I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginhallinto ja siinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2011

2 1 I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaatio Toimielimet Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Tulot kattavat menot Talousarvion toteutuminen toimialoittain ja suurimmat poikkeamat Verotulot Tilikauden tulos Investoinnit Yhdistymiskustannukset Henkilöstön määrän hallinta Sisäiset tulot ja menot Kontrollitoimenpiteet Tase Raportointijärjestelmän kehittäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen Henkilöstö Riskien hallinta Sisäisen valvonnan arviointi Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot (ulkoiset) Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginhallituksen tuloskortti Tarkastuslautakunta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Keskusvaalilautakunta Yleishallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Konsernipalveluiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto-osasto Talousosasto Henkilöstöosasto Strategisen kehittämisen osasto Sosiaali- ja terveystoimi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut Sivistystoimi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistystoimen palvelukeskus Varhaiskasvatus Perusopetus Toinen aste ja vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tekninen lautakunta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tekninen toimi Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut

3 Tilapalvelukeskus Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut Tekninen lautakunta yhteensä Kaupunkisuunnitteluosasto Lupa- ja valvonta-asiat Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto II Talousarvion toteutuminen Toimintatuottojen ja menojen toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2011 (ulkoiset ja sisäiset) Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymistä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase IV Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot , Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitos Salon Veden tilinpäätös vuodelta Liikelaitos Salon Kaukolämmön tilinpäätös vuodelta Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen Luettelo kirjanpitkokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus

4 3 I Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuonna 2011 Salon kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni edelleen. Maailmanlaajuisen taantuman vaikutukset tuntuvat edelleen ja teollisuuden rakennemuutos koettelee seutuamme poikkeuksellisen rankasti. Taloustilanne tulee edellyttämään vieläkin laajempia ja syvällisempiä toimenpiteitä kuin edellisvuonna laadittuun vuosien sopeuttamisohjelmaan kirjattiin. Viime vuonna sopeuttamisohjelman mukaisina toimenpiteinä jatkuivat tarpeettomien kiinteistöjen myynti, vuokrataloyhtiöiden fuusiointi ja kaikkia yli puolen vuoden mittaisia työsuhteita koskeva täyttölupamenettely, jossa täyttöluvat myönsi hallitus. Henkilöstön määrän kehitystä seurantaa jatkettiin kuukausiraporttien yhteydessä sekä jokaisen irtisanoutumisen ja eläkkeelle jäämisen yhteydessä tarkasteltiin myös organisaatiorakennetta. Sopeuttamisohjelman mukaisesti jatkettiin strategialähtöisen johtamisjärjestelmän kehittämistä ja palveluprosessien uudistamista. Valtuusto hyväksyi palveluverkkoselvityksen marraskuussa ja selvityksen pohjalta tehtävät toimenpiteet alkavat vuonna Toiminnan tehostamiseksi on myös aloitettu hallintosääntöuudistus sekä työ konsernipalvelujen uudelleen järjestämiseksi. Vuoden aikana käynnistettiin valmistelut taloushallinnon palvelukeskuksen ja palkanlaskennan palvelutuotannon siirtämisestä Kunnan Taitoa Oy:lle. Loppuvuodesta tapahtunut muutto uuteen kaupungintaloon tuo myös mukanaan sekä tilojen käytön että toiminnan tehostumista. Tapanin myrsky aiheutti mittavat vahingot Salon kaupungin alueella. Vuoden aikana varauduttiin harjoittelemalla poikkeustilanteiden johtamista ja suunniteltiin toimintaa arjen häiriötilanteissa. Tästä oli selvästi hyötyä tositilanteessa. Salon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös on 20,4 milj. euroa alijäämäinen eli tulot eivät kattaneet menoja. Toimintakulut olivat yhteensä 371,4 milj. euroa ja toimintatuotot 110,2 milj. euroa. Tuottoja kertyi 1,9 milj. euroa ja menoja 5,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Vuodesta 2010 toimintamenojen kasvu oli 9,6 milj. euroa eli 2,7 %. Kaupungille kertyi verotuloja kaikkiaan 194,0 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 1,1 milj. eurolla. Veroprosentti oli 18,75 ja kunnallisveroja kertyi 145,2 milj. euroa eli 1,9 % edellistä vuotta enemmän. Veroprosentin 0,75 prosenttiyksikön korottamisesta huolimatta kunnallisverotuototon kasvu oli alhainen ja syynä tähän oli taantumasta johtuva työpaikkojen väheneminen ja Salon alueen korkea työttömyys. Työttömiä oli työvoimasta vuoden lopussa 11,5 %. Kiinteistöveroja kertyi 8,3 milj., mikä on 0,2 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveroja kertyi puolestaan 40,5 milj. euroa eli vähennystä 19,2 milj. euroa vuodesta Yhteisöveron tuotto väheni siten 32,2 % edellisestä vuodesta ja tämä johtui Salon yhteisöveron valtakunnallisen jako-osuuden laskusta ja jako-osuuden perustana olevan verokertymän vähenemisestä. Salo maksoi verotulon tasausta 16,0 milj. euroa vuonna Vuoden 2011 talousarviota laadittaessa oli jo käytössä historiatietoja uuden kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tulojen toteutumaprosentti oli 101,8 % ja menojen 101,4 %, joten sekä menot että tulot ylittyivät merkittävästi. Merkittävimmät menojen ylitykset tapahtuivat palvelujen ostoissa ja erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusnoususta. Lisäksi myös avustusten menot ylittivät talousarvion merkittävästi. Talousarviovuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahoja toimintamenoihin yhteensä 8,6 milj. euroa, josta suurin osa palvelujen ostoihin (5,5 milj. euroa) ja henkilöstökuluihin (2,4 milj. euroa). Toimintatuottoihin lisämäärärahoja myönnettiin yhteensä 1,6 milj. euroa, josta valtaosa myyntituottoihin (1,4 milj. euroa). Vuoden 2011 vuosikate oli negatiivinen 3,0 milj. euroa, joka on -54 euroa / asukas ja -16,6 % poistoista. Näiden lukujen valossa Salon kaupungin talous ei ollut tasapainossa vuonna Kaupungin kokonaismenot investoinnit mukaan lukien olivat 17,3 milj. tuloja suuremmat eli kassavirta oli negatiivinen. Kun antolainoja lyhennettiin 0,2 milj. eurolla ja nettolainanotto oli 5,8 milj. euroa, heikkeni kassa 11,3 milj. eurolla. Maksuvalmius heikkeni vuoden 2011 aikana. Kassan riittävyys oli 18 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 30 päivää.

5 4 Talousarviolainaa on vuoden lopussa 80,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi 1354 eurosta 1458 euroon / asukas. Vuosikate oli -3,0 milj. euroa eli 3,3 milj. euroa budjetoitua huonompi. Poistoja kirjattiin 17,8 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui -20,8 milj. euroa. Investointeja rahoitettiin 15,3 milj. euroa ja omarahoitusaste oli -19,3 %. Investointibudjetin toteutumisaste oli 85,2 %, koska osassa investointikohteista kustannusarvio alittui. Uuden kaupungintalon rakentamiseen oli varattu 4,5 milj. euroa, josta toteutui 4,0 milj. euroa. Kaupungintalon kokonaiskustannukset ovat n. 12,3 milj. euroa, josta irtaimiston osuus on 0,9 milj. euroa. Vuonna 2011 yhdistymisestä johtuvia menoja kirjattiin 1,7 milj. euroa, josta palkkojen harmonisointiin käytettiin n. 0,8 milj. euroa. Vuosien aikana yhdistymisestä johtuvia menoja on kirjattu kaikkiaan 9,6 milj. euroa ja avustusta on saatu 17,4 milj. euroa. Kaupungin talouden vahvistamiseen jätettiin sopimuksen mukaan 6,0 milj. euroa. Kaupungin tase on tyydyttävällä talolla. Kaupungin omistaman omaisuuden arvo on 397 milj. euroa. Kumulatiivisia ylijäämiä on kertynyt 65,2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa on 80,6 milj. euroa ja rahaa kassassa vuoden lopussa puolestaan 19,0 milj. euroa. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta perustehtävämme säilyy muuttumattomana. Tehtävämme on peruspalvelujen järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Jotta tämä onnistuu tulevina vuosina, meidän on karsittava menoja ja lisättävä tuloja. Menojen karsinta tarkoittaa, että kaikkia kaupungin toimintoja on tarkasteltava erittäin kriittisesti, etenkin harkinnanvaraisia, mutta myös lakisääteisiä. Tulojen lisäys puolestaan edellyttää systemaattista työtä kaupungin elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä uusien työpaikkojen luomiseksi kaikin käytettävissä olevin keinon. Tässä toimimme tiiviissä yhteistyössä niin valtionhallinnon, alueellisten toimijoiden kuin paikallisten yritystenkin kanssa. Vuoden 2012 aikana joudumme tekemään kipeitä talouttamme koskevia päätöksiä ja toivon, että teemme niitä avoimin mielin, asiallisesti keskustellen ja tulevaisuutta ajatellen. Lämmin kiitokseni henkilöstölle tinkimättömästä työstä perustehtävämme toteuttamiseksi sekä luottamushenkilöille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä tänä haasteellisena aikana. Lämmin kiitos myös kuntalaisille eli asiakkaillemme, joiden arjessa taloustilanteemme tulee väistämättä näkymään ja tuntumaan. Toivon teiltä ymmärrystä sekä uskoa salolaiseen tulevaisuuteen, jonka näen kaikesta huolimatta valoisana. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

6 Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaatio Toimielimet Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston voimasuhteet SDP 23 Kokoomus 21 Keskusta 20 Vihreä Liitto 4 Vasemmistoliitto 3 Kristillisdemokraatit 2 Perussuomalaiset 2 Yhteensä 75

7 6 Kaupunginvaltuustoon toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Syntymävuo si Ammatti Valtuustoryh mä Puheenjohtaja Jukka Roos 1948 levyseppä, eläkeläinen SDP 1. varapuheenjohtaja Marjatta Hyttinen 1946 ylilääkäri, lastenlääkäri Kok. 2. varapuheenjohtaja Tauno Kanerva 1946 liikenteenharjoittaja Kesk. Jäsenet Ari Aalto 1956 yrittäjä Kok. Jukka Alestalo 1952 lihanleikkaaja, yrittäjä SDP Arja Alm 1957 terveydenhoitaja Kok. Jarkko Anttila 1981 tuottaja Vihr. Markku Blom 1951 toimitusjohtaja, yrittäjä Kok Hannu Eeva 1953 rehtori SDP Jorma Elovaara 1947 aluepalopäällikkö SDP Jouni Eskola 1950 maanviljelijä, agrologi Kesk. Osmo Friberg 1966 bensiinikauppias Kok. Pekka Gustafsson 1941 eläkeläinen SDP Maarit Haapanen 1949 kassa SDP Jaakko Halkilahti 1967 maanviljelijä Kesk. Klaus Hemanus alk. PS Raimo Honkanen 1946 talousjohtaja, hallituksen pj. Kok. Ulla Huittinen 1961 maatilayrittäjä Kesk. Irma Iho 1953 opettaja, tulkki SDP Jouni Ilola 1964 kirvesmies, alkaen SDP Siv Ilola 1958 päiväkodinjohtaja Kok. Maija Iltanen 1956 sairaanhoitaja Kok. Päivi Isotalo 1959 hammaslääkäri Kok. Tatu Johansson 1974 proviisori Kok. Hannu Junnila 1954 maanviljelijä Kesk. Katri Karimo 1967 röntgenhoitaja Kok. Saija Karnisto 1980 tradenomi SDP Piia Keto-oja 1973 kehitysvammaistenhoitaja SDP Taina Kirves-Järvinen 1958 luottopäällikkö, johdon assistentti Kok. Jaakko Korsimo 1947 eläkeläinen Kesk. Eeva Koskinen 1950 toimittaja Vihr. Markku Laine 1955 sähköteknikko Kesk. Timo Lehti 1959 ylikonstaapeli Kesk. Antero Leppänen 1952 lehtori asti SDP Harri Lindholm 1948 kirvesmies Vas. Jaana Loimisto-Mäenpää 1964 sairaanhoitaja Kesk. Mikko Lundén 1979 myyjä Kok. Andi Mwegerano 1954 diplomi-insinööri Kesk. Sari Mäkinen 1967 yrittäjä Kesk. Riitta Nieminen 1947 osastonhoitaja, eläkeläinen SDP Kari Niinistö 1946 toimialajohtaja, eläkeläinen Kok. Saku Nikkanen 1977 liikunnanohjaaja SDP Juhani Nummentalo 1959 mielenterveyshoitaja Kok. Soile Nurminen 1944 yrittäjä, kalakauppias Vas. Pia Nykänen 1966 erityisopettaja, YTM Vihr. Esa Ojanen 1954 tieisännöitsijä, maanviljelijä Kesk. Anne Passi 1956 johdon sihteeri Kok. Aimo Peltonen 1945 hieroja SDP Juha Punta 1946 yrittäjäneuvos Kok. Päivi Pölönen 1965 VTM, koulutusjohtaja Kesk. Esko E Rannikko 1950 oik.kand. Kok. Hannu Ranta 1960 aluejohtaja SDP Marja Ruokonen 1952 ravintolatyöntekijä Vas.

8 7 Antti Ruska 1944 agronomi Kesk. Terttu Ryyppö 1940 kunnansihteeri, eläkeläinen Kesk. Ismo Saari 1947 kenttäedustaja Kesk. Tapio Saarinen 1961 terveydenhoitaja SDP Kalevi Satopää 1943 konsultti PS Elina Seitz 1977 sosiaalialan ohjaaja Krist. Eija Seppälä 1955 työvoimaohjaaja SDP Jaana Shelby 1959 kääntäjä, tulkki Krist. Anneli Suominen 1954 jalkojenhoitaja, PS asti Elina Suonio-Peltosalo 1961 erikoissairaanhoitaja Kok. Katja Taimela 1974 kansanedustaja, ruokapalveluvastaava SDP Timo Tammi 1953 rakennusinsinööri SDP Laura Tamminen 1972 lastentarhanopettaja Vihr. Marita Tuominen 1950 asiamies, yrittäjä Kesk. Reijo Tuominen 1951 myyntijohtaja Kesk. Kristiina Uotila-Mäkinen 1966 luokanopettaja, KM Kesk. Ilkka Uusitalo 1968 maanviljelijä Kesk. Matti Varajärvi 1978 insinööri, teollisuusmyyjä SDP Simo Vesa 1955 SDP Annika Viitanen 1985 musiikkipedagogi Kok. Raimo Villman 1947 levyseppä SDP Pirjo Virtanen 1947 kotipalvelunohjaaja SDP Pertti Vuorio 1944 viestintäneuvos Kok. Anna-Leena Ylijama 1970 maatalousyrittäjä Kok. Valtuuston vaalilautakunta Varsinainen jäsen Esko E Rannikko oik.kand. puheenjohtaja Timo Tammi rakennusinsinööri varapuheenjohtaja Maija Iltanen sairaanhoitaja Katri Karimo röntgenhoitaja Antti Ruska agronomi Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Raimo Honkanen Tapio Saarinen Saija Karnisto Taina Kirves-Järvinen Esa Ojanen talousjohtaja, hallituksen puheenjohtaja terveydenhoitaja tradenomi luottopäällikkö, johdon assistentti tieisännöitsijä, maanviljelijä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukseen toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Syntymävuo si Ammatti Puolue Puheenjohtaja Juhani Nummentalo 1959 mielenterveyshoitaja Kok. 1. varapuheenjohtaja Jorma Elovaara 1947 aluepalopäällikkö SDP 2. varapuheenjohtaja Päivi Pölönen 1965 VTM, koulutusjohtaja Kesk. Jäsenet Piia Keto-oja 1973 kehitysvammaistenhoitaja SDP Hannu Ranta 1960 aluejohtaja SDP Riitta Nieminen 1947 osastonhoitaja, eläkeläinen SDP Juha Punta 1946 yrittäjäneuvos Kok. Elina Suonio-Peltosalo 1961 erikoissairaanhoitaja Kok.

9 8 Anne Passi 1956 johdonsihteeri Kok. Esa Ojanen 1954 tieisännöitsijä, mv. Kesk. Timo Lehti 1959 ylikonstaapeli Kesk. Eeva Koskinen 1959 toimittaja Vihr. Soile Nurminen 1944 yrittäjä, kalakauppias Vas. Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Tatu Johansson 1974 proviisori Kok. Simo Vesa 1955 SDP Ulla Huittinen 1961 maatilayrittäjä Kesk. Saija Karnisto 1980 tradenomi SDP Aimo Peltonen 1945 hieroja SDP Eija Seppälä 1955 työvoimaohjaaja SDP Osmo Friberg 1966 bensiinikauppias Kok. Katri Karimo 1967 röntgenhoitaja Kok. Annika Viitanen 1985 musiikkipedagogi Kok. Ilkka Uusitalo 1968 maanviljelijä Kesk. Reijo Tuominen 1951 myyntijohtaja Kesk. Anu Taivainen 1971 kulttuurituottaja Vihr. Marja Ruokonen 1952 ravintolatyöntekijä Vas. Kaupungin lauta- ja johtokunnat Kaupunkisuunnittelulautakunta Markku Blom yrittäjä puheenjohtaja asti Pertti Vuorio puheenjohtaja alkaen Jukka Alestalo lihanleikkaaja, yrittäjä 1.varapuheenjohtaja Antti Niittynen 2. varapuheenjohtaja Klaus Hemanus yrittäjä Risto Keto-oja toimistosihteeri Arja Laaksonen ryhmäperhepäivähoitaja Leena Manner viestintäkonsultti Ismo Saari kenttäedustaja Jaana Shelby kääntäjä, tulkki Camilla Sonntag-Wilenius socialarbetare, sss.tt. Satu Suominen kassa Anna-Leena Yli-Jama maatalousyrittäjä Keskusvaalilautakunta Pertti Heinonen teknikko, yrittäjä puheenjohtaja Liisa Tuominen aluepäällikkö varapuheenjohtaja Riitta Kavander maanviljelijä Raimo Nieminen pääluottamusmies Maija Pulli eläkeläinen asti Pasi Lehti projektipäällikkö, opiskelija alkaen Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Siv Ilola päiväkodinjohtaja puheenjohtaja Marita Tuominen asiamies, yrittäjä 1. varapuheenjohtaja Simo Vesa 2. varapuheenjohtaja Ari Aalto yrittäjä Mia Blomqvist koulutussuunnittelija Martti Halme rakennusyrittäjä Kimmo Heino rotaatiomestari Leila Hernesniemi parturi-kampaaja, yrittäjä Irma Iho opettaja, tulkki Kari Iso-Järvenpää kehityspäällikkö Pasi Karjunen elektroniikkatyöntekijä Kristiina Uotila-Mäkinen luokanopettaja, KM Annika Viitanen musiikkipedagogi

10 9 Liikunta ja nuorisolautakunta Aimo Peltonen hieroja puheenjohtaja Minna Valjanen lastentarhanopettaja 1. varapuheenjohtaja Pasi Isokangas luokanopett., rehtori 2. varapuheenjohtaja Jouni Ilola kirvesmies Maija Iltanen sairaanhoitaja Mikko Lundén myyjä Minna Karjalainen palveluneuvoja Maria Kiiveri risteilyemäntä Arja Lautiala myyjä Jaana Mannonen terveydenhoitaja Sari Mäkinen yrittäjä Andi Mwegerano diplomi-insinööri Janne Saarioja merkantti Maaseutulautakunta Tiina Salminen sairaanhoitaja, myyjä puheenjohtaja Mikko Jussila agronomi 1. varapuheenjohtaja Olli Vesalainen maatalousyrittäjä 2. varapuheenjohtaja Leenakaisa Haapaniemi erikoiskirjastovirkailija Marjatta Koli kassa, tarjoilija Liisa Lindstedt maa- ja metsätalousyrittäjä Jouko Marjalaakso pankinjohtaja Marjaana Mänkäri maatilayrittäjä Osman Yazici yrittäjä Jaana Suvinen erityisluokanopettaja, kotitalousopettaja Raimo Villman levyseppä Hanna Tuomento ostoreskontranhoitaja Kimmo Tuominen varastomies Opetuslautakunta Katri Karimo röntgenhoitaja puheenjohtaja Saku Nikkanen liikunnanohjaaja 1. varapuheenjohtaja Hanna Koivisto viestinnän opiskelija 2. varapuheenjohtaja Arja Alm terveydenhoitaja Tuomo Erkkola hammaslääkäri Henna Heinonen varasto-operaattori Hanna Kakko toimihenkilö asti Juhani Koitto maanviljelijä Asko Määttänen maatalousyrittäjä Pia Nykänen erityisopettaja, YTM Mika Paukkeri insinööri Pertti Vallittu pastori Matti Varajärvi insinööri, teollisuusmyyjä Anna Tabell alkaen Rakennus- ja ympäristölautakunta Jaakko Korsimo eläkeläinen puheenjohtaja Ralf Hellsberg kuljetusyrittäjä 1. varapuheenjohtaja Pirjo Virtanen kotipalvelunohjaaja 2. varapuheenjohtaja Matti Fontell maanviljelijä, yrittäjä Maarit Haapanen kassa Eija Järvelä sairaanhoitaja Anne Järvinen kirjastonjohtaja Pentti Kovala konstruktioteknikko, eläkeläinen Markku Lahti talonmies Pasi Lehti projektipäällikkö, opiskelija Sanna Leivonen yrittäjä Ritva Sinervo työterveyshoitaja Ilkka Uusitalo maanviljelijä

11 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta Hannu Junnila maanviljelijä puheenjohtaja Tatu Johansson proviisori 1. varapuheenjohtaja Antero Leppänen lehtori 2. varapuheenjohtaja asti Pekka Gustafsson koneasentaja, eläkeläinen Sami Heikkiniemi liiketoiminta-asiantuntija Ulla Huittinen maatilayrittäjä Päivi Isotalo hammaslääkäri Ritva Jokinen siivoustyön ohjaaja 2. varapuheenjohtaja alkaen Juhani Kolppanen eläkeläinen Eila Lahti kätilö, vast.hoit. Jaana Loimisto-Mäenpää sairaanhoitaja Anita Sjöholm-Nikkanen toimistosihteeri Laura Tamminen lastentarhanopettaja Juha Mäkilä alkaen Tarkastuslautakunta Jaakko Halkilahti maanviljelijä puheenjohtaja Tapio Saarinen terveydenhoitaja 1. varapuheenjohtaja Kari Niinistö toimialajohtaja 2. varapuheenjohtaja Marjatta Halkilahti sosionomi Kari Kyllönen raudoittaja Kirsti Lannermaa tarkastusapulainen Juha Mäkilä sairaanhoitaja asti Mikko Breilin alkaen Terttu Ryyppö kunnansihteeri, eläkeläinen Ulla Wiirilinna koulutuspäällikkö Tekninen lautakunta Eija Seppälä työvoimaneuvoja puheenjohtaja Helena Aaltonen toimistonhoitaja 1. varapuheenjohtaja Esko E Rannikko oik.kand. 2. varapuheenjohtaja Marja Brocman merkonomi, yo, perushoitaja Jouni Eskola maanviljelijä, agrologi Osmo Friberg bensiinikauppias Hannu Eeva rehtori Taina Kirves-Järvinen luottopäällikkö, johdon assistentti Markku Laine sähköteknikko Jouko Leppälahti prototyöntekijä Ritva Rissanen puutyöläinen Timo Tammi rakennusinsinööri Annikka Tamminen maatalousyrittäjä Muut toimielimet Liikelaitos Salon kaukolämpö Pertti Heinonen teknikko, yrittäjä puheenjohtaja Jaakko Nieminen maanviljelijä varapuheenjohtaja Kirsti Pakaste lehtori, oppilaanohjaaja Reijo Tuominen myyntijohtaja Eija Hagelberg ympäristösuunnittelija Anja Kanko eläkeläinen Jouko Lilja elektroniikkatyöntekijä, teknikko Liikelaitos Salon Vesi Pertti Vuorio viestintäneuvos puheenjohtaja Ilkka Uusitalo maanviljelijä varapuheenjohtaja Tarja Lehtovirta seurakuntaemäntä Kari Heinonen eläkeläinen Eija Seppälä työvoimaohjaaja

12 11 Leila Ahonen Pasi Lehti KTM, liikennesihteeri projektipäällikkö, opiskelija Helsingintien aluetoimikunta Reponen-Koitto Päivi VTM puheenjohtaja Anttila Jouni teamleader varapuheenjohtaja Juva Mika insinööri, mv ja myyntipäällikkö Kymäläinen Kristiina maatalousyrittäjä Lehtonen Sirpa yrittäjä Leppänen Marja-Terttu yrittäjä, käsityöläinen Manni Riitta kirjastosihteeri, eläkeläinen Siivo Jouko agrologi Vuoristo Hannu maanviljelijä Kiskontien aluetoimikunta Teuri Maarit hankeneuvoja, maatalousyrittäjä puheenjohtaja Kyrölä Marja erityisluokanop. KM varapuheenjohtaja Helkama Jukka yrittäjä Joutsen Jaana KTM Kallio Marjo Lahtiranta Kimmo maanviljelijä Saarimaa Hanna-Maija hammaslääkäri Sinkkilä Pekka eläkeläinen Virtanen Timo ent. yrittäjä Perniöntien aluetoimikunta Koskinen Markku tuotekehitysinsinööri, eläkeläinen puheenjohtaja Meriluoto Mirja luokanopettaja varapuheenjohtaja Björkqvist Anders tilanhoitaja Laine Paula toimistosihteeri Närhinen Leila HSO-sihteeri Suonio Helena hovimestari Sällylä Seppo freelance toimittaja Vainio Juha maatalousyrittäjä Vähäsilta Jarmo eläkeläinen Somerontien aluetoimikunta Koivisto Riitta yrittäjä puheenjohtaja Kunnia Kimmo tj. yrittäjä varapuheenjohtaja Alm Kai menetelmäsuunnittelija Hämäläinen Matti aluepäällikkö, mv. Laakkio Sini hieroja Mattila Esa kiinteistömyyjä Niemelä Anne Maarit kotiäiti Oksanen Leena pankkitoimihenkilö Välikangas Pekka muurari Turuntien aluetoimikunta Vogt Hans MML puheenjohtaja Riiko Kaisa maanviljelijä varapuheenjohtaja Alifrosti Kari FM Helskyaho Lasse varastonhoitaja Huttunen Tapio tilallinen Juntti Anne toiminnanjohtaja Laine Peppi MMM, agronomi Nieminen Anita eläkeläinen Sorvari Ritva postityöntekijä Verotuksen oikaisulautakunta Seppo Juntti talousjohtaja

13 12 Salon käräjäoikeuden lautamiehet Eija Koivisto Hanna Yli-Liipola Päivi Laine Lasse Kara Jari J. Laiho Anne Vaittinen Kari Nikkinen Helena Ruokomäki Heikki Laakso Mervi Keurulainen Paula Heinonen Katarina Lakima Helinä Räike Kari Laurila Petri Lehti Kirsti Pohjola maaseutuyrittäjä maanviljelijä kapteeni evp kehitysvammaisten ohjaaja puuseppä, eläkeläinen ompelija toimistosihteeri apulaistarkastaja Riitta Luume diakoni, sosiaaliohjaaja asti Jaana Suvinen alkaen Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Teemu Virtanen Olli Viima Lea Wiman Jaana Shelby Martti Halme Hilkka Lindholm Ritva Viitanen-Tiainen Jaana Breilin-Lehti Jari Eerikäinen Urban Silen Sanna Nokka Raila Pelto Olavi Kiviaho Anders Björkvist Marjatta Koli Anne Malm Heikki Paganus Jukka Kangasniemi Marjut Nurminen Marko Haavisto aluetoimitsija kääntäjä, tulkki rakennusyrittäjä laitoshuoltaja kirjanpitäjä-yrittäjä taloussihteeri kehityspäällikkö maatalousyrittäjä isännöitsijä, yliluutnantti evp. tilanhoitaja kassa, tarjoilija pääluottamusmies konduktööri, eläkeläinen Poliisilaitoksen neuvottelukunta Harri Lehtonen Salon palvelutalosäätiön valtuuskunta Kimmo Vesterinen Liisa Havia Risto Kangasniemi Henna Heinonen Taina Degert Risto Lehti Tapio Lehtonen Pirkko Lönnqvist Laila Vähälä lääketyöntekijä laitosmies, eläkeläinen varasto-operaattori elektroniikkatyöntekijä teknikko rehtori, eläkeläinen yrittäjä, eläkeläinen perushoitaja, eläkeläinen Uskelan opintorahastosäätiön hallitus Harri Breilin Risto Kangasniemi Simo Stocklin Jaakko Halkilahti Maija Iltanen kiinteistöjen huoltomies laitosmies agrologi maanviljelijä sairaanhoitaja

14 13 Marjatta Niinistö Leena Saarimäki fil.maisteri kondiittori Kaupungin edustus kuntayhtymissä Reumasäätiön valtuuskunta Ritva Jokinen siivoustyön ohjaaja Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Pekka Mäenpää Anna-Leena Yli-Jama Annikka Tamminen Antti Ruska Riitta Koivisto Matti Varajärvi Saija Karnisto Jani-Matti Jantunen Wilhelmiina Kallio toimitusjohtaja maatalousyrittäjä maatalousyrittäjä agronomi yrittäjä insinööri tradenomi insinööri hortonomi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Ulla Topi Leena Riihikankare Juha Mäkilä työkyvyttömyyseläkeläinen postinjakaja sairaanhoitaja Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän valtuusto Peter Miller Minna Toivonen Risto Keto-oja Tuula Kuuluvainen ravintolapäällikkö i toimistosihteer kodinhoitaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Juha Punta Minna Valjanen Asmo Ojanperä Pirjo Virtanen yrittäjäneuvos lastentarhanopettaja koneasentaja kotipalvelunohjaaja 1.3. Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Kansainvälistä taloutta leimaa epävarmuus. Kansainväliset sopimukset Euroalueen vakauttamiskeksi eivät ole toistaiseksi rauhoittaneet tilannetta. Suomen talouden perustekijät ovat hyvät verrattuna useimpiin muihin maihin. Talouden elvyttämiseen liittyvien toimenpiteiden ensisijainen tavoite on säilyttää Suomen valtion luottoluokitus nykyisellä parhaimmalla mahdollisella tasolla. Tämä puoltaa määrätietoista ja tiukkaa finanssipolitiikka yhdistettynä maltilliseen kotimaiseen kustannuskehitykseen. Tulevien vuosien talouden kasvuodotus on hidastunut. Julkisen talouden kestävyysvajetta ei kyetä poistamaan pelkästään finanssipoliittisin toimin. Rakenteelliset toimet, jotka edesauttavat korkeampaa työllisyysastetta, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia, ovat oleellisia valtiontalouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa ennustettua nopeampi kasvun ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen. Vuonna 2011 bruttokansantuote kohosi 3,5 prosenttia. Työttömyysaste laski 8,4 prosentista 7,9 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat edellisiä vuosia enemmän eli 3,5 prosentin vuosivauhtia.

15 14 Salon seudun kehitys ei ollut yhtä valoisaa. Työttömyys säilyi koko vuoden korkealla tasolla. Vuoden lopussa työttömyysaste oli 11,2 prosenttia. Kuntatalouden suurimpana huolenaiheena on rahoitusvajeen kasvaminen. Vaikka kuntien tuloslaskelmien mukaan kuntatalous on tasapainossa, on kuntien velkaantuminen jatkunut voimakkaana. Tämä johtuu siitä, että kuntien poistot ovat nettoinvestointeja pienempiä ja kunnat joutuvat rahoittamaan osan investoinneistaan ottamalla velkaa Tulot kattavat menot Salon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös on 20,4 milj. euroa alijäämäinen. Tulot eivät kattaneet menoja. Toimintakuluja on yhteensä 371,4 milj. euroa, josta ulkoisten kulujen osuus on 333,5 milj. euroa ja sisäisten erien 37,9 milj. euroa. Kuluja kertyi yli alkuperäisen talousarvion 13,7 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 110,2 milj. euroa, josta ulkoisten tulojen osuus on 72,3 milj. euroa. Tuottoja kertyi 3,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Sekä menot, että tulot ylittyivät merkittävästi. Varsinkin menojen ylitys on huolestuttava ajatellen tulevia vuosia. Osa ylityksestä johtuu taseeseen kirjatusta 1,8 milj. euron lomapalkkavarauksen lisäyksestä. Kirjaus taas johtuu siitä, että kunta-alan palkkasopimuksessa sovittiin, että uusi A-taulukko on lomapalkkavelan laskennan perusteena. Aikaisempi taulukko edellytti pienempää varausta. Vuotta aikaisemmin varausta tarkistettiin 1,5 milj. eurolla, joten vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätöslukuja voidaan verrata toisiinsa varauksia eliminoimatta. Toimintamenojen kasvu on edellisestä vuodesta 2,7 %. Koska sisäiset erät pienenivät, muodostui ulkoisten kulujen kasvuksi 3,9 %. Toimintatuotot vähenivät 1,0 %. Sisäisten erien eliminoinnin jälkeen ulkoisten tuottojen kasvu on 2,7 %. Vuosikatetta tilinpäätöksessä kertyi -3,0 milj. euroa, joka on -54 euroa/asukas ja -17 % poistoista. Vuotta aikaisemmin vuosikate oli 27,0 milj. euroa plussalla eli 153 prosenttia poistoista. Asukaskohtainen lainakanta nousi eurosta euroon/asukas. Lainaa on yhteensä 80,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste laski 73,1 prosentista 70,7 prosenttiin. Suhteellinen velkaantuneisuus nousi 33,6 prosentista 37,5 prosenttiin. Taseen ylijäämää väheni 85,6 milj. eurosta 65,2 milj. euroon. Näiden lukujen valossa Salon kaupungin talous oli pahasti epätasapainossa vuonna Talousarvion toteutuminen toimialoittain ja suurimmat poikkeamat Toimintamenoja kirjattiin yhtensä 371 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen osuus on 178 miljoonaa ja opetustoimeen 92 miljoonaa euroa. Liikunnan ja nuorison osuus on 9 miljoonaa sekä kulttuurin ja kirjaston 6 miljoonaa euroa. Teknisen toimeen menoja kirjattiin 47 miljoonaa euroa. Edellä mainituista koostuu yli 90 % kunnan kaikista käyttömenoista. Konsernihallinto: 19,6 miljoonaa Toimiala TP2010 Talousarvio 2011 Toteutunut 2011 Käyttö% Ta/Tot 10 Tarkastusltk Kulut ,8 Netto ,8 11 Keskusvaaliltk Tuotot ,4 Kulut ,2 Netto ,4 12 Kaupunginvaltuusto Tuotot ,0 Kulut ,4 Netto ,4

SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT

SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT KUULUTUS SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT KUNNALLISVAALIEN TULOS Salossa lokakuun 26. päivänä 2008 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut vuosiksi

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot