Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen"

Transkriptio

1 Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito hän kehittää sitä jatkuvasti hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä osaa toimia julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä Opiskelija voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan monilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot kielitaitoa ja tietoteknistä talouden ja kannattavuuden osaamista Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä hän osaa toimia tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden työkyvyn edistämisen Hän on ympäristötietoinen mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä

2 Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma Koulutusohjelmiin liittyvät tavoitteet Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää hänellä on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkkaassistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ).

3 Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma Näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Toimielimen hyväksymään ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmaan sisällytetään periaatteet työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteensovittamisesta. Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. Arviointi kohdistuu työprosessin työmenetelmien, välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen an. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1) oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2) vuorovaikutus ja yhteistyö, 3) ammattietiikka, 4) terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 5) aloitekyky ja yrittäjyys, 6) kestävä kehitys, 7) estetiikka, 8) viestintä ja mediaosaaminen, 9) matematiikka ja luonnontieteet, 10) teknologia ja tietotekniikka sekä 11) aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvioinnin elinikäisen oppimisen avaintaidot -kohteessa arvioidaan seuraavat neljä avaintaitoa: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Muut avaintaidot arvioidaan työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin tai työn perustana olevan tiedon hallinnan yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä laatii arviointikriteerit niihin valinnaisiin tutkinnon osiin, joihin niitä ei ole määritelty tutkinnon perusteissa. Valmiit arviointikriteerit korvaavat kansallisen näyttöaineiston Arvosanasta päättäminen Opetushallitus on siis antanut ammatillisten tutkintojen perusteissa arviointia koskevat määräyksensä. Noudatamme niissä esitettyjä arvioinnin kohteittain annettuja arviointikriteereitä. Toisin sanoen meille on annettu valmiiksi arviointitasot tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3 uudistetun arvosana-asteikon mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (L601/2005, 25b, A 603/2005, 11, A 488/2008, 10, 13 ) on säädetty, arvosanat tutkintotodistukseen on annettava kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista, myös ammatillisiin opintoihin (90 ov) kuuluvista

4 Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma muista valinnaisista tutkinnon osista ja ammatillista osaamista syventävistä tutkinnon osista. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. näytön arvosanan päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukaisesti. Arvioinnin perustelut on aina kirjattava. Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutissa Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta Asiakaspalvelu ja tutkinnon perusteissa esitetyistä valinnaisista, vaihtoehtoisista osista, jotka voidaan kuvata opiskelijan työelämään johtavana urapolkuna. Työssäoppimista tutkintoon on sisällytetty 22 opintoviikkoa eli 2 opintoviikkoa enemmän kuin aikaisemmin. Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen osioon on arviointikriteerit laadittu itse opetushallituksen tutkinnon perusteissa antamien ohjeiden mukaisesti. Muissa tutkinnon osissa on käytetty oph:n antamia valmiita kriteereitä. Elokuussa 2009 alkavaan koulutukseen on suunniteltu seuraaviin koulutusohjelmiin tutkinnon osat ja laadittu niiden näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat: Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma: vähittäiskaupan ammattilaisen urapolku Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma: toimisto-tietohallinnon ammattilaisen urapolku tai talous- ja toimistopalvelun ammattilaisen urapolku Suunnitelmat on esitetty tutkinnon osittain (merkitty taulukko 1:ksi) sekä koottu yhteen koulutusohjelmittain (taulukko 2 ja 3). Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen (useita) Taulukko 2 Liiketalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 2009 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Taulukko 3 Liiketalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

5 Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma Esimerkki vähittäiskaupan ammattilaisen polusta Visuaalinen myyntityö 20 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Sähköinen kaupankäynti 10 ov Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 10 ov (paikallisesti tarjottava osa) Asiakaspalvelu 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Ammattia täydentävät (yhteiset) opinnot 20 ov

6 Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma Esimerkki toimisto-tietohallinnon ammattilaisen urapolusta Toimistopalvelut 20 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 10 ov (paikallisesti tarjottava osa) Talouspalvelut 20 ov Sähköinen kaupankäynti 10 ov Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 5-10 ov Asiakaspalvelu 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Ammattia täydentävät (yhteiset) opinnot 20 ov Esimerkki talous- ja toimistopalvelun ammattilaisen urapolusta Toimistopalvelut 20 ov Talouspalvelut 20 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 10 ov (paikallisesti tarjottava osa) Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tai sähköinen kaupankäynti 5-10 ov Asiakaspalvelu 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Ammattia täydentävät (yhteiset) opinnot 20 ov

7 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 7 TUTKINNON OSA Asiakaspalvelu 20 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Opiskelija hoitaa asiakaspalvelutilanteen, jolloin hän: - valmistautuu palvelutilanteeseen, huolehtii työympäristöstä, palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta, hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa, hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet, tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä ja selvittää toiminnan kannattavuutta. Opiskeltavat sisällöt ja opinnoissa etenemisen ehdot löytyvät koulutusalan opintojen toteutussuunnitelmista. Kriteereissä painotetaan asiakaspalvelutilanteeseen valmistautumista, asiakkaan kohtaamista, palvelun toteuttamista ja jälkitoimien hoitamista. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista näytöllä arvioidaan opiskelijan ammattitaito palvelutilanteessa. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: - asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti - työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen - palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen - palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Asiakaspalvelu 20 ov: Liiketoimintaosaaminen 4 ov Asiakaspalveluosaaminen 6 ov Talousosaaminen Tietotyövälineet Työssäoppiminen 4 ov 5 ov Toteutustapa Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, opiskelijan itsenäisenä opiskeluna ja työssäoppimispaikalla. Lähiopetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteistoiminnallisia oppimismuotoja (mm. materiaalikansioiden keräämistä, portfolioita, raportteja). Perusteiden oppimisessa on tärkeää antaa opiskelijalle perusvalmiuksia opintoihin, jolloin väistämättä opetus on opettajajohtoisempaa kuin myöhemmissä opinnoissa. Ajoitus Tutkinnon osan opinnot toteutetaan 1. opiskeluvuonna. Tutkinnon osan näyttö toteutetaan Kaupan palvelun ja myynnin opintojen yhteydessä 2. opiskeluvuonna työssäoppimisjaksolla. Opinnoissa etenemiselle ei ole erityisiä ehtoja.

8 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 8 TUTKINNON OSA Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Ammattitaitovaatimukset Opiskelija - valmistautuu palvelutilanteisiin - hoitaa tuotevastuualueensa - palvelee asiakasta ja myy - hoitaa maksutapahtuman - hoitaa jälkitoimet - seuraa myynnin kehitystä. Opiskeltavat sisällöt ja opinnoissa etenemisen ehdot löytyvät koulutusalan opintojen toteutussuunnitelmista. Kriteereissä painotetaan asiakaspalvelutilanteeseen valmistautumista, tuotevastuualueen hoitoa, palvelun ja myynnin toteuttamista, kassan huolellista käyttöä ja myynnin jälkitoimien hoitamista. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Opiskelija toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Kaupan palvelu ja myynti 20 ov: Kaupan rakenne ja kehitysnäkymät Vähittäiskaupan asiakaspalvelu Asiakasmarkkinointi Tuotetuntemus Tuotevastuualueen hoitaminen Kauppa ja kuluttajansuoja Business English Affärssvenska Työssäoppiminen Opinto-ohjaus 3 ov 7,5 ov 0,5 ov Toteutustapa Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, opiskelijan itsenäisenä opiskeluna ja työssäoppimispaikalla. Lähiopetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteistoiminnallisia oppimismuotoja (mm. materiaalikansioiden keräämistä, portfolioita, raportteja). Ajoitus Asiakaspalvelun opintojen jälkeen. Tutkinnon osan opinnot toteutetaan 2. opiskeluvuonna. Tutkinnon osan näyttö toteutetaan työssäoppimisjaksolla.

9 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 9 TUTKINNON OSA Visuaalinen myyntityö 20 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Työskennellessään myymälässä: - opiskelija toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan, seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä sekä tuottaa asiakasinformaatiota. Opiskeltavat sisällöt ja opinnoissa etenemisen ehdot löytyvät koulutusalan opintojen toteutussuunnitelmista. Kriteereissä painotetaan esillepanon toteuttamista, myymäläilmeen seurantaa ja ylläpitoa sekä asiakasinformaation tuottamista. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Esillepano tai kampanja toteutetaan myymälätilan osastolla ohjeistuksen pohjalta. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytössä osoitetaan vähintään työprosessin pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin : tekee osastolle asiakasinformaatiota käsin tai tietotekniikkaa hyväksi käyttäen työn perustana olevan tiedon hallinnasta esillepanon tai kampanjan toteuttaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot pois lukien oppiminen ja ongelmanratkaisu. Muu arviointi Näytön arvioinnin lisäksi opiskelijan arviointia tapahtuu kirjallisten näyttöjen kuten kokoavien kokeiden, tehtävien, materiaalikansioiden keräämisen, raporttien, portfolioiden ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen arvioimisen avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Visuaalinen myyntityö 20 ov: Vähittäiskaupan visuaalinen ilme 4 ov Markkinointiviestintä Julkaisut ja esitteet Ihmisen hyvinvointi ja työkyky Valokuvaus ja kuvankäsittely Opinnäyte Työssäoppiminen 3 ov 8 ov Toteutustapa Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, opiskelijan itsenäisenä opiskeluna ja tämä tutkinnon osa erityisesti työssäoppimispaikalla. Lähiopetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisiä oppimismuotoja. Opiskelussa opiskelijan omalla työpanoksella on tärkeä merkitys. Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ja arvioidaan 2. opiskeluvuonna. Tutkinnon osan näyttö toteutetaan Visuaalisen myyntityön opintojen yhteydessä 2. opiskeluvuonna olevalla työssäoppimisjaksolla. Opinnoissa etenemiselle ei ole erityisiä ehtoja.

10 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 10 TUTKINNON OSA Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Opiskelija - laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset - hinnoittelee tuotteen - osallistuu budjetointiprosessiin - vertaa toteutumaa budjettiin. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta budjetointiprosessiin osallistuminen ja toteutuman vertailu elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla budjetointiin tai hinnoitteluun työpaikallaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov: Kannattavuuden suunnittelu ja seuranta Hinta ja kate Budjettien laatiminen ja seuranta Yrityksen riskien Yritysverotus Tilastojen ja raporttien käsittely- ja lukutaito Työssäoppiminen 3 ov Toteutustapa Opetuksessa hyödynnetään luokkaopetusta, oppimistehtäviä ja ryhmätöitä. Ajoitus Toteutus toisena (tai vaihtoehtoisesti kolmantena) opiskeluvuotena

11 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 11 TUTKINNON OSA Sähköinen kaupankäynti 10 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Opiskelija - osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen - seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä - palvelee asiakkaita verkkokaupassa - hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti työskentelemällä sähköisen kaupankäynnin tehtävissä käyttäen työympäristönsä keskeisiä välineitä, tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta verkkokaupan ylläpito ja asiakaspalvelu elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Opiskelijan arviointiin osallistuvat opettaja ja opiskelija. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Sähköinen kaupankäynti 10 ov: Menesty verkkokaupassa Verkkokaupan perustaminen 7 ov Verkkokaupan ylläpito ja kehittäminen Toteutustapa Opetuksessa hyödynnetään luokkaopetusta, oppimistehtäviä, verkkoopetusta ja projektija ryhmätöitä. Ajoitus Toteutus kolmantena (tai vaihtoehtoisesti toisena) opiskeluvuotena

12 12 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen TUTKINNON OSA Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän laatii monisivuisen asiakirjan ja käyttää työssään työvälineohjelmia. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käyttämällä työssään erilaisia työvälineohjelmia monisivuisia asiakirjoja laatiessaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessien työmenetelmien, välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelija tekee työssäoppimisjaksollaan asiakaspalveluun tai toimistotyöhön liittyviä tietojenkäsittelytehtäviä kaupassa, pankissa, toimistossa, vakuutusyhtiössä, infopisteessä, varastossa ym. Työtehtävä voi olla mm. esitteen, ohjeistuksen, raportin, suunnitelman, toimintakertomuksen tai asiakaskirjeiden joukkolähetyksen toteuttaminen. Työssään hän käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden mukaisesti. Hän asioi sähköisesti verkkoympäristössä ja käyttää työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä. Tarvittaessa hän opastaa muita työntekijöitä työvälineohjelmien käytössä. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Työvälineohjelmien käyttö 10 ov: Taulukkolaskenta Tietokanta Pitkän asiakirjan laatiminen Ohjelmien yhteiskäyttö Työssäoppiminen 3 ov Toteutustapa Opetuksessa hyödynnetään luokkaopetusta, oppimistehtäviä, verkkoopetusta ja projekti- ja ryhmätöitä. Ajoitus Toteutus toisena (tai vaihtoehtoisesti kolmantena) opiskeluvuotena

13 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 13 TUTKINNON OSA Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 10 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Opiskelija osaa - arvioida omaa osaamistaan - arvioida tuotteen tai palvelun tuotteistamismahdollisuuksia - suunnitella yrityksen tuotetta ja/tai palvelua sekä logistisia ratkaisuja - selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja hankkia yhteistyöyrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita - suunnitella ja toteuttaa yrityksen talouden hoitoa ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä - laatia ja esitellä markkinointisuunnitelman ja talous- ja rahoitussuunnitelman - neuvotella ja toimia eri yhteistyökumppaneiden kanssa - analysoida yrityksen riskejä ja etsiä ratkaisuja riskien hallitsemiseen. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista näytössä arvioidaan työprosessin - oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen - työn kokonaisuuden ja laadukas toiminta työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin - teknologian ja tietotekniikan työn perustana olevan tiedon - tuotteistamismahdollisuuksien arviointi - liiketoimintaympäristön selvittäminen - liikeidean valinta - liiketoimintasuunnitelman laatiminen - yritysmuodon valinta sekä yrityksen perustaminen ja lopettaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaisuudessaan Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa sekä yhteistyöyrityksessä. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluiden, tehtävien ja materiaalin keräämisen tai/ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 10 ov: Oman yritysidean ja liikeidean kehittely Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma 3 ov Oman yrityksen markkinointisuunnitelma Oman yrityksen talous- ja rahoitussuunnitelma Oman yrityksen lopettamistoimenpiteet 0,5 ov Työssäoppiminen 2,5 ov Toteutustapa Opetus tapahtuu sekä oppilaitoksessa että yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa Opetusmenetelmät: - lähiopetusta - verkko-opiskelua - tiimityöskentelyä - yhteistoimintaa paikallisten yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen sekä kunnan eri viranomaisten kanssa, teemapäivät, tempaukset ym. Ajoitus Yritystoiminnan, talouden ja markkinoinnin perusopintojen jälkeen aloitetaan oman liikeidean kehittely. Muut opinnot sijoittuvat toiseen ja kolmanteen vuoteen - näyttö liiketoimintasuunnitelman viimeistelyn jälkeen kolmantena vuonna - työssäoppimisen osuus 3. vuotena

14 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 14 TUTKINNON OSA Talouspalvelut 20 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän: hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: - kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat - laskee tavanomaisen maksettavan palkan - laskuttaa - hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia - hoitaa ostoreskontraa. Arvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta työssäoppimispaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Talouspalvelut 20 ov Kirjanpidon perusteet 3 ov Tilinpäätös ja sen tulkinta Taloushallinnon työvälineet ja sovellusohjelmat 3 ov Talousmatematiikka Velkasuhde ja saatavan perintä Palkkahallinto Opinnäyte Työssäoppiminen 6,5 ov Opinto-ohjaus 0,5 ov Toteutustapa Opetuksessa hyödynnetään luokkaopetusta, oppimistehtäviä, verkkoopetusta ja projekti- ja ryhmätöitä. Ajoitus Toteutus toisena (tai vaihtoehtoisesti kolmantena) opiskeluvuotena

15 Taulukko 1 Tutkinnon osan arviointi ja toteuttaminen 15 TUTKINNON OSA Toimistopalvelut 20 ov Ammattitaitovaatimukset ja sisällöt Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän tekee toimiston töitä: - hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) - viestii sähköisesti ja kirjallisesti - hoitaa puhelinpalvelua - järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia - tekee matkajärjestelyjä - laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja - opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä - vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta. Arvioinnissa arvioidaan seuraava osa-alueet opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti: - työprosessien - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin - työn perustana olevan tiedon - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opiskelijan arvioinnin toteutus näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista näytöllä osoitetaan vähintään työprosessien pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta - asiakirjatuotannon hoitaminen - sähköinen ja kirjallinen viestintä - kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla toimiston työtehtäviä, kuten asiakirjaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia, matkajärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Toimistopalvelut 20 ov: Toimiston työt ja menetelmät Kokoustekniikka Atk-ohjaustaidot, tietokannat ja raportointi It-käyttäjätuen perusteet Asiakirjatuotanto ja asiakirja Liike-elämän sähköinen ja kirjallinen viestintä Office English Byråsvenska Työssäoppiminen 9 ov Toteutustapa Opetuksessa hyödynnetään luokkaopetusta, oppimistehtäviä, verkkoopetusta ja projekti- ja ryhmätöitä. Ajoitus Toteutus toisena (tai vaihtoehtoisesti kolmantena) opiskeluvuotena

16 Taulukko 2 Liiketalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 2009 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 16 TUTKINTO Liiketalouden perustutkinto näytöt ARVIOIJAT Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osan nimi Asiakaspalvelu 20 ov mitä osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä missä ammattiosaamisen näytöt toteutetaan miten ammattiosaamisen näytöt toteutetaan (tutkinnon osat yhdessä, erikseen, osina) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: - asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti - työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen - palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen - palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näytöt oppilaitoksessa Kuka / ketkä arvioivat ammattiosaamisen näytöt Näytöt työpaikalla Kuka / ketkä arvioivat ammattiosaamisen näytöt näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Talouspalvelut 20 ov Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija.

17 Toimistopalvelut 20 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov (valinnainen toistaiseksi) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla toimiston työtehtäviä, kuten asiakirjaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia, matkajärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessien pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta - asiakirjatuotannon hoitaminen - sähköinen ja kirjallinen viestintä - kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta budjetointiprosessiin osallistuminen ja toteutuman vertailu elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla budjetointiin tai hinnoitteluun työpaikallaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 17 näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Sähköinen kaupankäynti 10 ov näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta verkkokaupan ylläpito ja asiakaspalvelu elinikäisen oppimisen avaintaidot (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10) näytön arvioivat opettaja ja opiskelija.

18 Työvälineohjelmien käyttö 10 ov näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessien työmenetelmien, välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Opiskelija tekee työssäoppimisjaksollaan asiakaspalveluun tai toimistotyöhön liittyviä tietojenkäsittelytehtäviä kaupassa, pankissa, toimistossa, vakuutusyhtiössä, infopisteessä, varastossa ym. Työtehtävä voi olla mm. esitteen, ohjeistuksen, raportin, suunnitelman, toimintakertomuksen tai asiakaskirjeiden joukkolähetyksen toteuttaminen. Työssään hän käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden mukaisesti. Hän asioi sähköisesti verkkoympäristössä ja käyttää työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä. Tarvittaessa hän opastaa muita työntekijöitä työvälineohjelmien käytössä. 18 näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 10 ov näytössä arvioidaan työprosessin - oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen - työn kokonaisuuden - laadukas toiminta työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin - teknologian ja tietotekniikan työn perustana olevan tiedon - tuotteistamismahdollisuuksien arviointi - liiketoimintaympäristön selvittäminen - liikeidean valinta - liiketoimintasuunnitelman laatiminen - yritysmuodon valinta sekä yrityksen perustaminen ja lopettaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky - aloitekyky ja yrittäjyys (5) - kestävä kehitys (6, liikeideassa) näytön arvioivat kokonaisuuden ohjaava opettaja ja opiskelija. Näyttönä esitetään liiketoimintasuunnitelma, lisäksi myös tekoprosessi arvioidaan.

19 Taulukko 3 Liiketalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 19 TUTKINTO Liiketalouden perustutkinto näytöt ARVIOIJAT Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osan nimi Asiakaspalvelu 20 ov mitä osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä missä ammattiosaamisen näytöt toteutetaan miten ammattiosaamisen näytöt toteutetaan (tutkinnon osat yhdessä, erikseen, osina) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytöt oppilaitoksessa Kuka / ketkä arvioivat ammattiosaamisen näytöt Näytöt työpaikalla Kuka / ketkä arvioivat ammattiosaamisen näytöt näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: - asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti - työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen - palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen - palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Opiskelija toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija.

20 20 Visuaalinen myyntityö 20 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Ammattitaito osoitetaan toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markkinoinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano tai kampanja toteutetaan myymälätilan osastolla. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytössä osoitetaan vähintään työprosessin pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta tekee osastolle asiakasinformaatiota käsin tai tietotekniikkaa hyväksi käyttäen työn perustana olevan tiedon hallinnasta esillepanon tai kampanjan toteuttaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot pois lukien oppiminen ja ongelmanratkaisu. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla budjetointiin tai hinnoitteluun työpaikallaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta budjetointiprosessiin osallistuminen ja toteutuman vertailu elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. näytön arvioi tutkinnon osan arvioiva opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Sähköinen kaupankäynti 10 ov näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta verkkokaupan ylläpito ja asiakaspalvelu elinikäisen oppimisen avaintaidot (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10) näytön arvioivat opettaja ja opiskelija.

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot