TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2013. ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 229. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 54"

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1 TOHOLAMMIN KUNNAN STRATEGIA TALOUS... 5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET... 5 KÄYTTÖTALOUS RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA INVESTOINTIOHJELMA VALTUUSTOA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TUNNUSLUVUT JA TALOUSARVIO I OSASTO HALLINTO-OSASTO II OSASTO LOMATOIMEN OSASTO III OSASTO TEKNINEN OSASTO IV OSASTO SIVISTYSOSASTO KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS TAVOITTEET INVESTOINTIOHJELMA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA KUNNAN TALOUSARVION JA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION YHDISTELY KUNNAN KONSERNIYHTIÖT KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT TOHOLAMMIN ENERGIA OY TOHOLAMMIN KEHITYS OY TALOUDEN TUNNUSLUVUT

3 1 TOHOLAMMIN KUNNAN STRATEGIA Visio Toholampi on maatalousvaltainen, virkeiden, yrittävien ja teollistuvien kyläkeskusten muodostama kunta, jonka kuntakeskus tarjoaa sekä korkeatasoiset koulutus-, perusturva- ja kaupalliset palvelut että viihtyisän, kulttuuririkkaan asuinympäristön. Arvot Toholammin arvot perustuvat kestävän kehityksen ylläpitämiseen, elämän hallintaan, omatoimisuuden ylläpitämiseen ja innovatiivisen, kannustavan ilmapiirin vaalimiseen. Strategia Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa elinkelpoisen kunnan olemassaolo. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen kasvuun tulevina vuosikymmeninä. Lapsi- ja oppilasmäärien vähentyminen edelleen vaatii päivähoito- ja koulupalvelujen ja -verkoston tarkastelua. Jotta kunta voi tarjota hyvätasoisia palveluita myös jatkossa, kunnan talouden täytyy olla kunnossa. Toholammin kaltaisessa paikassa on vaikea uskoa valtionosuuksien merkittävään kasvuun. Keskeisiä rahoituslähteitä ovat verotulot. Verotuloihin voidaan ensisijaisesti vaikuttaa työikäisten ihmisten muuttamisella kuntaan sekä jo kunnassa asuvien kuntalaisten pysyvyyden varmistaminen. Myös konserniin kuuluvien organisaatioiden tuotot voivat tuoda helpotusta pitkällä aikavälillä. Tämä kuntastrategia pyrkii erityisesti parantamaan kunnan vetovoimaisuutta asuinkuntana. Strategiassa panostetaan 1 Viihtyisä asuminen: Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä Toholampi asua ja elää. 2 Palveleva kunta vauvasta vaariin: Tasapuolisten, tasokkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjonta kuntalaisille elämäntilanteen mukaan. 3 Virikkeellinen vapaa-aika: Kunta luo kuntalaisille mahdollisuudet harrastaa henkistä ja fyysistä ruumiin sekä mielen kulttuuria luontoa ja ympäristöä hyödyntäen. 4 Houkutteleva ikääntyminen: Itsenäisen elämisen kunnioittaminen. 5 Työ tuo ja pitää asukkaat leivässä: Kunta innostaa ja rohkaisee yrittäjyyteen. 3

4 Tässä työssä onnistuminen tarkoittaa jatkuvaa ja arvostavaa vuoropuhelua kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden sekä asukkaiden ja alueen toimijoiden kesken. Tarvitaan malttia kannatella uusia ajatuksia ja rohkeutta olla tyrmäämättä villejäkään ideoita. Muutoksen mahdollistajana nähdään Kyky katsoa lamppilaisia pelikortteja uudelleen. Missä pelissä nyt kädessä olevat kortit toimivat hyvin? Kyky katsoa olemassa olevia rakenteita ja työkaluja uudelleen. Jos kädessä on vasara, maailma nähdään naputeltavana. Millaisia rakenteita synnytettäisiin, jos voitaisiin aloittaa tyhjältä pöydältä? Miten silloin toimittaisiin? Tässä ajassa maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Yhtä aikaa ihmisen perustarpeet pysyvät samoina. Strategia vastaa kysymykseen: Miten ihmisten ikiaikaisiin tarpeisiin vastataan hyödyntämällä tehokkaasti uusia ja tulevia työkaluja sekä prosesseja. Strategian voima syntyy uskalluksesta priorisoida ja keskittyä asioihin, joihin toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuksia tai joihin liittyy lisääntyviä tarpeita. Tämän strategian ei ole tarkoitus luetella kaikkea hyvää työtä, jota tehdään. Sen sijaan esille nostetaan asioita, joissa halutaan muutosta, myönteistä kehitystä. Henkilöresursseiltaan ohut organisaatio ei voi säästämällä ratkaista tulevia haasteitaan. Suurin osa organisaation kustannuksista koostuu henkilöstömenoista ja yksittäisiä henkilöitä ei voi vähentää tai palvelu loppuu kokonaan tai huononee radikaalisti. Kunnanvaltuusto piti maanantaina 8. päivänä lokakuuta 2012 talousarvioseminaaripäivän Hirvikosken kurssikeskuksessa. Tämän vuoden seminaarissa ei tarkisteltu edellä olevaa aikaisempien vuosien strategiaa vaan keskityttiin etsimään mahdollisia rakenteellisia muutoksia talouden tervehdyttämiseksi. Varsinaisia selkeitä linjauksia rakenteiden muuttamiseksi ei tehty mutta virkamiehet saivat paljon luottamusmiesten näkemyksiä asioiden tutkimisen ja valmistelun tueksi. Valtiovallan kuntarakenneuudistus hämärryttää tulevaisuuden kuvan hahmottamista. 4

5 2 TALOUS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Toholammin kunnan tuloveroprosentti korotettiin 20,50 %:sta vuodelle ,00 %:iin. Verotulokertymä on kasvanut vuosina n. 2,5 %. Toteutuneen verovuoden 2011 verotuksen mukaan maksuunpantuja kunnallisverotuloja on euroa. Verotuloennuste vuodelle 2012 osoittaa verotulokertymän kasvuksi 1,4 %. Yhteisöverotulo kunnalle on vuoden 2011 verotuksessa euroa. Vuonna 2012 kertymän arvioidaan olevan euroa. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 ovat: - yleinen veroprosentti 0,80 % - vakituiset asuinrakennukset 0,45 % - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 % - rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 2,10 % - yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöveroprosentti 0,00 % Verotulot ja valtionosuudet vuosina TP2010 TP2011 TA2012 SU2013 SU2014 SU2015 Verotulot Kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä %-muutos 2,0 2,5 3,7-0,1 1,0 1,0 /asukas Asukkaita Vero-% 19,75 20,00 20,50 21,00 21,00 21,00 Valtionosouudet Yhden putken valtionosuus Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Yleinen valtiono0suus Yhteensä %-muutos -2,4 0,6 3,1 5,0-4,0 0,0 /asukas Verorahoitus yhteensä %-muutos 0,0 1,5 3,4 2,4-1,5 0,5 /asukas

6 Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (1704/2009) sisältyvät -sosiaali- ja terveydenhuolto -esi- ja perusopetus -kirjastot -yleinen kulttuuritoimi ja -asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus, harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatio. 2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus -lukiokoulutukseen -ammatilliseen koulutukseen ja -ammattikorkeakouluille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.). Lähde: Kuntaliitto 6

7 KÄYTTÖTALOUS 2013 Talousarvio sisältää osastoille kohdistetut käyttötalouden sisäiset erät: vuokrat ja ateriapalvelun suoritteilla kohdistettuna sekä it-yksikön kustannusten ja kunnan yhteispalvelupisteen kustannusten vyörytyksenä osastoille. Historiatiedot sisältävät kyseisinä vuosina käytössä olleet sisäiset erät. Talousarvioluvut ja tavoitteet on laskettu tässä asiakirjassa hallintosäännön osastojaon mukaisesti: hallinto, lomitus, tekninen ja sivistys. Viemäriliikelaitos ei sisälly käyttötalouden raamiin eikä tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sisältää kunnan toiminnan ulkoiset luvut. Kunnan ja viemäriliikelaitoksen yhdistelmä on ulkoisin luvuin. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma v julkaistun suosituksen edeltävää versiota noudattaen. 7

8 TP 2010 TP 2011 TA 2012 RAAMI 2013 ES2013 SU2014 SU2015 Hallinto-osasto Kunnanhallitus JYTA Erikoissairaanhoito Eläkevastuut Muu perusterv.huolto Hallinto yhteensä Lomatoimen osasto Tekninen osasto Hallinto ja toimisto Tilapalvelut Maaseutu- ja ympäristölautakunta Tekninen yhteensä Sivistysosasto Sivistys Päivähoito Koulutus Vapaa-aikalautakunta Sivistys yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot kunnallisvero yhteisövero kiinteistövero Yhteensä Valtionosuudet yhdenputken valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimi yleinen valtionosuus Yhteensä Rahoituserät netto VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset TILIKAUDEN TULOS Tulos sisältää viemäriliikelaitoksen peruspääoman koron viemäriliikelaitoksen esityksen mukaisena 2,5 %. 8

9 RAHOITUSLASKELMA TP 2010 TP 2011 TA 2012 RAAMI 2013 ES2013 SU2014 SU2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät +/ Toiminnan rahavirta yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (-) Rahoitusosuudet investointimenoihin(+) Käyttöomaisuuden myyntitulot(+) Investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisen vähennykset Antolainauksen muutokset yht Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht Vaikutus maksuvalmiuteen

10 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013 Kunta ja liikelaitos yhdistelmä Kunta SU2013 Liikelaitos SU2013 Kunta ja liikelaitos yht SU2013 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatuotot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät netto VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta KäyttöomaisuusInvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 Investoinnin netto Toiminnan ja investintien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht Vaikutus maksuvalmiuteen

11 TULOSLASKELMA 2013 Toholammin kunta TP2011 TA2012 SU2013 TULOSLASKELMA Muutos 12>13 Muutos-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,63 Maksutuotot ,84 Tuet ja avustukset ,76 Muut toimintatuotot , ,54 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut ,80 Muut henkilösivukulut ,63 Palvelujen ostot ,57 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,07 Avustukset ,45 Muut toimintakulut ,32 TOIMINTAKATE ,07 Verotulot ,10 Valtionosuudet ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,19 Muut rahoitustuotot ,49 Korkokulut ,87 Muut rahoituskulut ,00 VUOSIKATE ,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,76 TILIKAUDEN TULOS ,22 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,22 11

12 INVESTOINTIOHJELMA Kokonais kustannusarv io euroa TA 2013 ilman alv SU 2014 SU 2015 Valtionosuus % Valtiono suus euroa HANKERYHMÄ HALLINTO Osuudet / yhteismetsä Maa-alueet Ergonomiakalusteet, työpöydät 0 TEKNINEN Atk-investoinnit Kaavateiden rakentaminen yhteensä *Teollisuusalueen infra/ Juustotie Terminaali Hautakankaan kp kunnostamisen aloitus Palotoimi, moottoriruisku Kiinteistöjen korjaus Kunnantalon saneeraus Energiansäästöohjelma SIVISTYS Flyygeli Kulttuurisaliin Urheiluhallin muutos- ja peruskorjaus/monitoimiliikuntahalli Kerttulan kentän kunnostaminen Kunta yhteensä Tulot, valtionosuudet 0 Kunta netto yhteensä VIEMÄRILAITOS, netto haettu Kunta ja liikelaitos netto yhteensä

13 3 VALTUUSTOA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TUNNUSLUVUT JA TALOUSARVIO Talousarvio on sitova käyttötalouden osalta talousarvion toiminnalle asetetut tuloarviot ja määrärahat menot tulot ja sitovana nettomääräraha osastoittain. Sitova määräraha esitetään tummennettuna. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut esitetään sitovina osastoittain. I OSASTO HALLINTO-OSASTO Vastuuhenkilö hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Kunnan talouden seuranta Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Uusien yritysten lisääntyminen Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta TUNNUSLUVUT HENKILÖSTÖ TP2011 TA2012 TA2013 Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset Määräaikaiset työsuhteiset 0,8 Muut tilapäiset Yhteensä 5,

14 TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,49 Poistot yht Netto Keskushallinto SOTE-palvelut

15 II OSASTO LOMATOIMEN OSASTO Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua - palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammatti-taitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti - Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Toteutuneet lomitukset - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2012 Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) sairauspoissaolo-% Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen Lomitusaika min/ky Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestelmän käyttö - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - alle vuoden 2012 tason - suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä 15

16 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET sähköisten palveluiden (Lomitusnetti ja Mobiilijärjestelmä) käytön lisääminen TUNNUSLUVUT Toteutuneet maatalousyrittäjien lomapäivät TP 2011 TA 2012 TA Nettopäiväkustannus e/pv 149,67 152,47 161,48 Lomaanoikeutetut maatalousyrittäjät Lomaanoikeutetut turkistilat Lomaanoikeutetut turkistuottajat Toteutuneet turkistarhaajien lomapäivät vuosiloma 341 pv, lisävapaa 795 h vuosiloma 300 pv, lisävapaa 350 h vuosiloma 350 pv, lisävapaa 850 h HENKILÖSTÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vakinaiset viranhaltijat 1,9 1,9 1,9 Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset 112 henkilöä Määräaikaiset työsuhteiset 25 henkilöä Tilapäiset *44 250** 250** * työsuhteessa olleet määräaikaiset ja tilapäiset maatalouslomittajat **Tilapäisiä maatalouslomittajia vuoden aikana n Luku ilmoitettu henkilöinä ei henkilötyövuosina. TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,92 16

17 III OSASTO TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Palveluiden turvaaminen eri hallintokunnille ja kuntalaisille Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys Palveluiden oikea-aikaisuus Aikataulu Poikkeama +/- 10 % Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Prosentti SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET pyrkiä löytämään taloudellisimpia toimintatapoja TUNNUSLUVUT Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % HENKILÖSTÖ TP2011 TA2012 TA2013 Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset 30,1 31,5 31,5 Määräaikaiset työsuhteiset Muut tilapäiset 2, Yhteensä 45,42 45,5 44,5 TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,19 Poistot yht Netto

18 IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä joka koulussa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstösuunnitelma vuoteen 2020 Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Oppilaanohjauksen henkilöstö Laadittu henkilöstösuunnitelma Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Kurssitarjottimen kurssit Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Opetussuunnitelmien uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Opetussuunnitelmatyöryhmätasete ttu ja työskentely alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan 18

19 Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste. Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot 100 % Jaetut avustukset 100 % Liikunta-alueiden kunnossapito. Toimivuus + henkilöstöresurssit 100 % menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti TUNNUSLUVUT Suorite TP2011 TA2012 TA2013 Päivähoitopaikat Esikoulun oppilaat Aamu- ja iltapäivätoiminta lk oppilaat Pikku Hermanni lk oppilaat Perusopetus yhteensä Päivälukion oppilaat Etälukion oppilaat Kulttuurisalissa järjestetyt tilaisuudet Kulttuurisalin kävijämäärä Avustukset/kulttuuri /asukas (asukasluku 3483) 2,64 2,64 2,35 Avustukset/nuoriso (as.luku 3483) 0,89 1,15 1,15 Avustukset/liikunta 2,2 2,29 2,29 HENKILOSTÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vakinaiset viranhaltijat 49,8 49,5 51,8 Määräaikaiset viranhaltijat 6 3,5 2 Vakinaiset työsuhteiset 27, ,2 Määräaikaiset työsuhteiset 4,2 2 2 Muut tilapäiset 0 1,6 0 Yhteensä 87,3 86,

20 TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,80 Poistot yht Netto

21 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,49 Poistot yht Netto Keskushallinto SOTE-palvelut LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,92 TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,19 Poistot yht Netto SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,80 Poistot yht Netto KÄYTTÖTALOUS YHT Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,91 Poistot yht Netto

22 4 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Jätevesipuhdistamon toiminta täyttää lupaehdot < 0,4 mg / l 95 %1/4a ka Fosforin määrä puhdistetussa jätevedessä BOD 7atu (orgaaninen aine ) NH4-N) Kok-N COD Cr (kemiallinen hapen kulutus) Kiintoaine Korvaus kunnan sijoittamalle peruspääomalle prosentti 2,5 % < 10 mg / l 95 % 1/4a ka < 6 mg / l 1/1a ka > 60 % 1/1 a ka < 80 mg / l, 85 % 1/4a ka < 35mg/ l >90% Vna 888/2006 Vuotovesien vähentäminen prosentti vähennetään 30% vuotovesien määrästä HENKILÖSTÖ TP2010 TA2011 TA2012 Vakinaiset työsuhteiset SUUNNITTELUKAUSI Jätevesiverkoston laajentaminen Toholammin kunnan yleissuunnitelman mukaisesti ( Kt:n 63) Sievintien suunnassa, ympäröivälle haja-asutusalueelle. Vuotovesien vähentäminen Kirkonkylällä ja Sykäräisissä. INVESTOINTIOHJELMA Kohde Sykäräisen vanhan jätevesiverkoston osan saneeraus Verkoston laajennukset Sievintien Kt63:n suunta verkoston korjaaminen Kokonaiskustannusarvio euroa Esitys 2013 ilman alv Avustushakemus Huom avustushakemus jätetty ELY:lle avustushakemus pyritään toteuttamaan jätetty ELY:lle osittain joka tapauksessa vuotovedet - muut yhteensä

23 VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2011 TA2012 SU2013 Muutos-% 12>13 LIIKEVAIHTO ,9 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana ,8 % Palvelujen ostot ,8 % ,4 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,1 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,8 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maks.korkokulut ,7 % Muut rahoituskulut ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er ,7 % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate ,73 Toiminnan rahavirta yht ,73 Investoinnit Investointimenot ,03 Rahoitusosuudet Investoinnin netto ,43 Toiminnan ja investintien rahavirta ,13 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht ,00 Vaikutus maksuvalmiuteen ,77 23

24 KUNNAN TALOUSARVION JA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION YHDISTELY Toholammin kunta ja viemäriliikelaitos TULOSLASKELMA Kunta SU2013 Liikelaitos SU2013 Kunta ja liikelaitos yht SU2013 Kunta ja liikelaitos yht TA2012 Muutos 12>13 Muutos- % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,72 Maksutuotot ,84 Tuet ja avustukset ,59 Muut toimintatuotot , ,85 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,28 Henkilösivukulut Eläkekulut ,55 Muut henkilösivukulut ,15 Palvelujen ostot ,95 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,50 Avustukset ,45 Muut toimintakulut ,23 TOIMINTAKATE ,19 Verotulot ,10 Valtionosuudet ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,19 Muut rahoitustuotot ,00 Korkokulut ,50 Muut rahoituskulut ,66 VUOSIKATE ,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,24 TILIKAUDEN TULOS ,18 Peruspääoman tuottovaatimus 2,5 %, euroa, sisältyy liikelaitoksen rahoituskuluihin ja kunta ilman liikelaitosta rahoitustuottoihin. Luvut on eliminoitu kunta ja liikelaitos yhteensä sarakkeelta. 24

25 5 KUNNAN KONSERNIYHTIÖT KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvän ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Uuden rivitalon rakentaminen Asuntojen saatavuus Vuokra-asuntojen lisääminen tarvittaessa Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiötä niiden mukaisesti. - Asuntokannan lisääminen tasokkailla ja kohtuuhintaisilla asunnoilla, mikäli tarvetta ilmaantuu. - Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnossa peruskorjaamalla huoneistoja ja huolehtimalla vuosi-korjauksista ajallaan. - Tervetuliaispaketti uusille asukkaille. Suorite TP2011 TA2012 TA2013 Vuokrattavia asuntoja Asuntojen käyttöaste 93, Vuokrahakemuksia (yhteishaku kunnan asuntojen kanssa) Keskivuokra /m² 7,92 8,22 8,22 Taloyhtiöltä asunnon saaneet ruokakunnat

26 TOHOLAMMIN ENERGIA OY (97,12 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso verkoston kunnossapito vuodot/katkokset ei asiakkaita haittaavia katkoksia SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET uusien asiakkaiden hankkiminen TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET Uusien työpaikkojen syntyminen - Uutta toimitilaa uusille ja kasvaville yrityksille - Riittävän ja asiantuntevan neuvonnan järjestäminen paikkakunnan yrityksille - Tukimahdollisuuksien maksimointi yritystukien ja kehittämishankkeiden kautta - Elinkeinostrategian päivitys vuoden 2013 aikana 26

27 6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT Toim intakate Käyttötaloustuottojen ja kulujen erotus on toimintakate. Se osoittaa kuinka paljon toimintakuluista jää verorahoituksella katettavaksi. Toimintakate talousarviossa on euroa. Vuosikate TP TP TP TP TP TA SU SU SU

28 Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, mikä jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate talousarviossa on euroa Verotulot ja valtionosuus Verotulot valtionosuus Verorahoitus = verotulot + valtionosuudet talousarviossa on euroa. 28

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2013

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 Kh 07.10.2013 176 Kv 18.11.2013 60 1 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2013, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2012

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2015. ja Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 01.12.2014 277 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 43

TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2015. ja Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 01.12.2014 277 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 43 TOHOLAMMIN KUNTA Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 01.12.2014 277 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 43 Sisällysluettelo 1. TOHOLAMMIN KUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET... 3 2. YLEISET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014. Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014. Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014 Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33 1 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2014, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2013

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2016. ja Taloussuunnitelma 2016 2018. Kunnanhallitus 30.11.2015

TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2016. ja Taloussuunnitelma 2016 2018. Kunnanhallitus 30.11.2015 TOHOLAMMIN KUNTA Talousarvio 2016 ja Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET 1.1 Kunnan strategiset tavoitteet 1.2

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2012. Kh 5.11.2012 201 Kv 12.11.2012 37

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2012. Kh 5.11.2012 201 Kv 12.11.2012 37 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2012 Kh 5.11.2012 201 Kv 12.11.2012 37 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2012, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Lähde: Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot