Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus"

Transkriptio

1

2 Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Hankkeen tausta Hankkeesta vastaava Niska & Nyyssönen Oy Oulun jätehuolto Hankkeen tarkoitus Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen tarve YVA-menettely ja arvioinnin toteuttaminen YVA-menettely Arvioinnin tarpeellisuus Arviointimenettelyn osapuolet ja organisointi Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Ohjausryhmä Kansalaiset Arviointiohjelma ja arvioinnin käynnistäminen Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen arviointiselostuksessa Arviointiselostuksen nähtävilläolo ja YVA-menettelyn päättyminen Muut säädökset, tarvittavat suunnitelmat ja hanketta koskeva... päätöksenteko Olemassa olevat luvat Hanketta koskevat keskeiset säädökset ja tarvittavat luvat Arvioidut vaihtoehdot Vaihtoehtojen muodostaminen Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Hankkeen kuvaus Hankkeen sijainti Tehdyt suunnitelmat ja tutkimukset Käsiteltävien ainesten määrä ja laatu Pilaantuneet maamassat Muu jätteenkäsittely

4 6.4 Pilaantuneen maan käsittelytoiminta - laitoksen yleiskuvaus Laitoksen rakennukset ja kalusto Vastaanotettavien massojen laadun varmistus Maa-ainesten välivarastointi ja esikäsittely Massojen käsittely Alueen rakenteet Vesien käsittely ja muut ympäristönsuojelutoimenpiteet Energian ja luonnonvarojen käyttö Liikenne ja kuljetukset Kemikaalien käyttö ja varastointi Riskit ja varautuminen häiriötilanteisiin Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Arvioinnin kohdentaminen Arvioidut ympäristövaikutukset Arvioinnin rajaus Ympäristön nykytila ja hankkeen vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Kaavoitus ja maankäyttö Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset maisemaan Maisemaan kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Maiseman nykytila Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset maa- ja kallioperään Maa- ja kallioperän nykytilanne jätelaitoksen alueella Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset pohjaveteen Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Pohjavesiolosuhteet Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset pintaveteen Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Vesistöolosuhteet Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon Ilmasto ja ilmanlaatu Pilaantuneen maan käsittelyn aiheuttamat vaikutukset ilmaan Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Kasvillisuuden ja eläimistön nykytila Vaikutukset vaihtoehdoittain

5 8.8 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön Melu Yleistä meluvaikutusten arvioinnista Nykyinen melu Vaikutukset meluun Vaikutukset ihmisiin Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen Terveysvaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja viihtyisyyteen Liikenne Vaikutukset vaihtoehdoittain Vaikutusten ja vaihtoehtojen arviointi ja vertailu Yhteenveto vaikutuksista Vaihtoehto 0: Vaihtoehto VE-1: Vaihtoehto VE-2: Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen Hankkeen vaikutuksien seuranta Lähteet Liitteet Liite 1. YVA-hankkeen organisaatio Liite 2. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Liite 3. Havainnekuvat (VE 0, VE 1, VE 2 ja VE 2 poikkileikkaus) Liite 4. Kansanterveyslaitoksen lausunto 6

6 1 Johdanto Niska & Nyyssönen Oy:n ja Oulun Jätehuollon yhteistyösopimuksella on tehty ympäristövaikutusten arviointi pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen ja tuhkien loppusijoitusalueen perustamiseksi Kiimingin Välimaan entiselle kaatopaikalle. Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ennen rakentamiseen tarvittavien lupien myöntämistä. Arvioinnin aikana on selvitetty hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelun edellyttämät rakenteet ja toimenpiteet. Arviointi on tehty kesäkuussa 2004 valmistuneen arviointiohjelman ja siitä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antaman lausunnon mukaan. Lausunnonantajilla, asukkailla ja muilla kansalaisilla on vielä mahdollisuus ottaa osaa arviointiin esittämällä mielipiteensä arviointiselostuksesta. 2 Hankkeen tausta 2.1 Hankkeesta vastaava Niska & Nyyssönen Oy Niska & Nyyssönen Oy on vuonna 1992 perustettu yritys, jonka liikevaihto oli v noin 55 miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstömäärä on noin 150 henkilöä. Niska & Nyyssönen Oy:n toiminta keskittyy kotimaahan, sekä Baltian maiden, Puolan, Unkarin sekä Venäjän rakennushankkeiden rakentamiseen, rakennuttamiseen, konsultointiin, projektinjohtamiseen sekä pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Yhtiön vahvuutena on sen henkilökunnan hankkima laaja ja monipuolinen kokemus sekä yksityisistä, että julkisista rakennushankkeista edellä mainituilla kohdealueilla. Niska & Nyyssönen Oy:n toiminta ajatuksena on tuottaa ja toimittaa asiakkaan kannalta teknisesti ja taloudellisesti laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita, sekä kehittää rakentamista Oulun jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa jätteen synnyn ehkäisystä, kierrätyksestä, hyötykäytöstä, jätteenkäsittelystä, kuljetuksen toimivuudesta sekä jäteneuvonnasta toiminta-alueellaan. Toiminnallaan Oulun jätehuolto parantaa toimialueensa asukkaiden elinympäristöä ja ympäristötietoutta sekä säästää luonnonvaroja. Oulun Jätehuollon toimintaalueeseen kuuluu 11 kuntaa ja noin asukasta 2.2 Hankkeen tarkoitus Niska & Nyyssönen Oy ja Oulun Jätehuolto ovat tehneet yhteistyösopimuksen jätehuoltoyhtiön alueella muodostuvien pilaantuneiden maamassojen käsittelystä. Oulun Jätehuollolla ei nykyisellään ole mahdollisuutta vastaanottaa käsiteltäväksi ja loppusijoitetavaksi Oulun seudun maaperän kunnostushankkeista muodostuvia pilaantuneita maamassoja Ruskon jätekeskuksen riittämättömän kapasiteetin ja käsittelytoiminnan vaatiman erityisosaamisen 9

7 puutteen vuoksi. Niska & Nyyssönen Oy on investoinut kattavaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitteiden ja menetelmien valikoimaan muissa käsittelypaikoissaan Forssassa ja Jyväskylässä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Mustankorkea Oy:n kanssa yhteistyössä. Oulun Jätehuolto on vuokrannut Kiimingin kunnalta Välimaan kaatopaikka-alueen jätteenkäsittelyä varten, ja alueelle on kaavailtu sijoitettavaksi kehittyneet pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnot ja Ouluun mahdollisesti rakennettavan jätteenpolttolaitoksen lentotuhkien käsittely. 2.3 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Oulun Energia on tehnyt selvityksiä ja ympäristövaikutusten arvioinnin kiinteää yhdyskuntajätettä polttoaineena käyttävän sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoksen rakentamiseksi Ouluun. Laitoksen polttama jätemäärä on arviolta tonnia vuodessa ja laitoksen polttoaineteho olisi 70 MW. Voimalaitoksesta syntyy tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa arinatuhkaa vuodessa noin tonnia ja todennäköisesti ongelmajätteeksi luokiteltavaa lentotuhkaa noin tonnia. Jätteenpolton lentotuhkalle ei ole Oulun seudulla tällä hetkellä luvanvaraista käsittelypaikkaa. Voimalaitoshankkeen toteutuksesta ei ole tehty lopullista päätöksiä, mutta laitoksen ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen käsiteltäväksi. Stora Enso Oyj on arvioinut Pateniemen saha-alueen kunnostuksen ympäristövaikutukset. Hankeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä kuulutusajan Pateniemen hankkeessa on arvioitu maaperän kunnostusvaihtoehtoina kolmea ratkaisua, joista yhdessä esitetään vietäväksi alueelta pois yhteensä noin m 3 ktr lievästi ja voimakkaasti pilaantuneita maamassoja. Näille massoille ei ole tällä hetkellä riittävästi käsittelykapasiteettia Oulun seudulla. 2.4 Pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen tarve Oulun seutu on vilkkaasti laajeneva ja kasvava alue, jossa uusia asuinalueita ja muita toimintoja sijoitetaan rakennemuutosten mukanaan tyhjentämille vanhoille teollisuusalueille ja muille jo aikaisemmin käytetyille alueille. Maankäytön muuttumisen yhteydessä todetaan usein maaperän pilaantumista ja järkevin tapa on poistaa pilaantuneet massat alueelta, jolloin alueelle ei jää riskiä tai maankäyttörajoitusta. Toiminnot, joista yleisesti on tapahtunut maaperän pilaantumista ovat mm. huolto- ja jakeluasemat, korjaamot, romuttamot, kaatopaikat, sahat ja kyllästämöt, ampumaradat ja varastoalueet sekä isot teollisuusalueet, joilla käsitellään kemikaaleja. 10

8 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen jätesuunnitelman mukaan alueella pilaantuneiden ja mahdollisesti pilaantuneiden maiden rekisterissä tietoja kohteesta, joista noin 300 kohdetta on tutkittu. Jätesuunnitelmassa on esitetty seuraavia tavoitteita pilaantuneiden maamassojen käsittelylle Pohjois-Pohjanmaalla: Pilaantuneet maamassat esikäsitellään, käsitellään tai loppusijoitetaan taikka hyödynnetään siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Voimakkaasti pilaantuneet maamassat esikäsitellään ja käsitellään kehittyneillä ja korkeatasoisilla menetelmillä. Pilaantuneiden maamassojen jatkokäsittelyedellytyksiä parannetaan yhteisellä välivarastoinnilla ja käsittelyllä. Alueelle luodaan riittävä pilaantuneiden maamassojen siirrettävien tai kiinteiden käsittelykeskusten verkko. Lievästi pilaantuneet, tavanomaisiksi jätteiksi katsottavat maamassat käytetään sellaisinaan tai esikäsiteltyinä esimerkiksi kaatopaikkojen peittämiseen. Kiimingin Välimaan hanke toteuttaa kaikkia näitä tavoitteita, ja toteutuessaan edesauttaa huomattavasti alentamaan kynnystä alueiden kunnostushankkeiden käynnistymiseen varsinkin Oulun seudulla. Oulun Jätehuollolle on jatkuvasti tarjolla käsiteltäväksi huomattava määrä pilaantuneita maaaineksia Oulun seudulta tulevista maaperän kunnostuskohteista. Ruskon jätekeskuksessa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käsitellä muita kuin öljypitoisia massoja ja yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen esipeittomaiksi soveltuvia lievästi pilaantuneita maamassoja. Tällä hetkellä suuri osa Oulun seudulla muodostuvista massoista joudutaan käsittelemään Ylivieskassa, jolloin ylimääräiset kuljetuskustannukset ja kilpailun puute käsittelyssä ovat pitäneet hinnat korkeina. Tämä hidastaa huomattavasti kunnostushankkeiden käynnistymistä Pohjois- Pohjanmaalla. Lisäksi pitkä kuljetusmatka lisää ympäristön kuormitusta. 11

9 3 YVA-menettely ja arvioinnin toteuttaminen 3.1 YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain ( YVA-laki -468/1994, muutettu 267/ 1999) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA -laissa on säädetty arviointimenettely ja sen osapuolet, asiakirjat sekä vaiheet. Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on, että hankkeesta vastaava ja lupia myöntävät viranomaiset ovat ennakkoon selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista. Kuva 1. YVA-menettelyn päävaiheet. 12

10 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin luvan tarvitsemalle toiminnalle. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. 3.2 Arvioinnin tarpeellisuus Välimaalle suunniteltavat pilaantuneiden maiden ja tuhkien käsittelytoiminnat ovat sellaisia jätehuollon hankkeita, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Arvioinnin tarpeellisuudesta säädetään asetuksessa (792/1994, muutettu 268/1999). Arviointivelvoite määrittyy hankkeen koon mukaan. Välimaalle suunniteltavassa hankkeessa käsitellään laitosmaisesti ja loppusijoitetaan ongelmajätteiksi luokiteltavia pilaantuneita maita ja jätehuollon tuhkia sekä tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia lievästi pilaantuneita maita. Hankkeen mitoituskapasiteetti ylittää asetuksen 6 :n raja-arvot, joiden mukaan ympäristövaikutusten arviointi on tarpeen muun muassa kun: ongelmajätteiden käsittelylaitos tai sijoitus kaatopaikalle on mitoitettu vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa muiden jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle 3.3 Arviointimenettelyn osapuolet ja organisointi Hankkeesta vastaava Tässä hankkeessa Niska & Nyyssönen ja Oulun Jätehuolto toimivat yhdessä hankkeesta vastaavana. Konsulttina arvioinnin tekemisessä on Suomen IP-Tekniikka Oy. Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan on oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista. Arviointimenettelyssä hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin Yhteysviranomainen Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Yhteysviranomainen huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään. Yhteysviranomaisen tehtävistä on säädetty YVA -laissa ja asetuksessa. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. YVA -ohjelman ja selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset kuulemiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen arviointiohjelmasta ja selostuksesta. 13

11 3.3.3 Ohjausryhmä Hankkeesta vastaava on muodostanut arviointia varten ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluvat Niska & Nyyssönen Oy:n ja Oulun Jätehuollon lisäksi Kiimingin kunnan, Pohjois- Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Oulun lääninhallituksen, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin sekä konsultin edustajat. Ohjausryhmä on kokoontunut arvioinnin aikana kolme kertaa käsittelemään arvioinnin suorittamiseen kuuluvia asioita ja tehtyjä selvityksiä. Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot ovat liitteessä Kansalaiset YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvittämistarpeista silloin kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä esittää kannanottonsa tehtyjen selvitysten riittävyydestä. 3.4 Arviointiohjelma ja arvioinnin käynnistäminen Kaksivaiheisessa YVA -menettelyssä rajattiin aluksi tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot sekä vaikutukset ja laadittiin selvitysten tekemistä varten arviointiohjelma. Arviointimenettely käynnistyi, kun Niska & Nyyssönen ja Oulun Jätehuolto toimittivat arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus kuulutti arviointiohjelmasta sekä asetti arviointiohjelman nähtäville Ympäristökeskus pyysi kunnilta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varasi kansalaisille mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi lausunnon arviointiohjelmasta Ympäristökeskus esitti omassa lausunnossaan myös yhteenvedon muista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. 3.5 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Yhteysviranomaiselle toimitettiin yhteensä seitsemän lausuntoa ja kannanottoa. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunnossa (liite 2) todettiin, että arviointiohjelmassa on esitetty YVA-asetuksen 11 :ssä esitetyt asiat. Ympäristökeskus edellytti, että arviointityötä tarkennetaan seuraavilta osin: Arviointiselostuksessa tulee määritellä selostuksessa käytettävät käsitteet ja esittää yhteenveto käsiteltävien maa-ainesten ja tuhkien sisältämistä aineista ja yhdisteistä. Selostuksessa on huomioitava, että suljetulla kaatopaikalla tulee tehdä loppukunnostustoimenpiteet. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella käsittelyalueen koko elinkaari ja arvioida kuinka kauan alue tulee olemaan aktiivisessa toiminnassa. Toiminnat, massojen liikuttelu ja rakennukset tulee esittää. Vaihtoehtojen sisältämät toiminnat tulee kuvata tarkemmin. Melu-, pöly-, ilma- ja vesipäästöjen terveys- ja ympäristövaikutukset tulee eritellä. Ne työvaiheet, joista voi aiheutua vaikutuksia ympäristöön on eriteltävä. 14

12 Melutapahtumien luonne tulee huomioida. Vaikutusten leviäminen, vaikutusaluerajaukset ja vaikutusten voimakkuus sekä vaikutusalueen häiriintyvät kohteet tulee esittää. Talousvesikäytössä olevat yksityiskaivot on selvitettävä. Pölyn leviämisen vaikutuksia asutukseen ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja arvokkaisiin vesistöihin tulee arvioida. Tulee harkita kyselyselvitystä vaikutuspiirin asukkaille ja kesäasukkaille. Kuljetusreittivaihtoehdot ja aiheutuvat vaikutukset tulee esittää havainnollisesti kartoilla erityisesti Pateniemen pilaantuneiden maiden käsittelyn toteutuessa. On selvitettävä mahdollisuus johtaa koko jätteenkäsittelyalueen suotovedet yleiseen viemäriin. Yhteysviranomainen lähetti lausunnon tiedoksi muille lausunnonantajille ja mielipiteen esittäjille. Lausunto oli nähtävillä kahden kuukauden ajan alkaen Kiimingin kunnantalolla ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa sekä ympäristökeskuksen internetsivuilla. 3.6 Viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen arviointiselostuksessa Arviointiselostuksen laatimisessa on otettu huomioon yhteysviranomaisen lausunto sekä ohjausryhmän kokouksessa annetun evästyksen mukaan muut arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet. Arviointiselostuksessa on selvitetty ympäristön tila ja arvioitu vaikutusten merkittävyys, vertailtu eri vaihtoehtoja keskenään sekä suunniteltu toimenpiteet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 3.7 Arviointiselostuksen nähtävilläolo ja YVA-menettelyn päättyminen Hankkeesta vastaava järjestää Kiimingin kunnassa arviointiselostuksen valmistuttua avoimen tiedotustilaisuuden tehdyn arvioinnin esittelemiseksi. Ympäristökeskus pyytää selostuksesta lausunnot ja mielipiteet YVA-lain edellyttämällä tavalla. Lausunnon antajilla ja mielipiteen esittäjillä on kuulutuksessa ilmoitettu (30 60 päivää) aika ilmaista mielipiteensä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle arvioinnin oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Ympäristökeskus laatii oman lausunnon, jossa se ottaa huomioon muut annetut lausunnot ja mielipiteet. Arviointimenettely päättyy kun Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta. Hankkeen edellyttämistä luvista päätetään erikseen ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja erityislaeissa säädetyllä tavalla. 15

13 4 Muut säädökset, tarvittavat suunnitelmat ja hanketta koskeva päätöksenteko 4.1 Olemassa olevat luvat Oulun Jätehuolto on saanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta ympäristöluvan pilaantuneiden maamassojen vastaanotolle, välivarastoinnille ja käsittelylle stabiloimalla Välimaalla pienessä mittakaavassa. Luvan mukainen käsiteltävä jätemäärä on tonnia vuodessa ja välivarastoitavien massojen kokonaismäärä saa olla koko toiminta-aikana korkeintaan tonnia. Alueelle tuotavista maamassoista saa olla ongelmajätteiksi luokiteltavia korkeintaan tonnia vuodessa tai koko toiminta-aikana. Lupapäätöksen mukaan massoja voidaan varastoida ennen niiden hyödyntämistä tai esikäsittelyä enintään kolmen vuoden ajan ja ennen niiden käsittelyä korkeintaan yhden vuoden ajan. Käsittelyä odottavat maamassat on peitettävä varastoinnin ajaksi. Lupapäätöksessä on lisäksi annettu määräyksiä mm. massojen laadun selvittämiselle, rakentamiselle, työn valvonnalle ja käsittelytoiminnasta raportoinnille. Ympäristölupapäätöksestä on tehty kaksi valitusta, ja asia on tällä hetkellä käsiteltävänä Vaasan hallinto-oikeudessa. 4.2 Hanketta koskevat keskeiset säädökset ja tarvittavat luvat Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa YVA-lain mukaisen hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen. Ympäristölupa Pilaantuneiden maiden ja jätteiden laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely edellyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan. Laissa säädetään luvan myöntämisen edellytyksistä. Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräykset, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista ja sen vaaraa sekä pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Toiminnasta poistetun kaatopaikan loppukunnostustoimenpiteet tulee esittää ympäristökeskukselle toimitettavassa suunnitelmassa, jonka tekemisestä on annettu velvoite vuonna 1995 myönnetyssä ympäristöluvassa. Mikäli kaatopaikka otetaan uudelleen käyttöön, haetaan alueen käytölle lupa muun toiminnan lupahakemuksen yhteydessä. Jos ympäristölupahakemus koskee YVA-laissa tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä arviointiselostus ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 :ssä tarkoitettu arviointi (ns. Natura-arviointi). Ympäristöluvan myöntää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 16

14 Rakennuslupa tai toimenpidelupa Rakentamista varten laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat. Tarvittavat rakennukset edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiset rakennusluvat. Muut rakennelmat tai laitokset voivat tarvita toimenpideluvan. Rakennusluvan tai toimenpideluvan käsittelee Kiimingin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta. 17

15 5 Arvioidut vaihtoehdot 5.1 Vaihtoehtojen muodostaminen Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty Välimaan entisen kaatopaikan alueella tapahtuvan pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnan vaikutuksia. Arviointi tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista ja Välimaan alueen soveltuvuudesta pilaantuneiden maiden käsittelytoimintoihin. Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksessa ei ole tilaa uusille käsittely- ja loppusijoitustoiminnoille. Seudulliset pilaantuneen maan käsittelytoiminnat on tämän vuoksi päätetty sijoittaa Välimaan entisen kaatopaikan alueelle, joka on suunniteltu ja varattu jätteenkäsittelytoiminnoille. Oulun Jätehuollolla ei ole muita kaavoitettuja tai toiminnassa olevia jätteenkäsittelyalueita, minkä vuoksi arvioinnissa on ollut vain yksi sijaintipaikkavaihtoehto. Arvioitavaksi muodostettiin 0-vaihtoehto ja kaksi toiminnallista vaihtoehtoa. Vertailuvaihtoehdossa VE-0 pilaantuneita maita käsitellään kertaluontoisesti sellaisessa laajuudessa, joka on mahdollista ilman ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Vaihtoehtoon 1 (VE-1) sisältyy Oulun seudulta vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden ja jätteenpolton tuhkien käsittely. Vaihtoehdossa 2 (VE-2) varaudutaan vuosittaisen käsittelytarpeen lisäksi myös Pateniemen saha-alueen tai muun kertaluontoisen suuren kunnostuskohteen maiden käsittelyyn ja sijoittamiseen. 5.2 Vaihtoehto 0 Välimaalle ei sijoiteta pilaantuneiden maiden käsittelykeskusta Välimaalle otetaan vastaan välivarastoitavaksi, käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi pilaantuneita maamassoja enintään kahtena vuotena, jonka jälkeen pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat alueella päättyvät. Alueella voidaan välivarastoida myöhempää käsittelyä varten koko toiminta-aikana enintään t (siitä ongelmajätettä enintään 5000 t). Stabiloituja massoja käytetään kenttärakenteen tekemiseen (enintään t/a). Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet, jonka jälkeen aluetta ei käytetä jätehuoltoalueena. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. Kertaluontoisen toiminnan jälkeen voimakkaasti pilaantuneet maat viedään nykykäytännön mukaisesti käsiteltäväksi muualle, esimerkiksi Ylivieskaan. 18

16 Kuva 2. Vaihtoehto Vaihtoehto 1 Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus. Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, rajaarvon ylittäviä maita Oulun seudulta tonnia vuodessa. Käsittely tapahtuu stabiloimalla tai termisesti. Stabiloituja massoja käytetään käsittelykenttien pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa. Loppusijoitusalueelle sijoitettavat käsitellyt maamassat täyttävät asetetut liukoisuusvaatimukset. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. 19

17 Kuva 3. Vaihtoehto 1. Alueelle perustetaan loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Loppusijoitusalueen rakenteet, joissa käytetään stabiloituja massoja, tehdään ongelmajätteen kaatopaikkavaatimusten mukaisesti. Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet. Pintarakenteissa käytetään stabiloituja massoja. 5.4 Vaihtoehto 2 Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus sekä kertaluonteinen, suuren kunnostuskohteen pilaantuneiden maiden käsittely ja loppusijoitus. Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, raja-arvon ylittäviä maita Oulun seudulta tonnia vuodessa sekä Pateniemen kunnostuksesta tai vastaavasta hankkeesta kertaluonteisesti noin 1,5 milj. tonnia. Käsittely tapahtuu stabiloimalla, termisesti ja suoraan läjittämällä loppusijoitusalueelle. Stabiloituja massoja käy- 20

18 Kuva 4. Vaihtoehto 2. tetään käsittelykenttien ja loppusijoitusalueiden pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa. Loppusijoitusalueelle sijoitettavat maamassat täyttävät asetetut liukoisuusvaatimukset. Pateniemen kunnostuksesta tulevat lievästi pilaantuneet maat (n tonnia) sijoitetaan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan päälle rakennettavalle uudelle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Vuosittain syntyvät alle raja-arvopitoisuuksien olevat pilaantuneet maat sijoitetaan Ruskoon. Alueelle perustetaan loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Loppusijoitusalueen rakenteet, joissa käytetään stabiloituja massoja, tehdään ongelmajätteen kaatopaikkavaatimusten mukaisesti. Lakkautettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka kunnostetaan eristämällä se pilaantuneen maan kaatopaikan alle. Rakenteissa käytetään stabiloituja massoja. 21

19 6 Hankkeen kuvaus 6.1 Hankkeen sijainti Arvioitava hanke sijaitsee Kiimingin kunnan entisen Välimaan kaatopaikan alueella. Alue on metsäisellä ja soisella selännealueella noin viiden kilometrin etäisyydellä Kiimingin kunnan keskustaajamasta ja Kiiminkijoesta Yli-Iihin johtavan maantien (seututie) 849 tuntumassa. Kiimingin kunta on vuokrannut osan entisestä kaatopaikka-alueesta Oulun Jätehuollolle. Niska & Nyyssönen Oy toimii alueella yhtiöiden tekemän liiketoimintasopimuksen nojalla. Kiimingin kunnan omistaman alueen pinta-ala on noin 30 ha, josta tällä hetkellä on Oulun jätehuollolle vuokrattuna 11,4 ha:n määräala. Tämä arviointi tehdään kattamaan koko kunnan omistama alue. Kaatopaikka-alue rajoittuu Tornator Oy:n omistamiin maa-alueisiin. Kuva 5. Välimaan kaatopaikan sijainti. 6.2 Tehdyt suunnitelmat ja tutkimukset Kiimingin kunta on teettänyt Insinööritoimisto PSV:llä Välimaan kaatopaikan laajentamisen yleissuunnitelman vuonna Suunnitelma sisältää maaperä- ja pohjavesiselvityksen sekä hydrologisen tarkastelun. Suunnitelmaa on täydennetty vuonna 1996 tehdyllä Välimaan kaatopaikan 1.vaiheen tarkentamissuunnitelmalla (PSV-Maa ja Vesi Oy ). Alueen suotovesien ja vesistövaikutusten arvioimiseksi on vuonna 1998 laadittu (PSV-Maa ja Vesi Oy) velvoitetarkkailuohjelma. Vanhan täyttöalueen täyttötilanteen ja vaikutusten arvioimiseksi on tehty pintamittaus ja alueelle on asennettu kaksi uutta pohjaveden havaintoputkea vuonna Seurannan tulokset on raportoitu vuosiyhteenvedossa, jota on käytetty tämän arvioinnin lähtötietoina. 22

20 Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on pohja- ja pintavesistä otettu vesinäytteitä. Toimintojen ja ympäristövaikutusten havainnollistamiseksi alueelta on otettu ilmavalokuvia ja alueella on tehty selvityksen vaatimia maastotarkastuksia. 6.3 Käsiteltävien ainesten määrä ja laatu Pilaantuneet maamassat Normaali toiminta Ympäristövaikutusten arviointi sisältää ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella muodostuvien pilaantuneiden maamassojen käsittelyn ja loppusijoituksen ( t/a). Käsiteltävät maamassat poistetaan joko maankäytön muuttumisen tai maa-aineksen sisältämän haitallisen aineen muodostaman ympäristö- tai terveysvaaran perusteella. Maaperän puhdistustarpeen arviointi perustuu yleensä SAMASE ohje- ja raja-arvoihin. Maamassat ovat pilaantuneet epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-aineilla. Toimintoja, joista maaperään on päässyt epäorgaanisia haitta-aineita ovat mm. CCA-kyllästysaineita käyttäneet puunkyllästämöt, pintakäsittelylaitokset, konepajat, romuttamot sekä tekstiili- ja nahkateollisuus. Myös vanhoilta kaatopaikka-alueilla poistettavissa massoissa on todettu tutkimusten yhteydessä orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-aineita. Tyypillisiä maaperän kunnostuksessa poistettavia epäorgaanisia alkuaineita ja yhdisteitä ovat arseeni, lyijy, kromi, nikkeli, kadmium, elohopea ja syanidit. Orgaanisilla haitta-aineilla maaperää pilanneita toimintoja ovat tyypillisesti mm. huoltoasemat ja polttoainevarastot, kemialliset pesulat, sahat ja kreosoottikyllästämöt, öljy- ja kemikaalivarastot. Tyypillisiä maaperää pilaavia orgaanisia yhdisteitä ovat mm. öljy-yhdisteet, kloorifenolit ja dioksiinit ja furaanit, liuottimet sekä PAH- ja PCB-yhdisteet. Vastaanotettavien maamassojen pitoisuustasot ylittävät raja-arvot, jotka on asetettu maaaineksen sijoittamiselle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Vastaanotettavista massoista käsitellään stabiloimalla ja termisesti jakeet, joiden käsittely on teknistaloudellisesti mahdollista. Lisäksi termisesti ja stabiloimalla voidaan esikäsitellä massoja, jotka eivät ole suoraan kaatopaikkakelpoisia. Muut vastaanotettavat massat loppusijoitetaan suoraan ongelmajätteen kaatopaikalle. Pilaantuneiden maiden stabiloinnilla tarkoitetaan haitta-aineiden liikkuvuuden rajaamista sitomalla haitta-aineet kiinteään matriisiin kemiallisesti. Sementtistabiloinnilla voidaan käsitellä massoja, jotka ovat pilaantuneet pääsiassa metalleilla ja epäorgaanisilla yhdisteillä. Bitumistabilointiin soveltuvat epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneet maat, joissa ei ole merkittäviä määriä haihtuvia hiilivety-yhdisteitä. Sementtistabiloinnilla käsiteltävät massat täyttävät seuraavat laatukriteerit käsittelyn jälkeen: materiaalin vedenläpäisevyysarvo on k 10-8 m/s rakenteen puristuslujuus betoninormien mukaisella testillä on 1 MN/m2 haitta-aineiden liukoisuudet pienempiä kuin hollantilaisen NEN 7345-diffuusiotestin enimmäispitoisuusohjearvot 1B 23

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Satu Jaakkonen, SYKE MUTKU-päivät 11.-12.3.2009 Hämeenlinna Taustaa Suomessa kunnostetaan nykyisin vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä pilaantuneita

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI HAKIJA Oy Shell Ab PL 16 01301 VANTAA KIINTEISTÖ Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 562-413-69-4 osoitteessa Aihtiantie 14, 35300 ORIVESI VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ Mutku-päivät 25.3.2015, Lahti SISÄLTÖ Jätkäsaaren historiaa Hyötykäytettäviä materiaaleja Pilaantuneet maat Haitta-ainepitoiset sedimenti

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue)

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue) HAKIJA Tampereen Vesi Liikelaitos Viinikankatu 42 33800 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-513-3 osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä.

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä. LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, OHKOLAN KIVIAINESTEN OTTOALUE, MÄNTSÄLÄ Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja YVA-asetuksen (268/99) 6 :n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010

HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010 MUISTIO 1 (16) HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010 Johdanto Helsingin kaupungin ympäristökeskus kokoaa vuosittain tilastotietoa Helsingissä suoritetuista maaperän kunnostuksista.

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT

SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT Suvilahden teollinen historia Alueen teollinen historia alkoi 1909 1910-1973 Hiilikaasun tuotanto kaasu-ja koksihiilestä 1974-1987 kaupunkikaasua

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEEN KIERRÄTYSTERMINAALIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO JÄTTEEN KIERRÄTYSTERMINAALIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Dnro 25.11.2002 PPO-2002-R-19-53 Lassila & Tikanoja Kaarnatie 24 90530 OULU Viite Kirjeenne 25.9.2002 Asia LAUSUNTO JÄTTEEN KIERRÄTYSTERMINAALIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Lassila

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Lempäälän kunnassa osoitteessa Tuljamontie, LEMPÄÄLÄ, kiinteistörekisteritunnus. Kiinteistön omistaa Lempäälän kunta.

Lempäälän kunnassa osoitteessa Tuljamontie, LEMPÄÄLÄ, kiinteistörekisteritunnus. Kiinteistön omistaa Lempäälän kunta. HAKIJA Lempäälän kunta PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ KIINTEISTÖT Lempäälän kunnassa osoitteessa Tuljamontie, 37500 LEMPÄÄLÄ, kiinteistörekisteritunnus 418-406-2-195 Kiinteistön omistaa Lempäälän kunta. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Maaperän tilan tietojärjestelmä ja maaperän pilaantuminen Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Kohteiden kartoittaminen Tietoja kartoitettu 1980-luvun lopusta lähtien Saastuneiden maa-alueiden selvitys-

Lisätiedot

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle Rakennus- ja 24 08.02.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 72 27.02.2017 72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 1 of 6 07/12/2010 13:09 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 1 luku Lain tavoite ja määritelmät 1 Tavoite

Lisätiedot

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. HAKIJA Insinööritoimisto Seppo Rantala Käpytie 4 G 33180 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-9903-0 osoitteessa Frenckellin puutarhakanava, 33100 TAMPERE Kiinteistön

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO RAUTARUUKKI OYJ RAAHEN TEHTAAN UUDEN KAATOPAIKAN PERUSTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO RAUTARUUKKI OYJ RAAHEN TEHTAAN UUDEN KAATOPAIKAN PERUSTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Dnro 7.9.2006 PPO 2006 R 3 53 Rautaruukki Oyj Ruukki Raahen tehdas PL 93 92101 RAAHE Viite Asia YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO RAUTARUUKKI OYJ RAAHEN TEHTAAN UUDEN KAATOPAIKAN PERUSTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulainsäädännön. ulottuvuuksia. ympäristöoikeuden kenttä laki ympäristövaikutusten arvioinnista terveydensuojelulaki

Ympäristönsuojelulainsäädännön. ulottuvuuksia. ympäristöoikeuden kenttä laki ympäristövaikutusten arvioinnista terveydensuojelulaki Ympäristönsuojelulainsäädännön ulottuvuuksia ympäristöoikeuden kenttä laki ympäristövaikutusten arvioinnista terveydensuojelulaki Ympäristöoikeuden kenttä Ilmastoja energiaoikeus tavoite: ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuusamon kaivoshanke YVA-yleisötilaisuus 8.1. ja 9.1.2014 Kuusamo ja Käylä Ylitarkastaja Heikki Kovalainen 8.-9.1.2014 1 YVA-yleisötilaisuus 9.1.2014 Käylä POPELY

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointimenettely Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakijan jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Kotkan kaupungin Heinsuolla tiloilla 285-19-3-1 ja 285-19-9908-19.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakijan jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Kotkan kaupungin Heinsuolla tiloilla 285-19-3-1 ja 285-19-9908-19. Etelä-Suomi Päätös Nro 33/2010/2 Dnro ESAVI/536/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Päätös valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista mukaisesta pyynnöstä, joka koskee pilaantuneen maan sijoittamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot