Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus"

Transkriptio

1

2 Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Hankkeen tausta Hankkeesta vastaava Niska & Nyyssönen Oy Oulun jätehuolto Hankkeen tarkoitus Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen tarve YVA-menettely ja arvioinnin toteuttaminen YVA-menettely Arvioinnin tarpeellisuus Arviointimenettelyn osapuolet ja organisointi Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Ohjausryhmä Kansalaiset Arviointiohjelma ja arvioinnin käynnistäminen Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen arviointiselostuksessa Arviointiselostuksen nähtävilläolo ja YVA-menettelyn päättyminen Muut säädökset, tarvittavat suunnitelmat ja hanketta koskeva... päätöksenteko Olemassa olevat luvat Hanketta koskevat keskeiset säädökset ja tarvittavat luvat Arvioidut vaihtoehdot Vaihtoehtojen muodostaminen Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Hankkeen kuvaus Hankkeen sijainti Tehdyt suunnitelmat ja tutkimukset Käsiteltävien ainesten määrä ja laatu Pilaantuneet maamassat Muu jätteenkäsittely

4 6.4 Pilaantuneen maan käsittelytoiminta - laitoksen yleiskuvaus Laitoksen rakennukset ja kalusto Vastaanotettavien massojen laadun varmistus Maa-ainesten välivarastointi ja esikäsittely Massojen käsittely Alueen rakenteet Vesien käsittely ja muut ympäristönsuojelutoimenpiteet Energian ja luonnonvarojen käyttö Liikenne ja kuljetukset Kemikaalien käyttö ja varastointi Riskit ja varautuminen häiriötilanteisiin Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Arvioinnin kohdentaminen Arvioidut ympäristövaikutukset Arvioinnin rajaus Ympäristön nykytila ja hankkeen vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Kaavoitus ja maankäyttö Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset maisemaan Maisemaan kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Maiseman nykytila Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset maa- ja kallioperään Maa- ja kallioperän nykytilanne jätelaitoksen alueella Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset pohjaveteen Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Pohjavesiolosuhteet Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset pintaveteen Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Vesistöolosuhteet Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon Ilmasto ja ilmanlaatu Pilaantuneen maan käsittelyn aiheuttamat vaikutukset ilmaan Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Kasvillisuuden ja eläimistön nykytila Vaikutukset vaihtoehdoittain

5 8.8 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön Melu Yleistä meluvaikutusten arvioinnista Nykyinen melu Vaikutukset meluun Vaikutukset ihmisiin Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Terveysvaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja viihtyisyyteen Liikenne Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutusten ja vaihtoehtojen arviointi ja vertailu Yhteenveto vaikutuksista Vaihtoehto 0: Vaihtoehto VE-1: Vaihtoehto VE-2: Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen Hankkeen vaikutuksien seuranta Lähteet Liitteet Liite 1. YVA-hankkeen organisaatio Liite 2. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Liite 3. Havainnekuvat (VE 0, VE 1, VE 2 ja VE 2 poikkileikkaus) Liite 4. Kansanterveyslaitoksen lausunto 6

6 1 Johdanto Niska & Nyyssönen Oy:n ja Oulun Jätehuollon yhteistyösopimuksella on tehty ympäristövaikutusten arviointi pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen ja tuhkien loppusijoitusalueen perustamiseksi Kiimingin Välimaan entiselle kaatopaikalle. Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ennen rakentamiseen tarvittavien lupien myöntämistä. Arvioinnin aikana on selvitetty hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelun edellyttämät rakenteet ja toimenpiteet. Arviointi on tehty kesäkuussa 2004 valmistuneen arviointiohjelman ja siitä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antaman lausunnon mukaan. Lausunnonantajilla, asukkailla ja muilla kansalaisilla on vielä mahdollisuus ottaa osaa arviointiin esittämällä mielipiteensä arviointiselostuksesta. 2 Hankkeen tausta 2.1 Hankkeesta vastaava Niska & Nyyssönen Oy Niska & Nyyssönen Oy on vuonna 1992 perustettu yritys, jonka liikevaihto oli v noin 55 miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstömäärä on noin 150 henkilöä. Niska & Nyyssönen Oy:n toiminta keskittyy kotimaahan, sekä Baltian maiden, Puolan, Unkarin sekä Venäjän rakennushankkeiden rakentamiseen, rakennuttamiseen, konsultointiin, projektinjohtamiseen sekä pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Yhtiön vahvuutena on sen henkilökunnan hankkima laaja ja monipuolinen kokemus sekä yksityisistä, että julkisista rakennushankkeista edellä mainituilla kohdealueilla. Niska & Nyyssönen Oy:n toiminta ajatuksena on tuottaa ja toimittaa asiakkaan kannalta teknisesti ja taloudellisesti laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita, sekä kehittää rakentamista Oulun jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa jätteen synnyn ehkäisystä, kierrätyksestä, hyötykäytöstä, jätteenkäsittelystä, kuljetuksen toimivuudesta sekä jäteneuvonnasta toiminta-alueellaan. Toiminnallaan Oulun jätehuolto parantaa toimialueensa asukkaiden elinympäristöä ja ympäristötietoutta sekä säästää luonnonvaroja. Oulun Jätehuollon toimintaalueeseen kuuluu 11 kuntaa ja noin asukasta 2.2 Hankkeen tarkoitus Niska & Nyyssönen Oy ja Oulun Jätehuolto ovat tehneet yhteistyösopimuksen jätehuoltoyhtiön alueella muodostuvien pilaantuneiden maamassojen käsittelystä. Oulun Jätehuollolla ei nykyisellään ole mahdollisuutta vastaanottaa käsiteltäväksi ja loppusijoitetavaksi Oulun seudun maaperän kunnostushankkeista muodostuvia pilaantuneita maamassoja Ruskon jätekeskuksen riittämättömän kapasiteetin ja käsittelytoiminnan vaatiman erityisosaamisen 9

7 puutteen vuoksi. Niska & Nyyssönen Oy on investoinut kattavaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitteiden ja menetelmien valikoimaan muissa käsittelypaikoissaan Forssassa ja Jyväskylässä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Mustankorkea Oy:n kanssa yhteistyössä. Oulun Jätehuolto on vuokrannut Kiimingin kunnalta Välimaan kaatopaikka-alueen jätteenkäsittelyä varten, ja alueelle on kaavailtu sijoitettavaksi kehittyneet pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnot ja Ouluun mahdollisesti rakennettavan jätteenpolttolaitoksen lentotuhkien käsittely. 2.3 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Oulun Energia on tehnyt selvityksiä ja ympäristövaikutusten arvioinnin kiinteää yhdyskuntajätettä polttoaineena käyttävän sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoksen rakentamiseksi Ouluun. Laitoksen polttama jätemäärä on arviolta tonnia vuodessa ja laitoksen polttoaineteho olisi 70 MW. Voimalaitoksesta syntyy tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa arinatuhkaa vuodessa noin tonnia ja todennäköisesti ongelmajätteeksi luokiteltavaa lentotuhkaa noin tonnia. Jätteenpolton lentotuhkalle ei ole Oulun seudulla tällä hetkellä luvanvaraista käsittelypaikkaa. Voimalaitoshankkeen toteutuksesta ei ole tehty lopullista päätöksiä, mutta laitoksen ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen käsiteltäväksi. Stora Enso Oyj on arvioinut Pateniemen saha-alueen kunnostuksen ympäristövaikutukset. Hankeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä kuulutusajan Pateniemen hankkeessa on arvioitu maaperän kunnostusvaihtoehtoina kolmea ratkaisua, joista yhdessä esitetään vietäväksi alueelta pois yhteensä noin m 3 ktr lievästi ja voimakkaasti pilaantuneita maamassoja. Näille massoille ei ole tällä hetkellä riittävästi käsittelykapasiteettia Oulun seudulla. 2.4 Pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen tarve Oulun seutu on vilkkaasti laajeneva ja kasvava alue, jossa uusia asuinalueita ja muita toimintoja sijoitetaan rakennemuutosten mukanaan tyhjentämille vanhoille teollisuusalueille ja muille jo aikaisemmin käytetyille alueille. Maankäytön muuttumisen yhteydessä todetaan usein maaperän pilaantumista ja järkevin tapa on poistaa pilaantuneet massat alueelta, jolloin alueelle ei jää riskiä tai maankäyttörajoitusta. Toiminnot, joista yleisesti on tapahtunut maaperän pilaantumista ovat mm. huolto- ja jakeluasemat, korjaamot, romuttamot, kaatopaikat, sahat ja kyllästämöt, ampumaradat ja varastoalueet sekä isot teollisuusalueet, joilla käsitellään kemikaaleja. 10

8 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen jätesuunnitelman mukaan alueella pilaantuneiden ja mahdollisesti pilaantuneiden maiden rekisterissä tietoja kohteesta, joista noin 300 kohdetta on tutkittu. Jätesuunnitelmassa on esitetty seuraavia tavoitteita pilaantuneiden maamassojen käsittelylle Pohjois-Pohjanmaalla: Pilaantuneet maamassat esikäsitellään, käsitellään tai loppusijoitetaan taikka hyödynnetään siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Voimakkaasti pilaantuneet maamassat esikäsitellään ja käsitellään kehittyneillä ja korkeatasoisilla menetelmillä. Pilaantuneiden maamassojen jatkokäsittelyedellytyksiä parannetaan yhteisellä välivarastoinnilla ja käsittelyllä. Alueelle luodaan riittävä pilaantuneiden maamassojen siirrettävien tai kiinteiden käsittelykeskusten verkko. Lievästi pilaantuneet, tavanomaisiksi jätteiksi katsottavat maamassat käytetään sellaisinaan tai esikäsiteltyinä esimerkiksi kaatopaikkojen peittämiseen. Kiimingin Välimaan hanke toteuttaa kaikkia näitä tavoitteita, ja toteutuessaan edesauttaa huomattavasti alentamaan kynnystä alueiden kunnostushankkeiden käynnistymiseen varsinkin Oulun seudulla. Oulun Jätehuollolle on jatkuvasti tarjolla käsiteltäväksi huomattava määrä pilaantuneita maaaineksia Oulun seudulta tulevista maaperän kunnostuskohteista. Ruskon jätekeskuksessa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käsitellä muita kuin öljypitoisia massoja ja yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen esipeittomaiksi soveltuvia lievästi pilaantuneita maamassoja. Tällä hetkellä suuri osa Oulun seudulla muodostuvista massoista joudutaan käsittelemään Ylivieskassa, jolloin ylimääräiset kuljetuskustannukset ja kilpailun puute käsittelyssä ovat pitäneet hinnat korkeina. Tämä hidastaa huomattavasti kunnostushankkeiden käynnistymistä Pohjois- Pohjanmaalla. Lisäksi pitkä kuljetusmatka lisää ympäristön kuormitusta. 11

9 3 YVA-menettely ja arvioinnin toteuttaminen 3.1 YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain ( YVA-laki -468/1994, muutettu 267/ 1999) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA -laissa on säädetty arviointimenettely ja sen osapuolet, asiakirjat sekä vaiheet. Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on, että hankkeesta vastaava ja lupia myöntävät viranomaiset ovat ennakkoon selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista. Kuva 1. YVA-menettelyn päävaiheet. 12

10 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin luvan tarvitsemalle toiminnalle. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. 3.2 Arvioinnin tarpeellisuus Välimaalle suunniteltavat pilaantuneiden maiden ja tuhkien käsittelytoiminnat ovat sellaisia jätehuollon hankkeita, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Arvioinnin tarpeellisuudesta säädetään asetuksessa (792/1994, muutettu 268/1999). Arviointivelvoite määrittyy hankkeen koon mukaan. Välimaalle suunniteltavassa hankkeessa käsitellään laitosmaisesti ja loppusijoitetaan ongelmajätteiksi luokiteltavia pilaantuneita maita ja jätehuollon tuhkia sekä tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia lievästi pilaantuneita maita. Hankkeen mitoituskapasiteetti ylittää asetuksen 6 :n raja-arvot, joiden mukaan ympäristövaikutusten arviointi on tarpeen muun muassa kun: ongelmajätteiden käsittelylaitos tai sijoitus kaatopaikalle on mitoitettu vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa muiden jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle 3.3 Arviointimenettelyn osapuolet ja organisointi Hankkeesta vastaava Tässä hankkeessa Niska & Nyyssönen ja Oulun Jätehuolto toimivat yhdessä hankkeesta vastaavana. Konsulttina arvioinnin tekemisessä on Suomen IP-Tekniikka Oy. Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan on oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista. Arviointimenettelyssä hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin Yhteysviranomainen Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Yhteysviranomainen huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään. Yhteysviranomaisen tehtävistä on säädetty YVA -laissa ja asetuksessa. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. YVA -ohjelman ja selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset kuulemiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen arviointiohjelmasta ja selostuksesta. 13

11 3.3.3 Ohjausryhmä Hankkeesta vastaava on muodostanut arviointia varten ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluvat Niska & Nyyssönen Oy:n ja Oulun Jätehuollon lisäksi Kiimingin kunnan, Pohjois- Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Oulun lääninhallituksen, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin sekä konsultin edustajat. Ohjausryhmä on kokoontunut arvioinnin aikana kolme kertaa käsittelemään arvioinnin suorittamiseen kuuluvia asioita ja tehtyjä selvityksiä. Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot ovat liitteessä Kansalaiset YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvittämistarpeista silloin kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä esittää kannanottonsa tehtyjen selvitysten riittävyydestä. 3.4 Arviointiohjelma ja arvioinnin käynnistäminen Kaksivaiheisessa YVA -menettelyssä rajattiin aluksi tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot sekä vaikutukset ja laadittiin selvitysten tekemistä varten arviointiohjelma. Arviointimenettely käynnistyi, kun Niska & Nyyssönen ja Oulun Jätehuolto toimittivat arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus kuulutti arviointiohjelmasta sekä asetti arviointiohjelman nähtäville Ympäristökeskus pyysi kunnilta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varasi kansalaisille mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi lausunnon arviointiohjelmasta Ympäristökeskus esitti omassa lausunnossaan myös yhteenvedon muista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. 3.5 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Yhteysviranomaiselle toimitettiin yhteensä seitsemän lausuntoa ja kannanottoa. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunnossa (liite 2) todettiin, että arviointiohjelmassa on esitetty YVA-asetuksen 11 :ssä esitetyt asiat. Ympäristökeskus edellytti, että arviointityötä tarkennetaan seuraavilta osin: Arviointiselostuksessa tulee määritellä selostuksessa käytettävät käsitteet ja esittää yhteenveto käsiteltävien maa-ainesten ja tuhkien sisältämistä aineista ja yhdisteistä. Selostuksessa on huomioitava, että suljetulla kaatopaikalla tulee tehdä loppukunnostustoimenpiteet. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella käsittelyalueen koko elinkaari ja arvioida kuinka kauan alue tulee olemaan aktiivisessa toiminnassa. Toiminnat, massojen liikuttelu ja rakennukset tulee esittää. Vaihtoehtojen sisältämät toiminnat tulee kuvata tarkemmin. Melu-, pöly-, ilma- ja vesipäästöjen terveys- ja ympäristövaikutukset tulee eritellä. Ne työvaiheet, joista voi aiheutua vaikutuksia ympäristöön on eriteltävä. 14

12 Melutapahtumien luonne tulee huomioida. Vaikutusten leviäminen, vaikutusaluerajaukset ja vaikutusten voimakkuus sekä vaikutusalueen häiriintyvät kohteet tulee esittää. Talousvesikäytössä olevat yksityiskaivot on selvitettävä. Pölyn leviämisen vaikutuksia asutukseen ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja arvokkaisiin vesistöihin tulee arvioida. Tulee harkita kyselyselvitystä vaikutuspiirin asukkaille ja kesäasukkaille. Kuljetusreittivaihtoehdot ja aiheutuvat vaikutukset tulee esittää havainnollisesti kartoilla erityisesti Pateniemen pilaantuneiden maiden käsittelyn toteutuessa. On selvitettävä mahdollisuus johtaa koko jätteenkäsittelyalueen suotovedet yleiseen viemäriin. Yhteysviranomainen lähetti lausunnon tiedoksi muille lausunnonantajille ja mielipiteen esittäjille. Lausunto oli nähtävillä kahden kuukauden ajan alkaen Kiimingin kunnantalolla ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa sekä ympäristökeskuksen internetsivuilla. 3.6 Viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen arviointiselostuksessa Arviointiselostuksen laatimisessa on otettu huomioon yhteysviranomaisen lausunto sekä ohjausryhmän kokouksessa annetun evästyksen mukaan muut arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet. Arviointiselostuksessa on selvitetty ympäristön tila ja arvioitu vaikutusten merkittävyys, vertailtu eri vaihtoehtoja keskenään sekä suunniteltu toimenpiteet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 3.7 Arviointiselostuksen nähtävilläolo ja YVA-menettelyn päättyminen Hankkeesta vastaava järjestää Kiimingin kunnassa arviointiselostuksen valmistuttua avoimen tiedotustilaisuuden tehdyn arvioinnin esittelemiseksi. Ympäristökeskus pyytää selostuksesta lausunnot ja mielipiteet YVA-lain edellyttämällä tavalla. Lausunnon antajilla ja mielipiteen esittäjillä on kuulutuksessa ilmoitettu (30 60 päivää) aika ilmaista mielipiteensä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle arvioinnin oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Ympäristökeskus laatii oman lausunnon, jossa se ottaa huomioon muut annetut lausunnot ja mielipiteet. Arviointimenettely päättyy kun Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta. Hankkeen edellyttämistä luvista päätetään erikseen ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja erityislaeissa säädetyllä tavalla. 15

13 4 Muut säädökset, tarvittavat suunnitelmat ja hanketta koskeva päätöksenteko 4.1 Olemassa olevat luvat Oulun Jätehuolto on saanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta ympäristöluvan pilaantuneiden maamassojen vastaanotolle, välivarastoinnille ja käsittelylle stabiloimalla Välimaalla pienessä mittakaavassa. Luvan mukainen käsiteltävä jätemäärä on tonnia vuodessa ja välivarastoitavien massojen kokonaismäärä saa olla koko toiminta-aikana korkeintaan tonnia. Alueelle tuotavista maamassoista saa olla ongelmajätteiksi luokiteltavia korkeintaan tonnia vuodessa tai koko toiminta-aikana. Lupapäätöksen mukaan massoja voidaan varastoida ennen niiden hyödyntämistä tai esikäsittelyä enintään kolmen vuoden ajan ja ennen niiden käsittelyä korkeintaan yhden vuoden ajan. Käsittelyä odottavat maamassat on peitettävä varastoinnin ajaksi. Lupapäätöksessä on lisäksi annettu määräyksiä mm. massojen laadun selvittämiselle, rakentamiselle, työn valvonnalle ja käsittelytoiminnasta raportoinnille. Ympäristölupapäätöksestä on tehty kaksi valitusta, ja asia on tällä hetkellä käsiteltävänä Vaasan hallinto-oikeudessa. 4.2 Hanketta koskevat keskeiset säädökset ja tarvittavat luvat Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa YVA-lain mukaisen hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen. Ympäristölupa Pilaantuneiden maiden ja jätteiden laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely edellyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan. Laissa säädetään luvan myöntämisen edellytyksistä. Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräykset, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista ja sen vaaraa sekä pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Toiminnasta poistetun kaatopaikan loppukunnostustoimenpiteet tulee esittää ympäristökeskukselle toimitettavassa suunnitelmassa, jonka tekemisestä on annettu velvoite vuonna 1995 myönnetyssä ympäristöluvassa. Mikäli kaatopaikka otetaan uudelleen käyttöön, haetaan alueen käytölle lupa muun toiminnan lupahakemuksen yhteydessä. Jos ympäristölupahakemus koskee YVA-laissa tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä arviointiselostus ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 :ssä tarkoitettu arviointi (ns. Natura-arviointi). Ympäristöluvan myöntää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 16

14 Rakennuslupa tai toimenpidelupa Rakentamista varten laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat. Tarvittavat rakennukset edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiset rakennusluvat. Muut rakennelmat tai laitokset voivat tarvita toimenpideluvan. Rakennusluvan tai toimenpideluvan käsittelee Kiimingin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta. 17

15 5 Arvioidut vaihtoehdot 5.1 Vaihtoehtojen muodostaminen Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty Välimaan entisen kaatopaikan alueella tapahtuvan pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnan vaikutuksia. Arviointi tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista ja Välimaan alueen soveltuvuudesta pilaantuneiden maiden käsittelytoimintoihin. Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksessa ei ole tilaa uusille käsittely- ja loppusijoitustoiminnoille. Seudulliset pilaantuneen maan käsittelytoiminnat on tämän vuoksi päätetty sijoittaa Välimaan entisen kaatopaikan alueelle, joka on suunniteltu ja varattu jätteenkäsittelytoiminnoille. Oulun Jätehuollolla ei ole muita kaavoitettuja tai toiminnassa olevia jätteenkäsittelyalueita, minkä vuoksi arvioinnissa on ollut vain yksi sijaintipaikkavaihtoehto. Arvioitavaksi muodostettiin 0-vaihtoehto ja kaksi toiminnallista vaihtoehtoa. Vertailuvaihtoehdossa VE-0 pilaantuneita maita käsitellään kertaluontoisesti sellaisessa laajuudessa, joka on mahdollista ilman ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Vaihtoehtoon 1 (VE-1) sisältyy Oulun seudulta vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden ja jätteenpolton tuhkien käsittely. Vaihtoehdossa 2 (VE-2) varaudutaan vuosittaisen käsittelytarpeen lisäksi myös Pateniemen saha-alueen tai muun kertaluontoisen suuren kunnostuskohteen maiden käsittelyyn ja sijoittamiseen. 5.2 Vaihtoehto 0 Välimaalle ei sijoiteta pilaantuneiden maiden käsittelykeskusta Välimaalle otetaan vastaan välivarastoitavaksi, käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi pilaantuneita maamassoja enintään kahtena vuotena, jonka jälkeen pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat alueella päättyvät. Alueella voidaan välivarastoida myöhempää käsittelyä varten koko toiminta-aikana enintään t (siitä ongelmajätettä enintään 5000 t). Stabiloituja massoja käytetään kenttärakenteen tekemiseen (enintään t/a). Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet, jonka jälkeen aluetta ei käytetä jätehuoltoalueena. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. Kertaluontoisen toiminnan jälkeen voimakkaasti pilaantuneet maat viedään nykykäytännön mukaisesti käsiteltäväksi muualle, esimerkiksi Ylivieskaan. 18

16 Kuva 2. Vaihtoehto Vaihtoehto 1 Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus. Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, rajaarvon ylittäviä maita Oulun seudulta tonnia vuodessa. Käsittely tapahtuu stabiloimalla tai termisesti. Stabiloituja massoja käytetään käsittelykenttien pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa. Loppusijoitusalueelle sijoitettavat käsitellyt maamassat täyttävät asetetut liukoisuusvaatimukset. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. 19

17 Kuva 3. Vaihtoehto 1. Alueelle perustetaan loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Loppusijoitusalueen rakenteet, joissa käytetään stabiloituja massoja, tehdään ongelmajätteen kaatopaikkavaatimusten mukaisesti. Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet. Pintarakenteissa käytetään stabiloituja massoja. 5.4 Vaihtoehto 2 Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus sekä kertaluonteinen, suuren kunnostuskohteen pilaantuneiden maiden käsittely ja loppusijoitus. Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, raja-arvon ylittäviä maita Oulun seudulta tonnia vuodessa sekä Pateniemen kunnostuksesta tai vastaavasta hankkeesta kertaluonteisesti noin 1,5 milj. tonnia. Käsittely tapahtuu stabiloimalla, termisesti ja suoraan läjittämällä loppusijoitusalueelle. Stabiloituja massoja käy- 20

18 Kuva 4. Vaihtoehto 2. tetään käsittelykenttien ja loppusijoitusalueiden pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa. Loppusijoitusalueelle sijoitettavat maamassat täyttävät asetetut liukoisuusvaatimukset. Pateniemen kunnostuksesta tulevat lievästi pilaantuneet maat (n tonnia) sijoitetaan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan päälle rakennettavalle uudelle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. Alueelle perustetaan loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Loppusijoitusalueen rakenteet, joissa käytetään stabiloituja massoja, tehdään ongelmajätteen kaatopaikkavaatimusten mukaisesti. Lakkautettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka kunnostetaan eristämällä se pilaantuneen maan kaatopaikan alle. Rakenteissa käytetään stabiloituja massoja. 21

19 6 Hankkeen kuvaus 6.1 Hankkeen sijainti Arvioitava hanke sijaitsee Kiimingin kunnan entisen Välimaan kaatopaikan alueella. Alue on metsäisellä ja soisella selännealueella noin viiden kilometrin etäisyydellä Kiimingin kunnan keskustaajamasta ja Kiiminkijoesta Yli-Iihin johtavan maantien (seututie) 849 tuntumassa. Kiimingin kunta on vuokrannut osan entisestä kaatopaikka-alueesta Oulun Jätehuollolle. Niska & Nyyssönen Oy toimii alueella yhtiöiden tekemän liiketoimintasopimuksen nojalla. Kiimingin kunnan omistaman alueen pinta-ala on noin 30 ha, josta tällä hetkellä on Oulun jätehuollolle vuokrattuna 11,4 ha:n määräala. Tämä arviointi tehdään kattamaan koko kunnan omistama alue. Kaatopaikka-alue rajoittuu Tornator Oy:n omistamiin maa-alueisiin. Kuva 5. Välimaan kaatopaikan sijainti. 6.2 Tehdyt suunnitelmat ja tutkimukset Kiimingin kunta on teettänyt Insinööritoimisto PSV:llä Välimaan kaatopaikan laajentamisen yleissuunnitelman vuonna Suunnitelma sisältää maaperä- ja pohjavesiselvityksen sekä hydrologisen tarkastelun. Suunnitelmaa on täydennetty vuonna 1996 tehdyllä Välimaan kaatopaikan 1.vaiheen tarkentamissuunnitelmalla (PSV-Maa ja Vesi Oy ). Alueen suotovesien ja vesistövaikutusten arvioimiseksi on vuonna 1998 laadittu (PSV-Maa ja Vesi Oy) velvoitetarkkailuohjelma. Vanhan täyttöalueen täyttötilanteen ja vaikutusten arvioimiseksi on tehty pintamittaus ja alueelle on asennettu kaksi uutta pohjaveden havaintoputkea vuonna Seurannan tulokset on raportoitu vuosiyhteenvedossa, jota on käytetty tämän arvioinnin lähtötietoina. 22

20 Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on pohja- ja pintavesistä otettu vesinäytteitä. Toimintojen ja ympäristövaikutusten havainnollistamiseksi alueelta on otettu ilmavalokuvia ja alueella on tehty selvityksen vaatimia maastotarkastuksia. 6.3 Käsiteltävien ainesten määrä ja laatu Pilaantuneet maamassat Normaali toiminta Ympäristövaikutusten arviointi sisältää ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella muodostuvien pilaantuneiden maamassojen käsittelyn ja loppusijoituksen ( t/a). Käsiteltävät maamassat poistetaan joko maankäytön muuttumisen tai maa-aineksen sisältämän haitallisen aineen muodostaman ympäristö- tai terveysvaaran perusteella. Maaperän puhdistustarpeen arviointi perustuu yleensä SAMASE ohje- ja raja-arvoihin. Maamassat ovat pilaantuneet epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-aineilla. Toimintoja, joista maaperään on päässyt epäorgaanisia haitta-aineita ovat mm. CCA-kyllästysaineita käyttäneet puunkyllästämöt, pintakäsittelylaitokset, konepajat, romuttamot sekä tekstiili- ja nahkateollisuus. Myös vanhoilta kaatopaikka-alueilla poistettavissa massoissa on todettu tutkimusten yhteydessä orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-aineita. Tyypillisiä maaperän kunnostuksessa poistettavia epäorgaanisia alkuaineita ja yhdisteitä ovat arseeni, lyijy, kromi, nikkeli, kadmium, elohopea ja syanidit. Orgaanisilla haitta-aineilla maaperää pilanneita toimintoja ovat tyypillisesti mm. huoltoasemat ja polttoainevarastot, kemialliset pesulat, sahat ja kreosoottikyllästämöt, öljy- ja kemikaalivarastot. Tyypillisiä maaperää pilaavia orgaanisia yhdisteitä ovat mm. öljy-yhdisteet, kloorifenolit ja dioksiinit ja furaanit, liuottimet sekä PAH- ja PCB-yhdisteet. Vastaanotettavien maamassojen pitoisuustasot ylittävät raja-arvot, jotka on asetettu maaaineksen sijoittamiselle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Vastaanotettavista massoista käsitellään stabiloimalla ja termisesti jakeet, joiden käsittely on teknistaloudellisesti mahdollista. Lisäksi termisesti ja stabiloimalla voidaan esikäsitellä massoja, jotka eivät ole suoraan kaatopaikkakelpoisia. Muut vastaanotettavat massat loppusijoitetaan suoraan ongelmajätteen kaatopaikalle. Pilaantuneiden maiden stabiloinnilla tarkoitetaan haitta-aineiden liikkuvuuden rajaamista sitomalla haitta-aineet kiinteään matriisiin kemiallisesti. Sementtistabiloinnilla voidaan käsitellä massoja, jotka ovat pilaantuneet pääsiassa metalleilla ja epäorgaanisilla yhdisteillä. Bitumistabilointiin soveltuvat epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneet maat, joissa ei ole merkittäviä määriä haihtuvia hiilivety-yhdisteitä. Sementtistabiloinnilla käsiteltävät massat täyttävät seuraavat laatukriteerit käsittelyn jälkeen: materiaalin vedenläpäisevyysarvo on k 10-8 m/s rakenteen puristuslujuus betoninormien mukaisella testillä on 1 MN/m2 haitta-aineiden liukoisuudet pienempiä kuin hollantilaisen NEN 7345-diffuusiotestin enimmäispitoisuusohjearvot 1B 23

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet 1 2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet 2120.1 Pilaantuneet maat ja materiaalit, puhdistustarve Puhdistustarve esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Ympäristöhallinnon Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET:

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: POHJOIS-POHJANMAAN POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: 1. Valtatie 4 Iin kohdalla 2. Valtatiet 4 ja 8, Kempele-Liminka Liminka- Temmes 3. 400 kv:n voimajohto, Oulu-Muhos 4. 400 kv:n voimajohto, Muhos - Ruotsin

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Taustaa Tamperelainen jätteenkäsittelytoimintaan sekä purku urakointiin erikoistunut Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelykeskusta Ruoveden Vinsanvuoreen

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lähtökohdat, taustat ja alustavat vaihtoehdot Muokattu 13.5.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Hankkeen tausta ja lähtökohdat 2 Östersundomin

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu)

Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu) Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu) Ennakkoratkaisut 2015 Välivarastointiin käytettävän alueen erottaminen kaatopaikasta Jätettä välivarastoidaan alueella, joka sijaitsee

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Satu Jaakkonen, SYKE MUTKU-päivät 11.-12.3.2009 Hämeenlinna Taustaa Suomessa kunnostetaan nykyisin vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä pilaantuneita

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ Mutku-päivät 25.3.2015, Lahti SISÄLTÖ Jätkäsaaren historiaa Hyötykäytettäviä materiaaleja Pilaantuneet maat Haitta-ainepitoiset sedimenti

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI HAKIJA Oy Shell Ab PL 16 01301 VANTAA KIINTEISTÖ Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 562-413-69-4 osoitteessa Aihtiantie 14, 35300 ORIVESI VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010

HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010 MUISTIO 1 (16) HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010 Johdanto Helsingin kaupungin ympäristökeskus kokoaa vuosittain tilastotietoa Helsingissä suoritetuista maaperän kunnostuksista.

Lisätiedot

Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta

Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta Pekka Puska/Kalmar Industries Oy Ab 12.3.2008 1 16 April 2008 Teollisuusalueen ilmakuva 2 16 April 2008 Esitysrunko 1. Yleistä

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue)

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue) HAKIJA Tampereen Vesi Liikelaitos Viinikankatu 42 33800 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-513-3 osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä.

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä. LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, OHKOLAN KIVIAINESTEN OTTOALUE, MÄNTSÄLÄ Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja YVA-asetuksen (268/99) 6 :n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ FCG Planeko Oy Naantalin kaupunki VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ Raportti 141-D3325 24.9.2009 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 24.9.2009 1 Yleistä... 1 2 Kohteet... 1 2.1 Yhdyskuntajätteen

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Ekovoimalaitoksen tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät 11.2.2014, KOKOEKO-seminaari Sisältö Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Miksi kiertopetitekniikka? Hankkeen tilannekatsaus

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEEN KIERRÄTYSTERMINAALIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO JÄTTEEN KIERRÄTYSTERMINAALIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Dnro 25.11.2002 PPO-2002-R-19-53 Lassila & Tikanoja Kaarnatie 24 90530 OULU Viite Kirjeenne 25.9.2002 Asia LAUSUNTO JÄTTEEN KIERRÄTYSTERMINAALIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Lassila

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Lausunto Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta Äänekosken tehdasintegraatin käytössä olevan jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS MIKKELI RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS SISÄLTÖ Yrityksemme Mikä on riski? Riskeihin pohjautuva kunnostus Kunnostuksen kustannuksista Kiinteät ohjearvot vs riskiperusteinen kunnostus RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Öljyvahinkojätteen vastaanottopiste ja välivarasto

Öljyvahinkojätteen vastaanottopiste ja välivarasto Öljyvahinkojätteen vastaanottopiste ja välivarasto Öljyvahinkojätteiden välivarastoinnin tavoitteena on mahdollistaa öljyntorjunnan keskeytyksetön jatkuminen. Pääperiaatteena on, että öljyvahinkojäte kuljetetaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

Lempäälän kunnassa osoitteessa Tuljamontie, LEMPÄÄLÄ, kiinteistörekisteritunnus. Kiinteistön omistaa Lempäälän kunta.

Lempäälän kunnassa osoitteessa Tuljamontie, LEMPÄÄLÄ, kiinteistörekisteritunnus. Kiinteistön omistaa Lempäälän kunta. HAKIJA Lempäälän kunta PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ KIINTEISTÖT Lempäälän kunnassa osoitteessa Tuljamontie, 37500 LEMPÄÄLÄ, kiinteistörekisteritunnus 418-406-2-195 Kiinteistön omistaa Lempäälän kunta. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot