TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2013. ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 229. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 54"

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1 TOHOLAMMIN KUNNAN STRATEGIA TALOUS... 5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET... 5 KÄYTTÖTALOUS RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA INVESTOINTIOHJELMA VALTUUSTOA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TUNNUSLUVUT JA TALOUSARVIO I OSASTO HALLINTO-OSASTO II OSASTO LOMATOIMEN OSASTO III OSASTO TEKNINEN OSASTO IV OSASTO SIVISTYSOSASTO KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS TAVOITTEET INVESTOINTIOHJELMA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA KUNNAN TALOUSARVION JA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION YHDISTELY KUNNAN KONSERNIYHTIÖT KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT TOHOLAMMIN ENERGIA OY TOHOLAMMIN KEHITYS OY TALOUDEN TUNNUSLUVUT

3 1 TOHOLAMMIN KUNNAN STRATEGIA Visio Toholampi on maatalousvaltainen, virkeiden, yrittävien ja teollistuvien kyläkeskusten muodostama kunta, jonka kuntakeskus tarjoaa sekä korkeatasoiset koulutus-, perusturva- ja kaupalliset palvelut että viihtyisän, kulttuuririkkaan asuinympäristön. Arvot Toholammin arvot perustuvat kestävän kehityksen ylläpitämiseen, elämän hallintaan, omatoimisuuden ylläpitämiseen ja innovatiivisen, kannustavan ilmapiirin vaalimiseen. Strategia Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa elinkelpoisen kunnan olemassaolo. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen kasvuun tulevina vuosikymmeninä. Lapsi- ja oppilasmäärien vähentyminen edelleen vaatii päivähoito- ja koulupalvelujen ja -verkoston tarkastelua. Jotta kunta voi tarjota hyvätasoisia palveluita myös jatkossa, kunnan talouden täytyy olla kunnossa. Toholammin kaltaisessa paikassa on vaikea uskoa valtionosuuksien merkittävään kasvuun. Keskeisiä rahoituslähteitä ovat verotulot. Verotuloihin voidaan ensisijaisesti vaikuttaa työikäisten ihmisten muuttamisella kuntaan sekä jo kunnassa asuvien kuntalaisten pysyvyyden varmistaminen. Myös konserniin kuuluvien organisaatioiden tuotot voivat tuoda helpotusta pitkällä aikavälillä. Tämä kuntastrategia pyrkii erityisesti parantamaan kunnan vetovoimaisuutta asuinkuntana. Strategiassa panostetaan 1 Viihtyisä asuminen: Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä Toholampi asua ja elää. 2 Palveleva kunta vauvasta vaariin: Tasapuolisten, tasokkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjonta kuntalaisille elämäntilanteen mukaan. 3 Virikkeellinen vapaa-aika: Kunta luo kuntalaisille mahdollisuudet harrastaa henkistä ja fyysistä ruumiin sekä mielen kulttuuria luontoa ja ympäristöä hyödyntäen. 4 Houkutteleva ikääntyminen: Itsenäisen elämisen kunnioittaminen. 5 Työ tuo ja pitää asukkaat leivässä: Kunta innostaa ja rohkaisee yrittäjyyteen. 3

4 Tässä työssä onnistuminen tarkoittaa jatkuvaa ja arvostavaa vuoropuhelua kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden sekä asukkaiden ja alueen toimijoiden kesken. Tarvitaan malttia kannatella uusia ajatuksia ja rohkeutta olla tyrmäämättä villejäkään ideoita. Muutoksen mahdollistajana nähdään Kyky katsoa lamppilaisia pelikortteja uudelleen. Missä pelissä nyt kädessä olevat kortit toimivat hyvin? Kyky katsoa olemassa olevia rakenteita ja työkaluja uudelleen. Jos kädessä on vasara, maailma nähdään naputeltavana. Millaisia rakenteita synnytettäisiin, jos voitaisiin aloittaa tyhjältä pöydältä? Miten silloin toimittaisiin? Tässä ajassa maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Yhtä aikaa ihmisen perustarpeet pysyvät samoina. Strategia vastaa kysymykseen: Miten ihmisten ikiaikaisiin tarpeisiin vastataan hyödyntämällä tehokkaasti uusia ja tulevia työkaluja sekä prosesseja. Strategian voima syntyy uskalluksesta priorisoida ja keskittyä asioihin, joihin toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuksia tai joihin liittyy lisääntyviä tarpeita. Tämän strategian ei ole tarkoitus luetella kaikkea hyvää työtä, jota tehdään. Sen sijaan esille nostetaan asioita, joissa halutaan muutosta, myönteistä kehitystä. Henkilöresursseiltaan ohut organisaatio ei voi säästämällä ratkaista tulevia haasteitaan. Suurin osa organisaation kustannuksista koostuu henkilöstömenoista ja yksittäisiä henkilöitä ei voi vähentää tai palvelu loppuu kokonaan tai huononee radikaalisti. Kunnanvaltuusto piti maanantaina 8. päivänä lokakuuta 2012 talousarvioseminaaripäivän Hirvikosken kurssikeskuksessa. Tämän vuoden seminaarissa ei tarkisteltu edellä olevaa aikaisempien vuosien strategiaa vaan keskityttiin etsimään mahdollisia rakenteellisia muutoksia talouden tervehdyttämiseksi. Varsinaisia selkeitä linjauksia rakenteiden muuttamiseksi ei tehty mutta virkamiehet saivat paljon luottamusmiesten näkemyksiä asioiden tutkimisen ja valmistelun tueksi. Valtiovallan kuntarakenneuudistus hämärryttää tulevaisuuden kuvan hahmottamista. 4

5 2 TALOUS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Toholammin kunnan tuloveroprosentti korotettiin 20,50 %:sta vuodelle ,00 %:iin. Verotulokertymä on kasvanut vuosina n. 2,5 %. Toteutuneen verovuoden 2011 verotuksen mukaan maksuunpantuja kunnallisverotuloja on euroa. Verotuloennuste vuodelle 2012 osoittaa verotulokertymän kasvuksi 1,4 %. Yhteisöverotulo kunnalle on vuoden 2011 verotuksessa euroa. Vuonna 2012 kertymän arvioidaan olevan euroa. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 ovat: - yleinen veroprosentti 0,80 % - vakituiset asuinrakennukset 0,45 % - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 % - rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 2,10 % - yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöveroprosentti 0,00 % Verotulot ja valtionosuudet vuosina TP2010 TP2011 TA2012 SU2013 SU2014 SU2015 Verotulot Kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä %-muutos 2,0 2,5 3,7-0,1 1,0 1,0 /asukas Asukkaita Vero-% 19,75 20,00 20,50 21,00 21,00 21,00 Valtionosouudet Yhden putken valtionosuus Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Yleinen valtiono0suus Yhteensä %-muutos -2,4 0,6 3,1 5,0-4,0 0,0 /asukas Verorahoitus yhteensä %-muutos 0,0 1,5 3,4 2,4-1,5 0,5 /asukas

6 Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (1704/2009) sisältyvät -sosiaali- ja terveydenhuolto -esi- ja perusopetus -kirjastot -yleinen kulttuuritoimi ja -asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus, harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatio. 2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus -lukiokoulutukseen -ammatilliseen koulutukseen ja -ammattikorkeakouluille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.). Lähde: Kuntaliitto 6

7 KÄYTTÖTALOUS 2013 Talousarvio sisältää osastoille kohdistetut käyttötalouden sisäiset erät: vuokrat ja ateriapalvelun suoritteilla kohdistettuna sekä it-yksikön kustannusten ja kunnan yhteispalvelupisteen kustannusten vyörytyksenä osastoille. Historiatiedot sisältävät kyseisinä vuosina käytössä olleet sisäiset erät. Talousarvioluvut ja tavoitteet on laskettu tässä asiakirjassa hallintosäännön osastojaon mukaisesti: hallinto, lomitus, tekninen ja sivistys. Viemäriliikelaitos ei sisälly käyttötalouden raamiin eikä tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sisältää kunnan toiminnan ulkoiset luvut. Kunnan ja viemäriliikelaitoksen yhdistelmä on ulkoisin luvuin. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma v julkaistun suosituksen edeltävää versiota noudattaen. 7

8 TP 2010 TP 2011 TA 2012 RAAMI 2013 ES2013 SU2014 SU2015 Hallinto-osasto Kunnanhallitus JYTA Erikoissairaanhoito Eläkevastuut Muu perusterv.huolto Hallinto yhteensä Lomatoimen osasto Tekninen osasto Hallinto ja toimisto Tilapalvelut Maaseutu- ja ympäristölautakunta Tekninen yhteensä Sivistysosasto Sivistys Päivähoito Koulutus Vapaa-aikalautakunta Sivistys yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot kunnallisvero yhteisövero kiinteistövero Yhteensä Valtionosuudet yhdenputken valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimi yleinen valtionosuus Yhteensä Rahoituserät netto VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset TILIKAUDEN TULOS Tulos sisältää viemäriliikelaitoksen peruspääoman koron viemäriliikelaitoksen esityksen mukaisena 2,5 %. 8

9 RAHOITUSLASKELMA TP 2010 TP 2011 TA 2012 RAAMI 2013 ES2013 SU2014 SU2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät +/ Toiminnan rahavirta yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (-) Rahoitusosuudet investointimenoihin(+) Käyttöomaisuuden myyntitulot(+) Investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisen vähennykset Antolainauksen muutokset yht Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht Vaikutus maksuvalmiuteen

10 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013 Kunta ja liikelaitos yhdistelmä Kunta SU2013 Liikelaitos SU2013 Kunta ja liikelaitos yht SU2013 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatuotot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät netto VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta KäyttöomaisuusInvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 Investoinnin netto Toiminnan ja investintien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht Vaikutus maksuvalmiuteen

11 TULOSLASKELMA 2013 Toholammin kunta TP2011 TA2012 SU2013 TULOSLASKELMA Muutos 12>13 Muutos-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,63 Maksutuotot ,84 Tuet ja avustukset ,76 Muut toimintatuotot , ,54 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut ,80 Muut henkilösivukulut ,63 Palvelujen ostot ,57 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,07 Avustukset ,45 Muut toimintakulut ,32 TOIMINTAKATE ,07 Verotulot ,10 Valtionosuudet ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,19 Muut rahoitustuotot ,49 Korkokulut ,87 Muut rahoituskulut ,00 VUOSIKATE ,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,76 TILIKAUDEN TULOS ,22 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,22 11

12 INVESTOINTIOHJELMA Kokonais kustannusarv io euroa TA 2013 ilman alv SU 2014 SU 2015 Valtionosuus % Valtiono suus euroa HANKERYHMÄ HALLINTO Osuudet / yhteismetsä Maa-alueet Ergonomiakalusteet, työpöydät 0 TEKNINEN Atk-investoinnit Kaavateiden rakentaminen yhteensä *Teollisuusalueen infra/ Juustotie Terminaali Hautakankaan kp kunnostamisen aloitus Palotoimi, moottoriruisku Kiinteistöjen korjaus Kunnantalon saneeraus Energiansäästöohjelma SIVISTYS Flyygeli Kulttuurisaliin Urheiluhallin muutos- ja peruskorjaus/monitoimiliikuntahalli Kerttulan kentän kunnostaminen Kunta yhteensä Tulot, valtionosuudet 0 Kunta netto yhteensä VIEMÄRILAITOS, netto haettu Kunta ja liikelaitos netto yhteensä

13 3 VALTUUSTOA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TUNNUSLUVUT JA TALOUSARVIO Talousarvio on sitova käyttötalouden osalta talousarvion toiminnalle asetetut tuloarviot ja määrärahat menot tulot ja sitovana nettomääräraha osastoittain. Sitova määräraha esitetään tummennettuna. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut esitetään sitovina osastoittain. I OSASTO HALLINTO-OSASTO Vastuuhenkilö hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Kunnan talouden seuranta Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Uusien yritysten lisääntyminen Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta TUNNUSLUVUT HENKILÖSTÖ TP2011 TA2012 TA2013 Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset Määräaikaiset työsuhteiset 0,8 Muut tilapäiset Yhteensä 5,

14 TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,49 Poistot yht Netto Keskushallinto SOTE-palvelut

15 II OSASTO LOMATOIMEN OSASTO Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua - palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammatti-taitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti - Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Toteutuneet lomitukset - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2012 Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) sairauspoissaolo-% Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen Lomitusaika min/ky Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestelmän käyttö - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - alle vuoden 2012 tason - suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä 15

16 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET sähköisten palveluiden (Lomitusnetti ja Mobiilijärjestelmä) käytön lisääminen TUNNUSLUVUT Toteutuneet maatalousyrittäjien lomapäivät TP 2011 TA 2012 TA Nettopäiväkustannus e/pv 149,67 152,47 161,48 Lomaanoikeutetut maatalousyrittäjät Lomaanoikeutetut turkistilat Lomaanoikeutetut turkistuottajat Toteutuneet turkistarhaajien lomapäivät vuosiloma 341 pv, lisävapaa 795 h vuosiloma 300 pv, lisävapaa 350 h vuosiloma 350 pv, lisävapaa 850 h HENKILÖSTÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vakinaiset viranhaltijat 1,9 1,9 1,9 Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset 112 henkilöä Määräaikaiset työsuhteiset 25 henkilöä Tilapäiset *44 250** 250** * työsuhteessa olleet määräaikaiset ja tilapäiset maatalouslomittajat **Tilapäisiä maatalouslomittajia vuoden aikana n Luku ilmoitettu henkilöinä ei henkilötyövuosina. TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,92 16

17 III OSASTO TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Palveluiden turvaaminen eri hallintokunnille ja kuntalaisille Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys Palveluiden oikea-aikaisuus Aikataulu Poikkeama +/- 10 % Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Prosentti SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET pyrkiä löytämään taloudellisimpia toimintatapoja TUNNUSLUVUT Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % HENKILÖSTÖ TP2011 TA2012 TA2013 Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset 30,1 31,5 31,5 Määräaikaiset työsuhteiset Muut tilapäiset 2, Yhteensä 45,42 45,5 44,5 TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,19 Poistot yht Netto

18 IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä joka koulussa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstösuunnitelma vuoteen 2020 Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Oppilaanohjauksen henkilöstö Laadittu henkilöstösuunnitelma Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Kurssitarjottimen kurssit Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Opetussuunnitelmien uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Opetussuunnitelmatyöryhmätasete ttu ja työskentely alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan 18

19 Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste. Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot 100 % Jaetut avustukset 100 % Liikunta-alueiden kunnossapito. Toimivuus + henkilöstöresurssit 100 % menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti TUNNUSLUVUT Suorite TP2011 TA2012 TA2013 Päivähoitopaikat Esikoulun oppilaat Aamu- ja iltapäivätoiminta lk oppilaat Pikku Hermanni lk oppilaat Perusopetus yhteensä Päivälukion oppilaat Etälukion oppilaat Kulttuurisalissa järjestetyt tilaisuudet Kulttuurisalin kävijämäärä Avustukset/kulttuuri /asukas (asukasluku 3483) 2,64 2,64 2,35 Avustukset/nuoriso (as.luku 3483) 0,89 1,15 1,15 Avustukset/liikunta 2,2 2,29 2,29 HENKILOSTÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vakinaiset viranhaltijat 49,8 49,5 51,8 Määräaikaiset viranhaltijat 6 3,5 2 Vakinaiset työsuhteiset 27, ,2 Määräaikaiset työsuhteiset 4,2 2 2 Muut tilapäiset 0 1,6 0 Yhteensä 87,3 86,

20 TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,80 Poistot yht Netto

21 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,49 Poistot yht Netto Keskushallinto SOTE-palvelut LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,92 TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,19 Poistot yht Netto SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,80 Poistot yht Netto KÄYTTÖTALOUS YHT Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,91 Poistot yht Netto

22 4 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Jätevesipuhdistamon toiminta täyttää lupaehdot < 0,4 mg / l 95 %1/4a ka Fosforin määrä puhdistetussa jätevedessä BOD 7atu (orgaaninen aine ) NH4-N) Kok-N COD Cr (kemiallinen hapen kulutus) Kiintoaine Korvaus kunnan sijoittamalle peruspääomalle prosentti 2,5 % < 10 mg / l 95 % 1/4a ka < 6 mg / l 1/1a ka > 60 % 1/1 a ka < 80 mg / l, 85 % 1/4a ka < 35mg/ l >90% Vna 888/2006 Vuotovesien vähentäminen prosentti vähennetään 30% vuotovesien määrästä HENKILÖSTÖ TP2010 TA2011 TA2012 Vakinaiset työsuhteiset SUUNNITTELUKAUSI Jätevesiverkoston laajentaminen Toholammin kunnan yleissuunnitelman mukaisesti ( Kt:n 63) Sievintien suunnassa, ympäröivälle haja-asutusalueelle. Vuotovesien vähentäminen Kirkonkylällä ja Sykäräisissä. INVESTOINTIOHJELMA Kohde Sykäräisen vanhan jätevesiverkoston osan saneeraus Verkoston laajennukset Sievintien Kt63:n suunta verkoston korjaaminen Kokonaiskustannusarvio euroa Esitys 2013 ilman alv Avustushakemus Huom avustushakemus jätetty ELY:lle avustushakemus pyritään toteuttamaan jätetty ELY:lle osittain joka tapauksessa vuotovedet - muut yhteensä

23 VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2011 TA2012 SU2013 Muutos-% 12>13 LIIKEVAIHTO ,9 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana ,8 % Palvelujen ostot ,8 % ,4 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,1 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,8 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maks.korkokulut ,7 % Muut rahoituskulut ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er ,7 % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate ,73 Toiminnan rahavirta yht ,73 Investoinnit Investointimenot ,03 Rahoitusosuudet Investoinnin netto ,43 Toiminnan ja investintien rahavirta ,13 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht ,00 Vaikutus maksuvalmiuteen ,77 23

24 KUNNAN TALOUSARVION JA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION YHDISTELY Toholammin kunta ja viemäriliikelaitos TULOSLASKELMA Kunta SU2013 Liikelaitos SU2013 Kunta ja liikelaitos yht SU2013 Kunta ja liikelaitos yht TA2012 Muutos 12>13 Muutos- % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,72 Maksutuotot ,84 Tuet ja avustukset ,59 Muut toimintatuotot , ,85 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,28 Henkilösivukulut Eläkekulut ,55 Muut henkilösivukulut ,15 Palvelujen ostot ,95 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,50 Avustukset ,45 Muut toimintakulut ,23 TOIMINTAKATE ,19 Verotulot ,10 Valtionosuudet ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,19 Muut rahoitustuotot ,00 Korkokulut ,50 Muut rahoituskulut ,66 VUOSIKATE ,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,24 TILIKAUDEN TULOS ,18 Peruspääoman tuottovaatimus 2,5 %, euroa, sisältyy liikelaitoksen rahoituskuluihin ja kunta ilman liikelaitosta rahoitustuottoihin. Luvut on eliminoitu kunta ja liikelaitos yhteensä sarakkeelta. 24

25 5 KUNNAN KONSERNIYHTIÖT KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvän ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Uuden rivitalon rakentaminen Asuntojen saatavuus Vuokra-asuntojen lisääminen tarvittaessa Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiötä niiden mukaisesti. - Asuntokannan lisääminen tasokkailla ja kohtuuhintaisilla asunnoilla, mikäli tarvetta ilmaantuu. - Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnossa peruskorjaamalla huoneistoja ja huolehtimalla vuosi-korjauksista ajallaan. - Tervetuliaispaketti uusille asukkaille. Suorite TP2011 TA2012 TA2013 Vuokrattavia asuntoja Asuntojen käyttöaste 93, Vuokrahakemuksia (yhteishaku kunnan asuntojen kanssa) Keskivuokra /m² 7,92 8,22 8,22 Taloyhtiöltä asunnon saaneet ruokakunnat

26 TOHOLAMMIN ENERGIA OY (97,12 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso verkoston kunnossapito vuodot/katkokset ei asiakkaita haittaavia katkoksia SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET uusien asiakkaiden hankkiminen TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET Uusien työpaikkojen syntyminen - Uutta toimitilaa uusille ja kasvaville yrityksille - Riittävän ja asiantuntevan neuvonnan järjestäminen paikkakunnan yrityksille - Tukimahdollisuuksien maksimointi yritystukien ja kehittämishankkeiden kautta - Elinkeinostrategian päivitys vuoden 2013 aikana 26

27 6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT Toim intakate Käyttötaloustuottojen ja kulujen erotus on toimintakate. Se osoittaa kuinka paljon toimintakuluista jää verorahoituksella katettavaksi. Toimintakate talousarviossa on euroa. Vuosikate TP TP TP TP TP TA SU SU SU

28 Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, mikä jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate talousarviossa on euroa Verotulot ja valtionosuus Verotulot valtionosuus Verorahoitus = verotulot + valtionosuudet talousarviossa on euroa. 28

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014. Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014. Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014 Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33 1 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2014, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2013

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2012. Kh 5.11.2012 201 Kv 12.11.2012 37

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2012. Kh 5.11.2012 201 Kv 12.11.2012 37 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2012 Kh 5.11.2012 201 Kv 12.11.2012 37 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2012, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Lähde: Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011. Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011. Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 20.11.2014 284 Kaustisen kunnanvaltuusto 12.12.2014 72

Kaustisen kunnanhallitus 20.11.2014 284 Kaustisen kunnanvaltuusto 12.12.2014 72 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kaustisen kunnanhallitus 20.11.2014 284 Kaustisen kunnanvaltuusto 12.12.2014 72 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75

Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanhallitus 30.11.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan alue ja

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2012. ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2012. ja taloussuunnitelma Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2013-2015 2011 ja taloussuunnitelma 2012-2014 Khall 30.11.2011 237, Kvalt 14.12.2011 79 1 Haapajärven kaupunki TALOUSARVIO 2012 JA -SUUNNITELMA 2013-2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA VUOSIEN 2015-2018 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA VUOSIEN 2015-2019 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA VUOSIEN 2015-2019 TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE JA VUOSIEN - TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.3 TALOUSARVION

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 KUNNANHALLITUS 18.12.2012 224 KUNNANVALTUUSTO 27.12.2012 66

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 KUNNANHALLITUS 18.12.2012 224 KUNNANVALTUUSTO 27.12.2012 66 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 KUNNANHALLITUS 18.12.2012 224 KUNNANVALTUUSTO 27.12.2012 66 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Kunnanhallitus 2.12.2013 263 Kunnanvaltuusto 12.12.2013 65

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Kunnanhallitus 2.12.2013 263 Kunnanvaltuusto 12.12.2013 65 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 263 Kunnanvaltuusto 12.12.2013 65 SISÄLTÖ 1 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 Kunnan alue

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot