Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Toimintaympäristö ja strategia Toiminta ja tuloksellisuus Vaikuttavuus ja suoritteet Siirtomenojen vaikuttavuus, suoritteet ja tulostavoitteiden saavuttaminen Kansalliset kansainvälistymistä tukevat ohjelmat Ulkoasianministeriön rahoittamat ohjelmat Euroopan unionin ohjelmat... 9 Erasmus+ -ohjelma, Elinikäisen oppimisen ohjelma ja Nuorisotoimintaohjelma Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ nuorisotoimialalle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Erasmus+ ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma ja Kulttuuri-ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma EU:n Koulu Euroopassa Eurooppa koulussa ohjelma Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat Toiminnan vaikuttavuus ja suoritteet Asiantuntijana vaikuttaminen Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden tukeminen Viestintä Neuvonta- ja tietopalvelut Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä ja rakenne Työtyytyväisyys Henkilöstöinvestoinnit Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- ja KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 46

3 1 1 Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Toimintaympäristö ja strategia CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka perustehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla. CIMO on rohkea, reilu ja rikastava kumppani. CIMOn arvoissa yhdistyy kolme periaatetta. Olemme ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä. Luomme mahdollisuuksia ihmisten väliselle yhteistyölle ja edistämme asiantuntijuuden ja osaamisen kasvua. Toimimme vastuullisesti ja yhdenvertaisesti. Toimintamme päämääränä on aidosti avarakatseinen Suomi. Vuosi 2014 oli CIMOn toiminnassa vaikea. CIMOn johtajan tehtävää hoidettiin väliaikaisilla ratkaisuilla edellisen johtajan Pasi Sahlbergin siirryttyä vierailevaksi professoriksi Harvardin yliopistoon Yhdysvaltoihin vuoden 2014 alussa. CIMOn johtajan virka avattiin hakuun joulukuun puolivälissä ja tavoitteena on täyttää virka toukokuun alusta 2015 määräaikaisesti 2 5 vuodeksi. Kesäkuun alussa opetus- ja kulttuuriministeriö päätti asettaa työryhmän selvittämään edellytykset CIMOn ja Opetushallituksen yhdistämiselle. Työryhmälle annettiin aikatauluksi Selvitystyö leimasi koko syksyn toimintaa ja aiheutti epävarmuutta henkilöstön keskuudessa. Työryhmän loppuraportti on viivästynyt aiotusta aikataulusta eikä sitä ole vielä helmikuussa 2015 julkaistu. Julkistalouden kiristyminen on merkittävin muutos toimintaympäristössä. Heikot signaalit kertovat kansainvälistymisen arvostuksen jonkinasteisesta vähenemisestä. CIMOn toimintaan valtion talousarvion kautta suoraan osoitetut määrärahat ovat laskeneet usean vuoden ajan. Saman aikaisesti rahoitus muista rahoituslähteistä kuten Euroopan Unionin tai Ulkoasiainministeriön kautta on kasvanut. Tämä positiivinen kehitys asettaa haasteen resurssien oikealle kohdentamiselle. Epävarmasta tilanteesta huolimatta CIMOn henkilökunta on pystynyt merkittäviin uusiin avauksiin valitun strategian mukaisesti Toiminta ja tuloksellisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmitussa tulossopimuksessa on sovittu seuraavista tulostavoitteista. Tavoite 1: Organisaatioiden toiminnan kansainvälisyys ja yksilöiden liikkuvuus lisääntyy. Tulostavoitteista tärkeimmäksi on muodostunut ohjelmiin osallistuvien ja liikkuvien henkilöiden määrälliset tavoitteet. Vuosi 2014 on uuden Erasmus+ -ohjelman ensimmäinen toimintavuosi ja muutokset tilastoinnissa ovat muuttuneet niin merkittävästi, että vertailu aiempien vuosien kanssa ei ole täysin mahdollinen. Tiedot uudesta ohjelmasta olivat puutteelliset myös tavoitteita asetettaessa. Tulostavoite osallistujaa ylitettiin reilusti ja osallistujia oli yhteensä Rahoituslähteittäin tarkasteltaessa voidaan todeta, että EU:n rahoittamissa ohjelmissa tavoitteet ylitettiin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä kansallisesti rahoitetuissa ohjelmissa tavoitteisiin ei päästy. Maantieteellisten painopistealueiden osalta tavoitteisiin päästiin Venäjän ja Kiinan osalta, mutta Pohjois-Amerikan osalta tavoitteesta jäätiin selvästi. Edellisiin vuosiin verrattuna kasvua oli erityisesti Kiinan osalta. Erasmus+ -ohjelman nuoriso-osuuden rahoitus pieneni lähes kolmanneksella vuodesta Tämä johtui erityisesti vuodelle 2013 myönnetyistä ylimääräisistä edellisen ohjelman viimeiselle vuodelle kootuista varoista. Uusi ohjelma palautti toiminnan tason normaalille kasvu-uralle.

4 2 Tavoite 2: Asiantuntijana vaikuttaminen vahvistuu CIMOn asiantuntijuus perustuu vahvaan selvityksiin ja tutkimuksiin perustuvaan tiedontuotantoon. Faktaa Express on vakiinnuttanut asemaansa julkaisuna, jossa analysoidaan tiiviisti ajankohtaisia aiheita. Vuoden 2014 aikana osallistuimme Faktaa Expressien kautta keskusteluun ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisestä opintojen jälkeen ja välillä kiivaanakin käytyyn keskusteluun ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista. Vuonna 2013 julkaistu Piilotettu osaaminen selvitys käännettiin englanniksi ja sen tuloksia esiteltiin Erasmus+ ohjelman lanseeraustilaisuudessa Helsingissä. Selvityksen tulokset ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja samanlainen selvitys toteutettaneen useammassa Euroopan maassa. Selvityksen tuloksia on jalostettu edelleen ja sen avulla on tehty hyvin käytännöllisiä työvälineitä opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien käyttöön. Strategian mukaisesti rahoitusta ja toimintaa on suunnattu maihin, jotka nähdään erityisen tärkeänä. Kiinan osalta merkittävin panostus on koreakouluille suunnattu yhteistyöohjelma. Vuonna 2014 järjestettiin ohjelman kolmas hakukierros ja tähän mennessä rahoitusta on myönnetty 26 korkeakoulujen verkostolle yhteistyön aloittamiseen tai syventämiseen. Toinen kokonaan uusi maa on Brasilia. Onnistuimme solmimaan uuden yhteistyösopimuksen brasilialaisen CAPES -järjestön kanssa vuoden 2014 lopulla. Tavoitteena on, että ensimmäinen yhteinen haku korkeakouluille järjestetään vuoden 2015 aikana. Suomen saama rahoitusosuus EU:n opiskelija- ja nuoriso-ohjelmissa on ollut merkittävästi suurempi kuin laskennallinen osuutemme olisi. Vuoden aikana CIMOn aloitteesta onnistuimme takaamaan suomalaisille toimijoille suuremman osuuden rahoituksesta yhteistyöhankkeisiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Tämä tarkoittaa 6 miljoonaa euroa rahoitusta aiottua enemmän suomalaisille korkeakouluille vuosina Tavoite 3: Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen ja suomalaisen koulutuksen ja tieteen tunnettuuden tukeminen Tavoitteet kaksi ja kolme ovat keskenään hyvin saman sisältöisiä ja ne onkin yhdistetty seuraavassa tulossopimuksessa yhdeksi tavoitteeksi. Suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa painopistettä siirrettiin Suomesta lähetetyistä lehtoreista opetusvierailuihin ja avustuksiin yliopistojen itse järjestämään paikallisin voimin toteutettuun opetukseen ja sen kehittämiseen. Koulutuksen tai edes korkeakoulutuksen tunnetuksi tekeminen on hyvin laaja tehtävä ja suhteutettuna käytettäviin resursseihin se on kokonaisuutena lähes mahdoton. CIMOn tulee jatkossa keskittyä valittuihin kohdemaihin ja yleisöihin ja kattaa ne parhaalla mahdollisella tavalla. Toivon, että seuraavat sivut antavat kattavan kuvan CIMOn monipuolisesta toiminnasta viime vuoden aikana. 1.2 Vaikuttavuus ja suoritteet Siirtomenojen vaikuttavuus ja tulostavoitteiden saavuttaminen CIMOn toiminnan päävaikuttamistapa on apurahojen ja hanketuen myöntäminen kansainvälistymiseen. Vuonna 2014 tähän käytettiin 77 % koko toiminnan menoista. Projektiavustuksina, hanketukina ja yksilöapurahoina myönnettiin yhteensä 34,7 miljoonaa euroa. Summa on 4,9 miljoonaa euroa ja 12 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Vaihtelun voimakkuus selittyy pääosin ulkoministeriön rahoittamien ohjelmien apurahamaksatusten syklisyydellä. Maksetuista apurahoista 59 % oli Euroopan unionin varoja, 14 % ulkoasiainministeriöltä, 13 % Pohjoismaiden ministerineuvostolta, 8 % CIMOn omista määrärahoista ja 5 % opetus- ja kulttuuriministeriön erillismäärärahoista.

5 CIMOn määrälliset tavoitteet ja toteumat Toteuma 2012 EU -osarahoitteiset ohjelmat Erasmus+ ohjelma ( LLP ja YiA ohjelmat) 1 3 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma Sidotut ohjelmavuoden 24,5 24,0 24,3 26,1 määrärahat, ml. kansallinen tuki, M - josta kehityshankkeet, M 6,0 6,3 - Suomesta lähtevät, lkm (koulutus) - osallistuvat, lkm (nuoriso) Yhteensä Suomesta lähteneet Suomeen EU-ohjelmien kautta saapuvat korkeakouluopiskelijat (seurantaluku kyseisenä vuotena päättyneeltä lukuvuodelta, 2014 luku alustava.) (6 712) (7 084) (7 000) (7 030) Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat Nordplus Korkeakoulutus Suomen valtion rahoittamat ohjelmat Bi- ja multilateraaliset apurahat Eurooppa Venäjä Aasia Pohjois-Amerikka Muut stipendiohjelmat North South South -kehitysmaaohjelma Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen - kesäkurssiapurahat ja - opetusvierailut Yhteensä lihavoidut välisummat EU-ohjelmakausi vaihtui vuonna Tilastointiperusta on muuttunut eivätkä luvut ole vertailukelpoisia. Lähtijöiden lukumäärä perustuu toimintavuoden määrärahoista tehtyihin rahoituspäätöksiin. Vuosien 2012 ja 2013 luvuissa on huomioitu korkeakoulusektorilla jo toteutuneet liikkuvuudet. Määrällisten indikaattorien lisäksi CIMO hankkii tietoa siirtomenojen vaikuttavuudesta ja kansainvälisen kokemuksen vaikutuksista erilaisilla selvityksillä ja tutkimuksilla. Näistä enemmän luvussa Neuvonta- ja tietopalvelut Kansalliset kansainvälistymistä tukevat ohjelmat CIMO rahoitti ja tuki korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja yksilöliikkuvuutta. Kansallisin varoin tuettiin erityisesti yhteistyötä EU:n ulkopuolisten painopistemaiden kanssa. Tukimuodot vaihtelivat ohjelmittain. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä kerrottiin sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille 3-4 kertaa lukukaudessa ilmestyneen uutiskirjeen ja vuosittaisen teemajulkaisun avulla. Tampereen seudun korkeakoulujen kanssa järjestettiin toukokuussa 2014 alan suurin vuosittainen tapahtuma, korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät. CIMO oli mukana korkeakoulutuksen kansainvälistymisen asiantuntijatehtävissä, kuten kansallisessa lukukausimaksukokeilun arviointiryhmässä. Yleistä yksilöapurahaohjelmista CIMOn hallinnoimissa yksilöapurahaohjelmissa liikkuvuusluvut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Harjoitteluohjelmissa määrä pieneni, sillä CIMO lopetti vuonna 2014 rahallisen tuen opiskelijajärjestöjen ohjelmille, jolloin niissä liikkuvien määrät eivät enää sisälly CIMOn tilastoihin. Pitkään hiipumassa olleesta tekniikan alan harjoitteluohjelma IAESTEsta päätettiin luopua: vuoden 2014 haku oli siten viimeinen CIMOn toteuttama. Uutta olivat harjoittelupaikat Brasiliassa sekä yhteistyö TEKESin kanssa. Ensimmäinen TEKES-harjoittelupaikka oli Piilaakson toimistossa; paikkojen lisääntyessä vahvistetaan edelleen yhteistyötä Team Finland -toimijoiden kanssa.

6 4 Aiempien vuosien tapaan maantieteelliset painopistealueet näyttäytyivät vahvoina. Venäjä ja Kiina kuuluivat suosituimpiin harjoittelun kohdemaihin, ja Venäjältä saapui myös eniten jatko-opiskelijoita suomalaisiin yliopistoihin CIMOn apurahaohjelmien kautta (24). Seuraavaksi eniten jatko-opiskelijoita saapui Intiasta (12), Kiinasta (9) sekä Ukrainasta (7). Harjoittelussa uutena kohdemaana mukaan tuli Brasilia, joka nousi heti Kiinan ja Venäjän rinnalle suosituimpien joukkoon. Myös Kanada oli suosittu kohde erityisesti Suomi-kodeissa tapahtuvan harjoittelun vuoksi. Aloite kriisialueilta lähtöisin olevien opiskelijoiden tukemiseksi CIMOssa valmisteltiin aloitetta kriisialueilta lähtöisin olevien opiskelijoiden tukemiseksi. Aloitteella haetaan uusia väyliä, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi Syyrian kriisin johdosta korkeakouluopintonsa keskeyttämään joutuneiden kohdalla opintojen jatkamisen suomalaisissa korkeakouluissa. Teemasta järjestettiin kolme keskustelutilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 80 korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajaa. Lisäksi verkostoiduttiin kansallisesti ja kansainvälisesti sellaisten sisarorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa, jotka ovat käynnistäneet korkeakoulutusta tukevia toimia kriisialueilla, erityisesti Syyriassa. Venäjä Järjestyksessään yhdeksäs korkeakoulujen suomalais-venäläinen yhteistyöseminaari järjestettiin Helsingissä CIMOn tiloissa yhteistyössä Finec-yliopiston ja Pietarin yliopistojen kv. vararehtoreiden yhdistyksen kanssa. Mukana oli 154 osallistujaa ja teemat käsittelivät opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, Suomen ja Venäjän korkeakoulutuksen kehitystrendejä ja yhteistyön tulevaisuudennäkymiä. Jo neljättä kertaa järjestetty Vaihdosta duuniin -tapahtuma keräsi satakunta suomalaisnuorta ja parikymmentä suomalaisten yritysten edustajaa Suomen Pietarin pääkonsulaattiin. Tapahtuman takana olivat nuoremman polven suomalaisyrittäjien Venäjä-Klubi, Suomen Pietarin pääkonsulaatti sekä CIMO. Tarkoituksena oli saattaa yhteen työnantajat ja opiskelijat, joilla on kiinnostusta maahan. Työnantajat esittelivät opiskelijoille Pietarin ajankohtaista työ- ja harjoittelutarjontaa, lisäksi CIMO kertoi harjoittelumahdollisuuksista Venäjällä. Eniten paikalla oli kaupallisen alan opiskelijoita, mutta myös tekniikan ala ja humanistit olivat hyvin edustettuina. Talvikoulu on CIMOn ja suomalaisten yliopistojen tutkijoiden vuosittain järjestämä tieteellinen seminaari nuorille venäläisille ja ukrainalaisille tutkijoille. Talvikoulu järjestettiin jo 18. kerran, ja siihen osallistui 20 venäläistä ja 5 ukrainalaista jatko-opiskelijaa. Kansallisesti rahoitettujen harjoitteluohjelmien kautta Venäjälle lähti 22 korkeakouluopiskelijaa opintoihin liittyvään harjoitteluun. Venäjän poliittinen tilanne ei näyttänyt vaikuttaneen suomalaisopiskelijoiden kiinnostukseen, sillä harjoittelijoiden lisäksi myös opiskelijoita lähti venäläisiin korkeakouluihin entiseen tapaan. FIRST-ohjelma (Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme) edistää Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen yhteistyötä hakukierroksella myönnettiin verkostoille euroa tukea, mikä mahdollisti yhteensä 21 korkeakouluverkoston tukemisen. 224 vaihto-opiskelijaa ja 154 opettajaa sekä 14 intensiivikurssia sai ohjelmasta tukea lukuvuodelle Lukuvuonna FIRST-ohjelman kautta liikkui 347 opiskelijaa, joista 101 Suomesta sekä 176 opettajaa, joista 97 Suomesta. 11 toteutetulle intensiivikurssille osallistui 237 opiskelijaa, joista 128 Suomesta. Yhteensä ohjelmaan osallistui näin ollen 826 henkeä. Opiskelijavaihto (yli 3 kk) kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Haasteena oli edelleen epätasapaino Suomen ja Venäjän välillä pitkäkestoisessa opiskelijaliikkuvuudessa. Kun määrässä otetaan huomioon myös lyhytkestoinen liikkuvuus, opiskeli Venäjällä FIRST-ohjelman kautta kaikkiaan 352 suomalaisopiskelijaa, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. FIRST-ohjelmassa toteutettiin alkuvuonna 2014 ensimmäistä kertaa laaja opiskelijakysely, jonka mukaan opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä ohjelmaan. FIRST-vaihtoon osallistuminen arvioitiin erittäin hyödylliseksi: esimerkiksi vaihdossa suoritettujen opintojen laatu arvioitiin keskimäärin arvosanalla 4,3 (asteikolla 1-5) ja valta-osa opiskelijoista (87 %) arvioi vaihtoon osallistumisen vaikuttavan positiivisesti myös tulevaisuuden työuraan. Keskeinen haaste on edelleen vaihto-opiskelun aikana suoritettujen opintojen puutteellinen hyväksilukeminen tutkintoon, mikä koskee erityisesti venäläisiä opiskelijoita. Korkeakouluilta tuleva keskeinen viesti oli, että FIRST-ohjelmasta on muodostunut korkeakouluille vakiintunut ja merkittävä Venäjä- yhteistyön kanava. FIRST-ohjelman kautta rahoitettavan liikkuvuuden osuus koko Suomi Venäjäliikkuvuudesta oli toimintakertomusvuonna 48 %. Kiina Kansallisesti rahoitetuissa harjoitteluohjelmissa Kiina piti asemansa yhtenä suosituimmista kohdemaista. Kiinaan lähti kaikkiaan 23 korkeakouluopiskelijaa opintoihin liittyvään harjoitteluun. Kiina rahoitti China Scholarship Councilin kautta yhdentoista suomalaisen opintoja Kiinassa. Vastaavasti CIMOn apurahan jatko-opintoihin suomalaisessa yliopistossa sai yhdeksän kiinalaista tohtoriopiskelijaa.

7 5 Korkeakoulujen Kiina-verkostoyhteistyön tukeminen jatkui Kiina-ohjelman kautta. Ensimmäiset kahdeksan kaksivuotista Kiina-hanketta päättyivät vuonna 2014 ja kahdeksan ohjelman toisella hakukierroksella hyväksyttyä hanketta olivat käynnissä. Kasvu Kiina-ohjelman liikkuvuusluvuissa selittyy pääasiassa tällä. Kolmannella hakukierroksella 10 hakijaa 30:stä sai hankkeelleen rahoitusta, jota myönnettiin kaikkiaan euroa. Aiempien vuosien tapaan haetuissa toiminnoissa korostuivat opetussuunnitelmayhteistyö ja yhteisten opintojaksojen suunnittelu, lisäksi reilussa neljänneksessä suunniteltiin yhteis- tai kaksoistutkintoja kiinalaisten korkeakoulujen kanssa. Työelämäyhteistyöllä oli kaikissa uusissa hankkeissa vahva rooli. Kiina-ohjelman ensimmäisissä kaksivuotisissa hankkeissa saavutettiin yhtä lukuun ottamatta hankkeille asetetut tavoitteet. Puolet hankkeista painottui tohtorikoulutukseen: hankkeissa kehitettiin yhteisohjausmalleja ja yhteisiä kursseja sekä luotiin parhaita käytänteitä suomalais-kiinalaiseen tohtorikoulutukseen. Hankkeiden arvioitiin parantaneen valmistuvien tohtoreiden työllistymisnäkymiä ja kehittäneen tohtorikoulutuksen laatua. Yksi suomalais-kiinalainen tohtorikoulutuksen kaksoistutkinto-ohjelma ehdittiin aloittaa jo hankekauden aikana. Hankkeiden painottuminen tohtorikoulutukseen näkyi myös vuoden 2014 hakukierroksella. Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivien yhteydessä järjestettiin kaikille avoin Kiina-päivä, jossa käsiteltiin suomalais-kiinalaista korkeakouluyhteistyötä erityisesti yhteistutkintojen näkökulmasta. Päivään osallistui noin 50 osanottajaa useista eri korkeakouluista, ja sen aikana paneuduttiin yhteistutkintojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä asiantuntija-puheenvuorojen että ryhmätyöskentelyn kautta. Brasilia CIMO jatkoi Brasilian tiede- ja teknologianeuvoston CNPq:n (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) kanssa solmimansa sopimuksen mukaisesti Science without Borders -apurahaohjelman toimeenpanoa Suomessa. Kiinnostus ohjelmaa kohtaan oli suomalaisissa korkeakouluissa edelleen suurta: vuoden 2014 aikana opintonsa aloitti yhteensä 53 brasilialaista vaihto-opiskelijaa 15 eri korkeakoulussa. Vuonna 2012 käynnistynyt ohjelma on tuonut Suomeen tähän mennessä hieman yli sata brasilialaista opiskelijaa. Ohjelma saa jatkoa vuosille Suomalaisille korkeakouluopiskelijoille puolestaan avautui uusia mahdollisuuksia CIMOn aloittaessa harjoitteluohjelman Brasilian kanssa. Brasilia nousi heti toiseksi suosituimmaksi harjoittelun kohdemaaksi Kiinan jälkeen. Suomalaisille tarjottiin lisäksi ylimääräisessä haussa harjoittelupaikkoja erityisosaamisaloilla. Alat valittiin sen mukaan, missä suomalaisilla tai brasilialaisilla on erityisosaamista tai jo ennestään yhteistyötä. Paikkoja oli tarjolla koulutuksen ja opetuksen, arkkitehtuurin, ympäristön, uusiutuvan energian, markkinoinnin, yrittäjyyden, bioteknologian ja tietojenkäsittelyn aloilla. Myös kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa oli tarjolla harjoittelupaikkoja Brasiliaan. Kaikki paikat olivat YK:n kehitysohjelman (UNDP) harjoittelupaikkoja. Kaiken kaikkiaan Brasiliaan lähti CIMOharjoitteluun 20 suomalaista korkeakouluopiskelijaa. CIMO valmisteli vuoden 2014 aikana yhteisrahoitteista ohjelmaa myös toisen brasilialaisen koulutusalan organisaation CAPESin kanssa (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Neuvottelut johtivat positiiviseen tulokseen, ja CIMOn ja CAPESin välinen sopimus allekirjoitettiin vuodenvaihteessa Uusi ohjelma päästään avaamaan vuonna Ohjelman avulla tuetaan suomalaisten ja brasilialaisten korkeakoulujen yhteistyötä muun muassa yhteisten opintojaksojen, opetussuunnitelmien, yhteistutkintojen sekä molemminpuolisen liikkuvuuden edistämiseksi. CIMO osallistui lisäksi yhdessä kuuden korkeakoulun ja Finnipsin kanssa Europosgrados-opiskelijamessuille São Paulossa ja Curitibassa. São Paulon messuilla vieraili viikonlopun aikana lähes ja Curitibassa noin eurooppalaisesta korkeakoulutuksesta kiinnostunutta kävijää. Lisäksi São Paulossa järjestettiin oheistapahtuma Suomessa opiskelusta kiinnostuneille. Yhteistyössä RioBrancon (www.frsp.org) kanssa toteutettuun tilaisuuteen saapui noin 350 vierasta. Korkeakoulut olivat niin messujen kuin oheistapahtuman antiin erittäin tyytyväisiä. Pohjois-Amerikka Young Ambassadors Programme/Senaattori -ohjelmalla edistetään yleissivistävän koulutuksen transatlanttista yhteistyötä. Hanketta rahoittaa CIMOn lisäksi USAn lähetystö Helsingissä sekä Vaisala oy. Toiminta on vakiintunutta ja tietoisuus ohjelmasta on lukioiden ja lukiolaisten keskuudessa erinomainen. Perhemajoituksen myötä ohjelman vaikuttavuus kattaa osallistuvien oppilaiden lisäksi perheet. Alumnitoiminnalla on tuettu vaikutusten pysyvyyttä sekä valmennettu uusia ohjelmaan osallistuvia. Ohjelmassa tuettiin yhteensä 13 suomalaislukiolaisen ympäristöaiheiseen kesäohjelmaan osallistumista USAssa ja 14 amerikkalaislukiolaisen kesäohjelmaan osallistumista Suomessa. Kustannussyistä ohjelman volyymi on laskenut jonkin verran. Ohjelmaa toteutti vaihto-oppilasjärjestö YFU (Youth For Understanding). CIMOn edustajat ovat hankkeen ohjausryhmän jäseniä. Suomen ja Kanadan välisellä FinAl -pilottihankkeella ( ) edistetään viiden lukion ja kahden ammatillisen oppilaitoksen transatlanttista hankeyhteistyötä. Hanke on yhteisrahoitteinen opetushallituksen kanssa. CIMO on rahoittanut pääasiassa hankkeen liikkuvuutta. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna 2014 CIMO rahoitti yhteensä 7 opettajan ja 23 opiskelijan liikkuvuutta Albertaan. Hankkeen suomalainen loppuraportti FINAL julkaistiin syksyllä Pilottihanke on luonut pysyviä yhteistyörakenteita osallistuvien oppilaitosten välillä: oppilaitosyhteistyö jatkuu hankkeen rahoituskauden päätymisen jälkeen. Hankkeen toiminnan pohjalta on käynnistymässä pysyvämpi opetushenkilöstön Suomi-Kanada -opetushenkilöstön vaihto- ja yhteistyöohjelma.

8 6 Pohjoismaat CIMO tuki Pohjola-Norden ry:n kautta oppilaitosten pohjoismaista toimintaa eurolla. Tällä tuella rahoitettiin Suomessa yhteensä oppilaan ja 226 opettajan liikkuvuutta peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuisoppilaitoksissa. Tuen avulla on edistetty ja tehty houkuttelevammaksi erityisesti ruotsin kielen opiskelua oppilaitoksissamme opetussuunnitelmien mukaisesti. Pohjola-Nordenin matkalehtoritoiminta, oppimateriaalit ja seminaarit tavoittivat tuhansia oppilaita ja satoja opettajia Suomessa. Ohjelman volyymi on pysynyt ennallaan. CIMOn edustaja on ohjelman ohjausryhmän jäsen. Opiskelija-apurahaohjelmiin osallistuneet Yksilöapurahat Henkilöt 2012 Henkilöt 2013 Henkilöt 2014 Kahdenväliset apurahat (lähtevät) Finnish Government Scholarship Pool CIMO Fellowships (saapujat) Suomen kielen ohjelma (saapujat) Sukukansaohjelma (saapujat) Venäjän valtion stipendit suomalaisille Brasilia Science whithout borders ohjelma alkoi vuonna 2013 saapujat College of Europe (lähtevät) Sitra/CIMOIndia Fellowships (päättynyt) Talvikoulu Yhteensä Verkosto-ohjelmien liikkuvuus (hakijana oppilaitos) Verkosto-ohjelmien liikkuvuus FIRST lähtevät opiskelijat saapuvat opiskelijat lähtevät opettajat saapuvat opettajat intensiivikursseille osallistuneet suomalaiset opiskelijat - intensiivikursseille osallistuneet venäläiset opiskelijat - Intensiivikursseille osallistuneet suomalaiset opettajat - Intensiivikursseille osallistuneet venäläiset opettajat North2North lähtevät opiskelijat saapuvat opiskelijat North-South lähtevät opiskelijat saapuvat opiskelijat lähtevät opettajat saapuvat opettajat Aasia-verkostoyhteistyö päättyi lähtevät 17 - saapuvat 35 Kiina-ohjelma lähtevät saapuvat Yhteensä FIRST lukuvuosittain 2 North2North, North-South-South ja Kiina-ohjelma kalenterivuosittain

9 Kansainvälisen harjoittelun liikkuvuus CIMOn ohjelmat 2012 Yhteensä 2013 Yhteensä 2014 lähtevät 2014 saapuvat 2014 Yhteensä IAESTE Kahdenväliset sopimukset Kansainväliset järjestöt Virkamiesvaihto JPO ja JED Suomea Suomessa Yhteensä CIMOn tukemat Toiminto päättyi 2014 opiskelijajärjestöt 1 AIESEC ELSA FiMSIC SfaO ja muut Yhteensä Kaikki yhteensä Tuesta opiskelijajärjestöille luovuttiin Kansalliset harjoittelu- ja opiskeluohjelmat maksetut apurahat CIMOn rahoittamat ohjelmat ja toiminnot Opiskelijajärjestöyhteistyö Kehitysyhteistyöjärjestöt Vapaa-ajan ohjelma Suomi-kodit Suomi-lehdet Suomea Suomessa Lehtoraattiharjoittelu Kulttuuri-instituuttiharjoittelu Maaohjelmat Lähtevät harjoittelijat ja jatko-opiskelijat Finnish Government Scholarship Pool Suomen kielen jatko-opiskelijat Suomen kielen maisteriopiskelijat Sukukansaohjelma Nuoret tutkijat (Fellowship) College of Europe Fulbright Center yhteistyö Venäjä yksilöapurahat Kiina koulutusyhteistyö (2012 Intia) Nordkurs Talvikoulu Johdon apurahat Yhteistyössä rahoitetut ohjelmat Finpro vientikeskukset /Finpro ja CIMO UM-edustusto ohjelma /UM ja CIMO Virkamiesvaihto /valtiovarainministeriö TEKES

10 8 Kansallisesti rahoitetut verkosto-ohjelmat FIRST North2North Kaikki yhteensä Kansallisten ohjelmien ja verkosto-ohjelmien toiminnan menot ja henkilötyövuodet Toimintaan käytetyt henkilötyövuodet Toimintaan liittyvät välittömät henkilöstökulut Muut toimintamenot Toiminnan kulut yhteensä Ulkoasiainministeriön rahoittamat ohjelmat CIMO jatkoi ulkoministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti YK:n apulaisasiantuntijoiden (JPO), EU:n nuorten asiantuntijoiden (JPD) sekä Maailmanpankin asiantuntijoiden (DFSP) rekrytointia. Ulkoasiainministeriön North-South-South- ja HEI ICI -ohjelmia koskeva evaluointi valmistui syyskuussa Siinä suositettiin mainittujen ohjelmien yhdistämistä ja muun muassa tuettavien hankkeiden koon kasvattamista sekä kumppanimaiden määrän vähentämistä. CIMOn kannalta mainitsemisen arvoinen asia oli suositus CIMOn koordinaatioroolin jatkamisesta. North-South-South -ohjelma North-South-South -ohjelman viimeisellä hakukierroksella myönnettiin yhteensä 2,25 miljoonaa euroa 23 verkostolle vuosille Rahoituksen piiriin hyväksytyistä verkostoista peräti 10 sai NSS-rahoitusta ensi kertaa. Verkostoille myönnettiin rahoitusta yhteensä 475 opiskelija- ja opettajaliikkuvuusjaksoon, 27 intensiivikurssin ja 24 tulosten jakamiseen liittyvän toimenpiteen toteuttamiseen. Suosituimpia kumppanimaita olivat jälleen Itä-Afrikan maat, joiden lisäksi edustettuina olivat myös mm. Nepal, Vietnam, Peru ja Valko-Venäjä. Ohjelman liikkuvuusluvut pysyivät tulostavoitteiden mukaisesti edellisvuonna nousseella tasolla, mikä oli myös linjassa ohjelman rahoituksen kanssa. Ohjelman pääpaino pysyi edelleen opiskelija- ja opettajaliikkuvuudessa, mutta erityisesti intensiivikurssien merkitys uusien opetussisältöjen ja -menetelmien kehittämisessä sekä etelä etelä-yhteistyön vahvistamisessa on verkostojen mukaan edelleen korostunut viime vuosina. Vuonna 2004 käynnistynyttä, nyt 10-vuotiasta North South South-ohjelmaa juhlistettiin Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden päivien yhteydessä Tampereella Juhlavuoden kunniaksi toteutettiin lisäksi opiskelijoiden vaihtokokemuksia esittelevä videokilpailu sekä toimitettiin englanninkielinen julkaisu verkostojen toiminnasta, tuloksista ja vaikuttavuudesta. HEI ICI ohjelma Ohjelmassa ei järjestetty uutta hakukierrosta kalenterivuonna Ohjelmahallinnossa panostettiin edellisenä vuonna käynnistyneiden 23 hankkeen seurantaan. Ensimmäisen vuoden aikana on hankkeissa mm. varustettu opetustiloja, kehitetty opetussuunnitelmia, tutkintoja sekä opetusmenetelmiä (opettajien ja opettajankouluttajien koulutus, etäopetus), valmennettu korkeakoulujen henkilökuntaa, kehitetty uusia tutkimusmenetelmiä ja -välineitä, toimitettu tieteellisiä artikkeleita ja käsikirjoja ja järjestetty tieteellisen kirjoittamisen kursseja. Hankkeet ovat suurimmaksi osaksi käynnistyneet hyvin. Haasteita ja toimeenpanon viivästymistä aiheutti pääasiassa kolmen hankkeen kohdalla kumppanimaan poliittinen tilanne, josta esimerkkinä yhteistyö Venezuelan kanssa. Muita syitä hankkeiden toiminnan viivästymiselle olivat mm. avainhenkilöiden vaihtuminen ja lukuisat käytännön esteet kuten kumppanimaiden hitaat kilpailuttamisprosessit. Kokonaisuutena hankkeiden tavoitteet ja tulokset näyttävät tukevan hyvin Suomen kehityspoliittisia tavoitteita pääpainon ollessa tasa-arvo- ja ympäristökysymyksissä. Vaikka kuluvan ohjelmakauden hankkeet eroavat toisistaan mm. opetusalojen ja perustoimintojensa suhteen, kaikki hankkeet painottavat ilmastonmuutoksen vaikutusten minimointia. CIMO järjesti kesäkuussa Donor Harmonisation Groupin viidennen vuosittaisen seminaarin. Kaksipäiväinen tilaisuus kokosi Helsinkiin neljäkymmentä sisarorganisaatioiden asiantuntijaa keskustelemaan korkeakoulusektorin

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus-

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 Abilis-säätiö Tukea kehitysmaiden vammaisille Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA... 4 A. HANKERAHOITUS...

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Päivitys 2014 Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:63 ISBN 978-951-766-233-8

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot