Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9"

Transkriptio

1 RAUDANVEDET-HANKE LOPPURAPORTTI Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9

2 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Rantasalmen kunta, Etelä-Savon ELY keskus ja Raudanveden osakaskunta allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Raudanvedet-hankkeen toteuttamisesta. Hankkeen tarkoituksena oli vähempiarvoisten kalojen tehokalastuksella pienentää Rantasalmen taajaman lähivesistöjen sisäistä kuormitusta. Hanke kohdistui Rantasalmella sijaitseviin Pieneen Raudanveteen, Suureen Raudanveteen sekä Kosulanlampeen. Hanke toteutti Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaa. Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli poistaa vähempiarvoisia kaloja Pienestä Raudanvedestä ja Kosulanlammesta yhteensä kg ja Suuresta Raudanvedestä kg vuosien aikana. Hankkeen laadullisiksi tavoitteiksi asetettiin sisäisen kuormituksen vähentämisen kautta ravinnepitoisuuden ja levähaittojen vähentäminen, kalaston koostumuksen ja laadun parantaminen, virkistyskäytön lisääminen sekä matkailuun tehtyjen panostusten hyödyntäminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli n ja hankeaika Rahoituksesta ELYkeskuksen osuus oli 50 % ( ), Rantasalmen kunnan 33 % ( ) ja Raudanveden osakaskunnan 17 % ( ). Hoitokalastuksessa on kaksi tehokasta jaksoa vuosittain: keväinen särkikalojen kutuvaellusten aikaan ja syksyinen nuottapyynti syvänteiden reuna-alueilla. Pienellä Raudanvedellä ja Kosulanlammella ei ole nuotattavia syvänteitä, mutta erittäin sopiva syvyys talkootyönä koettavien rysien käyttöön. Suurella Raudanvedellä on sopivia paikkoja sekä rysä- että nuottapyyntiin. HANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA TULOKSET Hankkeen aikainen tiedottaminen ja yhteistyö Hanke lähti liikkeelle sopijapuolten yhteispalaverista, jossa todettiin hankkeen tarpeellisuus sekä kunkin osapuolen mahdollisuudet ja halukkuus hankkeen toteuttamiseen. Vaikka Raudanveden osakaskunta oli sopijapuolena, hankkeeseen osallistuivat lisäksi Suuren Raudanveden kaakkoiskulmassa sijaitsevat Puikonniemi 1-osakaskunta ja yksityinen vesialue Putkisalo 1/79. Molemmat alueet suhtautuvat myönteisesti hankkeeseen. Puikonniemi 1 osakaskunnan alueelle valmistui yksi hoitopyyntirysä, jolla tehtiin keväisin talkookalastusta. Rantasalmen kunta haki saaliin kompostointiin tarvittavan luvan ja osakaskunnat myönsivät kalastukseen tarvittavat luvat sekä huolehtivat kalastuksen valvonnasta. ELY-keskus antoi asiantuntija-apua hankkeen suunnittelussa ja sen aikana sekä huolehti ostettavan kalastuspalvelun kilpailuttamisesta. Hankkeen alkuvaiheessa Rantasalmen kunnan nettisivuille tehtiin lyhyt kuvaus hankkeesta ja sen käynnistämisestä. Rantasalmen lehti on tehnyt juttuja hankkeen käynnistämisestä ja etenemisestä. Parhaan huomion lehdessä saivat elokuussa 2010, 2011, 2013 ja 2014 pidetyt hoitokalastuspäivät kirkonkylän rannassa. Päivien tavoitteena oli saada huomiota vesien kunnostustyölle. Osakaskunnan talkoovoimin järjestämän hoitonuottausvedon ja kalankäsittelynäytöksen lisäksi Rantasalmen Kalaveikot (paikallinen kalastusseura) järjestivät rantaongintakilpailun. Vuosina 2013 ja 2014 Rantasalmen Martat tarjosivat halukkaille ruokaa pientä korvausta vastaan. Rantasalmen Kalaveikot ovat muutoinkin ottaneet hankkeen tavoitteet omakseen ja järjestävät "kaiken kalan" onkikilpailuja perinteisten ahven-kisojen sijaan, jolloin myös ulkopaikkakuntalaiset saavat tietää, että Raudanvedellä palkitaan suuri särkisaalis. Etenkin rysäsaaliiden jatkokäytössä oli suureksi avuksi Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 2/9

3 se, että saaliita hyödynnettiin paikallisesti eläinten rehuksi, pienpitoloukkuihin ja -haaskoihin, kompostoitiin kotikonstein sekä käytettiin pelloilla ja kasvimailla lannoitteena. Tieto saaliiden saatavuudesta ja hyvät kokemukset muusta käytöstä vähensivät kunnan kompostin tarvetta ja kustannuksia. Hankkeen käytännön toimeenpanoa ohjasi ohjausryhmä, jossa oli edustajia Etelä-Savon ELYkeskuksesta, Rantasalmen kunnasta ja Raudanveden osakaskunnasta. Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän kertaa hankkeen aikana. Vuosittaiset toimenpiteet hankkeen ajalta Hankkeen kalastukseen liittyviä toimenpiteitä on seuraavassa käsitelty vuosittain, tarkemmat saalistilastot raportin liitteenä 1, rysäpyynnin kalastuskaudet liitteenä 2 ja ostopalveluna toteutetut kalastukset liitteenä 3. Hanke polkaistiin pikavauhtia käyntiin vuoden 2010 keväällä. Kevätpyynti aloitettiin vuokratuilla hoitopyyntirysillä, joiden koenta tehtiin talkootyönä. Rysiä oli pyynnissä kolme kappaletta: Kosulanlammessa, Pienessä Raudanvedessä ja Suuressa Raudanvedessä. Kevätkalastuksen saalis oli yhteensä yli kg (tavoite kg). Syysnuottaus teetettiin paikallisella kalastusyrityksellä ostopalvelutyönä. Tarjouskilpailua ei järjestetty, sillä syksyn nuottaukseen varattu rahoitus oli kohtuullisen pieni. Nuottaussaalis oli yli kg (tavoite kg). Vuoden 2010 lopulla sovittiin kansalaisopiston kanssa kevättalvella 2011 järjestetystä rysäkurssista, jonka aikana talkoolaiset saivat rakentaa omia hoitopyyntirysiä. Raudanveden osakaskunnan alueelle rysiä valmistui kaksi kappaletta ja Puikonniemen osakaskunnan alueelle yksi rysä. Näitä kolmea rysää oli rakentamassa kuusi talkoolaista ja jokaisen rysän valmistumisen tarvittiin vähintään 180 talkootyötuntia. Rysien valmistamisen tarvike- ja ainekustannuksista hanke maksoi 60 %. Raudanveden osakaskunnan talkoolaiset luovuttivat valmistamansa rysät osakaskunnalle. Hankkeen antaman tuen edellytyksenä oli, että rysät ovat pyynnissä keväisin vähintään 3 viikon ajan hankkeen loppuajan eli vuosina Ennen kevätkalastuksen aloittamista rysät kyllästettiin ja viritettiin pyyntikuntoon. Koko vuoden 2010 talkoopyynnin saalismäärä oli noin kg, johon on laskettu mukaan hoitonuottauspäivän nuottausnäytös ja ä tukeva katiskakalastus. Syysnuottausta varten ELY-keskus järjesti tarjouskilpailun, jolla haettiin edullisinta vaihtoehtoa vuosien syysnuottauksen järjestämiseksi. Tarjousten perusteella ELY-keskus valitsi paikallisen kalastusyrityksen tekemään nuottaukset vetohinnalla. Nuottausten valvonta tehtiin osakaskunnan toimesta. Syksyn nuottaussaalis oli yli kg. Vuosina kalastus jatkui tuttuun tapaan: talkookalastuksen saalis oli reilut kg molempina vuosina ja nuottausten saaliit noin kg ja kg. Keväisen talkoopyynnin hankaluudeksi muodostui se, ettei Raudanveden osakaskunnalla ollut käytössään kuin yksi rysien koentaan soveltuva vene, jota jouduttiin siirtämään Kosulanlammen ja Pienen Raudanveden välillä jokaisella koentakerralla. Keväällä 2014 selvisi, ettei vene ole enää käytössä, joten talkookalastuksen järjestäminen näytti hankalalta. Asia ratkaistiin siten, että syksyisen nuottauspyynnin sijaan kalastusyritys teki keväistä ä (3 rysää) Pienellä Raudanvedellä, jonne laskettiin pyyntiin myös molemmat talkoopyyntirysät. Yrityksen vene annettiin osakaskunnan käyttöön, jolloin keväinen talkoopyynti saatiin järjestettyä. Rysät koettiin Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 3/9

4 samoina päivinä, jolloin yhteissaaliit olivat riittävän suuria ja tulivat kannattaviksi turkistarhaajan hakea rannasta, eikä niitä tarvinnut kompostoida tai kyntää peltoon. Esikoululaisten ryhmä kävi tutustumassa kevään rysäkalastukseen. Hoitokalastuspäivän ( ) perinteinen nuottausnäytös muutettiin päiväksi. Koska saalis oli hyvä, jätettiin rysä järveen ja kalastusta jatkettiin saakka. Saalis syyspyynnissä oli noin kg. Keväisen rysäpyynnin jälkeen kalastukseen varattua rahoitusta oli jäljellä. Syysnuottauksen ensimmäisen vedon saalis ylitti alun perin siihen varatun rahoituksen. Myöhemmin syksyllä nuotattiin talkootyönä pari ylimääräistä päivää, joten vuoden saalistavoitteet saavutettiin myös Suuren Raudanveden puolella vaikka keväinen kalastus tapahtui suurelta osin Pienellä Raudanvedellä.. Hankkeen kustannukset ja rahoitus Hankkeen kustannukset nousivat suunnitellusta noin eurosta lähes euroon. Hankkeen aikana tehdyn talkootyön suuri määrä mahdollisti sen, että ELY-keskus myönsi hankkeelle vuosittain suunniteltua suuremman rahoituksen ja talkootyöllä arvo riitti paikalliseksi vastinrahoitukseksi. Lisärahoitus käytettiin kalastukseen. Toteutuneiden talkootöiden tilastot on esitetty raportin liitteenä 4, suunnitellut ja toteutuneet kustannukset sekä rahoitus liitteenä 5. Tarkemmat tiedot kustannuksista löytyvät Rantasalmen kunnan kirjanpidosta. Hankkeen tulokset Yleisesti voidaan todeta, että saalistavoitteet saavutettiin ja ylitettiinkin joka vuosi. Samoin talkootyön määrä oli suunniteltuakin suurempi: rysäpyynnin lisäksi talkootöinä järjestettiin hoitokalastuspäiviä, tehtiin katiskakalastusta ja hankkeen hallinnollisia töitä sekä osallistuttiin nuottauksen valvonta- ja saaliinkäsittelytöihin. Yhdessä tekemisen henki oli hyvä vaikka talkootöihin osallistuneita oli vain noin 20 henkilöä. Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailuraporttien tuloksista kootuista kuvaajista (liite 6) on nähtävissä, että Pienessä Raudanvedessä kesän 2011 aikana (elokuun mittaukset) typen ja fosforin pitoisuudet nousivat huomattavasti. Keskimäärin pitoisuudet ovat kuitenkin olleet elokuussa 2014 pienempiä kuin ennen hankkeen alkua vuonna Suuri ongelma näyttäisi olevan Suuren Raudanveden syvänteen talviaikainen happipitoisuuden lasku ja ilmeinen ravinteiden vapautuminen pohjasta. Pienen Raudanveden näkösyvyysmittaukset antoivat viitteitä veden kirkastumisesta, joskin hankkeen aikana tuli selväksi, että tuuli vaikuttaa ratkaisevasti näkösyvyyteen sekoittaen vesimassan sameaksi. Näkösyvyysmittaukset eivät toteutuneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kirkonkylän uimarannan käyttö kesäaikaan on kuitenkin lisääntynyt ja vapaa-ajan kalastajien saaliissa on havaittu kookkaiden ahventen lisääntyneen. Laadullisten tulosten mittaaminen on aina hankalaa, mutta poistuneiden ravinteiden määrä on helppo määrittää. Noin kalakilon mukana hankealueen vesistä on poistunut kg fosforia ja jopa kg typpeä. Huomioitavaa on, että hankkeen vuoksi järjestetylle kansalaisopiston kurssille tuli muidenkin kuin hankealueen osakaskuntien edustajia. Näiden kurssilaisten toimesta Rantasalmelle tehtiin kolme muuta hoitopyyntirysää, joten vesistöjen kunnostukseen hanke on vaikuttanut muillakin kuin hankealueella. Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 4/9

5 Jatkotoimenpiteet Hankkeen aikana keskusteltiin ulkoisen kuormituksen vähentämisen tarpeellisuudesta. Hankkeelle on suunnitteilla kolmevuotinen jatkohanke, jossa suunnitellaan vähintään yksi kosteikko jokaiselle vesialtaalle ja jatketaan kalastusta ylläpitokalastuksena. Raudanveden osakaskunnan suunnitelmissa on hankkia rysäkalastukseen soveltuva vene. LIITTEET Liite 1 HANKKEEN SAALISTAVOITTEET ja Yhteensä Rysäkalastus talkootyönä Rysäkalastus talkootyönä Hoitonuottaus SAALISTILASTO VUODEN 2014 LOPUSSA Yhteensä Rysäkalastus talkootyönä Katiskakalastus Rysäkalastus talkootyönä Katiskakalastus Hoitonuottaus Rysäkalastus talkootyönä Nuottaus talkootyönä talkookalastus yht Rysäkalastus Hoitonuottaus SAALIS ALUEITTAIN SAALIS YHTEENSÄ Yhteensä ja Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 5/9

6 Liite 2 TALKOOKALASTUKSEN VUOSITTAISET RYSÄKALASTUSKAUDET , Puikonniemi , Puikonniemi , Puikonniemi , Puikonniemi : kaksi rysää SAALIIDEN KÄYTTÖ pääosin kompostiin kunnan jäteasemalle pääosin kompostiin kunnan jäteasemalle/ pieniä eriä komposteihin, kasvimaille, eläimille pääosin kompostiin kunnan jäteasemalle pääosin kompostiin kunnan jäteasemalle pääosin rehuksi pääosin loukkuihin ja haaskoihin Liite 3 OSTOPALVELUNA TEHDYT KALASTUKSET 2010 nuottaus nuottaus / / / / nuottaus nuottaus / / rysää SAALIIDEN KÄYTTÖ pääosin kompostiin kunnan jäteasemalle pääosin kompostiin kunnan jäteasemalle/ pieniä eriä eläinten rehuksi ja loukkuihin pääosin Juvan biokaasulaitokselle/ pieniä eriä eläinten rehuksi ja loukkuihin pääosin Juvan biokaasulaitokselle/ pieniä eriä eläimille pääosin rehuksi nuottaus pääosin rehuksi Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 6/9

7 Liite 4 TOTEUTUNEET TALKOOTYÖT / 2010 Hoitopyynti yhteensä Hoitopyynti yhteensä Rysäkurssi yhteensä yhteensä katiskapyynti katiskapyynti miestyö konetyö yhteensä katiskapyynti nuottaus miestyö konetyö yhteensä nuottaus Hallinto hankkeen aikana rysä+katiskapyynti nuottaus miestyö konetyö yhteensä Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 7/9

8 Liite 5 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Yhteensä Palkkauskulut ja palkkiot Ostopalvelut kompostointi syysnuottaus Vuokrat rysävuokrat Matkakustannukset Rysien tarvikkeet Muut kustannukset hallinnointi, kirjanpito yms tiedotus muut Talkootyö ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA Yhteensä Ely-keskus Rantasalmen kunta Raudanveden osakaskunta rahallinen osuus talkootyö HANKKEEN KUSTANNUKSET Yhteensä Palveluiden ostot 4 794, , , , , ,43 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5,75 11,41 17,16 RAHALLISET KUSTANNUKSET 4 794, , , , , ,59 TALKOOTYÖ 2 115, , , , , ,00 HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET 6 909, , , , , ,59 RAHALLISET PANOKSET Yhteensä Ely-keskus 2 000, , , , , ,00 61,1 % Rantasalmen kunta 1 161, , , , , ,91 33,6 % Raudanveden osakaskunta 1 632,68 500,00 500,00 500,00 500, ,68 5,4 % yhteensä 4 794, , , , , ,59 OSUUDET HANKKEEN KOKONAISKUSTANUKSISTA Ely-keskus ,00 48,1 % Rantasalmen kunta ,91 26,4 % Raudanveden osakaskunta ,68 25,5 % rahallinen osuus 3 632,68 talkootyö ,00 yhteensä ,59 Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 8/9

9 Liite 6 Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 9/9

EU investoi kestävään kalatalouteen LOPPURAPORTTI. Kannattavuutta Rannikkokalastukseen II KANRA II projekti 1.3.2008 31.7.2010

EU investoi kestävään kalatalouteen LOPPURAPORTTI. Kannattavuutta Rannikkokalastukseen II KANRA II projekti 1.3.2008 31.7.2010 Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 7 6 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen LOPPURAPORTTI Kannattavuutta Rannikkokalastukseen II KANRA

Lisätiedot

Kaakon jokitalkkari hanke

Kaakon jokitalkkari hanke Kaakon jokitalkkari hanke VUOSIRAPORTTI 2014 Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry Kymenlaakson kalatalouskeskus ry 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOIMIALUE JA TOTEUTTAJAORGANISAATIOT 4 2 HANKKEEN KESKEINEN

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti 31.8.2010 Pikes Oy Mirko Laakkonen Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT...

Lisätiedot

Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012

Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/11 Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/11 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006

Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006 Heli Jutila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 11 1 Julkaisun kuvat: JÄRKI-hanke, Heli ja

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä hankkeesta 1.1. Hankkeen rahoitus 1.2. Hankkeen kulut 1.3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi 1.4.

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ Kerava 2012 1 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu ALKUSANAT... 3 1. KUNNOSTUSHANKKEEN

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000. Loppuraportti

Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000. Loppuraportti Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000 Loppuraportti Pirkanmaan kalatalouskeskus 2000 KUHAMAA Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla Pirkanmaan maaseutukeskus

Lisätiedot

Taivassalon kalatalouden esiselvitys Taivassalon kunta

Taivassalon kalatalouden esiselvitys Taivassalon kunta Taivassalon kalatalouden esiselvitys Taivassalon kunta DNro 2331/3561/2011, hankenumero 1001490 30.9.2011 Sirkku Ojanperä 1 Hankkeen taustaa ja lähtökohtia... 6 1.1 Hankerahoitus... 6 1.2 Tarve ja toteutus...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013

Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013 1 (14) Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013 1. Hankkeen yleiskuvaus Hankesuunnitelma toimitettiin ELY-keskukseen 1.11.2010

Lisätiedot

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/17 Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/17 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 4.

Lisätiedot

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Siuntionjoen kalastusalue SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Laatinut: Juhani Niinimäki ja Pasi Kauppinen, Kala- ja Vesitutkimus Oy Hyväksytty18.4.2005 kalastusalueen kokouksessa 2

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI VUODELTA 2008 HANKEKOODI 28813501 1. Hankkeen perustiedot 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimi Käymäläseura Huussi

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla

Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 393 Heikki Auvinen Juha Jurvelius Irma Kolari Ari Leskelä Aki Hirvonen Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla Helsinki 2006 Julkaisija

Lisätiedot

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID -teknologiaa hyödyntäen Loppuraportti 1.1.2013 31.3.2014 Teija Rautiainen, Nina Parkkinen, Janne Hyötyläinen, Manu Rantanen

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 21610 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010

Lisätiedot