Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus"

Transkriptio

1

2 Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Hankkeen tausta Hankkeesta vastaava Niska & Nyyssönen Oy Oulun jätehuolto Hankkeen tarkoitus Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen tarve YVA-menettely ja arvioinnin toteuttaminen YVA-menettely Arvioinnin tarpeellisuus Arviointimenettelyn osapuolet ja organisointi Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Ohjausryhmä Kansalaiset Arviointiohjelma ja arvioinnin käynnistäminen Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen arviointiselostuksessa Arviointiselostuksen nähtävilläolo ja YVA-menettelyn päättyminen Muut säädökset, tarvittavat suunnitelmat ja hanketta koskeva... päätöksenteko Olemassa olevat luvat Hanketta koskevat keskeiset säädökset ja tarvittavat luvat Arvioidut vaihtoehdot Vaihtoehtojen muodostaminen Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Hankkeen kuvaus Hankkeen sijainti Tehdyt suunnitelmat ja tutkimukset Käsiteltävien ainesten määrä ja laatu Pilaantuneet maamassat Muu jätteenkäsittely

4 6.4 Pilaantuneen maan käsittelytoiminta - laitoksen yleiskuvaus Laitoksen rakennukset ja kalusto Vastaanotettavien massojen laadun varmistus Maa-ainesten välivarastointi ja esikäsittely Massojen käsittely Alueen rakenteet Vesien käsittely ja muut ympäristönsuojelutoimenpiteet Energian ja luonnonvarojen käyttö Liikenne ja kuljetukset Kemikaalien käyttö ja varastointi Riskit ja varautuminen häiriötilanteisiin Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Arvioinnin kohdentaminen Arvioidut ympäristövaikutukset Arvioinnin rajaus Ympäristön nykytila ja hankkeen vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Kaavoitus ja maankäyttö Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset maisemaan Maisemaan kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Maiseman nykytila Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset maa- ja kallioperään Maa- ja kallioperän nykytilanne jätelaitoksen alueella Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset pohjaveteen Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Pohjavesiolosuhteet Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset pintaveteen Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Vesistöolosuhteet Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon Ilmasto ja ilmanlaatu Pilaantuneen maan käsittelyn aiheuttamat vaikutukset ilmaan Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Kasvillisuuden ja eläimistön nykytila Vaikutukset vaihtoehdoittain

5 8.8 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön Melu Yleistä meluvaikutusten arvioinnista Nykyinen melu Vaikutukset meluun Vaikutukset ihmisiin Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Terveysvaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja viihtyisyyteen Liikenne Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutusten ja vaihtoehtojen arviointi ja vertailu Yhteenveto vaikutuksista Vaihtoehto 0: Vaihtoehto VE-1: Vaihtoehto VE-2: Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen Hankkeen vaikutuksien seuranta Lähteet Liitteet Liite 1. YVA-hankkeen organisaatio Liite 2. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Liite 3. Havainnekuvat (VE 0, VE 1, VE 2 ja VE 2 poikkileikkaus) Liite 4. Kansanterveyslaitoksen lausunto 6

6 1 Johdanto Niska & Nyyssönen Oy:n ja Oulun Jätehuollon yhteistyösopimuksella on tehty ympäristövaikutusten arviointi pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen ja tuhkien loppusijoitusalueen perustamiseksi Kiimingin Välimaan entiselle kaatopaikalle. Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ennen rakentamiseen tarvittavien lupien myöntämistä. Arvioinnin aikana on selvitetty hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelun edellyttämät rakenteet ja toimenpiteet. Arviointi on tehty kesäkuussa 2004 valmistuneen arviointiohjelman ja siitä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antaman lausunnon mukaan. Lausunnonantajilla, asukkailla ja muilla kansalaisilla on vielä mahdollisuus ottaa osaa arviointiin esittämällä mielipiteensä arviointiselostuksesta. 2 Hankkeen tausta 2.1 Hankkeesta vastaava Niska & Nyyssönen Oy Niska & Nyyssönen Oy on vuonna 1992 perustettu yritys, jonka liikevaihto oli v noin 55 miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstömäärä on noin 150 henkilöä. Niska & Nyyssönen Oy:n toiminta keskittyy kotimaahan, sekä Baltian maiden, Puolan, Unkarin sekä Venäjän rakennushankkeiden rakentamiseen, rakennuttamiseen, konsultointiin, projektinjohtamiseen sekä pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Yhtiön vahvuutena on sen henkilökunnan hankkima laaja ja monipuolinen kokemus sekä yksityisistä, että julkisista rakennushankkeista edellä mainituilla kohdealueilla. Niska & Nyyssönen Oy:n toiminta ajatuksena on tuottaa ja toimittaa asiakkaan kannalta teknisesti ja taloudellisesti laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita, sekä kehittää rakentamista Oulun jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa jätteen synnyn ehkäisystä, kierrätyksestä, hyötykäytöstä, jätteenkäsittelystä, kuljetuksen toimivuudesta sekä jäteneuvonnasta toiminta-alueellaan. Toiminnallaan Oulun jätehuolto parantaa toimialueensa asukkaiden elinympäristöä ja ympäristötietoutta sekä säästää luonnonvaroja. Oulun Jätehuollon toimintaalueeseen kuuluu 11 kuntaa ja noin asukasta 2.2 Hankkeen tarkoitus Niska & Nyyssönen Oy ja Oulun Jätehuolto ovat tehneet yhteistyösopimuksen jätehuoltoyhtiön alueella muodostuvien pilaantuneiden maamassojen käsittelystä. Oulun Jätehuollolla ei nykyisellään ole mahdollisuutta vastaanottaa käsiteltäväksi ja loppusijoitetavaksi Oulun seudun maaperän kunnostushankkeista muodostuvia pilaantuneita maamassoja Ruskon jätekeskuksen riittämättömän kapasiteetin ja käsittelytoiminnan vaatiman erityisosaamisen 9

7 puutteen vuoksi. Niska & Nyyssönen Oy on investoinut kattavaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitteiden ja menetelmien valikoimaan muissa käsittelypaikoissaan Forssassa ja Jyväskylässä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Mustankorkea Oy:n kanssa yhteistyössä. Oulun Jätehuolto on vuokrannut Kiimingin kunnalta Välimaan kaatopaikka-alueen jätteenkäsittelyä varten, ja alueelle on kaavailtu sijoitettavaksi kehittyneet pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnot ja Ouluun mahdollisesti rakennettavan jätteenpolttolaitoksen lentotuhkien käsittely. 2.3 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Oulun Energia on tehnyt selvityksiä ja ympäristövaikutusten arvioinnin kiinteää yhdyskuntajätettä polttoaineena käyttävän sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoksen rakentamiseksi Ouluun. Laitoksen polttama jätemäärä on arviolta tonnia vuodessa ja laitoksen polttoaineteho olisi 70 MW. Voimalaitoksesta syntyy tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa arinatuhkaa vuodessa noin tonnia ja todennäköisesti ongelmajätteeksi luokiteltavaa lentotuhkaa noin tonnia. Jätteenpolton lentotuhkalle ei ole Oulun seudulla tällä hetkellä luvanvaraista käsittelypaikkaa. Voimalaitoshankkeen toteutuksesta ei ole tehty lopullista päätöksiä, mutta laitoksen ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen käsiteltäväksi. Stora Enso Oyj on arvioinut Pateniemen saha-alueen kunnostuksen ympäristövaikutukset. Hankeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä kuulutusajan Pateniemen hankkeessa on arvioitu maaperän kunnostusvaihtoehtoina kolmea ratkaisua, joista yhdessä esitetään vietäväksi alueelta pois yhteensä noin m 3 ktr lievästi ja voimakkaasti pilaantuneita maamassoja. Näille massoille ei ole tällä hetkellä riittävästi käsittelykapasiteettia Oulun seudulla. 2.4 Pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen tarve Oulun seutu on vilkkaasti laajeneva ja kasvava alue, jossa uusia asuinalueita ja muita toimintoja sijoitetaan rakennemuutosten mukanaan tyhjentämille vanhoille teollisuusalueille ja muille jo aikaisemmin käytetyille alueille. Maankäytön muuttumisen yhteydessä todetaan usein maaperän pilaantumista ja järkevin tapa on poistaa pilaantuneet massat alueelta, jolloin alueelle ei jää riskiä tai maankäyttörajoitusta. Toiminnot, joista yleisesti on tapahtunut maaperän pilaantumista ovat mm. huolto- ja jakeluasemat, korjaamot, romuttamot, kaatopaikat, sahat ja kyllästämöt, ampumaradat ja varastoalueet sekä isot teollisuusalueet, joilla käsitellään kemikaaleja. 10

8 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen jätesuunnitelman mukaan alueella pilaantuneiden ja mahdollisesti pilaantuneiden maiden rekisterissä tietoja kohteesta, joista noin 300 kohdetta on tutkittu. Jätesuunnitelmassa on esitetty seuraavia tavoitteita pilaantuneiden maamassojen käsittelylle Pohjois-Pohjanmaalla: Pilaantuneet maamassat esikäsitellään, käsitellään tai loppusijoitetaan taikka hyödynnetään siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Voimakkaasti pilaantuneet maamassat esikäsitellään ja käsitellään kehittyneillä ja korkeatasoisilla menetelmillä. Pilaantuneiden maamassojen jatkokäsittelyedellytyksiä parannetaan yhteisellä välivarastoinnilla ja käsittelyllä. Alueelle luodaan riittävä pilaantuneiden maamassojen siirrettävien tai kiinteiden käsittelykeskusten verkko. Lievästi pilaantuneet, tavanomaisiksi jätteiksi katsottavat maamassat käytetään sellaisinaan tai esikäsiteltyinä esimerkiksi kaatopaikkojen peittämiseen. Kiimingin Välimaan hanke toteuttaa kaikkia näitä tavoitteita, ja toteutuessaan edesauttaa huomattavasti alentamaan kynnystä alueiden kunnostushankkeiden käynnistymiseen varsinkin Oulun seudulla. Oulun Jätehuollolle on jatkuvasti tarjolla käsiteltäväksi huomattava määrä pilaantuneita maaaineksia Oulun seudulta tulevista maaperän kunnostuskohteista. Ruskon jätekeskuksessa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käsitellä muita kuin öljypitoisia massoja ja yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen esipeittomaiksi soveltuvia lievästi pilaantuneita maamassoja. Tällä hetkellä suuri osa Oulun seudulla muodostuvista massoista joudutaan käsittelemään Ylivieskassa, jolloin ylimääräiset kuljetuskustannukset ja kilpailun puute käsittelyssä ovat pitäneet hinnat korkeina. Tämä hidastaa huomattavasti kunnostushankkeiden käynnistymistä Pohjois- Pohjanmaalla. Lisäksi pitkä kuljetusmatka lisää ympäristön kuormitusta. 11

9 3 YVA-menettely ja arvioinnin toteuttaminen 3.1 YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain ( YVA-laki -468/1994, muutettu 267/ 1999) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA -laissa on säädetty arviointimenettely ja sen osapuolet, asiakirjat sekä vaiheet. Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on, että hankkeesta vastaava ja lupia myöntävät viranomaiset ovat ennakkoon selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista. Kuva 1. YVA-menettelyn päävaiheet. 12

10 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin luvan tarvitsemalle toiminnalle. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. 3.2 Arvioinnin tarpeellisuus Välimaalle suunniteltavat pilaantuneiden maiden ja tuhkien käsittelytoiminnat ovat sellaisia jätehuollon hankkeita, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Arvioinnin tarpeellisuudesta säädetään asetuksessa (792/1994, muutettu 268/1999). Arviointivelvoite määrittyy hankkeen koon mukaan. Välimaalle suunniteltavassa hankkeessa käsitellään laitosmaisesti ja loppusijoitetaan ongelmajätteiksi luokiteltavia pilaantuneita maita ja jätehuollon tuhkia sekä tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia lievästi pilaantuneita maita. Hankkeen mitoituskapasiteetti ylittää asetuksen 6 :n raja-arvot, joiden mukaan ympäristövaikutusten arviointi on tarpeen muun muassa kun: ongelmajätteiden käsittelylaitos tai sijoitus kaatopaikalle on mitoitettu vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa muiden jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle 3.3 Arviointimenettelyn osapuolet ja organisointi Hankkeesta vastaava Tässä hankkeessa Niska & Nyyssönen ja Oulun Jätehuolto toimivat yhdessä hankkeesta vastaavana. Konsulttina arvioinnin tekemisessä on Suomen IP-Tekniikka Oy. Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan on oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista. Arviointimenettelyssä hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin Yhteysviranomainen Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Yhteysviranomainen huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään. Yhteysviranomaisen tehtävistä on säädetty YVA -laissa ja asetuksessa. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. YVA -ohjelman ja selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset kuulemiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen arviointiohjelmasta ja selostuksesta. 13

11 3.3.3 Ohjausryhmä Hankkeesta vastaava on muodostanut arviointia varten ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluvat Niska & Nyyssönen Oy:n ja Oulun Jätehuollon lisäksi Kiimingin kunnan, Pohjois- Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Oulun lääninhallituksen, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin sekä konsultin edustajat. Ohjausryhmä on kokoontunut arvioinnin aikana kolme kertaa käsittelemään arvioinnin suorittamiseen kuuluvia asioita ja tehtyjä selvityksiä. Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot ovat liitteessä Kansalaiset YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvittämistarpeista silloin kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä esittää kannanottonsa tehtyjen selvitysten riittävyydestä. 3.4 Arviointiohjelma ja arvioinnin käynnistäminen Kaksivaiheisessa YVA -menettelyssä rajattiin aluksi tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot sekä vaikutukset ja laadittiin selvitysten tekemistä varten arviointiohjelma. Arviointimenettely käynnistyi, kun Niska & Nyyssönen ja Oulun Jätehuolto toimittivat arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus kuulutti arviointiohjelmasta sekä asetti arviointiohjelman nähtäville Ympäristökeskus pyysi kunnilta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varasi kansalaisille mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi lausunnon arviointiohjelmasta Ympäristökeskus esitti omassa lausunnossaan myös yhteenvedon muista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. 3.5 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Yhteysviranomaiselle toimitettiin yhteensä seitsemän lausuntoa ja kannanottoa. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunnossa (liite 2) todettiin, että arviointiohjelmassa on esitetty YVA-asetuksen 11 :ssä esitetyt asiat. Ympäristökeskus edellytti, että arviointityötä tarkennetaan seuraavilta osin: Arviointiselostuksessa tulee määritellä selostuksessa käytettävät käsitteet ja esittää yhteenveto käsiteltävien maa-ainesten ja tuhkien sisältämistä aineista ja yhdisteistä. Selostuksessa on huomioitava, että suljetulla kaatopaikalla tulee tehdä loppukunnostustoimenpiteet. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella käsittelyalueen koko elinkaari ja arvioida kuinka kauan alue tulee olemaan aktiivisessa toiminnassa. Toiminnat, massojen liikuttelu ja rakennukset tulee esittää. Vaihtoehtojen sisältämät toiminnat tulee kuvata tarkemmin. Melu-, pöly-, ilma- ja vesipäästöjen terveys- ja ympäristövaikutukset tulee eritellä. Ne työvaiheet, joista voi aiheutua vaikutuksia ympäristöön on eriteltävä. 14

12 Melutapahtumien luonne tulee huomioida. Vaikutusten leviäminen, vaikutusaluerajaukset ja vaikutusten voimakkuus sekä vaikutusalueen häiriintyvät kohteet tulee esittää. Talousvesikäytössä olevat yksityiskaivot on selvitettävä. Pölyn leviämisen vaikutuksia asutukseen ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja arvokkaisiin vesistöihin tulee arvioida. Tulee harkita kyselyselvitystä vaikutuspiirin asukkaille ja kesäasukkaille. Kuljetusreittivaihtoehdot ja aiheutuvat vaikutukset tulee esittää havainnollisesti kartoilla erityisesti Pateniemen pilaantuneiden maiden käsittelyn toteutuessa. On selvitettävä mahdollisuus johtaa koko jätteenkäsittelyalueen suotovedet yleiseen viemäriin. Yhteysviranomainen lähetti lausunnon tiedoksi muille lausunnonantajille ja mielipiteen esittäjille. Lausunto oli nähtävillä kahden kuukauden ajan alkaen Kiimingin kunnantalolla ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa sekä ympäristökeskuksen internetsivuilla. 3.6 Viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen arviointiselostuksessa Arviointiselostuksen laatimisessa on otettu huomioon yhteysviranomaisen lausunto sekä ohjausryhmän kokouksessa annetun evästyksen mukaan muut arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet. Arviointiselostuksessa on selvitetty ympäristön tila ja arvioitu vaikutusten merkittävyys, vertailtu eri vaihtoehtoja keskenään sekä suunniteltu toimenpiteet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 3.7 Arviointiselostuksen nähtävilläolo ja YVA-menettelyn päättyminen Hankkeesta vastaava järjestää Kiimingin kunnassa arviointiselostuksen valmistuttua avoimen tiedotustilaisuuden tehdyn arvioinnin esittelemiseksi. Ympäristökeskus pyytää selostuksesta lausunnot ja mielipiteet YVA-lain edellyttämällä tavalla. Lausunnon antajilla ja mielipiteen esittäjillä on kuulutuksessa ilmoitettu (30 60 päivää) aika ilmaista mielipiteensä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle arvioinnin oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Ympäristökeskus laatii oman lausunnon, jossa se ottaa huomioon muut annetut lausunnot ja mielipiteet. Arviointimenettely päättyy kun Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta. Hankkeen edellyttämistä luvista päätetään erikseen ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja erityislaeissa säädetyllä tavalla. 15

13 4 Muut säädökset, tarvittavat suunnitelmat ja hanketta koskeva päätöksenteko 4.1 Olemassa olevat luvat Oulun Jätehuolto on saanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta ympäristöluvan pilaantuneiden maamassojen vastaanotolle, välivarastoinnille ja käsittelylle stabiloimalla Välimaalla pienessä mittakaavassa. Luvan mukainen käsiteltävä jätemäärä on tonnia vuodessa ja välivarastoitavien massojen kokonaismäärä saa olla koko toiminta-aikana korkeintaan tonnia. Alueelle tuotavista maamassoista saa olla ongelmajätteiksi luokiteltavia korkeintaan tonnia vuodessa tai koko toiminta-aikana. Lupapäätöksen mukaan massoja voidaan varastoida ennen niiden hyödyntämistä tai esikäsittelyä enintään kolmen vuoden ajan ja ennen niiden käsittelyä korkeintaan yhden vuoden ajan. Käsittelyä odottavat maamassat on peitettävä varastoinnin ajaksi. Lupapäätöksessä on lisäksi annettu määräyksiä mm. massojen laadun selvittämiselle, rakentamiselle, työn valvonnalle ja käsittelytoiminnasta raportoinnille. Ympäristölupapäätöksestä on tehty kaksi valitusta, ja asia on tällä hetkellä käsiteltävänä Vaasan hallinto-oikeudessa. 4.2 Hanketta koskevat keskeiset säädökset ja tarvittavat luvat Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa YVA-lain mukaisen hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen. Ympäristölupa Pilaantuneiden maiden ja jätteiden laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely edellyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan. Laissa säädetään luvan myöntämisen edellytyksistä. Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräykset, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista ja sen vaaraa sekä pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Toiminnasta poistetun kaatopaikan loppukunnostustoimenpiteet tulee esittää ympäristökeskukselle toimitettavassa suunnitelmassa, jonka tekemisestä on annettu velvoite vuonna 1995 myönnetyssä ympäristöluvassa. Mikäli kaatopaikka otetaan uudelleen käyttöön, haetaan alueen käytölle lupa muun toiminnan lupahakemuksen yhteydessä. Jos ympäristölupahakemus koskee YVA-laissa tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä arviointiselostus ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 :ssä tarkoitettu arviointi (ns. Natura-arviointi). Ympäristöluvan myöntää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 16

14 Rakennuslupa tai toimenpidelupa Rakentamista varten laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat. Tarvittavat rakennukset edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiset rakennusluvat. Muut rakennelmat tai laitokset voivat tarvita toimenpideluvan. Rakennusluvan tai toimenpideluvan käsittelee Kiimingin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta. 17

15 5 Arvioidut vaihtoehdot 5.1 Vaihtoehtojen muodostaminen Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty Välimaan entisen kaatopaikan alueella tapahtuvan pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnan vaikutuksia. Arviointi tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista ja Välimaan alueen soveltuvuudesta pilaantuneiden maiden käsittelytoimintoihin. Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksessa ei ole tilaa uusille käsittely- ja loppusijoitustoiminnoille. Seudulliset pilaantuneen maan käsittelytoiminnat on tämän vuoksi päätetty sijoittaa Välimaan entisen kaatopaikan alueelle, joka on suunniteltu ja varattu jätteenkäsittelytoiminnoille. Oulun Jätehuollolla ei ole muita kaavoitettuja tai toiminnassa olevia jätteenkäsittelyalueita, minkä vuoksi arvioinnissa on ollut vain yksi sijaintipaikkavaihtoehto. Arvioitavaksi muodostettiin 0-vaihtoehto ja kaksi toiminnallista vaihtoehtoa. Vertailuvaihtoehdossa VE-0 pilaantuneita maita käsitellään kertaluontoisesti sellaisessa laajuudessa, joka on mahdollista ilman ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Vaihtoehtoon 1 (VE-1) sisältyy Oulun seudulta vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden ja jätteenpolton tuhkien käsittely. Vaihtoehdossa 2 (VE-2) varaudutaan vuosittaisen käsittelytarpeen lisäksi myös Pateniemen saha-alueen tai muun kertaluontoisen suuren kunnostuskohteen maiden käsittelyyn ja sijoittamiseen. 5.2 Vaihtoehto 0 Välimaalle ei sijoiteta pilaantuneiden maiden käsittelykeskusta Välimaalle otetaan vastaan välivarastoitavaksi, käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi pilaantuneita maamassoja enintään kahtena vuotena, jonka jälkeen pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat alueella päättyvät. Alueella voidaan välivarastoida myöhempää käsittelyä varten koko toiminta-aikana enintään t (siitä ongelmajätettä enintään 5000 t). Stabiloituja massoja käytetään kenttärakenteen tekemiseen (enintään t/a). Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet, jonka jälkeen aluetta ei käytetä jätehuoltoalueena. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. Kertaluontoisen toiminnan jälkeen voimakkaasti pilaantuneet maat viedään nykykäytännön mukaisesti käsiteltäväksi muualle, esimerkiksi Ylivieskaan. 18

16 Kuva 2. Vaihtoehto Vaihtoehto 1 Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus. Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, rajaarvon ylittäviä maita Oulun seudulta tonnia vuodessa. Käsittely tapahtuu stabiloimalla tai termisesti. Stabiloituja massoja käytetään käsittelykenttien pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa. Loppusijoitusalueelle sijoitettavat käsitellyt maamassat täyttävät asetetut liukoisuusvaatimukset. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. 19

17 Kuva 3. Vaihtoehto 1. Alueelle perustetaan loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Loppusijoitusalueen rakenteet, joissa käytetään stabiloituja massoja, tehdään ongelmajätteen kaatopaikkavaatimusten mukaisesti. Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet. Pintarakenteissa käytetään stabiloituja massoja. 5.4 Vaihtoehto 2 Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus sekä kertaluonteinen, suuren kunnostuskohteen pilaantuneiden maiden käsittely ja loppusijoitus. Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, raja-arvon ylittäviä maita Oulun seudulta tonnia vuodessa sekä Pateniemen kunnostuksesta tai vastaavasta hankkeesta kertaluonteisesti noin 1,5 milj. tonnia. Käsittely tapahtuu stabiloimalla, termisesti ja suoraan läjittämällä loppusijoitusalueelle. Stabiloituja massoja käy- 20

18 Kuva 4. Vaihtoehto 2. tetään käsittelykenttien ja loppusijoitusalueiden pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa. Loppusijoitusalueelle sijoitettavat maamassat täyttävät asetetut liukoisuusvaatimukset. Pateniemen kunnostuksesta tulevat lievästi pilaantuneet maat (n tonnia) sijoitetaan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan päälle rakennettavalle uudelle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. Alueelle perustetaan loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Loppusijoitusalueen rakenteet, joissa käytetään stabiloituja massoja, tehdään ongelmajätteen kaatopaikkavaatimusten mukaisesti. Lakkautettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka kunnostetaan eristämällä se pilaantuneen maan kaatopaikan alle. Rakenteissa käytetään stabiloituja massoja. 21

19 6 Hankkeen kuvaus 6.1 Hankkeen sijainti Arvioitava hanke sijaitsee Kiimingin kunnan entisen Välimaan kaatopaikan alueella. Alue on metsäisellä ja soisella selännealueella noin viiden kilometrin etäisyydellä Kiimingin kunnan keskustaajamasta ja Kiiminkijoesta Yli-Iihin johtavan maantien (seututie) 849 tuntumassa. Kiimingin kunta on vuokrannut osan entisestä kaatopaikka-alueesta Oulun Jätehuollolle. Niska & Nyyssönen Oy toimii alueella yhtiöiden tekemän liiketoimintasopimuksen nojalla. Kiimingin kunnan omistaman alueen pinta-ala on noin 30 ha, josta tällä hetkellä on Oulun jätehuollolle vuokrattuna 11,4 ha:n määräala. Tämä arviointi tehdään kattamaan koko kunnan omistama alue. Kaatopaikka-alue rajoittuu Tornator Oy:n omistamiin maa-alueisiin. Kuva 5. Välimaan kaatopaikan sijainti. 6.2 Tehdyt suunnitelmat ja tutkimukset Kiimingin kunta on teettänyt Insinööritoimisto PSV:llä Välimaan kaatopaikan laajentamisen yleissuunnitelman vuonna Suunnitelma sisältää maaperä- ja pohjavesiselvityksen sekä hydrologisen tarkastelun. Suunnitelmaa on täydennetty vuonna 1996 tehdyllä Välimaan kaatopaikan 1.vaiheen tarkentamissuunnitelmalla (PSV-Maa ja Vesi Oy ). Alueen suotovesien ja vesistövaikutusten arvioimiseksi on vuonna 1998 laadittu (PSV-Maa ja Vesi Oy) velvoitetarkkailuohjelma. Vanhan täyttöalueen täyttötilanteen ja vaikutusten arvioimiseksi on tehty pintamittaus ja alueelle on asennettu kaksi uutta pohjaveden havaintoputkea vuonna Seurannan tulokset on raportoitu vuosiyhteenvedossa, jota on käytetty tämän arvioinnin lähtötietoina. 22

20 Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on pohja- ja pintavesistä otettu vesinäytteitä. Toimintojen ja ympäristövaikutusten havainnollistamiseksi alueelta on otettu ilmavalokuvia ja alueella on tehty selvityksen vaatimia maastotarkastuksia. 6.3 Käsiteltävien ainesten määrä ja laatu Pilaantuneet maamassat Normaali toiminta Ympäristövaikutusten arviointi sisältää ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella muodostuvien pilaantuneiden maamassojen käsittelyn ja loppusijoituksen ( t/a). Käsiteltävät maamassat poistetaan joko maankäytön muuttumisen tai maa-aineksen sisältämän haitallisen aineen muodostaman ympäristö- tai terveysvaaran perusteella. Maaperän puhdistustarpeen arviointi perustuu yleensä SAMASE ohje- ja raja-arvoihin. Maamassat ovat pilaantuneet epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-aineilla. Toimintoja, joista maaperään on päässyt epäorgaanisia haitta-aineita ovat mm. CCA-kyllästysaineita käyttäneet puunkyllästämöt, pintakäsittelylaitokset, konepajat, romuttamot sekä tekstiili- ja nahkateollisuus. Myös vanhoilta kaatopaikka-alueilla poistettavissa massoissa on todettu tutkimusten yhteydessä orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-aineita. Tyypillisiä maaperän kunnostuksessa poistettavia epäorgaanisia alkuaineita ja yhdisteitä ovat arseeni, lyijy, kromi, nikkeli, kadmium, elohopea ja syanidit. Orgaanisilla haitta-aineilla maaperää pilanneita toimintoja ovat tyypillisesti mm. huoltoasemat ja polttoainevarastot, kemialliset pesulat, sahat ja kreosoottikyllästämöt, öljy- ja kemikaalivarastot. Tyypillisiä maaperää pilaavia orgaanisia yhdisteitä ovat mm. öljy-yhdisteet, kloorifenolit ja dioksiinit ja furaanit, liuottimet sekä PAH- ja PCB-yhdisteet. Vastaanotettavien maamassojen pitoisuustasot ylittävät raja-arvot, jotka on asetettu maaaineksen sijoittamiselle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Vastaanotettavista massoista käsitellään stabiloimalla ja termisesti jakeet, joiden käsittely on teknistaloudellisesti mahdollista. Lisäksi termisesti ja stabiloimalla voidaan esikäsitellä massoja, jotka eivät ole suoraan kaatopaikkakelpoisia. Muut vastaanotettavat massat loppusijoitetaan suoraan ongelmajätteen kaatopaikalle. Pilaantuneiden maiden stabiloinnilla tarkoitetaan haitta-aineiden liikkuvuuden rajaamista sitomalla haitta-aineet kiinteään matriisiin kemiallisesti. Sementtistabiloinnilla voidaan käsitellä massoja, jotka ovat pilaantuneet pääsiassa metalleilla ja epäorgaanisilla yhdisteillä. Bitumistabilointiin soveltuvat epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneet maat, joissa ei ole merkittäviä määriä haihtuvia hiilivety-yhdisteitä. Sementtistabiloinnilla käsiteltävät massat täyttävät seuraavat laatukriteerit käsittelyn jälkeen: materiaalin vedenläpäisevyysarvo on k 10-8 m/s rakenteen puristuslujuus betoninormien mukaisella testillä on 1 MN/m2 haitta-aineiden liukoisuudet pienempiä kuin hollantilaisen NEN 7345-diffuusiotestin enimmäispitoisuusohjearvot 1B 23

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS Tornion kierrätysmateriaaliterminaali YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- ARVIOIN- KUUSAKOSKI OY, TORNION KIERRÄTYSMATERIAALITERMINAALI

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä 22.2.2012 Taustaa Varkauden Huruslahteen on pitkän teollisen historian aikana jotunut

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Liite nro 2, Ymp.ltk 20.2.2013 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot