I Toimintakertomus... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Toimintakertomus... 3"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012

2 I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaatio Toimielimet Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Tulot kattavat menot Talousarvion toteutuminen toimialoittain ja suurimmat poikkeamat Verotulot Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstön määrän hallinta Sisäiset tulot ja menot Kontrollitoimenpiteet Raportointijärjestelmän kehittäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen Henkilöstö Riskien hallinta Sisäisen valvonnan arviointi Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot (ulkoiset) Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategiset menestystekijät Kaupunginhallituksen tuloskortti Tarkastuslautakunta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Keskusvaalilautakunta Yleishallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Konsernipalveluiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto-osasto Talousosasto Henkilöstöosasto Strategisen kehittämisen osasto Sosiaali- ja terveystoimi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut Sivistystoimi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistystoimen palvelukeskus

3 Varhaiskasvatus Perusopetus Toinen aste ja vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tekninen lautakunta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tekninen toimi Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Tilapalvelukeskus Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut Alueellinen jätehuolto Kaupunkisuunnitteluosasto Tekninen lautakunta yhteensä Lupa- ja valvonta-asiat Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lupa- ja valvontaosasto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Lupa- ja valvontatoimi yhteensä II Talousarvion toteutuminen Toimintatuottojen ja menojen toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2012 (ulkoiset ja sisäiset) Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymistä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase IV Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitos Salon Veden tilinpäätös vuodelta Liikelaitos Salon Kaukolämmön tilinpäätös vuodelta Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus

4 3 I Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2012 jää Salon kaupungin historiaan vuotena, joka muutti lopullisesti asemamme suomalaisten kaupunkien joukossa. Taloudellisesti yhdestä Suomen menestyneimmästä kaupungista ja kuntien yhdistymisen edelläkävijästä tuli korkean työttömyyden kaupunki, jonka taloustilanne on poikkeuksellisen vaikea. Syyt tähän ovat yleisesti tiedossa. Maailmanlaajuinen elinkeinoelämän murros ja sen erityispiirteenä tuotantoteollisuuden järjestelmällinen siirtäminen halvempien tuotantokustannusten maihin ovat johtaneet siihen, että Salosta on viimeisen viiden vuoden aikana hävinnyt 6000 työpaikkaa, näistä 2000 viime vuoden aikana. Tämä tilanne on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen kaupungin veropohjaan sekä kunnallis- että yhteisöverokertymän kautta. Vuonna 2012 jatkettiin kaikkia niitä talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, jotka ovat olleet käytössä edellisinäkin vuosina. Vaikeutetun täyttölupa- ja hankintamenettelyn sekä tarpeettomien kiinteistöjen myynnin lisäksi valmisteltiin hallintosääntöuudistusta, joka tulee sisältämään myös organisaation uudelleenjärjestelyjä. Uusi hallintosääntö otetaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2014 alussa. Keväällä 2012 aloitettiin kaupungissamme YT-menettely henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Menettelyn lopputuloksena olivat henkilöstön lomautukset, jotka toteutettiin 3,5 kuukauden aikana vuoden lopussa. Osa henkilöstöstä valitsi lomautusten sijaan palkattomat vapaat. Lomautuksista ja palkattomista vapaista saatiin säästöjä yli 3 miljoonaa euroa. Lomautuksista aiheutui myös menojen lisäyksiä, muiden kuin henkilöstömenojen vähennyksiä sekä tulojen vähennyksiä, mutta kokonaisvaikutus oli silti selvästi henkilöstömenoja vähentävä. Lomautusten, palkattomien vapaiden, vaikeutetun rekrytoinnin ja täyttämättä jätettyjen vakanssien johdosta kaupungin henkilöstömenot olivat noin 6 miljoonaa euroa pienemmät kuin alkuperäisissä talousarviolaskelmissa oli arvioitu. Kaupunginvaltuuston huhtikuussa tekemän päätöksen mukaisesti siirrettiin kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen ja palkanlaskennan palvelutuotannon tehtävät Kunnan Taitoa Oy:lle alkaen. Siirtyviä henkilöitä oli yhteensä 35. Säästötoimenpiteiden lisäksi kaupunki panosti vahvasti uusien yritysten hankintaan ja systemaattiseen työhön kaupungin elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä täällä jo toimivien yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. Työtä tehtiin yhdessä paikallisten yritysten, alueellisten toimijoiden ja valtiohallinnon kanssa. Laajoista irtisanomisista johtuen luotiin yhteistyössä myös toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena oli taata jokaiselle työttömiksi jääneelle tai työttömyysuhan olevalle mahdollisuus saada neuvontaa ja tukea käytännön kysymyksissä sekä ohjausta ja koulutusta uudelleen työllistymiseksi. Salon kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös on 40,1 milj. euroa alijäämäinen eli tulot eivät kattaneet menoja. Toimintakulut olivat yhteensä 378,9 milj. euroa ja toimintatuotot 110,8 milj. euroa. Tuottoja kertyi 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän ja menoja 1,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Vuodesta 2011 toimintamenojen kasvu oli 6,9 milj. euroa eli 2,6 %. Kaupungille kertyi verotuloja kaikkiaan 173,0 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 4,7 milj. eurolla. Veroprosentti oli 19,5 ja kunnallisveroja kertyi 154,1 milj. euroa eli 6,1 % edellistä vuotta enemmän. Veroprosentin 0,75 prosenttiyksikön korottamisesta huolimatta kunnallisverotuototon kasvu oli alhainen ja syynä tähän oli taantumasta johtuva työpaikkojen väheneminen sekä Salon alueen korkea työttömyys. Työttömiä oli työvoimasta vuoden lopussa 16,2 %. Kiinteistöveroja kertyi 10,3 milj., mikä on 2,0 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kasvu johtui kiinteistöveroprosenttien korottamisesta.

5 4 Yhteisöveroja kertyi puolestaan 8,6 milj. euroa eli vähennystä oli peräti 31,9 milj. euroa vuodesta Yhteisöveron tuotto väheni siten 78,8 % edellisestä vuodesta ja tämä johtui Salon yhteisöveron jako-osuuden perustana olevan verokertymän rajusta vähenemisestä. Salo maksoi verotulon tasausta 18,4 milj. euroa vuonna Talousarviovuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahoja toimintamenoihin yhteensä 4,1 milj. euroa, josta suurin osa palvelujen ostoihin (2,6 milj. euroa). Alkuperäistä talousarviota supistettiin vuoden aikana yhteensä 2,7 milj. Vähennys kohdistui lähes kokonaan henkilöstömenoihin. Lisätalousarvioiden nettovaikutus toimintamenoihin oli siten 1,4 milj. euroa. Toimintatuottoihin lisämäärärahoja myönnettiin yhteensä 1,2 milj. euroa. Vuoden 2012 vuosikate oli 24,0 milj. euroa negatiivinen, joka on -438 euroa / asukas ja -142 % poistoista. Näiden lukujen valossa Salon kaupungin talous oli erittäin voimakkaasti epätasapainossa vuonna Kaupungin kokonaismenot investoinnit mukaan lukien olivat 32,8 milj. euroa tuloja suuremmat eli kassavirta oli voimakkaasti negatiivinen. Kun nettolainanotto oli 26,4 milj. euroa, heikkeni kassa 5,6 milj. eurolla. Maksuvalmius heikkeni vuoden 2012 aikana. Kassan riittävyys oli 14 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 19 päivää. Talousarviolainaa on vuoden lopussa 107 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi 1458 eurosta 1951 euroon / asukas. Vuosikate oli -24,0 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa budjetoitua huonompi. Poistoja kirjattiin 16,9 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui - 40,9 milj. euroa. Investointeja rahoitettiin 12,6 milj. euroa ja tulorahoitusaste oli -189,5 %. Investointibudjetin toteutumisaste oli 82,5 %, koska osassa investointikohteista kustannusarvio alittui. Kaupungin tase on painunut epätyydyttävälle tasolle. Kaupungin omistaman omaisuuden arvo on yhteensä 389 milj. euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on supistunut 25,1 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 65,2 milj. euroa. Kassassa oli rahaa vuoden 2012 lopussa 13,4 milj. euroa. Kuten yllä esitetyistä luvuista käy ilmi on edessämme tänä ja tulevina vuosina vain vaikeita päätöksiä. Ne ovat vaikeita luottamushenkilöille, henkilöstölle ja asukkaille. Kun jokainen vaihtoehto on aina jonkun osapuolen kannalta huono, on osattava valita se, josta on eniten hyötyä kokonaisuuden kannalta. Näiden vaihtoehtojen löytämiseksi meidän on kyettävä keskustelemaan avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Haluan esittää lämpimän kiitokseni kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille tinkimättömästä työstä asukkaittemme ja kaupungin parhaaksi tänä poikkeuksellisena aikana. Toivon teiltä ja kuntalaisilta ymmärrystä sille, että kaikilla toimenpiteillä, niin ikäviltä kuin ne saattavat tuntua, pyritään turvaamaan kaupunkimme toiminta tulevaisuudessa. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

6 Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaatio Toimielimet Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston voimasuhteet SDP 23 Kokoomus 20 Keskusta 20 Vihreä Liitto 4 Vasemmistoliitto 3 Kristillisdemokraatit 2 Perussuomalaiset 1 Vapauspuolue 1 Sitoutumattomat 1 Yhteensä 75

7 6 Kaupunginvaltuustoon toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Ammatti Syntymävuosi Valtuustoryhmä Puheenjohtaja Katja Taimela 1974 kansanedustaja, ruokapalveluvastaava SDP 1. varapuheenjohtaja Marjatta Hyttinen 1946 ylilääkäri, lastenlääkäri Kok. 2. varapuheenjohtaja Tauno Kanerva 1946 liikenteenharjoittaja Kesk. Jäsenet Ari Aalto 1956 yrittäjä Kok. Jukka Alestalo 1952 lihanleikkaaja, yrittäjä SDP Arja Alm 1957 terveydenhoitaja Kok. Jarkko Anttila 1981 tuottaja Vihr. Markku Blom 1951 toimitusjohtaja, yrittäjä Kok Hannu Eeva 1953 rehtori SDP Jorma Elovaara 1947 aluepalopäällikkö SDP Jouni Eskola 1950 maanviljelijä, agrologi Kesk. Osmo Friberg 1966 bensiinikauppias Kok. Pekka Gustafsson 1941 eläkeläinen SDP Maarit Haapanen 1949 kassa SDP Jaakko Halkilahti 1967 maanviljelijä Kesk. Klaus Hemanus 1954 PS Raimo Honkanen 1946 talousjohtaja, hallituksen pj. Sit. Ulla Huittinen 1961 maatilayrittäjä Kesk. Irma Iho 1953 opettaja, tulkki SDP Jouni Ilola 1964 kirvesmies SDP Siv Ilola 1958 päiväkodinjohtaja Kok. Maija Iltanen 1956 sairaanhoitaja Kok. Päivi Isotalo 1959 hammaslääkäri Kok. Tatu Johansson 1974 proviisori Kok. Hannu Junnila 1954 maanviljelijä Kesk. Katri Karimo 1967 röntgenhoitaja Kok. Saija Karnisto 1980 tradenomi SDP Piia Keto-oja 1973 kehitysvammaistenhoitaja SDP Taina Kirves-Järvinen 1958 luottopäällikkö,johdon assistentti Kok. Jaakko Korsimo 1947 eläkeläinen Kesk. Eeva Koskinen 1950 toimittaja Vihr. Markku Laine 1955 sähköteknikko Kesk. Timo Lehti 1959 ylikonstaapeli Kesk. Harri Lindholm 1948 kirvesmies Vas. Jaana Loimisto 1964 sairaanhoitaja Kesk. Mikko Lundén 1979 myyjä Kok. Andi Mwegerano 1954 diplomi-insinööri Kesk. Sari Mäkinen 1967 yrittäjä Kesk. Riitta Nieminen 1947 osastonhoitaja, eläkeläinen SDP Kari Niinistö 1946 toimialajohtaja, eläkeläinen Kok. Saku Nikkanen 1977 liikunnanohjaaja SDP Juhani Nummentalo 1959 mielenterveyshoitaja Kok. Soile Nurminen 1944 yrittäjä, kalakauppias Vas. Pia Nykänen 1966 erityisopettaja, YTM Vihr. Esa Ojanen 1954 tieisännöitsijä, maanviljelijä Kesk. Anne Passi 1956 johdon sihteeri Kok. Aimo Peltonen 1945 hieroja SDP Juha Punta 1946 yrittäjäneuvos Kok. Päivi Pölönen 1965 VTM, koulutusjohtaja Kesk. Esko E Rannikko 1950 oik.kand. Kok. Hannu Ranta 1960 aluejohtaja SDP

8 7 Marja Ruokonen 1952 ravintolatyöntekijä Vas. Antti Ruska 1944 agronomi Kesk. Terttu Ryyppö 1940 kunnansihteeri, eläkeläinen Kesk. Ismo Saari 1947 kenttäedustaja Kesk. Tapio Saarinen 1961 terveydenhoitaja SDP Kalevi Satopää 1943 konsultti Vapauspuolue Elina Seitz 1977 sosiaalialan ohjaaja Krist. Eija Seppälä 1955 työvoimaohjaaja SDP Jaana Shelby 1959 kääntäjä, tulkki Krist. Elina Suonio-Peltosalo 1961 erikoissairaanhoitaja Kok. Timo Tammi 1953 rakennusinsinööri SDP Laura Tamminen 1972 lastentarhanopettaja Vihr. Antti Toivonen 1941 SDP Marita Tuominen 1950 asiamies, yrittäjä Kesk. Reijo Tuominen 1951 myyntijohtaja Kesk. Kristiina Uotila-Mäkinen 1966 luokanopettaja, KM Kesk. Ilkka Uusitalo 1968 maanviljelijä Kesk. Matti Varajärvi 1978 insinööri, teollisuusmyyjä SDP Simo Vesa 1955 työtön SDP Annika Viitanen 1985 musiikkipedagogi Kok. Raimo Villman 1947 levyseppä SDP Pirjo Virtanen 1947 kotipalvelunohjaaja SDP Pertti Vuorio 1944 viestintäneuvos Kok. Anna-Leena Ylijama 1970 maatalousyrittäjä Kok. Valtuuston vaalilautakunta Varsinainen jäsen Esko E Rannikko oik.kand. puheenjohtaja Timo Tammi rakennusinsinööri varapuheenjohtaja Maija Iltanen sairaanhoitaja Katri Karimo röntgenhoitaja Antti Ruska agronomi Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Raimo Honkanen Tapio Saarinen Saija Karnisto Taina Kirves-Järvinen Esa Ojanen talousjohtaja, hallituksen puheenjohtaja terveydenhoitaja tradenomi luottopäällikkö, johdon assistentti tieisännöitsijä, maanviljelijä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukseen toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Syntymävuosi Ammatti Puolue Puheenjohtaja Juhani Nummentalo 1959 mielenterveyshoitaja Kok. 1. varapuheenjohtaja Jorma Elovaara 1947 aluepalopäällikkö SDP 2. varapuheenjohtaja Päivi Pölönen 1965 VTM, koulutusjohtaja Kesk. Jäsenet Piia Keto-oja 1973 kehitysvammaistenhoitaja SDP Hannu Ranta 1960 aluejohtaja SDP

9 8 Riitta Nieminen 1947 osastonhoitaja, eläkeläinen SDP Juha Punta 1946 yrittäjäneuvos Kok. Elina Suonio-Peltosalo 1961 erikoissairaanhoitaja Kok. Anne Passi 1956 johdonsihteeri Kok. Esa Ojanen 1954 tieisännöitsijä, mv. Kesk. Timo Lehti 1959 ylikonstaapeli Kesk. Eeva Koskinen 1959 toimittaja Vihr. Soile Nurminen 1944 yrittäjä, kalakauppias Vas. Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Tatu Johansson 1974 proviisori Kok. Simo Vesa 1955 autonkuljettaja SDP Ulla Huittinen 1961 maatilayrittäjä Kesk. Saija Karnisto 1980 tradenomi SDP Aimo Peltonen 1945 hieroja SDP Eija Seppälä 1955 työvoimaohjaaja SDP Osmo Friberg 1966 bensiinikauppias Kok. Katri Karimo 1967 röntgenhoitaja Kok. Annika Viitanen 1985 musiikkipedagogi Kok. Ilkka Uusitalo 1968 maanviljelijä Kesk. Reijo Tuominen 1951 myyntijohtaja Kesk. Anu Taivainen 1971 kulttuurituottaja Vihr. Marja Ruokonen 1952 ravintolatyöntekijä Vas. Kaupungin lauta- ja johtokunnat Kaupunkisuunnittelulautakunta Pertti Vuorio puheenjohtaja Jukka Alestalo lihanleikkaaja, yrittäjä 1.varapuheenjohtaja Antti Niittynen 2. varapuheenjohtaja Klaus Hemanus yrittäjä Mika Hjelt Risto Keto-oja toimistosihteeri Arja Laaksonen ryhmäperhepäivähoitaja Leena Manner-Salomaa viestintäkonsultti Ismo Saari kenttäedustaja Jaana Shelby kääntäjä, tulkki Camilla Sonntag-Wilenius socialarbetare, sss.tt. Satu Suominen kassa Anna-Leena Yli-Jama maatalousyrittäjä Keskusvaalilautakunta Pertti Heinonen teknikko, yrittäjä puheenjohtaja Liisa Tuominen aluepäällikkö varapuheenjohtaja asti Arja Alm varapuheenjohtaja alkaen Riitta Kavander maanviljelijä Raimo Nieminen pääluottamusmies Oiva Mesikämmen alkaen Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Siv Ilola päiväkodinjohtaja puheenjohtaja Marita Tuominen asiamies, yrittäjä 1. varapuheenjohtaja Simo Vesa työtön 2. varapuheenjohtaja Ari Aalto yrittäjä Mia Blomqvist koulutussuunnittelija Martti Halme rakennusyrittäjä

10 9 Kimmo Heino Leila Hernesniemi Irma Iho Kari Iso-Järvenpää Pasi Karjunen Kristiina Uotila-Mäkinen Annika Viitanen rotaatiomestari parturi-kampaaja, yrittäjä opettaja, tulkki kehityspäällikkö elektroniikkatyöntekijä luokanopettaja, KM musiikkipedagogi Liikunta ja nuorisolautakunta Aimo Peltonen hieroja puheenjohtaja Minna Valjanen lastentarhanopettaja 1. varapuheenjohtaja Pasi Isokangas luokanopett., rehtori 2. varapuheenjohtaja Jouni Ilola kirvesmies Maija Iltanen sairaanhoitaja Minna Karjalainen palveluneuvoja Maria Kiiveri risteilyemäntä Arja Lautiala myyjä Mikko Lundén myyjä Jaana Mannonen terveydenhoitaja Andi Mwegerano diplomi-insinööri Sari Mäkinen yrittäjä Janne Saarioja merkantti Maaseutulautakunta Tiina Salminen sairaanhoitaja, myyjä puheenjohtaja Mikko Jussila agronomi 1. varapuheenjohtaja Olli Vesalainen maatalousyrittäjä 2. varapuheenjohtaja Leenakaisa Haapaniemi erikoiskirjastovirkailija Marjatta Koli kassa, tarjoilija Marja-Liisa Lindstedt maa- ja metsätalousyrittäjä Jouko Marjalaakso pankinjohtaja Marjaana Mänkäri maatilayrittäjä Jaana Suvinen erityisluokanopettaja, kotitalousopettaja Hanna Tuomento ostoreskontranhoitaja Kimmo Tuominen varastomies Raimo Villman levyseppä Osman Yazici yrittäjä Opetuslautakunta Katri Karimo röntgenhoitaja puheenjohtaja Saku Nikkanen liikunnanohjaaja 1. varapuheenjohtaja Hanna Koivisto viestinnän opiskelija 2. varapuheenjohtaja Arja Alm terveydenhoitaja Tuomo Erkkola hammaslääkäri Henna Heinonen varasto-operaattori Juhani Koitto maanviljelijä Asko Määttänen maatalousyrittäjä Pia Nykänen erityisopettaja, YTM Mika Paukkeri insinööri Anna Tabell Pertti Vallittu pastori Matti Varajärvi insinööri, teollisuusmyyjä Rakennus- ja ympäristölautakunta Jaakko Korsimo eläkeläinen puheenjohtaja Ralf Hellsberg kuljetusyrittäjä 1. varapuheenjohtaja Pirjo Virtanen kotipalvelunohjaaja 2. varapuheenjohtaja Matti Fontell maanviljelijä, yrittäjä

11 10 Maarit Haapanen Eija Järvelä Anne Järvinen Pentti Kovala Markku Lahti Pasi Lehti Sanna Leivonen Ritva Sinervo Ilkka Uusitalo kassa sairaanhoitaja kirjastonjohtaja konstruktioteknikko, eläkeläinen talonmies projektipäällikkö, opiskelija yrittäjä työterveyshoitaja maanviljelijä Sosiaali- ja terveyslautakunta Hannu Junnila maanviljelijä puheenjohtaja Tatu Johansson proviisori 1. varapuheenjohtaja Ritva Jokinen siivoustyön ohjaaja 2. varapuheenjohtaja Pekka Gustafsson koneasentaja,eläkeläinen Sami Heikkiniemi liiketoiminta-asiantuntija asti Ulla Huittinen maatilayrittäjä Päivi Isotalo hammaslääkäri Juhani Kolppanen eläkeläinen Eila Lahti kätilö, vast.hoit. Jaana Loimisto sairaanhoitaja Juha Mäkilä Reijo Salokannel alkaen Anita Sjöholm-Nikkanen toimistosihteeri Laura Tamminen lastentarhanopettaja Tarkastuslautakunta Jaakko Halkilahti maanviljelijä puheenjohtaja Tapio Saarinen terveydenhoitaja 1. varapuheenjohtaja Kari Niinistö toimialajohtaja 2. varapuheenjohtaja Marjatta Halkilahti sosionomi Kari Kyllönen raudoittaja Kirsti Lannermaa tarkastusapulainen Mikko Breilin Terttu Ryyppö kunnansihteeri, eläkeläinen Ulla Wiirilinna koulutuspäällikkö Tekninen lautakunta Eija Seppälä työvoimaneuvoja puheenjohtaja Helena Aaltonen toimistonhoitaja 1. varapuheenjohtaja Esko E Rannikko oik.kand. 2. varapuheenjohtaja Marja Brocman merkonomi, yo, perushoitaja Jouni Eskola maanviljelijä, agrologi Osmo Friberg bensiinikauppias Hannu Eeva rehtori Taina Kirves-Järvinen luottopäällikkö, johdon assistentti Markku Laine sähköteknikko Jouko Leppälahti prototyöntekijä Ritva Rissanen puutyöläinen Timo Tammi rakennusinsinööri Annikka Tamminen maatalousyrittäjä

12 11 Muut toimielimet Liikelaitos Salon kaukolämpö Pertti Heinonen teknikko, yrittäjä puheenjohtaja Jaakko Nieminen maanviljelijä varapuheenjohtaja Eija Hagelberg ympäristösuunnittelija Anja Kanko eläkeläinen Jouko Lilja elektroniikkatyöntekijä, teknikko Kirsti Pakaste lehtori, oppilaanohjaaja Reijo Tuominen myyntijohtaja Liikelaitos Salon Vesi Pertti Vuorio viestintäneuvos puheenjohtaja Ilkka Uusitalo maanviljelijä varapuheenjohtaja Leila Ahonen KTM, liikennesihteeri Kari Heinonen eläkeläinen Pasi Lehti projektipäällikkö, opiskelija Tarja Lehtovirta seurakuntaemäntä Eija Seppälä työvoimaohjaaja Helsingintien aluetoimikunta Reponen-Koitto Päivi VTM puheenjohtaja Anttila Jouni teamleader varapuheenjohtaja Juva Mika insinööri, mv ja myyntipäällikkö Kymäläinen Kristiina maatalousyrittäjä Lehtonen Sirpa yrittäjä Leppänen Marja-Terttu yrittäjä, käsityöläinen Manni Riitta kirjastosihteeri, eläkeläinen Siivo Jouko agrologi Vuoristo Hannu maanviljelijä Kiskontien aluetoimikunta Teuri Maarit hankeneuvoja, maatalousyrittäjä puheenjohtaja asti Kyrölä Marja erityisluokanop. KM puheenjohtaja alkaen Helkama Jukka yrittäjä Joutsen Jaana KTM Kallio Marjo Lahtiranta Kimmo maanviljelijä Saarimaa Hanna-Maija hammaslääkäri Sinkkilä Pekka eläkeläinen Virtanen Timo ent. yrittäjä Perniöntien aluetoimikunta Koskinen Markku tuotekehitysinsinööri, puheenjohtaja eläkeläinen Meriluoto Mirja luokanopettaja varapuheenjohtaja Björkqvist Anders tilanhoitaja Laine Paula toimistosihteeri Närhinen Leila HSO-sihteeri Suonio Helena hovimestari Sällylä Seppo freelance toimittaja Vainio Juha maatalousyrittäjä Vähäsilta Jarmo eläkeläinen

13 12 Somerontien aluetoimikunta Koivisto Riitta yrittäjä puheenjohtaja Kunnia Kimmo tj. yrittäjä Alm Kai menetelmäsuunnittelija Hämäläinen Matti aluepäällikkö, mv. Laakkio Sini hieroja Mattila Esa kiinteistömyyjä Niemelä Anne Maarit kotiäiti Oksanen Leena pankkitoimihenkilö Välikangas Pekka muurari Turuntien aluetoimikunta Vogt Hans MML puheenjohtaja Riiko Kaisa maanviljelijä varapuheenjohtaja Helskyaho Lasse varastonhoitaja Huttunen Tapio tilallinen Juntti Anne toiminnanjohtaja Laine Peppi MMM, agronomi Nieminen Anita eläkeläinen Sorvari Ritva postityöntekijä Verotuksen oikaisulautakunta Seppo Juntti talousjohtaja Salon käräjäoikeuden lautamiehet Eija Koivisto Hanna Yli-Liipola Päivi Laine Lasse Kara Jari J. Laiho Anne Vaittinen Kari Nikkinen Heikki Laakso Mervi Keurulainen Paula Heinonen Katarina Lakima Helinä Räike Kari Laurila Petri Lehti Kirsti Pohjola Jaana Suvinen Kaisa Palohonka maaseutuyrittäjä maanviljelijä kapteeni evp kehitysvammaisten ohjaaja puuseppä, eläkeläinen toimistosihteeri apulaistarkastaja alkaen Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Teemu Virtanen Olli Viima Lea Wiman Jaana Shelby Martti Halme Hilkka Lindholm Ritva Viitanen-Tiainen Jaana Breilin-Lehti Jari Eerikäinen Urban Silen Raila Pelto Olavi Kiviaho Anders Björkvist aluetoimitsija kääntäjä, tulkki rakennusyrittäjä laitoshuoltaja kirjanpitäjä-yrittäjä taloussihteeri maatalousyrittäjä isännöitsijä, yliluutnantti evp. tilanhoitaja

14 13 Marjatta Koli Anne Malm Heikki Paganus Marjut Nurminen Marko Haavisto Sanna Nokka kassa, tarjoilija pääluottamusmies konduktööri, eläkeläinen Poliisilaitoksen neuvottelukunta Harri Lehtonen Salon palvelutalosäätiön valtuuskunta Kimmo Vesterinen Liisa Havia Risto Kangasniemi Henna Heinonen Taina Degert Risto Lehti Tapio Lehtonen Pirkko Lönnqvist Laila Vähälä lääketyöntekijä laitosmies, eläkeläinen varasto-operaattori elektroniikkatyöntekijä teknikko rehtori, eläkeläinen yrittäjä, eläkeläinen perushoitaja, eläkeläinen Uskelan opintorahastosäätiön hallitus Harri Breilin Risto Kangasniemi Simo Stocklin Jaakko Halkilahti Maija Iltanen Marjatta Niinistö Leena Saarimäki kiinteistöjen huoltomies laitosmies agrologi maanviljelijä sairaanhoitaja fil.maisteri kondiittori Kaupungin edustus kuntayhtymissä Reumasäätiön valtuuskunta Ritva Jokinen siivoustyön ohjaaja Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Pekka Mäenpää Anna-Leena Yli-Jama Annikka Tamminen Antti Ruska Riitta Koivisto Matti Varajärvi Saija Karnisto Jani-Matti Jantunen Wilhelmiina Kallio toimitusjohtaja maatalousyrittäjä maatalousyrittäjä agronomi yrittäjä insinööri tradenomi insinööri hortonomi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Ulla Topi Leena Riihikankare Juha Mäkilä työkyvyttömyyseläkeläinen postinjakaja sairaanhoitaja Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän valtuusto Peter Miller Minna Toivonen Risto Keto-oja Tuula Kuuluvainen ravintolapäällikkö toimistosihteeri kodinhoitaja

15 14 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Juha Punta Minna Valjanen Asmo Ojanperä Pirjo Virtanen yrittäjäneuvos lastentarhanopettaja koneasentaja kotipalvelunohjaaja 1.3. Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys on todennäköisesti lähivuosina vaimeaa sekä kansainvälisessä taloudessa että Suomessa. Suomen bruttokansantuote supistui edelleen. Vuonna 2012 bruttokansantuote aleni -0,2 prosenttia. Työttömyysaste parani 8,1 prosentista 7,7 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat edellisiä vuosia enemmän eli 3,5 prosentin vuosivauhtia. Yksityinen kulutus väheni heikon reaalitulojen kasvun ja huonon työllisyystilanteen johdosta. Työllisyyden ei odoteta merkittävästi paranevan lähiaikoina, koska työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ovat lisääntyneet. Teolliset työpaikat ovat vähentyneet erityisesti ITsektorilla ja uusia syntyy palvelualalle. Nimelliset ansiot nousivat vuonna 2012 arviolta 3,5 prosenttia. Kasvu on hidastumassa selvästi. Kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 2,8 prosenttia, mutta inflaatio on hidastumassa. Välillisten verojen vaikutus hinnan nousuun oli n. yksi prosentti. Teollisuuden kilpailukyky on edelleen heikommalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin huonommassa kunnossa. Peräti 63 kunnalla vuosikate oli negatiivinen. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Tässä tilanteessa on tärkeää, että kunnat jatkavat toimintansa tehostamista ja rakenteiden uudistamista. Valtion on puolestaan pidättäydyttävä uusista valtionosuusleikkauksista ja uusien tehtävien antamisesta kunnille. Kuntien lainakannan kasvu voimistui vuonna Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Julkisen talouden kestävyysvajetta ei kyetä poistamaan pelkästään finanssipoliittisin toimin. Taustalla on väestörakenteen muutoksesta johtuva ikäsidonnaisten menojen kasvu sekä hidas talouskasvu. Tilannetta ei ratkaista pelkästään julkista taloutta sopeuttamalla, vaan talouden kasvupotentiaalia vahvistamalla. Rakenteelliset toimet, jotka edesauttavat korkeampaa työllisyysastetta, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia, ovat oleellisia valtiontalouden tasapainottamiseksi. Salon seudun kehitys oli keskimääräistä synkempää. Työttömyys säilyi koko vuoden korkealla tasolla. Vuoden lopussa työttömyysaste oli 16,2 prosenttia eli nousua vuoden aikana oli 5 prosenttia. Kuntatalouden suurimpana huolenaiheena on rahoitusvajeen kasvaminen. Kuntien tuloslaskelmien mukaan kuntatalous ei ole tasapainossa ja velkaantuminen jatkunut voimakkaana Tulot kattavat menot Rahoitusalijäämä Valtuustoon asettaman strategisen tavoitteen mukaan toimintakulut ja rahoituskulut katetaan toimintatuotoilla, kunnallis- ja kiinteistöveroilla sekä laskennallisilla valtionosuuksilla ja strategian mukaiset investoinnit ja lainojen lyhennykset katetaan yhteisöveroilla ja pitkäaikaisella lainalla siten, että suunnitelmakauden ( ) omarahoitus on vähintään 50 %. Strateginen sopeuttamistarve vuoden 2012 tilinpäätöksestä laskettuna on 36,6, milj. euroa. Toimintakulujen rahoitusalijäämäksi jäi -13,2 milj. euroa. Nettoinvestoinnit (8,7 milj. euroa) ja lainojen lyhennykset (8,1 milj. euroa) katettiin 100 prosenttisesti pitkäaikaisella lai-

16 15 nalla. Tämän lisäksi pitkäaikaista velka otettiin toimintamenojen ja rahoituskulujen kattamiseksi 17,7 milj. euroa. Tuloslaskelma Salon kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös on 40,3 milj. euroa alijäämäinen. Tulot eivät kattaneet menoja. Toimintakuluja on yhteensä 378,9 milj. euroa, josta ulkoisten kulujen osuus on 338,4 milj. euroa ja sisäisten erien 40,5 milj. euroa. Kuluja kertyi yli alkuperäisen talousarvion 2,5 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 110,8 milj. euroa, josta ulkoisten tulojen osuus on 70,3 milj. euroa. Tuottoja kertyi 1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana kaksi lisätalousarviota. Toukokuussa verotuloarvioita tarkistettiin alas vastaamaan muuttunutta työllisyystilannetta. Myös toimintakuluja karsittiin siten, että vuosikate pysyi alkuperäisen talousarvion tasolla. Marraskuussa jouduttiin myöntämään lähes sama summa lisämäärärahoja kuin keväällä niitä karsittiin. Tämä heikensi vuosikatetta 16,4 milj. eurosta 22,5 milj. euroon. Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,3 Josta: Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,0 Toimintakate ,5 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,8 Rahoitustuotot ja kulut ,1 Vuosikate ,7 Poistot ja arvon alentumiset ,8 Tilikauden tulos ,0 Varausten ja rahastojen muutos ,3 Poistoeron muutos ,3 Varausten muutos 0 0 0,0 Tilikauden voitto/tappio ,1 Laskennallisista henkilöstömenoista oli talousarviossa karsittu 5,1 milj. euroa. Vuoden aikana toteutetut menojen kasvua hillitsevät toimet kuten vaikeutettu rekrytointi, vaikeutettu hankintamenettely ja henkilökunnan lomautus tuottivat toimille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilinpäätöstä heikensivät 2,1 milj. euron lomapalkkavarauksen lisäys sekä Laurin koulusta kirjattu n. 1,3 milj. euron myyntitappio. Näitä varten ei talousarviossa ollut määrärahavarausta. Taseen lomapalkkavaraus oli riittämätön, vaikka henkilöstökulut olivat 0,4 prosenttia edellistä vuotta alhaisemmat ja henkilökunnan määrä väheni n. 50:llä. Varausta jouduttiin lisäämään, koska lomautusten johdosta ns. vanhoja lomia jäi pitämättä mennessä n päivää edellistä vuotta enemmän. Vuotta aikaisemmin varausta tarkistettiin 1,8 milj. eurolla. Tulosta paransi kaupungille myönnetty 3,0 milj.euron harkinnanvarainen valtionosuus. Tase heikkenee Heikko tulos on huolestuttava ajatellen tulevia vuosia. Kun tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen, jää edellisten vuosien ylijäämiä jäljelle 25 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarvio on 31 milj. euroa alijäämäinen. Taseen yli-/alijäämä tili muuttuu alijäämäiseksi kuluvan vuoden lopussa. Tämä edellyttää valtuustolta ohjelmaa, jolla syntynyt alijäämä katetaan seuraavan suunnitelmakauden aikana. Vuosien aikana tase on heikentynyt. Taseen loppusumma oli ,66 euroa. Se pieneni edellisestä vuodesta 15,0 milj. euroa. Mm. rakennusten myynti ja vuokratalojen siirtäminen Salon Vuokratalot Oy:lle vähensi rakennusten arvoa 9,7 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset vähenivät vuoden 2012 aikana 4,0 milj. euroa. Vastattavaa puolella omaa pääomaa heikensi 40,1 milj. euron alijäämäkirjaus. Vieras pääoma lisääntyi 26,0 milj. euroa.

17 16 Taseen kehitys Rahoitusvarallisuus on 123 milj. euroa miinuksella eli vierasta pääomaa on enemmän kuin saamisia. Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 63,4 70,7 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 47,6 37,5 Kertynyt yli/-alijäämä, Kertynyt yli/-alijäämä, e/asukas Lainakanta , Lainakanta , e/asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

18 17 Tuloslaskelman keskeiset tunnusluvut Toimintamenojen kasvu on edellisestä vuodesta 2,0 %, josta ulkoisten kulujen osuus on 1,5 %. Kun toimintatuotot kasvoivat 0,5 %, muodostui toimintakatteen muutokseksi 2,7 %. Kasvua oli 6,9 milj. euroa. Sisäisten erien eliminoinnin jälkeen ulkoiset tuotot vähenivät 2,8 %. Suurimpana yksittäisenä muutoksena toimintatuotoissa oli yhdistymisavustuksen loppuminen. Toimintatuottojen osuus toiminakuluista laski 21,7 prosentista 20,8 prosenttiin. Vuosikatetta tilinpäätöksessä kertyi -24,0,0 milj. euroa, joka on -438 euroa/asukas ja -144 % poistoista. Vuotta aikaisemmin vuosikate oli -3,0 milj. euroa. Tunnuslukujen valossa Salon kaupungin talous oli pahasti epätasapainossa vuonna Talousarvion toteutuminen toimialoittain ja suurimmat poikkeamat Toimintamenoja kirjattiin yhtensä 378,9 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen osuus on 185,6 miljoonaa ja opetustoimeen 91,2 miljoonaa euroa. Liikunnan ja nuorison osuus on 8,5 miljoonaa sekä kulttuurin ja kirjaston 5,4 miljoonaa euroa. Teknisen toimeen menoja kirjattiin 40,8 miljoonaa euroa. Edellä mainituista koostuu yli 90 % kunnan kaikista käyttömenoista. Tarkastustoimi 0,1 miljoonaa Keskusvaalilautakunta 0,4 miljoonaa Konsernihallinto: 21,2 miljoonaa Maaseutulautakunta 6,0 miljoonaa Toimiala Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot TP Tarkastusltk Tuotot ,00 Kulut ,40 Netto ,40 11 Keskusvaaliltk Tuotot ,50 Kulut ,80 Netto ,50 12 Kaupunginvaltuusto Tuotot ,00 Kulut ,60 Netto ,60 13 Kaupunginhallitus Tuotot ,80 Kulut ,80 Netto ,50

19 18 Toimiala Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot TP Maaseutulautakunta Tuotot ,50 Kulut ,40 Netto ,80 Kaupunginvaltuuston kokonaismenot olivat euroa. Monistuspalvelu tulosti 3,1 milj. kopiota. Määrä lisääntyi, koska kopiopalvelut ovat entistä enemmän keskittyneet kaupungintalolle. Kirjeitä lähti kappaletta. Tietohallinnon ylläpidettäviä työasemia kaupungilla oli käytössä kpl. Kirjanpitotositteita kirjattiin kpl. Laskuja lähetettiin kpl ja vastaanotettiin kpl. Pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin 121, jossa on selvää kasvua edelliseen vuoteen. Työllistämiseen käytettiin määrärahoja 2,2 euroa, johon saatiin valtiolta korvausta 1,0 euroa. Nuoria työllistettiin 230, Yritysten kesätyöllistämistuella työllistettiin 198. Nettokustannus työllistettävää kohti oli 2185 euroa. Yritys Salon perusrahoitus oli eli sama kun vuotta aikaisemmin. Salon kaupungin lomituspalvelut hoiti 16 kunnan lomituspalvelun. Lomituspäiviä oli yhteensä Konsernihallinnon lomapalkkavaraus pieneni eurolla. Syynä on 35:n talous- ja henkilöstöosaston henkilöstön siirtyminen Kunnan Taitoa Oy:n palvelukseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut: 185,6 miljoonaa Toimiala Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot TP Sosiaali- ja terveysltk Tuotot ,40 Kulut ,10 Netto ,30 Avohoidon lääkärikäyntien menot olivat miljoonaa euroa. Summalla tuotettiin yksi käynti kuntalaista kohti eli käyntiä, sisältäen tarvittavat röntgen-, laboratorioja muut tutkimukset. Neuvola käynteihin kului euro, jolla saatiin neuvolakäyntiä. Kouluterveydenhuollon käyntejä tehtiin kpl eurolla. Ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä asiakaskäyntejä oli kpl. Kotisairaala tuotti hoitopäivää. Edellä sanottujen lisäksi kaupungin asukkaiden käytettävissä oleviin palveluihin kuuluivat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä fysiatriapalveluita. Suunterveydenhuollossa hammaslääkäri-, hoitaja- sekä hygienistikäyntejä oli Työterveyshuollossa käyntimäärä oli Tässä vähennystä edelliseen vuoteen oli lähes käyntiä. Terveyskeskussairaalan kulut olivat euroa. Summalla saatiin hoitopäivää, jolloin yhden päivän hinta oli 228 euroa. Sairaanhoitopiiriltä ostettiin palveluja eurolla, josta kuluu erityisvelvoitteisiin ja kalliin hoidon tasaukseen. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoa oli ja psykiatrian 370. Avohoitokäyntejä oli erikoissairaanhoidossa ja psykiatriassa Vanhuspalveluissa omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvät kokonaiskustannukset olivat euroa. Omaishoidon tukipalkkioihin kului euroa, joka sisältää palkkioiden sivukulut ja vuotuiset indeksikorotukset. Tukipalkkiota maksettiin 320 omaishoitajalle. Säännöllistä ja tilapäistä kotihoitopalvelua tuotettiin asiakkaalle eurolla. Kaupunki järjesti päivätoimintapäivää eurolla. Kaupunki tuotti tehostetun palveluasumisen hoitopäivää. Vanhainkodeissa hoitopäiviä oli , jossa vähennystä edelliseen vuoteen on n hoitopäivää. Vanhuspalveluiden kokonaiskustannukset olivat euroa.

20 19 Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin Kelalle euroa eli enemmän kuin edellisenä vuotena. Kasvatus- ja perheneuvola palveli 592 asiakasta. Toimeentulotukea jaettiin euroa taloudelle. Lastensuojelutyön kustannukset olivat euroa. Lastensuojelu- lastenvalvonta- ja sijaishuoltoasiakasta oli Kehitysvammaisten asumispalvelun piirissä oli 82 asiakasta. Vammaisten omaishoidon tukea jaettiin euroa. Lomapalkkavarauksen lisäys sosiaali- ja terveystoimessa oli euroa. Sivistystoimi: 105,1 miljoonaa Toimiala Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot TP Opetusltk Tuotot ,30 Kulut ,00 Netto ,80 40 Kulttuuri- ja kirjastoltk Tuotot ,60 Kulut ,20 Netto ,50 45 Liikunta- ja nuorisoltk Tuotot ,70 Kulut ,90 Netto ,70 Päivähoidon asiakkaana oli lasta. Läsnäolopäiviä kertyy yhteensä Yhden läsnäolopäivän hinta oli päiväkodissa 77,09 euroa, perhepäivähoidossa 87,11 euroa ja ryhmäperhepäivähoidossa 89,09 euroa. Perhepäivähoidon läsnäolopäivän hinta nousi merkittävästi johtuen muutoksista työaikajärjestelyihin. Esiopetuksen piirissä oli 596 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjesti avoimen palvelun toimintana kerho- ja leikkitoimintaa. Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset olivat euroa. Lakisääteistä ja yksityistä kotihoidon tukea maksettiin euroa. Tästä harkinnanvaraisen kuntalisän osuus oli euroa. Kotihoidon hoitorahan hakijoita oli 698. Yksityisen hoitotuen piirissä oli 110 lasta. Perusopetusta annettiin oppilaalle. Erityiskouluissa oppilaita oli 150. Yleisopetuksessa yhden oppilaan vuosikustannukset olivat euroa. Opetushenkilöstöä oli 436. Yleisopetuksessa yhdellä opettajalla oli keskimäärin 14 oppilasta. Erityisluokilla ja -kouluissa oppilaita oli 7 opettajaa kohti. Yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko oli 18 oppilasta. Aamuja iltapäivätoiminnan piirissä oli 555 oppilasta ja kesävirkistystoimintaan Klippulassa osallistui 427 leiriläistä. Kolmessa lukiossa opiskeli yhteensä 929 oppilasta. Yhden opiskelijan vuosikustannus oli euroa. Aikuislukion kirjoilla oli 483 opiskelijaa, joista suurin osa ns. aineopiskelijoita. Opetustoimeen kirjattiin lomapalkkavarausta lisää euroa Kansalaisopiston kursseille osallistui opiskelijaa. Opetustunteja oli Yhden opetustunnin hinta oli 87,95 euroa. Taiteen perusopetusta sai opiskelijaa. Musiikkiopistossa opiskeli 332 oppilasta. Opetustunteja oli Yhden opetustunnin hinnaksi muodostui 71,25 euroa. Musiikkileikkikoulua kävi 246 lasta. Kulttuuritoimi järjesti 94 tapahtumaa ja tilaisuutta. Taidemuseossa kävijöitä oli , jossa on huomattavaa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Taidekokoelmat käsittävät teosta, joista 47 % on esillä kaupungin eri tiloissa. Salon pääkirjastosta lainatapahtumia oli Lähikirjastojen kautta lainattiin teosta ja kirjastoautosta teosta. Yhden lainauksen hinta vaihteli 1,29 2,93 euron välillä.

21 20 Lomapalkkavarauksen lisäys oli kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa euroa. Liikuntatoimelta tukea sai 60 eri seuraa yhteensä euroa. Seurojen ilmoitusten mukaan harjoituskertoja kertyi Liikuntareittejä kunnostettiin kesäaikana 75 km ja talviaikana 160 km. Kaupungin hoidossa oli 62 kesä- ja 28 talviulkoliikuntapaikkaa sekä useita liikuntahalleja ja kuntosaleja sekä uimahalli ja kaksi jäähallia. Koulujen liikuntasaleja oli käytössä 25 kpl. Valvottuja uimarantoja oli 7 kpl. Ohjattu liikuntatoiminta aktivoi asiakasta. Ohjattuja liikuntaryhmiä oli 534. Nuorisotoimi organisoi nuorisovaltuustotoimintaa. Toimintatukea nuorisojärjestöille myönnettiin euroa. Nuorisotoimi järjesti tapahtumia, leirejä, retkiä ja bänditoimintaa eurolla ja käytti erityisnuorisotyöhön euroa. Työpajatoimintaan osallistui 38 nuorta ja toimintaan käytettiin euroa Liikunta- ja nuorisotoimen osuus lomapalkkavarauksen lisäyksestä oli euroa. Tekninen toimi: 41,9 miljoonaa Toimiala Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot TP Tekninen ltk Tuotot ,10 Kulut ,10 Netto ,20 55 Jätelautakunta Tuotot ,90 Kulut ,20 Netto ,90 60 Kaupunkisuunnittelultk Tuotot ,60 Kulut ,80 Netto ,30 Teknisen toimen menoista Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen osuus on euroa eli 70,54 euroa/asukas. Liikenneväylien kunnossapitoon ja katuvalaistukseen käytettiin euroa eli vajaat 1,0 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Puistoalueita on yhteensä 820 hehtaaria, josta varsinaisten hoidettujen puistojen osuus oli 20 %. Matonpesupaikkoja kaupungilla oli 13 kpl. Yksityistieavustuksia jaettiin euroa. Avustettavia teitä oli 934 km. Isännöinnin ja talonmiespalvelun hoidossa olevien kiinteistöjen yhteispinta-ala oli m 2. Pinta-ala pieneni edellisestä vuodesta m 2. Ylläpito-, talonmies- ja isännöintikustannukset olivat euroa, josta vuosikorjauksiin käytettiin euroa. Vuoden aikana kaupungin suoraan omistamat vuokratalot siirrettiin apportilla Salon Vuokratalot Oy:lle. Tämä näkyy vuokratulojen muutoksena edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttöomaisuutta myytiin seuraavasti: Myyntituotot Rakennukset josta Laurin koulu Kiskon kunnantalo Muut Osakkeet josta Salon Vuokratalot Oy Tontit mm. Laurin koulun tontti Autot 9 912

22 21 Käyttöomaisuuden myyntivoittoa kertyi Tontit Rakennusten myyntivoitot: Raatalan paloautohalli Mäenalan koulu Utiskantie 27:n kiinteistö Merikulman ent.koulu(vaihto) Hämeenkyläntie Isonkylän koulu Mussaaren koulu Saaritie 3:n kiinteistö Osakkeiden myyntivoitot: Salon Vuokrat. (Tiiliteht.katu) As Oy Muurlan Vadelma Ajoneuvot: Kirjastoauto Käyttöomaisuuden myyntitappiota kirjattiin Rakennusten myyntitappiot: Laurin koulu Kiskon kunnantalo Laurin koulun valtionos.väh Osakkeiden myyntitappiot: Salon Vuokrat. (Tiiliteht.katu) Yrjälänportti Muut Ajoneuvot: Kotihoidon auto Ravitsemispalvelut tuottivat suoritetta. Suorite sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas on yksi suorite. Kokonaiskustannukset olivat euroa ja yhden suoritteen hinta keskimäärin 3,14 3,90 euroa. Siivoustoimella puhtaana pidettäviä neliöitä oli Puhtaanpidon kustannukset vaihtelivat päiväkotien 3,34 euroa/m 2 /kk, virastojen ja laitosten 0,74 euroon/m 2 /kk. Erikoistilojen kuten esim. vesi- ja kaukolämpölaitoksen puhtaanpitokustannukset olivat tätä korkeammat. Teknisen lautakunnan osuus lomapalkkavarauksen lisäyksestä oli euroa. Uutena yksikkönä vuonna 2013 aloitti alueellinen jätehuoltolautakunta. Sen kokonaiskustannukset olivat Kustannukset maksavat jätehuollon asiakkaat Rouskis Oy:n kautta. Jätelautakunnalle kirjattiin lomapalkkavarausta lisää 449 euroa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokonaiskustannukset olivat euroa, josta ostopalveluna hankitun suunnittelun osuus oli euroa. Lomapalkkavarauksen lisäys oli kaupunkisuunnittelulautakunnalle euroa Lupa- ja valvontatoimi: 2,6 miljoonaa Toimiala Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot TP Rakennus- ja ympäristöltk Tuotot ,00 Kulut ,50 Netto ,20 Rakennusvalvonta käsitteli 752 rakentamiseen liittyvää lupahakemusta. Ympäristösuojelussa lupahakemusten, lausuntojen, ilmoitusten ja tarkastusten määrä oli 748 ja ympäristöterveydenhuollon lupia sekä tarkastuskäyntejä oli yhteensä 515. Eläinlääkärin tarkastuksia ja käyntejä oli kpl. Lupa- ja valvontatoimen osuus lomapalkkavarauksen lisäyksestä oli euroa.

23 22 Liikelaitokset 16,1 miljoona Toimiala Talousarvio 2012 Toteutunut 2012 Käyttö% Ta/Tot TP Vesihuoltolaitoksen johtokunta Tuotot ,30 Kulut ,90 Netto ,40 82 Kaukolämmön johtokunta Tuotot ,20 Kulut ,80 Netto ,20 Vesilaitos 3,7 miljoona Verotulot Liikelaitos Salon Veden tilikauden tulos oli euroa. Tuotto kaupungin sijoittamalle pääomalle kertyi 5,41 %, joka ylitti valtuuston asettaman tavoitteen. Aikaisempina vuosina vesilaitos on jäänyt selvästi alle valtuuston määrittelemän tason. Vesihuoltolaitos myi vettä m 3 ja laskutti jätevesiä m 3. Määrissä oli lievää laskua edellisen vuoteen verrattuna. Vesijohtoja oli 1.426,5 km ja jätevesiviemäreitä 496 km sekä sadevesiviemäreitä 188 km. Vesilaitokselle kirjattiin lomapalkkavarausta lisää euroa. Kaukolämpölaitos: 12,4 miljoonaa Liikelaitos Salon Kaukolämmön tulos oli euroa. Tuottoa kaupungin sijoittamalle pääomalle kertyi 15,98 % eli selvästi alle valtuuston asettaman 20 prosentin tavoitteen. Kaukolämpö myi lämpöenergiaa MWh. Kasvua edelliseen vuoteen on 85 %. Energia ostettiin Voimavasu Oy:ltä. Lämpökeskuksia oli seitsemän. Oman tuotannon osuus oli vain MWh. Liittymien määrä oli Kasvua oli 16 kpl. Kaukolämpölaitoksen osuus lomapalkkavarauksen lisäyksestä oli euroa. Kunnallisveroprosentti oli 19,50. Verotuloja kertyi 173,0 milj. euroa, joka on 21,0 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän ja alittaa alkuperäisessä talousarviossa arvioidun summan 13,8 milj. eurolla. Kunnallisveroja kertyi 154,1 euroa, jossa kasvua oli 8,9 milj. euroa eli 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveron 0,75 prosentin korotuksen vaikutus oli arviolta vähän alle 6,0 milj. euroa. Irtisanomisista johtuva verotulojen vähennys konkretisoituu vasta vuonna Yhteisöveroja kertyi 8,6 milj. euroa. Kertymä väheni 31,9 milj. euroa. Yhteisöverojen jako-osuus laski 2,1 %:sta 0,9 %:iin. Jako-osuus laskee edelleen vuonna Kiinteistöveroja kertyi 10,3 milj. euroa, joka on 2,0 milj. edellistä vuotta enemmän. Kasvu johtuu veroprosenttien korotuksista. Kiinteistöveroprosentit olivat: vakituinen asunto 0,45% yleinen 0,75% vapaa-ajan asunto 1,05% Uutena verona otettiin käyttöön 3,0 prosentin vero rakentamattomille rakennuspaikoille Tilikauden tulos Kokonaismenot investoinnit mukaan lukien olivat 32,8 milj. tuloja suuremmat eli kassavirta oli negatiivinen. Antolainat lisääntyivät sosiaalisen luototuksen käyttöönoton myötä 0,1 milj. eurolla. Nettolainanotto oli 26,4 milj. euroa. Kassa heikkeni 5,6 milj. eurolla. Maksuvalmius heikkeni vuoden 2012 aikana. Lyhytaikaista kassalainaa jouduttiin loppuvuoden aikana käyttämään. Kassan riittävyys oli 14 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 19 päivää. Kassasta maksuja vuoden aikana oli kaikkiaan 362 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4 milj. euroa.

24 23 Alhaisesta korkotasosta johtuen sekä rahoitustuotot että kulut jäivät matalalle tasolle. Talousarviolainaa on vuoden lopussa 107,0 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi eurosta 1951 euroon/asukas. Talousarviomuutoksia vuoden aikana hyväksyttiin toukokuun ja marraskuun lisätalousarvioissa ja muutamilla erillisillä päätöksillä. Toukokuussa toimintamenoja karsittiin euroa, josta henkilöstömenojen osuus oli 2,7 milj. euroa. Toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 0,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Kunnallisverokertymä arviota alennettiin 7,0 milj. euroa ja yhteisöverojen kertymää 2,1 milj. euroa. Valtionosuuslaskenta päättyi 3,1 milj. euroa budjetoitua suurempaan lukuun. Marraskuussa valtuusto myönsi sosiaali- ja terveystoimelle 5,3 milj. euron lisämäärärahat. Tästä suurin osa kohdentui sosiaalityön palveluihin. Tekniselle toimelle myönnettiin 1,4 milj. euron lisämääräraha ja tuloarviota nostettiin 0,5 milj. euroa. Edellisten lisäksi mm. jätelautakunnan toiminnan käynnistämiseksi myönnettiin lisämääräraha sekä kuluihin että tuottoihin. Kaikkiaan määrärahamuutoksia hyväksyttiin vuoden aikana siten, että toimintatuottoarviota nostettiin euroa ja toimintakuluille myönnettiin nettovaikutuksiltaan euron lisämäärärahat. Kun verotuloarvioiden alentaminen otetaan huomioon, muutokset heikensivät vuosikatetta 16,4 milj. eurosta 22,5 milj. euroon. Edellisten lisäksi määrärahan ylityslupia pyydetään sosiaalija terveystoimeen sekä lupa- ja valvontatoimeen vielä vuoden 2013 aikana. Kun vuosikate oli -24,0 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa tarkistettua budjettia heikompi ja poistoja kirjattiin 16,9 milj. euroa ja poistoeroja 0,8 euroa, muodostuu tilikauden tulokseksi -40,1 milj. euroa. Poistot on kirjattu kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Aineettomille hyödykkeille, kiinteille rakenteille ja laitteille, koneille ja kalustolle sekä osalle rakennuksista ja rakennelmista on poistoaika määritelty suosituksen alarajalle. Hallinto- ja laitosrakennuksille poistoajaksi on hyväksytty 30 vuotta, kun alaraja on 20 vuotta. Asuinrakennuksille poistoajaksi on määritelty 40 vuotta, kun alaraja on 30 vuotta. Suosituksen mukaisen poistoajan käyttöönotto nostaisi poistoja ja huonontaisi tilikauden tulosta 3,3 milj. eurolla. Poistosuunnitelma tarkistetaan kuluvan valtuustokauden aikana Investoinnit Investointeja rahoitettiin yhteensä 12,6 milj. eurolla. Suurimpana kohteena oli Ollikkalan koulun saneeraus (2,6 milj. euroa) ja Mesikämmenen päiväkodin laajennus (1,6 milj. euroa). Liikelaitos Salon Veden investoinnit olivat 2,3 milj. euroa ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön 0,4 milj. euroa. Maanhankintaan käytettiin 0,4 milj. euroa. Omaisuutta myytiin 4,0 milj. euron arvosta. Myyntivoittoja kertyi 1,4 milj. euroa ja myyntitappiota 1,8 milj. euroa.

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 166 Nummentalo, Juhani KOK 695 7032,000 mielenterveyshoitaja, yo 2. 261 Taimela, Katja SDP 865 5802,000

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT

SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT KUULUTUS SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT KUNNALLISVAALIEN TULOS Salossa lokakuun 26. päivänä 2008 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut vuosiksi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä TILINPÄÄTÖS 2011 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1.

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä TILINPÄÄTÖS 2010 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3

I Toimintakertomus... 3 TILINPÄÄTÖS 2013 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 6 1.3. Yleinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

52 toimikaudelle 2009-2012 63 Irma Ihon ym. valtuutettujen aloite maahanmuuttajaneuvoston

52 toimikaudelle 2009-2012 63 Irma Ihon ym. valtuutettujen aloite maahanmuuttajaneuvoston SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Kaupunginvaltuusto 09.12.2008 Aika 09.12.2008 klo 18:00-21.00 Paikka Salon Lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot