Hevosyrittäjien työhyvinvointi Pohjois- Pohjanmaalla 2011 Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevosyrittäjien työhyvinvointi Pohjois- Pohjanmaalla 2011 Loppuraportti"

Transkriptio

1 TMI MINTTI RAUTIOAHO/ PRO AGRIA OULU Hevosyrittäjien työhyvinvointi Pohjois- Pohjanmaalla 2011 Loppuraportti Minna Rautioaho Hevosyrittäjien työhyvinvointikyselyn loppuraportti.

2 Alkusanat Kysely toteutettiin ProAgria Oulun Maaseudun asiakasvastaava MASVA hankkeen rahoittamana ja yhteistyössä ProAgria Oulun HevosAgro hankkeen kanssa. Kysely suoritettiin osana työhyvinvointikoordinaattori-koulutusta, jota kyselyn laatija Minna Rautioaho suorittaa. Kysely toteutettiin Webropol -kyselyohjelmaa hyödyntäen avoimena kyselynä internetissä. Kyselyyn pääsivät kaikki halukkaat vastaamaan. Kyselyä mainostettiin mm. Hevosurheilu lehdessä, lisäksi kaikille Pohjois-Pohjanmaalla asuville hevosyrittäjille pyrittiin lähettämään sähköpostitse linkki kyselyyn. Hevosala ja yrittäjyys Hevosala on jatkuvassa kasvussa, varsinkin ratsuhevosten osalta. Tällä hetkellä Suomessa on hevosia n Hevosten määrä kasvaa vuosittain n hevosella. i Hevoset työllistävät yhä useampaa hevosalan yrittäjää vuosittain. Pohjois-Pohjanmaalla on noin 5000 hevosta. Hevostalleja alueella on n ii Ratsastuskouluja alueella on toiminut vuonna ratsastustallia, joista 12 on Suomen ratsastajainliiton hyväksymiä ratsastuskouluja. Tähän kyselyyn vastasi 27 hevosalan yrittäjää. Työhyvinvointi Työhyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä. Työhyvinvointia koemme, kun työ on palkitsevaa, ja psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sopivaa. Työtä tehdään turvallisessa ympäristössä ja turvallisilla työskentelytavoilla. Lisäksi työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä: hallita ja kehittää työskentelyään. Työhyvinvointi jaetaan useaan eri osa-alueeseen: 1. Ajankäyttö ja ajan hallinta 2. Terveys 3. Työturvallisuus ja ergonomia 4. Työn sosiaaliset tekijät: työntekijät ja muut verkostot 5. Työn psyykkiset tekijät 6. Työn ja työyhteisön kehittäminen Tässä kyselyssä haettiin vastauksia hevosyrittäjiltä kaikkiin näihin työhyvinvoinnin osa-alueisiin. Tiedetään, että työhyvinvointi on tärkeä tekijä työpaikoilla, jotta yritys voi hyvin ja työntekijät viihtyvät työpaikoillaan. Yrittäjän kannalta on tärkeää, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi. Hevosyrityksissä yrittäjä itse on usein yrityksensä ainoa työntekijä. Voiko yrittäjä hyvin omassa roolissaan? Onko yrittäjällä voimaa kehittää omaa yritystään ja huolehtia omasta ja mahdollisten työntekijöidensä työhyvinvoinnista? Hevosyrittäjillä on haasteellinen tehtävä kannattavuushaasteiden edessä, sillä aiemman tutkimuksen mukaan yleinen hintataso hevosalalla on liian matala. iii Katariina Suvitaipaleen tekemän tutkimuksen mukaan ongelmia yrittäjien mielestä aiheuttaa harmaa talous ja harrastemielessä alaa harjoittavat 2

3 kotitallit tai harrastelijaratsastajat, jotka tarjoavat samoja palveluita kuin yrittäjät, mutta huomattavasti huokeammalla hinnalla. Myös tässä työhyvinvointikyselyssä selvitettiin yrittäjien ajatuksia hevosalan toiminnasta. Samat teemat nousivat pintaan, kuin Suvitaipaleen tekemässä Hevosalan kannatteleva voima opinnäytetyössä. Vastaajien perustiedot: Hevosyrittäjien työhyvinvointi kyselyyn vastasi yhteensä 31 henkilöä, joista 27 toimii alalla yrittäjinä. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma oli selvästi naisvoittoinen, vastaajista 30 on naishenkilöitä ja tasan yksi on mieshenkilö. Vastaajien ikäjakauma Vastaajien ikähaitari oli vuotta. Noin puolet vastaajista (15 kpl) olivat iältään vuotiaita. Tämän lisäksi sekä vuotiaita ja vuotiaita vastaajia oli molempia 7 kappaletta. Yhdet vastaukset saatiin alle 23-vuotiaalta ja yli 50-vuotiaalta. Vastaajien paikkakunnat Kysely oli auki myös muiden alueiden, kuin Pohjois-Pohjanmaan, hevosyrittäjille. Pohjois-Pohjanmaalta oli kotoisin 24 kpl vastaajista. 10 vastaajista olivat Oulusta, 8 yrittäjää olivat Oulun lähialueilta, 4 muualta Pohjois-Pohjanmaalta ja yksi ei halunnut ilmoittaa kotipaikkakuntaansa. Lisäksi vastaajia saatiin muualta Suomesta 7 kappaletta. 3

4 Yrityksien perustiedot Vastaajien toimiminen hevosalalla Ratsuhevoset työllistivät suurinta osaa vastanneista yrityksistä 67 %(18/27). Kukaan yrittäjistä ei saa toimeentuloaan pelkistä ravihevosista, mutta 33 % (9/27) vastanneista sai toimeentulonsa sekä ratsu- että ravihevosista Ratsuhevoset Ravihevoset Molemmat 0 Vastaajien määrä Kuvaaja: millaiset hevoset työllistävät yritystä? Yritysten perustamisvuodet 25 kyselyyn vastanneista ilmoitti yrityksiensä perustamisvuodet. 22 kpl vastanneista oli perustanut yrityksensä 2000 luvulla, ja näistä puolet oli perustettu 2008 jälkeen. Vain 3 vastanneista yrittäjistä oli toiminut alalla ennen vuotta Yritysmuodot Suurin osa vastanneista yrityksistä oli yksityisen elinkeinon harjoittajia (17), osakeyhtiöitä 5 kpl, avoimia yhtiöitä 3 kpl ja kommandiitti yhtiöitä 1 kpl. (Ei osaa vastata 1 kpl) EOS 4 % Yritysmuodot Kommandiittiyhtiö 4 % Osakeyhtiö 18 % Avoin yhtiö 11 % Toiminimi 63 % 4

5 Eläkevakuuttaminen Eläkevakuutuksista kysyttäessä 14 yrittäjää ilmoitti kuuluvansa YEL-vakuutuksen piiriin ja 7 yrittäjää MyELvakuutuksen piiriin. Neljän vastaajan kohdalla toinen taho maksoi eläkkeen ja 1 ei osannut vastata Yrittäjien eläkevakuutus YEL MyEL joku muu EOS Lomituspalveluiden käyttö Lomituspalveluiden käytöstä kysyttäessä ainoastaan 3 yrittäjää ilmoitti käyttävänsä lomituspalveluita, ja loput 24 vastaajaa ilmoitti, että ei käytä lomituspalveluita. Tallitilojen hallinta 21 yrityksellä vastanneista oli joko omistuksessaan tai vuokrattuna talli. Alihankinta alan yrityksiltä Suurin osa yrityksistä (16 kpl) osti jatkuvasti alihankintana hevosalan yrittäjiltä palveluita, satunnaisesti tai hyvin harvoin osti palveluita 7 yrittäjää. Neljä yrittäjää vastasi, että ei koskaan osta palveluita muilta alan yrittäjiltä. Yrittäjäidentiteetti hevosyrittäjillä Kysymykseen vastanneista hevosyrittäjistä suurin osa (17) koki omaavansa ns. käsityöläisyrittäjä identiteetin, joka tarkoittaa sitä, että hevosyrittäminen on enemmän työtyytyväisyyttä hakevaa kuin voiton tavoittelua, ja yrittäminen on elämäntapa, joka tuo elämänsisältöä. Kahdeksan yrittäjää näki itsensä klassisena yrittäjänä, jolle on ominaista voiton tavoittelu ja oman toimeentulon turvaaminen. Yksikään yrittäjä ei koe omaavansa toimitusjohtajaidentiteettiä, joka hakee ulkoista arvostusta ja menestystä Käsityöläisyrittäjä Klassinen yrittäjä Toimitusjohtaja 0 Kuvaaja: Yrittäjyysidentiteetti hevosalan yrittäjillä 5

6 Ajan käyttö ja sen hallinta Vapaa-ajan ja loman määrä Selvä enemmistö vastaajista (20) koki, ettei he saa viettää riittävästi vapaa-aikaa ja lomaa. Loput olivat tyytyväisiä vapaa-ajan ja loman määrään. Viikoittainen työskentelymäärä Kyselyyn vastanneista 19 yrittäjää ilmoitti työskentelevänsä 7 päivää viikossa. Lopuilla yrittäjillä oli yhdestä viiteen vapaapäivää viikossa. 6

7 Päivittäinen työskentelymäärä: Päivittäiseksi työajaksi 12 vastanneista ilmoitti 10 tuntia tai sen yli. Neljä vastanneista työskenteli 6-9 tuntia päivittäin, 9 vastaajaa työskenteli 2-5 tuntia ja työajan vaihtelut oli suuria kahden vastanneen keskuudessa. Lomien määrä Loman määrää kysyttäessä kuusi yrittäjää vastasi, etteivät he vietä lainkaan lomaa. Viisi yrittäjää vastasi lomailevansa yhden viikon vuodessa. Kahdeksan yrittäjää vastasi viettävänsä lomaa 2-3 viikkoa vuodesta. Viisi yrittäjää vastasi viettävänsä 4 tai sitä useamman viikon lomaa vuodessa. 3 yrittäjää eivät osanneet vastata kysymykseen ei yhtään 1 viikko/vuosi 2 viikkoa/vuosi 3 viikkoa/vuosi 4 viikkoa/vuosi 5 viikkoa/vuosi 9 tai yli EOS 0 Lomaa 7

8 Työstä saatu korvaus ja työnmäärä Tyytyväisyys työstä saatuun rahalliseen korvaukseen Ainoastaan yksi vastanneista hevosyrittäjistä oli täysin tyytyväinen työstä saamaansa korvaukseen. Jotakuinkin tyytyväisiä oli yrittäjistä 13 kpl. Tyytymättömiä työstä saamaan rahalliseen korvaukseen olivat loput 13 kpl. Työmäärän sopivuus: Aivan liian suureksi tai liian suureksi arvioivat työmääränsä 13 yrittäjää. Sopivaksi tai riittäväksi arvioivat työmääränsä 11 yrittäjää. Yksi yrittäjä ei osannut vastata ja kaksi yrittäjää koki työmääränsä vähäiseksi. 8

9 Yrittäjien terveys Sairaana työskentely Kysyttäessä yrittäjien työnteosta sairaana ollessaan, ainoastaan yksi yrittäjä ilmoitti, ettei tee töitä sairaana. Kaikki loput 26 yrittäjää ilmoitti tekevänsä töitä joko silloin tällöin tai usein ollessaan sairaana. Sairauslomien määrä Hevosyrittäjistä 9 ilmoitti, ettei vietä päivääkään vuodesta sairaslomaa. 8 heistä ilmoitti viettävänsä vuosittain 1-3 sairaslomapäivää. Loput (9) hevosyrittäjät tai heidän lapsensa eivät näin terveitä olleet, vaan ilmoittivat sairaslomapäiviä olevan vuosittain 5-30 kpl. Työterveyspalveluiden käyttö Kolme yritystä vastasi tehneensä palvelusopimuksen työterveysaseman kanssa. Loput 24 yrittäjää ilmoitti, ettei palvelusopimusta ole tehty. 9

10 Työturvallisuus Tapaturmien määrä Työtapaturmia oli sattunut 20 yrittäjälle, joista 18 työtapaturmaa oli sattunut hevosten kanssa toimiessa. (Vastanneita 27 kpl) Tapaturmien vahingollisuus 8 yrittäjää vastasi, että pahin loukkaantuminen oli vaatinut sairaalahoitoa. Toiset 8 yrittäjää vastasi työtapaturman aiheuttaneen sairaslomaa. Loput työtapaturmassa loukkaantuneista oli loukkaantunut lievästi, ja oli loukkaantumisesta huolimatta jatkanut töitä. Työturvallisuudesta huolehtiminen Työturvallisuudesta yrittäjät pyrkivät huolehtimaan erilaisin turvavarustein, riskien kartoituksella etukäteen, suunnittelemalla ja ennakoimalla. Haasteellisten hevosten käsittely 23 yrittäjää ilmoitti käsittelevänsä haasteellisia hevosia töissään, jokainen yrittäjä koki omaavansa riittävästi taitoa haasteellisten hevosten käsittelyyn. 10

11 Työergonomia Hevosyrittäjät kohtaavat useita eri fyysisiä työnkuormittavuustekijöitä. Työergonomiaa selvitettäessä kysyttiin yrittäjiltä selän hyvinvoinnista, ilman epäpuhtauksien vaikutuksesta ja ääniergonomiasta. Selkäongelmat Selkävaivoista kärsi 17 kyselyyn vastanneista yrittäjistä, joista kuudella yrittäjällä selkää särki usein. 10 yrittäjää kertoi selkäongelmien vaivaavan harvoin tai ei koskaan. Ilman epäpuhtaudet Ilman epäpuhtauksille altistui kyselyn mukaan 21 vastannutta. (26 vastaajaa vastasi tähän kysymykseen). Harjoitusalueiden pölyt, heinän, rehujen ja talli-ilman epäpuhtaudet aiheuttavat yrittäjille ääniongelmia, silmien kuivumista, aivastelua, kurkun turvotusta, nuhaa, hengenahdistusta ja yskää. Ääniergonomia Kyselyyn vastanneista 20 kertoivat käyttävänsä ääntänsä työvälineenä. Heistä 8 ilmoitti, ettei ole kärsinyt ääniongelmista. 9 vastannutta ilmoitti kärsivänsä ääniongelmista, joista 3 oli joutunut perumaan töitänsä ääniongelmien vuoksi. Ääntä kuormittavat laajat tai meluisat opetusalueet, jolloin ääntä joutuu korottamaan liikaa. Ympäristö- ja säätekijöistä, jotka kuormittavat ääntä, mainittiin pölyt, kylmyys, tuuli ja kuivuus. Lisäksi flunssaisena työskentelyn koettiin haittaavan äänenkäyttöä. Yrityksen sosiaaliset verkostot Kyselyssä yrittäjiltä selvitettiin asiakkaiden kanssa työskentelyä. Lisäksi selvitettiin työntekijöiden ammattitaitotasoa yrittäjien kokemana. Asiakkaat 22 yrittäjää vastasi kohtaavansa hankalia asiakkaita harvoin. Neljä yrittäjää kohtasi hankalia asiakkaita melko usein. 19 yrittäjää haluaisi kuulla muiden yrittäjien kokemuksia haastavista asiakaspalvelutilanteista, viisi vastaajaa ei osannut vastata tähän kysymykseen. 13 yrittäjää jakaisivat asiakaspalvelukokemuksia muiden kanssa. 15 vastaajaa pahoittaa mielensä työtehtävissä. Selvä ykkönen mielipahanaiheuttajana on vastaajien mukaan asiakas /asiakkaat. Työntekijät Suurimmalla osalla vastanneista ei ollut yrityksessä muita työntekijöitä. He, joilla oli työntekijöitä, olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä työntekijöihinsä. Muutamassa tapauksessa osan työntekijöistä koettiin olevan riittävän ammattitaitoisia, mutta osa ei ollut. 11

12 Yrittäjien ajatukset oman yrityksen toiminnasta Yrittäjille annettiin 14 eri vastaväittämää omasta toiminnastaan ja yrityksestään. Kaikissa vastauksissa oma toiminta nähtiin hyvin positiivisesti tai vähintään neutraalisti. Yrittäjät arvioivat yrityksen ilmapiirin olevan positiivinen ja avoin. Työilmapiiri koettiin hyväksi. Vastausten mukaan yrityksissä harjoitetaan kehittävää ja avointa keskustelua. Yrittäjät ovat erittäin sitoutuneita ja uskovat omaan toimintaansa, he viettävät vähän sairaslomia. Ammattiosaaminen koetaan yrityksissä olevan hyvä ja työt tehdään korkealla työmoraalilla. Työtehtävien suunnittelu ja organisointi kohtaa arvioitaessa yrittäjät olivat arvioineet yrityksensä huomattavasti useammin neutraalille alueelle, kuin muiden kysymysten kohdalla. Vastaväittämät olivat: Työtehtävien teko on kuin tulipalojen sammuttelua vs. Työtehtävät organisoidaan ja suunnitellaan huolella. Yritykset kertoivat noudattavansa vastuullisen yrityksen periaatteita. Lisäksi yrittäjiltä kysyttiin nelikenttäanalyysinä, kuinka paljon hevostyö tuo elämään sisältöä ja kuinka paljon taloudellista hyötyä. Hevosalalla toimiminen tuo vastausten mukaan elämän sisältöä yrittäjien elämään. Parhaina hetkinä yrittäjät saavat myös taloudellista hyötyä. Haastavimpina hetkinä hevosyrittäjänä toimimista kuvattiin: se vie enemmän euroja kuin tuo ja elämä kärsii työstä. Yrittäjien ajatukset hevosalan toiminnasta Tehtävän anto oli samanlainen kuin yrittäjien arvioidessa omaa toimintaansa. Vastaväittämien perusteella arvioitiin, kumpi on yrittäjän mielestä lähempänä omaa näkemystä asiasta. Vastauksista välittyi huomattavasti negatiivisempi sävy verrattuna edelliseen tehtävään, jossa siis arvioitiin omaa toimintaa. Enemmistö yrittäjistä koki hevosalalla olevan paljon enemmän selän takana puhumista kuin avointa keskustelua. Hevosalan toiminta koettiin huomattavasti enemmän epärehelliseksi kuin rehelliseksi. Kenenkään yrittäjän mielestä hevosala ei ole täysin rehellistä. Hevosalan yleisen asenteen koettiin kuitenkin olevan enemmän positiivinen kuin negatiivinen. Avoimuutta kysyttäessä jakautuivat mielipiteet lähes tasan. Hevosalan kehittymisestä enemmistö vastasi kehitystä tapahtuvan. Suurin osa yrittäjistä koki, että alalla on vaikea verkostoitua. Kuitenkin selvä enemmistö haluaisi verkostoitua paremmin. Suurin osa yrittäjistä koki, että hänen osaamistaan arvostetaan yleisesti. Harmaasta taloudesta oli kaikilla yrittäjillä hyvin samanlainen käsitys. Yrittäjien mielestä alalla rehottaa harmaa talous, ja harmaa talous vääristää kilpailua. Lisäksi yleinen käsitys on, että alan yrittäjillä on haasteellista hoitaa eläkemaksujaan. Alkoholin käyttöä ei koettu ongelmaksi. Huomattavasti enemmän kallistuttiin väittämään: alkoholia ei näy työympäristössä. 12

13 Yrittäjät saivat tässä kohtaa esittää vapaan sanan, joissa oli sama sanoma, joka välittyi myös Suvitaipaleen opinnäytetyöstä: hintakilpailun vääristyminen harrastelijoiden tuottamien palveluiden ja pimeästi tekevien yrittäjien vuoksi. Hevosyrittäjien yleisen hyvinvoinnin arviointi Enemmistö yrittäjistä koki olevansa tyytyväisiä omaan elämäänsä ja työhönsä. Samoin yrittäjät kokivat oman työnsä pääsääntöisesti mielekkääksi hevosalalla. Yrittäjien enemmistö koki hallitsevansa omaa työntekoa ja oman yrityksen toimintaa. Perusasenne työntekoon on suurimmalla osalla positiivinen. Yrittäjät kokivat itsensä työssään energisemmiksi kuin vapaa-ajallaan. Töissä yrittäjillä on kyselyn mukaan aikaansaamisen tunne. Omat kyvyt ja taidot käytetään yleisesti mielekkäästi. Enemmistö yrittäjistä pystyy kehittämään sekä yritystään että omaa osaamistaan. Omia tehtäviään yrittäjät olisivat valmiina delegoimaan myös muille, mikäli tekijöitä vain löytyisi. Epävarmuutta ja vastoinkäymisiä hevosyrittäjät kokevat sietävänsä hyvin. Alkoholi ei häiritse kenenkään kyselyyn vastanneen työntekoa. Kyselyyn vastanneiden yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmat Enemmistö vastanneista (11/27) suunnitteli laajentavansa toimintaansa. Toiminnan jatkamista samoin kuin ennenkin aikoo vastaajista jatkaa 8. Kolmen yrittäjän suunnitelmissa oli supistaa toimintaansa ja viisi yrittäjää eivät osanneet vastata. Yrittäjät olivat kiinnostuneita seuraavanlaisista palveluista/tapahtumista: Paremmista verkostoitumismahdollisuuksista (19 kpl) Investointien suunnittelusta, rahoituksesta ja rakentamisesta (19 kpl) Yrityksen kehittämisestä asiantuntijan avustuksella (15 kpl) Yrityksen markkinoinnin kehittämisestä (12 kpl) Yrityksen työhyvinvoinnin kehittämisestä (10 kpl) Lisäksi ehdotettiin alueen yhteisten nettisivujen luomista kaikista hevosalan palveluiden tarjoajista. Lomituspalveluiden saaminen kiinnosti myös. 13

14 Loppupäätelmät Kyselyn perusteella voidaan todeta, että tämän kyselyn tulokset ovat hyvin samansuuntaisia ja yhtäpitäviä vastaavien alalla jo tehtyjen kyselyiden tai tutkimusten kanssa. Tähän kyselyyn vastasi pääsääntöisesti ratsupuolella toimivat yrittäjät, joten tämän kartoituksen perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä lähinnä ratsupuolen yrittäjien työhyvinvoinnista. Ravipuolen yrittäjien työhyvinvointi vaatisi lisäselvitystä. Suurin osa yrittäjistä koki omaavansa ns. käsityöläisyrittäjä identiteetin. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä tavoitellaan ennen kaikkea työtyytyväisyyttä eikä niinkään yrityksen voitto ole päätavoite. Tämä on tärkeä asia, jotta hevosyrittäjyyttä voidaan ymmärtää ja kehittää. Työn mielekkyys on tärkeä asia yrittäjille ja usealle hevosyrittäjyys on elämäntapa. Pieni osa yrittäjistä koki omaavansa klassisen yrittäjäidentiteetin. Tämän tyyppisessä yrittäjyydessä voiton tavoittelu ja oma toimeentulo on tärkeä asia. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet suhtautuivat omaan yrittämiseensä positiivisesti ja näkivät selvästikin oman tulevaisuutensa valoisissa merkeissä. Työhyvinvoinnin osatekijöitä puntaroitaessa tämän kyselyn perusteella, näkisin kuitenkin muutamia haasteellisia kohtia, joita huomioimalla hevosyrittäjät voisivat parantaa omaa työhyvinvointia ja yrityksen kannattavuutta. Työturvallisuudessa on selvästi kehitettävää, sillä useat yrittäjät olivat loukkaantuneet työtapaturmassa. Suurin osa työtapaturmista oli tapahtunut toimiessa hevosten kanssa. Yrityksissä kehitellään turvallisempia työtapoja ja käytetään turvavarusteita, joista mainittiin mm. turvakenkien käyttö. Hevosten kanssa työskentely vaatii suunnittelua ja tarkkaavaisuutta. Onnettomuus- ja läheltä piti tilanteiden kirjaaminen auttaa jatkossa toimimaan turvallisemmin. Yrittäjälle on suuri taloudellinen riski, jos hän joutuu olemaan pitkään sairauslomalla. Tapaturmien ja sairastumisten varalta yrittäjän olisi hyvä vakuuttaa itsensä riittävän hyvin. Ajankäytön hallinta kohdasta ilmeni, että suurin osa hevosyrittäjistä paiskii töitä todella paljon. Nämä tulokset saivat minut miettimään, että mikä on syynä tähän. Ovatko hevosyrittäjät työorientoituneita ihmisiä vai onko ajankäyttö tällaista olosuhteiden pakosta? Osa yrittäjistä todennäköisesti rakastaa työtään niin, ettei halua irrottautua työstään lomalle, mutta uskon suuren osan toimivan olosuhteiden pakosta. Tämä asia taas herättää lisää kysymyksiä: miksi olosuhteet ovat sellaisia, että lomaa / vapaapäiviä / sairaslomaa yrittäjä ei voi pitää? Onko kyseessä ajankäytönhallinnan työkalujen puute? Saako yrittäjä riittävästi katetta toiminnallaan? Onko tuotteiden hinnoittelu oikein? Ovatko asiakkaat valmiita maksamaan yrittäjän palveluista? Onko verotus hevosyrittäjien kannalta yritystoimintaa edistävä? Tässä tullaankin kaikkia yrittäjiä yhdistävään kohtaan: lähes jokainen vastaaja oli sitä mieltä, että hevosalalla on harmaata taloutta ja se vääristää alan kilpailua. Tällöin yrittäjät eivät voi nostaa hintatasoa riittävän korkeaksi, sillä asiakkaat ostavat ilman kuittia edullisemmin harrastelijalta tai pimeää työtä tekevältä toiselta yrittäjältä. Laajemmin asiaa katsoessa hälytyskellojen tulisi soida, sillä tämä alan vääristymä uhkaa koko hevosalaa ja sen kehittymistä. Sillä jos yritykset eivät saa katetta toiminnallaan, ei alan yritykset voi kehittyä ja koko hevosala polkee paikoillaan. Jokainen osto ilman kuittia vie pohjaa hevosalan kehittymiseltä. 14

15 Yksittäisen yrittäjän kannalta on tilanne myös hankala, sillä yrittäjät joutuvat nipistämään sieltä, mistä se on helpointa, eli omat lomat jäävät pitämättä ja eläkemaksut maksetaan miniminä, jolloin yrittäjän tulevaisuus ei eläkeiässä tule olemaan ruusuinen. Yrittäjien on tärkeä myös huomioida, että YEL-eläkemaksujen suuruus vaikuttaa myös äitiys- ja sairauspäivärahaan. Suurin osa hevosyrittäjistä tekee töitään yksin. Hevosyritysten väliset yhteistyöverkostot ja yrittäjien yhteiset kokoontumiset lisäisivät alan avoimuutta. Voisiko meidän alalla toimia ns. tutor-yrittäjä toiminta, jossa pitkään alalla toiminut yrittäjä voisi antaa tukeaan uusille alan yrittäjille? Olisi hienoa jos Pohjois-Suomeen saataisiin toimija, joka voisi tarjota alan yrittäjille ja toimijoille lisäkoulutuksia myös substanssiosaamisesta. Tällä hetkellä koulutukset ovat painottuneet ratsastuspuolella pääsääntöisesti Ypäjän hevosopistolle. Pohjois-Suomessa toimii kaksi hevosalan osaajia kouluttavaa oppilaitosta, joilla on erittäin hyvät puitteet tarjota myös alan erityiskoulutuksia: Ruukin maaseutuopisto ja Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö. Kouluissa opetetaan perusopintoja: hevosenhoitajia ja ratsastuksenohjaajia. Molemmissa laitoksissa tilat ovat erittäin hyvät ja näiden tilojen hyödyntäminen alan yrittäjien jatkokoulutuksiin olisi erittäin suotavaa. HevosAgro hanke tarjoaa alan harrastajille ja yrittäjille tietotaitoa useasta eri osa-alueesta. Onkin erittäin tärkeää alan kehittymisen kannalta, että vastaava hanke tulee saamaan jatkoa. Ja hankkeissa on tärkeä huomioida alan kehittymisen kannalta tärkeimmät ihmiset eli alalla toimivat yrittäjät ja muut ammattilaiset. Tämän kartoituksen tulokset huomioidaan sekä ProAgria Oulun hevosyrittäjille suunnatun toiminnan kehittämisessä että HevosAgro- ja MASVA-hankkeen jatkosuunnitelmissa. Jatkotoimina hevosyrittäjille tarjotaan mm. HevosAgro-hankkeen järjestämä hevosyrittäjien työhyvinvointija verkostoitumispäivä, jonka tulevaisuudessa on tarkoitus saavan myös jatkoa. Hevosyrittäjyyden kehityshankkeet ovat tärkeitä koko hevosalan kannalta. Viitteet: i Suomalaisen hevosalan katsaus 2010, Hevosklusteri-hanke ii Hevosten Pohjois-Pohjanmaa, avausseminaarin luentomateriaali, iii Hevostalouden kannatteleva voima, Suvitaival Katariina, 2010, HAMK https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24708/suvitaival_katariina.pdf?sequence=1 15

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Elon Yrittäjämittari 2014 Tutkimusraportti, lokakuu 2014

Elon Yrittäjämittari 2014 Tutkimusraportti, lokakuu 2014 Elon Yrittäjämittari 2014 Tutkimusraportti, lokakuu 2014 Annarita Koli, työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö, Työeläkeyhtiö Elo Työeläkeyhtiö Elo toteutti elokuussa 2014 Elon Yrittäjämittari 2014 -tutkimuksen.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien 2009-2014 aikana OPINNÄYTETYÖ, KEVÄT 2016 JENNA HÄMÄLÄINEN 1. Taustaa opinnäytetyölle 2. Tarkoitus ja tavoitteet

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Mitä toivon saavani teemaillasta itselleni ja omaan työhöni? (etukäteiskysymys) Avoimin mielin : ) Ajankohtaiskatsauksen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVISTUNUT VUOSI VUODELTA

TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVISTUNUT VUOSI VUODELTA TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVISTUNUT VUOSI VUODELTA Vuonna 16 kolmannen kerran toteutettu barometrikysely antaa vahvan tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta. Kyselyyn vastanneista suurin

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

DUODECIM. Pekka Mustonen

DUODECIM. Pekka Mustonen DUODECIM Duodecimin onnellisuustutkimuksen tuloksia Pekka Mustonen Lähdeaineistot: 1. 2100 :n keskivertosuomalaisen Internet-paneeli (04/2009) 2. Elämä Pelissä TV-ohjelman www-kyselyn täyttäneet n. 130

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot