Kaatopaikalle sijoittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaatopaikalle sijoittaminen"

Transkriptio

1 Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen loppusijoitus ovat jätehuollon tärkeimmät tehtävät. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa, jos hyödyntäminen ei ole mahdollista. Yhteinen etu on, että se mikä kaatopaikoille sijoitetaan, se siellä myös turvallisesti pysyy.

2 Mitä kaatopaikalle sijoitetaan, se siellä myös Kaatopaikat ovat eräänlaisia palveluyrityksiä. Niiden palvelu on tila, johon voidaan turvallisesti sijoittaa sellaisia jätteitä, jotka eivät kelpaa hyötykäyttöön aineena tai energiana. KOLMENLAISIA KAATOPAIKKOJA Kaatopaikat rakennetaan niille suunnitellun jätetäytön vaatimusten mukaisiksi. Minkälaisia jätteitä kaatopaikka voi ottaa vastaan, määräytyy siten jo kaatopaikan suunnittelu- ja ympäristölupavaiheessa. Kaatopaikat on jaettu kolmeen pääluokkaan, jotka ovat pysyvän jätteen kaatopaikka tavanomaisen jätteen kaatopaikka ongelmajätteen kaatopaikka Kullekin kaatopaikalle saa sijoittaa vain sen luokituksen mukaisia jätteitä, ellei jätteistä ole lainsäädännössä erityisesti toisin määrätty. Sijoitettava jäte ei saa vaikuttaa kaatopaikan ympäristönsuojelulliseen tasoon tai sitä turvaaviin järjestelyihin. Toisin sanoen jätteen ominaisuudet ja kaatopaikkasijoituksessa syntyvät haitat ympäristölle ratkaisevat, minkälaiselle kaatopaikalle jätettä saa sijoittaa. Kaatopaikkakelpoisuuden määrittely sekä vastaavuustestaus ja tarkastukset koskevat myös niitä jätteitä, joita teollisuusyritykset sijoittavat omille kaato- paikoilleen. JÄTTEEN TUOTTAJA Jätteen tuottajan on tunnettava jätteensä. Jätteen tuottajan on myös osoitettava, että jäte täyttää aiotulle kaatopaikalle sijoittamisen vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun jätettä viedään kaatopaikalle sijoitettavaksi, siitä on annettava kaatopaikan pitäjälle luotettavat kirjalliset niin sanotun perusmäärittelyn mukaiset tiedot. Tiedoista on käytävä ilmi, että jäte ominaisuuksiltaan sopii sijoitettavaksi kyseisen tyyppiselle kaatopaikalle. Velvoite koskee kaikkia toiminnan harjoittajia toiminnan laajuudesta riippumatta.

3 pysyy turvallisesti Vastaavuustesti Vastaavuustestillä jätteen tuottaja varmistaa, että tiettyyn kaatopaikkaluokkaan hyväksytty jäte vastaa perusmäärittelyn tuloksia ja sijoittamisen kelpoisuusehtoja. Vastaavuustestaus tehdään vähintään kerran vuodessa. Vastaavuustestejä tehdään jätteelle, jota toimitetaan kaatopaikalle säännöllisesti, joka syntyy samasta prosessista ja jonka ominaisuudet vaihtelevat vain vähän. Tarkistus kaatopaikalla Kaatopaikanpitäjän on tehtävä jätteestä tarkistuksia. Hänen on tarkistettava jätetoimitusten asiakirjat sekä otettava sijoitettavasta jätteestä näytteitä. Näytteistä tarkistetaan aistinvaraisesti tai yksinkertaisin kemiallisin määrityksin, että jäte vastaa aiemmin tehtyjä selvityksiä. Vastaavuustesteissä jätteen liukoisuusominaisuuksia testataan ravistelemalla jätettä vedessä ja analysoimalla veteen liuenneiden haitallisten aineiden pitoisuuksia. Jätteen koostumuksen ja liukoisuuden raja-arvot eri kaatopaikkaluokkiin luokittelemiseksi sekä muut sijoittamista koskevat rajoitukset on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (202/2006). Palveluyritykset Jos jätteestä ei ole riittävästi tietoja, jätettä on tutkittava. Jätteen ominaisuuksien testaamiseen on käytettävä pätevää laboratoriota, jolla on standardinmukaiset analyysimenetelmät, kokemusta jäteanalytiikasta sekä tehokas ja luotettava laatujärjestelmä. Jätteen käsittely- ja loppusijoitusyritykset tarjoavat resurssiensa ja kumppanuuksiensa puitteissa palveluratkaisuja, joissa jätteen analysointi ja kaatopaikkakelpoisuuden selvittäminen on osa palvelukokonaisuutta. Kaatopaikanpitäjä Kaatopaikanpitäjän on tarkastettava jäte ja sitä koskevat tiedot. Hän ei saa ottaa sijoitettavaksi jätettä, joka ei täytä sijoituspaikan luokitusta. Kaato- paikanpitäjä vastaa jätteestä, kun se on oikein tiedoin vastaanotettu sijoitettavaksi. Hänen on myös säilytettävä jätteeseen ja sen laatuun liittyvät asiakirjat kolme vuotta niiden vastaanottamisesta. TIEDOT JÄTTEESTÄ Perusmäärittely Ennen kaatopaikalle sijoittamista tehdään perusmäärittely. Perusmäärittelyllä varmistetaan jätteen pitkäaikainen turvallinen sijoittaminen. Jätteestä selvitetään syntytapa, sijoitettava määrä sekä tärkeitä ominaisuuksia kuten koostumus ja liukoisuus. Jätteen koostumus määritetään testaamalla, jos se ei ole muuten tiedossa. Jätetietojen lisäksi tarvittavia tietoja ovat aiotun sijoituspaikan luokitus sekä mahdolliset erikoisvaatimukset. Myös pilaantuneiden maamassojen kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä ennen kuin niitä voidaan hyödyntää tai loppusijoittaa kaatopaikalle.

4 Nykyaikainen kaatopaikka on vaativa kokonaisuus niin rakenteen, jätetäytön ja sen valvonnan, käytöstä poiston jälkeisen peittämisen kuin ympäristövalvonnankin kannalta. JÄTTEEN OMINAISUUDET JA KAATOPAIKKAKELPOISUUS Jäte hyväksytään kaatopaikalle, jos se täyttää sijoitukseen aiotun kaatopaikkaluokan kelpoisuuskriteerit. Kaikista jätteistä ei tarvita testaustietoja. Näitä ovat esimerkiksi tavanomaiset yhdyskuntajätteet sekä eräät erikseen nimetyt jätteet, jotka voidaan hyväksyä ilman testausta, esimerkiksi maa- ja kiviainekset sekä lasi, betoni, tiilet, laatat ja keramiikka. Sitovia kriteerejä Jätteen perusmäärittelyssä on osoitettava, että sijoittamisen kriteerit täyttyvät kun jätettä sijoitetaan: pysyvän jätteen kaatopaikalle tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikalle, jos kyseessä on kipsijäte tavanomainen jäte, joka sijoitetaan samaan kaatopaikan osaan vakaan, reagoimattoman ongelmajätteen kanssa vakaa ja reagoimaton ongelmajäte ongelmajätteen kaatopaikalle Ongelmajätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen kriteerejä Kun jäte on luokiteltu ongelmajätteeksi, jätteen sijoittaminen kaatopaikoille on tarkimmin säädeltyä. Myös vaatimukset kaatopaikan rakenteelle ja valvonnalle ovat tiukimmat. Ongelmajätteestä on perusmäärittelyssä osoitettava seuraavien tekijöiden vaatimustenmukaisuus: liukoisuus orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus jätteen herkkyys ph-muutoksiin Erityistapauksia Jätteen syntyprosessin tai ominaisuuksien perusteella kaatopaikkakelpoisuuden yleistä arviointimenettelyä voidaan joskus joutua soveltamaan tapauskohtaisesti. Tällöin keskitytään kyseisen jätteen kaatopaikka sijoi - tuksen kannalta oleellisiin ominaisuuksiin. Jos jätteelle ei ole asetettu yleisiä kelpoisuusehtoja, jätteen kelpoisuus kaatopaikalle määräytyy kaatopaikan lupamenettelyn kautta. JÄTTEET JA ONGELMAJÄTTEET Jäte, jota ei luokitella ongelmajätteeksi, on tavanomaista jätettä. Eräät tavanomaiset jätteet kuten betoni, keramiikka ja pilaantumaton maa-aines on määritelty pysyväksi tavanomaiseksi jätteeksi kaatopaikkasijoitusta varten (vrt. tavanomaisen jätteen kaatopaikka ja pysyvän jätteen kaatopaikka). Jos ongelmajäte voidaan käsitellä vaarattomaksi esimerkiksi kemiallisin menetelmin, käsittelyn tuote voidaan sijoittaa myös tarkoitukseen suunnitellulle ja hyväksytylle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, kaatopaikkakelpoisuuden osoittamisen jälkeen. Ongelmajätettä ei sellaisenaan voi sijoittaa edes ongelmajätteen kaatopaikalle, vaan kaatopaikkakelpoisuus on aina erikseen arvioitava. Ongelmajätteitä on usein esikäsiteltävä ennen kuin sijoittaminen ongelmajätteiden kaatopaikalle on mahdollista.

5 Kaatopaikalle hyväksyttävän jätteen kelpoisuusperusteet Jäteluokka Yksikkö Jätteen kelpoisuus Jätteen sijoitus tavan- Jätteen sijoitus (mg/kg pysyvän jätteen omaisen epäorgaanisen ongelmajätteen kuiva-ainetta tai kaatopaikalle jätteen kaatopaikalle, kaatopaikalle prosenttia (luokka A) johon voidaan sijoittaa (luokka C) kuiva-aineesta) käsiteltyä ongelmajätettä (luokka B1b) Liukoisuusominaisuudet L/S-suhteessa 10 1) Arseeni mg/kg 0, Barium mg/kg Kadmium mg/kg 0, Kromi (kok.) mg/kg 0, Kupari mg/kg Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 Molybdeeni mg/kg 0, Nikkeli mg/kg 0, Lyijy mg/kg 0, Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 Sinkki mg/kg Kloridi, Cl - mg/kg Fluoridi, F - mg/kg Sulfaatti, SO 2-4 mg/kg ) Fenoli-indeksi mg/kg 1 Liuennut orgaaninen hiili, DOC 3) mg/kg Liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus, TDS 4) mg/kg Kokonaispitoisuudet Hehkutushäviö 550 C % 10 5) TOC % 3 6) 5 7,8) 6 8) BTEX-yhdisteet mg/kg 6 PCB-yhdisteet (7 kongeneeria 9) ) mg/kg 1 Mineraaliöljy (C10-C40) mg/kg 500 PAH-yhdisteet (EPA 16) mg/kg 40 Muut ominaisuudet ph >6 Haponneutralointikapasiteetti (ANC) tutkittava ja arvioitava tutkittava ja arvioitava Osa jätteistä ei sellaisenaan ole kaatopaikalle sijoituskelpoista. Esikäsiteltävä jäte on välivarastoitava asianmukaisesti ennen sijoituskelpoisuusselvityksiä ja kaatopaikalle sijoittamista. 1) perusmäärittelyyn myös sisällyttävä vastaavuustesti, jos jätettä muodostuu säännöllisesti 2) vaihtoehtoisesti läpivirtaustestin ensimmäisen fraktion (L/S 0,1) sulfaattipitoisuus enintään mg/l ja sulfaatin liukoisuus L/S-suhteessa 10 on enintään mg/kg 3) mitattu säädetyssä (neutraalissa) ph-arvossa 4) uuttoliuokseen liuenneiden aineiden kokonaismäärän arvoja voidaan käyttää sulfaatti- ja kloridiarvojen sijasta 5) käytettävä joko hehkutushäviötä tai orgaanisen hiilen kokonaispitoisuutta (TOC). HUOM! eräät epäorgaaniset aineet saattavat hajota 550 C:ssa ja antaa siten virheellisen arvion orgaanisen aineksen määrästä, joten arviointi tehtävä näissä tapauksissa TOC:n pitoisuuden perusteella. 6) maaperälle voidaan sallia korkeampi raja-arvo, jos liukoisuustestissä liuenneelle DOC-lle esitetty enimmäispitoisuus alittuu 7) koskee myös jätettä joka sijoitetaan kipsipohjaisten jätteiden yhteyteen 8) jätteelle voidaan sallia korkeampi raja-arvo, jos liukoisuustestissä liuenneelle DOC-lle esitetty enimmäispitoisuus alittuu 9) PCB-kongeneerit : 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180

6 Vain kestäviä ratkaisuja MIKÄ ON UUTTA? Uutta ovat jätteestä tarvittavat kirjalliset, määräsisältöiset dokumentit sekä selvät raja-arvot jätteen liukoisuusominaisuuksille. Raja-arvoja on annettu eräille metalleille, suoloille ja liuenneen orgaanisen hiilen määrälle. Uutta ovat myös orgaanisen aineksen määrälle annetut rajoitukset sellaiselle jätteelle, joka sijoitetaan ongelmajätteen tai pysyvän jätteen kaatopaikalle. Kelpoisuusrajojen käyttö luo osaltaan edellytyksiä jätteen käsittelymenetelmien kehitykselle. ERÄITÄ ERITYISTAPAUKSIA Asbesti Asbestijäte, joka ei sisällä muita vaarallisia aineita kuin sidottu asbesti, voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ilman testausta. Varastoidut jätteet Varastopaikka, jossa varastoidaan käsittelyyn toimittamiseksi samoja jätteitä yli kolme vuotta, voidaan luokitella kaatopaikaksi. Varastoa tulevat silloin koskemaan samat määräykset ja ympäristövaatimukset kuin kyseisen jätteen kaatopaikkaa yleensä. OIKEAT RATKAISUT JÄTEHUOLTOOSI Kestävän kehityksen periaatteiden ja jätehuollon kustannusten näkökulmasta parasta olisi ehkäistä jätteen syntyminen kokonaan. Kaatopaikalle sijoittaminen on jätehierarkian mukaan viimeinen vaihtoehto jätteen käsittelemiseksi. Soveltuupa jätteesi kierrätykseen, hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen, Ekokemin asiantuntijat auttavat Sinua oikeiden ratkaisujen löytämisessä. Älä epäröi ottaa yhteyttä! LISÄTIETOJA Kaatopaikkakelpoisuuden arvioinnin opas, Ympäristöministeriö, 2006 Yhdessä maan parhaaksi Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1 PL RIIHIMÄKI Puh faksi /2006 Painotalo Auranen, Forssa Pai no tuo te

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle 225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle Helsinki 2001 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-0919-X ISSN 1455-0792 Painopaikka: Oy Edita Ab Helsinki 2001 Alkusanat

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Maanalaista työtä ympäristön hyväksi

Maanalaista työtä ympäristön hyväksi Ekokemin ohje 3/08 Maanalaista työtä ympäristön hyväksi Erotinjärjestelmien ylläpito Erottimet ovat osa kiinteistöjen jäte vedenkäsittelyjärjestelmää. Niiden tehtävänä on estää erilaisten kiintoaineiden

Lisätiedot

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat 12 Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittely paikat SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittelypaikat Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteet ja niissä syntyvät jätteet... 2 2.1 Alusöljyvahingot... 2 2.3 Eläintautitapaukset...

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön KOKOEKO-seminaari 16.2.2012 SAVONIA-ammattikorkeakoulu, Kuopio Ari Seppänen YM Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000)19 :n mukaan

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot