Biokaasulaitosten YVAmenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasulaitosten YVAmenettely"

Transkriptio

1 Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1

2 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon ammattilaisille: Jätteiden sekä jäte- ja prosessivesien käsittelyyn liittyvä asiantuntijapalvelu Jätteiden ja jätevesien käsittelyprosessien, kehittäminen, suunnittelu ja mitoittaminen. Laitteistojen ja prosessien mitoittaminen.

3 Biokaasulaitosten Ympäristövaikutusten arviointimenettely: YVA-laki! Täyttänyt 10 vuotta (2004)! Lakia ympäristövaikutusten arvioinnista sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.! Tällaisia ovat esimerkiksi moottoritiet, suurehkot satamahankkeet, raskaan liikenteen lentokentät ja suuret kanalat ja sikalat. YVA-menettelyä voidaan lisäksi soveltaa ympäristöministeriön päätöksellä yksittäistapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Juhani Suvilampi Watrec Oy 3

4 Hankkeita, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä: 1) Eläinten pito 2) Luonnonvarojen käyttö 3) Vesistön rakentaminen ja säännöstely 4) metalliteollisuus 5) metsäteollisuus 6) kemianteollisuus 7) energian tuotanto 8) energian ja aineiden siirto sekä varastointi 9) liikenne 10) vesihuolto Juhani Suvilampi Watrec Oy 4

5 11) jätehuolto: Ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettavaksi, käsiteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettavaksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset käsittelylaitokset >5000 tn/a; Muiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, >100 tn/d sekä biologiset käsittelylaitokset > tn/a; Yhdyskuntajätteiden tai -lietteiden kaatopaikat > tn/a; Muiden jätteiden kaatopaikat, > tn/a; Juhani Suvilampi Watrec Oy 5

6 YVA laukeaa automaattisesti kuitenkin vain uusissa hankkeissa, ja laajennushankkeiden osalta niissä hankkeissa, joissa laajennus ylittää YVAlaissa määritellyt määrät. Esim. Jos olemassa olevan biologisen käsittelylaitoksen käsittelykapasiteetti on tn/a, kapasiteettia voidaan lisätä ilman YVA-menettelyä tasolle < tn/a. Viranomaisella on kuitenkin aina harkinnanvarainen mahdollisuus teettää YVA. Juhani Suvilampi Watrec Oy 6

7 YVA:n tavoitteet Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että arvioitavan hankkeen ympäristövaikutukset tunnetaan. Lisäksi menettelyn yhteydessä järjestettävillä julkisilla kuulemistilaisuuksilla annetaan eri sidosryhmille mahdollisuus tuoda hankkeeseen liittyvät näkemyksensä esille. YVA-menettelyyn ei sisälly päätösten teko, vaan tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi! Juhani Suvilampi Watrec Oy 7

8 Yhteysviranomaisen tehtävät 1) sovittaa yhteen arviointimenettelyä muiden lakien mukaisiin menettelyihin yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa; 2) tekee ympäristöministeriölle esityksen arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tarkoitetuissa yksittäistapauksissa; 3) antaa tarvittaessa lausuntonsa siitä, että hankkeeseen ei sovelleta arviointimenettelyä; 4) hoitaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaiset tiedotukset ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet; Juhani Suvilampi Watrec Oy 8

9 5) toimittaa tarvittaessa ympäristöministeriölle tiedot hankkeesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tarkoitettua toiselle valtiolle ilmoittamista varten; 6) tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sekä antaa niistä lausuntonsa; 7) huolehtii tarvittaessa muiden viranomaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa, että hankkeen ympäristövaikutusten seuranta järjestetään; 8) toimittaa arviointiohjelman ja -selostuksen sekä niistä antamansa lausunnot mahdollisine käännöksineen Suomen ympäristökeskukselle; 9) huolehtii ympäristövaikutusten arviointia koskevassa laissa ja asetuksessa sille säädetyistä muista tehtävistä. Juhani Suvilampi Watrec Oy 9

10 YVA-velvollisen tehtävät! Hankkeiden toteuttajilta edellytetään arviointimenettelyn suorittamista.! YVA koostuu kahdesta vaiheesta: Arviointiohjelma Arviointiselostus! Menettelystä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat hankkeen toteuttajalle Ympäristövaikutusten selvittäminen Tiedottaminen, kuuleminen, viranomaislausunto Juhani Suvilampi Watrec Oy 10

11 Arviointiohjelma Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava taho toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmassa selvitetään mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen. Juhani Suvilampi Watrec Oy 11

12 Arviointiohjelma Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta, kokoaa niistä annetut mielipiteet ja lausunnot ja laatii niiden pohjalta oman lausuntonsa. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoaineistoon. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta. Myös ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (IVA) on arvioitava YVA-menettelyn aikana. Juhani Suvilampi Watrec Oy 12

13 Arviointiohjelman sisältö Johdanto, yleiskuvaus Arvioitavan hankkeen tavoitteet ja tilanne Hankkeen kokonaiskuvaus Ympäristön nykytilan kuvaus Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat Ympäristövaikutukset Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta Arvointimenettelyn ja siihen osallistumisen järjestäminen Arviointimenettelyn aikataulu Juhani Suvilampi Watrec Oy 13

14 Arviointiohjelman tavoite Esittää puitteet, aikataulu ja rajaukset varsinaiselle ympäristövaikutusten arvioinnin selostusosalle. Yhteysviranomainen antaa lausunnon ohjelmasta, jossa joko hyväksytään esitys selostuksen sisällöstä tai esitetään muutosehdotukset selostuksen sisällön täydentämiseksi. Lausunnon pohjalta rakennetaan arviointiselostus Juhani Suvilampi Watrec Oy 14

15 ! Hankkeen esittely! Taustat! YVA-prosessin kuvaus Johdanto Juhani Suvilampi Watrec Oy 15

16 Arvioitavan hankkeen tavoitteet ja tilanne YVA-menettelyn aloitus! Hankkeesta vastaava Arviointiohjelman laatiminen (a)! Hankkeen tavoitteet Tiedote Arviointiohjelman viimeisteleminen (a) Yleisötilaisuus! Hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu Yhteisviranom aisen kuulutus Tiedote Arviointiohjelman lausunto yhteisviranomaiselta (a) Arviointiselostuksen laatiminen (b) Arviointiselostuksen viimeistely (b) Yleisötilaisuus Yhteisviranom aisen kuulutus Yhteisviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (b) Tiedote YVA-menettely päättyy Juhani Suvilampi Watrec Oy 16

17 Hankkeen kokonaiskuvaus! Hankkeen yleiskuvaus! Hankkeen sijoittuminen ja maankäyttötarve! Hankkeen osat! Prosessien kuvaus! Hankkeen edellytykset infrastruktuurilta, rakennukset, rakenteet, piha-alueet ja tiet! Liittyminen muihin hankkeisiin! Arvioitavat vaihtoehdot ja toteuttamatta jättäminen (0-vaihtoehto) Juhani Suvilampi Watrec Oy 17

18 Ympäristön nykytilan kuvaus! Hankkeen sijoittuminen! Alueen luonnonolot! Eläimistö! Maaperä ja pohjavesi! Ilmanlaatu! Melu ja liikenne! Maankäyttö ja maisema Juhani Suvilampi Watrec Oy 18

19 Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat! Ympäristölupa! Rakennuslupa! Liittymät! Biokaasulaitoksen hyväksyntämenettely (KTTK)! Lannoitelaki Juhani Suvilampi Watrec Oy 19

20 Ympäristövaikutukset! Arvioitavat ympäristövaikutukset! Tehdyt ja suunnitelmien mukaiset selvitykset! Epävarmuustekijät ja oletukset! Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot! Toiminnan vaikutusten seuranta Juhani Suvilampi Watrec Oy 20

21 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta! Välittömät ja välilliset vaikutukset! Rajausalue karttakuvana Menettelyn järjestäminen Aikataulu! Hankkeen eteneminen vaiheittain sisältäen julkiset kuulemistilaisuudet Juhani Suvilampi Watrec Oy 21

22 Ympäristövaikusten arviointiselostus Johdanto Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Hankkeen arviointimenettely Hankkeen kuvaus Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin Arvioinnin rajaus Arvioinnissa käytetyt menetelmät, niihin liittyvät oletukset ja epävarmuustekijät Ympäristövaikutusten arviointi Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Toimenpiteet arviointimenettelyn jälkeen, ehdotus seurantaohjelmaksi Juhani Suvilampi Watrec Oy 22

23 Ympäristövaikusten arviointiselostuksen tavoitteet Esittää hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot Esitellä hankkeeseen liittyvän ympäristön nykyinen tila Esittää vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja arvioida niiden merkittävyyttä Esittää haitallisen ympäristövaikutusten osalta mahdolliset toimenpiteet haittavaikutusten vähentämiseksi Ehdottaa seurantaohjelmaa toteutettavan vaihtoehdon ympäristövaikutuksille Juhani Suvilampi Watrec Oy 23

24 Johdanto! Hankkeen lähtökohtien ja taustojen esittely! Hankkeeseen liittyvä lainsäädäntö Juhani Suvilampi Watrec Oy 24

25 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet! Hankkeesta vastaava ja yhteystahot! Tarve! Tavoitteet! Arvioitavat vaihtoehdot Juhani Suvilampi Watrec Oy 25

26 Hankkeen arviointimenettely! YVA:n tarkoitus ja vaiheet! Arviointiohjelman käsittely! Arviointiohjelman laatiminen! Tiedottaminen ja vuorovaikutus! Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta! Vuoropuhelun ja lausunnon huomioiminen YVA-prosessissa! Hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu Juhani Suvilampi Watrec Oy 26

27 Hankkeen kuvaus! Hankkeen yleiskuvaus! Hankkeen sijoittuminen ja maankäyttötarve! Prosessien kuvaukset! Vastaanotettavien jätteiden määrä ja ominaisuudet! Energian ja veden käyttö! Muut raaka- tai apuaineet! Prosessin tuotteet! Päästöt ilmaan! Päästöt veteen ja maaperään! Biokaasulaitoksen vaatima infrastruktuuri ja rakennukset Juhani Suvilampi Watrec Oy 27

28 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin! Maankäyttösuunnitelmat! Luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskevat suunnitelmat ja ohjelmat! Valtakunnallinen jätesuunnitelma! Alueellinen jätesuunnitelma! Muut alueelliset jätehuollon kehittämissuunnitelmat! Kansallinen ilmastostrategia! Liittyminen muihin hankkeisiin Juhani Suvilampi Watrec Oy 28

29 Arvioinnin rajaus! Välittömät ja välilliset vaikutukset! Vaikutusalueen rajaus! Rajausten perusteet Juhani Suvilampi Watrec Oy 29

30 Arvioinnissa käytetyt menetelmät, oletukset ja epävarmuustekijät! Kuulemiset, haastattelut, laitoskäynnit! Kirjallisen materiaalin kuvaus! Arvioinnissa käytetyt laskentamallit! Mahdolliset painotuskertoimet! Epävarmuustekijät Juhani Suvilampi Watrec Oy 30

31 Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristön nykytila! Hankkeen sijoittuminen! Alueen luonnonolot, maaperä sekä pinta- ja pohjavesi! Ilmasto-olosuhteet ja ilmanlaatu! Melu ja liikenne! Suojelualueet ja luonnonarvot! Hankkeen vaikutusalueen väestö- ja elinkeinorakenne Juhani Suvilampi Watrec Oy 31

32 Arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista! Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon! Biokaasulaitos ja jätteidentuottajat! Biokaasun polton päästöt! Liikenteen pakokaasupäästöt! Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen! Kaasut! Haisevat yhdisteet! Melu Ympäristövaikutusten arviointi Juhani Suvilampi Watrec Oy 32

33 ! Valo, lämpö, säteily! Myrkylliset yhdisteet! Mikrobit! Naapuruussuhteet! Vaikutukset luontoon, pintavesiin, maaperään ja pohjavesiin! Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen! Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön! Vaikutukset seutukunnan jätehuoltoon! Arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista Juhani Suvilampi Watrec Oy 33

34 Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto! Vaihtoehtojen V1 Vn vertailu! Nollavaihtoehto! Yhteenveto Juhani Suvilampi Watrec Oy 34

35 Toimenpiteet arviointimenettelyn jälkeen, ehdotus seurantaohjelmaksi! Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot Haju, melu, liikenne, päästöt! Seurantaohjelma Laitoksen suorituskyvyn määrittäminen Hygieniset määritykset Lopputuotteiden raja-arvot Juhani Suvilampi Watrec Oy 35

36 YHTEENVETO! YVA-velvolliset biokaasulaitokset: automaattisesti > tn/a kapasiteetti, muut harkinnanvaraisia! YVA:ssa kaksi vaihetta, arviointiohjelma ja arviointiselostus! YVA:n tavoite, tiedottaminen, tiedon lisääminen päätöksenteon avuksi. EI päätöstä.! YVA:n kesto noin 1.5 vuotta! YVA:n jälkeen voidaan aloittaa ympäristöluvan hakeminen Juhani Suvilampi Watrec Oy 36

37 Kiitos mielenkiinnosta! Juhani Suvilampi Watrec Oy 37

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yhteenveto Syyskuu 2013 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9222

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Management

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä 22.2.2012 Taustaa Varkauden Huruslahteen on pitkän teollisen historian aikana jotunut

Lisätiedot

ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turku 2001 Kartat: Maanmittauslaitos, lupa nro 208/MYY/01 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS Tornion kierrätysmateriaaliterminaali YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- ARVIOIN- KUUSAKOSKI OY, TORNION KIERRÄTYSMATERIAALITERMINAALI

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

Arviointiohjelma Arviointiselostus

Arviointiohjelma Arviointiselostus Hankkeessa sovellettavan ympäristövaikutusten arviointimenet telyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot