimus syntyy vasta sopimuksen molemminpuolisella allekirjoituksella. Sopimuskokonaisuus koostuu seuraavista asiakirjoista ja niiden pätevyysjärjestys on seuraava: 1. Ostoliikennesopimus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT 5. Tarjous liitteineen Sopimuskauden aikana voi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan liikennöintitarpeen järjestämiseen. Muutoksista neuvotellaan sopijapuolten kesken, jonka jälkeen tarjousmenettelyn tuloksena laadittua sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjouksen antaja sitoutuu tähän ehtoon. 10. Muutokset tarjousaikana ja hankinnasta luopuminen Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa tarjouskilpailun reittejä tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan HILMA -tietokannassa korjausilmoitusmenettelyn avulla. Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi keskeyttää hankinnan. 7

8 Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka, jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksen mukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 11. Kaluston tarkastukset Ostajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huoltopalvelut ennen hankintapäätöksen tekemistä ja sopimuskauden aikana. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. 12. Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (621/1999). Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. Ostaja harkitsee, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 13. Lisätiedot Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa: sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm, puh , ja toimistonhoitaja Merja Lehtonen, puh , 7.1. alkaen. Tiedustelut, joka edellyttävät kirjallista vastausta, tulee tehdä mennessä, tiedusteluihin vastataan annettujen sähköpostiosoitteiden välityksellä. 14. Tarjousten jättäminen Tarjous on kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen, toimitettava paperiversiona allekirjoitettuna, suljetussa kirjekuoressa klo 14 mennessä osoitteeseen: Someron kaupunki Sivistyslautakunta Pl 41 (Joensuuntie 20) Somero 8

9 Kuoreen tulee merkitä Tarjous koulukuljetuksista ja tarjoajan nimi. Määräajan jälkeen saapuneita tai sähköpostilla toimitettuja tarjouksia ei huomioida. Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. Tarjouskilpailuasiakirjat ovat tulostettavissa tarjousaikana Someron kaupungin internet-sivustolta ja HILMA-sivustolta Asiakirjat ovat myös noudettavissa alkaen kaupungintalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta osoitteesta Joensuuntie 20, Somero. 15. Päiväys ja allekirjoitus Somerolla Minna Mäkelä-Rönnholm Sivistysjohtaja Liite 1 = Aikataulut ja alustavat reitit Liite 2 = Tarjous- ja tarjoushintalomake Liite 3 = Kalustoluettelo Liite 4 = Ostoliikennesopimus, luonnos Liite 5 = Ostoliikenteen ehdot Liite 6 = Jyse 2014 palvelut 9

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1.6.2015 TARJOUSKILPAILUEHDOT Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1. LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ...2 2. TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ...2 3. YHTEENLIITTYMÄ...2 4. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN...3

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus 18.3.2014 Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta.

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. 1 Sivistyspalvelut Hallinto- ja talous TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liikenneluvan voimassaolo Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään tarjouksessa tarkoitetun tilausliikenteen harjoittamiseen oikeuttava

Lisätiedot

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät: TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2011 VIITE: Ilmoitus Hilma-tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi), Juankosken kaupungin www-sivuilla sekä sanomalehti Savon Sanomissa ja Koillis-Savossa PALVELU- JA LINJA-AUTOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA MATERIAALIHALLINTO 29.10.2013 13234 Henkilökuljetukset TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1 (5) 31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1. Kilpailukohde 2. Hankintamenettely Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen kuljetuskokonaisuuksien

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2008 Diaarinumero: TRE:1307/08.01.01/2008 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot